Sunteți pe pagina 1din 26

Facultatea de Drept

referat

Societatea anonima pe actiuni

Profesor coordonator :

Conf.univ. Angela Mita Baciu

Student : Ivan Stoian

An IV . grupa 1

Iasi 2012

Notiunea societatii pe actiuni Societatea anonima pe actiuni este acel tip de societate la care capitalul social este impartit in parti egale numite actiuni. Obligatiile comerciale sunt garantate in mod limitat numai de patrimoniul societatii si fiecare asociat raspunde numai in limita aportului ( adica numai cu sumele la care s-a obligat sa le aduca in societate sau cu valoarea actiunilor sale). Aceasta societate se caracterizeaza prin aceea ca are o raspundere limitata, iar faptul ca actiunile sunt titluri negociabile ( in marile societati trec foarte usor de la un detinator la altul) ii da sicietatii caracterul anonim. Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa si, totodata, cea mai evoluata a societatii comerciale. In aceasta forma de societate conteaza mai mult aporturile asociatiilor decat calitatile acestora. Datorita importantei aporturilor la formarea capitalului social si a estomparii calitatilor personale ale asociatiilor, societatea pe actiuni mai este cunoscuta si sub denumirea de societate anonima. Societatea pe actiuni este organizata si functioneaza pe principiul separatiei puterilor; organe de deliberare si decizie; organe de administrare si reprezentare;organe de supraveghere si control. Datorita rolului important pe care societatea pe actiuni il are in viata economica, Legea nr.31/1990 asigura o reglementare cuprinzatoare acestei forme de societate. Definitia societatii. Potrivit art. 3 din lege, societateea pe actiuni este societatea ale carei

obligatii sunt garantate cu patrimonial social, actionarii sunt obligati numai pana la concurenta capitalului subscris. Pe baza definitiei generale a societatii comerciale si a dispozitiilor legale mentionate, societatea pe actiuni poate fi definite ca acea societatea constituita prin asocierea mai multor persoane, care contirbuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite actiuni, pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor lor. Caracterele societatii pe actiuni Societatea se constituie dint-un numar minim de asociati, denumiti si actionari; capitalul social este divizat in actiuni, care sunt titluri negociabile si transmisibile. Raspunderea asociatilor pentru obligatiile sociale este limitata;ei raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. Constituirea societatii pe actiuni 1. Notiuni generale Constituirea societatii pe actiuni este reglementata de dispozitiile Legii nr.31/1990, care privesc constituirea oricarei societati comerciale, precum si anumite dispozitii speciale privind aceasta forma de societate. 2. Actele constitutive ale societatii A. Consideratii generale Potrivit art. 5 din Legea nr. 31/1990, societatea pe actiuni se constituie prin contract de societate si statut. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate si sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Actul constitutiv se semneaza de catre toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de catre fondatori. B. Contractul de societate Contractul de societate trebuie sa se incheie in forma autentica si sa cuprinda elementele

prevazute de art. 8 din Legea nr. 31/1990. 1

Asociatii. Asociatii societatii pe actiuni, denumiti actionari, pot fi persoane fizice sau juridice, numarul minim al actionarilor nu poate fi mai mic de cinci art. 10 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Minimul de asociati, numarul acesta difera de la o legislatie la alta ( cel putin 7 potrivit codului comercial roman si legii franceze asupra societatilor comerciale, minimum 5 persoane potrivit legii germane, 3 persoane potrivit lefgii elvetiene, 2 persoane conform dreptului italian); Firma societatii Orice societate trebuie sa aiba o firma. Firma unei societati se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati si va fi insotita de mentiunea, scrisa in intregime societate pe actiuni sau S.A. Capitalul social In contracul de societate trebuie sa se prevada capitalul social subscris si cel varsat. Capitalul societatii pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei. La constituirea societatii, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. - Minimul de capital- in genere legislatile
1 Conform Art. 8 din legea 31/1990
Actul constitutiv al societii pe aciuni sau n comandit pe aciuni va cuprinde: a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea n comandit pe aciuni vor fi menionai i asociaii comanditai; b) forma, denumirea i sediul social; c) obiectul de activitate al societii, cu precizarea domeniului i a activitii principale; d) capitalul social subscris i cel vrsat i, n cazul n care societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia; e) natura i valoarea bunurilor constituite ca aport n natur, numrul de aciuni acordate pentru acestea i numele sau, dup caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport; f) numrul i valoarea nominal a aciunilor, cu specificarea dac sunt nominative sau la purttor; g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administraie, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere;h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;i) clauze privind conducerea, administrarea, funcionarea i controlul gestiunii societii de ctre organele statutare, numrul membrilor consiliului de administraie sau modul de stabilire a acestui numr;

