Sunteți pe pagina 1din 47

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Studenta: Tiponut Raluca Cig, gr IV, anul II

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

Oradea, '()(

CUPRINS:
Cap 1 De"criere generala "ocietate Cap 2 Reali+area diagno"ticului ,inanciar 2.1. Anali+a "tructurii .ilantului ' ) ) Anali+a ratelor de "tructura ale acti/ului ' ) ' Anali+a ratelor de "tructura ale pa"i/ului 2.2. Anali+a ec1ili.rului ,inanciar ' ' ) Situatia neta ' ' ' Fondul de rul!ent ' ' * Ne/oia de ,ond de rul!ent ' ' 4 Tre+oreria neta 2.3. Anali+a "oldurilor inter!ediare de ge"tiune ' * ) Mar5a co!erciala ' * ' 6roductia e7ercitiului ' * * Valoarea adaugata ' * 4 E7cedentul .rut de e7ploatare ' * - Re+ultatul .rut din e7ploatare ' * 8 Re+ultatul curent ' * 0 Re+ultatul net 2.4. Anali+a ratelor de "tructura a capitalului ' 4 ) Ratele de ec1ili.ru ' 4 ' Ratele de lic1iditate ' 4 * Ratele de indatorare 2.5. Anali+a ratelor cinetice ' - ) Durata de rotatie a "tocurilor ' - ' Durata de inca"are a creantelor ' - * Durata de ac1itare a ,urni+orilor 2.6. Anali+a renta.ilitatii ' 8 ) Rata de renta.ilitate econo!ica .ruta no!inala ' 8 ' Rata de renta.ilitate econo!ica .ruta reala ' 8 * Rata de renta.ilitate econo!ica neta ' 8 4 Rata renta.ilitattii ,inanciare 2.7. Anali+a ratelor de renta.ilitate din e7ploatare 2.8. Anali+a ri"cului de ,ali!ent Metoda ALTMAN Modelul centralei .ilantului 9ancii ,rance+e Cap 3 Conclu+iile diagno"ticului ,inanciar * ) 6uncte tari * ' 6uncte "la.e * 0 2 2 3 )( )) )) )) )) )' )' )* )* )* )4 )4 ))8 )3 )3 )3 '( '( '( ') '' '' '* '4 '4 '8 '3 '3 *(

Pagina '

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig
ANE:E

#rupa: IV

Capitolul 1. Conside a!ii "ene ale


#$olu!ia %i& ei de a&a%e i' a e(ultatului net )i a a%ti$elo totale ale so%iet*!ii DESCRIERE #ENERAL; SOCIETATE Diagnosticul financiar la S.C. TIPONUT RALUCA S.R.L

Diagno"ticul reali+at la S C TIPONUT RALUCA S R L are ca "cop deter!inarea per,or!antelor unitatii la *) )' '((0 Scopurile ur!arite prin e,ectuarea diagno"ticului "unt: aprecierea re+ultatelor ,inanciare o.tinute< e/identierea !odalitatilor de reali+are a ec1ili.rului ,inanciar< e7a!inarea randa!entului capitalului in/e"tit< e/aluarea ri"curilor care planea+a a"upra unitatii Rezultatele o.tinute "e /or utili+a pentru: ,unda!entarea deci+iilor de ge"tiune< ela.orarea unui diagno"tic glo.al "trategic<,unda!entarea politicilor de de+/oltare a ,ir!ei Sursele ,olo"ite pentru reli+area diagno"ticului au ,o"t: = "ituatiile ,inanciare anuale >'((8='((0?: .ilantul, contul de pro,it "i pierdere< = alte !ateriale de docu!entare din e/identa conta.il@ >.alanta de /eri,icare? Societatea i"i de",a"oara acti/itatea din anul )33* in do!eniul intretinerea "i repararea auto/e1iculelor For!a de organi+are e"te "ocietate cu ra"pundere li!itata, iar /aloarea capitalului "ocial e"te de 80( lei

Pagina *

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

In '((8 ci,ra de a,aceri "=a ridicat la ) 0'- 8*) lei, iar in '((0 ci,ra de ,aceri a cre"cut, a5ungand la ' (4( -*4 lei, /enituri o.tinute in principal din productia /anduta

6rincipalii indicatori ,inanciari ai "ociet$Aii co!erciale SC Tiponut Raluca SA pentru anii AN I Bi ANII "unt: Indi%ato Ci& a de +&a%e i Re(ultatul Net +%ti$e totale +n I +n II )0'-8*) '(4(-*4 2(48- )32844 234'4- )')''30 , *)43(* ))2)03 *)2(-' ,))2 '4 '48 20 )*- -8

6RECENTARE RECULTATE TA9EL In ta.elul de !ai "u" "e o."er/a o cre"tere a principalilor indicatori ,inanciari, dar !ai ale" la ni/elul re+ultatului net, care cre"te cu '48,20D Cre"teri i!portante "=au inregi"trat atat la ni/elul acti/elor totale care cre"c cu )*- -8D cat "i la cel al ci,rei de a,aceri care cre"te cu ))2 '4D

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2006 2007 Cifra de afaceri Rezultatul net Active totale

Pagina 4

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

Pagina -

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

Capitolul 2. Reali(a ea dia.nosti%ului &inan%ia

2.1.1 Analiza ratelor de structur ale activului


AN I Denumire indicator valoric 0 497248 2896 5001"" 81199 174040 0 138862 &$"101 0 894245 rocentual 0% 55.60% 0.32% 55#$2% 9.08% 19.46% 0% 15.52% ""#07% 0% 100% valoric 463 715443 2896 71%%02 103893 169105 0 220497 "$&"$5 0 1212297 AN II !rocentual 0.04% 59.01% 0.23% 5$#2$% 8.56% 13.94% 0% 18.18% "0#70% 0% 100%

463 218195 0 218658 22694 -4935 0 81635 99394 0 318052

%
0.04% 3.41% -0.09% 3.37% -0.52% -5.52% 0% 2.66% -3.37% 0% 0%

I!o.ili+$ri necorporale I!o.ili+$ri corporale I!o.ili+$ri ,inanciare +%ti$e i/o0ili(ate Stocuri CreanAe In/e"tiAii ,inanciare pe TS Di"poni.ilit$Ai .$neBti +%ti$e %i %ulante C1eltuieli in a/an" 121+3 +C1I4

6RECENTARE RECULTATE Rata acti/elor i!o.ili+ate !a"oara gradul de in/e"tire a capitalului ,i7 In perioada anali+ata> '((8='((0? are loc o cre"tere a ace"tei rate de la -- 3'D la -3 '3D Ni/elul ace"teia cre"te in "pecial datorita !a5orarii i!o.ili+arilor corporale Rata i!o.ili+arilor necorporale are un ni/el negli5a.il, c1iar nul in pri!ul an Rata acti/elor ,inanciare "cade in perioada anali+ata de la ( *'D la ( '*D

