Sunteți pe pagina 1din 31

DREPTUL

AFACERILOR
Asist. univ. dr. Gabriela Leuciuc
Capitolul 1
SOCIETĂŢI COMERCIALE
1.1 Terminologie. Sediul legal. Definiţie
 Terminologie
 termenul „societate" provine din cuvântul latin
„societatis" care are semnificaţia de
„asociaţie, întovărăşire, comunitate, unire";
 membrii societăţii sunt desemnaţi prin
cuvântul „asociaţi" care provine din cuvântul
latin „socius" însemnând „tovarăş, părtaş";
 La baza societăţilor comerciale a fost
societatea civilă fără personalitate juridică
reglementată în dreptul roman .
 SEDIUL LEGAL
 Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, Codul civil, Legea
nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a
Codului civil
 Prin Noul Cod civil, regulile acestuia devin
dreptul general aplicabil în materie societară
1.2 Clasificare
 FORME SOCIETARE REGLEMENTATE DE
LEGEA 31/1990 REP.
 Legea nr. 31/1990 rep. reglementează în art. 2
cinci forme juridice societare:
 societatea în nume colectiv;
 societatea în comandită simplă;
 societatea pe acţiuni;
 societatea în comandită pe acţiuni;
 societatea cu răspundere limitată.
DEFINIŢII CONCEPTUALE
 CONCEPTUL DE ACT CONSTITUTIV
 Conceptul desemnează documentul (înscrisul
unic) sau, după caz, documentele (contractul de
societate şi statutul) prin care se constituie
societatea comercială;
 Contractul de societate şi/sau statutul pot fi
încheiate sub forma înscrisului unic.
 Redactarea actului constitutiv se poate face
personal de către asociaţi sau prin avocat, ori
prin serviciul de asistenţă din cadrul Oficiului
Registrului Comerţului;
ALTE CONCEPTE
 CONCEPTUL DE FONDATOR
 fondatori sunt, în sensul legii, semnatarii actului
constitutiv, precum şi persoanele care au un rol
determinant în constituirea societăţii (art. 6 al. 1
Legea 31/1990 rep.);
 NU POT FI FONDATORI:
 persoanele incapabile potrivit legii;
 persoanele care au fost condamnate pentru
infracţiunile de gestiune frauduloasă, abuz de
încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare,
mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită,
precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legea
privind societăţile comerciale.
 CONCEPTUL DE ASOCIAT/ACŢIONARI
 în sensul legii, termenul cuprinde atât asociaţii
cât şi acţionarii;
 desemnează, indiferent de forma juridică
societară, persoana / persoanele care au adus
aportul social la constituirea capitalului social al
societăţii.
 CONCEPTUL DE HOTĂRÂRE A
ASOCIAŢILOR
 desemnează, în sensul legii, şi hotărârea
organelor statutare ale societăţii (art. 61 al. 2 din
Lege)
ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢILOR
COMERCIALE
1.3 ACTUL CONSTITUTIV
 ENUNŢARE
 În raport cu forma juridică a societăţii
comerciale, actul constitutiv este format
din contractul de societate şi statut sau,
după caz, numai unul din aceste
documente:
 1. în cazul societăţii în nume colectiv şi
al societăţii în comandită simplă, actul
constitutiv este format din:
 contract de societate.
 2. în cazul societăţii pe acţiuni, a societăţii în
comandită pe acţiuni şi a societăţii cu
răspundere limitată cu mai mulţi asociaţi, actul
constitutiv este format din:
 contract de societate;
 statut.
 3. în cazul societăţii cu răspundere limitată
unipersonală (cu asociat unic), actul constitutiv
este format din statut.
 CONTRACTUL DE SOCIETATE

