Sunteți pe pagina 1din 1

Paraschiv lon

Elenente de ineinerie electrici

Cdmpulmagneticrezultatprin suprapunerea cdmpurilorprodusede cele trei fazeare inducgia magneticd:

nu(o,t)= 1n.*(t)"os(ort po)

(2.3)

Un cemp exprimat de relalia (2.3) reprezinti un cAmpmagneticinfittitor dlfeit de in timp ii spaliu. lntr-unpunctoarecare cdmpulpulsatoriu sinusoidal la periferia interioaria 1B!) inductia magneticd variaze in timp cu amplitudinea stato.ului, sinusoidal constantA.

Aceastevaloarema\ime seregase$te in difedte punctela periferia statorului,ca $i cum unda BE s-ardeplasa cu o vitezdunghiuhreO constanti. sinusoidala

atI simetrici pilWclreafi

trifaza(i simetrici

Viteza de rotafie Q a cdmpului invafiitor este constantd$i egall cu viteza de sincronism.

e =o

() 4\

Deci vitezaesteconstantd depiM-and de pulsaliacurenlilor de fazd $i de numerulde perechide poli. Cumrelatia de legituri intrevitezaderotatie $i turatieeste:
sl I tlr r lrol

27r p2r

(2.5)

Ls.l

. 5 0.b0 J000 r orI ^ pentru f -50H2. tumfa este n -:-:-:- - --::: | ca \ire.,ade rora{ie a l--1. Re./ulta p p Lmm.l carnpuluiinvartitor variazain trepte, funclie de numerul de perechi de poli p ai infaquririi, conform tabelului: p
n I

rot -l "rtrl

3000 1 5 0 0 1000

'7 50

600

500

magnetic inveditorcoincidecu sensul Sensul de rotalieal curentului succesiunii fazelorla periferiaintedoarda statorului. 2.3.Regimulde motor in regimul de motor, ma$inatrcnsfomd putereaelectricdprimitd de la o releatdfazate pe la arbore (maiin6de lucru). de c. a. in putere mecanice cedata unui mecanism Celetrei iniagur6ride fazi ale statoruluialimentatede la un sistemtrifazat simetric de tensiuni, vor fi parcursede curenti cu pulsalia rdF curenti care la rendul lor formeazaun sistemtrifazatsimet c. Aceqticurenlistatoricivor produce in intrefierulmaqiniiun cdmp invirtitor excitatie, care se rote$te intr-un magnetic de sens care depinde de succesrunea fazelor statorului,cu viteza unghiularl Q1,nnmitl, vitezdde sincronism'. p

(2.6)

t3