Sunteți pe pagina 1din 87

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

FACULTATEA „ TIIN E ECONOMICE”

CATEDRA „MANAGEMENT SI MARKETING”

TIIN E ECONOMICE” CATEDRA „MANAGEMENT SI MARKETING” CURRICULUM DISCIPLINAR Ciclul licen a Domeniul general de

CURRICULUM DISCIPLINAR

Ciclul licen a

Domeniul general de studii: tiin e Economice (36) Domeniul de formare profesioanal : Business si administrare (363) Specialitatea: Business si administrare (363.1) Num rul de credite (ECTS): 180

Ciclul masterat: Management si marketing

Chi in u – 2008

Curriculumul disciplinar a fost elaborat în conformitate cu standardele educa ionale la specialitatea – tiin e Economice, documentele reglatoare ale Ministerului Educa iei si Tineretului din Republica Moldova, inîndu – se cont de procesul de la Bolognia de formare a speciali tilor în acest domeniu.

Coordonatori: N Burlacu dr.hab, prof.univ, dr. în economie, Lachi Iuliana magistru in economie.

A fost recomandat pentru publicare de Senatul ULIM (proces-verbal nr. 07 din 27 iunie 2008)

Raisa Evsiukova, conferen iar universitar,

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NATIUONALE A CARTII

Curriculum disciplinar: Specialitatea : Business si administrare (363.1) /Univ.Libe Intern. Din Rep. Moldova, Fac. „ tiin e Economice”, Catedra „Management i Marketing”; coord.: N. Burlacu, Raisa Evsiukova, Iuliana Lachi. - Ch. : ULIM, 2008. - 80 p. 100 ex.

ISBN 978-9975-920-86-5

CZU [005+334]:378(073.8)

C 95

CUPRINS

 

Pag.

I.

Prezentarea facult ii……………………………………………………

4

II.

Conceptul educa ional al facult ii……………………………………

5

III.

Planul de studii…………………………………………………….………14

IV.

Finalit ile de studii………………………………………………….……21

V.

Sintezele rezumative ale programelor analitice…………………….…

26

V.1. Anul I…………………………………………………………….… 26

V.2. Anul II………………………………………………………….…… 41

V.3. Anul III………………………………………………………….…

54

VI.

Caetul de sarcini pentru examenele de licen ………………………….62

VII.

Cerin ele pentru elaborarea tezelor de licenta (masterat)…………… 64

I. PERENTAREA FACULT II tiinte Economice”

Importanta sociala si economica a invatamantului superior economic devine tot mai evidenta in Republica Moldova. Gestionarea procesului de tranzitie spre o economie de piata bazat pe principiile competitiei, rezolvarii problemelor sociale si respectarii cerintelor protejarii si refacerii mediului solicita specialisti bine pregatiti in toate domeniile stiintei si practicii economice. Facultatea „Stiinte Economice” este o structura integra de baza a Universitatii Libere Internationale din Moldova organizat concomitent cu intemeierea acestei institutii de invatamant superior de alternativa in octombrie 1992. Procesul instructiv-educativ este organizat in stricta conformitate cu Legea invatamantului din Republica Moldova si Conceptia privind implementarea ei, in baza Strategiei generale a ULIM si a Regulamentului Facultatii. Subdiviziuni structurale de baza cu caracter metodico-didactic al Facultatii sint cele 8 catedre si anume: Relatii Economice Internationale, Management, Finante si Asigurari, Contabilitate si Audit, Banci si Burse de Valori, Limbi Moderne Aplicate in Economie si Drept, Matematica si Statistica, Informatica, ce au in calitate de directie prioritara conceptuala organizarea si realizarea la un nivel inalt a activitatilor didactice, metodice si stiintifice a studentilor si profesorilor la una sau mai multe discipline de profil: Relatii Economice Internationale, Comert, turism, servicii hoteliere, Management, Marketing, Finante si Asigurari, Contabilitate si Audit, Banci i Bursede Valori.

Prin programe de invatamant derulate pe specializari Facultatea „Stiinte Economice” are ca scop fundamental pregatirea viitorilor economisti, specialisti in administratia publica, derularea programelor de educatie continua (postuniversitare, master, doctorat, reciclare etc.), precum si cercetarea stiintifica in domeniul economic. Facultatea „Stiinte Economice” urmareste sa fie remarcata printre institutiile de prestigiu in domeniul economic pe plan national si mondial. Facultatea are drept scop pregatirea la un nivel inalt a specialistilor-economisti si cadrelor stiintifice, nivel adecvat si corespunzator necesitatilor economiei nationale aflate in procesul tranzitiei, competenti in plan teoretic fundamental si aplicativ in problemele actuale ale economiei de piata, integrarii europene si mondiale in ansamblu. Deasemenea sub aspect conceptual Facultatea ofera in acelasi timp posibilitati de aprofundare a cunostintelor speciale pentru persoanele ce opteaza pentru o continuare a studiilor cu orientarea la a doua specialitate. Alexandru cerbanschi, Decanul Facultatii «Stiinte Economice»

II. CONCEPTUL EDUCA IONAL

2.1 NOT INTRODUCTIV

Importan a social i economic a înv mântului superior economic devine tot mai

evident în Republica Moldova. Gestionarea procesului de tranzi ie spre o economie de pia bazat pe principiile competi iei, rezolv rii problemelor sociale i respect rii cerin elor protej rii i refacerii mediului solicit speciali ti bine preg ti i în toate domeniile tiin ei i practicii economice. în aceste condi ii, existen a unui concept al dezvolt rii Facult ii tiin e Economice (F E) este strict necesar întru ralierea acestei unit i de înv mânt la sistemul educa ional universitar na ional unic i racordat la principiile Procesului de la Bologna. Conceptul F E este determinat de:

