Sunteți pe pagina 1din 66

1

C}NT{RI CRE+TINE
PENTRU TINERET
BISERICA BAPTIST{ ROM~N{NEW YORK

2
A
Aceasta e ..................................... 87
Am c[min mai sus de nori ............ 70
Am o cas[ sus ]n ceruri ................ 27
Ascult[ glasul ce te cheam[ .......... 16
A= vrea s[ Te cunosc .................... 92
Awesome God .............................. 45

B
Be still and know ......................... 108
Binecuv]nteaz[ suflete .................. 54


C
Caut[-M[ ..................................... 1
Cerul e un loc minunat ................. 99
C]nd Isus Hristos m-a m]ntuit ....... 11
C]nt Domnului ............................. 12
C]t de bine m[ simt ...................... 79
Conduc[tor ................................... 13
1 Corinteni 13 .............................. 62
2 Corinteni 5:17 ........................... 96
Create in me a clean heart ............ 52
Cu-at]ta dor a=tept ........................ 10
Cu ner[bdare a=tept ziua ............... 28
Cum un cerb ................................. 76
Condu-m[ Doamne ...................... 90
Cur]nd, foarte cur]nd .................... 71
Cur]nd va trebui s[ vezi................. 19

D
Da, eu cred ]n Isus ........................ 100
D[-mi ulei ]n candel[ ................... 80
Da\i Domnului mul\umiri ............. 102
De c]nd Hristos m-a m]ntuit ......... 81
De tr[ie=ti cu Domnul t[u mereu .. 38
Deschide-mi ochii ........................ 93
Destinul t[u .................................. 2
Doamne Numele-|i ]nal\ .............. 44
Doar o colib[ ............................... 26
Doamne f[ al meu cuv]nt ............. 65
Domnul bate la u=a ta ................... 41
Domnul m-a-ntrebat adesea .......... 34
Domnul s[ fie desf[tarea ta .......... 22
Domnul seceri=ului ...................... 91
Dumnezeu este iubirea . 77

E
El e-n[l\at ................................... 49
El poate ....................................... 39
E-o minune ................................. 37
E=ti cel mai mare Doamne ........... 51
Eu am pornit pe acest drum ......... 14
Eu m[-ncred doar ]n Domnul ...... 66
Eu sunt un om ............................. 25
Evrei 10:24,25 ............................ 107

F
Father I adore You ...................... 56
Fii l[udat ..................................... 50
Filipeni 4:4 .................................. 55

G
Give thanks ................................. 75
Glory to You ............................... 50
Great is the Lord ......................... 88

H
Harul ce curge din Golgota ......... 21
He is exalted ............................... 49

I
I love You Lord .......................... 3
Inima-mi c]nt[ ............................. 15
Isus, ce bucurie ........................... 58
Isus e Rege pe tot p[m]ntul ......... 85
Isus, m-ai cuprins din necuprins .. 17

}
}n aceast[ or[ .............................. 68
}n numele Lui Dumnezeu ............ 20
}ntreg p[m]ntul ............................ 110
}\i mul\umesc .............................. 105

J
Jesus, name above all names ....... 58

K
King of kings .............................. 57


3
L
La Tine Doamne ............................ 67
Liberi azi suntem ........................... 5
Lord I lift Your name on high ........ 44
Lord prepare me ............................ 6
Lui te roag[ .................................... 31

M
Mai presus de orice ........................ 60
Majesty .......................................... 94
M[re\ e=ti Dumnezeu ..................... 83
Mighty is our God .......................... 47
More precious than silver ............... 48
Mul\umesc Isuse ............................ 78
My tribute ...................................... 95

N
N-ai asem[nare .............................. 18
Ne-am pus oare ]ntrebarea .............. 74
Noi suntem pe-acest p[m]nt ........... 72
Noi suntem una .............................. 103
Nu la ]nt]mplare sunt ...................... 42
Nu te-ndoi ci crede ......................... 24
Nu te teme (Isaia 41:10) ................. 32

O
Oare la u=[ cine-i? .......................... 40
Ogoarele sunt gata de recolt[ .......... 59
Oh God, You are my God .............. 46
Open our eyes Lord ........................ 93

P
Prin Isus avem victorie ................... 101
Psalm 25 ........................................ 67
Psalm 95 ........................................ 98

R
R[sun[ ast[zi ]n toate \[rile ............ 89
Rege-al regilor ............................... 57
Rejoice in the Lord, always ............ 55
Romani 8:15 .................................. 97

S
S[ nu te miri dac[ ]ncercarea .......... 69
S[ str[luce=ti .................................. 4
Sf]nt e=ti, sf]nt e=ti, sf]nt e=ti 82
Sf]r=itul veacului .. 29
Splendori divine l[sat-a ............... 104
Sim\im ]ncet cum harul ............... 35
Sunt fericit .................................. 7
Sunt str[jerul care strig[ .............. 73
Suntem strin=i ]n jurul Lui ........... 106

T
Tat[ te ador[m ............................ 56
Tat[ te sl[vesc ............................. 86
Te-aleg mereu ............................. 111
Te-am g[sit ................................. 9
Te laud Doamne .......................... 53
This is the day ............................. 87
Tinerii lui Isus ............................. 61
Toate darurile de-a= avea ............. 62
Tu e=ti tot ce-mi doresc ............... 36
Tu nu pleci niciodat[ de la mine .. 43
Tu omule ..................................... 30

V
Via\a tinereasc[ ........................... 33
Voia Ta ....................................... 84
Vreau mica mea lumin[ ............... 63
Vreau s[ te fac pescar de om ....... 64

W
We declare Your name ................ 109

Y
You are my strength .................... 8

Z
Zi de zi ........................................ 23
Zide=te ]n mine, o inim[ .............. 52

4
1. Caut[-M[

Caut[-M[, caut[-M[,
Caut[-M[, zice azi Dumnezeu.
Caut[-M[, caut[-M[,
/:=i tie M[ voi descoperi.:/

Crede-M[, crede-M[,
Crede-M[, zice azi Dumnezeu.
Crede-M[, crede-M[,
/:=i tie M[ voi descoperi.:/

Iube=te-M[, iube=te-M[,
Iube=te-M[, zice azi Dumnezeu.
Iube=te-M[, iube=te-M[,
/:=i tie M[ voi descoperi.:/

2. Destinul T[u

Destinul t[u e s[ ]nvingi
C]nd e=ti c[zut s[ te ridici
Destinul t[u la scris c]ndva Isus.
Numele t[u de mult e scris
}n cartea vie\i din Paradis
Destinul t[u e cerul S[u, s[ =tii.

Nu suntem, aici statornici
O \ara-avem, =i ea e sus
Calea se sf]r=e=te-acolo,
C]nd vom vedea to\i pe Isus.

Deci s[ te por\i cum e=ti cinstit
De Tat[l t[u ce te-a iubit
+i te-a pl[tit cu mare pre\, s[ =tii.
Pe bra\ul meu eu te-am purtat,
+i-am s[ te port ne]ncetat
Chiar Dumnezeu spunea a=a ]n Cartea
Sa.
3. I love you Lord

I love you Lord, and I lift up my voice,
To worship you. Oh my soul, rejoice.
Take joy my King, in what you hear.
May it be a sweet, sweet sound in your
ear.4. S[ Str[luce=ti

}n lumina iubirii Tale
}ntunericul va dispare
Tu, Lumin[ a lumii coboar[
Lumineaz[ poporul T[u iar[.
S[ str[luce=ti, S[ str[luce=ti.

S[ str[luce=ti, slava Ta s[
cuprind[ \ara
Tu ce-nc[lze=ti inimile cu foc,
Vino la noi, =i ne umple de har =i
pace
Al T[u cuv`nt soare f[-l pe
p[m]nt.

Prin lumina prezen\ei Tale
S[ spun lumii de-a Ta chemare
Prin al T[u s`nge m[ cur[\e=te
}ncearc[-mi inima =i m[ sfin\e=te
S[ str[luce=ti, S[ str[luce=ti.

Prezen\a Ta e at`t de mare
Pe p[m]nt n-are-asem[nare
Chipul T[u oglinde=te-l ]n mine
Schimb[-m[ s[ m-asem[n cu Tine
S[ str[luce=ti, S[ str[luce=ti.

5
5. Liberi Azi Suntem

Liberi azi suntem ferici\i ]n Isus
Marea iubire din cer la to\i ne-a adus.

