Sunteți pe pagina 1din 4

=

Acest material te va ajuta să cercetezi unele învăţături ale Turnului de Veghere şi singur să-ţi dai seama dacă organizaţia
„Martorii lui Iehova 1 ” este o restaurare a adevăratului creştinism din primul secol, şi dacă este ori nu religia adevărată 2 .
Câteva din motivele pentru care Martorii lui Iehova nu pot fi numiţi creştini: Cuvântul „creştin 3 ” nu se potriveşte pentru
marea majoritate a „martorilor” deoarece acesta derivă de la Kristos care în limba greacă provine de la „kris” = “uns” şi
„theous” = „zeu”, iar creştini, în greacă „Χ Ρ Η Σ - Τ Ι Α Ν Σ - Ο Υ Σ 4 ” semnifică: “unşii Zeului”, mot-a-mot: „uns-teişti”, şi este
echivalentul termenului ebraic „mesianic” cu referire la botezul cu Spiritul Sfânt (1Petru 4:14,16; 2Cor. 2:21,22) şi
spălările şi ungerea creştinilor ca regi şi preoţi împreună cu Domnul Iesus Christos.
Martorii identifică pe cei 144.000 de israeliţi menţionaţi că ies din Necazul Cel Mare cu o partidă aleasă din rândul lor
care sunt unşi cu spirit dintre care în anul 2002 susţineau că doar în jur la 8000 ar mai fi pe Pământ. În accepţiunea
Turnului de Veghere, doar aceştia sunt născuţi din nou şi fraţi cu Kristos. - Argumente 5 p.67,68; Paradisul p.124-126.
Biblia nu susţine deloc ideea de creştini unşi şi creştini ne-unşi, care este promovată de Societatea Biblică şi de Tractate
„Turnul de Veghere”, deci conform Bibliei ori eşti creştin şi atunci eşti uns cu Spiritul Sfânt, ori nu eşti uns cu Spiritul
Sfânt şi atunci nu eşti creştin.
Martorii lui Iehova nu au singura nădejde a creştinismului prezentată de Biblie. De când societatea este organizată ca
organizaţie, conducerea acesteia formată dintr-un consiliu de director asemănător cu un guvern care nu a înţeles corect
probleme esenţiale legate de doctrina mântuirii referitor la cine va locui în Rai şi cine va locui pământul în „Împărăţia de O
Mie de Ani” a lui Kristos cu Sfiinţii care se va instaura pe Pământ între cele două învieri. - Apocalipsa 20:5
Este adevărat că Biblia vorbeşte şi de o speranţă pământească (Psalmul 37:29; Isaia 60:21). În prezent doctrina Martorilor
lui Iehova cu privire la cine va merge în cer şi cine va rămâne pe pământ este următoarea: Chemarea cerească a început în
primul secol la Penticosta din anul 33 e.n., iar această speranţă durează până în anul 1935, când s-a încheiat adunarea
numărului celor 144.000, căci în percepţia societăţii WTS doar ei au asigurată cetăţenia în hambarul ceresc. Este demn de
reţinut că în percepţia societăţii WTS, aceşti 144.000 sunt dintre toate naţiunile, iar din 1935 s-a început adunarea marii
mulţimi cu nădejde pământească (W 1/2 1983 p. 11-18; Uniţi p.104).
Membrii Noului Legământ sunt toţi creştinii, nu doar cei 144.000, căci acesta implică:
1. Iertarea păcatelor;
2. A avea legea lui Dumnezeu în inimă;
3. A fi învăţaţi nu de oameni, ci direct de Domnul Dumnezeu prin Spiritul Său ;

1
Je ho vah W i t ne s s e s
2
Exi s t ă de c i o r e l i gi e , c ul t s au c o nf e s i une , c ar e po t f i numi t e ade v ă r at e ?
