Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", IASI Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea Administratie Publica

REFERAT - Principiile adoptrii deciziilor n Administraia public i importana respectrii lor -

Disciplina: Decizia in Administratia Pubica Prof.coordonator : Cigu Elena

Student: Argint Claudiu Anul II Grupa 2

2012-2013

Cuprins
I. . Abord!ri teoretice ale procesului decizional................................................. I. 2. Conceptul de decizie "i proces decizional..................................................... I.#. Elementele procesului decizional................................................................... I.$. Cerin%e fa%! de decizia managerial!................................................................ II . Adoptarea deciziei......................................................................................... II.2. Initiati&a adoptarii deciziei administrati&e................................................... II.#. 'rmarirea aplicarii si respectarii deciziilor.................................................. III. Principiile adoptarii deciziilor si importanta respectarii lor.......................... Studii de caz ((((((((((((((((((((((((((

Concluzii................................................................................................ )ibliografie............................................................................................

I. 1. Abordri teoretice ale procesului decizional

*ealizarea obiecti&elor asumate de managementul fiec!rei unit!%i economice +n condi%iile accentu!rii caracterului de limit! a unui num!r tot mai mare de factori de produc%ie, perfec%ionarea te-nologiilor, di&ersificarea "i integrarea acti&it!%ii de produc%ie, dependen%a rezultatelor economice tot mai puternic! de influen%a factorilor de mediu, sunt numai c.te&a elemente ce sporesc e/igen%ele de ordin calitati& a +ntregului proces decizional. 0n acela"i timp, perfec%ionarea sistemului informa%ional cu componenta sa 1sistem informatic1, m!re"te posibilitatea de cunoa"tere "i de apreciere a tendin%elor factorilor endogeni "i e/ogeni, influen%a lor asupra acti&it!%ii economico-sociale "i a dez&olt!rii unit!%ilor economice. 2anifestarea func%iilor managementului, +n toat! comple/itatea lor, presupun elaborarea "i implementarea unui num!r mare de decizii din toate domeniile de acti&itate care se desf!"oar! +ntr-o unitate economic!. Aceste considerente, ne oblig! s! acord!m aten%ia cu&enit! +ntregului proces decizional.

I. 2. Conceptul de decizie i proces decizional


Eforturile depuse de membrii sistemului de management +n direc%ia realiz!rii unor performan%e economice superioare pot fi materializate numai +n m!sura +n care reu"esc s! elaboreze "i s! implementeze decizii fundamentate "tiin%ific. DECIZIA poate fi definit! ca un proces ra%ional de alegere a unei solu%ii, a unei linii de ac%iune dintr-un num!r oarecare de posibilit!%i, +n scopul de a a3unge la un anumit rezultat . Din conceptul de decizie, se pot desprinde cel pu%in urm!toarele elemente: este pri&it! ca un proces de alegere ra%ional! specific uman!4 se reg!se"te +n toate func%iile managementului4 reprezint! actul final +n stabilirea obiecti&ului sau obiecti&elor asumate de manager4 integrarea unit!%ii economice +n mediul ambiant depinde de calitatea deciziilor4 ac%iunea poart! denumirea de decizie numai +n m!sura +n care corespunde unei situa%ii de alegere4 este un act de atragere, combinare "i alocare a di&erselor resurse +n procesul de produc%ie4 este un act de +mbinare a intereselor componen%ilor unit!%ii economice4 Asigur.nd managerilor posibilitatea de a combina resursele disponibile "i de a diri3a procesele economice, decizia, reprezint! principalul instrument de realizare a obiecti&elor asumate de unitatea economic!. 0n unit!%ile economice, +ntr-o situa%ie decizional!, acela"i

obiecti& poate fi realizat pe mai multe c!i. E/isten%a acestora impune managerilor o +nalt! competen%!, at.t +n ceea ce pri&e"te elaborarea &ariantelor decizionale c.t "i +n e&aluarea aplic!rii acestora. 5ariantele prin care se poate realiza acela"i obiecti& prezint! fiecare anumite deosebiri referitoare la: ni&elul "i structura factorilor de produc%ie aloca%i4 ni&elul producti&it!%ii muncii4 randamentele ob%inute4 etc, determin.nd +n acela"i timp anumite consecin%e cuantificabile prin ni&elul indicatorilor economici considera%i. Pentru a asigura elaborarea de &ariante decizionale &iabile "i e&aluarea corect! a fiec!rei +n parte, deciden%ii trebuie s! do&edeasc! un +nalt grad de competen%! astfel +nc.t, rezultatele ob%inute +n urma aplic!rii unei &ariante +n practic!, consecin%ele reale s! nu difere de cele e&oluate dec.t +n propor%ii acceptate. Cu c.t diferen%a dintre rezultatele reale "i cele e&oluate este mai mare, cu at.t se impune ca +ntr-un termen c.t mai scurt s! se ini%ieze decizii de coretie. Decizia de corec%ie se impune atunci c.nd la adoptarea celei ini%iale nu s-au a&ut +n &edere influen%ele factorilor endogeni sau e/ogeni ori au ap!rut al%ii, despre care nu e/istau informa%ii la +nceputul procesului decizional.

