Sunteți pe pagina 1din 6

Legea Nr.283 din 14.12.2011 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.

11 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 3 /2008 privind reglementarea unor m!uri "inanciare #n domeniul bugetar $%& '()* +', -arlamentul .omaniei $%& -/0L)%$& 1N (ON)&O./L O2)%)$L N.. 88 din 14 decembrie 2011

-arlamentul .om3niei adopt pre4enta lege. $.&)%OL /N)% *e aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 80 din 8 !eptembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 3 /2008 privind reglementarea unor m!uri "inanciare #n domeniul bugetar5 publicat #n (onitorul O"icial al .om3niei5 -artea )5 nr. 636 din 10 !eptembrie 20105 cu urmtoarele modi"icri 7i completri, 1. &itlul ordonanei de urgen !e modi"ic 7i va avea urmtorul cuprin!, O.+ON$N89 +' /.G'N89 pentru completarea art. 11 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 3 /2008 privind reglementarea unor m!uri "inanciare #n domeniul bugetar5 precum 7i pentru in!tituirea altor m!uri "inanciare #n domeniul bugetar 2. +up articolul unic5 care devine articolul )5 !e introduce un nou articol5 articolul )) 5 cu urmtorul cuprin!, $rticolul )) -entru anul 2012 !e aprob in!tituirea unor m!uri "inanciare #n domeniul bugetar5 dup cum urmea4, $rticolul 1 :1; 1n anul 20125 cuantumul brut al !alariilor de ba4/!oldelor "unciei de ba4/!alariilor "unciei de ba4/indemni4aiilor de #ncadrare !e menine la acela7i nivel cu cel ce !e acord per!onalului pltit din "onduri publice pentru luna decembrie 2011. :2; 1n anul 20125 cuantumul !porurilor5 indemni4aiilor5 compen!aiilor 7i al celorlalte elemente ale !i!temului de !alari4are care "ac parte5 potrivit legii5 din !alariul brut5 !olda lunar brut/!alariul lunar brut5 indemni4aia brut de #ncadrare !e menine la acela7i nivel cu cel ce !e acord per!onalului pltit din "onduri publice pentru luna decembrie 20115 #n m!ura #n care per!onalul #7i de!"7oar activitatea #n acelea7i condiii. :3; 1n anul 20125 cuantumul brut al !alariilor de #ncadrare5 al !porurilor5 indemni4aiilor5 compen!aiilor 7i al celorlalte elemente ale !i!temului de !alari4are a"erent per!onalului didactic 7i didactic au<iliar din #nvm3nt5 #n con"ormitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind #ncadrarea 7i !alari4area #n anul 2011 a per!onalului didactic 7i didactic au<iliar din #nvm3nt5 !e menine la acela7i nivel cu cel ce !e acord pentru luna decembrie 20115 #n m!ura #n care per!onalul #7i de!"7oar activitatea #n acelea7i condiii. :4; 1ncep3nd cu luna ianuarie 20125 #n ceea ce prive7te !alari4area per!onalului didactic 7i didactic au<iliar din #nvm3nt5 !e aplic prevederile Legii nr. 63/2011.

