Sunteți pe pagina 1din 102

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 179 (XXIII) Nr. 824 bis Mari, 22 noiembrie 2011
S U MA R
Pagina
Anexa la Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i
sportului nr. 6.143/2011 privind aprobarea Metodologiei
de evaluare anual a activitii personalului didactic i
didactic auxiliar .......................................................... 3100
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
2
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
O R D I N
privind aprobarea Metodologiei de evaluare anual a activitii personalului didactic
i didactic auxiliar*)
n baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului
i Sportului, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprob Metodologia de evaluare anual a
activitii personalului didactic i didactic auxiliar, prevzut n
anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
abrog Ordinul ministrului educaiei, cercetrii i inovrii
nr. 4.595/2009 privind aprobarea criteriilor de performan
pentru evaluarea cadrelor didactice din nvmntul
preuniversitar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 554 din 10 august 2009, i orice dispoziii contrare.
Art. 3. Direcia general management, resurse umane i
reea colar din Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului, inspectoratele colare i unitile de nvmnt duc
la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
Daniel Petru Funeriu
Bucureti, 1 noiembrie 2011.
Nr. 6.143.
*) Ordinul nr. 6.143/2011 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 824 din 22 noiembrie 2011 i este reprodus i n acest numr bis.
1

ANEX

METODOLOGIA DE EVALUARE ANUAL
A ACTIVIT|II PERSONALULUI DIDACTIC $I DIDACTIC
AUXILIAR

Capitolul I
Dispoziii generale

Art. 1 Metodologia de evaluare anual a activittii personalului didactic si didactic auxiliar
din unittile de nvtmnt preuniversitar, numit n continuare Metodologie, reglementeaz
procedura de evaluare anual a activittii personalului didactic si didactic auxiliar din
unittile de nvtmnt preuniversitar, stabileste normele de evaluare a performantelor
profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de evaluare precum si instrumentele de
evaluare.
Art. 2 (1) Evaluarea activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar din unit|ile si
institu|iile de nv|mnt preuniversitar se realizeaz anual, conform graficului prezentat n
anexa 1 la prezenta metodologie, pentru ntreaga activitate desfsurat pe parcursul anului
scolar, la nivelul fiecrei unit|i si institu|ii de nv|mnt preuniversitar si are dou
componente:
a) autoevaluarea;
b) evaluarea potrivit fisei postului si a fisei de evaluare.
(2) Fisele cadru ale postului si fisele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul
didactic si didactic auxiliar sunt incluse n anexele 2-31, care fac parte integrant din prezenta
metodologie.
(3) Fisele cadru ale postului pentru fiecare functie didactic si didactic auxiliar se
operationalizeaz/individualizeaz de ctre directorul si directorul adjunct al
unittii/institutiei de nvtmnt.
(4) Fisa postului operationalizat se aprob si se revizuieste anual de ctre consiliul de
administratie si constituie anex la contractul individual de munc.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 3
2

(5) Indicatorii de performant din cadrul fiselor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele
didactice si didactice auxiliare se stabilesc de ctre directorul si directorul adjunct al fiecrei
unitti/institutii de nvtmnt, mpreun cu responsabilii/coordonatorii comisiilor metodice
sau al compartimentelor func|ionale, cu respectarea domeniilor si criteriilor din fisele cadru.
(6) Consiliul profesoral, reunit conform graficului prevzut n anexa 1 la prezenta
metodologie, valideaz, prin vot majoritar, fisele de autoevaluare pentru personalul didactic si
didactic auxiliar, n baza crora se stabileste calificativul anual.
Art. 3 Metodologia are ca finalitate:
a) asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitar, obiectiv si transparent a
personalului didactic si didactic auxiliar;
b) asigurarea unui sistem motiva|ional care s determine cresterea performan|elor
profesionale individuale.
Art. 4 (1) Evaluarea anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar este realizat
la nivelul fiecrei unit|i si institu|ii de nv|mnt preuniversitar cu personalitate juridic.
(2) Activitatea de evaluare vizeaz personalul didactic si didactic auxiliar ncadrat n unitatea
respectiv, avnd n vedere tipul si norma de ncadrare a fiecrui angajat.
(3) n cazul n care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, si desfsoar
activitatea ntr-o unitate de nv|mnt preuniversitar cu personalitate juridic o perioad mai
mic dect un an scolar, atunci evaluarea partial a activit|ii se realizeaz pentru perioada
efectiv lucrat n unitatea sau institu|ia de nv|mnt dar care trebuie sa fie de minim 90
zile, iar ncadrarea s fie de minim de norm.
(4) Calificativul partial va fi acordat de consiliul de administratie conform punctajelor din
domeniile cuprinse n fisa de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse pn la momentul
stabilirii calificativului respectiv. Calificativul partial se acord la solicitarea scris a
persoanei n cauz, cu respectarea prevederilor anterioare.
(5) n cazul n care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desfsoar activitate n
dou sau mai multe unit|i sau institu|ii de nv|mnt, evaluarea anual a activit|ii se face n
fiecare unitate cu personalitate juridic n care angajatul func|ioneaz. Cadrele didactice au
obliga|ia s si completeze fisele de autoevaluare/evaluare n fiecare unitate de nv|mnt.
Unitatea de nvtmnt respectiv are obligatia de a elibera o adeverint din care s rezulte
punctajul pe fiecare domeniu n parte. Aceste adeverinte vor fi depuse de cadrul
didactic/didactic auxiliar la unitatea de nvtmnt unde are functia de baz. Media
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
3

punctajelor se va realiza pe domenii, n consiliul de administra|ie al unit|ii de nv|mnt
unde se face evaluarea final si acordarea calificativului.
(6) Rezultatele activit|ii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administra|ie
privind acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea
educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile ulterioare.
.
CAPITOLUL II
Baza metodologic

Art. 5 Evaluarea activit|ii personalului didactic si personalului didactic auxiliar din unit|ile
si institu|iile de nv|mnt preuniversitar se realizeaz n urmtoarele etape:
a) Autoevaluarea activit|ii realizat de fiecare angajat pe baza fisei de
autoevaluare/evaluare si a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat n
fisa de autoevaluare.
b) Evaluarea activit|ii personalului didactic/didactic auxiliar este realizat la nivelul
comisiei metodice sau al compartimentului func|ional prin evaluare obiectiv - punctaj
acordat de ctre to|i membrii comisiei pentru fiecare persoan evaluat.
c) Evaluarea final a activit|ii personalului didactic/didactic auxiliar se face n cadrul
consiliului de administra|ie al unit|ii/ institu|iei de nv|mnt.
Art. 6 Pentru fiecare etap de evaluare prevzut n prezenta Metodologie, vor fi luate n
considerare rezultatele auditrii periodice a resursei umane din nv|mntul preuniversitar
realizat de inspectoratele scolare, conform prevederilor art. 92 alin. (7) din Legea educa|iei
na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile ulterioare, precum si rezultatele altor
evaluri externe din perioada analizat prin inspec|ie scolar, evaluare institu|ional etc., dac
acestea exist si fac referire explicit la activitatea cadrului didactic/didactic auxiliar evaluat.

Capitolul III
Domeniile yi criteriile de evaluare anual a activitii personalului didactic
yi didactic auxiliar

Art. 7 (1) Activitatea desfsurat pe parcursul anului scolar de ctre personalul didactic si
didactic auxiliar, prezentat n raportul de autoevaluare, se evalueaz pe baza fisei cadru de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 5
4

autoevaluare/evaluare, anex a prezentei metodologii, |inndu-se seama de urmtoarele
domenii si criterii de performant care trebuie ndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic
auxiliar, n perioada pentru care se face evaluarea.
(2) Pentru evaluarea personalului didactic se au n vedere urmtoarele domenii de evaluare si
criterii de performan|:
a) Domeniul Proiectarea activittii, cu urmtoarele criterii de performan|:
i. Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum si adaptarea acesteia la particularit|ile grupei/clasei;
ii. Implicarea n activit|ile de proiectare a ofertei educa|ionale la nivelul unit|ii;
iii. Folosirea Tehnologiei Informa|iei si Comunica|iilor - TIC n activitatea de proiectare;
iv. Proiectarea unor activit|i extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile
si interesele educabililor, planul managerial al unit|ii.
b) Domeniul Realizarea activittilor didactice, cu urmtoarele criterii de performan|:
i. Utilizarea unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al nv|rii si
formarea competen|elor specifice;
ii. Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de nv|mnt n vederea
optimizrii activit|ilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;
iii. Diseminarea, evaluarea si valorizarea activit|ilor;
iv. Organizarea si desfsurarea activit|ilor extracurriculare, participarea la ac|iuni de
voluntariat;
v. Formarea deprinderilor de studiu individual si n echip n vederea
formrii/dezvoltrii competen|ei de ,,a nv|a s nve|i.
c) Domeniul Evaluarea rezultatelor nvtrii, cu urmtoarele criterii de performan|:
i. Asigurarea transparen|ei criteriilor, a procedurilor de evaluare si a rezultatelor
activit|ilor de evaluare;
ii. Aplicarea testelor predictive, interpretarea si comunicarea rezultatelor;
iii. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de
instrumente de evaluare unic;
iv. Promovarea autoevalurii si interevalurii;
v. Evaluarea satisfac|iei beneficiarilor educa|ionali;
vi. Coordonarea elaborrii portofoliului educa|ional ca element central al evalurii
nv|rii.
d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu urmtoarele criterii de performan|:
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
5

i. Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduit, atitudini, ambient - , pentru
desfsurarea activit|ilor n conformitate cu particularit|ile clasei de elevi;
ii. Monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situa|iilor conflictuale;
iii. Cunoasterea, consilierea si tratarea diferen|iat a elevilor;
iv. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic.
e) Domeniul Managementul carierei si al dezvoltrii personale, cu urmtoarele criterii de
performan|:
i. Participarea si valorificarea competen|elor stiin|ifice, metodice dobndite prin
participarea la programele de formare/perfec|ionare;
ii. Implicarea n organizarea activit|ilor metodice la nivelul
comisiei/catedrei/responsabil;
iii. Realizarea/actualizarea portofoliului si dosarului personal;
iv. Dezvoltarea capacit|ii de comunicare si rela|ionare n interiorul si n afara unit|ii cu
elevii, personalul scolii, echipa managerial si n cadrul comunit|ii;
v. Manifestarea atitudinii morale si civice, respectarea si promovarea deontologiei
profesionale.
f) Domeniul Contributia la dezvoltarea institutional si promovarea unittii scolare, cu
urmtoarele criterii de performan|:
i. Dezvoltarea de parteneriate si proiecte educa|ionale n vederea dezvoltrii
institu|ionale;
ii. Promovarea ofertei educa|ionale;
iii. Promovarea imaginii scolii n comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri, competi|ii;
iv. Realizarea/participarea la programe/activit|i de prevenire si combatere a violen|ei si
comportamentelor nesntoase n mediul scolar;
v. Respectarea normelor, procedurilor de sntate si securitate a muncii si de PSI si ISU
pentru toate tipurile de activit|i desfsurate n cadrul unit|ii de nv|mnt, precum
si a sarcinilor suplimentare;
vi. Implicarea activ n crearea unei culturi a calit|ii la nivelul organiza|iei.
(3) Pentru personalul didactic auxiliar se au n vedere domenii de evaluare si criterii de
performant specifice categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor prezentei
metodologii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 7
6

Capitolul IV
Procedura de evaluare anual a personalului didactic yi didactic auxiliar

Art. 8 (1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obliga|ia s si completeze fisa de autoevaluare
a activit|ii desfsurate si s o depun, mpreun cu raportul de autoevaluare a activit|ii, la
secretariatul unit|ii de nv|mnt, conform perioadei prevzute n graficul din anexa 1 a
prezentei metodologii.
(2) Fisele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se valideaz n
consiliul profesoral al unit|ii de nv|mnt.
(3) La solicitarea comisiilor metodice/compartimentelor func|ionale sau a consiliului de
administra|ie, dac este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la
raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare,
doar pentru activit|ile care nu s-au desfsurat n scoal si nu exist, ca obligatie, la
portofoliul personal.
Art. 9 (1) Evaluarea activit|ii cadrelor didactice se realizeaz n cadrul sedin|elor de comisie
metodic, pe specialit|i/arii curriculare conform graficului activit|ilor de evaluare prevzut
n anexa 1 a prezentei metodologii.
(2) Evaluarea activit|ii personalului didactic auxiliar se realizeaz n cadrul
sedin|elor/compartimentelor func|ionale n care acestea si desfsoar activitatea, conform
graficului activit|ilor de evaluare prevzute n anexa 1 la prezenta metodologie.
(3) Fiecare comisie metodic/compartiment completeaz rubrica de evaluare men|ionat n
fisa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (n baza
procesului-verbal ncheiat) si nainteaz fisele si procesul-verbal din cadrul sedin|ei
consiliului de administra|ie.
Art. 10 (1) La solicitarea directorului unit|ii de nv|mnt se ntruneste consiliul de
administra|ie al unit|ii de nv|mnt pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza
fisei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar.
(2) Consiliul de administra|ie evalueaz activitatea pe baza fiselor de autoevaluare/evaluare si
acord propriul punctaj de evaluare. Evaluarea final se face n prezen|a cadrului
didactic/didactic auxiliar n cauz care argumenteaz, la solicitarea membrilor Consiliului de
Administra|ie acordarea punctajului la autoevaluare.
(3) Consiliul de administra|ie completeaz fisa de evaluare pentru fiecare cadru
didactic/didactic auxiliar si stabileste punctajul final de evaluare.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
7

(4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, n condi|iile prezentei
metodologii, este:
- de la 100 pn la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
- de la 84,99 pn la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 pn la 61 de puncte, calificativul Satisfctor;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfctor.
(5) n baza punctajului final acordat, consiliul de administra|ie stabileste calificativul anual
pentru fiecare angajat n parte.
(6) Hotrrea consiliului de administra|ie privind punctajul final si calificativul anual al
cadrelor didactice/didactice auxiliare se adopt conform prevederilor art. 93 din Legea
educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile ulterioare.
Art. 11 (1) Calificativul anual si punctajul corespunztor acordate de ctre consiliul de
administra|ie sunt aduse la cunostin|a fiecrui cadru didactic/didactic auxiliar n mod direct,
dac acesta este prezent la sedinta consiliului de administratie.
(2) Hotrrea consiliului de administra|ie cu punctajul si calificativul acordat va fi
comunicat, n termen de 3 zile, prin secretariatul unit|ii de nv|mnt, cadrelor didactice
care nu au putut fi prezente pentru evaluarea final la sedinta consiliului de administratie.

Capitolul V
nregistrarea yi rezolvarea contestaiilor

Art. 12 (1) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contesta|ie asupra
punctajului/calificativului acordat de consiliul de administra|ie, n conformitate cu graficul
prevzut n anexa1, parte integrant a prezentei metodologii.
(2) Toate contesta|iile se nregistreaz la secretariatul unit|ii de nv|mnt n 2 zile
lucrtoare de la expirarea termenului final de acordare si comunicare a calificativului.
Art. 13 (1) Comisia de solu|ionare a contesta|iilor este numit prin decizia directorului si este
format din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de nv|mnt, recunoscute pentru
profesionalism si probitate moral, alese de consiliul profesoral cu 2/3 din voturile valabil
exprimate.
(2) Din comisie nu pot s fac parte persoanele care au depus contestatie sau care au realizat
evaluarea n consiliul de administratie.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 9
8

(3) Contesta|iile nregistrate n termen legal se solutioneaz de ctre comisia de solu|ionare a
contesta|iilor, men|ionat la alin. 1, n cel mult 3 zile lucrtoare de la expirarea termenului de
depunere.
Art. 14 Hotrrea comisiei de contesta|ii este definitiv si poate fi atacat la instan|a de
contencios administrativ competent.
Art. 15 La solicitarea persoanei care a contestat punctajul si/sau calificativul acordat, la
lucrrile comisiei de contesta|ii particip si reprezentantul organiza|iei sindicale din unitatea
de nv|mnt, n calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele si poate
solicita consemnarea n procesul-verbal a propriilor observa|ii.

Capitolul VI
Dispoziii finale

Art. 16 Evaluarea anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar din unit|ile de
nv|mnt preuniversitar din sistemul de aprare, informa|ii, ordine public si securitate
na|ional se realizeaz pe baza prevederilor prezentei metodologii si a normelor proprii.
Art. 17 Anexele de la nr. 1 la nr. 31 sunt parte integrant a prezentei metodologii.
Art. 18 Prevederile prezentei metodologii intr n vigoare ncepnd cu anul scolar 2011
2012.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
Anexa Nr. 1 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar


GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVIT|ILOR DE EVALUARE


TERMENE ACTIVITTI
15 iunie 15 august Depunerea fisei de autoevaluare/evaluare si a
raportului justificativ la secretariatul unit|ii.
16 august - 20 august Validarea de ctre consiliul profesoral a fiselor
de autoevaluare/evaluare ale personalului
didactic si didactic auxiliar.
20 august 28 august Evaluarea n comisii/compartimente

Pn la 31 august Evaluare n consiliul de administra|ie

n termen de 3 zile lucrtoare de la data
sedintei consiliului de administratie de
acordare a calificativelor.
Comunicarea, prin secretariatul unit|ii de
nv|mnt, hotrrii consiliului de
administra|ie ctre toate cadrele
didactice/didactice auxiliare care nu au putut fi
prezente pentru evaluarea final, prin
secretariatul unit|ii de nv|mnt.
n termen de 2 zile lucrtoare de la expirarea
termenului final de acordare si comunicare a
calificativului prevzut la art. 10, alin (2) din
prezenta Metodologie.
Depunerea contesta|iilor
n termen de 3 zile lucrtoare de la expirarea
termenului de depunere a contestatiilor.
Solutionarea contesta|iilor si comunicarea n
scris a rezultatelor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 11


1


A
n
e
x
a

N
r
.

2

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r


A
N
T
E
T

F
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

A
C
O
R
D

R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

C
A
D
R
E
L
E

D
I
D
A
C
T
I
C
E

D
I
N

N
V

N
T
U
L

P
R
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
R

N
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

c
a
d
r
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

S
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e
a
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i


C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
nI
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n

P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m


P
u
n
c
t
a
j


a
c
o
r
d
a
t

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

A
u
t
o

e
v
a
l
u
a
r
e
E
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
i
s
i
e

E
v
a
l
u
a
r
e

C
A


1
.
P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i
1
.
1

R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
r
o
g
r
a
m
e
i

s
c
o
l
a
r
e
,

a

n
o
r
m
e
l
o
r

d
e

e
l
a
b
o
r
a
r
e

a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
,

p
r
e
c
u
m

s
i

a
d
a
p
t
a
r
e
a

a
c
e
s
t
e
i
a

l
a

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t

|
i
l
e

g
r
u
p
e
i
/
c
l
a
s
e
i
.
1
.
2
.

I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e

a

o
f
e
r
t
e
i

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

u
n
i
t

|
i
i
.
1
.
3

F
o
l
o
s
i
r
e
a

T
I
C

n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
.

1
.
4

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

u
n
o
r

a
c
t
i
v
i
t

|
i

e
x
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e

c
o
r
e
l
a
t
e

c
u

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e

c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e
,

n
e
v
o
i
l
e

s
i

i
n
t
e
r
e
s
e
l
e

e
d
u
c
a
b
i
l
i
l
o
r
,

p
l
a
n
u
l

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l

a
l

u
n
i
t

|
i
i
.


1
5
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011


2


2
.
R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r

d
i
d
a
c
t
i
c
e


2
.
1

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

u
n
o
r

s
t
r
a
t
e
g
i
i

d
i
d
a
c
t
i
c
e

c
a
r
e

a
s
i
g
u
r


c
a
r
a
c
t
e
r
u
l

a
p
l
i
c
a
t
i
v

a
l

n
v

r
i
i

s
i

f
o
r
m
a
r
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

s
p
e
c
i
f
i
c
e
.2
.
2


U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

e
f
i
c
i
e
n
t


a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
i
n

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

n
v

n
t

n

v
e
d
e
r
e
a

o
p
t
i
m
i
z

r
i
i

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

d
i
d
a
c
t
i
c
e
-
i
n
c
l
u
s
i
v

r
e
s
u
r
s
e

T
I
C
.2
.
3

D
i
s
e
m
i
n
a
r
e
a
,

e
v
a
l
u
a
r
e
a

s
i

v
a
l
o
r
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

r
e
a
l
i
z
a
t
e
.2
.
4

O
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

s
i

d
e
s
f

s
u
r
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

e
x
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e
,

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

a
c
|
i
u
n
i

d
e

v
o
l
u
n
t
a
r
i
a
t
.2
.
5

F
o
r
m
a
r
e
a

d
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
o
r

d
e

s
t
u
d
i
u

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l

s
i

n

e
c
h
i
p

n

v
e
d
e
r
e
a

f
o
r
m

r
i
i
/
d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
i

d
e

,
,
a

n
v

|
a

s

n
v
e
|
i

.


2
5
3
.
E
v
a
l
u
a
r
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

n
v

r
i
i


3
.
1

A
s
i
g
u
r
a
r
e
a

t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
|
e
i

c
r
i
t
e
r
i
i
l
o
r
,

a

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

s
i

a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e
.3
.
2

A
p
l
i
c
a
r
e
a

t
e
s
t
e
l
o
r

p
r
e
d
i
c
t
i
v
e
,

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
r
e
a

s
i

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r
.3
.
3

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

d
i
v
e
r
s
e
l
o
r

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e
,

i
n
c
l
u
s
i
v

a

c
e
l
o
r

d
i
n

b
a
n
c
a

d
e

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

u
n
i
c

.3
.
4

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

a
u
t
o
e
v
a
l
u

r
i
i

s
i

i
n
t
e
r
e
v
a
l
u

r
i
i
.
3
.
6

E
v
a
l
u
a
r
e
a

s
a
t
i
s
f
a
c
|
i
e
i

b
e
n
e
f
i
c
i
a
r
i
l
o
r

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
i
.3
.
7

C
o
o
r
d
o
n
a
r
e
a

e
l
a
b
o
r

r
i
i

p
o
r
t
o
f
o
l
i
u
l
u
i

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l

c
a

e
l
e
m
e
n
t

c
e
n
t
r
a
l

a
l

e
v
a
l
u

r
i
i

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

n
v

r
i
i
.

2
0
4
.
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
l
a
s
e
i

d
e

e
l
e
v
i


4
.
1

S
t
a
b
i
l
i
r
e
a

u
n
u
i

c
a
d
r
u

a
d
e
c
v
a
t

(
r
e
g
u
l
i

d
e

c
o
n
d
u
i
t

,

a
t
i
t
u
d
i
n
i
,

a
m
b
i
e
n
t
)

p
e
n
t
r
u

d
e
s
f

s
u
r
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t

|
i
l
e

c
l
a
s
e
i

d
e

e
l
e
v
i
.
4
.
2

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i

e
l
e
v
i
l
o
r

s
i

g
e
s
t
i
o
n
a
r
e
a

s
i
t
u
a
|
i
i
l
o
r

c
o
n
f
l
i
c
t
u
a
l
e
.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 13


34
.
3

C
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a
,

c
o
n
s
i
l
i
e
r
e
a

s
i

t
r
a
t
a
r
e
a

d
i
f
e
r
e
n
|
i
a
t


a

e
l
e
v
i
l
o
r
.4
.
4

M
o
t
i
v
a
r
e
a

e
l
e
v
i
l
o
r

p
r
i
n

v
a
l
o
r
i
z
a
r
e
a

e
x
e
m
p
l
e
l
o
r

d
e

b
u
n


p
r
a
c
t
i
c

.


1
5
5
.
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e


5
.
1

V
a
l
o
r
i
f
i
c
a
r
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

s
t
i
i
n
|
i
f
i
c
e
,

d
i
d
a
c
t
i
c
e

s
i

m
e
t
o
d
i
c
e

d
o
b

n
d
i
t
e

p
r
i
n

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e
l
e

d
e

f
o
r
m
a
r
e

c
o
n
t
i
n
u

/
p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e
.

5
.
2

I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

o
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

m
e
t
o
d
i
c
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

c
o
m
i
s
i
e
i
/
c
a
t
e
d
r
e
i
/
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
.5
.
3

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a
/
a
c
t
u
a
l
i
z
a
r
e
a

p
o
r
t
o
f
o
l
i
u
l
u
i

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l


s
i

d
o
s
a
r
u
l
u
i

p
e
r
s
o
n
a
l
.5
.
4

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

c
a
p
a
c
i
t

|
i
i

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

s
i

r
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e

n

i
n
t
e
r
i
o
r
u
l

s
i

n

a
f
a
r
a

u
n
i
t

|
i
i

(
c
u

e
l
e
v
i
i
,

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l

s
c
o
l
i
i
,

e
c
h
i
p
a

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l


s
i

c
u

b
e
n
e
f
i
c
i
a
r
i
i

d
i
n

c
a
d
r
u
l

c
o
m
u
n
i
t

|
i
i
-
f
a
m
i
l
i
i
l
e

e
l
e
v
i
l
o
r
)
.5
.
5

M
a
n
i
f
e
s
t
a
r
e
a

a
t
i
t
u
d
i
n
i
i

m
o
r
a
l
e

s
i

c
i
v
i
c
e

(
l
i
m
b
a
j
,

|
i
n
u
t

,

r
e
s
p
e
c
t
,

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
)
,

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

s
i

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

d
e
o
n
t
o
l
o
g
i
e
i

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
.


