Sunteți pe pagina 1din 2

Noul Plan de Conturi 2010

CLASA 1 CONTURI DE
CAPITALURI
10. CAPITAL I REZERVE
101. Capital
1011. Capital subscris nevrsat
1012. Capital subscris vrsat
1015. Patrimniul re!iei
101". Patrimniul public
10#. Prime $e capital
10#1. Prime $e emisiune
10#2. Prime $e %u&iune'$ivi&are
10#(. Prime $e aprt
10##. Prime $e cnversie a bli!aiunilr
)n aciuni
105. Re&erve $in reevaluare
10". Re&erve
10"1. Re&erve le!ale
10"(. Re&erve statutare sau cntractuale
10"#. Re&erve $e valare *ust
10"5. Re&erve repre&ent+n$ surplusul
reali&at $in re&erve $in reevaluare
10",. Re&erve $in $i%erene $e curs valutar
)n relaie cu investiia net )ntr- entitate
strin
10".. Alte re&erve
10,. Re&erve $in cnversie
10.. Interese care nu cntrlea&
10.1. Interese care nu cntrlea& /
re&ultatul e0erciiului %inanciar
10.2. Interese care nu cntrlea& / alte
capitaluri prprii
101. Aciuni prprii
1011. Aciuni prprii $einute pe termen
scurt
1012. Aciuni prprii $einute pe termen
lun!
11. REZ2LTAT2L REP3RTAT
11,. Re&ultatul reprtat
11,1. Re&ultatul reprtat repre&ent+n$
pr%itul nereparti&at sau pier$erea
neacperit
11,2. Re&ultatul reprtat prvenit $in
a$ptarea pentru prima $at a IA45 mai
puin IA4 21
11,#. Re&ultatul reprtat prvenit $in
crectarea errilr cntabile
11,". Re&ultatul reprtat prvenit $in
trecerea la aplicarea Re!lementrilr
cntabile cn%rme cu 6irectiva a IV-a a
Cmunitilr Ecnmice Eurpene
12. REZ2LTAT2L E7ERCII2L2I
8I9A9CIAR
121. Pr%it sau pier$ere
121. Reparti&area pr%itului
1#. C:TI;2RI 4A2 PIER6ERI
LE;ATE 6E E<ITEREA5
R=4C2<P=RAREA5 V:9ZAREA5
CE6AREA C2 TITL2 ;RAT2IT 4A2
A92LAREA I94TR2<E9TEL3R 6E
CAPITAL2RI PR3PRII
1#1. C+ti!uri le!ate $e v+n&area sau
anularea instrumentelr $e capitaluri
prprii
1#1. Pier$eri le!ate $e emiterea5
rscumprarea5 v+n&area5 ce$area cu titlu
!ratuit sau anularea instrumentelr $e
capitaluri prprii
15. PR3VIZI3A9E
151. Prvi&iane
1511. Prvi&iane pentru liti!ii
1512. Prvi&iane pentru !aranii acr$ate
clienilr
151(. Prvi&iane pentru $e&a%ectare
imbili&ri crprale i alte aciuni
similare le!ate $e acestea
151#. Prvi&iane pentru restructurare
1515. Prvi&iane pentru pensii i bli!aii
similare
151". Prvi&iane pentru imp&ite
151.. Alte prvi&iane
1". ><PR2<2T2RI I 6AT3RII
A4I<ILATE
1"1. >mprumuturi $in emisiuni $e
bli!aiuni
1"1#. >mprumuturi e0terne $in emisiuni $e
bli!aiuni !arantate $e stat
1"15. >mprumuturi e0terne $in emisiuni $e
bli!aiuni !arantate $e bnci
1"1,. >mprumuturi interne $in emisiuni $e
bli!aiuni !arantate $e stat
1"1.. Alte )mprumuturi $in emisiuni $e
bli!aiuni
1"2. Cre$ite bancare pe termen lun!
1"21. Cre$ite bancare pe termen lun!
1"22. Cre$ite bancare pe termen lun!
nerambursate la sca$en
1"2(. Cre$ite e0terne !uvernamentale
1"2#. Cre$ite bancare e0terne !arantate $e
stat
1"25. Cre$ite bancare e0terne !arantate $e
bnci
1"2". Cre$ite $e la tre&reria statului
1"2,. Cre$ite bancare interne !arantate $e
stat
1"". 6atrii care privesc imbili&rile
%inanciare
1""1. 6atrii %a $e entitile a%iliate
1""(. 6atrii %a $e entitile $e care
cmpania este le!at prin interese $e
participare
1",. Alte )mprumuturi i $atrii asimilate
1".. 6b+n&i a%erente )mprumuturilr i
$atriilr asimilate
1".1. 6b+n&i a%erente )mprumuturilr $in
emisiuni $e bli!aiuni
1".2. 6b+n&i a%erente cre$itelr bancare
pe termen lun!