:=; 1n anul 20125 prevederile art. 12 din ane<a nr. ))5 cap. ) lit. 0 > .eglementri !peci"ice per!onalului didactic din #nvm3nt5 la Legea>cadru nr. 284/2010 privind !alari4area unitar a per!onalului pltit din "onduri publice5 cu modi"icrile ulterioare5 nu !e aplic. $rticolul 2 1n anul 20125 pentru per!onalul nou>#ncadrat pe "uncii5 pentru per!onalul numit/#ncadrat #n aceea7i in!tituie/autoritate public pe "uncii de acela7i "el5 precum 7i pentru per!onalul promovat #n "uncii !au #n grade/trepte5 !alari4area !e "ace la nivelul de !alari4are #n plat pentru "unciile !imilare din in!tituia/autoritatea public #n care ace!ta e!te #ncadrat. $rticolul 3 -revederile art. 1 7i 2 !e aplic #n mod core!pun4tor 7i per!onalului ale crui raporturi de munc !au !erviciu au "o!t !u!pendate #n condiiile legii 7i 7i>a reluat activitatea #n anul 2012. $rticolul 4 :1; ?aloarea de re"erin !e menine 7i #n anul 2012 la 600 lei. :2; 1n anul 2012 nu !e aplic valoarea de re"erin 7i coe"icienii de ierar@i4are core!pun4tori cla!elor de !alari4are prev4ui #n ane<ele la Legea>cadru nr. 284/20105 cu modi"icrile ulterioare. :3; -rin e<cepie de la prevederile alin. :2;5 pentru per!onalul din autoritile 7i in!tituiile publice "inanate integral din venituri proprii5 a"late #n !ubordinea5 !ub autoritatea5 #n coordonarea Guvernului5 mini!terelor 7i celorlalte organe de !pecialitate ale admini!traiei publice centrale 7i locale5 precum 7i din cele a"late #n coordonarea primului>mini!tru 7i cele a"late !ub controlul -arlamentului5 ale cror contracte colective de munc #7i #ncetea4 valabilitatea #n anul 20125 !alariile !e !tabile!c potrivit ane<ei nr. ?))) la Legea>cadru nr. 284/20105 cu modi"icrile ulterioare5 "r a dep7i nivelul din luna decembrie 2011. $rticolul = 1n anul 20125 pentru per!onalul militar5 polii7tii 7i "uncionarii publici cu !tatut !pecial din !i!temul admini!traiei penitenciare5 indemni4aiile5 compen!aiile5 !porurile5 primele5 aAutoarele5 plile compen!atorii5 de!pgubirile5 compen!aiile lunare pentru c@irie 7i alte drepturi acordate potrivit actelor normative #n vigoare !e !tabile!c #n raport cu nivelul ba4ei de calcul al ace!tora utili4ate pentru luna decembrie 2011. $rticolul 6 :1; 1n anul 20125 avan!area per!onalului #ncadrat pe "uncii de e<ecuie #n gradaia core!pun4toare tran7ei de vec@ime #n munc !e "ace prin #ncadrarea #n cla!ele de !alari4are core!pun4toare vec@imii #n munc dob3ndite5 prev4ute la art. 11 alin. :3; din Legea>cadru nr. 284/20105 cu modi"icrile ulterioare5 per!onalul bene"iciind de o maAorare a !alariului de ba4 avut5 core!pun4tor numrului de cla!e de !alari4are !ucce!ive !uplimentare multiplicat cu procentul !tabilit la art. 10 alin. :=; din legea !u!> menionat5 "r acordarea !alariului core!pun4tor coe"icientului de ierar@i4are a"erent noii cla!e de !alari4are.

:2; 1n anul 20125 prevederile alin. :1; !e aplic #n mod core!pun4tor per!onalului de conducere5 precum 7i la trecerea #ntr>o alt tran7 de vec@ime #n "uncie per!onalului care ocup "uncii din cadrul "amiliei ocupaionale BCu!tiieD. :3; -er!onalul care5 #n cur!ul anului 20125 de!"7oar activiti noi care pre!upun5 potrivit Legii>cadru nr. 284/20105 cu modi"icrile ulterioare5 acordarea unor cla!e de !alari4are !ucce!ive celei deinute pentru "uncia re!pectiv bene"icia4 de o maAorare a !alariului de ba45 re!pectiv a !oldei/!alariului de "uncie5 core!pun4tor numrului de cla!e de !alari4are !uplimentare multiplicat cu procentul !tabilit la art. 10 alin. :=; din legea !u!