Sunteți pe pagina 1din 7

Curs Tehnologii Geodezice Spaiale Anul IV Specializarea: Msurtori Terestre i Cadastru

Capitolul 1: SISTEME COM !EME"TA#E SA$ A$G$ME"TATE %E &M'$"(T()I#E 'A*ATE E SATE!I)I +continuare curs ,b) Wide Area Augmentation System (WAAS) Wide-Area Augmentation System (WAAS) este un proiect dezvoltat de administraia aviatic federal a SUA (FAA- Federal Aviation Administration).WAAS are rolul de a m!unt"i acurate"ea# integritatea $i disponi!ilitatea sistemului %&S# concomitent cu m!unt"irea controlului $i siguran"ei traficului aerian.

Sistemul complementar WASS Faza ini"ial '() a sistemului a fost atins n iulie *++,# iar faza final F() la ,+ septem!rie *++-.Ar.itectural# WAAS include un numar de ,- de sta"ii de referin" fi/e# distri!uite pe teritoriul Americii de 0ord $i 1a2aii# pentru a msura varia"iile ce apar n semnalele transmise de sateli"ii %&S.3oate msurtoriile facute de sta"iile de referin"# sunt transmise ctre trei sta"ii principale# care sunt responsa!ile cu generarea de corec"ii diferen"iale $i informa"ii despre integritatea $i transmiterea mesa4elor de corec"ie ctre doi sateli"i geosta"ionari $i WAAS. Am!ii sateli"i WAAS au fost lansa"i n *++5 $i au la !ord transmi"toare pe frecven"ele 67 $i 65# ceea ce i fac compati!ili cu noile semnale %&S. c) European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) 8uropean %eostationary 0avigation (verlay Service (8%0(S) este un parteneriat comun al Agen"iei 8uropene Spa"iale (8SA)# )omisia 8uropean (8)) $i (rganiza"ia european pentru siguran"a naviga"iei aeriene (8urocontrol). 8%0(S reprezint primul proiect european n ceea ce prive$te naviga"ia pe !az de sateli"i $i precursorul sistemului %A6'68(.

Sistemul complementar EGNOSS Acest serviciu are rolul de a m!unt"i $i completa cele dou sisteme de naviga"ie satelitare opera"ionale (%&S $i %6(0ASS)# oferind informa"ii de verificare a calit"ii $i integrit"ii# strict necesare aplica"iilor critice cu privire la siguran"a pu!lic# precum traficul aerian $i maritim# poli"ie# salvare etc. Faza ini"ial '() a fost declarat n iunie *++5# iar faza final F() este a$teptat pentru anul *+7+. )onform 8uropean Space Agency (*++5)# segmentul terestru cuprinde un numr de ,9 de sta"ii monitoare :';S (:eference and 'ntegrity ;initoring Stations)# fiecare satelit %0SS fiind o!servat din mai multe sta"ii. &atru sta"ii de control principale proceseaz datele %0SS transmise de ctre sta"iile :';S# pentru generarea corec"iilor diferen"iale $i mesa4ului de integritate pentru fiecare satelit n parte. &entru fiecare satelit 8%0(S# e/ist dou sta"ii 068S (0avigation 6and 8art. Station)# care au rolul de a transmite mesa4ele de naviga"ie ctre sateli"i. Segmentul spa"ial este compus din trei sateli"i geosta"ionari < doi sateli"i '0;A:SA3-, (A(:-8 =i '(:) $i un satelit 8SA A:38;'S. Utilizatorii 8%0(S vor putea sa recep"ioneze mesa4e de la cel pu"in * sateli"i.