1".5. 6b+n&i a%erente $atriilr %a $e
entitile a%iliate
1".". 6b+n&i a%erente $atriilr %a $e
entitile $e care cmpania este le!at prin
interese $e participare
1".,. 6b+n&i a%erente altr )mprumuturi
i $atrii asimilate
1"1. Prime privin$ rambursarea
bli!aiunilor
CLASA 2 CONTURI DE
IMOBILIZRI
20. I<3?ILIZ=RI 9EC3RP3RALE
201. C@eltuieli $e cnstituire
20(. C@eltuieli $e $e&vltare
205. Cncesiuni5 brevete5 licene5 mrci
cmerciale5 $repturi i active similare
20,. 8n$ cmercial
20,1. 8n$ cmercial p&itiv
20,5. 8n$ cmercial ne!ativ
20.. Alte imbili&ri necrprale
21. I<3?ILIZ=RI C3RP3RALE
211. Terenuri i amena*ri $e terenuri
2111. Terenuri
2112. Amena*ri $e terenuri
212. Cnstrucii
21(. Instalaii te@nice5 mi*lace $e
transprt5 animale i plantaii
21(1. Ec@ipamente te@nl!ice Amaini5
utila*e i instalaii $e lucruB
21(2. Aparate i instalaii $e msurare5
cntrl i re!lare
21((. <i*lace $e transprt
21(#. Animale i plantaii
21#. <bilier5 aparatur birtic5
ec@ipamente $e prtecie a valrilr umane
i materiale i alte active crprale
22. I<3?ILIZ=RI C3RP3RALE >9
C2R4 6E APR3VIZI39ARE
22(. Instalaii te@nice5 mi*lace $e
transprt5 animale i plantaii )n curs $e
aprvi&inare
22#. <bilier5 aparatur birtic5
ec@ipamente $e prtecie a valrilr umane
i materiale i alte active crprale )n curs
$e aprvi&inare
2(. I<3?ILIZ=RI >9 C2R4 I
AVA942RI PE9TR2 I<3?ILIZ=RI
2(1. Imbili&ri crprale )n curs $e
e0ecuie
2(2. Avansuri acr$ate pentru imbili&ri
crprale
2((. Imbili&ri necrprale )n curs $e
e0ecuie
2(#. Avansuri acr$ate pentru imbili&ri
necrprale
2". I<3?ILIZ=RI 8I9A9CIARE
2"1. Aciuni $einute la entitile a%iliate
2"(. Interese $e participare
2"#. Titluri puse )n ec@ivalen
2"5. Alte titluri imbili&ate
2",. Creane imbili&ate
2",1. 4ume $atrate $e entitile a%iliate
2",2. 6b+n$a a%erent sumelr $atrate
$e entitile a%iliate
2",(. Creane le!ate $e interesele $e
participare
2",#. 6b+n$a a%erent creanelr le!ate
$e interesele $e participare
2",5. >mprumuturi acr$ate pe termen lun!
2",". 6b+n$a a%erent )mprumuturilr
acr$ate pe termen lun!
