Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administrare Publica

Proiect Moneda si credit


Titlu: Riscul creditarii persoanelor fizice

Realizator: A avriloaei !iprian Mana ement "rupa #

Cuprins: !apitolul $ Activitatea de creditare realizat% de b%ncile comerciale


1.1 Creditarea activitatea specific bncilor comerciale i formele creditului 1.2. Clasificarea creditelor bancare 1.3. Forme ale creditelor acordate persoanelor fizice

!apitolul & Riscul 'n activitatea de creditare a b%ncilor comerciale


2.1 iscul !n activitatea bancar 2.2 Clasificarea riscurilor de credit 2.3 Prevenirea riscului de credit 2." Controlul riscului de credit

!apitolul ( !reditarea persoanelor fizice )i riscurile specifice la banca comercial% Raiffeisen *an+
3.1 #ipuri de credite acordate de banca comercial aiffeisen $an% 3.2 Fazele procesului de creditare a persoanelor fizice la banca comercial aiffeisen $an% 3.3. &escrierea procesului de creditare pentru creditele de consum 3." 'naliza bonit(ii solicitantului de credit 3.) iscurile specifice creditelor acordate persoanelor fizice de ctre aiffeisen $an% 3.* +tabilirea nivelului creditelor performante i a celor neperformante acordate de banca comercial aiffeisen $an% Concluzii

&

!apitolul $ Activitatea de creditare realizat% de b%ncile comerciale


1.1 Creditarea activitatea specific bncilor comerciale i formele creditului ,omeniul financiar-bancar reprezint% unul dintre cele mai importante domenii ale activit%.ii economice/ Activitatea de creditare bancar% prezint% importan.% at0t 'n .%rile dezvoltate1 c0t )i 'n .%rile aflate 'n tranzi.ie la economia de pia.% fiind specific% )i Rom0niei/ ,atorit% slabei dezvolt%ri a pie.ei de capital creditul bancar este utilizat ca principal% surs% de finan.are a economiei rom0ne)ti )i de stimulare a cre)terii economice/ Sectorul bancar are rolul de a colecta resursele disponibile 'n economie )i de a redistribui fondurile respective 'n sectoarele productive ale economiei care 'nre istreaz% deficit de resurse pun0nd 'n le %tur% pe cei care economisesc cu cei care doresc sa investeasc%/ Activitatea de creditare bancar% reprezint% 2opera.iunea activ% a b%ncilor comerciale de realizare a ec3ilibrului la nivel macroeconomic/ *anca urm%re)te 'n permanen.% modul de derulare a activit%.ii de creditare1 'ncep0nd cu activitatea de acordare1 urmat% de rambursarea creditelor1 verificarea e4isten.ei aran.iei creditului1 radierea ipotecilor p0n% 'n momentul 'n care nu mai e4ist% raporturi 5uridice 'ntre beneficiarul de credite )i banc%/ Principiile activit%.ii de creditare se refer% la urm%toarele elemente: solicitantul creditului sau debitorul6 cererea de creditare sau obiectivele urm%rite6 rambursarea creditului referindu-se la rate )i la termenele de rambursare6 dob0nzile )i comisioanele percepute de banc% sau remunerarea creditului6 arantarea creditului adic%1 modalit%.ile de asi urare )i recuperare/ ,ob0nda reprezint% o caracteristic% a creditului )i constituie pre.ul capitalului utilizat sau 2c3iria pe care o pl%te)te debitorul pentru dreptul care i se acord%1 cel de a folosi capitalul 'mprumutat/ 7ivelul dob0nzii se coreleaz% cu rata profitului ob.inut% de 'ntreprinz%tor/ 8n raporturile de credit se utilizeaz% dou% tipuri de dob0nd%: fi4% )i variabil%/ ,ob0nda fi4% este stabilit% 'n contractul de credit )i este valabil% pe 'ntrea a durat% a creditului1 'n timp ce dob0nda variabil% 9sensibil%: se modific% 'n func.ie de presiunile infla.ioniste )i de evolu.ia nivelului dob0nzii pe pia.%/ !reditul poate fi consim.it 'n cadrul unei tranzac.ii de mic% 'ntindere 9acordarea unui 'mprumut1 v0nzarea unei obli a.iuni1 an a5area unui depozit:/ Acordarea creditului necesit% o bun% informare )i documentare din partea creditorului pentru evitarea riscului/ Pentru aceasta1 b%ncile creeaz% un cadru propice de informare )i documentare sau apeleaz% la a5utor specializat care studiaz% capacitatea de plat% 9poten.ialul economic al firmei:/

1.2. Clasificarea creditelor bancare

7r/crt/ $/

&/

(/ =/ </ >/ ?/ @/ A/ $;/

,intre criteriile de clasificare ale creditelor enumerate mai sus cel mai important este !riteriul de clasificare Formele creditului ,up% natura economic% )i participan.ii !redit comercial la rela.ia de creditare !redit bancar !redit de consum !redit obli atar !redit ipotecar ,up% calitatea debitorului !redite acordate persoanelor fizice !redite acordate persoanelor 5uridice !redite acordate altor b%nci !redite acordate statului ,up% calitatea debitorului )i a !reditul privat creditorului !reditul public ,up% scopul acord%rii creditului !redite de produc.ie !redite de circula.ie !redite de consum ,up% natura aran.iilor !redite reale !redite personale ,up% 'ntinderea drepturilor !redite denun.abile creditorului !redite nedenun.abile !redite le ate ,up% modul de stin ere al obli a.iilor !redite amortizabile de plat% !redite neamortizabile ,up% termenul la care trebuie !redite pe termen scurt rambursat creditul !redite pe termen mi5lociu !redite pe termen lun ,up% calitatea creditelor !redite performante !redite neperformante ,up% obiectul creditului !redite de scont !redite de e4ploatare !redite pentru stocuri !redite de trezorie !redite sub forma liniilor de credit de tip revolvin !redite pentru cump%rarea de ac.iuni !redite pentru nevoi foarte ur ente !redite pentru stimularea e4portatorilor !redite pentru importuri !redite pentru investi.ii

cel 'n func.ie de natura economic% )i participan.ii la rela.ia de creditare/ Prin le e1 creditul bancar este definit ca fiind orice an a5ament de plat% a unei sume de bani 'n sc3imbul dreptului de rambursare a sumei pl%tite1 precum )i plata unei dob0nzi sau a altor c3eltuieli le ate de aceast% sum% sau orice prelun ire a scaden.ei unei datorii )i orice an a5ament de ac3izi.ionare a unui titlu care 'ncorporeaz% o crean.% sau a altui drept la plat% unei sume de bani/ $
$