• consolidarea i dezvoltarea ULIM prin prisma monitoriz rii permanente a calit ii studiilor i cercet rii;

• evolu ia strategiei de dezvoltare economic a Republicii Moldova, rela iilor sociale i

planului de cercet ri tiin ifice aprobat de c tre subdiviziunile superioare centrale;

• con inutul Codexului ULIM, al altor documente regulatoare parvenite de la Consiliul de

Administrare a universit ii, Rectorat i Senatul Universit ii Libere Interna ionale din Republica Moldova;

• con inutul normelor

drept educa ional stipulate în Legea Fundamental , Codul

Educa ional, dispozi iile i ordinele Ministerului Educa iei i Tineretului, alte acte normative.

de

• specificul Facult ii ca diviziune a universit ii private raliat la Conceptul educa ional universitar na ional unic.

• Individualizarea strategiei i tacticilor F E prin filiera de tranzi ie de la general la particular i vice versa; Etc. Acestea ne oblig s includem în Conceptul F E programe de maxim actualitate i cu un con inut strategic de ac iuni de perspectiv imediate ale ULIM.

2. 2

SCOPUL I OBIECTIVELE CONCEPTULUI

Scopul Conceptului const în stabilirea direc iilor de dezvoltare a F E în domeniul de instruirii, educa iei, tiin ei, rela iilor interna ionale, Acesta trebuie s fortifice activitatea Facult ii, care este direc ionat spre preg tirea speciali tilor-economi ti i a cadrelor tiin ifice la un nivel corespunz tor necesit ilor economiei na ionale, speciali tilor competen i în plan teoretic fundamental i aplicativ în problemele actuale ale economiei de pia , ale integr rii europene i mondiale în ansamblu.

De asemenea, Facultatea are drept scop, aprofundarea cuno tin elor în materie de economie na ional , regional , european i mondial a speciali tilor cu studii superioare în alt domeniu î orientarea acestora la una din specialit ile economice. Strategia conceptului este cauzat de:

a. asigurarea calit ii procesului de studii performant la toate cele trei cicluri universitare;

b. asigurarea perfec ion rii economice i manageriale a speciali tilor din domeniu, inclusiv

prin organizarea studiilor la distan ;

c. consolidarea înv mântului la ciclul II universitar - masterat;

d. consolidarea pozi iei competitive în domeniul înv mântului superior economic (a! J

preg tirii viitorilor economi ti), perfec ion rii economice i manageriale a speciali tilc cu studii

superioare;

e. racordarea si perfec ionarea continu a planurilor de studii i programelor analitice;

f. asigurarea perfec ion rii cadrelor didactice prin acordarea de burse în str in tate î în unit ile economice i administrative din ar ;

g. dezvoltarea i diversificarea programelor de studii ciclul II i III universitar; h. semnarea

conven iilor de colaborare cu universit ile (institu iile de înv superior) cu profil similar din rile vecine, rile membre ale Uniunii Europene, vizeaz schimburi de studen i i cadre didactice, participarea la activit i comune etc.;

i. asigurarea unui grad de autofinan are satisf tor si a unui nivel de valorificare ; granturilor pentru consolidarea bazei materiale;

j. men inerea cercet rii tiin ifice economice, desf urata în cadrul Facult ii, la i nivel înalt

corespunz tor poten ialului institu iei;

k. asigurarea financiar a edit rii literaturii de specialitate în variant tipografic :

electronic ;

l. continuarea implement rii noilor tehnologii informa ionale i educa ionale;

m. diversificarea înv mântului superior economic la F E prin promovarea studii! la

distan ; Întru men inerea i consolidarea pozi iei competitive pe pia a

realizeaz mai multe principii i criterii educa ionale, printre care:

valorilor educa ion la F E se

• diversificarea serviciilor educa ionale oferite;

• specializarea viitorilor economi ti, conform cerin elor pie ei educa ionale;

• men inerea competen ei cadrelor didactice la standardele europene;

• încurajarea i promovarea inova iei în procesul de înv mânt i cel de manage ment universitar i administrativ;

• folosirea celor mai noi i mai eficiente metode i tehnologii educa ionale

informa ionale;

 

implementarea tehnologiilor educa ionale specifice înv mântului la distan a;

antrenarea agen ilor economici din sectorul public i privat în cercetarea tiin ific a

E;

 

implicarea în fundamentarea i realizarea

deciziilor guvernamentale la nive macro

i microeconomic;

• asigurarea i dezvoltarea unor condi ii adecvate de munc pentru studen i i cad-1

rele didactice (inclusiv facilitarea accesului la informa ii, petrecerea timpului liber etc.). Realizarea Conceptului se efectueaz în conformitate cu Nomenclatorul specializ rilor i

pentru preg tirea cadrelor în institu iile de înv mânt superior din ara noastr . Aceast activitate cuprinde urm toarele :

• descrierea specialit ilor curente ale facult ii i stabilirea specialit ilor noi;

• aprecierea formelor de preg tire a speciali tilor;

• elaborarea ac iunilor concrete privind îmbun irea continu a calit ii procesului

de studii;

• determinarea politicii educa ionale de formare a specialistului în func ie de analiza contingentului de studen i;

• asigurarea procesului de studii cu tehnici i tehnologii contemporane, înzestrarea

permanent a laboratoarelor i spa iului auditorial cu utilaj performant, reie ind din necesit ile procesului de instruire i con inutul curriculei facult ii;

• selectarea agen ilor economici pentru realizarea stagiilor de practic , conform

contractelor de colaborare semnate între ULIM i institu iile de profil din ar i de peste hotare;

• perfec ionarea cadrului didactic i a activit ilor educa ionale privind elaborarea

tezelor de licen ;

