Sunteți pe pagina 1din 10

1

|crcncnan Pciru Pruicanu,


Ccniru| icc|cgic-nisicnar ,Sj. Paisic Vc|icicctscni,
!c pc |nga Manasiirca Za|riccni, Rcpu||ica Mc|!cta
vvv.icc|cgic.nci
E5TE IEHOVA NUMELE LUI DUMNEZEU?
Al CUl ,MARTORl" SUNT MLMBRll
SOClLTJll ,TURNUL DL VLGHL"?
De muIle ori, cnd un ,marlor aI Iui Iehova vrea s-i exun inv(lura
desre ,numeIe Iui Dumnezeu, ornele de Ia ideea c fiecare dinlre noi avem un
nume i ne Iace s fim chema(i e nume. NumeIe, in conce(ia Ior, all Ia oameni
cl i Ia Dumnezeu, ar fi ceI mai imorlanl asecl i eI nu lrebuie nicidecum negIi|al.
Am admile fr rezerve aceasl remis oarecum Iogic, dac iehovilii nu s-ar
conlrazice e ei inii! Iiind inlreba(i care sunl numeIe ediloriIor ibIiei Ior
(lraducerea ,Iumii Noi), ei rsund: ,Nunai Dunnczcu irc|uic sa ai|a un nunc.
|cncta. Pcniru un in!iti!, a atca un ,nunc inscanna a csicnpa narcia !itina.
1
Aa
cum cIar reiese de aici, omuI nici nu are nume in comara(ie cu Dumnezeu i alunci,
micuI Ior lruc rozeIil nu (ine. Sau oale o fi vorba desre aIl feI de nume` Nici asla
nu e cIar, din momenl ce, du rerea Ior, un nume uman oale ,esloma mre(ia
divin. Un Iucru lolui e cIar: nici ,marlorii Iui Iehova nu liu dac ,numeIe Iui
Dumnezeu oale in vreun feI comaral cu ,numeIe unui individ (om).
Ce inseamn in acesl caz ,numeIe Iui Dumnezeu` Ixisl in generaI un aslfeI
de ,nume`
De mai muIle ori, all inainle de Moise (cf. Iacere 32:29), cl i du Moise (cf.
}udeclori 13:17-18), Dumnezeu refuz de fal s-i sun ,numeIe. Iulem sune
chiar c Dumnezeu refuz s-i ia/dea un nume, enlru c, aa cum se exrima Sf.
Dionisie AreoagiluI, II esle ,Cc| cu nu|ic nunc i ,nai prcsus !c cricc nunc. Doar
acesl aofalism esle cu adevral demn de ,mre(ia Iui Dumnezeu, de care vorbesc
iehovilii.
1
arbara Harrison, Visicns cj G|crq, . 253, aud }. IIIiol, Ianguagc an! |!cniiiiq ai inc King!cn Ha||, e
vvv.valchloverinformalionservice.org
2
Du cum vom vedea, chiar i alunci cnd Dumnezeu i Se descoer Iui Moise
ca fiind ,Iahve (cf. Ieire 3:14)
2
, rin aceasla nu face decl s-i descoere inc unuI
din muIleIe i nenumraleIe alribule aIe SaIe i nicidecum un ,nume roriu. Dar
chiar dac accelm ideea c ,Iahve ar fi lolui un nume roriu, rmne de vzul
crei Iersoane divine lrebuie eI alribuil, cci nu ol lrei Iersoane s de(in aceIai
nume roriu. IersoaneIe Sfinlei Treimi ol fi caraclerizale imreun i nedesr(il
cu aceIeai alribule divine, cnd ins vorbim desre ,nume, acesla oale fi doar aI
unei singure ersoane.
Ial deci c in acesl feI ne confrunlm cu o aIl erezie sus(inul de ,marlorii Iui
Iehova, aceeai c ,nu exisl Sfnla Treime i c ,Iisus Hrislos, IiuI Iui Dumnezeu,
nu esle Dumnezeu, iar DuhuI Sfnl nu esle decl o ,energie acliv. Nu ne-am
rous s demonslrm Iogic i leoIogic exislen(a Sfinlei Treimi. Isle ins inleresanl
c, dezblnd robIema ,numeIui Iui Dumnezeu, se va vedea de Ia sine c Iisus
Hrislos esle lolui Dumnezeu. Iar dac Iisus Hrislos esle Dumnezeu, aa cum inva(
lo(i crelinii (nu doar orlodocii), alunci inseamn c i DuhuI Sfnl esle Dumnezeu,
adic avem un Dumnezeu Treime, iar inv(lura iehovisl esle erelic i aberanl.