moderne fixeaza un minim fara de care aceste persoane juridice nu se pot infiinta; Aporturile asociatilor. In contractul de societate trebuie aratat aportul fiecarui asociat. Aportul poate fi in numerar, in natura sau in creante. Actiunile. Contractul de societate trebuie sa arate numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. Valoarea nominala a unei actiuni nu poate fi mai mica de 1000 lei (art.93 din Legea nr. 31/1990). Administratorii societatii. In contractul de societate, asociatii trebuie sa mentioneze numarul,numele, prenumele si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persone juridice;garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna. Forma socitatii - Forma autentica a actului constituitiv ( ca urmare a numarului mare de persoane care participa la o societate si o garantie pentru indeplinirea formelor de publicitate. In ceea ce privesc socieetatule de persoane este suficient actul sub semnatura privata); Cenzorii societatii In contractul de societate trebuie sa se prevada numele, prenumele, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationlitatea cenzorilor, persoane juridice. Clauze privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii. In contractul de societate se pot prevedea clauze speciale privind luarea hotararilor in adunarea generala si modul de lucru al administratorilor. Avantajele rezervate fondatorilor. Contractul de societate trebuie sa prevada eventualele avantaje conferite fondatorilor pentru activitatea lor legata de constituirea societatii. Operatiunile incheiate de asociati in contul societatii.

Constituirea societatii pe actiuni implica anumite operatiuni si cheltuieli. C. Statutul societatii Statutul societatii pe actiuni se incheie in forma autentica, si dezvolta elemente care privesc organizarea si functionarea societatii. 3. Modalitati de constituire a societatii

Art. 9 din Legea 31/1990 prevede ca societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului consitutiv sau prin subscriptie publica Asociatii sunt liberi sa aleaga modalitatea de constituire a societatii, in functie de interesele si posibilitaile lor. Constituirea societatii se face in doua feluri: 1. constiuire continuata (prin subscriptie publica) 2. constituire simultata( fara apel la subscripttie publica). Forma de constituire cel mai utilizata este cea a constituirii simultane in care se subscrie de l ainceput tot capitalul. Aceasta forma ofera si avantajul ca imediat dupa subscierea intregului capital, actiunile se pot vinde la u pret mai ridicat decit cel nominal de emisiune.. A. Constituirea simultana Constituirea simultana consta intr-o procedura simpla de constituire a societatii pe actiuni si este cea mai folosita si in cazul constituirii societatilor in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata. Constituirea societatii este simultana sau concomitenta, deoarece formarea capitalului social are loc in acelasi timp cu incheierea actelor constitutive ale societatii. B. Constituirea continuata sau prin subscriptie publica Constituirea societatii prin subscriptie publica implica urmatoarele operatiuni:intocmirea si lansarea prospectului de emisiune a actiunilor;subscrieirea actiunilor; validarea subscriptiei si aprobarea actelor constitutive ale societatii de catre adunarea constitutiv a subscriitorilor. Prospectul de emisiune a actiunilor

a) Intocmirea prospectului de emisiune Prospectul de emisiune este intocmit de fondatorii societatii care se constituie (art. 17 din Legea nr. 31/1990), si trebuie sa cuprinda elementele prevazute de art. 8 din Legea nr.31/1990, care sunt elementele actului constitutiv. Potrivit legii prospectul de emisiune trebuie sa imbrace forma autentca [art.17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990] b) Autorizarea publicarii prospectului de emisiune. Pentru a putea fi publicat, prospecul de emisiune trebuie autorizat de organul competent. c) Publicarea prospectului de emisiune. Nu este necesara o publicarea a prospectului de emisiune in Monitorul Oficial, fiind suficienta publicarea in presa. Subscrierea actiunilor. a) Notiunea subscrierii. Subscrierea este manifestarea de vointa a unei persoane prin care se obliga sa devina actionar al societatii, prin efectuarea unui aport la capitalul social al acesteia, in schimbul caruia va primi actiuni de o valoare nominala egala. b) Modul de subscriere Subscrierea de actiuni se face pe unul sau mai multe exemplare ale prospectului de emisiune, care trebuie sa poarte viza judecatorului delegat (art. 18 din Legea nr.31/1990), si va cuprinde numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului, numarul in litere al actiunilor subscrise, data subscrierii si declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune. c) Conditiile subscrierii. Pentru a avea ca efect formarea capitalului social si implicit, constituirea societatii, subscrierea actiunilor trebuie sa indeplineasca cerintele legii. Validarea subscriptiei si aprobarea actelor constitutive ale societatii de catre adunarea constitutiv.