 definiţie: două sau mai multe persoane se


obligă reciproc să coopereze pentru
desfăşurarea unei activităţi şi să contribuie la
aceasta prin aporturi băneşti, în bunuri, în
cunoştinţe specifice sau prestaţii cu scopul de a
împărţi beneficiile sau a se folosi de economia
ce ar putea realiza (Noul Cod civil).
 STATUTUL
 definiţie: este un act constitutiv suplimentar
care dezvoltă clauzele contractului de societate
în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea
organelor societare (organe de conducere, de
administrare şi de control din structura
societăţii); este prevăzut ca act constitutiv pentru
anumite forme societare: societăţile de capitaluri
şi societăţile cu răspundere limitată;
 detaliază drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
 conţinutul său trebuie să se coreleze cu
contractul de societate.
 CONDIȚII DE FOND
 CONDIŢII GENERALE DE VALIDITATE A
CONTRACTELOR
 Sunt prevăzute patru condiţii generale de fond
comun tuturor contractelor (prevăzute de art.
1179 din Noul Cod civil).
 a) Consimţământul valabil al
părţilor/asociaţilor
 trebuie să fie exprimat în mod liber şi să nu fie
viciat prin viciile de consimţământ (eroare,
dol, violenţă).
 b) Capacitatea juridică a părţilor/asociaţilor
 părţile/asociaţii trebuie să aibă capacitatea
juridică de a contracta (capacitate de folosinţă
şi de exerciţiu).
 c) Obiectul contractului nu se confundă cu
obiectul societăţii
 constă în prestaţia la care se obligă
părţile/asociaţii;
 trebuie să fie determinat sau determinabil,
posibil şi licit.
 d) Cauza (scopul) contractului
 prevăzută în art. 1235 noul Cod civil „cauza
este motivul care determină fiecare parte să
încheie contractul";
 trebuie să fie reală, licită şi morală.
 ACTUL CONSTITUTIV
 trebuie să aibă conţinutul prevăzut de lege, mai
exact, conţinutul minim de clauze este prevăzut
de:
 art. 7 - pentru societatea în nume colectiv,
societatea în comandită simplă şi societatea cu
răspundere limitată;
 art. 8 - pentru societatea pe acţiuni şi societatea
în comandită pe acţiuni.
 □ clauzele se referă la: datele de identificare
ale asociaţilor, datele de identificare ale
societăţii care se constituie (forma juridică,
firma, sediul social, emblema), obiectul de
activitate cu precizarea domeniului activităţii
principale, capitalul social subscris şi vărsat,
aportul asociaţilor (valoarea, felul, modul de
evaluare, data vărsării integrale), asociaţii care
reprezintă şi/sau administrează societatea,
administratorii neasociaţi, durata societăţii,
clauze privind conducerea, administrarea şi
controlul societăţii, modul de distribuire a
profitului şi a pierderii, sediile secundare, modul
de dizolvare şi de lichidare a societăţii.
2.1 ÎNFIINŢARE
 ACTUL CONSTITUTIV
 CONDIŢII DE FORMĂ
 actul constitutiv se încheie, de regulă, prin
înscris sub semnătură privată care se semnează
de către toţi asociaţii, respectiv de către
fondatori în cazul societăţilor de capitaluri care
se constituie prin subscripţie publică;
 prin excepţie, actul constitutiv se încheie informa
autentică în cazurile prevăzute de art. 5 al. 6 din
Legea nr. 31/1990 rep.:
 când printre bunurile subscrise ca aport la
capitalul social se află un imobil;
 când se constituie o societate în nume
colectiv sau în comandită simplă;
 când societatea pe acţiuni se constituie prin
subscripţie publică.
 FORMALITĂŢILE DE CONSTITUIRE
 În termen de 15 zile de la data încheierii actului
constitutiv, fondatorii sau administratorii
societăţii ori un împuternicit al acestora vor cere
înmatricularea societăţii în Registrul Comerţului
în raza căruia va avea sediul social;
 cererea de înmatriculare este însoţită de:
 actul constitutiv;
 dovada efectuării vărsămintelor pentru
constituirea aportului la capitalul social în
condiţiile stipulate de actul constitutiv;
 dovada sediului declarat;
 dovada disponibilităţii firmei (eliberată de
Registrul Comerţului);
 actele privind dreptul de proprietate asupra
bunurilor aduse ca aport în natură (în cazul
imobilelor, inclusiv certificatul constatator al
sarcinilor care grevează bunul imobil);
 actele constatatoare ale operaţiunilor
încheiate în contul societăţii şi aprobate de
asociaţi;
 declaraţia pe propria răspundere a
fondatorilor, a administratorilor şi a cenzorilor
că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
 Dacă sunt îndeplinite cerinţele legale,
judecătorul delegat la oficiul registrului
comerţului, prin încheiere, va autoriza
constituirea societăţii şi va dispune
înmatricularea acesteia;
 Dacă nu sunt îndeplinite cerinţele legale,
judecătorul delegat va respinge, prin încheiere,
motivat, cererea de înmatriculare sau, după caz,
va lua act de regularizările efectuate dacă
asociaţii înlătură neregularităţile (art. 46 din
Lege).
 Nulitatea societăţii comerciale
 Poate interveni numai în cazurile expres şi
limitativ prevăzute de art. 56-59 şi anume:
 lipseşte actul constitutiv sau nu a fost încheiat
în formă autentică
 când toţi fondatorii au fost la momentul
constituirii societăţii incapabili
 când obiectul de activitate este ilicit sau contrar
ordinii publice
 lipseşte încheierea pronunţată de judecător
delegat de înmatriculare a societăţii
 lipseşte autorizarea administrativă
 lipsesc menţiunile prevăzute în lege
 s-au încălcat dispoziţiile imperative ale legii
privind capitalul social
1.4 PRECIZAREA UNOR CONCEPTE
SPECIFICE DREPTULUI SOCIETAR.
REGIM JURIDIC