,ardac 7/1 *arbu T/1 2Moned%1 b%nci )i politici monetare1

Editura ,idactic% )i Peda o ic%1

*ucure)ti1 &;;<

1.3. Forme ale creditelor acordate persoanelor fizice !reditele acordate persoanelor fizice sunt1 'n eneral1 credite de consum1 pentru finan.area ac3izi.ion%rii de bunuri de folosin.% 'ndelun at% sau pentru locuin.e/ Pentru acordarea unor astfel de credite sunt necesare aran.ii certe din partea contractan.ilor1 iar nivelul dob0nzilor percepute este uniformizat de-a lun ul perioadei de creditare/ Principalele forme ale creditelor acordate persoanelor fizice de c%tre b%ncile comerciale au urm%toarele destina.ii: finan.area construirii sau ac3izi.ion%rii unei locuin.e6 cump%rarea unor bunuri de folosin.% 'ndelun at%6 credite pentru nevoi personalizate/ Pe l0n % aceste destina.ii principale ale creditelor acordate persoanelor fizice1 b%ncile mai acord% )i alte tipuri de credit cum ar fi creditele pentru studii pentru elevi )i studen.i )i creditarea de trezorerie ce se poate efectua prin intermediul c%r.ilor de credit )i care este acordat% de b%nci clien.ilor persoane fizice care se bucur% de o bun% reputa.ie/ Potrivit normelor emise de *anca 7a.ional% a Rom0niei institu.iile de credit din Rom0nia sunt obli ate s% rupeze creditele destinate persoanelor fizice 'n: credit de consum B definit ca orice credit contractat de o persoan% fizic%1 'n vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului )iCsau ale familiei acestuia ori pentru ac3izi.ionarea de bunuri1 altele dec0t cele care se circumscriu unei investi.ii imobiliare6 credit pentru investi.ii imobiliare B reprezint% orice credit contractat de o persoan% fizic%1 inclusiv credit ipotecar1 av0nd ca destina.ie dob0ndirea sau men.inerea drepturilor de proprietate asupra unui teren )iCsau unei construc.ii1 realizate sau care urmeaz% s% se realizeze1 precum )i creditul acordat 'n scopul reabilit%rii1 moderniz%rii1 consolid%rii sau e4tinderii unei construc.ii ori pentru viabilizarea unui teren/& Anul &;;< a fost supranumit de speciali)tii 'n domeniu 2anul creditelor deoarece evolu.ia acestora1 considerat% de unii speciali)ti ca fiind 'n ri5or%toare1 iar de al.ii insuficient de dinamic% 'n compara.ie cu .%rile din Uniunea European%1 a fost una constant%1 c3iar dac% *anca 7a.ional% a Rom0niei1 prin noile norme de creditare a persoanelor fizice1 a 'ncercat o reducere a volumului acestora/ 7um%rul persoanelor fizice cu credite la b%nci sau la institu.ii financiare nebancare 9#F7: a a5uns la circa =1< milioane1 reprezent0nd aproape <;D din popula.ia activ% a Rom0niei1 din care peste <;;/;;; aveau credite at0t la b%nci1 c0t )i la #F7 'n iunie &;$;1 arat% un raport al *7R/ 8n medie1 o persoan% debitoare trebuie s% onoreze circa $1?< credite 9iunie &;$;:/ 8ndatorarea semnificativ% )i rapid% a popula.iei 'n ultimii ani reclam% o monitorizare atent%1 av0nd 'n vedere c% nu e4ist% o e4perien.% la nivelul ospod%riilor 'n estionarea unor stocuri importante de datorii bancare de-a lun ul unui 'ntre ciclu de afaceri )i cu prec%dere 'n faza descendent% a acestuia1 iar evolu.iile actuale sunt preocupante1 se arat% 'n raport/ Potrivit *7R1 creditarea popula.iei 'n &;;A )i 'n prima 5um%tate a acestui an a fost redus% 9creditele nou acordate 'n acest interval fiind sub <;D din volumul creditelor nou acordate 'n &;;@:/ Ea aceast% evolu.ie au contribuit deopotriv% restr0n erea ofertei1 c0t )i a cererii de finan.are/ !ei care s-au 'ndatorat at0t la b%nci1 c0t )i la #F7 reprezint% cea mai riscant% cate orie a popula.iei debitoare 9peste <;;/;;; de persoane fizice1 totaliz0nd o datorie de $(1@ miliarde lei1 iunie &;$;:/ Aceste persoane au 'n eneral trei credite 9dou% la b%nci )i unul la

&

FFF/*7R/ro

<

#F7: )i prezint% o rat% a neperforman.ei de $(1=D 9iunie &;$;:1 similar% pe cele dou% cate orii de creditori1 se mai arat% 'n raport/ Popula.ia solicit% credite de la b%ncile auto3tone preponderent 'n valut% 9peste >;D:1 at0t stocul e4istent de 'mprumuturi c0t )i creditele noi fiind 'n propor.ie cov0r)itoare denominate 'n euro/ !reditul arantat cu ipoteci 9credit imobiliar )i credit de consum arantat cu ipoteci: reprezint% aproape @;D din creditul 'n valut% acordat popula.iei/ !reditele imobiliare au o rat% de neperforman.% care s-a men.inut la valori reduse1 o e4plica.ie fiind motiva.ia mai puternic% de onorare a serviciului datoriei 'n cazul debitorilor 'ndatora.i pentru ac3izi.ionarea primei locuin.e/ Maturitatea medie a unui credit 'n valut% acordat popula.iei este de peste $A ani1 'n timp ce creditul 'n lei este acordat pe un orizont de &1< ori mai mic 9iunie &;$;:/ Aceea)i situa.ie este valabil% 'n linii mari )i 'n cazul creditului acordat companiilor 9maturitatea medie a creditelor 'n valut% fiind de (1( ani1 iunie &;$;:1 se mai arat% 'n raport/ 8n condi.iile crizei1 radul mare de 'ndatorare )i pe o durat% mai lun % a contribuit 'ns% la diminuarea capacit%.ii debitorilor care au luat credite 'n valut% de a face fa.% unor evolu.ii nefavorabile/ ,inamica neperforman.ei la finan.area 'n valut% a devenit de la 'nceputul anului &;$; superioar% neperforman.ei la creditele 'n lei/ (

!apitolul & Riscul 'n activitatea de creditare a b%ncilor comerciale


2.1 iscul !n activitatea bancar Riscul bancar reprezint% un fenomen care poate apare pe parcursul derul%rii opera.iunilor bancare )i care provoac% efecte ne ative asupra activit%.ilor respective prin deteriorarea calit%.ii afacerilor1 diminuarea profitului sau c3iar 'nre istrarea de pierderi cu afectarea func.ionalit%.ii b%ncii/ Gariabilele eneratoare de risc bancar sunt determinate de=: evolu.iile macroeconomice1 'n special1 dinamica P#* pe total )i pe componente1 evolu.ia ratei infla.iei1 precum )i utilizarea instrumentelor de politic% monetar%6 modific%ri intervenite 'n le isla.ia economic% 'n eneral )i 'n cea financiar-bancar% 'n special1 care se repercuteaz% asupra eficien.ei )i si uran.ei activit%.ii bancare6 situa.ia politic% )i economic% actual% )i de perspectiv% a .%rii1 cu implica.ii asupra eficien.ei )i si uran.ei activit%.ii bancare6 perturba.ii provocate de deficien.ele structurii or anizatorice a b%ncii1 pre %tirea necorespunz%toare a personalului1 realizarea unor opera.iuni ineficiente sau insuficient suprave 3eate care pot enera pierderi6 luarea unor decizii financiare cu efecte ne ative asupra masei creditului1 ratei dob0nzii1 lic3idit%.ii sau capitalului propriu al b%ncii/ #n conformitate cu prevederile *%ncii Re lementelor #nterna.ionale de la *asel1 riscurile sunt clasificate astfel: 1.riscuri financiare: riscul ratei dob0nzii6 riscul de lic3iditate6 riscul cursului de sc3imb6 riscul titlurilor cu venit variabil 2.riscuri le,ate de parteneri: riscul clientelei6 riscul de .ar%6 riscul ap%rut pe pia.a interbancar%6 riscul de credit 9furnizor1 pia.%: 3.riscuri comerciale: riscul de produse6 riscul serviciilor6 riscul de pia.%6 riscul de ima ine6 riscuri le ate de for.a de munc%6 riscuri opera.ionale )i te3nice ".riscul ,estionrii interne: riscuri de re lementare6 riscul de deontolo ie6 riscul de comunicare6 riscul controlului intern total )i financiar6 riscul de ineficien.% func.ional%6
( =

