Sunteți pe pagina 1din 9

DREPT ECONOMIC

REFERAT SEMESTRUL I

Procedura infiintarii unei societati comerciale.

Reglementarea actuala. Legea nr. 31/1990, republicata. Imediat dupa schimbarea politica din 1989, Codul comercial de la 1887- element de continuitate legislativa- a suportat o importanta modificare: abrogarea dispozitiilor sale referitoare la societatile comerciale- art. 77- 220 si art. 236 si inlocuirea lor intr-o viziune moderna si actualizata cu dispozitiile Legii nr. 31/1990. Legea nr. 31/1990 a fost substantial modificata si completata prin O. G. nr. 32/1997 prin republicarea sa dandu-se o noua numerotare a articolelor. Modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 a avut ca rezultat punerea sa de acord cu tendintele pietei de capital: emiterea de actiuni si obligatiuni in forma dematerializata, evidenta si transferul lor prin operatiuni in cont precum si punerea de acord cu reglementarile dreptului comunitar. Legea nr. 31/1990 se aplica, desigur, si societatilor comerciale cu participare straina. Constituirea societatilor comerciale are la baza un contract incheiat de catre persoanele interesate. Este vorba de contractul de societate prin care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta beneficiile rezultate. Actul constitutiv. Caracterele contractului de societate. Preliminarii. Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. In acest caz se intocmeste numai statutul. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic denumit act constitutiv. Aceasta, deoarece, de regula statutul cuprinde aceleasi clauze ca si contractul dar formulate intr-un mod mai explicit. In conceptia legii, sintagma act constitutiv desemneaza atit inscrisul unic cat si contractul de societate si statutul societatii. Actul constitutiv prezinta urmatoarele caractere: solemn, plurilateral, patrimonial, oneros, comutativ si comercial. Caracterul solemn. Contractul de societate este un contract solemn, incheierea lui in forma autentica fiind cerute de lege sub sanctiunea nulitatii.

Caracterul plurilateral. Pentru formarea valabila a contractului societatii legea impune participarea a cel putin doi asociati, iar pentru societatea pe actiuni un numar de cel putin 5 asociati( art. 10 alin. (2) din Legea nr. 31/1990) . Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. Caracterul oneros. Contracul societatii comerciale este cu titlu oneros, fiecare contractant urmarind prin participarea sa la constituirea societatii un folos propriu: obtinerea de beneficii. Caracterul comutativ. Contractul este comutativ in sensul ca intinderea obligatiei de aport a fiecarui asociat este cunoscuta din momentul incheierii contractului. Caracterul comercial. Caracterul comercial al contractului este dat de obiectul de activitate al viitoarei societati, convenit de asociati. Acesta este si criteriul de distinctie dintre contractul prin care se constituie o societate civila si contractul care sta la baza constituirii societatii comerciale. Partile contractante. Aspecte generale. Preliminarii. Constituirea societatilor comerciale este guvernata de dreptul la libera asociere, drept consacrat prin art. 1 din Legea nr. 31/1990 care prevede ca: In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale. Potrivit art. 5 alin. (5) din Legea 31/1990 actul constitutiv se semneaza de toti asociatii, sau, in caz subscriptie publica, de fondatori, iar potrivit art. 6 semnatarii actului constitutiv precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori. Asociatii semnatari ai contractului unei societati pe actiuni cu constituire simultana cumuleaza, in consecinta, si calitatea de fondatori si, obligatoriu, pe aceea de actionari. Cu referire la societatea pe actiuni ce se constituie prin subscriptie publica acelasi art. 5 alin. (5) prevede ca actul constitutiv se semneaza de fondatori. Persoanele fizice si persoanele juridice Persoanele fizice. Legea 31/1990 nu impune nici o restrictie cu privire la calitatea persoanelor fizice de a constitui o societate comerciala. In lipsa unei interdictii legale, se

poate conchide, ca sotii pot constitui o societate comerciala si pot deveni asociati intr-o astfel de societate. Cand sotii care fac parte din aceeasi societate au realizat ca aport bunuri proprii, calitatea lor de asociati, respectiv de parti contractante, este indiscutabila. Persoanele juridice. Persoanele juridice comercianti sau necomercianti pot participa la constituirea unei societati comerciale. Nu pot fi fondatori persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa , abuz de incredere, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege. Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde: a) Numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati; b) Forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii; c) Obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; d) Capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; e) Asociati care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separate; f) Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi; g) Sediile secundare sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare; h) Durata societatii; i) Modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde: a) Numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice; La societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati; b) Forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii; c) Obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; d) Capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare; e) Valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea; f) Numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. Daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni; g) Numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligate sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea; h) Numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice; i) Clauze privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii; j) Durata societatii; k) Modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor; l) Sediile secundare, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