2",.. Alte creane imbili&ate
2",1. 6b+n&i a%erente altr creane
imbili&ate
2"1. Vrsminte $e e%ectuat pentru
imbili&ri %inanciare
2"11. Vrsminte $e e%ectuat privin$
aciunile $einute la entitile a%iliate
2"12. Vrsminte $e e%ectuat privin$
interesele $e participare
2"1(. Vrsminte $e e%ectuat pentru alte
imbili&ri %inanciare
2.. A<3RTIZ=RI PRIVI96
I<3?ILIZ=RILE
2.0. Amrti&ri privin$ imbili&rile
necrprale
2.01. Amrti&area c@eltuielilr $e
cnstituire
2.0(. Amrti&area c@eltuielilr $e
$e&vltare
2.05. Amrti&area cncesiunilr5
brevetelr5 licenelr5 mrcilr cmerciale5
$repturilr i activelr similare
2.0,. Amrti&area %n$ului cmercial
2.0.. Amrti&area altr imbili&ri
necrprale
2.1. Amrti&ri privin$ imbili&rile
crprale
2.11. Amrti&area amena*rilr $e terenuri
2.12. Amrti&area cnstruciilr
2.1(. Amrti&area instalaiilr5 mi*lacelr
$e transprt5 animalelr i plantaiilr
2.1#. Amrti&area altr imbili&ri
crprale
21. AC24T=RI PE9TR2 6EPRECIEREA
4A2 PIER6EREA 6E VAL3ARE A
I<3?ILIZ=RIL3R
210. A*ustri pentru $eprecierea
imbili&rilr necrprale
210(. A*ustri pentru $eprecierea
c@eltuielilr $e $e&vltare
2105. A*ustri pentru $eprecierea
cncesiunilr5 brevetelr5 licenelr5
mrcilr cmerciale5 $repturilr i activelr
similare
210,. A*ustri pentru $eprecierea %n$ului
cmercial
210.. A*ustri pentru $eprecierea altr
imbili&ri necrprale
211. A*ustri pentru $eprecierea
imbili&rilr crprale
2111. A*ustri pentru $eprecierea
terenurilr i amena*rilr $e terenuri
2112. A*ustri pentru $eprecierea
cnstruciilr
211(. A*ustri pentru $eprecierea
instalaiilr5 mi*lacelr $e transprt5
animalelr i plantaiilr
211#. A*ustri pentru $eprecierea altr
imbili&ri crprale
21(. A*ustri pentru $eprecierea
imbili&rilr )n curs $e e0ecuie
21(1. A*ustri pentru $eprecierea
imbili&rilr crprale )n curs $e e0ecuie
21((. A*ustri pentru $eprecierea
imbili&rilr necrprale )n curs $e
e0ecuie
21". A*ustri pentru pier$erea $e valare a
imbili&rilr %inanciare
21"1. A*ustri pentru pier$erea $e valare a
aciunilr $einute la entitile a%iliate
21"2. A*ustri pentru pier$erea $e valare a
intereselr $e participare
21"(. A*ustri pentru pier$erea $e valare a
altr titluri imbili&ate
21"#. A*ustri pentru pier$erea $e valare a
sumelr $atrate $e entitile a%iliate
21"5. A*ustri pentru pier$erea $e valare a
creanelr le!ate $e interesele $e
participare
21"". A*ustri pentru pier$erea $e valare a
)mprumuturilr acr$ate pe termen lun!
21".. A*ustri pentru pier$erea $e valare a
altr creane imobiliz!e

CLASA " CONTURI DE STOCURI
I PRODUCIE #N CURS DE
E$ECUIE
(0. 4T3C2RI 6E <ATERII PRI<E I
<ATERIALE
(01. <aterii prime
(02. <ateriale cnsumabile
(021. <ateriale au0iliare
(022. Cmbustibili
(02(. <ateriale pentru ambalat
(02#. Piese $e sc@imb
(025. 4emine i materiale $e plantat
(02". 8ura*e
(02.. Alte materiale cnsumabile
(0(. <ateriale $e natura biectelr $e
inventar
(0.. 6i%erene $e pre la materii prime i
materiale
(2. 4T3C2RI >9 C2R4 6E
APR3VIZI39ARE
(21. <aterii prime )n curs $e aprvi&inare
(22. <ateriale cnsumabile )n curs $e
aprvi&inare
(2(. <ateriale $e natura biectelr $e
inventar )n curs $e aprvi&inare
(2". Animale )n curs $e aprvi&inare
(2,. <r%uri )n curs $e aprvi&inare
(2.. Ambala*e )n curs $e aprvi&inare
((. PR362CIE >9 C2R4 6E
E7EC2IE
((1. Pr$use )n curs $e e0ecuie
((2. 4ervicii )n curs $e e0ecuie
(#. PR3624E
(#1. 4emi%abricate
(#5. Pr$use %inite
(#". Pr$use re&i$uale
(#.. 6i%erene $e pre la pr$use
(5. 4T3C2RI A8LATE LA TERI
(51. <aterii i materiale a%late la teri
(5#. Pr$use a%late la teri
(5". Animale a%late la teri
