Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE DREPT Simion Brnuiu


MASTERAT TIINE PENALE
ANUL I
De l i nc e n ! " u e ni l
Titular de disciplin:
Prof uni! dr "#NSTANTIN $UTIU"
c!u#ele $elincenei "uenile
( R E F E R AT S E S I UNE A I UN I E 2 0 0 8 )
STUDENT% R&STAS'C&VALEV LAURENTIU TITU C&TI(&
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
ANUL I) GRUPA SIBIU
2
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
Cu*rin+
Seciune! I Con+i$er!ii in,ro$uc,ie *-.
%& No'iunea de delinc!en' (u!enil p)
&'&' Noiunea (e (elin)ven* +uvenil* #',- &'2' .elin)ven* i #re(elin)ven* +uvenil* #'/
%* Tipolo+ia delinc!en'ei (u!enile p,
%) Scurt istoric al (usti'iei pentru -inori p.
Seciune! ! II'! E,iolo/i! $elincenei "uenile 0!1or$ri ,eore,ice2 *-3
%& "onceptul de cau/alitate a delinc!en'ei (u!enile p0
%* Teoriile 1iolo+ice p2
2'&' 0reli1inarii #'2- 2'2' Teoria atavis1ului evoluionist (a )ri1inalului 3nn*s)ut) #'2- 2',' Teoria
ere(it*ii #'&0- 2'4' Teoria %ioti#urilor )ri1inale #'&0- 2'/' Teoria ar%orelui 5enealo5i) #'&0-
2'6' Teoria 5e1enilor #'&0- 2'7' Teoria )o#iilor a(o#tai #'&0- 2'8' Teoria (i8erenei 9(e natur*9 3ntre
(elin)ventul (e o%i)ei i non(elin)vent #'&&- 2'2' Teoria stru)turilor (o%:n(ite #'&&
%) Teoriile psi3olo+ice
,'&' 0reli1inarii #'&&- ,'2' Teoria ina(a#t*rii %iolo5i)e #'&&- ,',' Teoria #ersonalit*ii
)ri1inale #'&2- ,'4' Teoria )o1#le;ului in(ivi(ual #'&2- ,'/' Teoria #si<o1oral* #'&,- ,'6' Teoria
9(erivei9 #'&,- ,'7' Teoria ar%orelui #'&,- ,'8' Cria 8a1ilial* #'&,- ,'2' A%or(area #si<o#e(a5o5i)*
a (elin)venei +uvenile #'&4- ,'&0' Teoria reistenei la 8rustrare (a 3n8r:n*rii) #'&/- ,'&&' Teoria
#si<analiti)* #'&/
%4 Teoriile sociolo+ice
4'&' 0reli1inarii #'&6- 4'2' Teoria ano1iei #'&6- 4',' Teoria eti)<et*rii so)iale (a )urentului
in8ra)ionist) #'&7- 4'4' Cri1inolo5ia )riti)* #'&7- 4'/' Teoria 9aso)iaiilor (i8ereniale9 #'&8-
4'6' Teoria strate5i)* #'&8- 4'7' Teoria )on8li)telor (e )ultur* #'&2- 4'8' Teoria (eor5ani*rii
so)iale #'20- 4'2' Teoria )ontrolului so)ial #'20
%5 Necesitatea anali/ei interacti!e a teoriilor p*&
Seciune! ! III'! ' E,iolo/i! $elincenei "uenile 4n Rom5ni! 0c!u#e /ener!le 6i
+*eci7ice concre,e2 *- 89
%& Preli-inarii p*&
&'&' 0erioa(a re5i1ului )o1unist #'2&- &'2' 0erioa(a #ost=revoluionar* #'22
%* "au/e +enerale 6i specifice concrete p*)
2'&' S*r*)ia )roni)* #'2,- 2'2' Cria 8a1iliei #'2,- 2',' ")oala i (elin)vena #'24- 2'4' Feno1enul
9)o#iii str*ii9 #'2/- 2'/' 0rostituia +uvenil* #'27- 2'6' Consu1ul i tra8i)ul (e (ro5uri' Consu1ul (e
al)ool #'27- 2'7' .elin)vena 3n 5ru# #'28- 2'8' Alte 8eno1ene s#e)i8i)e #'28
%) Predic'ie 6i pre!enire p*2
Bi1lio/r!7ie *-.9
,
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
Seciune! I
Con+i$er!ii in,ro$uc,ie
:9- Noiune! $e $elincen "uenil
&& No'iunea de delinc!en' (u!enil
&
E;ist* o 1are (iversitate a (e8iniiilor (ate a)estei noiuni!
3n 8un)ie (e tiina )are a%or(ea* stu(iul ei> (in #un)t (e ve(ere +uri(i) este o abatere de la normele
penale! so)iolo5i) este o devian! iar 3n )on)or(an* )u evalu*rile #si<olo5ilor sau #si<iatrilor a#are )a o
inadaptare social ori o tulburare de comportament' ?n)e#:n( )u (e)eniile 6=7 ale se)olului @@ s=a
i1#us )on)e#ia +uri(i)*! 8a#t re)unos)ut i la )el (e al aselea Con5res al Naiunilor Unite #entru
0revenirea Cri1inalit*ii i Trata1entul .elin)venilor (&280)! un(e noiunea (e (elin)vent +uvenil a 8ost
)onsi(erat* )a 9produs al unei categorii a sistemului penal, care nu corespunde naturii sau stilului de
via a individului9'
Aa(ar! (in #un)t (e ve(ere +uri(i)! (elin)vena +uvenil* este o devian de natur penal ce const
n ansamblul conduitelor minorilor i tinerilor aflate n conflict cu valorile ocrotite de norma penal'
0ers#e)tiva +uri(i)* nu o8er*! 3ns*! (eli1it*ri )ate5ori)e 3ntre s#e)i8i)ul )on(uitelor (eli)tuale ale tinerilor
i )el al )o1#orta1entelor in8ra)ionale ale a(ulilor! )*)i nu se interesea* (e )auele a)estor
)o1#orta1ente! )i (oar (e sta%ilirea unui )riteriu unilateral )u a+utorul )*ruia se #oate (istin5e 3ntre o
)on(uit* ili)it* su% as#e)t #enal i un )o1#orta1ent nor1al! a))e#tat (e so)ietate' Ast8el! s#re (eose%ire
(e )ri1inalitatea (in8ra)ionalitatea) a)telor a(ultului! (elin)vena +uvenil* )u#rin(e a)ele )on(uite )o1ise
(e #ersoane i1ature! )are nu au res#onsa%ilitate so)ial* sau +uri(i)*' ?n a)est sens! (in)olo (e
inter#retarea ei +uri(i)*! noiunea (e (elin)ven* +uvenil* are nu1eroase se1ni8i)aii %iolo5i)e!
#si<olo5i)e i so)iale )are 8a) (i8i)il* (e8inirea ei 3n 1o( e;a)t'
Cara)terul in(eira%il al 8a#telor i1#uta%ile unui a(oles)ent este #ro(usul unei #er)e#ii 5enerale a
#u%li)ului 3n le5*tur* )u noiunea (e (eli)t sau in8ra)iune )are tre%uie s* intre su% in)i(en* le5ii #enale
i s* 8ie san)ionat*' Rea)ia so)iet*ii o1ite! 3ns*! se1ni8i)aia #e )are o are #entru a(oles)ent a)tul (e
3n)*l)are a nor1ei' Fu5a (e la (o1i)iliu! in)ri1inat* anterior (e le5ea #enal* )a va5a%on(a+! (ar i 3n
#reent 3n )on)e#ia so)iet*ii! re#reint*! (e )ele 1ai 1ulte ori! o )on(uit* nor1al*! av:n( la ori5ine
1otive le5ate (e )on8li)te 3n 8a1ilie sau )u alte #ersoane! ori (e tentaia aventurii! at:t (e s#e)i8i)*
#erioa(ei a(oles)entine' Furtul (e %unuri #oate re#reenta un a)t #rin )are a(oles)entul 3i a8ir1* )ura+ul
i 5ustul #entru ris) sau #ur i si1#lu o a)iune 3nt:1#l*toare 8avoriat* (e o 9o)aie9 is#ititoare' .e
a)eea a)tivitatea in8ra)ional* a t:n*rului nu este si1ilar* )u )ea a a(ultului! 8a#tele sale ili)ite sau (oar
in(eira%ile 8iin( #ro(usul 5reelilor 8*)ute (e #*rini i e(u)atori i nu unor aa=ise 1otivaii antiso)iale'
.in a)est #un)t (e ve(ere )on(uita t:n*rului este 9aa )u1 tre%uie s* 8ie9! a(i)* 3n )on)or(an* )u )e a
3nv*at i asi1ilat (A1ile .urB<ei1)' C<iar (in #un)t (e ve(ere eti1olo5i) noiunea (e (elin)ven*
e;)lu(e 1otivaiile antiso)iale> 3n li1%a latin* delinquo-delinquere 3nsea1n* a 5rei 3n 1o( neintenionat!
a s)*#a (in ve(ere'
Carea 1a+oritate a (elin)venilor nu sunt ni)i in8ra)tori 3nr*ii! ni)i ele1ente 1ar5inale
ire)u#era%ile! )i #ur i si1#lu )o#ii 3n (eriv*! vi)ti1e ale li#sei (e e(u)aie! ale unui 1e(iu 8a1ilial ostil
i! a(esea! violent! i )are! (atorit* ee)ului #ro)esului (e so)ialiare 8a1ilial*! au a+uns s* )o1it*! 1ai
1ult sau 1ai #uin! a%ateri (e la nor1ele so)iale' .e e;e1#lu! 9)o#iii str*ii9! 1inori )are 8ur* ali1ente
#entru a=i #otoli 8oa1ea! 1inori )are va5a%on(ea* sau )eres) #entru a s)*#a (e un 1e(iu 8a1ilial
re#resiv i li#sit (e #rote)ie i (e resurse a8e)tive sau 1orale! 1inore )are! a(e1enite (e #ro1isiuni
1ateriale ale unor a(uli i li#site (e (is)ern*1:nt! a+un5 s* )o1it* 8a#te (e #rostituie et)' Fu5a!
va5a%on(a+ul! nu 1ai a#ar )a (eli)te sau )a 8or1e (e )on(uit* a%erant*! )i un 8el (e eli%erare! o 8or1* (e
evaiune (intr=un 1e(iu #er)e#ut )a ostil' .in ne8eri)ire eva(area se 8a)e 3ntr=un univers i 1ai li#sit (e
&
S- ;- R<DULESCU) D- BANCIU) V- TE&D&RESCU! Criminalitatea n om!nia n periada de tran"iie# teorii, tendine,
metode de prevenire! E(itura Li)*! 0iteti! 200&! #' &&6=&&2 i 224=228- F- GRECU) S- ;- R<DULESCU! $elincvena
%uvenil n societatea contemporan! E(itura Lu1ina Le;! Du)ureti! 200,! #' 2/=,/'
4
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
valene 1orale! )are! 3n #lus! o8er* o)aii in8ra)ionale tentante i )are (eter1in* un stil (e via*
)ara)teriat #rin res#in5erea a tot )eea )e este a#re)iat (re#t 3n5r*(ire sau restri)ie'
E;#li)aia )o1iterii unui a)t (eviant #rin )o1#orta1ent! i nu #rin situaia 8a1ilial* sau so)ial*! este
o e;#li)aie )lini)* re#resiv*! )are sta%ilete )riterii (i<oto1i)e 3ntre %ine i r*u! nor1al i #atolo5i)!
i5nor:n( 8a#tul )* nu se #oate #lasa )on(uita 1oral* a unui t:n*r 3n li1itele a%solute ale ne)esit*ii
res#e)t*rii nor1ei' ?n a)est sens! )ele 1ai 1ulte )on(uite (eviante s*v:rite (e 1inori sunt reultatul unor
1o(alit*i e(u)ative (e8e)tuoase! iar nu al unor stru)turi (e8i)itare ale #ersonalit*ii' Nu1ai 3nlo)uin(
e;#li)aia )lini)* #aternalist* )u una so)ial*! )are #une a))ent #e situaie i nu #e )o1#orta1ent! #ute1
3nele5e )* 1a+oritatea a)telor (eviante au la ori5ine 1ani8est*ri s#e)i8i)e 1e(iului (e via* i 9)riei9
a(oles)entine' .e alt8el! )<iar (in #un)t (e ve(ere al nor1ei +uri(i)e! 8a#tele in)ri1inate (e Co(ul #enal
nu se vor a#li)a 1inorului #:n* la &4 ani (in li#s* (e (is)ern*1:nt! 3ntre &4=&6 ani se #reu1* relativ
li#sa (e (is)ern*1:nt! iar 3ntre &6=&8 ani 1inorul este #reu1at a avea (is)ern*1:nt! (ar se #oate 8a)e
#ro%a )ontrar* i #entru alte )aue (e):t )ele 1e(i)ale (e retar( intele)tual! s#re (eose%ire (e 1a+or!
#entru )are se #ot invo)a nu1ai )aue )are (ove(es) o insu8i)ient* (evoltare a )a#a)it*ii #si<i)e'
&
.e
a)eea! )<iar (in #ers#e)tiv* +uri(i)*! nu este su8i)ient* sta%ilirea 5ra(ului (e vinov*ie! )i este ne)esar*
(eter1inarea 5ra(ului (e 1aturitate 3n #er)e#erea )ara)terului antiso)ial al 8a#telor s*v:rite! a(i)*
evaluarea atitu(inilor i 1otivaiilor 8a* (e nor1a le5al*! toate #entru a sta%ili r*s#un(erea 1inorului' Tot
(in a)este 1otive 1inorii (elin)veni nu tre%uie 3n #ri1ul r:n( san)ionai #enal! )i tre%uie rea%ilitai
so)ial #rin su#unerea lor unui re5i1 %aat nu #e re#resiune! )i #e asisten* i #rote)ie so)ial*! ree(u)are
i reso)ialiare'
Un ele1ent i1#ortant 3n (e8inirea (elin)venei +uvenile! al*turi (e siste1ul (e san)iuni i trata1ent
+uri(i) a#li)at 1inorilor )ele (ou* )riterii (e (e8inire a sa! este v:rsta )ronolo5i)*' Li1ita (e v:rst* a
r*s#un(erii #enale (i8er*! 3ns*! (e la un siste1 +uri(i) la altul> 3n Elan(a 1inorii )are au 31#linit &2 ani
#ot 8i san)ionai #enal 3n )a(rul unui siste1 s#e)ial! (i8erit (e )el al a(ulilor- &, ani 3n Frana i 0olonia-
&4 ani 3n Austria i Un5aria- &/ ani 3n *rile s)an(inave- &8 ani 3n 1a+oritatea statelor a1eri)ane ((ar 3n
unele state v:rsta )o%oar* #:n* la &7 sau )<iar &6 ani)! 3n An5lia i Del5ia- 3n $er1ania tinerii (e #:n* la
20 (e ani sunt +u(e)ai (e tri%unale s#e)iale #entru tineri! (ar v:rsta r*s#un(erii #enale este &4 ani et)'
?ns* toate a)este li1ite (e v:rst* sunt ar%itrare i relative! 8iin( (e#en(ente (e 1o(ul 3n )are le5iuitorul
(e8inete #ro)esul (e 1aturiare i 3l aso)ia* unei anu1ite v:rste )ronolo5i)e! )<iar (a)* ea nu re#reint*
o realitate tiini8i)*' .in a)est #un)t (e ve(ere! ni)i 1*)ar ENU nu a #utut i(enti8i)a o v:rst* #enal* a
1inorit*ii )are s* 8ie a))e#tat* (e toate statele lu1ii! sta%ilin( (oar )* noiunea (e t:n*r in)lu(e
#ersoanele su% 2/ ani! iar noiunea (e )o#il #e )ele su% &8 ani'
E;)e#t:n( viol*rile le5ii #enale! (elin)vena +uvenil* )u#rin(e i o serie (e a)te )are nu au )ara)ter
(eli)tual #ro#riu=is i )are! (a)* ar 8i )o1ise (e )*tre a(uli! a)etia nu ar 8i )onsi(erai in8ra)tori (e )*tre
le5ea #enal*' 0rintre a)este a)te #ot 8i a1intite! )u titlu (e e;e1#lu! va5a%on(a+ul! 8u5a (e a)as* i (e la
)oal*! nesu#unerea 8a* (e autoritatea #*rinilor sau a e(u)atorilor! )onsu1ul (e al)ool sau (e tutun!
li1%a+ul in(e)ent et)' Ast8el! un 1inor #oate 8i )onsi(erat (elin)vent (a)* )on(uitele lui ne)esit* 1*suri
s#e)iale (e su#rave5<ere! (a)* se sustra5e )onstant (e la )ontrolul #arental sau e(u)aional! (a)* 3i
a%an(onea* )*1inul 8a1ilial! (a)* a)tele sale 3n)al)* 1orala! s*n*tatea i %un*starea sa ori a altor
#ersoane! (a)* 3n)al)* le5ile #enale et)' Aa(ar! noiunea (e (elin)ven* +uvenil* )unoate tre#te
evolutive! (e la si1#la evaluare 1oral* 8*)ut* (e #*rinte! e(u)ator! so)ietate sau autorit*i )on(uitelor
unui )o#il i #:n* la +u(e)area o8i)ial* a a)estuia (e )*tre un tri%unal'
.intr=un anu1it #un)t (e ve(ere (elin)vena +uvenil* nu (e#in(e at:t (e natura 8a#telor )o1ise! ):t
(e un #ro)es (e definire a )o1#orta1entului t:n*rului )a 8iin( sau nu #eri)ulos su% as#e)t so)ial' Cu alte
)uvinte (elin)vena +uvenil* #oate se1ni8i)a #er)e#ia i (e8inirea (e )*tre #*rini! e(u)atori sau autorit*i
a unei 8a#te )o1ise (e 1inori! )a av:n( un )ara)ter (elin)vent' .e)i! #entru a 8i (e8inite )a (elin)vente!
a)tele s*v:rite (e un 1inor tre%uie s* 3n(e#lineas)* trei )on(iii #rin)i#ale> a) s* 8ie )o1ise (e #ersoane
)are au v:rsta sta%ilit* (e le5e- %) s* 8ie )onsi(erate )a a)te ili)ite (e )*tre #*rini! e(u)atori sau alte
#ersoane- )) s* a+un5* la )unotina autorit*ilor' .a)* a(ulii nu au se1nalat 8a#ta i nu au (e8init=o )a
&
T- VASILIU 6-!-! Codul penal al & comentat i adnotat' (artea general! E(itura "tiini8i)*! Du)ureti! &272! #' ,62'
/
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
atare! ea nu este a#re)iat* )a 8iin( (elin)vent*' .ar si1#la (e8inire a (elin)venei +uvenile! 8*r* a lua 3n
ve(ere natura 8a#telor! re#eta%ilitatea lor i )onte;tul 3n )are au 8ost e;e)utate! 3nsea1n* a a)or(a unor
)on(uite nor1ale la v:rsta a(oles)enei o se1ni8i)aie (e anor1alitate sau (evian*' A(oles)enii!
su%linia* #si<olo5ii! sunt )ara)teriai (e ur1*toarele tr*s*turi! )are #ar a(ultului (eviante! (ar )are sunt
nor1ale la a)east* v:rst*> re8uul autorit*ii #aternale! a5resivitate! i1aturitate a8e)tiv*! 8rustrare! li#s* (e
res#onsa%ilitate i sensi%ilitate e;)esiv* 8a* (e in8luenele e;er)itate (e antura+'
.esi5ur )* e;ist* i )o#ii sau a(oles)eni )u tul%ur*ri (e )o1#orta1ent sau )are #reint* ten(ine
antiso)iale intense i re#etate' 0ot 8i 1enionate a5resiunile! iras)i%ilitatea! isteria! 1in)iuna! 8urtul! +a8ul!
violul! va5a%on(a+ul! )onsu1ul (e (ro5uri et)' ?ns* #revalena unor ase1enea )on(uite 3n r:n(ul )o#iilor
i a(oles)enilor este (e )ir)a , #:n* la &0F! )u #re)*(ere 3n r:n(ul %*ieilor' To)1ai (in a)este 1otive
tre%uie 8*)ut* %ine (istin)ia 3ntre un )o1#orta1ent nor1al ra#ortat la 9)ria9 a(oles)enei i un
)o1#orta1ent (e5enerativ'
?n s8:rit! noiunea (e (elin)ven* +uvenil* #ri1ete 3n (o)trin* i #ra)ti)a +u(i)iar* i o a treia
inter#retare! (e (ata a)easta #ornin( nu (e la 8a#tele 1inorilor s#re so)ietate! )i 3n sens invers! (e la a)tele
a(ultului e;er)itate asu#ra 1inorului' E ase1enea se1ni8i)aie este 8or1ulat* 3n 8un)ie (e a1enin*rile
la a(resa 1inorilor! )are #ot 8i su#ui unor rele trata1ente sau a%uului se;ual 3n interiorul sau 3n a8ara
8a1iliei' .e e;e1#lu! 3n Statele Unite ale A1eri)ii tri%unalele #entru 1inori o#erea* )u noiunea (e
(elin)ven* +uvenil* 3n )aul )o#iilor )are au nevoie (e #rote)ie so)ial*! 8iin( a%an(onai! ne5li+ai sau
1altratai! (e 8a1ilie sau alte #ersoane'
&* 7elinc!en' 6i predelinc!en' (u!enil
&
?n)*l)area nor1ei #enale (e )*tre 1inor nu se
#ro(u)e ni)io(at* s#ontan! )i are la %a* un 3ntre5 #ar)urs so)ial! #si<olo5i) i %iolo5i) 3n )eea )e #rivete
)on(uita 1inorului! (ar i )on(iiile (e via* ale a)estuia' Aa )u1 s=a ar*tat (e+a! o serie (e atitu(ini
a(oles)entine! )onsi(erate (eviante (e )*tre a(uli! sunt! (e 8a#t! )o1#orta1ente nor1ale #entru a)east*
v:rst*! 3n )onse)in* ele nu #ot 8i )onsi(erate )on(uite anor1ale i! )u at:t 1ai #uin! a)te (elin)vente' La
)ei 1ai 1uli tineri )o1#orta1entul re%el s#e)i8i) a(oles)enei (is#are o(at* )u (e#*irea a)estei v:rste i
)u inte5rarea lor 3n stru)turile so)io=#ro8esionale'
Un rol i1#ortant 3n (e#*irea 9)riei9 a(oles)entine 3l are 8a1ilia' A)olo un(e se i(enti8i)*
(is8un)ionalit*i 3n relaiile 8a1iliale! so)ialiarea va 3nt:1#ina i ea o%sta)ole i inerii (in #artea
1inorului! a 8a1iliei i a so)iet*ii! #er#etu:n( ast8el )o1#orta1entul (eviant al t:n*rului' .ar (eviana
#oate 8i 8a)ilitat* i (e alte )aue> li#sa (e )laritate sau (e +ustee a nor1elor so)iale i 8a1iliale!
in)o1#ati%ilitatea a)estora )u as#iraiile in(ivi(ului! s)<i1%*rile unor siste1e (e valori sau )<iar a5enii
so)iali )are 3n)ura+ea* sau (es)ura+ea* ten(inele (e non)on8or1itate' E;e1#le (e ase1enea a)te
(eviante #ot 8i> 8u5a! va5a%on(a+ul! inte5rarea 3n stru)turile 5ru#urilor stra(ale! )onsu1ul re5ulat (e
al)ool i tutun! a%an(onul )olar et)' A)este )on(uite nu sunt (elin)vente )a atare! ele nu 3n)al)* nor1e
#enale! nu #re+u(i)ia* )o1unitatea! )i a(u) #re+u(i)ii )<iar )elor i1#li)ai' F*r* a avea un )ara)ter
#atolo5i) sau #enal! 3n anu1ite situaii antura+ ne8ast! o#ortunit*i in8ra)ionale! )onsu1 (e al)ool sau
(ro5uri! insti5are sau )onstr:n5ere et)' ele #ot )onstitui a(ev*rate 9o)aii9 #entru )o1iterea unor 8a#te
3ntr=a(ev*r (elin)vente! a8late su% in)i(ena le5ii #enale'
Aa(ar! ase1enea )on(uite (eviante! (ei nu re#reint* (eli)te! #ot re#reenta in(i)ii si1#to1ati)e
ale unei eventuale 9)ariere9 (elin)vente! 1otiv #entru )are unii so)iolo5i au intro(us noiunea (e
predelincven +uvenil*' 0re(elin)vena +uvenil* )onst* 3n ansa1%lul )on(uitelor (eviante ale tinerilor
)are! 8*r* a avea un )oninut no)iv )a atare! #ot (eter1ina! 3n anu1ite )on(iii! )o1iterea (e a)te
antiso)iale' 0entru a (eose%i a)tele #re(elin)vente (e )ele (elin)vente! #ri1ele sunt (enu1ite 3n Statele
Unite 9(eli)te (e status9! )are re#reint* 3n)*l)*ri ale unor #res)ri#ii a#li)a%ile nu1ai 1inorilor i
tinerilor' Ele sunt (e8inite 8or1al (e )o1unitate )a 8iin( ina))e#ta%ile i i1#li)* o )on(a1nare 1oral*
e;#li)it*'
?n o#oiie )u #re(elin)vena se a8l* (elin)vena )are! (in #un)t (e ve(ere )ri1inolo5i)! )onstituie o
violare a (is#oiiilor Co(ului #enal sau altor le5i s#e)iale )u )ara)ter #enal! (e)i a nor1elor so)iale )are
&
F- GRECU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' ,/=44'
6
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
au o i1#ortan* 8un(a1ental* #entru )o1unitate' Ele #reint* un 5ra( ri(i)at (e #eri)uloitate so)ial*!
a(u)e #re+u(i)ii )o1unit*ii i! 3n )onse)in*! ne)esit* o rea)ie #uterni)* (in #artea autorit*ilor i a
so)iet*ii' 0entru a (eose%i a)tele #re(elin)vente (e )ele (elin)vente 3n (o)trin* s=a #ro#us #entru )ele (in
ur1* noiunea (e delincven penal'
:8- Ti*olo/i! $elincenei "uenile
&
Un #ri1 set (e )riterii 3n 8un)ie (e )are se #oate realia o ti#olo5ie a )o1#orta1entelor (elin)vente
+uvenile )u#rin(e> v:rsta i #ersoana tinerilor (elin)veni! ti#ul (e (eli)t )o1is! 1e(iul so)ial 3n )are au
)res)ut i #osi%ilit*ile reale (e re)u#erare i reinserie so)ial*' Ast8el! se #ot i(enti8i)a trei ti#uri
ta;ono1i)e ale (elin)venei +uvenile>
(elin)vena oca"ional, accidental i nestructurat' Cinorii (in a)east* )ate5orie )o1it (eli)te )u un
5ra( re(us (e #eri)uloitate so)ial*' .e re5ul*! a)east* )ate5orie #rovine (in 8a1ilii le5al )onstituite!