m) Avantajele rezervate fondatorilor; n) Actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni; o) Operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni; p) Modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Aporturile. Notiuni. Conditii de valabilitate. Obligatia pe care si-o asuma fiecare asociat de a aduce in societate un anumit bun, o valoare patrimoniala, semnifica in sens juridic notiunea de aport. Aporturile pot consta in bunuri diferite, sume de bani, imobile, drept de folosinta si pot fi inegale ca importanta si valoare. Obiectul aportului trebuie sa apartina asociatului. Varietati de aporturi. Aportul in numerar. Aportul in numerar este obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate potrivit art. 15 din Legea nr. 31/1990 republicata.conform art. 68 din lege, el nu este purtator de dobanzi. Aportul in natura. Aportul in natura consta in bunuri imobile si mobile, corporale si necorporale. Obiectul aportului in natura este foarte variat, cuprinzand practic toate bunurile cu exceptia numerarului. Prestatiile in munca. Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social, legea circumstantiind, in general, interdictia in privinta societatilor in nume colectiv si societatilor in comandita simpla. Natura drepturilor dobandite de societate asupra aporturilor. Conform art. 65 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, in lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport devin proprietatea societatii in momentul inmatricularii acesteia. Aportul in proprietate. Aportul in proprietate opereaza o instrainare cu titlu oneros, aplicandu-se prin analogie regulile contractului de vanzare-cumparare, reglementat de art. 1294 si urm. Cod civil. Instrainarea bunurilor este insotita de transferul riscurilor. Aportul in folosinta. Asociatii pot conveni in actul constitutiv sa subscrie nu numai dreptul de proprietate ca aport, ci si folosinta sau uzufructul unor bunuri. Aportul in uzufruct. Aportul in usufruct poate fi constituit atat de proprietarul bunului cat si de uzufructuar. Prin aportul in uzufruct societatea dobindeste un drept real.

Aportul in creante. Daca aportul are ca obiect o creanta, raporturile dintre societate si asociat se analizeaza ca o cesiune de creanta. Evaluarea aporturilor. Aportul in natura trebuie varsat integral. In schimbul aportului in natura asociatul primeste actiuni sau parti sociale, ceea ce impune ca valoarea bunului constituit sa fie cel putin egala cu valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale sociale care il renumereaza. Evaluarea in sine este o operatie complexa, atat sub aspectul criteriilor adoptate cat si al momentului la care se raporteaza evaluarea. Regimul juridic al capitalului social. Desi Legea nr. 31/1990 nu defineste capitalul social, doctrina este unanima in al defini ca fiind suma globala a valorii aporturilor subscrise de asociati la constituirea societatii. Din punct de vedere contabil, in bilantul societatii, capitalul social apare evidentiat la pasiv si, in consecinta, ulterior dizolvarii societatii, asociatilor, dupa plata creditorilor societatii li se va restitui valoarea aporturilor lor. Pe timpul functionarii societatii, capitalul social trebuie sa-si mentina valoarea avuta la momentul constituirii societatii. Reducerea sau marirea capitalului social se face de asociati in conditiile legii, cu respectarea formalitatilor de publicitate. Conform modificarilor aduse prin Legea nr. 195/1997, capitalul social minim al societatilor pe actiuni trebuie sa fie de 25 milioane lei, iar la S. R. L. de 2 milioane lei (art. 1011 Legea 31/1990). Corelatia dintre capitalul social si patrimoniul social. Capitalul social si patrimonial societatii sunt doua notiuni distincte, intre ele existand urmatoarele deosebiri: capitalul social reprezinta totalul valorilor aporturilor la constituirea societatii; patrimoniul societatii este o universalitate juridica care cuprinde toate drepturile si obligatiile societatii cu valoare economica; capitalul social este o notiune operationala fara consistenta obiectiva; patrimoniul societatii are o existenta concreta, cuprinzand bunurile societatii; valoarea capitalului social este fixa, putand fi modificata numai in conditiile legii; patrimoniul societatii, sub aspectul valorii si al bunurilor componente este variabil; adevarata garantie a creditorilor societatii o reprezinta patrimonial societatii, dar in limita capitalului social. Participarea la beneficii. De esenta contractului de societate este participarea tuturor asociatilor la impartirea beneficiilor. Beneficiile reprezinta serviciile sau bunurile procurate de la o societate, in conditii mai avantajoase decat acelea care s-ar obtine 7