Pagina 8

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

Rata acti/elor circulante e7pri!a ponderea acti/elor circulante in totalul acti/ului ,ir!ei "i are o /aloare ,oarte ridicata in perioada anali+ata, dar "e a,la in "cadere de la o perioada la alta Rata "tocurilor inregi"trea+a o "cadere in '((0 ,ata de '((8 Rata creantelor inregi"trea+a de a"e!enea o "cadere de la )04(4( in '((8 la )83)(- in '((2 ca ur!are a di!inuarii creantelor ,ir!ei Rata di"poni.ilitatilor .ane"ti e"te in,luentata de raportul dintre durata !edie de inca"are a creantelor "i durata !edie de plata a o.ligatiilor

%00000 700000 600000 500000 "00000 &00000 200000 100000 0

Active imo'ilizate Active circulante C(eltuieli )n avan*

2007

200%

Cap 2.1.2 +nali(a atelo de st u%tu * ale pasi$ului

Pagina 0

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

2007 Denumire indicator valoric rocentual valoric

200% !rocentual

( ( ( ))()03 =2(48336730

Capital "ocial Re+er/e Re+ultatul reportat 6ro,it net Reparti+area pro,itului Capital P op iu Datorii pe ter!en lung Datorii pe ter!en "curt Venituri in a/an" 5ato ii totale Capital pe /anent 121+3 P+SI4

80( )--228 )8*)'2 2(482(48&"$276

( (0D )0 4*D 2 33D )2 '4D 2 33D


&$#05%

80( )--228 )8*)'2 )3(844 (


6%6006

( (-D )' 2-D )* 4-D )- 0'D (D


56#5%%

% =( ('D =4 -2D =4 03D 8 0*D =2 33D


17.53%

)08)02 *8203) ( 544666


525"5" %$"2"5

)3 0(D 4) '4D (D 60.645%#75% 100%

)*'*88 *3*3'( 526261 818372


12122$7

)( 3)D *' 43D (D 43.4167.5100%

=4*2)' '-)*4 ( 718678 262618


&1%052

=2 03D 2 0-D (D 7717.538.750%

Rata "ta.ilitatii ,inanciare e7pri!a ponderea capitalului per!anent in pa"i/ul total "i are /alori po+iti/e in a!.ele perioade Rata autono!iei ,inanciare e7pri!a gradul de independenta ,inanciara a "ocietatii, adica ponderea capitalului propriu in totalul pa"i/ului Acea"ta inregi"trea+a o tendinta cre"catoare >de la *3 (-D in anul '((8 la -8 -2D, perioada a doua anali+ata Rata de indatorare glo.ala e7pri!a ponderea datoriilor totale ale "ocietatii in pa"i/ul ace"teia 6onderea ace"tora e"te de"tul de !are, dar un lucru .un e"te ,aptul ca ace"tea "cad con"idera.il in a doua perioada > de la 8( 34D la 4* 4)D?

Pagina 2

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

700000 600000 500000 "00000 &00000 200000 100000 0 2006 2007 Ca ital ro riu Datorii

In '((0 capitalul propriuin >828((8? inregi"trea+a o /aloare de"tul de !are pe"te datoriile totale>-'8'3)?, co!parati/ cu '((8 in care datoriile au ,o"t !ai !ari decat capitalul propriu

Pagina 3

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

2.2 +N+3I8+ #C9I3I:RU3UI ;IN+NCI+R 2.2.1 Situa!ia neta<SN= SNEAT=DT ATEAIFACFC1eltuieli in a/an" ATEacti/e totale DIEdatorii totale ACE acti/e circulante AIE acti/e i!o.ili+ate AT(E-(()44F*34)()F(E234'4AT)E0)22('F43*43-F(E)')''30 DTEDTSFDTLFVenituri Gn a/an" DTSE datorii pe ter!en "curt DTLE datorii pe ter!en lung DT(E *8203)F)08)02F(E-44383 DT)E *3*3'-F)*'*88F(E-'8'3) SN(EAT(=DT(E234'4-=-44383E*43'08 SN)EAT)=DT)E)')''30=-'8'3)E828((8 HSNESN)=SN(E828((8=*43'08E**80*( SituaAia neta e"te po+iti/a in a!.ele perioade "i re,lecta .una ge"tiune ,inanciara a "ocietatii< de a"e!enea re,lecta cre"terea /alorii patri!oniale a "ocietatii, adica acti/ul net degre/at de datorii

Pagina )(

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

Situatia neta po+iti/a e"te re+ultatul pro,itului o.tinut de "ocietate din acti/itatea ei, ca ur!are a unei ge"tiuni econo!ice "anatoa"e Ace"t indicator e"te intotdeauna egal cu /aloarea capitalurilor proprii din cadrul "ocietatii,ele de a"e!enea a/and o tendinta cre"catoare in perioada anali+ata>'((8='((0? 2.2.2 ;ondul de ul/ent<;R= FRECperm=AInete CpermECprFDTL
Cperm+ca italuri ermanente Cpr+ca ital ro riu AInete+active imo'ilizate nete

Cperm0E*43'08F)08)02E-'-4-4 Cperm1E828((8F)*'*88E2)2*0' FR(E-'-4-4=-(()44E'-*)( FR)E2)2*0'=0)22('E33-0( HFREFR)=FR(E33-0(='-*)(E04'8( Fondul de rul!ent e"te po+iti/ in a!.ele perioade, ceea ce re,lecta ec1ili.rul ,inanciar al "ocieatii pe ter!en lung, adica ,aptul ca "ocietatea "i=a ac1i+itionat i!o.ili+arile nu!ai din "ur"e per!anente Acea"ta pre+inta un "urplu" de "ur"e per!anente >capitaluri per!anente?, pe"te ne/oile de acoperire Fondul de rul!ent are o e/olutie cre"catoare ,a/ora.ila in perioada anali+ata, deoarece capitalul per!anent cre"te intr=o !a"ura !ai !are decat cre"c acti/ele i!o.ili+ate

Pagina ))

