Sunteți pe pagina 1din 16

Cuprins:

1.Contractul de leasing...............................................................................................2 2.Natura juridic a leasing-ului................................................................................4 3.Principalele forme ale leasing-ului......................................................................5 4.Efectele contractului de leasing............................................................................7 5. er!iciile de leasing................................................................................................." #.Pia$a de leasing %n &om'nia.................................................................................1( 7.Pia$a de leasing %n &om'nia %n anul 2((2.........................................................13

Contractul de leasing

)nali*tii comer$ului interna$ional au scos %n e!iden$ faptul c leasing-ul constituie o e+presie a te,nicilor moderne de contractare %n acest domeniu. -nsisten$a asupra acestui tip de contract este e+plicat de mai mul$i autori prin pragmatismul *i eficacitatea lor. Leasing-ul a aprut pentru prima dat %n tatele .nite ale )mericii/ ca mai apoi/ treptat/ s ptrund *i %n alte $ri/ %ndeose0i %n Europa1. 1n ...)./ leasing-ul a fost reglementat prin United States Uniform Consumer Credit Code *i prin Uniform Commercial Code2. 1n 2area 3ritanie3/ 4ran$a4 *i 3elgia5 sau ela0orat reglementri/ care definesc rela$iile contractuale pe 0a5 de leasing *i preci5ea5 opera$iunile pe care le include. 6easing-ul a fost determinat/ %n apari$ia sa de cau5e o0iecti!e. )stfel/ %n ...)./ %n 2area 3ritanie *i %n alte $ri erau %nt'mpinate greut$i %n finan$area afacerilor/ ca urmare a rigidit$ii formelor *i procedeelor e+istente. 7amenii de afaceri sim$eau ne!oia dotrii societ$ilor lor comerciale cu ec,ipamente moderne/ %n condi$iile %n care utilajele din dotare se %n!ec,eau/ mai ales ca efect al u5urii lor morale. 4ormula cumprrii unor 0unuri de la !'n5tor %n scopul %nc,irierii lor acelor clien$i care a!eau ne!oie de ele a aprut ca o formul sal!atoare *i eficient. 6easing-ul a fost definit ca fiind o operaiune juridic prin care o persoan cumpra un bun spre a-l nchiria unei alte persoane. Obiectul contractului de leasing %l constituie %nc,irierea temporar a 0unurilor de in!esti$ii/ a 0unurilor imo0iliare/ a ser!iciilor. Cel mai frec!ent se %nc,iria5 ma*ini *i utilaje.

1 2 3 4 5

1n 2area 3ritanie/ 3elgia/ 4ran$a etc. Cartea a -8 a. u0 forma 9.nited :ingdom Consumer Credit )ct 1;74<. 6egea din 2 iulie 1;##= 7rdonan$a de >u!ern din 2" septem0rie 1;#7. ?ecretul nr. 55 din 1( ianuarie 1;#7= ?eci5ia ministerial din 23 fe0ruarie 1;#".

Elementele definitorii ale contractului de leasing sunt cumprarea unor 0unuri %n scopul %nc,irierii lor= %nc,irierea acestor 0unuri %n scopul unei rede!en$e locati!e= folosirea acestor 0unuri de ctre client %n scopuri profesionale= latitudinea clientului s ac,i5i$ione5e 0unul respecti! la sf'r*itul loca$iunii. 1n contractul de leasing sunt implicate mai multe pr$i/ *i anume@

cumprtorul A persoana care cumpr 0unul pentru a-l %nc,iria= !n"torul A persoana care !inde 0unul *i care poate fi c,iar productorul acestui 0un= clientul A persoana care are ne!oie *i/ deci/ solicit ma*ina sau utilajul respecti! %n loca$ie.

Prin intermediul acestui contract/ cumprtorul o0$ine 0eneficii importante #/ !'n5torul are o pia$ asigurat pentru produsele sale7/ iar clientul are posi0ilitatea s-*i procure ma*inile *i utilajele fr in!esti$ii prea mari. 2ai mult/ el reali5ea5 reducerea c,eltuielilor de produc$ie *i de credite pentru pl$i. ?in cele pre5entate mai sus reiese c putem defini leasing-ul " ca fiind acea opera$iune juridic prin care o persoan fi5ic sau juridic Bo societate speciali5atC cumpr un anumit 0un Bde regul ma*ini *i utilajeC %n !ederea %nc,irierii unei alte persoane Bo societate care utili5ea5 0unul respecti!C. Profesorul Dudor &. Popescu o0ser!a/ %n cadrul acestei opera$iuni/ c 9 locatarul are iniiati a afacerii# !n"torul o permite# creditorul o facilitea" $i toi mpreun# acion!nd n interes propriu# acionea" n acela$i timp $i n folosul celorlali <. 6a r'ndul su/ profesorul -oan 2aco!ei detalia5 modul %n care opera$iunile de leasing 9 pre"int a antaje pentru toate prile interesate<.