S lrecem deci Ia ibIie i Ia sensuriIe care se desrind din lexleIe disulale:
,Marlorii Iui Iehova consider c Dumnezeu (unic in fiin( / ersoan ci nu
jac !ccsc|irc inirc accsic nciuni) i-a descoeril Iui Moise numeIe Su i acesle esle
,Iehova. De asemenea ei sun c acesl nume inseamn: ,|cncta sc auic!cicrnina cu
inc|cpciunc sa !ctina cricc csic ncccsar sa !ctina, pcniru a-i in!cp|ini sccpuri|c.
3
Ie
Ing faluI c ei cilesc greil lelragrama bibIic (YHWH) i chiar recunosc
acesl Iucru (mai aIes c o redau foarle diferil Ia lransunerea in diverseIe Iimbi aIe
Iumii),
4
inlerrelarea dal de ei aceslui nume esle cu loluI erelic i Iisil de Iogic.
Ie de o arle se vorbele de careva ,scouri aIe Iui Dumnezeu, care in mod
evidenl nu ol fi decl in raorl cu Iumea aceasla (dimensiunea a! cxira), iar e de
aIl arle se vorbele desre o ,aulodelerminare i ,devenire a Iui Dumnezeu
care, Iogic, se refer Ia Dumnezeu Insui (dimensiunea a! inira). Dac iehovilii nu
fac aceasl deosebire inlre dimensiuniIe a! inira i a! cxira aIe Iui Dumnezeu,
inseamn c ei ii fac un dumnezeu du inchiuirea Ior, care ,se aulodelermin i
2
Acesl nume oale fi cilil in mai muIle feIuri: Iahve, Yahveh, }ehovah elc. Noi am referal esle lol varianla:
Iahve. A se vedea i carlea Iui Nalhan Slone, Nanc cj Gc!, hll://vvv.IdoIhin.org/nalhanslone/. Carlea
lrebuie cilil cu anumile rezerve. Ie Inlernel sunl i muIle aIle maleriaIe Ia aceasl lem, dar eIe lrebuie cilile
seIecliv, cci uneIe sunl scrise chiar de ,marlori sau de simalizan(i ai ideiIor Ior.
3
Turnu| !c tcgncrc, 1 mai 1998, .5.
4
||i!cn, p. 7-8.
3
,devine fiin(iaI in func(ie de oameni, iar dac aceasl ,aulodelerminare i
,devenire nu esle una fiin(iaI, ci inseamn caacilalea de adalare Ia in(eIesuI i
micimea oameniIor, adic un feI de cameIeon, reiese c i acesl ,nume aI Iui
Dumnezeu nu se mai refer Ia II, ci Ia aceasl caacilale de a fi cameIeon.
Oricum, niciodal nu o vom ulea scoale Ia cal, dac vom merge e aceasl Iinie
de argumenlare slricl iehovisl. Cred c esle nevoie de o aIl abordare, du o
Iogic snloas i du nile rigori liin(ifice care s nu sfideze nici Iogica, nici
fiIosofia (nu in sens ideoIogic, ci lerminoIogic) i, binein(eIes, nici leoIogia.
Trebuie s recizm c in VechiuI Teslamenl Iui Dumnezeu i se alribuie pcstc
80 dc numc", dar nici unuI dinlre eIe nu esle un ,nume roriu, ci esle vorba
desre numirea unor alribule i Iucrri aIe Iui Dumnezeu. CeI mai des inlInil
,nume esle inlr-adevr |antc (6823 de ori du numrloarea evreiIor i 6928 de
ori du numrloarea roleslanl). Ie Ing acesla, mai inlInim i aIle nume:
|antc-Satacin (268 de ori), |antc-||cnin (42 de ori), |antc-!cnaq (5 ori), !cnaq (131
de ori), |an (26 de ori, acesla esle o rescurlare a Iui |antc), ||can sau ||cnin (57 de
ori), j||-} a!!ai iciiiicru| (48 de ori) .a.
5
Isle reIevanl i faluI c n Nnu!
Tcstamcnt, numc!c luhte nu-! nt!nim nicindat. Nici MnluiloruI Hrislos i nici
AosloIii nu au roslil vreodal numeIe de Iahve i acesl Iucru are mai muIle
exIica(ii:
A.
1. Se lie c evreii, dinlr-o evIavie deosebil i chiar exageral fa( de
,numeIe Iahve, refuzau s ronun(e in uzuI curenl acesl ,nume, obinuind s-I
inIocuiasc cu !cnaq Dcnnu|. Doar arhiereuI, odal e an, Ia srbloarea Yom
Kiur, roslea acesl nume in Sfnla SfinleIor, dar i alunci inlr-o form mascal, ca
s nu fie uor sesizabiI.