• perfec ionarea cadrului didactic i a activit ilor educa ionale privind elaborarea

tezelor de ma ter;

• perfec ionarea cadrului didactic i a activit ilor educa ionale privind elaborarea tezelor de doctor;

• monitorizarea continu a rela iilor student-profesor proces educa ional;

• stabilirea obiectivelor în domeniul cercet rilor tiin ifice la F E;

• determinarea anual a realiz rilor direc iilor tiin ifice i ale

grupurilor de lucru în

cadrul F E;

• aprecierea cooper rilor tiin ifice na ionale i interna ionale la

F E;

• coordonarea de c tre Institutul de Cercet ri tiin ifice Economice (IC E) din cadrul E a activit ilor ce in de elaborarea tezelor de licen , ma ter i doctor;

• monitorizarea i perfec ionarea continu a managementului facult ii;

• asigurarea facult ii cu cadre didactico- tiin ifice în func ie de rolul i scopul

strategic de dezvoltare;

• stabilirea centrelor educa ionale în cadrul incubatoarelor educa ionale ale facult ii;

• determinarea anual a perspectivelor de dezvoltare a F E,

2.3 SCURT ISTORIC AL FACULT II

Facultatea tiin e Economice a fost fondat , împreun cu alte trei facuft i ULIM la 16 octombrie 1992. Primul decan al F E a fost conferen iarul universitar I. Olaru. Apoi, o perioad mai îndelungat de timp, aceast func ie a fost de inut de doctor, profesor universitar, Andrei lai, care a adus o contribu ie anumit în dezvoltarea F E. Ulterior F E a fost condus de mai multe personalit i notorii. Actualmente în fruntea facult ii este autorul acestui concept. Procesul de studii a fost organizat în condi iile concuren ei de pia . La 16 iunie 2002, Facultatea de tiin e Economice ULIM a fost acreditat de c tre Comisia Superioar de Atestare i Acreditare Academic , conform legisla iei în vigoare Pe parcursul a 15 ani de activitate, F E s-a aflat la etapa c ut rilor i a fr mânt rilor diverse catedre de specializare. Ast zi catedrele de baz sunt: „Finan e", "Economie mondial i REI", "Management i marketing", "B nci i contabilitate"' i catedrele de discipline generale - „Matematica i statistica", Informatica economic " i « Limbi moderne i aplicate», care au în de direc ie prioritar conceptual organizarea i realizarea la un nivel înalt a activit ilor didactice, metodice i tiin ifice a studen ilor i profesorilor la una sau mai multe discipline de profil. În prezent, Facultatea preg te te cadre economice de înalt calificare la apte specializ ri, conform nomenclatorului vechi de specializ ri, i a început preg tirea speciali tilor la ase specialit i, conform noului nomenclator al specialit ilor racordat! la rigorile procesului de la Bologna. Procesul didactic în cadrul Facult ii se realizeaz ^ prin studii: cu frecven la zi; studii cu frecven redus ; studii la masterat la diferite! specializ ri acreditate; studii la a doua specialitate; studii individuale i de autoinstruire;^ studii la doctorat. Concomitent, sunt preg tite toate condi iile pentru realizarea studiilor! la distan . Forma de înv mânt cu frecven la zi se organizeaz pe parcursul a dou semest anual, compuse din cîte 15 s pt mîni fiecare cu o arj de 22-28 ore s pt mânal. Procesi de studii este

realizat în conformitate cu programele analitice ale tuturor disciplinele socio-umane, fundamentale i speciale. Forma studiilor cu frecven redus este organizat în baza planului de studii de ani cu invitarea studen ilor de 3 ori pe an în cadrul sesiunii de reper (toamn , iama j prim var ). Planurile de înv mânt la aceast form de studii se deosebesc de cele cu frecven a la zi prin num rul mai redus al orelor de contact cu studen ii. Forma studiilor la a doua specialitate const în organizarea procesului de înv mânt! de 3 ani a persoanelor cu studii superioare. Aspectul inova i v în procesul realiz rii ac forme de înv mânt const în faptul c în cadrul studiilor la a doua specialitate se utilizeaz noi tehnologii de instruire. Conducerea Facult ii promoveaz consecvent linia abord rii! în aceast activitate a

tehnologiilor avansate, valorificând creativ cuno tin ele ob inute în l rezultatul absolvirii deja a unei institu ii de înv mânt universitar la specialit ile afer*| ente (inclusiv, studii de caz, jocuri didactice, test ri-expres etc.). Alt form distinct de studii este instruirea op ional (la solicitare) a studen ilor îrjj cadrul filialei Newport University (SUA) la specialitatea „Administrarea bussinesului". Controlul calit ii procesului didactic este verificat periodic de grupul managerial; al Facult ii i catedrelor, de comisia metodic a facult ii, Consiliul educa ional ULIM,j precum i prin intermediul organiz rii sondajelor sociologice printre studen i. Un indice distinct în acest domeniu este activitatea Seminarului Metodologic, examinarea rezultatelor controalelor efectuate la edin ele Consiliului profesoral etc. Anual se organizeaz testarea profesorilor ce presteaz activitatea didactic în limbile englez i francez . Calitatea procesului didactic este determinat de nivelul preg tirii profesioniste a corpului profesoral. De men ionat, c majoritatea cadrelor didactice sunt speciali ti în materie, de in tori de grade didactice i titluri tiin ifice. In cadrul Facult ii activeaz dou Consilii tiin ifice pentru sus inerea tezelor de doctor i doctor habilitat la specialit ile: 08.00.14 - „Economia mondial i Rela ii Eco-

1 nomice Interna ionale"; 08.00.05 - „Economie i Management în ramur i domeniu de

activitate". O parte din profesorii Facult ii exercit func ia de conduc tori tiin ifici ai doctoranzilor din tar i de peste hotare. Sunt organizate alte consilii tiin ifice. Prin decizia Senatului ULIM i în baza ordinului rectorului ULIM din luna noiembrie 2006, a fost fondat Institutul de Cercet ri tiin ifice Economice în cadrul Facult ii de tiin e Economice. Actualmente, Institutul î i desf oar activitatea la tema: Adaptarea i perfec ionarea mecanismelor economice în cadrul integwrii europene a Republicii Moldova", în aceast tem de cercetareeste antrenat întreg Personalul didactic i tiin ific al Facult ii.

