Sunteți pe pagina 1din 13

ORDONAN DE URGEN Nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judi iare de ti!

"ru E#$%EN%& GU'ERNU( RO#)N$E$ *U+($,A% -N& #ON$%ORU( O.$,$A( NR. 3/2 din 2/ iunie 2013 Av0nd 1n vedere !2di3i area adrului le4al de de5367urare a pr2 e5ului ivil prin ad2ptarea ,2dului de pr2 edur6 ivil68 pre u! 7i punerea 1n apli are a n2il2r in5titu9ii ad2ptate prin ,2dul ivil8 9in0nd 5ea!a de 3aptul 6 ev2lu9ia 1n plan le4i5lativ !en9i2nat6 nu 5:a re3le tat 1ntr:un !2d ade vat 7i la nivelul adrului n2r!ativ privind taxele judi iare de ti!"ru8 are au r6!a5 1n prin ipal la nivelul 5ta"ilit 1n anul 1//;8 a tuali<at 1n anul 2010 prin apli area indi elui de in3la9ie8 pentru a 5i5te!ul de taxare 56 re3le te n2ua 5tru tur6 7i dina!i 6 a pr2 e5ului ivil8 n2ile 4aran9ii pr2 edurale a 2rdate p6r9il2r pentru a5i4urarea unui pr2 e5 e =ita"il8 pre u! 7i a 2perirea 25turil2r 5upli!entare pentru de<v2ltarea in3ra5tru turii 7i pentru a5i4urarea l24i5ti ii ne e5are punerii 1n apli are a n2il2r prevederi le4ale8 9in0nd 2nt8 a5t3el8 de ne e5itatea a5i4ur6rii8 pe de 2 parte8 a unui e =ili"ru 2re5pun<6t2r 1ntre e32rturile "u4etare de a5i4urare a unui 5ervi iu pu"li alitativ 7i 2"li4a9ia et69eanului are 32l25e7te a e5t 5ervi iu de a 2ntri"ui la 5u59inerea 25turil2r8 dar 7i8 pe de alt6 parte8 a tran5paren9ei apli 6rii n2r!el2r 1n !aterie i!pli 0nd 2 eviden96 lar6 a5upra tutur2r 2pera9iunil2r pe are le i!pli 6 5i5te!ul de taxare8 lu0nd 1n 2n5iderare 3aptul 6 nead2ptarea 1n re4i! de ur4en96 a pre<entului a t n2r!ativ ar 2ndu e la 2n5ervarea unui 5i5te! de taxare neade vat 3a96 de liniile tra5ate prin re40ndirea 5i5te!ului juridi r2!0ne5 2dat6 u ad2ptarea n2ului ,2d ivil 7i a n2ului ,2d de pr2 edur6 ivil68 u 2n5e in9e ne4ative pe planul 5itua9iei ju5ti9ia"ilil2r 7i al nev2il2r a ute ale 5i5te!ului judi iar8 dar 7i al tran5paren9ei 7i di5 iplinei 3inan iare i!pu5e de exer i9iul 2le t6rii la "u4et a 5u!el2r deriv0nd din plata taxel2r judi iare de ti!"ru8 av0nd 1n vedere 6 a5pe tele !ai 5u5 !en9i2nate vi<ea<6 un intere5 pu"li 7i 2n5tituie 2 5itua9ie extra2rdinar68 a 6rei re4le!entare nu p2ate 3i a!0nat68 i!pun0nd ad2ptarea de !65uri i!ediate pe alea 2rd2nan9ei de ur4en968 1n te!eiul art. 11> alin. ?@A din ,2n5titu9ia R2!0niei8 repu"li at68 Guvernul R2!0niei ad2pt6 pre<enta 2rd2nan96 de ur4en96. AR%. 1 ?1A A 9iunile 7i ererile intr2du5e la in5tan9ele jude 6t2re7ti8 pre u! 7i ererile adre5ate #ini5terului Bu5ti9iei 7i *ar =etului de pe l0n46 -nalta ,urte de ,a5a9ie 7i Bu5ti9ie 5unt 5upu5e taxel2r judi iare de ti!"ru prev6<ute 1n pre<enta 2rd2nan96 de ur4en96. ?2A %axele judi iare de ti!"ru 5unt dat2rate8 1n 2ndi9iile pre<entei 2rd2nan9e de ur4en968 de 6tre t2ate per52anele 3i<i e 7i juridi e 7i repre<int6 plata 5ervi iil2r pre5tate de 6tre in5tan9ele jude 6t2re7ti8 pre u! 7i de 6tre #ini5terul Bu5ti9iei 7i *ar =etul de pe l0n46 -nalta ,urte de ,a5a9ie 7i Bu5ti9ie. ?3A -n a<urile anu!e prev6<ute de le4e8 a 9iunile 7i ererile intr2du5e la in5tan9ele jude 6t2re7ti8 pre u! 7i ererile adre5ate #ini5terului Bu5ti9iei 7i *ar =etului de pe l0n46 -nalta ,urte de ,a5a9ie 7i Bu5ti9ie 5unt 5 utite de la plata taxel2r judi iare de ti!"ru. AR%. 2 %axele judi iare de ti!"ru 5e 5ta"ile5 1n !2d di3eren9iat8 dup6 u! 2"ie tul a e5t2ra e5te 5au nu evalua"il 1n "ani8 u ex ep9iile prev6<ute de le4e. AR%. 3 ?1A A 9iunile 7i ererile evalua"ile 1n "ani8 intr2du5e la in5tan9ele jude 6t2re7ti8 5e taxea<6 a5t3el& aA p0n6 la val2area de >00 lei : 8C8 dar nu !ai pu9in de 20 leiD "A 1ntre >01 lei 7i >.000 lei : @0 lei E ;C pentru e dep67e7te >00 leiD A 1ntre >.001 lei 7i 2>.000 lei : 3>> lei E >C pentru e dep67e7te >.000 leiD

dA 1ntre 2>.001 lei 7i >0.000 lei : 1.3>> lei E 3C pentru e dep67e7te 2>.000 leiD eA 1ntre >0.001 lei 7i 2>0.000 lei : 2.10> lei E 2C pentru e dep67e7te >0.000 leiD 3A pe5te 2>0.000 lei : 6.10> lei E 1C pentru e dep67e7te 2>0.000 lei. ?2A Fe taxea<6 p2trivit alin. ?1A 7i ur!6t2arele ate42rii de a 9iuni& aA 1n 2n5tatarea nulit69ii8 anularea8 re<2lu9iunea 5au re<ilierea unui a t juridi patri!2nialD ererea privind repunerea p6r9il2r 1n 5itua9ia anteri2ar6 e5te 5 utit6 de tax6 de ti!"ru da 6 e5te a e52rie a e5t2r ereriD "A privind 2n5tatarea exi5ten9ei 5au inexi5ten9ei unui drept patri!2nialD A prin are 5e 52li it6 pr2nun9area unei =2t6r0ri jude 6t2re7ti are 9ine l2 de a t autenti de 1n5tr6inare a un2r "unuri i!2"ile 5au de 2n5tituire a un2r drepturi reale a5upra a e5t2ra. AR%. @ ?1A -n a<ul a 9iunil2r p25e52rii taxa judi iar6 de ti!"ru 5e al ulea<6 la 2 val2are are 5e 5ta"ile7te la 20C din val2area "unului a 6rui p25e5ie 5e 52li it6. ?2A %axa judi iar6 de ti!"ru pentru a 9iunile are au a 2"ie t un de<!e!"r6!0nt al dreptului de pr2prietate 5e al ulea<6 la 2 val2are 5ta"ilit6 la 20C din val2area "unului a5upra 6ruia p2art6 de<!e!"r6!0ntul. -n a<ul ereril2r are au a 2"ie t 5ervitu9i taxa judi iar6 de ti!"ru 5e al ulea<6 prin rap2rtare la 20C din val2area i!2"ilului a5upra 6ruia 5e 52li it6 2n5tituirea 5ervitu9ii. AR%. > ?1A ,ererile 1n !ateria partajului judi iar 5e taxea<6 a5t3el& aA 5ta"ilirea "unuril2r 5upu5e 1!p6r9elii : 3C din val2area a e5t2raD "A 5ta"ilirea alit69ii de 2pr2prietar 7i 5ta"ilirea 2tei:p6r9i e 5e uvine 3ie 6rui 2pr2prietar : >0 lei pentru 3ie are 2pr2prietarD A rean9e pe are 2pr2prietarii le au unii 3a96 de al9ii8 n65 ute din 5tarea de pr2prietate 2!un6 : 3C din val2area rean9el2r a 6r2r re un2a7tere 5e 52li it6D dA ererea de rap2rt : 3C din val2area "unuril2r a 6r2r rap2rtare 5e 52li it6D eA ererea de redu 9iune a li"eralit69il2r ex e5ive : 3C din val2area p6r9ii de re<erv6 5upu56 re1ntre4irii prin redu 9iunea li"eralit69il2rD 3A ererea de partaj pr2priu:<i58 indi3erent de !2dalitatea de reali<are a a e5tuia : 3C din val2area !a5ei partaja"ile. ?2A Da 6 ererile 1n !ateria partajului judi iar prev6<ute de alin. ?1A 5e 32r!ulea<6 1n adrul a eleia7i a 9iuni8 a ea5ta 5e taxea<6 u 2 5in4ur6 tax6 de >C din val2area !a5ei partaja"ile. AR%. 