Sunteți pe pagina 1din 50

teoria

pl asti c i t i i
sub redacia
Waclaw Olszak * Piotr Perzyna * Anton Sawczuk
. T r a d u c er e d i n l i m b a pol onez
de pr of . N. C r i s t es c u
E di t ur a t ehni cBucuret i , 1970
T E O R I A P L A S T Y C ZNO C I
Copyri ght by
I nstytut Podst awowych Pr obl emdw T c c hni k i
Pol sk i cj A k ademi i Nauk ,
War szawa, 1965
I ntroducere
T eor i a pl as t icit ii a c u nos c u t n u l t i m i i a ni o d ezvol t a r e f oa r t e
r api d pt r u nz nd t ot m a i ad nc n d i f er i t e d om eni i de apl icaii. F ol os i -
r ea m et od el or ei face pos ib il o es t i m a r e m a i exact a r ezis t enei c on-
s t r u ciil or i a or ganel or de maini, d pos i b i l i t a t e ab or dr ii t eor et i c e a
pr ob l em el or t eh nol ogi c e l egat e de pr el u c r a r ea pl as t ic i per m i t e o
exa m i na r e m a i pr ecis a compor t r ii m et a l el or i a a l t or m a t er i a l e d e
cons t r u cie s u pu s e ncr cr il or s t a t i c e i d i na m i c e. T eor i a c ont em po-
r an a pl as t icit ii r idic de as em enea m u l t e pr ob l em e t iinifice noi .
A s t f el at t apl icaiil e t eh ni c e va r i a t e al e t eor i ei pl as t icit ii c t i ns emn-
t a t ea ei t iinific j u s t ific i nt er es u l d eos eb i t a c or d a t d or neni u l u i
l a r g a l pr ob l em a t i c i i ei .
C a r t ea pr ezent at a c u m oa m eni l or de t iin r omni a f os t el ab or at
l a d epa r t a m ent u l de Mecanic a Med i i l or c ont i nu e d i n I ns t i t u t u l pent r u
pr ob l em e f u nd a m ent a l e al e t eh ni c i i a l A c a d em i ei pol oneze de t iine. S c o-
p u l a c es t u i m a nu a l m onogr a f i c es t e de a d a o pr ezent a r e cu pr inzt oar e
a f u nd a m ent el or t eor i ei pl as t icit ii m od er ne i p r i n ac eas t a s pu n
n evi den cel e m a i i m por t a nt e d om eni i d e apl icaie n t eh ni c; p r i n
aces t coninu t ea poat e f i f ol os i t oar e at t cer cet t or il or t iinifici d i n
d i f er i t e i ns t i t u t e de cer cet ar e, c t i i ngi ner i l or pr oiect ani i c ons t r u c -
t or i l or , c a i s t u denil or d i n i ns t i t u t el e pol i t eh ni c e.
P r i m a edi i e a cr ii, scris n c ol a b or a r e, a apr ut r n 1962 s u b f or m a
u nu i ndr ept ar pent r u par t i ci pani i l a c u r s u r i l e t iinifice or ga ni za t e
d e A c a d e m i a pol onez de t iine l a J a b l onna . A d ou a ediie, l r gi t i
cor ect at , a apr u t n 1965 s u b f or m d e c a r t e.
6
I NT RODUC E RE
Aceas t t r a d u c er e n l i m b a r omn es t e pr ezent at as t zi s pec i a -
l it il or i c ol egi l or d e br an. C ol ab or m pr iet enet e i s nt em n c on-
t a c t de mu l i a ni c u coal a t iinific pu t er nic de mecanic d i n R omni a,
c ar e es t e f oar t e act i v i cu nos cu t d epa r t e n a f a r a gr ani el or R om -
ni ei . i t eor i a pl as t icit ii es t e pr ezent l a l oc de f r u nt e n aceas t coal .
D e aceea a u t or i i pr ezent ei cr i a u pr i m i t c u pl cer e pr opu ner ea de a
ed i t a aceas t c a r t e n t r a d u c er e r omneas c.
S nt em cont ieni de f a pt u l c at t al eger ea m a t er i a l u l u i c t i
m od u l pr ezent r ii l u i s nt l egat e, nt r - o m a r e ms ur , d e concepiil e s u b i ec -
t i ve al e difer iil or m e m b r i a i c ol ec t i v u l u i d e a u t or i . T eor i a pl as t icit ii
se dezvol t n u l t i m u l t i m p nt r - u n r i t m at t de r a p i d nc t es t e gr eu s
se d ea u n t a b l ou c om pl et a l ei nt r - o l u c r a r e monogr afi c, n u pr ea m a r e.
T ot u i ne- a m s t r du it , c onf or m pl a nu l u i , s ne concent r m at enia a s u -
p r a ac el or d om eni i c ar e snt es enial e pent r u r eal izr il e ei de p n a c u m
i pent r u dir eciil e de d ezvol t a r e vi i t oa r e al e t eor i ei pl as t icit ii i al e
apl icaiil or ei n pr a c t i c a inginer eas c.
D i n aces t pu nc t de veder e nt r egu l m a t er i a l a f os t mpr i t n p a t r u -
s pr ezece c a pi t ol e.
C a pi t ol u l I pr ezint pe s c u r t r ol u l t eor i ei pl as t icit ii n a ns a m b l u l
t iinel or t eh ni c e i d o i dee a s u pr a i mpor t anei ei t iinifice i t eh ni c e.
n c a pi t ol u l I I s nt dezb t u t e noiu nil e de baz al e t eor i ei s t r ii d e
t ens i u ne i a s t r ii de d ef or m a r e.
C ondi i i l e de pl a s t i c i t a t e c u expu ner ea amnu ni t a ecu aiil or f u n-
d a m ent a l e al e pl as t icit ii s nt expu s e n c a pi t ol u l I I I .
R e l a t i v m a i a m pl e snt c a pi t ol el e I V i V c ons a c r a t e expu ner i i
b a zel or t eor i ei m a t em a t i c e a pl as t icit ii. n c a pi t ol u l I V s nt pr ezen-
t a t e b azel e t eor i ei micil or defor mai i el a s t o- pl a s t i c e" (t eor i a def or -
m r i i "). C a pi t ol u l V pr ezint b azel e t eor i ei cu r ger ii pl a s t i c e" (t eor i a
cr et er i i "). S nt d i s c u t a t e r el aiil e f i zi c e f u nd a m ent a l e i es t e pr ezen-
t at es ena t eor em el or ext r em a l e i a t eor em ei a s u pr a u nicit ii s ol u -
iei pr ob l em el or l a l i mi t .
C om pa r a r ea i pot ezel or i a r el aiil or f i zi c e, a dou d i n cel e m a i i m por -
t a nt e t eor i i al e pl as t icit ii i a nu m e t eor i a defor mr ii i t eor i a c u r ger i i ,
es t e expu s n c a pi t ol u l V I .
I NT RODUC ERE
7
n c a pi t ol u l V I I es t e pr ezent at pr ob l em a t i c a cer cet r il or exper i m en-
t al e, c ar e, n pr i nc i pi u , a u u n s c op d u b l u i a nu m e ver i f i c a r ea d i f er i t el or
t eor i i i i pot eze pr ec u m i pr ezent a r ea r ezu l t a t el or exper i m ent a l e car e pot
d eveni p u nc t u l de pl ec ar e n f or m u l a r ea u nor noi concepii n a na l i za
compor t r i i m a t er i a l el or i a cons t r u ciil or du p depir ea l i m i t e i l or
de el a s t i c i t a t e.
C a pi t ol el e u r mt oar e s nt c ons a c r a t e dis cu t r ii m et od el or d e r ezol -
va r e ef ect i v a pr ob l em el or de c ar e s e ocu p t eor i a pl as t icit ii i pr e-
zent r ii r ezu l t a t el or ob inu t e n u nel e pr ob l em e f u nd a m ent a l e.
C a p i t ol u l V I I I , d es t u l de va s t , c ons a c r a t pr ob l em el or c u r ger i i pl a ne
a c or pu r i l or per f ect pl a s t i c e, pr ezint m et od el e a pl i c a t e n t eor i a moder n
a pl as t icit ii pl a ne n s ol u ionar ea pr ob l em el or ef ect i ve l a l i mi t n
c a zu r i l e c nd s i s t em u l ecu aiil or f u nd a m ent a l e es t e d e t i p h i per b ol i c .
C ons i d er a r ea aces t or pr ob l em e es t e j u s t ificat i p r i n f a pt u l c m u l t e
pr ob l em e pr a c t i c e se pot r edu ce n pr i m apr oxi mai e l a pr ob l em e pl a ne
n i pot eza defor mr ii b i d i m ens i onal e' .
C a pi t ol u l I X es t e d ed i c a t s t r ii de t ens i u ne bidimens ional . n c a pi -
t ol el e X , X I i X I I se anal izeaz pr ob l em el e a xi a l - s i m et r i c e c a i pr o-
b l em a t or s i u ni i el as t o- pl as t i c e i pr ob l em a ncovoier ii el a s t o- pl a s t i c e.
A c es t ea s nt l egat e de m u l t i pl e apl icaii al e t eor i ei pl as t icit ii l a c a l c u l u l
i pr oi ec t a r ea or ganel or de maini i a l cons t r u ciil or .
O m a r e at enie s - a a c or d a t i apl icr ii t eor i ei pl as t icit ii l a r ezol -
v a r ea a l t or pr ob l em e m od er ne al e t eh ni c i i . n c a pi t ol u l X I I I se pr ezi nt
m et od el e a na l i zei capacit ii por t a nt e l i mi t a cons t r u ciil or c i v i l e i
s nt d i s c u t a t e i a b or d a t e c t eva as pect e al e s i nt ezei l or (pr oiect ar ea d i n
pu nc t de ved er e a l r ezi s t enei " .
n s f r it , u l t i m u l c a pi t ol , a l X l V - l e a , es t e c ons a c r a t pr ezent r i i
pr i nc i pa l el or dir ecii de d ezvol t a r e al e t eor i ei pl as t icit ii c ons i d er a t e
n pr ezent . n el snt i nd i c a t e i u nel e pr ob l em e des ch i s e i ner ezol va t e
p n a c u m .
Aceas t s cur t t r ecer e n r evis t a pr ob l em el or c ons i d er at e ar at
c m u l t e pr ob l em e nu a u fos t expu s e n l u c r a r e. A t r eb u i t s fie omis ,
d e exem pl u , pr ob l em a defor maiil or f i ni t e, a cr ei expu ner e ar f i c er u t
u n s paiu m a i l a r g dec t c el pr evzu t . N- a u f os t d i s c u t a t e ni c i pr ob l em e
8
I NT R O DUC E R E
l egat e de d i na m i c a m ed i i l or el a s t o- pl a s t i c e, ni c i pr ob l em a s t ab il it ii
cons t r u ciil or d i nc ol o de l i m i t a d e el a s t i c i t a t e i ni c i pr ob l em e i m por -
t a nt e al e a ni zot r opi ei i neomogeni t i i pl a s t i c e.
S c opu l p r i nc i p a l a l l u cr r ii cons t n a d a c i t i t or i l or pos i b i l i t a t ea de a
l u a cu not in d e t em a t i c a t eor i ei pl as t icit ii i d e a i nd i c a c u m t r eb u i e
a b or d a t e pr ob l em el e i nt er es ant e i i m por t a nt e de c ar e ea s e ocu p pr ec u m
i de a i nd i c a m et od el e c ar e s nt f ol os i t e n aces t d om eni u n pr ezent .
F i ec a r e m e m b r u a l c ol ec t i v u l u i nos t r u d e a u t or i a s c r i s o anu mit
pa r t e d i n m onogr a f i e. A c es t c ol ec t i v a l u c r a t n m od u l u r mt or : pr of . d r .
Z. M a r c i ni a k (c oau t or a l c a p. I X ) , d r . d oc ent Z. M r oz ( c a pi t ol u l VI I ),
pr of . d r . W. O l s za k (capi t ol el e I i X I V ) , d r . d oc ent P . P e r z y na (capi -
t ol el e V i V I ) , d r . d oc ent J . R y c h l e w s k i ( c a pi t ol u l V I I I ) , pr of . d r . A .
S a w c zu k ( c a pi t ol u l X I I I ) , d r . d oc ent W. S zc zepi ns k i (c api t ol el e I X i X ) ,
pr of . d r . W. U r b a now s k i (capi t ol el e I I , I I I i I V), pr of . d r . M . Zy c z-
k ow s k i (c api t ol el e X I i X I I ) . C a pi t ol u l I I a f os t c om pl et a t de pr of .
d r . A . S a w c zu k , i a r c a pi t ol el e I I I i I V de d r . d oc ent P . P er zy na . Aceas t
mpr i r e i c u pr i ns u l cr ii snt r ezu l t a t u l m u l t or dis cu ii c om u ne.
F ol os i m aceas t ocazi e c a s mu l u mi m c or d i a l pr of . d r . d oc .
N. C r i s t es c u pent r u gr ea u a s ar cin d e a s u pr a vegh ea t r a d u c er ea .
Var ovi a, noi embr i e 1969
W. Olszak
T a b l a de m a t er i i
I. T eor i a plasti ci ti i n ti i nele tehni ce 15
1. I st or i c 15
2. Defor mai i pl ast i ce 16
3. Model e" de cor pur i defonnabi l c 16
4. Al eger ea unui model " corespunzt or 22
5. nsemnt at ea i stori ei " ncrcri i 24
6. Propri et i l e caract eri st i ce ale di feri t el or mat er i al e de const r uci e.. 26
Bi bl i ografi e 28
I I . Relai i le fundament al e ale teori ei stri i de tensi une i de deformare 30
1. I nt r oducer e 30
2. T ensor i si met r i ci de or di nul al doi l ea 41
3. St ar ea de deformare i st area de t ensi une 47
4. E cuai i l e fi zi ce ale t eori ei elasti ci ti i 55
Bi bl i ografi e . . ..' 58
I I I . Condi i a de plasti ci tate i 59
1. F or ma general a condi i ei de pl ast i ci t at e 59
2. Condi i i l e de pl ast i ci t ae cel mai des folosi te 60
3. I nt er pr et ar ea geomet ri c a condi i ei de pl ast i ci t at e 64
Bi bl i ografi e 66
I V. T eor i a deformri i plasti ce 67
1. Obser vai i general e 67
2. E cuai i l e Ndai -Hcnck y-l l i ui n 68
3. E xempl e 75
Bi bl i ografi e 83
10
T A B L A D E MA TERI I
V. T eor i a cur ger i i plasti ce 85
1. Bazel e fi zi ce 85
2. T eor i i l e cur ger i i pl ast i ce care descr i u compor t ar ea mat er i al ul ui
per fect -pl ast i c 86
3. Noi unea de eci ui sare i zot rop i descr i er ea ei pent r u st area c om-
pl ex de t ensi une 94
4. Rel ai i l e fi zi ce di nt r e t ensor ul t ensi uni i i t ensor ul deformai ei . . . . 104
5. Supr afaa de curgere care are punct e si ngul are 111
6. Pr obl ema uni ci ti i solui ei pr obl emei fundamenat al e l a li mi t n t eori a
plasti ci ti i 115
7. T eor eme vari ai onal e n t eor i a plasti ci ti i cor pur i l or el ast o-pl as-
t i ce 121
8. E cr ui sar ea ani zot rop a mat er i al ul ui 127
9. T er modi nami ca procesel or i reversi bi l e de defor mar e 133
10. T u b cu perei groi , supus unei pr esi uni i nt er i oar e 139"
Bi bl i ografi e 148
VI . Compar ar ea cel or dou teori i fundament al e ale plasti ci ti i 151
1. I nt r oducer e 151
2. Rel ai i l e fi zi ce ale t eori ei cur ger i i pl ast i ce 152
3. Rel ai i l e fi zi ce ale t eor i ei deformri i pl ast i ce 152.
4. Pr obl ema i ntegrabi li ti i relai i lor fi zi ce 153
5. ncr car ea si mpl 154
6. Var i ai a neut ral a stri i de t ensi une 157
7. Concl uzi i i di scui i 157
8. E xempl u numer i c 158
Bi bl i ografi e 160
V n . Cercetri experi ment al e 161
1. Ver i fi car ea condi i ei de pl ast i ci t at e 161
2. Compor t ar ea suprafeelor de curgere n *.i mpul pr ocesul ui de de-
for mar e 167"
3. I nvar i ant a relai ei CT^ ~ (e^) 171
4. Ver i fi car ea t eori ei deformri i i t eor i ei cur ger i i 174
5. Obser vai i formal e 179
Bi bl i ografi e 180
VI I I . Cur ger ea pl an a corpuri l or perfect plasti ce 182
1. Obser vai i i nt r oduct i ve 182
2. Reel e pl ane ort ogonal e 186
3. Rel ai i de baz 191
4. Cur ger i pl ast i ce pl ane cvasi st at i ce 202
5. E xempl e de solui i 205
6. L i ni i l e de al unecare n form de evant ai 223
7. Anal i za si st emul ui de ecuai i al cur ger i i pl ane. Car act er i st i ci 227
8. E i ni ar i zar ea ecuai i lor. E cuai a t el egrafi st ul ui 231
T A B L A DE MATERI I \ l
9. Propri et i l e geomet ri ce ale reelelor l i ni i l or de al unecare 240
10. Pozi t i vi t at ea vi t ezei de di si pare a energi ei 244
11. Pr obl eme l a li mi t 250
12. Pr obl eme Ia li mi t n pl anul (f;, r,) 264
13. Met ode numer i ce de i nt egrare 268
14. Despr e solui i di scont i nue 274
15. Cur ger ea plasti c i nci pi ent 286
16. Cur ger ea plasti c i nci pi ent a unui semi spai u 290
17. Cur ger ea plasti c i nci pi ent a unei pene 313
18. Band crestat supus nti nderi i 323
19. Cur ger ea stai onar 328
20. T r ager ea unei benzi pr i nt r -o mat ri net ed i ri gi d 329
21. Un pr ofi l de mat ri de efi ci en maxi m 347
22. Pr obl eme 355
Bi bl i ografi e 362
I X . T ensi uni pl ane 366
1. Rel ai i generale 366
2. Rezol var ea ecuai i lor t ensi uni l or pl ane n cazul condi i ei de pl ast i -
ci t at e Huber -Mi ses 368
3. C mpul de vi t eze asoci at cu condi i a de pl ast i ci t at e Huber -Mi ses. . 375
4. Di scont i nui t l e vi t ezei 376
5. Sol ui a ecuai i lor pr obl emei t ensi uni l or pl ane n cazul condi i ei de pl as-
t i ci t at e a l ui T r esca 379
6. Benzi crest at e supuse nti nderi i 383
7. Pr obl eme de t ensi une pl an axi al -si met r i ce 386
8. Procese de pr el ucr ar e plasti c a t ubur i l or cu perei subi ri n condi -
i i le cur ger i i stai onare 393
9. Procese de pr el ucr ar e plasti c a t ubur i l or cu perei subi ri n condi i i le
cur ger i i nestai onare 398
10. T eor i a prel ucrri i pl ast i ce a pl ci l or subi ri cu dubl e cur bur i ar bi -
t r ar e 402
11. Pi er der ea stabi li ti i plci lor pl ast i ce supuse nti nderi i 409
Bi bl i ografi e 424
X . St area axi al-si metri c de tensi une i de deformare 425
1. Rel ai i generale 425
2. Det er mi nar ea t ensi uni l or 430
3. Det er mi nar ea vi t ezel or 435
4. Pt r under ea unui poanson ci r cul ar pl an nt r-un cor p pl ast i c semi -
i nfi ni t 438
5. nt i nder ea bar el or axi al -si met r i ce crest at e 441
Bi bl i ografi e 444
X I . Rsuci rea elasto plasti c 446
1. E cuai i l e de baz 446
2. Anal ogi i l e l ui Ndai i ale l ui Sadowsk y 449
12
T A B L A D E MATERI I
3. L i ni i l e de di scont i nui t at e 456
4. Cal cul ar ea moment ul ui de rsuci re fi nal 459
5. Cal cul ul depl anri i seci uni i t r ansver sal e 462
6. Rsuci r ea elasto-plasti c a unui ci l i ndr u ci r cul ar 464
7. Rsuci rea bar el or cu seci une t ransversal ci rcul ar var i abi l i a ba-
r el or ci r cul ar e curbe 466
8. Dezvol t ar ea t eor i ei i pr obl emel e conexe , 468
Bi bl i ografi e 469
XI I . ncovoi erea elasto-plasti c a barelor 472
1. Obser vai i i nt r oduct i ve 472
2. Di st r i bui a t ensi uni l or nt r-o seci une t r ansver sal car e are cel pui n
o ax de si met r i e 473
3. E cuai i l e di fereni ale fundament al e pent r u o bar de seci une t r ans-
versal rect angul ar 479
4. Sgei t r ansver sal e mi ci pent r u bare de seci une t r ansver sal r ect an-
gul ar 482
5. Mar i sgei t ransversal e l a bare de seci une t r ansver sal r ect angul ar 486
6. Sgei t ransversal e mar i n cazul i pot ezei axei i next ensi bi l e 490
7. Bar e a cror seci une t ransversal este nlocui t pr i nt r -un si st em echi -
val ent de punct e ; 491
8. Observai i fi nale 495
Bi bl i ografi e 496
XI I I . Capaci t at ea portant i proi ectarea construci i lor n domeni ul plasti c . . . . 498
1. Noi uni fundament al e 498
2. T eor emel e t eor i ei capaci ti i por t ant e 508
3. Suprafee li mi t 516
4. Capaci t at ea port ant a construci i lor di n bare 545
5. Capaci t at ea port ant a plci lor 563
6. Capaci t at ea port ant a plci lor cur be ci l i ndr i ce 591
7. Pr oi ect ar ea opt i m a construci i lor 605
Bi bl i ografi e 618
X I V. Di reci i le cont emporane de dezvoltare a teori ei plasti ci ti i 624
1. Obser vai i i nt r oduct i ve 624
2. Dou concepi i fundament al e 625
3. Deformai i fi ni t e 629
4. Ani zot r opi e. E t er ogeni t at e 630
5. Al t e pr obl eme 631
6. Hi po-el ast i ci t at e 632
7. V sco-plasti ci tate 636
8. Mecani ca pm nt uri l or . . . . . . 634
TABL A D E MATERI I 13
9. Pr obl eme di nami ce
10. Obser vai i fi nale b , i t >
637
Bi bl i ogr afi e
Apendi x. Ecuai i hi perbol i ce cu dou vari abi l e i ndependente 640
1. I nt r oducer e jj
2. Unel e el ement e de al gebr li ni ar 641
3. Pr obl ema l ui Cauchy. Si st eme t ot al hi per bol i ce 63Z
4. F or ma nor mal a si st emul ui . Si st eme hi per bol i ce 648
5. Cazul par t i cul ar n = 1 ;j51
6. Cazul par t i cul ar n 2
7. E cuai i hi per bol i ce de al doi l ea or di n 5b
Bi bl i ografi e
661
Index de autori
Index al fabeti c
6 6 7
C a p i t o hi l I
Te or i a plasticitii n tiinele tehnice
1. I s t or i c
Spr e d eos eb i r e de t eor i a el as t icit ii, a l cr ei i s t or i c nu mr a pr oa pe
t r ei s ecol e, t eor i a pl as t icit ii es t e o dis cipl in t iinific r el a t i v t nr .
B . d e S a i n t - V e n a n t i M . L e v y a u fos t a u t or i i pr i m el or
l u cr r i (1870) r ef er i t oar e l a t eor i a c or pu r i l or per f ec t pl a s t i c e. n c u r s u l
u r mt or il or 3 0 de a ni i nt er es u l pent r u pr ob l em el e t eor i ei pl as t icit ii
a f os t i nf i m . Tcer ea es t e nt r er u pt de u na d i nt r e l u cr r il e l u i M a x i -
m i l i a n T i t u s H u b e r (1 87 81 9 50 ), c ar e n a nu l 1904 a f or m u l a t
condiia ener get i c" a pl as t icit ii. Aceeai condi i e, s u b o for m pu i n
difer it , a f os t pr opu s m a i t r ziu , n m o d i nd epend ent , de R . v o n
M i s e s (1913) i H . H e n c k y (1924). C ev a m a i naint e, ns ,
A . H a a r i T h . v o n K r m n a u pu b l i c a t u n s t u d i u f u n-
d a m ent a l d i n d om eni u l t eor em el or v a r i a t i ona l e al e t eor i ei pl as t icit ii
(1909).
U n pa s s er i os l r epr ezint l u cr r il e l u i A . N d a i (1923),
L . P r a n d t 1 (1924) i E . R e u s s (1930) n d om eni u l t or s i u ni i
pl a s t i c e, a l geom et r i ei l i ni i l or de a l u nec a r e n s t a r ea pl an de d ef or m a r e
pr ec u m i i d eea cons ider r ii n ecu aiil e f u nd a m ent a l e pe l ng
def or mai i l e pl a s t i c e i a ef ect el or el as t i c e. n acel ai t i m p, l u c r a
n aces t d om eni u i H . M i e r z e j e w s k i . I n d ec eni u l a l p a t r u l ea
a l s ec ol u l u i a c t u a l ncepe o d ezvol t a r e r api d a t eor i ei pl as t icit ii, nt i
n G er m a ni a , pe u r m n U . R . S . S . , M a r ea B r i t a ni e i S . U A .
n u l t i m i i 15 a ni s e ob s er v o i nt ens i f i c a r e neobinu it a cer cet r il or ,
at t t eor et i c e c t i exper i m ent a l e, d i n d om eni u l t eor i ei pl as t icit ii, l a
c ar e s - a p u t u t r em a r c a u n f enom en c a r a c t er i s t i c : m u l t e l u cr r i apr u t e
16
TEORI A PLASTICITII I N TIINELE T E H N I C E
n t i m p u l c el u i de a l d oi l ea r zb oi m ond i a l a u f os t pu b l i c a t e a b i a l a
c i va a ni du p t er m i na r ea l u i ; ac es t ea a u f os t l u cr r i c ar e a u a v u t
i mpor t an d i n pu nc t de ved er e m i l i t a r .
D r ept dovad a dezvol t r i i i nt ens i ve a t eor i ei c ont em por a ne a pl a s -
t i ci t i i poa t e s er vi i f a pt u l c n pr ezent exis t m a i m u l t e m onogr a f i i
t iinifice f u nd a m ent a l e i c t eva m a nu a l e d i n d om eni u l t eor i ei pl a s t i -
cit ii, n t i m p ce a c u m c i va a ni exi s t a u pu ine a s em enea l u cr r i.
2. Deformaii plastice
M a i naint e a m v or b i t des pr e u nu l d i nt r e as pec t el e apl i cr i i t eor i ei
pl as t icit ii. Apl i cai i l e t eor i ei pl as t icit ii snt v a r i a t e: n p r i m u l r nd,
ns , el e s nt l egat e d e:
a) r ea l i za r ea u nor m et od e m a i exa c t e n d et er m i na r ea coeficienil or
de s igu r an n cons t r u ciil e c i v i l e i n or ganel e d e mai ni ;
b) r ea l i za r ea u n u i c ont r ol m a i b u n a l pr oc es el or t eh nol ogi c e de
pr el u c r a r e pl as t ic a m et a l el or , c a de e x e m p l u : l a m i na r ea , t r ef i l a r ea ,
f or j ar ea et c .
n afar de a c ea s t a , defor maiil e pl a s t i c e j oac u n r ol i m por t a nt
n f enom enel e l egat e de ncr cr il e de s cu r t du r at (de exem p l u expl o-
zi i ), de acionar ea i m pu l s u r i l or de s cu r t du r at a s u pr a cons t r u ciil or ,
de pr opa ga r ea per t u r b ai i l or i a ocu r il or , pr ec u m i n pr ob l em el e de
s t ar e l i mi t n m ed i i pu l ver u l ent e i c oer ent e.
Tr s t u r a car act er is t ic a pr ob l em el or t eor i ei pl as t i ci t i i o c ons t i -
t u i e f a pt u l c or d i nu l de mr i me a l def or mai i l or r em a nent e poat e f i
f oar t e v a r i a t . A s t f el , de exem pl u n pr ob l em el e c u pr i ns e n gr u pa a},
de r egu l , def or mai i m a r i , nu pot f i t ol er at e deoar ece a r pu t ea s fac
impos ib il fu ncionar ea nor mal a cons t r u ciei c i v i l e d at e s a u a el em en-
t el or u nei maini, c u t oat e c aces t e defor maii n s i ne n u ar d u c e l a
d et er i or a r ea a c es t or a . D ec i , n aces t e c a zu r i , def or mai i l e pl a s t i c e v or
t r eb u i s f i e l i m i t a t e l a or d i nu l de mr i me a l def or mai i l or el as t i c e [26].
n pr oces el e t eh nol ogi c e de t i p b) a pa r , de r egu l , def or mai i pl a s t i c e de
a l t or d i n de mr i me i at t de m a r i nc t n compar ai e c u el e def or mai i l e
el as t i c e pot f i negl i j a t e n a na l i za f enom enel or r es pec t i ve.
3 . Modele" de cor pur i deformabile
D om eni i l e v a r i a t e de a pl i c a r e i d i f er i t el e t i p u r i de f enom ene nece-
s it f ol os i r ea d e i pot eze d i f er i t e n u nel e c a zu r i s a u a l t el e. A c ea s t a se
r efer n s pec i a l l a i pot eza fu ndament al ce car act er izeaz c om por -
t a r ea mecanic a m a t er i a l u l u i s u pu s ncr cr ii, c om por t a r e c ar e es t e
. MO D E L E " DE CORPURI DE F ORMA B I L E
17
a b
Fi g, I I . Relai a c peat r u medi i elasti ce:
a elasti ci tate li ni ar; b elasti ci ti : neli ni ara.
det er minat pe d i f er i t e t i pu r i de m od el e" m a i m u l t s au m a i pu t i n
i d ea l i za t e [9].
C el . m a i s i m p l u m od el de c or p d ef or m a b i l es t e c or pu l l i ni a r - el a s t i c .
R el ai a d i nt r e defor maii i t ens i u ni l a nt inder ea u niaxial es t e l i n i -
ar (l egea l u i H ook e); ea es t e o cor es ponden b iu nivoc i-nu d epi nd e
de t i m p- (fi g. 1.1, a).
Dac s i nt d at e va l or i l e f i nal e al e ncr cr il or , a t u nc i s t ar ea de d ef or -
m ar e r i de t ens i u ne ca i depl as r il e v or f i t ot d ea u na acel eai, i nd epen-
d ent de pr oc es u l cr et er ii aces t or ncr cr i, adic i nd epend ent de dr u mu l
de ncr car e". F i ec a r e comb inaie l iniar a ncr cr il or v a gener a o
comb i nai e ident ic a defor maiil or , t ens i u ni l or i depl as r il or . A c ea s t a
se r efer I a str i u ni d i m ens i ona l e i l a s t r i c om pl exe (b i i t r i d i m ens i o-
nal e).
. C or es pondena b iu nivoc a r el aiei, car act er is t ic pent r u pr oc es el e
el as t i c e, v a f i meninu t i n c a zu l cer cet r ii m ed i i l or f i zi c" nel i ni a r e
(fig- 1.1,6).