Procesul decizional poate fi definit prin ansamblul etapelor "i fazelor parcurse +n preg!tirea, adoptarea, aplicarea "i e&aluarea consecin%elor deciziei manageriale 2. *ezol&area problemelor decizionale cu implica%ii asupra rezultatelor economice "i sociale ale unit!%ilor economice presupun eforturi umane "i materiale semnificati&e din partea managerilor. Aceste eforturi se concretizeaz! +n efectele poziti&e care se +nregistreaz! +n economia unit!%ii. Pentru acest moti& apreciem c!, ordonarea acti&it!%ilor +ntr-o succesiune logic! pe etape este de mare importan%! pentru ob%inerea unor performan%e economice estimate de managerul unit!%ii economice. Desf!"urarea unui proces decizional "i elaborarea unor decizii fundamentate "tiin%ific, reduc riscul apari%iei unor consecin%e cu abateri semnificati&e fa%! de cele e&aluate ini%ial "i restr.nge sfera incertitudinii. Calitatea deciziilor adoptate de manageri poate fi apreciat! prin amplitudinea abaterilor rezultatelor ob%inute prin materializarea +n practic! a acestuia "i ni&elul e&alu!rilor ini%iale.

I.3. Ele entele procesului decizional

Problematica comple/! ridicat! de adoptarea unor decizii fundamentate "tiin%ific necesit! cunoa"terea elementelor ce trebuie a&ute +n &edere la elaborarea acestora. Decidentul reprezint! persoana care, +n &irtutea func%iei pe care o ocup!, are dreptul de a decide, sau organul de conducere ale unit!%ii economice cu putere decizional!. 0n procesul de luare a deciziei se presupune c! decidentul este nemul%umit de o situa%ie e/istent! sau de perspecti&a unei situa%ii &iitoare "i posed! dorin%a, prin autoritatea pe care o are, de a ini%ia m!suri s! modifice aceast! situa%ie. Pentru a urm!ri realizarea obiecti&elor sale, decidentul trebuie s! dispun! de mi3loacele necesare prin care s! poat! influen%a starea lucr!rilor pe care dore"te s! o realizeze. 6otodat!, calitatea deciziilor adoptate de cadrele de conducere dintr-o unitate economic! depinde, +n mare m!sur!, de preg!tire profesional!, e/perien%a +n acti&itatea de conducere, intui%ie etc. 'n rol deosebit de important +n cre"terea capacit!%ii decizionale a cadrelor de conducere din unitat!%ile economice +l au diferitele forme de colaborare ale acestora cu speciali"ti +n probleme de conducere, cum ar fi consulta%ii, cooptarea acestori speciali"ti +n diferite organe de conducere ale unit!%ii etc., precum "i frec&entarea unor forme de specializare. Comple/itatea fenomenelor "i proceselor economice din unit!%ile economice a determinat ca adoptarea deciziilor ce pri&esc problemele de ansamblu "i perspecti&! s! se realizeze de c!tre oganele de conducere colecti&! ale acestora. Mediul ambiant, al doilea element al procesului decizional, reprezint! cadrul +n care ac%ioneaz! decidentul. Acesta are o influen%! deosebit! +n asigurarea cre"terii eficien%ei procesului decizional. 0n acest sens pot fi amintite urm!toarele: perfec%ionarea rela%iilor de produc%ie4 +mbun!t!%irea continu! a sistemului de planificare, perfec%ionarea formelor de organizare4cre"terea ni&elului de preg!tire general! "i de specialitate a lucr!rilor din unit!%ile economice4 cre"terea ni&elului te-nic al unit!%ilor ca urmare a in&esti%iilor alocate4 introducerea unor metode moderne de programare "i urm!rire a produc%iei prin prelucrarea automat! a datelor4 aplicarea +n practic! rezultatelor cercet!rii etc. Obiectivul sau obiectivele urmrite de decident, prin adoptarea deciziilor: folosirea integral! a capacit!%ilor de produc%ie, sporirea randamentului unitate de capacitate de produc%ie, cre"terea producti&it!%ii muncii, reducerea costurilor de produc%ie, ra%ionalizarea consumurilor specifice, cre"terea rentabilit!%ii fiec!rui produs etc. realiz!rii obiecti&elor propuse. Mulimea alternativelor, reprezint7 &ariantele posibile de adoptat +n &ederea Particularit!%ile te-nice "i economice ale economiei +"i pun amprent! asupra procesului
8&idiu 9icolescu si Ioan 5erbonco : 2anagement, Ed.Economica, )uc. ;;<, pag. #=