FFF/ azeta-afacerilor/ro Glaicu Ale4andru1 Management financiar-bancar.1 Editura !asa !%r.ii de Htiin.%1 !lu5-7apoca1 &;;=1 p/$;&

>

riscul de strate ie6 riscul resurselor umane/ ,intre toate aceste cate orii de risc1 riscurile financiare sunt cele mai importante1 ele av0nd capacitatea de a provoca dificult%.i comple4e institu.iilor bancare/I estionare incorect% a riscurilor financiare 'nseamn% falimentarea treptat% a societ%.ii bancare6 'n sens invers1 o bun% estionare a lor poate aduce un plus semnificativ de soliditate b%ncii/ 2.2 Clasificarea riscurilor de credit !um orice activitate este eneratoare de risc1 nici opera.iunile de credit nu fac abstrac.ie de acest factor B riscul: -'n primul r0nd1 activitatea de creditare presupune plasarea cu preponderen.% a resurselor clien.ilor persoane fizice )i 5uridice/ A)adar1 banca ')i asum% un risc1 )i anume1 acela al plas%rii unor resurse care nu-i apar.in6 -'n al doilea r0nd1 societatea bancar% trebuie s% valorifice resursele atrase prin intermediul creditelor astfel 'nc0t s% ')i recupereze1 la termenul stabilit 'n contract1 suma 'mprumutat% )i dob'nda aferent%/ Riscul de credit este primul risc bancar cu care se confrunt% o societate bancar% )i e4prim% posibilitatea ca 'mprumuta.ii sau emiten.ii s% nu-)i onoreze obli a.iile la scaden.%/ Riscul creditului se manifest% ca urmare a nerespect%rii clauzelor prev%zute 'n contractul de creditare de c%tre clien.i/ !el mai important risc pentru o banc% este cel de credit1 deoarece producerea lui faciliteaz% apari.ia )i a celorlalte riscuri specifice activit%.ii din domeniul bancar/ Factorii care enereaz% acest tip de risc se refer% la<: -insuficien.a flu4urilor de venituri ob.inute de persoana care s-a 'mprumutat1 care s%-i permit% ac3itarea ratelor )i a dob0nzilor la termenele convenite cu banca6 -deteriorarea mediului economic sau al afacerilor celui 'mprumutat1 care au dus la nerealizarea previziunilor avute 'n vedere la ne ocierea )i contractarea creditului6 -deciziile politice )i condi.iile le islative restrictive adoptate dup% acordarea creditului1 care nu au putut fi prev%zute 'n momentul contract%rii creditului6 -modificarea condi.iilor de pe pie.ele interne )i e4terne1 apari.ia unor noi re lement%ri restrictive pe aceste pie.e6 -apari.ia unor evenimente neprev%zute care au f%cut ca afacerea sau proiectul creditat s% nu mai poat% fi derulat inte ral6 -eroarea b%ncii 'n aprecierea eficien.ei creditului )i a posibilit%.ilor de rambursare )i ac3itare a dob0nzilor6 -necinstea 'mprumutatului1 atunci c0nd banca nu dispune de suficiente informa.ii despre acesta )i nesesizarea comportamentului acestuia6 -calitatea )i moralitatea 'mprumutatului6 -incapacitatea 'ntreprinderii de a se adapta pie.ei6 -bloca5ul financiar1 specific economiei rom0ne)ti actuale6 -calitatea personalului bancar6 -supracreditarea unui proiect sau a unei afaceri/ 8n activitatea de creditare1 b%ncile comerciale sunt obli ate s%-)i asume un risc lobal de credit ceea ce presupune e4isten.a cumulat% a trei tipuri de risc: riscul tranzac.iei1 riscul clientului )i riscul aran.iei/ Riscul tranzac.iei are 'n vedere acele aspecte func.ionale )i opera.ionale ale riscului afacerii/ Pentru estionarea acestui tip de risc1 banca comercial% trebuie s% cunoasc% tipul de credit1 scopul pentru care este solicitat respectivul credit1 termenul pentru care se acord% 'mprumutul1 sursa identificabil% de rambursare a 'mprumutului1 calitatea sursei de rambursare )i1 de asemenea1 modul de plat% al creditului/
<

Troac% Gictor1 Management financiar-bancar1 Editura Academic% *r0ncu)i1 T0r u-Jiu1 &;;&1 p/ &A;

Riscul clientului presupune asumarea de c%tre banc% a riscului c% la data scaden.ei clientul nu va ac3ita suma 'mprumutat% )i dob0nda specific%/ !unoa)terea activit%.ii debitorului precum )i a surselor )i posibilit%.ilor de rambursare a 'mprumutului este posibil% prin analiza aspectelor financiare )i non-financiare asupra acestuia/ Riscul aran.iei este determinat de o incertitudine a recuper%rii crean.elor din ultima surs% pe care societatea bancar% o are la dispozi.ia sa/ "aran.ia se utilizeaz% numai atunci c0nd nu e4ist% alte posibilit%.i de rambursare a creditului )i a dob0nzilor aferente acestuia/ Principalele trei tipuri de risc de credit 9al celeilate p%r.i: sunt: riscul personal sau al consumatorului6 riscul corporatist sau al companiei6 riscul 2suveran sau de .ar%/ Eimitarea riscului de credit este o preocupare permanent% a mana ementului bancar din cadrul b%ncilor comerciale performante/ 8n ultimii ani1 din e4perien.a bancar% rom0neasc%1 a reie)it c% atunci c0nd nu a e4istat aceast% preocupare1 iar persoanele 'mputernicite s% fac% acest lucru au ac.ionat 'ntr-un sens contrar1 a condus b%ncile spre faliment1 acesta av0nd implica.ii ma5ore asupra sistemului bancar/ Pentru a permite limitarea riscului de credit1 *anca 7a.ional% a Rom0niei stabile)te urm%toarele re uli>: -limitarea riscului credit%rii unui sin ur debitor B 'n conformitate cu prevederile le ale1 'mprumuturile acordate unui sin ur debitor nu pot dep%)i1 cumulat1 &;D din fondurile proprii ale acesteia6 -limitarea 'mprumuturilor mari acordate debitorilor B potrivit re lement%rilor *%ncii 7a.ionale a Rom0niei1 suma total% a 'mprumuturilor mari acordate debitorilor nu poate dep%)i de @ ori nivelul fondurilor proprii ale b%ncii 9este considerat 'mprumut mare suma tuturor 'mprumuturilor acordate unui sin ur debitor1 inclusiv aran.iile )i alte an a5amente asumate care dep%)esc $;D din fondurile proprii:6 -constituirea provizioanelor B e4punerea debitorului poate fi mic)orat% doar cu valoarea an a5amentelor ap%rute din depozite a5ate1 colaterale acceptate de banc%1 aran.ii necondi.ionate primite de la "uvern1 *anca 7a.ional% sau de la o alt% banc% din Rom0nia/ 2.3 Preveniea riscului de credit Una dintre m%surile principale de prevenire a riscului 'n domeniul bancar este sistemul de dele are a deciziilor de acordare a creditelor 'n func.ie de riscuri/ Acesta permite?: descentralizarea deciziilor: an a5area responsabilit%.ii personale 'n anumite limite1 de re ul% minore6 an a5area responsabilit%.ii colective prin comisii1 comitete )i alte rupuri constituite ca atare )i abilitate de a decide asupra acord%rii creditului1 potrivit unei sc%ri raduale stabilite/ ,up% e4perien.ele anterioare cu privire la riscul de credit b%ncile s-au orientat 'n dou% direc.ii1 'n lupta lor 'mpotriva riscului de credit: $/abordarea unor domenii de an a5are c0t mai diversificate 'n scopul limit%rii creditului6 &/specializarea 'n c0teva se mente de pia.% bine conturate1 unde se poate e4ercita o activitate de prevenire )i evitare a riscurilor folosind aparate )i instrumente perfect strunite/ Prevenirea riscului vizeaz% dou% aspecte: divizarea riscului )i costituirea aran.iilor/