P r i n c om por t a r ea l or mecanic, m a t er i a l el e r eal e, se deos eb es c d e
ob i c ei f oar t e m u l t d e m od el el e i d ea l i za t e meni onat e. B ogi a d e t i p u r i
i de var i et i pos i b i l e es t e imens . A na l i za r ea l or , c h i a r i 's uper ficial ,
nu es t e pos ib il a i c i . V o m c a r a c t er i za pe s c u r t nu m a i cel e m a i s i m pl e v a r i -
ant e l egat e de f enom enel e pl as t icit ii.
C nd u n m a t er i a l es t e s u pu s l a o nt inder e s impl , u niaxial [5]
pr opr i et i l e l u i m ec a ni c e snt c a r a c t er i za t e p r i n : a) aa- nu mit cu r b
car act er is t ic a z, ob inu t l a nt inder ea s impl u niaxial i b ) d et er -
2 T eori a plasti ci ti i c. 3183
18
TEORI A PLASTICITII N TIINELE T E H N I C E
m i na r ea compr es i b i l i t i i l u i . F o r m a c u r b ei <r e d epi nd e de m a t e r i a l ;
c u t oa t e ac es t ea ea ar e u nel e t r s t u r i c om u ne maj or i t i i m a t er i a l el or
u t i l i za t e n t eh nic.
P e nt r u t ens i u ni s u f i c i ent de m i c i r el aia as es t e, c u m a m m a i a m i n-
t i t , l iniar i r ever s ib il . M a t er i a l u l s e compor t el a s t i c . L a t ens i u ni
m a i m a r i r el aia a e d evi ne nel iniar i a pa r def or mai i pl a s t i c e {ir e-
ver s i b i l e).
T r ec er ea d i n d om e ni u l el a s t i c n c el pl a s t i c poa t e f i l i n, c u m s e
ar at n f i g. I . 2 , , s a u br us c, c u m s e ved e n f i g. 1.2, b. n p r i m u l
c a z mr i mea t ens i u ni i l a l i m i t a d e pl a s t i c i t a t e es t e de ob i c ei c onv en-
ional , n t i m p ce n c a zu l a l d oi l ea ea c or es pu nd e u n u i f enom en f i zi c .
D i a gr a m el e d i n f i g. 1.2 s nt pr ea c om pl i c a t e pent r u a l e l u a d r ept
r el aii f u nd a m ent a l e n r ezol va r ea pr ob l em el or t eh ni c e c onc r et e. D e ac eea
s e f ol os es c d e r egu l u nel e s impl ificr i. P r i m u l pa s n aceas t dir ecie l
c ons t i t u i e nl ocu ir ea d i a gr a m el or c u r b i l i ni i c u o s u c c es i u ne de l i n i i d r ept e
(fi g. 1.3, a i b). Segm ent el e OA c or es pu nd pr oc es u l u i el a s t i c , s egm en-
t el e ABC pr oc es u l u i pl a s t i c . C nd s egm ent u l ABC es t e or i zont a l ,
ob i nem d i a gr a m a c e car act er izeaz u n m a t er i a l per f ect pl a s t i c (f i g. 1.3, b).
C nd def or mai i l e t ot a l e s nt m a r i n compar ai e c u def or mai i l e
el as t i c e, p u t e m negl i j a pe cel e d i n u r m, ceea ce d u c e l a m od el u l d e c or p
r i gi d - pl a s t i c (fi g. 1.4, a, b i c).
C onc l u zi i l e d e m a i naint e, c a r e s e r efer l a ncr car ea cont inu
(pr oc es u l a c t i v" ), s nt va l a b i l e at t pent r u f enom ene (nel i ni ar e) el as t i c e
c t i pent r u f enom ene el as t o- pl as t i c e. D eos eb i r ea d i nt r e el e a pa r e a b i a
l a pr ec i za r ea r el ai i l or ce s nt s at is fcu t e n t i m p u l des cr cr ii (pr oc es u l
pa s i v"). P e nt r u m a t er i a l e el as t i c e (l i ni ar e i nel i ni ar e) pr oces el e d e ncr -
c ar e i des cr car e s nt r epr ezent at e d e aceeai cu r b, c ar e es t e par cu r s
o dat n s ens pozi t i v (/ ), i a r al t dat n s ens nega t i v (/ ) (f i g. I . l . a
i b). E s t e v or b a d ec i d es pr e f enom ene r ever s i b i l e. D a r t r s t u r a p r i n-
cipal a f enom enel or l egat e d e def or mr i l e pl a s t i c e o c ons t i t u i e i r ever s i -
b i l i t a t ea l or . n pr oc es u l d e des cr car e m a t er i a l u l r eaci oneaz el a s t i c ,
ceea ce t r eb u i e expr i m a t p r i n al eger ea] cor es pu nzt oar e a d i a gr a m ei
t ens i u ne- def or mai e; d i n exper i ene r ei es e c ncl inar ea ei poa t e f i c ons i -
der at , c u o apr oxi mai e s at is fct oar e, d r ept aceeai c a n p r i m u l
s t a d i u a l ncr cr ii. A c ea s t a s e ved e d i n c a r a c t er u l d i a gr a m el or r epr e-
zent a t e n f i gu r i l e 1.2, 3 i 4, c ar e ar at c dac u n m a t er i a l es t e ncr -
c a t n aa f el nc t s i nt r e n d om eni u l def or mai i l or pl a s t i c e {OAB) i
du p ac eea es t e des cr cat , c u r b el e cor es pu nzt oar e d e des cr car e (BDEF)
v or a v ea n p r i m a pa r t e (BE) aceeai ncl inar e c a i s egm ent u l OA.
D ac v o m d u c e pr oc es u l de des cr car e at t de d epa r t e nc t t ens i -
u nea v a s c h i m b a s ens u l de l a pozi t i v l a nega t i v, m a t er i a l u l poa t e s
a b
F i g. 1.2. Rel ai a o e pent r u medi i el ast o-pl ast i ce:
'r o li mi t bi ne defi ni t a plasti ci ti i ; b cu o li mi t a plasti ci ti i bi ne defi ni t.
Fi g. 1.3. Rel ai i l e l i ni ar i zat c
a\ e pent r u cor pur i l e elas-
t o-pl ast i ce.
a b c
F i g. 1.4. Relai i le o e pent r u medi i ri gi d-pl ast i ce:
a - ecrui sare neli ni ar; b - ecrui sare li ni ar; c - plasti ci tate perfect.
20
T E OR I A PL A ST I C I T I I I N T I I N E L E T E H NI C E
at ing l i m i t a de pl a s t i c i t a t e l a c om pr i m a r e. P e nt r u m a t er i a l e per f ect
pl a s t i c e l i m i t a de pl a s t i c i t a t e l a c om pr i m a r e apar e c a o mr i me cons t ant ,
car e de ob i c ei es t e cons ider at egal c u l i m i t a de pl a s t i c i t a t e l a nt inder e.
P ent r u m a t er i a l e ec r u i s a b i l e l i m i t a de pl a s t i c i t a t e l a c om pr i m a r e es t e,
c u m r ei es e d i n f i gu r i l e 1.2, 3 , 4 , fu ncie d e c t de d epa r t e a m m er s a nt e-
r i or pe c u r b a ecr u is r ii n t i m p u l nt inder ii naint e de a s e pr od u c e des -
cr car ea (ef ect u l B a u s c h i nger ). C u aceas t pr ob l em s e ocu p t eor i a
c or pu r i l or pl a s t i c e ec r u i s a b i l e.
E f ec t u l ec r u i s a j u l u i es t e u n f enom en c om pl ex, a l cr u i m ec a ni s m
es t e ob i ec t u l a na l i zei m i c r o- pr O c es el or l a scar at omi c. E l cons t nt r - o
r ezis t en cr es ct oar e a m a t er i a l u l u i l a f enom enu l al u necr ii t angeni al e,
car e es t e car act er is t ic pent r u pr oces el e c u r ger i i pl a s t i c e nt r - u n s t a d i u
a va ns a t [32]. D e exem pl u , n m et a l e aces t e f enom ene s nt l egat e d e
pr opa ga r ea dis l ocaiil pr de d i f er i t e t i p u r i n r eel el e c r i s t a l i ne. R ezi s t ena
m a t er i a l u l u i l a o d ef or m ar e cont inu cr et e, ceea ce neces it o cr et er e
cont inu a ncr cr ii.
T r eb u i e n acel ai t i m p s menionm o pr opr i et a t e s pecific d ef or -
maiil or pl a s t i c e c ar e l e d i s t i ng de cel e el a s t i c e: a l u nec a r ea t angenial
nu neces it , pent r u a f i r eal izat , o cr et er e suplimentar a ener gi ei ,
car e a r pr od u c e o ^s ch i mb ar e a v ol u m u l u i . A s t f el exis t doar var i ai i
el as t i c e al e v ol u m u l u i , i aces t ea snt m i c i , d es eor i c u t ot u l negl i j a b i l e:
o epr u vet . pr is mat ic ncr cat u ni a xi a l se l u nget e c ons i d er a b i l n
t i m p u l c u r ger i i pl a s t i c e, d a r se ob s er v n acel ai t i m p o cont r acie
l at er al foarte pr onu nat . Aadar , pe de o pa r t e, ncr car ea trebuii
s cr eas c c a r ezu l t a t a l t ens i u ni l or neces ar e pent r u a nvi nge r ezis t ena
car e cr et e c ont i nu u dat or it f enom enu l u i de ec r u i s a r e, pe de al t pa r t e
t ot u i, n s ens u l c ont r a r , se exer cit infl u ena cont r aciei c ont i nu e a
s eciu nii t r a ns ver s a l e a epr u vet ei . n f i na l aces t e dou ef ect e- s e ec h i l i -
b r eaz; a c ea s t a c ond u c e l a f enom enu l d e i ns t a b i l i t a t e pe car c- 1 ob s er -
vm f oar t e c l a r pent r u '.oel m oa l e (s t a d i u l C d i n f i g. 1.6 care corespunde
apar iiei u nei g t u i t u r i ;l ocal e f oar t e c a r a c t er i s t i c e).
n acel ai m o d se pot des cr i e f enomenel e c ar e ne int er es eaz nu m a i
nt r - o pr i m apr oxi mai e. D i n cer cet r i exper i m ent a l e i d i n a na l i za
defor maiil or d ec u r g al t e c onc l u zi i es enial e. S- a d oved i t c dac nt r e-
r u pem pr oc es u l des cr cr ii nt r - u n'anu mit s t a d i u , de exem pl u n s t a d i u l
r epr ezent a t de p u nc t u l D, i a r a poi ncr cm d i n nou epr u vet (f i g. 1.5, a)
a t u nc i c u r b a car act er is t ic pent r u pr oc es u l de ncr car e r epet at
nu v a c oi nc i d e c u d i a gr a m a des cr cr ii a nt er i oa r e car e ne- a d u s l a s t a -
d i u l D: s eciu nea car e des cr i e des cr car ea (BD) i s eciu nea c ar e des -
c r i e ncr car ea (DB), cr eeaz o bucl ngu s t , a cr ei ar i e ne infor meaz
a s u pr a l u c r u l u i d i s i pa t n c a d r u l c i c l u l u i BOB, [26]. n a na l i zel e u l t er i -
MODELE" DE CORPURI DEPORMA B I I E
21
l-'i g. 1.5. Rel ai a o e:
4 cu luarea i n consi derare a fenomenului de hi sterezi s; b fr luarea n consi derare a fenomenului
dc hi sterezi s.
oar e v om om i t e aces t f enom en, d enu m i t histerezis elastic. V o m a d m i t e
(fig. 1.5, b) c d i a gr a m a pent r u pr oc es u l ncr cr ii r epet at e (du p o
des cr car e t ot al s a u par ial ) c oi nc i d e c u d i a gr a m a c ar e r epr ezint
des cr car ea ant er ioar p n l a u n m om ent n car e ne v om a f l a d i n nou
pe c u r b a car act er is t ic iniial az. n c ont i nu a r e, pr oc es u l defor mr ii
v a f i c a r a c t er i za t p r i n aceeai di agr am i ni i al c a i c u m c i c l u l des cr car e-
incr car e ni c i nu ar f i a v u t l oc .
n f i g. 1.5, b snt r epr ezent at e p r i n c u r b a DBC r el aiil e az n
t i m pu l u nu i pr oc es as t f el c a r a c t er i za t a l ncr cr ii r epet at e i a l d ef or -
mr ii pl a s t i c e c a r e u r meaz du p el .
Aceas t pr es u pu ner e o v om meni ne pent r u t oa t e t i pu r i l e d e c or -
pu r i el as t o- pl as t i c e s i r i gi d - pl a s t i c e, pr ezent a t e a nt er i or n f i gu r i l e
1.2, 3 , 4.
C el e s pu s e m a i naint e ne per m i t n acel ai t i m p s d es c oper i m o d eo-
s eb i r e es enial nt r e f enomenel e el as t i c e i cel e pl a s t i c e. P ent r u pr oc e-
s el e l egat e d e apar iia defor maiil or pl a s t i c e ncet eaz s fie val ab i l
cor es pondena b iu nivoc n r el aiil e c ar e l eag defor maiil e d e t ens i u ni ,
des pr e car e a f os t v or b a naint e. Se ved e i m ed i a t c, de exem pl u , dac
o epr u vet es t e ncr cat c onf or m d r u m u l u i BDE, m a t er i a l u l t r ec e
pr i n acel eai s t r i de t ens i u ne i de d ef or m a r e p r i n car e a t r ec u t a nt er i or
n t i m p u l pr oc es u l u i a c t i v OAB, ns r el aia t ens iu ne- defor maie es t e
a c u m a l t a .
A s t f el s e pi er d e cor es pondena b i u ni voc a r el aiei az, at t d e
car act er is t ic pr oc es el or el as t i ce (l i ni a r e i nel i ni a r e). C h i a r i n pr oc es u l
22
TEORI A PLASTICITII I N TIINELE T E H N I C E
s i m p l u a l nt i nder i i u ni a xi a l e d ef or m a r ea cu t at poa t e d epi nd e
n u n u m a i d e v a l oa r ea dat a t ens i u ni i a c t u a l e, d a r i d e v a l or i l e t u t u -
r or t ens i u ni l or a nt er i oa r e c a r e a u acionat a s u pr a epr u v et ei c er c et at e n-
cep nd c u s t a r ea ei iniial (nat u r al "). D e a i c i r ei es e c onc l u zi a , c n
pr ob l em el e t eor i ei pl as t icit ii t r eb u i e dat n u n u m a i s t a r ea final a
ncr cr ii (car e a f os t s u ficient pent r u r ezol va r ea pr ob l em el or d i n
t eor i a c or pu r i l or el as t i c e l i ni a r e i nel i ni a r e), d a r i t oat i s t or i a" a nt er i -
oar a pr oc es u l u i c er c et at (d r u m u l " I u i ), ncep nd c u s t a r ea net ens i o-
nat i nedef or mat .
4. Aleger ea u nu i model" corespunztor
C a r e es t e opi ni a c ons t r u c t or i l or fa de pr ob l em a a l eger i i r el aiil or
c ar e l eag def or mai i l e d e t ens i u ni ? n m a r ea m a j or i t a t e a c a zu r i l or [6]
ei apl ic i pot eza pl as t icit ii per f ect e (fig. 1.3, 6). E s t e v or b a , des i gu r ,
d es pr e o s c h em a t i za r e f oar t e s i mpl i f i cat ; c u t oa t e ac es t ea, m u l t e pr o-
b l em e t eh ni c e i m por t a nt e, des nt l ni t e, pot f i r ezol va t e c u as em enea
i pot eze n m o d s at is fct or . O s i m pl i f i c a r e i m a i m a r e o c ons t i t u i e
u t i l i za r ea m od el u l u i c or pu l u i r i gi d - per f ec t - pl a s t i c (fig. 1.4, c). i aces t
m od el a d a t b u ne r ezu l t a t e n pr a c t i c a inginer eas c.
Procesele prelucrrii plaslice a metalelor. M od e l u l d i n f i g. 1.4, c pr e-
zi nt p u nc t u l d e pl ec ar e n a na l i za t eor et ic a pr oc es el or de pr el u c r a r e
pl as t ic a m et a l el or c u m a r f i t r ef i l a r ea , l a m i na r ea , f or j ar ea, a m b u t i -
s a r ea pl as t ic et c . ; aceas t anal iz ne infor meaz n u nu m a i d es pr e a c t u a l a
di s t r i b u i e a for el or i nt er ne, a defor maiil or i a vi t ezel or d e d ef or m ar e
d a r r s pu nde' s i ' l a nt r eb ar ea r ef er i t oar e l a mr i mea ener gi ei neces ar e
pent r u r ea l i za r ea pr act ic a u nor as t f el de pr oc es e t eh nol ogi c e. Aceas t
pr ob l emat i c pos ed o b ogat l it er at u r t iinific i t eh ni c (v. de ex.
[30], [13], [11], [25] [4], [16],
n a na l i za ac es t or pr oces e t r eb u i e fcu t a o ob s er vai e i m por t a nt a ,
pr es u pu ner ea r ef er i t or l a mr i mea mi c a def or mai i l or pl a s t i c e
d es i gu r n cont r adi ci e c u r ea l i t a t ea , pent r u c ns i es ena aces t or
pr oc es e o c ons t i t u i e pr ezena defor maiil or f i ni t e [25].
n t eor i a mat emat i c a el as t icit ii l u a r ea n c ons i d er a r e a def or -
mai i l or f i ni t e d nat er e, d e r egu l l a compl i cai i s er i oas e n a na l i za
l or mat emat i c. n t eor i a m ed i i l or r i gi d - per f ec t - pl a s t i c e, ns , pr ob l em a
def or mai i l or f i ni t e nu pr ezint ni c i o gr eu t a t e s peci al
1
), deoar ece a i c i
i ) Aceast a se refer dc fapt l a probl emel e i nteri or st at i c det er mi nat e" l a anal i za
crora pr obl ema deformai i lor ca atare poat e fi lsat l a o part e ca o probl em sepa-
rat .
A L E GE RE A UNUI . MO D E L " CORESPUNZTOR
23
s e pr i vet e aceas t pr ob l em c a n t eor i a l i c h i d el or v s eoas e n c a r e,
du p c u m s e t ie, c h i a r cel e m a i s i m pl e f enom ene snt de r egu l l egat e
d e apar i i a defor maiil or f i ni t e.
Aceas t deos eb i r e es enial n a b or d a r ea pr ob l em ei nt r - u n c a z i n
cel l al t s e expl i c p r i n aceea c n t eor i a el as t icit ii t ens i u ni l e d epi nd
d e deformaii, n t i m p ce n t eor i a pl as t i ci t i i t ens i u ni l e d epi nd d e
vitezele d& deformare (as emnt or c a n t eor i a f l u i d el or v s eoas e). T r eb u i e
r em a r c a t c n definiia defor maiei s t a r ea act u al t r eb u i e compar at -
c u o anu mi t s t ar e iniial , car e s e poa t e d eos eb i d es t u l de m u l t de c ea c er -
cet at (ceea ce es t e a c t u a l n t i m p u l a na l i zei defor maiil or f i ni t e i c eea
ce p r i n u r m a r e c ond u c e l a dificu l t il e s er i oas e menionat e ant er i or )
n t i m p c e definiia vi t ezei de d ef or m a r e d epi nd e nu m a i de s t a r ea a c t u -
al cer cet at i d e s t a r ea vecin (fr nev oi a de a s e r ef er i l a s t a r ea
i ni i al ).
n ac es t m o d f a pt u l apar iiei def or mai i l or f i ni t e nu i nt er v i ne n
ecu aiil e f u nd a m ent a l e al e d i f er i t el or t eor i i a l e c or pu r i l or r i gi d - pl a s t i c e (ca
i n t eor i a l i c h i d el or v s eoas e) pe c nd n t eor i a el as t icit ii i nf l u ent a
a c es t u i f a pt a s u pr a ecu aiil or f u nd a m ent a l e es t e cons ider ab il .
Ob s er vai i l e ant er i oar e s nt v a l a b i l e nu m a i a t u nc i c nd f ol os i m aa-
nu m i t a t eor i e a c u r ger i i (adic t eor i a cr et er i i "). n c a d r u l i pot ezel or
t eor i ei m i c i l or defor maii el as t o- pl as t i c e (adic t eor i ei def or mr i i ")
s it u aia s e pr ezint a l t f el . E s ena fiecr eia d i nt r e aces t e t eor i i v a f i
dis cu t at amnu ni t m a i t r ziu ( n c a p. I V i V ).
C ons t r u cii c i vi l e. n d om eni u l t eor i ei cons t r u ciil or c i vi l e, c a i n
d om eni u l cons t r u ciil or de maini, t eor i a pl as t icit ii ar e apl icaii v a r i -
at e i i m por t a nt e, d om eni u l i ns emnt at ea aces t or apl icaii cr es c nd
c ont i nu u .
A a d e exem pl u t eor i a pl as t i ci t i i r s pu nde l a nt r eb ar ea: c ar e es t e
dis t r ib u ia for el or i nt er ne i a def or mai i l or n cons t r u cii du p depi-
r ea l i m i t e i d e el a s t i c i t a t e (s t r il e el as t o- pl as t i c e). E a per m i t e c er c et a r ea
s t ab il it ii ec h i l i b r u l u i aces t or cons t r u cii i el em ent e c nd d i n c a u za
cr et er ii ncr cr il or m a t er i a l u l l or s e pl as t ific par ial . D a r naint e d e
t oat e per m i t e d ef i ni r ea r eal is t a capacit ii por t a nt e a aces t or c ons t r u c -
ii i a el em ent el or l or , c ar e l a r ndu l s u' f ace pos ibil a pr ec i er ea r ai o-
nal a c oef i c i ent u l u i l or d e s igu r an. A na l i z a s t at ic a cons t r u ciil or
i el em ent el or l or pr ec u m i s i nt eza l or (pr oi ec t ar ea, execu i a)' d i n
aces t pu nc t d e veder e, d evi ne u n d om eni u i m por t a nt a l act i vi t i i
i ngi ner u l u i - c ons t r u c t or .
A c es t d om eni u d i s pu ne n pr ezent d e o b ogat l it er at u r t iinific
s i di dact i c [3], [2], [19], [9], [23], [17], [31], [33]. E l se r efer l a cons t r u ciil e
r el a t i v s i m pl e u ni d i m ens i ona l e c a gr i nzi (s t at i c d et er m i na t e i nede' t er -
2 4
TEORI A PLASTICITII IN TIINELE T E H N I C E
m i na t e), c a d r e, a r c e: el a fos t r el a t i v b i ne el a b or a t ; s e d a u i u nel e
a l gor i t m e de l u c r u n c a zu r i l e t i pi c e.
U l t i m i i zece a ni a u ad u s u n m a r e pr ogr es n d om eni u l a na l i zei ncr -
cr ii m a x i m e i a s i nt ezei (pr oiect r ii, execu iei) cons t r u ciil or m a i
c om pl i c a t e, n p r i m u l r nd b i d i m ens i ona l e d a r i s paial e, c u pl ci n
d i f er i t e condi i i de s pr i j i n, c u d i f er i t e ncr cr i, c u d i f er i t e pr opr i et i
( s t r u c t u r a i zot r op i anizot r op *); pr opr i et i l e om ogene s a u et er o-
gene
1
pr ec u m i p nze c u per ei s u bir ii
n u nel e pr ob l em e i m por t a nt e s - a r eu it s se ob i n s ol u ii com-
pl et e" ; n al t el e se f ol os es c c u s u cces m et od e a pr oxi m a t i v e, b a za t e pe
t eor i i l e f u nd a m ent a l e ext r em a l e ; n aces t f el s e pot d et er m i na l i m i t el e (s u -
per ioar i infer ioar ) nt r e car e t r eb u i e s f i e cupr ins ncr car ea l i mi t .
P e aceas t b az a u fos t ob inu t e m u l t e s ol uii ef ec t i ve d i n car e o
pa r t e a u f os t pr ezent a t e s u b for m de d i a gr a m e i t ab el e c ar e per m i t f ol o-
s i r ea l or dir ect n pr a c t i c a de pr oi ec t a r e.
A d m i s i b i l i t a t ea s impl ificr il or . E s t e evi d ent c poa t e f i pus nt r e-
b a r ea dac m et od el e f oar t e s i m pl i f i c a t e (de exem pl u m od el u l d i n
f i g. 1.4, c) s nt u t i l e n r ezol va r ea i d i s c u t a r ea pr ob l em el or t eh ni c e as t f el
f or m u l a t e. R ezer vel e de aces t gen pot f i nl t u r at e pe b a za t eor em el or
c ar e vor f i expu s e u l t er i or . C onf or m u nei a d i nt r e aces t e t eor em e
r ezu l t c ncr car ea l i mi t (cal cu l at pent r u u n m a t er i a l r i gi d -
per f ec t - pl a s t i c , f i g. 1.4, c) ar e o m a r e ns emnt at e pent r u m a t er i a l e c u
pr opr i et i m ec a ni c e m a i c om pl exe [9]. - n c a zu r i l e n c ar e se poa t e negl i j a
s c h i m b a r ea f or m ei geom et r i c e a u nei cons t r u cii r eal i zat d i nt r - u n m a -
t er i a l el a s t o- per f ec t - pl a s t i c (fig. 1.3, b), a t u nc i du p c u m s e poa t e d oved i ,
ncr car ea ei l i mi t es t e aceeai c a i n c a zu l m a t er i a l u l u i r igid- per fec-
pl a s t i c (fig. 1.4, c). Se poat e d ov ed i c aceas t va l oa r e l i mi t a ncr cr ii
es t e n acel ai t i m p ac ea ncr car e mi ni m pent r u c ar e cons t r u cia dat ,
d i nt r - u n m a t er i a l r i gi d - pl a s t i c ec r u i s a b i l (v. f i g. I . 4. ) poa t e m a ni f es t a
pr i m el e defor mr i d i f er i t e de zer o.
A c es t e c t eva exem pl e snt s u f i c i ent e pent r u s u b l i ni er ea i mpor t anei
i r ol u l u i t iinific al e aces t or s ol u ii c ar e snt l egat e de u nel e s i m pl i f i -
cr i mpins e at t de d epar t e.
5. ns emnt at ea i s t or i ei " ncr cr ii
A r mas de l mu r it dac nec es i t at ea cu noat er ii (istoriei des pr e car e
a fos t v or b a n 3 nu l imit eaz pr ea m u l t cer cet r il e noa s t r e i pos i b i l i -
t i l e apl icr ii lor pr a c t i c e. C u al t e c u v i nt e t r eb u i e expl i c a t dac s ol u iil e
!) n aci st domeni u exi st a n speci al o bogat li teratur polonez (v. de ex. [20],
[28], [24], [21], [29]).
NSEMNTATEA ISTORIEI" NCRCRII
2 5
Obinute, gs it e pent r u o s u cces i u ne i pent r u u n m od d e cr et er e a
ncr cr il or s t a b i l i t e de noi (fiindc a c ea s t a n c a zu l d at pr ezi nt ' i s t or i a
i i / u l u i car e ne int er es eaz ) vor c ons t i t u i nt r - adevr f i r u l condu ct or pe
ir e t r eb u i e s-1 u r mr im pent r u ' a t i nger ea s c opu l u i , dac cons t r u cia
iu el em ent u l de cons t r u cie vor f i s u pu s e n condiiil e r eal e de l u c r u
l i nei s u c c es i u ni de ncr cr i s au u nu i m od de cr et er e a l or , car e v or f i
<l i fer it e de ac el ea l u a t e d r ept baz a c a l c u l el or noas t r e [6].
L a aceas t nt r eb ar e nu se poat e d a n pr ezent u n r s puns pe d epl i n
pozi t i v. U n m a r e pas naint e n aceas t dir ecie, l pr ezint t eor em el e
des pr e adapt ar ea" cons t r u ciil or (v. [7], [3], [18], [15], [6]).
n l egt u r c u ac eas t a v om r( nu nt a l a i pot eza for mu l at a nt er i or r ef er i -
t or l a s u c c es i u nea ncr cr il or ; a c u m v om c ons i d er a c cons t r u cia dat
es t e supus u nor as emenea ncr cr i nc t pent r u f i ecar e d i nt r e el e s
pu t em cu noat e nu m a i va l oa r ea maxi m i va l oa r ea minim a e i ; pr e-
s u pu nem c f i ecar e d i nt r e aces t e ncr cr i se poa t e s c h i m b a a r b i t r a r i i n -
d epend ent de c el el al t e. E l e u r meaz s du c l a apar iia defor maiil or
pl as t i c e. D e exem pl u t oat e for el e pot f i c ons t a nt e i a r u na var i ab i l .
A s t f el dac es t e v or b a des pr e i s t or i a pr oc es u l u i ncr cr ii (s u c c es i u nea
ncr cr il or i m od u l de var i ai e a l or ) i pot ezel e noas t r e snt m u l t
m a i l a r gi .
C oninu t u l t eor i i l or des pr e adapt ar ea" cons t r u ciil or cons t n
f or m u l a r ea u nu i as t f el de c r i t er i u car e s d et er m i ne n ce condiii c ons t r u c -
ia dat v a a vea o as emenea s t ab i l i zar e" nc t s poat s u por t a aciu nea
ncr cr il or n l i m i t el e des cr i s e m a i naint e c u var i ai i a r b i t r a r e, fr
cr et er ea n c ont i nu a r e a defor maiil or pl a s t i c e; d ec i nu s e v a pr od u c e
d i s t r u ger ea ei (cons t r u cia se v a a d a pt a ").
Ma r ea ns emnt at e t ehnic a ac es t ei t eor i i es t e evi dent . E a per -
m i t e el i b er a r ea c a l c u l el or noas t r e de nec es i t a t ea l u r ii n c ons i d er a r e
a i s t or i ei r eal e a ncr cr ii cons t r u ciei s a u el em ent el or ei , de r egu l
apriori necu nos cu t .
E s t e evi d ent c t eor i a ac eas t a es t e m u l t m a i pr ofu nd dec t s - ar pr ea
l a p r i m a v ed er e; as t f el de exem pl u , p r i nc i p i u l pr ecompr imr ii c ons t r u c -
iei nu es t e a l t c ev a dec t u na d i nt r e apl icaiil e pos i b i l e al e aces t ei t eor i i .
L a r ea l i za r ea cons t r u ciil or pr ec om pr i m a t e t i nd em s cr em pent r u
el e as em enea condiii iniial e (pr i n s u pu ner ea l or u nor for e car e aci o-
neaz n m o d c ons t ant ) nc t u l t er i or aces t e cons t r u cii s l u c r eze nt ot -
d ea u na pent r u or i ce ncr cr i (dar n l i m i t e pr es cr i s e) c u gar ania de a
r s punde l a aces t e ncr cr i n m od el a s t i c .
26
TEORIA. PLASTICITII IN-' TIINELI T E H N I C I '
6. Proprietile caracteristice ale diferitelor materiale
de construcie
R ef er i t or l a ceea ce a m expu s n 4 i 5 s e pu ne nt r eb ar ea:
pent r u c ar e m a t er i a l e se pot a p l i c i t eor i i l e c a r e se: b azeaz pe i pot eza
pl as t i ci t i i per f ect e, c u m es t e d e exem pl u t eor i a s t r il or l i m i t ?
1
)
Oel u l d e cons t r u cie (m oa l e") ar e n d i a gr a m a as u n m a r e pa l i er
or i zont a l (pl at f or m "), ceea c e per m i t e s cons ider m aces t m a t er i a l
per f ec t pl a s t i c (f i g. 1.6), dei epr u vet t r ece d e dou or i pr i n s t ar ea ne-
s t abil , o dat n s t a d i u l A, i a d ou a oar n s t a d i a l C. D es pr e aces t u l t i m
Fi g. 1.6. Rel ai a schemati c a 1
pent r u oelul moale.
