Sunteți pe pagina 1din 10

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr !"#$%&&' pri(ind )odul fi*cal+ apro,ate prin
Hot-r.rea Gu(ernului nr //$%&&/
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Gu(ernul Rom.niei adopt prezenta hotrre:
0rt I - ormele metodolo!ice de aplicare a "e!ii nr. #$1%&00' pri(ind Codul )iscal,
aprobate prin *otrrea +u(ernului nr. ,,%&00,, publicat -n .onitorul /)icial al Romniei,
0artea 1, nr. 11& din 2 )ebruarie &00,, cu modi)icrile 3i completrile ulterioare, se modi)ic 3i se
completeaz dup cum urmeaz:
0 Titlul II 1 Impo2itul pe profit
# 3unctele #"
#
1 #"
/
*e a,rog-
% 4up- punctul #"
!
*e introduce un noi punct+ pct #"
5
+ cu urm-torul cuprin*6
#"
5


Contribuabilii care aplic re!lementrile contabile con)orme cu 4tandardele
internaionale de raportare )inanciar 3i care la momentul retratrii utilizeaz (aloarea 5ust drept
cost presupus, (or a(ea -n (edere 3i urmtoarele re!uli:
a6 (aloarea )iscal a mi5loacelor )i7e amortizabile 3i a terenurilor este cea stabilit potri(it
pre(ederilor art.$ alin.816 pct. '' din Codul )iscal9
b6 re!imul )iscal al rezer(elor din ree(aluarea mi5loacelor )i7e amortizabile 3i a terenurilor
este pre(zut la art. && alin.8#6 3i 8#
1
6 din Codul )iscal9
c6 trans)erul sumelor a)erente ree(alurii din contul 10# :Rezer(e din ree(aluare; -n
contul 11$8 <Rezultatul reportat pro(enit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea 1=R4, a (alorii
5uste drept cost presupus;, respecti( al sumelor reprezentnd surplusul realizat din rezer(e din
ree(aluare din contul 102# -n contul 11$# <Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din
rezer(e din ree(aluare; ca urmare a retratrii -n con)ormitate cu 1=R4, nu se impoziteaz cu

1
condiia e(idenierii 3i meninerii sumelor respecti(e -n soldul creditor al conturilor <11$8;,
respecti( <11$#;, analitice distincte. n situaia -n care sumele respecti(e nu sunt meninute -n
soldul creditor al conturilor <11$8;, respecti( respecti( <11$#;, analitice distincte, acestea se
impoziteaz ast)el:
1. sumele care au )ost anterior deduse 3i care nu au )ost impozitate potri(it art. && alin.8#
1
6
din Codul )iscal, se impoziteaz la momentul utilizrii potri(it art. && alin. 8#69 diminuarea
soldului creditor al conturilor de rezultat reportat, analitice distincte, se consider utilizare a
rezer(ei9
&. sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizrii )iscale sau al cheltuielilor
pri(ind acti(ele cedate 3i%sau casate se impoziteaz concomitent cu deducerea amortizrii )iscale,
respecti( la momentul scderii din !estiune a mi5loacelor )i7e 3i terenurilor, dup caz.
' 4up- punctul #"
5
*e introduc patru puncte noi+ pct #"
"
1 #"
##
+ cu urm-torul
cuprin*6
7)odul fi*cal6
8cutirea de impo2it a profitului rein(e*tit
0RT #9
/
:#; 3rofitul in(e*tit <n ec=ipamente te=nologice > maini+ utila?e i in*tala@ii de lucru >
a*tfel cum *unt pre(-2ute <n *u,grupa %# din )atalogul pri(ind cla*ificarea i duratele
normale de func@ionare a mi?loacelor fiAe+ folo*ite <n *copul de*f-ur-rii acti(it-@ii
economice+ e*te *cutit de impo2it
:%; 3rofitul in(e*tit potri(it alin :#; repre2int- *oldul contului de profit i pierdere+
re*pecti( profitul conta,il ,rut cumulat de la <nceputul anului+ <n anul punerii <n func@iune
a ec=ipamentelor te=nologice re*pecti(e 8cutirea de impo2it pe profit aferent- in(e*ti@iilor
reali2ate *e acord- <n limita impo2itului pe profit datorat pentru perioada re*pecti(-
:'; 3entru perioada # iulie > '# decem,rie %&#/+ <n aplicarea facilit-@ii *e ia <n
con*iderare profitul conta,il ,rut <nregi*trat <ncep.nd cu data de # iulie %&#/ i in(e*tit <n
acti(ele men@ionate la alin :#; produ*e i$*au ac=i2i@ionate i pu*e <n func@iune dup- aceeai
dat-
BCD
:5; 8cutirea *e calculea2- trime*trial *au anual+ dup- ca2 8uma profitului pentru
care *>a ,eneficiat de *cutirea de impo2it pe profit+ mai pu@in partea aferent- re2er(ei
legale+ *e reparti2ea2- la *f.ritul eAerci@iului financiar+ cu prioritate pentru con*tituirea
re2er(elor+ p.n- la concuren@a profitului conta,il <nregi*trat la *f.ritul eAerci@iului