1
0
6
.
C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u

i
o
n
a
l


y
i

l
a

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

u
n
i
t

i
i

y
c
o
l
a
r
e


6
.
1

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

d
e

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e

s
i


p
r
o
i
e
c
t
e

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e

n

v
e
d
e
r
e
a

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

i
n
s
t
i
t
u
|
i
o
n
a
l
e
.6
.
2

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

o
f
e
r
t
e
i

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e
.6
.
3

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

s
c
o
l
i
i

n

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e

p
r
i
n

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

s
i

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

e
l
e
v
i
l
o
r

l
a

o
l
i
m
p
i
a
d
e
,

c
o
n
c
u
r
s
u
r
i
,

c
o
m
p
e
t
i
|
i
i
,

a
c
t
i
v
i
t

t
i

e
x
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e

s
i

e
x
t
r
a
s
c
o
l
a
r
e
.6
.
4

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a
/
p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e
/
a
c
t
i
v
i
t

|
i

d
e

p
r
e
v
e
n
i
r
e

s
i

c
o
m
b
a
t
e
r
e

a

v
i
o
l
e
n
|
e
i

s
i

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
e
l
o
r

n
e
s

t
o
a
s
e

n

m
e
d
i
u
l

s
c
o
l
a
r
,14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011


4


f
a
m
i
l
i
e

s
i

s
o
c
i
e
t
a
t
e
.


6
.
5

R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

n
o
r
m
e
l
o
r
,

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

d
e

s

t
a
t
e

s
i

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

a

m
u
n
c
i
i

s
i

d
e

P
S
I

s
i

I
S
U

p
e
n
t
r
u

t
o
a
t
e

t
i
p
u
r
i
l
e

d
e

a
c
t
i
v
i
t

|
i

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t

p
r
e
c
u
m

s
i

a

s
a
r
c
i
n
i
l
o
r

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
.
6
.
6

I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

a
c
t
i
v

n

c
r
e
a
r
e
a

u
n
e
i

c
u
l
t
u
r
i

a

c
a
l
i
t

|
i
i

l
a

n
i
v
e
l
u
l

o
r
g
a
n
i
z
a
|
i
e
i
.1
5
1
0
0

D
a
t
a
:N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:
S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
i
s
i
e
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 15
1

Anexa Nr. 3 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar


ANTET

FI$A CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC N NV|MNTUL
PREUNIVERSITAR


n temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile
ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de
eviden| a salaria|ilor cu numrul.., se ncheie astzi,..., prezenta fis a postului:
Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire:
ncadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat
Numr de ore sarcini de serviciu: ..
Numr ore de predare: ....
Profesor diriginte la clasa: .........

Cerin|e:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..
- grad didactic.......................................................................................... .
Rela|ii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie
metodica/catedra;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de
nv|mnt;
- de reprezentare a unit|ii scolare la activit|i/concursuri/festivaluri etc. la care participa
ca delegat.


I. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVIT|II - ELEMENTE DE COMPETEN|

1.1. Analizarea curriculumului scolar.
1.2. Fundamentarea proiectrii didactice pe achizi|iile anterioare ale elevilor.
1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.
1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
2

1.5. Proiectarea activit|ilor/experien|elor de nv|are care presupun utilizarea
resurselor TIC.
1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactic.
1.7. Proiectarea activit|ii extracurriculare.

2. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR DIDACTICE CURRICULARE
2.1. Organizarea si dirijarea activit|ilor de predare-nv|are.
2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.
2.3. Integrarea si utilizarea TIC.
2.4. Identificarea si valorificarea posibilit|ilor de nv|are ale elevilor.
2.5. Asigurarea formrii competen|elor specifice disciplinei.
2.6. Elaborarea propunerilor si a con|inuturilor curriculumului la decizia scolii
(CDS).

3. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
3.1. Eficientizarea rela|iei profesor familie.
3.2. Organizarea, coordonarea sau/si implementarea activit|ilor extracurriculare.
3.3. Implicarea partenerilor educa|ionali-realizarea de parteneriate.


4. EVALUAREA REZULTATELOR NV|RII
4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare.
4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare.
4.3. Aprecierea cantitativ si calitativ a rezultatelor elevilor.
4.4 . Notarea, interpretarea si comunicarea rezultatelor evalurii.
4.5. Coordonarea si completarea portofoliilor educa|ionale al elevilor.

5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
5.1. Organizarea, coordonarea si monitorizarea colectivelor de elevi.
5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care pred sau/si este diriginte.
5.3. Gestionarea situa|iilor conflictuale n rela|iile profesor-elevi, elevi-elevi,
profesor-familie.
5.4. Tratarea diferen|iat a elevilor, n func|ie de nevoile lor specifice.
5.5.Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirec|ional n
comunicare.

6. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE
6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
6.2. Participarea la activit|i metodice, stagii de formare / cursuri de
perfec|ionare/grade didactice, manifestri stiin|ifice etc.
6.3. Aplicarea cunostin|elor/abilit|ilor/competen|elor dobndite.

7. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNIT|II SCOLARE
7.1. Implicarea n realizarea ofertei educa|ionale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 17
3

7.2. Promovarea ofertei educa|ionale si a sistemului de valori al unit|ii de
nv|mnt la nivelul comunit|ii locale.
7.3. Facilitarea procesului de cunoastere, n|elegere, nsusire si respectare a
regulilor sociale
7.4. Participarea si implicarea n procesul decizional n cadrul institu|iei si la
elaborarea si implementarea proiectului institu|ional.
7.5. Ini|ierea si derularea proiectelor si parteneriatelor.

II. ALTE ATRIBU|II
n func|ie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, precum si s respecte normele,
procedurile de sntate si securitate a muncii, de PSI si ISU, n condi|iile legii:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Atributiile functiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedr si ale altor
comisii func|ionale din scoal sunt prevzute n prezenta fis (dac este cazul).


Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunztor
atrage dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform
prevederilor legii.Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................
Data: ..................

18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
1

A
n
e
x
a

N
r
.

4

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r


A
N
T
E
T


F
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
I
L
E

D
E


B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
R
,

D
O
C
U
M
E
N
T
A
R
I
S
T
,

R
E
D
A
C
T
O
R

N
V

N
T
U
L

P
R
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
R


N
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n

P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e
P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e


C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

1
.

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a


a
c
t
i
v
i
t

(
i
i


1
.
1
.
R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

n
o
r
m
e
l
o
r

b
i
b
l
i
o
t
e
c
o
n
o
m
i
c
e

n

v
i
g
o
a
r
e

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
e

p
e
n
t
r
u

f
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e
a

b
i
b
l
i
o
t
e
c
i
i

s
c
o
l
a
r
e
.1
.
2

R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

e
x
i
s
t
e
n
t
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

u
n
i
t

t
i
i

c
u

p
r
i
v
i
r
e

l
a
:

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

o
p
e
r
a
t
i
i
l
o
r

n

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

d
e

e
v
i
d
e
n
t


(
R
F
M
,

R
I
,

F
i
s
e
l
e

d
e

e
v
i
d
e
n
|

,

F
i
s
e

d
e

c
i
t
i
t
o
r
)
;

t
r
a
n
s
m
i
t
e
r
e
a

i
n
f
o
r
m
a
t
i
i
l
o
r

n

i
n
t
e
r
i
o
r
u
l

s
i

e
x
t
e
r
i
o
r
u
l

u
n
i
t

t
i
i
.
1
.
3

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

p
l
a
n
i
f
i
c

r
i
i

c
a
l
e
n
d
a
r
i
s
t
i
c
e

a

a
c
t
i
v
i
t

t
i
i

b
i
b
l
i
o
t
e
c
i
i

n

c
o
n
c
o
r
d
a
n
t


c
uMONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 19
2


s
t
r
u
c
t
u
r
a

a
n
u
l
u
i

s
c
o
l
a
r


s
i

a
d
a
p
t
a
t


l
a

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t

t
i
l
e

u
n
i
t

t
i
i

s
c
o
l
a
r
e
.

1
.
4

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
n
u
m
i
t
o
r

a
c
t
i
v
i
t

t
i

d
e

i
n
i
t
i
e
r
e

s
i

v
a
l
o
r
i
z
a
r
e

a

d
i
m
e
n
s
i
u
n
i
i

e
d
u
c
a
t
i
v
e

a

T
I
C

n

c
a
d
r
u
l

b
i
b
l
i
o
t
e
c
i
i
.
1
.
5

E
l
a
b
o
r
a
r
e
a

d
e

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e

d
e

p
l
a
n
i
f
i
c
a
r
e

p
e

t
i
p
u
r
i

d
e

a
c
t
i
v
i
t

t
i
:

p
e
d
a
g
o
g
i
c
e
,

c
u
l
t
u
r
a
l
e
,

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

s
i

d
e

g
e
s
t
i
o
n
a
r
e

a

b
i
b
l
i
o
t
e
c
i
i
.


2
0

2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

(
i
i

2
.
1

O
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

b
i
b
l
i
o
t
e
c
i
i

n

v
e
d
e
r
e
a

p
u
n
e
r
i
i

l
o
r

l
a

d
i
s
p
o
z
i
t
i
a

u
t
i
l
i
z
a
t
o
r
i
l
o
r

n

c
a
d
r
u
l

a
c
t
i
v
i
t

t
i
l
o
r
.2
.
2

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

c
o
m
p
l
e
t

/
c
o
r
e
c
t

/
l
e
g
a
l


a

o
p
e
r
a
t
i
i
l
o
r

b
i
b
l
i
o
t
e
c
o
n
o
m
i
c
e

(
c
a
t
a
l
o
g
a
r
e
,

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
/
i
n
d
e
x
a
r
e
,

d
e
p
o
z
i
t
a
r
e
,

e
v
i
d
e
n
t

m
p
r
u
m
u
t
,

i
n
v
e
n
t
a
r
i
e
r
e
,

c
a
s
a
r
e
)

p
r
i
n


c
o
l
a
b
o
r
a
r
e

c
u

a
l
t
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
e
.2
.
3

G
e
s
t
i
o
n
a
r
e
a

p
r
i
n

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

s
i

b
u
n

s
t
r
a
r
e

a

d
o
t

r
i
i

s
i

c
o
l
e
c
t
i
i
l
o
r

b
i
b
l
i
o
t
e
c
i
i
.2
.
4

O
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

d
e

e
x
p
o
z
i
t
i
i
,

v
i
z
i
t
e

s
i

n
t

l
n
i
r
i

t
e
m
a
t
i
c
e
,

a
t
e
l
i
e
r
e

d
e

c
r
e
a
t
i
e

p
r
i
v
i
n
d

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

o
f
e
r
t
e
i

b
i
b
l
i
o
t
e
c
i
i

n

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e

s
i

a
t
r
a
g
e
r
e
a

c
i
t
i
t
o
r
i
l
o
r
.2
.
5

A
d
a
p
t
a
r
e
a

l
a

c
o
m
p
l
e
x
i
t
a
t
e
a

m
u
n
c
i
i

p
e

b
a
z
a

n
i
v
e
l
u
l
u
i

d
e

c
o
n
c
e
p
t
i
e
,

d
e

a
n
a
l
i
z


s
i

s
i
n
t
e
z


a

a
c
t
i
v
i
t

t
i
i
.


3
0

3
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e

s
i

r
e
l
a
(
i
o
n
a
r
e

3
.
1

A
s
i
g
u
r
a
r
e
a

u
n
e
i

b
u
n
e

c
o
m
u
n
i
c

r
i

s
i

r
e
l
a
t
i
o
n

r
i

l
a

n
i
v
e
l

i
n
t
e
r
n

(
c
u

e
l
e
v
i
i
,

c
a
d
r
e
l
e

d
i
d
a
c
t
i
c
e
,

d
i
d
a
c
t
i
c
-
a
u
x
i
l
i
a
r
e
)
.
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
3


3
.
2

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e
a

e
f
i
c
i
e
n
t


c
u

u
t
i
l
i
z
a
t
o
r
i
i

e
x
t
e
r
n
i

(
p

r
i
n
t
i
,

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e
)

s
i

p
a
r
t
e
n
e
r
i
.3
.
3

A
t
r
a
g
e
r
e
a

e
l
e
v
i
l
o
r

c

t
r
e

a
c
t
i
v
i
t

t
i
l
e

b
i
b
l
i
o
t
e
c
i
i

s
i

s
t
i
m
u
l
a
r
e
a

l
e
c
t
u
r
i
i

(
n
u
m

r

f
i
s
e

d
e

c
i
t
i
t
o
r
)
.3
.
4

C
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

r
e
l
a
t
i
e
i

d
i
n
t
r
e

s
c
o
a
l


s
i

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e
.3
.
5

C
o
l
a
b
o
r
a
r
e
a

c
u

i
n
s
t
i
t
u
t
i
i

d
e

c
u
l
t
u
r


s
i

e
d
u
c
a
t
i
e

n

v
e
d
e
r
e
a

r
e
a
l
i
z

r
i
i

u
n
o
r

p
r
o
i
e
c
t
e

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

c
u
l
t
u
r
a
l

s
i

e
d
u
c
a
t
i
v
.


2
0

4
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

s
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e

4
.
1

A
n
a
l
i
z
a

n
i
v
e
l
u
l
u
i

s
i

s
t
a
d
i
u
l
u
i

p
r
o
p
r
i
e
i

p
r
e
g

t
i
r
i

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
.4
.
2

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

p
e
r
m
a
n
e
n
t


l
a

c
e
r
c
u
r
i

s
i

a
c
t
i
v
i
t

t
i

m
e
t
o
d
i
c
e

l
a

n
i
v
e
l

l
o
c
a
l
/

j
u
d
e
t
e
a
n
/

n
a
t
i
o
n
a
l
.4
.
3

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e

d
e

f
o
r
m
a
r
e

n

v
e
d
e
r
e
a

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
.


1
5

5
.

C
o
n
t
r
i
b
u
(
i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u
(
i
o
n
a
ls
i

l
a

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i


s
c
o
l
i
i

5
.
1

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

i
n
t
e
g
r
a
l


s
i

l
a

t
i
m
p

a

a
t
r
i
b
u
t
i
i
l
o
r

s
t
a
b
i
l
i
t
e

p
r
i
n

f
i
s
a

p
o
s
t
u
l
u
i
.
5
.
2

R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

d
e

o
r
g
a
n
i
z
a
r
e

s
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e

a

b
i
b
l
i
o
t
e
c
i
i

s
c
o
l
a
r
e

s
i

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

i
n
t
e
r
n

a
l

b
i
b
l
i
o
t
e
c
i
i

s
c
o
l
a
r
e
,

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

n
o
r
m
e
l
o
r

d
e

c
o
n
s
e
r
v
a
r
e

s
i

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

a

c
o
l
e
c
t
i
i
l
o
r
,

a

n
o
r
m
e
l
o
r

s
i

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

d
e

s

t
a
t
e

s
i

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

a

m
u
n
c
i
i
,

P
S
I

s
i

I
S
U
.5
.
3

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

v
a
l
o
r
i
l
o
r

c
u
l
t
u
r
a
l
e

r
o
m

n
e
s
t
i

p
r
i
n

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

d
e

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e

e
d
u
c
a
t
i
v
e

n
a
t
i
o
n
a
l
e


s
i

i
n
t
e
r
n
a
|
i
o
n
a
l
e
.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 21
4


5
.
4

I
n
i
t
i
a
t
i
v
e

p
e
r
s
o
n
a
l
e

p
r
i
v
i
n
d

s
t
i
m
u
l
a
r
e
a

d
o
n
a
t
i
i
l
o
r

s
i

o
b
t
i
n
e
r
e
a

u
n
o
r

s
p
o
n
s
o
r
i
z

r
i

n

s
c
o
p
u
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i


r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

b
i
b
l
i
o
t
e
c
i
i
.5
.
5

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

r
a
t
i
o
n
a
l


s
i

e
f
i
c
i
e
n
t


a

a
l
o
c
a
t
i
i
l
o
r

b
u
g
e
t
a
r
e

p
e
n
t
r
u

a
c
h
i
z
i
t
i
i
,

a
b
o
n
a
m
e
n
t
e
.

1
5

T
o
t
a
l
1
0
0

D
a
t
a
:N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:
S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:


22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
1

Anexa Nr. 5 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar


ANTET

FI$A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR

n temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile ulterioare,
n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden| a
salaria|ilor cu numrul....., se ncheie astzi,..........., prezenta fis a postului:
Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerin|e:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Rela|ii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de nv|mnt;
- de reprezentare a unit|ii scolare.I. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVIT|ILOR

1.1. Elaborarea documentelor de planificare si de organizare a activit|ii de bibliotec n
concordan| cu :
a) activitatea scolar anual;
b) R.O.I. si proceduri elaborate la nivelul unit|ii;
c) planul managerial al unit|ii;
d) specificul si particularit|ile unit|ii scolare.
1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.
1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii.

2. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR
2.1. Organizarea serviciilor de informare si documentare.
2.2. Gestionarea ra|ional si eficient a resurselor materiale, financiare, informa|ionale si de
timp.
2.3. Acordarea de consultan| beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 23
2

3. COMUNICARE SI RELA|IONARE
3.1. Comunicarea si rela|ionarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).
3.2. Comunicarea si relationarea la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitate,
parteneri sociali).
3.3. Monitorizarea si rezolvarea situa|iilor conflictuale.


4. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE

4.1. Nivelul si stadiul propriei pregtiri profesionale.
4.2. Formarea profesionala si dezvoltarea n carier.
4.3. Aplicarea cunostin|elor/abilit|ilor/competen|elor dobndite.


5. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNIT|II SCOLARE

5.1. Promovarea ofertei bibliotecii n rndul elevilor, comunittii educative si comunittii
locale.
5.2. Valorizarea cultural a patrimoniului bibliotecii scolare, al scolii si comunittii locale.
prin dezvoltarea de proiecte si parteneriate.
5.3. Educarea elevilor n vederea dezvoltrii unei atitudini civice si a promovrii deschiderii
spre lumea contemporan.


II. ALTE ATRIBU|II

n func|ie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, precum si s respecte normele, procedurile
de sntate si securitate a muncii, de PSI si ISU, n condi|iile legii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage
dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform prevederilor legii.


Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................
Data: ..................

24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.20111


A
n
e
x
a

N
r
.

6

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r


A
N
T
E
T

F
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E


I
N
F
O
R
M
A
T
I
C
I
A
N

N
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n
(


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t

P
u
n
c
t
a
j


e
v
a
l
u
a
r
e

C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

1
.
P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i


1
.
1

G
e
s
t
i
o
n
a
r
e
a

s
i

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e
a

p
e
r
m
a
n
e
n
t


a

s
t

r
i
i

d
e

f
u
n
c
|
i
o
n
a
r
e

a

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

c
a
l
c
u
l

d
i
n

d
o
t
a
r
e

s
i

a
s
i
g
u
r
a
r
e
a

u
t
i
l
i
z

r
i
i

n

b
u
n
e

c
o
n
d
i
|
i
i

a

a
c
e
s
t
e
i
a
.
1
.
2

n
t
r
e
|
i
n
e
r
e
a

s
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
r
e
a

r
e
|
e
l
e
i

I
N
T
E
R
N
E
T

a

s
c
o
l
i
i
.1
.
3

I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e

a

o
f
e
r
t
e
i

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

u
n
i
t

|
i
i
.1
.
4

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a


a
c
t
i
v
i
t

|
i

e
x
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e

c
o
r
e
l
a
t
e

c
u

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e

c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e

e
x
t
r
a
s
e

d
i
n


p
l
a
n
u
l

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l

a
l

u
n
i
t

|
i
i
.


2
0
2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r

d
i
d
a
c
t
i
c
e

2
.
1

A
s
i
g
u
r
a
r
e
a

a
s
i
s
t
e
n
|
e
i

t
e
h
n
i
c
e

p
r
o
f
e
s
o
r
i
l
o
r

d
e

a
l
t


s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e

d
e
c

t

i
n
f
o
r
m
a
t
i
c

n

t
i
m
p
u
l

o
r
e
l
o
r

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

l
a
b
o
r
a
t
o
r
u
l

A
E
L

s
a
u

n

o
r
i
c
a
r
e

a
l
tMONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 252


l
a
b
o
r
a
t
o
r

d
e

i
n
f
o
r
m
a
t
i
c

.

2
.
2

U
t
i
l
i
z
e
a
z


s
i

g
e
s
t
i
o
n
e
a
ze
f
i
c
i
e
n
t

r
e
s
u
r
s
e
l
e

p
u
s
e

l
a

d
i
s
p
o
z
i
|
i
a

p
o
s
t
u
l
u
i
:

b
i
b
l
i
o
t
e
c


d
e

s
o
f
t
w
a
r
e

s
i

d
o
c
u
m
e
n
t
a
|
i
i
,

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e

d
e

t
e
h
n
i
c


d
e

c
a
l
c
u
l

s
i

a
u
x
i
l
i
a
r
e
,

e
t
c
.


2
.
3P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a


a
c
t
i
v
i
t

|
i

e
x
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e
,

p
r
e
c
u
m

s
i


p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

a
c
|
i
u
n
i

d
e

v
o
l
u
n
t
a
r
i
a
t
.


3
0
3
.
C
o
m
u
n
i
c
a
r
e

y
i

r
e
l
a

i
o
n
a
r
e


3
.
1

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

c
a
p
a
c
i
t

|
i
i

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

s
i

r
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e

c
u

e
l
e
v
i
i
.


3
.
2

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

c
a
p
a
c
i
t

|
i
i

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

s
i

r
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e

c
u

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l

s
c
o
l
i
i
.


3
.
3

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

c
a
p
a
c
i
t

|
i
i

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

s
i

r
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e

c
u

e
c
h
i
p
a

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l

.
3
.
4

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

c
a
p
a
c
i
t

|
i
i

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

s
i

r
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e

n

c
a
d
r
u
l

c
o
m
u
n
i
t

|
i
i
.


3
.
5

R
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e
a

c
u

f
i
r
m
e
l
e

p
r
o
d
u
c

t
o
a
r
e

d
e

s
o
f
t
u
r
i
,

d
e

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e

d
e

c
a
l
c
u
l
,

c
u

f
i
r
m
e
l
e

c
a
r
e

a
s
i
g
u
r


s
e
r
v
i
c
e
-
u
l

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

c
a
l
c
u
l
,

r
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e
a

c
u

p
r
o
v
i
d
e
r
u
l

d
e

I
N
T
E
R
N
E
T
.

2
0

4
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e


4
.
1

V
a
l
o
r
i
f
i
c
a
r
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

s
t
i
i
n
|
i
f
i
c
e
,

d
o
b

n
d
i
t
e

p
r
i
n

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e
l
e

d
e

f
o
r
m
a
r
e
/
p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e
.
4
.
2

I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

o
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

m
e
t
o
d
i
c
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

c
o
m
i
s
i
e
i
/
c
a
t
e
d
r
e
i

d
e

i
n
f
o
r
m
a
t
i
c

.4
.
3

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a
/
a
c
t
u
a
l
i
z
a
r
e
a

p
o
r
t
o
f
o
l
i
u
l
u
i

s
i

d
o
s
a
r
u
l
u
i

p
e
r
s
o
n
a
l
.4
.
4

M
a
n
i
f
e
s
t
a
r
e
a

a
t
i
t
u
d
i
n
i
i

m
o
r
a
l
e

s
i

c
i
v
i
c
e

(

l
i
m
b
a
j
,

|
i
n
u
t

,

r
e
s
p
e
c
t
,

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
)
,

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

s
i

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

d
e
o
n
t
o
l
o
g
i
e
i

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
.26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.20113

1
5
5
.

C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u

i
o
n
a
l


y
i

l
a

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

u
n
i
t

i
i

y
c
o
l
a
r
e


5
.
1

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

d
e

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e

s
i


p
r
o
i
e
c
t
e

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e

n

v
e
d
e
r
e
a

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

i
n
s
t
i
t
u
|
i
o
n
a
l
e
.5
.
2

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

o
f
e
r
t
e
i

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e
.