6 ?1A ,ererile de val2are redu568 52lu9i2nate p2trivit pr2 edurii 5pe iale prev6<ute de titlul G al 6r9ii a '$:a din (e4ea nr. 13@H2010 privind ,2dul de pr2 edur6 ivil68 repu"li at68 u !2di3i 6rile 7i 2!plet6rile ulteri2are8 denu!it6 1n 2ntinuare ,2d de pr2 edur6 ivil68 5e taxea<6 u >0 lei8 da 6 val2area ererii nu dep67e7te 2.000 lei8 7i u 200 lei8 pentru ererile a 6r2r val2are dep67e7te 2.000 lei. ?2A ,ererile privind 2rd2nan9a de plat68 prev6<ut6 de titlul $G al 6r9ii a '$:a din ,2dul de pr2 edur6 ivil68 5e taxea<6 u 200 lei. ?3A ,ererile de eva uare din i!2"ilele 32l25ite 5au 2 upate 36r6 drept8 52lu9i2nate p2trivit pr2 edurii 5pe iale prev6<ute de titlul G$ al 6r9ii a '$:a din ,2dul de pr2 edur6 ivil68 5e taxea<6 u 100 lei. ?@A ,ererile 32r!ulate pe ale de 2rd2nan96 pre7edin9ial68 0nd 5unt neevalua"ile 1n "ani8 5e taxea<6 u 20 lei. ,0nd ererea 32r!ulat6 pe ale de 2rd2nan96 pre7edin9ial6 e5te evalua"il6 1n "ani8 a ea5ta 5e taxea<6 u >0 lei8 da 6 val2area a e5teia nu dep67e7te 2.000 lei8 7i u 200 lei8 da 6 val2area ei dep67e7te 2.000 lei. AR%. ; A 9iunile privind 5ta"ilirea 7i a 2rdarea de de5p64u"iri pentru daunele !2rale adu5e 2n2arei8 de!nit69ii 5au reputa9iei unei per52ane 3i<i e 5e taxea<6 u 100 lei. AR%. 8 ?1A Fe taxea<6 u 100 lei ur!6t2arele a 9iuni 7i ereri intr2du5e la in5tan9ele jude 6t2re7ti& aA ereri pentru 2n5tatarea exi5ten9ei 5au inexi5ten9ei unui drept nepatri!2nialD "A ereri 1n anularea 5au 1n 2n5tatarea nulit69ii unui a t juridi nepatri!2nialD

A ereri are prive5 dreptul de 32l25in96 a "unului 1n =iriat 5au arendat8 da 6 a e5tea nu prive5 7i plata anu!it2r 5u!e de "aniD dA a 9iunile 1n 4r6ni9uireD 1n ip2te<a 1n are prin a eea7i erere 5e revendi 6 7i 2 p2r9iune de teren8 la taxa judi iar6 de ti!"ru 5ta"ilit6 pentru a 9iunea 1n 4r6ni9uire 5e adau46 7i taxa 2re5pun<6t2are val2rii 5upra3e9ei revendi ate. ?2A ,ererea privind repunerea p6r9il2r 1n 5itua9ia anteri2ar68 0nd nu e5te a e52rie a 9iunii 1n 2n5tatarea nulit69ii8 anularea8 re<2lu9iunea 5au re<ilierea unui a t juridi patri!2nial 5e taxea<6 u >0 lei8 da 6 val2area ererii nu dep67e7te >.000 lei8 7i u 300 lei8 pentru ererile a 6r2r val2are dep67e7te >.000 lei. AR%. / Ur!6t2arele ereri 32r!ulate 1n ur5ul pr2 e5ului 5au 1n le46tur6 u un pr2 e5 5e taxea<6 a5t3el& aA ereri de re u<are 1n !aterie ivil6 : pentru 3ie are parti ipant la pr2 e5 : pentru are 5e 52li it6 re u<area : 100 leiD "A ereri de 5tr6!utare 1n !aterie ivil6 : 100 leiD A ereri de repunere 1n ter!en : 20 leiD dA ereri de peri!are : 20 leiD eA ereri de reexa!inare 1!p2triva 1n =eierii prin are au 325t 5ta"ilite a!en<ile judi iare 7i de5p64u"irile p2trivit art. 1/0 din ,2dul de pr2 edur6 ivil6 : 20 leiD 3A ereri de reexa!inare 1!p2triva 1n =eierii de anulare a ererii de =e!are 1n jude at68 32r!ulate p2trivit art. 200 alin. ?@A din ,2dul de pr2 edur6 ivil6 : 20 leiD 4A ereri pentru repunerea pe r2l8 0nd 5u5pendarea jude 6rii 5e dat2rea<6 p6r9il2r : >0C din taxa judi iar6 de ti!"ru pentru ererea 5au a 9iunea a 6rei jude are a 325t 5u5pendat6D =A ereri pentru re3a erea 1n5 ri5uril2r 7i a =2t6r0ril2r di5p6rute : >0 leiD iA ereri pentru eli"erarea de 2pii 5i!ple de pe 1n5 ri5urile a3late la d25ar8 atun i 0nd 5unt e3e tuate de 6tre in5tan96 : 0820 leiHpa4in6D jA ereri pentru le4ali<area de 2pii de pe 1n5 ri5urile a3late la d25ar8 pentru 3ie are exe!plar de 2pie : 1 leuHpa4in6D IA ereri pentru eli"erarea 2ri 6r2r alt2r erti3i ate prin are 5e ate5t6 3apte 5au 5itua9ii re<ultate din eviden9ele in5tan9el2r de jude at6 2ri u privire la d25arele a3late 1n ar=iva a e5t2ra : 1 leuHpa4in6D lA ereri pentru eli"erarea de 6tre in5tan9ele jude 6t2re7ti de 2pii de pe =2t6r0rile jude 6t2re7ti8 u !en9iunea 6 5unt de3initive8 5e taxea<6 u > lei pentru 3ie are exe!plar de 2pie. AR%. 10 ?1A -n !ateria exe ut6rii 5ilite8 ur!6t2arele ereri 5e taxea<6 a5t3el& aA ereri pentru 1n uviin9area exe ut6rii 5ilite8 pentru 3ie are titlu exe ut2riu : 20 leiD "A ereri de 5u5pendare a exe ut6rii 5ilite8 in lu5iv a exe ut6rii pr2vi<2rii : >0 lei. ?2A -n a<ul 2nte5ta9iei la exe utarea 5ilit68 taxa 5e al ulea<6 la val2area "unuril2r a 6r2r ur!6rire 5e 2nte5t6 5au la val2area de"itului ur!6rit8 0nd a e5t de"it e5te !ai !i de 0t val2area "unuril2r ur!6rite. %axa a3erent6 a e5tei 2nte5ta9ii nu p2ate dep67i 5u!a de 1.000 lei8 indi3erent de val2area 2nte5tat6. -n a<ul 1n are 2"ie tul exe ut6rii 5ilite nu e5te evalua"il 1n "ani8 2nte5ta9ia la exe utare 5e taxea<6 u 100 lei. ?3A -n a<ul 1n are prin 2nte5ta9ia la exe utare 5ilit6 5e inv2 68 1n 2ndi9iile art. ;12 alin. ?2A din ,2dul de pr2 edur6 ivil68 7i !2tive de 3apt 5au de drept privit2are la 32ndul dreptului8 taxa de ti!"ru 5e 5ta"ile7te p2trivit art. 3 alin. ?1A. ?@A ,ererile de 1nt2ar ere a exe ut6rii 5ilite 5e taxea<68 1n t2ate a<urile8 u >0 lei8 da 6 val2area ererii nu dep67e7te >.000 lei8 7i u 300 lei8 pentru ererile a 6r2r val2are dep67e7te >.000 lei. AR%. 11 ?1A Alte ate42rii de ereri 5e taxea<6 dup6 u! ur!ea<6& aA ereri prin are p6r9ile 52li it6 in5tan9ei pr2nun9area unei =2t6r0ri are 56 2n53in9ea5 6 1n9ele4erea p6r9il2r8 in lu5iv 0nd e5te re<ultat6 din a 2rdul de !ediere : 20 leiD 1n a<urile 1n are 1n9ele4erea 5au a 2rdul de !ediere prive7te tran53erul dreptului de pr2prietate 5au al altui