# 7

Ca urmare a faptului c opera$iunile pe care le efectuea5 nu sunt costisitoare. El are o po5i$ie tot mai sigur/ fc'nd fa$ concuren$ei. Eeniturile sunt sta0ile/ totodat are *ansa s o0$in ?enumirea !ine de la !er0ul to lease A a %nc,iria.

c'*tiguri suplimentare.
"

Natura juridic a leasing-ului


?up cum am !5ut/ leasing-ul este o form de finan$are cu termen/ o opera$iune de credit-bail/ care se caracteri5ea5 prin faptul c o0iectul contractului se refer la un ec,ipament care urmea5 s fie folosit numai %n scopuri profesionale ;. 3unurile sunt cumprate de ctre locator numai pentru a fi date %n loca$ie. ?urata loca$iei tre0uie s corespund duratei economice de utili5are a ma*inilor sau ec,ipamentelor respecti!e1(. &atele c,iriei sunt fi+ate astfel %nc't s permit amorti5area !alorii 0unurilor 11. .tili5atorul are latitudinea s opte5e pentru ac,i5i$ionarea 0unului la un pre$ care s corespund !alorii sale re5iduale. 6easing-ul este o opera$iune care cuprinde@

un contract de !'n5are-cumprare= un contract de loca$iune= un contract de mandat= un contract preala0il pri!ind promisiunea de !'n5are pe care o face cumprtorul/ care !alorea5 drept !'n5are din momentul %n care sunt concreti5ate toate elementele esen$iale ale !'n5rii.

6easing-ul mai cuprinde/ de asemenea/ promisiunea 0ilateral de loca$ie din partea finan$atorului *i a utili5atorului/ pree+isten$a contractului de loca$iune/ care !a a!ea !aloare de contract numai atunci c'nd se !or concreti5a toate elementele contractului de loca$ie. 1n acela*i timp/ este inclus o stipula$ie pentru altul/ %n 0a5a creia utili5atorul poate ac$iona %n garan$ie pe !'n5torul 0unului. )*adar/ contractul de loca$iune din cadrul opera$iunii de leasing este sinalagmatic perfect/ consensual *i intuitu personae. 6ocatorul nu se o0lig dec't %n considera$ia calit$ilor persoanei sau a garan$iilor pe care le ofer intreprinderea utili5atoare.

70iectul contractului se poate referi la 0unuri foarte diferite@ ma*ini/ utilaje/ ma*ini de scris/ automo0ile/

!ase petroliere/ aerona!e etc. unt preferate 0unuri standard/ de serie *i nu prototipuri. 3unurile standard au a!antajul c pot fi re!'ndute/ dac locatarul nu respect clau5ele contractului.
1( 11

)ceast durat este negociat *i stipulat %n contract. 1nluntrul termenului con!enit %n contract.

&olul finan$atorului este de a finan$a afacerea/ nea!'nd !reo influen$ asupra mersului acesteia/ ceea ce %ngduie acestuia s cede5e contractul su/ dac circumstan$ele o cer12. 1n acela*i timp/ leasing-ul are trsturile caracteristice ale unui contract de ade5iune/ deoarece la %nc,eierea sa utili5atorul nu are posi0ilitatea s aduc modificri clau5elor stipulate. 1n conclu5ie/ leasing-ul este A prin natura sa juridic *i prin trsturile enun$ate A un contract comple%# repre"ent!nd o mbinare a mai multor tehnici juridice# ntr-un cadru unitar.