> menionat. $rticolul :1; 1n anul 20125 munca !uplimentar e"ectuat pe!te durata normal a timpului de lucru de ctre per!onalul din !ectorul bugetar #ncadrat #n "uncii de e<ecuie !au de conducere5 precum 7i munca pre!tat #n 4ilele de repau! !ptm3nal5 de !rbtori legale 7i #n celelalte 4ile #n care5 #n con"ormitate cu reglementrile #n vigoare5 nu !e lucrea45 #n cadrul !c@imbului normal de lucru5 !e vor compen!a numai cu timp liber core!pun4tor. :2; 1n anul 20125 autoritile 7i in!tituiile publice5 indi"erent de modul de "inanare5 nu vor acorda premii 7i prime de vacan. $rticolul 8 :1; 1n anul 20125 cuantumul drepturilor prev4ute la art. 2 alin. :1; lit. a;5 b; 7i d;5 alin. :4;5 art. 13 lit. b; 7i c; 7i la art. 14 din Legea nr. 118/2010 privind unele m!uri nece!are #n vederea re!tabilirii ec@ilibrului bugetar5 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare5 !e menine la acela7i nivel cu cel ce !e acord pentru luna decembrie 2011. :2; 1n anul 20125 pentru per!onalul #ncadrat #n in!tituiile publice de aprare5 ordine public 7i !iguran naional5 pe perioada participrii la mi!iunile !peci"icate la art. 2 alin. :1; din Legea nr. 121/2011 privind participarea "orelor armate la mi!iuni 7i operaii #n a"ara teritoriului !tatului rom3n5 alocaiile de @ran !e acord #n cuantumul prev4ut pentru luna decembrie 2011. :3; +e cuantumul drepturilor prev4ute la alin. :2; bene"icia4 7i polii7tii 7i "uncionarii publici cu !tatut !pecial din !i!temul admini!traiei penitenciare care de!"7oar mi!iuni #n !trintate #n cadrul "orelor de meninere a pcii !ub egida ON/5 N$&O !au a altor organi4aii internaionale. $rticolul E 1n anul 2012 nu !e acord aAutoarele !au5 dup ca45 indemni4aiile la ie7irea la pen!ie5 retragere5 #ncetarea raporturilor de !erviciu ori la trecerea #n re4erv. $rticolul 10 :1; 1ncep3nd cu anul 20125 !alariile de ba4 ale per!onalului din in!tituiile 7i autoritile publice care bene"icia de !timulente #n temeiul actelor normative prev4ute la art. )>?))) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 1/2011 pentru modi"icarea unor acte normative #n vederea eliminrii prevederilor re"eritoare la acordarea de !timulente pentru per!onalul din !ectorul bugetar !e calculea4 prin includerea #n ace!tea a nivelului mediu lunar al ace!tor drepturi pltit #n anul 2010.

:2; -rin ordin/deci4ie a ordonatorului principal de credite !e !tabile!c procedura 7i criteriile pe ba4a crora !e !tabile!c noile !alarii de ba4. :3; *umele care vor "i inclu!e #n !alariile de ba4 con"orm alin. :1;5 #n mod cumulat pe ordonator de credite5 la nivelul anului 20125 nu pot dep7i nivelul "ondului total de !timulente pltite #n anul 2010. :4; -revederile alin. :1; nu !e aplic #n ca4ul per!onalului din cadrul autoritilor 7i in!tituiilor publice care bene"icia4 de prevederile art. 14 din Legea nr. 28=/2010 privind !alari4area #n anul 2011 a per!onalului pltit din "onduri publice. $rticolul 11 :1; 1n anul 20125 indemni4aiile5 compen!aiile5 !porurile5 maAorrile !alariilor de ba4 7i alte drepturi acordate potrivit actelor normative #n vigoare !e !tabile!c "r a lua #n calcul drepturile inclu!e #n !alariul de ba4 con"orm prevederilor art. 14 din Legea nr. 28=/2010 7i ale art. 10 din pre4enta ordonan de urgen. :2; 1n anul 20125 prevederile art. 20 alin. :6; 7i : ; din Legea>cadru nr. 284/20105 cu modi"icrile ulterioare5 nu !e aplic. $rticolul 12 :1; -revederile art. 21 din Legea>cadru