Sunteți pe pagina 1din 4

Actiunile nominative

Actiunile reprezinta fractiuni ale capitalului social si desemneaza raportul juridic dintre actionar (persoana care detine actiuni) si societatea emitenta. Caracteristicile actiunilor sunt: 1. actiunile sunt fractiuni ale capitalului social care au o anumita valoare nominala. Pentru a se evita o fractionare excesiva a capitalului social, Legea nr. 31 1!!", impune o limita minima a valorii nominale a unei actiuni, respectiv 1.""" lei. #. actiunile sunt fractiuni egale ale capitalului social. $orelativ acestei dispozitii se prevede ca actiunile confera drepturi egale posesorilor lor. %lterior &.'. nr. 3# 1!!(, pentru modificarea si completarea Legii nr. 31 1!!", consacra si exceptia de la aceasta regula, precizand ca se pot emite totusi in conditiile actului constitutiv, categorii de actiuni ce confera titularilor drepturi diferite (dispozitie ce constituie primul pas in consacrarea legislativa a actiunilor preferentiale). 3. actiunile sunt indivizibile. $a si sta)ilirea unei limite minime a valorii nominale a actiunilor, aceasta prevedere are ca scop evitarea divizarii excesive a capitalului social. *n ipoteza in care actiunea devine proprietatea mai multor persoane, acestea tre)uie sa desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor incorporate in actiune.

+. actiunile sunt instrumente negociabile. ,le pot fi transmise altor persoane in virtutea legii cererii si ofertei si cu respectarea prevederilor legislatiei in materie si ale actelor constitutive. Actiunea desemneaza, dupa cum am precizat inca de la definirea notiunii, raportul juridic dintre actionar si societate, respectiv drepturile si o)ligatiile actionarului fata de societate. Astfel, actionarul are dreptul de a participa la Adunarea 'enerala a Actionarilor, dreptul de a fi informat asupra desfasurarii activitatii societatii, dreptul de vot, dreptul de dividende si nu in ultimul rand dreptul asupra partii cuvenite din lic-idarea societatii, iar principala sa o)ligatie este aceea de a efectua plata varsamintelor datorate. *n raport cu modul de identificare a proprietarului , actiunile pot fi:

actiuni nominative, care au numele proprietarului inscris pe certificat, sau in cont. actiuni la purtator, caz in care actiunea apartine celui care o detine.

Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala / pe suport -artie 0 sau in forma dematerializata / prin inscrierea in cont. Actiunea dematerializata presupune inregistrarea pe suport magnetic. 1ovada calitatii de actionar se face printr0un 2,xtras de cont3 sau printr0un 2$ertificat de actionar3.

Actiuni nominative
Actiuni emise de societatile comerciale de capitaluri la care numele titularului este mentionat atat in titlu, cat si in registrul societatii. Se caracterizeaza prin aceea ca: - numai titularii lor pot exercita drepturile pe care le incorporeaza; - pot fi cesionate dar, pentru ca cesiunea sa fie opozabila tertilor, trebuie sa fie mentionata in registrul societatii, formalitate obligatorie si in ipoteza constituirii actiunilor in gaj.

Se utilizeaza, de regula, numai atunci cand exista un interes a se cunoaste cine detine capitalul societatii. Tip de actiune care are inscris pe ea numele actionarului si care nu poate fi transmisa altei persoane fara acordul societatii. Actiunea nominative poate fi platita si in transe.Legea prevede ca actiunile emise de societatile bancare sa fie actiuni nominative. Art. 91 (1) In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator. (2) Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; in caz contrar ele vor fi nominative. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, caz in care se inregistreaza in registrul actionarilor. ( ) Actiunile emise de o societate pe actiuni, ca urmare a su!scriptiei prin oferta pu!lica de valori mo!iliare, definita ca atare prin "rdonanta de urgenta a #uvernului nr. 2$%2&&2, sunt supuse reglementarilor aplica!ile pietei organizate pe care acele actiuni sunt tranzactionate. Art. 92 (1) Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala. (2) Actiunile neplatite in intregime sunt intotdeauna nominative. ( ) 'apitalul social nu va putea fi ma(orat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu vor fi fost complet platite cele din emisiunea precedenta. ()) Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator si invers, prin hotararea adunarii generale e*traordinare a actionarilor, luata in conditiile art. 11+. (+) ,e pot emite titluri cumulative pentru mai multe actiuni, cand acestea sunt emise in forma materiala.

Art. 9 (1) -aloarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 1.&&& lei. (2) Actiunile vor cuprinde. a) denumirea si durata societatii; !) data actului constitutiv, numarul din registrul comertului su! care este inmatriculata societatea, codul unic de inregistrare si numarul /onitorului "ficial al 0omaniei, 1artea a I-2a, in care s2a facut pu!licarea; c) capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate; d) avanta(ele acordate fondatorilor. ( ) 1entru actiunile nominative se vor mai mentiona. numele, prenumele, codul numeric personal si domiciliul actionarului persoana fizica; denumirea, sediul, numarul de inmatriculare si codul unic de inregistrare ale actionarului persoana (uridica, dupa caz. ()) Actiunile tre!uie sa poarte semnatura a doi administratori, cand sunt mai multi, sau a unicului administrator.