3
Bi bl i a de I e r us al i m 1 9 7 6
4
Fapt e 1 1 : 2 6 : G5 5 4 6 : χ ρ ι σ τ ι α ν ο υ ς ; î n C o de x S i ani t i c us : χ ρ η σ τ ι α ν σ ο υ ς ;
Fapt e 2 6 : 2 8 : G5 5 4 6 : χριστιανον ; î n C o de x S i ani t i c us : χ ρ η σ τ ι α ν σ ν ;
1 Pe t r u 4 : 1 6 : G5 5 4 6 : Χριστιανός ; î n C o de x S i ani t i c us : ει δε ως Χρηστιανος μηεσχυνεσθω ;
Krestos / Χρηστός are un Eta ( η = ei) , unde Sianiticus are un Iota ( ι = i) Kristos / Χριστός ;
5
C ar t e a „ S ă aduc e m Ar gume nt e di n S c r i pt ur i ” .
1
4. A avea perspectiva de a intra în Locul Preasfânt adică în Locaşul Ceresc al Tatălui (Evrei 8:8-12; 10:14-20).
Un simbol al Noului Legământ este împărtăşirea din „trupul” şi „sângele” „Mielului” cu ocazia Cinei Domnului Iesus care
spune: “Beţi toţi din el; căci acesta reprezintă sângele legământului, sângele meu, care trebuie să se verse în folosul multora
(nu doar a celor144.000) pentru iertarea păcatelor.” - Matei 26:27,28; “…Foarte adevărat vă spun: dacă nu mâncaţi carnea
Fiului omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi înşivă.” - Ioan 6:53 NW.
Până în 2005 toţi membrii se uitau urât şi acei puţini care îndrăzneau a se împărtăşi din acelea ce erau considerate simple
„embleme” comemorative simbolice, obicei care a fost schimbat în urma unui articol din luna Mai a Turnului de Veghere, unde
s-a făcut o apropiere foarte mare de creştinism printr-un răspuns aparent sumar de o pagină la o întrebare de la un cititor.
5. Martorii s-au considerat mai infailibili decât cei care au început reforma renunţând pas cu pas la toate tradiţiile
bisericeşti. Astfel au evitat a folosi pe parcursul secolului trecut termeni care nu apar în scripturi şi traducerile în limbile
popoarelor, astfel ei nu folosesc termeni ca „trinitate” ori „treime” pe care le consideră a fi preluate din păgânismul
Egiptului şi Medo-Persiei (cum avem acum în India), aşa cum susţin prin prezentarea de vestigii istorice dar şi chipuri
cioplite şi icoane moderne.
Aceasta separare a condus pe de o parte la o înţelegere greşită a doctrinei Dumnezeirii şi astfel Sfântul Duh al lui
Dumnezeu, în greacă „Peumatous” iar în ebraică „Rouha d-Qudşa” (Suflarea Celui Sfânt), care este prezent în întreaga
Zidire pe care o susţine, şi cu care sunt botezaţi şi umpluţi cei credincioşi, este redusă la o simplă „putere” a Sfântului Tată.
Ei nu înţeleg că Tatăl şi Sfântul Duh sunt două manifestări unite în acelaşi butuc de unde s-a rupt Fiul la naşterea Sa din
Tatăl la începutul facerii Întregii Zidiri şi de unde s-a mai rumpt odată când s-a coborât la a se naşte într-un trup
asemănător omului păcătos.
Avem ca exemplu pozitiv de reformă şi restaurare adunarea mesianică (Creştin = "Mesianic" în limba ebraică) care a avut
creşterea cea mai mare după evenimentele după 2001, dar care a păstrat legăturile cu creştinismul în majoritatea
comunităţilor născându-se mai degrabă ca un copil al Bisericii decât ca ceva alternativ. Aceasta arată că separarea şi
anularea a tot ce există pentru a începe ceva de la zero poate duce la greşeli mai mari decât atunci când există anumite
legături şi continuitate.