(ar )u (e8i)iene (e so)ialiare! 8ie 3n sensul unui e;)es (e so)ialiare! 8ie 3n sensul unei so)iali*ri
#rea re(use! 1otiv #entru )are 1inorii 8u5 (e a)as* i (e la )oal*! intr:n( su% in8luena unor antura+e
ne8aste! 3n )o1#ania )*rora 3n)e# s* )o1it* a)te (eviante i (elin)vente' 0entru 1uli (intre a)eti
1inori )o1#orta1entul lor (eviant re#reint* 8or1a (e 1ani8estare a 9)riei9 (e ori5inalitate
a(oles)entin*! ei #arti)i#:n( la )o1iterea (e (eli)te 3n 1o( 3nt:1#l*tor sau o)aional! (in teri%ilis1!
%rava(* sau s#irit (e soli(aritate 8a* (e 5ru#' 0entru 1are #arte (in a)eti 1inori e;ist* anse reale (e
reso)ialiare i re)u#erare 3n 1e(iul (es)<is! #rin a(o#tarea unor 1*suri e(u)ative sau ne#rivative (e
li%ertate! evit:n(u=se ast8el sti51atiarea lor (e )*tre )o1unitate! (ar i #eri)olul 93nv**rii ne5ative9 a
te<ni)ilor (elin)vente 3n )a(rul )entrelor (e ree(u)are-
(elin)vena structurat' ?n a)east* )ate5orie se 5*ses) 1inorii )are )o1it (eli)te )u un 5ra( ri(i)at (e
#eri)uloitate so)ial*' Ei #rovin! (e re5ul*! (in 8a1ilii (eor5aniate stru)tural i 8un)ional (8a1ilii
1ono#arentale #rin (ivor sau se#araie 3n 8a#t ori )onstituite 3n )on)u%ina+! 3n )are nu se re5*ses)
re5uli 1ini1e (e )o1uni)are! a8e)tivitate i s#ri+in re)i#ro)) )u o situaie e)ono1i)* #re)ar*! av:n(!
toto(at*! #er8or1ane )olare i #ro8esionale s)*ute' Se re1ar)* 3n)* (e la o v:rst* 8ra5e(* )o1iterea
(e a)te #re(elin)vente (8urturi (e a)as*! (e la ve)ini! (e la )ole5ii (e )las*! 8u1at! 8u5* (e a)as* i (e
la )oal*! a%an(on )olar! )onsu1 (e al)ool i )<iar (ro5uri! violene 8ii)e et)')' 0entru unii (intre ei!
i(enti8i)area 3n ti1# util a ten(inei s#re (evian* i a(o#tarea unor san)iuni 5ra(uale i #ro#orionale
3n ra#ort )u 5ravitatea (eli)tului! re#reint* o ans* (e reso)ialiare i reinserie so)io=#ro8esional*
nor1al*' Alii vor (eveni 9)lienii9 o%inuii ai )entrelor (e internare sau #eniten)iarelor #entru 1inori-
(elin)vena recurent sau reiterativ' Ai)i re5*si1 1inorii )are )o1it 8a#te #enale )u o (eose%it*
#eri)uloitate so)ial*! )u1 ar 8i in8ra)iuni (e o1or! viol! t:l<*rie! v*t*1are )or#oral*! )onsu1 i tra8i)
(e stu#e8iante et)' .e re5ul*! a)eti 1inori #rovin (in 1e(ii so)iale ne5ative! 1ar5inale sau )<iar
#ato5ene! un(e sunt so)ialiai i 3nv*ai 3ntr=un s#irit )ontestatar! a5resiv! violent! i un(e (o%:n(es)!
3n)* (e ti1#uriu! atitu(ini! te<ni)i i o#iuni (elin)vente i )ri1inale' .e 1ulte ori autorii unor
ase1enea (eli)te sunt or5aniai 3n 9%an(e9 i 5ru#uri antiso)iale! s#e)ialiate 3n )o1iterea unor
in8ra)iuni s#e)ta)uloase! at:t )a in5enioitate i 1o( (e realiare! ):t i )a #ro)e(ee (e or5aniare i
valori8i)are a reultatelor (#ro(uselor i ur1*rilor) (eli)tuale' 0entru 1uli (intre a)eti 1inori! (ei au
8ost a(o#tate o serie 3ntrea5* (e 1*suri e(u)ative i #e(e#se! ansele (e reso)ialiare i re)u#erare
so)ial* sunt 8oarte re(use! ast8el 3n):t ei re#reint* viitorii (elin)veni a(uli'
0le):n( (e la #re1isa )* (elin)vena +uvenil* este un 8eno1en etero5en i 1ulti(i1ensional! ali
autori (istin5 ur1*toarea ta;ono1ie a )o1#orta1entelor (elin)vente la 1inori>
(elin)vena autentic i )ea oca"ional-
(elin)vena persistent i )ea temporar-
(elin)vena accidental! )ea intenional i )ea patologic'
&
D- BANCIU) S- ;- R<DULESCU! Evoluii ale delincvenei %uvenile n om!nia' Cercetare i prevenire social! E(itura
Lu1ina Le;! Du)ureti! 2002! #' 262=264- F- GRECU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' ,8! i autorii a)olo )itai'
7
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
Eri)are ar 8i )lasi8i)*rile (elin)venei +uvenile! se #oate )onstata o relativ* su#ra#unere 3ntre ti#urile
(e )on(uite (elin)vente ale 1inorilor i se1ni8i)aiile noiunii (e (elin)ven* +uvenil*'
:.- Scur, i+,oric !l "u+,iiei *en,ru minori
&
?n se)olele tre)ute 1inorii nu %ene8i)iau (e un re5i1 +uri(i) a#arte 8a* (e a(uli! 8iin( a)uai!
)on(a1nai i #e(e#sii la 8el )a a)etia! in(i8erent (e v:rst*' Nu e;istau ni)i #ro)e(uri s#e)iale (e
+u(e)are a 1inorilor i ni)i 8a)ilit*i (e ree(u)are i so)ialiare'
?n)e#:n( )u #erioa(a Evului Ce(iu! Diseri)a )atoli)* susinea i(eea! 31#*rt*it* i (e +uritii vre1ii!
)* 1inorii su% 7 ani nu au atins 3n)* v:rsta raiunii! 1otiv #entru )are nu #ot 8i 8*)ui res#onsa%ili #entru
9trans5resiunile9 lor s#irituale' Ca ur1are a a)estei noi )on)e#ii! 3n 1ulte *ri! #rintre )are i An5lia!
le5ea #er1itea s)utirea (e r*s#un(ere #enal* i #entru 1inorii 3ntre 7 i &4 ani! )are #uteau 8i +u(e)ai la
8el )a i a(ulii nu1ai (a)* se (e1onstra )* la 1o1entul s*v:ririi 8a#tei au avut o 3nele5ere (e#lin* a
naturii )ri1inale a a)telor sale' Res#onsa%ili #entru 8a#tele #enale )o1ise (e 1inori erau )onsi(erai
#*rinii! 3n s#e)ial tat*l! )onsi(erat )a# al 8a1iliei'
E (at* )u #erioa(a Ilu1inis1ului a a#*rut se5re5area e;#res* 3ntre lu1ea )o#il*riei i )ea a
a(ulilor' ?n )onse)in*! 3n 1ai 1ulte *ri (in Euro#a se)olului @I@! au 8ost )onstruite )*1ine sau 9)ase (e
re8u5iu9 #entru )o#iii or8ani! a%an(onai sau ne5li+ai (e 8a1ilie' La 3n)e#utul se)olului @I@! Go<ann
0estaloi a iniiat! 3n Ar5au Elveia! #ri1ul ae*1:nt #entru (elin)veni! )entrat #e ree(u)area
a)estora! iniiativ* )are s=a r*s#:n(it ulterior 3n 1ai 1ulte *ri euro#ene' La nivel le5islativ! )o(urile
#enale ale *rilor euro#ene! ela%orate 1ai ales 3n #erioa(a inter%eli)*! sta%iles) (is#oiii s#e)iale )u
#rivire la san)ionarea 1inorilor! re5le1ent*ri )e au la %a* #rioritatea #rote)iei i reinte5r*rii so)iale a
t:n*rului! 3n (e8avoarea #e(e#sei #rivative (e li%ertate'
?n Statele Unite ale A1eri)ii #ri1ele le5i s#e)iale 3n %aa )*rora 1inorii erau +u(e)ai 3n )a(rul unui
re5i1 +uri(i) se#arat (e )el al a(ulilor au a#*rut la s8:ritul se)olului @I@' ?n anul &822! 3n Illinois a 8ost
ela%orat* o le5e s#e)ial* )u #rivire la (elin)vena +uvenil*! le5e )are a (evenit un 1o(el 3n (o1eniu
#entru toate )elelalte state' 0entru a evita sti51atiarea tinerilor )a ur1are a (e8inirii lor (re#t in8ra)tori
()ri1inali)! le5ea (in Illinois a 8ost #ri1a )are a )onsa)rat noiunea (e delincveni' .e ase1enea! le5ea
1eniona )* +u(e)*torii tre%uie s* +u(e)e )aurile (e (elin)ven* +uvenil* 3n 8un)ie (e ne)esitatea a#*r*rii
intereselor tinerilor i 3n (ire)ii so)iale (eira%ile' ?n #erioa(a &2,8=&24/! le5islaia s#e)ial* #entru
1inori s=a 5eneraliat 3n toate statele a1eri)ane! )a ur1are a A)tului re5le1ent:n( 8un)ionarea
tri%unalelor #entru tineri ()uvenile Court *ct)! ela%orat (e 5uvernul 8e(eral 3n anul &2,8'
?n Ro1:nia! #:n* 3n anul &866! 1inorii (elin)veni! )ei )u 9rele (e#rin(eri9 i )ei )u tul%ur*ri (e
)o1#orta1ent erau internai la C*n*stirea Cerni)a! iar ulterior! (in li#s* (e s#aiu! la S)<itul Dala1u)i
2
(in +u(eul Il8ov' ?n &878 a 8ost 3n8iinat* Casa (e )ore)ie a 1inorilor! )u se(iul la Cislea! +u(eul
0ra<ova! un(e se e;e)utau #e(e#sele #rivative (e li%ertate #entru 1inorii )are )o1iseser* 8a#te 5rave' ?n
anul &22&! (in iniiativa #ro8esorului C' Ceisser
,
! se)retar 5eneral al Cinisterului Instru)iei 0u%li)e! a
8ost )reat* la Iai #ri1a ")oal* (e 3n(re#tare #entru 1inorii )u )o1#orta1ente (eviante! in)lusiv
(elin)veni' La nivel le5islativ! Co(ul #enal (in &2,6 #reve(ea internarea 1inorilor )are )o1iteau (eli)te
5rave 3n )oli (e 3n(re#tare! (enu1ite 1ai t:riu )olonii (e ree(u)are! a8late iniial 3n su%or(inea
Cinisterului Instru)iei 0u%li)e! a#oi a Cinisterului S*n*t*ii i! (in anul &2/&! 3n su%or(inea Cinisterului
(e Interne' Co(ul #enal (in &268 )u#rin(e o re5le1entare +uri(i)* su#erioar* )elui anterior 3n )eea )e
#rivete 1inoritatea! a)est (o1eniu 8iin( nor1at 3n a1*nunt i 3n toate as#e)tele sale'
&
F- GRECU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' 40=44! i autorii a)olo )itai'
2
Se #oate o%serva )* la 3n)e#uturile +ustiiei #entru 1inori nu se 8*)ea (istin)ie 3ntre )o1#orta1entele (eviante #atolo5i)e i
)ele (elin)vente' .eoare)e! iniial! 3n a)eleai )entre (e 1inori erau internai at:t )ei )u (ia%ilit*i #si<i)e! ):t i 1inorii
(elin)veni! nu1ele 9Dala1u)i9 a 8ost aso)iat )u un ospiciu! )u o cas de nebuni! iar nu1ele s)<itului a (evenit su%stantiv
)o1un balamuc )e (e8inete (oar instituiile #entru #ersoanele )u <an(i)a# intele)tual (.E@! e(iia a III=a! #' 64)'
,
Constantin Ceisser (&8/4=&242)! #ersonalitate #resti5ioas* a vre1urilor sale 3n (o1eniul +ustiiei #entru 1inori! autor al unei
lu)r*ri (enu1it* su5estiv 9Copii cu rele porniri i coalele de ndreptare9'
8
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
Seciune! ! II'!
E,iolo/i! $elincenei "uenile
0!1or$ri ,eore,ice2
:9- Conce*,ul $e c!u#!li,!,e ! $elincenei "uenile
&
Filoo8ii au 8ost #reo)u#ai s* (es)o#ere )auele )are 3l (eter1in* #e o1 s* )o1it* in8ra)iuni 3n)*
(in )ele 1ai ve)<i ti1#uri' ?n anti)<itate )aualitatea )ri1inal* este e;#li)at* 8iloo8i)! tra(iie )ontinuat*
i (e ilu1inis1ul euro#ean! iar a#oi (e utilitaris1' Cai t:riu a#ar teoriile %iolo5i)e ale )ri1ei
(Lo1%roso! $aro8alo! Ferri)! trea#t* evolutiv* 3n e;#li)area 8eno1enului in8ra)ional! 3ntru):t se tre)e (e
la i(ee la )on)ret' Teoriile %iolo5i)e nu reues)! 3ns*! s* sur#rin(* )aualitatea )ri1ei 3n 3ntre5i1e! (re#t
)onse)in* a#ar teoriile #si<olo5i)e i )ele so)iolo5i)e )are! (e alt8el! 3n )ele (in ur1* se i i1#un' Totui!
ori)are ar 8i #oiia lor! toate teoriile a))e#t* )* (elin)vena +uvenil*! s#re (eose%ire (e )ea a a(ulilor!
#reint* o serie (e tr*s*turi s#e)i8i)e )are o #arti)ulariea*'
?n)er):n( s* sta%ileas)* resorturile )e=l (eter1in* #e 1inor s* 3n8*#tuias)* o in8ra)iune! )er)et*torii
au ri(i)at o serie (e 3ntre%*ri> 1inorul este (elin)vent sau %olnavH Este (elin)vena +uvenil* un 8eno1en
%anal i #asa5er! )are tre)e o(at* )u v:rsta a(oles)eneiH Cinorul este (elin)vent sau vi)ti1*H S#e)ialitii
)are stu(ia* a)est 8eno1en vor%es) (e )aue! 8a)tori! 1otivaii ale (elin)venei +uvenile! sau (e #ro8ile
(elin)vente' Istoria )ri1inolo5iei etiolo5i)e este (e 8a#t o lun5* (is#ut* 3ntre 1ai 1ulte )ate5orii (e
8a)tori> %iolo5i)i! #si<olo5i)i! #si<iatri)i! so)iolo5i)i! e)ono1i)i et)' .ar 8a)torii (eter1inani 3n
#ro(u)erea a)tului )ri1ino5en sunt (e#en(eni (e stru)tura %io=#si<olo5i)* a in(ivi(ului! #re)u1 i (e
8a)torii e(u)ativi so)io=8a1iliali' ?n 8un)ie (e a)eti 8a)tori reunii! unii in(ivii vor )o1ite a)tul
a5resional ntr-o anumit situaie determinat dat! iar alii nu' A%or(area in(ivi(ual* a uneia sau a
)eleilalte laturi ale 8eno1enului )ri1ino5en nu va reolva 3ntrea5a e;#erien* +u(i)iar*'
+nsuirile native (stru)tura i )on8or1aia anato1i)*! un anu1it ti# (e 1eta%olis1! #arti)ularit*i ale
or5anelor (e si1 i ale siste1ului nervos! statura! se;ul! a#aratul ver%o=1otor) sunt (i8ereniate (e la
in(ivi( la in(ivi( i r*s#un( unor tre%uine su%ia)ente a )*ror surs* este 1e(iul so)ial! (eter1in:n(
#arti)ularit*i #si<i)e (istin)te su% in8luena 1e(iului so)ial! a e(u)aiei i )ulturii' .e ase1enea!
tr*s*turile anato1o=8iiolo5i)e #ot (a natere unor <an(i)a#uri reale sau (oar i1a5inate (e so)ietate! )are!
3ns*! #rin e(u)are i ree(u)are se #ot )o1#leta i su#lini' A)este <an(i)a#uri #ot (a natere unui
senti1ent (e 8rustrare! )are #oate 8i su%stratul unei )on(uite (elin)vente' &ocietatea! #rin 1i+loa)ele
#ro)esului instru)tiv=e(u)ativ (eter1in* un anu1it i(eal (e #ersonalitate! )are va ur1*ri 3nsuirile unor
)unotine! anu1ite a#titu(ini! interese! 1otivaiile i o#iniile in(ivi(ului! ne)esare at:t #entru e;istena
a)estuia! ):t i #entru viaa so)ial*' .in instin)t 1ai r*1:n (oar 9sursele (e or5aniare i reultatele (e
e;#lorare i (e investi5are in(ivi(ual*9! (i8erenierea 3ntre in(ivii 8iin( (eter1inat* (e #arti)ularit*ile
unor analiatori i (e )orelaia (intre #ri1ul siste1 (e se1naliare so)ietatea! #e (e o #arte! i al (oilea
siste1 (e se1naliare a)tivitatea nervoas* su#erioar*' (rocesele psi,ice se a8l* 3n str:ns* (e#en(en* (e
a)este (ou* siste1e! )*)i o1ul re8le)t* realitatea 3n 8un)ie (e )a#a)it*ile sale )o5nitive i senoriale! (ar
#rin 1i+lo)irea so)iet*ii'
?n ulti1a vre1e s=a )onturat i un #un)t (e ve(ere inter1e(iar )u #rivire la etiolo5ia (elin)venei
+uvenile' Este vor%a (e teoria )aualit*ii 1ulti#le sau a 8a)torilor! )are )on)e#e (elin)vena )a 8iin(
reultatul unui nu1*r 1are i variat (e 8a)tori' A)etia nu #ot 8i )lasi8i)ai 3n enunuri 5enerale! (e)i nu se
#oate 8or1ula o #ers#e)tiv* unitar* a etiolo5iei (elin)venei +uvenile' A(e#ii #ers#e)tivei )aualit*ii
1ulti#le )onsi(er* )* 8ie)are 8a)tor! luat 3n #arte! are o anu1it* i1#ortan*! (ar (elin)vena a#are la
interse)ia 1ai 1ultor 8a)tori 1a+ori iIsau 1inori'
&
E- ST<NI=&R 3n lu)rarea )ole)tiv* )ustiia pentru minori! )oor(onatori ;- C&CA'C&(;A) C- ;- CR<CIUNESCU) L- V-
LEFTERAC>E! E(itura Universul Guri(i)! Du)ureti! 200,! #' 2=&0 i 20- I- T<N<SESCU) G- T<N<SESCU) C-
T<N<SESCU! Criminologie -*gresologie' .ictimologie' $etentologie/! E(itura All De)B! Du)ureti! 200,! #' &&=2& i ,0=,&-
D- BANCIU) S- ;- R<DULESCU! Evoluii ale delincvenei %uvenile n om!nia' Cercetare i prevenire social! E(itura
Lu1ina Le;! Du)ureti! 2002! #' 27=22'
2
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
Un alt 8a)tor )are nu tre%uie i5norat 3n a%or(area (elin)venei +uvenile este le5islaia )u #rivire la
1inori i tineri! )are #oate (eter1ina 1o(i8i)area unor ra#orturi i )o1#orta1ente i in8luena rea)ia
so)ial* 8a* (e (i8eritele a%ateri i 3n)*l)*ri )o1ise (e tineri' .e a)eea unii autori )onsi(er* )* (elin)vena
+uvenil* tre%uie a%or(at* 3n 8un)ie (e #ro)esul (e ela%orare a le5ilor! (e 3n)*l)are a a)estora i (e rea)ia
so)ial* 8a* (e a%aterile )o1ise (e tineri' E;ist* un 8eno1en )o1#le;! )are )u#rin(e #ro)esele (e a)iune
i (e rea)ie (e r*s#uns i )ontrar*s#uns! 8eno1en )are 5enerea* )o1#orta1entul in(ivi(ual i i1a5inea
(es#re sine'
Se #oate )on)luiona )* #ro)esul (e i(enti8i)are a )auelor este este unul (i8i)il i 1inuios! )are
#resu#une analia atent* a )onte;tului 3n )are a avut lo) a)tul )ri1inal! a traseului so)ial al 8*#tuitorului
3nainte i 3n ti1#ul a)tului )ri1inal! a )a#a)it*ii sale (e 3nele5ere i voin* et)' Teoriile )ri1inolo5i)e! 3n
ansa1%lul lor! sunt teorii #ro%a%iliste )e in(i)* nu1ai o ten(in* a 8eno1enului! (ar nu o )ertitu(ine' Ni)i
una (intre ele nu o8er* un r*s#uns )o1#let #ro%le1ei )aualit*ii a)tului )ri1inal! )are )ontinu* s* 8ie
sus)e#ti%il (e noi inter#ret*ri i se1ni8i)aii'
:8- Teoriile 1iolo/ice
*& Preli-inarii
&
Teoriile %iolo5i)e #ornes) (e la i(eea )* (eli)tul ()ri1a) re#reint* o
anor1alitate %iolo5i)* )auat* (e 1ai 1uli 8a)tori #ato5eni! #ree;isteni sau (o%:n(ii' A(e#ii a)estor
teorii susin )on)e#tul (e personalitate criminal! )are )u#rin(e ten(ine (eviante (e natur* #atolo5i)*!