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

,R!+Cp - AInete

,R!+fondul de rulment ro riu

FR6(E*43'08=-(()44E=)-(282 FR6)E828((8=0)22('E=*'038 HFR6EFR6)=FR6(E=*'038F)-(282E))2(0' FRIEDatorii pe ter!en lung "i !ediu FRIE ,ondul de rul!ent G!pru!utat FRI(E'-*)(F)-(282E)08)02 FRI)E33-0(F*'038E)*'*88 HFRIEFRI)=FRI(E)*'*88=)08)02E=4*2)' Sau FRIEFR=FR6 In anul '((8,precu! "i in anul '((0 FR6 e"te po+iti/ ceea ce in"ea!na ca "ocietatea a contractat noi datorii ,inanciare ,ata de perioada precedenta pentru a="i ,inanta in/e"titiile in acti/ele i!o.ili+ate, ace"ta ,iin un a"pect negati/ pentru ea Fata de anul '((8, in anul '((0 "u!a FR6 negati/a "e di!inuea+a ceea ce re,lecta o capacitate !ai .una de ,inantare a in/e"titiilor in i!o.ili+ari necorporale din re"ur"e proprii Fondul de rul!ent i!pru!utat are e/olutie de"cra"catoare, ceea ce e/identiaea+a ,aptul ca "ocietatea "i=a "ca+ut datoriile pe ter!en lung "i "i=a cre"cut autono!ia ,inanciara

Pagina )'

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

2.2.3 Ne$oia de &ond de ul/ent<N;R= N;R>Ne$oi te/po a e7Su se te/po a e Ne/oi te!porareE"tocuriFcreanteFc1eltuieli in a/an" Sur"e te!porareEdatorii de e7ploatareF/enituri in a/an" NFR(E >2))33F)04(4(F(?=>*8203)F(?E=))*--' NFR)E >)(*23*F)83)(-?=>*3*3'-F(?E=)'(3'0 HNFRENFR)=NFR(E=))*--'F)'(3'0E0*0Ne/oia de ,ond de rul!ent e"te negati/a atat in anul '((8 cat "i in anul '((0, ceea ce re,lecta un "urplu" de "ur"e te!porare ,ata de ne/oile te!porare ale "ocietatii Scaderea a ne/oii de ,ond de rul!ent e"te datorita cre"terii datoriilor pe ter!en "curt in inter/alul '((8='((0

Pagina )*

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

2.2.4 1 e(o e ia neta<1N= TNEFR=NFR TN(EFR(=NFR(E'-*)(F))*--'E)*228' TN)EFR)=NFR)E33-0(F)'(3'0E''(430 HTNETN)=TN(E''(430=)*228'E2)8*Tre+oreria neta neta tre.uie "a ,ie egala cu ca"a "i conturi la .anci Tre+oreria neta e"te po+iti/a pe an"a!.lul perioadei "tudiate ceea ce re,lecta ec1ili.rul ,inanciar al "ocietatii pe ter!en "curt "i ,oarte "curt Dea"e!enea ea re,lecta un "urplu" !onetar la ",ar"itul e7ercitiului, adica o cre"tere a capacitatii reale de ,inantare a in/e"titiilor Tre+oreria neta inregi"trea+a o e/olutie ,a/ora.ila datorita cre"terii FR

Pagina )4

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

.volutia ,R, N,R, /N


250000 200000 150000 100000 50000 25&10 0 -50000 -100000 -150000

220"$7 1&%%62 $$570 ,R N,R /N -120$27


2007

-11&552
2006

' * ANALICA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE #ESTIUNE ' * ) Mar5a co!erciala>Mcom? McomEVenituri din /In+area !$r,urilor=C1eltuieli cu !$r,urile Mcom0E040((=-()2'E'4-)2 Mcom1E)(-2(3='3*30E084)'
M com = M com) M com ( = 084)'='4-)2E-)234
com M com D E Venituridinvanzaream arfurilor

)((

'4-)2 J )((E*' 2'D 040(( 084)' M)co!(D E )(-2(3 J )((E0' ')D

M(co!(D E

Mco!(DE*3 4(D

Pagina )-

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

Societatea anali+ata a de",a"urat acti/itate de co!ert in a!.ii ani de anali+a Adao"ul co!ercial are o /aloare !are, "i e"te in cre"tere cu *3 4(D in anul '((0 ,ata de '((8 ' * ' 6roducAia e7ercitiului>Kex? K ex E K vanduta F K imobilizata F K stocata K ex ( E)8-(3*)F(F)(((E)8-)3*) K ex ) E)3*40'-F(F3)'-)E'('-308 Kex E K ex ) = K ex ( E'('-308=)8-)3*)E*04(46roducAia e7erciAiului e"te ,or!at$ din producAia /Indut$, producia i!o.ili+at$ Bi producAia "tocat$ 6roductia e7ercitiului pre+inta o tendinta ,a/ora.ila de cre"tere datorata e/olutiei productiei /andute

' * * Valoarea ad$ugat$>VA? VAEMcomFKex=Con"u!urile e7terne Con"u!urile e7terneEC1eltuieli !aterialeFC1eltuieli cu "er/iciile e7ecutate de terAi Con" e7t(E22'0'0F)22)3*F)2'80F)304('E)'28-23 Con" e7t)E)(2'40-F0(8'-F40*)*F'4-2**E)448'48 VA(E'4-)2F)8-)3*)=)'28-23E*2328( VA)E084)'F'('-308=)448'48E8-8)4' HVAEVA)=VA(E8-8)4'=*2328(E'88'2'

Pagina )8

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

Valoarea ad$ugat$ re,lecta cre"terea de /aloare re+ultata din utili+area ,actorilor de productie !unca "i capital, pe"te /aloarea !ateriilor pri!e, !ateriilor con"u!a.ile, lucrarilor "i "er/iciilor e7ecutate de terti In ca+ul "ocietatii anali+ate ' * 4 E7cedentul .rut de e7ploatare>E9E? E9EEVAF"u./enAii de e7ploatare=c1eltuieli cu per"onalul=c1eltuieli cu alte i!po+ite "i ta7e E9E(E*2328(='))'))=)3422E)-3)8) E9E)E8-8)4'=*'(2*'=*0*-0E'303-* HE9EEE9E)=E9E(E'303-*=)-3)8)E)')2(4 E7cedentul .rut de e7ploatare re,lect$ capacitatea de auto,inanAare a in/e"tiAiilor, de ra!.ur"are a datoriilor c$tre .ugetul "tatului Bi de re!unerare a creditorilor Bi acAionarilor In perioada anali+ata e7cedentului .rut din e7ploatare inregi"trea+a o tendinta ,a/ora.ila "in "pecial cre"terii /alorii adaugate

' * - Re+ultatul e7ploatarii>RE? REEE9EFalte /enituri din e7ploatare=alte c1eltuieli din e7ploatare>cont 8-2? F/enituri din pro/i+ioane din e7ploatare=c1eltuieli cu a!orti+$rile Bi pro/i+ioanele din e7ploatare R E (E )-3)8)F'8=*'3'F(=-4--4E)()*4) R E )E '303-*F(=80(8F(=88')3E''-('2 LR E E R E )=R E (E''-('2=)()*4)E)'*820