Pe de altă parte martorii se consideră „singurul popor al lui Dumnezeu”, un Israel „spiritual”, neagă a face parte din
Biserică (în greacă - ekklesia = adunarea = keneset - în ebraică), neagă posibilitatea reprimirii poporului Israel ca stat ori
naţiune acum sau în viitor ceea ce încearcă a zădărnici planul dat apostolilor de a evangheliza întreg poporul lor şi
contrazice cuvintele Apostolului Pavel 6 care punea atunci când a mustrat Biserica din Roma despre ramura firească a lui
Israel: „Fraţilor, ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o
împietrire, care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor.” - Romani 11:25
Reprimirea poporului lui Iacov în Timpul Sfârşitul şi al Necazului Cel Mare are ca semn atacurile Diavolului prin
domniile şi stăpânirile din locurile cereşti care lucrează în fii fărădelegii cu antisemitism asupra rămăşiţei copiilor
patriarhului, prin zeci de acuzaţii împotriva obiceiurilor poporului său deşi apostolul Pavel a arătat că acestea sunt o umbră
a lucrurilor din Mileniu. - Coloseni 2:15-16;
Conform profeţiilor în trei ani şi şase luni se vor aduna 144 de mii de tineri unşi din cele 12 seminţii ale lui Iacov, care vor
chema Numele Domnului Iesus, iar El va şti fiecare din ce trib este. După ce copilul va fi luat sus, iar Femeia va fi hrănită în
pustie 1260 de zile, popoarele vor vedea semnele, pe cei doi măslini se vor aduna, şi o mulţime mare pe care nu o poate
număra nimeni, din toate naţiunile pământului, care îşi vor spăla hainele în Sângele Mielului.
Sf. Petru 7 , apostolul, a instituit botezul mesianic zicând bărbaţilor israeliţi adunaţi la sărbătoarea mulţumirilor
Cincizecimii cunoscută ca Ziua Rusaliilor: „ Pocăiţi-vă şi să se boteze unul fie-ştecăre dintre voi, în numele lui Iesus
Kristos, spre iertarea păcatelor, şi veţi lua darul Sfântului Duh ..”
Cu toate că se consideră poporul israelit şi nu se consideră trinitarieni, martorii sunt inconsecvenţi botezând membrii cu
botezul trinitarian pe de o parte, iar pe de alta, există cazuri când nu utilizează deloc vreo formulă de botez specificând că
acesta a fost studiată la ultima caticheză efectuată la încheierea perioadei studiului biblic premergător botezului.
6. Societatea s-a avântat pe parcursul deceniilor la a face datări ale unor profeţii care nu s-au împlinit:
· Anul 1873, se împlinesc 6000 de ani (o săptămână) de la facerea lui Adam, ceea ce ar fi semnificat începerea Mileniului (Împărăţia lui
Kristos cu Sfinţii) adică a zilei de odihnă următoarea de la ceea în care a murit „adam” căzut în păcat. (mai târziu aceste calcule sau explicat că
sunt greşite – JW p.631).

6
Î n e br a i c ă : Ra b Ş a ul
7
c un o s c ut c a Ra b Ş i mo n ş i numi t de Do mnul : „ Π Ε Τ Ρ Ο ” ( P e t r o )
2
· Anul 1874, "Martorii susţin cu dovezi biblice si istorice" ca "parousia" adică "prezenţa" in slavă a Domnul Iesus a avut loc în duh şi nu în trup
fizic, adică s-a reîntors pe pământ în mod invizibil.
Ei cred că a doua venire a Domnului Iesus a avut loc în acel an (JW p.47), actualmente se crede că a revenit în 1914, ceea ce contrazice
versetul: „Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui!
Da, Amin.” - Apocalipsa 1:7
· Anul 1978, Iesus îşi asumă puterea de rege (JW p. 632) şi are loc învierile cereşti (Taina Împlinită 149,278), actualmente Martorii cred că
învierile cereşti au avut loc în 1918 .
Însă conform credinţei creştine:
 Domnul Iesus, le-a vorbit apostolilor, în ziua când s-a suit în Cer zicând: „Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ”. - Matei 28:18
 Nimeni nu s-a suit în Cer, în afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în Cer. - Ioan 3:13
 Şi „femeia” (Biserica) a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute şaizeci de zile. – Apok. 12:6
 Ferice de cine va aştepta, şi va ajunge până la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile!