drept real a5upra unuia 2ri !ai !ult2r "unuri i!2"ile8 la a ea5t6 5u!6 5e adau46 >0C din val2area taxei are 5:ar dat2ra pentru a 9iunea 1n revendi are a "unului u val2area ea !ai !are dintre "unurile are 3a 2"ie tul dreptului real tran53erat. -n a<ul 1n are 1n9ele4erea 5au a 2rdul de !ediere are a 2"ie t partajul8 la taxa 3ix6 5e adau46 >0C din val2area taxei al ulate p2trivit art. >D "A ereri 1n le46tur6 u !65urile a5i4ur6t2rii : 100 leiD 0nd ererile au a 2"ie t in5tituirea de !65uri a5i4ur6t2rii a5upra navel2r 7i aer2navel2r 5e taxea<6 u 1.000 leiD A 2nte5ta9ia privind ter4iver5area pr2 e5ului 7i pl0n4erea 1!p2triva 1n =eierii de 52lu9i2nare a 2nte5ta9iei : 20 lei. AR%. 12 ,ererile pentru d2"0ndirea per52nalit69ii juridi e8 pentru aut2ri<area 3un 9i2n6rii 7i pentru 1nre4i5trarea un2r per52ane juridi e 5e taxea<6 dup6 u! ur!ea<6& aA ereri privind 1nre4i5trarea partidel2r p2liti e 5au pentru !2di3i area 5tatutului a e5t2ra : 300 leiD "A ereri pentru d2"0ndirea per52nalit69ii juridi e de 6tre 2r4ani<a9iile prev6<ute 1n (e4ea dial24ului 52 ial nr. 62H20118 repu"li at68 u !2di3i 6rile ulteri2are8 pre u! 7i pentru !2di3i area a tel2r 2n5titutive ale a e5t2ra : 200 leiD A ereri pentru d2"0ndirea per52nalit69ii juridi e de 6tre a52 ia9iile 36r6 5 2p lu rativ8 3unda9ii8 uniuni 7i 3edera9ii de per52ane juridi e 36r6 5 2p lu rativ8 pre u! 7i pentru !2di3i area a tel2r 2n5titutive ale a e5t2ra : 100 lei. AR%. 13 A 9iunile 32r!ulate 1n d2!eniul dreptului de pr2prietate intele tual6 5e taxea<6 dup6 u! ur!ea<6& aA pentru re un2a7terea dreptului de aut2r 7i a drepturil2r 2nexe8 pentru 2n5tatarea 1n 6l 6rii a e5t2ra 7i repararea prejudi iil2r8 in lu5iv plata drepturil2r de aut2r 7i a 5u!el2r uvenite pentru 2pere de art68 pre u! 7i pentru luarea 2ri 6r2r !65uri 1n 5 2pul prevenirii pr2du erii un2r pa4u"e i!inente8 pentru a5i4urarea repar6rii a e5t2ra 2ri pentru re5ta"ilirea dreptului atin5 : 100 leiD "A pentru re un2a7terea alit69ii de inventat2r8 de titular de "revet8 a drepturil2r n65 ute din "revetul de inven9ie8 din 2ntra tele de e5iune 7i li en968 in lu5iv drepturile patri!2niale ale inventat2rului : 100 leiD A ererile neevalua"ile 1n "ani privit2are la drepturile 2n3erite de !ar 68 de5ene 7i !2dele indu5triale : 300 lei. AR%. 1@ ?1A A 9iunile8 ererile8 2"ie 9iunile8 2nte5ta9iile intr2du5e la in5tan9ele jude 6t2re7ti 1n te!eiul (e4ii nr. 8>H2006 privind pr2 edura in52lven9ei8 u !2di3i 6rile 7i 2!plet6rile ulteri2are8 al Ord2nan9ei Guvernului nr. 10H200@ privind 3ali!entul in5titu9iil2r de redit8 apr2"at6 u !2di3i 6ri 7i 2!plet6ri prin (e4ea nr. 28;H200@8 u !2di3i 6rile 7i 2!plet6rile ulteri2are8 7i al (e4ii nr. >03H200@ privind redre5area 3inan iar68 3ali!entul8 di<2lvarea 7i li =idarea v2luntar6 1n a tivitatea de a5i4ur6ri8 u !2di3i 6rile 7i 2!plet6rile ulteri2are8 5e taxea<6 u 200 lei. ?2A ,ererile de 2!peten9a in5tan9el2r jude 6t2re7ti av0nd a 2"ie t 1nre4i5tr6ri 1n re4i5trul 2!er9ului 5e taxea<6 u 100 lei. AR%. 1> %axele judi iare de ti!"ru pentru unele a 9iuni 7i ereri re3erit2are la rap2rturile de 3a!ilie 5unt ur!6t2arele& aA pentru ererea de div2r9 1nte!eiat6 pe prevederile art. 3;3 lit. aA din (e4ea nr. 28;H200/ privind ,2dul ivil8 repu"li at68 u !2di3i 6rile ulteri2are8 denu!it6 1n 2ntinuare ,2dul ivil : 200 leiD "A pentru ererea de div2r9 1nte!eiat6 pe prevederile art. 3;3 lit. "A 7i A din ,2dul ivil : 100 leiD A pentru ererea de div2r9 1nte!eiat6 pe prevederile art. 3;3 lit. dA din ,2dul ivil : >0 leiD dA ererea privind a 2rdarea de5p64u"iril2r 5au pentru 5ta"ilirea pre5ta9iei 2!pen5at2rii : >0 leiD

eA pentru ererile are nu 5unt a e52rii unei ereri de div2r9 7i are au a 2"ie t 5ta"ilirea l2 uin9ei 2pilului8 exer itarea aut2rit69ii p6rinte7ti8 5ta"ilirea 2ntri"u9iei p6rin9il2r la =eltuielile de re7tere 7i edu are a 2piil2r8 dreptul p6rintelui 5au al alt2r per52ane de 0t p6rin9ii de a avea le46turi per52nale u 2pilul8 l2 uin9a 3a!iliei : 20 lei 3ie are erereD 3A 2ri e alt6 erere neevalua"il6 1n "ani : 20 lei8 da 6 nu 5unt 5 utite8 p2trivit le4ii8 de tax6 de ti!"ru. ART. 16 n materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vtmai n drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoriti administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de le e se ta!eaz dup cum urmeaz" a# cererile pentru anularea actului sau, dup caz, recunoa$terea dreptului pretins, precum $i pentru eli%erarea unui certificat, a unei adeverine sau a oricrui altui nscris - &' lei( %# cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicit $i repararea pa u%elor suferite printr-un act administrativ - 1') din valoarea pretins, dar nu mai mult de *'' lei. AR%. 1; ,ererile 32r!ulate p2trivit (e4ii n2taril2r pu"li i 7i a a tivit69ii n2tariale nr. 36H1//>8 repu"li at68 u !2di3i 6rile ulteri2are8 5e taxea<6 dup6 u! ur!ea<6& aA 2nte5ta9ia 1!p2triva de i<iei ,2le4iului dire t2r al ,a!erei N2taril2r *u"li i 5au8 dup6 a<8 a +ir2ului exe utiv al ,2n5iliului Uniunii N2taril2r *u"li i prin are au 325t 52lu9i2nate 2n3li tele de 2!peten96 dintre n2tarii pu"li i : 100 leiD "A pl0n4erile 1!p2triva 1n =eierii de re5pin4ere a ererii de 1ndeplinire a unui a t n2tarial : 20 lei. AR%. 18 Fe taxea<6 u 20 lei ur!6t2arele ereri 32r!ulate p2trivit (e4ii nr. 188H2000 privind exe ut2rii jude 6t2re7ti8 repu"li at68 u !2di3i 6rile ulteri2are& aA ereri pentru 52lu9i2narea 2n3li tel2r de 2!peten96 1ntre "ir2urile exe ut2ril2r jude 6t2re7tiD "A pl0n4eri 1!p2triva re3u<ului exe ut2rului jude 6t2re5 de a:7i 1ndeplini atri"u9iile prev6<ute de le4eD A ereri pentru 5uprale4ali<area 5e!n6turii 7i a 7ta!pilei exe ut2rului jude 6t2re5 . AR%. 1/ -n !aterie 2ntraven9i2nal68 pl0n4erea 1!p2triva pr2 e5ului:ver"al de 2n5tatare 7i 5an 9i2nare a 2ntraven9iei8 pre u! 7i alea de ata 1!p2triva =2t6r0rii pr2nun9ate 5e taxea<6 u 20 lei. AR%. 20 A 9iunile 7i ererile 1n !aterie de arte 3un iar68 0nd nu pun 1n di5 u9ie 32ndul dreptului8 5e taxea<6 u >0 lei. AR%. 21 ,ererea privind 1nre4i5trarea a52 ia9iil2r de pr2prietari8 de l2 atari 5au !ixte 7i apelul 1!p2triva 1n =eierii jude 6t2rului:dele4at 5e taxea<6 u 20 lei. AR%. 22 ,ererile adre5ate #ini5terului Bu5ti9iei 5e taxea<6 dup6 u! ur!ea<6& aA ereri pentru 5uprale4ali<area 1n5 ri5uril2r 5au 2piil2r de pe 1n5 ri5uri8 de5tinate a 3i utili<ate 1n 5tr6in6tate : 10 lei pentru 3ie are 1n5 ri5 2ri 2pieD "A ereri pentru aut2ri<area tradu 6t2ril2r 7i interpre9il2r : 300 leiD A ereri 1n vederea ate5t6rii titlului 23i ial de ali3i are r2!0n de 2n5ilier juridi 7i a experien9ei d2"0ndite 1n R2!0nia8 1n vederea ad!iterii 7i pra ti 6rii a e5teia 1n elelalte 5tate !e!"re ale Uniunii Eur2pene 5au ale Fpa9iului E 2n2!i Eur2peanD pentru ate5tarea ali3i 6rii de tradu 6t2r 7i interpret aut2ri<at8 1n vederea exer it6rii a e5teia 1n 5tatele !e!"re ale Uniunii Eur2pene 5au ale Fpa9iului E 2n2!i Eur2pean 2ri 1n ,2n3edera9ia Elve9ian6D pentru ate5tarea ali3i 6rii de expert te=ni judi iar 1n vederea exer it6rii a e5teia 1n 5tatele