Principalele forme ale leasing-ului


4ormele leasing-ului sunt diferite/ fiind determinate *i folosite %n func$ie de posi0ilit$ile de finan$are ale furni5orului/ de limitele pie$ei/ gradul de organi5are *i desfacere a produselor la e+port. dup o0iectul su/ leasing-ul poate fi mobiliar sau imobiliar. 1n rela$iile comerciale interna$ionale/ un loc important re!ine leasingului mo0iliar/ pentru c se refer la ec,ipamente industriale/ oferind garan$ia folosirii lor pe o perioada mai mare de un an/ d'nd posi0ilitatea utili5atorului s ac,i5i$ione5e ec,ipamentul la e+pirarea termenului de loca$ie. 6easing-ul mo0iliar repre5int op$iunea cea mai frec!ent %n rela$iile comerciale interna$ionale *i din moti!e financiare. %n raport de implicarea pr$ilor/ leasing-ul este direct sau indirect. 6easing-ul este definit ca fiind direct c'nd perfectarea contractului are loc %ntre furni5or *i client/ iar indirect este atunci c'nd este reali5at prin intermediul unei societ$i speciali5ate. dup con$inutul ratelor leasing-ul este financiar sau operaional. 6easing-ul financiar se caracteri5ea5 prin aceea c %n perioada de 0a5 a %nc,irierii este recuperat pre$ul de e+port/ costurile au+iliare
12

Pentru finan$ator contractul nu are caracter intuitu personae.

*i se o0$ine un anumit 0eneficiu. 6easing-ul opera$ional este caracteri5at prin aceia c %n perioada de 0a5 se o0$ine numai o parte din pre$ul de e+port. dup procedurile de calcul al ratelor/ leasing-ul este net sau brut. 6easing-ul net este acela %n care ratele cuprind pre$ul net de !'n5are al ec,ipamentului *i 0eneficiul reali5at din utili5area 0unului respecti!. 6easing-ul 0rut/ care mai este cunoscut *i su0 denumirea de full-ser ice leasing/ este acela %n care ratele includ@ pre$ul net de !'n5are al 0unurilor %nc,iriate= c,eltuielile efectuate pentru %ntre$inerea *i repara$iile ec,ipamentelor/ ma*inilor sau utilajelor %nc,iriate= 0eneficiile reali5ate pe parcursul utili5rii lor. dup durata %nc,irierii/ leasing-ul poate fi pe termen scurt sau pe termen lung. 6easing-ul pe termen scurt implic %nc,irierea ec,ipamentelor pe 0a5a mai multor contracte de o durat mai redus. 6easing-ul pe termen lung este acela %n care se %nc,eie un singur contract pentru %ntreaga perioad. mai sunt %nt'lnite@ leasing-ul *i e%perimental/ lease-bac&-ul. leasing-ul 6easing-ul ordinatoarelor/ renting-ul

e+perimental se caracteri5ea5 prin %nc,irierea 0unurilor pe o perioad scurt de dou sau de trei luni/ %n mod e+perimental. 6easing-ul ordinatoarelor se caracteri5ea5 prin finan$area *i comerciali5area calculatoarelor *i a altor ec,ipamente. )ceast form de leasing mai este cunoscut *i su0 denumirea de time sharing' &enting-ul sau ,ire %*i do!edesc utilitatea/ mai ales/ %n ca5ul mijloacelor de transport. 4iind un mijloc de finan$are deose0it de ingenios/ lease-0acF-ul este utili5at %ntr-o msur tot mai mare. Prin lease-0acF/ proprietarul/ fr s piard ec,ipamentul care %i ser!e*te onorarii comen5ilor/ o0$ine capital %n scopul de5!oltrii acti!it$ilor sale economice.

Efectele contractului de leasing


1n contractul de leasing/ obligaiile !n"torului sunt@

s li!re5e un ec,ipament de calitate/ adic %n stare de func$ionare= s asigure asisten$a te,nic a personalului care %l !a e+ploata= s asigure piesele de sc,im0 necesare repara$iilor13= s efectue5e repara$iile ec,ipamentului %nc,iriat/ %n msura %n care defec$iunile nu sunt din culpa utili5atorului14.

Utili"atorul (beneficiarul) are o0liga$ia@

s plteasc ratele c,iriei/ la termenele *i condi$iile stipulate %n contract= s e+ploate5e 0unul %nc,iriat prin respectarea instruc$iunilor te,nice= s nu efectue5e modificri %n construc$ia ec,ipamentului %nc,iriat= %n ca5ul %n care asemenea modificri sunt necesare/ utili5atorul are o0liga$ia s solicite acordul societ$ii de leasing= s conser!e 0unul %n stare de func$ionare15= s asigure ec,ipamentul %nc,iriat %n folosul societ$ii de leasing.