5
.
3

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a
/
p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e
/
a
c
t
i
v
i
t

|
i

d
e

p
r
e
v
e
n
i
r
e

s
i

c
o
m
b
a
t
e
r
e

a

v
i
o
l
e
n
|
e
i

s
i

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
e
l
o
r

n
e
s

t
o
a
s
e

n

m
e
d
i
u
l

s
c
o
l
a
r
.
5
.
4

R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

n
o
r
m
e
l
o
r
,

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

d
e

s

t
a
t
e

s
i

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

a

m
u
n
c
i
i
,

d
e

P
S
I

s
i

I
S
U

p
e
n
t
r
u

t
o
a
t
e

t
i
p
u
r
i
l
e

d
e

a
c
t
i
v
i
t

|
i

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t

p
r
e
c
u
m

s
i

a

s
a
r
c
i
n
i
l
o
r

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
.5
.
5

I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

a
c
t
i
v

n

c
r
e
a
r
e
a

u
n
e
i

c
u
l
t
u
r
i

a

c
a
l
i
t

|
i
i

l
a

n
i
v
e
l
u
l

o
r
g
a
n
i
z
a
|
i
e
i
.1
5
T
O
T
A
L1
0
0

D
a
t
a
:N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:
S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 27
1

Anexa Nr. 7 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar


ANTET


FI$A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
INFORMATICIAN


n temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile
ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de
eviden| a salaria|ilor cu numrul....., se ncheie astzi,..........., prezenta fis a
postului:
Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerin|e:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Rela|ii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de nv|mnt;
- de reprezentare a unit|ii scolare.

I. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVIT|II
1.1.Analizarea softurilor educa|ionale.
1.2. ntre|inerea si administrarea re|elei INTERNET a scolii.
1.3. Elaborarea documentelor de proiectare.
1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactic.

2. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR DIDACTICE CURRICULARE
2.1. Asigurarea asisten|ei tehnice tuturor profesorilor scolii.
2.2. Organizarea si ntre|inerea echipamentelor de calcul si a soft-urilor necesare
activit|ilor de predare-nv|are.
2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate.

28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
2

3. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
3.1. Implicarea/participarea la realizarea activit|ilor extracurriculare.
3.2. Implicarea partenerilor educa|ionali, realizarea de parteneriate.

4. COMUNICARE SI RELATIONARE
4.1. Dezvoltarea capacittii de comunicare si relationare cu elevii.
4.2. Dezvoltarea capacittii de comunicare si relationare cu personalul scolii.
4.3. Dezvoltarea capacittii de comunicare si relationare cu echipa managerial.
4.4. Dezvoltarea capacittii de comunicare si relationare n cadrul comunittii.
4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare n interiorul si n afara unittii scolare.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE
5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
5.2. Participarea la activit|i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec|ionare,
manifestri stiin|ifice etc.
5.3. Aplicarea cunostin|elor/abilit|ilor/competen|elor dobndite.

6.CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNIT|II SCOLARE
6.1. Implicarea n realizarea ac|iunilor de promovare a ofertei educa|ionale.
6.2.Promovarea sistemului de valori al unit|ii la nivelul comunit|ii.
6.3.Facilitarea procesului de cunoastere, n|elegere, nsusire si respectare a regulilor
sociale.
6.4.Ini|ierea si derularea proiectelor si parteneriatelor.
6.5.Organizarea activit|ilor privind respectarea normelor, procedurilor de sntate si
securitate a muncii, de PSI si ISU pentru activit|ile desfsurate n laborator.

II. ALTE ATRIBU|II
n functie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, n conditiile legii:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunztor
atrage dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform
prevederilor legii.

Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................Data: ..................
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 291


A
n
e
x
a

N
r
.

8

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

A
N
T
E
T

F
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E

L
A
B
O
R
A
N
T


N
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

1
.
P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i


1
.
1

C
o
r
e
l
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

c
u

p
r
o
g
r
a
m
a

s
c
o
l
a
r


s
i

c
u


n
o
r
m
e
l
e


d
e

e
l
a
b
o
r
a
r
e

a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
.
1
.
2

I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e

a

o
f
e
r
t
e
i

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

u
n
i
t

|
i
i
.1
.
3

F
o
l
o
s
i
r
e
a

T
I
C

n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
.1
.
4

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

d
e

a
c
t
i
v
i
t

|
i

e
x
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e

c
o
r
e
l
a
t
e

c
u

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e

c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e

e
x
t
r
a
s
e

d
i
n


p
l
a
n
u
l

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l

a
l

u
n
i
t

|
i
i
.


`
2
0
2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r

2
.
1

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a


u
n
o
r

e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e

d
i
d
a
c
t
i
c
e

c
a
r
e

a
s
i
g
u
r


c
a
r
a
c
t
e
r
u
l

a
p
l
i
c
a
t
i
v

a
l

n
v

r
i
i

s
i

f
o
r
m
a
r
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

s
p
e
c
i
f
i
c
e
.30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.20112


d
i
d
a
c
t
i
c
e

2
.
2

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

e
f
i
c
i
e
n
t


a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
i
n

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

n
v

n
t

n

v
e
d
e
r
e
a

o
p
t
i
m
i
z

r
i
i

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

d
i
d
a
c
t
i
c
e

i
n
c
l
u
s
i
v

r
e
s
u
r
s
e

T
I
C
.


2
.
3P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a


a
c
t
i
v
i
t

|
i

e
x
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e
,

p
r
e
c
u
m

s
i


p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

a
c
|
i
u
n
i

d
e

v
o
l
u
n
t
a
r
i
a
t
.


3
0
3
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e

y
i

r
e
l
a

i
o
n
a
r
e


3
.
1

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

c
a
p
a
c
i
t

|
i
i

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

s
i

r
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e

c
u

e
l
e
v
i
i
.3
.
2

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

c
a
p
a
c
i
t

|
i
i

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

s
i

r
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e

c
u

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l

s
c
o
l
i
i
.3
.
3

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

c
a
p
a
c
i
t

|
i
i

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

s
i

r
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e

c
u

e
c
h
i
p
a

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l

.

3
.
4

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

c
a
p
a
c
i
t

|
i
i

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

s
i

r
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e

n

c
a
d
r
u
l

c
o
m
u
n
i
t

|
i
i
.


3
.
5

R
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e
a

c
u

f
i
r
m
e
l
e

p
r
o
d
u
c

t
o
a
r
e

d
e

r
e
s
u
r
s
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e

n
e
c
e
s
a
r
e

l
a
b
o
r
a
t
o
a
r
e
l
o
r

d
e

s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e

s
i

c
u

f
i
r
m
e
l
e

c
a
r
e

a
s
i
g
u
r


s
e
r
v
i
c
e
-
u
l

d
i
s
p
o
z
i
t
i
v
e
l
o
r

d
i
n

d
o
t
a
r
e
.

2
0

4
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e


4
.
1

V
a
l
o
r
i
f
i
c
a
r
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

s
t
i
i
n
|
i
f
i
c
e
,

d
o
b

n
d
i
t
e

p
r
i
n

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e
l
e

d
e

f
o
r
m
a
r
e
/
p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e

4
.
2

I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

o
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

m
e
t
o
d
i
c
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

c
o
m
i
s
i
e
i
/
c
a
t
e
d
r
e
i
/
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l4
.
3

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a
/
a
c
t
u
a
l
i
z
a
r
e
a

p
o
r
t
o
f
o
l
i
u
l
u
i

s
i

d
o
s
a
r
u
l
u
i

p
e
r
s
o
n
a
l4
.
4

M
a
n
i
f
e
s
t
a
r
e
a

a
t
i
t
u
d
i
n
i
i

m
o
r
a
l
e

s
i

c
i
v
i
c
e

(
l
i
m
b
a
j
,

|
i
n
u
t

,

r
e
s
p
e
c
t
,

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
)
,

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

s
i

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

d
e
o
n
t
o
l
o
g
i
e
i

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
.


1
5
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 313


5
.

C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u

i
o
n
a
l


y
i

l
a

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

u
n
i
t

i
i

y
c
o
l
a
r
e


5
.
1

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

d
e

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e

s
i


p
r
o
i
e
c
t
e

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e

n

v
e
d
e
r
e
a

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

i
n
s
t
i
t
u
|
i
o
n
a
l
e
.


5
.
2

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

o
f
e
r
t
e
i

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e
.


5
.
3

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a
/
p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e
/
a
c
t
i
v
i
t

|
i

d
e

p
r
e
v
e
n
i
r
e

s
i

c
o
m
b
a
t
e
r
e

a

v
i
o
l
e
n
|
e
i

s
i

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
e
l
o
r

n
e
s

t
o
a
s
e

n

m
e
d
i
u
l

s
c
o
l
a
r
.
5
.
4

R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

n
o
r
m
e
l
o
r
,

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

d
e

s

t
a
t
e

s
i

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

a

m
u
n
c
i
i
,

d
e

P
S
I

s
i

I
S
U

p
e
n
t
r
u

t
o
a
t
e

t
i
p
u
r
i
l
e

d
e

a
c
t
i
v
i
t

|
i

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t

p
r
e
c
u
m

s
i

a

s
a
r
c
i
n
i
l
o
r

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
.
5
.
5

I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

a
c
t
i
v

n

c
r
e
a
r
e
a

u
n
e
i

c
u
l
t
u
r
i

a

c
a
l
i
t

|
i
i

l
a

n
i
v
e
l
u
l

o
r
g
a
n
i
z
a
|
i
e
i
.
1
5
T
O
T
A
L1
0
0

D
a
t
a
:N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:
S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
1

Anexa Nr. 9 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar


ANTET

FI$A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
LABORANT


n temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile
ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de
eviden| a salaria|ilor cu numrul....., se ncheie astzi,..........., prezenta fis a
postului:
Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerin|e:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..


Rela|ii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de nv|mnt;
- de reprezentare a unit|ii scolare.I. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVIT|II
1.1. Analizarea curriculumului scolar.
1.2. Elaborarea documentelor de proiectare.
1.3.Proiectarea activit|ilor/experien|elor de nv|are care presupun utilizarea resurselor
TIC.
1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactic.

2. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR DIDACTICE CURRICULARE
2.1. Organizarea mijloacelor necesare activit|ilor de predare-nv|are.
2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.
2.3. Integrarea si utilizarea TIC.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 33
2


3. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
3.1. Implicarea/participarea la realizarea activit|ilor extracurriculare.
3. 2. Implicarea partenerilor educa|ionali, realizarea de parteneriate.

4. COMUNICARE SI RELA|IONARE
4.1.Dezvoltarea capacit|ii de comunicare si rela|ionare cu elevii.
4.2.Dezvoltarea capacit|ii de comunicare si rela|ionare cu personalul scolii.
4.3.Dezvoltarea capacit|ii de comunicare si rela|ionare cu echipa managerial.
4.4.Dezvoltarea capacit|ii de comunicare si rela|ionare n cadrul comunit|ii.
4.5.Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare n interiorul si n afara unit|ii scolare.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE
5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
5.2. Participarea la activit|i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec|ionare,
manifestri stiin|ifice etc.
5.3. Aplicarea cunostin|elor/abilit|ilor/competen|elor dobndite.

6. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNIT|II SCOLARE
6.1. Implicarea n realizarea ac|iunilor de promovare a ofertei educa|ionale.
6.2. Promovarea sistemului de valori al unit|ii la nivelul comunit|ii.
6.3. Facilitarea procesului de cunoastere, n|elegere, nsusire si respectare a regulilor
sociale.
6.4. Ini|ierea si derularea proiectelor si parteneriatelor.
6.5. Organizarea activit|ilor privind respectarea normelor, procedurilor de sntate si
securitate a muncii, de PSI si ISU pentru activit|ile desfsurate n laborator.

II. ALTE ATRIBU|II
n func|ie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, n condi|iile legii:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunztor
atrage dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform
prevederilor legii.

Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................Data: ..................
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
1

A
n
e
x
a

N
r
.

1
0

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

A
N
T
E
T


F
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E

T
E
H
N
I
C
I
A
N


N
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i


C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
nI
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m


P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

1
.

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i

1
.
1
.

C
o
r
e
l
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

t
e
h
n
i
c
i
a
n
u
l
u
i

c
u

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

s
c
o
l
i
i
.1
.
2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

p
l
a
n
u
l
u
i

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l

s
p
e
c
i
f
i
c

p
o
s
t
u
l
u
i
.1
.
3
.

A
p
l
i
c
a
r
e
a

r
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i
l
o
r

l
e
g
a
l
e

n

v
i
g
o
a
r
e

l
a

l
o
c
u
l

d
e

m
u
n
c


s
i

n

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

r
e
a
l
i
z
a
t
e

c
u

e
l
e
v
i
i
.

2
0

2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i

2
.
1
.

n
d
e
p
l
i
n
i
r
e
a

s
a
r
c
i
n
i
l
o
r

d
e

s
e
r
v
i
c
i
u

p
r
e
v

z
u
t
e

d
e

f
i
s
a

p
o
s
t
u
l
u
i
.2
.
2
.

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

r
a
|
i
o
n
a
l


s
i

e
f
i
c
i
e
n
t


a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e
,

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e
,

i
n
f
o
r
m
a
|
i
o
n
a
l
e

s
i

d
e

t
i
m
p
.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 35
2


2
.
3
.

F
o
r
m
a
r
e
a
/
d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

l
a

e
l
e
v
i

a

u
n
o
r

d
e
p
r
i
n
d
e
r
i

s
i

a

u
n
o
r

a
b
i
l
i
t

|
i

s
p
e
c
i
f
i
c
e

c
a
l
i
f
i
c

r
i
i
.

3
0

3
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e
a

y
i

r
e
l
a

i
o
n
a
r
e
a

3
.
1
.
C
a
p
a
c
i
t
a
t
e
a

d
e

a

f
a
c
e

e
c
h
i
p


c
u

c
a
d
r
e
l
e

d
i
d
a
c
t
i
c
e

s
i

c
u

c
e
i
l
a
l
|
i

a
n
g
a
j
a
|
i

a
i

s
c
o
l
i
i
.
3
.
2
.
R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

c
o
m
u
n
i
c

r
i
i

c
u

e
l
e
v
i
i
.3
.
3
.
R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

c
o
m
u
n
i
c

r
i
i

c
u

c
o
n
d
u
c
e
r
e
a
.3
.
4
.

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

s
i
t
u
a
|
i
i
l
o
r

c
o
n
f
l
i
c
t
u
a
l
e
.

2
0

4
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e

4
.
1
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

n
e
v
o
i
l
o
r

p
r
o
p
r
i
i

d
e

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
.4
.
2
.


P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

s
t
a
g
i
i

d
e

f
o
r
m
a
r
e
/

c
u
r
s
u
r
i

d
e

p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e

e
t
c
.4
.
3
.


A
p
l
i
c
a
r
e
a

c
u
n
o
s
t
i
n
|
e
l
o
r
/
a
b
i
l
i
t

|
i
l
o
r
/

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

d
o
b

n
d
i
t
e
.

1
5

5
.

C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u

i
o
n
a
l


y
i

l
a

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

y
c
o
l
i
i

5
.
1
.

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

u
n
e
i

a
t
i
t
u
d
i
n
i

p
r
o
a
c
t
i
v
e

f
a
|


d
e

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

s
c
o
l
i
i
.5
.
2
.
P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

n

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e

a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

i
n
s
t
i
t
u
|
i
e
i
,

p
a
r
t
i
c
i
p

n
d

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e

s
i

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e
.5
.
3
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
o
l
i
t
i
c
a

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l


a

s
c
o
l
i
i
.

5
.
4
.

R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

s
i

a
p
l
i
c
a
r
e
a


r
e
g
u
l
i
l
o
r

s
c
o
l
i
i
.


1
5
1
0
0

D
a
t
a
:


N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:


S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:

36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
1

Anexa Nr. 11 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar

ANTET

FI$A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
TEHNICIAN

n temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile ulterioare,
n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden| a
salaria|ilor cu numrul....., se ncheie astzi,..........., prezenta fis a postului:
Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerin|e:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Rela|ii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de nv|mnt;
- de reprezentare a unit|ii scolare.I. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI


1. PROIECTAREA ACTIVIT|ILOR

1.1. Corelarea con|inutului activit|ii cu obiectivele generale ale institu|iei.
1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.
1.3. Aplicarea reglementrilor legale n vigoare.

2. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR

2.1. ndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.
2.2. Utilizarea ra|ional si eficient a resurselor materiale, financiare, informa|ionale si de
timp.
2.3. Contribu|ii la dezvoltarea personalit|ii elevului.

3. COMUNICAREA SI RELA|IONAREA
3.1.Capacitatea de a se integra, a lucra n echip.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 37
2

3.2. Realizarea comunicrii scoal familie, scoal comunitate scolar/comunitate
social.
3.3. Monitorizarea situa|iilor conflictuale.


4. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
4.2. Participarea la activit|i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec|ionare etc.
4.3. Aplicarea cunostin|elor/abilit|ilor/competen|elor dobndite.


5. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNIT|II SCOLARE

5.1.Promovarea unei atitudini proactive fa| de activit|ile scolii.
5.2.Promovarea n comunitate a activit|ii institu|iei, participnd la programe si
parteneriate.
5.3.Facilitarea procesului de cunoastere, n|elegere, nsusire si respectare a regulilor
sociale.


II. ALTE ATRIBU|II

n func|ie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, precum si s respecte normele, procedurile
de sntate si securitate a muncii, de PSI si ISU, n condi|iile legii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage
dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform prevederilor legii.


Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................
Data: ..................


38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
1

A
n
e
x
a

N
r
.

1
2

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

A
N
T
E
T


F
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E

P
E
D
A
G
O
G

$
C
O
L
A
R

N
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
nI
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m


P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

1
.

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i

1
.
1
.

C
o
r
e
l
a
r
e
a

c
o
n
|
i
n
u
t
u
l
u
i

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

d
e

p
e
d
a
g
o
g

s
c
o
l
a
r

c
u

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l
e

i
n
s
t
i
t
u
|
i
e
i
.1
.
2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

p
l
a
n
u
l
u
i

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l

a
l

p
e
d
a
g
o
g
u
l
u
i

s
c
o
l
a
r
.1
.
3
.

A
p
l
i
c
a
r
e
a

r
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i
l
o
r

l
e
g
a
l
e

n

v
i
g
o
a
r
e

c
e

a
u

n

v
e
d
e
r
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

p
e
d
a
g
o
g
u
l
u
i

s
c
o
l
a
r
.

2
0

2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

2
.
1
.

n
d
e
p
l
i
n
i
r
e
a

s
a
r
c
i
n
i
l
o
r

d
e

s
e
r
v
i
c
i
u

s
p
e
c
i
f
i
c
e

p
o
s
t
u
l
u
i
.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 39
2


a
c
t
i
v
i
t

i
i

2
.
2
.

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

r
a
|
i
o
n
a
l


s
i

e
f
i
c
i
e
n
t


a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e
,

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e
,

i
n
f
o
r
m
a
|
i
o
n
a
l
e

s
i

d
e

t
i
m
p
.2
.
3
.

C
o
n
t
r
i
b
u
|
i
i

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

p
e
r
s
o
n
a
l
i
t

|
i
i

e
l
e
v
u
l
u
i
.

3
0

3
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e

y
i

r
e
l
a

i
o
n
a
r
e

3
.
1
.
C
a
p
a
c
i
t
a
t
e
a

d
e

a

s
e

i
n
t
e
g
r
a
/

l
u
c
r
a

n

e
c
h
i
p

.3
.
2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

c
o
m
u
n
i
c

r
i
i

c
u

e
l
e
v
i
i
.3
.
3
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

c
o
m
u
n
i
c

r
i
i

c
u

f
a
c
t
o
r
i
i

d
e

r

s
p
u
n
d
e
r
e

d
i
n

s
c
o
a
l

.
3
.
4
.
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

c
o
m
u
n
i
c

r
i
i

c
u

f
a
m
i
l
i
a
.3
.
5
.

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

s
i
t
u
a
|
i
i
l
o
r

c
o
n
f
l
i
c
t
u
a
l
e

d
i
n

c

m
i
n
.

2
0

4
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e

4
.
1
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

n
e
v
o
i
l
o
r

p
r
o
p
r
i
i

d
e

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e4
.
2
.


P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

s
t
a
g
i
i

d
e

f
o
r
m
a
r
e
/

c
u
r
s
u
r
i

d
e

p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e

e
t
c
.4
.
3
.


A
p
l
i
c
a
r
e
a

c
u
n
o
s
t
i
n
|
e
l
o
r

/

a
b
i
l
i
t

|
i
l
o
r
/
c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

d
o
b

n
d
i
t
e
.

1
5

5
.

C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u

i
o
n
a
l


y
i

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

y
c
o
l
i
i

5
.
1
.

M
a
n
i
f
e
s
t
a
r
e
a

u
n
e
i

a
t
i
t
u
d
i
n
i

p
r
o
a
c
t
i
v
e

n

l
e
g

t
u
r


c
u

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

s
p
e
c
i
f
i
c
e

c

m
i
n
u
l
u
i
.5
.
2
.
P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

n

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e

a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

i
n
s
t
i
t
u
|
i
e
i
,

p
a
r
t
i
c
i
p

n
d

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e

s
i

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e
/
p
r
e
g

t
i
n
d

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

e
l
e
v
i
l
o
r

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e
/
p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e
.
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
3


5
.
3
.
R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

u
n
u
i

c
l
i
m
a
t

d
e

d
i
s
c
i
p
l
i
n


s
i

d
e

s
i
g
u
r
a
n
|

n

c
a
d
r
u
l

c

m
i
n
u
l
u
i

d
e

e
l
e
v
i
.


1
5
1
0
0

D
a
t
a
:

N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:
S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 41
1

Anexa Nr. 1 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar

ANTET

FI$A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
PEDAGOG $COLAR

n temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile ulterioare,
n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden| a
salaria|ilor cu numrul....., se ncheie astzi,..........., prezenta fis a postului:
Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerin|e:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Rela|ii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de nv|mnt;
- de reprezentare a unit|ii scolareI. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVIT|ILOR

1.1.Corelarea con|inutului activit|ii cu obiectivele generale ale institu|iei.
1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.
1.3. Aplicarea reglementrilor legale n vigoare.


2. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR

2.1. ndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.
2.2. Utilizarea ra|ional si eficient a resurselor materiale, financiare, informa|ionale si de
timp.
2.3. Contribu|ii la dezvoltarea personalit|ii elevului.

3. COMUNICAREA SI RELA|IONAREA

3.1.Capacitatea de a se integra, de a lucra n echip.
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
2

3.2. Realizarea comunicrii scoal familie, scoal comunitate scolar/comunitate
social.
3.3. Monitorizarea situa|iilor conflictuale.


4. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
4.2. Participarea la activit|i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec|ionare etc.
4.3. Aplicarea cunostin|elor/abilit|ilor/competen|elor dobndite.


5. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNIT|II SCOLARE

5.1.Promovarea unei atitudini proactive fa| de activit|ile scolii.
5.2.Promovarea n comunitate a activit|ii institu|iei, participnd la programe si
parteneriate.
5.3.Facilitarea procesului de cunoastere, n|elegere, nsusire si respectare a regulilor
sociale.


II. ALTE ATRIBU|II

n func|ie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, precum si s respecte normele normele,
procedurile de sntate si securitate a muncii, de PSI si ISU, n condi|iile legii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage
dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform prevederilor legii.


Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................
Data: ..................MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 43
1

A
n
e
x
a

N
r
.

1
4

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

A
N
T
E
TF
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E


I
N
S
T
R
U
C
T
O
R

D
E

E
D
U
C
A
|
I
E

E
X
T
R
A
$
C
O
L
A
RN
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
nI
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n

P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m


P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

1
.

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r

1
.
1
.

C
o
r
e
l
a
r
e
a

c
o
n
|
i
n
u
t
u
l
u
i

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

c
u

p
l
a
n
u
l

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l

a
l

d
i
r
e
c
t
o
r
u
l
u
i
.1
.
2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

p
l
a
n
u
l
u
i

a
n
u
a
l

s
i

s
e
m
e
s
t
r
i
a
l

d
e

a
c
t
i
v
i
t

|
i

e
x
t
r
a
s
c
o
l
a
r
e
.1
.
3
.

A
p
l
i
c
a
r
e
a

r
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i
l
o
r

l
e
g
a
l
e

n

v
i
g
o
a
r
e
.

2
0


2
.
1
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

e
x
t
r
a
s
c
o
l
a
r
e

p
r
o
p
u
s
e
.44 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
2


2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r

2
.
2
.

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

r
a
|
i
o
n
a
l


s
i

e
f
i
c
i
e
n
t


a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e
,

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e
,

i
n
f
o
r
m
a
|
i
o
n
a
l
e

s
i

d
e

t
i
m
p
.2
.
3
.

A
s
i
g
u
r
a
r
e
a

u
n
u
i

c
l
i
m
a
t

p
r
o
p
i
c
e

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e
.
2
.
4
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

r
e
s
p
e
c
t

n
d

p
r
i
n
c
i
p
i
u
l

e
g
a
l
i
t

|
i
i

d
e

s
a
n
s
e

.2
.
5
.

C
o
n
t
r
i
b
u
|
i
i

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

p
e
r
s
o
n
a
l
i
t

|
i
i

e
l
e
v
u
l
u
i
.