COR:
Deaceea pe Isus }l pream[rim
Cu to\ii }l sl[vim.
Lui ne ]nchin[m =i }i c]nt[m
C[ ne-a r[scump[rat,
Via\a ne-a salvat, cerul ni l-a dat.
O, c]t de mult ne-a iubit,
La noi a venit.
Hristos ne-a m]ntuit,
}n veci fie sl[vit.

Ura-n dragoste Dumnezeu ne-a
schimbat,
+i pacea Sa printre noi ]n suflet ne-a
l[sat.


Frica El ne-a luat, ne-a sc[pat de p[cat,
+i-acum un nou cer curat, ne z]mbe=te
ne-ncetat.

6. Lord Prepare Me

Lord prepare me to be a sanctuary
Pure and holy, tried and true.
With thanksgiving, Ill be a living
Sanctuary for You.

Lord prepare us to be a sanctuary
Pure and holy, tried and true.
With thanksgiving, well be a living
Sanctuary for You.

Doamne f[-m[ s[ fiu un templu
Adev[rat, curat =i sf]nt.
Cu mul\umire, a mea tr[ire
S[ |i-o ]nchin pe-acest pam]nt.
7. Sunt Fericit

Sunt fericit, Isus m-a eliberat!
Sunt fericit, Isus m-a eliberat!
Sunt fericit, Isus m-a eliberat!
}I c]nt glorie, aleluia, El m-a eliberat!

Im so glad that Jesus set me free!
Im so glad that Jesus set me free!
Im so glad that Jesus set me free!
Singing glory, hallelujah, Jesus set me
free!

Cel r[u m-a legat, dar Isus m-a eliberat!
Cel r[u m-a legat, dar Isus m-a eliberat!
Cel r[u m-a legat, dar Isus m-a eliberat!
}I c]nt glorie, aleluia, El m-a eliberat!

Satan had me bound,
but Jesus set me free!
Satan had me bound,
but Jesus set me free!
Satan had me bound,
but Jesus set me free!
Singing glory, hallelujah,
Jesus set me free!

Sunt fericit, Isus m-a eliberat!
Sunt fericit, Isus m-a eliberat!
Sunt fericit, Isus m-a eliberat!
}I c]nt glorie, aleluia!
}I c]nt glorie, aleluia!
}I c]nt glorie, aleluia, El m-a eliberat!

6
8. You Are My Strength

You are my strength when I am weak,
You are the treasure that I seek,
You are my all in all.
Seeking You as a precious jewel,
Lord to give up Id be a fool!
You are my all in all.

/:Jesus, Lamb of God, worthy is Your
name:/

Taking my sin, my cross, my shame,
Rising again I bless Your name,
You are my all in all.
When I am down You pick me up,
When I am dry You fill my cup,
You are my all in all.

girls sing: boys sing:
chorus....................................verse 2
verse 2.................................. chorus

together:
/:Jesus, Lamb of God, worthy is Your
name:/9. Te-am G[sit...

Te-am g[sit pe mun\ii ]nal\i
Te-am g[sit pe margini de r]u
Te-am g[sit ]n parfumul de flori
Te-am g[sit Isuse, Te-am g[sit.

Te-am g[sit pe cerul senin
Te-am g[sit ]n nori =i furtuni
Te-am g[sit ]n stropii de ploaie
Te-am g[sit Isuse, Te-am g[sit.

Te-am g[sit pe Golgota sus
Te-am g[sit =i-atunci mi-ai vorbit
Te-am g[sit fericire mi-ai dat
Te-am g[sit Isuse, Te-am g[sit.

10. Cu-at]ta dor a=tept

Cu-at]ta dor a=tept
+i voi mai a=tepta
Iubitul s[ revin[,
Acas[ s[ m[ ia.
Cu murmure de dor,
Cu cerul voi c]nta
Domnul va reveni, Maranata.

COR:
Cur]nd, cur]nd,
Acas[ vom sosi
Nu bombe a=tept[m,
Nici anul 2000
+i nici alinieri
De astre care pier
Ci pe Mirele drag,
S[ ne ia sus la cer.

S-au stins privind la cer
Mul\ime de martiri
Cu z]mbetul pe buze,
C[ m]ine vor fi miri
Ne-a=teapt[-nl[crima\i
De sfinte bucurii
Mii de mii,
M]ntui\ii V[ii Pl]ngerii.

+i-n veci de veci uimi\i
Privi-vom minuna\i
Cununile de sfin\i
Ce-mpodobesc pe fra\i.
Sf]r=i\i de dor nespus,
}n cerul luminos
Ne-om topi de uimi\i
}n fa\a lui Hristos.

7
11. C]nd Isus Hristos m-a M]ntuit

C]nd Isus Hristos m-a m]ntuit
Har din harul S[u El mi-a d[ruit.
Pacea Lui m[ face fericit
+i m[-ndeamn[-ntruna s[ }i c]nt.

Doamne, Te sl[vesc
+i }\i mul\umesc
Pentru bun[tatea-|i mare.
Pentru ]ncerc[ri,
Binecuv]nt[ri
Doamne, azi }\i mul\umesc!

Via\a mea-mpreun[ cu Isus
E un cer senin, cer de Soare plin.
Fric[, griji, nevoi eu nu cunosc
C[ci de toate de la El primesc.

Vreau s[ =tie to\i c[-s fericit
Cu Isus al meu ce m-a m]ntuit.
Vreau de-acuma doar Lui s[-I slujesc
Prin via\a mea s[-I mul\umesc.

12. C]nt Domnului c[ mi-a f[cut bine
C]nt Domnului c[ mi-a f[cut bine
Lui Dumnezeu glorie!
Mi se bucur[ inima-n mine
Lui Dumnezeu glorie!

C]nt lui Dumnezeu glorie
+i tot p[m]ntul s[-I c]nte
Lui Dumnezeu glorie!
El mi-a adus m]ntuire
De-aceea-I c]nt pe vecie
Lui Dumnezeu glorie!

Cu natura-ntreag[ s[-I c]nt a= vrea
Lui Dumnezeu glorie!
S[-L sl[veasc[ mun\ii =i apele
Lui Dumnezeu glorie!

13. Conduc[tor mi-ai fost
Conduc[tor mi-ai fost =i m-ai ocrotit
Ocrotitor, de mine Te-ai ]ngrijit.
M-ai c[utat =i m-ai g[sit,
M-ai ap[rat cu bra\ul T[u
De-acel du=man Tu m-ai p[zit,
Nu ]mi va face nici un r[u.
Conduc[tor mi-ai fost =i m-ai ocrotit
Ocrotitor, de mine Te-ai ]ngrijit.

Tu Salvator mi-ai fost =i-mi vei fi mereu
E=ti Dumnezeu, Te voi prosl[vi ]n veci!
M-ai c[utat =i m-ai g[sit,
M-ai ap[rat cu bra\ul t[u
De-acel du=man Tu m-ai p[zit,
Nu ]mi va face nici un r[u.
Tu Salvator mi-ai fost =i-mi vei fi mereu
E=ti Dumnezeu, Te voi prosl[vi ]n veci!

M]ntuitor ]n lume Tu ai venit
}n locul meu pe cruce Te-ai r[stignit.
M-ai c[utat =i m-ai g[sit,
M-ai ap[rat cu bra\ul T[u
De-acel du=man Tu m-ai p[zit,
Nu ]mi va face nici un r[u.
M]ntuitor ]n lume Tu ai venit
}n locul meu pe cruce Te-ai r[stignit.

14. Eu am Pornit pe Acest Drum

Eu am pornit pe acest drum
S[ Te las nu vreau nicicum!
Eu am pornit pe calea Ta
S[ r[t[cesc nu m[ l[sa!

/:O, Isus, Tu m-ai iubit
De-aceea la mine ai venit
Din nimic m-ai ridicat
Harul T[u mi l-ai dat!:/

Tu e=ti al meu St[p]nitor
Eu robul T[u doresc s[ fiu
Inima mea |i-o d[ruiesc
+i vreau pe veci s[ Te sl[vesc.
(cont.)
Tu m-ai primit, m-ai ajutat
De via\a mea Te-ai ]ndurat.
}\i multumesc c[ m-ai iubit
}\i mul\umesc c[ m-ai primit!

8
15. Inima-mi C]nt[ de Bucurie

Inima-mi c]nt[ de bucurie
S]nt vesel, fericit!
C[ci Dumnezeu pentru ve=nicie
Via\[ mi-a d[ruit!
Mi-a dat credin\[, =i biruin\[
Prin ea eu pot avea!
+i-am mai primit prin f[g[duin\[
N[dejdea =i dragostea.