(5,. <r%uri a%late la teri
(5.. Ambala*e a%late la teri
(". A9I<ALE
("1. Animale i psri
(".. 6i%erene $e pre la animale i psri
(,. <=R82RI
(,1. <r%uri
(,.. 6i%erene $e pre la mr%uri
(.. A<?ALACE
(.1. Ambala*e
(... 6i%erene $e pre la ambala*e
(1. AC24T=RI PE9TR2 6EPRECIEREA
4T3C2RIL3R I PR362CIEI >9
C2R4 6E E7EC2IE
(11. A*ustri pentru $eprecierea materiilr
prime
(12. A*ustri pentru $eprecierea
materialelr
(121. A*ustri pentru $eprecierea
materialelr cnsumabile
(122. A*ustri pentru $eprecierea
materialelr $e natura biectelr $e
inventar
(1(. A*ustri pentru $eprecierea pr$uciei
)n curs $e e0ecuie
(1#. A*ustri pentru $eprecierea pr$uselr
(1#1. A*ustri pentru $eprecierea
semi%abricatelr
(1#5. A*ustri pentru $eprecierea
pr$uselr %inite
(1#". A*ustri pentru $eprecierea
pr$uselr re&i$uale
(15. A*ustri pentru $eprecierea stcurilr
a%late la teri
(151. A*ustri pentru $eprecierea materiilr
i materialelr a%late la teri
(152. A*ustri pentru $eprecierea
semi%abricatelr a%late la teri
(15(. A*ustri pentru $eprecierea
pr$uselr %inite a%late la teri
(15#. A*ustri pentru $eprecierea
pr$uselr re&i$uale a%late la teri
(15". A*ustri pentru $eprecierea
animalelr a%late la teri
(15,. A*ustri pentru $eprecierea
mr%urilr a%late la teri
(15.. A*ustri pentru $eprecierea
ambala*elr a%late la teri
(1". A*ustri pen!ru %e&re'iere
nimlelor
"()* A+u,!-ri &en!ru %e&re'iere
m-r.urilor
"(/* A+u,!-ri &en!ru %e&re'iere
mbl+elor
CLASA 0 CONTURI DE TERI
#0. 82R9IZ3RI I C39T2RI
A4I<ILATE
#01. 8urni&ri
#0(. E%ecte $e pltit
#0#. 8urni&ri $e imbili&ri
#05. E%ecte $e pltit pentru imbili&ri
#0.. 8urni&ri / %acturi nessite
#01. 8urni&ri / $ebitri
#011. 8urni&ri / $ebitri pentru cumprri
$e bunuri $e natura stcurilr
#012. 8urni&ri / $ebitri pentru prestri $e
servicii
#1. CLIE9I I C39T2RI A4I<ILATE
#11. Clieni
#111. Clieni
#11.. Clieni inceri sau )n liti!iu
#1(. E%ecte $e primit $e la clieni
#1.. Clieni / %acturi $e )ntcmit
#11. Clieni / cre$itri
#2. PER439AL I C39T2RI
A4I<ILATE
#21. Persnal / salarii $atrate
#2(. Persnal / a*utare materiale $atrate
#2#. Prime repre&ent+n$ participarea
persnalului la pr%it
#25. Avansuri acr$ate persnalului
#2". 6repturi $e persnal neri$icate
#2,. Reineri $in salarii $atrate terilr
#2.. Alte $atrii i creane )n le!tur cu
persnalul
#2.1. Alte $atrii )n le!tur cu persnalul
#2.2. Alte creane )n le!tur cu persnalul
#(. A4I;2R=RI 43CIALE5 PR3TECIA
43CIAL= I C39T2RI A4I<ILATE
#(1. Asi!urri sciale
#(11. Cntribuia unitii la asi!urrile
sciale
#(12. Cntribuia persnalului la
asi!urrile sciale
#(1(. Cntribuia an!a*atrului pentru
asi!urrile sciale $e sntate
#(1#. Cntribuia an!a*ailr pentru
asi!urrile sciale $e sntate
#(,. A*utr $e ma*
#(,1. Cntribuia unitii la %n$ul $e
ma*
#(,2. Cntribuia persnalului la %n$ul $e
ma*
#(.. Alte $atrii i creane sciale
#(.1. Alte $atrii sciale
#(.2. Alte creane sciale
##. ?2;ET2L 4TAT2L2I5 83962RI
4PECIALE I C39T2RI A4I<ILATE
##1. Imp&itul pe pr%it'venit
##11. Imp&itul pe pr%it
##1.. Imp&itul pe venit
##2. Ta0a pe valarea a$u!at
##2(. TVA $e plat
##2#. TVA $e recuperat
##2". TVA $e$uctibil
##2,. TVA clectat
##2.. TVA nee0i!ibil
###. Imp&itul pe venituri $e natura
salariilr
##5. 4ubvenii
##51. 4ubvenii !uvernamentale
##52. >mprumuturi nerambursabile cu
caracter $e subvenii
Noul Plan de Conturi 2010
##5.. Alte sume primite cu caracter $e
subvenii
##". Alte imp&ite5 ta0e i vrsminte
asimilate
##,. 8n$uri speciale / ta0e i vrsminte
asimilate
##.. Alte $atrii i creane cu bu!etul
statului