3
0

3
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e
a

y
i

r
e
l
a

i
o
n
a
r
e
a

3
.
1
.
C
a
p
a
c
i
t
a
t
e
a

d
e

a

l
u
c
r
a

n

e
c
h
i
p

.3
.
2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

c
o
m
u
n
i
c

r
i
i

c
u

e
l
e
v
i
i
,

c
u

c
a
d
r
e
l
e

d
i
d
a
c
t
i
c
e
,

c
u

c
o
n
d
u
c
e
r
e
a

s
c
o
l
i
i
.3
.
3
.

M
e
n
|
i
n
e
r
e
a

r
e
l
a
|
i
i
l
o
r

c
u

d
i
f
e
r
i
|
i

p
a
r
t
e
n
e
r
i

d
i
n

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e
a

l
o
c
a
l
3
.
4
.

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

s
i
t
u
a
|
i
i
l
o
r

c
o
n
f
l
i
c
t
u
a
l
e

2
0

4
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e

4
.
1
.
I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

n
e
v
o
i
l
o
r

p
r
o
p
r
i
i

d
e

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
.4
.
2
.

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i

m
e
t
o
d
i
c
e
,

s
t
a
g
i
i

d
e

f
o
r
m
a
r
e
/
c
u
r
s
u
r
i

d
e

p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e

e
t
c
.4
.
3
.

A
p
l
i
c
a
r
e
a

c
u
n
o
s
t
i
n
|
e
l
o
r
/
a
b
i
l
i
t

|
i
l
o
r
/

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

d
o
b

n
d
i
t
e
.

1
5

5
.

C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u

i
o
n
a
l


y
i

l
a

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

5
.
1
.
F
o
r
m
a
r
e
a

l
a

e
l
e
v
i

a

u
n
e
i

a
t
i
t
u
d
i
n
i

p
r
o
a
c
t
i
v
e

f
a
|


d
e

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

s
c
o
l
i
i
.5
.
2
.
P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

n

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e

a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

i
n
s
t
i
t
u
|
i
e
i
,

p
a
r
t
i
c
i
p

n
d

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e

s
i

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e
.5
.
3
.
C
o
n
t
r
i
b
u
|
i
a

l
a

m
b
u
n

|
i
r
e
a
/MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 45
3


i
m
a
g
i
n
i
i

y
c
o
l
i
i

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

s
c
o
l
i
i

n

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e


5
.
4
.
F
a
c
i
l
i
t
a
r
e
a

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i

d
e

c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
,

n
|
e
l
e
g
e
r
e
,

n
s
u
s
i
r
e

s
i

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e

a

r
e
g
u
l
i
l
o
r

s
o
c
i
a
l
e
.


1
5

T
O
T
A
L1
0
0

D
a
t
a
:

N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:
S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:

46 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
1

Anexa Nr. 15 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar


ANTET


FI$A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
INSTRUCTOR DE EDUCA|IE EXTRA$COLAR

Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile ulterioare, n temeiul
contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden| a salaria|ilor cu
numrul....., se ncheie astzi,..........., prezenta fis a postului:
Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerin|e:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Rela|ii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de nv|mnt;
- de reprezentare a unit|ii scolare


I. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVIT|ILOR

1.1.Corelarea con|inutului activit|ii cu obiectivele generale ale institu|iei.
1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.
1.3. Aplicarea reglementrilor legale n vigoare.

2. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR

2.1. ndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.
2. 2.Utilizarea ra|ional si eficient a resurselor materiale, financiare, informa|ionale si de
timp.
2.3. Contribu|ii la dezvoltarea personalit|ii elevului.

3. COMUNICAREA SI RELA|IONAREA

3.1.Capacitatea de a se integra/ lucra n echip.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 47
2

3.2. Realizarea comunicrii scoal familie, scoal comunitate scolar, comunitate
social.
3.3. Monitorizarea situa|iilor conflictuale.


4. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
4.2. Participarea la activit|i metodice, stagii de formare/ cursuri de perfec|ionare etc.
4.3. Aplicarea cunostin|elor/abilit|ilor/competen|elor dobndite.


5. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI PROMOVAREA IMAGINII
UNIT|II SCOLARE

5.1.Promovarea unei atitudini proactive fa| de activit|ile scolii.
5.2.Promovarea n comunitate a activit|ii institu|iei, participnd la programe si parteneriate.
5.3.Facilitarea procesului de cunoastere, n|elegere, nsusire si respectare a regulilor sociale.


II. ALTE ATRIBU|II.
In func|ie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, precum si s respecte normele, procedurile
de sntate si securitate a muncii, de PSI si ISU, n condi|iile legii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage
dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform prevederilor legii.
Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................
Data: ..................


48 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
-

1

-

A
n
e
x
a

N
r
.

1
6

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

A
N
T
E
T


F
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E

A
S
I
S
T
E
N
T

S
O
C
I
A
L


N
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


D
o
m
e
n
i
i


a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j


a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e
P
u
n
c
t
a
j


e
v
a
l
u
a
r
e


c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

1
.

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a


a
c
t
i
v
i
t

i
i


1
.
1
.

P
r
o
g
r
a
m
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

d
e

a
s
i
s
t
e
n
|


s
o
c
i
a
l

.1
.
2
.

O
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i


s
i

a

l
o
c
u
l
u
i

d
e

m
u
n
c

.1
.
3
.

R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

c
o
d
u
l
u
i

d
e
o
n
t
o
l
o
g
i
c

a
l

a
s
i
s
t
e
n
t
u
l
u
i

s
o
c
i
a
l
.

2
0

2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i2
.
1
.

R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

d
e

l
u
c
r
u
.
2
.
2
.

n
d
e
p
l
i
n
i
r
e
a

l
a

t
e
r
m
e
n

a

o
b
l
i
g
a
|
i
i
l
o
r

d
e

s
e
r
v
i
c
i
u
.2
.
3
.


U
t
i
l
i
z
a
r
e
a


c
o
r
e
s
p
u
n
z

t
o
a
r
e

a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

s
p
e
c
i
f
i
c
e

(
l
e
g
i
s
l
a
|
i
e
,

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
i

s
i

p
r
o
c
e
d
u
r
i
)
.2
.
4

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

l
o
g
i
s
t
i
c
i
i

u
n
i
t

|
i
i

n

c
a
r
e

s
i

d
e
s
f

s
o
a
r


a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a
.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 49
-

2

-

D
o
m
e
n
i
i


a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j


a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e
P
u
n
c
t
a
j


e
v
a
l
u
a
r
e


c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l3
0

3
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e

y
i

r
e
l
a

i
o
n
a
r
e

3
.
1

D
e
m
o
n
s
t
r
a
r
e
a

a
b
i
l
i
t

|
i
l
o
r

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

f
o
r
m
a
l


i
n
t
r
a

s
i

i
n
t
e
r
i
n
s
t
i
t
u
|
i
o
n
a
l

.3
.
2
.

F
a
c
i
l
i
t
e
a
z


c
o
m
u
n
i
c
a
r
e
a

f
o
r
m
a
l


i
n
t
r
a

s
i

i
n
t
e
r
i
n
s
t
i
t
u
|
i
o
n
a
l

,

s
c
o
a
l

-
f
a
m
i
l
i
e
,

s
c
o
a
l


-

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e

s
c
o
l
a
r


-
c
o
m
u
n
i
t
a
t
e

s
o
c
i
a
l

.3
.
3

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

s
i
t
u
a
|
i
i
l
o
r

c
o
n
f
l
i
c
t
u
a
l
e
.


3
.
4
.

C
a
p
a
c
i
t
a
t
e

d
e

a

s
e

i
n
t
e
g
r
a

s
i

d
e

a
l
u
c
r
a

n

e
c
h
i
p

.

2
0

4
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e
4
.
1
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

n
e
v
o
i
l
o
r

p
r
o
p
r
i
i

d
e

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e

n

c
a
r
i
e
r


s
i

p
e
r
s
o
n
a
l

.4
.
2
.

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i

m
e
t
o
d
i
c
o
-
s
t
i
i
n
|
i
f
i
c
e

d
e

s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e
,

s
t
a
g
i
i

d
e

f
o
r
m
a
r
e
/

c
u
r
s
u
r
i

d
e

p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e

e
t
c
.4
.
3
.

A
p
l
i
c
a
r
e
a

n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

c
u
r
e
n
t


a

c
u
n
o
s
t
i
n
|
e
l
o
r
/
a
b
i
l
i
t

|
i
l
o
r
/
c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

d
o
b

n
d
i
t
e

n

p
r
o
g
r
a
m
e
l
e

d
e

f
o
r
m
a
r
e

c
o
n
t
i
n
u

/
p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e
.

1
5

5
.

C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u

i
o
n
a
l


y
i

l
a

r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

u
n
i
t

i
i

y
c
o
l
a
r
e


5
.
1
.

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

n

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e

a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
,


o
f
e
r
t
e
i

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e

s
i

a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

o
b
|
i
n
u
t
e
.5
.
2

R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

i
n
t
e
g
r
a
l


a

r
e
g
u
l
a
m
e
n
t
e
l
o
r

i
n
t
e
r
n
e

s
i

a

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

s
t
a
b
i
l
i
t
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
.


5
.
3

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

o
r
g
a
n
i
z
a
t
e

d
e

u
n
i
t
a
t
e

p
r
i
v
i
n
d

c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

s
i

a
p
l
i
c
a
r
e
a

n
o
r
m
e
l
o
r

s
i

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

d
e

s

t
a
t
e

s
i

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

n

m
u
n
c

,

d
e

P
S
I

s
i50 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
-

3

-

D
o
m
e
n
i
i


a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j


a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e
P
u
n
c
t
a
j


e
v
a
l
u
a
r
e


c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

I
S
U
.

5
.
4

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e
/
a
c
t
i
v
i
t

|
i

d
e

p
r
e
v
e
n
i
r
e

s
i

c
o
m
b
a
t
e
r
e

a

v
i
o
l
e
n
|
e
i

s
i

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
e
l
o
r

n
e
s

t
o
a
s
e
.


1
5

T
O
T
A
L1
0
0


D
a
t
a
:N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:
S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 51
1Anexa Nr. 17 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar

ANTET

FI$A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
ASISTENT SOCIAL

n temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile ulterioare,
n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden| a
salaria|ilor cu numrul....., se ncheie astzi,..........., prezenta fis a postului:
Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerin|e:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Rela|ii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de nv|mnt;
- de reprezentare a unit|ii scolare.

I. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVIT|II
1.1 Programarea activit|ii de asisten| social: ntocmeste documenta|ii specifice;
revizuieste documenta|ii specifice; respect codul deontologic al asistentului social.
1.2 Organizarea activit|ii: realizeaz evaluarea psiho-social n echipa de specialisti;
stabileste con|inutul activit|ii de asisten| social; alege strategii de interven|ie specifice;
monitorizeaz evolu|ia beneficiarilor.

2. REALIZAREA ACTIVIT|II
2.1. Respectarea programului de lucru: respect programul de lucru stabilit prin
regulamentul de ordine interioar.
2.2. ndeplinirea la termen a obliga|iilor de serviciu:
- rezolv n termen legal sarcinile de serviciu;
- respect termenul legal de solu|ionare a cazurilor.
2.3. Utilizarea corespunztoare a documentelor specifice (legisla|ie, metodologii si
proceduri):
- analizeaz legisla|ia, metodologiile si procedurilor specifice;
- respect standardele de calitate.
2.4 Utilizarea logisticii unit|ii n care si desfsoar activitatea:
- utilizeaz echipamentul din dotare;
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
2

- eficien|a n gestionarea resurselor alocate.

3. COMUNICARE SI RELA|IONARE
3.1. Alege modalit|ile corecte de comunicare.
3.2. Faciliteaz comunicarea formal intra si interinstitu|ional, scoal-familie, scoal-
comunitate scolar-comunitate social.
3.3. Monitorizarea situa|iilor conflictuale.
3.4. Capacitate de a se integra si de a lucra n echip.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare n carier si personal.
4.2. Participarea la activit|i metodico-stiin|ifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri
de perfec|ionare etc.
4.3. Aplicarea n activitatea curent a cunostin|elor/abilit|ilor/competen|elor profesionale
dobndite n programele de formare continu/perfec|ionare.

5. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNIT|II SCOLARE
5.1. Promovarea n comunitate a activit|ii unit|ii de nv|mnt, ofertei educa|ionale si
a rezultatelor ob|inute.
5.2. Comunic eficient cu partenerii educa|ionali, cu comunitatea social. Dezvolt alturi
5.3. de partenerii educa|ionali proiecte educa|ionale utile axei elev-scoal-comunitate.
5.4. Respectarea integral a regulamentelor interne si a procedurilor stabilite la nivelul
unit|ii de nv|mnt. Particip activ la elaborarea si implementarea regulamentului
intern si a procedurilor specifice.
5.5. Participarea la activit|ile organizate de unitate privind cunoasterea si aplicarea
normelor de SSM n domeniul situa|iilor de urgen|. Realizeaz/particip
programe/activit|i de implementare a normelor de SSM n domeniul situa|iilor de
urgen|.
5.6. Participarea la programe/activit|i de prevenire si combatere a violen|ei si a
comportamentelor nesntoase. Realizeaz/particip programe/activit|i de
prevenire si combatere a violen|ei si comportamentelor nesntoase.


II. ALTE ATRIBU|II.
n func|ie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, precum si s respecte normele, procedurile
de sntate si securitate a muncii, de PSI si ISU, n condi|iile legii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage
dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform prevederilor legii.

Director,
(nume, semntur, tampil)

Semntura titularului de luare la cunoytin:
.........................................

Data: ..................
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 53
-


-

1
A
n
e
x
a

N
r
.

1
8

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

A
N
T
E
T


F
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E

C
O
R
E
P
E
T
I
T
O
R


N
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


D
o
m
e
n
i
i


a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

C
A
V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

1
.
P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i


1
.
1
.

P
r
o
g
r
a
m
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

d
e

c
o
r
e
p
e
t
i
t
i
e
,

c
o
n
f
o
r
m

p
r
o
i
e
c
t

r
i
i

a
c
t
i
v
i
t
a
t
i
i

d
i
d
a
c
t
i
c
e
.1
.
2
.

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

u
n
o
r

a
c
t
i
v
i
t

t
i

e
x
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e

c
o
r
e
l
a
t
e

c
u

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e

c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e
,

n
e
v
o
i
l
e

s
i

i
n
t
e
r
e
s
e
l
e

e
d
u
c
a
b
i
l
i
l
o
r
.
1
.
3
.

I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e

a

o
f
e
r
t
e
i

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

u
n
i
t

|
i
i
.

2
0

2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

(
i
i


2
.
1
.

O
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

s
i

a
m
e
n
a
j
a
r
e
a

s
p
a
|
i
u
l
u
i

d
e

l
u
c
r
u
.2
.
2
.

n
d
e
p
l
i
n
i
r
e
a

l
a

t
e
r
m
e
n

a

o
b
l
i
g
a
|
i
i
l
o
r

d
e

s
e
r
v
i
c
i
u
.
2
.
3
.


U
t
i
l
i
z
a
r
e
a


c
o
r
e
s
p
u
n
z

t
o
a
r
e

a

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

s
i

m
e
t
o
d
e
l
o
r

s
p
e
c
i
f
i
c
e
.
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
-


-

2
D
o
m
e
n
i
i


a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

C
A
V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

2
.
4
.

O
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

s
i

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i

e
x
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e
.2
.
5
.

F
o
r
m
a
r
e
a

d
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
o
r

d
e

s
t
u
d
i
u

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l

s
i

n

e
c
h
i
p

n

v
e
d
e
r
e
a
f
o
r
m

r
i
i
/
d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
i

d
e

,
,
a

n
v

|
a

s

n
v
e
|
i

.

3
0

3
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e

y
i

r
e
l
a

i
o
n
a
r
e


3
.
1

D
e
m
o
n
s
t
r
a
r
e
a

a
b
i
l
i
t

|
i
l
o
r

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

f
o
r
m
a
l


i
n
t
r
a

s
i

i
n
t
e
r
-
i
n
s
t
i
t
u
|
i
o
n
a
l

.3
.
2
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e
a

s
c
o
a
l


f
a
m
i
l
i
e

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e
.3
.
3
.

M
a
n
i
f
e
s
t
a
r
e
a

a
t
i
t
u
d
i
n
i
i

m
o
r
a
l
e

s
i

c
i
v
i
c
e

(
l
i
m
b
a
j
,

|
i
n
u
t

,

r
e
s
p
e
c
t
,

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
)
,

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

s
i

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

d
e
o
n
t
o
l
o
g
i
e
i

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
.

2
0

4
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e


4
.
1
.

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e
l
e

d
e

f
o
r
m
a
r
e

c
o
n
t
i
n
u


s
i

p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e
.
4
.
2
.

A
p
l
i
c
a
r
e
a

n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

c
u
r
e
n
t


a

c
u
n
o
s
t
i
n
|
e
l
o
r

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

d
o
b

n
d
i
t
e

n

p
r
o
g
r
a
m
e
l
e

d
e

f
o
r
m
a
r
e

c
o
n
t
i
n
u


s
i

p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e
.4
.
3
.
I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

o
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

m
e
t
o
d
i
c
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

c
o
m
i
s
i
e
i
/
c
a
t
e
d
r
e
i
/
u
n
i
t

t
i
i
.4
.
4
.
R
e
a
l
i
z
a
r
e
a
/
a
c
t
u
a
l
i
z
a
r
e
a

p
o
r
t
o
f
o
l
i
u
l
u
i

s
i

a

d
o
s
a
r
u
l
u
i

p
e
r
s
o
n
a
l
.

1
5

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 55
-


-

3
D
o
m
e
n
i
i


a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

C
A
V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

5
.

C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u

i
o
n
a
l


y
i

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

y
c
o
l
i
i

5
.
1
.
I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

d
e

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e

s
i


p
r
o
i
e
c
t
e

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e

n

v
e
d
e
r
e
a

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

i
n
s
t
i
t
u
|
i
o
n
a
l
e
.5
.
2
.
P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

n

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e

a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
,


a

o
f
e
r
t
e
i

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e

s
i

a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

o
b
|
i
n
u
t
e
.5
.
3
.
P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

o
r
g
a
n
i
z
a
t
e

d
e

u
n
i
t
a
t
e

p
r
i
v
i
n
d

c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

s
i

a
p
l
i
c
a
r
e
a

n
o
r
m
e
l
o
r

s
i

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

d
e

s

t
a
t
e

s
i

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

a

m
u
n
c
i
i
,

d
e

P
S
I

s
i

I
S
U5
.
4
.
R
e
a
l
i
z
a
r
e
a
/
p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e
/
a
c
t
i
v
i
t

|
i

d
e

p
r
e
v
e
n
i
r
e

s
i

c
o
m
b
a
t
e
r
e

a

v
i
o
l
e
n
|
e
i

s
i

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
e
l
o
r

n
e
s

t
o
a
s
e

n

m
e
d
i
u
l

c
o
l
a
r
.

1
5

T
O
T
A
L1
0
0D
a
t
a
:
N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:


S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:


56 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
1


Anexa Nr. 19 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar

ANTET

FI$A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
COREPETITOR


n temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile ulterioare,
n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden| a
salaria|ilor cu numrul....., se ncheie astzi,..........., prezenta fis a postului:
Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerin|e:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Rela|ii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de nv|mnt;
- de reprezentare a unit|ii scolare.

I. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVIT|II

1.1.ntocmeste documenta|ii specifice.
1.2. Respect planificarea activit|ilor.

2. REALIZAREA ACTIVITTII
2.1.Organizarea activit|ii si a locului de munc
2.1.1.Stabileste con|inutul activit|ii de corepeti|ie.
2.1.2.Organizeaz repeti|iile conform planificrilor.
2.1.3.Formeaz deprinderi de studiu individual si n echip n vederea
formrii/dezvoltrii competen|ei de a nv|a s nve|i.

2.2.Respectarea programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern
2.2.1.Respect programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern.
2.2.2.Particip la dezvoltarea capacit|ilor de lucru.

2.3. ndeplinirea la termen a obliga|iilor de serviciu
2.3.1.Rezolv n termen legal sarcinile de serviciu.

2.4. Utilizarea corespunztoare a mijloacelor si metodelor specifice
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 57
2

2.4.1.Utilizeaz mijloacele, metodologiile si procedurile specifice.
2.4.2.Respect standardele de calitate.

2.5. Utilizarea logisticii unit|ii n care si desfsoar activitatea.

2.5.1.Utilizeaz echipamentul din dotare.
2.5.2.Eficien|a n gestionarea resurselor alocate.

3. COMUNICARE SI RELA|IONARE

3.1. Demonstrarea abilit|ilor de comunicare formal intra si inter institu|ional.
Dezvolt capacitatea de comunicare si rela|ionare n interiorul si n afara unit|ii (cu elevii,
personalul scolii, echipa managerial si n cadrul comunit|ii).
3.2. Comunicarea scoal familie - comunitate. Faciliteaz comunicarea scoal familie -
comunitate.
3.3. Manifest atitudini morale si civice (limbaj, |inut, comportament etc.).

4. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE

4.1. Participarea la programele de formare continu si perfec|ionare.
4.1.1. Identific nevoile proprii de dezvoltare.
4.1.2. Particip la diferite forme de perfec|ionare n domeniul educa|iei.
4.1.3. Dezvolt competen|ele specifice.

4.2. Aplicarea n activitatea curent a cunostin|elor profesionale dobndite n programele de
formare continu si perfec|ionare
4.2.1.Selecteaz si utilizeaz cunostin|ele profesionale moderne.

4.3. Participarea la activit|i metodico-stiin|ifice de specialitate.
4.3.1. Particip la programele si activit|ile comisiilor de specialitate.

5. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNIT|II SCOLARE

5.1. Promovarea n comunitate a activit|ii unit|ii de nv|mnt, ofertei educa|ionale si a
rezultatelor ob|inute.
5.1.1. Comunic eficient cu partenerii educa|ionali, cu comunitatea social.
5.1.2. Participa alturi de partenerii educa|ionali la proiecte educa|ionale utile axei: elev-
scoal-comunitate.
5.2. Respectarea integral a regulamentelor interne si a procedurilor stabilite la nivelul unit|ii de
nv|mnt.
5.2.1. Particip activ la elaborarea si implementarea Regulamentului Intern si a procedurilor
specifice.
5.3. Participarea la programe/activit|i de prevenire si combatere a violen|ei si a
comportamentelor nesntoase.
5.3.1. Realizeaz/particip la programe/activit|i de prevenire si combatere a violen|ei si a
comportamentelor nesntoase.

II. ALTE ATRIBU|II
n func|ie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, precum si s respecte normele, procedurile
de sntate si securitate a muncii, de PSI si ISU, n condi|iile legii:
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
3

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunztor atrage
dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform prevederilor legii.


Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................
Data: ..................

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 59

1
A
n
e
x
a

N
r
.

2
0

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

A
N
T
E
TF
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E

M
E
D
I
A
T
O
R

$
C
O
L
A
R
N
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e
P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
a
p
a
r
t
i
m
e
n
t
P
u
n
c
t
a
j


E
v
a
l
u
a
r
e

C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

1
.

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i

d
e

m
e
d
i
a
t
o
r

y
c
o
l
a
r


1
.
1
.

F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
r
e
a

p
r
o
i
e
c
t

r
i
i


a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

s
p
e
c
i
f
i
c
e

f
u
n
c
|
i
e
i

e
s
t
e

r
e
a
l
i
z
a
t


c
o
n
f
o
r
m

f
i
s
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
.

S
t
a
b
i
l
e
s
t
e

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e

s
i

d
u
r
a
t
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

n

f
u
n
c
|
i
e

d
e

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

s
i

t
i
m
p
u
l

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
.1
.
2
.

S
t
r
a
t
e
g
i
i
l
e

d
e

l
u
c
r
u

s
u
n
t

c
o
r
e
c
t

s
t
a
b
i
l
i
t
e
.1
.
3
.

E
l
a
b
o
r
e
a
z


i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e

d
e

l
u
c
r
u

/

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
.1
.
4
.


F
o
l
o
s
e
s
t
e

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e
l
e

T
I
C

n

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r
/
e
x
p
e
r
i
e
n
|
e
l
o
r

d
e
r
u
l
a
t
e
.1
.
5
.

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

e
x
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e
.60 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2


2
0


2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i

d
e

m
e
d
i
a
t
o
r

y
c
o
l
a
r


2
.
1
.

O
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

s
i

d
i
r
i
j
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

p
l
a
n
i
f
i
c
a
t
e

s
u
n
t

r
e
a
l
i
z
a
t
e

c
o
n
f
o
r
m

p
l
a
n
i
f
i
c

r
i
i
.2
.
2
.

U
t
i
l
i
z
e
a
z


m
a
t
e
r
i
a
l
e

s
i

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e

s
p
e
c
i
f
i
c
e
,

a
d
e
c
v
a
t
e

f
u
n
c
|
i
e
i
.2
.
3
.