(e+a 8or1ate i )are s=ar 8i e;#ri1at 1ai (evre1e sau 1ai t:riu in(i8erent (e 31#re+ur*rile )are au
(e)lanat sau au #re)i#itat a)tul )ri1inal'
** Teoria ata!is-ului e!olu'ionist 8a cri-inalului 9nnscut:
2
Creatorul a)estei teorii este
)ri1inolo5ul Cesare Lo1%roso' Cri1inalul este o vi)ti1* a #ro#riei sale 3nestr*ri %iolo5i)e a)u1ulate #e
)ale ere(itar*' In8luena #si<o=so)ial* este 1ini1* i orientat* 3n sensul s)o#urilor ur1*rite (e in(ivi('
.etaliin( as#e)tele (eli)tului la #lante i ani1ale (u)i(erea #entru #osesia 8e1elelor! #entru a#*rare!
u)i(erile r*%oini)e)! Lo1%roso )onsi(er* )* a)este a)iuni nu sunt )ri1inale! )i sunt reultatele ne)esare
ale ere(it*ii sau ale )on)urenei vitale! (e ale5ere se;ual*! (e ne)esitatea so)ial* a 31#ie(i)*rii
ne3nele5erilor i (e nevoia (e <ran*' Cri1a 3n so)iet*ile ani1ale o8er* e;#li)aia #entru )ri1a (in
so)ietatea u1an* tr*s*turile anato1o=8iiolo5i)e trans1ise (in 5eneraie 3n 5eneraie> ano1alii
)ere%rale! %*tr:nee! anti#atii! a))esul (e tur%are! r*utatea #ervers*! #asiunile! interese! tea1a! (urerea!
(ra5ostea! a(ulterul! a)te so(o1i)e! (eli)te te1#era1ental=san5vini)e! #run)u)i(eri! 8urt! aso)ierea
r*u8*)*torilor! es)ro)<erie! al)oolis1ul! )onsu1ul (e alte su%stane! ali1entaie! e(u)aie! )li1*!
aversiune 8a* (e nou! toate )u valoare #atolo5i)* ere(itar*' E;#li)aia o1u)i(erii (e;istent* su% 8or1a
#run)u)i(erii! u)i(erii %*tr:nilor! 8e1eilor i %olnavilor! (in )aua 1:niei! (in )a#ri)iu! #entru rituri
8unerare sau sa)ri8i)ii! (in r*utate %rutal*! )u)erirea (e renu1e #re)u1 i #entru r*%unarea s:n5elui)! 3n
teoria lo1%rosian* se e;#li)* #rin invo)area #ri1itivis1ului tri%al st*#:nit (e su#erstiie! %ar%aris1 i
%i5otis1! asasinatul 8iin( )onsi(erat (e #ri1itivi )a 1i+lo) (e evi(eniere in(ivi(ual*' .e ase1enea!
)ani%alis1ul este a#re)iat )a 8iin( 9ulti1ul 5ra( al 8eri)irii u1ane9'
?n )a(rul teoriei )ri1inalului 3nnas)ut )aua #rin)i#al* a (evianei este ere(itatea' Diolo5i)ul
rea)ionea* 3n 1o( s#ontan 3n virtutea unor (e#rin(eri! a unor re8le;e! in(i8erent (e 8on(ul a)iunii
1e(iului a1%iental' Con(iiile 1e(iului nu sunt i )on(iionale #entru a#ariia (evianei! )are se re(u)e la
stru)tura 5eneti)* in(ivi(ual*' In(ivi(ul 1otenete tarele str*1oilor' Lo1%roso e;e1#li8i)* i(eea (e
ere(itate i #rin )itarea unui stu(iu a lui E' Ferri! )are a i(enti8i)at 22 (e ti#uri (e )ri1e 3n lu1ea ani1al*
ase1*n*toare )u )ele (es)rise (e )o(urile noastre #enale'
&
E- ST<NI=&R! op' cit'! #' &0'
2
I- T<N<SESCU) G- T<N<SESCU) C- T<N<SESCU! op' cit'! #' /=6'
&0
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
*) Teoria eredit'ii
&
a lui $orin5 (#reluat* i (e Deirne i Cessers)<1i(t) nu 8a)e alt)eva (e):t s*
3nlo)uias)* teoria )ri1inalului 3nn*s)ut' 0otrivit a)estui autor )o1#orta1entul so)ial este un
)o1#orta1ent 1otenit! valenele lui 8iin( trans1ise ere(itar (e la o 5eneraie la alta' .elin)venii
1otenes) #re(is#oiii (eviante! 3n )onse)in* ei sunt in)a#a#i%ili s* se a(a#tee la o via* so)ial*
nor1al*' El a+un5e la )on)luia )* un #ro)ent (e 68F (in (es)en(enii in8ra)torilor (evin ei 3nii
3n8ra)tori! )<iar (a)* ar 8i iolai (e 1e(iul 8a1ilial (elin)vent' ?n )on)luie! )on(uita (eviant* nu se
(atorea* 1e(iului so)ial! )i )ara)terelor ere(itare'
*4 Teoria 1iotipurilor cri-inale
2
?n e;#li)aia antro#olo5iei )ri1inale )aualitatea sin5ular* este
(eter1inat* (e )onstituia %iolo5i)* a )ri1inalului! sta%ilin(u=se i o anu1it* ti#olo5ie a in(ivi(ului
in8ra)tor> asteni)ul! atleti)ul! (is#lasti)ul' Asteni)ul este un in(ivi( )u o )onstituie 8ii)* sla%*! (ar i )a
8or*! su8erin( (e un )o1#le; (e in8erioritate' Nu se #oate %aa #e 8or*! ast8el 3n):t 1i+loa)ele sale sunt
insi(ioase! 3nel*toare! #re8*)ute' .i1#otriv*! atleti)ul este o %rut* 3n)linat* s#re violen*! )u (en(ine
(o1inatoare! 8*r* a avea un si1 1oral i raional #rea (evoltat' .is#lasti)ul este un a(ev*rat )o1#le;at!
)are tin(e s* 5*seas)* un vinovat #entru situaia lui 3n ori)e #ersoan*' Teoria este susinut* (e autori )a> E'
Jrets)<1er! K' S<el(on! N' 0erie'
*5 Teoria ar1orelui +enealo+ic
,
Stu(iile #e %aa )*rora s=a 3nte1eiat a)east* teorie #lea)* (e la
3n)er)area (e a (e1onstra )* 3n 8a1iliile ai )*ror as)en(eni au avut ante)e(ente #enale e;ist* un nu1*r
1ai 1are (e in8ra)tori' A)east* 1eto(* a 8ost a#li)at* (e a1eri)anul $o((ar( unui #es)ar olan(e #e
nu1e JalliBaB' A)esta a avut 1ai 1uli )o#ii (in (ou* )*s*torii! #ri1a )u o 8e1eie #rovenin( (intr=un
1e(iu in8ra)ional! )e=a (e a (oua #rovenin( (intr=un 1e(iu 9s*n*tos9' Stu(iul s=a %aat #e o%servarea
(es)en(enilor #rovenii (in )ele (ou* )*s*torii #e 1ai 1ulte 5eneraii! a+un5:n(u=se la )on)luia )* )ei
)are au (evenit (elin)veni au #rovenit (in #ri1a )*s*torie a su%ie)tului (e )a' Teoria a 8ost )riti)at*
#entru (ou* 1ari vi)ii> (iso)ierea ere(it*ii (e in8luenele 1e(iului i 5eneraliarea unui )a #arti)ular'
*, Teoria +e-enilor
4
Stu(iile lui Lan5en i Cristiansen au 3n)er)at s* (e1onstree )*
#re(is#oiia ere(itar* 3n )o1iterea a)tului )ri1inal )onstituie 3n )aul 5e1enilor 1onoi5oti)i un 8a)tor
8oarte #uterni)' Ast8el! 3n )aul 5e1enilor 1onoi5oti)i ase1*n*rile (intre )ei (oi sunt 8oarte 1ari!
a#roa#e i(enti)e! iar (a)* unul (intre ei are un )o1#orta1ent (eviant sunt toate ansele (e 9)onta1inare9
i #entru )el*lalt 5ea1*n' ?n )aul 5e1enilor <eteroi5oti)i #re(is#oiia (eviant* a unuia 3n ra#ort (e
)el*lalt este (oar relativ*' Reultatele a)estor )er)et*ri au 8ost #u%li)ate 3n lu)rarea Crima ca un destin!
lu)rare )riti)at* #entru li#sa unor 8un(a1ente tiini8i)e 8oarte )lare'
*. Teoria copiilor adopta'i
/
Unele stu(ii 1ai re)ente au 3n)er)at s* sta%ileas)* o )orelaie 3ntre
)o1#orta1entul (elin)vent al unora (in )o#ii a(o#tai i )o1#orta1entul #*rinilor %iolo5i)i' S=a
)onstatat )* anu1ite #re(is#oiii 1otenite (e la #*rinii %iolo5i)i #ot (eter1ina o )retere a
#ro%a%ilit*ii )a (es)en(enii a)estora! a(o#tai (e alte 8a1ilii! s* (evin* in8ra)tori' Nu se #oate sta%ili!
3ns*! o le5*tur* (e )aualitate (ire)t* i ni)i o )ertitu(ine! )o1#orta1entul 8inal (e#in:n( i (e
relaionarea in(ivi(ului )u 1e(iul 3n)on+ur*tor'
*0 Teoria diferen'ei ;de natur; 9ntre delinc!entul de o1icei 6i nondelinc!ent
6
?n )on)e#ia
lui N' Caillou;! autorul a)estei teorii! (elin)ventul (e o%i)ei este un 8eno1en #atolo5i) i(enti8i):n( (ou*
1o1ente )ru)iale 3n (evoltarea #ersonalit*ii> a#ariia i(entit*ii autenti)e i )onse)ina a)esteia asu#ra
1otivaiilor in(ivi(ului' A)este 1o1ente se situea* 3n )o#il*rie i a(oles)en* i 8a) o%ie)tul unei )rie
&
E- ST<NI=&R! op' cit'! #' 2&=22'
2
I- T<N<SESCU) G- T<N<SESCU) C- T<N<SESCU! op' cit'! #' 2/6=2/7'
,
E- ST<NI=&R! op' cit'! #' 22'
4
I%i(e1'
/
I%i(e1'
6
E- ST<NI=&R! op' cit'! #' &4=&/'
&&
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
#rin )are tre)e in(ivi(ul' I(entitatea autenti)* +oa)* un rol 8un(a1ental 3n ale5erea o#iunilor! a
alternativelor (e )on(uit*' Caillou; arat* )*! atun)i ):n( a#are un ee) (e i(enti8i)are a a(oles)entului!
)onse)ina este un (ee)<ili%ru #si<i) (ura%il! )are se 1ani8est* #rin (elin)vena (e o%i)ei ((e
o%inuin*)' Autorul i(enti8i)* trei i#otee #osi%ile )u #rivire la #ersonalitatea (elin)ventului>
a) )on(uita (elin)vent* (in o%inuin* #oate 8i )onsi(erat* )a 1ani8estare a#arent* a unei )on(iii
#atolo5i)e latente-
%) (elin)vena (e o%inuin* este re8le)tarea unei )on(iii #atolo5i)e sui generis-
)) 3n s8:rit! re)i(ivis1ul tre%uie )onsi(erat )a un in(i)ator al unei (elin)vene #atolo5i)e'
*2 Teoria structurilor do1<ndite
&
")oala %iolo5i)* (e la $ra (Austria) a a+uns la )on)luia )*
#rin ere(itate nu se trans1it 5enele )ri1inale ale as)en(enilor! )i nu1ai ten(inele )are se re5*ses) la
%aa lor i )are #ot 8i )onsi(erate )a 8iin( )ri1ino5ene> e;)ita%ilitatea! a5resivitatea et)'! i )are (au
98ra5ilitatea terenului9 #ersonalit*ii t:n*rului' Stru)turile (o%:n(ite se re5*ses) #e (ou* #lanuri> %iolo5i)
i #si<iatri)' 0lanul %iolo5i) este re(at (e ia(a#t*rile 8ii)e sau in8ir1it*i (iverse! )are #ot (eter1ina
insu))esul )olar! #ro8esional i so)ial i! #e )ale (e )onse)in*! sunt (e natur* s* (evolte 3ntr=un in(ivi(
senti1ente (e in8erioritate sau (e 8rustrare' 0lanul #si<iatri) este re#reentat (e o 5a1* lar5* (e #si<oe
sau #si<o#atii ere(itare i (e (e%ilitatea 1ental* )are! la r:n(ul s*u! #oate 8i (e ori5ine ere(itar*!
5ine)olo5i)* sau in8e)ioas*' A1%ele #lanuri #ot avea o in8luen* asu#ra so)iali*rii nor1ale a
in(ivi(ului! sau )<iar o in8luen* )ri1ino5en*'
Se su%linia*! (e ase1enea! )* a)este stru)turi (o%:n(ite nu au o valoare )ri1ino5en* #rin ele
3nsele! iar in(ivi(ul )are a (o%:n(it ast8el (e st*ri %iolo5i)e nu va (eveni 3n 1o( ne)esar un in8ra)tor! aa
)u1 nu este si5ur )* un in(ivi( #er8e)t s*n*tos nu va s*v:ri ni)io(at* un a)t )ri1inal' Stru)turile
(o%:n(ite #ot avea valoare )ri1ino5en* nu1ai 3n 8un)ie (e (evoltarea ulterioar* a in(ivi(ului i (e
in8luena 8a)torilor e;terni (in 1e(iul a1%iant'
:.- Teoriile *+i?olo/ice
)& Preli-inarii
2
?n #reent #re(o1in* teoriile #si<olo5i)e i )ele so)iolo5i)e' 0entru o #arte
(intre )er)et*tori 8a)torii #si<olo5i)i sunt )onsi(erai a 8i la 8el (e i1#ortani )a i )ei so)iali' ?n
)onse)in*! 3n evaluarea (i8eritelor 1ani8est*ri (eli)tuale ale tinerilor tre%uie inut )ont (e 8a)torul
9a5resivitate9 sau (e )el (e 98rustraie9! (e insta%ilitatea a8e)tiv* i )o1#orta1ental*! )a i (e
e5o)entris1ul i (e i1#ulsivitatea )e )ara)teriea* v:rsta a(oles)enei! 8a)tori )are in8luenea* 3n 1are
1*sur* so)ialiarea i inte5rarea 3n so)ietatea a(ulilor' .in a)east* #ers#e)tiv* sunt #rivite (re#t )aue
ale (elin)venei +uvenile (e)ala+ul (intre 1aturitatea 8ii)* i )ea #si<i)*! ostilitatea sau )<iar a5resivitatea
8a* (e 5eneraia #re)e(ent*! rea)iile violente la starea (e inse)uritate! ano1aliile #si<i)e! (e8i)ienele
ere(itare et)'
)* Teoria inadaptrii 1iolo+ice
,
Teoria este (es)ris* (e )ri1inolo5ul sue(e E' Jin%er5! #entru
)are stru)tura %io#si<i)* a in(ivi(ului (eter1in* 1o(ul a)estuia (e rea)i la sti1ulii 1e(iului a1%iant'
0entru Jin%er5 #ersonalitatea in(ivi(ului este 8or1at* (in trei ele1ente> nu)leul )onstituional! variantele
#atolo5i)e eventuale i 8un)ia 1oral*'
Nucleul constituional (ese1nea* ansa1%lul rea)iilor in(ivi(ului la sti1ulii e;terni! e;ist:n( #atru
8a)tori 8un(a1entali ai )onstituiei #si<i)e> )a#a)itatea nivelul 1a;i1 #e )are 3l #oate atin5e inteli5ena
unui in(ivis- vali(itatea )antitatea (e ener5ie )ere%ral* (e )are (is#une in(ivi(ul- sta%ilitatea 5ra(ul 3n
)are se #*strea* e)<ili%rul e1oional- soli(itatea 5ra(ul (e unitate 8un)ional* a a)tivit*ii su%ie)tului'
A)eti 8a)tori ra(i)alii )onstituionali #ot 8i e;)e(entari (su#er) sau (e8i)itari (su%)' Cele 1ai 1ari
anse (e a (eveni (elin)vent le are 1inorul su%)a#a%il! su#ervali(! su#ersta%il i su%soli(' .ariantele
&
E- ST<NI=&R! op' cit'! #' 22=2,- I- T<N<SESCU) G- T<N<SESCU) C- T<N<SESCU! op' cit'! #' 44=46'
2
D- BANCIU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' 26=27'
,
E- ST<NI=&R! op' cit'! #' &/=&6'
&2
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
patologice sunt a))i(entale s#re (eose%ire (e ra(i)alii )onstituionali! i sunt 8or1ate (in %oli 1entale!
eventuale tul%ur*ri 5rave ale inteli5enei sau (ee)<ili%re #si<i)e #uterni)e' A)este st*ri #atolo5i)e #ot
(eter1ina o (e8i)ien* a 8un)iei 1orale )are )onstituie 3n 1o( natural un 8a)tor (e reisten* a 1inorului
8a* (e (elin)ven*' 0uncia moral re#reint* )a#a)itatea in(ivi(ului (e a evalua nor1ele 1orale i
#ro1#titu(inea )u )are rea)ionea* la sti1ulii e;terni' .in a)est #un)t (e ve(ere se #ot i(enti8i)a #atru
tre#te 5ra(uale (e reisten* la 8eno1enul in8ra)ional'
Teoria lui Jin%er5 se a8l* la interse)ia e;#li)aiilor %iolo5i)e )u )ele #si<olo5i)e 3n (e8inirea
)auelor (elin)venei +uvenile' Con)e#tul (e )onstituie %io#si<olo5i)* i1a5inat (e )ri1inolo5ul sue(e
re#reint* 3n esen* (is#oiiile ere(itare nor1ale )are se 5*ses) la 8ie)are in(ivi(! (ar i 8a)torii )are
a)ionea* asu#ra in(ivi(ului 3n ti1#ul (evolt*rii sale 8etale i #ost8etale' .ar Jin%er5 se (etaea* net
(e antro#olo5ia )ri1inal*! a8ir1:n( )* ar 8i o 5rav* eroare s* )re(e1 )* in(iviii )are )o1it s#ora(i) sau
8re)vent a)te )ri1inale sunt! 3n 1o( ne)esar! (i8erii (e )ei )are nu le )o1it'
)) Teoria personalit'ii cri-inale
&
este o alt* e;#li)aie a (elin)venei +uvenile )are (orete
)on)ilierea #un)tului (e ve(ere %iolo5i) )u )el #si<olo5i)' Autorul a)esteia! G' 0inatel! )onsi(er* )* 3ntre
(elin)vent i non(elin)vent nu e;ist* nea#*rat o (i8eren* (e natur* (Caillou;)! )i una (e 5ra(' .i8erena
(e 5ra( ar )onsta 3n 8a#tul )* #ersonalitatea (elin)ventului! s#re (eose%ire (e )ea a non(elin)ventului! ar
8i (o1inat* (e anu1ite tr*s*turi )are ar (eter1ina )o1#orta1entul )ri1inal! i )are al)*tuies) 9nu)leul
)entral al #ersonalit*ii )ri1inale9'
Nu)leul este al)*tuit (in #atru ele1ente> e5o)entris1ul ten(ina (e a ra#orta totul la sine-
la%ilitatea insta%ilitatea )o1#orta1entului- a5resivitatea )o1#onenta )are eli1in* %arierele (in )alea
a)telor u1ane- in(i8erena a8e)tiv* a(i)* a%sena e1oiilor' Cele #atru )o1#onente se 3n)a(rea* 3n
(ou* 5ru#e> #e (e o #arte a5resivitatea! )are +oa)* un rol (eter1inant 3n tre)erea la a)tul )ri1inal i )are
este! (e)i! o )o1#onent* a)tiv*! i! #e (e alt* #arte! )elelalte trei )o1#onente! av:n( un rol #asiv!
res#e)tiv (e a neutralia in<i%iia 3n 1o1entul tre)erii la )o1iterea a)tului )ri1inal' Cu alte )uvinte!
)o1#onentele #asive au rolul (e a l*sa a5resivitatea s* se 1ani8este li%er*' .e a)eea a)este )o1#onente
au un rol ne5ativ' Cu toate )*! (e )ele 1ai 1ulte ori! )o1#orta1entul (elin)ventului este asi1ilat unui
si1#lu )o1#orta1ent a5resiv! 3n realitate este un )o1#orta1ent (evenit #osi%il (atorit* a%senei unor
%ariere )are! 3n 1o( o%inuit! in<i%* a5resivitatea'
Co1#ati%ilitatea (elin)venei +uvenile )u unele (in )on)luiile a)estei teorii este (estul (e evi(ent*!
1ai ales (in #un)t (e ve(ere al eti)<et*rii unor anu1ite )o1#orta1ente +uvenile' Ast8el! (e )ele 1ai
1ulte ori! starea (e a5resivitate! )are nu 3n 1o( o%li5atoriu 3nsea1n* i violarea nor1elor #enale! este
e)<ivalat* )u (elin)vena! 3n ti1# )e #entru a(uli nu 1ai re5*si1 o ase1enea eti)<etare a
)o1#orta1entului a5resiv'
)4 Teoria co-ple=ului indi!idual
2
A5resivitatea 5enerea* stru)turi i 8un)ii %io8iiolo5i)e!
neuroen(o)rine! #si<o=so)iale! 1orale! reli5ioase a8late 3n intera)iune i inte5rate 3n siste1ul
#ersonalit*ii a5resorului' 0si<i)ul in(ivi(ului! 1e(iat 3ntre instin)t i in<i%iie (in<i%iia 8iin( 8a)torul
#si<o=%iolo5i) )are (eter1in* )alitatea i 5ra(ul rea)iei in(ivi(uale la 8a)torii (e)lanatori! interni sau
e;terni! ai a)tului )ri1ino5en)! realiea* 1ani8est*ri instin)tuale neo1o5ene! (eter1inate (e a8e)tivitate!
intele)t! )ultur* i 1e(iu so)ial! su% 8or1a unor )o1#le;e> #*#uis1ul li#sa (e )ontrol )orti)al! )are
#si<i) 5enerea* violena se;ual* 31#otriva )o#iilor- )o1#le;ul lui .ra)ula 5enerat (e in8ir1itate
1ental* sau (e li#sa in<i%iiei i )ara)teriat #rin #l*)erea (e a ve(ea s:n5e sau s)ene violente! su8erin*-
)o1#le;ul %r:n)ovenes) 5enerat (e intolerana 8a* (e )on(iiile a1%ientale 3n )eea )e #rivete
res#e)tarea i i1#unerea #ro#riilor re5uli i #rin)i#ii! in(i8erent (e ur1*rile a)tului in(ivi(ual'
&
E- ST<NI=&R! op' cit'! #' &6=&7- I- T<N<SESCU) G- T<N<SESCU) C- T<N<SESCU! op' cit'! #' 2/,'
2
I- T<N<SESCU) G- T<N<SESCU) C- T<N<SESCU! op' cit'! #' 2/7'
&,
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
)5 Teoria psi3o-oral
&
Cu o)aia )elui (e al (oilea Con5res Internaional (e Cri1inolo5ie (0aris
Frana! &2/0)! E' $ree88 a #reentat 3n Ra#ortul asu#ra )ri1ino5eneei o a(ev*rat* teorie a )aualit*ii
a)tului )ri1inal' 0otrivit a)estuia! stru)turile a8e)tive ale in(ivi(ului sunt (eter1inate (e (ou* 5ru#uri
8un(a1entale (e instin)te> (e a#*rare i (e si1#atie' .e ai)i o #osi%il* e;#li)aie a (elin)venei +uvenile!