ocietatea de leasing are/ la r'ndul ei/ c'te!a o0liga$ii a cror aducere la %ndeplinire se %ntemeia5 pe clau5ele stipulate %n contract. )stfel/ societatea de leasing are o0liga$ia s %nlocuiasc 0unul a!ariat. ?e asemenea/ societatea de leasing poate %nlocui ec,ipamentul %n!ec,it/ u5at sau dep*it. )ceast %nlocuire implic perceperea unei c,irii majorate. ocietatea de leasing are dreptul s controle5e modul %n care este e+ploatat ec,ipamentul de ctre 0eneficiar. 1n acela*i timp/ este %ndrituit s !'nd ec,ipamentul locatarului %n condi$iile e+aminate %n su0capitolele anterioare. ?ac 0eneficiarul nu plte*te ratele la termenele *i %n condi$iile stipulate %n contract societatea de leasing are dreptul s re5ilie5e de plin drept contractul/ iar clientul
13 14 15

au s ac,ite contra!aloarea lor. )ceste o0liga$ii sunt stipulate %n contractul de leasing/ %nc din momentul perfectrii acestuia. 7 asemenea o0liga$ie se refer la toate formele de leasing.

are o0liga$ia@ s restituie ec,ipamentul= s suporte c,eltuielile aferente= s pltesc ratele restante ale c,iriilor. 2ai mult/ 0eneficiarul este o0ligat s plteasc o indemni5a$ie forfetar de re5iliere/ care repre5int ratele restante !iitoare. Doate acestea pun %n e!iden$ e+isten$a unor condiii se ere impuse de instituia finanatoare beneficiarului. Doate aceste msuri au caracter sanc$ionator/ de pedepsire a utili5atorului. 4inan$atorul prime*te 0unul %napoi/ a!'nd posi0ilitatea s-l re%nc,irie5e unei alte persoane sau s-l !'nd/ %n timp ce prime*te *i plata integral a tuturor ratelor/ calculate %n raport cu !ia$a economic a ec,ipamentului respecti!. Cu toat se!eritatea acestor msuri %n pri!in$a 0eneficiarului/ instan$ele ar0itrale s-au pronun$at constant %n fa!oarea creditorului/ argumentul e!ocat fiind c/ %n felul acesta utili5atorul/ primul interesat %n %nc,eierea unui contract de leasing/ tre0uie s respecte cu scrupulo5itate toate clau5ele contractului/ deoarece numai %n ca5ul unui asemenea comportament/ au de c'*tigat toate pr$ile implicate/ iar afacerea se derulea5 cu succes.

Serviciile de leasing
6easingul este o modalitate modern de finan$are prin care clientul 0eneficia5 de un 0un/ plata fc'ndu-se e*alonat pe perioada contractului de leasing/ ratele pltite fiind deducti0ile %n func$ie de tipul contractului de leasing. 4a$ de alte forme de finan$are/ leasingul dispune de a!antajul eliminrii 0irocra$iei necesare acordrii unui credit precum *i garantarea finan$rii doar cu 0unul ce face o0iectul contractului de leasing Cadrul legislati! %n domeniul leasingului este@ - 7rdonan$a Nr. 51G2".(".1;;7 repu0licat pri!ind opera$iunile de leasing *i societ$ile de leasing - 6egea Nr. ;(G2".(4.1;;" pentru apro0area 7> nr. 51G1;;7 pri!ind opera$iunile de leasing *i societ$ile de leasing - 6egea nr. ;; din 2# mai 1;;; - 2odificarea *i completarea 7rdonan$ei de urgen$ a >u!ernului nr.51G1;;7 pri!ind opera$iunile de leasing *i societ$ile de leasing - Norme pri!ind %nregistrarea %n conta0ilitate a opera$iunilor de leasing - 7rdonan$a Nr. 51G1;;7 repu0licat pri!ind opera$iunile de leasing *i societ$ile de leasing ?in punct de !edere legislati!/ acti!it$ile de leasing se %mpart %n leasing opera$ional *i leasing financiar.

"