/: /:O, Domnul meu:/
Eu s]nt al T[u
De-aceea-|i mul\umesc mereu!:/

M-a ]nv[\at =i mi-a dat putere
Prin al S[u sf]nt Cuv]nt
S[ pot oric]nd =i-orice mi-ar cere
C]t voi fi pe P[m]nt.
Deci printr-o via\[ de rug[ciune
Vreau s[ }i mul\umesc
+i prin Cuv]ntu-I orice mi-ar spune
Vreau tot s[ ]mplinesc.

At]t credin\a c]t =i n[dejdea
M[ vor c[l[uzi
Jos pe P[m]nt, ]n via\a-aceasta
At]t c]t voi tr[i.
M[ va conduce ]n ve=nicie
Cu ea voi fi mereu
Dragostea, care-i nepieritoare-
C[ci dragostea-i Dumnezeu.

16. Ascult[ Glasul ce te Cheam[

Ascult[ glasul ce te cheam[-
Pred[-\i via\a Domnului!
Ascult[ glasul ce te-ndeamn[-
Supune-te azi cerului!

Isus Hristos te vrea cu El ]n slav[
Ziua de m]ine nu-i a ta.
De vrei s[ fii ]n veci cu Creatorul
Ascult[-acum chemarea Sa!


Ascult[ glasul bun de tat[
P]n[ c]nd \i-e M]ntuitor!
Oricum }l vei vedea odat[
}n haina de Judec[tor.

Acum e timpul cel din urm[
C]nd necredin\a ia av]nt
Dar tu alege calea bun[
+i vei ajunge-n cerul sf]nt.


17. Isus, m-ai cuprins din necuprins...

Isus, m-ai cuprins din necuprins
Isus, via\[-n mine ai aprins
Isus, m-ai iubit =i m-ai salvat
S[ fii ve=nic, ve=nic l[udat!

Isus, pentru orbi lumin[ ai
Isus, celor mu\i Tu le dai grai
Isus, =chiopii iar[=i au umblat
Tu e=ti medic, medic minunat!

Isus, e=ti p[ator celor pierdu\i
Isus, ap[r[tor celor micu\i
Isus, din robie ne-ai sc[pat
S[ fii ve=nic, ve=nic l[udat!

18. N-ai Asem[nare

N-ai asem[nare, nici ]n cer,
Nici pe p[m]nt;
Nici ]n m[re\ie, nici ]n fapte =i-n cuv]nt.

refren:
}\i c]nt[m Osana,
Dumnezeule sl[vit,
Pentru m]ntuirea,
Ce-n Isus ne-ai d[ruit.

Ori=icine vine, =i renun\[ la p[cat,
}n Isus g[se=te, un Prieten minunat.

Ori=icine vine,
Nu va fi respins nicic]nd,
Are-o bucurie, =i-o n[dejde pe p[m]nt.
9
19. Cur]nd Va Trebui S[ Vezi

Cur]nd va trebui s[ vezi
Tot ce nu vrei acum s[ crezi.
C[ci moartea nu e un sf]r=it,
Ci-un ]nceput nem[rginit.
Cur]nd va trebui r[spuns
De tot ce \ii acum ascuns
De tot trecutul dezgolit,
Ce va striga nepotolit.

+i ce u=or, =i ce u=or
Puteai avea M]ntuitor!
+i ce frumos, =i ce frumos
Puteai fi-n veci l]ng[ Hristos!

Cur]nd va trebui gustat
Veninul greului p[cat
+i vei vedea c]t e de-amar
Nestinsul con=tiin\ei far.
Fiin\ele ce le-ai ucis
Te vor ]mpinge spre abis
Sf]n\enia ce-ai p]ng[rit
}\i va fi focul nesf]r=it.

Va trebui pl[tit din greu
Tot ce-ai lovit ]n Dumnezeu
Nevinova\ii schingiui\i
}\i vor fi viermi neadormi\i.
Cur]nd va trebui, cur]nd,
S[ tot pl[te=ti ]n veci, gem]nd!
C[ci c]nd El te-a chemat mereu,
Tu L-ai respins pe Dumnezeu.20. }n Numele Lui Dumnezeu

}n numele lui Dumnezeu,
}nainte! Mai sus mereu!
Vestea bun[ s[ r[sp]ndi\i,
}nainte mereu!
+i haine albe vom purta,
Cu ]ngerii vom str[luci,
Coroan[, cas[ vom avea,
}n cer c]nd vom sosi!

R]d[ al\ii, dar noi mergem,
}nainte! Mai sus mereu!
L]ng[ Isus voio=i suntem,
}nainte mereu!

Flamurile desf[=ura\i,
}nainte! Mai sus mereu!
Pe Hristos lumii ar[ta\i,
}nainte mereu!

21. Harul Ce Curge Din Golgota

Harul ce curge din Golgota,
M-a m]ntuit =i m-a fericit
Aici Isus a fost mor\ii dat,
P[catul meu El l-a isp[=it.

COR: Harul! Harul!
Harul e darul nemeritat.
Harul! Harul! Pe veci cu
Dumnezeu m-a-mp[cat.

Am fost robit de al meu p[cat,
Ce m-a ap[sat =i m-a chinuit
Dar la Isus eu am alergat,
El mi-a dat pace =i m-a iubit.

Tu, dragul meu, ast[zi e=ti chemat
La acest har, ce este un dar
Pleac[-\i genunchiul =i inima,
}ntinde-\i m]na c[ este-al t[u.


10
22. Domnul s[ fie desf[tarea ta

Domnul s[ fie desf[tarea ta,
+i la El s[ ]\i fie inima,
}n c[ile Domnului s[ r[m]i,
+i El ]\i va da bucurii.
Niciodat[ nu se vor sf]r=i,
}n Domnul Isus bucurii.
}n c[ile Domnului s[ r[m]i,
+i El ]\i va da bucurii.

Domnul s[ fie desf[tarea ta,
+i la El s[ ]\i fie inima,
}n c[ile Domnului s[ r[m]i,
+i El ]\i va da bucurii.
Totdeauna vor fi ]n Isus,
Noi bucurii, mereu vor fi,
}n c[ile Domnului s[ r[m]i,
+i El ]\i va da bucurii.23. Zi de Zi, Clipit[ de Clipit[

Zi de zi, clipit[ de clipit[,
Eu primesc sfinte puteri de sus
S[ ]nving orice ispit[,
Fiind condus de-al meu iubit Isus.
El, ce-ntrece orice bun[tate,
}mi d[ zilnic tot ce-are mai bun.
Sunt convins c[ Domnul =tie toate,
Lui m[-nchin =i m[ supun.

M[ ajut[-n orice ]ncercare,
S[ m[-ncred ferm ]n Cuv]nu T[u,
Ca s[ nu pierd dulcea m]ng]iere,
Ce-o primesc mereu la s`nul T[u,
M[ ajut[ ca orice durere,
S-o primesc ca =i din m]na Ta,
Ceas cu ceas purtat de-a Ta putere,
P]n-ajung ]n |ara mea.24. Nu te-ndoi ci crede

Nu te-ndoi ci crede c[ dup[ orice nor,
E-un soare =i mai dulce =i mai str[lucitor.
Nu norul este ve=nic, ci soarele-i acel
Ce-nvinge =i r[m]ne st[p]n ]n urm[ el.

Nu te uita la tine c[ e=ti at]t de slab,
Nici la vr[=ma=ul care te-ar nimici degrab.
Nu te uita la ziduri, la pro\ile de fier,
La ura ce scr]=ne=te, ci uit[-te la Cer!

Nu te-ndoi ci crede c[ dincolo de tot,
Vegheaz[ Dumnezeul, puternic Savaot.
C[ nici un p[r nu-\i cade, c[ nici o clip[ nu-i
C[ nu-i nici o-ncercare dec]t prin voia Lui.

Iar de te-ncrezi puternic,
Nimica nu-i prea r[u,
C[ci totul se va-ntoarce
Spre-un =i mai bine-al t[u.
Nu te-ndoi ci crede c[-n ceasul cel mai greu,
Clipit[ de clipit[ vegheaz[ Dumnezeu!

25. Eu sunt un om...

Eu sunt un om, sunt doar un om!
Ajut[-mi, te rog, s[ cred mai mult
}n ce pot fi.
S[ cred mai mult ]n al meu dor,
}nva\[-m[ s[ Te slujesc timp de o zi.