!e!"re ale Uniunii Eur2pene 5au ale Fpa9iului E 2n2!i Eur2pean 2ri 1n ,2n3edera9ia Elve9ian6 : 100 leiD dA ereri adre5ate #ini5terului Bu5ti9iei 1n vederea re un2a7terii ali3i 6rii pr23e5i2nale de tradu 6t2r 7i interpret aut2ri<at 5au expert te=ni judi iar8 1n 2ndi9iile (e4ii nr. 200H200@ privind re un2a7terea dipl2!el2r 7i ali3i 6ril2r pr23e5i2nale pentru pr23e5iile re4le!entate din R2!0nia8 u !2di3i 6rile 7i 2!plet6rile ulteri2are : 100 lei. AR%. 23 ?1A ,ererile pentru exer itarea apelului 1!p2triva =2t6r0ril2r jude 6t2re7ti 5e taxea<6 u >0C din& aA taxa dat2rat6 pentru ererea 5au a 9iunea neevalua"il6 1n "ani8 52lu9i2nat6 de pri!a in5tan968 dar nu !ai pu9in de 20 leiD "A taxa dat2rat6 la 5u!a 2nte5tat68 1n a<ul ereril2r 7i a 9iunil2r evalua"ile 1n "ani8 dar nu !ai pu9in de 20 lei. ?2A Apelul in ident 7i apelul pr2v2 at 5e taxea<6 p2trivit re4ulil2r prev6<ute la alin. ?1A. AR%. 2@ ?1A Re ur5ul 1!p2triva =2t6r0ril2r jude 6t2re7ti 5e taxea<6 u 100 lei da 6 5e inv2 6 unul 5au !ai !ulte dintre !2tivele prev6<ute la art. @88 alin. ?1A p t. 1 : ; din ,2dul de pr2 edur6 ivil6. ?2A -n a<ul 1n are 5e inv2 6 1n 6l area 5au apli area 4re7it6 a n2r!el2r de drept !aterial8 pentru ereri 7i a 9iuni evalua"ile 1n "ani8 re ur5ul 5e taxea<6 u >0C din taxa dat2rat6 la 5u!a 2nte5tat68 dar nu !ai pu9in de 100 leiD 1n a eea7i ip2te<68 pentru ererile neevalua"ile 1n "ani8 ererea de re ur5 5e taxea<6 u 100 lei. ?3A Re ur5ul in ident 7i re ur5ul pr2v2 at 5e taxea<6 dup6 re4ulile prev6<ute la alin. ?1A 7i ?2A. AR%. 2> ?1A Fe taxea<6 u 20 lei ererile pentru exer itarea apelului 5au8 dup6 a<8 a re ur5ului 1!p2triva ur!6t2arel2r =2t6r0ri jude 6t2re7ti& aA 1n =eierea prin are 5:a di5pu5 v0n<area "unuril2r 1n a 9iunea de partajD "A 1n =eierea de 5u5pendare a jude 6rii au<eiD A =2t6r0rile de anulare a ererii a neti!"rat68 ne5e!nat6 5au pentru lip5a alit69ii de repre<entant. ?2A Fe taxea<6 u >0 lei ererile pentru exer itarea apelului 5au8 dup6 a<8 re ur5ului 1!p2triva ur!6t2arel2r =2t6r0ri jude 6t2re7ti& aA =2t6r0rile prin are 5:a re5pin5 ererea a pre!atur68 inad!i5i"il68 pre5 ri56 5au pentru aut2ritate de lu ru jude atD "A =2t6r0rea prin are 5:a luat a t de renun9area la dreptul pretin5D A =2t6r0rea prin are 5:a luat a t de renun9area la jude at6D dA =2t6r0rea prin are 5e 1n uviin9ea<6 1nv2iala p6r9il2r. ?3A ,ererea pentru exer itarea 6ii de ata are vi<ea<6 nu!ai 2n5iderentele =2t6r0rii 5e ti!"rea<68 1n t2ate 5itua9iile8 u 100 lei. AR%. 26 ?1A *entru 32r!ularea 2nte5ta9iei 1n anulare 5e dat2rea<6 taxa de 100 lei. ?2A ,ererea de revi<uire 5e taxea<6 u 100 lei pentru 3ie are !2tiv de revi<uire inv2 at. AR%. 2; Ori e alte a 9iuni 5au ereri neevalua"ile 1n "ani8 u ex ep9ia el2r 5 utite de plata taxei judi iare de ti!"ru p2trivit le4ii8 5e taxea<6 u 20 lei. AR%. 28 Da 6 le4ea nu prevede alt3el8 e5te 5 utit6 de la plata taxei judi iare de ti!"ru 2ri e erere pentru exer itarea unei 6i de ata 8 2rdinare 7i extra2rdinare8 1!p2triva =2t6r0rii jude 6t2re7ti prin are a 325t 52lu9i2nat6 2 a 9iune 5au erere 5 utit68 p2trivit le4ii8 de tax6 judi iar6 de ti!"ru. AR%. 2/ ?1A Funt 5 utite de la plata taxei judi iare de ti!"ru a 9iunile 7i ererile8 in lu5iv ele pentru exer itarea 6il2r de ata 8 2rdinare 7i extra2rdinare8 re3erit2are la&

aA 5ta"ilirea 7i plata pen5iil2r8 pre u! 7i alte drepturi prev6<ute prin 5i5te!ele de a5i4ur6ri 52 ialeD "A 5ta"ilirea 7i plata ajut2rului de 72!aj8 a ajut2rului de inte4rare pr23e5i2nal6 7i a al2 a9iei de 5prijin8 a ajut2rului 52 ial8 a al2 a9iei de 5tat pentru 2pii8 a drepturil2r per52anel2r u di<a"ilit69i 7i a alt2r 32r!e de pr2te 9ie 52 ial6 prev6<ute de le4eD A 2"li4a9iile le4ale 7i 2ntra tuale de 1ntre9inere8 in lu5iv a 9iunile 1n 2n5tatarea nulit69ii8 1n anularea8 re<2lu9iunea 5au re<ilierea 2ntra tului de 1ntre9inereD dA 5ta"ilirea 7i a 2rdarea de5p64u"iril2r de ur40nd din 2nda!narea 5au luarea unei !65uri preventive pe nedreptD eA ad2p9ie8 2 r2tirea !in2ril2r8 tutel68 uratel68 interdi 9ie jude 6t2rea5 68 a5i5ten9a per52anel2r u tul"ur6ri p5i=i e8 pre u! 7i la exer itarea de 6tre aut2ritatea tutelar6 a atri"u9iil2r e 1i revinD 3A pr2te 9ia drepturil2r 2n5u!at2ril2r8 atun i 0nd per52anele 3i<i e 7i a52 ia9iile pentru pr2te 9ia 2n5u!at2ril2r au alitatea de re la!ant 1!p2triva 2perat2ril2r e 2n2!i i are au prejudi iat drepturile 7i intere5ele le4iti!e ale 2n5u!at2ril2rD 4A val2ri3i area drepturil2r F2 iet69ii Na9i2nale de ,ru e R27ieD =A exer itarea drepturil2r ele t2raleD iA au<ele penale8 in lu5iv de5p64u"irile ivile pentru prejudi iile !ateriale 7i !2rale de ur40nd din a e5teaD jA 5ta"ilirea 7i a 2rdarea de5p64u"iril2r ivile pentru pretin5e 1n 6l 6ri ale drepturil2r prev6<ute la art. 2 7i 3 din ,2nven9ia pentru ap6rarea drepturil2r 2!ului 7i a li"ert69il2r 3unda!entale8 rati3i at6 prin (e4ea nr. 30H1//@8 u !2di3i 6rile ulteri2areD IA drepturile 7i intere5ele le4iti!e pretin5e de 327tii de9inu9i 7i per5e uta9i pentru !2tive p2liti e 1n peri2ada re4i!ului 2!uni5t din R2!0niaD lA 2ri e alte a 9iuni8 ereri 5au a te de pr2 edur6 pentru are 5e prev6d8 prin le4i 5pe iale8 5 utiri de tax6 judi iar6 de ti!"ru. ?2A Funt 5 utite de taxa judi iar6 de ti!"ru ererile8 a 9iunile 7i 6ile de ata 32r!ulate de 6tre pre3e t 5au pri!ar pentru anularea a tel2r juridi e 36 ute 2ri e!i5e u 1n 6l area prevederil2r (e4ii 32ndului 3un iar nr. 18H1//18 repu"li at68 u !2di3i 6rile 7i 2!plet6rile ulteri2are. ?3A Funt 5 utite de taxa judi iar6 de ti!"ru ererile pentru di<2lvarea 52 iet69il2r re4le!entate de (e4ea nr. 31H1//08 repu"li at68 u !2di3i 6rile 7i 2!plet6rile ulteri2are8 7i a 4rupuril2r de intere5 e 2n2!i 8 32r!ulate de O3i iul Na9i2nal al Re4i5trului ,2!er9ului. ?