Sunteți pe pagina 1din 4

Eficienta economica si

Productivitatea
ntreprinderea reprezinta o forma de organizare a activitatilor economice ce
reuneste si combina factorii de productie sub conducerea intreprinzatorului in vederea obtinerii de profit realizat din vanzarea productiei sau inchirierea serviciilor. Obiectivele sau activitatea intreprinderii trebuie controlata intr-o anumita masura astfel incat modalitatea prin care organizeaza productia sa reprezinte propriile interese ale firmei. Obiectivele activitatii intreprinderii reprezinta modul in care este abordata motivatia intreprinzatorului si se suprapune cu comportamentul fata de progres. Profitul total al intreprinderii reprezinta diferenta dintre valoarea totala incasata din distribuirea productiei si cheltuielile efectuate considerate ca si cost total de productie. Profitul va fi maxim atunci cand incasarea suplimentara realizata din vanzarea unei unitati marginale sau suplimentare este egala cu costul total de productie. Profitul poate fi influentat de organizarea firmei in sensul in care managerul dispune realizari de cheltuieli favorabile sau nefavorabile firmei. Odata ce marile intreprinderi au devenit componenta esentiala a vietii economice se pune problema realizarii unui echivalent in care conceptiile de dezvoltare sa fie orientate spre activitati caracteristice sau proprii intreprinderilor traditionale. In aceste conditii se preleva faptul ca maximul profitului imediat poate fi atins doar daca cerintele de supravietuire pe piata permit aceasta sau in cazul in care firma impinge excesul monetar spre mobilizare realizand insuficienta de lichiditati. Aceasta abordare este de fapt o orientare a intreprinzatorului spre strategii de dezvoltare pe termen scurt si mediu, dar care are influenta datorita necesitatii pastrarii nivelului de profit pe terman lung. In acesta conditii profitul ramane principalul obiectiv de urmarit in activitatea oricarei firme si este abordat nu numai ca raspuns imediat, ci si cu orientari pe termen lung necesare investitiilor. Un rol important il are pretul factorului de productie impus de intreprinderi si timpul de realizare a investitiilor. and tehnica este mai scumpa sau intreprinzatorul dispune de insuficiente lichiditati atunci productia poate creste pe baza anga!arii de personal. "aca salariile au crescut peste cota suportabila atunci

intreprinzatorul poate opta pentru economisiri prin disponibilizari si achizitionari de tehnica.In combinarea factorilor de productie adaptarea cheltuielilor orienteaza productia spre alocarea de resurse ce pot fi grupate generic astfel# limite interne tehnologice $acest fenomen determina si caracterizeaza momentul prin care se poate estima sau masura randamentul intreprinderii. %egea randamentului neproductiv exprima relatia ce exista intre volumul productiei obtinute si schimbarile factorilor de productie. la cresterea progresiva a cantitatii dintr-un factor de productie, celalalt factor ramane constant si productia totala creste mai intai intr-o proportie mai mare& si limite externe $studiaza comparatia pietelor cu influenta directa asupra productiei si respectiv a costului de valorificare. %a acest nivel pentru utilizarea combinarii factorilor de productie intreprinzatorul se comporta virtual ca si cumparator si cumparatorul ca si vanzator. "e obicei se urmareste achizitionarea unei cantitati mari la preturi mici urmarindu-se vanzari masive la preturi exagerate obtinandu-se astfel profit. In conditiile concurentei pure intreprinzatorul nu poate influenta pretul pietei. 'ficienta economica este un concept general economic prin care se exprima cantitatea generala a activitatilor economice. Acest concept se realizeaza in favoarea utilizarii in mod rational a factorilor de productie necesari procesului de productie !ustificat de obiectul intreprinderii. 'ficienta economica reprezinta o cerinta esentiala pentru economie si ea trebuie sa conduca actiunile si deciziile economice. Astfel, eficienta economica se exprima ca un raport intre rezultatul activitatii si eforturile depuse exprimate prin cantitatea factorilor de productie utilizati. In analiza eficientei economice se utilizeaza si indicatori fizici de exprimare a eficientei priviti prin concept economic valoric. (aloric productivitatea intreprinderii reprezinta produsul dintre numarul de anga!ati si productivitatea muncii lor. resterile productivitatii muncii contribuie la reducurea costului de productie. Astfel, trebuie respectata legea prin care costul de productie se reduce doar cand productivitatea muncii creste mai repede decat cresterile salariale. A)adar, eficien*a economic+ ,nseamn+ ob*inerea unor efecte economice utile, ,n condi*iile cheltuirii ,ntr-un mod ra*ional )i economicos a unor resurse materiale, umane, financiare, folosindu-se pentru aceasta metode )tiin*ifice de organizare a activit+*ii.-ivelul eficien*ei este cu at.t mai ridicat cu c.t este mai mare efectul util pe unitate de efort cheltuit sau cu c.t este mai mic efortul consumat raportat la o unitate de efect util./+c.nd o analiz+ a no*iunii de eficien*+ economic+ a investi*iilor se constat+ c+ aceasta este o sum+ de factori calitativi, fapt ce ,i confer+ acesteia un caracter complex, viz.nd perfec*ionarea activit+*ii ,n domeniul ,n care are loc punerea ,n func*iune a investi*iei respective, care poate fi de modernizare, retehnologizare, reconstruc*ie sau dezvoltare. Progresul oric+rei societ+*i depinde ,ntr-o m+sur+ decisiv+ de eficien*a cu care sunt folosite resursele umane, naturale )i financiare de care dispune. ntotdeauna, oamenii s-au str+duit ca din fiecare unitate de munc+, de resurse umane sau de bani ce se cheltuiesc, s+ asigure o cre)tere c.t mai mare a volumului )i a calit+*ii produc*iei, s+ ob*in+ cantit+*i sporite de bunuri materiale )i servicii, deoarece numai pe o asemenea baz+ poate fi asigurat+ o cre)tere economic+ intens+, crearea unei economii avansate )i implicit condi*ii ,n vederea ridic+rii bun+st+rii materiale )i spirituale a popula*iei.ntreprinderile sunt agen*ii economici ce transform+ factorii de produc*ie ,n bunuri )i servicii.n procesul combin+rii factorilor de produc*ie are