Timp de o zi, Isuse, at]t este tot ce
doresc. O, d[-mi Tu puteri ce-am de
f[cut, s[-nf[ptuiesc! C[ci m]ine nu =tiu
Isuse, dac[ va mai fi ]nc[-o zi, c[ci ]n
cur]nd via\a mea se va sf]r=i.

}\i amintesc c]nd pe p[m]nt,
Cu oameni umblai =i le vorbeai
Prin Duhul Sf]nt.
O, m]ine =i azi prezent s[ fi,
S[ ne vorbe=ti prin Duhul Sf]nt
Timp de o zi!
11
26. Doar o colib[

Doar o colib[ aici jos ]mi ajunge,
Argint =i aur n-am ]n casa mea.
Dar ]n ora=ul str[lucirii divine,
Numai ]n aur eu voi umbla.

COR:Eu am loca=ul dincolo-n m[rire,
}n str[lucirea ce n-o pot visa.
C]ndva acolo voi sf]r=i alergarea,
Pe str[zi de aur ]n slava Sa.

C]nd vreo ispit[ ]mi chinuie g]ndul,
+i ca profetul pe piatr[ adorm,
Eu =tiu c[-n ceruri dincolo de stele,
Voi sta la mas[ l]ng-al meu Domn.

S[ nu m[ crede\i s[rac, =i nici singur,
Sufletul meu e de ceruri legat,
Sunt c[l[torul ce-=i caut[ Tara,
Unde lumina e ne]ncetat.27. Am o cas[ sus ]n ceruri...

/:Am o cas[ sus ]n ceruri cu Domnul
meu:/ (3x) Dincolo de nori.

COR: /: Doamne, o Doamne, Te rog nu
m[ uita:/ (3x) Dincolo de nori.

/:Salvatorul meu e Isus! Este El =i-al
t[u:/ (3x) Dincolo de nori.

28. Cu ner[bdare a=tept ziua

Cu ner[bdare a=tept ziua c]nd Isus va veni
Zi minunat[, zi minunat[!
Acolo nu vor mai fi lacrimi, ci bucurii vor fi
Zi minunat[, zi minunat[!

Zi minunat[! +i ce frumos va fi,
C]nd cu Isus noi ]n cer vom fi.
Zi minunat[ =i fericit[ va fi c]nd
Dup[-ai S[i copii El va veni.

Vor fi ]ncorona\i to\i sfin\ii ]n slava cerului.
Zi minunat[, zi minunat[!
Iar fa\a Lui ]n ve=nicie pe veci o vom sl[vi,
Zi minunat[, zi minunat[!

Nu vrei s[ fii =i tu acolo, prietene iubit,
La masa sf]nt[, sus preg[tit[?
E desf[tarea ta acuma, copilul meu trudit:
Isus te-a=teapt[, calea-\i arat[!

29. Sf]r=itul Veacului

Sf]r=itul veacului tr[im cu lupte ur[ =i razboi
Dar ferici\i la cer privim, nu e mult =i vine
Domnul iar la noi.

El vine iar, El vine iar!
Ce fericire negr[it[!
Se va sf]r=i al nop\ii chin amar,
C[ci Domnul vine iar!

E cerul =i p[m]ntul plin
De semnele Venirii Lui,
Cuv]ntul S[u e Da, Amin!
}n El nici o umbr[ de schimbare nu-i.

Ce zi m[rea\[, ce splendori,
C]nd tr]mbi\a va r[suna.
+i Domnul va veni pe nori,
F[r[ murmur, plin de slav[-I vom c]nta.

30. Tu Omule...

Tu omule ce stai ]n lume azi nep[s[tor,
De Dumnezeu A-toate-creator,
F[ptura cea mai minunat[ pe p[m]nt tu e=ti,
+i mai presus ca astrele cere=ti.

Prive=te-acum =i stai,
Vezi boabe-n spic tu dai?
S[ nu te-n=eli, s[ fi numai un pai!
C[ci cel ce te-a creat
+i te-a r[scump[rat
El vrea la Sine s[ te ia curat.

C[ci soare, lun[, stele ce pe cer acum lucesc
Pe Dumnezeu toate-L m[rturisesc.
C[ci toate }l ascult[ =i privesc ]n mersul lor,
Pe Dumnezeu A-tot-St[p]nitor!

12
31. Lui te roag[

Lui te roag[: El \ine ce-a promis!
Lui te roag[, =i nu te da ]nvins.
Stai =i-a=teapt[, r[spunsul vine-acum.
Stai =i-a=teapt[, c[ci Domnul este bun.

Cere-ntruna, =i Domnul ]\i va da.
Cere-ntruna, El nu te va l[sa.
Doar r[bdare, =i roag[-te mereu.
Doar r[bdare, lucreaz[ Dumnezeu.

Lui te roag[ c]nd vine-al mor\ii ceas.
Lui te roag[ c]nd singur ai r[mas.
Stai =i crede, r[m]i ]ngenunchiat.
Domnul vede, e=ti binecuv]ntat.

32. Nu te teme (Isaia 41:10)
Nu te teme c[ci Eu sunt cu tine!
Nu te uita cu-ngrijorare, c[ci Eu sunt
Dumnezeul t[u;
Eu te ]nt[resc, =i tot Eu ]\i vin ]n ajutor.
Eu te sprijinesc cu dreapta mea
biruitoare.

33. Via\a tinereasc[
Via\a tinereasc[ plin[ de elan,
Frumuse\e, daruri, toate c]te am,
Le ]nchin de-antregul pentru Dumnezeu,
De via\a mea dispune Domnul meu.

}nv[\[tor (este Isus)
Conduc[tor (este Isus)
Eu nu cunosc (nici un altul)
Dec]t Isus Hristos.

Nu m[ ]ntineze duhul celui r[u,
S[ nu m[ atrag[ jos din bra\ul S[u,
Inima =i g]ndul s[ le umple dar,
Pe deplin, Isus Sl[vitul, cu-al S[u har.

C]t de fericit via\a mi-o tr[iesc,
}n Isus aflat-am totul ce doresc,
El mi-a dat iertare, m]ntuirea Sa,
+i cu El m[ duce sus ]n slava Sa.
34. Domnul m-a-ntrebat adesea

Domnul m-a-ntrebat adesea: Vrei s[ fi voios?
Dac[ da, atunci prime=te-L pe Isus Hristos!
Dup[ mult[-mpotrivire, eu L-am ascultat:
Pace, bucurie-n suflet, Domnul meu mi-a dat.

Aleluia, Aleluia!
Imnurile bucuriei
sun[ ne-ncetat.
Aleluia, Aleluia!
Pacea Sa cea minunat[
Pentru veci mi-a dat.

Ast[zi chem pe cei ce-n lume nu sunt ferici\i,
To\i cei plini de mari p[cate ast[zi sunt primi\i.
Domnul Isus v[ sfin\e=\e-n s]ngele S[u sf]nt,
Schimb[ g]ndul, vorba, fapta prin al S[u Cuv]nt.

Dac[ =i tu, suflete, vrei po\i s[ }l prime=ti;
Inima ta \i-o deschide, =i-astfel }l g[se=ti.
Fericirea ve=nic[ El ]\i va-asigur[,
Sus ]n cer cu Domnul Isus te vei bucura.


35. Sim\im }ncet Cum Harul...

Sim\im ]ncet cum harul de la neamuri se tot ia,
Aproape-i gata u=a-a se-ncuia.
Mai mici sunt bucuriile de-acum un sfert de veac
Lucr[rile mai mici acum se fac.

Poporule, p[streaz[ dar credin\[ ce-ai primit!
P[streaz[ nostalgia cercet[rii ce-ai sim\it.
Fecioar[, a=teptarea ta-n cur]nd se va sf]r=i,
Vegheaz[, c[-n cur]nd El va veni!

Smochinul care dou[ mii de ani a fost uscat,
Smochinul blestemat din nou a dat.
Copacii de asemeni cu putere ]nverzesc,
Venirea prim[verii o vestesc.

A na=terii dureri le simte omenirea iar;
Dar iar[=i fericirea vine dup-acest amar.
Fecioar[, a=teptarea ta-n cur]nd se va sf]r=i,
Vegheaz[, c[-n cur]nd El va veni.13
36. Tu E=ti Tot Ce-mi Doresc

Tu-mi dai putere-n sl[biciuni
A mea comoar[ ]n ascuns,
Tu e=ti tot ce-mi doresc.
Doamne e=ti totul ce-am c[utat,
}ntreaga via\a ne-ncetat,
Tu e=ti tot ce-mi doresc.