&
financiar En ca2ul <n care la *f.ritul eAerci@iului financiar *e reali2ea2- pierdere conta,il-
nu *e efectuea2- recalcularea impo2itului pe profit aferent profitului in(e*tit+ iar
contri,ua,ilul nu reparti2ea2- la re2er(e *uma profitului in(e*tit
:"; 3entru ec=ipamentele te=nologice pre(-2ute la alin :#;+ care *e reali2ea2- pe
parcur*ul mai multor ani con*ecuti(i+ facilitatea *e acord- pentru in(e*ti@iile pu*e <n
func@iune par@ial <n anul re*pecti(+ <n ,a2a unor *itua@ii par@iale de lucr-ri
:F; 3re(ederile alin :#; *e aplic- pentru ec=ipamentele te=nologice con*iderate noi+
potri(it normelor de aplicare
BCD
Norme metodologice6
1$
$
. n sensul pre(ederilor art. 1>
,
alin.8'6 3i 81'6 din Codul )iscal, prin producia de
echipamente tehnolo!ice se -nele!e realizarea acestora -n re!ie proprie.
1$
8
. n situaia -n care, contribuabilul -nre!istreaz -n e(idena contabil 3i surse proprii
sau atrase de )inanare a acti(elor menionate la alin. 816, respecti(: pro)it nerepartizat din anii
precedeni, surplus realizat din rezer(e din ree(aluare, -mprumuturi obinute de la instituiile de
credit romne sau strine, -mprumuturi de la instituiile )inanciare nebancare, )onduri
nerambursabile, -mprumuturi de la acionari%asociai 3i altele de aceea3i natur, acestea nu se iau
-n considerare pentru determinarea pro)itului contabil brut -n sensul art. 1>
,
alin.8&6 din Codul
)iscal.
1$
>
. ?eterminarea scutirii de impozit pe pro)it - e7emple de calcul:
EAemplul I - calculul scutirii de impozit pentru pro)itul rein(estit de ctre contribuabilii
care aplic sistemul trimestrial de declarare 3i plat a impozitului pe pro)it
4ocietatea @ achiziioneaz 3i pune -n )unciune -n luna octombrie &01, un echipament
tehnolo!ic -n (aloare de $0.000 lei. 0ro)itul contabil brut a)erent perioadei 1 ianuarie - '1
decembrie &01, este #00.000 lei, din care pro)itul contabil brut a)erent perioadei 1 iulie - '1
decembrie &01, este &00.000 lei.
"a s)r3itul trimestrului 1A &01, societatea comercial -nre!istreaz un pro)it impozabil -n
sum de 200.000 lei. 1mpozitul pe pro)it datorat cumulat la s)r3itul trimestrului 111 este #0.000
lei.
0entru determinarea scutirii de impozit pe pro)it a)erent pro)itului in(estit 3i a impozitului
pe pro)it datorat dup aplicarea )acilitii, se parcur! urmtoarele etape:
- se calculeaz impozitul pe pro)it a)erent trimestrului 1A al anului &01,:

'
200.000 7 12B C >2.000 lei
>2.000 - #0.000 C ,2.000 lei9
- se calculeaz impozitul pe pro)it a)erent pro)itului in(estit: a(nd -n (edere )aptul c pro)itul
contabil a)erent perioadei 1 iulie - '1 decembrie &01, -n sum de &00.000 lei acoper in(estiia
realizat, impozitul pe pro)it scutit este:
$0.000 7 12B C 11.&00 lei9 impozit pe pro)it scutit C 11.&00 lei9
- se calculeaz impozitul pe pro)it datorat dup aplicarea )acilitii:
,2.000 D 11.&00 C ',.800 lei9
- repartizarea la rezer(e a sumei pro)itului pentru care s-a bene)iciat de scutire de impozit pe
pro)it, mai puin partea a)erent rezer(ei le!ale:
a6 determinarea sumei a)erente rezer(ei le!ale, dac contribuabilul are obli!aia
constituirii potri(it le!ii. 0resupunem, -n acest caz, )aptul c, societatea @ repartizeaz #B din
pro)itul contabil pentru constituirea rezer(ei le!ale:
$0.000 7 #B C '.#00 lei
b6 determinarea sumei pro)itului scutit care (a )i repartizat la rezer(e:
$0.000 D '.#00 C 22.#00 lei
Aaloarea )iscal a echipamentului tehnolo!ic este $0.000 lei care se amortizeaz linear
sau de!resi( potri(it art. &, din Codul )iscal. 0entru acest echipament tehnolo!ic contribuabilul
nu poate opta pentru amortizarea accelerat.
EAemplul II - calculul scutirii de impozit pentru pro)itul rein(estit de ctre contribuabilii care
aplic sistemul anual de declarare 3i plat a impozitului pe pro)it
"a s)r3itul anului &01# o societate comercial -nre!istreaz un pro)it impozabil -n sum
de &.#00.000 lei. 0ro)itul contabil brut a)erent anului &01# este de 1.>00.000 lei. 4ocietatea
achiziioneaz 3i pune -n )unciune -n luna martie &01# un echipament tehnolo!ic -n (aloare de
$0.000 lei, -n luna iulie un echipament tehnolo!ic -n (aloare de 110.000 lei 3i -n luna octombrie
un echipament tehnolo!ic -n (aloare de >0.000 lei.
0entru determinarea scutirii de impozit pe pro)it a)erent pro)itului in(estit 3i a impozitului pe
pro)it datorat dup aplicarea )acilitii, se parcur! urmtoarele etape:
- se calculeaz impozitul pe pro)it a)erent anului &01#:
&.#00.000 7 12B C ,00.000 lei9
- se determin (aloarea total a in(estiiilor realizate -n echipamente tehnolo!ice:
$0.000 E 110.000 E >0.000 C &$0.000 lei9