> ?

FFF/*7R/ro Glaicu Ale4andru1 Management financiar-bancar.1 Editura !asa !%r.ii de Htiin.%1 !lu5-7apoca1 &;;=1 p/$;<

,ivizarea riscului B are ca obiectiv disiparea riscurilor1 astfel 'nc0t le ea probabilit%.ilor s% permit% reducerea posibilit%.ii 'nre istr%rii unor pierderi mari din partea b%ncii/ !onstituirea aran.iilor B aran.ia reprezint% condi.ia de baz% 'n acordarea creditelor1 ea fiind constituit% 'naintea acord%rii creditelor1 'mbr%c0nd forme diferite1 )i anume: a51 ipotec%/ "aran.iile trebuiesc privite ca o si uran.% subsidiar%1 decizia de acordare a creditului trebuie s% fie luat% 'n func.ie de posibilitatea de rambursare a creditului iar aceasta rezult% din analiza afacerii pe care societatea bancar% o crediteaz%/ "aran.iile ar trebui luate 'n considerare 'n condi.iile 'n care banca crediteaz% o afacere riscant% 9acord% un credit riscant:1 asum0ndu-)i astfel1 responsabilitatea pentru recuperarea creditului prin e4ecutarea aran.iilor respective/ 2." Controlul riscului de credit Etapa de control a riscurilor vizeaz% minimizarea c3eltuielilor asociate riscurilor pentru e4punerile care au fost identificate1 'ns% acestea nu pot fi evitate sau eliminate1 lu0nd 'n considerare nivelurile de risc identificate pentru fiecare cate orie de riscuri/ !ontrolul riscurilor este o component% a estiunii acestora )i utilizeaz% te3nici specifice fiec%rei cate orii de risc@: te3nici de estiune a bilan.ului sau de diversificare a portofoliului pentru riscul de pia.%6 titrizarea creditelor pentru riscul de lic3iditate6 calitatea produselor bancare1 analiza creditelor neperformante pentru riscul opera.ional/ Societatea bancar% trebuie s% adopte politici corespunz%toare 'n planul or aniz%rii sale1 pentru a monitoriza 'n mod adecvat riscul 'n eneral )i1 de asemenea1 fiecare cate orie de risc 'n parte/ !onducerea e4ecutiv% a b%ncii1 reprezentat% de !onsiliul de Administra.ie1 este cea 'n a c%rei responsabilitate se afl% estionarea riscurilor/ Responsabilitatea pentru riscul de creditare este 'n sarcina !omitetului de credite1 a c%rui menire este de a stabili politici1 orient%ri strate ice1 alocarea )i revizuirea portofoliului1 monitorizarea e4punerilor mari/

Capitolul 3 Creditarea persoanelor fizice i riscurile specifice la banca comercial aiffeisen $an%
3.1 #ipuri de credite acordate de banca comercial aiffeisen $an% Politica eneral% de creditare a b%ncii comerciale Raiffeisen *an+ se circumscrie principalelor obiective strate ice propuse pentru1 dintre care men.ion%m: diminuarea dependen.ei de pia.a financiar% a resurselor de creditare prin atra erea de noi clien.i cu situa.ie finaciar% bun% )i 'n mod deosebit a economiilor b%ne)ti ale popula.iei1 'n special din mediul rural1 at0t prin e4tinderea re.elei de unit%.i c0t )i prin oferirea de facilita.i pentru persoane fizice care ')i depun banii la banc%6 perfe.ionarea cadrului de rela.ii cu clien.ii prin diversificarea si cre)terea calit%.ii serviciilor oferite6 ridicarea nivelul de pre atire profesional% a personalului b%ncii )i1 pe aceasta baz%1 asi urarea cre)terii competen.ei 'n e4ercitarea atribu.iilor de serviciu1 aprecierea fenomenelor ce apar 'n activitatea economico-finaciar%1 selectarea clien.ilor )i evaluarea corect% a posibilit%.ilor financiare prezente )i viitoare ale acestora/ Prin politica de creditare adoptat%1 banca urm%re)te consolidarea 'ncrederii clien.ilor 'n disponibilitatea b%ncii de a-i servi cu promtitudine )i 'n codi.ii corespunz%toare1 precum )i
@

Troac% Gictor1 Management financiar-bancar1 Editura Academic% *r0ncu)i1 T0r u-Jiu1 &;;&1 p/ &A=