a) Convocarea adunarii constitutive Convocarea se face printr-o instiintare care trebuie sa cuprinda locul si data adunarii si aratarea amanuntita a problemelor care vor face obiectul discutiilor. Adunarea nu poate trece peste doua luni de la data inchiderii subscrierii (art. 19 din Legea nr. 31/1990) Lista subscriitorilor va fi atasata la locul unde se va tine adunarea, cu cel putin 5 zile inainte de data adunarii. b) Atributiile adunarii constitutive. Adunarea constitutiv are atributii conferite, in principal de art. 27 din Legea nr. 31/1990. Adunarea constitutiv verifica respectarea cerintelor legale privind capitalul social; subscrierea intregului capital social;raportul dintre capitalul subscris si cel varsat, precum si existenta varsamintelor. Decide daca este cazul, asupra maririi sau micsorarii capitalului social, in functie de rezultatele subscriptiei. Adunarea constitutiv examineaza si valideaza raportul de evaluare intocmit de experti., discuta si aproba operatiunile incheiate de fondatori in contul societatii. O alta atributie a adunarii constitutive este numirea administratorilor si cenzorilor societatii. c) Desfasurarea adunarii constitutive. Adunarea alege un presedinte, care va conduce lucrarile, precum si doi sau mai multi secretari.Adunarea constitutiv este legala daca sunt prezenti jumatate plus unul din numarul subscriitorilor (acceptantilor). Drepturile, obligatiile si raspunderile fondatorilor. a) Drepturile fondatorilor. Potrivit art. 31 din Legea nr. 31/1990, fondatorii au dreptul la o cota din beneficiul net al societatii constituita prin subscriptie publica. Dreptul la o cota din beneficiul societatii il au numai persoanele fizice carora li s-a recunoscut calitatea de fondatori prin actul constitutiv. Daca societatea se dizolva anticipat, fondatorii au dreptul sa ceara despagubiri de la societate, cu conditia dovedirii ca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor.

b) Obligatiile fondatorilor. Fondatorii trebuie sa indeplineasca obligatiile prevazute de Legea nr.31/1990 in scopul constituirii societatii pe actiuni prin subscriptie publica. Dupa constituirea societatii, fondatorii sunt obligati sa predea adminstratorilor documentele si corespondenta referitoare la constituirea societatii. c) Raspunderea fondatorilor Fondatorii raspund pentru actele lor privind constituirea societatii prin subscriptie publica. Regulile speciale privind societatea pe actiuni constituita prin subscriptie publica. Societatile pe actiuni constituie prin subscriptie publica avizata in mod obligatoriu de catre Comisia Nationala de Valori Mobiliare. Aceste societati poarta denumirea de societati detinute public, si reprezinta anumite caracteristici. Actiunile emise de aceste societati devin liber transferabile pe o piata reglementata (piata bursiera). Aceste actiuni se inregistreaza obligatoriu la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare, apartinand Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. Conducerea si functionarea societatilor detinute public sunt supuse Legii nr. 31/1990 si O.U.G.nr. 28/2002. Societatile detinute public au obligatii speciale pentru asigurarea protectiei actionarilor lor, prevazute de art. 102-119 din O.U.G. nr. 28/2002. Formalitatile necesare constituirii societatii Evocarea formalitatilor. Formalitatile necesare constituirii societatii sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990 pentru constituirea oricarei societati comerciale: intocmirea actelor constitutive si inregistrarea si autorizarea functionarii societatii. Functionarea societatii pe actiuni. Actiuni emise de societate

A. Notiunea si caracterele actiunilor Actiunea este un titlu reprezentativ al contributiei asociatului, constituind o fractiune a capitalului social, care confera posesorului calitatea de actionar. Caracterele actiunilor actiunile sunt fractiuni ale capitalului social care au o anumita valoare nominala. actiunile sunt fractiuni egale ale capitalului social. actiunile sunt indivizibile actiunile sunt negociabile B. Natura juridica a actiunilor Caracterizare generala Natura juridica a actiunilor este definita diferit de doctrina dreptului commercial. In general, se admite ca actiunile fac parte din categoria titlurilor de credit. Dar datorita faptului ca nu au toate caracterele titlurilor de credit, se considera ca ele nu sunt titluri de credit perfecte, ci titluri speciale, denumite corporative, societare sau de participatiune. C. Felurile actiunilor Precizari prealabile. Actiunile emise de societatea pe actiuni sunt de mai multe feluri. In functie de drepturile conferite egale sau diferite - , actiunile se impart in doua categorii: actiuni ordinare si actiuni preferentiale. Actiunile ordinare. Dupa modul lor de transmitere, actiunile ordinare sunt de doua feluri: actiuni nominative si la purtator. Actiunile nominative. Caracteristica unei actiuni nominative este aceea ca identifica titularul actiunii. Actiunile la purtator. In cazul actiunii la purtator, elementle de identificare a titularului actiunii nu se mentioneaza in titlu.Titularul actiunii este posesorul ei. Actiunile preferentiale