decizional "i amplific! elementele necesare de luat +n considerare. 6ot +n acest conte/t se +nscrie "i importan%a te-nologiilor "i a condi%iilor de produc%ie care, pe l.ng! faptul c! m!resc num!rul de &ariante, au implica%ii directe asupra rezultatelor economice finale ale +ntreprinderii. Mulimea criteriilor posibile de luat n considerare necesare +n aprecierea &ariantelor de decizie. Criteriile pot fi de natur! economic!, te-nic! social! etc., fiec!rui criteriu +i corespunde unul sau mai mul%i indicatori. 'nele au un caracter obligatoriu, la care trebuie s! r!spund! fiecare &ariant! luat! +n considerare, iar altele au un caracter relati&, e/primat de elementele prin care se realizeaz! diferen%ierea &ariantelor "i aprecierea lor. Pentru realizarea obiecti&elor, trebuie elaborate, +n primul r.nd, &ariante de structur! la ni&elul +ntreprinderii "i, +n al doilea r.nd, repartizarea acestora pe subdi&iziunile organizatorice. 5ariantele de structur!, at+t la ni&elul +ntreprinderii, c.t "i pe subunit!%i organizatorice ce satisfac criteriul urm!rit se compar! +ntre ele, recurg.ndu-se la unele criterii relati&e de natur! economic!, te-nic! etc. Mulimea consecinelor alternativelor. >iec!rei alternati&e +i corespund anumite consecin%e, concretizate la ni&elul indicatorilor lua%i +n considerare la aprecierea acestora. Alegerea &ariantei optime +nseamn! alegerea alternati&ei c!reia +i corespund consecin%ele cele mai a&anta3oase +n raport cu scopul urm!rit.

I.!. Cerin"e #a" de decizia

ana$erial

Pentru ca o decizie s! r!spund! scopului urm!rit de decident, trebuie s! +ndeplineasc! anumite cerin%e, printre care mai importante sunt: #
2

. ! "ie "undamentat #tiini"ic$ +n sensul c! la baz! acesteia trebuie s! fie o serie de informa%ii studiate "i este necesar! luarea +n considerare a intereselor generale ale societ!%ii pe care administra%ia public! trebuie s! le +ndeplineasc!. %. ! "ie "undamentat din punct de vedere le&islativ$ adic! adoptat! pe baza "i +n &ederea e/ecut!rii legii. '. !a aib caracter realist$ element ce presupune adoptarea deciziei cu o prealabil! e&aluare a situa%iei de fapt "i o cunoa"tere e/act! a problemei a c!rei rezol&are este &izat! de decizie. De asemenea, este necesar! e&aluarea c.t mai e/act! a conte/tului na%ional, regional, local, a particularit!%ilor "i a diferi%ilor factori care pot inter&eni +n procesul de adoptare "i aplicare a deciziei.

Armenia Androniceanu, 2anagement public, Ed. Economica, )uc. ;;;

!. ! intervin n timp util$ +n cazul deciziilor administrati&e, +n cele mai multe cazuri e/ist! termene legale +n care trebuie s! inter&in!. Pentru ca deciziile s! poat! fi adoptate +n perioada optim! de timp, este necesar! o pre&izionare a sc-imb!rilor sociale, a muta%iilor care pot inter&eni +n timp +n sistemul ne&oilor sociale dar "i +n mediul interna%ional. (. !a "ie inte&rat n ansamblul deciziilor administrative adoptate anterior . Este &orba de luarea +n considerare de c!tre deciden%i a con%inutului deciziilor de3a adoptate pentru a nu inter&eni suprapuneri sau contradic%ii.

). ! "ie oportun 0n afar! de a fi legale, deciziile administrati&e trebuie s! fie "i oportune, adic! s! fie adoptate +n cel mai adec&at moment, din punct de &edere al eficacit!%ii, e/ecutarea lor f!c.ndu-se cu cele mai potri&ite mi3loace "i cu cele mai reduse c-eltuieli, dar ob%in.ndu-se rezultate ma/ime. 8portunitatea deciziilor administrati&e se apreciaz! a"adar, +n func%ie de condi%iile concrete de timp "i de loc. 9u trebuie +ns! confundat! oportunitatea deciziilor administrati&e cu legalitatea acestora. Astfel, o decizie administrati&! poate fi legal!, dar s! nu fie oportun!. De pild!, prin sc-imbarea +mpre3ur!rilor se poate ca o decizie administrati&! legal!, s! +nceteze de a mai fi oportun!, deci s! apar! necesitatea retragerii acesteia. *. ! "ie "inalizat 8dat! adoptat!, decizia trebuie e/ecutat! "i e&aluate consecin%ele e/ecut!rii.