W
30%;
s t a d i u i des pr e c au zel e s al e s - a d i s c u t a t m a i nai nt e ( 3). I n gener al
ns s c h em a i deal i zat d i n f i g. L3 , f r s e pot r i vet e b i ne pent r u aceas t
anal iz. Mu l t e cer cet r i exper i m ent a l e (ef ect u at e pe m od el e m i ni a t u r i za t e
p r e c u m i pe c el e n mr i me nat u r al ) conf i r m f oa r t e c l a r j u s t eea r ezu l -
t a t el or t eor et i c e, c ar e det er min at t mr i mea ncr cr i i l i mi t c t i
m ec a ni s m u l d i s t r u ger i i [2], [19], [27].
O dis cu ie difer it es t e neces ar pent r u b et onu l a r m a t c ar e, n gene-
r a l , manifes t d ev i er i s er i oas e de l a m od el u l J .3,b. D e exem pl u n gr i n-
zi l e de b et on a r m a t s u pu s e u nor s t r i a va ns a t e d e ncr car e b et onu l
nt ins s e fis u r eaz n t i m p c e b et onu l c om pr i m a t s e pl as t ific n aa f el
nc t dis t r ib u ia for el or i nt er i oa r e s e a pr opi e d e s c h em a pr ezent at n
f i g. 1.7. Oel u l se al u nget e pl a s t i c (s au r m ne n s t a r ea el as t ic n
fu ncie de pr oc ent u l de a r m a r e). n pl u s , du p c u m se t i e, pe aces t e
f enom ene s e s u pr a pu n defor mr i nt r zi at e", v a r i a b i l e n t i m p . C u t oa t e
ac es t ea o a s em enea cons t r u cie poat e f i anal izat s u b a s pec t u l ncr cr ii
l i mi t i poat e f i u r mr i t r el aia d i nt r e m om ent u l d e ncovoier e M n
s eciu nea cer cet at i c u r b u r a l / p n p u nc t u l r es pec t i v.
') Noi unea de stare li mi t pent r u construci i le rcal i 2nt c di n materi alele ecrui sa-
bi le t rebui e defi ni t n alt mod.
PROPRIETILE CARACTERI STI CE A L E DI F ERI TEL OR MA T E RI A L E DE CONSTRUCI E 2 7
F i g. 1.7. Di st ri bui a deforma-
i ei i t ensi uni i n seci unea
unei bare di n beton armat .
Fi g. 1.8. Rel ai a di nt re moment ul
i cur bur a barei di n beton armat .
Aceas t r el aie ar e c a r a c t er u l pr ezent a t n j fi g. 1.8 (v. [22], [27]) d i n
c ar e r ezu l t c pe ms u r a cr et er ii ncr cr il or cr et er ea c u r b u r i i s e v a
c onc ent r a n j u r u l u nei a nu m i t e s eciu ni u nd e es t e m a r e, n t i m p ce
m om ent el e d e ncovoeir e n aceas t zon v or cr et e m u l t m a i ncet dec t
n a l t l oc . C a i n cons t r u ciil e de oel , n cel e de b et on a r m a t a pa r e
r ed i s t r i b u i r ea for el or i nt er i oa r e pe ms u r a apar iiei u nor zone ngu s t e
f oar t e d ef or m a t e c ar e pot f i c om pa r a t e c u ar t icu l aiil e pl a s t i c e" . D ac
s e v a c r ea u n nu mr m a r e de as t f el d e ar t icu l aii, cons t r u cia se v a
t r a ns f or m a n mecani s m" i v a ncet a s fu ncioneze c a por t ant .
n acel ai m od s e poa t e c er c et a c om por t a r ea pl cil or n f a za d i s -
t r u ger i i l or i se poa t e u r mr i apar iia l i ni i l or de r u per e" d es pr e c ar e
ne v o m oc u pa n c a pi t ol u l X (v. de as em enea [14], [8], [12], [20]).
28
TEORI A PLASTICITII I N TIINELE T E H N I C E
F enom enu l r ed i s t r i b u i r i i for el or i nt er i oa r e n s pec i a l a m om ent el or
ncovoi et oar e n cons t r u ciil e s t a t i c ned et er m i na t e i-a gs it c onf i r -
m a r ea n m u l t e cer cet r i exper i m ent a l e (v. de exem pl u [1], [22], [31]).
T r eb u i e s u b l i ni a t c cons t r u ciil e d i n b et on a r m a t s e deos eb es c
de cel e d i n oel pr i nt r - o c ons i d er a b i l m a i mic c a pa c i t a t e d e r ot ai e n
j u r u l ar t i cu l ai i l or " pl a s t i c e naint e de a s e pr od u c e depir ea l ocal
a r ezis t enei l or . ns m a r ea l i b er t a t e n aezar ea i d oza r ea ar mt u r ii
d i n oel f ace pos ib il r ea l i za r ea u nor as t f el de cons t r u cii n c ar e a r t i c u -
l aiil e pl a s t i c e s poat apar e a pr oa pe c onc om i t ent . A t u n c i d i s t r u ger ea
es t e l egat de r ea l i za r ea m ec a ni s m u l u i c ar e nu neces it r ot ai i m a r i n
ar t icu l aii. Aceas t s ol u ie ar e o m a r e ns emnt at e deoar ece ne a pr opi e
d e pos i b i l i t a t ea r eal izr ii cons t r u ciil or de egal r ezi s t en" c ar e, du p
c u m se t ie pr ezi nt i nt er es dat or it a va nt a j el or t eh ni c e s i ec ono-
m i c e (v. [27]).
B i b l i ogr a f i e
1. A. L . I.. B a k e r , T he Ul t i mat e-L oad T heor y Appl i ed to Desi gn of Rei nforced
and Prestressed Concrete Beams, L ondon, 1951!
2. J . P. B a k e r , M. R. H o r n e, J . H e y m a n, T he Steel Sk el et on, Voi . 2,
Pl ast i c Behavi our and Desi gn, Cambr i dge Uni v. Press, ( ambr i dge, 1956.
3. H. B l e i c h , Uber di e Bemcssung stati sch unhcst i mmt er Shi hl t ragwcrk e unter
Bcr i i ck si cht i gung des elasti sch-plasti schen Vcrhal t cns des Baustoffes, Baui ngcni -
cur, 19/ 20, 1932, 261.
.4. S. G e l u j i , Rascet -usi l i i i energi i pri pl ast i ccskoi deformai i (traducere cli n l i ni i ,a
ungar ), Mosk va, 1958.
5. J . N. G o o d i c r, P. G. H o d g e, J r., E l ast i ci t y and l 'l ast i ci t y, New Vor k ,
L ondon, 1958.
6. G. G r a n d o r i , Spunt i di plasti ci t i n Sci enza delle Costrti / .i oni , K cndi cont i del
Semi nar i o Mat emat i co Fi si co, 31, 1960, 128.
7. M. G r i i n i n g, Di e T ragfhi gkei t stati sch uubcst i mmt er T r agwer k c aus St ahl bei
bcl i ehi g hufi ger Bcl ast ung, Ber l i n. 1926.
8. A. A. G v o z d e v, Rascct ni csuscei sposobnosti konstruki i po met odu predelnogo
ravnovesi a, Mosk va, 1949.
9. P. G. H o d g e , J r. Plasti c Anal ysi s of Structures, Mc Gr aw- H i l l , New Yor k , 1959.
10. P. G. H o d g e , J r. Boundar y val ue problems i n plasti ci ty, Pr oc. Sec. Syrnps.
on St r uct . Mech., Pl ast i ci t y, Pergat non Press, New Yor k , 1960, 297337.
11. O. H o f f m a n n, G. S a c h s , I nt roduct i on to the T heor y of Pl ast i ci t y for E ngi -
neers, New Y or k 1953.
12. E . H o g n e s t a d, Yi el d l i ne t heory for the ult i mat e fl exur al strength i n rei nforced
concrete slabs, J . Amer , Concr . I nst., No 7, 1953.
BI BLI OGRAFI E
2 9
13. F . K . T l i , v a n I t e r s o n , Tri te de Plasti ci te pour l'I ngeni eur, ed. 2. Li ege-
.' .'. " : Par i s, 1947.
14. K . W.] J o i i a n s en , Br udl i ni t nt eor i er , Kopenhaga, 1943.
15. W. "f. K o i t e r, A Nfcw General T hcor em on Shak edown of E l ast i c-pl ast i c St r uc-
tures, Pr oc, K on. Neder l . A k ad. Wet . B, 59, 1956, 24.
16. Z. M a r c i n i a k , Mechani k a procesow t l oczeni a bl ach, War szawa 1961.
17. C i t . M a s s o n c t . M. S a v e , Cal cul plast i que des constructi ons, t. 1. Ossat ures
pl anes. Br uxel l es, 1961.
18. E . M e i a n , Zu r Plasti zi tt des rumli chen Kont i nuums, J ug. Ai ch. , 1938, 116 126.
19. B. G. Ne a l , T he Plasti c Met hods of St r uct ur al Anal ysi s, Cbapman and Hal i ,
L ondon, 1956.
20. W. O l s z a k , Zagadni eni e ort ot ropi i w teori i nosnosci grani eznej plyt, A r ch. Met l i ,
Stos., No. 3, 1953; Bul l . Acat l . Pol on, Sci ., No 1, 1954.
21. W. O i s z a k, J . R y c h l c w s k i , W. U r b a n o w s k i , Plasti ci ty Under Non-
homogencous Condi ti ons, n vol umul Advances i n Appl i ed Mcchani cs, t om VI I ,
Academi c Press, New Yor k , 1962.
22. \ Y. O 1 s z a k, A. S a w C t U k, T eor i a nosnosci grani eznej plyt w swi ctle wer y-
fi k acj i doswi adczalnej , Rozpr . I nzvn., No 2. 1955;. Bi d.,'Ac.at l ., Pol on, Sci .,
., No 4. 1955. . . ,. . , ;
23. V . o l s z a k , A. S a w c z u k, T hcor i e de l a capaci te 'portante des const ruct i ons
rion-homogencs ct ani sotropes (Anal yse el syntntee). Ani i . Inst. T cchn. Bal .
et T r av. Publ ., 13, Par i s, 1660.
:
24. \ Y, O l s z a k , W. 1' r b a n o w s k i , Pl ast i c Non-Homogcnei t y. A survey of
t heoret i cal and experi ment al research, n vol umul Non-Homogenei t y i n E l ast i ci t y
and Pl ast i ci t y, Per gamon Press, I -bndon, 1959.
25. W. P r a g e r, I ntroducti on to Pl ast i ci t y, Adducn-M' csl ey Publ . Comp., Readi ng,
1959.
26. \ V. P r a g e r , P. G. H o d g e , J r., T heor v of Perfectly Plasti c Soli ds, New Y or k ,
1957.
27. M. S a v e , I nt roduct i on au cal cul plasti que de constructi ons, T echrnqti e et Hu ma -
ni sme, No 4, 1958- 1959, 153- 180.
28. A . S a v e z u k, Grcnztragfhi gkei t der Pl at t cn, Paupl ami ng-Baut eol mi k , 11, 1957,
315320, 3 59- 364; Gt enzt i agfhi gkei t s-T heori e der Pl at Un, Spr i nger ,
1963.
29. A. S a w c z u k , W. o l s z a k , I nclpsti c Shel l Frobl errs, Proc. Wbr l d Conference
on Shel l St i uct ur es, San F i anei C0, 1S62.
30. V. V. S o k o l o v s k i , Teori a plasti ci ti i (t i aducei e di n l i n. l a ni s), E di t u r a
t ehni c. Bucureti , 1954. \
31. K. H. \ \ d o c ! . Plasti c and E l ast i c Desi gn of Slabs and Plales, l 'bames and
Hut l son, L ondon, 1961. %,
32. J . M. A l e x a r ' d e r . E ngi neer i ng Pl ast i ent y, I mp. Col i Sf. Sc. and., T c c hn,
L ondon, 1964. 237- 256. \
33. A . S a w c z u k , T . J a e g e r , T ragfhi gkei t s-T hi ori c der Pl at t cn, Spri nger'; 1963,
C api t ol u l I I
Relaiile fundamental e ale teor iei strii
de tensiune i de deformare
1. Intr oducer e
1.1. Sistemul de coordonate i tr ansfor mar ea l u i . C or pu r i l e n c ar e
a pa r defor mr il e c er c et at e d e noi s e afl nt r - u n s pai u t r i d i m ens i ona l
pe car e l v om n u m i spaiu fizic s pr e deos eb i r e d e a l t e s paii pe car e l e
v om u t i l i z a m a i t r zi u .
P e nt r u d es c r i er ea f enom enel or c ar e a u l oc n s paiu l f i zi c , dac nu
v o m meni ona a l t f el n m od expr es , f ol os i m sistemul cartezian (rectiliniu)
F i g. I I .1. Si st emul cart ezi an de coor donat e:
a versori unitari; b rotaia sistemului.
ortogonal de coordonate (xi) , {i = 1, 2 , 3) a l e cr u i a xe s nt d et er m i na t e
- +- - >
d e t r ei versori (vec t or i u ni t a r i ) ev e2, e3 (fi g. I I . 1, a) nu mi i oaza sistemu-
I NT R O DUC E R E
3 1
lui (1, 2 , 3). P r od u s u l s c a l a r a d oi ver s or i a r b i t r a r i es t e, du p c u m s e t ie,
egal c u
^ =o , =I
1 C n d
* =* (1.1)
{O c nd i'=j= j.
Mr imea S,j det er mi nat m a i nai nt e s e nu met e simbolul lui Kronecker.
Pozi i a u n u i pu nc t oar ec ar e d i n s pai u l f i zi c o v om d et er m i na c u
a j u t or u l v ec t or u l u i de pozi i e x s a u a c oor d ona t el or s al e %, xa, x&.
n c ont i nu a r e v om c ons i d er a u n a l d oi l ea s i s t em a na l og d e c oor d ona t e
[xi), or i ent a t n m od a r b i t r a r fa d e s i s t em u l (xj) d a r av nd c u el or i -
gi nea comu n O (f i g. 11.1,6). V o m i nt r od u c e a c u m s i s t em u l d e nou
coeficieni de transformare
-> *
ar, er-e, (1.2)
car e s nt cos inu ii u ngh i u r i l or f or m a t e d e ct r e axel e s i s t em u l u i (x^c u
axel e s i s t em u l u i (x) i c ar e det er mi n or i ent a r ea l u i . D e a i c i r ei es e c
- -* - -*
a
'_ -+
P
u nd e p es t e indice de sumare, adic aa- nu mit u l indice mut. A i c i i n
c ont i nu a r e v o m a c c ept a convenia nu mi t convenia de sumare ( E i ns t ei n)
c ar e cons t n om i t er ea s em nu l u i s u m ei n faa u nu i m onom a t u nc i
c nd i nd i c el e d e s u m a r e a pa r e n el d e dou or i . I nver s , expr es i i l e n
c ar e u n i nd i c e l i t er a l s e v a r epet a de dou or i , t r eb u i e s f i e c ons i d er a t e
n c ont i nu a r e d r ept s u m e c a r e a r apr ea du p adu gar ea s em nu l u i 2
c nd i nd i c el e d e s u m a r e pa r c u r ge v a l or i l e 1, 2 , 3 . F or m u l a d e m a i nai nt e
o p u t e m s c r i e a c u m nt r - o for m m a i s i mpl
et = / j ef. (1.3)
S ob s er vm c l i t er a car e r epr ezint i nd i c el e d e s u m a r e poa t e f i nl ocu i t
c u or i c a r e a l t a ; a c ea s t a n u v a infl u ena r ezu l t a t u l s u m a r i i .
-> - -+ -+
D ac d oi ver s or i e? = u.j
i
pet i ey = u.yqeq s nt nmu l i i s c a l a r
nt r e ei ob i nem
RE L A I I L E F U ND A ME NT A L E A L E T E OR I E I ST RI I D E T E NS I UNE I DE DE F OR MA R E
deoar ece av nd n veder e (1.1) se om i t t oat e c om ponent el e pent r u car e
p j=q. Lu nd n c ons i d er ar e c
e; e-,
ob i nem
_ L f l c nd i' =j' ( 1 J
6
"
_
\ 0 c n d V +)'
fJ -U>
adic u n s i s t em de ase ecu aii d i n cave r ezul t c d i n non mr imi
a.r; c el m u l t t r ei snt i nd epend ent e. j
S i m i l a r ca n (1. 2) p u t e m i nt r od u c e s i s t em u l cor es pu nzt or de nou
coeficieni a i t r ans for mr ii i nver s e
a t V ( 1 - 6 )
car e du p c om pa r a r ea c u (1.2) d : . .
y = a / i . |
D e c i m a t r i c ea oc,y es t e m a t r i c ea t r ans pu s m a t r i c i i a,-j .
A c u m p u t e m expr i m a ver s or i i s i s t em u l u i (v,) pr i n ver s or i i s i s t em u -
l u i (.r,-) i v om avea
' I nt r odnc nd (1.8) n (1.1) ob i nem f or m u l a
anal og c u (1.5).
P e nt r u s i m pl i f i c a r ea s c r i er i i , s i s t em u l t r a ns f or m a t de c oor d ona t e i
t oat e mr i mi l e n aces t s i s t em l e v om not a c u i nd i c el e ('). Aa de exem -
p l u (*<) = (x/ )
e
s t e u n s i s t em t r a ns f or m a t de c oor d ona t e. I r r afar d e
a c ea s t a cos inu ii u ngh i u r i l or d i nt r e dir eciil e pozi t i v e x; i x' pot f i
definii n f el u l u r mt or " .
COS (*,,*}) = Kij ' (MO)
s t a b i l i nd c a pozi t i v" r ot aia de l a s i s t em u l (.r,) l a s i s t em u l (x').
I NT R ODUC E R E
3 3
D ac cons ider m c oor d ona t el e (XJ ) d r ept va r i a b i l e i nd epend ent e pen-
t r u c oor d ona t el e (x') a t u nc i es t e uor s ne c onvi ngem c d i n c a u za
r el aiei x\ = aM;XM a u l oc u r mt oar el e r el ai i :
( Mi )
n m od a na l og s e ob ine m a t r i c ea t r ans for mr ii i nver s e
1.2. Scalar i i vectori. A c u m v om c er c et a c om por t a r ea u nor mr i mi
geom et r i c e n t i m p u l nl ocu ir ii s i s t em u l u i (#,) p r i n s i s t em u l (x'). C ea
m a i s impl d i nt r e el e es t e scalarul adic o mr i me det er minat c u a j u t or u l
u nu i s i ngu r nu mr <I>a cr u i va l oa r e n u d epi nd e de al eger ea s i s t em u l u i
d e c oor d ona t e, adic legea de transformare a scalarului ar e u r mt oar ea
f or m:
= <I. (1. 13)
Ma s a , d ens i t a t ea et c. pot s er vi d r ept exem pl e de s c a l a r i .
Vectorul n s paiu l t r i d i m ens i ona l es t e d et er m i na t de t r ei nu m er e,
componentele l u i n s i s t em u l de r efer in al es . D e exem pl u v ec t or u l ~v
poat e f i d et er m i na t fie p r i n c om ponent el e l u i vt n s i s t em u l (#,) fie p r i n
c om ponent el e ,= v\ n s i s t em u l (x?) = (x) adic
(1.14)
F ol os i nd (1.8) i (1.7) pu t em s c r i e
v = vqeq = vq{<y.qp-ep-) = (*,-qv9)er> (1.15)
car e du p c om pa r a r ea c u (1.10) i nl ocu ir ea i nd i c i l or d
= a.i'q v (1. 15')
A c ea s t a es t e r egu l a t r ans for mr ii c om ponent el or v ec t or u l u i l a t r ec er ea
de l a s i s t em u l (#,) l a s i s t em u l (x't). E l i mi n nd d i n (1.14) pe ep-, ob i nem
n m od a na l og regula transformrii inverse componentelor vectorului:
Vi = a i / i y . (1.16)
n c ont i nu a r e l a t r ec er ea de l a p r i m u l s i s t em l a s i s t em u l i nver s v o m
f ol os i nu m a t r i c el e (1.2) i (1.6), c i m a t r i c el e (1.11) i (1.12) al e c oef i -
3 T eori a plasti ci ti i c. 3183
3 4 RE L A I I L E F UND A ME NT A I J i ^A I J ^r ^
cienil or t r ans for mr ii ceea ce v a s i m pl i f i c a s c r i er ea. C om ponent el e vec -
t or u l u i v n s i s t em u l (x') snt expr i m a t e n m od u l u r mt or , n fu ncie
d e c om ponent el e n s i s t em u l (x;)
v\ =xf,vp. (1.17)
L egea t r ans for mr ii i nver s e (1.14) ar e a c u m f or m a
V, =xipv'p. (1.18)
1.3. Te nsor i . n geom et r i e i n t iinel e f i zi c e a pa r ad es ea mr imi
d ef i ni t e p r i nt r - u n sistem de componente cu mai muli indici, d e exem pl u
t,, s a u n gener a l Ta ; l a t r ec er ea d e l a s i s t em u l [xi)l a s i s t em u l
(x'A aces t e c om ponent e s e t r ans for m c onf or m u r mt oar el or r egu l i ,
d e exem pl u
t'j =y-pi<*-q)tpq (1 -19)
s a u n c a zu l gener a l
T'ii-n = ' Tf1,m. (1-20)
A c es t e mr i mi s e nu m es c tensori s a u (m ai pr eci s ) tensori cartezieni
1
).
D r ept exem pl u d e t ens or i pot s er v i : t ens or u l t ens i u ni i , t ens or u l def or -
mai ei et c . D i n p u nc t u l de veder e a l r egu l i i (1.20) v ec t or u l es t e de as e-
m enea u n t ens or .
S u b a s pec t u l nu mr u l u i de i nd i c i c ar e a pa r n c om ponent e, tensorii
se mpart n tensori de ordinul nti (vectori), a l d oi l ea et c . (u neor i s e
s pu ne: tensori cu un indice, cu doi etc.) Scalarii v or f i cons ider ai tensorii
de ordinul zero.
nmu l i nd a m b i i t er m eni d i n (1.19) s a u (1.20) cor es pu nzr or p r i n
c om ponent el e m a t r i c el or (1.10) i f ol os i nd r el aia v-r,<*ik =8,*, ob i nem
r egu l i l e t r ans for mr ii i nver s e
tij =t*-ip<X-tqt'pq, (1-21)
Tij... =a.iPXjq,,,a.uT'Pq^t, (1-22)
c a r e s nt a na l oge c u r el ai a (1.18).
C oeficienii t r ans for mr ii ,i n u s nt t ens or i , du p c u m nu s nt
t ens or i ni c i a l t e mr imi c ar e pot f i expr i m a t e c u a j u t or u l u nu i s i m b ol
- ^ T c ^ n u a r e pent r u si mpl i fi care vom desemna i t ensorul i component el e aces-
t ui tensor pr i n acelai si mbol , de exempl u tij, 1 ij...n-
I NT R ODUC E R E
.35
c u u n nu mr d e i nd i c i , dac nu s e poa t e d ov ed i c el e se t r ans for m c on-
f or m (1.20).
1.4. A du nar e a i scderea tensorilor. A du n nd s au s cz nd c om po-
nent el e a d oi t ens or i de acel ai or d i n ob i nem c om ponent el e u nu i nou
t ens or de or d i n egal c u or d i nu l t ens or i l or iniial i, de exem pl u s i s t em u l
de mr i mi (a,; i bit s nt t ens or i )
cr, =a-,-, br (1.23)
car e, du p c u m se poat e d oved i , se t r ans for m c onf or m r egu l i i (1. 19),
cij snt d ec i c om ponent el e u nu i t ens or .
1.5. Te nsor u l simetric i antisimetric (strmb simetr ic). D ac t oa t e
c om ponent el e u nu i t ens or , de exem pl u , s ,:, pos ed pr opr i et a t ea c
i nver s a r ea l oc u r i l or a d oi i nd i c i a r b i t r a r i n u s chimb va l oa r ea c om po-
nent ei , d e e xe m p l u :
sa =sH, (1.24)
a t u nc i t ens or u l r es pec t i v se nu met e tensor simetric. C nd o a s em enea
s c h i m b a r e pr od u c e i s c h i m b a r ea s em nu l u i , de exem pl u
a;, = a,i> (!-
25
)
a t u nc i t ens or u l r es pec t i v se nu met e tensor antisimetric (s au tensor strmb
simetric). D i n (1.25) r ei es e c a o cons ecin
a l l = A 22 = 33 = - (*-26)
C u a j u t or u l u nu i t ens or de or d i nu l a l d oi l ea ti se pot c ons t r u i
al i d oi t ens or i as ociai c u ac es t a
hi) =\ Va +ti.), tm =i (t.j - ta), (1.27)
d i nt r e c ar e p r i m u l es t e u n t ens or s i m et r i c i a r a l d oi l ea a nt i s i m et r i c .
C ons t r u i r ea t ens or u l u i t{il) se nu met e simetrizare, i a r a t ens or u l u i t^
de antisimetrizare (alternare). D i n (1.27) r ezu l t o t eor em i mpor t ant :
or i ce t ens or tit poat e f i s cr i s t ot d ea u na c a s u m a u nu i t ens or s i m et r i c
(partea simetric a tensorului) i a u nu i t ens or a nt i s i m et r i c (partea
antisimetric a tensorului)
tii =hi) +hij]' (1-28)
T eor em a poa t e f i uor ver ificat p r i n i nt r od u c er ea r el aiil or (1.27) n
(1.28).
3 g RE L A I I L E F U ND A ME NT A L E A L E T E ORI E I ST RI I DE T E NSI UNE I D E D E F OR MA R E
Pr opr i et i l e d e s i m et r i e i de a nt i s i m et r i e s nt i nv a r i a nt e.
1.6. nmulirea tensorilor. nmu l i nd c om ponent el e u nu i t ens or
a r b i t r a r , d e exem pl u a^u c u c om ponent el e u nu i a l t t ens or , de exem pl u
bm, ob i nem s i s t em u l de mr i mi
c ar e, du p c u m ne pu t em c onvi nge, se t r ans for m c onf or m r egu l i i de
t r a ns f or m a r e a t ens or i l or . D ec i c,jkimn snt c om ponent el e u nu i nou t en-
s or , pe c ar e l n u m i m produs al tensorilor a,^./ i bmn.
U n c a z s pec i a l a l aces t ei r egu l i es t e nmu l ir ea t ens or u l u i c u u n numr
(s cal ar ) d ec i c u u n t ens or de or d i nu l zer o.
1.7. Construcia unui tensor. P or ni nd de l a u n t ens or oar ecar e de
or d i n m a i m a r e s a u egal c u d oi , de exem pl u al]ku p u t e m ns u ma c om -
ponent el e l u i du p d oi i nd i c i a r b i t r a r i , for m nd s u m e, de exem pl u
atjpp = df, (1-30)
car e, du p c u m s e poat e ver i f i c a , s nt c om ponent el e u nu i nou t ens or
m a i m i c c u dou or d i ne dec t or d i nu l t ens or u l u i d a t . Aceas t oper aie
s e nu met e contracie tensorului.
Oper ai a c ar e cons t n nmu l ir ea t ens or i l or u r mat de o cont r acie
a i nd i c i l or , apar i n nd u nor t ens or i dis t inci, o n u m i m suprapunere, de
exem pl u
apbp, aipbkpmn.
S u pr a pu ner ea t ens or u l u i s i m et r i c c u c el a nt i s i m et r i c es t e zer o:
1.8. Te or e ma asupra mpririi". V o m d em ons t r a u r mt oar ea
t eor em: dac n orice sistem este dat o mulime de 3* mrimi ta, care
depind de doi indici i dac, ca rezultat al suprapunerii cu un vector oarecare
a, fa de unul dintre indici, obinem vectorul bs
triar =, b, (1.31)
atunci tit este un tensor de ordinul al doilea.
Demonstraie
1
). A v e m n a m b el e s i s t em e de c oor d ona t e
tpiap = bj i t'rla'r = b)
l
) Aut or ul datoreaz adast demonstrai e l ui T . T r aj dos.
I NT R ODUC E R E
37
i
a'j <xs,as i 6J = v.tjb,,
d ec i de a i c i
b'j = tr!a.sras s a u b'j = atjtptap. .
nl ocu ind n p r i m a d i nt r e aces t e egal it i i nd i c el e m u t s p r i n p, c om p a -
r nd c om ponent el e i f ol os i nd c a r a c t er u l a r b i t r a r a l v ec t or u l u i ap, a v em
IrjZ-pr
=
Kjjfjit.
nmu l i nd a m b el e pr i p r i n v.pi, ns u m nd n r a por t c u p i f ol os i nd
r el aia a r P a , p = 8r I -, ob i nem
^rJ ri
=
hi
ceea ce demons t r eaz t eor em a . n m o d as emnt or se cer cet eaz t ens o-
r i t a t ea " a l t or mu l imi de mr i mi , c a d e exem pl u a c om ponent el or u n u i
vec t or .
1.9. T ens or unitate. V o m a na l i za t ens or u l s i m et r i c , al e cr u i c om -
ponent e n s i s t em u l (.r,) snt A c es t a es t e aa- nu mit u l tensor uni-
tate. C om ponent el e a c es t u i t ens or n or i c e a l t s i s t em (x) s nt d ec i
D u p c u m r ezu l t d i n (1.32), m a t r i c ea es t e egal c u m a t r i c ea
8'tj. I ndependena c om ponent el or t ens or u l u i de al eger ea s i s t em u l u i
d e c oor d ona t e o nu m i m izotropie. T ens or u l u ni t a r es t e d ec i u n tensor
izotrop de or d i nu l a l d oi l ea i evi d ent , c t ens or u l X oi i ( u nd e X es t e u n
s c al ar , es t e u n t ens or i zot i op de or d i nu l a l d oi l ea . E l s e nu met e tensor
sferic, d eoar ece c u a j u t or u l l u i s e poa t e s c r i e ecu aia s u pr afeei u nei
s fer e nt r - o for m s impl
A oV v y v , = l .
Su pr apu n nd" t ens or u l pe u n t ens or oar ecar e, de ex. ck!mn,
s ch i mb m i nd i c el e d i n aces t t ens or c a de exem pl u
^ipCklmp
=
Cklmi-
D e a i c i pr ov i ne d enu m i r ea dat t ens or u l u i de tensor de substituie.
3 8 RE L A I I L E F U ND A ME NT A L E A L E T E OR I E I ST RI I DE T E NS I UNE I DE DE F OR MA R E
C ont r acia t ens or u l u i u ni t a t e nt r - u n s paiu t r i d i m ens i ona l d, dup
c u m es t e uor d e ar t at ,
8PP =3 . (1.33)
n c a zu l s paiu l u i n d i m ens i ona l ar e l oc r el aia 8;, = n, ( *=1 , 2 , . . . , ).
1.10. Te nsor ul e (trivectorul l ui Ri cci ) . D i nt r e t ens or i i d e or d i nu l
a l t r ei l ea , pr opr i et i s peci al e ar e t ens or u l a nt i s i m et r i c elfk, aa- nu mi-
t u l trivector al lui Ricci, d et er m i na t nt r - u n s i s t em d r ept n f el u l u r m-
t or : c om ponent el e s al e snt egal e c u u ni t a t ea c nd i nd i c i i ijk for meaz
o per m u t a r e par a nu m er el or 1, 2, 3 s a u egal e c u m i nu s u nu , dac aceas t
per m u t a r e es t e i mpar ; c om ponent el e s nt egal e c u zer o, a t u nc i c nd
c el pu i n d oi i nd i c i a u aceeai va l oa r e, adic
C
123 ~^231 ~^312
=
1>^213
=
^132 ~^321
=
1>
* u i = ^112 =^i i 3 = =0 . (1.34)
T ens or u l el]k a f os t i nt r od u s pent r u ob iner ea u nei s c r i er i a na l i t i c e c om od e
a pr od u s u l u i v ec t or i a l a d oi vec t or i .
nt r e t ens or u l u ni t a r 8 i ; i t ens or u l e ar e l oc du p c u m es t e uor
de ver i f i c a t p r i n s u b s t i t u i r e u r mt oar ea r el aie
eakti st = Sjsht $i t&ks- (1.35)
1.11. Te nsor i izotropi. C om ponent el e t ens or u l u i i zot r op nu sufer
ni c i o m od i f i c a r e l a o r ot aie a s i s t em u l u i de c oor d ona t e. n c a zu l t en-
s or u l u i Ik de or d i nu l nt i, definiia i zot r opi ei ar e f or m a u r mt oar e
I'k =amJ m =h. (1.36)
D i n c er c et a r ea c om ponent el or v ec t or u l u i n s i s t em u l r ot i t c u u n u ngh i
nemr gi ni t d e m i c (v. de exem pl u [4]) r ezu l t c nu exist tensor izotrop
de ordinul nti.
C el m a i gener a l t ens or i zot r op de or d i nu l a l d oi l ea es t e
lH = \ hi =IU, (1.37)
adic t ens or u l u ni t a t e (1.32) nmu l i t c u s c a l a r u l X.
Tensorul unitate de ordinul al treilea es t e t ens oi u l e, i a r n c a zu l gener al
Imkl = temhl I'mk!, (1.38)
u nd e eijk es t e d ef i ni t de (1.34).
I NT R ODUC E R E
3 9
Cel mai general tensor izotrop de ordinul al patrulea ar e f or m a
IilU = X 8 : , 8 W +| l ( *M S n +M j f t ) +
i a r f ol os i nd i d ent i t a t ea (1.35) ob i nem
I m - X J * +v-Wn + W +v ( M >i - W . (1-40)
u nd e X, [x, v s nt coeficieni m u l t i p l i c a t i v i s c a l a r i .
C u noat er ea t ens or i l or i zot r opi ar e o i mpor t an deos ebit p e nt r u
f or m u l a r ea cor ect a r el aiil or f i zi c e pent r u m ed i i l e i zot r ope. D ac
pr opr iet il e m a t er i a l el or nu d epi nd de or i ent a r ea fa de u n s i s t em d e
c oor d ona t e al es , a t u nc i el e t r eb u i e s fie expr i m a t e pr i n t ens or i i zot r opi .
1.12. Pr odusul scalar i produsul vector ial. Produsul scalar a d oi
vec t or i a i b poat e f i s c r i s n not ai a c u i nd i c i c a o s u pr apu ner e" a
t ens or i l or d e or d i nu l nt i
a b = afii =0). (1.41)
D eoar ec e pr od u s u l a d oi v ec t or i es t e u n t ens or de or d i nu l a l d oi l ea ,
adic aj}; = ti}, i a r r el aia
vt - eliktlk (1-42)
as ociaz v ec t or u l u i v-. t ens or u l t,k, a t u nc i t ens or u l e poat e f i f ol os i t pen-
t r u s c r i er ea c u a j u t or u l i nd i c i l or a produsului vectorial c =a X b,
i a nu m e
Ci =ei,ka,bk. (1.43)
1.13. Cmpul tensor ial. P r es u pu nem c es t e d at u n t ens or , d ef i ni t
nt r - u n a nu m i t s paiu , adic c om ponent el e l u i s nt fu ncii d a t e de c oor d o-
nat el e d i n aces t s paiu , de exem pl u ailk = ailk{xm). Se for meaz ex-
pr es i i l e
da
>* _
d
"""''t
k
t\ Ad\
<*i k,,l =- 7 **- . ii*./ ~1 I .
dxi oxidxm
V o m ar t a c expr es i i l e de t i p (1.44) se t r ans for m c a t ens or i i de or d i nu l
cor es pu nzt or mr i t . n aces t s c op v o m c er c et a c u m s e compor t d e
exem pl u gr a d i ent u l fu nciei s c al ar e / l a t r ec er ea de l a s i s t em u l (#,) l a
s i s t em u l [x]).
40 RE L A I I L E F U ND A ME NT A L E A L E T E OR I E I ST RI I DE T E NSI UNE I DE D E F OR MA R E
A v e m
g r a d / = J L7i = fJ i. (1.45)
C ons ider nd xt i X; c a c om ponent e al e v ec t or u l u i de pozi i e s cu t m
ce d evi ne f or m a (1.45) n s i s t em u l t r a ns f or m a t (*J ). F ol os i nd (1.12)
ob i nem
= J n w -d--7r= (1-46)
>
x
i t
C ompar nd expr es i i l e de m a i naint e c u r el aia (1.17) s e ved e c gr a d i ent u l
u nu i s c a l a r se t r ans for m c a u n t ens or .
Ne p u t e m c onvi nge uor c. derivatele pariale ale tensorilor snt
componente ale unor tensori de ordin cu att mai mare cu ct este mai mare
ordinul de derivare. Aa, de exem pl u ,
Wij,ki = y.,my.)<y.kl,c/ .,rW'mn,1,r (1-47)
u nd e
>vmn,N dwudx^x:,, w,hkl = cHV.^.xidx',.
1.14. F or mu l e integrale. Dac este cunoscut cmpul tensorial F n
interiorul spaiului V limitat de suprafaa S al crei vector unitar al nor-
*
modei exterioare este n, atunci cunoscuta teorem asupra schimbrii inte-
gralelor de volum n cele de suprafa are forma
^ F:kdV = ^ Fnk dS. (1.48)
n c a zu l pa r t i c u l a r n car e F = Vj r el aia (1.48) i a forma formulei diver-
genii
^ vhl dV = ^ Vflii dS, (1.49)
u nd e ViHi dvfdn.
D ac F i a f or m a par t icu l ar F = Uvi ob i nem formula lui Green
(dou i dent i t i al e l u i G r een).
T E NSOR I SI ME T RI C I DE OR DI NUL A L DOI L E A
41
2. Te nsor i simetrici de or dinul al doilea
2 . 1 . Obvservaie introductiv A na l i z a s t r ii de t ens i u ne p r e c u m
i a s t r ii de d ef or m ar e i a vi t ezei de d ef or m ar e ar at u nel e a na l ogi i
pr of u nd e. n f i ecar e d i nt r e aces t e c a zu r i s t r il e r es pec t i ve s nt d es c r i s e
pr i n t ens or i de or d i nu l a l d oi l ea i acet i t ens or i snt s i m et r i c i . P e nt r u
c onc i zi a expu ner i i v om f ace a na l i za pr opr i et i l or u nor as t f el de tensori
pe exemplul unui tensor simetric de ordinul al doilea z;; = TJ J .
2 . 2 . Invarianii tensorului T , , . I nt r od u c em t r ei fu ncii de c om ponen-
t el e t ens or u l u i T/ j , d ef i ni t e n m od u l u r mt or :
I M - T i i t y = M (2.1)
djpp 2
^s (
T
i i ) ~ "7 ^llh^l^r^ip^i-l^kr- (2-3)
o
A c es t e fu ncii se nu m es c r es pec t i v primul, al doilea i al treilea invariant
al tensorului i i r E i snt du p c u m se ved e fu ncii om ogene r es pec t i v
el e gr a d u l nt i , a l d oi l ea i a l t r ei l ea n c om ponent el e T; J i a u pr opr i e-
t a t ea c va l oa r ea l or es t e i nvar i ant l a t r ec er ea de l a s i s t em u l {xj) l a
s i s t em u l (#{). I nv a r i a nt a r el aiil or (2.1) p n l a (2.3) poat e f i uor v er i -
ficat apl icnd r egu l i l e de t r a ns f or m a r e (1.19) i (1.21). A s t f el , de e x e m p l u
pent r u i nv a r i a nt u l l i ni a r ob i nem
B ent r u ceil al i invar iani demons t r aia se b azeaz pe acel ai p r i nc i p i u .
E x p r e s i a (2.1) es t e s u m a el em ent el or de pe d i a gona l a pr incipal a
m a t r i c ei nr-j i es t e d ec i urma ei . F u nci a u r mt oar e es t e s u m a c om -
pl em ent el or al geb r i ce al e el em ent el or de pe d i a gona l a pr incipal , i a r u l -
t i m a es t e d et er m i na nt u l m a t r i c ei - r , r
E xi s t i al t e f or m e i nv a r i a nt e car e snt comb inaii al e i nvar i ani l or
(2.1).,. (2. 3). C onf or m t eor em ei l u i H a m i l t on- C a y l ey (v. [7], [9] ) i nv a r i -
anii de or d i n m a i m a r e snt expr i mai p r i n invar ianii f u nd a m ent a l i ,
c ar e s nt ech ival eni (dar nu i d ent i c i ) c u u r mt oar el e f or m e d e i nv a -
r iani
42 RE L A I I L E F U ND A ME NT A L E A L E T E OR I E I ST RI I DE T E NSI UNE I D E D E F O R MA R E
A pa r e evi dent u r mt oar ea t eor em i mpor t ant : orice funcie sca-
lar depinznd mimai de invarianii (2.1) (2.3) sau (2.4) este un
invariant.
n c ont i nu a r e v o m i nt r od u c e dou fu ncii s c al ar e noi de c om ponent el e
t ens or u l u i ti; i a nu m e
T - ~ / , ( ^ ) = j T , (2.5)
car e r epr ezint va l oa r ea m ed i e a el em ent el or de pe d i a gona l a pr incipal
i
^ = V / (T ) - 3 / 2 ( T ) = y| ^ T , ; - I T / ; T j ; =
= p V (T 1 1 - T 2 2 )2 + (T 2 2 - T 3 3 )2 + "(T ,3 - T N ) + 6 (T ?2 + T 3 + i , ) .
(2.6)
I nv a r i a nt u l s e nu met e intensitatea tensorului T :, i a r i nd i c el e
<t ns eamn a i c i pr es c u r t a r ea cu v nt u l u i i nt ens i t at e" i nu es t e u n
i nd i c e m u t .
2 . 3 . D ev i a t or u l t ens or u l u i . F i ec a r e t ens or poat e f i d es c om pu s n par-
tea sferic (i zot r op ) T 8 ^i deviatorul ti d ef i ni t n m od u l u r mt or
tij = Ti/ T &i j - ~ij ~ ?kk$ih (2-7)
D i nt r e c om ponent el e d ev i a t or u l u i t-,j, nu m a i c i nc i snt i nd epend ent e,
pent r u c
tit = t, tu = 0 . (2.8)
C el e c i nc i c om ponent e al e t ens or u l u i i t ens or u l s f er i c def i nes c t en-
s or u l s i m et r i c T,-J
T i j - Uj + TS, ;. (2.9)
C a i n c a zu l t ens or u l u i T s e pot c ons t r u i invarianii deviatorului,
d i nt r e c ar e p r i m u l , du p c u m r eies e d i n (2.7) du p cont r acia c u t ens or u l
u ni t a t e, es t e
hi*) = M = **H ~ 7 = 0 . (2-10)
T E NSOR I SI ME T RI C I DE OR DI NUL A L DOI L E A
43
deoar ece 8;J 8 = 3 . C eil al i d oi i nvar i ani f u nd a m ent a l i (2.2) i (2.3)
snt n c a zu l gener a l difer ii de zer o.
Intensitatea t a deviatorului ar e, i n nd s ea m a de r el aia (2.10), f or m a
Du p i nt r od u c er ea n (2.11) a r el aiei (2.2) i du p f ol os i r ea expr es i ei
(2.9) ob i nem
(2.12)
d ec i c intensitile tensorului i ale deviatorului snt egale. Rt -l aia (2.11)
n f or m a dezvol t at
t =V \ *<U +& f.& +2 (T , + i + ^ (2.13)
o v om f ol os i ades ea.
2. 4. T ens or u l d i r ec t or i a l as emnr ii. T ens or u l d ef i ni t n m od u l
u r mt or
tij = -y- (2.14)
s e nu met e tensorul director i al asemnrii. E l ar e pr opr i et a t ea c
y M - ^ - f (2 . i 5)
D e a i c i r ei es e c t ens or u l d i r ec t or i a l as emnr ii ar e nu m a i p a t r u
c om ponent e i nd epend ent e, pent r u c s nt s at is fcu t e egal i t i l e
h, = h i - 0 , Ij tu = 2/ 3 . (2.16)
D ec i f i ecar e t ens or T,J es t e d ef i ni t p r i n p a t r u c om ponent e i nd epen-
dent e al e t ens or u l u i d i r ec t or i a l as emnr ii i p r i n d oi i nvar i ani
s i a nu m e T i <\ = T
T - Tji,, + T * W . (2.17)
D eoa r ec e c onf or m definiiei ar e l oc (2.14), i nv a r i a nt u l l i ni a r es t e
/ i f o) = Q, (2.18)
44 RE L A I I L E F U ND A ME NT A L E A L E T E OR I E I ST RI I DE T E NSI UNE I DE DE F OR MA R E
n t i m p ce, du p c u m r ei es e d i n s u b s t i t u i r ea l u i (2.12) n r el aia car e
definet e i nv a r i a nt u l pt r at ic I2, a v em
I nvar i ani i c ar e r ezu l t a u f or m a
* = \ h(Tii) = 0, 5* = | / / fo) - 3I2(h~) = 1. (2.20)
2.5. Di r eci i l e pr i nc i pa l e i va l or i l e pr i nc i pa l e (pr opr i i ) al e t ens o-
r u l u i i,. T ens or u l u i T,-: i s e poat e a s oc i a v ec t or u l T ; J n,, pa r a l el c u
dir ecia det er mi nat de vec t or u l u ni t a r ) , adic v ec t or u l X; u nd e
X es t e u n s c a l a r . O as emenea dir ecie n]t pent r u c ar e aceas t pr opr i et a t e
ar e l oc , adic es t e s at is fcut r el aia
T j j ; = Xi , (2.21)
se nu met e direcia principal a tensorului T;:. C er c et a r ea r el aiil or
C ar e r ezu l t d i n (2.21) o v om ef ec t u a pent r u t ens or u l d i r ec t or i a l
as emnr ii, deoar ece pent r u t ens or u l s f er i c - r p p 5 r el ai a (2.21) 'es t e
s at is fcu t i d ent i c , nt r u c t T ^S^W, = T . P J = Xnr
C ondiia (2.21) poat e fi scris n m od u l u r mt or
(l, - S,-;)", = 0, 0. (2.22)
D eoa r ec e n-t =j=0, r el aia de m a i naint e r epr ezint u n s i s t em de t r ei
ecu aii l i ni a r e om ogene, c ar e a u o s ol u ie neb anal nu m a i a t u nc i c nd
| ^- 7S I ; | =0. (2.23)
D i n condiia de pa r a l el i s m a v ec t or u l u i t^n, c u dir ecia n, a m ob inu t
d e c i d ecu aie d e gr a d u l a l t r ei l ea pent r u s c a l a r u l . Mr i mi l e Tsnt nu -
m i t e valorile proprii (pr i nc i pal e) al e t ens or u l u i t,j. D u p d ezvol a r ea
d et er m i na nt u l u i (2.23) ob i nem aa- nu mit a ecuaie secular
? - / ,(?;:)* + I2(t,,)t - / ,(,) = 0, (2.24)
car e in nd s c a m a de (2.18) i de (2.20) d
T E NSOR I SI ME T RI C I DE OR DI NUL A L DOI L E A
45
E cu ai a (2.25) n c a zu l gener al , ar e c el pu in o r dcin r eal . E a
es t e, du p c u m s e vede, independent de s i s t em u l de c oor d ona t e. P e n-
t r u t ens or i i s i m et r i c i es t e uor de ar t at c ecu aia (2.25) ar e t r ei rd-
cini reale. n aces t s cop es t e s u f i c i ent s anal izm ecu aia (2.23) p e nt r u
dir ecia pr incipal l egat de r dcina r eal a ecu aiei (2.25). P e nt r u
d et er m i na r ea c el or l al t e dou r dcini se ob ine o ecu aie de t i p pt r at i c
car e poat e a vea nu m a i r dcini r eal e.
D i nt r e r dcinil e ecu aiei c a r a c t er i s t i c e (2.25) dou s a u t oa t e t r ei
pot f i egal e nt r e el e. L e cal cu l m d i n f or m u l a
tin) = - cos n = 1, 2, 3
n car e ob i nem u ngh i u l toT d i n ecu aia
cos 3toT = 4 ( | p r i i | 0 < oT <
D i n (2.26) r ei es e ca t ot d ea u na
Ai) s*
5
hti ^ ksV
(2.26)
(2.27)
(2.28)
Mr i mi l e t(n) se nu m es c valorile principale ordonate ale tensorului
director, i a r mr imil e cor es pu nzt oar e l or :
<() =
1
J M i T (n ) = 9 kn) + -> (2-29)
mrimile principale ordonate ale deviatorului ttl i valorile principale
ordonate ale tensorului i i r E l e s at i s f ac evi d ent inegal it i anal oge c u
(2.28)
(2.30)
h\ ) ^ '(2) ^ '(3).
T
(l ) ^
C u s i m b ol u r i l e 7in), tM i T W , (#==1, 2, 3) v om not a i v a l or i l e
pr i nc i pa l e, d a r neor d onat e, d ec i nu m er ot a t e a r b i t r a r .
L a t r ei v a l or i pr i nc i pa l e d i s t i nc t e r ( ) c or es pu nd t r ei vec t or i u ni t a r i
dis t inci n,, c ar e s e ob in d i n r ezol va r ea s i s t em u l u i (2.22) i c ar e s t a -
b i l es c t r ei dir ecii d i f er i t e n s paiu . A c es t e dir ecii, du p c u m s e poa t e
d em ons t r a , s nt dou c t e dou or t ogona l e. nt r - adevr f i e t^) i h
c u t(k) 4
1
ho du v a l or i pr i nc i pa l e d i f er i t e, i a r n
dir ecii pr i nc i pa l e cor es pu nzt oar e. A v e m d ec i
(*)
s i w f cel e dou
(ti, - / (,>) 4
k)
= 0, [iif - t\ ,)$i,) = 0,
a)
46 RE L A I I L E F U ND A ME NT A L E A L E T E ORI E I ST RI I DE T E NSI UNE I DE D E F OR MA R E
d e u nd e du p nmu l ir ea pr i m ei egal i t i p r i n <", i a r c el ei d e- a d ou a
p r i n <*), du p s u m a r e i s cder e ob i nem
fa) - hoH
h)
4
]
= o
de u nd e in nd s ea m a de ?(*.) / ( / ) s e ob ine
nWnW = 0 . (2.31)
D eoar ec e pa r t ea s t ing a ac es t ei egal it i es t e u n pr od u s s c a l a r de vec-
t or i , i pent r u c el es t e egal c u zer o, acet i v ec t or i s nt or t ogona l i .
A c u m v om al ege s i s t em u l de c oor d ona t e (1, 2 , 3) n aa f el nc t axel e
l u i s coincid c u dir eciil e pr i nc i pa l e. Vec t or i i v or a v ea c om po-
nent el e (1, 0 , 0 ), (0, 1, 0) i (0, 0 , 1). D ec i (2.22) v a l u a f or m a (s t el ua
ns eamn c ega l i t a t ea es t e val ab il nu m a i nt r - u n a nu m i t s i s t em de
c oor d onat e)
hk t(k)ik =0 ,
adic
4* f j i O , t= j . (2.32)
D ec i n s i s t em u l de co o r do nate car e co i nci de cu dir eciil e pr i nc i pa l e,
d i s pa r t oat e c om ponent el e ned i a gona l e al e t ens or u l u i s i m et r i c .
2 . 6 . Variaia proporional a tensorului. P r es u pu nem c t oat e
c om ponent el e t ens or u l u i T,; d epi nd pr opor i onal , de u n pa r a m et r u
(s cal ar ) p (de exem pl u t i m pu l ), adic
fii = ^,P- (2.33)
P r i n zfj, , T , tf,, Tf, v om not a va l or i l e cor es pu nzt oar e al e
t ens or i l or pent r u p = 1.
D i n definiiil e d at e a nt er i or r ezu l t
T
=
T
"' \ = $ P = V *il = i-i A (
2
- 34)
E s t e uor de ob s er va t , c ar e l oc i
t,i = %, (2.35)
adic, l a schimbarea proporional a tensorului, tensorul director i al
asemnrii rmne invariant, d ec i dir eciil e pr i nc i pa l e al e t ens or u l u i
nu var i az.
ST A R E A DE DE F OR MA R E I ST A R E A DE T E NSI UNE
47
3 . Starea de deformare i starea de tensiune
3 . 1 . Te nsor u l deformaiei. n pr oc es u l defor mr ii m ed i u l u i c on-
t i nu u , pa r t i c u l el e m a t er i a l e s ufer o d epl as ar e n r a por t c u u n s i s t em
d e r efer in f i x, al es , d a r se s chimb i dis t anel e d i nt r e pa r t i c u l e. D ac
u n pu nc t A de c oor d ona t e x-, s - a d epl a s a t n poziia xt +uit a t u nc i
u, r epr ezint vectorul deplasrii. n acel ai t i m p pu nc t u l B av nd c oor d o-
nat el e Xi - f dx, s - a d epl as at n pozi i a x-, + dxi +w, +u,t, dx,.
L u ng i m ea s egm ent u l u i AB naint e d e d ef or m a r e er a
d s
2
= dx, dx (3.1)
i a r du p d ef or m a r e
(d s ' )
2
= (dxj +uit; dx,) {dXi + uiM dxk) = d s
2
+
+ dx, dxk (ukr, + ujth + u>;,Ui;k). (3.2)
D i n (3.2) s e vede c cr et er ea l u ng i m i i poat e f i car act er izat p r i nt r - u n
t ens or s i m et r i c
s
a = - (
u
i,i +
u
i,> +
u
k,i
u
k,\ ) (3-3)
nu m i t tensorul deformaiei. D ac z,; =0 , a t u nc i m ed i u l v a s u f er i nu m a i
o d epl a s a r e c a i u n c or p r i gi d .
n c a zu l defor maiil or m i c i t er m eni i pt r at ici n (3.3) pot f i negl i -
j ai n compar ai e c u cei l i ni a r i i p r i n u r m a r e t ens or u l def or mai i l or
m i c i ar e f or m a
z
n T K i + "') = **) (
3
-
4
)
E x p r e s i a (3.4) r epr ezint pa r t ea s imet r ic a gr a d i ent u l u i v ec t or u l u i ut;
exis t s i pa r t ea ant is imet r ic a a c es t u i t ens or , deoar ece uh; = (,,;) +
+ HUI, v . (1.27).
Mr i mea
va = \ (
u
i,i
u
,,i) = [>>] (
3
-
5
)
s e nu met e tensorul rotaiei. D i f er eni i nd (3.5) ne v om c onvi nge u or ,
c dac s( > = 0 , a t u nc i = 0 , d ec i c r ot ai a es t e pes t e t ot aceeai.
E cu ai i l e (3.4) pot f i pr i v i t e c a u n s i s t em de ase r el aii difer enial e
pent r u ob iner ea a t r ei c om ponent e al e v ec t or u l u i depl as r ii u,. P e nt r u
a a s i gu r a i nt egr a b i l i t a t ea t r eb u i e c a z,, s s at is fac condiii s u pl i m ent a r e.
48 RE L A I I L E F U ND A ME NT A L E A L E T E OR I E I ST RI I DE T E NS I UNE I DE DE F OR MA R E
n c a zu l defor maiil or m i c i aces t e condi i i de i nt egr a b i l i t a h a u f or m a
aa- nu mit el or condiii de compatibilitate
ti jjtl + M.ij ,*.;/ CjJ LjA = 0 (3.6)
di n car e n u m a i ase ecu aii snt d i s t i nc t e (v. [10]).
nt r e c om ponent el e t ens or u l u i defor mai ei (3.4) pe de o par t e i
a l u ngi r i l e tx, ey, zz i l u necr il e YX VYJI 'Y** P
e
de al t pa r t e, a u l oc r el a -
i i l e: !, = ,.,... i Y*y = 2 e U ) . .
B az ndu - ne pe r el aiil e gener al e al e a l geb r ei t ens or i l or s i m et r i c i
d e or d i nu l a l d oi l ea , v om meni ona a c u m i nvar i ani i i t ens or i i as ociai,
n p r i m u l r nd v om i nt r od u c e noiu nea de dilatarea medic
Mr i mea 3 E du p c u m se t ie ar e o i nt er pr et ar e geomet r ic s impl :
ea es t e egal c u cr et er ea v ol u m u l u i u ni t a r
A d l
' Q / O Ol
-jf- =

** =3| , (3.8)
T ens o r u l
eit * z - zor, (3.9)
s e nu met e deviator al deformaiei. I nv a r i a nt u l
- = V (=11 - 2 2 )
2
+ ('22 - e33)
2
+ (s33 - <Mi)
2
+ 6(s + e|3 + 4i).
(3.10)
def i ni t c u al i coeficieni nu m er i c i , s e nu met e intensitatea deformaiilor.
Tensorid director i al asemnrii al tensorului deformaiilor es t e
egal c u
el V = ^- , (3.11)
i a r c om ponent el e pr i nc i pa l e or d ona t e al e l u i s a t i s f a c f or m u l a
=. cos [ . - J +Y (- 1 )]' = I , 2, 3
STAREA DE DE F ORMA RE I STAREA DE TENSI UNE
49
de u nd e r ezu l t c
e
d)
e
(2) 5* ^(3)- (3.13)
I negal i t i anal oge a u l oc pent r u componentele principale ordonate
() (alungiri principale) i pentru componentele principale ?() ale
deviatorului (devieri principale ale deformaiei). M a i r ezu l t
cos 3o>s = 4(|j
3
| eal, 0 <w e < | (3.14)
O anal iz s pecial neces it c a zu l materialului incompresibil, adi c
a l m a t er i a l u l u i n car e o pa r t e al eas n m od a r b i t r a r , nu-i v a s c h i m b a
v ol u m u l su n pr oc es u l defor mr ii. P e b a za l u i (3.8) i pot eza i nc om pr e-
s ib il it ii A d F = 0 c ond u c e l a condi i a
**. = Q. (3-15)
d ec i d i n (3.9) r ezu l t c
e = tih (3.16)
ceea ce c ond u c e l a o s er i e de s impl ificr i f or m al e evi d ent e.
3 . 2 . Creteri i viteze de deformare. D es c r i er ea pr oc es u l u i de v a -
r iaie n t i m p a defor maiil or u nu i m e d i u c ont i nu u poat e f i fcu t n
dou f el u r i n fu ncie de f a pt u l dac ne int er es eaz des fur ar ea pr oc e-
s u l u i nt r - u n pu nc t a l s paiu l u i s a u dac ne int er es eaz c om por t a r ea
pa r t i c u l ei m a t er i a l e. n p r i m u l c az u r mr im pr oc es u l t r ecer i i " m ed i u l u i
pr i nt r - u n pu nc t a l s paiu l u i, s t a b i l i t d i na i nt e pent r u a pu t ea d et er m i na
cr et er ea defor mai i l or n a c el pu nc t a l s paiu l u i. D ac ob s er v a t or u l
es t e l egat d e o par t icu l a m ed i u l u i se pot ob s er va aa- nu mit el e creteri
materiale. n c a zu l ab or dr ii n aces t f el a pr ob l em ei es t e pos ib il d e-
t er m i na r ea var i ai ei r eal e a defor mai ei m ed i u l u i car e nconj oar pa r -
t i c u l a .
Micar ea act u al a m ed i u l u i es t e det er mi nat de c mpu l de vi t eze v,
car e det er mi n micar ea pa r t i c u l el or d a t e, i a r var i ai a s t r ii de
defor maie s e cons ider c a fu ncie de gr a d i ent u l vit; a l v ec t or u l u i
vi t ez. D ac v om r epr ezent a t ens or u l v-,j c a sum a pr i i s i m et r i c e
{,,;) i a c el ei a nt i s i m et r i c e v{j\ adic vL-, = v(u) +w(i,j], a t u nc i v i t eza
r el at iv a u nu i pu nc t de c oor d ona t e x-, +d * ; fa de p u nc t u l de c oor -
d onat e .r , es t e
v, = vi.-, x, = dx; +v[t,n dxj. (3.17)
4 T eori a plasti ci ti i c. 3183
5Q RE L A I I L E F U ND A ME NT A L E A L E T E ORI E I ST RI I DE T E NSI UNE $1 DE D E F O R MA R E
D ac pa r t ea s imet r ic a gr a d i ent u l u i l ips et e, a t u nc i pa r t i c u l a
sufer nu m a i o r ot ai e, i a r m ed i u l ei nconj u r t or s e mic c a u n c or p
r i gi d . Var i ai a defor mai ei pa r t i c u l ei es t e car act er izat p r i n pa r t ea
s imet r ic a gr a d i ent u l u i vi t ezei . Mr i mea
Va = *<;) (3-18)
es t e nu mit tensor al vitezei de deformare a pa r t i c u l ei m a t er i a l e.
D eoar ec e v, = diiijdt, a t u nc i (3.18) poat e f i s c r i s n m od u l u r mt or :
F , ; = ^ K / + (3-19)
n c a zu l n c ar e se pr es u pu ne c def or mai i l e s nt m i c i i d ec i s e
cons ider d er i va t el e s paial e c a negl i j ab i l e (adic d / d i = djdt) se ob ine
Vi) = dz^jH^ z i r (3.20)
n c a pi t ol el e u r mt oar e, dac n u s e v a meniona c ont r a r i u l , v om
f ol os i definiia vi t ezei de d ef or m ar e dat de (3.20).
B az ndu - ne pe (3.20), v i t eza de var i ai e a v ol u m u l u i i v i t eza d e-
v i a t or u l u i pot f i expr i m a t e n m od u l u r mt or :
= kkk e,, = za =*i &y. (3-21)
i ar n c az u l incompr es ib il it ii a v em i kk 0 , deoar ece a t u nc i vi ti = 0 .
E s t e evi d ent c mr imea int ens it ii vi t ezei de d ef or m a r e pent r u m a -
t er i a l e i nc om pr es i b i l e
nu es t e egal c u i nt ens i t a t ea vi t ezei de d ef or m a r e z^ = dz^ dt,
= de^/ dt. Ne pu t em c onvi nge uor d es pr e a c ea s t a p r i n d i f er en-
i ere. D e a i c i r ezu l t c t ens or u l d i r ec t or d ef i ni t n m od f or m a l
S - (
3 2 3
>
nu c oi nc i d e c u t ens or u l c i ; = df,- ,/ di. D ec i dir eciil e pr i nc i pa l e al e
t ens or u l u i vi t ezei de d ef or m ar e s i ; snt d i f er i t e de di r eci i l e pr i nc i pa l e
al e t ens or u l u i defor mr ii tih i a r c om ponent el e l u i pr i nc i pa l e s e deos e-
b es c, de r egu l , d e cel e c ar e se ob i n pr i n difer enier ea n r a por t c u
t i m p u l a a l u ngi r i l or pr i nc i pa l e.
ST A R E A DE DE F OR MA R E I ST A R E A D E T E NSI UNE
51
n c a zu l pr oc es el or l ent e de d ef or m a r e cel e ce i nt er v i n s nt nu v i t eza
de d ef or m a r e c i cr et er il e defor maiei d s ^. Tensorul creterilor defor-
maiei, c ons i d er a t n r a por t c u s t a r ea act u al , s e definet e n m od u l
u r mt or :
H = \ [(
d w
<),i + (
3
-
2 4
)
Su m nd cr et er il e m i c i (3.24) s e poat e ob i ne defor maia final . M-
r i m i l e d s i ; s nt difer enial el e mr i mi i e,j nu m a i n c a zu l defor mai i l or
m i c i , pent r u c nu m a i a t u nc i e,j = ^ dzir
3 . 3 . Te nsor u l tensiunii. D ac nt r - u n c or p s u pu s ncr cr ii v o m
pu ne n evi den u n el em ent d e s u pr afa d e nor mal ext er i oar nit
a t u nc i p r i n aceas t s u pr afa es t e t r ans mis o for . D ac v om f ace
c a d i m ens i u ni l e el em ent u l u i s t ind ct r e zer o, a t u nc i r a por t u l d i nt r e
vec t or u l for i a r i a el em ent u l u i v a t i nd e ct r e o l i mi t det er mi nat .
Aceas t l i mi t s e nu met e vectorul tensiunii 1\ .
P ent r u a s t a b i l i n m od u ni v oc s t a r ea de t ens i u ne nt r - u n pu nc t
a l m ed i u l u i , t r eb u i e pr ec i za t T ; pent r u t oa t e el em ent el e c ar e t r ec p r i n
pu nc t u l c er c et a t , adic pent r u t oi n,. S a l egem t r ei dir ecii r ec i pr oc
or t ogonal e c a r e t r ec p r i n p u nc t u l c ons i d er a t i car e snt pa r a l el e c u
s i s t em u l or t ogona l d e r efer in. V ec t or i i t ens i u ni i as ociai ac es t or el e-
m ent e c ar e a u nor m a l el e par al el e c u a xel e r es pec t i ve al e s i s t em u l u i
de r efer in pot f i des compu i n c om ponent e, pe c ar e l e v o m not a
pr i n (Ty (v. f i g. I I . 2 , a). D i n a na l i za u nu i t et r a ed r u c ons t r u i t n j u r u l
pu nc t u l u i c ons i d er a t r ezu l t c nt r e Ti i <x<j a u l oc u r mt oar el e r el ai i :
T, m tjjj, (3.25)
d ec i v ec t or u l t ens i u ni i poat e f i ob inu t pent r u or i ce dac s nt c u -
nos c u t e c om ponent el e ojj n s i s t em u l de r efer in al es . D eoar ec e Ti
es t e u n vec t or pent r u or i ce nit a t u nc i apl ic nd t eor em a a s u pr a mpr -
i r i i " [(v. (1.8)] se poat e d em ons t r a uor c a a es t e u n t ens or . E l s e
nu met e tensorul tensiunii, d ec i nt r - u n s i s t em t r a ns f or m a t (fig. I I . 2 , b)
el ar e c oor d ona t el e
a, = xPiXrlarr. (3.26)
D ac u n el em ent a l c or pu l u i es t e n ec h i l i b r u s u b aciu nea f or el or
Ti a pl i c a t e pe s u pr afaa S a c or pu l u i , a t u nc i n condiiil e r egl r ii f or -
el or de mas i a for el or de iner ie, condiiile de echilibru vor l u a f or m a
^ Ti dS = 0 , Js eilkx,Tk dS = 0 ,
(3.27)
52 RE L A I I L E F U ND A ME NT A L E A L E T E OR I E I ST RI I DE T E NSI UNE I DE DE F OR MA R E
Xf X,
Fi g. I I .2. Not ai i pent r u component el e t ensorul ui t ensi uni i ;
a ntr-i m si stem i ni i al; b ntr-un si stem transformat.
c ar e r epr ezi nt ecuaiile de echilibru (proiecii) i r es pect i v' ecuaiile
de moment fa de or i gi nea s i s t em u l u i . Apl i c nd t eor em a (1.48) i f o-
l os i nd r el aia (3.25) se ob i n u r mt oar el e r el ai i :
C o-,-,,, dV = 0 , r zilk{a,k + xpikj) dV = 0 . (3.28)
P e nt r u c a i nt egr a l el e (3.28) s fie s at is fcu t e, expr es i i l e d e s u b i nt e-
gr al e t r eb u i e s fie egal e c u zer o pent r u or i c e v ol u m . P r i m a d i nt r e ec u a -
iil e (3.28) d u r mt oar ea ecuaie diferenial de echilibru:
aihl = 0, (3.29)
i a r a d ou a i a f or m a e^a j * = 0 , ceea ce r epr ezint condiia de simetrie
a tensorului t ens i u ni i , adic
a,-, = alt. (3.30)
i n nd s ea m a d e s i m et r i a t ens or u l u i t ens i u ni i c mpu l t ens i u ni l or es t e
d et er m i na t p r i n ase fu ncii de pu nc t .
Pr oced nd c onf or m c u s c h em a s t ab il it a nt er i or p u t em d ef i ni tensiu-
nea normal medie rs i deviatorul tensiunii s,j
ST A R E A DE DE F OR MA R E I ST A R E A DE T E NSI UNE
53
i de a s em enea intensitatea tensiunii
= y =
ff
22)
2
+(<*22 - <*33)
2
+(^33 <*l l )
2
+6(of2 +rr| 3 +CTj)
(3.32)
i tensorul director i al asemnrii al tensorului tensiunii
? =- ^- - (3.33)
Componentele principale ale tensorului director pot f i c a l c u l a t e d i n
f or m u l a (2.26) c ar e l e i or doneaz.
Dac n s paiu l f i zi c v om c ons i d er a s i s t em u l de c oor d ona t e (xi)
i ar a poi p r i n or i gi nea O a s i s t em u l u i v om d u c e u n pl a n TC c a r a c t er i za t
pr i n versorul nt a l normalei l a aces t pl a n (fig. I I . 3 ), a t u nc i v ec t or u l
t ens i u ni i Tj c ar e acioneaz pe aces t pl a n es t e d et er m i na t de c om ponent el e
s al e Ti c a l c u l a t e d i n f or m u l a (3.25).
Tensiunea normal pe p l a nu l TC O cal cu l m d i n f or m u l a
a
M TpKp = Gp<inpnq, (3.34)
i a r tensiunea tangenial din f or m u l a
T ( ) = K 2 ? - <* ) . (3.35)
u nd e T es t e m od u l u l vec t o-
r u l u i t ens i u ni i t ot al e T, adic
T
2
= TiTi, (3.36)
V o m a na l i za a c u m c a zu l
pa r t i c u l a r n c ar e axel e s i s -
t em u l u i (Xi) c oi nc i d c u d i r ec -
iil e pr i nc i pa l e al e t ens i u ni l or .
F or m u l el e (3.25) i (3.34) se
s impl ific l u nd f or m a
T-L = T2 = (T (2 )M2 ,
T3 = <!(,) (3.37)
<*() =
CT
(1)1 + 0(2 )1 + <T(3)f,
(3.38) Fi g. I I .3. Vect or ul t ensi uni i .
54 RE L A I I L E F U ND A ME NT A L E A L E T E OR I E I ST RI I DE T E NS I UNE I D E DE F OR MA R E
n c ar e er(,), fj ( 2 ), a3) snt t ens i u ni pr i nc i pa l e. T ens i u ni l e a w i T ( n )
pot f i ob i nu t e a c u m gr af i c c u a j u t or u l cons t r u ciei geom et r i c e r epr e-
zent at n f i g. I I . 4 i nu mit cercurile lui Mohr pent r u s t a r ea t r i d i -
mens ional de t ens i u ni
w
.
J u s t i f i c a r ea aces t ei cons t r u cii p r i n c a l c u l e es t e f oar t e l ab or ioas ,
d a r el ement ar i de aceea nu o v o m d a a i c i . D i n c er c u r i l e l u i M oh r
r ei es n m od d i r ec t c t eva c onc l u zi i i m por t a nt e i a nu m e:
1. T ens i u nea nor mal <T es t e cu pr ins nt r e l i m i t el e C j < o- < cr,
d ec i at es t e va l oa r ea maxi m, i a r cr3 va l oa r ea mi ni m a t ens i u ni i n
p u nc t u l c ons i d er a t .
2 . V a l oa r ea maxi m pe car e o a t i nge t ens i u nea t angeni al cor es -
pu nd e p l a nu l u i a cr ui nor mal es t e det er mi nat pr i n u r mt oar el e
c om ponent e
=1 / 2 / 2 , 2 =0 , (3. 39)
d ec i p l a nu l u i pa r a l el c u a x a 0 2 , car e for meaz u ngh i u r i de - / 4 c u axel e
01 i 03.
l ) Deoar ece nu exi st peri col ul confuzi ei n ceea ce pri vete scri erea i ndi ci lor, n
t i mpu l construci ei i al folosi ri i cercul ui de tensi une, vom omi t e parantezele de pe ling,
i ndi ci i t ensi uni l or pri nci pal e.
E C UA I I L E FI ZI C E A L E T E OR I E I E L A ST I C I T I I
55
3 . V a l oa r ea maxi m a t ens i u ni i t angeni al e es t e egal c u
CTX a
~max = ~2 ~ (3.40)
I n nch eier ea aces t ei pr i v om m a i c a l c u l a va l oa r ea I ni a i T
cor es pu nzt oar e pl a nu l u i oc t a ed r i c , adic pl a nu l u i a cr ui nor mal
face u ng h i u r i egal e c u t oat e cel e t r ei a xe al e s i s t em u l u i (v,). D ec i
n
c
= < = nf = 1 / \ 3. (3.41)
D i n (3.34) r ei es e i m ed i a t
aT = < T = 1 (^ +<r2 +( 7 3 ) , (3.42)
iar
T
" '
i =
% = T W*i -
a
) * +(* - * ) ' + - i )
8
- (3-43)
T ens i u nea nor mal car e acioneaz pe u n p l a n oc t a ed r i c es t e d ec i egal
c u t ens i u nea nor mal m ed i e, i a r t ens i u nea t angenial es t e pr opor i o-
nal c u i nt ens i t a t ea t ens i u ni l or .
4. Ecuaiile fizice ale teoriei elasticitii
4. 1 . Le ge a generalizat a l u i Hooke . L egea fizic a el as t icit ii
l i ni a r e pr es u pu ne c t ens i u ni l e d epi nd exc l u s i v d e defor maii n m od u l
u r mt or :
a
'i ~ Aijkitkh (4.1)
u nd e Aijki es t e t ens or u l coeficienil or m a t er i a l u l u i . n c a zu l c or pu l u i
i zot r op Aijy t r eb u i e s fie t ens or u l i zot r op d e or d i nu l a l pa t r u l ea ,
d ec i f or m a (1.40). I nt r odu c nd (1.40) n r el aia (4.1) i f ol os i nd condi i a
de s i m et r i e a t ens or u l u i defor maiei s e ob i ne legea' generalizat a lui
Hooke
eu - 2[A S;, + Uk k 0 i j . (4.2)
D i n (4.2) r ei es e c pr opr i et i l e el as t i c e al e m ed i u l u i i zot r op s nt d e-
t er m i na t e d e dou c ons t a nt e c a r a c t er i s t i c e al e m a t er i a l u l u i . C ons t a n-
t el e X i (i, s e nu m es c constantele lui Lame. n m od conveni onal el e
56 RE L A I I L E F U ND A ME NT A L E A L E T E ORI E I ST RI I DE T E NS I UNE I DE DE F OR MA R E
pot f i expr i m a t e pr i n m od u l u r i l e E a l l u i Y ou ng i G a l l u i K i r c h h of f
i pr i n c oef i c i ent u l v a l l u i Poi s s on n f el u l u r mt or :
E v
(4.3)
2(1 + v) (1 + v) (1 - 2v)
D eo ar ece ecu aia cons t it u t iv a t eor i ei el as t icit ii s t abil et e o
cor es ponden b iu nivoc, r el aia (4.1) poa t e f i i nver s at . n aces t s c op
v om exa m i na nt i legea de variaie a volumului. E gal nd i nd i c i i n
(4.2) i s u m nd s e ob ine
<r = (2[x +3X) zkk = 3Kzkk, (4.4)
u nd e 3/ v = 2jx -f- 3 X = Ej(\ 2 v) es t e m od u l u l compr es ib il it ii de
v ol u m , 0 < v < 1/ 2. D ac v = 1/ 2 a t u nc i zkk = 0 i nd epend ent de
va l oa r ea pr es i u ni i m ed i i .
F ol os i nd (4.4) n (4.2) ob inem
2
^ '
= C i i
" ^T 2 7 )
< I
*
i S i
'
( 4
-
5 )
i a r n f or m u l a r ea car e u t il izeaz c ons t a nt el e conveni onal e al e el a s t i -
cit ii E i v, l egea gener al izat a l u i H ook e pent r u u n c or p i zot r op
s e expr i m n f el u l u r mt or :
l i = ^ [(1 +v) 4 - V < T H 8 , ; j . (4-6)
E
L a l egea de var i ai e a v ol u m u l u i (4.4) v om at aa l egea de s c h i m b a r e
a f or m ei , d ec i r el aia d i nt r e d evi a t or i . F ol os i nd n (4.2) definiia d evi a -
t or u l u i t ens i u ni i i l egea d e var i ai e a v ol u m u l u i (4.4) ob i nem
S i i = 2\ Ltit +X e w * i j - (2(i + 3X )c M Oi : = 2v.eii. (4.7)
D i n (4.7) r ezu l t u r mt oar ea r el aie nt r e i nt ens i t i :
mpr i nd a m b i i t er m eni a i r el aiei (4.7) pr i n t er m eni i cor es pu nzt or i
d i n (4.8) s e ob i ne
si; = e,h (4.9)
c ar e expr i m ega l i t a t ea t ens or i l or d i r ec t or i i a i as emnr il or .
ECUAIILE FI ZI CE A L E TEORI EI ELASTICITII
57
D i n r el aia (4.9) c a i n m od d i r ec t d i n (4.2) r ei es e, c t ens or i i t en-
s i u ni l or i defor maiil or snt c oa xi a l i , adic dir eciil e pr i nc i pa l e al e
t ens i u ni l or i defor maiil or c oi nc i d . F ol os i nd r el aia (4.9), l egea gene-
r al izat a l u i H ook e poat e f i expr i mat p r i n u r mt oar el e r el ai i :
Sa ==e, a = 3kz = 2-^.e^. (4.10)
4. 2. Potenialul elastic. Energia de deformare elastic r apor t at l a
u ni t a t ea de v ol u m (d ens i t at ea ener gi ei ) s e expr i m p r i n f or m u l a
<t^-hmmt- (4. i i )
F ol os i nd definiia d ev i a t or u l u i ob i nem
*
=
1 [
$
"
+
3 " +

***'' )
=
1 . 1
~~7
s
ii
e
U T Zkkrjkk,
1 b
deoar ece S ,J 8J ; = e^i; = 0. D u p u t i l i za r ea r el aiil or (4.4) i (4.7)
ener gi a el as t ic poat e f i scris s u b f or m a u nei s u me de pr od u s e
d i n c ar e p r i m a r epr ezint energia de schimbare a formei *!>/ ' i a r c ea de
a d ou a energia de deformare a volumului <bv, adic
<l>, = - L s- <D = a
2
. (4.13)
E xp r es i a <!>/ d i nt er pr et a r ea fizic a int ens it ii t ens i u ni i d nd o
i nt er pr et a r e ener get ic a aces t ei mr i mi .
D u p f ol os i r ea f or m u l ei (4.5) d ens i t a t ea ener gi ei el as t i c e (4.11)
s e expr i m c u o fu ncie omogen n t ens i u ni
58 RE L A I I L E F U ND A ME NT A L E A L E T E OR I E I ST RI I DE T E NSI UNE I DE DE F OR MA R E
E s t e uor d e ob s er va t , c <I> es t e potenialul deformaiilor
ef ec t u ar ea oper aiei c^/ fo-,-, a s u pr a l u i (4.14) d
g<I> 1 / >. o \ _
dai, 2[i \ ' 2(i + 3X
A na l og, expr i m nd pe <P pr i n defor mai i s e ob i ne
adic <1>es t e pot eni al u l t ens i u ni l or .
B i b l i ogr a f i e
1. A . J . M c C o n n c i l , Apl i cat i ons of the Absolut e Di fferent i al Cal cul us, Bl ack i e,
L ondon, 1943.
2. A . I) u s c h e k, A . H o c h r a i n e r, Gri i ndzi i ge der T ensor r echnung i n A nal y-
ti scher Dar st el l ung, T ei i 1: T ensoral gebra, 1960, T ei i 11: T ensoranal ysi s, 1961,
Spr i nger , Wi en.
3. A . A . I l i u i n , Plasti ci nost, Mosk va L eni ngr ad, 1948
4. H. J e f f r e y s , Cartesi an T ensors, Cambr i dge l 'ni ver si t y, Press, Cambr i dge, 1957.
5. N. A . K i l c e v s k i i , E l ement ! tehzornogo i sci sleni a i ego pri loj eni a v t ehni ke,
Mosk va, 1954.
6. C. E . P e a r s o n, T heorct i cal E l ast i ci t y, Har var d Uni ver si t y Press, Cambr i dge,
Mass, 1959.
7. W. P r a g e r, I nt roduct i on to Mechani cs of Cont i nua, Ghi n and Co, Bost on, 1961.
8. P. K . K a s z e w s k i . Wst p do r achunk u tensorowego, PWN, YVarszawa, 1955.
9. I. S. S o k o l n i k o f f , T ensor Anal ysi s, T heor y and Appl i cat i ons, Wi l ey,
New Yor k , 1958.
10. I. S. S o k o l n i k o f f , Mat hcmat i cal T heor y of E l ast i ci t y, Mc Gr aw-I I i l l , New Yor k -
T or ont o-L ondon, 1956.
11. T . T r a j d o s - Wr 6 b e 1, Wst p de anal i zy wekt orowcj , PWN, War szawa, 1959.
deoar ece
(4.15)
(4.16)
Capi t ol ul I I I
Condiia de plasticitate
1. F or ma general a condiiei de plasticitate
n aces t c a pi t ol t r eb u i e r spuns l a nt r eb ar ea de ce a nu m e d epi nd e
t r ecer ea m a t er i a l u l u i n s t ar ea pl as t ic, adic ce condiii t r eb u i e s fie
s at is fcu t e pent r u c a defor maiil e apr u t e nt r - u n el ement a l c or pu l u i
s r m n i du p nl t u r ar ea ncr cr ii.
P ent r u u n m a t er i a l i zot r op i per f ec t - pl a s t i c se a d m i t e c c r i t er i u l
pl as t icizr ii es t e o anu mit fu ncie de s t a r ea de t ens i u ne, ceea ce n
gener a l poat e f i s cr i s s u b f or m a
F(rr,i)=0. (1.1)
D eoa r ec e c or pu l es t e i zot r op, condi i a de pl a s t i c i t a t e (1.1) poa t e
d epi nd e nu m a i de mr imea cel or t r ei t ens i u ni pr i nc i pa l e i nu d e d i -
r eciil e pr i nc i pa l e. D e aceea c r i t er i u l (1.1) poat e f i expr i m a t pr i n i nv a -
r ianii t ens or u l u i t ens i u ne
^C / t . / 2 . / 3 )=0. (1.2)
S u b f or m a at t de gener al condi i a de pl a s t i c i t a t e nu r ed c a r a c -
t er u l s pec i f i c a l pl as t icizr ii i nu i a n c ons i d er a r e pr opr iet il e f u nd a -
m ent a l e al e m a t er i a l el or car e snt ob s er va t e n t i m p u l exper ienel or .
C a s pr ecizm f or m a funciei F, t r eb u i e s l u m n c ons i d er a r e pr o-
pr iet il e f u nd a m ent a l e al e m et a l el or , s t a b i l i t e exper i m ent a l . A c ea s t a
c ond u c e n m o d na t u r a l l a ngu s t ar ea t r ept at a gener al it ii condiiei
s cr i s e s u b f or m a (1.2).
P r i m a c ons t a t a r e exper i ment al i mpor t ant o c ons t i t u i e infl u ena
f oar t e mic a pr es i u ni i h i d r os t a t i c e a s u pr a pl as t icizr ii (v. cer cet r il e
l u i P . W. B r i d g m a n [1]). Pr es u pu n nd c pent r u u n m a t er i a l per f ec t -
6 0
C ONDI I A DE PL A ST I C I T A T E
pl a s t i c infl u ena pr es i u ni i h i d r os t a t i c e a s u pr a pr opr i et i l or pl as t i c e
al e m a t er i a l u l u i es t e nees enial , adic def or mai i l e pl a s t i c e nu pot
a pa r e nt r - u n m a t er i a l s u b infl u ena u nei ncr cr i car e se r ed u c e l a
o pr es i u ne h idr os t at ic, pu t em a d m i t e c fu ncia F n condiia (1.2)
d epi nd e nu m a i de c om ponent el e d ev i a t or u l u i t ens i u ni i s au de invar ianii
l u i . D eoa r ec e p r i m u l i nv a r i a nt a l d ev i a t or u l u i es t e t ot d ea u na zer o,
a v em
F(J i, J 's) - 0 . (1.3)
P r ec i za r ea u r mt oar e a f or m ei (1.2) v a c ons t a n a d m i t er ea c m a -
t er i a l u l c er c et at es t e per f ec t - pl as t i c i nu pos ed ef ec t u l l u i B a u s c h i nger .
A c ea s t a es t e ec h i va l ent c u a pr es u pu ne c l i m i t a de pl a s t i c i t a t e l a
nt inder e i l a o c om pr es i u ne car e u r ineaz du p nt inder e, es t e aceeai.
V or b i nd n gener a l dac u n el em ent a l m a t er i a l u l u i es t e ncr cat p n
l a s t a r ea pl as t ic G , i a r a poi es t e des cr cat i d i n nou ncr cat p n
l a s t a r ea ay, a t u nc i el se afl d i n nou n s t ar e pl as t ic, adic s at i s f ace
aceeai condi i e de pl a s t i c i t a t e.
P e nt r u a ine s ea m a de aceas t pr opr i et a t e, t r eb u i e a d m i s , c c on-
di i a (1.3) es t e o fu ncie par de c el d e- a l t r ei l ea i nv a r i a nt a l d evi a t o-
r u l u i t ens i u ni i J '3, adic
FUI n)=F{jl-J i). (1.4)
2. Condiiile de plasticitate
cel mai des folosite
C ondi i a de pl a s t i c i t a t e s u b f or m a gener al (1.3) s at i s f ace dej a
a nu m i t e pr opr i et i f u nd a m ent a l e c er u t e. E a nu indic ns f or m a
expl i ci t a fu nciei F. C a s pu t em f ol os i condi i a de pl a s t i c i t a t e n
pr ob l em el e pr a c t i c e i c a s pu t em r s pu nde l a nt r eb ar ea c nd, s u b
infl u ena s t r ii de t ens i u ne d at e, m a t er i a l u l t r ec e n s t ar e pl as t ic",
t r eb u i e s det er mi nm f or m a fu nciei F.
F or m el e cel e m a i des nt r eb u inat e al e fu nciei F s nt dou fu ncii
c ar e c or es pu nd condiiei de pl a s t i c i t a t e H u b er - M i s es - H enc k y i c on-
di i ei de pl a s t i c i t a t e a l u i T r es c a .
2 . 1 . Condiia de plasticitate Hube r -Mi se s-He ncky [4], [5], [2].
M . T . H u b e r (1904) i a poi i nd epend ent de el R . v. M i s e s (1913)
i H . H e n c k y (1924) a u f or m u l a t condi i a d e pl a s t i c i t a t e, car e
poa t e f i ob i nu t n m od u l d es c r i s n cel e ce u r meaz.
E xper i enel e a u ar t at c pr es i u nea h idr os t at ic c ar e pr ovoac nu m a i
def or mai i al e v ol u m u l u i nu poat e a d u c e m a t er i a l u l n s t ar e pl as t ic.
C ONDI I I L E DE PL A ST I C I T A T E C E L MA I DE S F OL OSI T E
D e a i c i c onc l u zi a c nu m a i ener gi a d e s c h i m b a r e a f or m ei d ec i d e a s u pr a
t r ec er i i m a t er i a l u l u i n s t ar e pl as t ic. M a i pr ec i s : materialul trece n
stare plastic atunci cnd energia de schimbare a formei <D/ atinge o anu-
mit valoare critic <&y independent de natura strii de tensiune.
S not m c u a0 valoarea limitei de plasticitate obinut din experiene
la ntindere. F ol os i nd u - ne de f or m u l a (I I .4.13) ob i nem n aces t c a z
<by = (1/ 6U. )CT
2
. F ol os i nd pos t u l a t u l a s u pr a independenei v a l o n i
c r i t i c e de s t a r ea de t ens i u ne, ob i nem c a o condiie a apar iiei d ef or m a -
iil or pl a s t i c e <D/ = (1/ 6u.) a, adic
s , = a0 s au ]'z - l<%= 0 , (2.1)
u nd e k = a0l]/ 3 es t e l i m i t a de pl a s t i c i t a t e l a f or f ecar e pu r .
D ec i
s < r j 0 m a t er i a l u l se compor t el a s t i c ;
s = r j 0 n m a t er i a l a pa r i defor mai i pl as t i c e (per m anent e).
C ondiia (2.1) nt r - u n s i s t em c a r t ezi a n i a f or m a
(2.2)
C nd s t a r ea de t ens i u ne es t e dat pr i n t ens i u ni pr i nc i pa l e, f or m u l a
(2,2) s e s impl ific i d evi ne
(a, - <x3)
2
+(aa - f f l )
2
+K - *2 )
2
= 2 o i (2.3)
P e nt r u s t a r ea pl an de t ens i u ne (CTZZ =eyz = atx = 0) a v em
i , + - +3<x
2
>. = 6 o i (2.4)
P e nt r u f or f ecar e pu r (axx = ayy = <r2Z = ayz azx = 0)
<*xy ==hu. (2.5)
2 . 2 . Condiia de plasticitate a l u i Tr e sca. Aceas t condi i e poa t e
f i ob i nu t n m od u l u r mt or .
n' corpurile m onoc r i s t a l i ne def or mai i l e pl as t i c e pot apr ea p r i n
al u nec ar e n r eea, dat or it t ens i u ni i t angenial e. D e aceea materialul
trece n starea plastic atunci cnd tensiunea tangenial maxim zmax
atinge o anumit valoare critic independent de felul strii de tensiune.
n exper ienel e de nt inder e n m om ent u l a t i nger i i l i m i t ei de pl a s t i -
c i t a t e a v em cl '= o0 , CT2 = c 3 = 0 d ec i f ol os i nd f or m u l a (I I .3.40) gs im
6 2
C ONDI I A D E PL A ST I C I T A T E
tZax = ^o/ 2- F ol os i nd u - ne de pos t u l a t u l a s u pr a i ndependenei ac es t ei
v a l or i de s t a r ea de t ens i u ne gs im d r ept condiie d e pl a s t i c i t a t e ? m a x =
= a 0 / 2 adic
oj 03 = rjfl. (2.6)
D ac t r ec em l a t ens i u ni pr i nc i pa l e a r b i t r a r e ( neor d onat e) a t u nc i
condiia apar iiei n c or p nu m a i a t ens i u ni l or el as t i c e cons t n s a t i s -
f ac er ea s imu l t an a t r ei inegal it i
I <T2 T 3 | < T 0 ' I
CT
3
ff
2 ! <
ff
0- I
a
l <*3 I < 0- O--
7
)
S t a r ea pl as t ic ar e l oc c nd c el pu in u na d i nt r e mr i mi l e car e a pa r
n pa r t ea s t ing a inegal it il or v a a t i nge va l oa r ea o-0.
C ondi i a de pl a s t i c i t a t e a l u i T r es c a poat e f i s cr is i s u b f or m a
i nvar i ant . A t u n c i ns , ea ar e o for m f oar t e compl i cat
4/ ; - 2 7 / 1 - * J ? + 96/ 4 J k + 6 4*8 = 0 . (2.8)
2 . 3 . C om pa r a r ea cel or dou condiii de pl a s t i c i t a t e. C ondiia (2.6)
n compar ai e c u condiia (2.1) par e a f i m a i s impl , deoar ece s pr e
deos eb i r e de (2.1) ea es t e o condi i e l iniar . n apl icaii ns , ea s e
compl ic pr i n f a pt u l c s c r i er ea condiiei s u b f or m a (2.6) es t e pos ibil
nu m a i a t u nc i c nd es t e cunos cut or d ona r ea c om ponent el or pr i nc i pa l e,
ceea ce n gener a l nu es t e at t de s i m p l u ; ac eas t a n u es t e neces ar pent r u
s c r i er ea condiiei (2.1).
C a s compar m a na l i t i c cel e dou condiii v om s cr i e r a por t u l pr -
il or s t ngi al e ecu aiil or (2.1) i (2.6)
H *= \ - (2.9)
C nd 7 ] = 1, a m b el e condiii
c ond u c l a acel ai r ezu l t a t , n
c a zu l 7 ] > 1 s t a r ea pl as t ic s e
ob i ne c onf or m condi i ei (2.6)
d a r nc nu c onf or m condiiei
(2.1). Mr i mea Y J s e cal cu l eaz
i m ed i a t d i n f i g. I I I . 1. A v e m
3~2R s i n | - ^ V
^1 ?3 =
1 3 C O S
( 7
W
o ) '
3
\
6,
Fi g. I I I . 1. I nt erpret area relai ei di nt re t ensi u-
ni le pri nci pal e.
C ONDI I I L E DE PL A ST I C I T A T E C E L MA I DE S F OL OSI T E 6 3
2
61-63
lima
Fi g. I I I .2. Stelele devi at or ul ui t ensi uni i .
7 - u3
d ec i
2]f 3
COS ( - * , )
D eo ar ece 0 < co < J . val o r i l e ex t r emal e snt
f]max
2Y3
3
1.
1,15. c nd
cnd w0 = 0 s au
(2.10)
F i g u r i l e cor es pu nzt oar e n for m d e s t ea pent r u r epr ezent a r ea d ev i -
a t or u l u i i r el aiil e d i nt r e t ens i u ni l e pr i nc i pa l e snt d a t e n f i g. I I I . 2 .
C a zu l pa r t i c u l a r a l forfecrii pure, c nd nu m a i T > Z = xzy = T , d ec i
= a3 =-r, <T2 = 0 , c or es pu nd l u i v)m a v = 2^3 / 3 , es t e f ol os i t l a
c om pa r a r ea c u a j u t or u l exper ienel or cel or dou condi i i d e pl a s t i c i -
t a t e. E s t e uor de ver i f i c a t c t ens i u nea k0, car e c or es pu nd e a t i n-
ger i i s t r ii pl a s t i c e, es t e a t u nc i egal c u
k0 =^ ^ 0 , 5 8 CT0, n c a zu l condiiei H u b er - Mi s es , (2.11)
1 3
k0 = 0 , 5a 0 , n c a zu l condiiei T r es c a .
(2.12)
A m b el e condiii a u c om u n f a pt u l c ecu aiil e cor es pu nzt oar e
(2.1) i (2.6) p o t ' f i f or m u l a t e d r ept condi i i i m pu s e nu m a i d ev i a t or u -
6 4
C ONDI I A DE PL A ST I C I T A T E
l u i t ens i u ni i i c ar e nu d epi nd d ec i d e t ens i u nea nor mal m ed i e am. n
c onc l u zi e c onf or m a m b el or condiii a pl i c a r ea u nei pr es i u ni h i d r os t a t i c e
n u infl u eneaz a t i nger ea d e ct r e m a t er i a l a s t r ii pl a s t i c e.
T r eb u i e s u bl iniat o t r s t u r car act er is t ic a c el ei d e a d ou a c ond i -
ii d e pl a s t i c i t a t e (2.6). Aceas t condiie, s pr e d eos eb i r e de pr i m a , nu
depinde de tensiunea principal medie, <r2.
2 . 4. Fe nome nul pierderii coeziunii (fenomenul decoeziunii)
C ondiiil e de pl a s t i c i t a t e nu epu izeaz pr ob l em a nt r u c t naint e d e
t r ec er ea n s t a r ea pl as t ic, n m a t er i a l poat e apr ea fenomenul pier-
derii coeziunii (fenomenul decoeziunii). Apar i i a l u i d epi nd e at t de f el u l
m a t er i a l u l u i c t i de f el u l s t r ii de t ens i u ne i de ob i c ei es t e d ef i ni t
c a rupere casant a materialului. Nu - 1 v om a na l i za n aceas t l u c r a r e,
pent r u c a c ea s t a apar ine t eor i ei r ezis t enei i n c ont i nu a r e v om pr e-
s u pu ne c t ot d ea u na n c a zu r i l e c er c et at e de noi n u r eal izm ncr cr i
car e pr od u c pi er d er ea c oezi u ni i .
3 . Interpretarea geometric a condiiei
de plasticitate
E s t e int er es ant i nt er pr et a r ea geomet r i c a condi i ei d e pl a s t i c i -
t at e^ nt r - u n s paiu t r i d i m ens i ona l a l t ens i u ni l or pr i nc i pa l e er 1 ( <r2, g3.
nt i v o m d a i nt er pr et a r ea geomet r i c n aces t s paiu a u nei s t r i
a r b i t r a r e de t ens i u ne (v. R . H i 11 [3]). n s paiu l t r i d i m ens i ona l a l
t ens i u ni l or , f i ecar e s t ar e de t ens i u ne es t e r epr ezent at p r i nt r - u n vec t or
a l cr u i capt P ar e c oor d ona t el e (a1, a2, o3 ). S t a r ea hidr os t at ic_de t ens i -
u ne (a, <r, rj) es t e r epr ezent at n aces t s paiu p r i n v ec t or u l PP, a cr ui
dir ecie es t e per pendicu l ar pe p l a nu l oc t a ed r i c TC de ecu aie a 1 -f-
+o2 +er3 = 0 i a i cr ui cosinui d i r ec t or i s nt (1/ ^3, 1/ 1/ 3, 1/ ^3).
D ec i v ec t or u l OP r epr ezint t ot d ea u na u n d evi a t or [c oor d onat el e pu nc -
t u l u i P s nt (s 1 ( s 2 , s3)] i se afl n p l a nu l oc t a ed r i c TC (fig. I I I . 3 , a).
D eoa r ec e condiia de pl a s t i c i t a t e (1.3) es t e independent de s t ar ea
h idr os t at ic, r epr ezent a r ea ei geomet r ic es t e o s u pr afa cil indr ic c u
gener at oar el e per pend i c u l a r e pe p l a nu l oc t a ed r i c . Aceas t s upr afa
poat e f i convex s a u concav fa de _or i gi nea s i s t em u l u i , d a r t r eb u i e
s f i e as t f el nc t v ec t or u l a r b i t r a r OP s o poat i nt er s ec t a nu m a i
nt r - u n s i ngu r pu nc t .
D i n c a u za s i m et r i ei t ens or u l u i , F (o%;) =F (o-j ,), i a r d i n c a u za ne-
cons ider r ii ef ec t u l u i l u i B a u s c h i nger F (o-,j) = F( o^), s eciunea
65
f i g . II 1.3 a. I n t e r p r e t a r e a g e o me t r i c F i g . I I I . 3 b. I n t e r p r e t a r e a g e o me t r i c
a s t r i i de t e ns i une . a c o ndi i i l o r de p l a s t i c i t a t e H u b e r -
M i s e s - H e n c k y i a l u i Tr e s c a .
T eori a plasti ci ti i c. 3183
6 6
C ONDI I A DE PL A ST I C I T A T E
ac es t ei s u pr afee, c i l i nd r i c e p r i nt r - u n p l a n oc t a ed r i c ar at c a aceea d i n
f i g. I I I . 4, a.
D u p c u m es t e uor de ar t at , condiia H u b er - M i s es - H enc k y
[v. (2. 3)]
(e-2 - a 3 )
2
+(0-3 - o-j) +(a, - a 2 )
2
= 2 a
2
(3.1)
poa t e f i i nt er pr et at c a f i i nd ecu aia s u pr afeei u nu i c i l i nd r u c i r c u l a r
(fig. I I I . 3 b) c u r a za ^2 / 3 o-0 i- axa 00' egal ncl inat fa de s em i a -
xel e pozi t i ve al e s i s t em u l u i .
C ondiia l u i T r es c a
I <*2 <73 I <
ff
0> l
C T
3 l l <
a
0> 1^1
CT
2l < 0 (
3
-
2
)
r epr ezint i nt er i or u l u nei prizmc hexagonale regulate nelimitate av nd
l a t u r a de b az egal c u ^2/ 3 a0 i nscr is n c i l i nd r u l meni onat m a i
naint e (fig. I I I . 3 a). C onf or m aces t ei int er pr et r i geom et r i c e, pu nc t el or
c ar e s e afl n i nt er i or u l u nu i c i l i nd r u s a u a l u nei pr i s m e l e c or es pu nd
s t r i el as t i c e, i a r pu nc t el or c ar e se afl pe s u pr afeel e l or l at er al es t r i
pl a s t i c e.
n f i g. I I I . 4, b snt r epr ezent at e s eciu nil e condiiei de pl a s t i c i t a t e
a l u i H u b er - M i s es - H enc k y i a condiiei d e pl a s t i c i t a t e a l u i T r es c a p r i n-
t r - u n p l a n oc t a ed r i c .
I nt er pr et r i l e geom et r i c e f ac pos ibil es t i m a r ea s t r il or d e t ens i u ne
d i n pu nc t de ved er e a l a t i nger i i s t r ii pl a s t i c e c a i c om pa r a r ea cel or
dou condiii d e pl a s t i c i t a t e.
B i b l i ogr a f i e
1. P. W. B r i d g m a n, Studi es i n L ar ge Pl ast i c Fl ow and Fr act ur e, New Yor k , 1952.
2. H . H e n c k y, Zu r T heori e plasti scher Deformat i onen und der hi er dur ch i m Mat e-
r i al herforgenfeuen Nachspannungen, Z. A. M. M. , 4 (1924) 323334.
3. R. H i l l , T he Mat hemat i cal T heor y of Pl ast i ci t y, Oxfor d, 1950.
4. M. T . H u b e r, Pr zyczynek do podstaw t eori i wyt rzyml osci , Czasopi smo T echni czne,
22, L w6w, 1904, 81: Pi sma, t om I I , PWN, War szawa, 1956.
5. R. v. M i s e s, Mechani k der festem Kor per i m plasti sch defor mabl em Zust and, G6-
t t i ng, Nachr . , Mat h, Phys, K I (1913), 582592.
Capi t ol ul I V
Te or i a deformrii plastice
1. Obs er vaii gener al e
E s t e evi d ent c cel e ce a u fos t expu s e n c api t ol el e pr ec ed ent e d es pr e
s t a r ea d e d ef or m ar e i des pr e s t a r ea d e t ens i u ne es t e c om u n at t t eor i ei
el as t icit ii c t i d i f er i t el or t eor i i al e pl as t icit ii. Difer enel e a pa r a b i a
a t u nc i c nd t r ec em l a c er c et ar ea r el aiil or f i zi c e adic a r el aiil or d i nt r e
mr imil e c ar e car act er izeaz s t a r ea de d ef or m ar e i s t a r ea de t ens i u ne.
A c es t e r el aii s nt f or m u l a t e pe b a za exper ienel or , s pr e d eos eb i r e
d e a na l i za s t r ii de d ef or m ar e c ar e oper eaz nu m a i c u m et od el e geom e-
t r i c e i s pr e deos eb i r e de a na l i za s t r ii de t ens i u ne car e apar ine noiu nil or
c ons i d er a t e n m ec a ni c a gener al
R el ai i l e f i zi ce al e t eor i ei el as t icit ii, adic l egea gener al izat a l u i
H ooc k e, a u f os t expu s e n c a p. I I i c ons t i t u i e b a za pent r u compar ai i
d i n car e r ezu l t m a i c l a r t r s t u r il e s peci f i ce al e d i f er i t el or t eor i i al e
pl as t icit ii. Relaiile fizice ale teoriei micilor deformaii elasto-plastice
adic ecuaiile lui Nadai-Hencky-Iliuin snt o gener al i zar e nemi j l oci t
a r el aiil or f i zi c e al e t eor i ei el as t icit ii i a u apr ut c a o ext r a pol a r e
a l or d i nc ol o de s t ar ea el as t ic.
T eor i a defor mr ii (ne v om f ol os i n c ont i nu a r e de aceas t d enu m i r e
pr es cu r t at ) poat e f i apl icat a t u nc i cnd n procesul ncrcrii snt
satisfcute urmtoarele dou condiii:
1) c nd dir eciil e pr i nc i pa l e al e t ens or u l u i t ens i u ni i r m n nes c h i m -
b a t e:
2) c nd configu r aia d ev i a t or u l u i t ens i u ni i es t e ps t r at .
D u p c u m s e t ie, aces t e condi i i s nt ec h i va l ent e c u cer ina c a t ens o-
r u l ? , j s r m n nes c h i m b a t , c a w 0 = c ons t i c a pa r a m et r u l l u i
6 8
T E OR I A DE F ORMRI I PL A ST I C E
L od e [ia = c ons t . C ondiiil e 1 i 2 s nt s at is fcu t e c nd variaia com-
ponentelor tensorului tensiunii este proporional. O a s t f el de ncrcare
o n u m i m simpl (v. dis cu ia amnu nit n c a p. VT ).
2. Ecuaiile Nadai-Hencky-Iliuin
2 . 1 . Bazele fizice. D a t el e f i zi c e car e s t a u l a b a za t eor i ei defor mr ii
i c ar e s e r efer at t l a s t r il e el as t i c e c t i l a cel e pl a s t i c e, pot f i des cr i s e
pr i n u r mt oar el e t r ei pos t u l a t e:
1. Direciile principale ale tensorului tensiunii coincid cu direciile
principale ale tensorului deformaiei.
2 . Tensiunea normal medie este proporional cu deformafia medie
iar coeficienttd de proporionalitate este acelai att n starea elastic ct
i n cea plastic.
3 . Intensitatea tensiunii este funcie numai de intensitatea defor-
maiei; aceast funcie trebuie s fie precizat pe calea experimental
pentru fiecare material n parte.
C ompar nd pos t u l a t el e pr ec ed ent e c u l egea gener al izat a l u i H ook e,
es t e uor de ob s er va t c difer ena d i nt r e aces t e dou gr u pe de l egi apar e
nu m a i ' n pos t u l a t u l a l t r ei l ea , i a r f or m u l a r ea de fa conine n s i ne
f or m u l a r ea ant er ioar c a u n c az pa r t i c u l a r . A c ea s t a ne ndr ept et e
s cons ider m t eor i a defor mr ii c a o gener al i zar e a t eor i ei el as t icit ii.
C oincidena dir eciil or pr i nc i pa l e al e t ens or u l u i t ens i u ni i i al e t ens o-
r u l u i def or mai ei confir m coincidena dir eciil or t ens i u ni l or t angenial e
m a xi m e c u dir eciil e defor maiil or m a xi m e de l u nec a r e, car e es t e c u nos -
cu t d i n exper i ene.
C er cet r il e l u i W. L o d e [7] i cel e al e l u i ( i . I . T a y 1 o r i
H . Q u i n n e y [15] a u ar t at c configu r aiil e d ev i a t or u l u i t ens i u ni i i
al e d ev i a t or u l u i defor maiei snt a pr opi a t e, adic es t e s at is fcu t r el aia
[x0 = [xE . C u t oa t e aces t ea s - au ob s er va t a b a t er i d es t u l de pr onu nat e,
d ec i p r i m u l pos t u l a t ar e u n c a r a c t er de l ege apr oxi mat i v.
P . W. B r i d g m a n [1] a s t u d i a t m et a l el e Su pu s e aciu nii u nei
pr es i u ni i zot r ope s i var iaia de v ol u m pr ovocat de aceas t pr es i u ne.
R ezu l t a t el e confir m d es t u l de b i ne l egea pr opor i onal i t i i d i nt r e t en-
s i u nea m ed i e i defor maia m ed i e. Mu l t e exper i ene al e a l t or cer cet t or i a u
c onf i r m a t i v a l a b i l i t a t ea c el u i de a l t r ei l ea pos t u l a t . D i n l ips de s pa -
i u t r eb u i e' s t r i m i t em pent r u m a i m u l t e amnu nt e pe c i t i t or u l i nt er e-
s at l a l u cr r i s pec i al e (v. de exem pl u [21 ) s i l a b i b l i ogr a f i a d i n l u cr r il e
[5], [8], [11].
E C UA I I L E NA DA I - HE NC K Y - I L I UI N
6 9
2. 2. Ecuaiile fizice ale teoriei deformrii. V o m t r ece a c u m l a f or -
m u l a r ea mat emat i c a l egi l or d a t e m a i naint e.
D u p c u m t im, p r i m a l ege es t e ech i val ent c u ega l i t a t ea M 0 = <oe
s a u ia = . A c es t e egal i t i v or f i s at is fcu t e i n pl u s v a
f i s at is fcu t condiia coincidenei dir eciil or pr i nc i pa l e al e c el or d oi
t ens or i a i t ens i u ni i i a i defor maiei ( pr i m a l ege) dac se a d m i t e
Tij Ti-,. (2.1)
D e a s em enea a d ou a l ege nu se deos ebet e de l egea cor es pu nzt oar e (4.5)
a t eor i ei el as t i ci t i i ; ea es t e d ec i
c m = 3Kzm. (2.2)
O d eos eb i r e es enial v a apr ea a b i a l a f or m u l a r ea mat emat i c a c el ei
de a t r ei a l egi , pe c ar e, fr r es t r nger ea gener al it ii, o p u t e m s c r i e
s u b f or m a
% =
2
(
2
-
3
)
u nd e m (s ) es t e fu ncie nu m a i de i nt ens i t a t ea defor maiei, d ec i n
m od i m pl i c i t es t e fu ncie de pu nc t (al c or pu l u i c er c et at ).
S i s t em u l ecu aiil or f i zi ce a l t eor i ei defor mr ii, adic s i s t em u l c ar e
r epr ezint gener a l i za r ea u nu i s i s t em cor es pu nzt or a l t eor i ei el as t icit -
ii c l a s i c e, poat e f i s c r i s d ec i s u b f or m a
= e, am = 3Ksm, ^ = 2 ( e<J ) ) s a . (2.4)
D ac nmu l i m cei d oi t er m eni d i n {2A)l c u t er m eni i cor es pu nzt or i
d i n (2.4) 3 a t u nc i ob i nem, in nd s ea m a de (2. 4)2 , dou l egi car e det er mi n
c om por t a r ea c or pu l u i n d om eni u l el a s t o- pl a s t i c : legea variaiei volu-
mului i legea variaiei formei
nm = 3Kzm, sa = 2m(za))eil. (2.5)
nmu l i nd (2. 5)t c u o\ ; i adu n nd l a (2. 5)2 ob i nem
*i\ = 2 m ( ea ) tu + [3K - 2m{z^ )]z,J ri. (2.6)
D ec i c nd cu noat em t ens or u l defor mai ei zit i es t e cu nos cu t fu ncia
m = m(z^ ) s e pot c a l c u l a c om ponent el e t ens or u l u i o, ; n m od u ni c .
F or m u l a (2.6) c ons t i t u i e d ec i r el aia fizic cu t at .
R el ai a (2.6) n- a f os t for mu l at at t de gener a l de l a ncepu t . L u c r a r e a
l u i H . H e n c k y [3 ] i cea a l u i A . N a d a i [8] c ons t i t u i e et a pe
7 0
T E OR I A DE F ORMRI I PL A ST I C E
s u c c es i ve de d ezvol t a r e. Legt u r a t eor i ei defor mr ii c u a l t e t eor i i al e
pl as t icit ii a f os t cer cet at d e A . A . 1 1 i u i n [5], al e cr u i l u cr r i
a u c ont r i b u i t l a d ezvol t a r ea t eor i ei defor mr i i .
R emar cm c admi nd ) = c ons t = u., ob i nem d i n r el a -
ia nel iniar (2.6) o r el aie l iniar , d ec i l egea gener al izat a l u i H ook e.
D ac pr es u pu nem c m a t er i a l u l es t e incompresibil, adic tm = 0 ,
a t u nc i am d i n (2.5), i a o va l oa r e nedet er mi nat ; aceas t mr i me o ob i nem
n aces t c az d i n ecu ai i l e de ec h i l i b r u i d i n condiiil e l a l i mi t al e pr o-
b l em ei i a r n l oc u l l u i (2.6) ob i nem d i n (2. 5)2 r el ai a fizic
S i i = 2m(%)zir (2.7)
S u b aceas t f or m es t e fol os it ades ea l egea fizic a t eor i ei defor m-
r i i . U nel e s impl ificr i car e r ezu l t de a i c i cont r ab al ans eaz deficu l t il e
l egat e de f a pt u l c t r eb u i e s fie fol os it o al t l ege de var i ai e a v ol u -
m u l u i n zona el as t ic (n c ar e i pot eza incompr es ib il it ii es t e o pr es u -
pu ner e f oar t e i nexact ) i a l t a n zona pl as t ic.
2 . 3 . Generalizri. C el e m a i gener al e r el aii f i zi ce n c a d r u l i pot ezel or
t eor i ei defor mr ii pl a s t i c e a u f os t f or m u l a t e n a nu l 1945 de W. P r a-
g e r n l u c r a r ea [10]. E l e a u f or m a u r mt oar e:
eu = m(j't, mpUl J 'Mi +q(J i / ) *]. (2-8)
u nd e fu nciil e m, p, q d epi nd e de a l d oi l ea i a l t r ei l ea i nv a r i a nt a l d ev i -
a t or u l u i t ens i u ni i i a r d ev i a t or u l t^es t e d ef i ni t n m od u l u r mt or :
hl ^iikSki-jJ i hr (2.9)
E s t e evi d ent c r el aiil e f i zi c e s t a b i l i t e a nt er i or de Ndai , H e nc k y i
I l iu in, c ons t i t u i e u n c az pa r t i c u l a r a l r el aiil or l u i W. P r a ger . E s t e
s u f i c i ent s p u ne m n (2.8)
9
c a s ob i nem l egea cunos cut de var i ai e a f or m ei (2. 5)2 .
T r eb u i e s u b l i ni a t c r el aiil e f i zi c e (2. 8) n u impl ic coincidena d i r ec -
iil or d ev i a t or i l or defor maiei i t ens i u ni i . F ol os i nd r ezu l t a t el e l u i
G . I . T a y 1 o r i H . Q u i n n e y [15] s e pot al ege pent r u m a t er i a l u l
c ons i d er a t fu nciil e m,piq n aa f el nc t r ezu l t a t el e t eor et i c e s c oi nc i -
d s at is fct or c u r ezu l t a t el e exper i m ent a l e (v. W. P r a g e r [10]).
E C UA I I L E NA DA I - H E NC K Y - I L UI N
71
2. 4. Funci a m ^ ) . D u p c u m s - a s u b l i ni a t m a i naint e, fu ncia
miz^) t r eb u i e s f i e det er minat pe c al e exper i ment al . P u t e m r ea l i za
ac eas t a pr odu c nd d i f er i t e s t r i de t ens i u ne i ms u r nd defor maiil e c or es -
pu nzt oar e. F u nci a w (c ) es t e a t u nc i det er mi nat d i n r el aia (2. 4)3 .
D a r pent r u starea de tensiune unidimensional a v em
o,
= (1 +v)e,
(2.11)
u nd e o- r epr ezi nt t ens i u nea de nt i nder e, e a l u ngi r ea , i a r v r a por t u l v a r i -
a b i l d i nt r e cont r acia t r ans ver s al i a l u ngi r e, car e t r eb u i e ms u r at i
car e es t e coeficientul de contracie transversal. n zona val ab i l i t i i
l egi i l u i H ook e adic n zona el as t ic a v em d es i gu r v = v.
D u p c u m s e ved e, r el aia a f f i = ^(e^) nu se v a d eos eb i m u l t de r e-
l aia a = f (e) ob inu t d i n ncer car ea l a nt inder e. F or m a l pu t em ob i ne
funcia l d i n fu ncia / p r i nt r - o t r a ns f or m a r e neomogen a s cr ii de pe a x a
ab s ci s el or . C a r a c t er u l d i a gr a m ei v a r m ne acel ai, ceea ce per m i t e
a pl i c a r ea diagramelor simplificate anal oge d i n c a zu l ncr cr ii l a nt i n-
der e, ns pent r u c at t rr c t i s nt c onf or m definiiei t ot d ea u na ne-
negat i ve (a i ^0 ) , aces t e d i a gr a m e t r eb u i e s fie s i t u a t e i n nt r e-
gi m e n c a d r a nu l pozi t i v (pr i m u l ) a l s i s t em u l u i de c oor d ona t e (a , )
(fig. I V . 1). C el m a i des se u t il izeaz fie d i a gr a m a ce c or es pu nd e corpului
perfect-plastic (v. f i g. I V . 2, a) fie c ea cor es pu nzt oar e corpului ecruisabil
liniar (fig. I V . 2 , b) fie o diagr am m a i compl icat .
V o m c er c et a nt i c a zu l c or pu -
l u i per f ec t - pl a s t i c (v. f i g. I V. 2 , a).
St r il e de d ef or m a r e r epr ezent at e
pr i n pu nc t el e s egm ent u l u i O A snt
s t r i el a s t i c e. A v e m d ec i
= 2[x pe OA. (2.12)
D ac, n c ont i nu a r e, i nt ens i -
t a t ea def or mai ei e_ cr et e, s t -
r i l e de d ef or m a r e v or f i r epr e-
zent a t e p r i n pu nc t el e car e se at l
pe d r ea pt a AE i v o m a vea
fl D
d 0 , 2m(e9)
^oJ z^veAE. (2.13)
Fi g. I V. 1. Car act er ul general al relai ei
Oi - ei.
7 2 T E OR I A DE F ORMRI I PL A ST I C E
P ent r u aces t e s t r i nu se r eal izeaz cor es pondena biu nivoc, d i nt r e e
i a ceea ce car act er izeaz c or pu r i l e per f ec t - pl as t i c e.
V o m t r ece a c u m l a u n c or p c u ec r u i s ar e l iniar (fig. I V . 2 , b). C a i
a nt er i or , pentru str i reprezentate prin punctele s egm ent u l u i OA, vor
f i ob l i ga t or i i relaiile (2.12)), i a r pent r u pu nc t el e s egm ent u l u i AE v om
a v ea
& " (
[
~ y-l v-)
a
o +2 ^ ,
2m( z^ ) = (1 - t/ fleji +2 j l pe AE (2.14)
u nd e (I es t e modulul de ecruisare.
2 . 5. Des cr car ea. St r il e des cr i s e m a i naint e c or es pu nd procesului
de ncrcare n c ar e es t e o fu ncie cr es ct oar e d e t i m p d ec i c nd
de / dt > 0 . D ac z^ du p ce at i nge o anu mit va l oa r e d e exem -
p l u z' n p u nc t u l B v a ncepe s des cr eas c (d s
e
/ dt < 0) a t u nc i des-
crcarea v a a vea l oc d e- a l u ngu l d r ept ei BC par al el c u OA. I n am b el e
c a zu r i r epr ezent a t e n f i g. I V . 2 pent r u u n pu nc t a r b i t r a r D p u t e m s cr i e
E C UA I I L E NA DA I - HE NC K Y - I L I UI N
73
V o m i nt r od u c e not aiil e
(2.16.1)
(2.16.2)
= * i = "7 pp< s'i 7* sh ~~ s'i ' a''> a9^i'l
i n m od a na l og pent r u s t a r ea de d ef or m a r e
L
i = i s ;n = ~ '/ >;>> e i i ~ eij g 'l = Z ') -m\ ' r
T ens o r i i rJ ,j i SJ J c a i t ens or i i cor es pu nzt or i l egai de ei , a u d ec i
c a r a c t er de var i ai i (des cr et er i) ms u r at e de l a s t ar ea not at c u s t el u .
D eoa r ec e c onf or m i pot ezel or (2.4)j a v em
Si, Ci,, Si, = 6ij,
i n afar d e aceas t a, d i n c a u za var i ai ei pr opor ional e ce a fos t admis
pent r u t ens or u l t ens i u ni i , t r eb u i e s a v em
h; = rti (2 . i 7 )
a t u nc i , folosind definiia t ens or u l u i d i r ec t or pu t em ob ine d i n (2.17)
s'i - $u = tf(9*9 - 9m), - eu m ( - s j ,
ceea ce i n nd s ea m a de (2.15) d
- sr, = 2| t (<, - eit). (2.18)
P e de al t pa r t e d i n (2:4), r ezu l t egal i t i l e
<~>m 3Ktm, n, = 3Kzm,
d ec i
<y'm - <rm = 3A'(s ; - z,). (2.19)
P u t e m t r a ns c r i e n m od u l u r mt or egal it il e (2.19) i (2.18) f ol o-
s i nd not ai i l e (2.16.1) i (2. 16. 2):
a, = 3 A T , , sr, = lyTei). (2.20)
Deci tensorii t, i 1-,; snt legali ntre ei prin legea generalizat a lui
Hooke i s at i s f ac i cel el al t e ecuaii f i zi ce al e t eor i ei el as t icit ii c l a s i c e
7 4
TEORI A DEFORMRII PL ASTI CE
expu s e n c a p. I I . A c ea s t a per m i t e c a l c u l a r ea s t r il or n pr oc es u l des cr -
cr ii n c ar e es t e cunos cut s t a r ea not at c u s t el u .
2 . 6 . Deformai i remanente. D ef or mai i l e r em a nent e (pl as t i ce) s nt
acel e def or mai i c ar e r m n ntr-un element du p nl t u r ar ea ncr c-
r i l or c ar e a u acionat a s u pr a l u i adic a t u nc i c nd au = 0. i n nd
s ea m a d e aceas t egal i t at e n (2.17) ob i nem
t & = efj e\ i - ^ (2.21)
T r eb u i e s d i s t i ngem aces t e defor mai i de def or mai i l e car e s e r ea l i -
zeaz n c or pu r i du p ncet ar ea ncr cr ii. n c or pu r i r m n, n gener a l ,
a nu m i t e t ens i u ni (tensiuni proprii s a u autotensiuni), c ar e pr od u c n a nu -
m i t e el em ent e al e c or pu l u i u nel e defor maii el as t i c e neel i b er a t e n afar
de def or mai i l e per m a nent e.
2. 7. Vari ai a coefi ci entului de contracie transversal. D u p c u m s - a
s t a b i l i t l a p u nc t u l 2. 4, c oef i c i ent u l V, c ar e ps t r eaz o va l oa r e cons t ant
n d om eni u l el a s t i c v = v es t e o mr i me var i ab i l n d om eni u l el a s t o-
pl a s t i c . P e nt r u a s es i za c a r a c t er u l aces t ei var i ai i v o m exa m i na nt in-
d er ea u niaxial n d om eni u l el a s t o- pl a s t i c (z ^ e , v. f i g. 1.1 i 1.2).
A v e m n aces t c a z
a1 = a, a2 = a3 = 0, tx = t, e2 = e; i = \ <e.
D e a i c i r ezu l t c
1 1 2v
a
m = -<y, m = y - 6,
ff
a>
= a
-
z
o = 0 +
V
)

-
(2.22)
D ac v o m nt r eb u ina ecu aiil e f i zi c e al e c or pu l u i per f ec t - pl a s t i c
a t u nc i a v em
am = 3Kzm, 0^ = <J 0,
ceea ce, du p f ol os i r ea r el aiei (2.22), ne d
a = 3(1 2 v) Kz, a = a0,
de u nd e du p c om pa r a r ea cel or d oi t er m eni ob i nem
- L _
2 GKe
(2.23)
ECUAIILE NADAY -HENCKY -ILIUIN
7 5
E s t e evi d ent c, pe ms ur a cr et er ii a l u ngi r i i , c oef i c i ent u l v se a pr o-
pi e de 0,5, a v em d ec i :
v -> 0,5. (2.24)
Aceas t c onc l u zi e es t e gener al , independent de f a pt u l dac c or pu l
es t e per f ec t - pl a s t i c s a u es t e ec r u i s a b i l ; a c ea s t a se r efer i l a t i p u r i m a i
gener al e de ncr car e. V o m om i t e demons t r ai a aces t ei t eor em e.
C onc l u zi a (2.24) c ons t i t u i e b a za pent r u s impl ificr il e f ol os i t e a d e-
s ea, s impl ificr i car e c ons t a u n pr es u pu ner ea c n s t ar ea el as t o- pl as t ic
m a t er i a l u l es t e i nc om pr es i b i l .
3. E xemple
3 . 1 . Sfer cu perei groi supus unei presi uni i nteri oare. V o m c ons i d er a
o sfer c u per ei gr oi, av nd r a za int er ioar a i c ea ext er ioar , b, s upus
ac- (iu nii u nei pr es i u ni i nt er i oa r e p (fig. I V . 3). D es pr e m a t er i a l u l s f er ei
v om pr es u pu ne c es t e u n m a t er i a l c u ec r u i s a r e l iniar .
n r ezol va r ea aces t ei pr ob l em e ne v o m f ol os i i de u n s i s t em de c oor -
d ona t e pol a r e; d i n c a u za s i m et r i ei s f er i ce a pr ob l em ei v om c ons i d er a
d oar dou dir ecii d i s t i nc t e: cea r adial ( i v a c or es pu nd e i nd i c el e r )
i c ea t angeni al (i nd i cel e t).
D ac p r i n r v om not a c oor d ona t a r adial a pu nc t u l u i c ons i d er a t ,
i ar p r i n u d epl a s a r ea r adial a t u nc i d i n, cons ider aiil e pu r geom et r i c e
car e ne s nt c u nos c u t e d i n t eor i a el a s t i c i -
t ii, r ezu l t f or m u l e evi d ent va l a b i l e i pen-
t r u s t r il e el as t o- pl as t i c e
du
d7
(3.1)
P r i n pr oi ec t a r ea for el or i nt er i oa r e c ar e
acioneaz a s u pr a u nu i el em ent a l s f er ei
ob i nem ecu aia de ec h i l i b r u , dedu s , de
as emenea, n t eor i a el as t icit ii i de as e-
m enea independent de l egea fizic ac c ep-
t at
^ + - K - c , ) = o.
ar r
Fi g. I V.3. Seci une ntr-o
(3.2) sfer cu perei groi nepl ast i -
ci zai .
76 T E OR I A DE F ORMRI I PL A ST I C E
V o m t r ece a c u m l a expr i m a r ea l u i rj i at p r i n zr i zt; d i n int u iie
v o m pr es u pu ne zT > zt, a, > ar . n p r i m u l r nd a v em
(r + 2et ), Zt zr,
I nt r odu c nd aces t e mr i mi n (2. 14), ob i nem
2 m = ( l _ Z | _ J ! _ + 2 j r >
car e i nt r od u s n (2.6) d
, + 2 ^ , + i ( C T ( ( - 2 ^ ) ,
(3.3)
(3.4)
3K + 4(1
O, = - r
3A' - 2I
(3.5)
d ec i r el aiil e f i zi c e (des t u l de neat ept at e) snt r el aii l i ni a r e, d a r nu
om ogene. Nu m a i n c a zu l pi == pt ob i nem 2yis '= o0 i a r r el aiil e
d ev i n om ogene r edu c ndu - s e l a l egea l u i H ook e.
I nt r odu c nd ar i cs, n ecu aiil e de ec h i l i b r u (3.2) i f ol os i nd r el aiil e
(3.1) ob i nem ecu aia difer enial a pr ob l em ei
aht 2 d 2 ^ 2 n
uV
2
r Qf r K
i n car e
l ji / 3A' + 4pi
I nt egr a l a gener al a ecu aiei (3. 6) ar e f or m a
(3.6)
(3.7)
r , D 2 CI
u = Cr H r I n r,
r* 3 A"
(3.8)
E X E MP L E 77
u nd e C i D s nt c ons t a nt e de i nt egr a r e.
I nt r odu c nd (3. 8) n (3.1) i a poi aces t ea
n (3.5) ob i nem expr es i a gener al pent r u
t ens i u ni
ar = 3KC + 2 0 I n r
3KC + 2 0 l n r +
4pZ)
2yJ )
(3.9)
+O .
Fi g. I V.4. Seci une t ransver-
S a d m i t e m a c u m c pent r u o anu mit v a -
l oar e a pr es i u ni i v or apr ea n per et el e s f er ei
dou zone c onc ent r i c e I i II (fig. I V . 4);
cea ext er ioar el as t ic i cea int er ioar ^ ^ S d E f p S f f ^
el as t o- pl as t ic, des pr it e pr m t r - o s u pr afaa
sfer ic de r az R.
n d et er m i na r ea s t r il or de def or mai e i de t ens i u ne v om ncepe
c u zona II. C ondiiil e l a l imit pent r u aceas t zon snt
< 7 F | r=a - p, Ot'\ r-R "o-
ceea ce du p f ol os i r ea r el aiil or (3.9) per m i t e c a l c u l a r ea c ons t a nt el or
de i nt egr a r e:
2
5 _ - i l ^ _ l i n _ i A ,
K
3
3 K 3 K
Du A %
3 K
Q.
R
s
. (3.10)
I nt r odu c nd (3.10) n (3.8) i (3.9) p u t em d et er m i na mr imil e car e d ef i -
nes c s t a r ea d e d ef or m ar e s i s t ar ea de t ens i u ne n zona II
/ / / =
1 a0
O # , 2 O. f
1 r m t
r
a
8 A' a
\ 9 K a
3
3 J C J 6
ai ' = K - O) ( l - 4) + 2 01 n - ^ - / >, (3.11)
3 a
3 1
r
3
) a
a\ < L I (o- - O) ^ (2 + 4)+ 2 0 1 n - + (O - / ),
3 a
3
\ r* I a
n car e figu r eaz o s ingur necu nos cu t , mr i mea R, ce v a f i cal cu l at
m a i t r ziu .
78
TEORI A DEFORMRII PLASTI CE
S t r ec em a c u m l a zona el as t ic I. P ent r u aceas t zon s e pot f ol os i
evi d ent f or m u l el e (3.8) i (3.9) nl ocu ind yi p r i n ix i ega l i t a t ea i i = 0
car e r ezu l t . C ondiiil e l a l i mi t pot f i s cr i s e a c u m
a', \ ,~b 0 , a\ \ ,^R = a0.
C ons t a nt el e d e i nt egr a r e c a l c u l a t e c u aces t e condi i i s nt
Ci = - t , D' = - ^ R
3
, (3.12)
9 K b
3
6 | i v '
car e i nt r o du s e n (3.8) i (3.9) du p l u a r ea n c ons i d er a r e a s i m pl i f i -
cr il or a na l i za t e, d a u
9 K b
3
R u. ,i
j 2 R
3
v, = o-
(3.13)
3 0 b
3
\ r
3
}
n (3.13) s i ngu r a mr ime necu nos cu t es t e d i n nou R. V o m d et er m i na
R d i n condiia
u'\r =R = u'i \r mK, (3.14)
ceea ce c ond u c e l a u r mt oar ea ecu aie pent r u d et er m i na r ea l u i R
'- Kff^f^M+M**'
(315)
Aceas t ecu aie, n c a zu l n car e es t e dat va l oa r ea pr es i u ni i p, poat e
f i r ezol vat nu m er i c n r a por t c u R, c ar e i nt r od u s a poi n (3.11) i (3.13)
fu r nizeaz s ol u ia compl et a pr ob l em ei . Se poa t e ver i f i c a c s at i s -
f ac er ea condiiei (3.15) as igu r d e as em enea ps t r ar ea cont inu it ii
t ens i u ni l or aT i o-, l a f r ont i er a d i nt r e zonel e / i / / , pent r u c a v em
O
1
, \ r=R = O
1
/ \ r~R , \ r-R fl
1
| f - f
D i n ecu aia (3.15) se poa t e uor d et er m i na p r i m a valoare critic px
c ar e c or es pu nd e apar iiei pr i m el or defor mai i pl a s t i c e l a s u pr afaa
int er ioar a s f er ei . E s t e s u f i c i ent s p u ne m R = a, p e nt r u a ob ine
P l =^0 ( i - y (3. i 6)
E X E MPL E
79
V o m t r ec e a c u m l a s t a b i l i r ea c el ei de a doua presiuni critice, adic
a pr es i u ni i pent r u car e vor apr ea pr i m el e defor maii pl a s t i c e l a s u pr a -
faa ext er i oar a s f er ei , a t u nc i c nd gr os i m ea zonei el as t i c e / s e mi co-
r eaz l a zer o. Va l oa r ea aces t ei pr es i u ni , pz, o v om d et ei m i na d i n (3.15)
pu n nd R = b; s e ob ine
pt = | [<r 9 - a)| - l ) + 2 Q I n ^ . (3.17)
E xi s t ena n per et el e s f er ei a dou zone / i II, pr es upus de noi ,
es t e as igu r at a t u nc i c nd p s at i s f ac e condi i a
Pi<P<Pz-
Sol u ia dat m a i naint e es t e b azat pe l u c r a r ea l u i evcenk o [14]
(v. de as em enea [16]).
3 . 2 . T u b cu perei groi supus une i presiuni interioare. P r ob l e m a
defor mr i i el as t o- pl as t i c e a u nu i t u b c u per ei gr oi es t e m u l t m a i c om -
pl icat dec t pr ob l em a s f er ei c u per ei gr oi. D e aceea r enu nm l a r ezol -
v a r ea gener al t r i mi nd c i t i t or u l l a l it er at u r
1 1
(v. de ex. [13] i [6])
i ne v o m l i m i t a nu m a i l a problema plan adic l a a na l i za compor t r i i
u nu i t u b al e cr ui aciu ni t r a ns ver s a l e per pend i c u l a r e pe ax r m n
l a dis t ane egal e nt r e el e. A c ea s t a es t e pos i b i l a t u nc i c nd acioneaz
nit e for e a xi a l e al es e n m od cor es pu nzt or s a u , ceea ce es t e acel ai
l u c r u , c nd defor maiil e a xi a l e s nt mpi edi cat e pr i n f i xa r ea c a pet el or
evi i . P r es u pu ner ea noas t r o pu t em s cr i e s u b f or m a (f ol os i m s i s t em u l
d e c oor d ona t e c i l i nd r i c e)
2 = 0. (3.18)
S e p r es u p u ne de as emenea c m a t er i a l u l t u b u l u i es t e perfect-plastic
i incompresibil, d ec i c
em = 0 . (3.19)
D ac n (3.19) i nt r od u c em r el aiil e geom et r i c e c u nos c u t e d i n t eor i a
el as t icit ii
r = ^ , e, = ^ (3.20)
J ) Pr obl ema t ubul ui cu perei groi este anal i zat mai amnuni t n cap. V pe baza
i pot ezel or t eori ei curgeri i .
80 T E OR I A DE F ORMRI I PL A ST I C E
(u es t e d epl a s a r ea r adial ) i l u m n c ons i d er a r e s i (3.18) ob i nem
ecu aia difer enial
du . 11 r.
+- = 0 (3.21)
dr r
x
'
a cr ei int egr al gener al
* = 7 (3.22)
es t e s ol u ia at t pent r u zona el as t ic (R ^ r ^ b) c i l i pent r u cea pl a s -
t ic (a ^ r ^ R); not aiil e u t i l i za t e pent r u r aze s nt anal oge c u not aiil e
d i n c a zu l s f er ei c u per ei gr oi.
D i n (3.22) r ezu l t f or m u l el e pent r u defor maii
= s , = . s <= 0. (3.23)
V o m tr ece a c u m l a gsirea, str ii de t ens i u ne n zona el as t ic / .
D i n c a u za incompr es ib il it ii m a t er i a l u l u i , l egea l u i H ooc k e determin
s t a r ea d e t ens i u ne n afar de o cons t ant c ar e r epr ezint s t a r ea h i d r o-
s t at ic
C (
<s\ <rf = 2u . , nj rj, = 2y. , a'. a'm m 0.
(3.24)
P en t r u det er mi nar ea l u i o', vo m u t i l i z a condiia de ec h i l i b r u
da
1
a
1
- a '
- 7 7 - +- H =0 , (3.25)
car e du p f ol os i r ea r el aiil or (3.24) d
doL
= 0 , d ec i < = c ons t .
dr
P u t e m d et er m i na a c u m c ons t a nt el e C i a'm d i n condi i i l e l a l imit
fjf | ,= R = a 0 , 0' ! ,=/, = 0 .
D i n p r i m a condiie ob i nem r el aiil e i m por t a nt e
C = M 1 , = (3-26)
E X E MP L E
B l
car e i nt r od u s e n cea d e- a d ou a condiie d a u
a , (
3
-
2 7
)
i a r du p i nt r od u c er ea n (3.24) s e pot c a l c u l a t ens i u ni l e n zona el as t ic
i n car e
g == K n = : P>
(3.29)
u nd e p es t e pr es i u nea pe s u pr afaa de c ont a c t d i nt r e cel e dou zone.
A c u m v o m t r ece l a d et er m i na r ea t ens i u ni l or n zona 11. Kel ai a
fizic (2.7) d
2m t s\ ' = 2m t s j ' = 2m zz = 0 , (3.30)
car e t i n nd s ea m a de er
s, c ond u c e l a
(3.31)
I nt r odu c nd (3.31) n condiia de pl a s t i c i t a t e ob i nem m a i tatii | s, | -
= | s{
7
| = K
i a r d i n
condiia cont inu it ii d ev i a t or u l u i l a f r ont i er a
d i nt r e zone (r = R) du p l u a r ea n c ons i d er a r e i a r el aiil or (3.24)
i (3.26) r ezu l t
s i de a i c i
v.
*o>
s . = 0
(3.32)
(3. 32')
Mr i mea o v om c a l c u l a int r odu c nd (3.32) n ecu aia de ec h i -
l i b r u (3.25). A s t f el s e ob ine ecu aia difer enial
d a "
m
dr
2A
(3.33)
car e du p r ezol va r e d
ej f = 2k0 I n r + D.
T eor i a plasti ci ti i c. 3183
82
TEORI A DEFORMRII PL ASTI CE
C ons t a nt a D o cal cu l m d i n condiia d e c ont i nu i t a t e pe f r ont i er a d i nt r e
zone
D e c i
i n cel e d i n u r m
am
i ?
2
6
2
a'm \ r-R
21nJft0 (3.34)
(3.35)
C a i pent r u zona el as t ic s ol uia es t e nc i ncompl et , deoar ece
n- a m d et er m i na t p n a c u m va l oa r ea r a zei R. V o m f ace a c ea s t a a c u m
f ol os i nd condi i a l a l i mi t pe s u pr afaa int er ioar
o ' | . =p.
D e a i c i ob i nem o ecu aie t r ans cendent
P
o a j
0'
(3.36)
car e, n c a zu l n c ar e r azel e a i b pr ec u m i pr es i u nea p s nt d a t e, poat e
f i r ezol vat nu m er i c n r a por t c u R. D u p i nt r od u c er ea v a l or i i ob i nu t e
n (3.28) i (3.35) ob i nem s ol u ia cu t at a pr ob l em ei .
Prima presiune critic car e c or es pu nd e ncepu t u l u i defor mr i i
pl a s t i c e l a s u pr afaa int er ioar a t u b u l u i o ob i nem pu n nd n (3.36)
R a. D e a i c i r ezu l t f or m u l a i mpor t ant
(3.37)
A doua presiune critic (car e c or es pu nd e dis par iiei zonei el as t i ce)
s e cal cu l eaz pu n nd R = b, d ec i
P2
2k0 I n (3.38)
B I B L I O G R A F I E
83
n nch eier e v om m a i c a l c u l a f or a P neces ar pent r u meni ner ea
t u b u l u i n s t a r ea de d ef or m ar e pl an. E s t e evi d ent c
P = 2nr af / dr +^ 2TC r of dr.
D u p s u b s t i t u i r ea l u i a\ i a
1
' i ef ec t u ar ea int egr r ii ob i nem
P = r c a
2
( l - ^ +2 1 n ^) 0 ,
deci i ndep endent de val o ar ea p r es i u ni i p a vem [v. (3.36)]
P = T I a*p. (3.39)
A c eas t a es te for a c u car e pr es i u nea int er n acioneaz a s u pr a d op u -
r i l or c u c ar e t u b u l a r pu t ea s f i e nchis . n aces t m od s - a d ov ed i t ,
d es t u l de neat ept at , c c a zu l s t r ii pl a ne de d ef or m ar e c er c et at d e noi ,
s e r eal izeaz n t u b u r i c u per ei gr oi confecionai d i nt r - u n m a t er i a l
per f ec t - pl a s t i c i nc om pr es i b i l , t u b u r i l e f i i nd nchis e c u d opu r i .
Aceas t anal iz i ps t r eaz v a l a b i l i t a t ea nu m a i dac
Pi < P < Pr (3-40)
B i b l i ogr a f i e
1. P. W. B r i d g m a n , T he Physi cs of Hi gh Preseure, L ondon, 1931.
2. H . E . D a v i s, E . R. P a r k e r , Behavi or of steel under bi axi al stress as de-
t er mi ned by tests on tubes, J . A ppl . Mech. 3, 15, (1948), 201215.
3. H . H e n c k y, Zu r T heori e plasti scher Defor mat l onen und der hi er dur ch i m Ma -
t er i al hervorgerufenen Nachspannung, ZA MM, 4, (1924), 323334.
4. A . A . I 1 i u i n , Svi az mej du teori ei Sen-Venant a-L evi -Mi zesa i teori ei mal h
uprugo-pl ast i cesk i h deformai i , Pr i k l . Mat . Meh., Z, 9 (1945), 207208.
5. A . A . 11 i u i n, Plasti ci nost, Mosk va, 1948.
6. A . M. K a c i a n o v, Osnov t eori i plasti ci nosti , Mosk va, 1956.
7. W. L o d e , Versuche i i ber den E i nfl uss der mi tflesen Haupt spannung auf das Fl i es-
sen der Met al l e-E i sen, Kupfer u nd Ni ck el , Z. Physi k , 1112, 36 (1926).
8. A . N d a i , Plasti ci ty, a mechani cs of the plasti c state of matter, New Yor k , 1931
9. A . N d a i , T heor y of fl ow and fracture of soli ds, voi . 1, New Yor k , 1950.
10. W. P r a g e r , Stri n hardeni ng under combi ned strcsses, J . A ppl . Phys., 12, 16
(1945), 837840.
84
T E OR I A DE F ORMRI I PL A ST I C E
11. W. P r a g e r , T he stress-strai n l aw of the mat hcmat i cal t heory of pl ast i ci t y-a survey
of recent progress, J . A ppl . Mech., 3, 15, (1948), 226233.
12. W. P r a g e r , P. G. H o d g e , J r. T heor y of Perfectly Pl ast i c Soli ds, New Yor k -
L ondon, 1951.
13. V. V. S o k o l o v s k i , T eor i a plasti ci ti i , t r aducer e d i n l i mba rus, E di t u r a
tehni c, Bucuret i , 1954.
14. K . N. e v c e n k o , Uprugo-pl ast i cesk ai a deformai a sfer pod dei stvi em r avno-
mer no raspredelennogo davl eni a, Sb, Vopros pr ognost i i deformai i met al l ov
i spl avov", 8, Magi z, Mosk va, 1954.
15. G. I. T a y 1 o r, H . Q u i n n e y, T he plasti c di storti on of metals, T r ans. Roy.
Soc. (L ondon) A 230 (1931), 323362.
16. W. U r b a n o ws k i , E l ast o-pl ast yczne odkszt al ceni a k ul i grubosci ennej poddanej
dzi al ani u ci sni eni a wewnt rznego, Ar ch. Mech. Stos., 4, 8 (1955), 519532.
Capi t ol ul V
Te or i a cur ge r i i plastice
1. Bazele fi zi ce
P r es u pu ni nd c pr opr iet il e m a t er i a l u l u i l a nt inder e i l a c om pr e-
s i u ne s nt i d ent i c e (fig. V . l ) , p u t e m des cr i e gr a f i c u l ob inu t d i n p r ob a
l a c om pr es i u ne i nt inder e n dou m od u r i , f i e c u a j u t or u l u nei r el ai i
fu ncional e c ar e l eag mr imi f i ni t e s = f (a), fie s u b f or m a d i f er en-
| ial d s =/ '(ff)d<r unde fu ncia f(a)
t r eb u i e s f i e impar n r a por t
(i i a, pent r u a a s i gu r a pos i b i l i t a -
t ea d es c r i er i i c u aceeai for mu l
i gr a f i c u l u i pent r u nt inder e i a
c el u i pent r u c om pr es i u ne.
U n exem pl u b u n pent r u o
as t f el de d es c r i er e poat e f i r el aia
= a-.n + fl3a
3
+ fl5o
5
-f- ...
snt
(1.1)
co ns tante u nde av a3
oarecare.
D es cr i er ea difer enial cor es
pu nzt oar e v a a vea f or m a
d e = p(<i)d<x, (1.2
u nde c oef i c i ent u l f3(cr)
+ 3a3a
2
+55 a
4
+... es t e i nv er -
sul pa nt ei t a ngent ei .
6
1
1 A 8
/ /
0
T I
V. l . Gr afi cul a E pent r u nti ndere
si compresi une.
86
T E OR I A C UR GE R I I PL A ST I C E
n c a zu l nt inder ii s a u c om pr es i u ni i s i m pl e r el ai i l e (1.1) i (1.2)
s nt ec h i v a l ent e; f i ecar e d i nt r e el e s e poa t e ob i ne d i n ceal al t fie p r i n
difer enier e f i e p r i n i nt egr ar e. n c a zu l s t r ii c om pl exe de t ens i u ne,
n gener a l r el aiil e f i zi ce expr i m a t e s u b for m difer enial n u s nt i nt e-
gr a b i l e i n u v or pu t ea f i r edu s e l a r el ai i car e l eag nu m a i mr i mi
f i ni t e. D e ac eea exis t dou m od u r i d i f er i t e de d es c r i er e a r el aiei o- e
i p r i n u r m a r e dou gr u pe de t eor i i : t eor i a defor mr ii, c a r e caut s
u t i l i zeze c h i a r r el aii nt r e def or mai i i t ens i u ni i t eor i a c u r ger i i pl a s -
t i c e c ar e for mu l eaz ecu aiil e d e s t ar e nt r e vi t eze s a u cr et er i al e def or -
mai i l or i vi t eze s a u cr et er i al e t ens i u ni i .
T eor i a defor mr i i a f os t expu s n c a pi t ol u l pr ec ed ent . n pr ezent u l
c a pi t ol ne v o m oc u pa de d i f er i t e t eor i i al e c u r ger i i pl a s t i c e.
2 . Teori i le curgeri i plastice care descri u comportarea
materi alului perfect plastic
V or b i nd d es pr e pr opr iet il e m a t er i a l u l u i ob i nu t e pr i nt r - o expe-
r ien d e nt inder e s a u c om pr es i u ne a u a t r a s d ej a at eni a a s u pr a f eno-
m enu l u i ecr u is r ii m a t er i a l u l u i n t i m p u l pr oc es u l u i de d ef or m a r e.
A c es t f enom en c ons t i t u i e u na d i nt r e pr ob l em el e d e b az d e car e se ocu p
t eor i a moder n a pl as t icit ii. n c a zu l s t r ii u ni a xi a l e de t ens i u ne
ef ec t u l ecr u is r ii m a t er i a l u l u i es t e d es c r i s n m od s i m p l u , pr i n por i -
u nea c u r b i l i ni e a c u r b ei c a r a c t er i s t i c e e=/ ( c ) . O m a r e d i f i c u l t a t e
i nt er vi ne l a d es c r i er ea a c es t u i f enom en pent r u o s t ar e compl ex d e
t ens i u ne. D e ac eea u nel e t eor i i al e pl as t icit ii negl ij eaz c u t ot u l f eno-
m e nu l ecr u is r ii m a t er i a l u l u i . G r a f i c el e nt inder ii s i m pl e, c ar e r epr e-
zint i d ea l i za r ea gr a f i c u l u i r ea l ce s t l a b a za t eor i ei c or pu r i l or per f ect
pl a s t i c e, s nt r epr ezent at e n f i g. 1.3, b i 1.4, c.
D ac l u m d r ept baz gr a f i c u l d i n f i g. 1.3, b ob i nem t eor i a c or pu -
r i l or el as t o- per f ec t - pl as t i c e, i a r dac ne b azm pe gr a f i c u l d i n f i g. 1.4, c
ob i nem t eor i a c or pu r i l or r i gi d - per f ec t - pl a s t i c e. D ac cer cet m s t ar ea
compl ex de t ens i u ne a t u nc i pl a s t i c i za r ea m a t er i a l u l u i es t e d et er m i -
nat d e s at i s f ac er ea u nu i a nu m i t c r i t er i u pe car e l n u m i m condiia de
plasticitate.
n aces t c a pi t ol v om pr es u pu ne c condiia de pl a s t i c i t a t e r epr ezint
n s paiu l t ens i u ni l or o s u pr afa net ed i convex, adic aceas t s u pr a -
fa nu mi t u neor i i suprafa de curgere s au suprafa de ncrcare ar e
n f i ecar e pu nc t u n s i ngu r p l a n t a ngent b i ne d et er m i na t . V o m pr e-
s u pu ne d e a s em enea c s u pr afaa d e c u r ger e nconj oar or i gi nea s i s -
t em u l u i .
T E OR I I L E C UR GE R I I PL A ST I C E C A R E DE SC R I U C OMP OR T A R E A MA T E R I A L UL UI gjj
F i g. V. 2. Suprafaa de curgere F(o-jj) = 0;
a pentru mat eri al ul elasto-plasti c b pent ru materi alul ri gi d-plasti c
U n exem pl u de condiie d e pl a s t i c i t a t e c ar e s at i s f ace aces t e i pot eze
es t e condi i a l u i H u b er - Mi s es , pe c nd f oar t e m u l t u t i l i za t a condi i e d e
pl a s t i c i t a t e a l u i T r es c a n u s at i s f ac e condi i a r ef er i t oar e l a net ezi m ea
s u pr afeei.
O condi i e de pl a s t i c i t a t e poa t e f i s cr is s u b f or m a
% , ) =0 , (2.1)
u nd e fu ncia F es t e o fu ncie s imet r ic r ef er i t oar e l a c,j i a,i i es t e
al eas a s t f el nc t F < 0 s cor es pu nd s t r il or el as t i ce s a u s t r il or
r i gi d e (fig. V. 2 ), i a r F 0 s cor es pu nd s t r il or pl a s t i c e.
S pr es u pu nem c nt r - u n m a t er i a l el a s t o- pl a s t i c v i t eza t ot al de
d ef or m a r e i-t; es t e s u m a pr i i el as t i c e a vi t ezei de d ef or m a r e i\ ; i a
pr ii pl a s t i c e i
p
it:
ii; = H; + i,. (2.2)
S i nt r od u c em d ev i a t or i i v i t ezei d e d ef or m a r e c onf or m def i ni i ei
hH^iv-iX. ^=l e , i+ (2.3)
i d ev i a t or i i vi t ezei de t ens i u ne s u b f or m a
sa oi; f j m S, j , <rm = a a, (2.4)
v. I I 3 . 2 1 i 3. 31).
8 8
TEORI A CURGERI I PLASTI CE
P a r t ea el as t ic a defor maiei es t e r ever s ib il . R el ai i l e d i nt r e t ens i u ni
i defor maii expr i m a t e c u a j u t or u l l egi i l u i H ook e pot f i s cr i s e i s u b
f or m a (v. c a p. I I 4.6)
u nd e E, [x i v r epr ezint r es pec t i v m od u l u l l u i Y ou ng , m od u l u l de f or -
f ecar e i c oef i c i ent u l l u i Poi s s on.
E cu ai a (2.5) poat e f i scris i s u b f or m a a dou r el aii (v. c a p. I I
- 4 . 7 i 4. 1 0 ):
t'i = in,
z
> = * (
2
-
6
)
u nd e
3K =
2v
F or m a (2.5) es t e m a i comod n apl icaii c nd es t e c a zu l s s e s cr i e r el a -
iil e f i zi c e pent r u c or pu r i l e el as t o- pl as t i c e.
P r es u pu nem a poi c m a t er i a l u l es t e pl a s t i c i nc om pr es i b i l , adic
def or mai i l e pl a s t i c e nu infl u eneaz a s u pr a var iaiei v ol u m u l u i . C on-
di i a d e' i nc om pr es i b i l i t a t e poat e f i scris s u b f or m a
A c u m ne v o m oc u pa de d ef i ni r ea pr ii pl a s t i c e a vi t ezei de d ef or m ar e.
nt r eaga t eor i e a c u r ger i i es t e b azat pe pr es u pu ner ea existenei poten-
ialului plastic. Ne v om c onvi nge c pent r u d es c r i er ea compor t r i i c or pu -
r i l or per f ec t - pl as t i c e c a i a c or pu r i l or car e pr ezi nt ef ec t u l ecr uis r ii
v om pu t ea f ol os i aceas t pr es u pu ner e. S u b l i ni em de pe a c u m , c exi s -
t ena pot enial u l u i pl a s t i c nu poat e f i dedus , n m o d r i gu r os i gener al ,
ana'l iznd m a t em a t i c pr opr iet il e f i zi c e al e m a t er i a l el or pl a s t i c e.
P r i m u l m od d e expu ner e poat e f i c el a xi om a t i c , adic v om pr es u pu ne
c n c ont i nu a r e ne v om oc u pa nu m a i de acel e c or pu r i pent r u c ar e a d m i -
t er ea exi s t ent ei pot enial u l u i es t e j u s t ificat . Accept nd aces t m od de
expu ner e s e poa t e a d m i t e n m od a xi om a t i c c r el aiil e f i zi c e r ezu l t d i n
pot enial u l pl a s t i c , i a r a poi s e poat e i nd i c a car e d i nt r e pr opr i et i l e
m a t er i a l el or pot f i des cr i s e i car e t r eb u i e om i s e.
Se poa t e aj u nge l a noiu nea de pot eni al pl a s t i c i pe o al t c al e p r i n
a c c ept a r ea a pr i or i a u nor pos t u l a t e c onvena b i l e, car e s l i m i t eze c l a s a
TEORI I L E CURGERI I PLASTI CE C A RE DESCRI U COMPORT A REA MA TERI A L UL UI gO,
c or pu r i l or d es c r i s e, d a r n acel ai t i m p s per mi t o des cr i er e mat emat i c
u nit ar a c l a s ei al es e.
P e nt r u d es c r i er ea compor t r ii c or pu r i l or per f ec t - pl as t i c e v om u r m a
pr i m a c a l e, i a r m et od a a d ou a o v om f ol os i pent r u a na l i za r ea pr opr i e-
t il or c or pu r i l or car e pos ed ef ec t u l ecr u is r ii.
Noi u nea de pot enial pl a s t i c a f os t int r odu s pent r u p r i m a oar
d e R . M i s e s [37].
S pr es u pu nem c n s paiu l t ens i u ni l or es t e definit fu ncia G
= G(rj,-;), c ar e j oac r ol u l pot eni al u l u i . P u t e m deci s cr i e
u nd e X es t e u n pa r a m et r u oar ecar e deocamdat ned et er m i na t .
Se obinu iet e s s e i d ent i f i c e fu ncia G , c ar e r epr ezint pot eni al u l
pl a s t i c , c u fu ncia F, c ar e i nt er vi ne n condiia de pl a s t i c i t a t e. O a s t f el
d e pr es u pu ner e es t e d es i gu r r es t r ict iv, d a r ea per m i t e s f a c em i nt er -
pr et r i m a i s i m pl e. V o m expl i c a a c ea s t a anal iz nd condiiil e de ncr -
c ar e i de des cr car e.
Pr es u pu n nd G = F, pu t em s cr i e r el aia (2.8) a s t f el :
Rel aia fizic (2.9) o nu m i m legea de curgere asociat.
I nt er pr et a r ea geomet r ic es t e u r mt oar ea: t ens or u l de d ef or m a r e
pl as t ic, c ons i d er a t c a vec t or n s paiu l t ens i u ni l or c u nou d i m ens i u ni ,
ar e dir ecia nor m a l ei ext er i oar e l a s u pr afaa de cu r ger e (fig. V. 3 ).
A c u m v o m a na l i za condiiil e c ar e def i nes c s t ar ea de ncr car e i
de des cr car e.
Dac F < 0, a t u nc i pu nc t u l d i n s paiu l t ens i u ni l or car e r epr ezi nt
s t ar ea act u al de t ens i u ne, se afl n i nt er i or u l s upr afeei de c u r ger e
( pu nc t u l P' n f i g. V. 3 ); n aces t c a z fie a v em nu m a i defor maii el as t i c e,
fie nu a v em ni c i u n fel de defor maii, a c ea s t a depinz nd de f a pt u l dac
cons ider m u n m a t er i a l el as t o- pl as t i c s a u u nu l r i gi d - pl a s t i c , d ec i n
aces t c az X = 0 .
Dac F = 0 , a t u nc i pu nc t u l , car e r epr ezint s t ar ea act u al de t en-
s i u ne, s e afl pe s u pr afaa de c u r ger e ( pu nc t u l P n f i g. V. 3 ) d ec i m a t e-
r i a l u l es t e pl a s t i c i za t . D ac n aces t e condiii exis t s a u nu cr et er i al e
defor maiei pl a s t i c e a c ea s t a s e det er mi n p r i n condiia c ar e s t ab il et e
dac s t a r ea anal izat es t e o s t ar e de ncr car e s au de des cr car e.