Aceste actiuni confera titularilor lor drepturi diferite de cele ale titularilor actiunilor ordinare. Stabilirea felului actiunilor care vor fi emise de societate. Potrivit art.91 alin.(2) din Legea nr.31/19902 felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutive, care trebuie sa prevada numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator, si numarul pe categorii. D. Cuprinsul actiunii Elementele cuprinse in titlu. Actiunea ca inscris (titlu) care incorporeaza anumite drepturi, trebuie sa cuprinda elementele care privesc societatea emitenta, precum si drepturile posesorului actiunii. In toate cazurile, actiunile trebuie sa poarte semnatura a doi administratori, cand sunt mai multi, sau a unicului administrator. Conditii pentru emiterea actiunilor Evocarea conditiilor. Legea nr. 31/1990 stabileste anumite conditii pentru emiterea actiunilor Actiunile pot fi emise numai dupa inmatricularea societtii in registrul comertului Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominal Emiterea de actiuni noi, pentru majorarea capitaluluui social, este interzisa pana nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta F. Drepturile si obligatiile actionarilor Precizari prealabile Calitatea de actionar confera drepturile si obligatiile prevazute de Legea nr.31/1990. Drepturile actionarilor
2 Conform Art 91. alin. (2) din Legea nr. 31/1990 Felul aciunilor va fi determinat prin actul constitutiv; n caz contrar ele vor fi nominative. Aciunile nominative pot fi emise n form material, pe suport hrtie, sau n form dematerializat, caz n care se nregistreaz n registrul acionarilor.

Dreptul de a participa la adunarea generala a actionarilor. Dreptul de vot Dreptul de informare Dreptul de dividende Dreptul asupra partii cuvenite din lichidarea societatii Obligatiile actionarilor Actionarii au anumite obligatii. Principala obligatie a actionarilor este de a efectua plata varsamintelor datorate. In cazul neachitarii la scadenta a varsamintelor datorate fin valoarea actiunilor subscrise, va fi folsita procedura reglementata de art. 100 din Legea nr.31/1990. G. Transmiterea actionilor Precizari prealabile. Actiunile se transmit in mod diferit, dupa cum sunt, actiuni nominative sau actiuni la purtator. Transmiterea actiunilor nominative Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite printr-o declaratie facuta in registrul actionarilor al societatii emitente, semnata de cedent si de cesionar si mandatarii lor si prin mentinunea facuta pe titlu.(art. 98 din Legea nr. 31/1990). Prin actul constitutiv al societatii se pot prevedea si alte modalitati de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative. Transmitrea actiunilor la purtator Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transmite prin simpla traditiune a acestora (art. 99 din Legea nr. 31/1990). Vanzarea actiunilor de catre actionari prin oferta publlica. Actionarii pot sa instraineze actiunile lor prin oferta publica. Art. 108 din Legea nr. 31/1990 prevede ca actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin

oferta publica vor trebui sa intocmeasca un prospect de oferta,in conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr.28/2002. Restrictiile privind transmiterea actiunilor. Prin lege sau prin actele constitutive ale societatii se pot stabili anumite restrictii referitoare la transmiterea actiunilor societatii. a) Restrictii legale Portivit art.103 din Legea nr. 31/1990, societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni, decat in cazurile si in conditiile stabilite de lege. b) Restricitiile conventionale Pentru protejarea intereselor actionarilor si ale societatii, in actul constitutiv al societatii pot fi stipulate clauze speciale privind transmiterea actiunilor. H. Dobandirea de catre societate a propriilor actiuni Precizri prealabile Art. 103 din Legea nr. 31/1990 stabileste principiul potrivit caruia, societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propiu, dar pe seama societatii.In anumite cazuri, legea permite dobandirea de catre societate a propriilor sale actiuni, fara restrictii. Conditiile dobandirii de catre societate a propriilor sale actiuni. Societatea poate dobandi propriile sale actiuni in conditiile stabilite de art. 103 din Legea nr. 31/1990. Dobandirea actiunilor este hotarata de adunarea generala extraordinara. Hotararea va stabili modalitatile de dobandire, numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, contravaloarea lor minima si mxima si perioada efectuarii operatiunii. Potrivit legii, dobandirea actiunilor proprii cu incalcarea conditiilor stabilite de art. 103 din lege obliga societatea sa le instraineze, in cel mult un an de la data subscrierii lor, in modul stabilit de adunarea generala extraordinara. Cazurile in care societatea poate dobandi propriile sale actiuni fara restrictii.