· Anul 1881, Se închide uşa pentru clasa miresei de 144.000 (JW p. 632), actualmente se crede că s-a închis în 1935.
· Anul 1889, se face următoarea precizare în cartea din limba engleză, ”The Time is at Hand” la p.101: “Aducem dovezi că întemeierea
Regatului lui Dumnezeu a început deja…şi că bătălia din ziua cea mare a lui Dumnezeu cel Atotputernic (Ap.16:14) care se va sfârşi în 1914
cu completa distrugere a conducerii actuale a pământului, a început deja.”
· Anii 1910-1914: “Stresul marelui necaz va fi în curând peste noi cam între 1910 şi 1912, culminând cu sfârşitul neamurilor, octombrie
1914.” (cartea în engleză:”The New Creation” p.579; vezi şi Volumul 2 Studii în Scripturi p.76,77,101).
În realitate globalizarea şi împlinirea celor scrise în capitolul 11 din profeţia profetului Daniel nu s-a finalizat în secolul XX.
· Anul 1914, Marele război de la Arma-ghedon ar trebui să aibă loc în acest an conform cu Volumul 3 Studii în Scripturi p.126,153).
· Anul 1914, mai târziu s-a susţinut că în acest an nu se va sfârşi Armaghedonul, ci atunci va începe (Pastor Russell’s Sermons8 p.676).
· Anul 1914, mai târziu după moartea primului preşedinte s-a susţinut că în acest an a început Necazul cel Mare, învăţătură rămasă în vigoare
până în anul 1969 (W 1/5 1999 p.16).
· Anul 1914, mai târziu s-a dat învăţătura că după cei 2520 de ani de la dărâmarea primului Templu, Mesia a fost întronat ca rege peste
pământ, ceea ce contrazice Matei 28:18. Plus pe lângă un calcul complicat comasat din Daniel şi Apocalipsa mai există încă foarte multe
metode prin care se mai obţine o generaţie de maxim 120 de ani, cum este blestemul din Geneza dinainte de potop, cum sunt zilele milenare
de la ziua a VII-a când a căzut şi murit Adam, afirmaţia Domnului că va mai rămâne încă două zile la neamuri, profeţia lui Osea: „Şi după
două zile din nou ne va da viaţă, iar în ziua a treia ne va ridica iarăşi şi vom trăi în faţa Lui”, cea invocată şi de apostolul Pavel, ş.a.
· Anul 1915, este anul când anarhia din lume va atinge apogeul (JW p.632), şi se va stabili împărăţia milenară (Taina Împlinită p.162).
· Anul 1916, Russel după moartea sa, a înviat la cer de unde supraveghează organizaţia Turnul de Veghere (Taina Împlinită p.314).
· Anul 1918, va fi pentru creştinism o groază foarte mare (Taina Împlinită p.77).
· Anul 1925, vor avea loc învierile credincioşilor din vechime, al lui Avraam, Isaac, Iacov, etc. cât şi poate luarea la cer a creştinilor (JW p.78).
· Anul 1975, sau împlinit 6000 de ani de la ultima zi a facerii, şi va fi foarte probabil Armaghedonul (JV p. 104).
· Anul 1952, lumina a crescut, locuitorii din Sodoma şi Gomora, nu vor fi mai înviaţi (W 1952 1/6 p.338), lumina nou venită în 1965
susţine că ce s-a spus până atunci, era fals, căci în W 1965 1/8 p.479 susţine că locuitorii morţi în cetăţile Sodoma şi Gomora vor învia,
pentru ca să vină cu W 1988 1/6 p.30,31 şi să spună că totuşi nu vor învia. Domnul zicea: „Eu vă spun că, în ziua judecăţii va fi mai uşor
pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.” - Luca 10:12; Matei 10:15; Marcu 6:11.