II 1. Adoptarea deciziei
Adoptarea deciziei constituie un drept "i o obliga%ie a conducerii. Atitudinea de ne-ot!r.re a conducerii pre3udiciaz! acti&itatea subordona%ilor, atunci c.nd o decizie este indispensabil! pentru func%ionarea lor. 8 conducere eficient! se poate +n"ela +n adoptarea deciziilor sale, dar atunci c.nd +mpre3ur!rile o cer, ea decide cu orice risc "i +"i asum! aceast! r!spundere. Adoptarea deciziei este rezultatul unui proces de o comple/itate deosebit!, care ia +n considerare: condi%iile interne "i e/terne, practica e/perimental! "i rezultatele anterioare. Din punct de &edere procedural "i al metodelor opera%ionale, pentru ca adoptarea unei decizii s! fie fundamentat! "tiin%ific, este necesar s! se respecte urm!toarele principii% a+ principiul de"iniiei. Se poate adopta o decizie eficient!, dac! problema care

urmeaz! a fi solu%ionat! este precis definit!, stabilindu-se e/act con%inutul acesteia "i ce anume trebuie rezol&at. 8 problem! insuficient cunoscut! sau eronat determinat! nu poate fi solu%ionat! +n mod adec&at. De modul +n care este stabilit! problema esen%ial! depinde, +n cea mai mare m!sur!, solu%ia adoptat!. >!r! determinarea cauzelor reale ale faptelor negati&e a c!ror combatere se urm!re"te "i f!r! +nl!turarea aspectelor superficiale ale acti&it!%ilor, nu se poate a3unge la rezultatul dorit. b+ principiul ,usti"icrii su"iciente. Conform acestui principiu, decizia trebuie luat! pe baza unor moti&e temeinic studiate, care o 3ustific! +n fa%a tuturor, astfel +nc.t #? oricine ar fi c-emat, pentru rezol&area problemei, s! a3ung! la aceea"i solu%ie sau la una apropiat!. c+ principiul identitii. @a adoptarea deciziilor este necesar s! se analizeze ca faptele implicate s! aib! aceea"i semnifica%ie cu faptele de referin%! Acu baza de dateB "i s! nu fi primit, +ntre timp, alte interpret!ri. 0n cazul acesta, e/ist! riscul de a se lua o decizie care, +n alte situa%ii, ar fi dat rezultate eficiente, dar +n condi%ile date este necorespunz!toare. 0n concluzie, trebuie &erificate faptele, circumstan%ele de loc "i de timp, toate +mpre3ur!rile care pot modifica datele problemelor "i natura solu%iilor, pentru ca identitatea deciziei s! r!m.n! nesc-imbat!. C-iar dac! misiunea decidentului se Cnc-eie prin adoptarea deciziei, sunt necesare implementarea "i monitorizarea solu%iei alese. Implementarea este Dprocesul prin care programele "i politicile sunt aplicate Cn practic!E$. Aplicarea solu%iei re&ine func%ionarilor publici de e/ecu%ie, iar rolul lor este e/trem de important, deoarece de ei depinde succesul sau e"ecul Cntregului demers anterior. Pri&it! drept o etap! lipsit! de probleme p.n! la Cnceputul anilor ;=F, implementarea solu%iilor a Cnceput s! fie studiat! sub influen%a studiilor realizate de GeffreH Pressman "i Aaron IildaJsKH, care e&iden%iau lipsa de impact a unor programe populare Cn Statele 'nite Cn acea perioad!. A urmat o perioad! de Cnflorire a studiilor de e&aluare, Cn care au fost propuse trei direc"ii mari de cercetare a implement!rii: -prima direcie a fost abordarea Dde sus Cn 3osE, care se preocupa de felul Cn care oficialii implica%i Cn procesul de implementare puteau s!-"i Cndeplineasc! atribu%iile c.t mai bine4 - a doua direcie a fost abordarea Dde 3os Cn susE, care accentua ne&oia de implicare a componen%ilor grupului %int! al programului "i de c."tigare a cooper!rii lor4# -a treia direc%ie se preocupa mai mult de utilizarea c.t mai eficient! a instrumentelor disponibile pentru a rezol&a o problem! concret!.

LoJlett, 24 *ames-, 2- StudHing Public PolicH. PolicH CHcles and policH SubsHstems4 8/ford 'ni&. Press4 ;;<4

Mn general, pentru ca procesul de implementare a unei decizii s! aib! succes, el trebuie planificat cu aten%ie "i s! se depun! toarte eforturile pentru a c."tiga suportul celor implica%i Cn reu"ita sa. Sunt nenum!rate cazurile Cn care programe "i decizii importante nu "i-au atins obiecti&ele, pentru c! , fie nu au fost elaborateA Cn timp util sau delocB norme metodologice de aplicare, fie cei care trebuiau s! se ocupe de aplicarea Cn practic! a&eau prea pu%ine moti&e s! o fac!. Mn final, monitorizarea aplic!rii deciziei este "i ea o etap! important!, deoarece este do&ad! cert! c! problema respecti&! "i-a g!sit sau nu, rezol&area.