@A A 9iunile 7i ererile privind rap2rturile de 5ervi iu ale 3un 9i2naril2r pu"li i 7i ale 3un 9i2naril2r pu"li i u 5tatut 5pe ial 5unt a5i!ilate8 5u" a5pe tul taxei judi iare de ti!"ru8 2n3li tel2r de !un 6. ?>A *entru eli"erarea de 2pii 5i!ple de pe 1n5 ri5urile a3late la d25ar8 da 6 reali<area 5ervi iil2r de 2piere nu 5e reali<ea<6 de 6tre in5tan968 i de 6tre pre5tat2ri priva9i are 3un 9i2nea<6 1n 5ediul in5tan9ei8 nu 5e per epe tax6 judi iar6 de ti!"ru. AR%. 30 ?1A Funt 5 utite de taxa judi iar6 de ti!"ru a 9iunile 7i ererile8 in lu5iv 6ile de ata 32r!ulate8 p2trivit le4ii8 de Fenat8 ,a!era Deputa9il2r8 *re7edin9ia R2!0niei8 Guvernul R2!0niei8 ,urtea ,2n5titu9i2nal68 ,urtea de ,2nturi8 ,2n5iliul (e4i5lativ8 Av2 atul *2p2rului8 de #ini5terul *u"li 7i de #ini5terul .inan9el2r *u"li e8 indi3erent de 2"ie tul a e5t2ra8 pre u! 7i ele 32r!ulate de alte in5titu9ii pu"li e8 indi3erent de alitatea pr2 e5ual6 a a e5t2ra8 0nd au a 2"ie t venituri pu"li e. ?2A -n 1n9ele5ul pre<entei 2rd2nan9e de ur4en968 1n ate42ria venituri pu"li e 5e in lud& veniturile "u4etului de 5tat8 "u4etului a5i4ur6ril2r 52 iale de 5tat8 "u4etel2r l2 ale8 "u4etel2r 32nduril2r 5pe iale8 in lu5iv ale "u4etului .2ndului de a5i4ur6ri 52 iale de 56n6tate8 "u4etului %re<2reriei Ftatului8 veniturile din ra!"ur56ri de redite externe 7i din d2"0n<i 7i 2!i5i2ane derulate prin %re<2reria Ftatului8 pre u! 7i veniturile "u4etel2r in5titu9iil2r pu"li e 3inan9ate inte4ral 5au par9ial din "u4etul de 5tat8 "u4etele l2 ale8 "u4etul a5i4ur6ril2r 52 iale de 5tat 7i "u4etele 32nduril2r 5pe iale8 dup6 a<8 veniturile "u4etului 32nduril2r pr2venite din redite

externe 2ntra tate 2ri 4arantate de 5tat 7i ale 6r2r ra!"ur5are8 d2"0n<i 7i alte 25turi 5e a5i4ur6 din 32nduri pu"li e8 pre u! 7i veniturile "u4etului 32nduril2r externe nera!"ur5a"ile. AR%. 31 ?1A Deter!inarea uantu!ului taxel2r judi iare de ti!"ru pentru a 9iunile 7i ererile intr2du5e la in5tan9ele jude 6t2re7ti 5e 3a e de 6tre in5tan9a de jude at6. ?2A -n a<ul taxel2r al ulate 1n 3un 9ie de val2area 2"ie tului ererii8 val2area la are 5e al ulea<6 taxele judi iare de ti!"ru e5te ea prev6<ut6 1n a 9iune 5au 1n erere. Da 6 val2area e5te 2nte5tat6 5au apre iat6 de in5tan96 a v6dit deri<2rie8 evaluarea 5e 3a e 1n 2ndi9iile art. /8 alin. ?3A din ,2dul de pr2 edur6 ivil6. ?3A -n ererile av0nd a 2"ie t dreptul de pr2prietate 5au un alt drept real a5upra unui i!2"il8 taxa de ti!"ru 5e al ulea<6 1n 3un 9ie de val2area i!p2<a"il6 a "unului i!2"il. Da 6 val2area i!p2<a"il6 e5te 2nte5tat6 5au apre iat6 de in5tan96 a v6dit deri<2rie8 taxarea ereril2r 5e va 3a e prin rap2rtare la 4rilele n2tariale uprin<0nd val2rile 2rientative ale pr2priet69il2r i!2"iliare. ?@A ,0nd prin erere 5e 52li it6 a 2rdarea un2r pre5ta9ii 5u e5ive8 da 6 durata exi5ten9ei dreptului e5te nedeter!inat68 taxa de ti!"ru 5e al ulea<6 la val2are8 2re5pun<6t2r val2rii pre5ta9iei anuale. AR%. 32 %axele judi iare de ti!"ru 5e dat2rea<6 at0t pentru jude ata 1n pri!6 in5tan968 0t 7i pentru exer itarea 6il2r de ata 8 1n 2ndi9iile prev6<ute de le4e. AR%. 33 ?1A %axele judi iare de ti!"ru 5e pl6te5 anti ipat8 u ex ep9iile prev6<ute de le4e. ?2A Da 6 ererea de =e!are 1n jude at6 e5te neti!"rat6 5au in5u3i ient ti!"rat68 re la!antului i 5e pune 1n vedere8 1n 2ndi9iile art. 200 alin. ?2A te<a $ din ,2dul de pr2 edur6 ivil68 2"li4a9ia de a ti!"ra ererea 1n uantu!ul 5ta"ilit de in5tan96 7i de a tran5!ite in5tan9ei d2vada a =it6rii taxei judi iare de ti!"ru8 1n ter!en de el !ult 10 <ile de la pri!irea 2!uni 6rii in5tan9ei. *rin a eea7i 2!uni are in5tan9a 1i pune 1n vedere re la!antului p25i"ilitatea de a 32r!ula8 1n 2ndi9iile le4ii8 erere de a 2rdare a 3a ilit69il2r la plata taxei judi iare de ti!"ru8 1n ter!en de > <ile de la pri!irea 2!uni 6rii. Di5p2<i9iile art. 200 alin. ?2A te<a $ din ,2dul de pr2 edur6 ivil6 r6!0n apli a"ile 1n eea e prive7te 2!plinirea el2rlalte lip5uri ale ererii de =e!are 1n jude at6. $n5tan9a 1n56 nu va pr2 eda la 2!uni area ererii de =e!are 1n jude at6 1n 2ndi9iile art. 201 alin. ?1A din ,2dul de pr2 edur6 ivil68 de 0t dup6 52lu9i2narea ererii de a 2rdare a 3a ilit69il2r la plata taxei judi iare de ti!"ru. AR%. 3@ ?1A ,0nd 2 a 9iune are !ai !ulte apete de erere8 u 3inalitate di3erit68 taxa judi iar6 de ti!"ru 5e dat2rea<6 pentru 3ie are ap6t de erere 1n parte8 dup6 natura lui8 u ex ep9ia a<uril2r 1n are prin le4e 5e prevede alt3el. ?2A Da 6 la !2!entul 1nre4i5tr6rii ererii au 325t ti!"rate d2ar 2 parte din apetele de erere8 a 9iunea va 3i anulat6 1n parte8 nu!ai pentru a ele apete de erere pentru are nu a 325t a =itat6 taxa judi iar6 de ti!"ru. ?3A ,ererile re 2nven9i2nale8 ererile de interven9ie prin ipal68 pre u! ererile de =e!are 1n 4aran9ie 5e taxea<6 dup6 re4ulile apli a"ile 2"ie tului ererii8 da 6 a ea5ta ar 3i 325t exer itat6 pe ale prin ipal6. AR%. 3> ?1A -n a<ul ereril2r 5au al a 9iunil2r intr2du5e 1n 2!un de !ai !ulte per52ane8 da 6 2"ie tul pr2 e5ului e5te un drept 2ri 2 2"li4a9ie 2!un6 5au da 6 drepturile 2ri 2"li4a9iile l2r au a eea7i au<6 5au da 6 1ntre ele exi5t6 2 5tr0n56 le46tur68 taxa judi iar6 de ti!"ru 5e dat2rea<6 1n 52lidar. ?2A Da 6 le4ea nu prevede alt3el8 ererile depu5e 1n ur5ul jude 69ii 7i are nu !2di3i 6 val2area taxa"il6 a ererii 5au ara terul ererii ini9iale nu 5e taxea<6. AR%. 36 ?1A Da 6 1n !2!entul 1nre4i5tr6rii 5ale a 9iunea 5au ererea a 325t taxat6 2re5pun<6t2r 2"ie tului 56u ini9ial8 dar 1n ur5ul pr2 e5ului apar ele!ente are deter!in6 2 val2are !ai