M
o
n
i
t
o
r
i
z
e
a
z


c
o
p
i
i
i

d
e

v

r
s
t


p
r
e
s
c
o
l
a
r


s
i

d
e

v

r
s
t


s
c
o
l
a
r

.2
.
4
.

A
j
u
t


l
a

a
p
l
i
c
a
r
e
a

p
r
a
c
t
i
c
i
l
o
r


i
n
c
l
u
z
i
v
e

n

s
c
o
a
l

.2
.
5
.

P
r
o
m
o
v
e
a
z


l
i
m
b
a
,

t
r
a
d
i
|
i
i
l
e

s
i

o
b
i
c
e
i
u
r
i
l
e

c
o
m
u
n
i
t

|
i
i

n

s
c
o
a
l

.

3
0

3
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e

y
i

r
e
l
a

i
o
n
a
r
e


3
.
1
.

S
t
a
b
i
l
e
s
t
e

m
o
d
a
l
i
t

|
i
l
e

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e
:

T
r
a
n
s
m
i
t
e
r
e
a

c
o
r
e
c
t


a

i
n
f
o
r
m
a
|
i
e
i
;

M
e
d
i
e
r
e
a

c
o
m
u
n
i
c

r
i
i
;

S
t
a
b
i
l
i
r
e
a

m
o
d
e
l
e
l
o
r

d
e

c
o
l
a
b
o
r
a
r
e


a
l
e

s
c
o
l
i
i

c
u

f
a
m
i
l
i
a
,

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e
a

l
o
c
a
l

,

O
N
G
-
u
r
i
;

C
o
n
s
i
l
i
e
r
e
a

f
a
m
i
l
i
i
l
o
r

d
e
z
a
v
a
n
t
a
j
a
t
e

p
r
i
v
i
n
d

r
o
l
u
l

s
i

i
m
p
o
r
t
a
n
|
a

s
c
o
l
a
r
i
z

r
i
i
.3
.
2
.

T
r
a
n
s
m
i
t
e

c
o
r
e
c
t


i
n
f
o
r
m
a
|
i
a
.3
.
3
.

M
e
d
i
a
z


c
o
m
u
n
i
c
a
r
e
a

n

c
a
z
u
r
i

d
e

c
o
n
f
l
i
c
t

d
i
n

s
c
o
a
l

.3
.
4
.

S
t
a
b
i
l
e
s
t
e

m
o
d
e
l
e

d
e

c
o
l
a
b
o
r
a
r
e


a
l
e

s
c
o
l
i
i

c
u

f
a
m
i
l
i
a
,

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e
a

l
o
c
a
l

,

O
N
G
-
u
r
i
.3
.
5
.

C
o
n
s
i
l
i
a
z


f
a
m
i
l
i
i
l
e

d
e
z
a
v
a
n
t
a
j
a
t
e

p
r
i
v
i
n
d

r
o
l
u
l

s
i

i
m
p
o
r
t
a
n
|
a

s
c
o
l
a
r
i
z

r
i
i
.

2
0

4
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

4
.
1
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c


n
e
v
o
i
l
e

p
r
o
p
r
i
i

d
eMONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 61

3
c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
.

4
.
2
.

P
a
r
t
i
c
i
p


l
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
/
s
t
a
g
i
i

d
e

f
o
r
m
a
r
e
,

c
u
r
s
u
r
i

d
e

p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e
,

m
a
n
i
f
e
s
t

r
i

s
t
i
i
n
|
i
f
i
c
e

e
t
c
.4
.
3
.

A
p
l
i
c


c
u
n
o
s
t
i
n
|
e
l
e
/
a
b
i
l
i
t

|
i
l
e
/

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
e

d
o
b

n
d
i
t
e
.4
.
4
.

I
n
t
e
g
r
a
r
e
a

s
i

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

T
I
C
.4
.
5
.

M
a
n
i
f
e
s
t
a
r
e
a

a
t
i
t
u
d
i
n
i
i

m
o
r
a
l
e

s
i

c
i
v
i
c
e

(
l
i
m
b
a
j
,

|
i
n
u
t

,

r
e
s
p
e
c
t
,

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
)
,

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

s
i

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

d
e
o
n
t
o
l
o
g
i
e
i

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
.

1
5

5
.

C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u
(
i
o
n
a
l


s
i

l
a

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

s
c
o
l
i
i
.


5
.
1
.

R
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e
a

e
f
i
c
i
e
n
t


c
u

p
a
r
t
e
n
e
r
i
i

e
c
o
n
o
m
i
c
i

s
i

s
o
c
i
a
l
i
.5
.
2
.

G
e
s
t
i
o
n
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

p
r
a
c
t
i
c
e

n

c
a
d
r
u
l

u
n
o
r

p
r
o
i
e
c
t
e

n

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
.5
.
3
.

I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

s
p
e
c
i
f
i
c


s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

d
e

a
s
i
g
u
r
a
r
e

a

c
a
l
i
t

|
i
i

d
i
n

i
n
s
t
i
t
u
|
i
e
.5
.
4
.

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

d
e

v
a
l
o
r
i

a
l

u
n
i
t

|
i
i

l
a

n
i
v
e
l
u
l

c
o
m
u
n
i
t

|
i
i
.5
.
5
.

F
a
c
i
l
i
t
a
r
e
a

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i

d
e

c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
,

n
|
e
l
e
g
e
r
e
,

n
s
u
s
i
r
e

s
i

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e

a

r
e
g
u
l
i
l
o
r

s
o
c
i
a
l
e
.5
.
6
.

I
n
i
|
i
e
r
e
a

s
i

d
e
r
u
l
a
r
e
a

p
r
o
i
e
c
t
e
l
o
r

s
i

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e
l
o
r
.

1
5

T
O
T
A
L

1
0
0

D
a
t
a
:N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:
S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:

62 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1
Anexa Nr. 21 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar

ANTET

FI$A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
MEDIATOR $COLAR


In temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile ulterioare,
n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden| a
salaria|ilor cu numrul....., se ncheie astzi,..........., prezenta fis a postului:

Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerin|e:
- studii ..............................................................................
- studii specifice postului: ..................................................
- vechime: ............................................................................

Relaii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de nv|mnt,
institu|ii partenere, ONG-uri;
- de reprezentare.


I. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVIT|II DE MEDIATOR SCOLAR.
1. 1. Fundamentarea proiectrii activit|ilor specifice func|iei.
1.2. Stabilirea strategiilor optime.
1.3. Elaborarea instrumentelor de proiectare.
1.4. Proiectarea activit|ilor/experien|elor derulate care presupun utilizarea resurselor
TIC.
1.5. Proiectarea activit|ii extracurriculare.

2. REALIZAREA ACTIVIT|II DE MEDIATOR SCOLAR
2.1. Organizarea si dirijarea activit|ilor planificate.
2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.
2.3. Monitorizeaz copiii de vrst prescolar si de vrst scolar.
2.4. Aplicarea practicilor incluzive.
2.5. Promovarea n scoal a limbii, obiceiurilor si tradi|iilor comunit|ii.

3. COMUNICARE SI RELATIONARE
3.1. Stabilirea modalit|ilor de comunicare.
3.2. Transmiterea corect a informa|iei.
3.3. Medierea comunicrii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 63

2
3.4. Stabilirea modelelor de colaborare ale scolii cu familia, comunitatea local, ONG-
uri.
3.5. Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul si importan|a scolarizrii copiilor.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
4.2. Participarea la activit|i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec|ionare,
manifestri stiin|ifice etc.
4.3. Aplicarea cunostin|elor, abilit|ilor, competen|elor dobndite.
4.4. Integrarea si utilizarea TIC.
4.5.Manifestarea atitudinii morale si civice (limbaj, |inut, respect, comportament),
respectarea si promovarea deontologiei profesionale.


5. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII SCOLII.
5.1. Rela|ionarea eficient cu partenerii economici si sociali.
5.2. Gestionarea activit|ilor practice n cadrul unor proiecte n parteneriat.
5.3. Implicarea n activitatea specific sistemului de asigurare a calit|ii din institu|ie.
5.4. Promovarea sistemului de valori al unit|ii la nivelul comunit|ii.
5.5. Facilitarea procesului de cunoastere, n|elegere, nsusire si respectare a regulilor
sociale.
5.6. Ini|ierea si derularea proiectelor si parteneriatelor.


II. ALTE ATRIBU|II
In func|ie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, precum si s respecte normele, procedurile
de sntate si securitate a muncii, de PSI si ISU, n condi|iile legii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Rspunderea disciplinar:

Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunztor atrage
dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform prevederilor legii.


Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................
Data: ..................

64 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
1

A
n
e
x
a

N
r
.

2
2

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

A
N
T
E
T


F
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E

S
E
C
R
E
T
A
R

N
V

N
T
U
L

P
R
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
R


N
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n

P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

1
.

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i

1
.
1
.
R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
l
a
n
u
r
i
l
o
r

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l
e

a
l
e

s
c
o
l
i
i
.1
.
2
.
I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

s
c
o
l
i
i
,

l
a

n
i
v
e
l
u
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
u
l
u
i
.1
.
3
.
R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

p
l
a
n
i
f
i
c

r
i
i

c
a
l
e
n
d
a
r
i
s
t
i
c
e

a

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
u
l
u
i
.1
.
4
.
C
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

s
i

a
p
l
i
c
a
r
e
a

l
e
g
i
s
l
a
|
i
e
i

n

v
i
g
o
a
r
e
.1
.
5
.
F
o
l
o
s
i
r
e
a

t
e
h
n
o
l
o
g
i
e
i

i
n
f
o
r
m
a
t
i
c
e

n

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
.

2
0

2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r

2
.
1
.
O
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

o
f
i
c
i
a
l
e
.2
.
2
.

A
s
i
g
u
r


o
r
d
o
n
a
r
e
a

s
i

a
r
h
i
v
a
r
e
a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

u
n
i
t

|
i
i
.2
.
3
.

G
e
s
t
i
o
n
a
r
e
a


d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r


p
e
n
t
r
uMONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 65
2


r
e
s
u
r
s
a


u
m
a
na

u
n
i
t

|
i
i

(
c
a
d
r
e

d
i
d
a
c
t
i
c
e
,

p
e
r
s
o
n
a
l

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r
,

p
e
r
s
o
n
a
l

n
e
d
i
d
a
c
t
i
c
)
.

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

s
i

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
a

i
n
f
o
r
m
a
t
i
c


p
e
r
i
o
d
i
c


a

d
a
t
e
l
o
r

n

p
r
o
g
r
a
m
e
l
e

d
e

s
a
l
a
r
i
z
a
r
e

s
i

R
E
V
I
S
A
L
.

2
.
4
.

n
t
o
c
m
i
r
e
a

s
i

a
c
t
u
a
l
i
z
a
r
e
a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

s
t
u
d
i
i

a
l
e

e
l
e
v
i
l
o
r
.2
.
5
.

A
l
c

t
u
i
r
e
a

d
e

p
r
o
c
e
d
u
r
i
.

3
0

3
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e

y
i

r
e
l
a

i
o
n
a
r
e

3
.
1
.
A
s
i
g
u
r
a
r
e
a

f
l
u
x
u
l
u
i

i
n
f
o
r
m
a
|
i
o
n
a
l

a
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
u
l
u
i
.3
.
2
.
R
a
p
o
r
t
a
r
e
a

p
e
r
i
o
d
i
c


p
e
n
t
r
u

c
o
n
d
u
c
e
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u
|
i
e
i
.3
.
3
.
A
s
i
g
u
r
a
r
e
a

t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
|
e
i

d
e
c
i
z
i
i
l
o
r

d
i
n

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
.3
.
4
.

E
v
i
d
e
n
|
a
,

g
e
s
t
i
o
n
a
r
e
a

s
i

a
r
h
i
v
a
r
e
a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r
.3
.
5
.

A
s
i
g
u
r
a
r
e
a

i
n
t
e
r
f
e
|
e
i

p
r
i
v
i
n
d

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e
a

c
u

b
e
n
e
f
i
c
i
a
r
i
i

d
i
r
e
c
|
i

s
i

i
n
d
i
r
e
c
|
i
.

2
0

4
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e

4
.
1
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

n
e
v
o
i
l
o
r

p
r
o
p
r
i
i

d
e

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
.4
.
2
.


P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i

d
e

f
o
r
m
a
r
e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l


s
i

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e

n

c
a
r
i
e
r

.4
.
3
.

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

p
e
r
m
a
n
e
n
t


l
a

i
n
s
t
r
u
i
r
i
l
e

o
r
g
a
n
i
z
a
t
e

d
e

i
n
s
p
e
c
t
o
r
a
t
u
l

s
c
o
l
a
r
.

1
5

5
.
C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u

i
o
n
a
l


y
i

l
a

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

5
.
1
.

P
l
a
n
i
f
i
c
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
u
l
u
i


p
r
i
n

p
r
i
s
m
a

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

i
n
s
t
i
t
u
|
i
o
n
a
l
e

s
i

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

s
c
o
l
i
i
.


5
.
2
.

A
s
i
g
u
r
a
r
e
a

p
e
r
m
a
n
e
n
t


a

l
e
g

t
u
r
i
i

c
u

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
n
|
i
i

c
o
m
u
n
i
t

|
i
i

l
o
c
a
l
e

p
r
i
v
i
n
d

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
u
l
u
i
.66 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
3


i
m
a
g
i
n
i
i

y
c
o
l
i
i

5
.
3
.

n
d
e
p
l
i
n
i
r
e
a

a
l
t
o
r

a
t
r
i
b
u
|
i
i

d
i
s
p
u
s
e

d
e

s
e
f
u
l

i
e
r
a
r
h
i
c

s
u
p
e
r
i
o
r

s
i
/
s
a
u

d
i
r
e
c
t
o
r
u
l
,

c
a
r
e

p
o
t

r
e
z
u
l
t
a

d
i
n

n
e
c
e
s
i
t
a
t
e
a

d
e
r
u
l

r
i
i

n

b
u
n
e

c
o
n
d
i
|
i
i

a

a
t
r
i
b
u
|
i
i
l
o
r

a
f
l
a
t
e

n

s
f
e
r
a

s
a

d
e

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
t
e
.5
.
4
.

R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

n
o
r
m
e
l
o
r
,

R
O
I
,

a

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

d
e

s

t
a
t
e

s
i

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

a

m
u
n
c
i
i
,

d
e

P
S
I

s
i

I
S
U

p
e
n
t
r
u

t
o
a
t
e

t
i
p
u
r
i
l
e

d
e

a
c
t
i
v
i
t

|
i

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
.

1
5

T
O
T
A
L1
0
0

D
a
t
a
:N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:
S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 67
1

Anexa Nr. 23 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar

ANTET


FI$A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
SECRETAR

n temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile
ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de
eviden| a salaria|ilor cu numrul....., se ncheie astzi,..........., prezenta fis a postului:
Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerin|e:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Rela|ii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de nv|mnt;
- de reprezentare a unit|ii scolare.


I. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1.PROIECTAREA ACTIVIT|ILOR
1.1. Respectarea planurilor manageriale ale scolii.
1.2. Implicarea n proiectarea activit|ii scolii, la nivelul compartimentului.
1.3. Realizarea planificrii calendaristice a compartimentului.
1.4. Cunoasterea si aplicarea legisla|iei n vigoare.
1.5. Folosirea tehnologiei informatice n proiectare.

2. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR
2.1.Organizarea documentelor oficiale.
2.2. Asigur ordonarea si arhivarea documentelor unit|ii.
2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa uman a unit|ii (cadre didactice,
personal didactic auxiliar, personal nedidactic). nregistrarea si prelucrarea informatic
periodic a datelor n programele de salarizare si REVISAL.
2.4. ntocmirea si actualizarea documentelor de studii ale elevilor.
2.5. Alctuirea de proceduri.

3. COMUNICARE SI RELA|IONARE
3.1. Asigurarea fluxului informa|ional al compartimentului.
3.2. Raportarea periodic pentru conducerea institu|iei.
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
2

3.3. Asigurarea transparen|ei deciziilor din compartiment.
3.4. Eviden|a, gestionarea si arhivarea documentelor.
3.5. Asigurarea interfe|ei privind comunicarea cu beneficiarii direc|i si indirec|i.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
4.2. Participarea la activit|i de formare profesional si dezvoltare n carier.
4.3. Participarea permanent la instruirile organizate de inspectoratul scolar.

5. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII SCOLII
5.1. Planificarea activit|ii compartimentului prin prisma dezvoltrii institu|ionale si
promovarea imaginii scolii.
5.2. Asigurarea permanent a legturii cu reprezentan|ii comunit|ii locale privind
activitatea compartimentului.
5.3. ndeplinirea altor atribu|ii dispuse de seful ierarhic superior si/sau directorul, care
pot rezulta din necesitatea derulrii n bune condi|ii a atribu|iilor aflate n sfera sa de
responsabilitate.
5.4. Respectarea ROI, normelor si procedurilor de sntate si securitate a muncii, de
PSI si ISU pentru toate tipurile de activit|i desfsurate n cadrul unit|ii de
nv|mnt.

II. ALTE ATRIBU|II.
n funct|e de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, n condi|iile legii:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunztor
atrage dup diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform prevederilor
legii.Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................
Data: ..................


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 69
1

A
n
e
x
a

N
r
.

2
4

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

A
N
T
E
T


F
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
O
R

F
I
N
A
N
C
I
A
R

(
C
O
N
T
A
B
I
L
)

N
V

N
T
U
L

P
R
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
R


N
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n
(


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e
P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

1
.

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

(
i
i

1
.
1
.
R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
l
a
n
u
r
i
l
o
r

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l
e

a
l
e

s
c
o
l
i
i
.1
.
2
.
I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

s
c
o
l
i
i
,

l
a

n
i
v
e
l
u
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
u
l
u
i

f
i
n
a
n
c
i
a
r
.1
.
3
.
C
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

s
i

a
p
l
i
c
a
r
e
a

l
e
g
i
s
l
a
|
i
e
i

n

v
i
g
o
a
r
e
.1
.
4
.
F
o
l
o
s
i
r
e
a

t
e
h
n
o
l
o
g
i
e
i

i
n
f
o
r
m
a
t
i
c
e

n

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
.

2
0

2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

(
i
l
o
r

2
.
1
.
O
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i
.2
.
2
.

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

s
i

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
a

i
n
f
o
r
m
a
t
i
c


p
e
r
i
o
d
i
c


a

d
a
t
e
l
o
r

n

p
r
o
g
r
a
m
e
l
e

d
e

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
.70 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
2


2
.
3
.

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

t
i
i
.2
.
4
.

C
o
n
s
i
l
i
e
r
e
a
/

n
d
r
u
m
a
r
e
a

s
i

c
o
n
t
r
o
l
u
l

p
e
r
i
o
d
i
c

a
l

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

c
a
r
e

g
e
s
t
i
o
n
e
a
z


v
a
l
o
r
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e
.2
.
5
.

A
l
c

t
u
i
r
e
a

d
e

p
r
o
c
e
d
u
r
i
.

3
0

3
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e

y
i

r
e
l
a

i
o
n
a
r
e

3
.
1
.

A
s
i
g
u
r
a
r
e
a

f
l
u
x
u
l
u
i

i
n
f
o
r
m
a
|
i
o
n
a
l

a
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
u
l
u
i
.3
.
2
.
R
a
p
o
r
t
a
r
e
a

p
e
r
i
o
d
i
c


p
e
n
t
r
u

c
o
n
d
u
c
e
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u
|
i
e
i
.3
.
3
.
A
s
i
g
u
r
a
r
e
a

t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
|
e
i

d
e
c
i
z
i
i
l
o
r

d
i
n

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
.3
.
4
.
E
v
i
d
e
n
|
a
,

g
e
s
t
i
o
n
a
r
e
a

s
i

a
r
h
i
v
a
r
e
a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r
.3
.
5
.

A
s
i
g
u
r
a
r
e
a

i
n
t
e
r
f
e
|
e
i

p
r
i
v
i
n
d

l
i
c
i
t
a
|
i
i
l
e

s
a
u

n
c
r
e
d
i
n
t

r
i
l
o
r

d
i
r
e
c
t
e
.

2
0

4
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e

4
.
1
.
N
i
v
e
l
u
l

s
i

s
t
a
d
i
u
l

p
r
o
p
r
i
e
i

p
r
e
g

t
i
r
i

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
.4
.
2
.

F
o
r
m
a
r
e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l


s
i

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e

n

c
a
r
i
e
r

.4
.
3
.

C
o
o
r
d
o
n
a
r
e
a

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
n

s
u
b
o
r
d
i
n
e

p
r
i
v
i
n
d

m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i
.4
.
4
.

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

i
n
s
t
r
u
i
r
i
l
e

o
r
g
a
n
i
z
a
t
e

d
e

i
n
s
p
e
c
t
o
r
a
t
u
l

s
c
o
l
a
r
.

1
5

5
.

C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u

i
o
n
a
l


y
i

l
a

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

y
c
o
l
i
i

5
.
1
.

P
l
a
n
i
f
i
c
a
r
e
a

b
u
g
e
t
a
rp
r
i
n

p
r
i
s
m
a

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

i
n
s
t
i
t
u
|
i
o
n
a
l
e

s
i

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

s
c
o
l
i
i
.5
.
2
.

A
s
i
g
u
r
a
r
e
a

p
e
r
m
a
n
e
n
t


a

l
e
g

t
u
r
i
i

c
u

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
n
|
i
i

c
o
m
u
n
i
t

|
i
i

l
o
c
a
l
e

p
r
i
v
i
n
d

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
u
l
u
i
.5
.
3
.

n
d
e
p
l
i
n
i
r
e
a

a
l
t
o
r

a
t
r
i
b
u
|
i
i

d
i
s
p
u
s
e

d
e

s
e
f
u
l

i
e
r
a
r
h
i
c

s
u
p
e
r
i
o
r

s
i
/
s
a
u

d
i
r
e
c
t
o
r
u
l
,

c
a
r
e

p
o
t

r
e
z
u
l
t
a

d
i
n

n
e
c
e
s
i
t
a
t
e
a

d
e
r
u
l

r
i
i

n

b
u
n
e

c
o
n
d
i
|
i
iMONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 71
3


a

a
t
r
i
b
u
|
i
i
l
o
r

a
f
l
a
t
e

n

s
f
e
r
a

s
a

d
e

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
t
e
.

5
.
4
.

R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

n
o
r
m
e
l
o
r
,

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

d
e

s

t
a
t
e

s
i

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

a

m
u
n
c
i
i
,

d
e

P
S
I

s
i

I
S
U

p
e
n
t
r
u

t
o
a
t
e

t
i
p
u
r
i
l
e

d
e

a
c
t
i
v
i
t

|
i

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
.

1
5

T
O
T
A
L1
0
0

D
a
t
a
:N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:
S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:

72 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
1

Anexa Nr. 25 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar


ANTET


FI$A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)


n temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile
ulterioare, temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul de eviden| a
contractelor individuale de munc cu numrul....., se ncheie astzi,..........., prezenta
fis a postului:

Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerin|e:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Rela|ii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de nv|mnt;
- de reprezentare a unit|ii scolareI. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1.PROIECTAREA ACTIVIT|ILOR

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale scolii.
1.2. Implicarea n proiectarea activit|ii scolii, la nivelul compartimentului financiar.
1.3. Cunoasterea si aplicarea legisla|iei n vigoare.
1.4. Folosirea tehnologiei informatice n proiectare.

2. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR
2.1. Organizarea activit|ii.
2.2. nregistrarea si prelucrarea informatic periodic a datelor n programele de
contabilitate.
2.3. Monitorizarea activittii.
2.4. Consilierea/ndrumarea si controlul periodic al personalului care gestioneaz
valori materiale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 73
2

2.5. Alctuirea de proceduri.

3. COMUNICARE SI RELA|IONARE
3.1. Asigurarea fluxului informa|ional al compartimentului.
3.2. Raportarea periodic pentru conducerea institu|iei.
3.3. Asigurarea transparen|ei deciziilor din compartiment.
3.4. Eviden|a, gestionarea si arhivarea documentelor.
3.5. Asigurarea transparen|ei privind licita|iile sau ncredintrile directe.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE
4.1. Nivelul si stadiul propriei pregtiri profesionale.
4.2. Formare profesional si dezvoltare n carier.
4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.
4.4. Participarea permanent la instruirile organizate de inspectoratul scolar.

5. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII SCOLII
5.1. Planificarea bugetar prin prisma dezvoltrii institu|ionale si promovarea imaginii
scolii.
5.2. Asigurarea permanent a legturii cu reprezentan|ii comunit|ii locale privind
activitatea compartimentului.
5.3. ndeplinirea altor atribu|ii dispuse de seful ierarhic superior si/sau directorul care
pot rezulta din necesitatea derulrii n bune condi|ii a atribu|iilor aflate n sfera sa de
responsabilitate.
5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sntate si securitate a muncii, de PSI si
ISU pentru toate tipurile de activit|i desfsurate n cadrul unit|ii de nv|mnt.