II.2. Initiati&a adoptarii deciziei ad inistrati&e


8rice decizie presupune +n prealabil e/isten%a unei ini%iati&e, care s! declan"eze ac%iunea +n cauz!. Ini%iati&a deciziei poate s! apar%in! organului care o &a emite dar "i altor factori interesa%i cum ar fi organe legiuitoare, organe ierar-ic superioare, organiza%ii ale cet!%enilor etc. Astfel, o decizie administrati&! poate fi ini%iat! de un alt organ al administra%iei publice. De asemenea, ini%iati&a adopt!rii unei decizii administrati&e poate &eni "i din partea diferitelor organiza%ii "i asociatii nestatale sau c-iar din partea cet!%enilor, +n mod indi&idual. 8rganul emitent nu este +ns! obligat s! adopte decizia, dec.t numai +n cazul +n care ini%iati&a adopt!rii apar%ine unor organe fa%! de care este subordonat organul ce &a emite decizia. 0n alte situa%ii, initiati&a nu reprezint! dec.t o simpl! propunere, o sugestie care nu oblig! organul emitent, acesta a&.nd deplina libertate de a adopta sau nu decizia respecti&!. Ini%iati&a adopt!rii deciziei administrati&e inter&ine +n cazul +n care se constat! e/isten%a unei ne&oi sociale, pentru a c!rei satisfacere este necesar! o decizie administrati&!. 8dat! manifestat! ini%iati&a, urmeaz! preg!tirea proiectului de decizie care implic! o serie de opera%iuni.

II.3. 'r arirea aplicarii si respectarii deciziilor


Dup! ce a fost adoptat!, decizia administrati&! trebuie e/ecutat!, trebuie pus! +n aplicare. 8ric.t de bun! ar fi o decizie, dac! ea nu este e/ecutat! sau este defectuos e/ecutat!, +ntreaga munc! depus! anterior pentru elaborarea deciziei se irose"te. De re%inut faptul c!, dup! adoptarea ei de c!tre organul emitent, decizia administrati&! de&ine obligatorie. Astfel +nc.t, +n caz de nee/ecutare, pot fi aplicate sanc%iunile pre&!zute de lege celor care se fac &ino&a%i de nee/ecutare.0n &ederea e/ecut!rii, organele administra%iei publice

adopt! o serie de m!suri organizatorice, pri&ind mobilizarea "i utilizarea mi3loacelor materiale, financiare "i umane necesare e/ecut!rii. Cu c.t mai bine este organizat! e/ecutarea, cu at.t se +nf!ptuie"te mai deplin scopul deciziei respecti&e. Principiul or&anizrii #tiinti"ice, care se aplic! +n +ntreaga acti&itate a organelor administra%iei publice, nu trebuie s! lipseasc! nici din procesul de e/ecutare a deciziei administrati&e. Este necesar ca toate ac%iunile pri&ind e/ecutarea deciziilor administrati&e s! fie integrate +ntr-un sistem organizat, fiecare ac%iune a&.nd un rol bine determinat +n procesul e/ecut!rii. 'n element deosebit de important al e/ecut!rii este oportunitatea acesteia. A"a cum ar!tam mai +nainte, o +nt.rziere +n e/ecutare poate a&ea uneori consecin%e deosebit de gra&e, de natur! s! aib! ca rezultat c-iar imposibilitatea e/ecut!rii. Ca s! se poat! realiza +n condi%ii optime scopul urm!rit prin decizia administrati&!, aceasta trebuie e/ecutat! la momentul oportun, adic! nici prea t.rziu, c.nd decizia de&ine inutil!, dar nici prea de&reme, c.nd +nc! nu sunt +ntrunite toate condi%iile pentru cea mai bun! e/ecutare. Decizia administrati&! poate fi e/ecutat! direct de c!tre organul administra%iei publice, dar aceasta poate fi e/ecutat! "i de c!tre o organiza%ie nestatal! sau c-iar de c!tre cet!%eni, +n mod indi&idual. 0n procesul de e/ecutare, trebuie s! se %in! seama cu stricte%e de competen%a fiec!rui organ +n parte, +n a"a fel +nc.t s! se e&ite suprapunerile "i paralelismele, fapt care ar putea a&ea efecte negati&e +n ceea ce pri&e"te e/ecutarea deciziei. 6otodat!, se impune s! se e/ercite un control riguros "i permanent asupra modului cum este e/ecutat! decizia administrati&!, spre a se e&ita e&entualele abateri, +nt.rzieri, c-iar incorectitudini. Controlul ese necesar "i pentru a se &erifica +n ce m!sur! decizia corespunde situa%iei de fapt, spre a se putea inter&eni la timp cu corect!rile de rigoare. Aceasta cu at.t mai mult cu c.t +n faza de e/ecutare a deciziilor administrati&e pot s! fie puse +n luinin! o serie de elemente.

III. (rincipiile adoptarii deciziilor si i portanta respectarii lor


Principiile adopt!rii deciziilor, redate +n literatura de specialitate se refer! la criteriile esen%iale care fundamenteaz! solu%iile alese "i garanteaz! utilitatea "i consecin%ele fa&orabile ale alternati&elor.

