Sunteți pe pagina 1din 6

Exerciii de dicie

1. Un caricaturist care caricaturizeaz caricaturi caricaturistice nu poate caricaturiza caricatura sa.


2. Duc n bac sac de dac, aud crac, o fi rac? O fi drac? Face pac, aud mac, aud oac, nu e rac, nu-
i gndac, nu e cuc, nu-i brotac, apuc, !urduc. " tot drac.
#. Un cocostrc s-a dus a descocostrcrie, unde se descocostrcreau $i a%i cocostrci
nedescocostrcri%i, ca s se descocostrcreasc de cocostrcria ui.
&. 'osa$u (a$a cnd cose$te, ct $ase sa$i sa$u cose$te. )i-n sus $i-n *os de casa sa, cose$te
sa$u $i-n $osea. )i $ase case (a$a-$i $tie.
- 'e $ans+... (a$a-$i spuse sie$i+
,. -ege .aragarafaramus, cnd te /ei desoriginaiza? 0 /oi desoriginaiza cnd ce mai
origina dintre orginai se /a desoriginaiza. Dar cum ce mai origina dintre originai nu se /a
desoriginaiza, regee .aragarafaramus, nu se /a desoriginaiza.
1. 'oo-n /ae p-un pitroi sta o codobtur si un codobturoi,codobturoiu codobture$te
codobtura,codobtura nu poate codobturi codobturoiu...
2. Un ba fr ega cu fina fata a un !aa carna/a esti/a cu scanda epoca dintr-un opa
o/a, pa, rea $i natura, fr ri/a, ega si actua.
3. (pre sfnta sa sor (uzana se suie, (p$it din sufet suspinu s-$i spuie, )i-n susu sarcastic
suspinu-$i $opte$te, )i-odat pe scara sucit se opre$te
4. 5ou breaz, brobreaz, esne-a zice bou breaz, dar mai esne-a dezbrobrezi brobrezitura
din boii brobrezenior
16. .n cnd a crmidrit crmidaru pe crmidri%, a crmidrit crmidri%a pe
crmidar
11. (ig!itibum aa bim bum bam,strigatu ciipanezuui n cutarea badibuzuui omort de un
cris cras, ntr-un sti abracadabrant pentru c nu a /rut s- omoare pe !ipocate-eefanto-
camerosu, ascuns dup un camioabioabaascop deoarece mncase citopiperazina si se
bro!nise cu bro!oteee n drmandu.
12. Uniateraitatea cooc/iior desoidarizeaz con$tiinciozitatea energeticienior care manifest
o imperturbabiitate indiscriptibi n ocu nabucodonosorienei irepro$abiit%i.
1#. .apucaru papucre$te papucii nepapucri%i ai papucresei, dar papucreasa nu poate
papucrii papuci nepapucri%i ai papucaruui care papucre$te papuci nepapucri%i.
1&. O (7.8 97:8, 2 (7." 97:", # (7." 97:" , & (7." 97:" , , (7." 97:" , 1 (7."
97:" 2 (7." 97:" ); <='8 79:" (7." 97:" ); 79:" (7." 97:" ); <='8 79:" 2
(7." 97:"
1,. O coropi$ni% $i>un coropi$ni%oi se coropi$ni%eau a noi pe gunoi. =u coropi$ni%a
coropi$ni%ea pe coropi$ni%oi ci coropi$ni%oiu coropi$ni%ea pe coropi$ni%.
11. )tiu c $tii c $tiuca-i $tiuc ? Dar mai $tiu c $tiuca-i pe$te ? )i c $tiuca se mnnc ? )i c
$tiuca se pr*e$te.
12. =u-i greu a zice titirid/a tid/a, da-i greu a destitirid/i titirid/itura titirid/ei tid/ei.
13. O mieri% fufendi% fufendi-fufendri% nu poate s fufendeasc fufendi-fufendreasac
pe mieroiu fufendoiu fufendi-fufendroiu. Dar mieroiu fufendoiu fufendi-
fufendroiu poate ca s fufendeasc fufendi-fufendreasac pe mieri%a fufendi%a fufendi-
fufendri%.