IC E are menirea s coordoneze activitatea studiilor prin doctorat, masterat i licen atât a studen ilor, masternazilor i doctoranzilor înscri i la studii la ULIM (Chi in uX cât i a celor ce studiaz la filialele, reprezentan e, delocalizâri i centre de selec ie, deconsultan i orientare profesional . Un loc deosebit în cadrul F E îl are activitatea tiin ific a studen ilor, masteranzilor i doctoranzilor. Ace tia sunt antrena i în activitatea Sec iei „Economie i servicii" a Societ ii tiin ifice Studen ti a ULIM. Anual, ei particip la diverse Conferin e interuniversitare din ar i de peste hotare: «Simposia Studentum", „Simposia Professorum", etc cu comunic ri, care anterior sunt discutate i analizate la edin ele cercurilor studen ti, catedrelor de profil i altor subdiviziuni. Facultatea între ine rela ii de colaborare cu mai multe centre tiin ifice i universitare de peste hotare, printre care: Institutul de Cercet ri Economice „GLZane" din Ia i a Academiei Române; Universitatea de stat din Cern i (Ucraina); Universitatea «A.I.Cuza", facultatea Economie din Ia i (România), universit i din Rusia i SUA. De asemenea, în baza acordurilor de colaborare (la diverse niveluri i sub diferite forme) privind efectuarea practicii de producere, Facultatea între ine rela ii strânse cu Banca Na ional , Banca de Economii, Ministerul Finan elor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Camera de Comer i Industrie, întreprinderea de Stat Avia ia Civil , Departamentul Rela ii Economice Externe al Ministerului Economiei si Comer ului etc. În anul de studii 2006-2007 la F E a fost acreditat i specialitatea „Finan e", fapt ce a confirmat cu prisosin nivelul înalt de preg tire i prestan academic al personalului didactic, organizarea calitativ a procesului de studii, desf urarea activit ii tiin ifice de calitate i posedarea bazei tehnico-materiale corespunz toare.

2. 4 CARACTERISTICA SPECIALIT ILOR Preg tirea speciali tilor în domeniul economic se desf oar conform planurilor de studii elaborate i aprobate în strict corespundere cu regulamentele în vigoare. Actualele planuri de studii ale Facult ii au fost elaborate în baza principiilor tiin ifice i a experien ei acumulate în domeniu, de c tre catedrele respective, care, dup examinarea minu ioas la edin a Consiliului Profesoral al Facult ii tiin e Economice, au fost aprobate de Senatul ULIM în conformitate cu standardele educa ionale de stat elaborate de Ministerul Educa iei i Tineretului al Republicii Moldova. , Planurile de studii sunt preg tite conform Planului Cadru, Nomenclatorului nou al specialit ilor, i sunt racordate atât la formele de studii cu frecven la zi i frecven redus , cât i la studiile ciclului II i III.

Planurile de studii la facultate includ:

planul de studii pentru absolven ii colilor medii (numit conven ional, ciclul „O"), cu durata studiilor de l an; planul de studii, conform Nomenclatorului nou, pentru Codul cu denumirea domeniului de formare profesional la ciclul I (licen ), F E preg te te speciali ti la urm toarele specialit i: „Contabilitate" (361. l); „Marketing i Logistic " (362. l); „Business i Administrare" (363.1); „Achizi ii" (363.2); Finan e i B nci" (364.1); „Economie mondial i Rela ii economice interna ionale" (365.l); „Economie general " (366. l); „Statistic i previziune economic " (367.1); „Cibernetic i Informatic economic " (368.1); „Merceologie i Comer " (369.1). Conform planului de studii nivelul „O", studen ii care au absolvit colile medi i studiaz 14 discipline obligatorii cu un volum total 1122 de ore. Paralel cu disciplinele necesare pentru sus inerea examenului de bacalaureat, se studiaz i obiectele: „Economia", „Logica", „Birotica", „Bazele cercet rilor tiin ifice", „Istoria economiei na ionale", „Istoria culturii", „Istoria Românilor" etc; se scrie teza anual la „Economie" i apoi urmeaz pe parcursul a dou pt mâni, stagiul de practic la disciplina «Birotica», dup care se sus in 6 examene de bacalaureat. Planul de studii pentru studen ii care au sus inut bacalaureatul se divizeaz în 2 cicluri indisolubil legate:

Ciclul I de 3 ani, numit „Studii universitare generale", prevede studierea a 35 de discipline Volumul total de timp de instruire este de 1800 ore, inclusiv 640-prelegeri, 980- lec ii practice, 180-lec ii de laborator. Studen ii pe parcursul acestui ciclu studiaz : „Teorii i doctrine economice", „Microeconomia", „Macroeconomia", „Finan e publice", „Matematica", „Informatica economic ", „Managementul general", „Bazele contabilit ii i auditului", «Activitatea bancar » etc.