Dobandirea se face cu scopul reducerii capitalului social, in conditiile art. 2002 din lege, prin anularea unui numar de actiuni proprii de o valoare corespunzatoare reducerii. Dobandirea se face in vederea cesionarii de catre personalul societatii a unui numar de actiuni proprii, in conditiile probate de adunarea generala a actionarilor; Dobandirea se produce prin efectul succesiunii universale sau al fuziunii ori al unei hotarari judecatoresti pronuntate intr-o procedura de urmarire silita impotriva unui debitor al societatii; Dobandirea actiunilor proprii este cu titlu gratui, dobandirea se face cu scopul regularizarii cursului actiunilor proprii pe piata bursiera sau pe piata organizata extrabursiera, cu avizul Comisiei Ntionale a Valorilor Mobiliare. I. Constituirea unei garantii reale mobiliare asupra actiunilor Conditiile constituirii garantiei reale mobiliare asupra actiunilor. Intrucat incorporeaza anumite drepturi, actiunile pot fi obiectul unei garantii reale mobiliare. Constituirea garantiei trebuie inscrisa in registrul actionarilor, iar creditorului i se elibereaza o dovada a constituirii garantiei. Unele interdictii privind actiunile Actele juridice interzise societatii. Legea nr. 31/1990 interzice societatii sa incheie anumite acte juridice, care, implicit, lezeaza actiunile proprii. Societatea nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert(art. 106 din lege). Adunarea generala a actionarilor Consideratii generale Rolul adunarii generale. Adunarea generala a actionarilor este organul de deliberare si decizie al societatii pe actiuni, exprima vointa sociala si decide asupra tuturor problemelor date de lege in competenta sa. Felurile adunarii generale

Precizari prealabile. Potrivit legii, adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si speciale. Legea stabileste atributiile fiecareia dintre adunarile generale, precum si conditiile de cvorum si majoritate pentru luarea deciziilor. Adunarea generala ordinara Aceasta adunare se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar.Are urmatoarele atributii si obligatii: sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul si sa fixeze dividendul; sa aleaga administratorii si cenzorii societatii si sa fixeze, in conditiile legii, remuneratia acestora; sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor; sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate, pe exercitul urmator;sa hotarasca inchiderea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile societatii (art.111 din Legea nr.31/1990). Adunarea generala extraordinara Aceasta adunare se intruneste, in mod exceptional, cand trebuie sa ia o hotarare de o importanta deosebita, care de regula, reclama modificarea actului constitutiv al societatii. Adunarea speciala Aceasta adunare este formata din titularii unei anumite categorii de actiuni. Convocarea si desfasurarea adunarilor speciale, precum si conditiile de cvorum si majoritate pentru luarea hotararilor sunt guvernate de dispozitiile prevazute de lege pentru adunarile generale ale actionarilor. Convocarea adunarii generale Initiativa convocarii. Adunarea generala se convoaca de administratori sau de catre actionari (art.117 si art. 119 din Legea nr. 31/1990). Continutul convocarii. Convocarea trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu: data si locul tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu precizarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. Comunicarea convocarii

Instiintarea actionarilor se face prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial, precum si intr-unul dintre ziarele raspandite din localitatea in care se afla sediul societatii sau cea mai apropiata localitate. Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si prin scrisoare sau afisare, in conditiile art. 117 din Legtea nr.31/1990. Termenul pentru intrunirea adunarii generale nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii. Sedinta adunarii generale Conditii de participare Toti actionarii au drepul sa participe la adunarea generala. Acest drept se exercita personal de fiecare actionar ori prin reprezentare Desfasurarea sedintei Sedinta adunarii generale se va tine in ziua, ora si locul aratat in convocare, si se deschide de catre presedintele consilului de administratie sau de persoana care ii tine locul. Daca sunt indeplinite toate conditiile de cvorum cerute de lege si actul constitutiv se trece la dezbaterea problemelor care fac obiectul ordinii de zi. Dreptul de vot si exercitarea lui. Asa cum am aratat, potivit legii, orice actiune platita da dreptul la un vot, afara de cazul cand actul constitutiv s-a limitat numarul voturilor apartinand actionarilor care poseda mai mult de o actiune. Pentru a-si exercita dreptul de vot in adunarea generala, actionarii trebuie sa faca dovada calitatii lor, in conditiile legii. Actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la locurile aratate prin actul constitutiv sau prin instiintare de convocare, cu cel putin 5 zile inainte de adunare. Actionarii care poseda actiuni nominative indreptatiti sa exercite dreptul de vot sunt actionarii inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta art. 122 alin. (2) din Legea nr. 31/19903.
3 Conform art. 122 din Legea 31/1990 alin.2