a b%ncii 'n posibilit%.ile clien.ilor de a-)i 'ndeplini obli a.iile fa.% de banc% la termenele stabilite/ Raiffensen *an+ prin starte ia adoptat%1 prezint% perspective 'n a deveni o institu.ie modern%1 de mare 'ncredere pentru clien.ii s%i1 continuand s% ')i perfec.ioneze activitatea )i prin folosirea e4perien.ei b%ncilor din .%ri cu economie de pia.% dezvoltat%1 'n care scop ')i e4tinde tot mai mult rela.iile interna.ionale/ !lien.ii persoane fizice ai b%ncii comerciale Raiffeisen *an+ au la dispozi.ie un portofoliu complet de produse )i servicii financiare/ Prin intermediul unei re.ele de distribu.ie cu acoperire na.ional% de peste &;; de unit%.i1 clien.ii Raiffeisen *an+ beneficiaz% de: -conturi curente 9cu posibilitatea de ie)ire 'n descoperit )i acces prin card1 telefon fi4 sau mobil:6 -conturi de economii 9depozite la termen1 cu sau f%r% capitalizare:6 -carduri de debit )i de credit6 -credite de consum6 -credite pentru nevoi personale6 -credite auto6 -credite ipotecare )i imobiliare/ Tipurile de credite acordate de Raiffeisen *an+ solicitan.ilor1 persoane fizice sunt: Fle4icredit1 creditul de nevoi personale Fle4icredit #nte ral1 creditul de refinantare Fle4icredit Plus1 creditul de nevoi personale arantat cu ipoteca !asa Ta1 creditul imobiliar Prima Ta Eocuinta creditul pentru ac3izitia primei locuinte de la Raiffeisen *an+ Iverdraft1 descoperit de cont 3.2 Fazele procesului de creditare a persoanelor fizice la banca comercial aiffeisen $an% Raiffeisen *an+ ocup% al treilea loc pe pia.a rom0neasc% din punct de vedere al re.elei de sucursale )i a en.ii1 acoperind toate concentr%rile urbane importante/ Accesibilitatea serviciilor - un avanta5 competitiv important - a implicat investi.ii semnificative1 financiare )i umane1 'n ultimii ani/ ,up% implementarea 'n &;;& a unui sistem informatic care permite clien.ilor efectuarea de tranzac.ii 'n timp real sau consultarea soldului conturilor de oriunde ar fi )i c3iar f%r% a se deplasa des la banc%1 'mbun%t%.irea )i diversificarea canalelor de distribu.ie a continuat )i 'n urm%torii ani/ Persoanele fizice reprezint% al doilea mare se ment de clien.i1 dup% persoanele 5uridice1 vizat de c%tre b%nci 'n opera.iunile lor de plasare a fondurilor atrase 'n cadrul activit%.ii sale de intermediere/ Activitatea bancar% desf%)urat% 'n rela.ie cu persoanele 5uridice mai este cunoscut% )i sub denumirea de retail ban+in / Persoanele fizice rom0ne sau str%ine rezidente sau nerezidente 'n Rom0nia ce au 'mplinit% v0rsta de $@ ani pot beneficia de credite bancare/ Persoanele fizice nerezidente pot beneficia de credite numai cu respectarea dispozi.iilor le ale/ 8n vederea contract%rii unui credit1 persoanele fizice trebuie s% 'ndeplineasc% anumite condi.ii: s% fie an a5at cu contract de munc% pe o perioad% determinat% )i s% realizeze venituri certe1 cu caracter de permanen.% care s% asi ure plata lunar% a ratelor de credite )i a dob0nzilor aferente/ Solicitantul creditului poate avea )i calitatea de: pensionar6 salariat cu contract de munc% pe perioad% determinat%1 cu condi.ia ramburs%rii creditului )i ac3it%rii dob0nzilor pe perioada valabilit%.ii contractului de munc%6 persoan% fizic% ce realizeaz% venituri1 pe baza declara.iei de venituri1 confirmate de administra.ia financiar%/

$;

!reditarea persoanelor fizice reprezint% un domeniu dinstinct al activit%.ii bancare1 de)i o lun % perioad% de timp1 'ndatorarea unei persoane p%rea suspect%/ !reditele contractate de persoanele fizice sunt de dou% feluri: credite pe termen scurt1 pentru acoperirea unor decala5e temporare 'ntre venituri )i c3eltuieli1 )i credite pe termen lun 1 destinate finan.%rii unor investi.ii imobiliare/ 3.3 &escrierea procesului de creditare pentru creditele de consum !reditele de consum au ponderea cea mai mare 'n cadrul creditelor acordate de c%tre Raiffeisen *an+ persoanelor fizice )i acestea implic% )i cele mai mari riscuri/ ,in acest motiv1 pentru acordarea acestora este necesar% o analiz% minu.ioas% a clientului cu privire la bonitatea sa )i la eventualele rela.ii anterioare cu banca/ Flu4ul la solicitantul creditului este compus din urm%toarele etape: 1. Etapa de pre-selecie presupune -informarea clientului prin acordarea ofertei de credit a b%ncii comerciale Raiffeisen *an+6 -analiza bonit%.ii solicitantului pe baza pro ramului furnizat de banca/ !lientul poate efectua o simulare a creditului solicitat cu a5utorul pro ramului furnizat de banca )i se va efectua analiza bu etului sau1 'n cazul 'n care veniturile sale nu sunt suficiente1 se va efectua analiza bu etului familiei pentru solicitarea de credit6 -'ntocmirea cererii de credit6 -efectuarea pre-scorin -ului folosind sistemul de analiz% automat% prin #nternet sau !all!enter-ul/ 8n urma analizei se va specifica clientului c% un eventual r%spuns favorabil nu atra e 'n mod automat aprobarea cererii de credit de c%tre Raiffeisen *an+1 r%spunsul definitiv urm0nd a fi comunicat numai dup% prezentarea documenta.iei de credit6 -'nm0narea formularelor clientului6 -depunerea documenta.iei B cererea de credit6 -'ntocmirea documenta.iei de cont curent: cererea de desc3idere cont curent pentru persone fizice6 -verificarea documenta.iei pe seama condi.iilor enerale de derulare a afacerilor/ Analistul creditului va verifica1 va semna )i )tampila pe urm%toarele documente: pe cererea de credit1 pe adeverin.ele de salariu1 pe copiile dup% buletinul sau cartea de identitate ale solicitantului1 so.uluiCso.iei 9dac% e cazul:1 pentru conformitatea cu ori inalul6 -analiza documenta.iei creditului utiliz0nd sistemul de pre-scorin #nternet )i !all !enter-ul/ 2. Etapa de depunere a dosarului de credit B cuprinde 'n principal dou% tipuri de documente: unele de ordin 5uridic )i altele de natur% economic%/ 3. Etapa de analiz i aprobare B 'n termen de ma4im & zile bancare de la depunerea dosarului de credit1 de c%tre furnizor1 acesta va avea r%spunsul cu privire la solicitarea de credit/ 4. Etapa de acceptare B depunerea avansului )i semnarea contractului de credit1 'ntocmirea raficului de rambursare1 ordinul de sc3imb valutar1 ordinul de plat%/ 5. Etapa de decontare B virarea creditului din contul curent al 'mprumutatului 'n contul curent al furnizorului/ 3." 'naliza bonit(ii solicitantului de credit Analiza bonit%.ii solicitantului de credit se va face prin luarea 'n calcul a veniturilor cu caracter permanent ale solicitantului1 iar 'n cazul 'n care veniturile solicitantului nu sunt suficiente1 se pot lua 'n calcul )i veniturile cu caracter permanent ale familiei/ Solicitantul de credit )i so.ulCso.ia acestuia 9'n cazul 'n care veniturile acestuiaCacesteia sunt luate 'n calcul la verificarea bonit%.ii: trebuie s% 'ndeplineasc% urm%toarele condi.ii:

$$

s% fie an a5at cu contract de munc% pe durat% nedeterminat% sau pe o durat% cel pu.in e al% cu perioada de creditare 9minim ( luni vec3ime la locul de munc% prezent sau minim $ an la locul anterior:6 s% realize venituri cu caracter permanent din e4ercitarea profesiei6 'n cazul persoanelor fizice 9minim & ani de desf%)urare a activit%.ii:6 s% realizeze venituri din pensii 8n mod obli atoriu se iau 'n calcul at0t an a5amentele de plat% ale solicitantului c0t )i ale so.uluiCso.iei acestuia 9dac% e cazul:1 indiferent dac% veniturile so.uluiCso.iei sunt sau nu 'n calcul la analiza bonit%.ii/ 7u sunt acceptate venituri din alte surse dec0t cele men.ionate mai sus/ 8n cazul 'n care veniturile solicitantului nu se 'ncadreaz% 'n condi.iile de bonitate specificate1 calculul se va face pe veniturile familiei: ponderea ratei 'n venitul total net al solicitantuluiCfamiliei6 radul de 'ndatorare al solicitantuluiCfamiliei/ 8n cazul 'n care solicitantul1 so.ul sau so.ia acestuia 9dac% e cazul: fi ureaz% 'n Eista nea r% a b%ncii creditul nu va putea fi acordat/ Acest lucru nu se comunic% clientului1 ci i se va transmite c% nu 'ndepline)te condi.iile de creditare1 ca urmare creditul nu poate fi acordat/ 8n cazul 'n care solicitantul de credit sau so.ulCso.ia acestuia 'nre istreaz% restan.e la ac3itarea an a5amentelor de plat% contractate anterior la Raiffeisen *an+1 nu se va putea aproba un alt credit p0n% la ac3itarea restan.ei1 dar numai dac% respectivele 'nt0rzieri nu dep%)esc >; de zile )i ac3itarea lor se face 'n ma4im $< zile calendaristice de la data depunerii cererii de credit/ 8n caz contrar1 se va respin e acordarea creditului/ !reditul acordat se va rambursa 'n rate lunare e ale 9rata de credit plus dob0nda:1 'n conformitate cu raficul de rambursare 'n valut% 'n care s-a acordat creditul/ !onstituirea de provizioane se face pentru creditele acordate 'n conformitate cu normele *%ncii 7a.ionale a Rom0niei )i procedurile interne ale b%ncii/ ,ocumentele necesare pentru acordarea creditului solicitate de c%tre Raiffeisen *an+ Rom0nia sunt: actele de identitate ale solicitantului1 so.uluiCso.iei 9carte sau buletin de identitate1 ori inal )i copie: documente care fac dovada veniturilor: Adeverin.a de salariu a solicitantului sau so.iei acestuia1 dac% e cazul1 emis% cu ma4im (; zile calendaristice 'naintea datei semn%rii cererii de credit6 Autoriza.ia de func.ionare1 declara.ia de venitCcertificatul fiscal confirmatCemis de autorit%.ile fiscale competente )i copia Re istrului de 'ncas%ri )i pl%.i pentru ultimile > luni1 semnat )i )tampilat1 pentru liber profesioni)ti6 ultimul talon de pensie 'n ori inal sau copie cu men.iunea conform cu ori inalul6 factur% proform% Cfiscal% B emis% de furnizorul bunului6 copie a contractului de 'nc3iriere 9dac% solicitantul locuie)te cu c3irie: copii dup% documente doveditoare 'n cazul e4isten.ei unor surse de venit suplimentare6 factura de utilit%.i emis% pe adresa domiciliului sau re)edin.ei actuale Acord de !onsultare a *azei de ,ate a !entralei Riscurilor *ancare6 declara.ie/ 3.) $an% 8n principal1 activitatea de risc de creditare este responsabil% cu evaluarea riscului pentru creditele solicitate de c%tre clien.ii corpora.ii )i 'ntreprinderi mici )i mi5locii 9#MM:1 dar )i implementarea politicilor de risc de creditare )i politicile de 'mprumut ale iscurile specifice creditelor acordate persoanelor fizice de ctre aiffeisen

$&

b%ncii at0t la nivel central1 c0t )i 'n teritoriu1 'n toate unit%.ile din re.ea implicate 'n procesul de creditare/ !el mai important risc pentru o banc% este cel de credit1 deoarece producerea lui faciliteaz% apari.ia )i a celorlalte riscuri specifice activit%.ii din domeniul bancar/ Riscurile specifice care intervin 'n activitatea de creditare a persoanelor fizice se refer%1 'n eneral1 laA: $/nee4ecutarea sau ne'ndeplinirea obli a.iilor rezultate din raportul de credit6 &/modificarea dob0nzilor 'n perioada an a5%rii capitalului 'n raportul de credit6 (/modificarea puterii de cump%rare a monedei 'n aceea)i perioad%/ $/ 7e'ndeplinirea contractului de credit se datoreaz% lipsei de lic3iditate )i solvabilitate a debitorului/ Astfel1 unele crean.e pot fi recuperate par.ial1 'n timp ce altele devin nerecuperabile/ *%ncile se prote5eaz de acest risc prin: -diversificarea portofoliului de credite 'n scopul dispers%rii riscuroilor6 -includerea unei prime de risc 'n cadrul ratelor de dob0nzi practicate6 -includerea unei clauze protectoare1 de arantare1 'n contractul de credit1 pentru a reduce efectele nee4ecut%rii de c%tre debitor/ &/ Riscul modific%rii dob0nzii de pia.%/ !reditele pot fi contractate cu dob0nzi fi4e1 valabile pe toat% durata contractului1 sau cu dob0nzi variabile sau sensibile1 care se modific% trimestrial sau semestrial1 'n func.ie de fluctua.iile ratei dob0nzii/ 8n cazul dob0nzilor fi4e1 banca este afectat% 'n special c0nd dob0nzile cresc )i deci acesta1 'n compara.ie cu posibilit%.ile modificate de valorificare a capitalului1 este dezavanta5at/ Astfel1 'n condi.iile credit%rii cu dob0nzi fi4e1 creditorul trebuie s% aib% 'n vedere eventualele posibile modific%ri ce 'l afecteaz%1 proced0nd la o ma5orare a dob0nzilor practicate/ (/ Riscul modific%rii puterii de cump%rare este determinat de intensitatea procesului infla.ionist )i poate fi m%surat prin calcularea dob0nzii reale/ Principalele scopuri )i responsabilit%.i ale activit%.ii privind riscul de creditare: -administrarea e4punerii b%ncii fa.% de corpora.ii1 'ntreprinderi mici )i mi5locii )i persoane fizice 'n scopul cre%rii )i men.inerii unui portofoliu care satisface cerin.ele de profitabilitate )i risc ale b%ncii1 'n concordan.% cu planurile anuale de afaceri )i mar+etin 6 -realizarea unui control independent )i continuu 'n or aniza.ie1 conform Kprincipiului celor patru oc3iK )i asi urarea unei bune calit%.i a deciziilor de creditare6 -asi urarea conformit%.ii cu le ile )i re ulamentele locale1 cu politica de creditare a b%ncii )i1 totodat%1 cu procedurile interne de acordare a 'mprumuturilor 8n privin.a verific%rii dosarelor de credit1 analiza e4punerii la riscul de credit are obli a.ia de a acoperi at0t aspecte le ate de analiza riscului c0t )i cele le ate de estiunea creditelor 9natura 5uridic% )i cea financiar-contabil%:/ Principalele responsabilit%.i urm%rite1 cu privire la analiza e4punerii la riscul de creditare1 sunt: A/ Analiza evolu.iei lobale a portofoliului de credite1 eviden.ierea celor mai importante modific%ri ale indicatorilor lobali1 identificarea cauzelor lobale care au dus la 'nr%ut%.irea acestora1 propuneri de ameliorare a situa.iei lobale a activit%.ii de creditare la unitatea auditat%/ */ Gerificarea dosarelor de credit presupune: -respecterea normelor privind ratin ul 9performan.a financiar%:6 -calitate analizei de mana ement 9rapoarte de vizit%1 studiul structurii or anizatorice1 e4perien.a:6
A

Glaicu 7/ Ale4andru1 Management financiar-bancar. oncepte. !plicaii. "tudii de caz1 Editura !asa !%r.ii de Htiin.%1 !lu5 7apoca1 &;;=1 p/ $>A