6
Se are c aceasl ,evIavie esle us in Ieglur cu a lreia
orunc din DecaIog (cf. Ieire 20:7), fiind dezvoIlal du eoca Iui Moise, mai aIes
in erioada inler-leslamenlar i in cea laImudic, dar care nu exislal de Ia inceul,
cnd inc fiii Iui Adam ,chemau numeIe Iui Dumnezeu (cf. Iacere 4:26).
inein(eIes, aici aare i o aIl inlrebare: ce nume divin liau i chemau rimii
urmai ai Iui Adam, dac conform ,marloriIor Iui Iehova singuruI ,nume aI Iui
Dumnezeu esle Iahve (Iehova) i eI a fosl descoeril Iui Moise`
5
Diacon Andrei Kuraev, Iccic au!ic !csprc icnctiii, in 2 pari, vvv.redanie.ru. Din aceasl Iec(ie (in Iimba
rus) am Iual mai muIle argumenle i informa(ii, e care ins Ie-am exus inlr-o manier diferil.
6
DelaIii i anaIize amnun(ile rivind isloria i sensuI lelragramei, Ia r. rof. univ. dr. Ielre Semen, Va|cnc|c
icc|cgicc a|c iciragranci !itinc, in rev. ,IIeroma, nr. 3/2006, . 61-82.
4
2. SensuI aceslui ,nume esle descifral chiar in lexluI de Ia Ieire 3:14 unde
avem exresia ebraic: ani Ycnicn acr Ycnicn
7
, care a fosl lradus in Seluaginla rin
exresia: o .ijt o Iv |u suni Cc| cc suni. Carlea AocaIisei 1:4,8 ne d i un
sens eshaloIogic aI aceslei exresii: ,Cc| cc csic, Cc| cc cra i Cc| cc tinc, dar in
leoIogia crelin (i chiar iudaic) a rmas ca sens de baz exresia: ,|u suni Cc| cc
suni, adic |u suni Cc| carc |ni an cxisicna prin Minc |nsuni, Cc| carc cxisi !c Sinc i
prin Sinc. Unii exege(i iudei lIcuiesc acesl nume i in sensuI de ,|u suni Cc| jici
iinpu| i prciuiin!cni} prczcni, lIcuire care oale fi accelal, dac ne gndim Ia
conlexluI in care a fosl sus. inein(eIes, ceI mai imorlanl Iucru e care lrebuie
s-I observm aici esle faluI c Iahvc" nu cstc dc Iapt un numc prnpriu, ci
numeIe unui alribul divin sau, cum sunea cineva, ccnccnirarca inir-c singura
cxprcsic (nici mcar nu inlr-un singur cuvnl) a cc|cr nai ccncrcic airi|uic !itinc.
8
3. Revenind ins Ia inIocuirea Iui |antc cu !cnaq, ,marlorii Iui Iehova
conslal (e bun drelale, in acesl caz) c aceasl inIocuire se fcea nu doar in
cilire, ci chiar in lexluI scris. Iehovilii au idenlifical 134 !c |ccuri in VechiuI
Teslamenl unde masore(ii au inIocuil lelragrama cu un aIl ,nume
9
, dar uil s
men(ioneze c in ,slrdania de a corecla greeaIa masore(iIor, ei au inlrodus du
cauI Ior ,numeIe Iehova in 7210 |ccuri, acoIo unde acesl ,nume n-a fosl
niciodal.
10
4. Traducerea greac a VechiuIui Teslamenl (Seluaginla), fcul de evrei
eIIiniza(i, in sec. III in. Hr., nu face aIlceva decl s refIecle silua(ia exislenl alunci
in Iumea iudaic, cu referire Ia cilirea i roslirea ,numeIe Iui Dumnezeu. TexluI de
Ia Ieire 3:14 esle lradus de Seluaginla rin o .ijt o Iv |u suni Cc| cc suni, iar
in resluI cazuriIor Seluaginla foIosele echivaIenluI Iui !cnaq Kito, Dcnnu|.
Aceasl silua(ie se va erelua i in NouI Teslamenl, unde, chiar i alunci cnd sunl
cilale lexle velero-leslamenlare ce con(in lelragrama, aceasla esle inIocuil cu un aIl
,nume, de obicei: Dcnnu| (a se comara: I Ielru 2:3 cu Is. 33:8, Ivrei 1:10 cu Is.