!are a 2"ie tului ererii8 in5tan9a va pune 1n vedere re la!antului 56 a =ite 5u!a dat2rat6 5upli!entar p0n6 la ter!enul 5ta"ilit de in5tan96. ?2A Da 6 p0n6 la ter!enul prev6<ut de le4e 5au 5ta"ilit de in5tan96 re la!antul nu 1ndepline7te 2"li4a9ia de plat6 a taxei8 a 9iunea 2ri ererea nu va putea 3i anulat6 inte4ral8 i va tre"ui 52lu9i2nat6 1n li!itele 1n are taxa judi iar6 de ti!"ru 5:a pl6tit 1n !2d le4al. AR%. 3; -n a<ul 1n are 5e !i 72rea<6 val2area preten9iil2r 32r!ulate 1n a 9iune 5au 1n erere8 dup6 e a 325t 1nre4i5trat68 taxa judi iar6 de ti!"ru 5e per epe la val2area ini9ial68 36r6 a 5e 9ine 5ea!a de redu erea ulteri2ar6. AR%. 38 -n 5itua9ia 1n are in5tan9a jude 6t2rea5 6 1nve5tit6 u 52lu9i2narea unei 6i de ata 2rdinare 5au extra2rdinare 2n5tat6 6 1n 3a<ele pr2 e5uale anteri2are taxa judi iar6 de ti!"ru nu a 325t pl6tit6 1n uantu!ul le4al8 va di5pune 2"li4area p6r9ii la plata taxel2r judi iare de ti!"ru a3erente8 di5p2<itivul =2t6r0rii 2n5tituind titlu exe ut2riu. AR%. 3/ ?1A -!p2triva !2dului de 5ta"ilire a taxei judi iare de ti!"ru8 re la!antul p2ate 3a e erere de reexa!inare8 la a eea7i in5tan968 1n ter!en de 3 <ile de la data 2!uni 6rii taxei dat2rate. ,ererea de reexa!inare e5te 5 utit6 de la plata taxei judi iare de ti!"ru. ?2A ,ererea 5e 52lu9i2nea<6 1n a!era de 2n5iliu de un alt 2!plet8 36r6 itarea p6r9il2r8 prin 1n =eiere de3initiv6. Di5p2<i9iile art. 200 alin. ?2A te<a $ din ,2dul de pr2 edur6 ivil6 r6!0n apli a"ile 1n eea e prive7te 2!plinirea el2rlalte lip5uri ale ererii de =e!are 1n jude at6. $n5tan9a va pr2 eda la 2!uni area ererii de =e!are 1n jude at68 1n 2ndi9iile art. 201 alin. ?1A din ,2dul de pr2 edur6 ivil68 nu!ai dup6 52lu9i2narea ererii de reexa!inare. ?3A -n a<ul ad!iterii inte4rale 5au par9iale a ererii de reexa!inare8 in5tan9a va di5pune re5tituirea taxei de ti!"ru t2tal 2ri8 dup6 a<8 pr2p2r9i2nal u redu erea 5u!ei 2nte5tate. ?@A -n a<ul taxel2r dat2rate pentru ereri adre5ate #ini5terului Bu5ti9iei 7i *ar =etului de pe l0n46 -nalta ,urte de ,a5a9ie 7i Bu5ti9ie8 52lu9i2narea ererii de reexa!inare e5te de 2!peten9a Bude 6t2riei Fe t2rului > +u ure7ti. AR%. @0 ?1A %axele judi iare de ti!"ru 5e pl6te5 de de"it2rul taxei 1n nu!erar8 prin vira!ent 5au 1n 5i5te! 2n:line8 1ntr:un 2nt di5tin t de venituri al "u4etului l2 al J%axe judi iare de ti!"ru 7i alte taxe de ti!"ruJ8 al unit69ii ad!ini5trativ terit2riale 1n are per52ana 3i<i 6 are d2!i iliul 5au re7edin9a 2ri8 dup6 a<8 1n are per52ana juridi 6 are 5ediul 52 ial. ,25turile 2pera9iunil2r de tran53er al 5u!el2r dat2rate a tax6 judi iar6 de ti!"ru 5unt 1n 5ar ina de"it2rului taxei. ?2A Da 6 per52ana are dat2rea<6 taxa judi iar6 de ti!"ru nu are ni i d2!i iliul8 ni i re7edin9a 2ri8 dup6 a<8 5ediul 1n R2!0nia8 taxa judi iar6 de ti!"ru 5e pl6te7te 1n 2ntul "u4etului l2 al al unit69ii ad!ini5trativ terit2riale 1n are 5e a3l6 5ediul in5tan9ei la are 5e intr2du e a 9iunea 5au ererea. ?3A (a 3inele 3ie 6rei <ile lu r6t2are8 unit69ile terit2riale ale %re<2reriei Ftatului virea<6 2 2t6 de 30C din 5u!a 2le tat6 1n 2ntul de venituri al "u4etului l2 al prev6<ut la alin. ?1A 1n <iua re5pe tiv6 1n 2ntul di5tin t de venituri al "u4etului de 5tat J%axe judi iare de ti!"ru 7i alte taxe de ti!"ruJ8 de5 =i5 la unit69ile %re<2reriei Ftatului. #ini5terul .inan9el2r *u"li e 2!uni 6 lunar #ini5terului Bu5ti9iei in32r!a9iile privind 5u!ele virate 1n a e5t 2nt. AR%. @1 ?1A Exe utarea rean9el2r av0nd a 2"ie t taxa judi iar6 de ti!"ru 5e e3e tuea<6 prin 2r4anele de exe utare ale unit69il2r ad!ini5trativ:terit2riale prev6<ute la art. @0 alin. ?1A8 p2trivit di5p2<i9iil2r le4ale privind exe utarea rean9el2r 3i5 ale 7i pr2 edurii prev6<ute de a e5te di5p2<i9ii. ?2A -n a<ul per52anel2r 3i<i e 5au juridi e are nu au d2!i iliul 5au re7edin9a 2ri8 dup6 a< 5ediul 1n R2!0nia8 exe utarea rean9el2r av0nd a 2"ie t taxa judi iar6 de ti!"ru 5e e3e tuea<6 prin 2r4anele de exe utare ale unit69il2r ad!ini5trativ:terit2riale prev6<ute la art. @0 alin. ?2A.

?3A -n vederea exe ut6rii rean9el2r av0nd a 2"ie t taxa judi iar6 de ti!"ru8 in5tan9ele jude 6t2re7ti v2r 2!uni a de 1ndat6 =2t6r0rea8 are 2n5tituie titlu exe ut2riu pentru plata taxei judi iare de ti!"ru8 6tre 2r4anele prev6<ute la alin. ?1A 7i ?2A. AR%. @2 ?1A *er52anele 3i<i e p2t "ene3i ia de 5 utiri8 redu eri8 e7al2n6ri 5au a!0n6ri pentru plata taxel2r judi iare de ti!"ru8 1n 2ndi9iile Ord2nan9ei de ur4en96 a Guvernului nr. >1H2008 privind ajut2rul pu"li judi iar 1n !aterie ivil68 apr2"at6 u !2di3i 6ri 7i 2!plet6ri prin (e4ea nr. 1/3H20088 u !2di3i 6rile 7i 2!plet6rile ulteri2are. ?2A $n5tan9a a 2rd6 per52anel2r juridi e8 la erere8 3a ilit69i 5u" 32r!6 de redu eri8 e7al2n6ri 5au a!0n6ri pentru plata taxel2r judi iare de ti!"ru dat2rate pentru a 9iuni 7i ereri intr2du5e la in5tan9ele jude 6t2re7ti8 1n ur!6t2arele 5itua9ii& aA uantu!ul taxei repre<int6 !ai !ult de 10C din !edia venitului net pe ulti!ele 3 luni de a tivitateD "A plata inte4ral6 a taxei nu e5te p25i"il6 de2are e per52ana juridi 6 5e a3l6 1n ur5 de li =idare 5au di<2lvare 2ri "unurile a e5teia 5unt8 1n 2ndi9iile le4ii8 indi5p2ni"ili<ate. ?3A -n !2d ex ep9i2nal8 in5tan9a p2ate a 2rda per52anel2r juridi e redu eri8 e7al2n6ri 5au a!0n6ri pentru plata taxel2r judi iare de ti!"ru8 1n alte a<uri 1n are apre ia<68 3a96 de datele re3erit2are la 5itua9ia e 2n2!i 2:3inan iar6 a per52anei juridi e8 6 plata taxei de ti!"ru8 la val2area dat2rat68 ar 3i de natur6 56 a3e te<e 1n !2d 5e!ni3i ativ a tivitatea urent6 a per52anei juridi e. ?@A Redu erea taxei de ti!"ru p2ate 3i a 2rdat6 5eparat 5au8 dup6 a<8 1!preun6 u e7al2narea 5au a!0narea pl69ii. AR%. @3 ?1A ,ererea pentru a 2rdarea 3a ilit69il2r la plata taxei judi iare de ti!"ru 5e p2ate 32r!ula prin ererea de =e!are 1n jude at6 5au 1n 2ndi9iile art. 33 alin. ?2A 2ri art. 36. ?2A *entru 52lu9i2narea ererii de a 2rdare a 3a ilit69il2r la plata taxei judi iare de ti!"ru8 in5tan9a p2ate 52li ita 2ri e l6!uriri 7i d2ve<i p6r9ii 5au in32r!a9ii 5 ri5e aut2rit69il2r 2!petente. ?3A A5upra ererii de a 2rdare a 3a ilit69il2r la plata taxei de ti!"ru in5tan9a 5e pr2nun96 36r6 itare8 prin 1n =eiere !2tivat6 dat6 1n a!era de 2n5iliu. -n =eierea 5e 2!uni 6 52li itantului 7i p6r9ii adver5e8 da 6 e5te a<ul. ?