$(

-verificarea aportului clien.ilor de minim &<D1 la nivelul de competen.% local1 'n cazul creditelor de investi.ii 9imobiliare:6 -calitatea )i veridicitatea proiec.iilor financiare6 - radul de utilizare a surselor de informa.ii disponibile 9!entrala Riscurilor *ancare1 certificate fiscale privind e4isten.a datoriilor fa.% de stat1 nivelul acestora1 restan.ele1 ree)alon%rile1 ma5or%rile de 'nt0rziere1 !omisia de statistic% 1 altele:/ -calitatea formei de prezentare a fi)ei sintetice de analiz% a creditului6 -con.inutul dosarului de credit6 -verificarea modalit%.ilor de p%strare a documentelor ori inale 9contracte de credit1 de aran.ie1 poli.e de asi urare1 ac.iuni1 titluri1 scrisori de aran.ie1 etc:/ -respectarea competen.elor de aprobare 6 -nivelul de competen.% la aprobare6 -e4punerea pe un sin ur debitor6 -identificarea rupurilor1 nivelul e4punerilor pe rup )i efectuarea analizei consolidate a rupului1 verificarea radului de utilizare a tuturor surselor de informa.ii disponibile 9declara.ii client1 surse ter.e1 etc/ :6 -dac% la data aprob%rii e4istau restan.e )iCsau liti ii confirmate de !entrala Riscurilor *ancare1 popriri AGA*/ Pentru verificarea contractelor de credit )i a accesoriilor de arantare se .ine seama de urm%toarele elemente: -identificarea ri uroas% a bunurilor aduse 'n aran.ie1 at0t 'n contractele de credit c0t )i 'n cele de aran.ie aferente6 -data de constituire a aran.iilor trebuie s% fie anterioar% datei de 'nc3eiere a contractului de credit6 -crean.a arantat% trebuie s% includ% valoarea aprobat% a creditului )i dob0nzile aferente6 -valoarea bunurilor aduse 'n aran.ie va fi valoarea de circula.ie1 evaluat% de creditor6 -valabilitatea aran.iilor va dep%)i valabilitatea contractului de credit6 -identificarea ri uroas% a aran.ilor at0t 'n contractele de credit c0t )i 'n cele de aran.ie aferente6 contractele de credit vor fi semnate )i de aran.i6 -verificarea ran urilor de ipotec%6 -verificarea e4traselor din !artea Funciar%1 la 'nc3eierea ipotecilor c0t )i dup%6 -verificarea avizelor Ar3ivei Electronice6 -verificarea notific%rilor 5udec%tore)ti 'n cazul cesiunilor de crean.e/ 8n privin.a verific%rii poli.elor de asi urare se .ine seama de: -'n caz c% valoarea de circula.ie a bunurilor aduse 'n aran.ie este mai mare dec0t valoarea credituluiCan a5amentului )i a dob0nzilor1 valoarea poli.ei de asi urare va fi cel pu.in la nivelul creditului )i a dob0nzilor aferente6 -valabilitatea poli.elor de asi urare6 -plata la zi a primelor de asi urare6 -valoarea nominal% a poli.ei de asi urare va fi denominat% 'n valuta creditului6 -cesionarea 'n favoarea b%ncii1 pentru valoarea creditului )i a dob0nzilor aferente6 -credibilitatea societ%.ii de asi urare6 e4isten.a unui sistem ri uros de urm%rire a valabilit%.ii poli.elor de asi urare1 precum )i a frecven.ei de plat% a ratelor primelor de asi urare/ !/ Propunerile privind analiza e4punerii la riscul de credit sunt de natura deciziilor/ a/ Pentru problemele identificate privind asi ur%rile se vor face propuneri de solu.ionare 'ntr-un termen stabilit/ b/ Pentru problemele identificate privind competen.ele se vor propune: -m%suri de prezentare a dosarului pentru revizuirea e4punerii 'ntr-un termen stabilit6 -sanc.ionarea persoanelor respective/

$=

c/ Pentru problemele identificate privind calitatea analizei de credit se vor propune: -m%suri de reanalizare a dosarului pentru revizuirea e4punerii 'ntr-un termen stabilit6 -m%suri de formare profesional%6 -sanc.ionarea persoanelor responsabile6 -alte m%suri 9redistribuire1 restructurare1 recrutare personal1 etc/:/ d/ Pentru problemele identificate privind acoperirea e4punerii1 at0t 'n structura 9pe contract: c0t )i lobal 9pe client: se vor face propuneri de solu.ionare 'ntr-un termen stabilit/ e/ Pentru problemele identificate privind calitatea urm%ririi dosarelor de credit se vor propune: -m%suri de reanalizare a dosarului pentru revizuireaCree)lonareaCrestructurarea e4punerii1 precum )i revizuirea aran.iilor1 'ntr-un termen stabilit6 -m%suri de recuperare a crean.ei6 -m%suri de formare profesional%6 -sanc.ionarea persoanelor responsabile6 -alte m%suri 9redistribuire1 restructurare1 recrutare personal1 etc/:/ E4punerea la riscul de credit trebuie analizat% ri uros1 iar deciziile care se iau pe aceast% baz% sunt foarte importante pentru vulnerabilitatea unei b%nci/ !alculul valorii riscului 'n condi.ii de incertitudine nu presupune 'ntotdeauna solicitarea de aran.ii consistente1 'n condi.iile concuren.ei bancare fiind suficient% de multe ori 'ncrederea/ !uantificarea 'ncrederii presupune analize comple4e ale mana ementului/ Pentru a reduce1 p0n% la eliminare1 riscul de credit banca trebuie s% analizeze 'n am%nunt activitatea clien.ilor )i s% evalueze factorii care ar putea influen.a ne ativ derularea afacerii )i pot induce pierderi 'n firm%1 periclit0nd rambursarea ratelor creditului 'n volumul )i la termenul stabilit/ Riscul de creditare pentru persoane fizice este coordonat printr-o unitate separat%1 care asi ur% mana ementul corect al portofoliului de credite pentru persoane fizice al b%ncii1 la nivel central )i local/ Unitatea coopereaz% 'ndeaproape cu partea comercial% pentru a asi ura actualizarea )i implementarea produselor de credit pentru persoane fizice1 precum )i respectarea re ulamentului local )i a procedurilor interne de creditare pentru persoane fizice/ Structura creditelor pe perioada &;;>-&;;@ &;;> Galoarea 5usta a arantiilor aferente creditelor provizionate individual Proprietati ?&&=? Titluri de imprumut Ec3ipamente si mi5loace de transport Alte arantii ><> $;=$@ =;($ @?(<( Galoarea 5usta a arantiilor aferente creditelor provizionate colectiv Proprietati $A@;A;( &$$&$(< &$=?&@A &;;? &;;@

(=<@= &$? &;<;? $&;$; >?($@

<?=@; ; (=?$& $=&$& $$$=@=

$<

Titluri de imprumut Ec3ipamente si mi5loace de transport Materiale de constructii si bunuri !esiune de creante Actiuni ,epozite colaterale "arantii emise de institutii financiare Alte arantii

?>@( $=$(@; A=A;< $=?=@A <A($ >(=$< =&&?$ &$&;( &<;=>(;

$;?(@ $$>(?$ &?A($ >&(&( $=&<@ @?;$<& ; >>$$( (&@;;&$

&&$=<< AA@$@; $;&=$( ; $A&A$ <=&;; $?$A$ =(A($ (AA<(=&

Galoarea 5usta a arantiilor aferente creditelor restante dar fara provizion Ec3ipamente si mi5loace de transport ; ; Galoarea 5usta a arantiilor aferente fara restante si fara provizion Proprietati Titluri de imprumut "arantie de stat "arantie corporatista "arantii emise de institutii financiare Ec3ipamente si mi5loace de transport A==@AA ?@=( $>$>=( ; $(??A ($$((> >$A?($& $?A<= $&A=;$ $$A; &<&A> <(A$@@ &<A$?A< <(;A( (A=$& =<= ; &$@@& $<&(@$ $<&(@$ =<( =<(