14. 'eea ce cerea ceebru 'icero gemnd geniior degenerate ,n-au acceptat-o 'ezar $i ceata
ingeniosior cet%eni certa%i cu cerin%ee cercurior centrae
26. 'up cu capac, capac cu cup.
21. 5aaban 5bnescu bbie$te bbituri bbite pe negndite.
22. )ase saci n $ase sa$i soseau pe $osea.
2#. (tnca st-n castan ca sa$a (tan
2&. Un sas cu gas de bas cam gras $i ras pe nas sta a taifas de-un ceas a parastas despre un
e@tras din pancreas.
2,. Unui tmpar i s-a-ntmpat o ntmpare. 7t tmpar, auzind de ntmparea tmparuui de
a tmprie a /enit $i s-a o/it cu tmpa de tmpria tparuui cu ntmparea.
21. An%aru so% nso%i soa%a %%ind sanc%ionnd n%epnd nes%ios.
22. O bab ban mnnc o banan baban.
23. (or (ar, n-ai srit asear s /ezi carnea cum se sar?
24. 'rea% istea%, zmbitoare $i gumea%, scandeaz cu dic%ie fr interdic%ie fe de fe de
poezii - azurii - cu copii $i fcii, pe !rtii, mii $i mii apoi pe-un ca merg a ba triumfa.
#6. 'apra neagr cac-n cinci. 'inciu crap-n cinci, crape capu caprei-n cinci, precum a
crpat cinciu-n cinci.
#1. 7r!iepiscopu din 'onstantinopo a ncercat s se dezar!iepisconstantinopoizeze.
#2. 'apra pa$te ng cas. 'apu caprii crape-n $ase+ 'apra noastr n-are apte. 'rpa-i-ar
coarnee-n $apte+
##. Fofi% fondofiri%, forofifo - fenderi% $i fifoi fondofiroi, forofifo - fenderoi
#&. .aradimetiaminoanzobenzensurfonic.
#,. .atrusprezece pritocitori ntr-o pritocitoric mic+
#1. .rimpre*ur pimbrie prin poaie prie*uiesc pceri proprietarior pro/inciai.
#2. 'nd am zis c-am zis c-om zice, c tu zici c-am zis c-om zice, nici n-am zis c-am zis c-om
zice , da tu zici c-am zis c-om zice.
#3. (isoie se suie seara sus s sar scara singur scara sigur
#4. -(pune-mi cine sose$te pe $osea?
- .e $osea sose$te un sas cu un sac $i aici mai sunt $ase sa$i cu $ase saci.
- 'um? pe $osea sose$te un sas cu un sac $i aici mai sunt $ase sa$i cu $ase saci?
- Da, pe $osea sose$te un sas cu un sac $i aici mai sunt $ase sa$i cu $ase saci+
- 7!a, dac pe $osea sose$te un sas cu un sac $i aici mai sunt $ase sa$i cu $ase saci,deci /or fi
$apte sa$i cu $apte saci
&6. 7rmura armie a aspruui atrid 7gamemnon, atrnat asupra ataruui atic, atrgea, a$adar
aten%ia armatorior anatoieni, amici ai anticior armate ar!aice, a$teptnd atenuarea a%%rior
anar!ice ae apriguui 7c!ie.
1. Arhiepiscopul Constantinopolului vrea s se de-zar-hi-e-pi-sco-po-con-stan-ti-no-po-li-ze-
ze.
2. Armura armie a asprului atrid Agamemnon, atrnat asupra altarului atic, atrgea,
aadar atenia armatorilor anatolieni, amici ai anticilor armate arhaice, ateptnd
atenuarea arilor anarhice ale aprigului Achille.
3. !a! !lan mnnc o !anan !a!an.
". #ala!an #l!nescu !l!iete !l!ituri !l!ite pe negndite.
$. #oul !reaz, !rlo!reaz, lesne-a zice !oul !reaz, dar mai lesne-a dez!rlo!rezi
!rlo!rezitura din !oii !rlo!rezenilor.