nr. 284/20105 cu modi"icrile ulterioare5 !e aplic #ncep3nd cu data de 1 ianuarie 2013. :2; *porurile pentru condiii de munc prev4ute de Legea>cadru nr. 284/20105 cu modi"icrile ulterioare5 !e acord 7i per!onalului nou>#ncadrat 7i per!onalului ale crui raporturi de munc !au !erviciu au "o!t !u!pendate #n condiiile legii 7i care 7i>au reluat activitatea #n anul 20125 numai #n m!ura #n care ace!ta #7i de!"7oar activitatea #n acelea7i condiii de munc cu ale per!onalului care bene"icia4 de ace!te !poruri din in!tituia/autoritatea public re!pectiv5 #ntr>un cuantum egal cu cel !tabilit pentru "unciile !imilare #n plat. :3; 1ncep3nd cu data de 1 ianuarie 20125 prevederile alin. :2; !e aplic #n mod core!pun4tor per!onalului #ncadrat 7i per!onalului care 7i>a reluat activitatea5 #n anii 2010 7i 20115 cu re!pectarea art. 6 alin. :4; din Legea>cadru nr. 284/20105 cu modi"icrile ulterioare. $rticolul 13 :1; -entru "uncionarii publici care !e tran!"er5 !unt redi!tribuii din corpul "uncionarilor publici !au !unt reintegrai #n "uncie5 potrivit legii5 #n cur!ul anului 20125 la !tabilirea !alariului va "i avut #n vedere treapta de !alari4are deinut anterior. :2; 1n ca4ul "uncionarilor publici nou>#ncadrai !au promovai5 nivelul de !alari4are #n plat pentru "unciile !imilare e!te cel core!pun4tor treptei 3 de !alari4are utili4ate #n anul 2010. $rticolul 14 1n anul 20125 cuantumul indemni4aiei pre7edintelui %on!iliului Naional al -er!oanelor ?3r!tnice !e !tabile7te la nivelul din luna decembrie 2011. $rticolul 1=

:1; 1n anul 20125 in!tituiile 7i autoritile publice centrale 7i locale5 a!t"el cum !unt de"inite prin Legea nr. =00/2002 privind "inanele publice5 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare5 7i prin Legea nr. 2 3/2006 privind "inanele publice locale5 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare5 indi"erent de !i!temul de "inanare 7i de !ubordonare5 inclu!iv activitile "inanate integral din venituri proprii5 #n"iinate pe l3ng in!tituiile publice5 cu e<cepia in!tituiilor "inanate integral din venituri proprii5 nu acord tic@ete de ma! per!onalului din cadrul ace!tora. :2; 1n bugetele pe anul 2012 ale in!tituiilor publice centrale 7i locale5 a!t"el cum !unt de"inite prin Legea nr. =00/20025 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare5 7i prin Legea nr. 2 3/20065 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare5 indi"erent de !i!temul de "inanare 7i de !ubordonare5 inclu!iv activitile "inanate integral din venituri proprii5 #n"iinate pe l3ng in!tituiile publice5 nu !e prevd !ume pentru acordarea de tic@ete> cadou 7i tic@ete de vacan per!onalului din cadrul ace!tora. $rticolul 16 &ermenul prev4ut la art. 1E3 alin. :2;5 re"eritor la prevederile art. 102 alin. :2;>:4;5 art. 16E alin. :6; 7i art. 1 05 din Legea nr. 263/2010 privind !i!temul unitar de pen!ii publice5 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare5 !e prorog p3n la data de 1 ianuarie 2013. $rticolul 1 :1; -3n la data de 31 decembrie 2012 nu !e acord cupoanele !ociale prev4ute la art. 2 alin. :6; din Legea educaiei naionale nr. 1/20115 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare. :2; -3n la #nceputul anului 7colar 2012>2013 nu !e acord "inanarea de ba4 pentru elevii din #nvm3ntul primar particular acreditat5 gimna4ial particular acreditat5 pro"e!ional particular acreditat5 liceal particular acreditat5 prev4ut la art. 101 alin. :2; din Legea nr. 1/20115 