@A -!p2triva 1n =eierii8 p6r9ile intere5ate p2t 32r!ula erere de reexa!inare8 1n ter!en de > <ile de la data 2!uni 6rii 1n =eierii. ,ererea e5te 5 utit6 de la plata taxei judi iare de ti!"ru. ?>A ,ererea de reexa!inare 5e 52lu9i2nea<6 1n a!era de 2n5iliu de un alt 2!plet8 in5tan9a pr2nun90ndu:5e prin 1n =eiere irev2 a"il6. AR%. @@ ?1A -n a<ul 1n uviin96rii ererii de a 2rdare a 3a ilit69il2r la plata taxei judi iare de ti!"ru8 prin 1n =eiere 5e v2r 5ta"ili8 dup6 a<8 2ta de redu ere 5au uantu!ul redu5 al taxei8 ter!enul 2ri ter!enele de plat6 7i uantu!ul ratel2r. ?2A E7al2narea pl69ii taxel2r judi iare de ti!"ru 5e p2ate 3a e pe par ur5ul a el !ult 2@ de luni 7i pentru !axi!u! 12 ter!ene. ?3A -n a<ul e7al2n6rii 5au a!0n6rii8 in5tan9a tran5!ite =2t6r0rea de 1n uviin9are8 are 2n5tituie titlu exe ut2riu8 2r4anel2r 2!petente8 p2trivit art. @18 pentru ur!6rirea exe ut6rii 2"li4a9iei de plat6 2ri8 dup6 a<8 pentru punerea 1n exe utare a =2t6r0rii privind plata taxei 2ri a p6r9ii din taxa dat2rat68 la ter!enele 5ta"ilite. ?@A -n a<ul 1n are re la!antul a "ene3i iat de redu erea taxei judi iare de ti!"ru8 in5tan9a de jude at6 va 2"li4a pe p0r0tul are pierde pr2 e5ul la plata 5u!ei pentru are 5:a a 2rdat redu erea. Di5p2<itivul =2t6r0rii 2n5tituie titlu exe ut2riu. *revederile art. @1 5unt apli a"ile. AR%. @> ?1A Fu!ele a =itate u titlu de taxe judi iare de ti!"ru 5e re5tituie8 dup6 a<8 inte4ral8 par9ial 5au pr2p2r9i2nal8 la ererea peti9i2narului8 1n ur!6t2arele 5itua9ii& aA 0nd taxa pl6tit6 nu era dat2rat6D "A 0nd 5:a pl6tit !ai !ult de 0t uantu!ul le4alD

A 0nd a 9iunea 5au ererea r6!0ne 36r6 2"ie t 1n ur5ul pr2 e5ului8 a ur!are a un2r di5p2<i9ii le4aleD dA 0nd a 9iunea 2re t ti!"rat6 a 325t anulat6 1n 2ndi9iile art. 200 alin. ?3A din ,2dul de pr2 edur6 ivil6 5au 0nd re la!antul a renun9at la jude at6 p0n6 la 2!uni area ererii de =e!are 1n jude at6 6tre p0r0tD eA 0nd8 1n pr2 e5ul de div2r98 p6r9ile au renun9at la jude at6 2ri 5:au 1!p6 atD 3A 0nd 2nte5ta9ia la exe utare a 325t ad!i568 iar =2t6r0rea a r6!a5 de3initiv6D 4A 1n a<ul 1n are in5tan9a de jude at6 5e de lar6 ne 2!petent68 tri!i90nd au<a la un alt 2r4an u a tivitate juri5di 9i2nal68 pre u! 7i 1n a<ul re5pin4erii ererii8 a ne3iind de 2!peten9a in5tan9el2r r2!0neD =A 0nd pr2"ele au 325t ad!ini5trate de 6tre av2 a9i 5au 2n5ilieri juridi iD iA 1n a<ul 1n are parti ipantul la pr2 e5 are a 325t re u<at 5e a"9ine 5au da 6 ererea de re u<are 2ri de 5tr6!utare a 325t ad!i56D jA 1n alte au<e expre5 prev6<ute de le4e. ?2A -n a<ul prev6<ut la alin. ?1A lit. dA8 eA 7i iA 5e re5tituie ju!6tate din taxa pl6tit68 iar 1n a<ul prev6<ut la alin. ?1A lit. 3A taxa 5e re5tituie pr2p2r9i2nal u ad!iterea 2nte5ta9iei. -n a<ul prev6<ut la alin. ?1A lit. =A 5e re5tituie ju!6tate din taxa pl6tit68 indi3erent de !2dalitatea 1n are a 325t 52lu9i2nat pr2 e5ul8 dup6 r6!0nerea de3initiv6 a =2t6r0rii jude 6t2re7ti. ?3A Dreptul de a 52li ita re5tituirea p2ate 3i exer itat 1n ter!en de un an de la data na7terii 5ale. ?@A ,ererea de re5tituire 5e adre5ea<6 in5tan9ei jude 6t2re7ti la are 5:a intr2du5 a 9iunea 5au ererea. -n a<ul taxel2r pl6tite pentru ereri 32r!ulate #ini5terului Bu5ti9iei 5au *ar =etului de pe l0n46 -nalta ,urte de ,a5a9ie 7i Bu5ti9ie8 ererea de re5tituire 5e adre5ea<6 a e5tuia. ?>A ,ererea de re5tituire 52lu9i2nat6 de in5tan9a de jude at6 va 3i depu56 1n vederea re5tituirii la unitatea ad!ini5trativ:terit2rial6 la are a 325t a =itat6 taxa. ?6A Da 6 le4ea nu prevede alt3el8 taxele judi iare de ti!"ru pl6tite pentru ereri 7i a 9iuni anulate a in5u3i ient ti!"rate nu 5e re5tituie. ?;A *r2 edura de re5tituire a 5u!el2r a =itate u titlu de taxe judi iare de ti!"ru 5e apr2"6 prin 2rdin 2!un al vi epri!:!ini5trului8 !ini5trul 3inan9el2r pu"li e8 7i al vi epri!: !ini5trului8 !ini5trul de<v2lt6rii re4i2nale 7i ad!ini5tra9iei pu"li e. AR%. @6 Fu!ele reali<ate din =eltuielile judi iare avan5ate de 5tat din "u4etele apr2"ate #ini5terului Bu5ti9iei 7i #ini5terului *u"li pentru de5367urarea pr2 e5el2r penale8 are 5unt 5up2rtate de p6r9i 5au de al9i parti ipan9i la pr2 e58 1n 2ndi9iile prev6<ute de ,2dul de pr2 edur6 penal68 pre u! 7i din a!en<ile judi iare 5e 2n5tituie venit la "u4etul de 5tat 7i 5e virea<6 1ntr:un 2nt di5tin t de venituri al a e5tuia. #ini5terul .inan9el2r *u"li e 2!uni 6 lunar #ini5terului Bu5ti9iei in32r!a9iile privind 5u!ele virate 1n a e5t 2nt. Exe utarea 5ilit6 a =2t6r0rii 5e va e3e tua prin 2r4anele de exe utare din 5u"2rdinea A4en9iei Na9i2nale de Ad!ini5trare .i5 al6 1n a 6r2r ra<6 terit2rial6 17i are d2!i iliul 3i5 al de"it2rul8 p2trivit le4i5la9iei privind exe utarea 5ilit6 a rean9el2r 3i5 ale. AR%. @; $!p2<itul pe veniturile reali<ate din a tivit69i de5367urate de av2 a9i8 n2tari pu"li i 7i exe ut2ri jude 6t2re7ti 5e 2n5tituie venit la "u4etul de 5tat 7i 5e virea<6 1ntr:un 2nt di5tin t de venituri al a e5tuia. #ini5terul .inan9el2r *u"li e 2!uni 6 lunar #ini5terului Bu5ti9iei in32r!a9iile privind 5u!ele virate 1n a e5t 2nt. AR%. @8 ?1A Avan5area re!unera9iei urat2rului 5pe ial nu!it de in5tan96 1n 2ndi9iile art. >8 7i 16; din ,2dul de pr2 edur6 ivil6 e5te 1n 5ar ina per52anei ale 6rei intere5e 5unt 2 r2tite prin nu!irea urat2rului. ?2A $n5tan9a p2ate 5ta"ili8 prin 1n =eierea prev6<ut6 de art. >8 alin. ?@A din ,2dul de pr2 edur6 ivil68 a avan5area re!unera9iei urat2rului 56 5e 3a 6 de ealalt6 parte8 0nd 2 a5e!enea !65ur6 e5te 1n intere5ul 2ntinu6rii pr2 e5ului. ?3A Fu!ele avan5ate u titlu de re!unera9ie a urat2rului 5pe ial 5e in lud 1n =eltuielile de jude at6 7i v2r 3i pu5e 1n 5ar ina p6r9ii are pierde pr2 e5ul.