-
Fi g. V. 3. I nt erpret area geometri c a relai ei (2.9).
S t a r ea de ncr car e pent r u u n m a t er i a l per f ec t - pl a s t i c es t e definit
p r i n condiia
^ a , ; = 0 . (2.10)
dan
Aceas t condi i e poat e f i int er pr et at n s paiu l t ens i u ni l or c a pr o-
d u s u l s c a l a r a d oi vec t or i , v ec t or u l gr a d F de c om ponent e dF jdaij i
v ec t or u l vi t ez de var i ai e a t ens i u ni i a,,.
R el ai a (2.10) ar at , c cr et er ea t ens or u l u i t ens i u ni i r epr ezent at
p r i nt r - u n vec t or n s paiu c u nou d i m ens i u ni , t r eb u i e s se af l e n t i m p u l
pr oc es u l u i d e ncr car e n p l a nu l t a ngent l a s u pr afaa de c u r ger e.
C ondiia d e des cr car e
^ i , < 0 (2.11)
ar at c v ec t or u l cr et er ii t ens i u ni i n t i m p u l pr oc es u l u i de des cr car e
es t e d i r i j a t ct r e i nt er i or u l s u pr afeei de c u r ger e. D i n cau z c m a t er i a l u l
a na l i za t es t e per f ec t pl a s t i c nu exis t s t r i pent r u c ar e ar f i s at is fcu t
condiia
T E OR I I L E C UR GE R I I PL A ST I C E C A R E DE S C R I U C OMP OR T A R E A MA T E R I A L UL UI 0,{
nt r u c t defor maiil e pl a s t i c e s nt i r ever s i b i l e, v i t eza de var i ai e
a ener gi ei de d ef or m ar e pl as t ic r ef er i t oar e l a u ni t a t ea de v ol u m , n u -
mi t i viteza de variaie a energiei de disipaie, t r eb u i e s fie pozi t i v
dac es t e s at is fcut condiia de pl a s t i c i t a t e i s t a r ea cer cet at r epr ezi nt
o ncr car e (F = 0 i F = 0 ). A t u n c i es t e s at is fcut r el aia
W> = vz?; > 0. (2. 12)
F ol os i nd r el aia (2.8) pu t em s c r i e
W> = Oijij = au X > 0 . (2.13)
daij
D eoa r ec e a m pr es u pu s c s u pr afaa de] cu r ger e es t e convex i
nconj oar or i gi nea s i s t em u l u i , u ng h i u l 9 d i nt r e vec t or i i eu i 9F/9rj ,j es t e
u n u ngh i as cu it , <p < TZJ 2, d ec i
- j - a i i >0 . (2.14)
P e b a z a r el aiil or (2.13) i (2.14) r ezu l t c onc l u zi a
X > 0 pent r u F = 0 . (2.15)
Aceas t c onc l u zi e o pu t em f or m u l a a s t f el : X es t e t ot d ea u na p oz i t i v
i n u es t e egal c u zer o dec t dac s t a r ea d e t ens i u ne s at i s f ace condi i a
de pl a s t i c i t a t e i nu ar e l oc o des cr car e.
C onc l u zi a de m a i naint e poat e f i scris n u r mt oar ea for m m a t e-
mat ic :
X = 0 , dac F < 0 s a u F = 0 i F = or,, < 0
foi-,
X > 0 , dac F = 0 i F = 0 .
(2.16)
T r eb u i e s u b l i ni a t c X nu r epr ezint o cons t ant a m a t er i a l u l u i c i es t e
u n pa r a m et r u deocamdat ned et er m i na t .
Se poa t e ob s er va uor , c n f i ecar e pu nc t d e pe s u pr afaa de c u r ger e
es t e s at is fcu t ega l i t a t ea
iji} = 0 . (2.17)
x
) Aceast probl em va fi anali zat amnuni t t ot n acest capi t ol n cadr ul di scu-
tri i post ul at el or fundament al e ale teori ei plasti ci ti i .
02
T E OR I A C UR GE R I I PL A ST I C E
S c r i i nd pa r t ea s t ing a ac es t ei egal it i s u b f or m a
o, - j f ; = A ~r }, ; , (2.18)
v ed em c pe s u pr afaa de c u r ger e s a u es t e s at is fcu t condi i a de n-
cr car e (dFjdo^iti; 0 s i a t u nc i X > 0 s au a v em o des cr car e i a t u nc i
X = 0 .
Adu n nd vi t ezel e de d ef oi m a r e el as t i c e (2.6) i cel e pl a s t i c e (2.9)
i l u nd n c ons i d er ar e condi i a d e i nc om pr es i b i l i t a t e (2.7) ob i nem r el a -
i i l e f i zi ce gener al e pent r u c or pu r i per f ect el as t o- pl as t i c e s u b f or m a
= (
2
-
1 9
)
D ac n pa r t i c u l a r cons ider m condiia de pl a s t i c i t a t e H u b er - Mi s es -
H e nc k y [v. c a p. I I , (2.1), (2.2) i (2.3)]'
F
(
a
'i) = \
s
>,
s
i\ H = P( (2-20)
u nd e k0 r epr ezint l i m i t a de pl a s t i c i t a t e l a f or f ecar e pu r , a t u nc i
s
* <( ^- ^ - V) <, (2-21)
i pe b a za r el aiil or (2.19) ob inem ecu aiil e
1
3K
(2.22)
c ar e s nt nu m i t e relaiile fizice Prandll-Reuss. L . P r a n d t l l c - a d ed u s
n a nu l 1924 pent r u pr ob l em a pl an, i a r A . R eu s s l e- a gener a l i za t n a nu l
1930 pent r u s t ar ea t r idimens ional de t ens i u ne [49, 50 ].
P e nt r u a d et er m i na pa r a m et r u l X n r el aiil e (2.22) nmu l i m a m b el e
pr i al e pr i m ei ecu aii (2.22) pr i n s,j i ob i nem
V ' ' , ; = 4-
s
iiSii + A S < ; s . i - ( 2 - 2 3 )
2|*
T E OR I I L E C UR GE R I I PL A ST I C E C A R E DE SC R I U C OMP OR T A R E A MA T E R I A L UL UI 93
P e b a za condiiei (2.20) m e m b r u l a l d oi l ea d i n pa r t ea dr eapt es t e
egal c u 2 X n t i m p ce p r i m u l es t e egal c u zer o. D ec i p u t em s c r i e
W <** stfini = 2 X * f , (2.24)
de u nd e
X = J L . (2.25)
D ac n r el aia (2.24) pu nem e:j = e-, +t
p
,,, a t u nc i ob i nem \ y _
= W* - f W
p
, u nd e W' i W
p
ns eamn r es pec t i v pa r t ea el as t ic i c ea
pl as t ic a vi t ezei de var i ai e a ener gi ei . P a r t ea el as t ic a vi t ezei de v a r i a -
ie a ener gi ei poat e f i scris s u b f or m a W
e
= ceea ce pe b a za
r el aiil or (2.20) d u c e l a c onc l u zi a c pent r u u n c or p per f ect pl a s t i c n
zonel e pl a s t i c i za t e w
e
= 0 . P r i n u r m a r e
i\ p
* = W ' (2-26)
R el ai i l e f i zi c e al e l u i P r a nd t l - R eu s s (2.22) pot f i s cr i s e a c u m s u b
f or m a
J _ W*
6 i > = 2j x s>> + 2kf s,i' "< ^ 3K G">- (2-27)
P r es u pu n nd c m od u l u l de f or f ecar e t i nd e ct r e i nf i ni t , J J L ->oo,
ceea ce ns eamn c m a t er i a l u l se r i gi di zeaz n d om eni u l el as t i c , ob i nem,
pe b a za r el ai ei (2.22) r el aiil e
e,, = Xs , l i i = e m = = 0 , (2.28)
u nde 'a, = e%, i ar di n (2.25) se vede c X = W\ 2k\ = l i'
?
/ 2| . R e l a -
iil e (2.28) c ons t i t u i e ecu aiil e f i zi c e S a i nt - Vena nt - L ev y - Mi s es pent r u
c or pu r i l e r i gi d - per f ec t - pl as t i c e [51], [34], [36].
D i n ecu aiil e (2.28) r ezu l t c onc l u zi a gener al c axel e pr i nc i pa l e
al e t ens i u ni i i axel e pr i nc i pa l e al e v i t ezei de d ef or m ar e pl as t ic c oi nc i d .
Aceas t c onc l u zi e es t e deos eb i t de i mpor t ant n cer cet r il e exper i -
m ent a l e a l cr or s c op cons t n ver i f i c a r ea val ab i l i t i i t eor i ei S a i nt -
Vena nt - L eVy - Mi s es .
9 4
TEORI A CURGERI I PL ASTI CE
3 . Noi unea de ecruisare izotrop i descrierea ei pentru starea
complex de tensiune
D r ep t b az pent r u anal iz v o m l u a gr a f i c u l d e nt inder e r epr ezent a t
n f i g. V . 4. Aceas t i d ea l i za r e a f os t pr opu s d e L . P r a n d t l [48]. Lu nd
n c ons i d er a r e f enom enu l ecr uis r ii m a t er i a l u l u i ea negl ij eaz ef ect el e
t er m i c e c ar e r ezu l t d i n b u c l el e de h i s t er ezi s , ef ect el e r eol ogi ce i ef ec t u l
l u i B a u s c h i nger . O as emenea pr es u pu ner e n c a zu l s t r ii c om pl exe
d e t ens i u ne d u c e l a ec r u i s ar ea i zot r op.
C u r b a d e nt inder e r epr ezent at n f i g. V . 4 ar e m u l t e pr opr iet i
pe c ar e v o m ncer ca s l e t r a ns pu nem i s l e ext i nd em pent r u s t r il e
c om pl exe de t ens i u ne.
E xi s t ena p u nc t u l u i Mlt car e c or es pu nd e l i m i t ei de pl a s t i c i t a t e,
s u ger eaz exis t ena n c a zu l s t r ii c om pl exe de t ens i u ne a u nei s u pr a -
fee iniial e de c u r ger e n s paiu l t ens i u ni l or c u nou d i m ens i u ni , c ar e
conine n i nt er i or u l su u n d om eni u cor es pu nzt or defor maiil or p u r
el as t i c e.
ncr car ea pes t e l i m i t a de pl a s t i c i t a t e, cor es pu nzt oar e p u nc t u l u i
M1 de pe gr af i c i a poi des cr car ea i ncr car ea c ar e u r meaz, s chimb
l i m i t a de pl a s t i c i t a t e, ea f i i nd r epr ezent at pe r nd p r i n pu nc t el e M2, M3,..
(fig. V. 4). Mod i f i c a r ea l i m i t ei de pl a s t i c i t a t e, n c u r s u l pr oc es u l u i d e
ncr car e, es t e b i ne r epr ezent at de pr oieciil e pu nc t el or s u cces i ve
Mi pe a x a t ens i u ni i o-, not a t e p r i n
M'( (i = \ , 2, ...) (fig. V . 4). T r a ns -
pu n nd pr opr i et a t ea de ec r u i s ar e u ni -
dimens ional a m a t er i a l u l u i n t i m -
p u l ncr cr ii a s u pr a s t r ii c om pl exe
de t ens i u ne, v o m i nt r od u c e noiu nea
de suprafee succesive de curgere (fig.
V. 5). P u nc t el or M[(i = 1, 2, ...) d e pe
a x a a n f i g. V . 4 l e c or es pu nd s u pr af e-
el e s u c c es i ve de c u r ger e n s paiu t en-
s i u ni l or c u nou d i m ens i u ni (v. f i g. V. 5).
D eoa r ec e n u l u m n c ons i d er a r e
ef ec t u l l u i B a u s c h i nger , s u pr afeel e
s u c c es i ve d e c u r ger e v or c ont i nu a s
fie s i m et r i c e i v or a vea aceeai for m
c a s u pr afaa i ni i al de c u r ger e. n
t i m p u l pr oc es u l u i d e ncr car e ar e l oc
Fi g. v.4. Rel ai a si mpli fi cat a - ext i nd er ea i zot r op a s u pr afeei d e
pent r u un mat er i al ecrui sabi l. C u r ger e.
NOIUNEA DE ECRUI SA RE I ZOTROPA I DESCRI EREA EI
9 5
D i n c u r b a de nt inder e d i n f i g. V . 4
se vede c dac t ens i u nea es t e c on-
s t ant , a t u nc i n u s e pr od u c e cr et e-
r ea defor maiei c a n t eor i i l e car e
d es c r i a u pr opr i et i l e m a t er i a l u l u i per -
f ec t - pl as t i c . P r i n t r a ns pu ner ea aces t ei
pr opr iet i a s u pr a s t r il or c om pl exe
d e t ens i u ne v o m i nt r od u c e a c u m no-
iunea de var i ai e neu t r al i v o m m o-
d i f i c a definiia pr oc es u l u i a c t i v de n-
cr car e. Var i ai a s t r ii de t ens i u ne
d e- a l u ngu l d r u m u l u i M\ M" o v om
nu m i variaie neutral, c ar e n u pr o-
d u c e ni c i o cr et er e a defor mai i l or
pl as t i c e. n s c h i m b var i ai i l or s t r ii de
t ens i u ne d e- a l u ngu l d r u m u l u i M\ Mt
l e c or es pu nd pr oces el e d e des cr car e.
S m a i cons ider m pent r u s t a r ea
u niaxial de t ens i u ne u r mt or u l pr o-
ces . S pr es u pu nem c a v em o epr u vet
ncr cat p n l a nou a l i mi t de pl a s -
t i c i t a t e o- car e c or es pu nd e p u nc t u l u i
M d i n f i g. V . 6 , i a r a poi aceas t epr u -
vet es t e des cr cat p n l a t ens i u nea
<r*. V o m c ons i d er a d r ept s t ar e iniial
s t ar ea car e c or es pu nd e t ens i u ni i o-*. O
nou ncr car e p n l a a i a poi p n
l a o- +d a , u nd e do- es t e o cr et er e po-
zi t i v a t ens i u ni i , v a pr ov oc a o cr e-
t er e cor es pu nzt oar e a defor mai ei
pl as t i c e. D u p des cr car e p n l a s t a -
r ea iniial o-* v om ob i ne pe gr a f i c u l
de nt inder e o anu mit a r i e (ar i a h a -
ur at n f i g. V. 6 ) c ar e r epr ezint l u -
c r u l de d ef or m ar e pl as t ic pent r u pr o-
gr a m u l de ncr car e c er c et a t . Aceas t
ar i e es t e definit de u r mt oar el e i ne-
gal it i :
(a - a*) d e ' > 0 , d o d e ' > 0 .
(3.1)
Fi g. V. 5. Modi fi carea suprafeei de
curgere n t i mpul ecrui sri i i zot rope.
\ B
6*d6
0
tij
TU
mm
c
m
c
0
t
Fi g. V. 6. Procesul ncrcri i de l a
starea o* pl n l a o + da i al des-
crcri i p n l a st area o* (ci cl ul n-
chi s de ncrcare).
96
T E OR I A C UR GE R I I PL A ST I C E
Fi g. V. 7. Gr afi cul de stabi li tate i i n-
st abi l i t at e al unui mat eri al real.
D ac cr et er ea def or mai ei pl a s t i -
ce c or es pu nd e u nei cr et er i pozi -
t i ve a t ens i u ni i , i negal i t i l e (3.1)
snt s at is fcu t e s i m u l t a n.
n c ont i nu a r e v o m c ons i d er a
nu m a i acel e m a t er i a l e car e s a t i s -
f ac i negal i t i l e (3.1). A s em enea
m a t er i a l e l e v o m n u m i stabile
(fi g. V. 7 ). D ac cons ider m mate-
rialele stabile t r eb u i e s exc l u d em
pos i b i l i t a t ea cr et er ii defor mai ei
pl a s t i c e car e s cor es pu nd u nei
s cder i a t ens i u ni i .
Noi u nea d e material stabil a
f os t int r odu s de D . C . D r u c k e r
nt r - u n c i c l u de l u cr r i c ons ac r at e b a zel or t eor i ei pl as t icit ii [7], [81, [9],
[12], [141,
D . C . D r u c k e r a r em a r c a t c pent r u c ons t r u i r ea l ogic a b a zel or
m a t em a t i c e al e t eor i ei pl as t icit ii t r eb u i e s i nt r od u c em n m od cor es -
pu nzt or a nu m i t e l i mi t r i i i pot eze s i m pl i f i c a t oa r e, c ar e s per mi t
d es c r i er ea u nit ar i u nivoc a f enom enel or c om pl exe al e defor mr ii
pl a s t i c e. A c ea s t a n u ns eamn c n r ea l i t a t e exis t nu m a i m a t er i a l e
s t a b i l e. E l e r epr ezint ns, o cl as d es t u l de l ar g de m a t er i a l e de c on-
s t r u cie exi s t ent e.
I negal i t i l e (3.1), gener al i zat e pent r u s t r il e c om pl exe de t ens i u ne,
v or a vea o ns emnt at e h ot r t oar e pent r u f or m u l a r ea r el aiil or f i zi c e
c ar e d es c r i u ec r u i s a r ea m a t er i a l u l u i .
A c u m ne v o m oc u pa de d es cr i er ea defor mr ii s u pr afeei de c u r ger e
n t i m p u l pr oc es u l u i a c t i v de ncr car e i de f or m u l a r ea condiiil or m a t e-
m a t i c e c ar e car act er izeaz ncr car ea, des cr car ea i var i ai a neu t r al
a s t r ii de t ens i u ne.
V o m i nt r od u c e u n a nu m i t pa r a m et r u x pe c ar e l v om d ef i ni pr ec i s
m a i t r zi u i pe c ar e l v om nu m i parametru de ecruisare. C ondiia d e
pl a s t i c i t a t e pent r u u n m a t er i a l ec r u i s a b i l poa t e fi scris n m od u l u r mt or :
F(a, x) 0 . (3.2)
P a r a m e t r u l de ec r u i s ar e x t r eb u i e s fie d et er m i na t n aa f el nc t
dac m a t er i a l u l n u es t e nc d ef or m a t pl a s t i c , x = 0 . A p o i , d i n c a u za
cons ider r ii nu m a i a aa-nu mit ei ecr uis r i i zot r ope, pa r a m et r u l x nu
t r eb u i e s infl u eneze a s u pr a f or m ei s u pr afeei d e c u r ger e n t i m p u l
pr oc es u l u i de d ef or m a r e pl as t ic. E l t r eb u i e s pr ovoa c e o d i l a t a r e t r ep-
t at a s u pr afeei de cu r ger e.
NO I UNE A DE E C R UI SA R E I ZOT R OPA I DE SC R I E R E A E I
07
l 'i g. V. 8. Modi fi car ea cer-
cului Huber -Mi ses n t i m-
pul deformri i plasti ce pen-
tru un mat er i al ecrui sabi l
i zot rop.
A c ea s t a s e poat e ar t a m a i s i m p l u n c a zu l pa r t i c u l a r a l condiiei
de pl a s t i c i t a t e H u b er - Mi s es , car e s e s cr i e a c u m a s t f el :
F
K >
x
) = T SipH ~ & (*)
0 , (3.3)
u nd e ft
2
(x) t r eb u i e s fie egal , pent r u x = 0 , c u va l oa r ea cons t ant
O i nt er pr et a r e int er es ant i f oar t e s impl a s chimbr ii s u pr afeei de
cu r ger e n t i m p u l ecr uis r ii se poat e d a cons ider nd pr ob l em a n s paiu l
oc t a ed r i c . Seciu nea s upr afeei de c u r ger e (3.3) pr i nt r - u n pl a n octa-
ed r i c es t e u n cer c de r az var iab il \ 2k (x). n c a zu l dis par iiei d ef or -
maiil or pl a s t i c e r a za c er c u l u i es t e cons t ant i egal c u ]/ 2k0 (f i g. V. 8).
E xi s t dou i pot eze d i f er i t e car e det er mi n pa r a m et r u l x. P r i m a
ipot ez definet e pe x c a l u c r u a l defor mr ii pl a s t i c e
x=W? = C ' a i j dzr (3.4)
J o
Cea de a d ou a ipot ez i nt r od u c e m a i nt i noiu nea de ec h i va l ent al
cr et er ii defor mai ei pl a s t i c e c u a j u t or u l definiiei
d> - {1 def , ck f ,}
1 / 2
(3.5)
F o l o s i nd aces t i nva r i a nt se p o ate det er m i na x p r i n r el aia u r mt oar e
rzP.
X ; = s> =\ ' dl ".
J o
(3.6)
7 T eori a plasti ci ti i c. 3183
9 8
T E OR I A C UR GE R I I PL A ST I C E
A m b el e i pot eze s at i s f ac condiia dis cu t at a nt er i or c n c a zu l
= 0 , x = 0 .
Se poa t e d em ons t r a c pent r u condiia de pl a s t i c i t a t e H u b er - Mi s es
a m b el e i pot eze d u c l a acel eai r ezu l t a t e (v. R . H i 11 [22] i D . R . B 1 a n d
[4]). D e aceea n cons ider aiil e u l t er i oa r e v om f ol os i p r i m a ipot ez, car e ar e
u n s ens f i zi c evi d ent , i a nu m e c ec r u i s a r ea es t e det er mi nat de l u c r u l
de d ef or m a r e pl as t ic.
Su pr afaa d e cu r ger e, r epr ezent at p r i n ecu aia (3.2) del imit eaz
u n d om eni u F < 0 , al e cr u i pu nc t e c or es pu nd s t r il or pu r el as t i c e.
P e nt r u F = 0 a v em stri pl a s t i c e, i a r F > 0 n u ar c ni c i u n s ens .
S anal i zm var i ai a n t i m p a fu nciei de c u r ger e. D er i v nd n
r a por t c u t i m p u l pa r t ea s t ing a ecu aiei (3.2) ob i nem
h ^ < + * . (3.7)
dai j ox
D ac F < 0 , s e vor pr od u c e defor mai i pu r el as t i c e, deoar ece F + Ft
d o nou va l oa r e a l u i F, c ar e es t e m a i mic dec t zer o. O var iaie de
aces t f el a s t r ii de t ens i u ne de l a o s t ar e pl as t ic l a u na el as t ic o nu -
m i m proces de descrcare, car e n u es t e ns oit de ni c i u n f el de cr et er i
al e defor maiil or pl a s t i c e. n t i m p u l u nu i as t f el de pr oc es d er i v a t a x = 0
pent r u c nu poa t e s aib l oc m od i f i c a r ea pa r a m et r u l u i de ec r u i s ar e
dac n u s e pr od u c cr et er i al e defor maiil or pl a s t i c e. D e a i c i ob i nem
condi i a mat emat i c pent r u des cr car e s u b f or m a
1IL A I I < o, F = 0 . (3.8)
dar,
Var i ai a s t r ii d e t ens i u ne de l a o anu mit s t ar e pl as t ic l a o al t s t ar e
pl as t ic, car e n u es t e ns oit de ni c i u n f el de cr et er i al e defor maiil or
pl a s t i c e, o n u m i m proces neutral. S t a r ea neu t r al ar e l oc dac
^-ar, = 0, F =0 . (3.9)
dai,
Aceas t condi i e s e int er pr et eaz n s ens u l c d r u m u l de ncr car e
es t e t a ngent l a s u pr afaa act u al de c u r ger e ( d r u m u r i l e M\ M',' n
f i g. V. 5).
P r oc es u l a c t i v de ncr car e de l a o s t ar e pl as t ic l a o al t s t ar e pl a s -
t ic es t e ns oit de cr et er i al e defor mai i l or pl a s t i c e. A c es t pr oces v a
a v ea l oc , dac
_ ? L > 0 , F = 0 . (3.10)
NO I UNE A DE E C R UI SA R E I ZOT R OPA I DE SC R I E R E A E I
9 9
C ondiia (3.10) expr i m f a pt u l c s u pr afaa de cu r ger e F(ar,, x) = 0
s e modific n t i m p u l pr oc es u l u i de ncr car e, nou a s u pr afa de c u r ger e
f i i nd F(ar,, x,) = 0 .
A c es t e t r ei condiii d i f er i t e a u o i nt er pr et a r e geomet r i c s i mpl .
Pr oc es u l de ncr car e ar e l oc dac vec t or u l vi t ezei de var i ai e a t ens i u ni i
es t e d i r i j a t ct r e ext er i or u l s u pr afeei a c t u a l e de c u r ger e; des cr cr ii
i c or es pu nd e u n vec t or d i r i j a t ct r e i nt er i or u l s u pr afeei, i a r dir ecia
d e- a l u ngu l t a ngent ei a v ec t or u l u i vi t ezei d e t ens i u ne c ond u c e l a i m
pr oces neu t r a l (fig. V. 9 ).
n ved er ea for mu l r ii definiiei u nu i m a t er i a l s t a b i l pent r u s t r il e
c om pl exe de t ens i u ne, v o m f ol os i ob s er vaia ob inu t a nt er i or pent r u u n
a nu m i t pr ogr a m de ncr car e, c ons i d er a t n c a zu l nt inder ii u ni a xi a l e.
V o m c ons i d er a u n el em ent de c or p d i n m a t er i a l u l s t a b i l av nd v o-
l u m u l V i f i i nd l i m i t a t d e s u pr afaa S. A c es t el em ent s e afl i ni i al
nt r - o s t ar e oar ecar e de d ef or m a r e t,; i nt r - o s t ar e oar ec ar e de t ens i u ne
ttij, s t r i car e snt d et er m i na t e p r i n condiiil e cor es pu nzt oar e l a l i mi t
[for el e de s u pr afa T , i f or el e d e v ol u m P , (fig. V . 1 0 , )].
S apl icm a c es t u i el em ent o cr et er e s u pl iment ar a for el or d e
s u pr afa A P ; i a for el or de v ol u m A P c ar e pr ovoac o var i ai e act i v
a s t r ii de d ef or m a r e i de t ens i u ne (A M; , AS,- ;, ACT,;) ( f i g. ' V. l O , b).
Du p nl t u r ar ea ac es t or var i ai i s u pl i m ent a r e al e for el or d a t e p r i n
condiiil e l a l imit , s t a r ea de t ens i u ne r evi ne l a s t ar ea iniial . S pr e-
100
T E OR I A C UR GE R I I PL A ST I C E
F i g . Y. I O. M o d i f i c a r e a c o ndi i i l o r de l i mi t p e n t r u pr o c e s ul de n-
c r c a r e a n a l i z a t .
s u pu nem c nt r egu l c i c l u de var i ai e a s t r ii de t ens i u ne s e pr od u c e
s u f i c i ent de l ent c a s pu t em negl i j a for el e de i ner i e.
D . C . D r u c k e r [12], a ext i ns definiia m a t er i a l u l u i s t a b i l ( n c a zu l
s a t i s f a c er i i condiiil or de i zot er mi e) pent r u s t r il e c om pl exe de t ens i u ne.
Aceas t definiie poat e f i for mu l at n m od u l u r mt or : lucrul efectuat
de forele exterioare asupra creterilor componentelor corespunztoare ale
vectorului deplasrii produse de ele, trebuie s fie nenegativ (pozitiv
sau zero).
Aceas t f or m u l a r e o v om nu m i postulatul lui Drucker. P os t u l a t u l l u i
D r u c k e r poa t e f i expr i m a t n u r mt oar ea for m mat emat i c:
J ' * | ^A r , A w , d S +^ AP,A?>, d F J dl > 0 . (3.11)
A d es ea es t e m a i c om od s se vor b eas c des pr e dou d r u m u r i d i f er i t e
de ncr car e, T\
l)
, P[
v
, i P|
2 )
, P J
2 )
, car e ncep s se deos ebeas c n
m om e nt u l t = 0 . A t u nc i r el aia (3.11) v a l u a f or m a
j ! \ { S s
[ 7 ? i
~
r , t ) ] [
" ' * ~
d s +
+^ [/ ?' - P\
1]
)[ii[
2
' - {] d F J dl > 0. (3.12)
n expr es i i l e (3.11) i (3.12) t i m p u l t = 0 mar ch eaz ncepu t u l c i c l u l u i
de ncr car e, tf, s fr it ul .
S i nt r od u c em du p D . C . D r u c k e r [12] dou noiu ni i a nu m e sta-
bilitatea n mare" i stabilitatea n mic".
NO I UNE A DE E C R UI SA R E I ZOT R OPA I DE SC R I E R E A E I 1Q1
F i g . V . l l . I n t e r p r e t a r e a g e o me t r i c a d r u mu r i l o r de nc r c a r e p e n t r u c i c l u l a n a l i z a t ;
a starea iniial elasti ca; b starea iniiala plasti ca.
Dac n expr es i a (3.11) s a u (3.12) t i m p u l tk nu es t e l i m i t a t de ni c i
o condiie s u pl iment ar i poa t e f i a r b i t r a r de m a r e, a t u nc i v or b i m
des pr e stabilitatea n mare" : l i mi t nd t i m p u l tk l a o veci nt at e f oar t e
apr opiat de m om ent u l t = 0 ob i nem f or m a mat emat i c a condiiei
c ar e expr im stabilitatea n mic".
Ne v om c onvi nge n pa r t ea u r mt oar e a a c es t u i c a pi t ol , c n t eor i a
pl as t icit ii es t e s u ficient de ob i c ei condiia stabilitii n mic".
n ved er ea ob iner ii inegal it il or f u nd a m ent a l e car e d es c r i u pr o-
pr iet il e m a t er i a l u l u i s t a b i l pent r u o s t ar e compl ex de t ens i u ne i
c ar e r epr ezint o gener a l i za r e s impl a inegal it ii (3.1), v om a na l i za
pent r u s t ar ea compl ex de t ens i u ne acel ai c i c l u de ncr car e c ar e a
f os t a na l i za t i pent r u pr ob l em a u nidimens ional (v. f i g. V. 6 ).
S pr es u pu nem c s t a r ea iniial exis t ent l a t = 0 , es t e det er mi nat
pr i nt r - u n t ens or a l t ens i u ni i cs'j car e s at i s f ace condiia F(tj*;-, x,) ^ 0 .
V o m a na l i za d ec i a i c i c onc om i t ent dou c a zu r i , p r i m u l n c ar e s t a r ea
iniial es t e el as t ic s i a l d oi l ea n car e s t a r ea iniial es t e pl as t ic
(fig. V . l l ) .
S not m c u t1 m om ent u l cr u ia i c or es pu nd e apar iia pent r u p r i m a
oar a defor maiil or pl a s t i c e. n aces t m om ent s t ar ea act u al de t ens i u ne
iii s at i s f ace condiia de pl a s t i c i t a t e V(n:i, x,) = 0 . N u se poa t e pr es u pu ne
c pent r u t = tv xt = 0 , deoar ece m a t er i a l u l el em ent u l u i a na l i za t ar
f i pu t u t s aib a nt er i or u n i s t or i c a l ncr cr ii.
C ompar nd ac eas t a c u pr oc es u l nt inder ii u ni a xi a l e, aceas t s t ar e
de t ens i u ne ar f i c or es pu ns a t i nger i i l i m i t ei de pl a s t i c i t a t e n p u nc t u l
Mlt dac m a t er i a l u l n- a r f i f os t ncr cat a nt er i or , pes t e l i m i t a de pl a s -
t i c i t a t e, s a u n a nu m i t e pu nc t e Mj(i = 2, 3, ...), dac m a t er i a l u l a r
f i fos t n pr ea l a b i l ncr cat .