Martorii lui Iehova se poticneau de Crucea de care se vorbea la noi a fi creştină, adică unsă, deoarece a devenit un simbol al
creştinismului după unirea credinţelor imperiului din timpul Împăratului Roman Constantin, când a fost abandonat
Semnul Fiului Omului, simbolul creştinismului timpuriu, însemnul ICTUS / ΙΧΤΥΣ, încadrat în două semicercuri, ca o
sabie cu două tăişuri, reprezentând un peşte.
Pe de altă parte şi creştinii ortodocşi care erau bisericoşi, adică aveau o formă de evlavie diferită de cei comunişti ori ateişti,
se poticneau când se întâlneau cu martori, din cauza exprimărilor englezeşti sau americăneşti din traducerile literaturii lor,
precum şi de pronunţia numelui Numele Tatălui, şi Numele Mântuitorului „I S U S” ceea ce încă mai consideră unii
blasfemie. Aceasta deoarece s-a transliterat diferit „I З S U S ” 9 în apus şi răsărit iar unii spun de forma simplificată că în dialectul
slavon „исuc” are înţelegere greşită, o echivalenţă numerică şi de fonetică faţă de limbile ebraică: ‫ י ש ו ע‬, ‫ יהושׁוּע‬şi greacă:

8
Pre di c i l e Pă s t o r ul ui Rus s e l
9
Iisus sau Iesus, neînţelegerea fiind din înlocuirea lui ε cu η în limba greacă pentru a corespunde cu „ ‫„( ” ה‬Hey” din ebraică) atunci
când se scrie cu majuscule, terminaţia variind în greacă după gen (Iesou Kristou, Iesoo Kristoo, ş.a.). „Jih-ovah”. În Iudeea a doua
literă se citea 'e' aşa cum citesc catolicii iar în Israel se citea 'i" aşa cum citea Biserica Apuseană: de la 'ieh' sau 'jih'.
3
Ιησουσ, Ιησους, ΙΗΣΟΥΣ; în care a fost evanghelizată Lumea în mesianismul apostolic primar, şi de latină: IHCV XPICTW sau
surogatul: „ I C ”.
Martorii au răspândit în România o pronunţie greşită a Numelui Divin, în urma ruperii de ei a unor grupuri de Studenţi în Biblie
care au considerat greşit unde s-a ajuns doctrinal, după anul1960, şi încetarea folosirii cărţilor vechi cu cântări de laudă. Astfel după
revoluţie când au avut o creştere mare ca număr mulţi au ajuns să pronunţe „IE:’Hova” care se înţelege în ebraică şi arabă
(arameică) ‚houah’ - „cel care distruge cetăţui”, un titlu atribuit Tatălui în mod nedrept de ateiştii sovieţi antisemiţi din secolul al
XX-lea (porecliţi bolşevici). Această despărţire greşită a cuvântului se referă la aşezările sodomite şi gomorite precum şi conform
cărţii profeţiei, la cetăţile neamurilor menţionate de Ioan apostolul; în loc de pronunţia mai corectă „IAH-VE” şi „IEH-OVA”.
Aceasta din urmă s-a implementat naţiunilor păgâne după împărţirea Împărăţiei lui Alexandru Makedon când regele
Egiptului a cerut de la iudeeni cărţile Legii lui Moise şi Profeţii. Rabinii au hotărât ca fenicienii (phoenicianii), canaaniţii,
neamurile şi popoarele păgâne să pronunţe ‫ יהוה‬în limbile lor şi să fie transliterat astfel (ebraică = feniciană / greacă /
latină), transliterare ce s-a continuat cu caractere feniciene cam până la jumătatea primului secol, în forma scrisorii pe
ceramică din sec VII î.e.n.: E i e i; pe scrisorile de la Lachish şi pe piatra moabită: E w e i; şi avem ca dovadă
fragmente de la Quaram din Septuaginta (greacă), şi Tanakh (ebraică), precum şi unele manuscrise din secolul II în greacă.