Ciclul II de 2 ani, numit „Studii universitare complete" prevede studierea a 16 discipline comune cu un volum de 520 ore (prelegeri -320 i lec ii practice-200): „Strategii financiar- bancare contemporane.", „ Modelarea proceselor economice.", „Management bancar contemporan.", „Contabilitate financiar avansat .", „Metodologia cercet rii" etc. Studen ii care studiaz în cadrul ciclului II de stagii de practic : practica de specialitate în semestrul 4. Conform planurilor noi de studii elaborate actualmente sunt licen iate urm toarele specialit i:

„Bussiness i administrare", „Marketing i logistic ", „Contabilitate", „Finan e i B nci", „Turism", „Economie Mondial i Rela ii Economice Interna ionale", „Achizi ii", „Economie

general ", „Merceologie i Comer ", „Statistic i previziune Economic ", „Cibernetic i Informatic Economic ", „Managementul propriet ii Intelectuale". Caracteristica general a specialit ii „Bussiness i administrare", Licentiatii specialit ii „Bussiness i administrare", primesc titlul de Licentiat în economie. El trebuie s fie preg tit c tre activitatea profesional , care ar asigura dirijarea ramurilor economiei na ionale sau ale agen ilor economici în domeniul producerii bunurilor materiale sau prest rii serviciilor. Caracteristica domeniilor de activitate a specialistului:

Licentiatul poate activa în cadrul ramurilor economiei na ionale, materiale sau nemateriale. Poate desf ura activitatea de antreprenoriat în diferite domenii, gestiona întreprinderile de diferit nivel si forme organizatorico-juridice, sa posede o serie de cuno tin e si aptitudini specifice acestui domeniu. Pe ling aceasta, masterandul trebuie s posede intr-o propor ie sporit i o serie de cuno tin e economice, psihosociologice, juridice, tehnice, matematice i statistice, de cultur general , aptitudini de autoperfec ionare continua, de a lucra in echipa etc. Cerin ele fat de disciplinele de specializare:

Licentiatul l trebuie:

Sa fie familiarizat cu no iunile a managementului, cu istoria evolu iei managementului ca tiin a; cu situa ia curenta si nivelul modern de dezvoltare a tiin ei si practicii administr rii afacerelor; cu ascensiunea reformelor in Republica Moldova, precum si la nivel global; impactul nivelului managerial asupra progresului societatii;

Sa cunoasc bazele teoretice ale managementului, managementului întreprinderii, specificul managementului pentru diferite forme organizatorico-juridice, in deosebi in sectorul managementului corporativ; managementul resurselor umane, precum si in particular specificul managementului interna ional, informa ional, financiar, investi iilor si asigur rilor, managementul marketingului, managementului calit ii, managementul global i transna ional, managementul anticriz , marketing strategii i interna ional etc.

Sa-si formeze abilita i de îndeplinire a documentelor si rapoartelor manageriale, sa cunoasc specificul rapoartelor contabile, financiare si statistice; Sa posede deprinderi de luarea deciziilor manageriale si de gestionare a întreprinderilor, resurselor, si îndeosebi resurselor umane, analiza Swot ; fie familiarizat i s cunoasc cadrul regulator (legile, hot rîrile parlamentului i Guvernului, actele normative în domeniul economic); i formeze abilit i de previziune si prognoza, planificare si organizare a activit ilor, coordonare si motivare a angaja ilor, si controlul asupra nivelului si calit ii de executare a execut rii a angajamentelor;

fie familiarizat cu statistica, cu contabilitatea i auditul; sa cunoasca informatica si anume tehnicile moderne de gestiune i organizare a activit ilor agen ilor economici, utilizând calculatorul personal dotat cu sisteme software performante; cunoasc categoriile economice la nivelul economiei contemporane, s posede evaluarea indicilor economici i efectuarea analizei financiaro-economice a agen iilor economici, specificul dirij rii în condi iile economiei de pia . Titlul ob inut la ciclului II este de Magistru în economie. specificul activit ii profesionale. Astfel, î i va desf ura activitatea in cadrul agen ii economici a ramurilor economiei na ionale, cu diferite forme organizatorico-juridice; in diviziunile lor liniare i func ionale; structurile logistice ale agen ilor economici; institu iile de cercet ri tiin ifice i de proiectare; organele de administra ie public centrala, regionala si local ; structuri interna ionale; ministere i departamente ramurale, etc. Absolventul poate activa în cadrul ramurilor economiei na ionale, materiale sau nemateriale. Poate desf ura activitatea de antreprenoriat în diferite domenii, gestiona întreprinderile de diferit nivel si forme organizatorico-juridice, sa posede o serie de cuno tin e si aptitudini specifice acestui domeniu. Pe ling aceasta, absolventul trebuie s posede intr-o propor ie sporit i o serie de cuno tin e economice, psihosociologice, juridice, tehnice, matematice i statistice, de cultur general , aptitudini de autoperfec ionare continua, de a lucra in echipa etc.

II.

PLANUL DE STUDII

CALENDARUL UNIVERSITAR/GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII

Anul de

Activit i didactice

 

Sesiuni de examene

Practic

 

Vacan e

studii

 
 

Sem.I

Sem.II

Iarn

Var

 

Iarn

Prim var

Var

I

15

s pt.:

15

s pt.

3

s pt.

4

s pt.

 

3

s pt.

1

s pt.

8

s pt.

01.09.-

30.01.-

16.12.-

25.05.-

25.12.05-

22.04.-

23.06.-

16.12.05

24.05.06

23.12.05;

22.06.06

08.01.06;

01.05.06

31.08.06

09.01.-

23.01.-

21.01.06

28.01.06

II

15

s pt.:

15

s pt.

3

s pt.

4

s pt.

 

3

s pt.

1

s pt.

8

s pt.

01.09.-

30.01.-

16.12.-

25.05.-

25.12.05-

22.04.-

23.06.-

16.12.05

24.05.06

23.12.05;

22.06.06

08.01.06;

01.05.06

31.08.06

09.01.-

23.01.-

21.01.06

28.01.06

III

15

s pt.