Principiul de"inirii corecte a problemelor sau a situaiilor decizionale$ din care rezid! obliga%ia deciden%ilor de a e&alua c.t mai e/act caracteristicile situa%iilor sau a problemelor ce impun adoptarea unei decizii. Definirea incorect! a situa%iei poate duce la adoptarea unor decizii indec&ate, nefundamentate, iar remedierea reclam!, +n primul r.nd, redefinirea situa%iei, care de&ine tot mai dificil!. Principiul asi&urrii in"ormaionale subliniaz! rolul important al cunoa"terii e/acte, sub aspectul &olumului, structurii acuit!%ii "i oportunit!%ii datelor necesare +n alc!tuirea alternati&elor de solu%ie. 0n acest sens, trebuie s! se %in! seama de factorii decizionali, de completarea informa%iei cu elementele esen%iale la problema ap!rut! "i de rela%iile de pia%!. Principiul dependenei multi"actoriale a deciziilor indic! comple/itatea momentului adopt!rii deciziilor, cunosc.nd ca deciziile,sub aspectul gradului de fundamentare, sunt dependente de caracteristicile factorilor problemei +n cauz! "i de calitatea profesional-moral! a deciden%ilor. Ace"ti factori pot fi influen%a%i sau e&alua%i sub aspectul probabilit!%ii de apari%ie, fiind necesare alc!tuirea unor diferite alternati&e de solu%ie. Principiul alctuirii alternativelor de soluie, care s! asigure ec-ilibrarea optimului global cu cel local, au al baz! o descriere c.t mai complet! a c.mpului decizional, +n functie de e&enimentele care ar putea sur&eni. Pentru fiecare alternati&! +n parte se determin! consecin%ele pre&izibile. 0n continuare, procesul select!rii alternati&elor este condi%ionat de natura "i specificul problemelor, gama metodelor folosite +n aceast! alegere &ariind de la intui%ia "i e/perien%a personal! a decidentului, p.n! la logica calculatoarelor. Principiul concordanei necesitilor de pia cu posibilitile reale pri&ind cererea, pe baza c!ruia se constituie alternati&e de solu%ie care trebuie s! corespund! specificului condi%iilor date, +n acord cu natura problemei "i metodelor economico-matematice utilizate. Principiul ncadrrii n "lu-ul decizional subliniaz7 permanen%a "i dependen%a deciziilor care se adopta in diferitele momente ale ciclurilor de produc%ie. Ca atare, fiecare problem! reclam! stabilirea unei solu%ii adec&ate, concretizat! prin adoptarea "i implementarea unor decizii, care s! fie strict coordonat! cu to%i factorii deciziei, s! nu fie contradictorie,s! fie precis! "i s! nu se dea na"tere la interpret!ri diferite. Principiul ec.ilibrrii autoritii ierar.ice cu autoritatea pro"esional/moral a decidenilor are +n &edere garantarea fundament!rii deciziilor sub aspectul persoanelor in&estite cu autoritatea final! a alegerii celor mai ra%ionale alternati&e de solu%ie constituit!. Ca atare, decizia trebuie s! fie luat! de acel organ sau de acea persoan! care are dreptul legal "i imputernicirea s! ia decizia respecti&!. Este necesar s! e/iste o ordine des!&.r"it! pri&ind persoana sau organul care ia decizia,trebuind s! se asigure condi%iile "i r!spunderea pentru

deciziile luate. Se &a asigura, +n acest sens, o concordan%! 3ust! +ntre dreptul legal de a lua o decizie "i competen%a profesional!. Principiul adoptrii deciziilor n timp util preconizeaz! obliga%ia respect!rii inter&alului de timp disponibil, reprezent.nd un criteriu c-eie in e&aluarea gradului de fundamentare a deciziilor. 0n cazul adopt!rii deciziilor la ni&elul unit!%ii economice e/ist! situa%ii +n care conduc!torul se poate afla +n fa%a unei dileme : ia decizii cu informa%iile de care dispune +n acel moment, e&alu.nd riscul unei decizii care ar putea fi incomplet! sau c-iar neoportun!, datorit! informa%iilor insuficiente, sau a"teapt! cooptarea unui &olum mai mare de informa%ii, e&aluand riscul de a nu lua o decizie care este necesar! +n timp scurt. Principiul claritii deciziilor reliefeaz! necesitatea e/prim!rii concise "i precise, pentru a permite at.t in%elegerea f!r! ec-i&oc a solu%iei adoptate, c.t "i implementarea acesteia, f!r! a solicita e/plica%ii suplimentare. Ca atare, decizia trebuie s! se caracterizeze prin simplitate, claritate, printr-o form! precis! "i concis!, prin succesiune logic!. 'nitatea dintre con%inutul fundamental stiintific "i forma precis! "i clar! constituie o cerin%! obligatorie pe care trebuie s! o indeplineasc! orice decizie managerial!.