##.1. Alte $atrii %a $e bu!etul statului
##.2. Alte creane privin$ bu!etul statului
#5. ;R2P I ACI39ARI'A43CIAI
#51. 6ecntri )ntre entitile a%iliate
#511. 6ecntri )ntre entitile a%iliate
#51.. 6b+n&i a%erente $ecntrilr )ntre
entitile a%iliate
#5(. 6ecntri privin$ interesele $e
participare
#5(1. 6ecntri privin$ interesele $e
participare
#5(.. 6b+n&i a%erente $ecntrilr privin$
interesele $e participare
#55. 4ume $atrate acinarilr'asciailr
#551. Acinari'asciai / cnturi curente
#55.. Acinari'asciai / $b+n&i la
cnturi curente
#5". 6ecntri cu acinarii'asciaii
privin$ capitalul
#5,. 6ivi$en$e $e plat
#5.. 6ecntri $in peraii )n participaie
#5.1. 6ecntri $in peraii )n participaie
/ pasiv
#5.2. 6ecntri $in peraii )n participaie
/ activ
#". 6E?IT3RI I CRE6IT3RI 6IVERI
#"1. 6ebitri $iveri
#"2. Cre$itri $iveri
#,. C39T2RI 6E 42?VE9II5
RE;2LARIZARE I A4I<ILATE
#,1. C@eltuieli )nre!istrate )n avans
#,2. Venituri )nre!istrate )n avans
#,(. 6ecntri $in peraii )n curs $e
clari%icare
#,5. 42?VE9II PE9TR2 I9VE4TIII
#,51. 4ubvenii !uvernamentale pentru
investiii
#,52. >mprumuturi nerambursabile cu
caracter $e subvenii pentru investiii
#,5(. 6naii pentru investiii
#,5#. Plusuri $e inventar $e natura
imbili&rilr
#,5.. Alte sume primite cu caracter $e
subvenii pentru investiii
#.. 6EC39T=RI >9 CA6R2L 29IT=II
#.1. 6ecntri )ntre unitate i subuniti
#.2. 6ecntri )ntre subuniti
#1. AC24T=RI PE9TR2 6EPRECIEREA
CREA9EL3R
#11. A*ustri pentru $eprecierea creanelr
/ clieni
#15. A*ustri pentru $eprecierea creanelr
/ $ecntri )n ca$rul !rupului i cu
acinarii'asciaii
#1". A*ustri pentru $eprecierea creanelr
/ $ebitri $iveri
CLASA 1 CONTURI DE
TREZORERIE
50. I9VE4TIII PE TER<E9 4C2RT
501. Aciuni $einute la entitile a%iliate
505. 3bli!aiuni emise i rscumprate
50". 3bli!aiuni
50.. Alte investiii pe termen scurt i
creane asimilate
50.1. Alte titluri $e plasament
50... 6b+n&i la bli!aiuni i titluri $e
plasament
501. Vrsminte $e e%ectuat pentru
investiiile pe termen scurt
5011. Vrsminte $e e%ectuat pentru
aciunile $einute la entitile a%iliate
5012. Vrsminte $e e%ectuat pentru alte
investiii pe termen scurt
51. C39T2RI LA ?=9CI
511. Valri $e )ncasat
5112. Cecuri $e )ncasat
511(. E%ecte $e )ncasat
511#. E%ecte remise spre scntare
512. Cnturi curente la bnci
5121. Cnturi la bnci )n lei
512#. Cnturi la bnci )n valut
5125. 4ume )n curs $e $ecntare
51.. 6b+n&i
51.". 6b+n&i $e pltit
51.,. 6b+n&i $e )ncasat
511. Cre$ite bancare pe termen scurt
5111. Cre$ite bancare pe termen scurt
5112. Cre$ite bancare pe termen scurt
nerambursate la sca$en
511(. Cre$ite e0terne !uvernamentale
511#. Cre$ite e0terne !arantate $e stat
5115. Cre$ite e0terne !arantate $e bnci
511". Cre$ite $e la tre&reria statului
511,. Cre$ite interne !arantate $e stat
511.. 6b+n&i a%erente cre$itelr bancare
pe termen scurt
5(. CA4A
5(1. Casa
5(11. Casa )n lei
5(1#. Casa )n valut
5(2. Alte valri
5(21. Timbre %iscale i ptale
5(22. ?ilete $e tratament i $i@n
5(2(. Tic@ete i bilete $e cltrie
5(2.. Alte valri
5#. ACRE6ITIVE
5#1. Acre$itive
5#11. Acre$itive )n lei
5#12. Acre$itive )n valut
5#2. Avansuri $e tre&rerie
5.. VIRA<E9TE I9TER9E
5.1. Viramente interne
51. AC24T=RI PE9TR2 PIER6EREA
6E VAL3ARE A C39T2RIL3R 6E
TREZ3RERIE
511. A*ustri pentru pier$erea $e valare a
aciunilr $einute la entitile a%iliate
515. A*ustri pentru pier$erea $e valare a
bli!aiunilr emise i rscumprate
51". A*ustri pentru pier$erea $e valare a
bli!aiunilor
1(/* A+u,!-ri &en!ru &ier%ere %e
2lore l!or in2e,!iii &e !ermen ,'ur!