,
- a(nd -n (edere )aptul c pro)itul contabil brut acoper in(estiiile realizate, impozitul pe
pro)it a)erent pro)itului in(estit este:
&$0.000 7 12B C ,'.&00 lei9
- se calculeaz impozitul pe pro)it datorat dup aplicarea )acilitii:
,00.000 - ,'.&00 C '#2.800 lei9
- repartizarea la rezer(e a sumei pro)itului pentru care s-a bene)iciat de scutire de impozit pe
pro)it, mai puin partea a)erent rezer(ei le!ale. 0resupunem, -n acest caz, )aptul c, societatea
repartizeaz #B din pro)itul contabil pentru constituirea rezer(ei le!ale:
a6 determinarea sumei a)erente rezer(ei le!ale, dac contribuabilul are obli!aia
constituirii potri(it le!ii:
&$0.000 7 #B C 1'.#00 lei
b6 determinarea sumei pro)itului scutit care (a )i repartizat la rezer(e:
&$0.000 D 1'.#00 C &#2.#00 lei
Aaloarea )iscal a echipamentelor tehnolo!ice respecti(e se amortizeaz linear sau
de!resi( potri(it art. &, din Codul )iscal. 0entru aceste echipamente tehnolo!ice contribuabilul nu
poate opta pentru amortizarea accelerat.
1$
10
. n aplicarea pre(ederilor art. 1>
,
alin. 8$6, )acilitatea se acord pentru (aloarea
imobilizrilor corporale -n curs de e7ecuie -nre!istrate -n perioada 1 iulie &01, - '1 decembrie
&012 3i puse -n )unciune -n aceea3i perioad potri(it art. &, din Codul )iscal.
1$
11
. n inelesul pre(ederilor art. 1>
,
alin. 886, echipamentele tehnolo!ice considerate noi
sunt cele care:
- nu au )ost utilizate anterior datei achiziiei%punerii -n )unciune9
- au durata normal de )uncionare%durata de utilizare economic inte!ral neconsumat, la
data achiziiei%punerii -n )unciune.
G Titlul III > Impo2itul pe (enit
# 3unctul %&9 *e modific- i (a a(ea urm-torul cuprin*6
<816 n situaiile pre(zute la pct. 8$
,
3i 8$
$
, pltitorul de (enit din salarii restituie
contribuabilului impozitul reinut pe (enitul din salarii potri(it pre(ederilor /rdonanei
+u(ernului nr. >&%&00' pri(ind Codul de procedur )iscal, republicat, cu modi)icrile 3i
completrile ulterioare.

#
8&6 n (ederea re!ularizrii de ctre or!anul )iscal a impozitului pe salarii datorat -n
Romnia pentru acti(itatea des)3urat -n strintate, contribuabilii pre(zui la art.,0 alin. 816 lit.
a6 3i alin. 8&6 din Codul )iscal care sunt pltii pentru acti(itatea salarial des)3urat -n strintate
de ctre sau -n numele unui an!a5ator care este rezident -n Romnia sau are sediul permanent -n
Romnia au obli!aia de a declara -n Romnia (eniturile respecti(e potri(it declaraiei pri(ind
(eniturile realizate din strintate la termenul pre(zut de le!e, cu e7cepia contribuabililor care
realizeaz (enituri de aceast natur -n condiiile pre(zute la pct. 8$
'
, pct. 8$
#
alin. 8&6 lit. a6 3i
pct. 8$
8
pentru care impozitul este )inal.
8'6 ?eclaraia pri(ind (eniturile realizate din strintate se depune la re!istratura or!anului
)iscal competent sau prin po3t, -nsoit de urmtoarele documente 5usti)icati(e:
a6 documentul menionat la art. #> alin. 8&6 din Codul )iscal -ntocmit de an!a5atorul rezident
-n Romnia ori de ctre un sediu permanent -n Romnia care e)ectueaz pli de natur salarial
din care s rezulte (enitul baz de calcul al impozitului9
b6 contractul de deta3are9
c6 documente 5usti)icati(e pri(ind -ncetarea raportului de munc, dup caz9
d6 certi)icatul de atestare a impozitului pltit -n strintate de contribuabil, eliberat de
autoritatea competent a statului strin, sau orice alt document 5usti)icati( pri(ind (enitul realizat
3i impozitul pltit -n cellalt stat, eliberat de autoritatea competent din ara -n care s-a obinut
(enitul, precum 3i orice alte documente care pot sta la baza determinrii sumei impozitului pltit
-n strintate, pentru situaia -n care dreptul de impunere a re(enit statului strin.;
) Titlul V HImpo2itul pe (eniturile o,@inute din Rom.nia de nere2iden@i i
impo2itul pe repre2entan@ele firmelor *tr-ine <nfiin@ate <n Rom.niaI