3 s pt.

3

s pt.

4

s pt.

15 s pt.

3

s pt.

1

s pt.

 

01.09.-

30.01.-

16.12.-

25.05.-

12.02-

25.12.05-

22.04.-

16.12.06

12.02.06

23.12.05;

22.06.06

24.05.06

08.01.06;

01.05.06

09.01.-

23.01.-

21.01.06

28.01.06

PLANUL DE STUDII PE ANI DE STUDII ANUL I, II, III ANUL I

Cod

Denumirea disciplinei de studiu

Semestrul

Total ore

Numarul de ore pe saptamina

Evaluare

Total ore

Credite

Ore

Ore

pr

s

l

Sem

Sem

 

contact

individ

   

1

2

 

Discipline fundamentale

 

F.01.O.001

Teorii i doctrine economice

1

60

90

2

2

 

Ex

150

5

 

30/30

F.02.O.002

Economics –I (Microeconomia)

2

60

90

2

2

 

Ex

150

 

5

30/30

F.01.O.003

Informatica economica

1

60

90

2

2

 

Ex

120

4

 

30/30

F.01.O.004

Matematica –I

1

60

90

2

2

 

Ex

150

5

 

30/30

F.02.O.005

Matematica -II

2

60

60

2

2

 

Ex

120

 

4

30/30

F.01.O.006

Economia intreprinderii

2

30

60

1

1

 

Ex

90

 

3

15/15

 

Discipline de creare a abilit ilor i competen elor generale

 

G.01.O.007

Bazele antreprenoriatului

1

50

40

   

2

Ex

90

3

 

G.01.O.008

Limbi moderne de afaceri –I

1

60

60

   

2/2

Ex

120

4

 

30/30

G.02,O2.009

Bazele tehnologiei si merceologiei

2

60

60

   

2/2

Ex

120

 

4

30/30

 

Discipline de cultura generala social umanista

 

U.01.O.010

Institu ii comunitare europene

 

1 52

68

2

2

 

Ex

120

4

 

U.02.O.011

Filozofie i semiotic

 

2 52

68

2

2

 

Ex

120

4

 
 

Discipline de orientare spre specializarea de baz

 

S.02.O.012

Finan e publice

 

2 60

90

2

2

 

Ex

150

5

 

S.02.O.013

Bazele contabilit ii

 

1 60

90

2

2

 

Ex

150

 

5

S.02.O.014

Moneda, credit, b nci

 

2 60

90

2

2

 

Ex

150

 

5

 

Total

 

780

1020

22

22

6

 

1800

30

30

ANUL II

Cod

 

Denumirea disciplinei de studiu

Semestrul

Total ore

Numarul de ore pe saptamina

Evaluare

Total ore

Credite

 

Ore

Ore

pr

s

l

Sem

Sem

contact

individ

1

2

 

Discipline fundamentale

 

F.03.O.015

Statistica

3

60

60

2

2

 

Ex

120

4

 

30/30

F.04.O.016

Management

3

90

60

2

2

 

Ex

150

5

 

30/30

F.03.O.017

Macroeconomia

3

60

60

2

2

 

Ex

120

4

 

30/30

F.04.O.018

Statistica II

4

50

40

   

2

Ex

90

 

3

30/20

 

Discipline de cultura generala social umanista

 

U.03.O.019

Etica profesional i psihologia comunic rii

3

30

30

1

1

 

Ex

60

2

 

15/15

U.03.O.020

Politologia

3

30

30

1

1

 

Ex

60

2

 

20/10

U.03.O.021

Drept civil

3

30

60

2

2

 

Ex

90

3

 

20/10

 

Discipline de orientare spre specializarea de baz

 

S.04.O.022

Marketing

4

60

90

2

2

 

Ex

150

 

5

30/30

S.03.O.023

Mg. adm. publice

3

60

60

2

2

 

Ex

120

4

 

30/30

S.03.O.024

Resurse umane

4

60

60

2

2

 

Ex

120

 

4

30/30

S.03.O.025

Management strategic

4

60

90

2

2

 

Ex

150

 

5

30/30

S.04.A.026-27

1.Cultura afacerilor 2.Psihologia managerial

4

60

90

2

2

 

Ex

150

 

5

30/30

S.04.A.028-29

1.

Finantele intreprinderii

4

60

60

2

2

 

Ex

120

 

4

2.Managementul proiectelor

30/30

S.04.A.030-31

1. Bazele activit ii bancare

3

60

60

2

2

 

Ex

120

4

 

2. Pie e de capital i opera iuni de burs

30/30

S.04.A.032-33

1.Contabilitatea financiar 2.Ccontabilitatea firmei

4

30

90

2

2

 

Ex

120

 

4

15/15

Total 780 1020 26 26 1800 30 30

Total

Total 780 1020 26 26 1800 30 30

780

1020

26

26

Total 780 1020 26 26 1800 30 30
Total 780 1020 26 26 1800 30 30

1800

30

30

Anul III

Cod

 

Denumirea disciplinei de studiu

Semestrul

Total ore

Numarul de ore pe saptamina

Evaluare

Total ore

Credite

 

Ore

Ore

pr

s

l

Sem

Sem

 

contact

individ

   

1

2

 

Discipline de orientare spre specializarea de baz

 

S.05.O.034

1. Managementul firmei

5

60

90

2

2

 

Ex

150

5

 

30/30

S.05.A.035-36

1. Analiza activit ii economico-financiare

5

60

90

2

2

 

Ex

150

5

 

2. Managementul produc iei

30/30

S.05.A.037-38

1. Mk. intreprinderii

5

60

90

2

2

 

Ex

150

5

 

2.Managementul personalului

30/30

 

Disciplinele de orientare c tre alt domeniu la ciclul II

 

M.05.A.039-40

1.Managementul social 2.Managementul interna ional

5

60

90

2

2

 

Ex

150

5

 

30/30

M.05.A.043-44

1.