i 'rene ,imil!e
CLASA 3 CONTURI DE
C4ELTUIELI
"0. CDELT2IELI PRIVI96 4T3C2RILE
"01. C@eltuieli cu materiile prime
"02. C@eltuieli cu materialele cnsumabile
"021. C@eltuieli cu materialele au0iliare
"022. C@eltuieli privin$ cmbustibilii
"02(. C@eltuieli privin$ materialele pentru
ambalat
"02#. C@eltuieli privin$ piesele $e sc@imb
"025. C@eltuieli privin$ seminele i
materialele $e plantat
"02". C@eltuieli privin$ %ura*ele
"02.. C@eltuieli privin$ alte materiale
cnsumabile
"0(. C@eltuieli privin$ materialele $e
natura biectelr $e inventar
"0#. C@eltuieli privin$ materialele
nestcate
"05. C@eltuieli privin$ ener!ia i apa
"0". C@eltuieli privin$ animalele i psrile
"0,. C@eltuieli privin$ mr%urile
"0.. C@eltuieli privin$ ambala*ele
"01. Re$uceri cmerciale primite
"1. CDELT2IELI C2 4ERVICIILE
E7EC2TATE 6E TERI
"11. C@eltuieli cu )ntreinerea i reparaiile
"12. C@eltuieli cu re$evenele5 lcaiile $e
!estiune i c@iriile
"1(. C@eltuieli cu primele $e asi!urare
"1#. C@eltuieli cu stu$iile i cercetrile
"2. CDELT2IELI C2 ALTE 4ERVICII
E7EC2TATE 6E TERI
"21. C@eltuieli cu clabratrii
"22. C@eltuieli privin$ cmisianele i
nrariile
"2(. C@eltuieli $e prtcl5 reclam i
publicitate
"2#. C@eltuieli cu transprtul $e bunuri i
persnal
"25. C@eltuieli cu $eplasri5 $etari i
trans%erri
"2". C@eltuieli ptale i ta0e $e
telecmunicaii
"2,. C@eltuieli cu serviciile bancare i
asimilate
"2.. Alte c@eltuieli cu serviciile e0ecutate
$e teri
"(. CDELT2IELI C2 ALTE I<P3ZITE5
TA7E I V=R4=<I9TE A4I<ILATE
"(5. C@eltuieli cu alte imp&ite5 ta0e i
vrsminte asimilate
"#. CDELT2IELI C2 PER439AL2L
"#1. C@eltuieli cu salariile persnalului
"#2. C@eltuieli cu tic@etele $e mas
acr$ate salariailr
"#(. C@eltuieli cu primele repre&ent+n$
participarea persnalului la pr%it
"##. C@eltuieli cu remunerarea )n
instrumente $e capitaluri prprii
"#5. C@eltuieli privin$ asi!urrile i
prtecia scial
"#51. Cntribuia unitii la asi!urrile
sciale
"#52. Cntribuia unitii pentru a*utrul
$e ma*
"#5(. Cntribuia an!a*atrului pentru
asi!urrile sciale $e sntate
"#5". Cntribuia unitii la sc@emele $e
pensii %acultative
"#5,. Cntribuia unitii la primele $e
asi!urare vluntar $e sntate
"#5.. Alte c@eltuieli privin$ asi!urrile i
prtecia scial
"5. ALTE CDELT2IELI 6E
E7PL3ATARE
"52. C@eltuieli cu prtecia me$iului
)ncn*urtr
"5#. Pier$eri $in creane i $ebitri $iveri
"5.. Alte c@eltuieli $e e0platare
"5.1. 6esp!ubiri5 amen&i i penaliti
"5.2. 6naii acr$ate
"5.(. C@eltuieli privin$ activele ce$ate i
alte peraii $e capital
"5... Alte c@eltuieli $e e0platare
"". CDELT2IELI 8I9A9CIARE
""(. Pier$eri $in creane le!ate $e
participaii
""#. C@eltuieli privin$ investiiile
%inanciare ce$ate
""#1. C@eltuieli privin$ imbili&rile
%inanciare ce$ate