Pagina )0

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

Re+ultatul e7ploatarii re,lecta !ari!ea a."oluta a renta.ilitatii acti/itatii de e7ploatare Acea"ta pre+inta o tendinta ,a/ora.ila cre"catoare datorita in "pecial cre"terii e7cedentului .rut din e7ploatare ' * 8 Re+ultatul curent>RC? RCEREF/enituri ,inanciare=c1eltuieli ,inanciare RC(E)()*4)F2-2=-00-E384'4 RC1>''-('2F)3)*8=8*34E'*000( HRCERC)=RC(E'*000(=384'4E)4)*48 Re(ultatul %u ent e"te deter!inat de re+ultatul din e7ploatare cat "i de re+ultatul ,inanciar Re+ultatul curent cunoa"te o tendinta de"cre"catoare ne,a/ora.ila, datorita "caderii e7cedentului .rut de e7ploatare

' * 0 Re+ultatul net>RN? RNERCF/enituri e7traordinare=c1eltuieli e7traordinare=i!po+it pe pro,it RN(E384'4F(=(=)-3-3E2(48RN)E'*000(F=(=*3)'8E)32844 HRNERN)=RN(E)32844=2(48-E))2)03

Pagina )2

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

Re+ultatul net e7pri!a !ari!ea a renta.ilitatii ,inanciare, dupa deducerea din pro,itul .rut al i!po+itului pe pro,it Societate nu are /enituri "i c1eltuieli e7traordinare in perioada anali+ata
700000 600000 500000 "00000 &00000 200000 100000 0 2006 2007

0aloarea ad1u2at1 .3cedentul 'rut de e3 loatare Rezultatul e3 loat1rii Rezultatul curent Rezultatul net

Pagina )3

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

' 4 ANALICA RATELOR DE STRUCTURA ALE CA6ITALULUI ' 4 ) Ratele de ec1ili.ru ' 4 ) ) Rata de ,inanAare a i!o.ili+arilor>RFR? R FR E
C perm AI nete

C perm E capital per!anent AI nete E acti/e i!o.ili+ate nete R FR R FR


(

E E

-'-4-4 = ),(-(()44 2)2*0' = ) )* 0)22('

Data de ,inantare a acti/elor ,i7e e "upraunitara "i in cre"tere pe intreaga perioada de anali+a "i re,lecta ec1ili.rul ,inanciar pe ter!en lung al "ocietatii, adica ,aptul ca "ocietatea are un ,ond de rul!ent po+iti/, deci i"i ,inantea+a i!o.ili+ari corporale din "ur"e per!anente

' 4 ) ' Rata de ,inantare a ,ondului de rul!ent propriu>RFRP? R FRP E R FRP


(

C propriu Anete
*43'08 = (,83 -(()44

Pagina '(

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

R FRP

828((8 = (,30)22('

Atat in anul '((8 cat "i in '((0 ,ondul de rul!ent propriu e "u.unitar datorita unui ,ond de rul!ent propriu negati/ Rata re,lecta "la.a autono!ie ,inanciara a "ocietatii "i ,aptul ca "ocietatea "i=a ,inantat in/e"titiile din i!o.ili+ari corporale contractand noi datorii ,inanciare

' 4 ) * Rata de ,inanAare a ne/oii de ,ond de rul!ent>RNFR?


FR NFR '-*)( = ( '' ))*--' 33-0( = ( 2' )'(3'0

R NFR E R
NFR (

E E

R NFR

Rata de ,inantare a ne/oii de ,ond de rul!ent e"te negati/a atat in anul '((8 cat "i in '((0 ceaa ce "e!ni,ica ,aptul ca "ocietatea "i=a ac1i+itionat acti/e /riculante in credite pe tre!en "curt

Pagina ')

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

' 4 ' Ratele de lic1iditate ' 4 ' ) Rata lic1iditatii generale>R lg ? R lg E


AC D !

AC E acti/e circulante DTS E datorii pe ter!en "curt R lg R lg


(

*34)() = ) (8 *8203) 43*43= ),'-

E *3*3'-

Rata lic1iditatii generale are /alori .une in a!.ele perioade ,iind "upraunitare, ceea ce do/ede"te ,aptul ca "ocietatea are capacitatea de a"i ac1ita datoriile e7igi.ile pe ter!en "curt nu!ai din acti/e circulante detinute in patri!oniu Rata lic1iditatii generale are o tendinta ,a/ora.ila datorita "caderii datoriilor pe ter!en "curt

Pagina ''

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

' 4 ' ' Rata lic1idit$Aii redu"e >R lr ?


Creante + D" D !

R lr E

D9 E di"poni.ilit$Ai .$neBti DTS E datorii pe ter!en "curt R lr


(

)04(4( + )*228' = ( 24 *8203) )83)(- + ''(430 = ( 32 *3*3'-

R lr

Rata lic1iditatii redu"e e7pri!a capacitatea ,ir!ei de a="i onora datoriile "cadente pe ter!en "curt nu!ai din creante "i di"poni.ilitati .ane"ti Rata e"te pe"te ni/elul dere,erinta de ( 8 "i are o tendinta de cre"tere

' 4 ' * Rata lic1idit$Aii i!ediate >R li ? R li E


D" DI#

D9 E di"poni.ilit$Ai .$neBti

Pagina '*

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

DIE E datorii i!ediat e7igi.ile >datorii pe ter!en "curt? R li R li


(

E E

)*228' = (,*0 *8203) ''(430 = (,-*3*3'-

Rata lic1iditatii i!ediate re,lecta capacitatea "ocietatii de a="i ra!.ur"a datoriile "cadente pe ter!en "curt din di"poni.ilitatile .ane"ti e7i"tente in conturile .ancare "i ca"a A/and in /edere ca ni/elul de re,erinta pentru acea"ta rata e"te (,* "i in a!.ii ani ace"te ni/el e"te depa"it "pune! ca "ocietatea e"te capa.ila "a="i acopere datoriile i!ediat e7igi.ile ' 4 * Capacitatea de auto,inanAare>CAF?
4etoda deductiv1

C+; E E9E F Alte /enituri din e7ploatare = Alte c1eltuieli de e7ploatare>cont 8-2? F Venituri ,inanciare = C1eltuieli ,inanciareFVenituri e7traordinare = C1eltuieli e7traordinare M I!po+itul pe pro,it CAF(E)-3)8)F'8=*'3'F2-2=-00-F(=(=)-3-3E)*-()3 CAF)E'303-*F(=80(8F)3)*8=8*34F(=(=*3)'8E'8428* HCAFECAF(=CAF)E'8428*=)*-()3E)'3244 ?etoda aditionala

Pagina '4

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

C+;E6ro,itul net F C1eltuieli cu a!orti+$ri Bi pro/i+ioane M Relu$ri a"upra a!orti+$rilor Bi pro/i+ioanelor CAF(E2(48-F-4--4=(E)*-()3 CAF)E)32844F88')3=(E'8428* HCAFECAF)=CAF(E)'3244

' 4 4 Ratele de Gndatorare ' 4 4 ) Rata le/ierului >L?