101:26, Iale 2:25 cu Is. 15:8, I Ielru 3:15 cu Isaia 8:13, Romani 10:13 cu IoiI 3:5,
IiIieni 2:10-11 cu Isaia 45:23-24 .a.). Ia sensuI lelragramei in NouI Teslamenl vom
reveni mai |os, enlru inceul ins dorim s subIiniem inc o dal c lexluI NouIui
7
SeciaIilii nu au a|uns Ia un consens in ce rivele aceasl cilire. Noi am redal-o du r. rof. Ielre Semen
(vezi: cp.cii.), care ne-a fosl i rofesor de VechiuI Teslamenl i Iimba Ibraic Ia IacuIlalea de TeoIogie
Orlodox din Iai.
8
Cf. Ir. David Ieslroiu, Oric!cxia in jaa prczc|iiisnu|ui ,naricri|cr |ui |cncta, ucureli 2005, . 63.
9
Cf. Turnu| !c tcgncrc, 15 selembrie 1995, . 28, 1 oclombrie 1997, . 14.
10
Ir. David Ieslroiu, cp. cii., . 65.
S
Teslamenl nu con(ine niciodal lelragrama in sensuI cIasic, iar acoIo unde sunl
,urme aIe aceslei lelragrame, ea se refer excIusiv Ia Hrislos, ceea ce e deosebil de
imorlanl.
5. IooruI evreu i chiar Dumnezeu Insui nu considera c |antc esle singuruI
Iui nume i nici mcar nu-I consider ca fiind ceI mai imorlanl. Sfnla Scrilur,
chiar din rimuI ei versel (Iacere 1:1) vorbele desre ||cnin (IuraIuI Iui || / ||can).
,Marlorii Iui Iehova sun c ||cnin nu esle un nume roriu aI divinil(ii, ci unuI
generaI, care inseamn Dunnczcu, fr a desemna i ,numeIe Aceslui Dumnezeu.
11
Scrilura ins ii conlrazice serios in acesl demers greil. Ia DanieI 9:19 se sune c:
,nunc|c Tau i| pcaria cciaica i pcpcru| Tau. Acum Ie unem o inlrebare reloric
iehoviliIor: ooruI evreu se numea |ra-|cncta sau |ra-L| (de Ia || / ||cnin)` Deci
Dumnezeu ecelIuiele e ooruI IsraeI, recum i e muI(i roroci i dre(i ai Si
(|czccni-L|, Dani-L|, Misa-L| .a.) nu cu numeIe de |antc, ci cu ceI de ||cnin. Mai
observm c i Ingerii (Micna-L|, Ga|ri-L|, Raja-L|), care sunl cei mai aroae de
Dumnezeu, cunosc i sIu|esc laineIor Iui, oarl nume ce deriv din || / ||cnin i
nu din |antc. Acesl argumenl esle imorlanl dac ne gndim c, in conce(ia
iehovisl (greil din uncl de vedere crelin), ArhangheIuI MihaiI esle idenlic cu
Hrislos, IiuI Iui Dumnezeu.
12
Reiese deci, chiar du conce(ia Ior, c ,IiuI Iui
Dumnezeu are in VechiuI Teslamenl un ,nume care ignor ,numeIe de Iahve.
Inleresanl ins c i in NouI Teslamenl, IiuI Iui Dumnezeu, care a fosl rofe(il c
,se va nale |din Iecioarj i vor une numeIe Iui |nanu-L| (cf. Isaia 7:14), alunci
cnd a muril e cruce, I-a slrigal e TalI Su (in ebraic): ,L|l, L|l (de Ia II /
IIohim), |anan sa|aniani! i nu |antc!
B.
1. Odal cu venirea Iui Hrislos in Iume, loluI s-a schimbal. lim c inv(lura
,marloriIor Iui Iehova esle Iin de conlradic(ii in ce rivele ersoana i roIuI
MnluiloruIui Hrislos in Iume, mai aIes c ei nu-I recunosc dumnezeirea, dar vom
vedea c i de dala aceasla Scrilura esle de arlea noaslr, alunci cnd sunlem
sinceri in cularea i in(eIegerea AdevruIui. Una din sinlezeIe mai imorlanle cu
rivire Ia Hrislos o avem in IisloIa clre IiIieni, 2:5b-11 (inlr-o lraducere mai
11
Una dinlre ceIe mai ocanle afirma(ii aIe ,marloriIor esle aceea c cei care foIosesc numeIe ,IIohim (care
esle Ia form de IuraI) se fac vinova(i de oIileism (cf. Socielalea TurnuI de Veghe, Trc|uic sa crczi in
Triniiaic?, . 13). Deci, indirecl, iehovilii iI acuz i e Moise de oIileism. Ial Ia ce abera(ii oale duce
obsesia anli-lrinilar.
12
Socielalea TurnuI de Veghe, Sa a!uccn arguncnic !in Scripiuri, . 171.