3ntru):t! ):n( #ri1ele e;#eriene (e via* ale in(ivi(ului 1inor sunt tr*ite %u)iu1at! a)este instin)te se
#ot altera! instal:n(u=se un senti1ent (e in+ustiie! o stare (e in<i%iie i in(i8eren* a8e)tiv*'
0ersonalitatea in8ra)torului se nate (e=a lun5ul unui #ro)es lent (e (e5ra(are 1oral* )are! 3n 8inal! 3l (u)e
la )o1iterea a)tului )ri1inal'
A)est #ro)es! (enu1it #ro)es )ri1ino5en! are trei 8ae' 0ri1a 8a*! (enu1it* a asenti1entului
te1#erat! este )ea 3n ti1#ul )*reia se nate i(eea (e )ri1*! in(ivi(ul su8erin( o (e5ra(are #ro5resiv* a
#ersonalit*ii )a ur1are a unor e;#eriene euate' A (oua 8a* este )ea a asenti1entului 8or1ulat! 3n )are
in(ivi(ul a))e#t* )o1iterea )ri1ei! 3i )aut* +usti8i)*ri i un 1e(iu so)ial tolerant' Ulti1a 8a* este )ea a
)riei! 3n ti1#ul )*reia in(ivi(ul tre)e #rin aa=nu1ita 9stare #eri)uloas*9 ):n(! a))e#t:n( reultatul! )aut*
nu1ai o)aia 8avora%il* tre)erii la a)tul )ri1inal'
), Teoria ;deri!ei;
2
Ur1:n( 1o(elul lui $ree88! so)iolo5ul a1eri)an .' Cata o8er* o
e;#li)aie ori5inal* (elin)venei +uvenile! 3n lu)rarea $elincven i deriv' A)iunea )ri1inal* a
1inorilor a#are )a #ro(us al unei ale5eri li%ere! la )a#*tul unui #ro)es (e intera)iune 1ai 1ult sau 1ai
#uin intens! (e alune)are! (e a%an(onare (e sine 3n 9(eriv*9! )are (evine #osi%il #rin (ou* 1e)anis1e
#si<olo5i)e> )ontestarea )ul#a%ilit*ii i a#ariia senti1entului (e in+ustiie' Loina i (e)iia
(elin)ventului 1inor (e a s*v:ri a)tul )ri1inal sunt a)tivate (e (oi 8a)tori i1#ortani! i anu1e
#re5*tirea i (is#erarea'
Cata a #le)at 3n e;#unerea 1e)anis1elor (erivei (e la teoria su%)ulturilor (elin)vente! (ar )ontest*
8a#tul )* (elin)vena +uvenil* s=ar e;#li)a #rin e;istena unei su%)ulturi (elin)vente #entru tinerii
#rovenin( (in )lasele so)iale (e8avoriate! i )* 1o(i8i)area )o1#orta1entelor a)estora se #ro(u)e
(atorit* i1#osi%ilit*ii lor (e a a))e(e la statutul 9)lasei 1i+lo)ii9'
). Teoria ar1orelui
,
este e;#us* (e A' J' Co<en 3n lu)rarea $evian i control' Co(elul
e;#li)ativ s=a (orit a avea un )ara)ter 8oarte 5eneral! autorul a)or(:n( o autono1ie relatv* #ersoanei
(elin)ventului #entru a (e1onstra #ro)esul intera)iunii (intre #ersonalitatea in(ivi(ului i )ir)u1stanele
e;terioare 8avoriante ale a)tului a5resional' A)tul (eli)tuos nu #oate 8i (iso)iat 3n ele1entele sale
)o1#onente! el se (evolt* 3n ti1# i 3n 1ai 1ulte eta#e! 8iin( un #ro)es )ontinuu (e tatonare )e nu #oate
8i (eter1ina%il i )are se 1o(i8i)* 3n #er1anen*! 3n 8un)ie! 8ie (e s)<i1%*rile intervenite la nivel
in(ivi(ual! 8ie (e s)<i1%*rile 8a)torilor e;o5eni! 8ie (e a1:n(ou*' A)east* teorie a 8ost (es)ris* i 5ra8i)!
8iin( #reentat* evoluia 9a)torului9 )a un traseu s#re a)tul )ri1inal! (in )are se (es#rin( )a ra1urile unui
ar%ore! )elelalte trasee non)ri1inale! #e )are 9a)torul9 le #oate ur1a 3n ori)e 1o1ent! 3n a)est 8el 8ie)are
a)iune u1an* )*tre a)tul )ri1inal av:n( #ro#ria sa istorie'
)0 "ri/a fa-ilial
4
Su% as#e)tul etiolo5iei (elin)venei +uvenile! 8a1ilia nu este (oar #ri1a
stru)tur* so)ial* #e )are o )unoate )o#ilul! )i i #ri1ul 8a)tor #entru (evoltarea sa #si<i)*' 0otrivit
stu(iilor 1e(i)ale relaia )o#ilului )u 1a1a 3n #ri1ele 2=&2 luni este esenial* #entru )o#il! a)esta
neav:n( o #ersonalitate #ro#rie i si1in( nevoia i(enti8i)*rii )u #ersoana (e l:n5* el' ?n)e#:n( )u al
treilea an (e via* )o#ilul ve(e 3n tat*l s*u autoritatea 8a1iliei i! #e )ale (e )onse)in*! se nate nevoia (e
a asi1ila a)est )o1#orta1ent e;terior'
&
E- ST<NI=&R! op' cit'! #' ,&=,2'
2
E- ST<NI=&R! op' cit'! #' ,2'
,
I%i(e1'
4
S- ;- R<DULESCU) D- BANCIU) V- TE&D&RESCU! Criminalitatea n om!nia n periada de tran"iie# teorii, tendine,
metode de prevenire! E(itura Li)*! 0iteti! 200&! #' &22=&,0- E- ST<NI=&R! op' cit'! #' 24=2/'
&4
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
.ar 5ru#ul 8a1ilial nu este )onstituit (oar (in stru)turi! )i 1ai ales (in )o1#orta1ente i relaii ale
1e1%rilor s*i )are vor (a natere unor atitu(ini 1orale' Criele (e s)urt* sau (e lun5* (urat* )are
a8e)tea* #ro8un( sta%ilitatea 8a1iliei 5enerea* tensiuni i )on8li)te #e )are )o#ilul le interioriea* 3n
stru)tura #ersonalit*ii sale! a1#li8i):n( 9)ria (e ori5inalitate9 (in #erioa(a a(oles)enei' Aa(ar! 8a1ilia
va in8luena )on(uita 1inorului su% (ou* as#e)te 1a+ore>
a) un as#e)t so)iolo5i)! res#e)tiv 1o(elele (e )on(uit* o8erite (e a1%ii #*rini' Ten(ina )o#ilului
(e a i1ita )o1#orta1entul 1e1%rilor (e 8a1ilie este at:t (e #uterni)* i (e 8re)vent* 3n):t e;istena unor
#*rini (elin)veni sau i1orali va e;er)ita o in8luen* )ri1ino5en* (ire)t* asu#ra lui-
%) un as#e)t #si<olo5i)! )alit*ile a8e)tive i instru1entale ale )*1inului 8a1ilial' Co#ilul nu (oar
i1it* )o1#orta1ente! (ar 3i i 8or1ea* )onvin5eri (es#re ele! le #er)e#e! #arti)i#* a8e)tiv la ele!
aso)iin(u=le 3n su%)ontient sau )<iar )ontient )u senti1ente #oitive sau ne5ative'
.e a)eea )o1#orta1entul 1inorului (e#in(e (e inte5ritatea 8un)ionalit*ii 8a1iliei! nerealiarea
8un)iilor #rin)i#ale ale a)esteia (su%isten*! #rote)ie! a8e)iune! so)ialiare) (eter1in:n(
)o1#orta1ente (eviante' 0rin)i#alele 1utaii 3n stru)tura 8a1iliei! re#reent:n( o a1eninare #entru
ar1onia sa! #ot 8i> a%an(onul )o#ilului la natere i a%sena 3n5ri+irii )ontinue! se#ararea 1a1ei (e )o#il
)a ur1are a unor 31#re+ur*ri (e 8or* 1a+or*! a%sena tat*lui! (ivorul 3n unele )auri! )erturi 5rave i
re#etate 3ntre #*rini! e;)esul (e in(ul5en* sau (e severitate 8a* (e )o#il (in #artea #*rinilor' Nu se
#oate sta%ili o le5*tur* (e )aualitate (ire)t* 3ntre (e8i)ienele #ro)esului (e so)ialiare 8a1ilial* i
)on(uitele ne5ative ale unor 1inori! (ar se #oate sta%ili o legtur mediat (e a%sena )li1atului a8e)tiv
3n 8a1ilie! (e #reena unor )arene e(u)ative! (e e;istena unor relaii )on8li)tuale 3ntre #*rini'
?n s8:rit! aa )u1 evi(enia* 1a+oritatea )er)et*rilor (e s#e)ialitate e8e)tuate 3n a)est (o1eniu!
(i8erenele (e )o1#orta1ent i valori 1orale ale tinerilor (e a)eeai v:rst* se e;#li)*! a(eseori! #rin
(i8erenele 3nre5istrate 3n #ra)ti)ile #*rinilor 3n 1aterie (e e(u)aie' .in a)est #un)t (e ve(ere e;ist* o
1are varietate (e atitu(ini i )on)e#ii 8a1iliale! )are in8luenea* sensi%il )o1#orta1entul viitorului
a(ult'
)2 A1ordarea psi3opeda+o+ic a delinc!en'ei (u!enile
&
")oala re#reint* #entru ori)e 1inor
#ri1ul 1e(iu e;terior )are 3l o%li5* s* se a(a#tee unor re5uli (e )on(uit* i 3n )a(rul )*ruia san)iunile
sunt a#li)ate (e o alt* autoritate (e):t 8a1ilia' Este 1o1entul 3n )are eventualele )arene a8e)tive sau (e
e(u)aie 3n 8a1ilie se 8a) si1ite i #ot #rovo)a 8oarte uor ee)ul )olar' Ten(ina s#re (elin)ven* este
reultatul ee)ului asi1il*rii nor1elor (e )on(uit* (e )*tre elev' A)est ee) se (atorea*! 3n 1are 1*sur*!
unei e(u)aii 5reit orientate! )are i5nor* 1otivaiile #ersonale ale t:n*rului i! uneori! a#li)* un siste1
(e8e)tuos (e san)iuni> (e e;e1#lu o )on(uit* #oitiv* este #e(e#sit* (e e(u)ator! 3n ti1# )e una ne5ativ*
este re)o1#ensat*' ")oala se )on8runt* )u o )ri* )ara)teriat* #rin in)a#a)itatea (e a inte5ra e8e)tiv
tinerii' .e ase1enea! 3n 1ulte *ri! #rintre )are i Ro1:nia! tot 1ai 1uli tineri a%an(onea* )oala! )eea
)e! la un 1o1ent (at! va re#reenta un 8a)tor i1#ortant (e 1ar5inaliare i (elin)ven*' La a)este )aue
)are (e8ines) )ria )olii )a instituie 8un(a1ental* a (evolt*rii #si<o=so)io=#ro8esionale a unui 1inor se
#ot a(*u5a i altele! )u1 ar 8i> )on(uita (is)ri1inatorie a e(u)atorului 8a* (e anu1ite )ate5orii so)iale (e
elevi (rro1i! s*ra)i! )u #*rini 9#ro%le1*9 et)')! li#sa unei %ae 1ateriale 1o(erne #entru (es8*urarea
#ro)esului instru)tiv=e(u)ativ 3n )on(iii )iviliate! li#sa #ers#e)tivelor #ro8ita%ile (e 3n)a(rare 3n 1un)*
(u#* 8inaliarea stu(iilor! su#ra#o#ularea )laselor! (is)ontinuitate 3n 3nv**1:nt! #re5*tirea insu8i)ient* a
)or#ului #ro8esoral! o sla%* (is)i#lin* et)'
Stu(iile statisti)e arat* )*! 3n Frana! 6/F (intre 1inorii (elin)veni au o 3nt:riere )olar* sever*' ?n
SUA! 3n ur1a unor stu(ii e8e)tuate #e un eantion al)*tuit (in &000 (e 1inori! a reultat )* (elin)venii se
(eose%eau (e non(elin)veni #rin (i8erena (e nivel intele)tual! volu1ul le)turilor e8e)tuate! retar( )olar
(e )el #uin & an #entru 5ru#ul (elin)venilor' ?n instituiile )olare #u%li)e (in 1arile orae nor(
a1eri)ane! 1ai 1ult (e +u1*tate (intre elevi sunt a5resai 8ii) (e )ole5ii lor! iar o trei1e au 8ost
vi)ti1ele unor 8urturi' Situaia este vala%il* i #entru 1a+oritatea *rilor euro#ene! in)lusiv Ro1:nia'
E;ist* i o e;)e#ie (e la re5ula 5eneral* Elveia' Fa1ilia elveian* )onserv* un 5ra( 1ai 1are (e
&
S- ;- R<DULESCU) D- BANCIU) V- TE&D&RESCU! op' cit'! #' &28=&22- E- ST<NI=&R! op' cit'! #' 26=27'
&/
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
autoritate (e):t 3n *rile ve)ine' .is)i#lina este 1ai ri5i(* 3n )as*! iar )oala susine a)east* via*
(is)i#linat*' .e la )o#il se atea#t* reali*ri' 0ro8esorii sunt res#e)tai i este i1#osi%il (e )on)e#ut s* nu
8ie res#e)tat )eea )e s#un ei'
)&> Teoria re/isten'ei la frustrare 8a 9nfr<nrii:
&
Teoria 3n)ear)* s* )on)iliee #un)tul (e
ve(ere #si<olo5i) )u )el so)iolo5i)! a)or(:n( un rol #rin)i#al stru)turii interne! #si<i)e! a in(ivi(ului'
Teoria reitenei la 8rustrare containment t,eor1 este ela%orat* (e K' C' Re)Bless! )are e;#li)*
(elin)vena +uvenil* #rin #osi%ilitatea in(ivi(ului (e a=i 3n8r:na #ornirile (eli)tuoase )u a+utorul a (ou*
ti#uri (e 9%ariere9> una e;tern* i alta intern*' Dariera e;tern* este o stru)tur* so)ial*! al)*tuit* (in
5ru#urile so)iale 3n )are s=a inte5rat 1inorul 8a1ilie! ve)in*tate! )ole5i (e )oal*! #rieteni et)' )are
a)ionea* #entru #rote)ia in(ivi(ului 3n )alea 8rustr*rii i a a5resivit*ii #rin 1e)anis1e s#e)i8i)e! )u1
ar 8i> o8er* #osi%ilitatea (o%:n(irii unui status! asi5ur* 1i+loa)e le5iti1e (e realiare a s)o#urilor!
senti1entul i(enti8i)*rii )u 5ru#ul! 1oralitatea! (is)i#lina! re5ulile 5ru#ului! )ontrolul res#e)t*rii
nor1elor (e )onvieuire so)ial* et)' Dariera intern* este o stru)tur* #si<i)*! 8iin( e;#ri1at* (e 8a)tori )a>
#er)e#ia! (is)ern*1:ntul ()u )ele (ou* ele1ente ale sale intele)tiv i volitiv)! tolerana! si1ul
res#onsa%ilit*ii et)' Stru)tura (e reisten* interioar* (o%:n(ete o i1#ortant* se1ni8i)aie a#arte 3n
anu1ite 1o1ente! re#reent:n( o a(ev*rat* 91atri)e9 )are asi5ur* t:n*rului )ontiina i(entit*ii (e sine!
a i1a5inii (e sine 3n ra#ort )u alte #ersoane sau 5ru#uri! )onvin5erea orient*rii s#re s)o#uri (eira%ile i
tolerana la 8rustrare' .a)* unul sau 1ai 1ulte )o1#onente ale )elor (ou* stru)turi li#ses)! ori sunt sla%e!
t:n*rul (evine vulnera%il! 8iin( #re(is#us la )o1iterea a)tului (elin)vent' A)or(:n( un rol #re(o1inant
stru)turii interne (e reisten*! totui Re)Bless nu a))e#t* i(eea unei )orelaii (ire)te 3ntre 8rustrare i
a5resivitate'
Ulti1ul )on)e#t al lui Re)Bless este a)ela (e i1#ulsuri (pus,es)! )are in)lu( (i8erite 5ra(e (e
ostilitate! a5resivitate! su5esti%ilitate! re%eliune! rea)ii (e vinov*ie! senti1ente (e in8erioritate! #re)u1 i
unele leiuni ale )reierului sau e#ile#sia' Unele (intre a)este i1#ulsuri sunt #rea #uterni)e 3n ra#ort )u
8r:nele interne i e;terne i e;#li)* 3n a)est 8el #ro(u)erea a)tului )ri1inal'
0relu:n( i (evolt:n( i(eea anterioar*! ali autori )onsi(er* )* 1ani8est*rile (eviante ale 1inorilor
se (atorea* )a#a)it*ii re(use (e a (e#*i situaiile (e 8rustrare' Starea (e 8rustrare #oate a#*rea ori (e
):te ori t:n*rul se )on8runt* )u un o%sta)ol sau o %arier* so)ial*! )are=l 31#ie(i)* s*=i satis8a)* interesele
i s)o#urile #ersonale' Str:ns le5at* (e noiunea (e 8rustrare este )ea (e a5resivitate! )are este o
)o1#onent* nor1al* a #ersonalit*ii i )are (evine (istru)tiv* nu1ai atun)i ):n( s)a#* (e su% )ontrolul
raiunii' 0ro%le1a ra#ortului 8rustrare=a5resivitate se #une su% (ou* as#e)te> a) 8rustrarea! #rin ea 3ns*i!
nu (e)lanea* 3n 1o( auto1at un )o1#orta1ent a5resiv! )i 1ai (e5ra%* o stare (e an;ietate i (e
tensiune a8e)tiv*! )are #oate (e)lana sau nu rea)ia a5resiv*- %) nu ori)e )o#orta1ent a5resiv este
reultatul unei 8rustr*ri! 8iin( #osi%ile i alte )aue> #atolo5i)e! a5resivitatea a))i(ental*! )ea ):ti5at*! )ea
i1itat* et)' Unii autori vor%es) (e (isonana )o5nitiv* i a8e)tiv*! )are a#are 3n )aul unor )on8li)te sau
(iar1onii 3n 1e(iul (e so)ialiare al 1inorului ((e e;e1#lu! #ro%le1e 3n 8a1ilie! (i8i)ult*i (e inte5rare
3n 5ru#ul )olar et)')'
)&& Teoria psi3analitic
2
S' Freu(! autorul a)estei teorii! e;#li)* 8eno1enul a5resional 8olosin(
)on)e#tele (e in)ontient! instin)t! vis! re8ulare! li%i(o' A)tul a5resional este (eter1inat (e instin)t! este o
aventur* a (orinei! instin)tul 1ani8est:n(u=se la nivelul in)ontientului i av:n( un #ronunat )ara)ter
ar<ai)' In(ivi(ul este un su%ie)t a%solut #entru )are )eilali oa1eni sunt o%ie)te (e satis8a)ere sau (e
8rustrare' 0rin re#ri1are in(ivi(ul 3n)ear)* s* i(enti8i)e 1i+loa)ele )on)rete! (ire)te (e a#*rare 31#otriva
a5resiunilor #e )are le (e#oitea* 3n a8ara )ontiinei! ast8el 3n):t s* r*1:n* as)unse! ne5:n( an;ietatea'
Cri1a a#are )a su%stitut al #uterii #entru )eea )e a5resorul nu a realiat 3n via* (in )aua 8irii lui! a(i)*>
#utere! %o5*ii! onoruri' Instin)tele re8ulate su%ist* 3n in)ontient i tin( s#re o satis8a)ere si1%oli)*!
&
D- BANCIU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' &0,=&07- E- ST<NI=&R! op' cit'! #' 22=,0'
2
I- T<N<SESCU) G- T<N<SESCU) C- T<N<SESCU! op' cit'! #' &20=&2& i 2/4- S- ;- R<DULESCU) D- BANCIU) V-
TE&D&RESCU! op' cit'! #' &28'
&6
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
)onst:n( 3n #ose(area o%ie)tului' Li%i(o=ul 8reu(ian (li%i(o! inis M #o8t*! (orin*! #l*)ere) nu se re(u)e la
(o1eniul se;ual! el 8iin( 3ntot(eauna in(ivi(ual! iar su%ie)tul )ole)tiv i satis8a)erea #e )are o a)iune
)ole)tiv* o #oate a(u)e in(ivi(ului li#ses) )u (es*v:rire' 0e #lan in(ivi(ual (orinele nu a))e#t*
re#resiunea' Relaia raional* )u realitatea )ere o satis8a)ere i1a5inar* )e #oate lua 8or1e (iverse! (e la
stru)turile a(a#tate ale la#susului i ale visului #:n* la stru)turile (ea#ro%ate ale alien*rii i ne%uniei'
Contiina in(ivi(ual* se a8l* 3ntr=un #er1anent #ro)es (e a(a#tare la sti1ulii e;terni (trau1e!
)onstr:n5eri so)iale i %iolo5i)e)! ale stru)turii instin)tuale! ):t i (e realiare a i(ealului #ro#us (e
8ie)are in(ivi('
Co1#orta1entul (eviant al t:n*rului (elin)vent are (re#t )au* o stru)tur* nevroti)* a #si<i)ului
s*u! )are se 1ani8est* #rin )on8li)te intra i inter#ersonale )auate (e ee)ul vieii (e 8a1ilie! ee) (atorat
8ie unor )arene a8e)tive 1aterne! 8ie unui e;)es (e a8e)tivitate 1atern*! 8ie i1#osi%ilit*ii (e i(enti8i)are
)u i1a5inea tat*lui (#rin a%sena sa (in )*1in)' Ee)ul se i1#ri1* 3n in)ontientul in(ivi(ului su% 8or1a
unui trau1atis1 #si<i)! trau1atis1 )are rea#are la v:rsta a(oles)enei su% 8or1a )riei (e i(entitate!