DECIZIE
)r. !*+,-C1-!+!,.!+**

/ata% 12.12.2012
Pe rolul C9SC au fost +nregistrate, sub nr. ##??;N2;. F.2F 2 "i nr.##=2$N2;. F.2F 2, contesta%iile formulate de SC AD'*8 I2PEO S*@ "i, respecti&, asocierea SC )6>A*CL *8 C82PA9P S*@ N SC P8PP Q AS8CIARII S*@ N SC G6E C89S6*'C6 S*@, referitoare la procedura de ac-izi%ie, prin Dlicita%ie desc-is!E, organizat! +n &ederea atribuirii contractului de ac-izi%ie public! de ser&icii a&.nd ca obiect: Dproiectare Spital 8r!"enesc 2io&eni, 3ude%ul Arge"E, cod CP5 = #2FFFF-=, a&.nd sursa de finan%are Dfonduri bugetareE, de autoritatea contractant! P*I2S*IA 8*AT'@'I 2I85E9I, cu sediul +n 8ra"ul 2io&eni, )dul. Dacia, 9r. , Gude%ul Arge". Prin contesta%ia +nregistrat! la C9SC cu nr. ##??;N2;. F.2F 2, formulat! de SC AD'*8 I2PEO S*@, cu sediul +n 2unicipiul )ucure"ti, Strada G-impa%i, 9r. 2#, )l. 2, Sc. Ap. #, Sector $, reprezentat! prin administrator Adriana Grigore, +mpotri&a rezultatului procedurii de atribuire, s-a solicitat anularea deciziei de declarare a ofertei contestatorului ca Dinacceptabil! "i neconform!E "i obligarea autorit!%ii contractante la reluarea procedurii de atribuire. Prin contesta%ia +nregistrat! la C9SC cu nr. ##=2$N2;. F.2F 2, formulat! de asocierea SC )6>A*CL *8 C82PA9P S*@ N SC P8PP Q AS8CIARII S*@ N SC G6E C89S6*'C6 S*@, compus! din: SC )6>A*CL *8 C82PA9P S*@, cu sediul +n 2unicipiul )ucure"ti, )dul. Lristo )ote&, 9r. F, Et. U, Ap. <, Sector #, +nregistrat! la *egistrul Comer%ului sub nr. G$FN ;;$2N2FF=, C'I 22?2<;22, reprezentat! prin Cristian G-itau, +n calitate de lider al asocia%iei4 SC P8PP Q AS8CIARII S*@, cu sediul +n 2unicipiul )ucure"ti, Aleea )ara3ul Cucuteni, 9r, 2, )l. 2$a, Sc. , Et. #, Ap. $, Sector #, +nregistrat! la *egistrul Comer%ului sub nr. G$FN?$2<N2FF2, C'I $==F??2, reprezentat! prin Drago" 2arcu, +n calitate de asociat secund4 SC G6E C89S6*'C6 S*@, cu sediul +n 2unicipiul *.mnicu 5.lcea, Strada Lenri Coand!, 9r. #, )l. A$, Sc. A, Ap. , Gude%ul 5.lcea, +nregistrat! la *egistrul Comer%ului sub nr. G#UN2$ N2FF<, C'I =# 22U=, +n calitate de asociat ter%, reprezentat! prin SCA DPer3u, *otaru Q Asocia%iiE, cu sediul +n 2unicipiul )ucure"ti, Strada AnKara, 9r. #, Sector , +mpotri&a adresei de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr. 2 <$$N ?. F.2F 2, s-a solicitat: anularea deciziei de mai sus, a rapoartelor de e&aluare, a raportului procedurii, a tuturor actelor +ntocmite de autoritatea contractant! +n faza de e&aluare a ofertelor "i obligarea autorit!%ii contractante la ree&aluarea ofertelor admisibile. Conform pre&ederilor art. 2=#, alin. A B din 8'G nr. #$N2FF?, aprobat! prin @egea nr. ##=N2FF?, cu modific!rile "i complet!rile ulterioare, contesta%iile care fac obiectul dosarelor nr. $2<#N2F 2 "i $2?#N2F 2, au fost cone/ate pentru a se pronun%a o solu%ie unitar!, deoarece acestea sunt formulate +n cadrul aceleia"i proceduri de atribuire. 0n baza documentelor depuse de p!r%i, C89SI@I'@ 9ARI89A@ DE S8@'RI89A*E A C896ES6ARII@8*.