6
exacl): ,.Hrisics |isus, j.} Cnipu| |ui Dunnczcu jiin!, jara a scccii c rapirc a ji ||
iniccnai cu Dunnczcu, S-a !ccriai pc Sinc, cnip !c rc| |un!, jacn!u-Sc ascncnca
cancni|cr, i |a injaiarc aj|n!u-Sc ca un cn, S-a sncrii pc Sinc, ascu|iaicr jacn!u-Sc
pna |a ncaric, i inca ncaric pc crucc. Pcniru accca, i Dumnezeu L-u preun|(ut l l-
u drult Lul Nume, cure este mul presus de orlce nume, Ca iniru Nunc|c |ui |isus ici
gcnuncniu| sa sc p|ccc, a| cc|cr ccrcii i a| cc|cr pannicii i a| cc|cr !c !c!csu|i. i sa
nariuriscasca icaia |in|a ca Domn este llsus Hrlstos, iniru s|ata |ui Dunnczcu-Taia|.
Din acesl lexl, e Ing mrlurisirea cIar a Dumnezeirii Iui Hrislos (care enlru II
nu era ,o demnilale ril / fural, ci una ,de drel divin), mai vedem c
Dumnezeu-TalI I-a dal IiuIui ,un Nunc carc csic nai prcsus !c cricc nunc, deci mai
resus i decl numeIe |antc i orice aIl ,nume din VechiuI sau NouI Teslamenl.
Aare lolui inlrebarea: carc cstc accst Numc? Din insui lexluI de mai sus, recum
i din aIle lexle araIeIe foarle imorlanle (Ioan 13:13, Iale 10:36, I Corilheni 8:6 i
12:3b), reiese c acesl nume esle Kugto - Dnmnu!". Aare ins i o aIl inlrebare:
acesl nume Dcnnu|, care esle lraducerea ebraicuIui !cnaq, inIocuiele doar in
scriere i cilire ,numeIe |antc, aa cum a fcul Seluaginla (rin Kito,), sau eI se
conlureaz ca un ,nume aarle, care va inIocui de acum inainle, lelragrama bibIic
incIusiv in sens leoIogic (nu doar IileraI)` Inlrebarea e desluI de comIical i, in
aceIai lim, foarle imorlanl, de aceea meril o abordare mai amnun(il.
2. IcoaneIe orlodoxe scriu e nimbuI MnluiloruIui Hrislos: o Iv ( Cc| cc csic),
iar un ecfonis roslil de reol Ia sfriluI Vecerniei i Ulreniei sune (inlr-o lraducere
corecl): ,Cc| cc csic (O v), |inccutniai csic, Hrisics Dunnczcu| ncsiru, ici!cauna
acun i pururca i in tccii tcci|cr, nin. AmbeIe acesle mrlurii sunl foarle vechi in
crelinism i eIe aral c Iisus Hristns cstc Iahvc (,Cc| cc csic). S vedem ins cl
de bibIic esle aceasl idee, e care, binein(eIes, ,marlorii Iui Iehova nu o vor
accela niciodal. In acesl caz ar lrebui s Ie unem dou inlrebri: a) De ce ei
numesc e Iehova }udeclor
13
, dac IvangheIia sune cIar c ,Taia| nu ju!cca pc
nincni, ci icaia ju!ccaia a !ai-c |iu|ui (Ioan 5:22), sau oale ei recunosc lolui c IiuI
esle Iehova i nu TalI` b) Ienlru ce a fosl rslignil Hrislos (cu dovezi bibIice cIare)`
Dac ve(i a|unge s une(i acesle inlrebri, ve(i vedea c nu vor li s rsund Ia
nici una dinlre eIe. i dac rima deriv din confuzia generaI care Ianeaz esle
doclrina iehovisl, cea de a doua lrebuie minu(ios anaIizal.