Leasing financiar - este opera$iunea de leasing care %ndepline*te una sau mai multe din urmtoarele condi$ii@ 1. riscurile *i 0eneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utili5atorului din momentul %nc,eierii contractului de leasing= 2. pr$ile au pre!5ut e+pres c/ la e+pirarea contractului de leasing/ se transfer utili5atorului/ dreptul de proprietate asupra 0unului= 3. utili5atorul poate opta pentru cumprarea 0unului iar pre$ul de cumprare !a repre5enta cel mult 5(H din !aloarea de intrare Bpia$C pe care acesta o are/ la data la care op$iunea poate fi e+primat= 4. perioada de folosire a 0unului %n sistem de leasing acoper cel pu$in 75H din durata normal de utili5are a 0unului/ c,iar dac %n final/ dreptul de proprietate nu este transferat. Leasing operaional - este opera$iunea de leasing care nu indeplineste nici una din conditiile enumerate mai sus. B2odificarea *i completarea 7rdonan$ei de urgen$ a >u!ernului nr.51G1;;7 pri!ind opera$iunile de leasing *i societ$ile de leasingC Prin urmare/ pentru leasingul financiar/ deducti0ilitatea ratelor apare la ni!elul amorti5rii 0unului care se face de ctre client *ia do0'n5ii/ iar !aloarea re5idual este de 2(H. 1n ca5ul leasingului opera$ional/ a!em deducti0ilitate integral a ratei de leasing care apare %n conta0ilitate su0 forma c,iriei/ dar !aloarea re5idual/ dac este pre!5ut %n contract tre0uie s fie de minim 51H. Perioada minim a unui contract de leasing este de 12 luni *i at't persoanele fi5ice c't *i juridice pot 0eneficia de aceste ser!icii. Pe toat durat contractului de leasing societatea de leasing este proprietarul 0unului/ clientul a!'nd doar drept de utili5are. Proprietatea !a fi transmis la sf'r*itul contractului odat cu plata !alorii re5iduale/ %n ca5ul %n care se opteaI pentru aceast !ariant. Pa*ii care tre0uie parcur*i pentru %nc,eierea unui contract de leasing sunt urmtorii@ - )legerea unei societ$i de leasing %n func$ie de serio5itatea firmei de leasing/ de con$inutul ofertei Bdac include sau nu asigurare/ franc,i5 la asigurare/ DE)/ comision de administrare contract/ ta+a pentru anali5a dosarului etcC - 4ormarea ?osarului de leasing care cuprinde %n general copii dup actele juridice ale societ$ii *i ultimele 0alan$e *i 0ilan$uri/ date despre furni5orul 0unului/ proforma etc. - ?epunerea ?osarului la societatea de leasing *i a*teptarea rspunsului referitor la acceptarea sau respingerea finan$rii - Plata a!ansului conform contractului de leasing - 6i!rarea 0unului - Plata ratelor de leasing - Cumprarea 0unului ce face o0iectul contractului de leasing la !aloarea re5idual. - -ntrarea %n posesia 0unului dac opta$i pentru aceasta !ariant

Piaa de leasing n Rom nia


)cest studiu asupra pie$ei rom'ne*ti de leasing a fost efectuat pe 0a5a unor date puse la dispo5i$ie de ctre .niunea Na$ional a ociet$ilor de 6easing din &om'nia *i a unui studiu ela0orat de 2ercurI 2arFeting and &esearc, Consultants %n iunie 2((; *i a fost pre5entat %n cadrul seminarului -nterleasing desf*urat pe data de 13 iunie. Conform studiului 2ercurI/ pia$a de leasing rom'neasc pentru anul 2((; se ridic la o !aloare de 3;5 milioane . ? Bca !aloare a contractelorC/ %n cre*tere fa$ de !aloarea %nregistrat %n 2((" cu 44H B275 milioane . ?C. Cea mai mare parte a contractelor de leasing %nc,eiate a fost repre5entat de contracte de leasing e+tern Bcross-0orderC A ##H din !aloarea contractelor pe anul 2(1(@

!ip de leasing

"aloare #$$% &mil 'S()

pentru "aloare #$*$ &mil 'S() 2#(/(( 135/(( 0%./$$

pentru

E+tern ,ntern !otal

145/(( 13(/(( #-./$$

Ealoarea contractelor de leasing e+tern a %nregistrat o cre*tere cu 7;H %n 2((" fa$ de 2(1(/ %n timp ce !aloarea contractelor de leasing intern a crescut cu numai cu 3H. Ealoarea contractelor de leasing %nc,eiate de societ$ile mem0re ale .niunii Na$ionale a ociet$ilor de 6easing din &om'nia B.N 6&C s-a ridicat la 312/7; milioane . ?/ adic 7;/1H din estimarea furni5at de 2ercurI. .N 6& %nregistrea5 %n pre5ent urmtoarele societ$ii ca mem0rii ai asocia$iei@ )fin &omania/ )lp,a 6easing &omania/ )s,Jort, -nterleasing/ )uto -talia/ 3anF )ustria Creditanstalt 6easing/ ?aeJoo )uto Drading/ ?unrea 6easing/ 4inans 6easing/ >eneral 6easing/ -nternational 6easing/ 6easing ?anu0ius/ 6ogima+/ 2otoracti!e/ Planet 6easing/ &dcini 6easing/ ?emir &omlease/ 3anca &om'n pentru ?e5!oltare %n calitate de corespondent al ogelease 6easing.