D C propriu

LE

DT E datorii totale

L( E

-44383 = ) -8 *43'08 -'8'3) = ( 08 828((8

L) E

Le/ierul co!para !ari!ea datoriilor totale cu cea a capitalului propriu Nor!ele .ancare i!pun o rata a le/ierului !ai !ica de )D, pentru acordarea de credite cu garantie "igura Se o."er/a ca in cel de al doilea an rata e"te de ( 08 !ai !ica decat ni/elul de re,erinta

' 4 4 ' Rata datoriilor ,inanciare > R DF ?

Pagina '-

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

R DF E

D $ C perm

R DF ( E

)08)02 = ( ** -'-4-4 )*'*88 = ( )8 2)2*0'

R DF

A/and in /edere ca /alorile ace"tui indicator "unt in "cadere "i "u. li!ita "ta.ilita de nor!ele .ancare de ( - con"idera! ca "ocietatea anali+ata are un grad e7tre! de redu" de indatorare pe ter!en lung "i !ediu "i in ace"t conte7t poate acce"a un nou credit pe ter!en lung

Pagina '8

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

' 4 4 * Rata capacit$Aii de ra!.ur"are a datoriilor ,inanciare prin capacitatea de auto,inanAare >R CAF ?
D $ CAF

R CAF E

C A F (E )*-()3 C A F )E '8428* R CAF ( E R CAF


)

)08)02 = ) *( )*-()3 )*'*88 = ( 43 '8428*

Acea"ta rata e7pri!a in nu!ar de ani capacitatea "ocietatii de a="i ra!.ur"a datoriile pe ter!en lung pe .a+a capacitati "ale de auto,inantare Li!ita !a7i!a i!pu"a de nor!ele .ancare e"te de * ani Atat in anul '((8 cat "i in '((0 /aloarea ace"tei rate e"te !ult "u. acea"ta /aloare do/edind capacitate .una de ra!.ur"are a datoriilor ,inanciare prin auto,inantare

' 4 4 4 Rata de prele/are a c1eltuielilor ,inanciare > R C%


C% fin #"#

fin

R C% R C%

fin

E
(

fin

-00= (,(* )-3)8)

Pagina '0

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

R C%

fin

8*34 = (,(' '303-*

Rata de prele/are a c1eltuielilor ,inanciare "epara "ocietatile "anatoa"e din punct de /edere ,inanciar de cele ,ali!entare Li!ita !a7i!a "ta.ilita de nor!ele .ancare pentru ace"t indicator e"te de (,8, adica pana la acea"ta /aloare "ocietatea are capacitatea de a="i ac1ita co"tul indatoririi cu do.an+i "i co!i"ioane .ancare din e7cedentul .rut reali+at din e7ploatare Societatea anali+ata inregi"trea+a /alori !ult "u. acea"ta li!ita, in "pecial datorita c1eltuielilor ,inanciare redu"e "i a cre"terii E.e

Pagina '2

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

' - ANALICA RATELOR CINETICE >DE #ESTIUNE? ' - ) Durata de rotaAie a "tocurilor >D ! ?
!oldul stocurilor *8( CA

D! E D!
(

2))33 N *8( = )8 3* )0'-8*)

+ile

D!

)(*23* N *8( = )2 *' +ile '(4(-*4

In acti/itatea co!erciala "e con"idera ca durata !edie de rotatie a "tocurilor "a ,ie !ai !ica de *( de +ile In ca+ul "ocietatii "tudiate /aloarea inregi"trata e"te "u. li!ita !a7i!a, doar ca durata de rotatie are o u"oara tendinta de cre"tere In practica "e con"idera ca un "toc !ai !ic e"te !ai e,icient pentru "ocietate pentru ca "e rote"te !ai repede prin ci,ra de a,aceri, decat un "toc !ai con"i"tent care "e rote"te !ai greu

' - ' Durata de Gnca"are a creanAelor >D CR ?


!oldul creantelor *8( CA

D CR E D CR
(

)04(4( N *8( = *8 *( )0'-8*)

+ile

Pagina '3

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

D CR

)83)(N *8( = '3 2* '(4(-*4

+ile

Durata de inca"are a creantelor arata nu!arul de +ile nece"ar pentru inca"area creantelor de la terti Se dore"te ca ace"ta durata "a nu ,ie !ai !are de *( de +ile In pri!a perioada anali+ata, "ocietatea depa"e"te de /aloarea pre,era.ila, iar in a doua perioada, inregi"trea+a "caderi, datorita "caderii creantelor,,iind o "ituatie ,a/ora.ila inregi"trand o /aloare !ai !ica de *(

' - * Durata de ac1itare a ,urni+orilor >D F& ?


= = = D F&
(

D F& E

!oldul furnizorilor *8( CA

'-8'3' '* N *8( = -* 48 )0'-8*) )30)-4 (* N *8( = *4 02 '(4(-*4

+ile

=
D F&
)

+ile

In perioada anali+ata "ocietatea inregi"trea+a durate !edii de ac1itare a ,urni+orilor !ai !ai de *( de +ile In anul '((8 "ocietatea "i=a inca"at creantele in *8 *( "i a platit in -* 48 +ile iar in '((0 a inca"at in '3 2* +ile "i a platit in *4 02 +ile A/and in /edere ca durata de ac1itare a ,urni+ 2orilor e"te !ai !are decat durata de inca"are a creantelor, !entiona! ace"t lucru ca unul ,a/ora.il deoarece plata ,urni+orilor "e ,ace !ai lent decat inca"area creantelor

Pagina *(

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

60 50 "0 &0 20 10 0 2006 2007 Durata de ac(itare a furnizorilor Durata de inca*are a creantelor Durata de rotatie a *tocurilor

Pagina *)

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

' 8 ANALICA RENTA9ILIT;OII ' 8 ) Rata de renta.ilitate econo!ic$ .rut$ no!inal$>RebN?