3. TexluI de Ia Ievilic 24:16 aral cIar c, du Iege, nu aveai dreluI s ucizi
e cineva enlru c se crede sau se d drel Mesia (mai aIes c evreii au avul zeci
13
Cf. Turnu| !c tcgncrc, 1 marlie 1996, .7
7
de faIi-Mesia, care n-au fosl omor(i enlru asla), in schimb lrebuia du Iege s
ucizi cu ielre e ceI care huIea e Dumnezeu, iar cea mai mare huI era i esle s le
dai lu insu(i drel Dumnezeu. i ial c Hrislos S-a dal e Sine drel Dumnezeu
(Ioan 5:18, 10:30-33)
14
i anume enlru aceasla a i fosl omorl. Mai muIl decl all,
de muIle ori cnd II Ii mrlurisea Dumnezeirea, Ii alribuia inlr-un mod indirecl
numeIe de |antc, ceea ce ,a indrel(il (conform Iegii) rslignirea Sa. S iniruim
cleva argumenle foarle cIare:
- |arai I-a inirc|ai arnicrcu| i |-a zis. |ii iu Hrisicsu|, |iu| Cc|ui |inccutniai? |ar
|isus a zis. Lu sunt" i tci tc!ca pc |iu| Onu|ui czn! !c-a !rcapia Cc|ui icipuicrnic
i tcnin! pc ncrii ccru|ui. |ar arnicrcu|, sjiin!u-i nainc|c, a zis. Cc irc|uina nai atcn !c
naricri? i auzii hu|u. Cc ti sc parc tcua? |ar ci ici uu ]udecut c L| este tlnotut de
mourte (Marcu 14:61-64). Din acesl lexl, coreIal cu Ievilic 24:16 (i comenlariiIe
noaslre), rezuIl cIar c arhiereuI a consideral drel huI nu faluI c II se credea
HrislosuI (Mesia) sau ,IiuI CeIui binecuvnlal (ceea ce Ia moduI generaI sunlem
lo(i cf. IsaIm 81:6), ci enlru feIuI cum II a sus cuvinleIe ,Iu sunl. Ca s v
convinge(i, urmri(i mai dearle care sunl reac(iiIe Ia acesl ,Iu sunl in IvangheIie.
- Dcci |c-a zis |isus. Cn! tci ina|a pc |iu| Onu|ui, aiunci tci cuncaic ca ,Lu
sunt" i ca !c |a Minc insuni nu jac ninic, ci prccun M-a intaai Taia|, aa tcr|csc. iiu
ta sunici sanna |ui traan, !ar cutu(l s M omor(l, pcniru ca cutniu| Mcu nu
incapc in tci (Ioan 8:28-37). CuvinleIe ,Iu sunl suse in sens comun nu ar fi general
in nici un caz aslfeI de reac(ii. Urmri(i i mai dearle:
- i || |c zicca. Vci sunici !in cc|c !c jcs, Lu sunt !in cc|c !c sus. Vci sunici !in
|unca accasia, |u nu suni !in |unca accasia. V-an spus !cci tcua ca tci nuri in pacaic|c
tcasirc. Caci duc nu crede(l c Lu sunt", te(l murl n pcute|e toustre (Ioan 8:23-
24). Aici se vd cIar dou vaIen(e diferile aIe exresiei: ,Iu sunl, recum i faluI
c in uIlima roozi(ie, aceasla nu are un sens uzuaI, aa cum se oale vedea i
u(in mai |os, cnd.
- |isus |c-a zis. !ctarai, a!ctarai zic tcua. nai inainic !c a ji jcsi traan Lu
sunt". Dcci uu |uut pletre cu s urunce usupru Lul. (Ioan 8:58-59).
- |ar |isus, iiin! icaic cc|c cc crau sa tina asupra Iui, a icii i |c-a zis. Pc cinc
cauiai? Raspuns-au Iui. Pc |isus Nazarincanu|. || |c-a zis. Lu sunt". |ar |u!a
14
In lreacl ii inlrebm e iehovili dac Hrislos min(ea sau nu, cnd sunea aceslea` Dac II min(ea, alunci
loal IvangheIia esle mincinoas, iar dac sunea adevruI, inseamn c II esle lolui Dumnezeu.
8
tnzaicru| cra i c| cu ci. Atuncl cnd |e-u spus. Lu sunt", el s-uu dut nupol l uu
czut |u pmnt. i iarai i-a inirc|ai. Pc cinc cauiai? |ar ci au zis. Pc |isus
Nazarincanu|. Raspuns-a |isus. V-an spus ca Lu sunt". Dcci csiaii i ccnan!aniu| i
s|ujiicrii iu!ci|cr uu prlns pe llsus l L-uu |egut (Ioan 18:4-8,12). De ce evreii au czul
cu fa(a Ia mnl ,utuncl cnd |c-a spus. |u suni` Nu cumva acelia s-au roslernal
auzind lelragrama, avnd deci o reac(ie fireasc enlru evrei, Ia auzuI numeIui Iui
Iahve` Ividenl c acesle cuvinle suse in sens comun (uzuaI) nu aveau cum s
genereze aceasl reac(ie: Ia inceul roslernarea, aoi rinderea i uciderea.
4. Din lexleIe de mai sus deducem c Hristns sc numca pc 5inc Iahvc (,|u
suni, Cc| cc suni), chiar dac nu o sunea foarle direcl, silua(ie cauzal oale i de
vorbirea in Iimba aramaic, diferil de ebraic i greu de redal in greac. Ie de aIl
arle, Scrilura ii alribuie in mod direcl Iui Iisus Hrislos doar numeIe de ,Dcnnu|.
i inlrucl ,nincni nu pcaic sa zica. Dcnn csic |isus, - !cci in Dunu| Sjni (cf. I Cor.