AR%. @/ ?1A -n !2d ex ep9i2nal8 1n a<uri ur4ente8 are nu 5u3er6 a!0nare 7i da 6 ni i nu 5unt 1ndeplinite 2ndi9iile pentru a pr2 eda p2trivit alin. ?2A8 in5tan9a va 1n uviin9a avan5area re!unera9iei uvenite urat2rului 5pe ial din "u4etul 5tatului. Fu!ele avan5ate din "u4etul 5tatului u titlu de re!unera9ie pentru urat2rul 5pe ial 2n5tituie =eltuieli judi iare 7i v2r 3i pu5e 1n 5ar ina p6r9ii are pierde pr2 e5ul. ?2A O"li4a9ia de plat6 a =eltuielil2r judi iare 6tre 5tat 2n5tituie rean96 3i5 al6. Di5p2<itivul =2t6r0rii8 uprin<0nd 2"li4a9ia de plat6 6tre 5tat a 5u!el2r avan5ate din "u4etul 5tatului8 2n5tituie titlu exe ut2riu 7i 5e 2!uni 6 de 1ndat6 2r4anel2r 2!petente. Arti 2lul @6 e5te apli a"il. ?3A Da 6 partea 2 r2tit6 prin nu!irea urat2rului a pierdut pr2 e5ul 7i e5te lip5it6 de venituri 5au 3a e parte dintr:2 ate42rie pentru are le4ea prevede a 2rdarea a5i5ten9ei juridi e 4ratuite8 5u!ele avan5ate din "u4etul 5tatului r6!0n 1n 5ar ina a e5tuia. AR%. >0 ?1A Nivelul taxel2r judi iare de ti!"ru prev6<ute de pre<enta 2rd2nan96 de ur4en96 5e a tuali<ea<6 anual u indi ele ratei in3la9iei8 prin =2t6r0re a Guvernului8 la pr2punerea #ini5terului .inan9el2r *u"li e 7i a #ini5terului Bu5ti9iei. ?2A -n apli area pre<entei 2rd2nan9e de ur4en968 #ini5terul Bu5ti9iei 7i #ini5terul .inan9el2r *u"li e p2t ela"2ra n2r!e !et2d2l24i e. AR%. >1 $n5tan9ele de jude at6 v2r 32l25i 5i5te!ul in32r!ati de !ana4e!ent al d25arului 1n in5tan96 pentru 1nre4i5trarea 7i 4e5ti2narea in32r!a9iil2r re3erit2are la taxele de ti!"ru8 pe tipuri de a 9iuni 7i ereri8 2relate u te!eiul le4al 5pe i3i 3ie 6rui tip. -nre4i5tr6rile re<ultate u privire la taxele judi iare de ti!"ru 5e v2r e3e tua 7i 5e v2r putea utili<a entrali<at. *rin re4ula!entul de 2rdine interi2ar6 al in5tan9el2r jude 6t2re7ti 5e va 5ta"ili !2dalitatea de 2!pletare a 0!puril2r 1n 5i5te!ul in32r!ati . AR%. >2 Arti 2lul >/K2 din (e4ea nr. 1/2H2006 privind !edierea 7i 2r4ani<area pr23e5iei de !ediat2r8 pu"li at6 1n #2nit2rul O3i ial al R2!0niei8 *artea $8 nr. @@1 din 22 !ai 20068 u !2di3i 6rile 7i 2!plet6rile ulteri2are8 5e !2di3i 6 7i va avea ur!6t2rul uprin5& JAR%. >/K2 ,ererea adre5at6 in5tan9ei privind pr2nun9area unei =2t6r0ri are 56 2n53in9ea5 6 1n9ele4erea p6r9il2r re<ultat6 din a 2rdul de !ediere 5e taxea<6 p2trivit le4ii.J AR%. >3 Arti 2lul 36 din Ord2nan9a Guvernului nr. 2H2001 privind re4i!ul juridi al 2ntraven9iil2r8 pu"li at6 1n #2nit2rul O3i ial al R2!0niei8 *artea $8 nr. @10 din 2> iulie 20018 apr2"at6 u !2di3i 6ri 7i 2!plet6ri prin (e4ea nr. 180H20028 u !2di3i 6rile 7i 2!plet6rile ulteri2are8 5e !2di3i 6 7i va avea ur!6t2rul uprin5& JAR%. 36 *entru pl0n4erea 1!p2triva pr2 e5ului:ver"al de 2n5tatare 7i 5an 9i2nare a 2ntraven9iei8 pentru re ur5ul 32r!ulat 1!p2triva =2t6r0rii jude 6t2re7ti prin are 5:a 52lu9i2nat pl0n4erea8 pre u! 7i pentru 2ri e alte ereri in idente 5e per ep taxele judi iare de ti!"ru prev6<ute de le4e.J AR%. >@ -n uprin5ul a tel2r n2r!ative apli a"ile la data intr6rii 1n vi42are a pre<entei 2rd2nan9e de ur4en968 t2ate tri!iterile 36 ute la (e4ea nr. 1@6H1//; privind taxele judi iare de ti!"ru8 u !2di3i 6rile 7i 2!plet6rile ulteri2are8 5e 2n5ider6 a 3i 36 ute la pre<enta 2rd2nan96 de ur4en96. AR%. >> *entru ererile 7i a 9iunile intr2du5e p0n6 la intrarea 1n vi42are a pre<entei 2rd2nan9e de ur4en968 ti!"rul judi iar 5e apli 68 re5pe tiv taxele judi iare de ti!"ru 5e 5ta"ile5 7i 5e pl6te5 1n uantu!ul prev6<ut de le4ea 1n vi42are la data intr2du erii l2r. AR%. >6

-n ep0nd u data de 1 ianuarie 201@8 din 5u!ele 1n a5ate 1n 2ntul "u4etel2r l2 ale ale unit69il2r ad!ini5trativ:terit2riale8 2ta are 5e virea<6 la "u4etul de 5tat p2trivit art. @0 alin. ?3A e5te de @>C. AR%. >; ?1A -n a<ul ereril2r prin are 5e 52li it6 pr2nun9area unei =2t6r0ri are 9ine l2 de a t autenti de 1n5tr6inare a un2r "unuri i!2"ile8 in5tan9a de jude at6 va 52li ita extra5 de arte 3un iar6 pentru "unurile i!2"ile e au arte 3un iar6 de5 =i56 5au erti3i at de 5ar ini pentru i!2"ilele are nu au arte 3un iar6 de5 =i568 erti3i at 3i5 al e!i5 de 2!parti!entul de 5pe ialitate al aut2rit69ii ad!ini5tra9iei pu"li e l2 ale 7i d2vada de"itel2r la <i ale 2tel2r de 2ntri"u9ie la =eltuielile a52 ia9iei de pr2prietari. ?2A Di5p2<i9iile art. 20 din (e4ea nr. 230H200; privind 1n3iin9area8 2r4ani<area 7i 3un 9i2narea a52 ia9iil2r de pr2prietari8 u !2di3i 6rile ulteri2are8 5e apli 6 1n !2d 2re5pun<6t2r. ?3A -n a<ul a e5t2r ereri8 da 6 in5tan9a de jude at6 va di5pune e3e tuarea unei experti<e te=ni e judi iare8 a ea5ta va 3i avi<at6 de 23i iul de ada5tru 7i pu"li itate i!2"iliar6. AR%. >8 (a data intr6rii 1n vi42are a pre<entei 2rd2nan9e de ur4en96 5e a"r246& aA (e4ea nr. 1@6H1//; privind taxele judi iare de ti!"ru8 pu"li at6 1n #2nit2rul O3i ial al R2!0niei8 *artea $8 nr. 1;3 din 2/ iulie 1//;8 u !2di3i 6rile 7i 2!plet6rile ulteri2areD "A Ord2nan9a Guvernului nr. 32H1//> privind ti!"rul judi iar8 pu"li at6 1n #2nit2rul O3i ial al R2!0niei8 *artea $8 nr. 201 din 30 au4u5t 1//>8 apr2"at6 u !2di3i 6ri prin (e4ea nr. 106H1//>8 u !2di3i 6rile 7i 2!plet6rile ulteri2are. *R$#:#$N$F%RU '$,%OR:'$ORE( *ON%A ,2ntra5e!nea<6& 'i epri!:!ini5tru8 !ini5trul de<v2lt6rii re4i2nale 7i ad!ini5tra9iei pu"li e8 Ni 2lae:(iviu Dra4nea 'i epri!:!ini5tru8 !ini5trul 3inan9el2r pu"li e8 Daniel ,=i92iu p. #ini5trul dele4at pentru "u4et8 Ena =e Biru8 5e retar de 5tat #ini5trul a3a eril2r interne8 Radu Ftr2e #ini5trul ju5ti9iei8 R2"ert #ariu5 ,a<an iu +u ure7ti8 26 iunie 2013. Nr. 80. :::::::::::::::