Segmentului spaial al sistemului EGNOS >ntr-o prima evolu"ie# 8%0(S ofer acoperire pentru aria definit de ctre )onferin"a 8uropean )ivil de avia"ie (8)A)). >n urmtorul pas de evolu"ie# aria de acoperire va fi e/tins n Africa. &entru al treilea pas ma4or al evolu"iei# 8%0(S va implementa servicii depline %&S 65 de augmentare $i poate include $i Servicii moderne de augmentare %alileo $i %6(0ASS. &entru a se asigura accesi!ilitatea la semnalul 8%0(S $i n ariile pro!lematice (zone ur!ane)# s-au recurs la implementarea te.nologiei S'S0e3 (Signal-'n-Space t.roug. 'nternet). Acest te.nologie permite ca semnalele emise de sistemul de naviga"ie s fie disponi!ile n timp real# prin intermediul internetului (8uropean Space Agency#*++7). Astfel dac un utilizator are acces la internet (%S;#%&:S#)?;A)# aceasta poate accesa $i semnalele 8%0(S# indiferent de condi"iile de vizi!ilitate. >ntre timp te.nologia S'S0et a fost implementat ntr-un serviciu comercial de distri!u"ie de date# cunoscut su! numele de 8?AS (8%0(S ?ata Access System). &e lang corec"iile diferen"iale serviciul ofer de e/emplu accesul $i la msurtorile :';S# prin diferite canale de comunicare (3oran#*++-). 8%0(S este destinat pentru a acoperi necesit"ile europene dar interopera!ilitatea cu alte sisteme S@AS confer serviciului un caracter glo!al.)omisia 8uropean 0(S# odat cu desc.iderea serviciului (S li!er accesi!il pentru to"i utilizatorii. d) Multi- unctional Satellite Augmentation (MSAS) ;ulti-functional Satellite Augmentation (;SAS) reprezint sistemul complementar de m!unt"ire al %&S-lui dezvoltat de ctre Aaponia pentru a servi n special naviga"iei aeriene. )onform ;ana!e (*++-)# ;SAS este compus din doi sateli"i geosta"ionari ;3SA3 (;ulti-functional 3ransport SA3ellite)# primul lansat la *B fe!ruarie *++5# iar cel de-al doilea la 7- fe!ruarie *++B. Segmentul de control cuprinde patru sta"ii monitor# dou sta"ii de control principale $i alte dou sta"ii de monitorizare $i msurare# situate n afara Aaponiei# n 1a2aii $i Australia ()an!erra).;SAS a atins faza final F()# la *C septem!rie *++C. ;SAS prime$te semnalul %&S la sta"iile monitoare terestre# verific statutul operaional al %&S-ului# analizeaz eroarea %&S-lui $i efectul ionosferic# $i apoi difuzeaz informa"iile de augmentare prin intermediul ;3SA3 (;ulti-functional 3ransport satelit-satelitul multifunc"ional de transport) la sta"iile de control principale.

MSAS cre!te controlul tra"icului aerian# controlea$% capacitatea &n ca$ul &n care nu e'ist% un sistem de navigare cu ba$e la sol @eneficii aduse de sistemul ;SAS 7. )re$terea siguran"ei< )ale de z!or direct nseamn mai pu"in volumul de munc atDt pentru pilo"ii $i controlorii rezultDnd mai mult aten"ie pentru trafic. )re$terea rezultatelor privind puterea de acoperire din utilizarea sporit a regulilor de z!or ale instrumentului. )alea de z!or fle/i!il face u$oar a!aterea vremii. *. &rotecia mediului< AlegDnd calea de z!or cea mai scurt nseamn economii de com!usti!il rezultDnd astfel reducerea emisiilor de gaze. Utilizarea rutei de z!or fle/i!il permite reducerea zgomotului n zonele sensi!ile zgomotului.