""#2. Pier$eri $in investiiile pe termen
scurt ce$ate
""5. C@eltuieli $in $i%erene $e curs valutar
""". C@eltuieli privin$ $b+n&ile
"",. C@eltuieli privin$ scnturile acr$ate
"".. Alte c@eltuieli %inanciare
",. CDELT2IELI E7TRA3R6I9ARE
",1. C@eltuieli privin$ calamitile i alte
evenimente e0trar$inare
".. CDELT2IELI C2 A<3RTIZ=RILE5
PR3VIZI3A9ELE I AC24T=RILE
PE9TR2 6EPRECIERE 4A2 PIER6ERE
6E VAL3ARE
".1. C@eltuieli $e e0platare privin$
amrti&rile5 prvi&ianele i a*ustrile
pentru $epreciere
".11. C@eltuieli $e e0platare privin$
amrti&area imbili&rilr
".12. C@eltuieli $e e0platare privin$
prvi&ianele
".1(. C@eltuieli $e e0platare privin$
a*ustrile pentru $eprecierea imbili&rilr
".1#. C@eltuieli $e e0platare privin$
a*ustrile pentru $eprecierea activelr
circulante
".". C@eltuieli %inanciare privin$
amrti&rile i a*ustrile pentru pier$ere $e
valare
"."(. C@eltuieli %inanciare privin$
a*ustrile pentru pier$erea $e valare a
imbili&rilr %inanciare
"."#. C@eltuieli %inanciare privin$
a*ustrile pentru pier$erea $e valare a
activelr circulante
".".. C@eltuieli %inanciare privin$
amrti&area primelr $e rambursare a
bli!aiunilr
"1. CDELT2IELI C2 I<P3ZIT2L PE
PR38IT I ALTE I<P3ZITE
"11. C@eltuieli cu imp&itul pe pr%it
"1.. C@eltuieli cu imp&itul pe venit i 'u
l!e im&ozi!e 're nu &r 5n elemen!ele
%e mi ,u,

CLASA ) CONTURI DE 6ENITURI
,0. CI8RA 6E A8ACERI 9ET=
,01. Venituri $in v+n&area pr$uselr %inite
,02. Venituri $in v+n&area semi%abricatelr
,0(. Venituri $in v+n&area pr$uselr
re&i$uale
,0#. Venituri $in servicii prestate
,05. Venituri $in stu$ii i cercetri
,0". Venituri $in re$evene5 lcaii $e
!estiune i c@irii
,0,. Venituri $in v+n&area mr%urilr
,0.. Venituri $in activiti $iverse
,01. Re$uceri cmerciale acr$ate
,1. VE9IT2RI A8ERE9TE C34T2L2I
PR362CIEI >9 C2R4 6E E7EC2IE
,11. Venituri a%erente csturilr stcurilr
$e pr$use
,12. Venituri a%erente csturilr serviciilr
)n curs $e e0ecuie
,2. VE9IT2RI 6I9 PR362CIA 6E
I<3?ILIZ=RI
,21. Venituri $in pr$ucia $e imbili&ri
necrprale
,22. Venituri $in pr$ucia $e imbili&ri
crprale
,#. VE9IT2RI 6I9 42?VE9II 6E
E7PL3ATARE
,#1. Venituri $in subvenii $e e0platare
,#11. Venituri $in subvenii $e e0platare
a%erente ci%rei $e a%aceri
,#12. Venituri $in subvenii $e e0platare
pentru materii prime i materiale
cnsumabile
,#1(. Venituri $in subvenii $e e0platare
pentru alte c@eltuieli e0terne
,#1#. Venituri $in subvenii $e e0platare
pentru plata persnalului
,#15. Venituri $in subvenii $e e0platare
pentru asi!urri i prtecie scial
,#1". Venituri $in subvenii $e e0platare
pentru alte c@eltuieli $e e0platare
,#1,. Venituri $in subvenii $e e0platare
a%erente altr venituri
,#1.. Venituri $in subvenii $e e0platare
pentru $b+n$a $atrat
,5. ALTE VE9IT2RI 6I9