1(

E!olu$ia contractelor de leasing %nc,eiate de societ$ile mem0re .N 6& %n ultimii ani este urmtoarea@

1n

Nr2 Contract e #1#( "74# 7"54 17;"

"ariaie Nr Ctr2 --

"aloare contracte &mil2 'S() 144/#(

"ariaie val2 contracte -K4;/1H 1;;" K45/(H 1;;; --fa$ fa$ de de

1;;; 2((( 2((1 2((2L

K41/;H fa$ de 215/71 1;;; -1(/1H fa$ de 312/7; 2((( -;(/123 -60/#0

!3!1L #4..5

L - trimestrul ?in ta0elul de mai sus se poate constata c acti!itatea de leasing a %nregistrat o de5!oltare e+plo5i! %n ultimii ani. ?e altfel/ conform prerii anali*tilor ce urmresc acest domeniu de5!oltarea acti!it$ilor de leasing se !a continua *i %n anii urmtori. 1n func$ie de tipul contractului de leasing/ acti!itatea mem0rilor .N 6& pe anul 2((1 se pre5int astfel@

LE1S,N7 8,N1NC,1R -NDE&N 13#/"7 . ? 43/75H total E8DE&N mil 13;/(; mil . ? din 44/##H din total

LE1S,N7 3PER19,3N1L -NDE&N 3#/11 mil . ? 11/54H total E8DE&N (/#; mil . ?

din (/22H din total

11

e constat ca marea majoritate a contractelor %nc,eiate sunt contracte de leasing financiar. 7 alt statistic interesant este repre5entat *i de clasificarea contractelor de leasing %n func$ie de o0iectul acestora@

1utove:icul e 252/5# . ? "(/75H total

'tilaj 1gricol

Ec:ipament e mil 34/#3 . ? din 11/(7H total

;irotic

Real Estate

1lte mil #/;; mil

mil 14/53 . ? din 4/#5H total

mil 4/(5 . ?

mil (/(( . ?

din 1/3(H din (/((H din 2/24H total total

Conclu5iile rapoartelor *i datelor pre5entate arat c de5!oltarea acti!it$ii de leasing a dep*it cu mult ratele de cre*tere ale altor segmente ale economiei/ aceast cre*tere produc'ndu-se pe fondul unei e!olu$ii %n general nefa!ora0ile a economiei rom'ne*ti. Cu toate acestea/ pia$a de leasing este considerat %nc insuficient de5!oltat *i structurat la acest moment. 7 cau5 principal a acestei situa$ii o constituite lipsa informa$iilor despre acti!itatea societ$ilor de leasing= spre e+emplu/ nu toate firmele de leasing ale marilor importatori auto BPorsc,e/ 4ord/ 2ercedes/ PeugeotC sunt mem0re ai .N 6&/ astfel %nc't nu e+ist raportri pentru aceste societ$i B*i alte societ$i nemem0reC cu pri!ire la !aloarea contractelor %nc,eiate. 1n aceste condi$ii o estimare a pie$ei de leasing pe anul 2((" ce ar cuprinde *i acti!itatea societ$ilor nemem0re .N 6& situea5 !aloarea acestei pie$e la peste #(( milioane dolari. Principalii factori de succes %n acti!itatea firmelor de leasing sunt considera$i a fi disponi0ilitatea surselor de finan$are *i anali5a riguroas a 0onit$ii financiare a clien$ilor. Principalele surse de finan$are disponi0ile firmelor de leasing sunt 0ncile/ urmate de ac$ionari *i fondurile de in!esti$ii. ?e altfel/ atragerea surselor de finan$are a acti!it$ii repre5int principala dificultate %nregistrat de ctre societ$ile de leasing. ociet$ile de leasing independente/ care nu sunt sus$inute %n mod direct de o 0anc/ ac$ionari puternici sau fonduri de in!esti$ii %nt'mpina de regul dificult$i %n atragerea surselor de finan$are= e+ist ca5uri %n care 0ncile/ spre e+emplu/ prefer s finan$e5e cu predilec$ie societ$ile de leasing proprii/ %n dauna celor independente. 1n acest conte+t este interesant ca5ul singular al societ$ii -nternational 6easing care a decis utili5area pie$ei de capital pentru finan$are/ prin emisiuni pu0lice de o0liga$iuni. Pe msura de5!oltrii pie$ei de capital %n anii urmtori/ aceast pia$ poate de!eni o surs e+celent de finan$are pentru societ$ile de leasing. Emisiunile de o0liga$iuni ale acestora au un grad de risc mai mic %n compara$ie cu emisiuni ale societ$ilor din alte domenii de acti!itate@ fondurile o0$inute din emisiunea de o0liga$iuni sunt utili5ate pentru %nc,eierea contratelor de leasing ale cror rate acoper ratele do0'n5ilor %mprumuturilor *i asigur un cas,-floJ constant Bspre deose0ire de ca5ul altor sectoare de acti!itate unde cas,floJul *i rata de profita0ilitate sunt mai dificil de estimatC. 1n plus/ contractele de leasing
12