Materiale de constructii si bunuri !esiune si creante Actiuni ,epozite colaterale Alte arantii

$&(@=? &;=&=> >;&= $A&@<& $;A&=&

(A$@< $@&$@? >&@( $$;=<?> ===@A

&( ; ; A<;( A<&A

$>

Total

&;?<?$$

&?;>=@;

&?&<>A$

3.* +tabilirea nivelului creditelor performante i a celor neperformante acordate de banca comercial aiffeisen $an% Activitatea de creditare enereaz% at0t credite performante c0t )i credite problem% )i neperformante1 datorit% estion%rii re)ite a riscului/ !reditele neperformante apar atunci c0nd e4ist% o 'nt0rziere 'n rambursarea )i recuperarea ratelor de credit1 iar ac3itarea obli a.iilor de plat% asumate nu sunt asi urate sau sunt asi urate par.ial/ !reditele problem% sunt acele credite care1 'n momentul analizei1 prezint% semnale evidente referitoare la imposibilitatea ramburs%rii viitoare la termenele stabilite1 ca urmare a deterior%rii activit%.ii clientului/ 8n scopul reducerii nivelului creditelor neperformante )i a impactului acestora asupra profitabilit%.ii b%ncii este necesar% practicarea unei politici de creditare prudente )i eficiente1 care s% conduc% at0t la prevenirea acestor credite1 c0t )i la posibilitatea de recuperare a lor/ !u toate acestea1 creditele neperformante reprezint% o consecin.% inevitabil% a activit%.ii de creditare/ Fiecare credit presupune apari.ia unor evenimente neprev%zute care fac dificil% respectarea de c%tre client a termenilor contractului de creditare/ Unele credite calificate ca neperformante pot ap%rea ca urmare a unor erori ale ofi.erului de credit1 deoarece e posibil ca acesta s% evalueze 'n mod necorespunz%tor situa.ia solicitantului sau s% interpreteze re)it cifrele 'n cadrul unei analize financiare/ Un ofi.er de credit competent poate s% men.in% num%rul creditelor neperformante la un nivel acceptabil )i s% reduc% la minimum pierderile 'nre istrate de c%tre unitatea bancar%1 'n condi.iile 'n care calitatea creditului acordat nu se deterioreaz%/ Unele credite neperformante sunt inevitabile1 'ns% pierderile suferite de c%tre banc% pot fi ne li5abile dac% acestea sunt identificate la timp/ Ifi.erul de credit monitorizeaz% constant circumstan.ele fiec%rui debitor1 spre a detecta eventualele probleme ale creditului1 'nainte ca ele s% devin% imposibil de corectat/ El se informeaz% despre calitatea datelor financiare1 istoria creditului ca rezumat 'n fi)ierul creditului1 completarea documenta.iei creditului )i valoarea aran.iilor/ ,ac% descoper% anumite nere uli1 el poate clasa 'mprumutul ca fiind substandard1 'ndoielnic sau pierdere1 iar 'n aceast% situa.ie banca trebuie s% aloce rezerve 'n diferite procente1 propor.ional cu creditul acordat1 reduc0nd astfel pierderile poten.iale/ !ele mai mari costuri pentru banca comercial% apar 'n situa.ia 'n care un credit neperformant nu mai poate fi recuperat/ Pe l0n % pierderea propriu-zis% a creditului acordat e4ist% )i alte costuri1 mai reu de detectat1 care pot1 de asemenea1 s% scad% profitul b%ncii/ Factorii care pot enera apari.ia creditelor neperformante sunt numero)i/ !el mai adesea1 apari.ia unui credit neperformant este rezultatul ac.iunii con5u ate a mai multor factori iar ma5oritatea dintre ei sunt descoperi.i 'n faza de control a b%ncii/ Un sin ur factor 9 re)elile comise de ofi.erul de credit: poate fi men.inut la un nivel minim1 dac% acesta a parcurs )i e4ecutat cu aten.ie )i minu.iozitate fiecare etap% a procesului de creditare/ Activitatea de restructurare )i recuperare a creditelor contribuie la 'mbun%t%.irea calit%.ii portofoliului de credite al b%ncii1 prin diminuarea procentului creditelor neperformante 'n total plasamente1 ca urmare a recuper%rii acestora/ Misiunea este recuperarea crean.elor neperformante de la 'ntreprinderi mici )i mi5locii )i companii mari1 aplic0nd cele mai adecvate proceduri pentru a cre)te volumul crean.elor recuperate1 pentru a diminua perioada de recuperare )i a 'mbun%t%.i eficien.a acestei activit%.i/ !rean.ele neperformante pentru persoane fizice sunt monitorizate prin activitatea de colectare1 care reprezint% un sistem complet de ac.iuni efectuate din timp1 pentru a asi ura o rat% mare de recuperare pentru aceste credite1 cu implica.ii minime asupra b%ncii/

$?

Situa.ia variabilelor necesare calculului indicatorilor de risc la Raiffeisen *an+ - mil lei &;;> &;;? &;;@ Elementele de calcul !redite totale &@/>>$/(&> =>/<A=/;@= ?=/(?</;&; !redite neperformante >/<$&/$?@ $@/&&A/;(< &</&($/&<; Total active ==/;&@/=;( @&/;?A/$=@ $=(/&?(/=;; Sursa: Rapoartele anuale ale b%ncii comerciale Raiffeisen *an+ &;;> B &;;@ Situa.ia creditelor neperformante 'nre istrate la Raiffeisen *an+ Anul Golumul creditelor neperformante 9mil lei: D 'n total credite &;;> >/<$&/$?@ &&1?& &;;? $@/&&A/;(< (A1$& &;;@ &</&($/&< ((1A& Sursa: Rapoartele anuale ale b%ncii comerciale Raiffeisen *an+ &;;> B &;;@

Concluzii
"estionarea riscurilor constituie baza procesului de mana ement1 iar riscul de creditare reprezint% cea mai periculoas% cate orie de riscuri bancare1 'ntruc0t se infiltreaz% la nivelul unei ame lar i de servicii )i e4puneri/ ,in acest motiv1 b%ncile comerciale1 'n eneral1 trebuie s% urm%reasc%1 'n principal limitarea sau c3iar eliminarea acestui tip de risc/ Pentru reducerea riscurilor1 se impune analiza periodic% )i e4i en.a calit%.ii portofoliului de credite1 de dorit la intervale c0t mai scurte de timp1 precum )i constituirea de provizioane )i rezerve pentru acoperirea eventualelor pierderi/

$iblio,rafie: $/ ,ardac 7/1 *arbu T/1 2Moned%1 b%nci )i politici monetare1 Editura ,idactic% )i Peda o ic%1 *ucure)ti1 &;;< &/ Glaicu Ale4andru1 Management financiar-bancar.1 Editura !asa !%r.ii de Htiin.%1 !lu5-7apoca1 &;;=
$@

(/ Troac% Gictor1 Management financiar-bancar1 Editura Academic%

*r0ncu)i1 T0r u-Jiu1 &;;& =/ ---.$. .ro </ ---.,azeta/afacerilor.ro >/ ---.raiffeisen.ro

$A