II. ALTE ATRIBU|II.

n functie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, n condi|iile legii:
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunztor
atrage dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform
prevederilor legii.


Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................
Data: ..................74 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011


1


A
n
e
x
a

N
r
.

2
6

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

A
N
T
E
T

F
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E


I
N
S
T
R
U
C
T
O
R
-
A
N
I
M
A
T
O
R

N
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e
P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
i
s
i
e

P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

1
.

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a


a
c
t
i
v
i
t

i
i


1
.
1
.

E
l
a
b
o
r
a
r
e
a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e

a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

c
o
n
f
o
r
m

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l
u
i

p
o
s
t
u
l
u
i
.1
.
2
.

F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
r
e
a

p
r
o
i
e
c
t

r
i
i

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

e
d
u
c
a
t
i
v
e
/
f
o
r
m
a
t
i
v
e

p
e

a
n
a
l
i
z
a

d
e

n
e
v
o
i

e
f
e
c
t
u
a
t

n

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

n
v

n
t
.1
.
3
.

F
o
l
o
s
i
r
e
a

T
I
C

n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
.1
.
4
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

p
r
o
i
e
c
t

r
i
i

p
r
o
g
r
a
m
e
l
o
r

e
d
u
c
a
t
i
v
e

p
e
n
t
r
u

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

d
e

t
i
m
p

l
i
b
e
r

s
i

d
e

v
a
c
a
n
|


p
e

c
a
r
e

l
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


l
a

n
i
v
e
l
u
l

s
c
o
l
i
l
o
r
,

a
l

c
l
u
b
u
r
i
l
o
r

c
o
p
i
i
l
o
r

s
a
u

n

t
a
b
e
r
e
l
e

s
c
o
l
a
r
e
.1
.
5
.

E
l
a
b
o
r
a
r
e
a


p
r
o
i
e
c
t
e
l
o
r

d
e

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t

c
u

a
l
t
e

i
n
s
t
i
t
u
|
i
i

d
e

n
v

n
t
.


2
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 75


2


2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r


2
.
1
.

O
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

e
d
u
c
a
t
i
v
e

c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e

c
a
r
e

v
i
z
e
a
z


d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

a
p
t
i
t
u
d
i
n
i
l
o
r

e
l
e
v
i
l
o
r

n

d
o
m
e
n
i
i
l
e

c
u
l
t
u
r
a
l
-
a
r
t
i
s
t
i
c
,

t
e
h
n
i
c
-
a
p
l
i
c
a
t
i
v
,

s
p
o
r
t
i
v
-
t
u
r
i
s
t
i
c
.2
.
2
.

D
e
s
f

s
u
r
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

a
t
e
l
i
e
r
e
l
o
r

d
e

l
u
c
r
u

t
e
m
a
t
i
c
e
,

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

n
e
v
o
i
l
e

e
l
e
v
i
l
o
r

s
i

c
u

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
.2
.
3
.

C
o
o
r
d
o
n
a
r
e
a

f
o
r
m
a
|
i
i
l
o
r

c
u
l
t
u
r
a
l
-
a
r
t
i
s
t
i
c
e
.2
.
4
.

A
m
e
n
a
j
a
r
e
a

s
p
a
|
i
i
l
o
r

a
d
e
c
v
a
t
e

p
e
n
t
r
u

d
e
s
f

s
u
r
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

r
e
c
r
e
a
t
i
v
e

n

p
e
r
i
m
e
t
r
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t

s
a
u

n

t
a
b
e
r
e

s
c
o
l
a
r
e
.
2
.
5
.

F
a
c
i
l
i
t
a
r
e
a

i
m
p
l
i
c

r
i
i

s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
i
l
o
r

d
i
n

p
a
l
a
t
e
l
e

s
i

c
l
u
b
u
r
i
l
e

c
o
p
i
i
l
o
r

n

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

p
r
o
g
r
a
m
e
l
o
r

s
i

p
r
o
i
e
c
t
e
l
o
r

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

n
v

n
t
.


3
0

3
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e

y
i

r
e
l
a

i
o
n
a
r
e3
.
1

R
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e
a

e
f
i
c
i
e
n
t


c
u

n
t
r
e
g
u
l

p
e
r
s
o
n
a
l

a
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
.3
.
2

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

u
n
u
i

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t

a
s
e
r
t
i
v

n

r
e
l
a
|
i
i
l
e

c
u

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
.3
.
4

F
a
c
i
l
i
t
a
r
e
a

s
i


c
o
l
a
b
o
r
a
r
e
a

s
c
o
l
i
i

c
u

d
i
v
e
r
s
e

i
n
s
t
i
t
u
|
i
i

(
c
e
n
t
r
e

d
e

p
l
a
s
a
m
e
n
t
,

s
c
o
l
i

s
p
e
c
i
a
l
e

e
t
c
.
)
,

c
u

a
l
t
e

s
t
r
u
c
t
u
r
i

c
u

r
o
l

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l

c
a
r
e

c
o
n
t
r
i
b
u
i
e

l
a

e
d
u
c
a
r
e
a

s
i

i
n
t
e
g
r
a
r
e
a

e
l
e
v
i
l
o
r

n

s
o
c
i
e
t
a
t
e
.3
.
5
.
P
o
p
u
l
a
r
i
z
a
r
e
a

n

r

n
d
u
l

e
l
e
v
i
l
o
r

a

p
r
o
g
r
a
m
e
l
o
r

p
r
o
p
u
s
e

d
e

i
n
s
t
i
t
u
|
i
i
l
e

s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
e

n

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

d
e

t
i
m
p

l
i
b
e
r
.


2
0

76 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011


3


4
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e

4
.
1

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

n
e
v
o
i
l
o
r

p
r
o
p
r
i
i

d
e

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l

.4
.
2

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

s
t
a
g
i
i

d
e

f
o
r
m
a
r
e
/
c
u
r
s
u
r
i

d
e

p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e
.4
.
3

A
p
l
i
c
a
r
e
a

n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

c
u
r
e
n
t


a

c
u
n
o
s
t
i
n
|
e
l
o
r
/
a
b
i
l
i
t

|
i
l
o
r
/
c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

d
o
b

n
d
i
t
e

p
r
i
n

f
o
r
m
a
r
e

c
o
n
t
i
n
u

/
p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e
.


1
5

5
.

C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u

i
o
n
a
l


y
i

l
a

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

u
n
i
t

i
i

y
c
o
l
a
r
e


5
.
1

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

d
e

v
a
l
o
r
i

a
l

u
n
i
t

|
i
i

l
a

n
i
v
e
l
u
l

c
o
m
u
n
i
t

|
i
i
.5
.
2

F
a
c
i
l
i
t
a
r
e
a

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i

d
e

c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
,

n
|
e
l
e
g
e
r
e
,

n
s
u
s
i
r
e

s
i

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e

a

r
e
g
u
l
i
l
o
r

s
o
c
i
a
l
e
.5
.
3

E
l
a
b
o
r
a
r
e
a
,

r
e
d
a
c
t
a
r
e
a

s
i

p
o
p
u
l
a
r
i
z
a
r
e
a

u
n
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e

i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e

(
b
u
l
e
t
i
n
e

m
e
t
o
d
i
c
e
,

p
u
b
l
i
c
a
|
i
i

d
e

s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e
,

c
u
l
e
g
e
r
i

t
e
m
a
t
i
c
e
,

p
l
a
n
s
e
,

f
i
s
e
,

s
t
u
d
i
i
,

p
r
o
g
r
a
m
e
,

t
r
a
d
u
c
e
r
i
,

s
c
r
i
s
o
r
i

m
e
t
o
d
i
c
e
,

p
o
r
t
o
f
o
l
i
i
,

a
l
b
u
m
e
)
.5
.
4

I
n
i
|
i
e
r
e
a

s
i

d
e
r
u
l
a
r
e
a

p
r
o
i
e
c
t
e
l
o
r

s
i

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e
l
o
r
.5
.
5

C
o
l
a
b
o
r
a
r
e
a

c
u

m
a
s
s
-
m
e
d
i
a

n

v
e
d
e
r
e
a

d
i
f
u
z

r
i
i

s
i

p
o
p
u
l
a
r
i
z

r
i
i

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

n
v

n
t
.


1
5

T
O
T
A
L1
0
0

D
a
t
a
:N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:
S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 77
1

Anexa Nr. 27 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar

ANTET


FI$A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
INSTRUCTOR-ANIMATOR


n temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile
ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de
eviden| a salaria|ilor cu numrul....., se ncheie astzi,..........., prezenta fis a
postului:

Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerin|e:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Rela|ii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de nv|mnt;
- de reprezentare a unit|ii scolare.

I . ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVIT|II
1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activit|ii conform specificului postului.
1.2. Fundamentarea proiectrii activit|ilor educative/formative pe analiza de nevoi
efectuat n unitatea de nv|mnt.
1.3. Realizarea proiectrii programelor educative pentru activit|ile de timp liber si de
vacan| pe care le realizeaz la nivelul scolilor, al cluburilor copiilor sau n taberele
scolare.
1.4. Elaborarea proiectelor de parteneriat cu alte institu|ii de nv|mnt.
1.5. Corelarea graficului activit|ilor educative cu manifestrile de la nivel
local/jude|ean/na|ional.

78 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
2

2. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR
2.1. Organizarea activit|ilor educative complementare care vizeaz dezvoltarea
aptitudinilor elevilor n domeniile cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic.
2.2. Desfsurarea activit|ilor atelierelor de lucru tematice n conformitate cu nevoile
elevilor si cu specificul unit|ii de nv|mnt.
2.3. Coordonarea forma|iilor cultural-artistice.
2.4. Amenajarea spa|iilor adecvate pentru desfsurarea activit|ilor recreative n
perimetrul unit|ii de nv|mnt sau n tabere scolare.
2.5. Facilitarea implicrii specialistilor din palatele si cluburile copiilor n realizarea
programelor si proiectelor desfsurate n unitatea de nv|mnt.

3. COMUNICARE SI RELA|IONARE
3.1. Asigurarea fluxului corect si rapid al informa|iilor de specialitate la nivelul unit|ii
scolare.
3.2. Promovarea unui comportament asertiv n rela|iile cu personalul unit|ii de
nv|mnt.
3.3. Facilitarea colaborarea scolii cu diverse institu|ii (centre de plasament, scoli
speciale, etc.), cu alte structuri cu rol educa|ional care contribuie la educarea si
integrarea elevilor n societate.
3.4. Asigurarea comunicrii/rela|ionrii cu palatele si cluburile copiilor si elevilor, cu
agen|iile teritoriale ale taberelor si turismului scolar.
3.5. Popularizarea n rndul elevilor a programelor propuse de institu|iile specializate n
activit|ile de timp liber.


4. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE
4.1. Identificarea nevoilor proprii de formare/perfec|ionare.
4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfec|ionare.
4.3.Aplicarea n activitatea curent a cunostin|elor/abilit|ilor/competen|elor
dobndite prin formare continu/perfec|ionare.

5. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNIT|II SCOLARE

5.1. Promovarea sistemului de valori al unit|ii la nivelul comunit|ii.
5.2. Facilitarea procesului de cunoastere, n|elegere, nsusire si respectare a regulilor
sociale.
5.3. Participarea si implicarea n procesul decizional n cadrul institu|iei si la
elaborarea si implementarea proiectului institu|ional.
5.4. Elaborarea/editarea unor prospecte, pliante de popularizare a activit|ilor de
timp liber si de vacan|.
5.5. Elaborarea, redactarea si popularizarea unor materiale informative (buletine
metodice, publica|ii de specialitate, culegeri tematice, planse, fise, studii, programe,
traduceri, scrisori metodice, portofolii, albume).
5.6. Colaborarea cu mass-media n vederea difuzrii si popularizrii activit|ilor
desfsurate n unitatea de nv|mnt.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 79
3


II. ALTE ATRIBU|II

n func|ie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, precum si s respecte normele,
procedurile de sntate si securitate a muncii, de PSI si ISU, n condi|iile legii:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________


Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator
atrage dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform
prevederilor legii.


Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................
Data: ..................

80 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.20111


A
n
e
x
a

N
r
.

2
8

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

A
N
T
E
T


F
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
O
R

D
E

P
A
T
R
I
M
O
N
I
UN
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

t
i
t
u
l
a
r
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

C
r
i
t
e
r
i
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e
P
u
n
c
t
a
j

e
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
P
u
n
c
t
a
j

E
v
a
l
u
a
r
e
C
A

V
a
l
i
d
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

1
.

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a


a
c
t
i
v
i
t

i
i

1
.
1
.

E
l
a
b
o
r
a
r
e
a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e

a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

c
o
n
f
o
r
m

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l
u
i

p
o
s
t
u
l
u
i

s
i

c
o
r
e
l
a
r
e
a

a
c
e
s
t
o
r
a

c
u

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e

a
l
e

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
.1
.
2
.

I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

e
l
a
b
o
r
a
r
e
a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e

a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
u
l
u
i

f
u
n
c
|
i
o
n
a
l
.1
.
3
.

F
o
l
o
s
i
r
e
a

T
I
C

n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
.1
.
4
.

E
l
a
b
o
r
a
r
e
a

t
e
m
a
t
i
c
i
i

s
i

g
r
a
f
i
c
u
l
u
i

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l
e

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
nMONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 812


s
u
b
o
r
d
i
n
e
.
2
0

2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r


2
.
1
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

s
i

a
p
l
i
c
a
r
e
a

s
o
l
u
|
i
i
l
o
r

o
p
t
i
m
e
,

p
r
i
n

c
o
n
s
u
l
t
a
r
e

c
u

c
o
n
d
u
c
e
r
e
a

u
n
i
t

|
i
i
,

p
e
n
t
r
u

t
o
a
t
e

p
r
o
b
l
e
m
e
l
e

c
e

r
e
v
i
n

s
e
c
t
o
r
u
l
u
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
.2
.
2
.

O
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

s
i

g
e
s
t
i
o
n
a
r
e
a

b
a
z
e
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e

a

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
.2
.
3
.

E
l
a
b
o
r
a
r
e
a

d
o
c
u
m
e
n
t
a
|
i
e
i

n
e
c
e
s
a
r
e
,

c
o
n
f
o
r
m

n
o
r
m
e
l
o
r

n

v
i
g
o
a
r
e
,

p
e
n
t
r
u

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

d
e

a
c
h
i
z
i
|
i
i

p
u
b
l
i
c
e

n

v
e
d
e
r
e
a

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

b
a
z
e
i

t
e
h
n
i
c
o
-
m
a
t
e
r
i
a
l
e

a

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
.2
.
4
.

G
e
s
t
i
o
n
a
r
e
a

i
n
v
e
n
t
a
r
u
l
u
i

m
o
b
i
l

s
i

i
m
o
b
i
l

a
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t

n

r
e
g
i
s
t
r
u
l

i
n
v
e
n
t
a
r

a
l

a
c
e
s
t
e
i
a

s
i

n

e
v
i
d
e
n
|
e
l
e

c
o
n
t
a
b
i
l
e
.


3
0

3
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e

y
i

r
e
l
a

i
o
n
a
r
e


3
.
1
.

R
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e
a

e
f
i
c
i
e
n
t


c
u

n
t
r
e
g
u
l

p
e
r
s
o
n
a
l

a
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
.3
.
2
.

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

u
n
u
i

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t

a
s
e
r
t
i
v

n

r
e
l
a
|
i
i
l
e

c
u

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
.3
.
4
.

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

c
a
p
a
c
i
t

|
i
i

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

s
i

r
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e

n

i
n
t
e
r
i
o
r
u
l

s
i

n

a
f
a
r
a

u
n
i
t

|
i
i

(
c
u

e
l
e
v
i
i
,

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l

s
c
o
l
i
i
,

e
c
h
i
p
a

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l


s
i

n

c
a
d
r
u
l

c
o
m
u
n
i
t

|
i
i
)
.3
.
5

M
a
n
i
f
e
s
t
a
r
e
a

a
t
i
t
u
d
i
n
i
i

m
o
r
a
l
e

s
i

c
i
v
i
c
e

(
l
i
m
b
a
j
,

|
i
n
u
t

,

r
e
s
p
e
c
t
,

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
)
,

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

s
i

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

d
e
o
n
t
o
l
o
g
i
e
i

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
.


2
0

82 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.20113


4
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
e


4
.
1
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

n
e
v
o
i
l
o
r

p
r
o
p
r
i
i

d
e

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
.4
.
2
.

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

s
t
a
g
i
i

d
e

f
o
r
m
a
r
e
/

c
u
r
s
u
r
i

d
e

p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e

e
t
c
.4
.
3
.

A
p
l
i
c
a
r
e
a

n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

c
u
r
e
n
t


a

c
u
n
o
s
t
i
n
|
e
l
o
r
/
a
b
i
l
i
t

|
i
l
o
r
/
c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

d
o
b

n
d
i
t
e

p
r
i
n

f
o
r
m
a
r
e

c
o
n
t
i
n
u

/

p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e
.


1
5

5
.

C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u

i
o
n
a
l


y
i

l
a

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

u
n
i
t

i
i

y
c
o
l
a
r
e


5
.
1
.

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

d
e

v
a
l
o
r
i

a
l

u
n
i
t

|
i
i

l
a

n
i
v
e
l
u
l

c
o
m
u
n
i
t

|
i
i
.5
.
2
.

F
a
c
i
l
i
t
a
r
e
a

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i

d
e

c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
,

n
|
e
l
e
g
e
r
e
,

n
s
u
s
i
r
e

s
i

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e

a

r
e
g
u
l
i
l
o
r

s
o
c
i
a
l
e
.5
.
3
.

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

s
i

i
m
p
l
i
c
a
r
e
a

n

p
r
o
c
e
s
u
l

d
e
c
i
z
i
o
n
a
l

n

c
a
d
r
u
l

i
n
s
t
i
t
u
|
i
e
i

s
i

l
a

e
l
a
b
o
r
a
r
e
a

s
i

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e
a

p
r
o
i
e
c
t
u
l
u
i

i
n
s
t
i
t
u
|
i
o
n
a
l
.5
.
4
.

I
n
i
|
i
e
r
e
a

s
i

d
e
r
u
l
a
r
e
a

p
r
o
i
e
c
t
e
l
o
r

s
i

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e
l
o
r
.5
.
5
.

A
t
r
a
g
e
r
e
a

d
e

s
p
o
n
s
o
r
i

n

v
e
d
e
r
e
a

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

b
a
z
e
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e

a

u
n
i
t

|
i
i
.


1
5

T
O
T
A
L1
0
0

D
a
t
a
:N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:
S
e
m
n

t
u
r
i
:

C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

e
v
a
l
u
a
t
:

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 83
1

Anexa Nr. 29 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar


ANTET

FI$A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU


n temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile
ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de
eviden| a salaria|ilor cu numrul....., se ncheie astzi,..........., prezenta fis a
postului:

Numele si prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:
Decizia de numire: .................
ncadrarea:..........................................

Cerin|e:
- studii:


- studii specifice postului......................................................................
- vechime.................................................................................................... ..

Rela|ii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit|ii de nv|mnt;
- de reprezentare a unit|ii scolare.

I. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVIT|II
1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activit|ii conform specificului postului.
1.2. Realizarea planificrii activit|ii de distribuire a materialelor si accesoriilor
necesare desfsurrii activit|ii personalului din unitatea de nv|mnt.
1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de ngrijire si paz din unitatea
de nv|mnt.
1.4. Elaborarea tematicii si a graficului de control ale activit|ii personalului din
subordine.84 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
2

2. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR
2.1. Identificarea solu|iilor optime, prin consultare cu conducerea unit|ii, pentru toate
problemele ce revin sectorului administrativ.
2.2. Organizarea si gestionarea bazei materiale a unit|ii de nv|mnt.
2.3. Elaborarea documenta|iei necesare, conform normelor n vigoare, pentru realizarea
de achizi|ii publice n vederea dezvoltrii bazei tehnico-materiale a unit|ii de
nv|mnt.
2.4. nregistrarea ntregului inventar mobil si imobil al unit|ii de nv|mnt n
registrul inventar al acesteia si n eviden|ele contabile.
2.5. Asigurarea ndeplinirii formelor legale privind schimbarea destina|iei bunurilor ce
apar|in unit|ii de nv|mnt.
2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate n patrimoniul
scolii.

3. COMUNICARE SI RELA|IONARE
3.1. Asigurarea condi|iilor de rela|ionare eficient cu ntregul personal al unit|ii de
nv|mnt.
3.2. Promovarea unui comportament asertiv n rela|iile cu personalul unit|ii de
nv|mnt.
3.3.Asigurarea comunicarii cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici
si sociali.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PERSONALE

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfec|ionare etc.
4.3. Aplicarea n activitatea curent a cunostin|elor/abilit|ilor/competen|elor
dobndite prin formare continu/perfec|ionare.

5. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNIT|II SCOLARE
5.1. Promovarea sistemului de valori al unit|ii la nivelul comunit|ii.
5.2. Facilitarea procesului de cunoastere, n|elegere, nsusire si respectare a regulilor
sociale.
5.3. Participarea si implicarea n procesul decizional n cadrul institu|iei si la elaborarea
si implementarea proiectului institu|ional.
5.4. Ini|ierea si derularea proiectelor si parteneriatelor.
5.5. Atragerea de sponsori n vederea dezvoltrii bazei materiale a unit|ii.

II. ALTE ATRIBU|II
n func|ie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, precum si s respecte normele,
procedurile de sntate si securitate a muncii, de PSI si ISU, n condi|iile legii:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 85
3


Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator
atrage dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform
prevederilor legii.


Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................
Data: ..................

86 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1
A
n
e
x
a

N
r
.

3
0

l
a

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a
n
u
a
l


a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

s
i

d
i
d
a
c
t
i
c

a
u
x
i
l
i
a
r

A
N
T
E
T


F
I
$
A

C
A
D
R
U

D
E

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E
/
E
V
A
L
U
A
R
E

N

V
E
D
E
R
E
A

S
T
A
B
I
L
I
R
I
I

C
A
L
I
F
I
C
A
T
I
V
U
L
U
I

A
N
U
A
L

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E

P
R
O
F
E
S
O
R

D
O
C
U
M
E
N
T
A
R
I
S
T

D
I
N

N
V

N
T
U
L

P
R
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
R


N
u
m

r
u
l

f
i
y
e
i

p
o
s
t
u
l
u
i
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N
u
m
e
l
e

y
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

c
a
d
r
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P
e
r
i
o
a
d
a

e
v
a
l
u
a
t

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
a
l
i
f
i
c
a
t
i
v
u
l

a
c
o
r
d
a
t
:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
c
o
r
d
a
t

V
a
l
i
d
a
r
e


c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

A
u
t
o

e
v
a
l
u
a
r
e

E
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
i
s
i
e

E
v
a
l
u
a
r
e

C
A

1
.

P
r
o
i
e
c
t
a
r
e
a

y
i

p
l
a
n
i
f
i
c
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r

C
e
n
t
r
u
l
u
i

d
e

D
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e

y
i

I
n
f
o
r
m
a
r
e

(
C
D
I
)

1
.
1
.

C
o
n
s
e
c
v
e
n
|


s
i

r
i
t
m
i
c
i
t
a
t
e

n

c
o
n
c
e
p
e
r
e
a
,

a
d
a
p
t
a
r
e
a
,

a
p
l
i
c
a
r
e
a

s
i

a
n
a
l
i
z
a

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

a
n
a
l
i
z


a

n
e
v
o
i
l
o
r

b
e
n
e
f
i
c
i
a
r
i
l
o
r
;

1
.
2
.

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e

l
a

e
l
a
b
o
r
a
r
e
a

u
n
e
i

p
o
l
i
t
i
c
i

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
;

1
.
3
.

O
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e

s
u
n
t

s
t
a
b
i
l
i
t
e

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g
,

m
e
d
i
u

s
i

s
c
u
r
t

n

f
u
n
c
|
i
e

d
e

p
l
a
n
u
l

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l

a
l

s
c
o
l
i
i

s
i

d
e

r
e
s
u
r
s
e
,

n

r
a
p
o
r
t

c
u

e
x
i
g
e
n
|
e
l
e

l
a

n
i
v
e
l

n
a
|
i
o
n
a
l
,

c
u

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l

z
o
n
e
i

g
e
o
g
r
a
f
i
c
e
,

c
u

l
u
a
r
e
a

n

c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e

a

d
i
n
a
m
i
c
i
l
o
r

d
e

m
o
d
e
r
n
i
z
a
r
e
/
s
c
h
i
m
b
a
r
e

l
a

n
i
v
e
l

i
n
s
t
i
t
u
|
i
o
n
a
l

s
i

z
o
n
a
l

s
i

c
u

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

l
e
g
i
s
l
a
|
i
e
i
;

1
.
4
.