‫ = י‬i / ι / I (‫ = י‬010 - iod); ‫ה‬ =E / ε / E (‫ = ה‬005 - hei); ‫ו‬ = i / U / W = ου = ΟΥ / V (‫ = ו‬006 - uaw);
Corect este IEH-O-VA sau IAH-VE sau IA-OUE (în engleză se scrie: JEHOVAH şi YAHWE) indiferent dacă se pronunţă
vocala din mijloc care se leagă în ebraică de sufix. Pronunţia prefixului poetic al numelui divin "IEH" este din dialectul
canaanit iar citirea cu "IAH" este din limbajul arameic, iar terminaţia este un titlu, compliment sau se referă la o a doua
persoană cum e IAH-O-ŞU (IAH şi SALVATOR ) - adică (TATĂL şi FIUL).
Păstorul C. T. Russel care a fondat societatea Brooklyn-istă a trecut de la protestanţi (adventişti) prin Loja Frankistă
Sionistă de unde a preluat sistemul de conducere piramidal precum şi unele simboluri egiptene. El a fost la început sincer
şi a ajutat evreii să cumpere terenuri de la Imperiul Otoman, iar apoi a ademenit câteva grupuri de Studenţi în Biblie din
ţările industrializate şi a făcut Societatea Biblică cu „Turnul” – Watch Tower Society.
Articolele erau făcute de prezbiteri (bătrâni) până prin 1960 când s-a făcut publică structura organizatorică formată dintr-
un guvern şi un preşedinte, şi când, cei care s-au poticnit au format partide independente, dintre care la noi mai sunt vreo
trei asociaţii paralele cu cultul societăţii. Spre deosebire de zvonuri, cei din cultul al oficial martorilor nu sunt deloc
violenţi riscând excludere dacă îmbrâncesc pe cineva, sau mustrare, spre deosebire de „fraţii lor” din alte grupări înrudite
care au îndurat multe persecuţii în vremea comunistă şi uni sunt oameni dintr-o bucată care se mânie şi le trece repede.
Martorii erau ciufuliţi 10 în epoca de aur de comunişti aşa cum antisemiţii ciufuleau pe iah-udiţi (de Iahve iubitori) ori pe
iudei ca jidani, tot cu o poreclă care aduce blasfemie Numelui Divin însă nu cu mult mai gravă ca cea cu Numele Domnului
pe care au preluat-o de la martori şi neo-protestanţii atunci când rostesc Numele Tatălui greşit.
Propaganda comuniştilor împotriva lor cu sute de minciuni era din cauza anti-comunismului, refuzul carnetelor de partid
şi refuzului serviciului militar; iar cei care credeau, erau tocmai acele familii căzute care astăzi sunt ateiste, în principal de la
ortodocşi şi baptişti, semn că părinţii şi bunicii lor aveau doar o un formalism religios de Duminică.
Printre defectele unor martori ar mai fi că acceptă o formă de preterism ceva mai extremistă decât prin cercurile ortodoxe
şi care pleacă de la învăţătura greşită că Domnul Iesus ar fi venit în mod „invizibil” cum spun ei în 1914, şi nu în trup.
Martorii sunt şi ei o partidă religioasă cu fundamentul pe Sfintele Scripturi Ebraice şi Creştine, alături de Ortodocşi,
Catolici, Protestanţi, Metodişti, Neo-protestanţi, Mesianici şi celelalte fecioare care umblă dincoace-ncolo.

Autor: Florin Ciprian Bodin: florin@caleacrestina.com

10
Prin urmare este tot aşa greşită şi una din poreclele martorilor, 'ieh'ovist(ă) pentru că se poate înţelege o blasfemie la fel de mare ca cea a
numelui mântuitorului scris cu un singur "i". Astfel li se poate zice brucilişti, după numele locului unde au sediul, sau wachtower-işti după
numele societăţii biblice şi a publicaţiei prin prisma căreia studiază Sfintele Scripturi (WTS). Acest atribut 'hovah' sau 'ouah" este unul din
motivele pentru care doar marele preot putea pronunţa Numele divin până la Mesia care este Mare Preot.
4