loc consumarea acestora, ob*in.ndu-se bunurile economice. ntreprinz+torul ra*ional va compara permanent rezultate ob*inute cu factorii de produc*ie utiliza*i. Acest lucru se realizeaz+ mai ales prin intermediul productivit+*ii. 0illiam Pett1 spunea ca munca este tatal, iar pamantul, mama ei. "in aceasta idee reiese ca natura participa la productie. "ar natura produce ea insasi bunuri si fara a!utorul oamenilor fiind o productie autonoma, in vedere ce ceea a oamenilor este dependenta. a si in activitatea economica a oamenilor, natura desfasoara acte de distributie si consumatie.2arile legi care actioneaza in natura actioneaza si in productia realizata de oameni, de ex.#legea ecnomisirii fortelor, legea randamentelor neproportionale, legea uzurii potentialului productive si a reinnoiri lui, legea entropiei etc. din aceasta comunitate de legi reiese ca productia nu este altceva decat o transformare a materiei.Activitatea de ansamblu a omenirii a fost si este posibila pentru ca natura a produs si produce necesarul vietii biologice cat si a celei economice. apitalul este un stoc de bunuri create prin munca servind nu consumatiei directe a oamenilor, ci producerii de noi bunuri. a factor de productie creat prin activitatea umana, capitalul are o arie de cuprindere foarte mare. "in el fac parte constructiile industriale si agricole, drumurile, mi!loacele de transport si comunicatii, masinile si utila!ele, materii prime, combustibilii. Acestor componente li se pot adauga si informatia necesara activitatii economice.In contrast cu aceasta diferenta de comportament fizic, toate partile capitalului isi transmit valoarea asupra noilor bunuri. Altfel spus, valoarea capitalului folosit intra in costurile de productie si in preturile bunurilo create cu a!utorul lor. capitalul circulant # format din materii prime auxuliare, combustibil etc. din obiecte de munca deci, se consuma integral si isi transmite valoarea bunurilor create, intrun singur process de productie. Prin vanzarea bunurilor, intreprinderea recupereaza valoarea muncii consummate. capitalul fix # format din cladiri, masini, utila!e, mi!loace de transport, din mi!loace de munca3 se foloseste in numeroase procese de productie si isi transmite treptat valoarea asupra bunurilor create. 2aterial capitalul fix se reinnoieste la intervale mari de timp, iar capitalul circulant, dupa fiecare proces de productie. Prin productivitate se ,n*elege, randamentul factorilor de produc*ie utiliza*i. Acest lucru se poate aprecia cu a!utorul nivelului productivit+*ii, calculat ca raport ,ntre bunurile economice ob*inute )i factorii de produc*ie implica*i ,n realizarea lor, )i se determin+ cu a!utorul urm+toarei formule# -ivelul productivit+*ii se poate determina pe# 4/irm+ 5 ob*inerea unui nivel c.t mai ridicat al productivit+*ii ,nseamn+ cre)terea eficien*ei, ob*inerea unor efecte mai mari cu acela)i volum de factori de produc*ie 46amur+ 4'conomia na*ional+ 5 se produce mai mult+ bog+*ie cu acela)i volum de factori, ceea ce permite satisfacerea mai bun+ a trebuin*elor /actorii care influen*eaz+ gradul de cre)tere a productivit+*ii muncii sunt# progresul tehnic3 perfec*ionarea organiz+rii conducerii, produc*iei )i muncii. Ambele forme ale productivit+*ii se determin+ ca# 4Productivitate medie