Adoptarea hotararilor. Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis. Votul este secret in mod obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor art. 88 din Legea nr. 31/1990. Procesul verbal al sedintei Lucrarile adunarii generale se consemneaza intr-un proces-verbal, care trebuie semnat de presedinte si secretar. Procesul verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale. Hotararile adunarii generale. Obligativitatea hotararilor. Hotararile adunarii generale sunt obligatorii pentru toti actionarii, chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare ori au votat impotriva. Publicitatea hotararilor Hotararile adunarii generale devin opozabile tertilor numai prin publicarea lor in conditiile legii. Anularea hotararilor Hotararile adunarii generale adoptate cu incalcarea legii sau a actului constitutiv pot fi anulate pe cale judecatoreasca. Cerea de anulare a hotararii adunarii generale se solutionaza in camera de consiliu a instantei. Dreptul de retragere din societate Daca nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala, actionarii au dreptul sa se retraga din societate. Odata cu declaratia de retragere, actionarii trebuie sa depuna actiunile pe care le poseda. Ca urmare a retragerii, actionarii au dreptul sa obtina contravaloarea actiunilor pe care le
n cazul societilor nchise cu aciuni nominative, prin actul constitutiv se poate conveni inerea adunrilor generale i prin coresponden.

poseda, stabilita in conditiile art. 133 din Legea nr. 31/1990. 3. Administrarea societatii Consideratii generale Precizari prealabile. Administrarea societatii pe actiuni este reglementata prin mai multe dispozitii ale Legii nr. 31/1990. Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori. Daca sunt desemnati mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie. Consiliu de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie, presedintele de administratie este si director general sau director al societatii. Executarea operatiilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi. Consiliu de administratie Structura consiliului de administratie Potrivit art. 134 alin.(2) DIN Legea nr. 31/1990, cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie. Consiliu de administratie este condus de un presedinte. Presedintele consiliului de administratie este si director general sau director al societatii, in care calitate conduce si comitetul de directie. Pe langa conducerea consiliului de administratie si a comitetului de directie, presedintele consiliului de administratie are si conducerea adunarii generale a actionarilor. Atributiile consiliului de administratie. Consiliul de administratie poate face toate operatiile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului societatii,afara de restrictiile prevazute de lege sau actele constitutive. Functionarea consiliului de administratie Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe

luna. Data si locul intrunirii Convocarea consiliului Conditiile de cvorum si majoritate ceruta pentru luarea deciziilor. Desfasurarea sedintei consiliului de administratie Anularea deciziilor consiliului de adminstratie

C. Comitetul de directie Comitetul de directie este un organ colegial de administrare a societati. El se constituie de catre consiliul de administratie, iar membrii sai sunt alesi din randul administratorilor. Comitetul de directie este condus, potrivit legii, de catre directorul general sau directorul societatii. Atributiile comitetului de directie. Atributiile care revin comitetului de directie sunt cele delegate de catre consiliul de administratie. Functionarea comitetului de directie. Comitetul de directie este un organ operativ. De aceea legea prevede ca el se intruneste cel putin o data pe saptamana. D. Directorii Executivi Rolul directorilor executivi. Consiliu de administratie si comitetul de directie realizeaza activitatea de conducere operativa a societatii. Fiind organe colegiale, ele se intrunesc periodic, de regula lunar, respectiv saptamanal. Legea prevede ca executarea operatiilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi. Numirea directorilor executivi.