%. #ucur-te cum s-a !ucurat #ucuroaia de !ucuria lui #ucurel care s-a &ntors !ucuros de la #ucureti.
'. (e cap un capac, pe capac un ac.
). *n caricaturist care caricaturizeaz caricaturi caricaturistice nu poate caricaturiza
caricatura sa.
+. (n cnd a crmidrit crmidarul pe crmidri, a crmidrit crmidria pe
crmidar.
1,. -oisprezece cocostrci pe casa lui .oglniceanu.
11. Ceea ce cerea cele!rul Cicero ceruser i cei cinci mii cinci sute cinci zeci i cinci de
ciraci ai si.
12. Ceea ce cerea cele!rul Cicero gemnd geniilor degenerate, n-au acceptat-o Cezar i
ceata ingenioilor ceteni certai cu cerinele cercurilor centrale.
13. Colo-n vale p-un pitroi sta o codo!tur i un codo!turoi,codo!turoiu codo!turete
codo!tura,codo!tura nu poate codo!turi codo!turoiu...
1". coropini i-un coropinioi se coropinieau la noi pe gunoi. /u coropinia
coropiniea pe coropinioi ci coropinioiul coropiniea pe coropini.
1$. Cup cu capac, capac cu cup.
1%. *n cocostrc s-a dus la descocostrcrie, unde se descocostrcreau i ali
cocostrci nedescocostrcrii, ca s se descocostrcreasc de cocostrcria lui.
1'. *n vultur st pe pisc c-un pi0 &n plisc.
1). 1-a suit capra pe piatr. (iatra a crpat &n patru. Crpa-i-ar capul caprei negre &n
patru, precum a crpat piatra-n patru.
1+. Capra calc pe un clinci. Clinciul crap capul caprei negre-n cinci.
2,. Cnd am zis c-am zis c-om zice, c tu zici c-am zis c-om zice, nici n-am zis c-am zis c-
om zice , da tu zici c-am zis c-om zice.
21. Crea istea, zm!itoare i glumea, scandeaz cu dicie 2r interdicie 2el de 2el
de poezii - azurii - cu copii i 2clii, pe hrtii, mii i mii apoi pe-un cal merg la !al trium2al.
22. -omnule director, doamna -ida -rgan dorete dou dude din dudul dumneavoastr
de dincolo de drum.
23. -uc &n !ac sac de doc. Aud 3crac45. 2i rac6 2i drac6 7ace 3pac48, aud 3mac45, aud
3oac45. /u e rac, nu-i gndac, nu e cuc, nu-i !rotac, &l apuc, &l hurduc. 9 tot drac.
2". *n !al 2r egal cu 2inal 2atal la un halal carnaval estival cu scandal epocal dintr-un
opal oval, pal, real i natural, 2r rival, egal si actual.
2$. 7o2i 2ondo2irli, 2oro2i2o - 2enderli i 2i2oi 2ondo2irloi, 2oro2i2o - 2enderloi
2%. mierli 2u2lendi, 2u2lendi-2u2lendri, nu poate s 2u2lendeasc, 2u2lendi-
2lu2lendreasc, pe mierloiul-2u2lendoiul, 2u2lendi-2lu2lendroiul. -ar mierloiul-2u2lendoiul,
2u2lendi-2lu2lendroiul, poate ca s 2u2lendeasc, 2u2lendi-2lu2lendreasc, pe mierlia-
2u2lendia, 2u2lendi-2u2lendria.
2'. aia aia e a ei, eu i-o iau.
2). (aisprezece pritocitori &ntr-o pritocitoric mic.
2+. (apucarul papucrete papucii nepapucrii ai papucresei, dar papucreasa nu
poate papucrii papuci nepapucrii ai papucarului care papucrete papuci nepapucrii.
3,. Ceap al!-nceptoare, putin pritocitoare, pui de pri-ci-ni-ci-toa-re.
31. 9 pestri prepelia pestri, dar mai pestrii sunt puii prepeliei pestrie.