sunt de regul asigurate/ iar o0liga$iunile pot fi la r'ndul lor asigurate printr-o poli$ de risc financiar. 7 alt pro0lem %nt'mpinat/ comun tuturor ser!iciilor financiare rom'ne*ti/ o repre5int ni!elul redus de cunoa*tere *i %n$elegere a mecanismelor financiare %n r'ndul poten$ialilor clien$i Biar leasing-ul nu face e+cep$ieC. 1n msura %n care din ce %n ce mai mul$i poten$iali clien$i !or %ntelege *i cunoa*te aceste mecanisme/ acti!itatea de leasing se !a de5!olta. ociet$ile de leasing consider la acest moment c nu e+ist o concuren$ foarte mare pe aceast pia$a/ pe de o parte datorit ni!elului actual de de5!oltare *i al numrului redus de societ$i de leasing iar pe de alt parte datorit speciali5rii acestora pe di!erse segmente. )stfel/ este interesant de notat ca un numr de 25-3( de societ$i de leasing au derulat apro+imati! "5H din !aloarea contractelor de leasing %nc,eiate %n anul 2(1(. E+ist mult mai multe societ$i cu acti!it$i de leasing/ dar care au o pre5en$ mai redus pe pia$. )stfel/ e+ist un numr de 1.743 de societ$i comerciale %nregistrate a!'nd ca o0iect unic de acti!itate ser!iciile de leasing *i 7.(#( de societ$i a!'nd ser!iciile de leasing ca o0iect principal de acti!itate. 37H din societ$ile %nregistrate cu o0iect de acti!itate unic ser!iciile de leasing sunt societ$i de leasing imo0iliar/ 2(H sunt societ$i de leasing general/ iar 1"H sunt societ$i de leasing pentru 0unuri de folosin$ indelungat. ociet$ile de leasing din $ara noastr pot fi %mpr$ite %n trei categorii@

societ$i de leasing %nfiin$ate de grupuri financiare/ care 0eneficia5 de finan$are/ clien$i *i proceduri de anali5 din partea grupului dar care se conformea5 de regul unor proceduri rigide *i consumatoare de timp= societ$i de leasing %nfiin$ate de productori sau importatori ai anumitor categorii de 0unuri Bauto!e,icule/ 0unuri de folosin$ %ndelungat/ etcC care 0eneficia5 de reduceri de pre$uri din partea firmelor productoare *i de pre$uri a!antajoase dar care ac$ionea5 doar ca instrumente de promo!are a !'n5rilor= societ$i de leasing independente care pentru a se afirma pe pia$ promo!ea5 dinamismul/ operati!itatetea *i capacitatea de a acoperi segmente ni* rmase neacoperite de primele dou categorii de societ$i.

Principalele pro0leme %nregistrate de firmele de leasing %n $ara noastr sunt cadru legal %nc insuficient structurat/ lipsa de informare a poten$ialilor clien$i despre leasing Bunde se include *i preferin$a de natur psi,ologic a propriet$ii asupra 0unului %n dauna unui contract de leasingC/ stadiul actual al economiei na$ionale *i eficien$a redus a agen$ilor economici/ mediul politic insta0il *i riscul de $ar ridicat/ ni!elul redus al in!esti$iilor strine/ ni!elul ridicat al infla$iei/ puterea de cumprare redus/ etc. Principalele solu$ii pentru remedierea unora din aceste pro0leme sunt implicarea societ$ilor de leasing %n i%0unt$irea cadrului legal *i o acti!itate sus$inut a .N 6& %n promo!area acti!it$ii de leasing *i a societ$ilor ce acti!ea5 pe aceast pia$.