E7PL3ATARE
,5#. Venituri $in creane reactivate i
$ebitri $iveri
,5.. Alte venituri $in e0platare
,5.1. Venituri $in $esp!ubiri5 amen&i i
penaliti
,5.2. Venituri $in $naii primite
,5.(. Venituri $in v+n&area activelr i
alte peraii $e capital
,5.#. Venituri $in subvenii pentru
investiii
,5... Alte venituri $in e0platare
,". VE9IT2RI 8I9A9CIARE
,"1. Venituri $in imbili&ri %inanciare
,"11. Venituri $in aciuni $einute la
entitile a%iliate
,"1(. Venituri $in interese $e participare
,"2. Venituri $in investiii %inanciare pe
termen scurt
,"(. Venituri $in creane imbili&ate
,"#. Venituri $in investiii %inanciare
ce$ate
,"#1. Venituri $in imbili&ri %inanciare
ce$ate
,"#2. C+ti!uri $in investiii pe termen
scurt ce$ate
,"5. Venituri $in $i%erene $e curs valutar
,"". Venituri $in $b+n&i
,",. Venituri $in scnturi binute
,".. Alte venituri %inanciare
,,. VE9IT2RI E7TRA3R6I9ARE
,,1. Venituri $in subvenii pentru
evenimente e0trar$inare i altele similare
,.. VE9IT2RI 6I9 PR3VIZI3A9E I
AC24T=RI PE9TR2 6EPRECIERE 4A2
PIER6ERE 6E VAL3ARE
,.1. Venituri $in prvi&iane i +u,!-ri
&en!ru %e&re'iere &ri2in% '!i2i!!e %e
e7&lo!re
)/12* 6eni!uri %in &ro2izione
)/1"* 6eni!uri %in +u,!-ri &en!ru
%e&re'iere imobiliz-rilor
)/10* 6eni!uri %in +u,!-ri &en!ru
%e&re'iere '!i2elor 'ir'uln!e
)/11* 6eni!uri %in .on%ul 'omer'il
ne8!i2
)/3* 6eni!uri .inn'ire %in +u,!-ri
&en!ru &ier%ere %e 2lore
)/3"* 6eni!uri .inn'ire %in +u,!-ri
&en!ru &ier%ere %e 2lore
imobiliz-rilor .inn'ire
)/30* 6eni!uri .inn'ire %in +u,!-ri
&en!ru &ier%ere %e 2lore '!i2elor
'ir'uln!e
CLASA / CONTURI SPECIALE
.0. C39T2RI >9 A8ARA
?ILA92L2I
.01. An!a*amente acr$ate
.011. ;iruri i !aranii acr$ate
.01.. Alte an!a*amente acr$ate
.02. An!a*amente primite
.021. ;iruri i !aranii primite
.02.. Alte an!a*amente primite
.0(. Alte cnturi )n a%ara bilanului
.0(1. Imbili&ri crprale luate cu
c@irie
.0(2. Valri materiale primite spre
prelucrare sau reparare
.0((. Valri materiale primite )n
pstrare sau cust$ie
.0(#. 6ebitri sci $in activ5 urmrii
)n cntinuare
.0(5. 4tcuri $e natura biectelr $e
inventar $ate )n %lsin
.0(". Re$evene5 lcaii $e !estiune5
c@irii i alte $atrii asimilate
.0(,. E%ecte scntate nea*unse la
sca$en
.0(.. ?unuri publice primite )n
a$ministrare5 cncesiune i cu c@irie
.0(1. Alte valri )n a%ara bilanului
.0#. Amrti&area a%erent !ra$ului $e
neutili&are a mi*lacelr %i0e
.0#5. Amrti&area a%erent !ra$ului $e
neutili&are a mi*lacelr %i0e
.05. 6b+n&i a%erente cntractelr $e
leasin! i altr cntracte asimilate5
nea*unse la sca$en
.051. 6b+n&i $e pltit
.052. 6b+n&i $e )ncasat
.0". Certi%icate $e emisii $e !a&e cu
e%ect $e ser
.0,. Active cntin!ente
.0.. 6atrii cntin!ente
.1. ?ILA9
.11. ?ilan %e %e,'9i%ere
/(2* Biln %e 5n'9i%ere