Sunteți pe pagina 1din 5

Actul constitutiv al societatilor comerciale.

Forma actului constitutiv

Actul constitutiv al societatii in nume colectiv sau al societatii in comandita simpla este contractul de
societate, iar al societatii pe actiuni, societatii in comandita pe actiuni sau societatii cu raspundere
limitata este contractul de societate si statutul. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub
forma unui singur inscris, numit „act constitutiv unic”. Indiferent de denumirea pe care o are, actul
constitutiv inseamna de fapt, contractul care se incheie intre asociati.

Regula: Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata. Se semneaza de toti asociatii sau, in caz de
subscriptie publica, de fondatori.

Exceptii: Actul constitutiv se incheie in forma autentica in cazul:

q aportului la capitalul social a unui teren;

q societatii in nume colectiv sau in comandita simpla;

q societatii pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica.

Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la Oficiul registrului comertului (art. 5 alin. (7)
din Legea nr. 31/1990, modificata). In alte conditii, data certa a actului constitutiv intocmit sub forma
unui inscris sub semnatura privata se dobandeste pe baza incheierii notarului public sau a unui cabinet
de avocatura, potrivit art. 5 din Legea nr. 51/1995, republicata.

La autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, la darea de dare certa se va prezenta dovada eliberata
de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe proprie raspundere privind
detinerea calitatii de asociat unic intr-o societate cu raspundere limitata.

1. Fondatorii

Din punct de vedere teoretic, un aspect comun tuturor formelor de societati comerciale este aceea
legata de notiunea de „fondatori ai societatii”.

Legea face referire in doua situatii la notiunea de fondator:

sunt fondatori, in temeiul art. 6 din Legea nr. 31/1990, republicata, semnatarii actului constitutiv,
precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii;           

sunt fondatori persoanele care demareaza constituirea unei societati pe actiuni prin subscriptie publica,
intocmind prospectul de emisiune pe care urmeaza sa il dea publicitatii.

Pentru ca o persoana sa poata fi considerata fondator, conform Legii nr. 31/1990, republicata si
modificata,ea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

q sa aibq sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals,
inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare/luare de mita sau pentru orice alta infractiune
reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata si modificata pentru infractiunile prevazute la art.143-
145 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei, precum si pentru infractiunile prevazute de
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Pentru constituirea unei societati comerciale, printre actele necesare ce urmeaza a se depune la Oficiul
registrului comertului sunt si declaratiile pe proprie raspundere ale asociatilor, prin care acestia atesta
faptul ca indeplinesc conditiile pentru a fi asociat (printre aceste conditii figurand si cea referitoare la
faptul ca nu au fost condamnati pentru una din infractiunile enumerate de art. 6 alin. (2) din Legea nr.
31/1990, republicata)

a capacitate deplina de exercitiu;

q sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals, inselaciune,
delapidare, marturie mincinoasa, dare/luare de mita sau pentru orice alta infractiune reglementata de
Legea nr. 31/1990, republicata si modificata pentru infractiunile prevazute la art.143-145 din Legea nr.
85/2006, privind procedura insolventei, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

Pentru constituirea unei societati comerciale, printre actele necesare ce urmeaza a se depune la Oficiul
registrului comertului sunt si declaratiile pe proprie raspundere ale asociatilor, prin care acestia atesta
faptul ca indeplinesc conditiile pentru a fi asociat (printre aceste conditii figurand si cea referitoare la
faptul ca nu au fost condamnati pentru una din infractiunile enumerate de art. 6 alin. (2) din Legea nr.
31/1990, republicata)

2. Continutul actului constitutiv

Indiferent de forma de societate, actul constitutiv trebuie sa cuprinda unele mentiuni comune, cum ar


fi:

identificarea asociatilor;

denumirea societatii si forma acesteia;

sediul principal si eventualele sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, birouri, agentii etc.). In
legatura cu sediul, art. 17 din Legea nr. 31/1990, modificata, prevede ca la acelasi sediu vor putea
functiona mai multe societati, daca cel putin o persoana este, in conditiile legii asociat in fiecare dintre
aceste societati; daca imobilul, prin structura lui permite functionarea mai multor societati in incaperi
diferite sau daca, cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul
societatii.

obiectul de activitate, cu precizarea domeniului principal de activitate;

capitalul social subscris si dupa caz varsat;

organele de conducere, de administrare si de control ale societatii;

modul de participare la profit si pierderi;

cauzele de dizolvare si modalitatea de lichidare a patrimoniului societatii.

Orice act constitutiv trebuie semnat de fondatori.

In cazul societatilor de persoane si al societatilor cu raspundere limitata, art. 7, 8 si 81 din Legea nr.


31/1990, republicata si modificata, stabileste urmatoarele elemente care, in mod obligatoriu, trebuie
cuprinse in actul constitutiv, alaturi de cele generale:
numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice;
denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice;

Daca se constituie o societate in comandita simpla, actul constitutiv trebuie sa prevada notiuni distincte
cu privire la cele doua categorii de asociati: comanditati si comanditari.

forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii.