Isus, Miel divin, laud numele T[u.
Isus, Miel divin, laud numele T[u.

A mea via\[ ai sp[lat,
Al meu p[cat Tu l-ai iertat,
Tu e=ti tot ce-mi doresc.
C]nd sunt c[zut Tu m[ ridici,
+i-n sl[biciuni Tu m[ aprinzi,
Tu e=ti tot ce-mi doresc.

fetele c]nt[ b[ie\ii c]nt[
COR........................................versetul 2
vesetul ..........................................COR

]mpreun[:

Isus, Miel divin, laud numele T[u.
Isus, Miel divin, laud numele T[u.37. E-o Minune

E-o minune c]nd soarele-apune
Minune din infinit,
Dar mai mare-i minunea din inim[:
E minunea c[ El m-a iubit!

Minunat e Domnul meu!
Mai minunat e El,
Dec]t orice pe p[m]nt,
Minunat e Domnul meu!

E-o minune =i vara =i iarna
+i cerul ]nstelat,
Dar mai mare-i minunea din inim[:
E minunea c[ El m-a salvat!
E-o minune ]ntreaga-mi fiin\[
Minune din ve=nicii,
Dar mai mare-i minunea din inim[:
E minunea c[ El va veni!

38. De Tr[ie=ti cu Domnul T[u

De tr[ie=ti cu Domnul t[u mereu
Fericit ]\i este traiul t[u.
/: Pe-ale vie\ii tale c[i,
Peste dealuri =i prin v[i,
El te duce numa-n fericiri! :/

Las[ soarta ta ]n m]na Lui
Via\a ta s[ fie-a Domnului!
/: S[-I predai tot ce-i al t[u,
S[-mpline=ti Cuv]ntul S[u,
El te duce numa-n fericiri! :/

C]nd ispita te ve ]ncerca
+i necazul te va ]ntrista,
/: Nicidecum nu =ov[i,
El =i-atunci te v-a iubi,
El te duce numa-n fericiri! :/

39. El Poate

COR: El poate, El poate,
Eu =tiu c[ poate, Eu =tiu c[
Domnul poate-a m[ duce-n cer.

El inimi vindecat-a,
Captivi eliber]nd,
A dat vedere orbilor,
Bolnavii vindec]nd.

A dat l-ai S[i putere
S[ fie martori vii.
Din Duhul S[u ce sf]nt
Le-a dat =i multe bucurii.

Deci, suflete, gr[be=te
+i vino la Isus,
C[ci bunul t[u p[stor milos,
Te duce-n ceruri sus!

14
40. Oare la u=[ cine-i?

Oare la u=[ cine-i?
+i ce-o fi a=tept]nd?
Nici ast[zi nu \i-e mil[
De Cel ce st[ b[t]nd?

Dulce r[sun[-afar[:
Las[-M[-n casa ta!
Te rog a c]ta oar[,
Spre fericirea ta.

O, ce pustiu e-n tine,
F[r[ de Dumnezeu!
E=ti un orfan pe lume,
Unde e Tat[l t[u?

Vin chiar acum, degrab[,
U=a-i deschis[ larg...
Hai, nu mai sta afar[,
Calc[ al casei prag!

41. Domnul bate la u=a ta...

Domnul bate la u=a ta.
Tu s[-I deschizi! Tu s[-I deschizi!
Azi prime=te-L nu-L refuza.
}\i vrea salvarea ta.

COR:
Iat[, bat la u=a ta!
(Iat[ azi Eu stau =i bat la u=a ta!)
Ast[zi, nu ]nt]rzia.
(Azi prinde prilejul, nu ]nt]rzia.)
M]ine se poate va fi t]rziu.
Las lumea azi =i vin!

El te-a=teapt[ ner[bd[tor
S[ vii la El! S[ vii la El!
Tu s[ nu stai nep[s[tor,
El \i-e M]ntuitor.

M]ntuire-n dar ]\i va da,
Domnul Isus, Domnul Isus.
+i la El tu-n veci vei avea,
Via\[ ve=nic[.
42. Nu la ]nt]mplare sunt

/: Nu la ]nt]mplare sunt: Domnul m-a
creat :/

Eu sunt cu voi ]n orice zi!
Eu sunt cu voi ]n orice zi!
Eu sunt cu voi ]n orice zi!
-Mi-a spus Isus

/: De aceea sunt voios, ca s[ =tie to\i! :/

/: Singur, trist =i p[r[sit nu voi fi
nicic]nd! :/

/: Nici eu nu-L voi p[r[si, pe al eu
P[stor! :/

43. Tu nu pleci niciodat[ de la mine

Tu nu pleci niciodat[ de la mine,
+i nici o clip[ singur nu m[ la=i.
/: Tu e=ti mereu puterea ce m[ \ine,
Din cel d]nt]i la cel din urm[ pas. :/

Au fost odat[ =iruri de p[cate,
Dar s]ngele salv[rii a spus, NU!
/: Oric]te-au fost eu le-am uitat pe toate,
+i bine =tiu c[ le-ai uitat =i Tu. :/

Sunt fericit chair dac[ vrei s[ suf[r,
C]nd valuri vin =i valuri grele par.
/: Plutesc pe ape ca un fir de nuf[r,
Pe care ]l p[strezi mereu curat. :/

}\i mul\umesc c[ e=ti cu mine-n lume,
}\i mul\umesc c[ m-ai iubit mereu!
/: }\i mul\umesc c[ Tu mi-ai dat un
nume,
C[-n Tine sunt =i Tu e=ti Dumnezeu. :/


15
44. Doamne Numele-|i ]nal\

Doamne numele-|i ]nal\
Doamne laud[-|i c]nt |ie
Fericit sunt c[ Te am
Fericit de-a Ta iertare.

Tu ai venit pe p[m]nt,
S[ ne salvezi.
Sus pe cruce Te-ai jertfit,
Ierta\i s[ fim.
De pe cruce ]n morm]nt,
Din morm]nt sus la cer,
S[ fii ]nal\at mereu.

Lord, I lift Your name on high
Lord, I love to sing Your praises
Im so glad Youre in my life
Im so glad You came to save us.

You came from heaven to Earth
To show the way.
From the Earth to the cross,
My debt to pay.
From the cross to the grave,
From the grave to the sky,
Lord, I lift Your name on high.

45. Awesome God

/:Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power and love
Our God is an awesome God:/

46. Oh God, You are my God

Oh God, You are my God
And I will ever praise you
Oh God, You are my God
And I will ever praise you
I will seek You in the morning
And I will learn to walk in Your ways
and step by step Youll lead me
and I will follow You all of my days.
O Doamne e=ti al meu
+i |ie-\i voi c]nta mereu
O Doamne e=ti al meu
+i |ie-\i voi c]nta mereu
Te chem cu dor din zorii zilei
S[ m[-nve\i s[ merg pe a Tale c[i
+i pas cu pas condu-m[
Te voi urma ]n toate zilele.47. Mighty is our God

Mighty is our God
Mighty is our King
Mighty is our Lord
Ruler of everything
Glory to our God
Glory to our King
Glory to our Lord
Ruler of everything

His name is higher
Higher than any other name
His power is greater
For he has created everything

(repeat chorus)48. More Precious than Silver

Lord You are
More precious than silver
Lord You are
More costly than gold
Lord You are
More beautiful
Than diamonds
And nothing I desire
Compares with You

16
49. El e-n[l\at/ He is exalted

El e-n[l\at }mp[ratul divin e-n[l\at
+i-L voi l[uda.
El e-n[l\at }mp[ratul divin e-n[l\at
+i-L voi l[uda.
El este Domn
Doar El adev[rul e
Cerul p[m]ntul se-nchin[-naintea Lui
El e-n[l\at }mp[ratul divin e-n[l\at.

He is exalted,
The King is exalted on high
I will praise Him
He is exalted forever exalted
And I will praise His name.
He is the Lord
Forever His truth shall reign
Heaven and earth
Rejoice in His holy name
He is exalted,
The King is exalted on high.