# 3unctul #'
#
*e a,rog-
4 Titlul VII H0cci2e i alte taAe *pecialeI
# La punctul F!+ alin :#
!
; lit i; *e modific- i (a a(ea urm-torul cuprin*6
<81
#
6 F...G
i6 antrepozitele )iscale de depozitare autorizate -n e7clusi(itate pentru apro(izionarea
aerona(elor 3i, respecti(, a na(elor 3i ambarcaiunilor, cu produse ener!etice destinate utilizrii
drept combustibil - '0 tone9;

2
% La punctul ### alineatul :%; *e modific- i (a a(ea urm-torul cuprin*6
<8&6 =ormula admis a )i utilizat pentru denaturarea complet a alcoolului, -n
concentraie la hectolitru de alcool pur, este urmtoarea: izopropanol 8nr. C@4 2$-2'-06 ' litri
8chimic pur6, metiletilceton 8butanon6 8nr. C@4 $8->'-'6 ' litri 8chimic pur6 3i benzoat de
denatoniu 8nr. C@4 '$',-''-26 1 !ram 8chimic pur6.;

' La punctul ##'+ *u,punctul ##'#& *e modific- i (a a(ea urm-torul cuprin*6
H##'#& 816 4cutirile directe de la plata accizelor pentru motorina 3i Herosenul utilizate
drept combustibil pentru motor -n situaiile pre(zute la art. &02
20
alin. 816 din Codul )iscal se
acord cu condiia ca aceste produse s )ie marcate potri(it pre(ederilor ?irecti(ei nr. >#%20%CI a
Consiliului din &$ noiembrie 1>># pri(ind marcarea )iscal a motorinei 3i Herosenului, precum 3i
celor din le!islaia naional speci)ic -n domeniu.
8&6 .arcarea 3i colorarea motorinei 3i a Herosenului pe teritoriul Romniei se realizeaz -n
antrepozite )iscale, cu e7cepia antrepozitelor )iscale autorizate e7clusi( pentru apro(izionarea
na(elor cu combustibil pentru na(i!aie. .arcarea 3i colorarea pe teritoriul Romniei se
realizeaz sub supra(e!here )iscal, potri(it procedurii stabilite prin ordin al pre3edintelui
@!eniei aionale de @dministrare =iscal.
8'6 .arcarea 3i colorarea motorinei 3i a Herosenului pro(enite din achiziii
intracomunitare 3i destinate utilizrii -ntr-un scop scutit se realizeaz -n statul membru de
e7pediie. Responsabilitatea marcrii 3i colorrii corespunztoare potri(it alin.816 re(ine
antrepozitarului autorizat e7clusi( pentru apro(izionarea na(elor cu combustibil pentru na(i!aie
sau destinatarului -nre!istrat din Romnia.
8,6 .arcarea 3i colorarea motorinei 3i Herosenului pro(enite din operaiuni de import 3i
destinate plasrii -n antrepozite )iscale de depozitare autorizate -n e7clusi(itate pentru
apro(izionarea aerona(elor, a na(elor 3i ambarcaiunilor se )ace anterior punerii -n liber
circulaie, operaiunea putnd )i realizat inclusi( -ntr-o ar ter. Responsabilitatea marcrii 3i
colorrii corespunztoare potri(it alin.816 re(ine antrepozitarului autorizat e7clusi( pentru
apro(izionarea na(elor cu combustibil pentru na(i!aie.
8#6 u intr sub incidena marcrii 3i colorrii produsele ener!etice destinate utilizrii
drept combustibil pentru a(iaie.;