(ute de $bor "le'ibile pot "i alese cu a)utorul sistemului MSAS care s% conduc% la economii de timp !i de combustibil e) G*S Aided Geo Augmented Navigation (GAGAN) %&S Aided %eo Augmented 0avigation (%A%A0) este un proiect regional dezvoltat de (rganiza"ia de cercetare spa"ial a 'ndiei n cola!orare cu Airports Augment.ority of 'ndia. &rincipalul rol al sistemului este de a asigura asisten" n toate fazele de z!or# pentru spa"iul aerian indian $i zonele limitrofe. )onform Ei!e (*++-)# segmentul de control va fi compus din opt sta"ii de referin"# un centru de control principal $i o sta"ie de transmisie cu antene la sol. Segmentul spa"ial va include , sateli"i geosta"ionari care vor emite n !enzile de frecven" 67 =i 65. >n faza sa final# %A%A0 va asigura compati!ilitatea cu sistemele WASS# 8%0(S sau ;SAS $i va deveni parte integrant a ':0SS. ") Sistemul de +orecii ,i"ereniale !i Monitori$are (S,+M) Agen"ia Spa"ial :us a lansat un proiect de implementare a unui sistem de corec"ii diferen"iale $i monitorizare (S?);)# ca versiune a :usiei pentru sistemele WAAS $i 8%0(S. S?); este destinat monitorizrii atDt a sateli"ilor %6(0ASS# cDt =i %&S# oferind corec"ii diferen"iale $i analize de performan" pentru sistemul %6(0ASS. Acest sistem va fi constituit din 7F sta"ii monitoare# toate situate pe teritoriul :usiei# care vor colecta o!serva"ii %0SS cu o frecven" de 7 1z. (!serva"iile vor fi apoi transmise ctre un centru de procesare# pentru determinarea informa"iilor de m!unt"ire. >n prima faz# corec"iile diferen"iale vor fi transmise ctre utilizator prin intermediul internetului sau re"elelor de telefonie. ( op"iune ulterioar# este de a transmite informa"ia de integritate# mpreun cu efemeridele sateli"ilor $i corec"iile ceasurilor satelitare# prin intermediul unei a treia frecven" %6(0ASS %,. >n faza final# toate informa"iile de m!unt"ire vor fi transmise ctre doi sateli"i geosta"ionari. )onform %i!!ons# cei doi sateli"i urmeaz a fi lansa"i n *+7+ $i *+77.&recizia anticipat va fi de apro/imativ +.5 m.Un serviciu de nalt precizie (+.+*-+.5 m) va fi# de asemenea# disponi!il cu spri4inul unei re"ele de sta"ii terestre.

Sisteme de corecii di"ereniale !i monitori$are S,+M Segmentul spa"ial este compus din trei sateli"i geosta"ionari. Semnalele %0SS sunt procesate n ,9 de sta"ii pentru monitorizarea integrit"ii receptorului (:';S). (!serva"iile sunt transmise prin re"elele 8%0(S de arie e/tinsa (8WA0) ctre cele patru centre principale de control (;))). Una din ele este activ# pe cDnd cealalt func"ioneaz ca rezerv activ. Acestea evit erori de punct-unic. )elelalte dou sunt rezerve reci $i sunt activate daca apar erori. 'nforma"iile de augmentare sunt ncrcate pe %8( prin sta"iile de navigare terestr pmDntean (068S). &entru fiecare %8( se vor instala dou 086S# una activ $i una ca rezerv. >ntr-o prima evolu"ie# 8%0(S ofer acoperire pentru aria definit de ctre )onferin"a 8uropeana )ivila de avia"ie (8)A)). >n urmtorul pas de evolu"ie# aria de acoperire va fi e/tins n Africa. &entru al treilea pas ma4or al evolu"iei# 8%0(S va implementa servicii depline %&S 65 de augmentare $i poate include $i Servicii moderne de augmentare %alileo $i %6(0ASS. Agen"ia 8uropean Spa"ial dezvolt semnalul n spa"iu prin conceptul 'nternet (S'S-0e3) pentru a oferii informa"ii 8%0(S. )onceptul SiS0e3 a fost e/tins ntre timp la un serviciu comercial de distri!uire a datelor# numit sistem de acces de date 8%0(S (8?AS). 8?AS ofer n plus servicii de msurtori :';S# prin diverse mi4loace de comunicare.

g) Sistemul Satelitar de Augmentare a Navigaiei (SNAS) Un sistem de augmentare cu !aze n spa"iu este posi!il a fi implementat de ).ina. Sistemul c.inez S@AS este numit ca (S0AS)# de$i un nume oficial nc nu a fost pu!licat. Sistemul de augmentare a fost studiat $i s-a propus a fi implementat n sistemul de navigare al satelitului @eidou-7# folosind canale de comunicare pentru tranzi"iile informa"iei de augmentare. Un alt concept folose$te sarcina utila dedicat S@AS la !ordul sateli"ilor @eidou pentru a transmite informa"ii S@AS similare WAAS.

-a studiu S se citeasc !i!liografia propus de cadrul didactic privind sistemele complementare !azate pe sateli"i.