#"# N )(( Cap inv

R ebN +

Cap'inv EActi/e ,i7e .ruteFNFRFDi"poni.ilit$Ai .$neBti Cap inv0E430'42=))*--'F)*228'E-''--2 Cap inv1E0)-44*=)'(3'0F''(430E2)-()*


)-3)8) N )(( = *( 4-D -''--2 '303-* N )(( = *8 --D 2)-()*

R ebN ( E
ebN )

E Ratele de renta.ilitate econo!ica !a"oara e,icienta utili+arii !i5loacelor !ateriale "i ,inanciare ale "ocietatii In ca+ul no"tru renta.ilitatea econo!ica no!inala in pri!a perioada are o /aloare "uperioara ratei in,latiei ceea ce in"ea!na ca inregi"trea+a o cre"tere din acti/itatea de e7ploatare

' 8 ' Rata de renta.ilitate econo!ica .ruta reala>RebR? R ebR E


Re bN Ri N )(( , ) + Ri

daca RiP)(

R ebR E RebN=Ri, daca RiQ)(

Pagina *'

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

Ri(E8 -8D R(i1E4 24D RebR0ERebN0=Ri0E*( 4-D=8 -8 D E '* 23D RebR1ERebN1=Ri1E*8 --D=4 24DE *) 0)D In a!.ele perioade anali+ate "ocietatea inregi"trea+a o rata a renta.ilitatii pe"te rata in,latiei, ceea ce in"e!na ca a/e! ocre"tere reale din acti/e din e7ploatare In anul '((0 a/e! o cre"tere a ratei renta.ilitatii ec 9rute, datorita ,aptului ca E.e cre"te intr=o!a"ura !ai !are decat capitalul in/e"tit

Pagina **

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

' 8 * Rata renta.ilit$Aii econo!ice nete no!inale>RenN? R enN E


6r ofit din e7p loatare N )(( Capital investit

R enN ( E R enN) E

)()*4) N )(( = )3 *3D -''--2 ''-('2 N )(( = '0 8)D 2)-()*

In perioada anali+ata rata renta.ilitatii econo!ice nete e"te "uperioara ratei in,latiei, a"pect ,a/ora.il pentru "ocietate Ace"t ,apt ne indica ca "ocietatea i"i poate pa"tra intregul acti/ econo!ic

' 8 4 Rata renta.ilit$Aii ,inanciare>Rf? R R R


f

E E E

6r ofitnet N )(( Cpr

f(

2(48N)(( = '* (*D *43'08 )32844 N )(( = '2 3-D 828((8

f)

Rata renta.ilitatii ,inanciare re,lecta randa!entul utili+arii capitalului propriu, acea"ta rata tre.uia "a ai.a /alori "uperioare ratei !edii a do.an+ii pe piata inter.ancara In ca+ul "ocietatii "tudiate, ni/elul ridicat al ace"tei

Pagina *4

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

rate ne indica o acti/itate ,inanciara pro,ita.ila Se o."er/a o cre"tere "u."tantiala a ratei renta.ilitatii ,inanciare pe ,ondul cre"terii pro,itului net

' 0 ANALICA 6RA#ULUI DE RENTA9ILITATE DIN E:6LOATARE INDICATOR Ci,ra de a,aceri neta>reala? CA C1eltuieli /aria.ile>CV? Mar5a a"upra c1eltuielilor /aria.ile MCVECA=CV Mar5a a"upra c1eltuielilor /aria.ile>D? MCVD E
MCV N)(( CA

'((0 )0'-8*) )44')3* ' '2*4*0 2 )8 4'D )2(8)* 8)(333 8)*

'((2 '(4(-*4 )88-'*' *0-*(' )2 *2D '4)-'4 -)*)4( 8)0

C1eltuieli ,i7e>CF? 6ragul de renta.ilitate din e7ploatare>punctul critic? CA PR E


CF MCV D

6ragul de renta.ilitate in +ile CA PRzile E


CAPR N *8( zile CA

' '3

' *)

Rata ri"cului de e7ploatare R PR E


CAPR N )(( CAneta

( 84D

( 84D

Indicele de "ecuritate I! E
CAneta CAPR CAneta

( 33D )0)48*) 4

( 33D '('0*3* 4

6o+itia a."oluta ,ata de CA PR >,le7i.ilitatea a."oluta? ECAreala= CA PR

Pagina *-

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

6o+itia relati/a ,ata de CA PR >coe,icientul de /olatilitate? R E

CA6R

)-- 22

)-4 '2

Societatea anali+ata nu pre+inta un ri"c de e7ploatare ridicat deoarece rata ri"cului de e7ploatare e"te e7tre! de redu"a, care "e !entine pe parcur"ul celor ' ani 6o+itia a."oluta a "ocietatii e"te ,oarte !are, ace"t lucru e/identiind capacitatea "ocietatii de a"i adapta productia la cerintele pietii "i indicand un ri"c de e7ploatare "ca+ut 6o+itia relati/a inregi"trea+a /alori in u"oara "cadere in perioada anali+ata CFE-DN>con"u!uri e7terneFc1eltuieli cu !ar,urile? F'(DN>c1eltuieli cu per"onalul? Fc1eltuieli cu a!orti+arile "i pro/i+ioanele de e7plFc1eltuieli cu alte i!po+ite "i ta7e CF(E-DN>)'28-23F-()2'?F'(DN'))'))F-4--4F)3422E 84*'3 4-F4''4' 'F-4--4F)3422 E )2(8)* 8CF)E-DN>)448'48F'3*30?F'(DN*'(2*'F88')3F*0*-0E 0*02' )-F84)88 4F88')3F*0*-0E'4)-'4 -CVE3-DN>con"u!uri e7terneFc1eltuieli cu !ar,urile?F2(DNc1eltuieli cu per"onalulFc1eltuieli cu de"pagu.iri, donatii "i acti/e cedate CV(E3-D>)'28-23F-()2'?F2(DN'))'))F*'3'E )'833*' 4F)82382 2F*'3'E)44')3* ' CV)E3-D>)448'48F'3*30?F2(DN*'(2*'F80(8E )4()28( 2F'-888- 8F80(8E)88-'*' 4

Pagina *8

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

' 2 ANALICA RISCULUI DE FALIMENT ' 2 ) Metoda lui Alt!an CE),'NR-F),4NR4F*,*NR)F (,8NR*F R' R) E R' E R* E R4 E R- E
RC A CA A Valoarea de piata a capitalurilor proprii Valoarea datoriilor totale 6r ofitul reinvestit A AC A