$
I. Titlul IJ
'
1 Impo2itul pe con*truc@ii
H)odul fi*cal6
4efini@ia con*truc@iilor
0RT %95
'/
En <n@ele*ul pre2entului titlu+ con*truc@iile *unt cele pre(-2ute <n grupa # din
)atalogul pri(ind cla*ificarea i duratele normale de func@ionare a mi?loacelor fiAe+ apro,at
prin Hot-r.rea Gu(ernului nr %#'9$%&&/+ cu modific-rile ulterioare
Norme metodologice6
1. n aplicarea pre(ederilor art. &>2
',
din Codul )iscal, pentru mi5loacele )i7e 8e7. parcurile
)oto(oltaice, parcurile eoliene, etc.6 care sunt sisteme comple7e compuse din: )undaii, piloni de
susinere, echipamente 3i instalaii, -ncadrate con)orm Catalo!ului pri(ind clasi)icarea 3i duratele
normale de )uncionare a mi5loacelor )i7e, aprobat prin *otrrea +u(ernului nr. &.1'>%&00,, cu
modi)icrile ulterioare, att -n !rupa 1 D Construcii ct 3i -n !rupa & D Ichipamente tehnolo!ice,
3i -nre!istrate din punct de (edere contabil -n conturi corespunztoare construciilor 3i%sau conturi
corespunztoare instalaiilor, sunt considerate construcii numai acele pri ale sistemului
comple7 care se -ncadreaz -n !rupa 1 3i sunt -nre!istrate -n conturi corespunztoare
construciilor, respecti( )undaiile, structurile de susinere, etc. ncadrarea se e)ectueaz de ctre o
comisie tehnic sau e7pert tehnic independent, pe baza caracteristicilor tehnice ale mi5loacelor
)i7e .;
H)odul fi*cal6
)ota de impo2itare i ,a2a impo2a,il-
0RT %95
'!
:#; Impo2itul pe con*truc@ii *e calculea2- prin aplicarea unei cote de #+!K a*upra
(alorii con*truc@iilor eAi*tente <n patrimoniul contri,ua,ililor la data de '# decem,rie a
anului anterior+ e(iden@iat- conta,il <n *oldul de,itor al conturilor core*pun2-toare
con*truc@iilor men@ionate la art %95
'/
+ din care *e *cade6
a; (aloarea cl-dirilor+ inclu*i( (aloarea lucr-rilor de recon*truire+ moderni2are+
con*olidare+ modificare *au eAtindere pentru cl-dirile <nc=iriate+ luate <n conce*iune+ aflate
<n admini*trare ori <n folo*in@-+ pentru care *e datorea2- impo2it pe cl-diri+ potri(it
pre(ederilor titlului IJ+ de c-tre contri,ua,il *au proprietar+ dup- ca2L