5eneratoare (e a)te i1#ulsive i a5resive asu#ra )elor (in +ur'
:@- Teoriile +ociolo/ice
4&? Preli-inarii
&
S#re (eose%ire (e #si<olo5i! )are #un a))entul #e #arti)ularit*ile #si<i)e (e la
v:rsta a(oles)enei! a)or(:n( #rioritate 8a)torilor in(ivi(uali! #si<oso1ati)i 3n a(a#tarea t:n*rului la
1e(iu! so)iolo5ii a)or(* un rol (eter1inant ele1entelor )u )ara)ter so)io)ultural i )on(iiilor vieii
so)iale 3n 5eneral' .elin)vena +uvenil* nu 1ai este #rivit* )a o tul%urare (e #ersonalitate sau )a o
in)a#a)itate (e a(a#tare la 1e(iul a1%iant! )i )a un e8e)t (ire)t! ne1i+lo)it al (e8i)ienelor stru)turiilor
so)iale i al )on8li)telor (in siste1ul so)ial' Ast8el! a))entul este #us #e tensiunea (intre (evian* i
)on8or1itate! s)<i1%are i sta%ilitate so)ial*! )on8li)t i )oo#erare! (elin)vena +uvenil* 8iin( o 8or1* (e
#rotest a#oliti) al tinerilor )ontra ine5alit*ilor i %arierelor so)iale (in lu1ea a(ulilor'
4* Teoria ano-iei
2
Fon(atorul a)estei teorii este so)iolo5ul 8ran)e E' .urB<ei1! #entru )are
ano1ia
,
3nse1na (eor(inea le5islativ* )a ur1are a unor )rie so)iale r*%oaie! revoluii! )ala1it*i
)are sus#en(* te1#orar 8un)ionarea ve)<ilor nor1e i sl*%ete autoritatea )ontrolului so)ial e;er)itat (e
instituiile (e s#e)ialitate! in)lusiv a#li)area (e san)iuni 8er1e )elor )are 3n)al)* le5ea' Ulterior! noiunea
a (o%:n(it i alte se1ni8i)aii! (intre )are trei a#ar 1ai i1#ortante>
a) e;istena unei situaii so)iale 3n )are nor1ele ve)<i se a8l* 3n )on8li)t )u )ele noi! #rovo):n(
insta%ilitatea )on(uitei i ina(a#ta%ilitatea so)ial*! (atorit* e8orturilor su#ratensionate ale in(ivi(ului (e a
se )on8or1a nor1elor )ontra(i)torii-
%) e;istena unei situaii so)iale li1it*! )are nu )onine ni)i o nor1*! 8iin(! (e 8a#t! i1#ro#rie #entru
(es8*urarea nor1al* a vieii so)iale! un 8el (e anar<ie nor1ativ* 3n )are 8ie)are in(ivi( ale5e nor1a (e
)on(uit* #e )are o (orete-
)) 1ani8estarea unei st*ri (e (eor5aniare a #ersonalit*ii! )are 8avoriea* a#ariia unor in(ivii
ano1i)i! (eorientai 3n ra#ort )u nor1ele' A)east* (eor5aniare #ersonal* nu are )ara)ter #atolo5i)! )i
se (atorea* st*rii (e (eor5aniare nor1ativ* #rin )are tre)e 3ntrea5a so)ietate'
Certon e;#li)* 3n 1o( )on)ret a#li)aiile teoriei ano1iei' ?n )on(iiile unei sta5n*ri so)iale
)unos)ute! 1e1%rii so)iet*ii (e#in( (e stru)tura so)ial* i )ultural* e;istent*! +usti8i)at* (e 1entalit*ile
)are=i #un a1#renta #e )o1#orta1entul in(ivi(ului i al 5ru#ului' 0lasarea in(ivi(ului #e o anu1it*
#oiie a stru)turii so)iale #resu#une #arti)i#area lui (oar la anu1ite eveni1ente! a)ion:n( 3n
)on8or1itate )u re5ulile so)iale )unos)ute' Ru#tura (e re5ulile 5lo%ale! (eter1inat* (e un eveni1ent
&
D- BANCIU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' 27'
2
I- T<N<SESCU) G- T<N<SESCU) C- T<N<SESCU! op' cit'! #' 2/0=2/&- S- ;- R<DULESCU) D- BANCIU) V-
TE&D&RESCU! op' cit'! #' &,2'
,
Ano1ie> (a M 8*r*! no1os M le5e) M starea (e (ere5lare a 8un)ion*rii unui siste1 sau su%siste1 so)ial! (atorit* (einte5r*rii
nor1elor )e re5le1entea* )o1#orta1entul in(iviilor i asi5ur* or(inea so)ial*'
&7
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
i1#osi%il (e 3neles i (e a))e#tat! (eter1in* (eor5aniarea so)ial*' A#are )on8li)tul 3ntre interesul
in(ivi(ual i li#sa #osi%ilit*ilor le5iti1e #entru anu1ite )ate5orii so)iale! )are vor re)ur5e la 1i+loa)e
ili)ite! lovin( 3ntr=o so)ietate sla%*'
4) Teoria etic3etrii sociale 8a curentului infrac'ionist:
&
Re#reentani> F' Tannen%au1! E'
Le1ert! N' De)Ber! J' EriBson! C' Kol85an5! E' Ru5%in5ton! E' $o881an et)' 0otrivit a)estei teorii
(elin)vena nu este un anu1it ti# (e )o1#orta1ent! )i o 3nsuire )on8erit* a)elui )o1#orta1ent (e )*tre
5ru#ul sau in(iviii )are (ein #uterea i )are a#re)ia*! (e8ines) )on(uita )a (eviant*' Ni)i un
)o1#orta1ent nu este #rin el 3nsui )on8or1ist sau (eviant' .eviana! 3n 5eneral! i (elin)vena! 3n
s#e)ial! nu e;ist* (e):t 3n 1*sura 3n )are so)ietatea sau anu1ite 5ru#uri so)iale o (e8ines)! o
9eti)<etea*9 i 3l san)ionea* #e )el )onsi(erat (eviant' 0ersoana )*reia i s=a a#li)at o ase1enea eti)<et*
(evine (eviant* i se va )o1#orta )a atare' In(ivi(ul )ontientiea* )* este in)ri1inat eti)! 3ns* a))e#tat
so)ial )a (elin)vent' .evenit un 9outsi(er9 #entru so)ietate! 3i a))e#t* #oiia i se )o1#ort* )a atare'
Ast8el! sunt )onsi(erate (eviante a)tele (e )on(uit* ale anu1itor )ate5orii (e tineri #rovenii (in
)ate5orii i 8a1ilii ne#rivile5iate! (ei )o1#orta1entul lor non)on8or1ist nu se (eose%ete (e )el al
tinerilor a#arin:n( unor )ate5orii so)iale #rivile5iate sau )are (ein #uterea- tinerilor )u ante)e(ente
#enale! )<iar (a)* a)tele lor ulterioare nu sunt (elin)vente- unor )ate5orii 1inoritare (etni)e! )ulturale
et)')! #rintr=o 5eneraliare a%uiv* i re8uul #re)on)e#ut (e a +u(e)a in(ivi(ual 8ie)are )a et)'
.elin)vena este un ti# s#e)ial (e rea)ie (e a#*rare a so)iet*ii sau a anu1itor 5ru#uri! natura i
intensitatea a)estei rea)ii (e#in:n( (e o serie (e 8a)tori )a> #uterea! )lasa #rivile5iat*! %o5*ia et)' Cei
)are (ein #uterea sau %o5*ia! 8*):n( #arte (in )ate5oriile #rivile5iate so)ial! au ten(ina (e a eti)<eta )a
(eviante a)tele non)on8or1iste ale in(iviilor #rovenii (in )lasele (e +os sau 1i+lo)ii ale so)iet*ii! )are!
la r:n(ul lor! 8ie a))e#t* eti)<eta! )o1#ort:n(u=se 3n )on8or1itate )u ea! 8ie o res#in5! a(o#t:n( noi
)on(uite (e 8ron(*! unele (intre ele iar*i su%strat al 8eno1enului in8ra)ional' .in #ro)esul (e
intera)iune i rea)iune (intre 5ru#ul )are ela%orea* i a#li)* nor1a i 5ru#ul sau in(iviii )are su#ort*
nor1a i eti)<eta se #oate sta%ili i evalua intensitatea i )ara)terul (elin)venei i al (evianei'
44 "ri-inolo+ia critic
2
Re#reentani> I' TaOlor! 0' Kalton! G' Poun5' Autorii e;#li)*
(elin)vena #rin aso)ierea )on)e#iilor (erivate (in )ri1inolo5ia rea)iei so)iale i e;#li)area st*rilor
)on8li)tuale (intre in(ivi( i siste1ul e)ono1i)o=#oliti)' .intre toate 8a#tele so)iale! susin ei! )ele )are
#rives) (elin)vena sunt li1itate (e ur1*torii 8a)tori> ori5inile 3n(e#*rtate ale 8a#tului! ori5inile 1e(iate!
8a#tul (eviant! ori5inile i1e(iate ale rea)iei so)iale! ori5inile 3n(e#*rtate ale rea)iei so)iale'
Cu a)este ele1ente autorii veri8i)* stru)tura so)ial* i atri%uirea valorilor so)iale 3n 1o( (i8ereniat!
8or1ul:n( )on)e#tele #entru 9e)ono1ia #oliti)* a )ri1ei9! ur1:n( )a s* se sta%ileas)*! #rin a)u1ularea
unor (ate (e 9#si<olo5ie so)ial* a )ri1ei9! rea)ia 8ie)*rui in(ivi( (u#* te1#era1ent! 3n sensul a(o#t*rii
sau res#in5erii 9o#iunii )ri1inale9' E%ie)tul 5eneral al stu(iului a)tului a)tului in8ra)ional stru)turea*
relaia (intre 5:n(irea i a)iunea in(ivi(ual*! (i8ereniat* so)ial 3n ra#ort )u li%ertatea in(ivi(ual* i
(e1ersul stru)turilor so)iale 3n )a(rul )riei so)iale e;istente' Con8li)tul (intre a)tul in8ra)ional i rea)ia
so)ial* (e r*s#uns ((ea#ro%are! a))e#tare! in(i8eren*) e;#li)* i +usti8i)* atitu(inea statal* sau so)ial*
asu#ra (evianei'
45 Teoria ;asocia'iilor diferen'iale;
,
Cri1inolo5ul a1eri)an E' A' Sut<erlan( ela%orea* teoria
#le):n( (e la )onvin5erea unei stru)turi (uale a )o1#orta1entului (elin)vent! al)*tuit* at:t (in
)ir)u1stanele (e la 1o1entul )o1iterii a)tului )ri1inal! ):t i (in ele1entele )are au in8luenat anterior
viaa (elin)ventului (ana1nea so)ial*)' Teoria lui Sut<erlan( #lea)* (e la #re1isa )*! 3n viaa so)ial*!
&
D- BANCIU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' &&8=&20- I- T<N<SESCU) G- T<N<SESCU) C- T<N<SESCU! op' cit'! #'
2/&'
2
I- T<N<SESCU) G- T<N<SESCU) C- T<N<SESCU! op' cit'! #' 2/2'
,
D- BANCIU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' &07=&&0- I- T<N<SESCU) G- T<N<SESCU) C- T<N<SESCU! op' cit'! #'
2/2=2/,- E- ST<NI=&R! op' cit'! #' 28'
&8
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
in(iviii se )on8runt* )u 1o(ele #oitive ()on8or1iste) i ne5ative (non)on8or1iste) (e )o1#orta1ent!
)are se 3nva* 3n )a(rul relaiilor (e )o1uni)are i relaionare so)ial*' 0ro)esul (e 3nv*are a (elin)venei
nu este liniar' Cai 3nt:i! in(iviii! a8l:n(u=se 3n )onta)t unii )u alii! 3n)e# s*=i orientee 1o%ilurile!
s)o#urile i atitu(inile 3n 8un)ie (e inter#ret*rile ne5ative sau #oitive #e )are le a)or(* re5ulilor i
(is#oiiilor le5ale' .a)* 5ru#ul (in )are 8a)e #arte este unul non)on8or1ist! )are 3n)lin* s#re violarea
(is#oiiilor le5ale! in(ivi(ul va re)e#ta ne5ativ i(eea (e nor1* (e )on(uit*! 8iin( #ri1ul #as s#re )ariera
(elin)vent*' .e a)eea! in(iviii )are se vor aso)ia ((e ai)i (enu1irea (e 9aso)iere (i8erenial*9) 5ru#urilor
(eviante vor 8i nevoii s* 3nvee i s* e;#eri1entee 1o(ul (e via* )ara)teristi) 1e(iului 3n )are tr*iete
#entru a su#ravieui i a=i 3n(e#lini s)o#urile'
Un alt ele1ent i1#ortant #e )are se 3nte1eia* teoria este 9or5aniarea (i8erenial*9 a 5ru#urilor
so)iale 3n )eea )e #rivete re5ulile (e )on(uit* i valorile so)iale a(o#tate' .in a)est 1otiv! #ot s* a#ar*
)on8li)te 3ntre (i8eritele nor1e so)iale! )are #un in(ivi(ul 3n 8aa unor re5uli (e )on(uit* (iver5ente' El va
3nv*a i asi1ila a)ele re5uli )are a#arin 5ru#ului )u )are vine 3n )onta)t )el 1ai 1ult sau #e )ele
)onsi(erate )a 8iin( 1ai 8avora%ile 3n(e#linirii s)o#urilor #ersonale' ?n s8:rit! alte ele1ente )e
)ara)teriea* 9aso)iaiile (i8ereniale9 se re8er* la 8re)vena! (urata i anterioritatea a)estora! )are o8er*
in(ivi(ului #osi%ilitatea (e a ale5e i (e a 3nv*a 8ie )o1#orta1entele )onvenionale! 8ie #e )ele (eviante'
E#iunea (e 3nv*are 3n)e#e 3n)* (in )o#il*rie i (urea* #e tot #ar)ursul vieii in(ivi(ului! )are se a8l*
#er1anent 3n 8aa unor 8a)tori )e=i #ot in8luena )on(uita 1oral*'
?n 1ateria (elin)venei +uvenile a)east* teorie 1ai #ri1ete o se1ni8i)aie' Ea #oate e;#li)a
#ro)esul (e 9in(u)ie ne5ativ*9 3nt:lnit 3n instituiile (e reso)ialiare a 1inorilor (elin)veni! un(e
a(oles)enii internai #entru )o1iterea unor (eli)te o)aionale! )u 5ra( re(us (e #eri)ol so)ial! (atorit*
)onta)tului )u )ei re)i(iviti! san)ionai #entru 8a#te #enale 5rave! 93nva*9 #e #ar)ursul e(erii lor a)olo
o serie (e te<ni)i (elin)vente! #e )are le #ot 8olosi ulterior ):n( vor 8i eli%erai' .oar #ri1ele 6 luni (e
(etenie re#reint* )ea 1ai 5rea #erioa(* #entru un )on(a1nat! a#oi intervine o%inuina i (e ai)i #:n* la
e8e)tul )ri1ino5en al lo)ului (e (einere nu 1ai este (e):t un #as' Cai 1ult )<iar! lo)urile (e (einere
8avoriea* or5aniarea unui 1e(iu stru)turat (e (elin)veni! soli(ari 3ntre ei! ierar<iai! #re5*tii #entru
tot 8elul (e )o1#li)it*i viitoare'
4, Teoria strate+ic
&
C' Cusson! autorul a)estei teorii! arat* )* analia strate5i)* 3nele5e (eli)tul
)a #e un )o1#orta1ent 3n(re#tat )*tre reultat! av:n( raiunea sa #ro#rie! in:n( )ont (e o#ortunit*ile
)are se o8er* autorului i (e )on(uita a(versarului s*u' Teoria are #atru #ostulate> &' (eli)tul este 3nainte
(e ori)e un )o1#orta1ent i nu o si1#l* 1ani8estare a unei #ersonalit*i- 2' )o1#orta1entul este
3n(re#tat )*tre o%inerea (e reultate- ,' )o1#orta1entul are raiunea sa #ro#rie- 4' )o1#orta1entul este
1ar)at (e )on8li)tul )are o#une #e (elin)vent 1ai 3nt:i vi)ti1ei i a#oi )elor )are #e(e#ses) (#oliie!
instane et)')'
Cusson 3n)ear)* s* r*s#un(* la 3ntre%area (e )e anu1ii a(oles)eni s*v:res) a)te )ri1inale'
R*s#unsul #e )are 3l (* este a)ela )* a)tivitatea (elin)vent* le a(u)e 1ai 1ulte avanta+e (e):t sunt
o%inuii' A)easta ar 8i o e;#li)aie #entru 1area 1a+oritate a 1inorilor )are sunt tentai o)aional s*
)o1it* in8ra)iuni' Autorul a8ir1* )* e;#li)aia este )u at:t 1ai vala%il* #entru 9su#er=(elin)veni9!
1inorii )are se an5a+ea* 1ult 1ai a)tiv i 1ai #ro8un( 3n 8eno1enul )ri1inal! o ase1enea atitu(ine
)ara)teri:n( re)i(iva +uvenil*'
4. Teoria conflictelor de cultur!
2
)u (i8erite variante> a 9su%)ulturilor (elin)vente9 sau a
95ru#urilor (e la 1ar5inea str*ii9 (a 9%an(elor stra(ale9)! are )a #rin)i#ali re#reentani #e A' J' Co<en!
C' $or(on! C' Pin5er! F' C' Tras<er! R' A' CloQar(! L' E' E<lin! K' F' K<Ot<e! C' E' Kol85an5! F'
Ferra)uti! T' Sellin! T' i R' $lueB i alii'
&
E- ST<NI=&R! op' cit'! #' ,0=,&'
2
D- BANCIU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' &&4=&&8- I- T<N<SESCU) G- T<N<SESCU) C- T<N<SESCU! op' cit'! #'
2//=2/6'
&2
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
Teoria conflictelor de cultur e;#li)* (elin)vena +uvenil* )onsi(er:n( (re#t )aue #ri1e ale
a)esteia valorile so)iale i )ulturale (in )a(rul unei so)iet*i! res#e)tiv )ulturile i su%)ulturile' Con8li)tul
(e )ultur* a#are )a o )onse)in* a )on(iiilor e)ono1i)e #re)are 3n )o1unit*ile s*ra)e (e e1i5rani sau 3n
)ele ale unor etnii 1inoritare' T' Sellin )onsi(er* )* anu1ite )o1#orta1ente au )a #re1is* o%li5atorie
s)<i1%*ri ra(i)ale 3n siste1ul #oliti)! e)ono1i)! so)ial ast8el 3n):t vor intra 3n )on8li)t )u alte 5ru#uri
()on8li)t (e )o(uri )ulturale) sau )u 1e1%rii #ro#riului 5ru# ()on8li)t (e nor1e)' 0ro)esul (e 8or1are 3n
)a(rul unei #ers#e)tive (uale! an)orat* 3n #ro)esele i )on8li)tele vieii so)iale! (eter1in* un
)o1#orta1ent (elin)venial a ):rui rat* (e#in(e (e nu1*rul i intensitatea )on8li)telor'
E variant* a teoriei este )ea a subculturilor delincvente' Su%)ultura este o (iviiune a 1o(elelor
)ulturale la )are #arti)i#* anu1ite 5ru#uri' Ele a#ar )a o rea)ie (e #rotest 8a* (e nor1ele i valorile
so)iet*ii! la in(ivii )are au senti1entul )* le sunt %lo)ate #osi%ilit*ile i 1i+loa)ele (e a))es s#re
valorile i %unurile so)iale' .in a)est 1otiv! ori)e su%)ultur* in)lu(e un set (e valori i nor1e (i8erit (e
)el al so)iet*ii! uneori )<iar )ontra(i)torii (nonutilitaris1ul! 1aliioitatea! versatilitatea! ne5ativis1ul
et)')' Atun)i ):n( in(iviii a#arin:n( unor ase1enea )ulturi utiliea* 1o(alit*i i 1i+loa)e ili)ite #entru
a=i realia s)o#urile! ne a8l*1 3n 8aa unor su%)ulturi (elin)vente' Ce)anis1ul #rin)i#al #rin )are a)este
su%)ulturi a)ionea* asu#ra in(iviilor! arat* Co<en! este a)ela (e so)ialiare 3n 5ru#! #rin trans1iterea i
93nv*area9 (i8eritelor #ro)e(ee i te<ni)i (elin)vente' .e ase1enea! autorul arat* )*! 3n 8a1ilie )o#iii
asi1ilea*! #rin inter1e(iul #*rinilor! valori i nor1e o1o5ene i )oerente! 3n ti1# )e #rin so)ialiarea
8*)ut* (e )oal* o1o5enitatea (is#are' Siste1ul (e valori #rin )are sunt a#re)iate #er8or1anele tinerilor
3n )oal* a#arine )laselor #rivile5iate sau )are (ein #uterea' 0rin ur1are! su#ui #resiunii )elor (ou*
8or1e (e so)ialiare! )o#iii a#arin:n( )laselor (e8avoriate rea)ionea* 3ntr=un 1o( ase1*n*tor
nevroei! #rin e;terioriarea 8rustr*rii i aso)ierea 3n %an(e sau su%)ulturi (elin)vente' 0entru ali autori
(Tras<er! CloQar(! E<lin)! (elin)vena este un 8eno1en )ole)tiv! iar nu in(ivi(ual' $ru#urile i
su%)ulturile se )onstituie )a 1i+lo) (e su#ravieuire 3ntr=o so)ietate )are nu le a))e#t* i )are nu o8er*
1e1%rilor a)estora 1i+loa)e le5iti1e (e realiare a s)o#urilor #ersonale' ?n )onse)in*! in(iviii se unes)
3n 5ru#uri #entru ai realia i(ealurile! #rin 1i+loa)e a#re)iate (e 1a+oritate )a 8iin( ili)ite! i #entru a=i
le5iti1a sau +usti8i)a a)tele (i(eea )* voina unei )ole)tivit*i le5iti1ea*)' Autorii intro(u) noiunea (e
9o#ortunitate (i8erenial*9! re#reentat* (e ansa1%lul 1i+loa)elor #rin )are 5ru#urile so)iale 3i realiea*
s)o#urile (eira%ile' ?n 8un)ie (e a)este o#ortunit*i (le5iti1e sau nele5iti1e) i (e 1i+loa)ele utiliate
(li)ite sau ili)ite)! se stru)turea* i ten(inele s#re )on8or1itate sau (evian*! )are sunt (e#en(ente (e
#oiiile o)u#ate (e in(ivii 3n 9stru)tura (e o#ortunitate9'
?n s8:rit! a alt* variant* este teoria grupurilor de la marginea str"ii! sau a 9so)iet*ii (e la )olul
str*ii9 (corner street societ1)' K' F' K<Ot<e su%linia* )* #erioa(a a(oles)enei i tinereii se
)ara)teriea* #rin sta%ilirea unor relaii (e #rietenie i )a1ara(erie! (e so)ia%ilitate i )o1uni)are 3ntre
tineri! )are se a(un*! (is)ut*! sta%iles) (i8erite #lanuri (e a)iune' Soluia 5ru#ului este o #osi%ilitate a
t:n*rului (e a=i 1ani8esta i realia (orinele i as#iraiile! (e a se i1#une' Unele (in a)este 5ru#uri au o
situaie 1ar5inal* 3n so)ietate! 8iin( al)*tuite (in tineri )are au a%an(onat )oala! au 8u5it (e a)as*! sunt
8*r* servi)iu sau au su8erit (e+a )on(a1n*ri #enale! i 3n )are #re(o1in* senti1entele (e 8rustrare i
insatis8a)ie so)ial* sau in(ivi(ual*! (e violen* i a5resivitate! (u):n( la )ontestarea nor1elor i valorilor
so)iale (in lu1ea a(ulilor! #entru a (a lo) altor valori i nor1e #ro#rii (e )on(uit*! )ara)teriate #rin
8olosirea (e 1i+loa)e ili)ite 3n s)o#ul o%inerii %unurilor so)iale' Evi(ent )* a)este 5ru#uri! #rin stru)tura
i o%ie)tivele ur1*rite! (evin a(ev*rate surse #oteniale (e (evian* i (elin)ven*! #rin in(u)erea i
3nv*area (e )*tre 1e1%rii lor a unor te<ni)i in8ra)ionale'
40 Teoria de/or+ani/rii sociale
&
Con8or1 a)estei orient*ri! 5enea i (ina1i)a (elin)venei sunt
(eter1inate (e 1arile re)esiuni sau )rie so)iale i e)ono1i)e! (e 8eno1enele (e ur%aniare i e;o( rural'
Cer)et*torii a1eri)ani C' R' S<aQ i N' .' C)JaO au (ove(it! #rin (ate statisti)e i )arti5ra8i)e! 8a#tul )*
3n 1arile 1etro#ole a1eri)ane! one )u #ro)ese intense (e (evoltare e)ono1i)* i so)ial*! rata
(elin)venei este 1ult 1ai ri(i)at* )o1#arativ )u alte one i orae )are nu au )unos)ut s)<i1%*ri so)iale!
e)ono1i)e i )ulturale at:t (e s#e)ta)uloase' E8e)tul este 5enerat (e )onstituirea unor )o1unit*i
&
D- BANCIU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' &&&=&&4- E- ST<NI=&R! op' cit'! #' 2/'
20
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
etero5ene! )u 5ra( s)*ut (e stru)turare i )oeiune so)ial*! 3n )are )ontrolul so)ial tra(iional (evine
(i8u i ine8i)a)e' La a)estea se a(au5* )o1unit*ile (e i1i5rani! in)a#a%ile (e a(a#tare! )el #uin (e una
ra#i(*! la 1e(iul a1%iant 3n )are au #*truns' Cauele #ri1are ale (elin)venei se 5*ses) 3n interiorul
)o1unit*ii ur%ane )are! (atorit* a5lo1er*rii (e #o#ulaie! (iversi8i)*rii s#aiilor i servi)iilor so)iale i
)o1er)iale! (evine #rin ea 3ns*i o surs* #otenial* )ri1ino5en*! #rin 9atra5erea9 i 9is#itirea9 unor tineri
(e a )o1ite (eli)te #enale' .e)i! soluia era(i)*rii (elin)venei +uvenile nu se a8l* la nivel in(ivi(ual! )i
#rin sta%ilirea unor 1*suri 5enerale la nivel (e )o1unitate! res#e)tiv a1eliorarea )on(iiilor e)ono1i)e!
so)iale i )ulturale 3n onele (e8avoriate ale s#aiilor ur%ane'
Ali autori arat* )* tinerii )res)ui i e(u)ai 3n onele (e8avoriate so)io=e)ono1i) #reint* situaii
i )on(iii so)iale (i8erite (e )ele ale tinerilor )are tr*ies) 3n onele rei(eniale sele)te' 3n )onse)in*!