A
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

C
D
I

e
s
t
e

p
r
o
i
e
c
t
a
t

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e

s
t
a
b
i
l
i
t
e

p
e

b
a
z
a

c
o
n
c
l
u
z
i
i
l
o
r

d
i
a
g
n
o
z
e
i

s
i

a

p
r
o
g
n
o
z
e
i

s
i

r

s
p
u
n
d
e

f
u
n
c
|
i
i
l
o
r

C
D
I

s
i

m
i
s
i
u
n
i
l
o
r

p
r
o
f
e
s
o
r
u
l
u
i

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
i
s
t
,

e
s
t
e

a
d
a
p
t
a
t


n
e
v
o
i
l
o
r

u
t
i
l
i
z
a
t
o
r
i
l
o
r

s
i

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l
u
i

s
c
o
l
i
i
;

1
.
5
.

C
u
r
r
i
c
u
l
u
m

l
a

d
e
c
i
z
i
a

s
c
o
l
i
i

(
C
D
S
)

p
r
i
v
i
n
d

i
n
i
|
i
e
r
e
a

n

t
e
h
n
i
c
i

d
e

1
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 87

2
D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
c
o
r
d
a
t

V
a
l
i
d
a
r
e


c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

A
u
t
o

e
v
a
l
u
a
r
e

E
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
i
s
i
e

E
v
a
l
u
a
r
e

C
A

c
e
r
c
e
t
a
r
e

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r


s
a
u

e
d
u
c
a
|
i
e

p
e
n
t
r
u

i
n
f
o
r
m
a
|
i
e

e
s
t
e

e
l
a
b
o
r
a
t

n

f
u
n
c
|
i
e

d
e

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t

|
i
l
e

g
r
u
p
u
l
u
i

i
n
s
t
r
u
i
t
;

1
.
6
.

P
r
o
i
e
c
t
u
l

C
D
I

e
s
t
e

e
l
a
b
o
r
a
t

p
r
i
n

c
o
n
s
u
l
t
a
r
e
a

s
i

n

c
o
l
a
b
o
r
a
r
e

c
u

c
a
d
r
e
l
e

d
i
d
a
c
t
i
c
e
;

1
.
7
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

u
n
e
i


p
r
o
i
e
c
t

r
i

a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

c
a
r
e

s


p
e
r
m
i
t


p
u
n
e
r
e
a

n

p
r
a
c
t
i
c


a

p
o
l
i
t
i
c
i
i

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e

d
e
f
i
n
i
t
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

s


d
e
z
v
o
l
t
e

s
e
r
v
i
c
i
i
l
e

o
f
e
r
i
t
e

u
t
i
l
i
z
a
t
o
r
i
l
o
r
;


1
.
8
.

C
a
p
a
c
i
t
a
t
e
a

d
e

r
e
l
a
|
i
o
n
a
r
e

c
u

c
a
d
r
e
l
e

d
i
d
a
c
t
i
c
e

p
e
n
t
r
u

e
l
a
b
o
r
a
r
e
a

p
r
o
i
e
c
t
u
l
u
i

C
D
I
;


1
.
9
.

n

p
l
a
n
u
l

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l

a
l

C
D
I

s
u
n
t

e
v
i
d
e
n
|
i
a
t
e

c
l
a
r

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e
,

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

p
l
a
n
i
f
i
c
a
t
e
,

o
r
i
z
o
n
t
u
l

d
e

t
i
m
p
,

p
a
r
t
e
n
e
r
i
i
,

i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
i

d
e

e
f
i
c
i
e
n
|


a
i

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i
,

m
o
d
a
l
i
t

|
i

d
e

c
o
r
e
c
|
i
e
/
a
c
t
u
a
l
i
z
a
r
e

a

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
o
r
,

m
o
d
a
l
i
t

|
i
l
e

d
e

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e

s
i

e
v
a
l
u
a
r
e
,

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

a
s
t
e
p
t
a
t
e
.

1
.
1
0
.

P
l
a
n
i
f
i
c
a
r
e
a

s
i

o
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

s
c
o
l
a
r
e

s
i

e
x
t
r
a
s
c
o
l
a
r
e

s
u
n
t

n

c
o
n
c
o
r
d
a
n
|


c
u

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e

s
i

g
r
a
d
u
l

d
e

i
n
t
e
r
e
s

a
l

e
l
e
v
i
l
o
r

s
i

a
l

c
o
m
u
n
i
t

|
i
i

l
o
c
a
l
e
;
2
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r

C
D
I

2
.
1
.

F
l
e
x
i
b
i
l
i
t
a
t
e
,

a
d
a
p
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e

s
i

c
r
e
a
t
i
v
i
t
a
t
e

n

c
o
n
c
e
p
e
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

s
i

a

s
a
r
c
i
n
i
l
o
r

d
e

l
u
c
r
u
,

a
s
t
f
e
l

n
c

t

s


f
i
e

v
a
l
o
r
i
f
i
c
a
t
e

d
i
f
e
r
i
t
e
l
e

s
t
i
l
u
r
i

d
e

n
v

|
a
r
e
,

s


|
i
n


c
o
n
t

d
e

p
o
s
i
b
i
l
i
t

|
i
l
e

s
i

r
i
t
m
u
l

d
e

a
s
i
m
i
l
a
r
e

p
r
o
p
r
i
i

g
r
u
p
u
l
u
i

i
n
s
t
r
u
i
t
;

2
.
2
.

A
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

o
r
g
a
n
i
z
a
t
e

p
u
n

n

p
r
a
c
t
i
c


s
t
r
a
t
e
g
i
i
l
e

i
n
i
|
i
a
l

e
l
a
b
o
r
a
t
e

s
i

s
u
n
t

c
u
p
r
i
n
s
e

n

p
r
o
i
e
c
t
u
l

C
D
I
;

2
.
3
.

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

u
n
o
r

s
t
r
a
t
e
g
i
i

d
i
d
a
c
t
i
c
e

c
a
r
e

a
s
i
g
u
r


c
a
r
a
c
t
e
r
u
l

a
p
l
i
c
a
t
i
v

a
l

n
v

r
i
i
,

f
o
r
m
a
r
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

s
p
e
c
i
f
i
c
e

s
i

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

c
h
e
i
e

a
l
e

e
l
e
v
i
l
o
r
;

2
.
4
.

F
o
r
m
a
r
e
a

d
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
o
r

d
e

s
t
u
d
i
u

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l

s
i

n

e
c
h
i
p

n

v
e
d
e
r
e
a

f
o
r
m

r
i
i
/
d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
i

d
e

,
,
a

n
v

|
a

s

n
v
e
|
i


2
.
5
.

A
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

f
a
v
o
r
i
z
e
a
z


e
x
p
l
o
a
t
a
r
e
a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

C
D
I
;

1
5

88 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3
D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
c
o
r
d
a
t

V
a
l
i
d
a
r
e


c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

A
u
t
o

e
v
a
l
u
a
r
e

E
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
i
s
i
e

E
v
a
l
u
a
r
e

C
A

2
.
6
.

V
a
r
i
e
t
a
t
e
a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

u
t
i
l
i
z
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

C
D
I
;

2
.
7
.

A
c
c
e
s
u
l

l
a

n
o
i
l
e

m
i
j
l
o
a
c
e

d
e

i
n
f
o
r
m
a
r
e

s
i

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

e
s
t
e

f
a
c
i
l
i
t
a
t
;

2
.
8
.

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

e
f
i
c
i
e
n
t


a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
i
n

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

n
v

n
t

s
i

C
D
I

n

v
e
d
e
r
e
a

o
p
t
i
m
i
z

r
i
i

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

d
i
d
a
c
t
i
c
e
-
i
n
c
l
u
s
i
v

r
e
s
u
r
s
e

d
i
g
i
t
a
l
e

s
i

T
I
C
;

2
.
9
.
D
i
s
e
m
i
n
a
r
e
a
,

e
v
a
l
u
a
r
e
a

s
i

v
a
l
o
r
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

r
e
a
l
i
z
a
t
e
.

2
.
1
0
.

A
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

c
u
l
t
u
r
a
l

s
u
n
t

d
e
r
u
l
a
t
e

|
i
n

n
d

c
o
n
t

d
e

p
r
i
o
r
i
t

|
i
l
e

s
c
o
l
i
i
,

p
o
l
i
t
i
c
a

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
,

f
i
i
n
d

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

r
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i
l
e

M
E
C
T
S
;

2
.
1
1
.

P
r
i
n

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

o
r
g
a
n
i
z
a
t
e

s
e

p
u
n
e

n

v
a
l
o
a
r
e

p
o
t
e
n
|
i
a
l
u
l

c
u
l
t
u
r
a
l

a
l

f
o
n
d
u
l
u
i

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
,

p
r
o
d
u
c
|
i
i
l
e

c
u
l
t
u
r
a
l
e

r
o
m

n
e
s
t
i

s
i

e
u
r
o
p
e
n
e
,

d
i
n

p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
a

u
n
e
i

i
d
e
n
t
i
t

|
i

c
u
l
t
u
r
a
l
e

c
o
m
u
n
e
;

2
.
1
2
.

O
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e

i
n
f
o
-
d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e

d
i
n

p
r
o
g
r
a
m
e
l
e

s
c
o
l
a
r
e

s
u
n
t

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
e

s
i

d
e
z
v
o
l
t
a
t
e

s
i

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

c
o
l
a
b
o
r
a
r
e

c
u

p
r
o
f
e
s
o
r
i
i

d
e

d
i
s
c
i
p
l
i
n

;

2
.
1
3
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

c

i
l
o
r

s
i

m
o
d
a
l
i
t

|
i
l
o
r

d
e

c
o
o
p
e
r
a
r
e

n
t
r
e

a
r
i
i

c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e

s
i

d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
,

r
e
g

s
i
r
e
a

l
o
r

n

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

c
o
l
a
b
o
r
a
r
e
;

3
.

F
o
r
m
a
r
e
a

e
l
e
v
i
l
o
r

y
i

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n

e
l
o
r

s
p
e
c
i
f
i
c
e

3
.
1
.

M
o
d
a
l
i
t

|
i

v
a
r
i
a
t
e

n

c
a
r
e

a
u

f
o
s
t

u
t
i
l
i
z
a
t
e

e
l
e
m
e
n
t
e

d
e

i
n
i
|
i
e
r
e

n

c
e
r
c
e
t
a
r
e
a

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r

;

3
.
2
.

S
i
t
u
a
|
i
i
l
e

d
e

n
v

|
a
r
e

a
l
e
s
e

s
t
i
m
u
l
e
a
z

n
d
i
r
e
a

e
l
e
v
u
l
u
i

s
i

c
a
p
a
c
i
t
a
t
e
a

d
e

a
r
g
u
m
e
n
t
a
r
e
,

f
o
r
m
e
a
z


d
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
e

d
e

m
u
n
c


s
i

s
t
u
d
i
u

n
e
c
e
s
a
r
e

i
n
s
t
r
u
i
r
i
i

p
e

d
u
r
a
t
a

n
t
r
e
g
i
i

v
i
e
|
i
;

3
.
3
.

G
r
a
d
u
l

d
e

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e

a

n
o
i
l
o
r

t
e
h
n
o
l
o
g
i
i

a
l
e

i
n
f
o
r
m

r
i
i

s
i

c
o
m
u
n
i
c

r
i
i

(
T
I
C
)

n

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

C
D
I
;

3
.
4
.

F
o
r
m
e
l
o
r

d
e

c
e
r
c
e
t
a
r
e

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r


s
u
n
t

d
i
v
e
r
s
i
f
i
c
a
t
e
,

n

c
o
n
c
o
r
d
a
n
|


c
u

c
e
r
i
n
|
e
l
e

n
v

r
i
i

i
n
t
e
r
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
r
e
;

2
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 89

4
D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
c
o
r
d
a
t

V
a
l
i
d
a
r
e


c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

A
u
t
o

e
v
a
l
u
a
r
e

E
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
i
s
i
e

E
v
a
l
u
a
r
e

C
A

3
.
5
.

G
r
a
d
u
l

d
e

a
u
t
o
n
o
m
i
e

a
l

e
l
e
v
i
l
o
r

n

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

C
D
I
;

3
.
6
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

i
m
p
l
i
c


e
x
p
l
o
a
t
a
r
e
a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
,

f
a
v
o
r
i
z
e
a
z


i
n
o
v
a
|
i
a

p
e
d
a
g
o
g
i
c


s
i

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

m
e
t
o
d
e
l
o
r

a
c
t
i
v
-
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
v
e
;

3
.
7
.

P
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e
l
e

e
d
u
c
a
t
i
v
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t

u
r
m

r
e
s
c

a
t

t

o
b
i
e
c
t
i
v
e

s
p
e
c
i
f
i
c
e

d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
l
o
r

d
e

s
t
u
d
i
u
,

c

t

s
i

o
b
i
e
c
t
i
v
e

d
i
n

d
o
m
e
n
i
u
l

i
n
d
o
-
d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e
,

d
e

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e

d
e

a
p
t
i
t
u
d
i
n
i

s
i

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e

s
p
e
c
i
f
i
c
e
;

3
.
8
.

T
e
m
e
l
e

t
r
a
n
s
d
i
c
i
p
l
i
n
a
r
e

r

s
p
u
n
d

n
e
v
o
i
l
o
r

d
e

f
o
r
m
a
r
e

a
l
e

e
l
e
v
i
l
o
r
;

3
.
9
.

A
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

d
e
r
u
l
a
t
e

c
r
e
s
c

i
n
t
e
r
e
s
u
l

e
l
e
v
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

s
t
u
d
i
u
;

3
.
1
0
.

A
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

p
r
i
v
i
n
d

a
n
i
m
a
r
e
a

C
D
I

i
m
p
l
i
c


s
i

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

e
l
e
v
i
l
o
r
;

4
.

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

y
i

e
v
a
l
u
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i

C
D
I

y
i

a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

e
l
e
v
i
l
o
r

4
.
1
.

M
e
t
o
d
e
l
e

d
e

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e

s
i

e
v
a
l
u
a
r
e

a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

s
t
a
b
i
l
i
t
e

p
e
n
t
r
u

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
o
r

s
u
n
t

a
d
a
p
t
a
t
e

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l
u
i

a
s
p
e
c
t
e
l
o
r

v
i
z
a
t
e

s
i

a
l

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
e
;

4
.
2
.

A
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

o
r
g
a
n
i
z
a
t
e

n

C
D
I

s
u
n
t

d
i
v
e
r
s
e

s
i

r

s
p
u
n
d

f
u
n
c
|
i
i
l
o
r

C
D
I
;

4
.
3
.

N
u
m

r
u
l

d
e

p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
|
i

l
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

o
r
g
a
n
i
z
a
t
e

n

C
D
I
;

4
.
4
.

N
u
m

r
u
l

d
e

u
t
i
l
i
z
a
t
o
r
i
;

4
.
5
.

N
u
m

r
u
l

d
e

d
o
c
u
m
e
n
t
e

c
o
n
s
u
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

C
D
I
;

4
.
6
.

N
u
m

r
u
l

d
e

v
o
l
u
m
e

m
p
r
u
m
u
t
a
t
e
;

4
.
7
.

D
i
v
e
r
s
i
t
a
t
e
a

m
o
d
a
l
i
t

|
i
l
o
r

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

s
i

v
a
l
o
r
i
z
a
r
e

a

m
u
n
c
i
i

e
l
e
v
i
l
o
r
;

4
.
8
.

G
r
a
d
u
l

d
e

a
t
i
n
g
e
r
e

a

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
o
r

s
i

d
e

r
e
a
l
i
z
a
r
e

a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

p
l
a
n
i
f
i
c
a
t
e
;

4
.
9
.

G
r
a
d
u
l

d
e

c
o
r
e
c
t
a
r
e
/
a
c
t
u
a
l
i
z
a
r
e

a

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
o
r

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

p
l
a
n
i
f
i
c
a
t
e
,

a
t
u
n
c
i

c

n
d

e
s
t
e

n
e
c
e
s
a
r
;


1
0

90 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

5
D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
c
o
r
d
a
t

V
a
l
i
d
a
r
e


c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

A
u
t
o

e
v
a
l
u
a
r
e

E
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
i
s
i
e

E
v
a
l
u
a
r
e

C
A

4
.
1
0
.

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

a
u
t
o
e
v
a
l
u

r
i
i

s
i

i
n
t
e
r
e
v
a
l
u

r
i
i
;

4
.
1
1
.

E
v
a
l
u
a
r
e
a

s
a
t
i
s
f
a
c
|
i
e
i

b
e
n
e
f
i
c
i
a
r
i
l
o
r

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
i
;

4
.
1
2
.

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

c
o
m
p
l
e
t
a
r
e
a

p
o
r
t
o
f
o
l
i
u
l
u
i

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l

c
a

e
l
e
m
e
n
t

c
e
n
t
r
a
l

a
l

e
v
a
l
u

r
i
i

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

n
v

r
i
i
;

5
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
l
a
s
e
i

d
e

e
l
e
v
i

5
.
1
.

S
t
a
b
i
l
i
r
e
a

u
n
u
i

c
a
d
r
u

a
d
e
c
v
a
t

i
n
c
l
u
s

n

r
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

d
e

o
r
g
a
n
i
z
a
r
e

s
i

f
u
n
c
|
i
o
n
a
r
e

a
l

C
D
I

(
r
e
g
u
l
i

d
e

c
o
n
d
u
i
t

,

a
t
i
t
u
d
i
n
i
,

a
m
b
i
e
n
t
,

r
e
g
u
l
i

d
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e

s
i

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e

a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

C
D
I
,

r
e
g
u
l
i

d
e

a
c
c
e
s

n

C
D
I
)

p
e
n
t
r
u

d
e
s
f

s
u
r
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t

|
i
l
e

c
l
a
s
e
i

d
e

e
l
e
v
i

s
i

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

n

s
t
r
u
c
t
u
r
i

i
n
f
o
-
d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e
;

5
.
2
.

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i

e
l
e
v
i
l
o
r

s
i

g
e
s
t
i
o
n
a
r
e
a

s
i
t
u
a
|
i
i
l
o
r

c
o
n
f
l
i
c
t
u
a
l
e
;

5
.
3
.

M
o
t
i
v
a
r
e
a

e
l
e
v
i
l
o
r

p
r
i
n

v
a
l
o
r
i
z
a
r
e
a

e
x
e
m
p
l
e
l
o
r

d
e

b
u
n


p
r
a
c
t
i
c

.

5

6
.

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

d
e

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e

6
.
1
.

N
u
m

r
u
l

p
r
o
i
e
c
t
e
l
o
r

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

c
o
l
a
b
o
r
a
r
e
;

6
.
2
.

V
a
r
i
e
t
a
t
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

c
o
l
a
b
o
r
a
r
e
;

6
.
3
.

N
u
m

r
u
l

p
a
r
t
e
n
e
r
i
l
o
r

i
m
p
l
i
c
a
|
i

n

d
e
s
f

s
u
r
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r

p
r
o
p
u
s
e
;

6
.
4
.

R
e
l
e
v
a
n
|
a

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e
l
o
r

n

c
a
l
i
t
a
t
e
a

d
e
s
f

s
u
r

r
i
i

s
i

c
o
n
|
i
n
u
t
u
l
u
i

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
o
r
;

6
.
5
.

A
p
o
r
t
u
l

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
e
l
o
r

n

a
t
i
n
g
e
r
e
a

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
o
r

s
t
a
b
i
l
i
t
e

n

p
r
o
i
e
c
t
u
l

d
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

n

f
o
r
m
a
r
e
a

u
n
e
i

c
u
l
t
u
r
i

i
n
f
o
r
m
a
|
i
o
n
a
l
e

a

e
l
e
v
i
l
o
r

s
i

n

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n
e
|
e
l
o
r

c
h
e
i
e

a
l
e

e
l
e
v
i
l
o
r
.

1
0

7
.

C
o
m
u
n
i
c
a
r
e

7
.
1
.

S
u
r
s
e
l
e

d
e

i
n
f
o
r
m
a
r
e

d
i
n

e
x
t
e
r
i
o
r
u
l

s
i

i
n
t
e
r
i
o
r
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t

s
u
n
t

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
e

s
i

u
t
i
l
i
z
a
t
e
;

7
.
2
.

I
n
f
o
r
m
a
|
i
a

d
e

i
n
t
e
r
e
s

p
e
n
t
r
u

b
e
n
e
f
i
c
i
a
r
i

e
s
t
e

a
c
t
u
a
l
i
z
a
t


p
e
r
i
o
d
i
c
;

7
.
3
.

M
e
d
i
a
t
i
z
a
r
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

o
b
|
i
n
u
t
e

s
i

m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
e
a

e
x
p
e
r
i
e
n
|
e
l
o
r

o
b
|
i
n
u
t
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

n
t
r
e
g
i
i

u
n
i
t

|
i

d
e

n
v

n
t
;

7
.
4
.

A
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

d
e

p
r
o
m
o
v
a
r
e

a

i
m
a
g
i
n
i
i

s
i

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

C
D
I

s
u
n
t

5

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 91

6
D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
c
o
r
d
a
t

V
a
l
i
d
a
r
e


c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

A
u
t
o

e
v
a
l
u
a
r
e

E
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
i
s
i
e

E
v
a
l
u
a
r
e

C
A

r
e
a
l
i
z
a
t
e

p
e
r
i
o
d
i
c
;

7
.
5
.

C
a
p
a
c
i
t
a
t
e
a

d
e

a

s
e

i
m
p
l
i
c
a

n

a
c
t
i
v
i
t

|
i

o
r
g
a
n
i
z
a
t
e

s
i

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

d
e

n

p
a
r
t
e
n
e
r
i
a
t
;

8
.

G
e
s
t
i
o
n
a
r
e
a

C
D
I

8
.
1
.

O
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

s
p
a
|
i
u
l
u
i

C
D
I

r
e
s
p
e
c
t


s
t
a
n
d
a
r
d
e
l
e

s
i

c
r
i
t
e
r
i
i
l
e

d
e

a
m
e
n
a
j
a
r
e

a
l
e

u
n
u
i

C
D
I
;

8
.
2
.

G
r
a
d
u
l

d
e

f
u
n
c
|
i
o
n
a
l
i
t
a
t
e

s
i

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
a
r
a
m
e
t
r
i
l
o
r

t
e
h
n
i
c
i

a
i

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e
l
o
r
;

8
.
3
.

P
r
i
n

o
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

C
D
I

s
i

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

p
r
o
p
u
s
e

a
c
c
e
s
u
l

l
i
b
e
r

l
a

i
n
f
o
r
m
a
|
i
e

e
s
t
e

f
a
c
i
l
i
t
a
t

s
i

a
s
i
g
u
r
a
t
;

8
.
4
.

G
r
a
d
u
l

d
e

a
u
t
o
n
o
m
i
e

a

u
t
i
l
i
z
a
t
o
r
i
l
o
r

n

r
e
p
e
r
a
r
e
a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

p
l
u
r
i
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
r
e

s
i

m
u
l
t
i
s
u
p
o
r
t
;

8
.
5
.

P
r
a
c
t
i
c
a
r
e
a

u
n
e
i

p
o
l
i
t
i
c
i

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e

p
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e
;

8
.
6
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

o
p
e
r
a
|
i
i
l
o
r

b
i
b
l
i
o
t
e
c
o
n
o
m
i
c
e

c
o
n
f
o
r
m

n
o
r
m
e
l
o
r

n

v
i
g
o
a
r
e
;

8
.
7
.

G
r
a
d
u
l

d
e

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e

a

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

d
e

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e

a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r
;

8
.
8
.

G
r
a
d
u
l

d
e

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e

a

c
r
i
t
e
r
i
i
l
o
r

d
e

s
e
l
e
c
|
i
e

a

f
o
n
d
u
l
u
i

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
;

8
.
9
.

C
a
p
a
c
i
t
a
t
e
a

d
e

a
p
l
i
c
a
r
e

a

n
o
r
m
e
l
o
r

d
e

a
c
h
i
z
i
|
i
i

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e
;

8
.
1
0
.

C
o
r
e
l
a
r
e
a

n
e
c
e
s
a
r
u
l
u
i

d
e

f
o
n
d

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r

c
u

n
a
t
u
r
a

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i

n

C
D
I

s
i

c
u

n
e
v
o
i
l
e

u
t
i
l
i
z
a
t
o
r
i
l
o
r
;

8
.
1
1
.

S
t
a
d
i
u
l

i
n
f
o
r
m
a
t
i
z

r
i
i

C
D
I

s
i

d
e

r
e
a
l
i
z
a
r
e

a

b
a
z
e
l
o
r

d
e

d
a
t
e
;

8
.
1
2
.

A
s
i
g
u
r
a
r
e
a

u
n
u
i

p
r
o
g
r
a
m

f
l
e
x
i
b
i
l

c
a
r
e

s


p
e
r
m
i
t


a
c
c
e
s
u
l

u
t
i
l
i
z
a
t
o
r
i
l
o
r

n

C
D
I

a
t

n

c
a
d
r
u
l

c
u
r
s
u
r
i
l
o
r
,

c

t

s
i

n

a
f
a
r
a

l
o
r
;

8
.
1
3
.