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare. 1ncep3nd cu anul 7colar 2012>20135 "inanarea de ba4 !e a!igur pentru toi pre7colarii 7i pentru toi elevii din #nvm3ntul primar5 gimna4ial5 pro"e!ional 7i liceal de !tat5 particular !au con"e!ional acreditat5 precum 7i pentru elevii din #nvm3ntul po!tliceal !pecial de !tat5 con"orm prevederilor art. 101 alin. :2; din Legea nr. 1/20115 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare. $rticolul 18 1n anul 20125 indemni4aiile prev4ute la art. 4 alin. :4; din Legea recuno7tinei "a de eroii>martiri 7i lupttorii care au contribuit la victoria .evoluiei rom3ne din decembrie 1E8E5 precum 7i "a de per!oanele care 7i>au Aert"it viaa !au au avut de !u"erit #n urma revoltei muncitore7ti anticomuni!te de la 0ra7ov din noiembrie 1E8 nr. 341/20045 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare5 nu !e acord. $rticolul 1E 1n anul 2012 !e acord reduceri de tari"e !au5 dup ca45 gratuiti5 numai #n limita a 3 cltorii du!>#ntor! !au 6 cltorii !imple5 la "acilitile de tran!port prev4ute de urmtoarele acte normative, a; art. 15 art. 2 alin. :1;5 :2; 7i :4;5 art. 3 alin. :1; 7i :2;5 art. 4 alin. :1;5 :2; 7i :3;5 art. =5 art. 8 alin. :1;5 :2; 7i :3;5 art. E alin. :1;5 art. 11 alin. :1; 7i art. 12 din Ordonana Guvernului

nr. 112/1EEE privind cltoriile gratuite #n intere! de !erviciu 7i #n intere! per!onal pe cile "erate rom3ne5 republicat5 cu modi"icrile ulterioareF b; art. = alin. :1; lit. G; din Legea nr. 341/20045 cu modi"icrile 7i completrile ulterioareF c; art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind !tatutul Audectorilor 7i procurorilor5 republicat5 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare. $rticolul 20 :1; -revederile art. 215 22 7i 24 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/200E cu privire la recti"icarea bugetar pe anul 200E 7i reglementarea unor m!uri "inanciar> "i!cale5 aprobat prin Legea nr. 22 /200E5 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare5 !e aplic p3n la data de 31 decembrie 2012. :2; 1n anul 20125 Guvernul poate aproba prin @otr3re ocuparea po!turilor vacante din anumite domenii de activitate !au pentru anumite categorii de per!onal5 prin e<cepie de la prevederile art. 22 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/200E5 aprobat prin Legea nr. 22 /200E5 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare5 cu condiia #ncadrrii #n c@eltuielile de per!onal aprobate. $rticolul 21 &ermenul prev4ut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organi4area Audiciar5 republicat5 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare5 !e prorog p3n la data de 1 ianuarie 2013. $rticolul 22 &ermenul prev4ut la art. 361 alin. :3; lit. g; din Legea nr. 1/20115 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare5 !e prorog p3n la data de 1 ianuarie 2013. $rticolul 23 %@eltuielile prev4ute la art. 11 alin. :6;5 precum 7i cele a"erente reducerilor de tari" de care bene"icia4 !tudenii pentru tran!portul pe calea "erat 7i cu metroul5 prev4ute la art. 20= alin. :2; din Legea nr. 1/20115 cu modi"icrile 7i completrile ulterioare5 !e "inanea4 prin bugetul (ini!terului &ran!porturilor 7i )n"ra!tructurii. $cea!t lege a "o!t adoptat de -arlamentul .om3niei5 cu re!pectarea prevederilor art. = 7i ale art. 6 alin. :2; din %on!tituia .om3niei5 republicat. -.'H'+)N&'L' %$('.') +'-/&$8)LO. .O0'.&$ $L($ $N$*&$*' -.'H'+)N&'L' *'N$&/L/) ().%'$>+$N G'O$N9