13

)!'nd %n !edere stadiul actual al pie$ei de leasing/ caracteri5at printr-o cre*tere constant a cererii/ concuren$a redus *i rate ridicate de profita0ilitate/ este de a*teptat ca acest sector s cunoasc o de5!oltare sus$inut %n ultimii ani/ astfel %nc't o in!esti$ie %n acest sector nu poate fi deca' profita0il pe termen lung.

Piaa de leasing n Rom nia n anul #$$%


Conform datelor pre5entate de .N 6&/ pia$a de leasing din &om'nia s-a ridicat %n anul 2((; la o !aloare de apro+imati! * mld Euro B!aloarea contractelorC/ dupa cum urmea5a@ - mii Euro A

&aportare mem0rii .N 6& E'n5ri auto - societ$i nemem0re .N 6& E'n5ri !e,icule comerciale - societ$i nemem0re .N 6& E'n5ri auto0u5e - societ$i nemem0re .N 6& -mport %n primele 1( luni pentru acti!it$i de leasing !3!1L

5"1.##5/44 5#.(2(/(( 3#."((/(( 1.#4(/(( 27;.;5#/;7 %.62$5#/4*

Comparati! cu anii preceden$i/ se remarca dinamic deose0it a pie$ei de leasing@ cre*tere fa$ de !aloarea %nregistrat %n 2((; cu 123H *i fa$a de 2((; cu 2#;H. Ealoarea contractelor de leasing %nc,eiate de societ$ile mem0re .N 6& s-a ridicat %n 2((1 la 5"1/#7 milioane Euro/ adic #(/"H din !aloarea estimat a pie$ei de leasing. E!olu$ia contractelor %nc,eiate de mem0rii .N 6& %n patru ani se pre5int dup cum urmea5@ 1;;; 2((( *ariaie 2+++,-.. . /-#.0 21#. 2((1 *ariaie 2++-,2++ + --+#-0 31#20 2((2 *ariaie 2++2,2++ -2#10 110

Nr contracte Ealoare contracte Bmil EuroC

#1#( 12"/5

"74# 2(2/;

7"54 34(

7#47 #(1/;

14

?in ta0elul de mai sus se poate constata ca de*i numrul contractelor %nc,eiata %n ultimii ani a %nregistrat o u*oar reducere/ !aloarea contractelor s-a majorat %ntr-un ritm aproape e+ponen$ial/ semn al orientrii leasingului spre produse de !aloare ridicat. 1n func$ie de tipul contractului de leasing/ acti!itatea mem0rilor .N 6& pe anul 2(1( se pre5int astfel@

6easing 4inanciar -NDE&N 272/## mil Euro 4#/"7H din total E8DE&N 235/3; mil Euro 4(/4#H din total

6easing 7pera$ional -NDE&N 73/24 mil Euro 12/5;H din total E8DE&N (/37 mil Euro (/(#H din total

)nali5a acestor date rele! ponderea co!'r*itoare a leasingului financiar@ "7/34H. ?e asemenea/ se constat un u*or 0alans %n fa!oarea leasingului intern Bfonduri pro!enite din $arC - 5;/5H - fa$ de cel e+tern Bcross-0orderC A 4(/5H. Clasificarea contractelor de leasing Bla ni!elul .N 6&C %n func$ie de o0iectul contractului se pre5int astfel@

)uto!e,icule 5(#/7 Euro "#/2H total

Ec,ipamente

3irotic ;/; mil Euro

.tilaje agricole 13/; mil Euro

altele 11/# mil Euro 2H din total

mil 4(/7 mil Euro din #/;4H total

din 1/7 H din total 2/4H din total

e o0ser! preponderen$a lesingului auto/ principalele cau5e pentru aceast de5!oltare fiind@ riscul este mai u*or cuantifica0il/ lic,iditatea este mai ridicat/ cererea ridicat B%ncurajat *i de facilit$ile legaleC. ?atele pre5entate mai sus pre5int imaginea unui sector financiar aflat %n plin e+pansiune. )ceast de5!oltare este sus$inut de o mai 0un percepere a sistemului de leasing %n r'ndul clien$ilor/ cre*terea calit$ii ser!iciilor oferite/ o0$inerea unor surse de finan$are pentru firmele de leasing %n condi$ii mai a!antajoase/ cadrul legislati! c't de c't fa!ori5ant B ursa datelor@ .niunea Na$ional a ociet$ilor de 6easing din &om'niaC.

15

1#