32. (rimpre:ur plim!rile prin ploaie prile:uiesc plceri proprietarilor provinciali.
33. (rin ;ulturi vntul viu vuia.
3". <ege (a-ra-ga-ra-2a-ra-mus, cnd te vei de-zo-ri-gi-na-li-za6 = voi dezoriginaliza
cnd cel mai original dintre originali se va dezoriginaliza. -ar, cum cel mai original dintre
originali nu se va dezoriginaliza, nici regele (aragara2aramus nu se va dezoriginaliza.
3$. <etevei de tei pe mirite de mei.
3%. 1A(> ?A@>, 2 1A(9 ?A@9, 3 1A(9 ?A@9 , " 1A(9 ?A@9 , $ 1A(9 ?A@9 , % 1A(9
?A@9, ' 1A(9 ?A@9 AB C/C> A?@9 1A(9 ?A@9 AB A?@9 1A(9 ?A@9 AB C/C> A?@9 '
1A(9 ?A@9
3'. 1or 1ar, n-ai srit asear s vezi carnea cum se sar6
3). 1pre s2nta sa sor 1uzana se suie, D 1pit din su2let suspinu s-i spuie, D Ai-n
susul sarcastic suspinu-i optete, D Ai-odat pe scara sucit se oprete
3+. 1tnca st-n castan ca 1tan.
",. *n sas cu glas de !as cam gras i ras pe nas st la tai2as de-un ceas la parastas
despre un e0tras din pancreas.
"1. Cosaul 1aa cnd cosete, ct ase sai sasul cosete. Ai-s sus i-n :os de casa sa,
cosete sasul i-n osea. Ai ase case saa-i stie. 3Ce ans4E5, 1aa-i spuse sieiE
"2. Aase sai &n ase saci soseau pe osea.
"3. Atiu c tii c tiuca-i tiuc D -ar mai tiu c tiuca-i pete D Ai c tiuca se mnnc D
Ai c tiuca se pr:ete.
"". *nui tmplar i s-a-ntmplat o &ntmplare. Alt tmplar, auzind de &ntmplarea
tmplarului de la tmplrie a venit i s-a lovit cu tmpla de tmplria tmplarului cu
&ntmplarea.
"$. /u-i greu a zice titiridva tidva, da-i greu a destitiridvi titiridvitura titiridvei tidvei.
"%. Fnarul so &nsoi soaa ind, sancionnd, &nepnd nesios.
"'. *nilateralitatea colocviilor desolidarizeaz contiinciozitatea energeticienilor care
mani2est o impertur!a!ilitate indiscripti!il &n locul na!ucodonosorienei ireproa!iliti.
"). 1ighiti!um ala !im !um !am,strigatul cilipanezului &n cutarea !aldi!uzului omort de
un cris cras, &ntr-un stil a!racada!rant pentru c nu a vrut s-l omoare pe hipocate-
ele2anto-camerosul, ascuns dup un camilola!ilola!alascop deoarece mncase
citopiperazina si se !rohnise cu !rohoteele &n drmandu.
'ee sapte muze
'u pri/iri de zuze
(criu ca sa se amuze
Bersuri andauze +
(ase caauze
<ncearcC s-acuze
'inci femei e!uze
'a ar fi farfuze.
'inci fine meduze,
geometrii confuze,
'u ung!iuri obtuze
(i ipotenuze +
.atru buburuze,
-o$ii arc!ebuze,
5zie ursuze
Dburnd pe peuze +
:rei babe mofuze
Fara dinti si buze
:rag turte pe spuze.
Fara sa se scuze
DouC autobuze
9o/ite de-obuze
7u umini difuze,
(i defect a diuze
Una din ecuze
9a usi cu mezuze
9upta cu tauze
.unandu-si /entuze.
Dana Dorior de /rei s-o /ezi
(-o cauti dimineata prin i/ezi.
Dadarnic un zmeu ratacit
O asteapta-n zarzaru-n/erzit.
"u sunt zdra/an si-o pazesc
" zana buna, de-aceea o iubesc.