 CONCEPTUL DE APORT
 CONCEPTUL DE CAPITAL SOCIAL
 CONCEPTELE DE ACŢIUNI, PĂRŢI SOCIALE,
PĂRŢI DE INTERES
CONCEPTUL DE APORT
 TERMINOLOGIE
 în art. 1881 N. C. C, aportul constă în aducerea în
comun a unui bun pentru desfăşurarea unei
activităţi în scopul de a împărţi beneficiile ce ar
rezulta din acesta;
 în sens etimologic, aportul desemnează „bunul adus
în societate de către asociat".
 FORMELE APORTULUI (OBIECTUL APORTULUI)
 în numerar;
 în natură;
 în creanţe.
REGIM JURIDIC
 APORTUL ÎN NUMERAR
 este un aport constând în contribuţia în bani
(lichidităţi) pe care asociatul o transmite
societăţii comerciale în vederea constituirii
capitalului social;
 este obligatoriu la constituirea tuturor formelor
juridice societare normate de Legea societăţilor
comerciale nr. 31/1990 rep. (art. 16 al. 1 din
Lege);
 nu este purtător de dobânzi.
REGIMUL JURIDIC
 APORTUL ÎN NATURĂ
 Poate consta în bunuri:
 Mobile: corporale (materii prime, materiale)
şi/sau necorporale (drepturi privind fondul de
comerţ, creanţe, acţiuni sau părţi sociale
deţinute la alte societăţi comerciale);
 Imobile: prin natură (construcţii, terenuri) sau
prin destinaţie (utilaje, instalaţii);
 Fond de comerţ.
 bunul care formează obiectul aportului este
supus, în mod obligatoriu, evaluării din
punct de vedere economic;
 valoarea aportului în natură şi modul de
evaluare sunt înscrise în clauzele actului
constitutiv;
 este admis în toate formele societare (at. 16 al.

2 din Lege);
 se realizează prin transmiterea, după caz, a

dreptului de proprietate asupra bunului aflat în


stare de utilizare sau a dreptului de folosinţă;
 bunul adus ca aport devine proprietatea

societăţii comerciale în absenţa unei prevederi


contrare inserată în actul constitutiv (art. 65 din
Legea nr. 31/1990 rep.)
APORTUL ÎN CREANŢE
 este admis în societatea în nume colectiv,
societatea în comandită simplă şi societatea pe
acţiuni cu constituire simultană;
 nu este admis în societatea pe acţiuni cu
constituire prin subscripţie publică şi în
societatea cu răspundere limitată.
CONCEPTUL DE CAPITAL SOCIAL
 DEFINIŢIE : este expresia valorică a tuturor
aporturilor (în numerar şi în natură) aduse de
asociaţi în societatea comercială (capital
nominal
 capitalul social este divizat în fracţiuni denumite:
 părţi de interes - în societatea în nume
colectiv şi societatea în comandită simplă;
 acţiuni - în societatea pe acţiuni şi societatea
în comandită pe acţiuni;
 părţi sociale - în societăţile cu răspundere
limitată.
 capitalul subscris - desemnează valoarea totală a
aporturilor pe care asociaţii s-au obligat să le
transmită societăţii comerciale;
 capitalul vărsat - reprezintă valoarea totală a
aporturilor efectuate, deci a aporturilor care au intrat
în patrimoniul societăţii comerciale, în momentul
constituirii, iar ulterior ca majorare a capitalului.
 semnificaţia contabilă - capitalul social reprezintă
o cifră convenită de asociaţi (în bilanţul contabil
este evidenţiat la pasiv; bunurile efectiv aportate
sunt evidenţiate în activ);
 semnificaţia juridică - capitalul social reprezintă
gajul general al creditorilor societăţilor comerciale.
 reducerea capitalului social sub minimul
legal, în cazul societăţilor comerciale
pentru care legea prevede o limită minimă
a capitalului social, are ca efect dizolvarea
societăţii dacă asociaţii nu decid
reîntregirea capitalului social (este cazul
societăţilor de capitaluri şi a societăţii cu
răspundere limitată);
 capitalul social trebuie reîntregit sau redus

înainte de a se face vreo repartizare sau


distribuire de profit dacă se constată o
pierdere a activului net (art. 68 fin Legea nr.
31/1990 rep.);
DELIMITAREA CONCEPTELOR DE CAPITAL
SOCIAL Şl PATRIMONIU
CONCEPTELE DE CAPITAL SOCIAL Şl DE
PATRIMONIU SUNT DISTINCTE
CAPITALUL SOCIAL PATRIMONIUL SOCIAL
 este expresia valorică  „Orice persoană fizică
a aporturilor asociaţilor sau juridică este titulara
(nominal); unui patrimoniu care
include toate drepturile
şi datoriile ce pot fi
 capitalul social şi
evaluate în bani şi
patrimoniul coincid
aparţin acesteia" (art.
numai în momentul
31, alin. 1, Cod civil);
constituirii societăţii;

S-ar putea să vă placă și