#le):n( (e la #re1isa )* (elin)vena este un #ro(us (ire)t al (eor5ani*rii so)iale! tre%uie re1o(elat
3nsui 1e(iul so)ial 3n )are tr*iete t:n*rul #entru a #utea #reveni a#ariia i (evoltarea 8eno1enelor
in8ra)ionale' .in a)est #un)t (e ve(ere! trata1entul (elin)venei +uvenile nu este o #ro%le1* (e san)iune
so)ial*! )i una (e re)onstru)ie i a1eliorare a 1e(iului so)io=)ultural! iar )aurile (e (elin)ven* va
tre%ui s* 8ie reolvate 3n ter1enii )o1unit*ii i 1ai #uin 3n ter1enii t:n*rului (eviant'
42 Teoria controlului social
&
Controlul so)ial #oate )ore)ta! 3n 1are #arte! (e8i)ienele i li#surile
so)iali*rii i inte5r*rii so)iale ale in(i)i(ului sau 5ru#urilor' Li#sa sau s)*(erea )ontrolului so)ial 3n
ase1enea )rie ale in(ivi(ului #oate (eter1ina a#ariia unor 8or1e (e (evian*' 0entru a)est 1otiv! T'
Nirs)<i autorul teoriei! )onsi(er* )on8or1itatea )a 8inalitatea 8un(a1ental* a ori)*rui #ro)es (e
so)ialiare i inte5rare so)ial*! )on8or1itate )e se #oate realia (oar #rintr=o le5*tur* #uterni)* (intre
in(ivi( i so)ietate! le5*tur* (at* (e #atru varia%ile> &' ataa1entul 8a* (e o serie (e #ersoane! 3n s#e)ial
8a1ilie' 0arinii re#reint* 1o(elele (e so)ialiare i au rolul (e a trans1ite )o#ilului nor1ele (e
so)ialiare #ri1ar*- 2' an5a+a1entul t:n*rului (e a (o%:n(i un status so)io=#ro8esional ri(i)at #rintr=o
#re5*tire )olar* i #ro8esional* (es*v:rit*- ,' i1#li)area in(ivi(ului 3n a)tivit*i )onvenionale )e (u) la
su))ese valoriate so)ial i la o%ie)tive le5ate (e a)<iiionarea statusului so)ial- 4' )onvin5erea! )re(ina
vali(it*ii 1orale a siste1ului )entral (e valori so)iale' Cu ):t sunt 1ai #uterni)e ase1enea ele1ente! )u
at:t sunt 1ai #uin #ro%a%ile )o1#orta1entele (elin)vente'
Teoria a )unos)ut i unele variante nuanate' Ast8el! (a)* #entru Nirs)<i 8a1ilia are un rol (o1inant
3n #ro)esul (e so)ialiare i )ontrol so)ial! #entru C' .' KiatroQsBi i )ola%oratorii s*i so)ialiarea nu
are lo) (oar 3n 1i)ro1e(iul so)ial! )i se #ro(u)e 3ntr=un )onte;t e(u)aional! 3n )are instituia )olii!
relaiile )u )ole5ii i #rietenii au roluri (eter1inante' .eviana i (elin)vena nu este e8e)tul (ire)t al
so)iali*rii (e8e)tuoase 3n 8a1ilie! )i re#reint* )onse)inele unui lan )aual! 8or1at (in ataa1entul 8a*
(e )oal* i 8a1ilie 3n relaie )u )onvin5erea ()re(ina) t:n*rului 3n vali(itatea 1oral* a nor1elor i
valorilor so)iale' Un #un)t (e ve(ere ori5inal 3l are i E' C' Le1ert! #entru )are nor1ele so)iale #rin )are
se realiea* )ontrolul so)ial nu 1ai re#reint* #un)te (e re8erin* )onstante! )i (oar #ro%a%ilit*i )are! 3n
unele situaii! #ot 5enera )<iar ele (evian* 3n ur1a #ro)esului (e 9eti)<etare9' ?n )onse)in*! Le1ert
)onsi(er* a)tul (eviant un e8e)t ne1i+lo)it al intensit*ii i 8or1ei (e )ontrol so)ial e;er)itat asu#ra
#ersoanelor )are 3n)al)* re5ulile i nor1ele (e )onvieuire so)ial*'
:A- Nece+i,!,e! !n!li#ei in,er!c,ie ! ,eoriilor
2
Ni)i una (intre orient*rile teoreti)e analiate #:n* ai)i nu reuete s* sur#rin(* totalitatea )auelor
8eno1enului in8ra)ional' Teoriile %iolo5i)e nea5* rolul 8eno1enelor #si<i)e 3n 8or1area #ersonalit*ii
in(ivi(ului i )el al relaiilor (intre in(ivi( )u )eilali! )u 5ru#urile i )u so)ietatea 3n ansa1%lul ei'
Teoriile #si<olo5i)e! )el #uin unele (intre ele! e;)lu( rolul ere(it*ii i o1it unii 8a)tori #atolo5i)i )u rol
&
D- BANCIU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' &20=&26'
2
I- T<N<SESCU) G- T<N<SESCU) C- T<N<SESCU! op' cit'! #' &&=2&- S- ;- R<DULESCU) D- BANCIU) V-
TE&D&RESCU! op' cit'! #' &42=&44'
2&
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
3n )o1#orta1entul in(ivi(ului ((e e;e1#lu! %olile 1intale)! a)or(:n( #rioritate 8eno1enelor #si<i)e (e
8rustrare 3n (e8avoarea 8a)torilor so)iali' ?n s8:rit! orient*rile so)iale nea5* rolul 8a)torilor #atolo5i)i i
#si<olo5i)i! iar )on(uitele (eviante sunt #use #e sea1a e;)lusiv* sau #re(o1inant* a )rielor (e
so)ialiare i )ontrol so)ial'
?n realitate! )o1#orta1entul (elin)ventului 1inor va re8le)ta statutul i )ate5oria so)io=#ro8esional*
(v:rst*! se;! #reena ante)e(entelor #enale la ali 1e1%rii ai 8a1iliei! #re5*tirea )olar*! )o1#oiia
8a1iliei)! )onver5ena sau (iver5ena 8a* (e re5ulile #rivin( 1un)a! relaiile )u 8a1ilia (anta5oni)e sau
)on)iliante! li#sa (e a)as*)! ras*! reli5ie! )on)e#ia in(ivi(ual* 8a* (e e;isten* (a(e#t al so)ia%ilit*ii sau
al in(ivi(ualis1ului)! tul%ur*ri (e )o1#orta1ent (#rovo)ate (e a))i(ente 8ii)e sau #si<i)e)! e;istena
le5ii nor1aliatoare i a #osi%ilit*ii (e a#li)are )ate5ori)* a a)esteia' Feno1enul a5resional re#reint* o
e;isten* so)ial* )on)ret*! (eter1inat* (e intera)iunile o%ie)tive i su%ie)tive! res#e)tiv (e 1o(ul (e
re8le)tare senorial* a 1e(iului! #re)u1 i (e 1o(ul (e ela%orare a relaiei (e r*s#uns (e )*tre in(ivi('
Totui! a)este teorii au 1eritul (e a 8i se1nalat #rin)i#alii 8a)tori i1#li)ai 3n etiolo5ia (elin)venei
+uvenile! #re)u1 i #rin)i#alele (is8un)ii i )arene ale unor instituii )u rol (e so)ialiare i )ontrol
so)ial' ?ns*! #entru o )unoatere e;<austiv* a resorturilor )are 5enerea* violena 3n r:n(ul 1inorilor i
tinerilor! este ne)esar* o anali* intera)tiv* a tuturor teoriilor! #entru a reine e;#li)aiile #ertinente i
8a)torii s#e)i8i)i unui anu1it areal teritorial i so)ial! (ar i o a%or(are #luri(is)i#linar* a (o1eniului luat
3n (is)uie! 3n s)o#ul ela%or*rii unor 1o(ele etiolo5i)e i predictive! )a#a%ile s* sur#rin(* 3ntrea5a
varietate i )o1#le;itate a (i8eriilor 8a)tori (eli)to5eni! 1o(ele )are tre%uie s* ai%* 3n ve(ere )el #uin
trei niveluri (e anali*> 1a)roso)ial so)ietatea 3n ansa1%lul ei- 1i)roso)ial 8a1ilia! )oala!
ve)in*tatea! 5ru#ul (e 1un)*! 5ru#ul (e #rieteni! aso)iaii i )lu%uri (e tineri- in(ivi(ual #ersonalitatea
1inorului! (at* (e tr*s*turile #si<i)e i 8ii)e )are 3l )ara)teriea*' Analia #re(i)tiv* este vital*! 3ntru):t
ea #er1ite s)<iarea ten(inelor viitoare ale 8eno1enului (e (elin)ven* +uvenil* i sta%ilirea unor
#ro5ra1e i strate5ii (e intervenie o#eraionale'
Seciune! ! III'!
E,iolo/i! $elincenei "uenile 4n Rom5ni!
0c!u#e /ener!le 6i +*eci7ice concre,e2
:9- Prelimin!rii
&& Perioada re+i-ului co-unist
&
.ei se re)unotea e;istena unor 1ani8est*ri (elin)vente 3n
r:n(ul tinerilor i 3nainte (e &282! a)estea erau 1ini1aliate 3n ra#ort )u situaia (elin)venei +uvenile (in
alte *ri! 1ai ales (in )ele )a#italiste' Feno1enul era )ara)teriat! la a)ea vre1e! (e (ou* tr*s*turi
#rin)i#ale> se)retiarea a%solut* a (atelor statisti)e 3n ve(erea ne5*rii 8eno1enului i 1ani#ularea
le5islativ*! 3n sensul s)<i1%*rii naturii unor 8a#te #enale )o1ise (e tineri (#rin )are s=a li1itat
#osi%ilitatea #ro)urorilor i +u(e)*torilor (e a ur1*ri i in)ul#a anu1ite 8a#te (eviante ale 1inorilor)! 3n
ve(erea 1as)*rii (i1ensiunii reale a (elin)venei +uvenile'
Ast8el! (ei nu se #oate tii )u )ertitu(ine ):t (e )ore)te sunt (atele statisti)e (in a)ea #erioa(*!
)on8or1 Anuarului Statisti) al Ro1:niei! reult* o 1e(ie (e )ir)a ,'800 (e 1inori (elin)veni #e an!
v:r8ul 8iin( atins 3n anul &28/ )u /'686 (e )auri' Carea 1a+oritate a 1inorilor (74F) au )o1is (eli)te (e
8urt 3n (auna #ro#riet*ii #u%li)e i #rivate! 2!2F (eli)te (e ultra+ i a5resiuni 8ii)e! ,!,F (eli)te (e o1or
i viol! restul (e 4!8F 8iin( (eli)te (e #rostituie! )eretorie i va5a%on(a+' Ca v:rst*! #on(erea 1ai 1are
este (einut* (e 1inorii 3ntre &6=&8 ani (#este 8/F)' Ca o tr*s*tur* 5eneral*! 1a+oritatea tinerilor se
)on8runtau )u #ro%le1e 5rave (e so)ialiare 8a1ilial* i )olar*! 1ani8estate #rin 8u5* (e a)as* i (e la
)oal*! 8urt! va5a%on(a+! a5resiuni 8ii)e! )onsu1 (e al)ool! a(erarea la antura+e ne5ative et)'
.e alt8el! )er)et*rile so)iolo5i)e i )ri1inolo5i)e (in a)ea #erioa(*! )u toate inter(i)iile i1#use (e
re5i1ul totalitar! au (us la )onturarea #rin)i#alilor 8a)tori )are au 8avoriat 8eno1enul in8ra)ional 3n
&
D- BANCIU) S- ;- R<DULESCU! Evoluii ale delincvenei %uvenile n om!nia' Cercetare i prevenire social! E(itura
Lu1ina Le;! Du)ureti! 2002! #' 2,8=24,'
22
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
r:n(ul tinerilor> a) so)ialiarea (e8i)itar* sau )<iar ne5ativ* 3n )a(rul 8a1iliei! )ara)teriat* (e )on8li)te
5rave i re#etate 3ntre #*rini i 3ntre #*rini i )o#il! li#sa (e a8e)tivitate i )o1uni)are! a%an(on 8a1ilial!
)onsu1 a%uiv (e al)ool et)'- %) ee)ul )olar! atitu(inea in(i8erent* 8a* (e )oal* i! 3n 8inal! a%an(onul
)olar! 8eno1en la )are a )ontri%uit i 1ar5inaliarea elevilor 9#ro%le1*9 (e )*tre )a(rele (i(a)ti)e- ))
in(u)ia ne5ativ* a 5ru#ului stra(al sau (e #rieteni'
&* Perioada post@re!olu'ionar
&
Este (e ne)ontestat )* a e;istat (elin)ven* +uvenil* 3n Ro1:nia
i 3nainte (e anul &282! an 3n )are a 8ost 3nl*turat re5i1ul )o1unist! 8iin( 3nlo)uit )u un siste1
(e1o)rati)! %aat #e li%ertate i res#e)tarea (re#turilor in(ivi(uale ()el #uin! a)estea sunt )ara)teristi)ile
atri%uite (e )*tre teoria #oliti)* or:n(uirii so)io=#oliti)e (e1o)rati)e)' .u#* a)el an so)ietatea
ro1:neas)* a 8ost su#us* unor trans8or1*ri stru)turale #ro8un(e! )are! (in)olo (e %ene8i)iile a(use! au
(eter1inat i o stare (e ano1ie! )onst:n( 3n (ere5l*ri e)ono1i)e! insta%ilitate #oliti)*! in)oeren* i
in8laie le5islativ*! li#sa ierar<i*rii #riorit*ilor (e #oliti)* so)ial*! )oru#ie et)'
A)east* (ere5lare a siste1ului so)io=#oliti) a (eter1inat sau a1#li8i)at unele 8eno1ene ne5ative ()a
s*r*)ia! ina(a#tarea so)ial*! 1ar5inaliarea)! #rintre )are i (elin)vena +uvenil*' Ast8el! (a)* 3n anul
&220! 3n )usto(ia instituiilor a#arin:n( Cinisterului Gustiiei .ire)ia $eneral* a 0eniten)iarelor! se
a8lau 2'/&8 1inori! 3n anul &22& a#roa#e s=a (u%lat! a+un5:n( la /'62/ 3n anul &222! )a 3n anul &228 s* se
atin5* nu1*rul (e 27'000' .e ase1enea s=a 1o(i8i)at i stru)tura )ri1inalit*ii 3n (ire)ia 91arii
)ri1inalit*i9! 1ai ales a in8ra)iunilor (e violen*' Un alt #eri)ol 3l re#reint* s)*(erea v:rstei
(elin)venilor 1inori' Ast8el! (a)* 3nainte (e &282 (elin)venii su% &6 ani re#reentau &/F (in
(elin)vena +uvenil*! 3n &228 nu1ai )ei su% &4 ani au atins 24F' A#are i un 8eno1en ne)unos)ut 3n
#erioa(a re5i1ului )o1unist 9)o#ii str*ii9 )are re#reint* (oar v:r8ul 8eno1enului (e 9s*r*)ie
in8antil*9'
Un a1#lu stu(iu statisti) #rivin( evoluia )ri1inalit*ii 3n Ro1:nia 3n #erioa(a &288=&22, #reint*
ur1*toarele e;#li)aii etiolo5i)e ale a1#li8i)*rii 8eno1enului>
2
1ultitu(inea a)telor (e )le1en* (in
#erioa(a &288=&220! iar o 1are #arte (in )on(a1naii eli%erai (in #eniten)iare au re)i(ivat- (es)<i(erea
5ranielor 8*r* s* e;iste un su8i)ient )ontrol! )eea )e a (eter1inat )reterea (orinei (e a o%ine #ro8ituri
1ari i re#e(e- )on)entrarea #o#ulaiei 3n 1arile orae! (e )ele 1ai 1ulte ori 8*r* s* se asi5ure )on(iii
(e)ente (e lo)uit i un lo) (e 1un)*- s)*(erea in8luenei stru)turilor (e )ontrol so)ial (8a1ilie! )oal*
et)')- 5rava sl*%ire a si1ului 1oral 3n o#oiie )u etalarea violenei 3n 1ass=1e(ia i 3n so)ietate- li#sa
unui siste1 le5islativ )oerent #entru 1inorii (elin)veni i )ei #re(elin)veni'
?ntr=o alt* o#inie
,
se #ot i(enti8i)a (ou* )ate5orii (e ele1ente )e )ara)teriea* (elin)vena +uvenil*>
ele1ente (e )ontinuitate i (e (is)ontinuitate' Ele1entele (e )ontinuitate viea* 1eninerea unor
(is8un)ii ale ve)<iului siste1! 1ani8estate la nivelul instituiilor (e so)ialiare i inte5rare 1oral* a
tinerilor! (ar i al unor 8a)tori (e ris) )are a1#li8i)* i 3n #reent 1ani8est*ri (e (elin)ven* +uvenil*'
Ele1entele (e (is)ontinuitate se re8er* la 8a#tul )* tineretul nu 1ai re#reint* o )ate5orie (e1o5ra8i)*
o1o5en* sau ne(i8ereniat*! a#*r:n( o serie (e #arti)ularit*i (e v:rst*! statut so)ial! siste1 valori) i
nor1ativ 3n relaiile tinerilor! #re)u1 i a#ariia unor stiluri (e via* i su%)ulturi +uvenile )u ten(ine (e
)ontestare a lu1ii a(ulilor'
:8- C!u#e /ener!le 6i +*eci7ice concre,e
*& Srcia cronic
4
Ro1:nia se )on8runt* 3n #ri1ul r:n( )u o )ri* a resurselor e)ono1i)e' .u#*
anul &282 8or1area 1e)anis1elor e)ono1iei (e #ia* a 3naintat 8oarte 5reu! re8or1ele #oliti)e i so)iale
i=au atins 3n 1i)* 1*sur* o%ie)tivele! iar viaa oa1enilor s=a (eteriorat )ontinuu su% as#e)t e)ono1i)!
&
E- ST<NI=&R 3n lu)rarea )ole)tiv* )ustiia pentru minori! )oor(onatori ;- C&CA'C&(;A) C- ;- CR<CIUNESCU) L- V-
LEFTERAC>E! E(itura Universul Guri(i)! Du)ureti! 200,! #' ,,=,/- F- GRECU) S- ;- R<DULESCU! $elincvena %uvenil
n societatea contemporan! E(itura Lu1ina Le;! Du)ureti! 200,! #' ,66=,67 i ,8,=,8/'
2
&RTANSA BRE(EANU! 2ran"iia i criminalitatea! 3n E- ST<NI=&R! op' cit'! #' ,4'
,
D- BANCIU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' 244'
4
F- GRECU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' ,68=,62'
2,
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
atin5:n(u=se o rat* a in8laiei (e #:n* la 40F' C<iar 3n #reent (2008) salariul 1e(iu #e e)ono1ie se
5*sete 3n +urul su1ei (e 200 (e euro! )u 1ult su% 1e(ia euro#ean*' La a)este venituri s)*ute se a(au5*
)reterea #er1anent* a#reurilor 3n toate se)toarele e)ono1i)e'
0otrivit unui stu(iu ela%orat (e Institutul #entru Cer)etarea Calit*ii Lieii! 3n ur1a unui #roie)t a8lat
su% #atrona+ul 0ro5ra1ului Naiunilor #entru .evoltare! ro1:nii sunt (e #este 6 ori 1ai s*ra)i (e):t 3n
anul &282' Rata s*r*)iei a )res)ut (e la 7F 3n &282! la 44F 3n 200&' ?n )a(rul #o#ulaiei s*ra)e! &/ F se
)on8runt* )u o s*r*)ie e;tre1*' Sunt a8e)tai )u #re)*(ere> o1erii (60F (in ei sunt la li1ita s*r*)iei)!
*ranii (/7F (in ei) i #ensionarii' ?n 8un)ie (e stru)tura etni)*! )ea 1ai vulnera%il* la s*r*)ie este
#o#ulaia rro1* (#este 8/F)! ur1at* (e )ea ro1:neas)* (,2F) i )ea 1a5<iar* (,0F)' Cria e)ono1i)*
3ntr=o 8a1ilie este resi1it* )el 1ai 1ult (e )o#ii' A#ariia unui )o#il 3n 8a1ilie 1*rete )u /0F ris)ul
)riei 8inan)iare! 1otiv #entru )are 8oarte 1ulte 8a1ilii (e ro1:ni au &=2 )o#ii! sau )<iar ni)i unul' 0e (e
alt* #arte! )o#ilului #rovenit (intr=o 8a1ilie s*ra)* i se re(u) se1ni8i)ativ ansele (e a reui 3n via*! ris)ul
a%an(onului )olar! (e e;e1#lu! 8iin( (e 2!/ ori 1ai 1are (e):t 3n alte )auri'
Far* a se #utea sta%ili un ra#ort (e )aualitate (ire)t* 3ntre s*r*)ie i (elin)vena +uvenil*! ea este
res#onsa%il* (e 1o(ul 3n )are 8a1iliile 3i )res) )o#iii! i (e ai)i se nas) o serie (e 8a)tori 8avoriani
#entru o )on(uit* (eviant*! )u1 ar 8i>
a) 8rustrarea unui 1o( (e via* li1itat 3n resurse 8a* (e )el al altor )o#ii i tineri (in antura+ul
1inorului 3l (eter1in* la utiliarea unor 1i+loa)e nele5iti1e! )<iar ili)ite! #entru atin5erea s)o#urilor!
1i+loa)e a#re)iate (re#t 9soluii (e via*9-
%) 3n unele )auri! 1ai ales 3n r:n(ul #o#ulaiei rro1e! )<iar 8a1ilia este )ea )are 3n)ura+ea*
1inorul la )o1iterea unor a)te (eviante! 3n s)o#ul o%inerii (e resurse nu (oar #entru el! )i #entru
3ntreinerea 3ntre5ului )*1in-
)) #*rinii 8oloses) (i8erite surse (e trai a8late la li1ita le5alit*ii ()u1 ar 8i )ole)tarea (e 8ier ve)<i)!
)eea )e re#reint* un 1o(el ne5ativ #entru 1inor su% as#e)tul 8or1ul*rii o%ie)tivelor i 1i+loa)elor (e
reuit* 3n via*-
() a#ariia 8eno1enului 9)o#iii str*ii9! 8ie la insti5area 8a1iliei ((e e;e1#lu! )o#iii sunt tri1ii la
)erit (e )*tre unele 8a1ilii (e i5ani)! 8ie (in #ro#rie iniiativ*! )a eva(are (intr=o 9via* 5rea9 )u s*r*)ie
i li#s* (e so)ialiare'
** "ri/a fa-iliei
&
.in #un)t (e ve(ere e)ono1i) )ele 1ai 1ari (i8i)ult*i le 3nt:1#in* 8a1iliile
)u (oi sau 1ai 1uli )o#ii' E )onse)in* (ire)t* este s)*(erea nu1*rului (e )o#ii 3ntr=o 8a1ilie' 0uini
a(uli se 3n)u1et* s*=i (oreas)* 1ai 1ult (e (oi )o#ii! iar unii (intre ei nu vor avea ni)i unul' E;ist*!