/ECI/E

*espinge e/cep%ia tardi&it!%ii in&ocat! de autoritatea contractant! P*I2S*IA 8*AT'@'I 2I85E9I, fa%! de contesta%ia formulat! de AS8CIE*EA SC )6>A*CL *8 C82PA9P S*@, SC P8PP Q AS8CIARII S*@, SC G6E C89S6*'C6 S*@. *espinge contesta%ia formulat! de SC AD'*8 I2PEO S*@ +n contradictoriu cu autoritatea contractant! P*I2S*IA 8*AT'@'I 2I85E9I. Admite contesta%ia formulat! de AS8CIE*EA SC )6>A*CL *8 C82PA9P S*@, SC P8PP Q AS8CIARII S*@, SC G6E C89S6*'C6 S*@, +n contradictoriu cu autoritatea contractant! P*I2S*IA 8*AT'@'I 2I85E9I. 8blig! autoritatea contractant! la: - anularea raportului procedurii de atribuire nr. 2 <#$N ?. F.2F 2 "i a tuturor documentelor subsec&ente acestuia, inclusi& a adreselor de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr. 2 <2$N ?. F.2F 2 "i nr. 2 <$$N ?. F.2F 24 - ree&aluarea ofertelor asocierilor SC D8SE6I2PEO S*@ N SC *EA@ DESIG9 P*8IEC6 S*@ "i, respecti&, SC EOE C82PA9P.*8 S*@ N SC EOE S*@ N SC P*8GE66IS6I ASS8CIA6I 6EC9A*C S*@, conform moti&!rii anterioare "i stabilirea ofertei c."tig!toare cu respectarea strict! a pre&ederilor art. U2 alin. A B din LG ;2<N2FF?, coroborat cu art. 2FF din 8'G #$N2FF?. Dispune continuarea procedurii de atribuire +n cauz!. 2!surile anterior dispuse &or fi duse la +ndeplinire +n termen de F zile de la comunicarea prezentei Prezenta decizie este obligatorie pentru p!r%i +n conformitate cu pre&ederile art. 2UF alin. A B "i A#B din 8'G nr. #$N2FF?, aprobat! prin @egea nr. ##=N2FF?, cu modific!rile "i complet!rile ulterioare. 0mpotri&a prezentei decizii se poate formula pl.ngere +n termen de F zile de la comunicare.

Concluzii
0n procesul e/ecut!rii deciziilor administrati&e, este posibil s! se constate c! o decizie nu reu"e"te s! ofere cea mai bun! rezol&are problemelor care au generat-o. 0ntr-o asemenea situa%ie, organul administra%iei publice o poate modifica sau c-iar anula printr-o alt! decizie, care s! corespund! acelei +mpre3 ur!ri. Astfel, acesta poate in&edera fie c! scopul "i obiecti&ul nu au fost bine stabilite, nu corespundeau unei cerin%e sociale reale, fie c! modul de realizare a scopului "i obiecti&ului, mi3loacele alese sau felul cum s-a efectuat e/ecutarea au prezentat deficien%e, ceea ce a a&ut urm!ri negati&e +n ceea ce pri&e"te ne&oile sociale ce trebuiau satisf!cute. E/ecutarea unei decizii administrati&e poate scoate la i&eal! aspecte noi ale realit!%ilor sociale, care &or trebui a&ute +n &edere de c!tre organele legislati&e, +n &ederea stabilirii de noi &alori politice, care &or antrena alte decizii administrati&e. 0n procesul e/ecut!rii, se poate in&edera faptul c! obiecti&ul +n cauz! ar fi putut fi realizat cu alte mi3loace, mai ieftine "i mai eficiente, +ntr-un timp mai scurt etc. 6oate acestea &or constitui o util! e/perien%! pentru organele administra%iei publice, atunci c.nd acestea &or adopta alte decizii. De asemenea, concluzii importante se pot desprinde +n leg!tur! cu faptul dac! procedura folosit! a fost cea mai bine aleas!, dac! nu a fost cum&a prea complicat! sau prea lent!, dac! nu s-au f!cut c-eltuieli prea mari cu opera%iile de documentare, dac! timpul "i personalul au fost utiliza%i +n mod ra%ional "i eficient etc., fapte de natur! s! +ndemne organele administra%iei publice la o mai profund! reflec%ie "i la adoptarea m!surilor necesare pentru ridicarea eficien%ei acti&it!%ii administrati&e. 6otodat!, se desprind concluzii pri&ind faptul dac! cel care a decis era cel mai indicat s! fac! aceasta. 6rebuie s! se urm!reasc! ca acordarea dreptului de decizie s! constituie un stimulent pentru persoanele din administra%ie, sporindu-le interesul, ini%iati&a "i r!spunderea pentru acti&itatea pe care o desf!"oar!. Pe de alt! parte, este necesar s! se analizeze dac! cel care a decis era cel mai aproape de problema care a f!cut obiectul deciziei, apropiere care s!-i permit! o cunoa"tere deplin!, complet! "i aprofundat! a realit!%ilor sociale, de natur! s! asigure adoptarea celei mai adec&ate solu%ii.

)ibliografie .Stiinta Administratiei 4Curs 'ni&ersitar Editia a II-a 4 Dr. Corneliu 2anda 4 editura @umina @e/ )ucuresti 2FF= 2. G-eorg-iu, Iulian *omulus, Stiinta administratiei, Editura Economica, )ucuresti, 2FF< #. @ect.uni&. Dragos Dinca, Tehnici si metode de elaborare si adoptarea deciziei administrative. $. Prof. uni&. Constantin, 2arian.Management General, Editura @umina @e/, )ucuresti, 2FF# <. Stiinta Administratiei 4 Corneliu 2anda, Cezar C.2anda . Editura 'ni&ersul Guridic ?. -ttp:NNJJJ.cnsc.roNdN2F 2NdecizieV$<U?.pdf