50. Glory to You/ Fii L[udat

/: Glory to You, glory to You
You are an awesome God:/

/: Fii l[udat, glorificat
Doamne e=ti minunat:/

51. E=ti Cel Mai Mare Doamne

/: E=ti cel mai mare, Doamne
Peste toate continentele!
E=ti cel mai mare peste to\i
Dumnezeii :/

/: S[ fii ]n[l\at,
S[ fii ]n[l\at,
Domn al gloriei
}mp[rat! :/
52. Create in Me/ Zide=te ]n Mine

/:Create in me a clean heart O, God
And renew a right spirit within me:/
Cast me not a way from Thy presence
Oh Lord
And take not Your Holy Spirit from me
Restore unto me the joy of Thy salvation
And renew a right spirit within me.

Zide=te ]n mine, o inim[
Curat[ Dumnezeule.
+i pune ]n mine, un duh nou
Statornic Dumnezeule.
Nu m[ lep[da de la Fa\a Ta
+i nu lua de la mine Duhul T[u cel Sf]nt
D[-mi iar[= bucuria m]ntuiri Tale
Umple-m[ cu Duhul T[u cel Sf]nt.

53. Te Laud Doamne

/: }ndeajuns mi-e Doamne
Doar harul T[u:/

COR:Te laud Doamne
Te pream[resc
}mi ridic m]inile spre cer, =i Te sl[vesc.

/: }ndeajuns mi-e Doamne
Dragostea Ta:/

/: }ndeajuns mi-e Doamne
Cuv]ntul T[u:/

/: M[-nchin ]n fa\a tronului T[u:/

54. Binecuvinteaz[ Suflete...

/:Binecuvinteaz[ suflete pe Domnul t[u!
Nu uita nici una din binefacerile Lui!
C[ci El ]\i iart[ f[r[delegea ta
Vindecare-n dar ]\i d[,
+i-n veci m]ntuirea!:/
Binecuvinteaz[ suflete pe Domnul t[u!


17
55. Filipeni 4:4

/:Bucura\i-v[ ]n Domnul zic,
Iar[=i zic bucura\i-v[:/
/:Bucura\i-v[, bucura\i-v[
Iar[=i zic bucura\i-v[:/

/:Rejoice in the Lord, always
Again I say rejoice!:/
/:Rejoice, rejoice
Again I say rejoice:/

56. Father I adore You

Father I adore You
Lay my life before You
How I love You.

Tat[ te ador[m
|ie ne ]nchin[m
C]t de bun e=ti.

Jesus I adore You
Lay my life before You
How I love You.

Isus te ador[m
|ie ne ]nchin[m
C]t de bun e=ti.

Spirit I adore You
Lay my life before You
How I love You.

Duh Sf]nt te ador[m
|ie ne ]nchin[m
C]t de bun e=ti.

57. King of kings

/: King of kings and Lord of Lords
Glory! Halellujah! :/
/: Jesus Prince of peace
Glory! Halellujah! :/


/: Rege-al regilor, Domn al domnilor
Glorie! Aleluia! :/
/: Isus Prin\ al p[cii
Glorie! Aleluia! :/
58. Isus ce bucurie/ Jesus, Name above all
names

Isus, ce bucurie
}mi dai Tu mie
E=ti viu pe totdeauna!
Rabuni! Stau la picioare
}n adorare
+i m[ ]nchin!

Doamne, nu m[ desparte
Nici plins, nici moarte
E=ti viu pe totdeauna!
Rabuni! E=ti via\a vie\ii!
Al dimine\ii
Luceaf[r sf]nt!

Jesus, name above all names
Beautiful Savior,
Glorious Lord!
Emmanuel, God is with us!
Blessed Redeemer,
Living Word!18
59. Ogoarele sunt gata de recolt[

Ogoarele sunt gata de recolt[
Dar lucr[torii s]nt a=a pu\ini
M[ d[ruiesc, o, Doamne-n ]ntregime
Ca s[ culeg recolta dintre spini.

/: Sunt aici la dispozi\ia Ta
Cheam[-m[, Te voi asculta. :/

E timpul potrivit printre popoare
Mai sunt ]n zgur[ ]nc[ mari comori.
Isus mai cheam[ oameni ]n lucrare
S[ fie to\i cu El biruitori.

Suntem noi sare pentru lumea-aceasta
}n ]ntuneric suntem noi lumini?
Tr[im ca Domnul ]n vorbe =i ]n fapte
S[ =tie lumea c[ suntem cre=tini?
60. Mai presus de orice...

Mai presus de orice, de credin\[ de av]nt
De-orice dar care biruie firea
/: Mai presus de minuni,
De puteri, de cununi
Mai presus de orice e iubirea. :/

Prin credin\[ r[storni mun\i ]nal\i =i cet[\i
S[-\i arunci peste veacuri privirea
/: Dar ]n cele cere=ti e=ti at]t c]t iube=ti
Mai presus de orice e iubirea. :/

Dumnezeu e m[re\, gem ]n cale-I furtuni
Se cutremur[ toat[ zidirea
/: Dar ]n sufletu-I bl]nd }l auzi murmur]nd -
Mai presus de orice e iubirea. :/

Preg[ti\i-v[, st]nci, pentru templul etern!
Orice piatr[ ]=i are menirea.
/: Tot P[m]ntu-i primit, c[ Isus l-a sfin\it
C]nd a scris pe P[m]nt ce-i iubirea. :/61. Tinerii lui Isus

Tinerii lui Isus, veni\i dar
S[-I slujim Domnului azi.
}n Isus g[sim fericirea
Voioas[ ni-e inima.

/: Vrei s[ tr[ie=ti tu pentru Isus?
Inima ta d[-I-o Celui de sus!
S[ mergem dar pe urmele Lui
Slujind pe veci Domnului. :/

Vestind neamurilor pe Isus
Iubirea ne e \int[.
De la Tine a=teapt[ r[spuns
S[-L urmezi e=ti tu gata?

Tinerii lui Isus, da\i m]na
Leg]ndu-v[ inima
De st[m credincio=i l]ng[-al S[u har
Ne-a=teapt[-n cer cununa!


62. 1 Corinteni 13 (Toate darurile...)

Toate darurile de-a= avea
S[ vorbesc ]n limbi, chiar mun\i s[ mut
+i averea s-o ]mpart de-a= vrea -
F[r[ dragoste, nimic nu s]nt.

Urm[ri\i s[ ave\i dragostea
Toate pier - ]n veci r[m]ne ea!
Urm[ri\i s[ ave\i dragostea
F[r[ ea, nu primi\i cununa!

R[bd[toare dragostea este
Bun[tate revars[ din plin
Crede =i acoper[ toate
Ea ]n via\[ ne-aduce alin.

Mai r[min doar trei din acestea -
Credin\a, n[dejdea, dragostea
Dar mai mare ]ntotdeauna
Este =i r[m]ne dragostea.


19
63. Vreau mica mea lumin[

/: Vreau mica mea lumin[, liber[ s[
str[luce=ti :/ (3x)
Tot mai viu, mai viu s[ luce=ti!

/: Sub obroc ascuns[, nu, nu vreau s[ te
\in :/
Ci mai viu, mai viu s[ luce=ti!

/: +i suflarea rea, nu vreau s[ te sting[ :/
Ci mai viu, mai viu s[ luce=ti!

64. Vreau s[ te fac pescar de om

Vreau s[ te fac pescar de om
Pescar de om, pescar de om
Vreau s[ te fac pescar de om
Dac[ M[ iube=ti.
/: Dac[ M[ iube=ti :/
Vreau s[ te fac pescar de om
Dac[ M[ iube=ti.

O, Isuse vreau s[-|i urmez
Vreau s[-|i urmez, vreau s[-|i urmez
O, Isuse vreau s[-|i urmez
+tiu c[ m[ prime=ti.
/: +tiu c[ m[ prime=ti :/
O, Isuse vreau s[-|i urmez
+tiu c[ m[ prime=ti!

Arunca-voi mreaja ]n r]u
Mreaja ]n r]u, mreaja ]n r]u
Arunca-voi mreaja ]n r]u
La cuv]ntul T[u.
/: Voi fi bun pescar :/
Dac[ Tu ]mi vei da ]n dar
undi\a de har!