Fiscalitatea

5

60

90

2

2

 

Ex

150

5

 

2.Marketing bancar

30/30

M.05.A.045-46

1.Managementul i marketingul ramural 2.Managementul financiar

5

60

90

2

2

 

Ex

150

5

 

30/30

M.06.A.047-48

1.Managementul inova ional 2.Antreprenoriat i gestiunea afacerilor

6

60

90

2

2

 

Ex

150

 

5

30/30

M.06.A.049-50

1.Coresponden a economic 2.Negocieri în afacerile economice interna ionale

6

60

90

2

2

 

Ex

150

 

5

30/30

 

Lec ii de totalizare

6

30

               
   

Practica

6

 

450

       

450

 

15

 

Examenul de licen

6

 

150

       

150

 

5

   

Total

 

510

1290

16

16

   

1800

30

30

 

Total 3 ani

 

2070

3330

       

5400

180

STAGIILE DE PRACTIC

 

Stagiile de practic

Sem.

 

Nr.s pt./ ore

   

Perioada

Nr. de credite

1

Practica de ini iere

   

IY

 

3 / 90

   

Februarie-Martie

3

2

Practica tehnologic

   

VI

 

6

/ 180

 

Martie-Aprilie

6

3

Practica de licen

   

VI

 

6

/ 180

 

Aprilie - Mai

6

   

Total

   

15/ 450

   

15

 

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE

 

Nr. d/o

Denumirea disciplinei

 

Anul

Sem.

 

Num rul ore s pt mânal

Evalu ri

Nr. de credite

   

P

 

S

L

1.

Educa ie fizic

 

1

1,2

   

2

colocviu

4

2.

Previziunea economic

 

2

 

4

   

2

2

colocviu

2

3

Negocieri în afacerile economice manageriale

 

2

 

4

 

2

 

2

 

colocviu

3

4.

Economia rela iilor externe ale Moldovei

 

2

 

4

 

2

 

2

 

colocviu

5

5.

Contabilitatea managerial

 

3

 

6

 

2

 

2

 

colocviu

5

6.

Audit financiar

 

3

 

6

 

2

 

2

 

colocviu

5

7.

Managementul inova ional

 

3

 

6

 

2

 

2

 

colocviu

5

EXAMENE DE LICEN

N. d / o

Denumirea examenului

Perioada

Nr. de credite

1.

Examen la disciplina fundamental „Management”

Iunie, Sem. VI

1

2.

Examen la disciplina de specialitate „ Marketing”

Iunie, Sem. VI

1

3.

Sus inerea tezei de licen

Iunie, Sem. VI

3

Prim-Vicerector studii

Directorul Departamentului tiin e Economice

Not :

Codul disciplinelor incluse în planul de studii se descifreaz în felul urm tor:

Disciplinele Obligatorii (cod O) Disciplinele op ionale (cod A) – odat aleas disciplina op ional devine obligatorie pentru student

Discipline la libera alegere (cod L)

Discipline fundamentale (cod F)

Discipline de formare a abilit ilor i competen elor generale (cod G)

Discipline de orientare socio-umanist (cod U)

Discipline de orientare spre specializare (cod S)

Disciplinele de orientare c tre alt domeniu la ciclul II (cod M)

* Disciplinele la libera alegere (marcate în Planul de studii prin codul L) fac parte din oferta formativ a Departamentului i asigur extinderea

cuno tin elor i dezvoltarea unor aptitudini ale studen ilor în domeniul respectiv de formare profesional sau în alte domenii adiacente. Creditele

alocate pentru cursurile incluse în aceast categorie sunt credite suplimentare care se pluseaz la num rul total prev zut (180 credite ECTS).

Înscrierea la cursurile la libera alegere se efectueaz anual, la sfâr itul semestrului de prim var pe parcursul lunii mai.

** Disciplinele op ionale (marcate în planul de studii prin codul A) ofer studentului posibilitatea alegerii între dou sau mai multe discipline. Pentru

a- i asigura un traseu formativ individual, fiecare student, la sfîr itul anului academic, î i fixeaz lista de discipline pe care le va urma în anul viitor.

Aproximativ o treime din discipline incluse în planul de studii sunt propuse în regim de alternativ : studentul î i formeaz în mod autonom traseul

educa ional, alegând unele discipline incluse în planul de studii în regim de alternativ . Disciplina aleas din pachetul propus va fi urmat de c tre

student în mod obligatoriu. Totalitatea disciplinelor op ionale pentru care pledeaz studentul completeaz traseul s u formativ individual (alc tuit, în

afar de disciplinele de orientare spre specializarea de baz , din discipline fundamentale, discipline socio-umanistice, discipline de creare a abilit ilor

i competen elor generale, discipline de orientare c tre alt domeniu la ciclul II, discipline la libera alegere).

***Disciplinele de orientare c tre alt domeniu la ciclul II (marcate în planul de studii prin codul M) ofer studen ilor de la alte specialit i i

domenii de studii posibilitatea s ob in un anumit num r de credite (20 la num r) care vor constitui drept o preachizi ie de acces la ciclul II în domeniul dat, respectiv economie.

IV.

FINALIT I DE STUDII LA DISCIPLINELE FUNDAMENTALE

FINALIT ILE DE STUDII PENTRU DOMENIUL GENERAL

TIIN E

ECONOMICE

(COD

36),

DOMENIUL

DE

FORMARE

PROFESIONAL

BUSINESS

I

ADMINISTRARE (COD 363), SPECIALITATEA BUSINESS I ADMINISTRARE (COD 363.1)

Studiile la specialitatea dat se efectueaz la zi, pe parcursul a 3 ani i necesit acumularea a 180 de credite transferabile.