12:3b), considerm c fixarea aceslui ,nume esle una roviden(iaI i voil de
Dumnezeu rin DuhuI Sfnl, i nu oale fi consideral nicidecum rezuIlaluI unei
greeIi sau a unei lradi(ii (slricl) iudaice de a inIocui un nume cu aIluI. Aa cum
vom vedea i mai |os, chemnd acesl nume (DomnuI), aIluri de numeIe ,Iisus
(,Dumnezeu mnluiele) i Hrislos (,UnsuI Iui Dumnezeu), crelinii se
adreseaz Iui Dumnezeu UnuI in fiin( i inlreil in Iersoane: TalI, IiuI i DuhuI
Sfnl.
5. lim c ,marlorii Iui Iehova nu sunl de acord cu aceasl inv(lur, i ei
inii nu se roag niciodal Iui Iisus, dar ial c i de dala aceasla ei conlrazic
fIagranl Scrilura. Noi lim cIar c primii crctini chcmau numc!c Dnmnu!ui
Iisus Hristns n tnt !ncu!" (cf. I Cor. 1:2), du cum chiar II ne-a indemnal (cf. Ioan
14:14 i 16:24). Crelinii, insira(i de DuhuI Sfnl i inv(a(i de AosloIi, in(eIegeau
foarle bine c ,iniru nincni a|iu| nu csic nniuirca, caci nu csic su| ccr nici un a|i nunc,
!ar inirc cancni, in carc sa nc nniuin nci (Iale 4:10-12). Irin urmare, iserica i
membrii ei nu doar c sunl indrel(i(i, ci chiar indemna(i insislenl de a-i indrela
rugciuniIe clre DomnuI Iisus, ca CeI ce mnluiele. Acesl Iucru I-a fcul i inliuI
mucenic i diacon lefan (cf. Iale 7:59). Ii inlrebm e iehovili de ce lefan nu s-a
rugal Iui Iahve (aa cum sun ei c fceau rimii crelini)` Ii mai inlrebm dac
lefan s-a rugal Iui Dumnezeu sau unei crealuri` Dac s-a rugal unei crealuri,
alunci lefan era gn` i dac esle aa, de ce ibIia nu condamn acesl Iucru, ci-I
rezinl e lefan ca mrlurisilor aI credin(ei ceIei adevrale`
9
6. Ie Ing faluI c, inc de Ia inceul, crelinii chemau ,numeIe DomnuIui
Iisus Hrislos, inii iudeii in(eIegeau ,ericoIuI roovduirii aceslui nume i de
aceea inlerziceau anume acesl Iucru (cf. Iale 5:28,41). i SauI, Ia inceul, rigonea
,e lo(i cei care chemau numeIe Iui |adic aI DomnuIui Iisusj (Iale 9:14), aoi
aceIai SauI avea ,sa pcaric nunc|c Iui inainica ncanuri|cr i chiar ,sa paiincasca
pcniru accsi nunc (cf. Iale 9:15-16). Dar nicieri nu e vorba desre numeIe Iahve,
ci doar desre numeIe DomnuIui Iisus Hrislos.
7. UnuI din ,argumenleIe e care Ie aduc ,marlorii cu rivire Ia ,numeIe Iui
Dumnezeu, esle tcxtu! dc !a Inan 17:6 care, in conce(ia Ior, demonslreaz c
Dumnezeu are un nume i acesla lrebuie cunoscul de lo(i. Ial ce sune MnluiloruI
in rugciunea Sa din Ghelsimani: ,raiai-an nunc|c Tau cancni|cr pc carc Mi i-ai !ai
Mic. (Ioan 17:6). i de dala aceasla sunlem nevoi(i s-i dezamgim e iehovili,
unndu-Ie dou inlrebri, ca s conslale c lexluI esle chiar imolriva Ior. a) Cine a
arlal numeIe Iui Dumnezeu oameniIor, Hrislos (abia in NouI Teslamenl) sau Moise
(inc in VechiuI Teslamenl) i, in generaI, esle vorba oare desre aceIai ,nume
descoeril de unuI i de aIluI` i b) Nu cumva Hrislos ne dezvIuie faluI c chiar
II a fosl CeI care i-a descoeril numeIe de Iahve Iui Moise (II fiind inainle de Moise
i Avraam, du cum singur o sune)` liind c iehovilii nu ol rsunde Ia acesle
inlrebri, mai aIes c orice varianl de rsuns esle imolriva Ior, rmne s
conslalm i singuri c dac vorbim desre CeI i-a reveIal Iui Moise ,misleriosuI