8
,; (aloarea lucr-rilor de recon*truire+ moderni2are+ con*olidare+ modificare *au
eAtindere pentru con*truc@iile+ aflate *au care urmea2- *- fie trecute <n proprietatea *tatului
*au a unit-@ilor admini*trati(>teritorialeL
c; (aloarea con*truc@iilor din *u,grupa #%9 MTera*e pe ara,il+ planta@ii pomicole i
(iticoleM din )atalogul pri(ind cla*ificarea i duratele normale de func@ionare a mi?loacelor
fiAe+ apro,at prin Hot-r.rea Gu(ernului nr %#'9$%&&/+ cu modific-rile ulterioare
:%; 4educerea (alorii lucr-rilor de recon*truire+ moderni2are+ con*olidare+ modificare
*au eAtindere pentru cl-dirile <nc=iriate+ luate <n conce*iune+ aflate <n admini*trare ori <n
folo*in@-+ pre(-2ut- la alin :#; lit a;+ *e ?u*tific- cu documenta@ia core*pun2-toare care
ate*t- comunicarea ace*tei (alori c-tre proprietar
Norme metodologice6
&. n aplicarea pre(ederilor art. &>2
'#
alin.816 din Codul )iscal, prin (aloarea construciilor
e7istente -n patrimoniul contribuabililor la data de '1 decembrie a anului anterior, se -nele!e
(aloarea e(ideniat contabil -n soldul conturilor corespunztoare construciilor, )r a lua -n
considerare construciile primite -n administrare, concesiune sau cu chirie, care sunt -nre!istrate
con)orm re!ulilor contabile -n conturi -n a)ara bilanului.
'. 0entru determinarea bazei impozabile stabilite prin pre(ederile art. &>2
'#
alin.816 din
Codul )iscal, contribuabilii nu includ <imobilizrile corporale -n curs de e7ecuie; e(ideniate
potri(it re!lementrilor contabile aplicabile.
,. 0entru determinarea bazei impozabile stabilite prin pre(ederile art. &>2
'#
alin.816 din
Codul )iscal, corelat cu re!lementrile -n (i!oare pentru determinarea impozitului pe cldiri,
potri(it pre(ederilor titlului 1J al Codului )iscal, contribuabilii (or a(ea -n (edere urmtoarele
re!uli:
a6 din (aloarea construciilor e7istente -n patrimoniul contribuabililor la data de '1
decembrie a anului anterior, nu se scade (aloarea cldirilor pre(zute la art.&#0
din Codul )iscal, cu e7cepia celor a)late sau care urmeaz s )ie trecute -n
proprietatea statului sau a unitilor administrati(-teritoriale9
b6 -n cazul -n care, (aloarea e(ideniat contabil -n soldul debitor al conturilor
corespunztoare construciilor este di)erit de (aloarea care a reprezentat baza
pentru determinarea impozitului pe cldiri potri(it pre(ederilor titlului 1J,
(aloarea care se scade este (aloarea e(ideniat contabil -n soldul debitor al
conturilor corespunztoare construciilor9

>
c6 (aloarea construciilor e7istente -n patrimoniul contribuabililor la data de '1
decembrie a anului anterior include 3i (aloarea construciilor e(ideniate potri(it
re!lementrilor contabile aplicabile, -n conturi de stocuri pentru care nu se
datoreaz impozit pe cldiri9
d6 (aloarea lucrrilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modi)icare sau
e7tindere pentru cldirile -nchiriate, luate -n concesiune, a)late -n administrare ori
-n )olosin este cea de)init la pct.#, alin.816D81
&
6 din ormele metodolo!ice
date -n aplicarea art.&#' din Codul )iscal.
#. n aplicarea pre(ederilor art. &>2
'#
alin.8&6 din Codul )iscal, obli!ati(itatea noti)icrii
ctre proprietari, a (alorii lucrrilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modi)icare sau
e7tindere e)ectuate de ctre locatari, este cea stabilit -n titlul 1J din Codul )iscal 3i -n ormele
metodolo!ice date -n aplicarea acestuia.;

0rt II 1 3re2enta =ot-r.re intr- <n (igoare la data pu,lic-rii <n Monitorul Oficial al
Rom.niei+ 3artea I
0rt III 1 *otrrea +u(ernului nr. ,,%&00, pentru aprobarea ormelor metodolo!ice de
aplicare a "e!ii nr. #$1%&00' pri(ind Codul )iscal, publicat -n .onitorul /)icial al Romniei,
0artea 1, nr. 11& din 2 )ebruarie &00,, cu modi)icrile 3i completrile ulterioare, precum 3i cu cele
aduse prin prezenta hotrre, se (a republica -n .onitorul /)icial al Romniei, 0artea 1, dndu-se
te7telor o nou numerotare.
3RIM>MINI8TRU
VI)TOR VIOREL 3ONT0
)ontra*emnea2-6
MINI8TRUL NIN0NOELOR 3UGLI)E+
Ioana Maria 3etre*cu

10

S-ar putea să vă placă și