Caracteristica general a specialit ii 363.1 – Business i administrare Absolventul specialit ii 363.1 – Business i administrare prime te titlul de Licen iat în economie. El trebuie s fie preg tit c tre activitatea profesional , care ar asigura dirijarea ramurilor economiei na ionale sau ale agen ilor economici în domeniul producerii bunurilor materiale sau prest rii serviciilor. Caracteristica domeniilor de activitate a specialistului:

Absolventul poate activa în cadrul ramurilor economiei na ionale, materiale sau nemateriale. Poate desf ura activitatea de antreprenoriat în diferite domenii, gestiona întreprinderile de diferit nivel si forme organizatorico-juridice, sa posede o serie de cuno tin e si aptitudini specifice acestui domeniu. Pe ling aceasta, absolventul trebuie s posede intr-o propor ie sporit i o serie de cuno tin e economice, psihosociologice, juridice, tehnice, matematice i statistice, de cultur general , aptitudini de autoperfec ionare continua, de a lucra in echipa etc. Cerin ele fat de disciplinele de specializare:

Absolventul trebuie:

Sa fie familiarizat cu no iunile a antreprenoriatului, cu istoria evolu iei managementului ca tiin a; cu situa ia curenta si nivelul modern de dezvoltare a tiin ei si practicii administr rii afacerelor; cu ascensiunea reformelor in Republica Moldova, precum si la nivel global; impactul nivelului managerial asupra progresului societatii; Sa cunoasc bazele teoretice ale managementului, managementului întreprinderii, specificul managementului pentru diferite forme organizatorico-juridice, in deosebi in sectorul micului business; managementul resurselor umane, precum si in particular specificul managementului interna ional, informa ional, financiar, investi iilor si asigur rilor, managementul marketingului, etc. Sa-si formeze abilita i de îndeplinire a documentelor si rapoartelor manageriale, sa cunoasc specificul rapoartelor contabile, financiare si statistice; Sa posede deprinderi de luarea deciziilor manageriale si de gestionare a întreprinderilor, resurselor, si îndeosebi resurselor umane;

fie familiarizat i s cunoasc cadrul regulator (legile, hot rîrile parlamentului i

Guvernului, actele normative în domeniul economic); i formeze abilit i de previziune si prognoza, planificare si organizare a activit ilor,

coordonare si motivare a angaja ilor, si controlul asupra nivelului si calit ii de executare a execut rii a angajamentelor; fie familiarizat cu statistica, cu contabilitatea i auditul;

sa cunoasca informatica si anume tehnicile moderne de gestiune i organizare a activit ilor

agen ilor economici, utilizând calculatorul personal dotat cu sisteme software performante; cunoasc categoriile economice la nivelul macro- si micro, s posede evaluarea indicilor economici i efectuarea analizei financiaro-economice a agen iilor economici, specificul dirij rii în condi iile economiei de pia .

Titlul ob inut de absolventul ciclului I este de licen iat în tiin e economice. În Suplimentul la diploma de licen se va înscrie suplimentar informa ia despre locul specialit ii în societate, specificul activit ii profesionale. Astfel, absolvent al specialit ii Business i administrare a Departamentului tiin e economice ULIM î i va desf ura activitatea in cadrul agen ii economici a ramurilor economiei na ionale, cu diferite forme organizatorico-juridice; in diviziunile lor liniare i func ionale; structurile logistice ale agen ilor economici; institu iile de cercet ri tiin ifice i de proiectare; organele de administra ie public centrala, regionala si local ; structuri interna ionale; ministere i departamente ramurale, etc. Absolventul poate activa în cadrul ramurilor economiei na ionale, materiale sau nemateriale. Poate desf ura activitatea de antreprenoriat în diferite domenii, gestiona întreprinderile de diferit nivel si forme organizatorico-juridice, sa posede o serie de cuno tin e si aptitudini specifice acestui domeniu. Pe ling aceasta, absolventul trebuie s posede intr-o propor ie sporit i o serie de cuno tin e economice, psihosociologice, juridice, tehnice, matematice i statistice, de cultur general , aptitudini de autoperfec ionare continua, de a lucra in echipa etc. Calificarea de licen iat în economie este acordat acelor studen i care:

Sunt familiariza i cu no iunile a antreprenoriatului, cu istoria evolu iei managementului ca tiin a; cu situa ia curenta si nivelul modern de dezvoltare a tiin ei si practicii administr rii afacerelor; cu ascensiunea reformelor in Republica Moldova, precum si la nivel global; impactul nivelului managerial asupra progresului societatii; Cunosc bazele teoretice ale managementului, managementului întreprinderii, specificul managementului pentru diferite forme organizatorico-juridice, in deosebi in sectorul micului business; managementul resurselor umane, precum si in particular specificul

managementului interna ional, informa ional, financiar, investi iilor si asigur rilor, managementul marketingului, etc.

A format abilita i de îndeplinire a documentelor si rapoartelor manageriale, sa cunoasc specificul rapoartelor contabile, financiare si statistice; Posed deprinderi de luarea deciziilor manageriale si de gestionare a întreprinderilor, resurselor, si îndeosebi resurselor umane; Sunt familiarizat i s cunoasc cadrul regulator (legile, hot rîrile parlamentului i Guvernului, actele normative în domeniul economic); A format abilit i de previziune si prognoza, planificare si organizare a activit ilor, coordonare si motivare a angaja ilor, si controlul asupra nivelului si calit ii de executare a execut