RCEre+ultatul curent ATEacti/e totale

CAEci,ra de a,aceri

Pagina *0

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

R )'((0 E

384'4 = ( )) 234'4-

R )'((2 E

'*000( = ( '( )')''30

R) are "e!ni,icaAia unei rate de renta.ilitate econo!ic$, "au de e,icienA$ a utili+$rii acti/elor Bi e"te de dorit "a ,ie cIt !ai !are Bi "$ crea"c$ R ''((0 E R ''((2 E
)0'-8*) = ) 3' 234'4'(4(-*4 = ) 82 )')''30

R' e"te un indicator de e,icienA$ a utili+$rii acti/elor care e7pri!$ rotaAia acti/ului prin ci,ra de a,aceri Cu cIt acti/itatea "ociet$Aii e"te !ai e,icient$, cu atIt /an+$rile "unt !ai !ari, iar acti/ele "e /or reGnnoi !ai rapid prin ci,ra de a,aceri R *'((0 E R *'((2 E
*43'08 = ( 84 -44383 828((8 = ) *( -'8'3)

R* "e!ni,ic$ gradul de Gndatorare al Gntreprinderii prin i!pru!uturi pe ter!en "curt, !ediu "au lung Se reco!and$ ca acea"t$ rat$ "$ ,ie de o /aloare cIt !ai !are
( =( 234'4)32844 = ( )8 )')''30

R 4'((0 E R 4'((2 E

Pagina *2

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

R4 are "e!ni,icaAia capacit$Aii de ,inanAare intern$ a "ociet$Aii Bi "e reco!and$ ca /aloarea "a ,ie cIt !ai !are R -'((0 E ( R -'((2 E
43*43= ( 4( )')''30 *34)() = ( 44 234'4-

R- are "e!ni,icaAia ,le7i.ilit$Aii "ociet$Aii Bi arat$ ponderea acti/ului circulant Gn acti/ul total Bi "e reco!and$ ca ace"t raport "a ,ie cIt !ai !are C'((0E) 'N( 44F) 4N(F* *N( ))F( 8N( 84F) 3'E E( -'2F(F( *8*F( *24F) 3'E* )3C'((2E) 'N( 4(F) 4N( )8F* *N( '(F( 8N) *(F) 82E E( 42F( ''F( 88F( 02F) 82E* 2' Atat in anul'((8 cat "i in '((0 CP* "ugerand o "ituatie .una a "ocietatii Din .ancar "ocietatea .ene,iciea+a de un grad cre"cut de incredere deoarece e"te "ol/a.ila

' 2 ' Metoda centralei .ilanAurilor ,rance+e )((CE=),''-R)F',((*R'=(,2'4R*F-,'')R4=(,823R-= ),)84R8F(,0(8R0F),4(2R2=2-,-44 R) E


C%eltuieli financiare #"#

Pagina *3

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

R' E R* E R4 E R- E R8 E R0 E R2 E

Capital permanent Capitalinvestit CAF Datoriitotale

#"# CA
!oldFurnizor N *8( Cumparari

VA) VA( VA( !oldCrean)e N *8( CA Investitiicorporale VA


-00= ( (4 )-3)8) 8*34 = ( (' '303-* -'-4-4 = 8 -* 2(482)2*0' E( ( )*-()3 = ( '-44383 '8428* = ( -( -'8'3) )-3)8) = ( (3 )0'-8*) '303-* = ( )4 '(4(-*4

R )'((0 E R )'((2 E R ''((0 E R ''((2 E R *'((0 E R *'((2 E R 4'((0 E R 4'((2 E

Pagina 4(

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV
'-8'3' '* N *8( = 0) 0) )'28-23 )30)-4 (* N *8( = 42 (3 )40-84*

R -'((0 E R -'((2 E

R8 '((0 E R8 '((2 E R0 '((0 E

)0*4-' = *2328( = ) '4 )0*4-' 8-8)4' = *2328( = ( 82 *2328( )04(4( N *8( = *8 *( )0'-8*)

+ile

R0 '((2 E

)83)(N *8( = '3 2* '(4(-*4

+ile

R2 '((0 E R2 '((2 E C'((0E= C'((2E

430'42 = ) '2 *2328( 0)-44* = ) (3 8-8)4'

Pagina 4)

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

' 2 * Metoda Conan=Solder CE)8NR)F''NR'=20R*=)(R4F'4RR) E R' E R* E R4 E R- E


AC stocuri A Capitaluri permanente A C%eltuieli financiare CA
C%eltuieli cu personalul Valoarea adau*ata

#"# Datorii totale *34)() 2))33 = ( *4 234'443*43- )(*23* = ( *' )')''30 -'-4-4 = ( -2 234'42)2*0' = ( 82 )')''30 -00= ( ((* )0'-8*) 8*34 = ( ((* '(4(-*4 '))')) = ( -4 *2328(

R )'((0 E R )'((2 E R ''((0 E R ''((2 E R *'((0 E R *'((2 E R 4'((0 E

Pagina 4'

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV
*'(2*' = ( 42 8-8)4' )-3)8) = ( '3 -44383 '303-* = ( -8 -'8'3)

R 4'((2 E R -'((0 E R -'((2 E C'((0E C'((2E

Pagina 4*

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

Capitolul 3. Con%lu(ii
* CONCLUCIILE DIA#NOSTICULUI FINANCIAR * ) 6UNCTE TARI 6unctele tari ale "ociet$Aii co!erciale SC Tiponut Raluca SA "unt: ) Societatea cunoa"te o cre"tere e7plo+i/$ a principalilor indicatori ,inanciari: dar !ai ale" la ni/elul re+ultatului net, care cre"te Gn !od "pectaculo" cu '48 20D Cre"teri i!portante, !ult pe"te !edia pe econo!ie, "=au Gnregi"trat "i Gn ceea ce pri/e"te ci,ra de a,aceri >o cre"tere de ))2 '4D? dar "i la ni/elul acti/elor totale >)*- -8D? ' Structura acti/elor core"punde o.iectului de acti/itate al "ociet$Aii "i cunoa"te o a!eliorare Gn perioada "tudiat$, Gn "pecial datorit$ reducerii ponderii creanAelor "i cre"terii atIt a ponderii cIt "i a /alorii di"po.i.ilit$Ailor .$ne"ti * Societatea "e .ucur$ de o .un$ "ta.ilitate ,inanciar$, !ai ale" Gn anul '((0, a"pect e/idenAiat "i de /alorile ridicate ale ratei "ta.ilit$Aii ,inanciare Dea"e!enea, "ocietatea "e .ucur$ de o .un$ autono!ie ,inanciar$, !ai ale" Gn anul '((0, a"pect e/idenAiat "i de /alorile ridicate ale ratei autono!iei ,inanciare * Cre"terea /alorii capitalurilor proprii e"te re,lectat$ Gn "ituaAia net$ po+iti/$ "i cre"c$toare 4 Ec1ili.rul ,inanciar pe ter!en lung al "ociet$Aii, e"te re,lectat de ,ondul de rul!ent po+iti/ care are o e/oluAie cre"c$toare ,a/ora.il$ Gn perioada anali+at$, deoarece capitalul per!anent cre"te Gntr=o !$"ura !ai !are decIt cre"c acti/ele i!o.ili+ate Datorit$ ,ondului de rul!ent po+iti/, "ocietatea di"pune de o !ar5$ de "ecuritate, care o pune la ad$po"t de e/eni!ente