4Productivitate marginala Productivitatea medie a muncii#7e determin+ ca raport ,ntre produc*ia total+ )i cantitatea de munc+ utilizat+ $num+rul de salaria*i, de ore-munc+& Productivitatea medie a capitalului#7e calculeaz+ ca raport ,ntre rezultatele ob*inute ,ntr-o anumit+ perioad+ de timp )i capitalul tehnic utilizat. Productivitatea medie a p+m.ntului#7e determin+ ca raport ,ntre efectul util ob*inut )i suprafa*a total+ de teren utilizat pentru ob*inerea produc*iei, )i exprim+ eficien*a medie a factorului de produc*ie p+m.nt utilizat ,n activitatea economic+. Productivitatea marginal+#'xprim+ eficien*a ob*inut+ prin modificarea cu o unitate a unuia sau a tuturor factorilor de produc*ie. unoa)terea productivit+*ii marginale este foarte important+ pentru fundamentarea deciziei ,ntreprinz+torului privind cresterea sau scaderea cantit+*ii factorilor de produc*ie utiliza*i. Productivitatea marginal+ sau randamentul factorului este descresc+tor de la ,nceput )i, c.nd produc*ia total+ ,ncepe s+ scad+, a!unge s+ fie negativ+. 7+ presupunem c+ ,ntr-o ,ntreprindere se men*in constante instala*iile, ma)inile, cantitatea de materii prime aplicate )i cantitatea de energie contractat+, dar ,ncepem s+ cre)tem num+rul de lucr+tori. %a ,nceput produc*ia va cre)te, dar va veni un moment ,n care la c.*i muncitori noi intr+, nu se va reu)i s+ se creasc+ produc*ia nici m+car cu o unitate, inclusiv este posibil ca un mare num+r de lucr+tori s+ serveasc+ doar pentru a-i deran!a pe ceilal*i, ,mpiedic.ndu-i s+ munceasc+ eficient )i astfel se va reduce produc*ia total+.Adic+,conform legii randamentelor descresc+toare, productivitatea marginal+ a muncii, la fel ca oricare alt factor de produc*ie, descre)te p.n+ c.nd devine nul+ )i inclusiv negativ+. Productivitatea marginal+ a muncii#'xprim+ eficien*a ultimei unit+*i de munc+ implicat+ ,n activitatea economic+ )i se determin+ ca un raport ,ntre varia*ia absolut+ a rezultatelor ob*inute )i varia*ia cantit+*ii de munc+ utilizat+. Productivitatea marginal+ a capitalului#7e determin+ ca un raport ,ntre varia*ia absolut+ a rezultatelor )i varia*ia absolut+ a capitalului tehnic utilizat, exprim.nd astfel, eficien*a ultimei unit+*i din capitalul tehnic atras )i utilizat ,n activitatea economic+. Productivitatea marginal+ a p+m.ntului#'xprim+ randamentul ultimei unit+*i de teren atras ,n activitatea economic+ )i se determin+ ca raport ,ntre varia*ia absolut+ a produc*iei )i varia*ia absolut+ a suprafe*ei de teren. 'xpresia sintetic+ a ra*ionalit+*ii )i eficien*ei ,n orice activitate economic+ este categoria denumit+ productivitate. Aceasta reprezint+ rodnicia sau randamentul sau eficien*a de produc*ie utilizat+ ,n activit+*i care au ca rezultat bunuri de produc*ie utiliza*i ,n activit+*i care au ca rezultat bunuri economice. n sensul cel mai general, termenul de produc*ie apare ca o ,nsu)ire a unui lucru sau serviciu de a fi productiv. Potrivit acestui ,n*eles, consider.nd munca factor de produc*ie, proces con)tient specific omului, aceast+ productivitate a muncii se deosebe)te de productivitatea resurselor naturale, de productivitatea sau randamentul capitalului care exprim+ rodnicia acestora ,n produc*ia unor bunuri materiale. -ivelul produc*iei ,n general se determin+ ca raport ,ntre produc*ia ob*inut+ ,ntr-o unitate economic+,,ntreprindere,ramur+ sau economie, factori simplificat+ ,n realizarea ei.