65. Doamne, f[ al meu cuv]nt

/:Doamne, f[ al meu cuv]nt
+i al min\ii mele g]nd
|ie, Doamne, s[ le-chin, Domnul meu :/


St]nca mea Tu e=ti
Salvator pe veci!
/:Doamne, f[ via\a mea
Sf]nt[ ]naintea Ta
|ie-ntreag[ s[ |i-o-nchin Domnul meu:/

/:Doamne, rug[ciunea mea
F[-o cum a fost a Ta
Totul |ie s[ ]\i spun, Domnul meu:/

/:Doamne, f[ lumina mea
S[ luceasc[ ca o stea
Far ]n noapte Tu m[ f[, Domnul meu:/

/:Doamne, f[ iubirea mea
Cald[, vie ca a Ta
To\i s[ fie prin=i ]n ea, Domnul meu:/

66. Eu m[-ncred doar ]n Domnul

Eu m[-ncred doar ]n Domnul,
El m[ ajut[.
Eu m[-ncred doar ]n Domnul,
El e a mea st]nc[.
El e a meu turn ]n care
La necaz alerg.
Eu m[-ncred doar ]n Domnul,
+tiu c[ nu gre=esc.

Pe Domnul sl[vesc
Ajutorul meu
El e slava mea
+i c]nd drumu-i greu.
Toate popoarele lumii
S[ se-ncread[-n El
Eu m[-ncred doar ]n Domnul
+tiu c[ nu gre=esc.

Eu m[-ncred doar ]n Domnul,
E iubirea mea.
Eu m[-ncred doar ]n Domnul,
E dragostea mea.
Eu m[-ncred doar ]n Domnul,
Fericire-mi d[.
Eu m[-ncred doar ]n Domnul,
+tiu c[ nu gre=esc.
20
67. La Tine Doamne (Psalm 25)

/: La Tine, Doamne ]mi ]nal\ sufletul. :/

/:Domnul meu, m[-ncred ]n Tine
S[ nu fiu dat de ru=ine
Cel r[u s[ nu se bucure de mine. :/

/: }nva\[-m[ c[r[rile Tale. :/

/: Nu-|i aminti gre=elile mele. :/

/: Cei cese tem s]nt prieteni cu Domnul :/68. }n aceast[ or[

}n aceast[ or[, Doamne, Te rug[m
S[ iei parte Tu cu noi.
S[ ne-ascul\i c]nd }\i c]nt[m =i Te l[ud[m
}ntotdeauna fii cu noi!

S[ nu ne la=i p[r[si\i nicic]nd
C[ci noi tr[im cu Tine-n g]nd
Pe Tine noi doar Te avem
+i-n Tine ne-ncredem!
Tu e=ti al nostru Salvator
Minunat =i bun P[stor
Cu Tine noi vrem ca s[ fim
+i-n cer, Amin!

C]nd ispite mari apar ]n via\a mea
N-am pe nimeni ajutor.
Doar ]n Tine pururea ne ]ncredem noi
Ve=nice Ocrotitor!

Iar acuma, Doamne, noi }\i mul\umim
Pentru bun[tatea Ta.
Pentru dragostea dint]i =i iubirea Ta
Vrem ]n veci s[-|i mul\umim!69. S[ nu te miri dac[ ]ncercarea

S[ nu te miri dac[ ]ncercarea
Love=te f[r[ mil[
+i dac[ lacrimi curg pe-obraz.
Atunci arat[ ce e r[bdarea
+i r]zi de-mprejurarea
Care-\i aduce-acest necaz.
C[ci ]nd]rjite vin ispite
Pentru-a m[ lovi
Dar f[ mai tare harul care
La-ncercare va sl[bi.
Prin harul t[u
Tu ne dai r[bdarea
S[-nvingem ]ncercarea
Care ne \ine robi aici.

S[ nu te miri dac[ faci un bine
Iar semenii spre tine
Vin s[ ]ntoarc[ bine-n r[u.
Atunci arat[ ce e iubirea
N[scut[ din tr[irea
Vie\ii ascunse-n Dumnezeu.

70. Am c[min mai sus de nori

/: Am c[min mai sus de nori
}n \ara gloriei! :/ 3x
C]nd vine Isus!

/:Da Isus, da Isus, aminte=te-m[:/ 3x
C]nd vii ]n cur]nd!

/: Jos port crucea, sus cununa-n
|ara gloriei! :/ 3x
C]nd vine Isus!

/: Dac[ }l prime=ti pe Isus,
}n veci vei tr[i! :/ 3x
C]nd vine Isus!

/: Isus te va duce-acas[-n \ara gloriei! :/
C]nd vine Isus!

/: Am c[min mai sus de nori
Nu vrei s[ ai =i tu? :/
21
71. Cur]nd, foarte cur]nd

/: Cur]nd, foarte cur]nd
Noi vom vedea pe Mirele :/ 3x
Aleluia, Aleluia, pe Mire }l vom vedea!


/: Lacrimi nu vor mai fi
C]nd vom vedea pe Mirele :/ 3x
Aleluia, Aleluia, pe Mire }l vom vedea!

/: Moartea nu va mai fi
C]nd vom vedea pe Mirele :/ 3x
Aleluia, Aleluia, pe Mire }l vom vedea!

/: Soon, yes very soon
We are going to see the King :/ 3x
Aleluia, Aleluia, we are going to see the
King!


72. Noi suntem pe-acest p[m]nt...

Noi suntem pe-acest p[m]nt doar peregrini
+i mergem spre muntele Sion
+i-n inimi avem un dor s-ajungem ]n Sion.
De-i greu uneori, noi nu d[m ]napoi
Domnul Isus ne-a=teapt[-n Sion
Nimic nu ne va opri s-ajungem ]n Sion.

/: S[-L vedem pe Domnul Isus
+i-o c]ntare nou[ s[ }i c]nt[m!
}n drumul nostru spre muntele Sion
Culegem to\i flori pentru Isus
Cele mai frumoase flori
S[-I ducem lui Isus. :/

Isus a murit ca noi azi s[ tr[im
Prin harul S[u s[-L sl[vim
Nimic nu ne va opri, =i-n veci }l vom m[ri.
El a ]nviat =i la cer S-a-n[l\at
L[s]ndu-ne pe Duhul S[u Sf]nt
+i ]ntr-o zi va veni s[ ne ia cu El sus.

73. Sunt str[jerul care strig[...

Sunt str[jerul care strig[
Glasul meu r[sun[ ast[zi pentru voi
S-ave\i candela aprins[
+i talan\ii-acuma s[ vi-i preg[ti\i.
Nu mai este mult din noapte
+i Luceaf[rul pe cer va r[s[ri
Strig acum ]int]a oar[
Asculta\i-m[, din somn s[ v[ trezi\i!


Vine Domnul, vine iara=i
Vine iar Acela ce ne-a m]ntuit
Vine Domnul, vine iara=i
S[ ne ia =i s[ ne duc[ sus ]n cer.

Glasul meu r[sun[-n noapte
S[-l aud[ vreau cre=tinii peste tot:
Iat[, }mp[r[tul vine
Pa=ii Lui se-aud mai clar ]n dep[rt[ri.
L[sa\i lumea =i p[catul
In curat s[ fie haina ce-o purta\i
Strig acum a doua oar[
Asculta\i-m[, din somn s[ v[ trezi\i!

22
74. Ne-am pus oare ]ntrebarea

Ne-am pus oare ]ntrebarea
Pentru Domnul c]t lucr[m?
C]te suflete din gheara mor\ii
An de an salv[m?
C]\i din semenii no=tri oare
Au aflat despre Hristos
Nu din vorbe ]nflorite
Ci din trai sf]nt =i frumos?

Vine Domnul, vine!
C]te suflete-am chemat?
Vine Domnul, vine!
C]\i talan\i am c]=tigat?
Vine Domnul, vine!
C]te roade am adus?
Vine Domnul, vine!
Ce-o s[ avem atunci de spus?

Toamna roadelor se duce
+i-nc[-s mult de-adunat
Iarna-i gata s[ ne-apuce
C]t ogor am sem[nat?
Prim[veri de peste r]uri
Spun smochinu-i fr[gezit
Vara-=i unduie=te gr]ul
Pentru seceri= albind.

Haide\i to\i ]ntr-o sim\ire
Pentru Domnul s[ muncim
+i cu roade minuntate
Via\a s[ ne-o-mpodobim.
Dac[-n ziua cercet[rii
Domnul va fi mul\umit
Ne va r[spl[ti de toate
Sus ]n cerul preg[tit.

75. Give Thanks

/: Give thanks with a grateful heart
Give thanks to the Holy One
Give thanks because Hes given
Jesus Christ, His Son :/

And now let the weak say I am strong
Let the poor say I am rich
Because of what the Lord has done
For us, give thanks.