A
d
a
p
t
a
r
e
a

o
r
a
r
u
l
u
i

C
D
I
,

a

p
l
a
n
u
l
u
i

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l

a
l

C
D
I

l
a

r
e
a
l
i
t
a
t
e
a

u
n
i
t

|
i
i

s
c
o
l
a
r
e
;

8
.
1
4
.

R
O
I

a
l

C
D
I

e
s
t
e

p
r
o
p
u
s

c
a

p
a
r
t
e

i
n
t
e
g
r
a
n
t


a

R
O
I

a
l

u
n
i
t

|
i
i

1
5

92 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

7
D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
c
o
r
d
a
t

V
a
l
i
d
a
r
e


c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

A
u
t
o

e
v
a
l
u
a
r
e

E
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
i
s
i
e

E
v
a
l
u
a
r
e

C
A

s
c
o
l
a
r
e
;

8
.
1
5
.

U
t
i
l
i
z
a
t
o
r
i
i

s
i

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

d
e
r
u
l
a
t
e

n

C
D
I

s
u
n
t

n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

r
i
t
m
i
c

p
e
n
t
r
u

e
v
i
d
e
n
|
i
e
r
e
a

s
i

v
a
l
o
r
i
z
a
r
e
a

l
o
r

s
i

p
e
n
t
r
u

r
e
m
e
d
i
e
r
e
a

d
i
s
f
u
n
c
|
i
o
n
a
l
i
t

|
i
l
o
r
;

8
.
1
6
.

N
e
c
e
s
a
r
u
l

d
e

a
c
h
i
z
i
|
i
i

a

f
o
s
t

p
r
o
p
u
s
;

9
.

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l

c
a
r
i
e
r
e
i

y
i

a
l

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

9
.
1
.

O
b
i
e
c
t
i
v
i
t
a
t
e

n

a
u
t
o
e
v
a
l
u
a
r
e

s
i

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

p
r
o
p
r
i
i
l
o
r

n
e
v
o
i

d
e

f
o
r
m
a
r
e
,

n

f
u
n
c
|
i
e

d
e

d
i
n
a
m
i
c
a

i
n
f
o
r
m
a
|
i
e
i

n

d
o
m
e
n
i
u
;

9
.
2
.

N
u
m

r

c
u
r
s
u
r
i
/
s
t
a
g
i
i

d
e

f
o
r
m
a
r
e

s
i

s
c
h
i
m
b
u
r
i

d
e

e
x
p
e
r
i
e
n
|


l
a

c
a
r
e

a

p
a
r
t
i
c
i
p
a
t

n

v
e
d
e
r
e
a

s
a
t
i
s
f
a
c
e
r
i
i

n
e
v
o
i
l
o
r

p
e
r
s
o
n
a
l
e

p
r
i
v
i
n
d

p
e
r
f
e
c
|
i
o
n
a
r
e
a

s
i

a
l
e

o
r
g
a
n
i
z
a
|
i
e
i

p
r
i
n

r
a
p
o
r
t
a
r
e

l
a

s
t
a
n
d
a
r
d
e
l
e

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e
;

9
.
3
.

G
r
a
d
u
l

d
e

a
p
l
i
c
a
r
e

a

c
u
n
o
s
t
i
n
|
e
l
o
r

s
i

d
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e

a

n
o
i
l
o
r

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e

d
e
z
v
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

f
o
r
m

r
i
l
o
r

n

a
c
t
i
v
i
t

|
i
l
e

C
D
I
;

9
.
4
.

A
r
t
i
c
o
l
e
,

p
u
b
l
i
c
a
|
i
i
,

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

s
c
h
i
m
b
u
r
i

d
e

b
u
n
e

p
r
a
c
t
i
c
i
,

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

c
e
r
c
u
r
i
l
e

p
e
d
a
g
o
g
i
c
e
;

9
.
5
.

G
r
a
d
u
l

d
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e

a

c
o
m
p
e
t
e
n
|
e
l
o
r

d
e
z
v
o
l
t
a
t
e

n

s
t
a
g
i
i
l
e

d
e

f
o
r
m
a
r
e
;

5

1
0
.

C
o
n
t
r
i
b
u

i
a

l
a

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u

i
o
n
a
l


y
i

l
a

p
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

u
n
i
t

i
i

d
e

n
v

n
t

1
0
.
1
.

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

o
f
e
r
t
e
i

e
d
u
c
a
|
i
o
n
a
l
e
.

1
0
.
2
.

P
r
o
m
o
v
a
r
e
a

i
m
a
g
i
n
i
i

s
c
o
l
i
i

n

c
o
m
u
n
i
t
a
t
e

p
r
i
n

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

s
i

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

e
l
e
v
i
l
o
r

l
a

o
l
i
m
p
i
a
d
e
,

c
o
n
c
u
r
s
u
r
i
,

c
o
m
p
e
t
i
|
i
i
,

a
c
t
i
v
i
t

|
i

e
x
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e

s
i

e
x
t
r
a
s
c
o
l
a
r
e
.


1
0
.
3
.

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a
/
p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

p
r
o
g
r
a
m
e
/
a
c
t
i
v
i
t

|
i

d
e

p
r
e
v
e
n
i
r
e

s
i

c
o
m
b
a
t
e
r
e

a

v
i
o
l
e
n
|
e
i

s
i

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e
v
i
a
n
t
e

n

m
e
d
i
u
l

s
c
o
l
a
r
,

f
a
m
i
l
i
e

s
i

s
o
c
i
e
t
a
t
e
.

1
0
.
4
.

R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

n
o
r
m
e
l
o
r
,

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

d
e

s

t
a
t
e

s
i

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

a

m
u
n
c
i
i
,

d
e

P
S
I

s
i

I
S
U

p
e
n
t
r
u

t
o
a
t
e

t
i
p
u
r
i
l
e

d
e

a
c
t
i
v
i
t

|
i

d
e
s
f

s
u
r
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

u
n
i
t

|
i
i

d
e

n
v

n
t
,

p
r
e
c
u
m

s
i

a

s
a
r
c
i
n
i
l
o
r

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
.

1
0
.
5
.

I
m
p
l
i
c
a
r
e
a

a
c
t
i
v

n

c
r
e
a
r
e
a

u
n
e
i

c
u
l
t
u
r
i

a

c
a
l
i
t

|
i
i

s
i

a

u
n
e
i

c
u
l
t
u
r
i

5

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 93

8
D
o
m
e
n
i
i

a
l
e

e
v
a
l
u

r
i
i

I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e

p
e
r
f
o
r
m
a
n


P
u
n
c
t
a
j

m
a
x
i
m

P
u
n
c
t
a
j

a
c
o
r
d
a
t

V
a
l
i
d
a
r
e


c
o
n
s
i
l
i
u
l

p
r
o
f
e
s
o
r
a
l

A
u
t
o

e
v
a
l
u
a
r
e

E
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
i
s
i
e

E
v
a
l
u
a
r
e

C
A

i
n
f
o
r
m
a
|
i
o
n
a
l
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

o
r
g
a
n
i
z
a
|
i
e
i
.


T
o
t
a
l

p
u
n
c
t
e

1
0
0

D
a
t
a

e
v
a
l
u

r
i
i
:


N
u
m
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
:

S
e
m
n

t
u
r
a


C
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

e
v
a
l
u
a
t


R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

c
o
m
i
s
i
e
:

D
i
r
e
c
t
o
r
:

M
e
m
b
r
i
i

C
A
:


94 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
1
Anexa Nr. 31 la Metodologia de evaluare anual a activit|ii personalului didactic si didactic auxiliar


FI$A CADRU A POSTULUI DE PROFESOR DOCUMENTARIST

n temeiul Legii educa|iei na|ionale nr. 1/2011, cu modificrile si completrile
ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de
eviden| a salaria|ilor cu numrul..., se ncheie astzi,...., prezenta fis a
postului:
Numele si prenumele: ....................................................................
Specialitatea: .................................................................................
Denumirea postului: ......................................
Decizia de numire: ......................................................................
Incadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat: ............................................
Numr de ore sarcini de serviciu: ...
Numr ore activitate direct cu elevii ................................ din care ............. numr ore de
punere a Centrului de Documentare si Informare la dispozi|ia utilizatorilor n cadrul
activit|ilor libere...............
Profesor diriginte la clasa: ..................

Cerine:
Studii:


Studii specifice postului: ....................................................................................................
Vechime: ....................................................................................................
Grad didactic: ................................................................................................
Obligativitatea cunoasterii legisla|iei scolare si a celei specifice, a documentelor care descriu
si reglementeaz activitatea profesorului documentarist si a Centrelor de Documentare si
Informare (CDI) .

Relaii profesionale (comunicare/relaionare):
a. ierarhice de subordonare: directorul si directorul adjunct al unit|ii de nv|mnt;
b. de colaborare: responsabilii comisiilor metodice, personalul didactic si personalul didactic
auxiliar din unitatea de nv|mnt;
c. de reprezentare a unit|ii scolare la activit|i/proiecte/concursuri/festivaluri etc. la care
particip ca delegat.
rela|ii cu utilizatorii CDI;
rela|ii intrainstitu|ionale;
rela|ii cu editurile, firmele de pres, cu autorii etc.;
rela|ii cu profesorii documentaristi, bibliotecarii scolari.
Dificultile operaiilor specifice postului:
manipulare carte;
responsabilitate financiar (gestiune);
solicitare psihic.
Responsabilitatea implicat de post:
intelectual;
de gestiune;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 95
2
moral.
Aptitudini:
Comunicare eficient, lucru n echip, evaluare/ autoevaluare critic, capacitate de analiz si
sintez, tact pedagogic, spirit organizatoric;
Abiliti:
Se recomand a avea cunostin|e de operare PC (Windows, MS Office, Internet, post
electronic), de utilizare a unor programe de gestionare a resurselor CDI. Se recomand
cunoasterea unei limbi strine.
Atitudini yi comportamente: creativitate, dinamism, adaptabilitate, echilibru, amabilitate,
disponibilitate, ini|iativ, rigoare, perseveren|, confiden|ialitate, onestitate, corectitudine,
punctualitate, interrela|ionare, loialitate.

OBIECTIVE GENERALE
1. Educarea si formarea copiilor si tinerilor din nv|mntul preuniversitar n conformitate
cu idealul educa|ional.
2. Facilitarea accesului elevilor, cadrelor didactice si membrilor comunit|ii locale la
informa|ie, documenta|ie si noi tehnologii, n contextul evolu|iei societ|ii.
3. Participarea la formarea unei culturi informa|ionale a utilizatorilor prin ac|iuni specifice,
utiliznd practici pedagogice adaptate tendin|elor psihopedagogice si metodice actuale.

OBIECTIVE SPECIFICE
1. Profesorul documentarist, prin diferite tipuri de activit|i pedagogice, culturale, de
comunicare si informare , formeaz si dezvolt elevilor competen|e specifice domeniului
info-documentar, necesare nv|rii de-a lungul ntregii vie|i si particip la dezvoltarea
competen|elor cheie ale elevilor.
2. Profesorul documentarist se implic n elaborarea si implementarea politicii documentare
la nivelul unit|ii de nv|mnt, respectiv n dezvoltarea unei culturi informa|ionale.
3. Profesorul documentarist gestioneaz resursele CDI, n vederea facilitrii accesului la
informa|ie, asigurrii exploatrii si valorificrii ct mai eficiente a informa|iilor si
documentelor pluridisciplinare, multimedia si multisuport de ctre utilizatori, din perspectiva
egalizrii sanselor elevilor din medii culturale si sociale diferite.
4. Profesorul documentarist ini|iaz si particip la activit|i cu caracter cultural n vederea
promovrii culturii romnesti si interna|ionale, a recunoasterii valorilor europene, a
identificrii modelelor, a acceptrii si valorizrii pluralit|ii culturale.
5. Profesorul documentarist particip la demersurile de promovare a activit|ilor CDI si a
imaginii scolii, din perspectiva deschiderii ctre comunitatea educativ si societate.

Domenii de competen: competen|e pedagogice, culturale, de comunicare, de gestionare a
CDI.

I. ATRIBU|II SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA SI PLANIFICAREA ACTIVIT|ILOR CDI
- Participarea la definirea politicii documentare si a strategiilor de dezvoltare n
domeniul educa|iei pentru informa|ie a unit|ii de nv|mnt, respectiv a serviciilor
oferite prin CDI;
- Identificarea si ierarhizarea nevoilor utilizatorilor n materie de documentare,
informare si formare;
- Definirea priorit|ilor si obiectivelor proiectului de activitate al CDI;
96 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
3
- Fundamentarea proiectarii didactice pe achizi|iile anterioare ale elevilor si pe
prevederile curriculum-ului scolar;
- Elaborarea instrumentelor de planificare si de proiectare didactic pe tipuri de
activit|i: pedagogice, culturale, de comunicare si de gestionare a CDI: plan anual si
semestrial de activitate a CDI, proiectarea activit|ilor CDI, a CDS privind tehnici de
ini|iere n cercetarea documentar/educa|ie pentru informa|ie pentru diferite nivele de
nv|mnt, a proiectelor disciplinare si inter-transdisciplinare;
- Stabilirea strategiilor didactice optime si a mijloacelor didactice inovante, care conduc
la dezvoltarea autonomiei n nv|are a elevilor, la dezvoltarea competen|elor cheie si
a competen|elor info-documentare ale elevilor, la valorizarea fondului documentar si
a dimensiunii educative a TIC;
- Actualizarea documentelor de proiectare si planificare a activit|ii CDI.

2. REALIZAREA ACTIVIT|ILOR CDI
- Organizarea si coordonarea activit|ii pedagogice, a proiectelor pluri-
transdisciplinare, a activit|ii culturale, de comunicare si de gestiune conform planului
de activitate al CDI, n colaborare cu cadrele didactice.
- Organizarea de activit|i de ncurajare a lecturii si dezvoltarea gustului pentru lectur
n parteneriat cu alte cadre didactice, personalit|i din lumea cr|ii (autori, ilustratori,
traductori, editori etc.) si cu prin|ii, utiliznd metode si mijloace moderne de lucru.
- Organizarea si/sau participarea la realizarea de activit|i audio-video, activit|i legate
de mass-media, la expozi|ii, vizite si ntlniri tematice, ateliere de crea|ie, cercuri
tematice, realizarea de reviste scolare.
- Asigurarea accesului la CDI, att n cadrul activit|ilor programate, ct si libere,
respectiv n timpul si n afara programului scolar al elevilor, n vederea prelungirii
activit|ii elevilor n scoal.
- Organizarea resurselor CDI n vederea punerii lor la dispozi|ia utilizatorilor n cadrul
activit|ilor CDI.
- Asigurarea formrii competen|elor specifice domeniului info-documentar si
dezvoltrii competen|elor cheie ale elevilor prin activit|ile desfsurate n CDI.
- Elaborarea propunerilor si a con|inuturilor CDS n domeniul cercetrii documentare si
educa|iei pentru informa|ie;
- Utilizarea materialelor didactice adecvate, inclusiv a resurselor digitale si a TIC;
- Colaborarea cu cadrele didactice n vederea identificrii obiectivelor info-
documentare din programele scolare si urmrirea dezvoltrii lor prin activit|ile
desfsurate n CDI;
- Colaborarea cu cadrele didactice din unitatea de nv|mnt si cu consilierul sau
psihologul scolii n organizarea de activit|i cu caracter educativ (educa|ie pentru
sntate, educa|ie rutier, educa|ie ecologic etc.), de activit|i de ini|iere a elevilor n
planificarea si orientarea profesional/voca|ional, de activit|i de motivare nspre
scoal si recuperare a elevilor cu dificult|i n nv|are si risc de abandon scolar;
- Organizarea, coordonarea sau/si implementarea, n colaborare cu alte cadre didactice,
a activit|ilor scolare si extrascolare, a activit|ilor extracurriculare, inclusiv din sfera
activit|ilor culturale;
- Implicarea partenerilor educa|ionali n activitatea CDI.

3. FORMAREA ELEVILOR SI DEZVOLTAREA COMPETEN|ELOR SPECIFICE
- Formarea competen|elor specifice domeniului info-documentar si participarea la
dezvoltarea competen|elor cheie ale elevilor prin diferite tipuri de activit|i:
pedagogice, culturale si de comunicare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 97
4
- Formarea elevilor n domeniul cercetrii documentare si educa|iei pentru informa|ie
prin desfsurarea activit|ilor planificate n CDS specifice si n alte activit|i
prevzute n programele disciplinelor studiate la clas;
- Integrarea secven|elor de cercetare documentar n activit|i de nv|are disciplinare si
inter-transdisciplinare, dezvoltate n parteneriat cu cadrele didactice;
- Participarea la formarea elevilor n vederea dezvoltrii autonomiei n nv|are, a
competen|elor de cutare, selectare, tratare si comunicare a informa|iei, respectiv a
unei atitudini civice;
- Prezentarea noilor utilizatori func|iile, organizarea, serviciile si resursele CDI,
respectiv a tipurilor de activit|i specifice, a regulamentului de ordine interioar, a
rolului si misiunilor profesorului documentarist;
- Organizarea de activit|i inovante care presupun exploatarea resurselor multisuport si
a TIC;
- ndrumarea ini|iativelor de lectur ale elevilor;
- Implicarea elevilor n animarea CDI: mediatizarea activit|ilor CDI, participarea la
elaborarea propunerilor de achizi|ii, ordonarea documentelor, organizarea activit|ilor
etc..

4. MONITORIZAREA SI EVALUAREA ACTIVIT|II CDI SI A REZULTATELOR
ELEVILOR
- Elaborarea si aplicarea de instrumente de feed-back si evaluare a activit|ilor
desfsurate;
- Aprecierea calitativ si cantitativ a rezultatele elevilor si impactul activit|ilor
desfsurate;
- Valorizarea rezultatelor activit|ilor desfsurate cu elevii;
- Notarea, interpretarea si comunicarea evalurii;
- Monitorizarea proiectelor, activit|ilor si serviciilor CDI;
- Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor si a rezultatelor activit|ilor planificate;
- Evaluarea gradul de exploatare a resurselor CDI;
- Participarea la completarea portofoliilor educa|ionale al elevilor;
- ntocmirea periodic de statistici si rapoarte de monitorizare si evaluare a activit|ii
CDI.

5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
- Organizarea, coordonarea si monitorizarea colectivelor de elevi prezen|i la activit|ile
desfsurate n CDI, fie n cadrul activit|ilor programate, fie n cadrul activit|ilor
libere;
- Elaborarea de norme specifice clasei/grupului la care pred sau/si este diriginte,
norme de acces si utilizare a spa|iului si resurselor CDI;
- Urmrirea respectrii regulamentului de ordine interioar, orarului CDI;
- Gestionarea situa|iilor conflictuale n rela|iile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-
familia elevului;
- Tratarea diferen|iat a elevilor, n func|ie de nevoile lor specifice;
- Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirec|ional n comunicare.

6. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE
- Implicarea n realizarea de parteneriate educative na|ionale si interna|ionale;
- Colaborarea cu cadrele didactice n vederea derulrii unor activit|i pedagogice,
culturale, scolare sau extrascolare;
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
5
- Colaborarea cu institu|ii de cultur, educa|ie si formare, cu organiza|ii care activeaz
n sfera societ|ii civile, respectiv cu alte organisme sau persoane de interes pentru
ini|ierea si realizarea unor proiecte cu caracter educativ si cultural adresate diferitelor
categorii de utilizatori ai CDI;
- Implicarea partenerilor educa|ionali n realizarea de activit|i n CDI;
- Colaborarea la organizarea si desfsurarea de ntlniri cu specialisti din diferite
domenii.

7. COMUNICARE
- Promovarea ofertei de activitate CDI, a serviciilor oferite, a fondului documentar si a
resurselor CDI n rndul elevilor, comunit|ii educative si n comunit|ii locale;
- Participarea la facilitarea circula|iei informa|iei n unitatea de nv|mnt;
- Colectarea de informa|ii de interes pentru utilizatorii CDI de la institu|ii si organiza|ii
de profil (centre culturale, muzee, teatre, unit|i de nv|mnt, biblioteci etc.),
prelucrarea si transmiterea acestora ctre cei interesa|i;
- Dezvoltarea si exploatarea de servicii si instrumente de comunicare (e-mail, forumuri,
video-conferin|e, blog, site) pentru facilitarea, diversificarea si eficientizarea
comunicrii cu utilizatorii;
- Realizarea unor puncte de afisaj n spa|iul CDI si n afara acestuia;
- Participarea la promovarea activit|ii CDI si imaginii scolii n comunitatea
educa|ional si cea local;
- Eficientizarea rela|iei profesor-familie, scoala-comunitate.
- Comunicarea cu utilizatorii si partenerii.

8. GESTIONAREA CDI
- Organizarea si amenajarea spa|iului CDI conform standardelor si criteriilor stabilite;
- Organizarea resurselor CDI n conformitate cu standardele de func|ionare;
- Gestionarea resursele CDI (mobilierul, materialele, echipamentele si fondul
documentar) respectnd normele n vigoare;
- Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar multisuport n conformitate cu
regulile biblioteconomice si reglementrile specifice n vigoare, n vederea facilitrii
accesului liber la informa|ie si organizrii optime a CDI;
- Dezvoltarea fondului documentar n func|ie de nevoilor utilizatorilor, de nevoia de
diversificare a fondului documentar pluridisciplinar si multisuport adecvat vrstei
elevilor si profilului unit|ii de nv|mnt;
- Aplicarea dispozi|iilor si procedurilor privind informa|ia prevzute n reglementrile
si conven|iile legate de activitatea n domeniul informrii si documentrii, n special
n materie de proprietate intelectual;
- Elaborarea, afisarea si prezentarea regulamentului de ordine interioar al CDI;
- Asigurarea condi|iilor de acces a utilizatorilor la CDI, att la activit|i programate, ct
si libere, n timpul si n afara programului scolar, n vederea dezvoltrii ofertei de
activitate si prelungirii activit|ii elevului n scoal;
- Identificarea nevoilor financiare pentru dotarea cu fond documentar, mobilier si
echipamente, pentru func|ionarea CDI si dezvoltarea ofertei de servicii si activit|i, pe
baza indicatorilor cantitativi si calitativi specifici;
- Elaborarea si naintarea unor referate de necesitate, n baza nevoilor identificate;
- Identificarea surselor suplimentare de finan|are a activit|ii CDI.

9. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTRII PROFESIONALE
- Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesional;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 99
6
- Participarea la activit|i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec|ionare/grade
didactice, manifestri stiin|ifice, n vederea satisfacerii nevoilor personale si ale
organiza|iei privind formarea continu, prin raportare la standardele de calitate;
- Aplicarea cunostin|elor/abilit|ilor/competen|elor dobndite n activitatea CDI;
- Manifestarea interesului pentru nou si consecven| n procesul de
instruire/autoinstruire, aplicnd n activitatea didactic elementele de noutate
dobndite n cadrul programelor de formare parcurse sau prin studiu individual ;
- Participarea la ntrunirile echipei pedagogice: cercuri metodice sau sedin|e de
specialitate;
- Manifestarea preocuprii pentru activit|i de formare complementare celor didactice,
prin ob|inerea de competen|e n domeniul social, IT, comunicare ntr-o limb strin
de circula|ie interna|ional si implementarea n activitatea didactic a competen|elor
dobndite;

10. CONTRIBU|IA LA DEZVOLTAREA INSTITU|IONAL SI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNIT|II DE NV|MNT
- Implicarea n realizarea ofertei educa|ionale;
- Promovarea ofertei educa|ionale si a sistemului de valori al unit|ii de nv|mnt la
nivelul comunit|ii locale;
- Facilitarea procesului de cunoastere, n|elegere, nsusire si respectare a regulilor
sociale;
- Participarea si implicarea n procesul decizional n cadrul institu|iei, la elaborarea si
implementarea proiectului institu|ional;
- Ini|ierea si derularea proiectelor si parteneriatelor;
- Valorizarea activit|ilor CDI n cadrul comunit|ii;
- Comunicarea si promovarea activit|ilor derulate si a rezultatelor acestora;

II. ALTE ATRIBU|II
n func|ie de nevoile specifice ale unit|ii de nv|mnt, salariatul este obligat s
ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, precum si s respecte normele,
procedurile de sntate si securitate a muncii, de PSI si ISU, n condi|iile legii:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Atribu|iile func|iei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedr si ale altor
comisii func|ionale din scoal sunt prevzute n prezenta fis (dac este cazul).

Rspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator
atrage dup sine diminuarea calificativului si/sau sanc|ionarea disciplinar, conform
prevederilor legii.

Director,
(nume, semntur, tampil)
Semntura titularului de luare la cunoytin:
......................................


Data: .................
100 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 824 bis/22.XI.2011 conine 102 pagini. Preul: 40,80 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|589278]
Georgeta N. Stoica
Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti