Sunteți pe pagina 1din 32

cauzele bolilor

Informatiile sunt orientative.Multumesc celor de la care m-am imprumutat.Nu uitati ca boala e un semnal care te ajuta sa constientizezi unde ai gresit.E in puterea ta sa indrepti gresala...

vineri, 5 februarie 2010


De ce ne imbolnavim?
1. DE CE NE N !"N#$IM% Majoritatea oamenilor privesc boala ca pe un g&inion 'n via(a lor) o nedreptate) mai ales dac* este vorba de o maladie ereditar* sau e luat* de la cineva. !rice boal* sau accident ap*rut 'n via(a ta a fost provocat de tine. oala este pur +i simplu un semnal al corpului t*u. ,upracon+tiin(a ta) latura ta divin*) Dumezeul t*u interior '(i trimite un mesaj ca s*-(i atrag* aten(ia asupra faptului c* 'n ac(iunile) vorbele +i g-ndurile tale este ceva care se opune legii iubirii. De aceea este necesar s* captezi mesajul +i s* mul(ume+ti supracon+tiin(ei tale c* (i l-a transmis. Dac* nu reu+e+ti s* descifrezi mesajul) bolile +i accidentele tale nu vor face dec-t s* se intensifice. C*nd starea de r*u persist*) e timpul s* vezi neap*rat despre ce e vorba. Dac* boala e puternic* 'nseamn* c* ea s-a instalat 'n tine de mult* vreme. Este sufletul t*u care strig* ajutor. .rebuie s* revii pe drumul cel bun) pe drumul dragostei. /iecare boal*) indispozi(ie sau accident nu este dec-t un semnal. oala 'nceteaz* de 'ndat* ce ai 'n(eles mesajul. Cu c-t dore+te omul mai mult s* se sc&imbe cu at-t mai repede +i mai u+or se desf*+oar* 'ns*n*to+irea lui. olile sunt cu miile) iar cauza este una singur*0 insuficienta iubire de Dumnezeu. De 'ndat* ce 'ncet*m s* n*zuim c*tre Divin noi ne cufund*m 'n uman +i 'ncepem s* depindem de acesta) adic* de via(*) desf*tare se1ual*) m-ncare) dorin(e +i con+tiin(*. Cu c-t depindem mai mult de acestea cu at-t mai mare va fi 'mboln*virea. .oate aceste boli se lecuiesc 'ntr-un singur mod0 s* accep(i pierderea umanului) s* vezi 'n aceasta voin(a divin* +i s* 'n(elegi c* f*r* boal* nu e1ist* dezvoltare spiritual*. oala este un bec ro+u care ne avertizeaz* asupra faptului c* noi ne afl*m pe un drum gre+it. Dac* ani 'n +ir faci prostii) repet-nd gre+elile) vine o vreme a pl*(ii prin boala pe care singur (i-ai creat-o. De fapt boala se datore+te pierderii divinului din noi) iar 'ns*n*to+irea este rezultatul restabilirii acestei leg*turi. 2ractic te vindeci trupe+te dac* te-ai vindecat suflete+te. Noi oamenii suntem alc*tui(i din trei componente0 trup) suflet +i spirit) asemeni ,finei .reimi0 .at*l) /iul +i ,f-ntul Du& +i orice dezec&ilibru al uneia din cele trei structuri ne aduce suferin(*. oala +i starea de r*u sunt opuse s*n*t*(ii +i st*rii de bine +i se manifest* 'n realitatea ta din vina ta. .u nu po(i s* fii bolnav f*r* ca la un anumit nivel s*-(i cauzezi boala +i po(i s* te faci iar*+i bine 'ntr-o clip*) pur +i simplu deciz-nd aceasta. !amenii care nu cred 'n Dumnezeu sunt mai e1pu+i bolilor datorit* coeficientului de imunitate care este foarte sc*zut) De acea) oamenii credincio+i sunt mai s*n*to+i psi&ic +i fizic dec-t cei care nu au credin(*. Drumul 'ns*n*to+irii este drumul c-tre Dumnezeu. .oate bolile sunt autocreate. 2-n* +i doctorii '+i dau seama acum de modul 'n care oamenii se auto'mboln*vesc. !amenii cu un orgoliu interior crescut atrag boala +i nenorocirea. oala ne oblig* s* ne sc&imb*m l*untric) s* ne transform*m) s* acumul*m iubire pentru Dumnezeu. Cu c-t mai puternic se sc&imb* omul l*untric 'n direc(ia bun* cu at-t mai pu(ine medicamente 'i sunt necesare +i mai repede poate 'nvinge boala. ntotdeauna bolile apar 'n c-mpul energetic al omului cu mul(i ani 'nainte ca ele s* se manifeste 'n planul fizic. C-mpul energetic este primordial 'n raport cu corpul +i 'i determin* acestuia soarta) caracterul +i starea fizc*. !rganismul trebuie s* bloc&eze programele distructive ce au p*truns 'n c-mpul omului. Cu c-t este mai puternic +i mai periculos programul distructiv) cu at-t mai eficient* +i mai sigur* poate s* fie blocarea acestuia) adic* boala. C-nd omul 'ncalc* "egile ,upreme se abate de la calea sa de evolu(ie) i se deformeaz* structura

energetic*) apar bre+e 'n sistemul s*u defensiv +i el devine o prad* u+oar* pentru virusu) care 'ndepline+te func(iile unui program punitiv. !mul 'ncepe s* fie bolnav. olile grave contribuie la protejarea structurii spirituale. Dac* distrugem armonia dintre noi +i univers vom avea parte de boli) nefericire) necazuri +i suferin(e. 3-ndurile sumbre) pline de ne'ncredre) grijile) ura +i frica) 'mpreun* cu rudele lor0 an1ietatea) am*r*ciunea) ner*bdarea) avari(ia) lipsa de amabilitate) obiceiul de a judeca pe al(ii +i de a-i condamna) toate acestea atac* trupul la nivelul celulei) ceea ce va conduce la suferin(*) nefericire +i deprimare. n aceste condi(ii este imposibil s* ai un corp s*n*tos. 2rin g-ndurile) dorin(ele +i obiceiurile noastre inducem s*n*tate sau boal* 'n corpul fizic. Noi suntem singurii r*spunz*tori pentru starea noastr* de s*n*tate) pentru fericirea +i nereu+itele noastre. Nu Dumnezeu ne trimite boli) accidente sau suferin(e) ci noi ni le creem singuri prin g-ndurile noastre distructive. Cu alte cuvinte) culegem ce am sem*nat 'n trecut. ,entimentul de prosperitate prin rezonan(* atrage prosperitatea. 4-(i fi team* de o boal* 'nseamn* a-i 'nlesni evolu(ia) a o provoca. Dac* ave(i g-nduri despre boal* +i suferin(* trupul va atrage aceste g-nduri 'n corpul fizic. 3-ndi(i-v* c* 'nt-mpl*rile nu sunt cauze ci efecte ale st*rii mentale 'n care v* complace(i. oala nu trebuie considerat* ca o pedeaps* sau ca o nedreptate. Ea este cel mai drept act din e1isten(a noastr*) pentru c* a fost generat* de comportamentul nostru mental +i afectiv. 2rin g-nd omul se 'mboln*ve+te +i tot prin g-nd el se vindec*. !rice boal* porne+te din minte. Mul(i bolnavi '+i preg*tesc 'n mental) cu str*duin(*) anii de-a r-ndul) o 'nboln*vire definitiv*. Nimic nu se manifest* 'n corp f*r* s* aib* un prototip mental corespunz*tor. 4dev*rata vindecare 'ncepe 'n momentul 'n care ne g-ndim ce am vrea s* facem atunci c-nd ne vom rec-+tiga s*n*tatea. Nu tratamentul medical este cauza vindec*rii) ci credin(a ferm*. 5De ve(i crede) toate sunt cu putin(* celui care crede5. 6Marcu 7) 89: C-nd suntem bolnavi s* cerem s* ni se dea s*n*tate +i nu s* fim vindeca(i de boal*. n cazul unui om bolnav) cu c-t v* teme(i mai mult pentru el cu at-t produce(i un r*u mai mare +i-l 'mpiedica(i s* supravie(uiasc*. C-nd se 'mboln*ve+te cineva s*-i acord*m un ajutor minim +i foarte deta+at) nu unul sufocant. 4ten(ia e1agerat* 'n timpul bolii 'ntre(ine boala +i dependen(a. Dac* comp*time+ti un om) te po(i 'mboln*vi. 2e om po(i s*-l aju(i) dar nu s*-l comp*time+ti. Comp*timirea se adreseaz* corpului +i poate prejudicia spiritul omului. C-nd comp*time+ti un om bolnav 'nseamn* s* nu fii de acord cu boala lui) dar nu iei 'n considerare cauzele spirituale ale bolii respective) care favorizeaz* destr*marea spiritului. De aceea) boala trebuie acceptat* cu smerenie. ,ingura solu(ie a celorlal(i este s* se roage pentru s*n*tatea lui) dar nu s*-l comp*timeasc*. Medicul panseaz* rana +i Dumnezeu o vindec*. C-nd rana este tratat* cu iubire ea se vindec* repede. $indecarea poate fi instantanee sau poate dura o via(*) 'n func(ie de c-t de mult a-(i capitulat 'n fa(a iubirii. n m*sura 'n care putem p*stra 'n suflet starea de bucurie +i iubire vom putea s* 'nvingem treptat orice boal*. $indec*rile au loc doar atunci c-nd gre+elile sunt pl*tite) lec(iile 'nv*(ate) aten(ionarea luat* 'n seam*. Nu este suficient s* accept*m boala) trebuie s* ne bucur*m c* ea ne salveaz* sufletul +i trupul. Noi trebuie s* accept*m toate umilin(ele) nepl*cerile pricinuite trupului nostru prin intermediul c*rora ni se purific* sufletul. !biceiul oamenilor de a discuta 'n societate despre simtomele diverselor boli) cauzele lor) mor(i) agonii +i scene de co+mar atrag asupra lor un torent de impresii d*un*toare) care le vor pricinui boli +i suferin(e. ,* nu uita(i locul 'n care v-a(i n*scut. De locul 'n care a(i v*zut lumina zilei +i de poporul din care v* trage(i v-a leagat +i v* leag* 'ntotdeauna energii uria+e) cu influen(e neb*nuite. ,* nu uita(i c* un om bolnav va fi ajutat cel mai bine s* se vindece 'n locul 'n care s-a n*scut) pentru c* numai acolo paternul lui bioenergetic func(ioneaz* cel mai bine. Dac* avem curajul s* fim cinsti(i cu noi putem u+or s* observ*m c*0 jum*tate din via(* ne

str*duim s* ne distrugem s*n*tatea pentru avere) pentru ca apoi 'n cealalt* jum*tate s* c&eltuim averea pentru a ne rec-+tiga s*n*tatea) c-t se mai poate din ea. 8. C4;<E"E ,2I=I.;4"E 4"E !"I"!= 2rin boal* omul trebuie s* 'n(eleag* c* a gre+it undeva pe drumul vie(ii +i p-n* nu-+i elimin* gre+eala nu se poate vindeca dec-t par(ial) deoarece 'n el persist* cauza generatoare de r*u. De aceea trebuie ca mai 'nt-i s* fie depistat* cauza bolii) iar bolnavul s* 'n(eleag* s* evite pe viitor gre+elile comise) Dac* nu se elimin* cauza aceasta poate alimenta 'n continuare boala sau poate migra de la un organ la altul. C-nd cauzele vor fi eliminate boala va disp*rea. 4stfel0 4CNEE4 6co+urile:0'nseamn* neacceptarea propriei persoane. Nu '(i place propria persoan*. 4"C!!"I,M;"0 implic* probleme legate de tat*l s*u> trebuie cultiv*t* deta+area de acesta. 4lcoolicul p*r*se+te familia) slujba) via(a) dar nu se las* de alcool. El se afl* 'n rela(ie de dependen(* de alcool +i aceasta 'nseamn* c* din suflet lipse+te iubirea. 2ersoana trebuie s* iubeasc*. ,* iubeasc* lumea din jur +i) dac* acest sentiment 'i lipse+te) 'n suflet i se instaleaz* o stare de disconfort) de c&in spiritual. De aceea el 'ncearc* s*-+i reprime aceast* durere prin orice mijloace. .rebuie ca omul s* 'nceteze s* mai poarte sup*rarea pe lumea din jur +i s* intre 'n armonie cu ea) pentru c* armonia 'nseamn* iubire. Cine de nimeni nu este iubit +i pe nimeni nu iube+te foarte u+or se pierde 'n valurile ispitelor. Cei mai mul(i dintre oamenii nenoroci(i +i dintre f*c*torii de rele sunt jertfe ale unei copil*rii triste) 'n care au fost lipsi(i de iubire +i de purtarea de grije. 4ce+tia nu au ajuns s* iubeasc* pe nimeni. Nu trebuie uitat niciodat* c* lucrurile care ne fac dependen(i genereaz* numai suferin(*. 4/EC?I;NI"E 2;"M!N4=E0 p*streaz* deseori jale reprimat*) necazuri) sup*r*ri) frica de a sim(i pl*cerea +i bucuriile vie(ii. .uberculoza arat* c* 'ntr-o via(* anterioar* persoana respectiv* a tr*it numai pentru valorile materiale.3-ndirea r*ului despre lumea 'nconjur*toare. .uberculoza) pneumonia +i bron+ita se datoreaz* unor sup*r*ri de lung* durat*. C-nd nu iubim lumea 'nconjur*toare au de suferit pl*m-nii. 4/EC?I;NI "4 ,;2=4=EN4"E0 'nseamn* indiferen(*) ignoran(* fa(* de sine) an1ietate. 4"E=3II"E0 sunt rezultatul sup*r*rilor interioare) al nemul(umirilor fa(* de oamenii apropia(i +i lumea 'nconjur*toare. 4MI3D4"I.40 reprezint* consecin(ele st*rilor de team*) a emo(iilor reprimate. 4NEMI40 este o utilizare incorect* a o1igenului la nivelul globulelor ro+ii +i este consecin(a unui refuz de a-+i utiliza talentele 'n serviciul aproapelui. 4N3@IN40 reprezint* teama de a se e1prima sau de a cere ceva p*rin(ilor sau partenerului. 42ENDICI.40 frica de via(*) blocarea curgerii binelui 4=.=I.40 apare la persoanele care nu sunt iubite. ,pirit prea critic +i rigiditate provenit* din mental. Nu 'ncerca s*-i sc&imbi pe ceilal(i) accept*-i pe ceilal(i a+a cum sunt. Dac* artrita e prezent* la nivelul m-inilor) bra(elor) picioarelor +i +oldurilor e+ti 'ncredin(at c* oamenii se folosesc de tine. n realitate nu e1primi ceea ce vrei. 4ccept* 'ntotdeauna s* te sacrifici pentru ceilal(i +i apoi s* 'ncepi s*-i critici. Corpul t*u '(i spune c* e vremea s* te afirmi prin tine 'nsu(i. 4=.E=!,C"E=!<40 rezisten(*) tensiuni) refuzul de a vedea binele. 4,.M;"0 iubire ascuns*) 'n*bu+it*. 2l-ns suprimat. ! femeie +i-a alungat fica din cas*. 4ceasta a crescut) apoi s-a 'mboln*vit de astm) care nu a mai putut fi tratat cu medicamente. C-nd fica a reu+it s*-+i ierte mama) astmul i-a trecut. 4;.I,M0 'ntro e1perien(* anterioar*) individul a manifestat refuz al societ*(ii 6mizantropie:) duc-nd o via(* marginal*. 4cum singura solu(ie este iubirea pe care va trebui s* o d*ruiasc* +i s* o primeasc* de la apropia(ii s*i. 4.4C) 42!2"EAIE0 fuga de familie) de sine +i de via(*. ;n accident indic* un sentiment de vinov*(ie. ;n accident este de fapt un avertisment 'n plus pentru a deveni con+tient de faptul c* e inutil s* te sim(i vinovat. 4<IN;"0 reprezint* aspecte creatoare +i procreatoare ale individului. ! problem* a bazinului subliniaz* c* c&aBra r*d*cin* nu func(ioneaz* corect. n general) disfunc(ia se datoreaz* sc&emelor negative privind se1ualitatea. I"40 pl*cerea pentru m*nc*ruri fierbin(i) iu(i) acre) uscate +i s*rate deranjeaz* func(ia bilei. De asemenea m-nia) sup*rarea) frica) activitatea se1ual* e1cesiv* sunt factori de dereglare a bilei.

!4"4 24=CIN,!N0 reprezint* teama +i dorin(a intens* de a controla tot +i pe to(i. !"I"E DE 2IE"E0 apar datorit* acumul*rii to1inelor 'n s-nge. Dar mai sunt generate +i de tulbur*rile &ormonale. 2roblema pielei subliniaz* teama individului de a se e1prima total) de a fi el 'nsu+i) de a se desc&ide complet. 2soriazisul +i alte boli de piele reprezint* o lips* de iubire pentru sine +i o respingere a tot ce via(a 'i ofer* individului. 2soriazisul poate fi +i cauza unui orgoliu nest*vilit) o trufie e1acerbat*. Conflictul psi&ic cu spa(iul poate predispune la boli de piele. =!NDI.40 se declan+eaz* 'ntr-un mediu familial foarte tensionat. !"I"E NE=$!4,E0 se refer* la sistemul nervos central) cel care conduce) coordoneaz* toat* via(a omului. El reprezint* comandamentul suprem al sistemului nervos +i al 'ntregului organism. ,tarea pe care medicii o numesc depresie este o lips* a dorin(ei de a tr*i. 4cest program poate fi o urmare a lipsei dorin(ei de a avea copii sau se na+te un copil nedorit 6fat* 'n loc de b*iat sau invers) +.a.:. De fapt cele mai multe gre+eli ale p*rin(ilor 'n timpul sarcinii fa(* de viitorul copil creaz* acestuia un program de autodistrugere. De aceea deprimarea odat* instalat* nu mai poate fi u+or vindecat*. C-nd te sim(i continuu nefericit +i nemul(umit) c-nd nimic din jur nu-(i mai place te 'ndrep(i spre depresie. Depresia este o agresiune 'mpotriva ta 'nsu(i. Conflictul cu spa(iul 'n care tr*ie+ti predispune la dizarmonii nervoase. 3rijile permanente sunt p*cate 'mpotriva propriei tale naturi. Ele au urm*ri asupra sistemului nervos sau asupra acelor boli care (in de somatiz*ri nervoase. Nemul(umirea de sine) ne'ncrederea 'n propria persoan* duce la dizarmonii psi&ice) bolile de vedere) de auz) de percep(ie. Dac* te autoculpabilizezi) predispozi(ia de a ac&izi(iona o boal* psi&ic* este foarte mare. ,tresul) tensiunea) 'ngrijorarea provoc* insomnie) dureri de cap) alergii) boli cronice) ulcere) tensiune arterial*) infec(ii etc. olile pe fond nervos provin din ciud*) m-nie +i alimentarea cu g-nduri negative. ,t*rile de stres din copil*rie +i adolescen(* care n-au fost dep*+ite pot influen(a negativ caracterul) s*n*tatea +i soarta urma+ilor. Dac* un om p*streaz* pic* celui decedat) acest lucru se va reflecta negativ asupra sa +i poate duce la diferite boli) tulbur*ri psi&ice) sc&imbarea caracterului. Cei care nu cred 'n Dumnezeu sunt aliena(i) 'nstr*ina(i) 'ndep*rta(i de natura uman*) de Dumnezeu. De aceia oamenii care nu cred 'n Dumnezeu sunt mai e1pu+i la boli datorit* sc*derii coeficientului de imunitate. Nelini+tea este ucig*toare. $alul de nelini+te din sufletul nostru este oglinda angoasei) a an1iet*(ii) fricii etc. Nevroza an1ioas* se caracterizeaz* printr-o stare de nelini+te) adesea e1trem*) cu fric* de moarte +i cu sufoc*ri) cu palpita(ii) transpira(ii) ame(eli) tremur*turi +i cu senza(ia de oprire a inimii. C4NCE=;"0 este boala 'ntrist*rii) reprimarea sentimentului negativ) deprimarea +i nemul(umirea fa(* de sine) de soart* +i ata+ament fa(* de viitor. olnavii de cancer cad 'n depresie +i regret* trecutul. =egenerarea iubirii fa(* de al(i oameni este prima cale spre vindecarea cancerului +i a altor boli. /emeile care (in mari sup*r*ri 'n profunzime se 'mboln*vesc de cancer. De fapt toate emo(iile 'n*bu+ite produc cancerul. Emo(iile ascunse mult* vreme 'n tine sf-r+esc prin a e1ploda) ceea ce provoac* +i e1plozia celulelor din corpul t*u. Dac* jignim prin cuvinte persoana iubit* putem s* ne alegem cu cancer la buze) la limb* sau gingii) iar dac* vom critica 'n permanen(* ne vom 'mboln*vi de cancer &epatic. Dac* ne vom sup*ra 'n permanen(* pe persoana iubit*) pe sine +i pe soart* ne vom 'mboln*vi de cancer la piept. Dac* vom g-ndi agresiv despre cei apropia(i risc*m un cancer la stomac. Cauza spiritual* a cancerului const* 'n faptul c* individul nu a asimilat cel pu(in jum*tate din lec(iile Barmice ce i-au fost propuse 'n aceast* via(*) refuz-nd astfel evolu(ia. Cancerul reprezint* o autodistrugere) ceea ce face vindecarea dificil*. De fapt) cancerul este o boal* a sufletului +i de aceea trebuie vindecat 'nt-i sufletul. C4NCE=;" M4M4=0 se datoreaz* sup*r*rilor pe tema iubirii +i o permanent* nemul(umire 'n leg*tur* cu banii) cu situa(ia material*.

C4NCE=;" "4 2=!,.4.#0 apare datorit* lipsei dorin(ei de a tr*i) care love+te 'n prima c&aBr*. Cancerul stopeaz* dorin(a de a-(i ucide propriul suflet. CE/4"EE) MI3=ENE"E0 sup*rarea puternic* pe un semen al t*u duce la un blocaj energetic.=emediul se realizeaz* prin sc&imbarea g-ndului de ur* 'n pace +i adoptarea unei g-ndiri pozitive. =estabilind legea iubirii prin iertare '(i recape(i s*n*tatea. CE4/4 N?E2ENI.#0 refuzul de a se sc&imba) teama de noutate. CE";"I.40 'nseamn* m-nie depozitat*. C@E"I40 e1prim* team*) tensiune +i 'ncercarea de a controla totul. Ne'ncrederea 'n procesul vie(ii. C!"E,.E=!";" C=E,C;.0 corespunde 'n*spririi naturii sentimentale) rigidit*(ii persoanelor care '+i creaz* o carapace de protec(ie. 4cel individ are o mare team* de a accepta bucuria. El ar trebui ca 'n permanen(* s* lase emo(ia +i energia iubirii s* curg* prin fiin(a lui. C!"!4N4 $E=.E =4"#0 este a1ul care poart* amprenta 'mplinirilor noastre) a blocajelor noastre +i a temerilor noastre) a refuzului de a evolua) de a iubi) a tuturor suferin(elor +i temerilor pe care acestea le genereaz*. Durerea 'n coloana vertebral* este de regul* sup*rarea pe omul apropiat) pe sine +i pe soart*. Dac* amploarea sup*r*rilor este mare poate s* apar* o deformare a coloanei) o fractur* sau s* se formeze o cocoa+e. n aceast* situa(ie trebuie s* v* ruga(i pentru dvs. +i pentru 'ntregul neam ca s* fie 'ndep*rtate sup*r*rile) nemul(umirile de sine) de situa(ie +i de soart*. !mul apropiat) 'ndr*git) este dat de soart* +i Dumnezeu) iar sup*r*rile mari la adresa lui sunt) simultan) sup*r*ri pe soart* +i Dumnezeu. locajele 'n partea de jos a coloanei indic* teama de viitor +i lipsa de sus(inere financiar*. Durerile sau blocajele 'n partea de mijloc a coloanei indic* un sentiment de culpabilitate +i dificult*(i de deta+are fa(* de trecut. Durerile sau blocajele 'n partea de sus a coloanei indic* ne'n(elegerea de c*tre anturaj) o lips* de sus(inere afectiv*) impresia permanent* c* are ni+te responsabilit*(i greu de suportat. ! sciatic*) de e1emplu) indic* teama de viitor +i de problemele b*ne+ti) nesus(inerea din partea anturajului. /racturile de coloan* apar nu numai c* te superi r*u) dar +i pentru c* te superi pe cineva. !amenii sup*r*cio+i nu +tiu s* accepte umilirea dorin(elor +i) de aceea) au coloana 'ncovoiat*. . C!M40 fuga de cineva sau de ceva. C!N3E,.I4 CE=E =4"#0 se datoreaz* respingerii vie(ii +i afi+area unei 'nc*p*(-n*ri. ;ra se na+te 'n cap +i se bloc&eaz* prin traumatism cranio-cerebral. C!NE;C.I$I.40 m-nie nee1primat*) frustare. C!N,.I24?I40 ata+ament) posesivitate) refuz de a se debarasa de vec&ile sc&eme devenite inutile. Nu vrea s* fac* loc la ceva nou. .rebuie s* lase trecutul +i s* mearg* mai departe. DE3E.E"E 4=.=I.ICE0 dorin(a de a fi pedepsit) culpabiliz*ri) senza(ia de victim*. DI4=EE40 team*) refuzul de a sl*bi 'ncordarea. =efuzul de accepta idei noi. DI4 E.;"0 nu-i at-t o boal* c-t o reac(ie de ap*rare a organizmului. !rganismul trebuie s* bloc&eze programele distructive ale altor oameni p*trunse 'n c-mpul acestuia. Cu c-t mai puternic +i mai periculos este programul distructiv cu at-t mai eficient* +i mai sigur* trebuie s* fie blocarea acestuia) respectiv a bolii semnalate. Cauza principal* este dorirea unui r*u din tot sufletul unei persoane iubite +i de care te-ai desp*r(it. 4ceste sentimente provoac* diabetul pentru c* au ucis iubirea +i prin aceasta leg*tura cu cosmosul. De aceea s* nu renun(a(i niciodat* la persoana iubit*. "a paisprezece ani o fat* se 'ndr*goste+te puternic de un t-n*r) 'ns* a trebuit s* se despart* c* erau incompatibili. /ata a 'nceput s*-l urasc* de moarte pe t-n*r. 2rin uciderea acestei iubiri ea a c*p*tat diabet) 'ntruc-t a 'nc*lcat legile de baz* ale universului. ,-a produs o ruptur* 'ntre ea +i Dumnezeu. DIN?II0 dificult*(i 'n a lua decizii. Distrugerea din(ilor apare ca efect al vorbelor rele adresate p*rin(ilor) rudelor +i urarea r*ului oamenilor apropia(i. 2l-ngerea de soarta proprie +i o alimenta(ie incorect*) e1isten(a geloziei +i a sup*r*rilor ascunse. ! durere a din(ilor 'nseamn* c* e timpul s* iei o decizie f*r* s*-(i fie team* de rezultate.. ntruc-t din(ii (in de dorin(e) lipsa din(ilor din fa(* este dovada unei bloc*ri dure a se1ualit*(ii necontrolate.

ENCE/4"!24.IE0 certurile foarte puternice 'nainte de na+terea unui copil) ajung-nd p-n* la limita divor(ului +i) c&iar) la g-nduri de sinucidere fi1eaz* 'n structura c-mpului copilului programe puternic distructive. Copilul care se na+te pl*te+te prin aceast* boal*. E2I"E2,I40 este rezultatul unei depresii de profunzime. /E =40 este un semn de furie interioar* gata s* e1plodeze. .oate dorin(ele 'n*bu+ite) 'nc&ise 'n tine e1plodeaz*. nceteaz* s* aduni totul 'n tine. ,up*rarea +i furia nu-(i sunt benefice) te pedepse+ti singur. /IC4.;"0 este organul care riposteaz* la sup*rarile pe oamenii apropia(i +i p*streaz* deseori m-nie reprimat*. /icatul este sediul celor mai negative emo(ii 6ura) m-nia) furia:. 2roblemele de ficat vin dintr-o m-nie 'ndreptat* 'mpotriva propriei persoane) ca rezultat al unui conflict 'ntre suflet +i mental. /icatul sufer* la persoanele c*rora le place s* fac* o apreciere dur* a celor apropia(i. ,tresurile de orice natur* au un efect negativ asupra ficatului. /icatul este un instrument al sufletului +i) de aceea tratamentul depresiei nu poate fi desp*r(it de cel al ficatului. ! mare putere o au emo(iile asupra ficatului +i a secre(iilor bilei. Emo(iile pozitive F bucuria) buna dispozi(ie) voia bun* F m*resc secre(ia bilei) iar sup*r*rile o opresc par(ial sau complect. /icatul este foarte sensibil la sup*r*ri. ,* ne amintim de un proverb popular care spune de sup*rare i s-a v*rsat fierea 'n s-nge. ,up*r*rile agresive pe oamenii apropia(i determin* cancerul ficatului. 2roblemele de vezic* biliar* arat* 'ngustime de spirit. Icterul se poate declan+a la individul care sufer* un prejudiciu pe care el nu-l va +ti s*-l 'ndrepte. @epatita reprezint* rezisten(* la sc&imbare. =efuzul de a vedea limpede) de a discerne. /icatul este legat +i de credin(*. Credin(a 'n univers permite emo(iilor negative s* curg* pentru a cur*(a ficatul. /=I3IDI.4.E40 team*) negarea pl*cerii. Credin(a c* se1ul este r*u. 2arteneri insensibili. 34M E"E0 reprezint* personalitatea) Eu-" inferior. ,unt 'n analogie cu semnul v*rs*torului. 3G.;"0 orice problem* legat* de g-t corespunde temerii de a 'ntreba +i de a se e1prima) sau un blocaj al creativit*(ii inspirate. =efuzul sc&imb*rii) rigiditate) m-nie ascuns* datorit* unor cuvinte jignitoare. 3EN;C@II0 simbolizeaz* leg*tura 'ntre suflet +i personalitate. ! problem* la genuc&i indic* o 'ndep*rtare de scopul s*u din aceast* 'ncarnare +i un refuz de a evolua) m-ndrie 'nmagazinat*) 'nc*p*(-nare +i lips* de fle1ibilitate.. 3IN3II"E0 durerea gingiilor 'nseamn* c* trebuie s*-(i 'nt*re+ti &ot*r-rea luat*. 3"E<NE"E0 reprezint* capacitatea de a lua noi direc(ii. /iin(a 'ncarnat* este dual*) dispun-nd de parte masculin* +i de parte femenin*. Este natural ca gamba) ce reprezint* tocmai personalitatea) s* aib* dou* oase F tibia +i peroneul. 2entru o femeie tibia corespunde se1ului s*u) iar peroneul reprezint* partea sa masculin* incon+tient*. "a b*rbat tibia 'i reprezint* se1ul) iar peroneul partea sa femenin* incon+tient*. 3=E4?4) $#=,#.;=I"E0 respingerea unei idei) a unei persoane sau a unei e1perien(e. 2entru o femeie 'ns*rcinat* arat* c* nu a vrut s* aib* copilul. 3;.;=4I;"0 se declan+eaz* 'ntr-o perioad* de confuzie a individului sau 'n urma unei temeri) culpabilit*(i. Nasul care curge reprezint* lacrimi +i o purificare necesar*. @EM!=43II"E N4<4"E0 cauza principal* este trufia. @EM!=!I<II0 teama de a sl*bi 'ncordarea. @E=NI4 DE DI,C0 'nseamn* indecizie) senza(ia c* via(a a devenit de nesuportat. @E=2E,;"0 culpabilitate se1ual*. @I2E=.EN,I;NE40 subliniaz* o facultate de a iubi prea limitat +i o lips* de compasiune. 2ersoana trebuie s*-+i e1prime iubirea pentru tot ceea ce 'nt-lne+te +i pentru tot ceea ce vede. ! alt* cauz* poate fi vec&ile probleme emo(ionale) nerezolvate. @I2!.EN,I;NE40 arat*) de asemenea) o iubire limitat*) dar 'n sensul c* aceast* persoan* a fost foarte negativ* +i defetist*) necrez-nd 'n iubire. ! alt* cauz* ar fi lipsa de iubire 'n copil*rie. @!M!,EA;4"I.4.E40 femeia geloas* r*pe+te aptitudinile copiilor +i nepo(ilor ei +i 'i 'mpinge la &omose1ualitate. 3elosul ajunge nu numai la sterilitatea fizic*) ci +i creatoare. ;n om &omose1ual este incredibil de gelos 'n interior. 4lcolismul +i narcomania sunt alte forme de

blocare a geloziei. IM2!.EN?40 4pare din cauza geloziei) a sup*r*rilor +i a dispre(ului fa(* de femei. 4ceast* agresiune se dezvolt* +i programul de autodistrugere afecteaz* sistemul urogenital. Dac* b*rbatul a fost deseori sup*rat pe femei) a g-ndit r*u despre ele) el este un viitor impotent. INIM40 reprezint* centrul iubirii. Dac* nu-+i e1prim* desc&is sentimentele individul '+i 'nc&ide c&aBra inimii +i risc* s* aib* probleme cardiace. Datorit* reprim*rii emo(ionale +i a sentimentelor multe persoane au probleme cardiace. ;n om bolnav de inim* este depozitarul unei cantit*(i enorme de g-nduri de ur*. 2roblemele conflictuale 'ndelungate) insatisfac(iile) conflictele interpersonale genereaz* &ipertensiuni esen(iale +i boli de inim*. olile cardiace au drept cauze gelozia +i sup*rarea pe oamenii apropia(i. 2rin g-nduri de iubire a semenilor +i a "ui Dumnezeu se vor putea anula g-ndurile de ur*. "ipsa afec(iunii poate deregla inima. Dragostea +i compasiunea pot constitui for(a terapeutic* care ajut* la refacerea inimii. 2ersoanele care '+i reprim* sentimentele acumuleaz* blocaje energetice la nivelul inimii. Dtim c* verdele este culoarea predominant* a inimii. De aceea o plimbare 'ntr-o p*dure 'ndep*rtat* de agita(ia ora+elor sau 'ntr-un lan 'nverzit va spori s*n*tatea +i vitalitatea inimii. 4celea+i efecte se pot ob(ine prin folosirea 'n timpul medita(iei a unor pietre sau cristale de culoare verde. =eumatismul cardiovascular are dou* cauze0 o lung* perioad* de sup*rare sau triste(e precum +i din cauza unei e1puneri repetate la factorii climaterici nocivi) cum este frigul. ;n atac cardiac arat* c* persoana nu transmite suficient energia iubirii. Ea va trebui s*-+i manifeste iubirea 'n toate rela(iile sale. IN,!MNI40 provine din totala incapacitate a spiritului de a-+i concentra puterile pentru a-+i focaliza g-ndurile. .ratamentul pentru vindecarea insomniei trebuie s* 'nceap* ziua. Este necesar s* v* deprinde(i spiritul s*-+i 'ndrepte toat* for(a g-ndirii asupra actului pe care tocmai '-l efectua(i. C-nd 'mpr*+tia(i for(a g'ndirilor 'n mai multe locuri) sl*bi(i capacitatea spiritului de a se concentra) din care cauz* seara 'i este din ce 'n ce mai greu s* se deta+eze de trup +i s* se re'ntoarc* diminea(a cu for(ele ref*cute. Nu putem avea un somn bun noaptea dec-t dac* spiritul se retrage din corp. Insomnia mai este generat* de 'ntre(inerea unor g-nduri de culpabilitate. !glinzile din dormitor sunt r*spunz*toare de cazurile de insomnie. IN.E,.IN;" 3=!, DI ,; ?I=E0 refuzul de a 'n(elege unele lec(ii de via(* din punct de vedere evolutiv. Dac* omul nu suport* stresul se 'mboln*ve+te intestinul gros) iar dac* se 'nfurie acumuleaz* agresivitate +i se 'mboln*ve+te cel sub(ire. Intestinul sub(ire sufer* c-nd agresivitatea nu este suprimat*. Informa(ia este receptat* 'n primul r-nd de intestin) care are rolul principal 'n prelucrarea primar* a acesteia. =eaua dispozi(ie) plictiseala +i nereu+itele la serviciu conduc la o func(ionare defectuoas* a intestinului gros. n cazul c-nd se manifest* constipa(ia) ea trebuie de urgen(* tratat*) pentru a nu se 'nt-rzia prea mult evacuarea. ,tarea de s*n*tate a unei persoane este 'n leg*tur* direct* cu evacuarea regulat* a intestinului gros. M #.=GNI=E4 2=EC!CE0 De fapt) cauza 'mb*tr-nirii precoce const* 'n otr*virea cronic* a organismului cu to1inele din intestinul gros. Iaurtul) laptele acru) derivate ale laptelui con(in-nd acid lactic) distrug bacteriile din intestinul gros +i reduc astfel to1inele. "4=IN3I.40 'n acest caz (i-e team* s* te e1primi +i nu e+ti 'n stare s*-(i spui p*rerea. Dac* laringita ta ascunde sup*rare +i furie trebuie s* o e1primi) altfel furia va cre+te 'n tine. "E;CEMI40 'nseamn* m-ndrie necontrolat*. "IM/40 pl*cerea e1agerat* pentru dulciuri) pentru m-nc*ruri acre +i s*rate) alimente greu digerabile +i e1ces de produse lactate. MGINI"E0 m-inile +i picioarele oamenilor gelo+i sunt prost irigate cu s-nge. Deci) r*cirea membrelor este o problem* de gelozie +i de ata+are de rela(ii. Dac* palmele transpir* 'nseamn* c* e1ist* o tendin(* m*rit* 'n subcon+tent de a controla situa(ia. 4dic* e1ist* un ata+ament crescut fa(* de aptitudini +i un destin favorabil. Cu c-t ne transpir* mai mult m-inile cu at-t avem mai multe nepl*ceri +i insuccese.

ngrijirea) t*ierea +i pilirea ung&iilor de la m-ini +i picioare s* se fac* numai 'n zilele de vineri) dup* apusul soarelui)pentru c* devin mai tari. .raumatismele) facturile) pierderea m-inilor +i picioarelor reprezint* un orgoliu e1agerat. M;DC#.;=I"E DE 4NIM4"0 m-nie interioar*) simte nevoia de pedeaps*. N4,;"0 te deranjeaz* ceva sau cineva pe care nu po(i s*-l supor(i. .oate sunt semanle ale corpului t*u care-(i spun c* nu este bine ce faci) c* nu trebuie s* te la+i afectat. Nasul reprezint* intui(ia +i cunoa+terea de sine) fiind legat de c&arBa frontal*. !C@II0 indic* teama de viitor) frica de a vedea 'nainte +i faptul c* 'ntr-o e1perien(* precedent* individul nu a dorit s* vad* nici s*-i ajute pe apropia(ii s*i. Cauza miopiei o constituie deformarea structurilor c-mpului la nivelul capului) determinate de sentimentul de ur*) precum +i de nemul(umirea de sine +i frica de a vedea 'nainte. ! principal* cauz* este agresivitatea al c*rui motiv este gelozia. Cu c-t un om are un caracter mai rigid cu at-t mai ascuns) mai profund p*trunde agresivitatea 'n subcon+tient +i devine mai periculoas*. Dac* la invidie se adaug* distre(ul) dac* 'n caracter avem vanitate +i cruzime se produce un program de autodistrugere care se manifest* cu ruperea retinei sau orbire) sau un grav traumatism cranian. $ederea slab* este determinat* de ura 'mpotriva unei femei sau b*rbat. 2urificarea se face prin spovedanie +i rug*ciune. 4ta+area de rela(ii +i idealuri distruge vederea. 3laucomul este cauzat de subiecte de neiertare restante de mult timp. 4tunci c-nd iube+ti lumea mai mult dec-t pe Dumnezeu '(i pierzi vederea. Mul(i la b*tr-ne(e '+i pierd vederea pentru c* se leag* prea mult de aceast* lume. !,.E!2!=!<40 persoana afectat* simte c* nu mai are un suport 'n aceast* via(*. n majoritatea produselor de origine animal* e1ist* acid uric) care poate fi neutralizat numai cu calciu. n cazul 'n care corpul nu l-ar neutraliza cu calciu) noi am muri. De aceea corpul nostru este nevoit s* e1trag* calciu din oase) ceea ce conduce la osteoporz*. De asemenea +i concentratele za&aroase) care sunt alimente acide) pot agrava fenomenul. 2ersoana 'n cauz* s* caute s* consume pe+te 6&eringi: la cuptor) care con(ine vitamina D8) necesar* metaboliz*rii calciului 'n organism. 24NC=E4,;"0 are rolul de a ec&ilibra contribu(ia de glucoz* 6za&*r: 'n s-nge. Dac* individul consum* prea mult za&*r +i dulciuri concentrate acestea provoac* dezordini 'n organismul s*u +i o &ipersecre(ie de insulin*) care conduce la &iperglicemie. 4stfel insulina secretat* 'n cantit*(i mari favorizeaz* sinteza crescut* de gr*simi) conduc-nd la obezitate) diabet za&arat) ateroscleroz*. 2ancreatita) diabetul za&arat +i cancerul pancreatic sunt semne ale faptului c* omul iubit +i iubirea pentru el au devenit o valoare absolut*. De fapt) prioritar era 'n primul r-nd iubirea pentru Dumnezeu. Din cauza acestui sistem eronat al valorilor) a 'nceput s* creasc* brusc agresivitatea subcon+tient* +i) 'n consecin(*) s-a format tumoarea. C-nd vei 'n(elege c* fericirea suprem* +i sensul vie(ii 'nseamn* de fapt iubirea pentru Dumnezeu) dispare agresivitatea +i) astfel) tumoarea. De obicei problemele pancreasului apar la persoanele care cred c* nu merit* s* se bucure de nimic 'n via(*. De multe ori fac pl*cerile altora) persoanele respective au 'n interiorul lor o mare triste(e ascuns* foarte bine. 2ICI!4=E"E0 reprezint* ancorarea) cone1iunea cu terra +i cu manifestarea. 2roblemele de la picioare simbolizeaz* un refuz de a avansa) de a evolua) sau teama de a stagna 'n via(*) team* de viitor. 4tunci c-nd omul este nemul(umit de soarta sa 'l dor adeseori picioarele. 4tunci c-nd omul este gata ca pentru o soart* mai bun* s* fac* un r*u unei persoane sau s* se dispre(uiasc* pe sine) dac* prosperitatea se n*ruie) atunci toate acestea pot da +i dureri) traume ale picioarelor +i o dilatare varicioas* a venelor. $aricele vin din faptul c* sunte(i sup*rat pe sine) pe soart*) c* nu vre(i s* tr*i(i atunci c-nd so(ia iubit* v* provoac* nepl*ceri. 4ve(i grije s* ave(i picioarele caldeH 4ceasta este valabil pentru to(i bolnavii) dar 'n special cei de rinic&i. ! 'nc*l(*minte proast* face r*u nu numai la picioare ci 'ntregului corp. Dac* ai b*t*turi 'nseamn* c* nu g-nde+ti +i ac(ionezi a+a cum ar trebui. 2IE.=E"E "4 /IE=E DI =INIC@I0 apar datorit* consumului de za&aruri) amidon concentrat) care 'mpiedic* eliminarea din corp a depozitelor de calciu organic. Cauza este judecarea

oamenilor +i sup*rarea pe soart*. 2=!,.4.#0 afec(iunile ei sunt legate de un sentiment de culpabilitate) precum +i teama de a 'mb*tr-ni. 2=!,.I.;4.#0 cel mai adesea devine prostituat* o femeie care ar muri dac* ar avea un singur iubit. /aptul c* se prostituieaz* ni-i permite s* se ata+eze de sentimentul iubirii pentru un singur om. =#; DE M4=E0 este 'n leg*tur* cu teama de moarte. =#; DE MIE"!4CE DE .=4N,2!=.0 teama de a pierde controlul. =E.EN?IE DE 42#0 refuzul de a sl*bi 'ncordarea. =E;M4.I,M0 resentiment) sl*birea iubirii de aproapele sau rigiditate) asprime. 2ersoana respectiv* se simte victimizat*) lipsit* de iubire) are o am*r*ciune cronic*. =INIC@I0 reprezint* capacitatea de a e1prima) de a e1terioriza tot ceea ce este 'n sine. Cel care nu-+i e1prim* talentele) capacit*(ile) dorin(ele sau credin(ele sale) se e1pune la tulbur*ri renale. .ot ceea ce este reprimat) frica +i teama sl*besc rinic&ii. Dac* orgoliul individului nu este mare 'n rinic&i se formeaz* nisip) iar pentru nivel mare se formeaz* pietre) care pot fi eliminate. Dac* 'ns* nivelul trufiei este periculos pentru urma+i 'ncepe formarea de pietre ce nu trebuiesc 'ndep*rtate) pietre de form* coralic*. "itiaza renal* mai apare c-nd individul are probleme de m-nie nerezolvate de mult timp. 2ersoanele cert*re(e +i care sunt de multe ori dezam*gite sau frustate vor avea probleme cu rinic&ii. ,GN3E"E0 za&*rul) sarea) iaurtul +i m*nc*rurile acre au o ac(iune to1ic* asupra s-ngelui) mai ales c-nd sunt folosite 'n e1ces. De asemenea) ura +i m-nia genereaz* to1ine 'n corp. Ceaiul de r*d*cini de brusture este mijlocul cel mai eficace de epurare a s-ngelui. 2entru toate problemele s-ngelui este util s* se consume zilnic salat* de crudit*(i. ,C"E=!<# N 2"#CI0 au drept cauze frica) rigiditatea) inima 'mpietrit* +i 'ngreunat*. ,/!=#I.;"0 refuzul 'nc*p*(-nat de a se desprinde de vec&ile tipare. Dormitul cu fa(a 'n sus favorizeaz* sfor*itul. ,IN;<I.40 irita(ie fa(* de o anumit* persoan*. ,I,.EM;" DI3E,.I$0 stomacul reprezint* facultatea de a digera e1perien(ele e1isten(ei +i de a accepta cele 'nv*(ate. ;ra) m-nia) frica) regretul legat de trecut) precum +i grija) teama +i 'ngrijorarea fa(* de viitor favorizeaz* bolile stomacului) ale vezicii biliare +i al intestinelor. 4versiunea) nelini+tea) o agresivitate con+tient* +i resentimentul de ur* 'mpotriva oamenilor sunt principalele cauze ale ulcerelor. Dac* omul se sup*r* des +i nu numai pe cei apropia(i ci +i pe sine va avea probleme cu stomacul. Cancerul reprezint* o autodistrugere) ceea ce face vindecarea dificil*. Cauza spiritual* a cancerului const* 'n faptul c* individul nu a asimilat lec(iile Barmice ce i-au fost propuse 'n aceast* via(*) refuz-nd evolu(ia. ,I,.EM;" =E2=!D;C#.!=0 probleme ale acestuia apar datorit* unei proaste utiliz*ri a se1ualit*(ii 'n aceast* via(* sau 'n cea precedent*. 4gresiunea incon+tient* asupra ta 'nsu(i na+te predispozi(ii maladive 'n zona bazal*. olile uterului pornesc de la aceast* autodepreciere. 3inecologia este o zon* a iubirii. Dac* din copil*rie a(i avut probleme ginecologice 'nseamn* c* v-a(i reprimat sentimentele de iubire sau nu a(i dorit s* da(i na+tere copiilor) sau prin tr*irile dvs. emo(ionale +i prin comportament a(i ucis iubirea 'ntr-un alt om) consider-ndu-l vinovat de toate necazurile. 2roblemele ginecologice mai pot fi +i rezultatul agresivit*(ii fa(* de b*rba(i. Ciclul dureros la femei se produce c-nd agresivitatea con+tient* f*(* de b*rba(i este m*rit*. M-nia fa(* de partenerul se1ual creaz* probleme legate de organele se1uale 'n caz de infec(ie urinar*. Menopauza 'nseamn* teama dea nu mai fi iubit*) teama de 'mb*tr-nire. Impoten(a se datoreaz* unei tensiuni se1uale) stres) culpabilitate. ,terilitatea este cauza unei g-ndiri permanente +i o pedeaps* pentru adulter. 4ceasta declan+eaz* un program de distrugere a iubirii +i a vie(ii. ;ciderea iubirii 'ntre dou* persoane care se ador* este o crim* imens*) de fapt se 'ntrerupe leg*tura cu Dumnezeu. Durerile de s-ni sunt datorate unei atitudini prea autoritare fa(* de cineva. Culpabilitatea se1ual* aduce boli transmise pe cale se1ual*) precum bolile venerice) ,ID4 etc.

D!"D;=I"E0 reprezint* utilizarea liberului arbitru pentru a g*si propria cale 'n planul material. ! problem* la +olduri subliniaz* o lips* de utilizare a propriului liber arbitru +i faptul de a nu avea un scop 'n via(*. ! durere la +olduri indic* o fric* 'n a lua decizii importante. ,2"IN40 reprezint* un depozit de s-nge) de energie. 2roblemele splinei arat* o incapacitate de e1primare a iubirii sau o obsesie) n acest ultim caz e necesar* o purificare prin eliminarea sentimentelor negative +i a grijilor 'nmagazinate 'n timp. ,entimentele de l*comie +i de avari(ie au o influen(* negativ* asupra splinei +i inimii. ,plina mai este legat* +i de st*rile psi&ice +i depresie. .4 43I,M0 este legat de o problem* de 'n(*rcare) va trebui cultivat* deta+area de mama sa. n unele cazuri poate de tat*l s*u. .E.4N!,0 m-nie) dorin(a de a controla pe al(ii) refuzul de a e1prima sentimentele. .I=!ID40 problemele cu tiroida subliniaz* faptul c* persoana respectiv* nu se poate e1prima cum dore+te +i poate 'ncerca umilin(a. .=4;M4.I,M CE=E =4"0 'nseamn* certuri mari cu so(ia) sup*r*ri +i gelozie. 3elozia 'nseamn* ur* +i creaz* un blocaj la nivelul capului. Dac* un om are caracter dur +i nutre+te g-nduri ur-te) pline de gelozie fa(* de al(i oameni) apare cancerul creierului. .;,E40 cine tu+e+te tot timpul este o fiin(* sufocat* de via(*. .rece printr-o stare de mare nervozitate. ,e simte strivit* de o situa(ie oarecare. ! tuse ocazional* este un semn de plictiseal* sau dorin(a de ceart*. ;=EC@I"E0 refuzul de a 'n(elege ceva sau pe cineva. .e la+i afectat de ceea ce auzi. ,enza(ia l*untric* c* e+ti superior fa(* de persoanele iubite F p*rin(i) copii) so(ie F declan+eaz* un program de autodistrugere care este blocat prin apari(ia unor dureri 'n urec&e. $4M2I=I,M;"0egoism e1agerat manifestat 'n g-nduri) emo(ii sau fapte) precum +i cruzimea duc la deconectarea de cosmos +i atunci omul este nevoit s* ia energia de la al(i oameni. 2rovocarea de c&inuri fizice +i spirituale unui om este una din formele vampirismului. $4=ICE"E0 prestarea unei munci care nu-+i place. <!N4 <!,.E=0 indic* teama de viitor) antren-nd g-nduri negative. I.rufia se bloc&eaz* prin boli canceroase) epilepsie) psoriazis I;ra e tot ce poate fi mai distructiv pentru om. .r*irea urii declan+eaz* boli foarte violente) de fapt ura '+i distruge st*p-nul. /iecare g-nd 'nc*rcat de ur* e ca o 'ng&i(itur* de otrav*. IDispre(ul fa(* de oameni este tot o form* special* a urii. ;ra ia na+tere 'n con+tiin(* +i de aceea ea se bloc&eaz* prin boli ale capului) sc*derea vederii +i a auzului. Dispre(ul fa(* de persoana iubit* poate duce la sc*derea vederii) dureri articulare 'n genunc&i) la deformarea t*lpii picioarelor etc. I/ondul de ur* +i de sup*rare se dezvolt* +i se transform* 'ntr-un program de autodistrugere. "a 'nceput apari(ia lui poate lua forma unor permanente dureri de cap) a sl*biciunii generale) a &emoragiilor nazale) probleme de vedere +i auz) inflama(ii rinofaringiene) a distrugerii din(ilor. 4poi totul se las* 'n jos +i c-nd ajunge la prima c&aBr* programul se poate realiza 'ntro variant* mult mai dur*. 2erturbarea func(iilor trece la deform*ri organice. I2*rin(ii sunt amabili +i buni la e1terior) 'ns* c-nd ei dispre(uiesc) copii lor devin uciga+i +i nimeni nu poate 'n(elege ce se 'nt-mpl*. 2*rin(ii care se dezic de iubire) o calc* 'n picioare) 'n ei +i 'n al(ii) copii lor se nasc cu tumori canceroase. I"a omul credincios +i bun la suflet se va acumula iubire +i n*zuin(a spre Dumnezeu. ;rma+i lui vor fi talenta(i. "a omul sup*r*cios) ranc&iunos +i descurajat copii +i nepo(ii pot fi grav bolnavi. IDac* g-ndurile) vorbele +i ac(iunile tale te 'mpiedic* s* progresezi 'n via(* apar probleme la nivelul bra(elor) picioarelor) oc&ilor) urec&ilor sau nasului. I3elozia de regul* provoac* sc*derea vederii) auzului) scleroza 'n pl*ci) traumatismele capului) diabet) inflama(ii articulare. Dac* gelozia este grevat* de trufie) atunci este de dou* ori mai periculoas*. INe'nfr-narea dorin(elor) 'n deosebi a celor se1uale) constituie o cale direct* spre 'mboln*vire +i 'mb*tr-nire. IDac* iubirea fa(* de b*rba(i +i pl*cerile se1uale sunt mai puternice dec-t iubirea pentru Dumnezeu aceasta se bloc&eaz* prin viol) boli venerice) sterilitate. IE1cesul se1ual +i alimentar genereaz* dependen(* subcon+tient* de fundamentele fericirii

umane +i) dup* un timp) se manifest* prin &omose1ualitate) to1icomanie) sc&izofrenie) sterilitate. C-nd dorin(ele noastre devin scop +i se a+eaz* mai presus de iubirea pentru Dumnezeu 'n acel moment s*dim germenii viitoarelor nenorociri) boli +i necazuri. IDac* o femeie '+i pierde credin(a 'n Dumnezeu ea 'ncepe s* cread* 'n frumuse(ea sa) iar mai departe 'ncep bolile +i traumatismele. 2ublicat de Margareta la J10KL Etic&ete0 sanatate =eac(ii0 0 comentarii: Trimitei un comentariu 2ostare mai nou* 2ostare mai vec&e 2agina de pornire 4bona(i-v* la0 2ostare comentarii 64tom:

sfidatorul horoscop tehnici de vindecare Tehnici de eliberare emotionala E T ultimate !eb translator !ith fla"s
3et t&e ultimate Meb translator Mit& flags Midget and manN ot&er great free Midgets at Oidgetbo1H Not seeing a Midget% 6More info:

muzica
#$%&' ()*+#& &(E,+-D+&-& .&#,ED ./+,+T &(0+E-T&%& 12 ore muzica de vis2223 4sculta mai multe audio diverse

(uzica sufletului

(uzica pentru ,E%&4&,E 5 'apanese rela6 music 4sculta mai multe audio ambientala

poza

glitter-grap&ics.com

.hare it /ost7ri populare

rosu in gat-tratament naturist Durere in gat) inflamare) amigdalita4m avut mari probleme cu gatul in trecut) mi se inflamau ganglionii foarte usor) rosu in gat) dureri la ...

"eurda si proprietatile ei terapeutice "eurda) e1celent purificator al sangelui "eurda 64llium ;rsinum:Dupa anotimpul de iarna) in care alimentatia a fost bazata) in principal) pe...

.ratamente naturiste de la $anga P;na dintre cele mai renumite vindecatoare ale timpului nostru este $anga. 4ctivitatea ei nu are nevoie de o prezentare speciala. Darul ei d...

=eteta cu usturoi ,e spune c* aceast* re(et* a fost g*sit* pe o inscrip(ie egiptean*) tradus* +i transmis* din genera(ie 'n genera(ie. 4cest leac este prelua...

atacul de panica-cum il gestionam Ca sa intelegem ce este atacul de panica si de ce apare el) trebuie sa vorbim intai despre frica) pentru ca ceea ce e1perimenteaza o persoan...

Durerile coloanei cu programul Oilliams Cinetoterapia in durerile coloanei vertebrale lombare. 2rogramul Oilliams 2rogramul Oilliams ne scapa de durerile de spate Q /oto0 $imeo ...

Despre lamaie si cancer 4ceasta este ultima noutate in medicina) efectiv contra canceruluiH Cititi cu atentie mesajul care mi-a fost trimis) eu sper ca voi sa-l ur...

.erapia c&aBrelor .erapia c&aBrelor C&aBra Mulad&ara Mai este numit* +i centrul energetic al r*d*cinii +i este situat* 'ntre pubis +i anus) iar...

Ceasul interior)orele de varf ale functionarii organelor .rRim cu totii 'ntr-un univers ciclic. .otul 'n jurul nostru se repetR0 secundele) minutele) orele) zilele) anii) anotimpurile) somnul) resp...

Mania persecutieiS paranoia .&e Ne1t 3eneration - .rust no one 6Noua generatie - ,a nu ai incredere in nimeni:. 4cest indemn F .rust no one F ,a nu ai incredere in n...

eed8it
/eedjit "ive log ,tats

pentru dra"ii mei cititori


IN$4.4... 5Iti trimit o lumina) ca sa te imbratiseze cu iubire) Iti trimit o lumina) ca sa te aline cu iubire. Ca si tu sa iubesti) sa respecti si sa pretuiesti 4cea fiinta unica ce tu insuti esti) 2recum si fiecare fiinta a acestei lumi) /iecare unica) fiecare s...peciala si fiecare mult iubita. /ie ca tu sa poti vedea bunatatea si frumusetea ta =eflectata oriunde ai privi) dar si in oc&ii celor care te privesc. /ie ca tu sa gasesti multumirea si uimirea copilareasca In fata darurilor pe care ni le ofera) din abundenta) $iata. /ie ca splendoarea fiintei tale ,a fie g&idul care sa iti calauzeasca limbajul) gandurile si actiunile. /ie ca durerea si frica cu care te-ai confruntat poate vreodata ,a se transforme in putere) intelegere si compasiune. /ie ca lumina fiintei tale sa radieze pace si armonie) !riunde vei pasi si oriunde te vei afla. /ie ca fiinta ta sa cunoasca bucuria si fericirea) /acand din fiecare clipa o sarbatorire a vietii. /ie ca bunastarea si generozitatea ta ,a fie daruri pe care c&iar tu insuti le impartasesti in jurul tau. ,i fie ca bunatatea sufletului tau sa-i mangaie pe cei din jurul tau) ca un balsam vindecator) ca parfumul dulce al florilor. /ie ca tu sa ai parte de intregire) de sanatate si de bine) ,i sa-i imbratisezi cu compasiunea ta si pe cei care sunt in suferinta. /ie ca lumina puritatii si perfectiunii tale ,a imprastie aburii discordiei) disperarii sau

conflictului. /ie ca inteligenta si intelepciunea mintii tale desc&ise catre Infinit ,a-ti confere claritate) c&iar si atunci cand lumea pare pierduta in confuzie. /ie sa cunosti si sa ai credinta in faptul ca esti perfect iubit) perfect ingrijit si perfect ajutat de catre Iubirea Infinita a Divinitatii acum si intotdeauna. /ie ca sa ai cu adevarat parte de comoara fermecata a =ecunostintei) care face ca totul sa devina 2aradis. ,i fie ca tu sa poti sa te opresti putin in fiecare zi) Ca sa-ti reamintesti aceasta binecuvantare. 2rin care sa invoci adevarata splendoare a fiintei tale) ,i sa oglindesti si tu) pentru ceilalti) splendoarea fiintei lor adevarate. Iti trimit aceasta raza de lumina) Ca sa vindece cu iubire) tot ceea ce este de vindecat.5

$ricum
!amenii sunt adesea ne'n(eleg*tori) ira(ionali +i egoi+ti... Iart*-i) oricum. Dac* e+ti bun) oamenii te pot acuza de egoism +i inten(ii ascunse... /ii bun) oricum. Dac* ai succes) po(i c-+tiga prieteni fal+i +i du+mani adev*ra(i... Caut* succesul) oricum. Dac* e+ti cinstit +i sincer) oamenii te pot 'n+ela... /ii cinstit +i sincer) oricum. Ceea ce construie+ti 'n ani) al(ii pot d*r-ma intr-o zi... Construie+te) oricum. Dac* g*se+ti lini+tea +i fericirea) oamenii pot fi gelo+i... /ii fericit) oricum. inele pe care 'l faci ast*zi) oamenii 'l vor uita m-ine... /* bine) oricum. D*-i lumii tot ce ai mai bun +i poate nu va fi niciodat* de-ajuns... D*-i lumii tot ce ai mai bun) oricum. "a urma urmei) este 'ntre tine +i Dumnezeu... N-a fost niciodata 'ntre tine +i ei) oricum. M4IC4 .E=E<4

Despre mine

Margareta TDespre mine ,unt crinul care are puterea sa straluceasca si- n noapte) desi nu-l vede nimeni) niciodata... ,unt indefinitul dintre flacara si fum) sunt incertul dintre viata si moarte... N-am dorit nimic intotdeauna) N-am cerut) c&iar de-aveam drept sa cer) N-am ravnit decat un strop de luna Din lumina toata de pe cer... N-am lovit zbatandu-ma vreodata) ,a-mi fac loc spre glorie-alergand) N-am calcat pe nimeni niciodata) Ca s-ajung in slava mai curand... N-am impins pe nimeni la o parte) Nu am vrut impiedicand sa sui) ,a-mi ramana visul mai aproape) M-am zidit la temelia lui... 4m trecut prin toate ca oricare) 4m iertat pe cei ce m-au lovit... 4m cantat)ca fara cantul soare) 2ana azi) de mult as fi murit... ;rmati-va pasii) invatati de la rauri) copaci si stanci. !norati-l pe @ristos) pe udd&a ) pe fratii si surorile noastre. Cinstiti-o pe Mama 2amant si pe Marele ,pirit. !norati-va pe voi insiva si intreaga Creatie5 $izualiza(i profilul meu complet

0ar7 9ideo

poMered bN

stiri online

,evista presei 0120522011


Video | Ea este regina dansului la bar! Este tnr, sexy i danseaz senzaional la bar. Natasha Wang a fost desemnat regina dansului la bar, n America, n urma unui concurs la care au participat foste dansatoare... Rezerva Taborda, eroul lui Poli !usitanul a a"ut cte"a inter"en#ii foarte bune n meciul de asear cu $% &ra'o", determinndu(l pe )ancu s(l numeasc sal"atorul echipei. *oodat, patronul a #inut s(i atrag... Viaa la ar/Patru localiti glene nu au medic de familie +in totalul celor , de comune ale -ude#ului .ala#i, patru dintre ele nu au deloc medic de familie titular/ 0alea 1rului, &neasa, 2de'ti 'i %a"adine'ti. 3!a 0alea 1rului sunt doi... Ia i! Imagini din " #ai "$%& 4$iecare 1ai reprezint o nou treapt pe care poporul nostru, liber 'i stpn pe destinele sale, o urc pe drumul progresului, al bunstrii 'i fericiri5, este nceputul mesa-ului... Trei minori gleni au fost 'rin i de 'olii ti du' ce au s'art mai multe magazine din centrul ora ului +ispeceratul unei societ#i de paz a anun#at poli#ia c n noaptea de 6 aprilie, n -urul orei 7.89, s(a declan'at alarma la chio'cul de difuzare a presei 5+unrea de :os;.<o#ii...

/reia acest tool <iare

Totalul afi:7rilor de pa"in7


UL)VKJ

eed8it
/eedjit "ive log ,tats

vizitatori

;and ,efle6olo"<
3et t&e @and =efle1ologN Midget and manN ot&er great free Midgets at Oidgetbo1H Not seeing a Midget% 6More info:

oot ,efle6olo"<
3et t&e /oot =efle1ologN Midget and manN ot&er great free Midgets at Oidgetbo1H Not seeing a Midget% 6More info:

.in"in" 0o!ls
3et t&e ,inging oMls Midget and manN ot&er great free Midgets at Oidgetbo1H Not seeing a Midget% 6More info:

acei c7ut7ri pe acest blo"


=earch

poMered bN

Etichete

alerta 61: astrologie 6V: ine e de stiut 6189: condimente 6V: curiozitati sau adevar% 68W: destainuiri 61: destin 68: e bine de stiut 619: E/. 68: evenimente 61: e1ercitii pentru coloana 68: filme 68: &oroscop 61: imagini si muzica 67: interesant 6W: interesant de comparat 67: Barma 61: leacuri tamaduitoare 68: muzica ritmica face bine la sanatate 61: muzica trilulilu 61: remember 61: rugaciuni 61: sanatate 618J: sfaturi bune de urmat 6LU:

spiritualitate 6K: stari emotionale care nu fac bine la sanatate 61J: umor pentru sanatate 61:

/ersoane interesate &bonai5v7 la


2ost*ri Comentarii

&rhiv7 blo"

X 8J11 6WJ: o X aprilie 61K: Medicina orientala Crill !il) Crill!il) !mega 9) !mega L si !mega 7 6... 2ur si simplu crud0 Dand inapoi diabetul) in 9J de... .e&nica de eliberare emotionala E/. C;=, 2=4C.IC .e&nica de eliberare emotionala E/. Cele 18 mudre ale zodiacului c&ine... Colesterolul si friptura la gratar Cancerul si bicarbonatul de sodiu 2oftele pot arata carente.... /ilme recomandate dez... cauele bolilor Culoarea ung&iilor ne poate vorbi de sanatate autura miraculoasa Cancerul)clisma cu cafea D;=E=E4 DE ;M4=.... o X martie 61U: 4tentie la data de V aprilie vindecarea prin muzica ,faturi care te mentin sanatos ioflavonoidele =eteta pentru cancer remediile florale bac&)plantele si afectiunile =emedii florale ac& Despre drojdia de bere oli ce pot fi tratate cu plante medicinale Cum tratam vergeturile% vitaminele muzica multa Interesant 8 1JJ de alimente fara calorii Interesant .ratament pentru inimi ranite asocieri alimentare care iti pun sanatatea in peri...

X februarie 688: &ttp0QQMMM.ted.comQtalBsQlangQrumQsMamiYdaNanandaY... "inBuri si adrese importante Ceapa si usturoiul) atentie cumle folosim Despre vitamina D U solutii ca sa eviti constipatia asociere nefasta a limentelor 2ofta e1agerata de mancare ce inseamna% ,itte cu specific spiritual "inBuri de vizitat 4 ; M - 2!=.4" 2EN.=; E$!";.I4 N!4,.=4 ,2I=I.;4"4 ... 2arazitii ne imbolnavesc locajele emotionale Cum folosim aspirina Insomnia si tratamentele &omeopatice ,c&imbarile prin care trecem in 8J18 meditatia iertarii accelerarea metabolismului =eteta cu usturoi din .ibet X ianuarie 68L:

Z 8J1J 68VL: o X decembrie 697: o X noiembrie 6VL: o X octombrie 69U: o X septembrie 6V: o X august 69L: o X iulie 618: o X iunie 6U: o X mai 61J: o X aprilie 6W: o X martie 6K: o Z februarie 617: Cauzele sufletesti ale bolilor fizice leacuriQ&omeopatie =E.E.E IM2!.=I$4 =E;M4.I,M;";I decalogul tacerii simptomele sresului mai mult despre terapia iertarii cauze ale bolilor pe sisteme si organe sfaturi intelepte .ratamente naturiste de la $anga "ista muzica clasica 4strologia Barmica De ce ne imbolnavim% Cauzele bolilor 6dupa "azarev: Ce sunt caloriile si Bilocaloriile... ,imptomele trezirii spirituale... .erapia cu apa Cromoterapia .ratament cu carbune vegetal "eurda si proprietatile ei terapeutice o X ianuarie 689:

X 8JJ7 6U8: o X decembrie 69V: o X noiembrie 69: o X octombrie 69: o X septembrie 68U: o X august 6K:

)niversal Translator 0ar7 9ideo

poMered bN

E6punere de diapozitive

%ista mea de blo"uri

,cribd /eed

/unnN EunB "atest 2ictures

@oroscop ;rania Q @oroscop <ilnic Q @oroscopul <ilei Q @oroscop 4zi

Embedr.com - "atest $ideo 2laNlists

$olBsMagen and 4udi log bN Dan ,tefan 2oMerpoint =oosje

!ctavian 2aler

,ideris Ecoblog

/ilme =omanesti -ar&iva

Crestin!rtodo1.ro - 4rticole

Daniel =o1in

.ED.alBs 6video: ,tiri Crestine - stiri.resursecrestine.ro 4gentia.org [ 4gentia de investigatii media

Dr. endo.ro

Casa .rezirii /ilme

Despre vrute si nevrute...

$indecari Codependenta 4lcoolica De ce nu e1ista profesori de gravitatie

=egasirea Interioara - Inner =ediscoverN

Despre $iata sanatoasa oferita de mama natura

triggerpit.com\ triggerpit

Muzica secolului trecut

groups.Na&oo.comQgroupQ]uanticYgroupYnlpQmessageQ88J

2enta]ua Comments on0 Nature 2&otograp&N0 4drian 2etrisor ,tiati ca...%

Despre scopul si regulamentul acestui forum

4lmeea - ,ite de spiritualitate si paranormal

Eocul =ealitatii

4strograma online) &oroscop si interpretare pillscorrectp&armacNr1.comQ

2eople 4re 4Mesome

/orum =omania Inedit

.&e Dr. !z ,&oM

Mariana.ro - 2rima pagin*

$indecarea prin gandire - Cauzele spirituale ale suferintelor 2rotretul =omaniei Interbelice ,critube - publica fisierul tau pe internet) articole) documente) informatii online =efle1oterapia din perspectiva Medicinei .raditionale C&ineze 6I:

Casa Ingerilor Do 4s !ne 2oezii de Ion Minulescu - cele mai frumoase poezii MMM.g&eorg&eiovu.roQinde1.&tm ^uelle &eure est-il%

,BNDance - !n .ubeOatc&er.tv

!nline 2oMer2oint 2resentations on aut&or,.=E4M bN $ivi Constantine..

/I"ME ,I D!C;MEN.4=E ,2I=I.;4"E

,tart ,anatate - g&id medical - dictionar medicamente - articole medicale

lNrics and video on _outube

D,C"EA - <!N4 C=E2;,C;"4=4 - N;ME=!"!3IE

VK lectii pentru viata

radiotasnad.comQ

C!NDIMEN.E ,I =E.E.E OE MMM.saigonocean.comQng&en&ac@oa.auQjuBebo1.sMf

4 ; M - 2!=.4" 2EN.=; E$!";.I4 N!4,.=4 ,2I=I.;4"4 - @ome

Ec&ipamente medicina alternativa "es `p&`m`rides da4lcide ,entezvousbien.com. Dtente) loisirs) mandalas) illusions opti]ue) coloriages

Dr. !z

=adiouri online live [ 4sculta posturi de radio online

2anoul de Control al 3rupurilor MMM.gamedesign.jpQflas&Qc&atnoirQc&atnoir.sMf

4strologie) &oroscop

logger0 Content Oarning 4merican @istorN0 P3roMt& of a NationP

Carl Mar1 61WLU:0 Capitalul) vol. 1

Combaterea insomniei) insomnie) trtament) tratare

MMM.moneN.roQtop-1J-cei-mai-mari-datornici-privati-la-statYKKWVW1.&tml sunt un om cosmic cu suflet radiant... - maminuca va sfatuieste..

/ree Mp9 ,earc& Engine 3alerie video masaj

3eiranger b 4alesund 9LJ panorama sBN cam - visit norMaN - visitnorMaN.com

$atican0 t&e @olN ,ee !1igenarea celulara p&otograp&N of 00. p&otoE2".com 00 p&otos panorami]ues .00

=eferate /las& /abrica

filme interesante si diverse +%(E #) #&,&#TE, ./+,+T)&% vindecare


Matricea vie from 4nti Iluzii on $imeo.

film #r<stal 0o!

Dablonul OatermarB. ;n produs logger. iam done Matc&ing t&is iam done Matc&ing t&is