3ns*! i unele e;)e#ii! res#e)tiv 8a1iliile (e i5ani! )ara)teriate (e interesul relativ re(us #entru
asi5urarea unor )on(iii o#ti1e (e trai 1inorului! iar 3n li#sa %arierelor e)ono1i)e (is#ar i te1eiurile
li1it*rii natalit*ii' E8e)tele #entru viitorul )o#il sunt! 8irete! (eastruoase (a)* ave1 3n ve(ere )*
#o#ulaia rro1* se )on8runt* )u )ea 1ai 1are rat* a s*r*)iei! i vor 8i e;#ri1ate #rin li#sa unor )on(iii
1ini1e (e <ran*! 31%r*)*1inte! i i5ien*! ee)ul so)iali*rii )olare i a%an(on )olar! (e8i)iene (e
e(u)aie! 1ar5inaliarea so)ial* (atorat* 8a)torilor 1enionai anterior i altor 8a)tori ne5ativi! a#ariia
senti1entului (e 8rustrare i a 8eno1enului (e eti)<etare so)ial* et)'
?ns*! )<iar 8a1iliile (e alte etnii )u (oi sau 1ai 1uli )o#ii se #ot )on8runta )u #ro%le1e e)ono1i)e
5rave! (ate (e o1a+! in)a#a)itatea (e a le asi5ura )on(iiile (e via* )u )are 1inorul intr* 3n )onta)t 3n
antura+ul s*u! )reteri (e #reuri et)' ?n sens )ontrar! alte 8a1ilii (ein resurse 8inan)iare su8i)iente! )<iar 3n
sur#lus! (ar #entru a le o%ine sa)ri8i)* ti1#ul (estinat e(u)aiei i so)iali*rii )u )o#iii lor' Ast8el! #*rinii
3i ne5li+ea*! le (au li%ertate (e#lin*! nu=i su#rave5<ea*! nu in le5*tura )u )oala! ori! (i1#otriv*! #entru
)* nu le 3nele5 ne)esit*ile a8e)tive! a(o#t* 1*suri #unitive #rea severe sau )<iar 3i 1altratea*! nu le
asi5ur* o e(u)aie )ores#un*toare et)' .re#t ur1are! a )res)ut nu1*rul (e 1inori ina(a#tai so)ial! )u
&
F- GRECU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' ,70=,7,- S- ;- R<DULESCU) D- BANCIU) V- TE&D&RESCU!
Criminalitatea n om!nia n periada de tran"iie# teorii, tendine, metode de prevenire! E(itura Li)*! 0iteti! 200&! #' ,06=
,07'
24
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
)arene (e e(u)aie i )on(uite (eviante! la 8el )a i nu1*rul a)elora )are eva(ea*! te1#orar sau
(e8initiv! (in 8a1ilie #entru a se al*tura 1e(iului stra(al'
E alt* #ro%le1* o re#reint* 8a1iliile )u #*rini (ivorai sau se#arai 3n 8a#t' A)este 8a1ilii sunt
)ara)teriate (e o a)ut* li#s* (e 8un)ionalitate i (e un )li1at e(u)aional )u (e8i)iene 1orale' Nu sunt
#uine )aurile 3n )are! #*rintele )*ruia i=a 8ost 3n)re(inat 1inorul! 3l insti5* la ur* 31#otriva )eluilalt
#*rinte sau 1ani8est* 8a* (e el o atitu(ine #rea in(ul5ent*! 3n s)o#ul (e a=i ):ti5a ataa1entul! ori )ele 3n
)are #arintele tr*iete 3n )on)u%ina+! (e 1ulte ori #artenerul (e via* av:n( o atitu(ine ostil*! )<iar
violent*! 8a* (e 1inor! ori )ele 3n )are #*rintele uit* (e )o#il! (e e(u)aia a)estuia! (e nevoile lui (e
so)ialiare! trat:n(u=l )a #e un si1#lu )ole5 (e a#arta1ent' ?n )a(rul a)estor 8a1ilii )on8li)tele sunt
#er1anente! iar #rivaiuniile i insatis8a)iile sunt 8re)vente! (eter1in:n( (isoluia 8a1iliei )a 5ru# )oeiv
i #rote)tiv'
.ar )ria 8a1iliei nu se )onsu1* (oar 3n )a(rul a)estui 1i)ro1e(iu so)ial' Sunt tot 1ai nu1eroase
)aurile (e a%an(on sau #run)u)i(ere' Tot 1ai 1ulte 1a1e 3i a%an(onea* )o#ii 3n 1aternit*i sau
instituii (e o)rotire a 1inorilor' .in #un)t (e ve(ere le5al! un )o#il #oate 8i instituionaliat nu1ai (a)*
are #ro%le1e 5rave (e s*n*tate sau (e8i)iene )are i1#un o 3n5ri+ire #arti)ular*! (ar 3n realitate
1a+oritatea )o#iilor sunt a%an(onai (in 1otive (e s*r*)ie' La 31#linirea v:rstei (e &8 ani )o#ilul tre%uie
s* #*r*seas)* instituia (e o)rotire! (a)* nu 3i )ontinu* stu(iile! 8*r* ni)i un s#ri+in! 8*r* #rote)ie (in
#artea statului! sin5ura soluie )are=i r*1:ne 8iin( a(erarea la 5ru#urile stra(ale i %an(ele (elin)vente sau
8olosirea altor 1i+loa)e ili)ite sau la li1ita le5alit*ii' Cele 1ai 8re)vente )aue ale a%an(onului invo)ate
(e #*rini sunt> s*r*)ia! 3n s#e)ial 3n r:n(ul anu1itor )ate5orii ale #o#ulaiei (i5ani! o1eri! #*rini
al)ooli)i et)')- 3n )aul a%an(onului )o1is (e 1a1ele 1inore #re(o1in* tea1a a)estora (e rea)ia
8a1iliilor lor! a #ro#riilor #*rini! )are! (e )ele 1ai 1ulte ori! nu vor s* a))e#te naterea nou=n*s)utului-
li#sa susinerii (in #artea #artenerului! )el 1ai a(esea )on)u%in- li#sa interesului 8a* (e )o#ii i 8a1ilie 3n
5eneral ((e e;e1#lu! 3n )aul 8e1eilor #ra)ti)ante ale #rostituiei)- )*utarea unui lo) (e 1un)* 3n
str*in*tate et)' Ca soluie e;tre1*! atun)i ):n( sunt )o#leite (e tea1*! unele 1a1e! #ara(o;al )u
#re)*(ere a(oles)ente sau tinere! re)ur5 la #run)u)i(ere'
*) coala 6i delinc!en'a
&
.ea(a#tarea )olar* se 1ani8est* su% (ou* as#e)te> un as#e)t
#e(a5o5i) sau instru)ional! res#e)tiv (i8i)ult*i (e asi1ilare a )unotinelor instru)tive i )ele e(u)ative!
i un altul relaional! (at (e )a#a)itatea (e a sta%ili le5*turi )u #ro8esorii i )eilali elevi! (e a interioria
nor1ele )olare i valorile so)iale a))e#tate! )u alte )uvinte! el e;#ri1* orientarea i sta%ilitatea
atitu(inilor elevului 8a* (e a1%iana )olar*' A#e)tul #e(a5o5i) se tra(u)e #rin ee)ul )olar! iar
(e8i)ienele (e relaionare (eter1in* a#ariia )on(uitelor (eviante'
Ee)ul )olar este i el (e (ou* 8eluri )o5nitiv (#rivin( asi1ilarea )unotinelor instru)tive) i
ne)o5nitiv (#rivin( re5ulile (e e(u)aie) i are la %a* 8a)tori in(ivi(uali i e;o5eni' 0rintre #ri1ii se #ot
a1inti> 1al8or1aii anato1o=8iiolo5i)e! (e8i)iene senoriale! retar( intele)tual ori (oar
<i#ere;)ita%ilitate sau iras)i%ilitate et)' A)eti 8a)tori (au natere unor )o1#le;e (e in8erioritate i
in<i%iii 5enerale! in)lusiv intele)tuale' Nesusinut a8e)tiv (e )*tre )ei (in +ur elevul va (eveni sus#i)ios!
se va iola evit:n( 5ru#urile! sau )<iar va (a 8r:u li%er i1a5inaiei! )onsi(er:n( )* nu este (orit (e )ole5i
sau )* nu este iu%it ni)i 1*)ar (e 8a1ilie' .re#t ur1are! )riele (e #l:ns! e#isoa(ele (e a5itaie i
a5resivitate ver%al* sau )<iar 8ii)*! 8a#tele (e r*%unare! (e la )ele #uerile ()u1 ar 8i! as)un(erea unor
re)<iite ale )ole5ilor! (elaiunea! 1in)iuna et)') la )ele 5rave! (in s8era ili)itului #enal (8urturi! t:l<*rii!
v*t*1are )or#oral* et)')! vor 8i tot 1ai 8ra)vente' ?ntre 8a)torii e;o5eni! )ei 1ai i1#ortani sunt
re#reentai (e )ria 8a1iliei! in)lusiv li#sa res#e)tului #entru e(u)aie i )ultur*! #re)u1 i unii 8a)tori
)olari! )a (e e;e1#lu 1*ri1ea )lasei (e elevi- etero5enitatea a)esteia su% as#e)tul v:rstei i rit1ului
in(ivi(ual (e asi1ilare a )unotinelor- stiluri (i(a)ti)e (e8i)itare- sla%a #re5*tire #ro8esional* a unor
)a(re (i(a)ti)e- nei1#li)area a)estora 3n #ro%le1ele #ersonale ale elevului! 8a#t )are 3i (istanea* #e )ei
&
T- RUDIC<! 3n lu)rarea )ole)tiv* (si,opedagogie pentru e3amenele de definitivare i grade didactice! )oor(onator C-
CUC&=! E(itura 0oliro1! Iai! 200/! #' 28, i ur1'- F- GRECU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' ,7,=,76- S- ;-
R<DULESCU) D- BANCIU) V- TE&D&RESCU! op' cit'! #' ,07=,08'
2/
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
(oi #rota5oniti ai #ro)esului (e 3nv**1:nt! 5ener:n( in(i8erena unuia #entru )el*lalt- nea(a#tarea
#ro5ra1elor olare la ne)esit*ile a)tuale ale so)iet*ii et)' ?n a)este )on(iii! 8eno1enele (e a%senteis1!
ina(a#tare )olar* i a%an(on )olar au (evenit e;tre1 (e 8re)vente! 3n s#e)ial 3n r:n(ul #o#ulaiei rurale'
.ea(a#tarea relaional* viea*! 3n #rin)i#al! tul%ur*rile (e so)ialiare )u 8a1ilia! #ro8esorii i
)ole5ii i 3n)*l)area re#etat* a re5ulilor )ole)tivit*ii )olare sau e;tra)olare' 0aleta a)estor tul%ur*ri este
lar5*! )u#rin:n( 1o(i8i)*ri (e )o1#orta1ent #re(elin)vent! (e ti#ul> 1in)iun*! in)onse)ven*
)o1#orta1ental*! violene ver%ale! )o#iatul siste1ati) la ore! 8u1atul ostentativ! %rus)area (e )*tre %*iei
a 8etelor! re8uul (e a saluta et)'! ):t i a%ateri 5rave (e la nor1ele 1orale i le5ale! )u1 ar 8i> 8urtul
re#etat! violene 8ii)e! va5a%on(a+ul! a)tele (e s#ar5ere sau t:l<*rie! 8a#tele (e (istru5ere (in r*%unare!
)onsu1ul )urent (e al)ool sau (ro5uri! #rostituie et)' Cauele unor ase1enea )on(uite (eviante sunt (e
(ou* 8eluri! res#e)tiv )aue in(ivi(uale (e8i)iene intele)tuale! la%ilitate #si<i)*! <i#ersensi%ilitate!
tul%ur*ri (e )ara)ter! a5resivitate et)'! #re)u1 i )aue 8a1iliale i #si<o#e(a5o5i)e (e or(in )olar! )a (e
e;e1#lu su%= sau su#raa#re)ierea )a#a)it*ilor reale ale elevului! (ea)or(ul (intre elev i e(u)ator
asu#ra 1otivaiilor )on(uitei )olare a(o#tate (e 1inor! )on8li)tele in(ivi(uale 3n )a(rul )lasei (e elevi!
a#ariia unor su%5ru#uri 3n )a(rul )lasei! )u valori i o%ie)tive (i8ereniate! )are #ot intra 3n )on8li)t!
(is)ri1inarea sau #*rtinirea unor elevi (e )*tre e(u)ator! san)iuni #er1isive sau #rea severe et)' ?n
s8:rit! 1ai tre%uie a1intit i un 8a)tor so)io=e)ono1i) 8un(a1ental )oala nu 1ai re#reint* 5arania
su))esului #ro8esional i 1aterial! (re#t ur1are! 3n )onvin5erea 1inorului! (is#are )<iar raiunea (e a
e;ista a olii' Toate a)estea #ot (u)e la o rea)ie (e in(i8eren* 8a* (e 1e(iul )olar! la ne5area valorii
sale i! 3n 8inal! la a%an(onul )olar! a)tiv li#sa 8re)venei )olare! sau #asiv (el*sarea! #ier(erea
interesului #entru #er8or1an*'
Li)ti1e ale #ro#riilor lor #*rini i e(u)atori! )o#iii! 3n 5eneral! i a(oles)enii! 3n s#e)ial! se
orientea* (in )e 3n )e 1ai 8re)vent s#re 5ru#urile stra(ale sau s#re antura+e #rivite su% 8or1a unor
9)lu%uri #rivate9! un(e #or 5*si re)unoatere! i(entitate! se)uritate e1oional*! s#ri+in i a+utor re)i#ro)'
Ca o )onse)in* (ire)t*! )rete ris)ul so)iali*rii ne5ative! i1#li)it al 5eneei )on(uitelor (eviante! #rintre
)are i (elin)vena +uvenil*'
*4 Aeno-enul ;copiii str/ii;
&
Nu e;ist* o (e8iniie le5al* sau unani1* a )o#iilor str*ii! )ea 1ai
8olosit* 8iin( (e8iniia (at* (e $ru#ul (e Stu(iu (in Consiliul Euro#ei> 9)o#ii sau a(oles)eni su% &8 ani!
)are tr*ies) #e stra(* #entru #erioa(e (e ti1# 1ai s)urte sau 1ai lun5i- ei se (e#lasea* (intr=un lo) 3n
altul i 3i au #ro#riul 5ru# (e #rieteni i #ro#riile )onta)te! iar! o8i)ial! (o1i)iliul lor #oate 8i )el al
#*rinilor sau al unei instituii (e stat #entru asisten* so)ial*9' .ei (e8iniia! (ar i (o)trina! vor%ete (e o
v:rst* 3ntre /=&8 ani! sau )<iar #:n* la , ani! 3n realitate v:rsta #oate (e#*i )u 1ult &8 ani' ?n s8:rit! tot
su% as#e)tul (e8inirii! 3n ulti1a vre1e se 8a)e (i8erena 3ntre 9)o#iii str*ii9 )are tr*ies) e;)lusiv 3n
stra(*! i 9)o#iii (in stra(*9 sau 9)o#iii (e #e stra(*9 )ei )are au o lo)uin* al*turi (e 8a1ilie! (ar 3i
#etre) 1ai 1ult ti1# 3n stra(*! 3ns* au )onta)t ilni) )u 8a1ilia! (e re5ul* seara! ):n( se retra5 la so1n'
?n #reent 3n Ro1:nia se esti1ea* )* sunt ))a' /'000=6'000 (e )o#ii 3n stra(*' Nu1*rul lor real este
(i8i)il s* 8ie sta%ilit )u e;a)titate (atorit* 1o%ilit*ii 8oarte 1ari a 8eno1enului' Cei 1ai 1uli (intre
1inorii 8u5ii (e a)as* sau (in )entrele (e o)rotire #*r*ses) +u(eul (e (o1i)iliu! #entru a nu 8i 5*sii (e
8a1ilie i #entru a 8i 5reu i(enti8i)ai' Aa(ar! 1a+oritatea )o#iilor str*ii sunt 8ie 8u5ii (e a)as*! (atorit*
)riei 8a1iliale (relaii tensionate! li#sa a8e)tivit*ii i senti1entului (e #rote)ie! a5resiuni ale tat*lui
31#otriva 1a1ei! )onsu1ul s#orit (e al)ool! 1altratarea )o#ilului! a%uul se;ual et)') i s*r*)iei (o1a+!
li#sa servi)iului #entru unul sau )<iar a1%ii #*rini! a%sena #ers#e)tivelor #ro8esionale i 1ateriale
8avora%ile #entru )o#il et)')! )a o eva(are (intr=un 1e(iu ne#ri1itor! 8ie (in )entrele (e o)rotire #entru
1inori! (in )are 8u5 (e violena )o#iilor 1ai 1ari sau a #ersonalului! (e )on(iiile #roaste (e via*!
#re)u1 i (atorit* ina(a#t*rii la #rivaiunile #e )are le #resu#une 1e(iul so)ial' La a)estea se a(au5* i
8a)tori 1a)roso)iali! )u1 ar 8i a%sena unei #oliti)i so)iale )oerente (in #artea statului! in)a#a)itatea
&
F- GRECU) S- ;- R<DULESCU! op' cit'! #' ,76=,82- I- PITULESCU! Criminalitatea %uvenil' 0enomenul 4copiii str"ii4!
E(itura Naional! Du)ureti! 2000! #' &2& i ur1'- T- A;(A! Conotaii criminogene i noi riscuri pentru ordinea public!
E(itura Lu1ina Le;! Du)ureti! &227! #' &46=&/4'
26
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
a)estuia (e a susine 8inan)iar #ro5ra1e a(e)vate 3ntr=un ase1ena (o1eniu sau un siste1 (e #rote)ie a
1inorilor (e#*it )a #re5*tire i lo5isti)*' .e alt8el! #oliia este sin5ura instituie a statului )are a
(es8*urat o a)tivitate )onstant*! (ar 3n li1itele unor (is#oiii le5ale )are nu 3i a)or(* 8oarte 1ulte
#osi%ilit*i (e a)iune'
Se #oate sta%ili ur1*toarea )lasi8i)are a )o#iiilor )are se a8l* 3n stra(*>
a) )o#ii )are se a8l* 3n stra(* )ea 1ai 1are #arte a ilei i )are au a%an(onat )oala! (ar )are au
)onta)t ilni) )u 8a1ilia! a)etia re#reent:n( 1a+oritatea ())a' /, F)- #reint* )ea 1ai 1are ans* (e
re)u#erare so)ial*-
%) )o#iii 98u5ari9 (e a)as* sau (un )entrele (e o)rotire! (ar #entru #erioa(e relativ s)urte (e ti1#! (e
1a;i1 ):teva luni- i a)etia #reint* anse %une (e reso)ialiare-
)) )o#iii str*ii #er1aneni sau )vasi#er1aneni! a)etia au a%an(onat (e8initiv instituiile (e
o)rotire i #*strea* le5*turi o)aionale! rare! )u 8a1ilia- sunt )el 1ai (i8i)il (e )ontrolat! av:n( 1are
nevoie (e asisten* so)ial* (eoare)e au un )o1#orta1ent (eviant stru)turat! 8iin( a#roa#e ire)u#era%ili'
Ca+oritatea )o#iilor str*ii #rovin (in 1e(iul ur%an (77F)! iar 8eno1enul este (e ase1enea 3nt:lnit
3n 1e(iul ur%an 3n #ro#orie <ot*r:toare (2/F)' E;#li)aia este (at* (e 8a)ilit*ile #e )are le o8er* 1arile
orae> 1ultitu(inea (e a)tivit*i )o1er)iale #rin inter1e(iul )*rora se #ro(u) %ani uor! 8ie #rest:n(
(i8erite 1un)i #entru )o1er)ianii (in on*! 8ie #rin 1i+loa)e ili)ite- 5ara sau 1etroul i 31#re+uri1ile
sale (trenuri! s*li (e ate#tare! )analiare et)') o8er* lo)uri %une (e (or1it- 8lu;ul 1are (e )*l*tori sau
tre)*tori #e stra(* asi5ur* ):ti5uri %une (in )erit! lo)urile (e #ar)are a auto)arelor str*ine )onstituie
surse (e )erit! 8urt sau #rostituie et)' Eraele )are se )on8runt* )u un 8eno1en a)ut sunt> Du)ureti!
9)entrul (e )ole)tare9 a )o#iilor str*ii! Ti1ioara! Iai! i! 1ai #uin! Constana! Dotoani! Da)*u!
0loieti! Cure i Craiova' Ca v:rst*! 1a+oritatea au 3ntre &4=&6 ani! iar )a (urat* (e 9lo)uit9 3n stra(*! 8ie
1ai #uin (e 6 luni! 8ie 1ai 1ult (e , ani' Se #are! (e)i! )* #ri1ele 6 luni sunt (e)isive! 3n a)est interval
ur1:n( s* se sta%ileas)* a(a#ta%ilitatea sau ina(a#ta%ilitatea 1inorului la 1e(iul stra(al'
Liaa str*ii 3i #une serios a1#renta asu#ra )elor )are 3i ur1ea* )alea' Cei 1ai 1uli se )on8runt*
#ro%le1e )a> )u a%an(onul )olar! 1a+oritatea 8iin( (e etnie rro1*- li#sa (e i5ien*- %oli! 3ntre )are
#re(o1in* #araitoele (#e #ri1ul lo))! %oli (e nas=5:t=ure)<i! %oli )u trans1itere se;ual*! sar)ini
ne(orite! in8e)ii #ul1onare! tul%ur*ri neuro=#si<i)e et)'- )onsu1 (e al)ool! tutun (26F)! aurola) ())a' o
trei1e)! iar! 1ai re)ent! )<iar (ro5uri 5rele' 0rintre (e8i)ienele #si<o=intele)tuale #ot 8i a1intite>
vo)a%ular s*ra)! 5:n(ire )on)ret* i i1#osi%ilitatea (e a a%stra)tia! atenie i 1e1orie (e s)urt* (urat* i
insta%ile! )a#a)itate (e )on)entrare s)*ut*! la%ilitate )o1#orta1ental* i e1oional*! (orina #uterni)* (e
inte5rare 3n 5ru#urile stra(ale 3n o#oiie )u reti)ena s#orit* 8a* (e so)ietate i lu1ea a(ulilor'
.ar )ele 1ai 5rave e8e)te ale 1e(iului stra(al sunt re#reentate (e 8avoriarea unor )on(uite
#re(elin)vente i! 3n )ele (in ur1*! in8ra)ionale' Ca 8a#te in8ra)ionale! #e #ri1ul lo) se a8l* )eretoria!