La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de Oficiul registrului comertului


privind disponibilitatea firmei. Dovada rezervarii firmei si, eventual, a emblemei are o valabilitate de 3
luni, de la momentul inregistrarii cererii. In situatia in care o firma nu cuprinde elemente de deosebire
fata de alte firme inregistrate, astfel incat sa existe posibilitatea de a se produce confuzia cu alte firme
inregistrate, Oficiul Registrului Comertului va refuza inscrierea acelei firme.

obiectul de activitate al societatii.   

Potrivit art. 7 lit. c din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, in actul constitutiv trebuie sa se
precizeze domeniul si activitatea principala a societatii respective, indicandu-se, totodata, si codul de
identificare CAEN.

capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar, in natura si,
dupa caz, in creante, precum si data cand se va varsa integral capitalul subscris.

Daca se constituie o societate cu raspundere limitata, se vor preciza numarul si valoarea nominala a
partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau.

asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice sau
juridice, puterile ce li s-au conferit acestora si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;

sucursalele, agentiile si reprezentantele sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, denumite
„sedii secundare” sau dezmembraminte ale societatii;

durata de functionare a societatii, care poate fi determinata, pentru o anumita perioada de timp sau
nedeterminata;

modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

In cazul societatilor de capital, conform art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, trebuie


avute in vedere, in mod obligatoriu, si urmatoarele mentiuni:

identificarea asociatilor potrivit celor aratate pentru societatile de persoane si cu raspundere limitata.
Daca se constituie o societate in comandita pe actiuni, se vor identifica separat asociatii comanditari si
asociatii comanditati;

forma de societate, denumirea si sediul acesteia si, atunci cand este cazul, emblema societatii, cu
aceleasi precizari ca si in cazul celorlalte forme de societate;

obiectulcapitalul social subscris si cel varsat.


La constituire, capitalul social varsat de fiecare actionar nu va putea fi mai mic de 30% din
cel subscris , cu exceptia cazului cand prin lege se prevede altfel (de exemplu, in cazul
societatilor bancare sau al societatilor pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica). Legea
impune insa ca diferenta de capital subscris, sa fie varsat intr-un termen de 12 luni de la inregistrarea
societatii respective, pentru aportul in numerar si de 2 ani pentru aportuls in natura.

In situatia in care actionarul nu-si respecta obligatia de varsare completa a diferentei de capital social
in termenul impus de lege, conform art. 65 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata
actionarul culpabil este obligat la plata despagubirilor si dupa caz a dobanzilor legale, care se
calculeaza de la momentul in care trebuia sa se faca varsamantul.

valoarea bunurilor ce constituie aport in natura, modul de evaluare a acestora si numarul de actiuni
acordate pentru acestea.

Aportul in natura la capital social, trebuie sa fie transmis societatii in constituire din chiar momentul
subscrierii acestuia;

numarul si valoarea nominala a actiunilor cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator.

Daca actiunile sunt de mai multe categorii se va stabili in mod distinct pentru fiecare categorie in
parte, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite actionarilor. Valoarea nominala a unei actiuni
nu poate fi mai mica de 0,1 RON.

administratorii societatii, su a directorilor in cazul sistemului dualist de administrare, precizandu-se


daca acestia sunt persoane fizice sau juridice.

In cazul in care administratorii sunt persoane fizice, se va arata numele de familie si prenumele


acestora, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia. In cazul in care administratorii sunt persoane
juridice, in actul constitutiv se va arata denumirea, sediul si nationalitatea acestora, inclusiv
nominalizarea persoanei fizice care, in fapt, va exercita atributiile administratorului persoana juridica.

Totodata, actul constitutiv trebuie sa prevada puterile ce le sunt conferite administratorilor si


modul in care acestia urmeaza sa-si exercite prerogativele (impreuna sau separat). Este posibil ca unii
administratori sa se bucure de drepturi speciale de reprezentare si de administrare, caz in care
se va face mentiune expresa in acest sens.

In cazul societatilor in comandita pe actiuni, societati in care administrarea si reprezentarea sunt


asigurate de actionarii comanditati, se vor mentiona in mod expres:

datele de identificare ale acestora;

cenzorii societatii, daca sunt persoane fizice sau persoane juridice, aratandu-se datele referitoare la
identitatea lor, intocmai ca si in cazul administratorilor.

de activitate al societatii, precizandu-se domeniul si activitatea principala;

In cazul societatilor de capital constituite prin subscriptie instantanee, desemnarea cenzorilor prin


actul constitutiv are caracter obligatoriu; in cazul societatilor pe actiuni constituite prin subscriptie
publica, cenzorii sunt numiti in cadrul adunarii constitutive, avand in vedere faptul ca art. 28 din Legea
nr. 31/1990, republicata si modificata enumera printre atributiile adunarii constitutive si numirea
membrilor consiliului de administratie respectiv ai consiliului de supraveghere, numirea primilor cenzori
sau, dupa caz, al primului auditor.

durata societatii, cu aceleasi precizari ca si in cazul celorlalte forme de societati comerciale;


modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;

avantajele specifice rezervate membrilor fondatori persoane fizice;

determinarea actiunilor ce apartin actionarilor comanditari, in cazul societatii in comandita pe actiuni;

operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le


preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni;

modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

S-ar putea să vă placă și