Sunteți pe pagina 1din 1

Paraschiv Ion

Element de ineinerie electicA

CAPITOLIJL II NLA$INAASINCRONA
2.1 Elemente constructive de bazi Ma$inaasincrontr axein principal doui pd4i consfuctive: stato c, inf4urarea statorica, - statorul, parteaimobila carecuprindemiezul feromagnetic carcasa cu tdlpile de prinderc,cutia de bomei - rotorul, parteamobili care cuprinde miezul feromagneticrotoric, infburarea rotorica, arborelemasinii. Miezul statoric esterealizat din tole de otel electrotehnic,izolate cu lac, strdnsein pachetrigid qi fixat in carcasa ma5inii. Miezul axeformd cilindric5, la periferia interioaxda acestuiafiind practicateqestAturi distribuite uniform. In crcstituri sunt plasatespirele unei infa$urtuitrifazate. Infiturarea statorici este alcetuitAdin trei i 4uliri de fazd identice, decalatela periferia interioardcu unghiul geometric 2n / 3p va fald de cealalta. Acesteasunt conectate lnte ele in steasautriunghi qi legatela o sursetifazatd de c. a. prin intermediulunei cutii de bome stator:ice. Spirele realizate din conductor de Cu izolat, sunt izolate fati de perIii crestdtudi.Infiqurdrile se impregneazd cu lac pentrurigidizare,o mai bundizolareelectrictrqi conduclietemicd. Miezul rotoric are formd cilindricd $i este realizat din tole de olel electotehnic, uneori neizolatintre ele. La pedfeda extedoarda miezului sunt practicatecrestAtud in care plase.aze inf4urarea rotoricd. Miezul gid se estestrans 9i solidarizatcu arboreleroto c. Inli$urarea rotorici poatefi realizatdin douamodud: t faza6 realizati din trei inlEgurdrimonofazate, decalate la periferiarotomlui - infdguaxea cu unghiul2r / 3p a.lcltuite din bobine plasatein cresteturili conectat in stea;capetele libere sunt legatefiecare la cdte un inel din material conductor,iar inelele se izoleazd intre ele $i faF de arboreleroto c, daxserotescodatecu acesta. Pe fiecareinel calci cate o perie de brorz-grafit; oele trei perii sunt legate apoi la tlei bome plasatein cutia de bome a rotorului. Sistemul de inele gi perii asigurA contactele alunecetoareintre infdqurarea rctorici gi exteriorulmaSinii;rezultd, aslfelvn rctot bobinat; - infe$urarearotorici sub formA de colivi de veveritd este un ansamblude bare din mate al conductor (de obicei Al) care umple crestitudle rotodce, scurtcircuitate la ambelecapete de inele; rezultdastfelun /oror in scurtcitcuit (fig. 2.1).

n
{l

b (a),simpld(b), Fig. 2.1Rotorin coliviedeveverila (d). dubln (c), cu bareadAnci Colivia poate fi simpld (fig. 2.1a, b), tumatn din aluminiu, intodusd in cresteturi pot fi: adanci (fig. 2.1d)(cu indllimeade10-12 rotunde sauovale.Crcstdturile ori mai mare
Notde curs

1l