in alte imprejurari sau circumstante. Potrivit art. 7 din Legea nr. 31/1990 contractul de societate trebuie sa prevada partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi. In lipsa unei stipulatii contrare, dividentele se vor plati in proportie de cota de participare la capitalul social. Pentru prestatiile in natura ale unui asociat in favoarea societatii, nu se va acorda o cota mai mare din beneficiile obtinute, ci numai o renumeratie. Daca beneficial realizat nu este destinat impartirii intre asociati, nu ne aflam in prezenta unei societati comerciale, ci a unei asociatii fara scop lucrativ, de exemplu o societate de binefacere. Forma si continutul contractului de societate. Potrivit art. 5 din Legea nr. 31/1990 actul constitutiv al unei societati se incheie in forma autentica. Contractul de societate prezinta in mare parte acelasi continut legal la oricare din formele de societate reglementate de lege. Cuprinde clauze de identificare a societatii, a asociatilor, clauze privind caracteristicile societatii, a asociatilor, capitalul social, privind conducerea si gestionarea societatii, drepturile si obligatiile asociatilor, formele exogene ale societatii. Potrivit art. 30 din Legea 26/1990, firma este numele, sau dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza. Potrivit art. 16 din Legea nr. 31/1990 la autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului privind disponibilitatea firmei si a emblemei. Redactarea si autentificarea actului constitutiv. Semnarea actului constitutiv de catre fondatori in forma autentica, reprezinta un pas necesar, dar nu suficient, in devenirea societatii ca subiect distinct de drept. Urmatorul pas in acest demers il reprezinta autorizarea constituirii societatii de catre judecatorul delegat. Inmatricularea in registrul comertului este un moment de referinta, de la aceasta data societatea comerciala fiind persoana juridica. Nasterea unei persoane juridice trebuie adusa la cunostinta publica prin mijloace legale, dar si la cunostinta administratiei financiare pentru evidenta sa fiscala. Inmatricularea societatilor comerciale. Forma modificata a legii societatii comerciale a inlocuit cerinta autorizarii de catre instanta a functionarii societatii cu cerinta autorizarii constituirii societatii de catre judecatorul delegat, circumscrisa procedurii de inmatriculare a societatii. Cererea de inmatriculare va fi insotita de actele doveditoare, mentionate la art. 35 din lege. Legea nr. 31/1990 prevede in art. 37 posibilitatea expertizei numai in cazul constituirii societatilor pe actiuni si numai daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta

urmeaza sa le preia asupra sa. Expertul sau expertii desemnati de judecatorul delegat trebuie sa fie experti autorizati inscrisi in lista cu acest obiect. Raportul de expertiza intocmit de experti va cuprinde descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun constituit ca aport si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, urmand sa raspunda si altor obiective indicate de judecatorul delegat. Judecatorul delegat examinand dosarul de inmatriculare al societatii poate pronunta o incheiere de admitere sau de respingere a cererii de inmatriculare. Judecatorul delegat pronunta o incheiere de admitere a cererii atunci cand constata indeplinite cerintele legale si respectarea dispozitiilor imperative ale legii relative la continutul actului constitutiv. Realizarea inmatricularii si a publicitatii. Inmatricularea se efectueaza in registrul comertului in termen de 24 ore de la data la care incheierea judecatorului delegat a devenit irevocabila. Potrivit art. 40 din Legea 31/1990 societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului. Conform art. 5 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, inmatricularea si mentiunile sunt opozabile tertilor de la data efectuarii lor in registrul comertului ori de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a sau in alta publicatie, acolo unde legea dispune astfel. La cererea si pe cheltuiala partilor, in acelasi Monitor Oficial in care se publica inmatricularea, se poate publica si actul constitutiv, contract si statut sub forma inscrisului unic sau separat. Articolul 41 din Legea nr. 31/1990 mai prevede ca, o data cu efectuarea inmatricularii, incheierea judecatorului delegat se comunica din oficiu si administratiei financiare in raza careia se afla sediul societatii cu mentionarea numarului de inmatriculare in registrul comertului. In cazul societatilor in nume colectiv sau in comandita simpla, in Monitorul Oficial se poate publica numai un extras al incheierii, vizat de judecatorul delegat, care va cuprinde: data incheierii, datele de identificare a asociatilor, denumirea si, daca exista, emblema societatii, sediul, forma, obiectul de activitate pe scurt, capitalul social, durata societatii, numarul de inmatriculare in registrul comertului.