nume (Ieire, ca. 3), lrebuie s recunoalem c acesla a fosl anume IiuI i
CuvnluI Iui Dumnezeu (neinlrual inc), care a zis desre Sine Insui: ,Iu sunl
CeI ce sunl. II esle ,IngeruI SfaluIui ceIui mare |aI Treimiij (cf. Isaia 9:5), care s-a
arlal i a vorbil cu Avraam, Moise .a. (cf. Iacere 18:1 i urm., ccnparai cu Ioan 8:56,
apci Iacere 21:17-18, 22:11-12,14-18, Ieire 3:2 i urm.). Mai remarcm c de fiecare
dal cnd IogosuI Divin ,indeIinea o misiune sub chiuI IngeruIui (TrimisuIui)
Iui Dumnezeu, o fcea ca i cum II Insui esle Dumnezeu (a se vedea lrimileriIe
bibIice de mai sus). Irim urmare, in lexleIe de mai sus nu e vorba de ArhangheIuI
MihaiI (cu fire ingereasc), cum zic iehovilii, caci caruia !inirc ingcri i-a zis Dunnczcu
trcc!aia. ,|iu| Mcu cii Tu, |u asiazi Tc-an nascui, i iarai. ,|u |i tci ji Iui Taia i ||
|ni ta ji Mic |iu? (Ivrei 1:5, tczi i. Malei 3:17, 17:5).
8. Revenind Ia lexluI de Ia Ioan 17:6 lrebuie s mai sunem c ,numeIe e
care Hrislos ni I-a descoeril cu rivire Ia Dumnezeu-TalI esle chiar aeIalivuI de
,Tal. Anume acesl ,nume sunlem indemna(i s-I chemm de fiecare dal cnd
ne rugm a se vedea rugciunea ,TalI noslru. (nu ,Iehova aI noslru). Tol
10
Scrilura ne mai sune c chemarea Iui Dumnezeu ca Tal nu esle o Iucrare (ur)
omeneasc, ci una a DuhuIui Sfnl in inimiIe noaslre (cf. GaIaleni 4:6), de aceea i
iserica se roag (in Iilurghie) ca noi ,s ne invrednicim s-I chemm e
Dumnezeu ca Tal ,cu indrznire i fr de osnd. Se are c ,marlorii Iui
Iehova inc nu s-au invrednicil de acesl mare dar, de a-I numi e Dumnezeu ca
Tal.
9. In concIuzie, vedem c Dumnezeu: Taia|, |iu| i Dunu| Sjni, in VechiuI
Teslamenl nu era cunoscul ca Treime, i vorbea ,ca o singur voce, chiar dac
rofelic de mai muIle ori S-a arlal ca o comuniune de Iersoane (cf. Iacere 1:26, 11:7
.a.). ,IurlloruI de cuvnl aI Iui Dumnezeu era i a rmas, Insui CuvnluI Iui
Dumnezeu (Ioan 1:1-5), adic IiuI ceI mai inainle de veci. II a fosl CeI care S-a
descoeril Iui Moise cu ,numeIe: |u suni cc| cc suni (|antc), numai c, mai aIes
odal cu NouI Teslamenl, acesl nume va area excIusiv sub forma: Kito,
Dcnnu|. Nici |antc i nici Dcnnu| nu sunl nile nume rorii aIe MnluiloruIui (sau
aIe Iui Dumnezeu-TalI), ci denumirea ceIor mai caraclerislice alribule aIe SaIe. O
aIl descoerire imorlanl adus de Hrislos i IvangheIia Sa esle cunolin(a
desre TalI, e Care II ulem chema rin IiuI in DuhuI Sfnl.
10. Reieind din loale aceslea, observm c adevra(ii ,marlori ai Iui Iehova,
adic ai Iui Hrislos, sunlem noi, iar membrii Sociel(ii ,TurnuI de Veghe sunl
,marlorii unui dumnezeu inchiuil, care nu esle nici Iahve-IiuI, dar nu esle nici
TalI, enlru c nu oale exisla un Tal Dumnezeu, fr ca Acesla s aib i un Iiu
care s fie lol Dumnezeu, adic de o fiin( cu II, enlru c nu oale ca CeI ce se
nale din fiin( dumnezeiasc s fie de o aIl fiin(, aa cum e i in cazuI omuIui i
chiar aI animaIeIor.
Nu ne rmne decl s-i indemnm e lo(i ,marlorii Iui Iehova s se
ociasc de rlcirea Ior i s vin Ia adevrala credin(a, iar orlodocii s fie cu
Iuare aminle i s slea necIinli(i in credin(a Ior.

S-ar putea să vă placă și