Fiind functionar ai societatii, directorii executivi sunt numiti de catre consiliul de administratie, daca in actul constitutive nu se prevede altfel. Directorii executivi nu vor putea fi membri in consiliul de administratie si nici in comitetul de directie. Puterile si raspunderea directorilor executivi. Potrivit art. 147 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, directorii executivi sunt raspunzatori fata de societate si de terti, ca si administratorii, pentru neandeplinirea indatoririlor lor, conform dispozitiilor art. 144 din lege. 4. Cenzorii societatii Rolul cenzorilor societatii. In societatea pe actiuni, controlul asupra actelor si operatiunilor administratorilor se exercita de catre cenzori. Potrivit legii societate pe actiuni va avea trei cenzori si tot atatia supleanti. Desemnarea cenzorilor Cenzorii sunt stabiliti prin actele constitutive, care trebuie sa prevada numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor persoane juridice. Drepturile si obligatiile cenzorilor Drepturile cenzorilor Cenzorii au dreptul sa participe la sedintele consiliului de administratie, fara sa aiba drept de vot, au dreptul de a obtine de la administratori o situatie privind mersul activitatii societatii. Obligatiile cenzorilor Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiune societatii, sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite. Ei mai sunt obligati sa faca lunar inspectii casei, sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara, sa ia parte la adunarile generale ordinare si extrordinare, sa constate regulat depunerea garantiei de catre administratori, sa vegheze ca dispozitiile legii, contractului de societate sau statutului sa fie indeplinite de administratori si lichidatori. Sunt obligati sa aduca la cunostinta administratorilor si anumite cazuri adunarii generale, neregularitatile in

administratie si incalcarile dispozitiilor legale si a prevederilor actelor constitutive ale societatii. Modul de lucru al cenzorilor Potrivt legii, cenzorii trebuie sa exercite personal mandatul lor. Raspunderea cenzorilor In conceptia legii raspunderea cenzorilor pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute de art. 73 din Legea nr. 31/1990. Obligatiunile emise de societate Notiunea, natura juridical si felurile obligatiunilor Notiunea de obligatiune Obligatiunile sunt titlui de valoare(de credit) emise de societate in schimbul sumelor de bani imprumutate, care incorporeaza indatorirea societatii de a rambursa aceste sume si de a plati dobanzile aferente. Natura juridical a obligatiunilor Obligatiunile sunt fractiuni ale imprmutului cu o anumita valoare nominala, ele sunt egale si indivizibile. Felurile obligatiunilor: obligatiune nominativa obligatiune la purtator Conditiile emiterii obligatiunilor Conditiile de fond Pentru emiterea obligatiunilor se cer a fi indeplinite anumite conditii. Emiterea de obligatiuni este hotarata numai de adunarea generala extraordinara a societatii Suma pentru care se poate emite obligatiuni nu poate depasi trei patrimi din capitalul varsat si existent, conform ultimului bilant contabil aprobat, limita legala este obligatorie.

Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va putea fi mai mica de 25.000 lei Conditiile subscriptiei publice a obligatiunilor Prospectul de emisiune Subscrierea obligatiunilor Titlurile obligatiunilor Transmiterea obligatiunilor Obligatiunile emise prin oferta publica se transmit in conditiile O.U.G. nr. 28/2002 (art. 164 din Legea nr.31/1990). Rambursarea obligatiunilor Obligatiunile se ramburseaza la scadenta sau anticipat. Rambursarea la scadenta Obligatiunile se ramburseaza de societatea emitenta la scadenta Rambursarea anticipata Rambursarea anticipata se face la o suma superioara valorii nominale a obligatiunilor.

Conversiunea obligatiilor in actiuni ale societatii Obligatiunile emise de societate pot fi liberate prin convertirea lor in actiuni ale societatii emitente. Adunarea generala a obligatorilor Rolul adunarii generale a obligatorilor Avand in vedere unicitatea operatiunii de emitere a obligatiunilor, care creaza o comunitate de interese, legea recunoaste poosibilitatea organizarii obligatarilor, in vederea apararii drepturilor lor. Convocarea adunarii generale a obligatarilor.

Adunarea se convoaca la cererea unui numar de detinatori care sa repezinte a patra parte din titlurile emise si rambursate. Atributiile adunarii generale a obligatarilor a) Numeste un reprezentat al obligatarilor si unul sau mai multi supleanti b) Indeplineste toate actele de supraveghere si de aparare a intereselor comune obligatarilor ale

Constitue un fond pentru acoperirea cheltuielilor necesare apararii drepturilor obligatarilor Poate face opozitie la orice modificare a actelor constitutive ale societatii sau a conditiilor imprumutului, prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor obligatorilor Se pronunta asupra emiterii de noi obligatiuni de catre societate Desfasurarea adunarii generale a obligatarilor La adunarea generala pot partcipa toti obligatarii care detin obligatiuni din aceiasi emisiune. Obligatarii pot fi reprezentati prin mandatari. Nu sunt admisi in calitate de mandatari administratorii, cenzorii si functionarii societatii. Hotararile adunarii generale a obligatarilor Hotararile adunarii generale a obligatarilor vor fi aduse la cunostinta societatii, in termen de cel mult 3 zile de la adoptarea lor Actionarea in justitie a societatii In toate cazurile in care au fost incalcate drepturile obligatarilor, societatea poate fi chemata in judecata. Registrele societatii Aceste registre privesc capitalul social, activitatea organelor de gestiune si a celor de control al gestiunii societatii. Evocarea registrelor societatii Registrul actionarilor societatii Registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale

Registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie Registrul sedintelor si deliberarilor comitetului de directie Registrul deliberarilor si constatarilor cenzorilor societatii Registrul obligatiunilor emise de societate Obligatia tinerii registrelor societatii Avand in vederea importanta acestor registre pentru societate, tinerea lor este obligatorie.Legea prevede ca registrele se tin prin grija consiliului de administratie, cu exceptia registrului sedintelor deliberarilor comitetului de directie, care se tine prin grija acestui comitet.

Bilantul Contabil. Beneficiile si dividendele. Fondul de rezerva. In calitate de comerciant, societatea pe actiuni are obligatia sa tina registre comerciale (de contabilitate), in care sa consemneze operatiunile patrimoniale efectuate in cursul exercitiului financiar si sa faca recapitularea lor periodica, prin intocmirea inventarului si a bilantului contabil Bilantul contabil este documentul oficial de gestiune a activitatii societatii. El se intocmeste cu respectarea dispozitiilor Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Beneficiile si dividendele. Societatea pe actiuni, ca orice societate comerciala, se constituie in scopul de a obtine beneficii si a le impartii intre actionari sub forma de dividende. Repartizarea beneficiilor si stabilirea dividendului se fac de catre adunarea generala a actionarilor. Fondul de rezerva al societatii. Beneficiile societatii sunt destinate impartirii lor intre actionari. Dar, pentru a asigura conditiile necesare evitarii dificultatilor in care s-ar afla societatea, datorita pierderilor din capitalul social, legea prevede obligatia de a repartiza o cota din beneficiile realizate pentru constituirea unui fond de rezerva.

Destinatia fondului de rezerva este de a acoperi pierderile din capitalul social, in perioadele de activitate deficitara. Dizolvarea si lichidarea societatii pe actiuni. Societatea pe actiuni se dizolva si se lichideaza potrivit regulilor generale referitoare la dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale si regulilor speciale prevazute de lege pentru aceasta forma de societate. Dizolvarea societatii Cauzele de dizolvare a societatii pe actiuni sunt cele comune prevazute de lege pentru orice societate comerciala(art. 222 si art. 232 din Legea nr. 31/1990). Pe langa aceste cauze comune, Legea nr. 31/1990 consacra si anumite cauze de dizolvare specifice societatii pe actiuni. Reducerea capitalului social Reducerea numarului actionarilor sub limita prevazuta de lege. Lichidarea societatii Societatea pe actiuni se lichideaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 si prevederilor actelor constitutive, in masura in care acestea din urma nu sunt incompatibile cu lichidarea societatilor comerciale.

Piata de capital SA este o forma dezvoltata, actuala, de societate comerciala de capital, aparuta istoric la sfarsitul secolului 19 pe baza proprietatii asociative a mai multor capitaluri individuale, in urma adancirii procesului de concentrare si centralizare a capitalului. Functioneaza dupa principiul cogestiunii (coactionariatului) Este asadar o societate mare de capital, care e impartit pe actiuni (in general anonime si transmisibile). Infiintarea unei SA are loc prin constituirea capitalului social, prin emisiunea de

actiuni. Aceata presupune impartirea capitalului societatii in mai multe parti egale iar o astfel de parte alicota devine valoarea nominala a unei actiuni, cea inscrisa pe formular si care pentru societate e un curs ferm ce nu poate fi insa mai mic de 1000 lei/actiune ; aceasta valoare nominala nu se ia in calcul in momentul inscrierii societatii la bursa ci atunci se ia in calcul valoarea estimala a societatii in acel moment. Cu aceasta valoare nominala, ulterior infiintarii SA se pot face doua genuri de operatiuni : de marire a ei, in cazul in care o parte din profit se acumuleaza si se transforma in capital social, deci permite majorarea valorii nominale in cazul unei noi transe de emisiuni (fara a se modifica numarul actiunilor) de divizare a valorii nominale si deci marirea numarului de actiuni atunci cand o societate isi pastreaza capitalul social, dar mareste baza actionariatului pentru a atrage mai rapid disponibilitatile din economie.

S-ar putea să vă placă și