Pagina 44

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

nepre/$+ute Adao"ul co!ercial are o /aloare !are, "i e"te in cre"tere cu *3 4(D in anul '((0 ,ata de '((8 - Fondul de rul!ent G!pru!utat are o e/oluAie de"cre"c$toare, ceea ce e/idenAia+$ ,aptul c$ "ocietatea "i=a "c$+ut datoriile pe ter!en "curt, ace"t lucru e/idenAiind o cre"tere a autono!iei ,inanciare 8 Tre+oreria net$ e"te po+iti/$ pe an"a!.lul perioadei "tudiate, ceea ce re,lect$ ec1ili.rul ,inanciar al "ociet$Aii pe ter!en "curt "i ,oarte "curt 0 Valoarea ad$ugat$ Gnregi"trea+$ o tendinA$ ,a/ora.il cre"c$toare, Gn "pecial datorit$ cre"terii producAiei e7erciAiului dar "i a adao"ului co!ercial, practicat de "ocietate 2 E7cedentul .rut de e7ploatare Gnregi"trea+$ o tendinA$ ,a/ora.il$ cre"c$toare, Gn "pecial datorit$ cre"terii producAiei e7erciAiului reali+ate de c$tre "ocietate re,lectInd o .un$ capacitatea de auto,inanAare a in/e"tiAiilor, de ra!.ur"are a datoriilor c$tre .ugetul "tatului "i de re!unerare a creditorilor "i acAionarilor 3 6ro,itul din e7ploatare re,lect$ !$ri!ea a."olut$ a renta.ilit$Aii acti/it$Aii de e7ploatare Ace"ta Gnregi"trea+$ o tendinA$ ,a/ora.il$ cre"c$toare, Gn "pecial datorit$ cre"terii E9E )( %n a!.ii ani, "ocietatea a Gnc1eiat e7erciAiile ,inanciare cu pro,it, Gnregi"trInd pro,it net %n anul '((0, ace"ta a ,o"t ''-('2 con"idera.il !ai !are decat Gn anul '((8 cand a ,o"t de )()*4) )) Societatea .ene,icia+$ de un "urplu" al "ur"elor per!anente ,aA$ de ne/oile per!anente de acoperit )' Rata lic1idit$Aii generale are /alori .une Gn a!.ele perioade, ,iind "upraunitare, ceea ce do/ede"te c$ "ocietatea are capacitatea de a="i ac1ita datoriile e7igi.ile pe ter!en "curt nu!ai din acti/ele circulante deAinute Gn patri!oniu )* Societatea .ene,icia+$ de o lic1iditate ridicata, atGt Gn ceea ce pri/e"te lic1iditatea general$ cIt "i Gn ceea ce pri/e"te lic1iditatea redu"$ "i i!ediat$>care "e redre"ea+$ Gn anul '((0? )4 E7i"tenAa unei .une capacit$Ai de auto,inanAare )- Societatea di"pune de o capacitate e7celent$ de ra!.ur"are a datoriilor ,inanciare prin auto,inanAare )8 Durata !edie de rotaAie a "tocurilor ,oarte .un$

Pagina 4-

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

)0 #rad redu" de Gndatorare pe ter!en lung )2 Ni/elul ridicat "i e/oluAia Gn cre"tere a renta.ilit$Aii ,inanciare ne indic$ o acti/itate ,inanciar$ pro,ita.il$ )3 Societatea anali+at$ nu pre+int$ un ri"c de e7ploatare ridicat, deoarece rata ri"cului de e7ploatare e"te e7tre! de redu"$ 6o+iAia a."olut$ a "ociet$Aii e"te ,oarte !are, ace"t lucru e/idenAiind capacitatea "ociet$Aii de a="i adapta producAia la cerinAele pieAei "i indicInd un ri"c de e7ploatare "c$+ut '( Ri"c de ,ali!ent "c$+ut al "ociet$Aii ') %n conclu+ie pute! "pune c$ "ocietatea Gnregi"trea+$ un progre" /i+i.il de la un an la altul al unor indicatori, cu! ar ,i /aloarea ad$ugat$, ,ondul de rul!ent, ne/oia de ,ond de rul!ent, pro,itul net, re+ultatul curent, re+ultatul e7ploat$rii, e7cedentul .rut de e7ploatare, re+ultatul net * ' 6UNCTE SLA9E ) %n anul '((0, Fondul de rul!ent propriu e"te negati/, ceea ce Gn"ea!n$ c$ "ocietatea a contractat noi datorii ,inanciare ,aA$ de perioada precedent$, pentru a="i ,inanAa in/e"tiAiile Gn in"talaAii "i !a"ini, ceea ce e un a"pect ne,a/ora.il pentru ea ' Sc$derea ,oarte !are a ne/oii de ,ond de rul!ent e"te datorat$ Gn "pecial cre"terii datoriilor pe ter!en "curt Gn inter/alul '((0='((2, ceea ce indic$ ,aptul c$ "ocietatea anali+at$ e"te Gn de+ec1ili.ru ,inanciar pe ter!en "curt * Un grad de"tul de ridicat de Gndatorare, Gn "pecial Gn ceea ce pri/e"te datoriile pe ter!en "curt care cre"c Gn perioada de anali+$ 4 Durata ridicat$ de Gnca"are a creanAelor "i durata de ac1itare a ,urni+orilor pun "ocietatea Gntr=o po"tura ne,a/ora.il$ * * M;SURI 6RO6USE 6ENTRU %M9UNAT;OIREA SITUAOIEI FINANCIARE ) Reducerea gradului de Gndatorare, prin ac1itarea datoriilor Reducerea ponderii datoriilor pe ter!en "curt "i prin !$rirea "cadenAelor ace"tora ' Mic"orarea duratei de Gnca"are a creanAelor * Rein/e"tirea unei p$rAi !ai !ari din pro,itul net

Pagina 48

Nu!e "tudent: Tiponut Raluca


Financiar$ a %ntreprinderii

Lucrare la #e"tiunea
[2010&

Sectie: Cig

#rupa: IV

Pagina 40