Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie :

1. !. &. +. #. %. 5. 4. 7. 1". 11. 1!. Btrncea M,Btrncea L.M., Analiza financiar ntreprinderii, Editura Risoprint, Cluj- apoca, !""#. a

Btrncea $., Raportri financiare, Editura Risoprint, Clujapoca, !""%. Bu'lea Al., Analiz financiar. Concepte (i studii de caz,Editura Mirton, )i*i(oara, !""#. Bu(e L., Analiza econo*ico-financiar, Editura Econo*ic, Bucure(ti, !""#. ,-eor'-iu Al.,Analiza econo*ico-financiar la *icroecono*ic, Editura Econo*ica, Bucure(ti !""+. ni.el

,rand'uillot B., ,rand'uillot /r., Anal0se financi1re, #e 2dition, ,ualono 2diteur, 3aris, !""4. Lala 3opa $., Miculeac M E., Analiza financiar a ntreprinderii, Editura Mirton, )i*i(oara, !""#. Marion A., Anal0se financi1re, +e 2dition, 6unod, 3aris, !""5. Mr'ulescu 6., iculescu M., Ro8u 9., - 6ia'nosticul econ*ico-financiar, Editura Ro*cart, Bucure(ti, 177+. Mi-ai, $., :coordonator; < Analiza situa=iei financiare a a'en=ilor econo*ice, Editura Mirton, )i*i(oara, 1775. iculescu M., - 6ia'nosticul econo*ic, Editura Econo*ica, Bucure(ti, !""+. 3arasc-i.escu, 6.M., 3.loaia >., Radu /l., ?laru 6., Conta8ilitate financiar, studii de caz, Editura )e-nopress, $a(i !""5.

Analiza economico-financiar

1&. 1+. 1#.

3.loaia, >., 3arasc-i.escu, 6. M., Cojocaru, C., - Analiz financiar, Editura euron, /co(ani, 1775. 3.loaia, >., 3.loaia, 6., Analiza econo*ico-financiar, Editura Molda.ia, Bacu, !""&. 3.loaia >., 3arasc-i.escu, 6.M., ?laru 6., Radu /l., Analiza financiar, studii de caz, Editura )e-nopress, $a(i !""%. Radu /., Crciu*aru 6., Bondoc 6., Analiza econo*icofinanciar a societ=ilor co*erciale, Editura @crisul Ro*nesc, Craio.a, !""%. 9lceanu ,-.,Ro8u 9.,,eor'escu ., Analiza econo*icofinanciar, edi=ia a $$ a Editura Econo*ic, Bucure(ti, !""#.

1%.

15.

34