1a+oritatea )ov:ritoare tr*in( (intr=o ase1enea surs* (e 1i+loa)e 1ateriale' Ur1ea* 8a#tele (e 8urt! 3n
s#e)ial (in onele a5lo1erate> 5*ri! 1i+loa)e (e trans#ort 3n )o1un! )entre )o1er)iale! #ar)uri! terasele
unor lo)aluri et)'! i #re(o1in:n( 8urturile (in %uunar i )ele (e tele8oane 1o%ile' ?ntr=o #on(ere 1ai
1i)*! (ar 3n )retere! se a8l* i 8a#tele (e )onsu1 (e stu#e8iante' .ei 1uli (intre )o#iii )are tr*ies) 3n
stra(* sunt or5aniai 3n 5ru#uri! totui sunt #uine )aurile 3n )are a)estea sunt stru)turate #e siste1ul
unei %an(e )e are (re#t o%ie)tiv )o1iterea (e in8ra)iuni' 0eri)olul 1ai 1are vine (in #artea 5ru#urilor
)ri1inale )onstituite (e a(uli! )are vor reui s* 3i atra5* #e 1inori 3n 1i+lo)ul lor i s* 3i 8oloseas)* 3n
(i8erite a)tivit*i (eli)tuale! )eretoria! 8urtul i #rostituia 8iin( #re(ile)te'
?n )on)luie! stra(a este 1e(iul )ri1ino5en )are 8avoriea* 3n )el 1ai 3nalt 5ra( )onta)tul )u
1o(elele i o)aiile )ri1inale' Co#iii str*ii (e ai sunt #otenialii in8ra)tori a(uli (e 1:ine! #entru )*
stra(a este o 9)oal*9 a vieii i a )on(uitelor (eviante i (elin)vente! un(e )o#iii 3nva* )u1 s* se
(es)ur)e i s* su#ravieuias)*! )<iar atun)i ):n( a)easta #resu#une 8olosirea unor 1u+loa)e nele5iti1e sau
ili)ite'
27
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
*5 Prostitu'ia (u!enil
&
Feno1enul e;#loat*rii se;uale a )o#iilor este (i8i)il (e i(enti8i)at
(atorit* li#sei unor re5le1ent*ri le5islative a(e)vate i a unor #oliti)i (e )oor(onare (intre a)estea i
autorit*ile )o1#etente' Foarte #uine )auri au 8ost anunate! i 1ai #uine au a+uns 3n 8aa instanelor (e
+u(e)at*! iar )on(a1n*rile se #ot nu1*ra #e (e5ete' Feno1enul este i 1ai 5rav (a)* ave1 3n ve(ere )*
#iaa se;ului )u )o#ii este (oar un as#e)t al unei #ro%le1e 1ai lar5i a tra8i)ului (e 8iine u1ane'
E;ist:n( )onsu1ul (e a)te se;uale (eviante! a)esta (u)e i1#li)it la 8eno1enele (e #rostituie i
#orno5ra8ie in8antil*' .ei 8eno1enul nu a(u)e ):ti5urile 8inan)iare aa )u1 se 3nt:1#l* )u #iaa se;ului
)u a(uli! el e;ist*! 8iin( (enu1it 9in(ustria uoar*9 a se;ului' Ro1:nia a (evenit un 1e(iu 8avora%il
#entru ra)olarea 1inorilor (atorit* s*r*)iei! )onsu1ul 8iin( 1ult 1ai sla% re#reentat' Cei 1ai a8e)tai
sunt! 8irete! )o#iii (in 8a1iliile s*ra)e i )o#iii str*ii' .e ase1enea! se )onstat* o s)*(ere )onsi(era%il* a
v:rstei (e sta%ilire a unui aa=is 1a+orat! 3n a)est sens! (a)* un %aiat la &4 ani treete (oar interesul
#e(o8ililor! o 8at* (e a)eeai v:rst* 3i #oate 3n)e#e 9)ariera9 3n lu1ea #rostituatelor a(ulte'
Reelele (e e;#loatare se;ual* a 1inorului sunt a(ev*rate #eri)ole nu (oar #entru )o#ii! )i i #entru
3ntra5a so)ietate' Ele 3i (es8*oar* a)tivitatea 3n se)ret! )on8or1 unor #lanuri %ine #use la #un)t! av:n(
le5*turi )u )oru#ia #oliti)* i so)ial* i )u 8eno1enele (e s#*lare (e %ani' Ast8el (e reele 3i (es8*oar*
a)tivitatea 3n trei (ire)ii> servi)ii se;uale! #orno5ra8ie in8antil* i turis1ul se;ual al 1inorilor ro1:ni 3n
alte *ri )onsu1atoare (e #rostituie +uvenil*' 0iaa servi)iilor este 1ai (evoltat* 3n oraele (e la 5ranit*
i 3n )ele )u #otenial turisti)' A%sena 9)aselor (e toleran*9 le5al 3n8iinate a (evoltat alte 1o(alit*i (e
#ra)ti)are a #rostituiei> #rostituia #e (ru1ul #u%li) sau 3n #rea+1a a)estuia (#ar)*ri! str*i! )a1#in5uri!
1oteluri et)')- )asele (e 9ren(e=vous9! a#*rute )a a5enii 1atri1oniale! (ar )are #restea* #rostituie (e
lu;- reelele (e se; #rin tele8on! unele (intre a)estea #er1i:n( i sta%ilirea (e 3nt:lniri- saloanele (e 1asa+
eroti)- )lu%uri (e strea#=tease et)'
$ravitatea 8eno1enului tre%uie a#re)iat* su% trei as#e)te> 3n)*l)area li%ert*ii 8ii)e i #si<i)e a
1inorului! in)lusiv (evoltarea )ore)t* a vieii sale 1orale i so)io=#ro8esionale- trau1atis1ele #e )are le
#rovoa)* unui #si<i) a8lat 3n 8or1are! unele (intre a)estea 5ener:n( 8eno1ene ireversi%ile (nevro*!
an;ietate! tea1*! 8rustrare et)')! 8avoriarea unor )on(uite (eviante i in8ra)ionale! #reente i viitoare
(3nsuin(u=i e;e1#lul )unos)ut! 1inorul #oate (eveni! la r:n(ul s*u! un #e(o8il sau un #ro;enet)'
*, "onsu-ul 6i traficul de dro+uri "onsu-ul de alcool
2
E #arte (in )e 3n )e 1ai i1#ortant* a
(elin)venei +uvenile este 3n le5*tur* (ire)t* sau in(ire)t* )u )onsu1ul i tra8i)ul (e (ro5uri! #re)u1 i )u
)onsu1ul (e al)ool' Feno1enul este 8oarte r*s#:n(it! (e la antura+ele stra(ale i #:n* la )ole)tivit*ile (in
)oli! 8a)ult*i! )lu%uri s#ortive (1ai ales (o#a+) sau alte instituii'
Folosirea re5ulat* a (ro5urilor (u)e la (e#en(en* #si<i)* i (evolt* toleran* i (e#en(en* 8ii)*'
0e 1*sur* )e se instalea* tolerana! senaia (e eu8orie! s#e)i8i)* stu#e8iantelor! (is#are' Consu1atorul
are nevoie (e (ro5 #entru a se si1i nor1al i #entru a evita starea (e r*u (atorat* sevra+ului' A)easta
(u)e la o nevoie in)ontrola%il* 3n a )ontinua s* 8oloseas)* (ro5ul' Si1#to1ele (e sevra+ 3n 1o( o%inuit
se (evolt* 3n 6=&2 ore (e la ulti1a (o* a(1inistrat*' E(at* )e o #ersoan* este (e#en(ent* (e (ro5uri! e
3n stare s* 8a)* ori)e )a s*=i o%in* (oa (e (ro5' Costurile nar)oti)elor ile5ale sunt 8oarte 1ari i
(e#en(enii (eseori re)ur5 la 8urturi 3n 8a1ilie! 3nelarea 8a1iliei! a+un5:n( a#oi la 8urturi! t:l<*rii i )<iar
)ri1* 3n 5ru#ul (e #rieteni! (e )unotine i 3n )o1unitate' .e la in8ra)iunile s*v:rite in(ivi(ual 3n s)o#
(e #ro)urare a (oelor se a+un5e la )onstituirea (e 5ru#uri )ri1inale 8or1ate (in #rieteni i 9tovar*i (e
)onsu19' .ar )el 1ai 5rav as#e)t al #ro%le1ei este ra)olarea )onsu1atorilor (e#en(eni (e )*tre reelele
ile5ale ale tra8i)ului ili)it (e (ro5uri' .e#en(enii a))e#t* s* v:n(* 91ar8a9 3n s)<i1%ul unor (oe #entru
)onsu1ul #ro#riu' Ast8el! ori)e )onsu1ator (e (ro5uri este 3ntot(eauna un #otenial 9(ealer9! )are
s#orete 1e1%rii )ri1ei or5aniate'
Consu1ul (e al)ool )onstituie o #ro%le1* i 1ai 5rav*! nu at:t #rin severitatea e8e)telor sale! ):t
#rin 8a)ilitatea s#orit* (e #ro)urare 3n ra#ort )u (ro5urile' Al)oolul este res#onsa%il (e #ro(u)erea a ))a'
80F (in in8ra)iunile s*v:rite (e 1inori! 3n s#e)ial a )elor (e violen*' La 3n)e#utul se)olului @@! E
&
E- ST<NI=&R! op' cit'! #' 42=44- T- A;(A! op' cit'! #' &40=&46'
2
E- ST<NI=&R! op' cit'! #' /,=/4'
28
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
Ferri se1nala )* nu1*rul in8ra)iunilor (e o1or! loviturile )auatoare (e 1oarte i alte in8ra)iuni (e
violen*! )rete sau (es)rete 3n a)elai ti1# )u #ro(u)ia (e vin' Consu1ul (e al)ool (eter1in* )o1iterea
unor )ate5orii (iverse (e 8a#te #enale! (e la )ele (in )ul#* ((e e;e1#lu! a))i(ente rutiere)! #:n* la )ele
intenionate (o1or! v*t*1are )or#oral*! viol! t:l<*rie! ultra+! (istru5ere et)')'
*. 7elinc!en'a 9n +rup
&
?ntru):t (es#re %an(ele stra(ale s=a vor%it i )u alte o)aii! ai)i vor 8i
#reentate (oar )ara)teristi)ile i (i1ensiunile 8eno1enului 3n Ro1:nia' Ast8el! 8eno1enul este in)i#ient!
(ar sunt (e+a in(i)ii )on)rete )* el se (evolt*> o a(ev*rat* e;#loie a )onsu1ului i tra8i)ului (e (ro5uri!
e;istena unei #uterni)e #iee su%terane! )onstituirea unor 95ru#uri (e interese9 3n unele re5iuni (in
Du)ureti! Draov! Ti1ioara! Constana! aa )u1 reult* (in (ate ale Cinisterului (e Interne i SRI!
)onstituirea 95ru#urilor (e #rote)ie9 )ontra unei ta;e! te;tele 1ui)ii <i#=<o# )are (es)riu viaa 9%*ieilor
(e )artier9! unele in)it:n( la a)te (e %rava(* sau )<iar (eviante i (elin)vente! (eli1itarea onelor (e ora
#rin 5ra88itti et)'
*0 Alte feno-ene specifice
2
Cauele enu1erate i e;#use su1ar #:n* ai)i nu e#uiea*! ni)i #e
(e#arte! 3ntrea5a etiolo5ie a (elin)venei +uvenile (in Ro1:nia' .in 3ntrea5a (iversitate #osi%il*! 3n 8inal!
vor 8i #reentate #e s)urt )*teva (intre ele'
Tot 1ai (es se se1nalea* 3n 1ass=1e(ia (e8i)ienele (e so)ialiare #rin )are tre) )o#iii ai )*ror
#*rini 3i )aut* (e lu)ru 3n str*in*tate' Li#sii (e a8e)tivitatea i 3n(ru1area #*rinilor 3ntr=o #erioa(* ):n(
#si<i)ul i )ara)terul lor se a8l* 3n 8or1are! a)eti 1inori )a( #ra(* re#e(e in(i8erenei 1e(iului (in )are
8a) #arte! #re)u1 i in8luenelor ne8aste ale antura+ului i li#sei (e )ontrol i su#rave5<ere' Con(uitele
(eviante 5enerate (e )ria )are a#are 3n s:nul 8a1iliei sunt! )el 1ai a(esea! auto(istru)tuve (introvertire!
iolare! ten(ine (e sui)i(! sau (i1#otriv*! eva(are 3n lu1ea #re(elin)vent*! a%an(on )olar #asiv i )<iar
a)tiv et)')! (ar #ot re#reenta i un #eri)ol #entru so)ietate #rin 8a#te #re(eli)tuale sau )<iar in8ra)ionale
(va5a%on(a+! )onsu1 (e (ro5uri! 8urturi! violene 8ii)e et)')' Totui! tre%uie 8*)ut* (istin)ie 3ntre #*rinii
)are 3i las* )o#iii 3n 5ri+a unor ru(e res#onsa%ile! interes:n(u=se #erio(i) (e soarta lui! i )ei )are 3i
a%an(onea* e8e)tiv 3n sea1a unor ru(e in)a#a%ile (e a 3n5ri+i un 1inor ((in )aue (e v:rst*! situaie
1aterial*! li#sa interesului et)')! sau )iar 8*r* #rote)ia unui a(ult'
Un alt 8eno1en ne5ativ! #rovo)at (e )arenele )o1uni)*rii 3ntre #arini i )o#ii! este aa nu1itul
8eno1en 9e1o9 ((in en5leul emotion M e1oie! e1otivitate)' Co1#orta1entul s#e)i8i) se )ara)teriea*
#rin e;a)er%area e1oiilor ne5ative! #rin e;#lorarea senti1entelor (e 8rustrare! u1ilin*! (urere! #rintr=o
)on)e#ie ni<ilist* i 8atalist*' T:n*rul 9e1o9 se )re(e in8erior i inutil! #entru el viaa nu are orionturi
lu1inate! so)ietatea nu 3l (orete! as)ult* 1ui)* ro)B! se 31%ra)* ne3n5ri+it! )u <aine ne5re sau alte )ulori
su1%re! 3i las* #*rul lun5! ne3n5ri+it sau )u 8riuri )are i1it* #*rul ne3n5ri+it' Sunte1! aa(ar! 3n 8aa unui
)o1#orta1ent nevroti)! auto(istru)tiv! 1otiv #entru )are a)eti )o#ii )o1it! 3n #ri1ul r:n(! a)te #rin )are
se #un 3n #eri)ol #e ei 3nii (iolare! a%an(on )olar! auto1utilare #si<i)* sau 8ii)*! 3n8o1etare sau alte
te<ni)i 3n s)o#ul #ro(u)erii (e su8erin*! sui)i( et)')! i 1ai rar )onstituie un #eri)ol #entru )o1unitate'
?n s8:rit! un real #eri)ol #entru so)ietate! (ar i #entru 1inori! 3l re#reint* 8eno1enul satanist'
Curentul satanist 8a)e #arte (in 1i)area NeQ A5e! 3n )are se re5*ses)! #e l:n5* 9Diseri)a lui Satan9! i
alte entit*i se)tante! )u1 ar 8i Aso)iaia Lr*+itoarelor sau Diseri)a S)ientolo5i)*' Satanitii au (re#t s)o#
9slu+irea autenti)*9 a lui Satan i #ro)la1area lui )a 9sin5ur .u1neeu9' A(e#ii satanis1ului sunt 5ru#ai
3n trei stru)turi or5aniaionale> )ate5oria o)ult* a vr*+itorilor i vr*+itoarelor! ur1ai (ire)i ai unor eit*i
1ale8i)e (in )ulturile asiriene! %a%iloniene! iu(ai)e! ate)e et)' re#reint* linia iniiati)*- %iseri)a
satanist*! o (es#rin(ere (in linia iniiati)*- i o 1i)are la 1o(* a tinerilor! 3n s#e)ial su% 20 (e ani! )are
re#reint* sursa (e ra)olare #entru #ri1ele (ou* )ate5orii (e 5ru#*ri sataniste' ?n Ro1:nia se )unoate
(oar e;istena ulti1ei 8or1e (e a(ulaie satanist*! (ar se )unos) 3n)er)*ri (e in8iltrare a unor se)te
autenti)e NeQ A5e' .i8i)ultatea (e a o%ine in8or1aii este (at* si (e )ara)terul stri)t se)ret i as)uns al
#ri1elor (ou* )ate5orii (e 5ru#*ri sataniste #e )are 3l #ro1ovea* 1e1%rii lor'
&
E- ST<NI=&R! op' cit'! #'
2
T- A;(A! op' cit'! #' ,7=4& i /2 i ur1'- site=ul o8i)ial al iarului 9A(ev*rul9'
22
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
Feno1enul satanist )onstituie un #eri)ol la a(resa tinerilor #rin (ou* as#e)te> )o1#orta1entul
)oti(ian #e )are 3l i1#une i ritualurile (e slu+ire a (iavolului' Co1#orta1entul )oti(ian se )ara)teriea*
#rin> )onsu1 (e al)ool 3n )antit*i ri(i)ate- )onsu1 (e (ro5uri- )liee ver%ale 3n +urul unor )uvinte )<eie!
)a 9s:n5e9! 9%estie9! 9lanuri9! 91or1:nt9 et)'- 3n ti1#ul (ansului se 8olosete violena (mos,)- se #ra)ti)*
se;ul sau violul 3n 5ru#- se #ro1ovea* i #ra)ti)* )o1#le;ul %r:n)ovenes)- se #ro1ovea* #rin)i#ii (e
via* (e ti#ul> 9Ceea )e te iu%ete! te u)i(e' U)i(e! (e)i! tot )eea )e te iu%eteS9! 9F* tot )e vreiS9! 90uterea
este 3n tineS9 et)' Co1#orta1entele rituali)e #resu#un> 3nt:lniri 3n )avouri! 5rote! )i1itire et)'- #:n5*rirea
ru5*)iunilor )retine- sa)ri8i)ii )u ani1ale sau )<iar u1ane- su#unerea unor 1e1%rii ai 5ru#ului sau teri
la tortur* 8ii)*- sinu)i(eri rituali)e et)'
.ei orientarea satanist* se a8l* 3n sta(iu in)i#ient la noi 3n ar*! totui se i1#une su#rave5<erea
8eno1enului #entru a se evita e;itn(erea lui! )u at*t 1ai 1ult )u ):t vi)ti1ele sale i1e(iate sunt tinerii!
)ate5oria so)ial* )ea 1ai vulnera%il* (atorit* unui (is)ern*1:nt 3n 8or1are i a #ro)eselor s#e)i8i)e
v:rstei a(oles)enei'
:.- Pre$icie 6i *reenire
&
Investi5area )auelor )are (eter1in* (elin)vena +uvenil*! 8*r* a #une reultatele 3n servi)iul
anti)i#*rii 1o(ului 3n )are vor evolua )on(uitele (eviante 3n viitor! re#reint* un (e1ers inutil at:ta ti1#
):t el nu o8er* #osi%ilitatea re)u#er*rii so)iale a 1inorilor (elin)veni' Se tie )* 1a+oritatea
(elin)venilor 1inori 3i 3n)e# 9)ariera9 in8ra)ional* #ornin( (e la un lun5 ir anterior (e 8a#te
#re(eli)tuale' Ast8el! #er8or1anele )olare 1ini1e! a%senteis1ul )olar! eroiunea (in )*1inul 8a1ilial!
va5a%on(a+ul! a5resiunile ver%ale sau 8ii)e sunt nu1ai ):teva (in a)este )on(uite #re(eviante sau
(eviante' 0ro%le1a este! (e 8a#t! sta%ilirea 1o1entului la )are #ute1 )on)<i(e )* ase1enea a)te ale
t:n*rului )onstituie 9anti)a1era9 (elin)venei +uvenile' E ast8el (e )on)luie tre%uie s* ai%* la %a* )el
#uin (ou* #re1ise>
a) )on(uita (eviant* i (elin)vent* este (oar e8e)tul unor )aue )on)rete- aa(ar tre%uie i(enti8i)ate
)auele #entru a #utea sta%ili )are este #on(erea lor 3n a)tul (eviant-
%) 8a#tele 1inorului nu tre%uie )ali8i)ate stri)t 3n sensul nor1ei +uri(i)e #entru a se evita 8eno1enul
(e eti)<etare (ar i #entru a nu i(enti8i)a un )o1#orta1ent )a 8iin( (eviant 3n %aa unor #re+u(e)*i'
E#eraiunea nu este una 8a)il* ni)i #e (e#arte! (ar ea este ne)esr* #entru a a(o#ta 1*surile #otrivite
(e #revenie ):t ti1# (e8i)ienele (e )o1#orta1ent nu se a)utiea*' .o%:n(irea (e )*tre 1inor a unui
)o1#orta1ent (elin)vent stru)turat s)a(e (rasti) ansele a)estuia (e re)u#erare so)ial*! in(i8erent (e
1*surile (e o)rotire luate sau (e #e(e#sele a#li)ate' .in ne8eri)ire! a#li)area unor #e(e#se #rivative (e
li%ertate 8a* (e in8ra)torul 1inor va (u)e nu la ree(u)area a)estuia! )i! (i1#otriv*! la sociali"area lui
negativ' 0entru (einut sunt )riti)e (oar #ri1ele 6 luni (e 3n)ar)erare! 8iin( #erioa(a (e a)o1o(are! (u#*
)are intervine o%inuina! a#oi rutina i asu1area te<ni)ilor ili)ite (e su#ravieuire 3n 1e(iul in8ra)ional
(e la 9veteranii9 lo)ului (e (einere' 0entru a)est 1otiv! este ne)esar* a))entuarea rolului 8or1elor i
1o(alit*ilor (e #revenie! intervenie i #ostvenie! #re)u1 i (iversi8i)area a)estora' 0rin)i#alele (ire)ii
(e a)iune #ot 8i>
a) 3n8iinarea i 8un)ionarea unor instane s#e)iale #entru )auele )u 1inori i! 3n 5eneral!
or5aniarea unei +ustiii #entru (elin)venii 1inori 3n )on8or1itate )u stan(ar(ele (e la nivelul altor *ri
euro#ene i a1eri)ane-
%) (iversi8i)area a)tualului siste1 (e 1*suri +uri(i)e a#li)at 1inorilor in8ra)tori! #rin )reterea
#on(erii#e(e#selor ne#rivative (e li%ertate-
)) 8un)ionarea i e;tin(erea siste1ului (e #ro%aiune 3n )auele )u 1inori! (u#* 1o(elul e;istent 3n
)a(rul altor le5islaii #enale-
() )reterea rolului )o1unit*ii 3n #ro)esul (e susinere i reinserie so)ial* a 1inorilor in8ra)tori
#entru a=i #rote+a (e le5ea #enal* i #e(e#sele #rivative (e li%ertate-
&
S- ;- R<DULESCU) D- BANCIU) V- TE&D&RESCU! op' cit'! #' &44=&/0 i ,&0=,&2'
,0
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
e) (erularea unor #ro5ra1e (e asistare so)ial* i +uri(i)* a 1inorilor 3n #erioa(a a(oles)enei!
3ntru):t la a)east* v:rst* sunt )el 1ai e;#ui la un )o1#orta1ent (eviant! (atorit* 5ra(ului ri(i)at (e
vulnera%ilitate )ri1ino5en* s#e)i8i) a)estei #erioa(e a vieii'
,&
Rosta Covalev Laureniu Titu Cotio! "tiine #enale! An I! $ru#a Si%iu! Sesiunea iunie 2008
Bi1lio/r!7ie
& TUD&R A;(A! Conotaii criminogene i noi riscuri pentru ordinea public! E(itura Lu1ina Le;!
Du)ureti! &227
* DAN BANCIU) S&RIN ;- R<DULESCU! Evoluii ale delincvenei %uvenile n om!nia' Cercetare
i prevenire social! E(itura Lu1ina Le;! Du)ureti! 2002
) FL&RENTINA GRECU) S&RIN ;- R<DULESCU! $elincvena %uvenil n societatea
contemporan! E(itura Lu1ina Le;! Du)ureti! 200,
4 I&N PITULESCU! Criminalitatea %uvenil' 0enomenul 4copiii str"ii4! E(itura Naional! Du)ureti!
2000
5 S&RIN ;- R<DULESCU) DAN BANCIU) VASILE TE&D&RESCU! Criminalitatea n om!nia
n periada de tran"iie# teorii, tendine, metode de prevenire! E(itura Li)*! 0iteti! 200&
, TIBERIU RUDIC<! 3n lu)rarea )ole)tiv* (si,opedagogie pentru e3amenele de definitivare i grade
didactice! )oor(onator C&NSTANTIN CUC&=! E(itura 0oliro1! Iai! 200/
. E;ILIAN ST<NI=&R 3n lu)rarea )ole)tiv* )ustiia pentru minori! )oor(onatori ;ARIA C&CA'
C&(;A) CRISTIANA';I>AELA CR<CIUNESCU) LAVINIA VALERIA LEFTERAC>E!
E(itura Universul Guri(i)! Du)ureti! 200,
0 IANCU T<N<SESCU) GABRIEL T<N<SESCU) CA;IL T<N<SESCU! Criminologie
-*gresologie' .ictimologie' $etentologie/! E(itura All De)B! Du)ureti! 200,
2 TE&D&R VASILIU) GE&RGE ANT&NIU) =TEFAN DANE=) G>E&RG>E DARBNG<)
DU;ITRU LUCINESCU) VASILE PAPAD&P&L) D&RU PAVEL) DU;ITRU P&PESCU)
VIRGIL R<;UREANU! Codul penal al & comentat i adnotat' (artea general! E(itura
"tiini8i)*! Du)ureti! &272
&> Site=ul o8i)ial al iarului 9A(ev*rul9
,2

S-ar putea să vă placă și