76. Cum un cerb...

Cum un cerb apa o dore=te,
Tot a=a sufletul meu
}nseteaz[ dup[ Tine,
Preaiubit M]ntuitor.

Tu-mi e=ti singurul ad[post
}n timpul greu =i ]ntunecos,
Tu e=ti apa vie\ii sf]nte
Care spal[ via\a mea.

77. Dumnezeu este iubirea

Dumnezeu este iubirea
Scrie-n stele str[lucirea -
Pream[re=te-L, suflete al meu!
Dealuri =i p[duri arat[
Dragostea Lui minunat[ -
Slav[ da\i ]n veci lui Dumnezeu!

V]ntul prin copaci adie
Imnul S[u duios.
Astrele o simfonie
Nal\[ maiestos
+i frumos natura c]nt[
Asculta\i c]ntarea sf]nt[ -
Slav[ da\i ]n veci lui Dumnezeu!
Da, iubirea se jertfe=te
Numai ea se umile=te
Dragostea e-al nostru Dumnezeu.
El e Creatorul nostru
El, M]ntuitorul nostru
A purtat p[catul nostru greu.

El batjocorit pe cruce
Moare p[r[sit.
Tot p[catul lumii duce
Bl]nd =i umilit.
El smerit purt]nd cununa
A ]nvins pe totdeauna -
Dumnezeu e dragostea ]n veci.
23
78. Mul\umesc Isuse

Mul\umesc Isuse c[ m-ai m]ntuit
+i ]n Tine am g[sit tot ce mi-am dorit
Nici un ocean din lume
Cu valuri =i spume
Nu ar putea, ]ndep[rta
Dragostea mea de-a Ta.

O, vreau mai mult
S[ Te sl[vesc, =i voia Ta
S-o ]mplinesc
Vreau s[ fac doar voia Ta,
+i s[-|i c]nt dragostea,
+i s[-|i c]nt dragostea.

Mul\umesc, Isuse, pentru Duhul T[u
Iubirea Ta =i Duhul T[u
Sunt tot ce doresc eu....
Nici un ocean din lume
Cu valuri =i spume,
Nu ar putea ]ndep[rta
Dragostea mea de-a Ta.79. C]t de bine m[ simt...

C]t de bine m[ simt cu ale=ii Domnului
Poporul minunat!
O, ce bine m[ simt cu ale=ii Domnului,
Poporul minunat!
Str[lucesc fe\ele, c]nt[-adunarea,
Cerul st[ =i-ascult[ c]ntarea.
O, ce bine m[ simt cu ale=ii Domnului,
O, ce popor! Ce popor minunat!

Ce pl[cut =i ce frumos,
E poporul lui Hristos!
C]nd pe Domnul ei }l laud[ voios.
Nu e loc mai fericit,
Ca acel unde-ai g[sit,
Pe to\i sfin\ii ce-mpreun[ s-au unit.
}n palat sau ]n bordei,
Pot fi numai doi sau trei,
Ferici\i sunt dac[-I Domnul printre ei.
+i nu afli pe p[m]nt,
un mai trainic leg[m]nt,
Ca-ntre fra\ii de credin\[ =i Cuv]nt.

O, ce bine-atunci va fi,
C]nd pe nori El va veni!
+i ]n slava Lui pe veci ne va uni!
L]ng[ El ne-om aduna,
+i pl]ng]nd }i vom c]nta,
}mpreun[ ferici\i cu El vom sta.
80. D[-mi ulei ]n candel[...

D[-mi ulei ]n candel[ s[ ard[,
D[-mi ulei Doamne, eu te rog.
D[-mi ulei ]n candel[ s[ ard[,
+i p[streaz-o ne-ncetat arz]nd.

Cor: /:C]nt Osana!:/ 3x
Regelui din cer.
/:C]nt Osana!:/ 3x
Domnului!

D[-mi putere-n credin\[, o, Doamne!
D[-mi putere, o, eu te rog.
D[-mi putere-n credin\[, o, Doamne!
+i p[streaz-o ne-ncetat cresc]nd.

D[-mi Tu pacea-\i =i voi fi-n odihn[,
D[-mi Tu pacea-\i, o, eu te rog.
D[-mi Tu pacea-\i =i voi fi-n odihn[,
+i p[streaz[-m[-n odihna Ta.

D[-mi iubirea-n inima mea, Doamne
D[-mi iubirea, o, eu te rog.
D[-mi iubirea-n inima mea, Doamne,
+i te rog s[ m[ p[strezi smerit.


24
81. De c]nd Hristos m-a m]ntuit

De c]nd Hristos m-a m]ntuit
Cu mine e necontenit
+i-n mijloc de-ntrist[ri =i-n val
M[ simt ferice ca ]n rai.

Aleluia, sunt fericit!
M[ simt ca-n cer, c[-s m]ntuit.
Sunt fericit chiar pe p[m]nt
C[ci unde-i El, e cerul sf]nt!

Ceru-mi p[rea ]ndep[rtat
C]nd ]n p[cat stam cufundat
Dar c]nd pe Isus }l primii
Cerul ]n suflet ]mi veni.

Nu-i important unde a= fi
}n mun\i sau v[i pot locui
}n scump palat, sau ]ntr-un cort
C[ci ceru-ntreg ]n mine-l port.

82. Sf]nt e=ti, sf]nt e=ti, sf]nt e=ti

Sf]nt e=ti, sf]nt e=ti, sf]nt e=ti
Dumnezeu puternic!
Fiecare diminea\[ te sl[vesc =i-|i c]nt!

Sf]nt e=ti, sf]nt e=ti, sf]nt e=ti
Milostiv =i darnic!
Doamne cel ve=nic Tat[, Fiu, Duh Sf]nt!83. M[re\ e=ti Dumnezeu

/: M[re\ e=ti Dumnezeu!
Cu laude noi Te onor[m! :/

/: Osana, binecuv]nt[m
Binecuv]nt[m pe Salvatorul! :/

/: Voi binecuv]nta
Pe Domnu-n toat[ vremea! :/84. Voia Ta

Ai pl[tit un pre\ s[-mi dai via\a
S[ tr[iesc prin har azi m]ntuit
N-am cuvinte Doamne s[ pot spune
C]t de drag ]mi e=ti =i-s fericit.

Numele mi-ai scris ]n Cartea Vie\ii
+i doresc Isus cu orice pre\
S[ tr[iesc statornic ]n credin\[
S[ Te laud =i s[ te m[resc.

REFREN:
Voia Ta, nu voia mea
S[ se fac[ Doamne-n via\a mea
S[ tr[iesc cum Tu dore=ti
O, Domnul meu.
Toat[ roada Duhului T[u Sf]nt
Zi de zi s-o am pe-acest pam]nt
Lumin[ s[ r[sp]ndesc mereu ]n jurul
meu.

Pacea Ta ce-ntrece orice lucru
Cuno=tin\a-ntregului pam]nt
S-o reve=i ]n inim[ St[p]ne
Orice-ar fi s[ pot mereu s[-|i c]nt.

Ai pl[tit un pre\ s[-mi dai via\a
S[ tr[iesc prin har azi m]ntuit
N-am cuvinte Doamne s[ pot spune
C]t de drag ]mi e=ti =i-s fericit.


25
85. Isus e Rege pe tot p[m]ntul

1) /: Isus e Rege pe tot p[m]ntul
Azi m[ ]nchin ]n fa\a Lui! :/
}n fa\a Lui!

refren 1:
/: Laud pe Domnul =i-L pream[resc
Laud pe Domnul c[ci }l iubesc! :/

refren 2:
/: Toat[ via\a }i voi c]nta
C[ci vreau s-ajung ]n \ara Sa! :/

refren 3:
/: Laud pe Domnul =i-L pream[resc
Laud pe Domnul c[ci }l iubesc! :/

2) /: Isus e Rege pe tot pam]ntul
Azi m[ ]nchin ]n fa\a Lui! :/

/: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Amin! :/ 4x
Amin!

86. Tat[, Te sl[vesc

Tat[, Te sl[vesc
Te ador =i-|i mul\umesc!
Fii glorificat ]n veci de veci!

/: Fii glorificat, fii glorificat!
Fii glorificat ]n veci de veci! :/

Isus, Te sl[vesc
Te ador =i-|i mul\umesc!
Fii glorificat ]n veci de veci!

Duh Sf]nt, Te sla[vesc
Te ador =i-|i mul\umesc!
Fii glorificat ]n veci de veci!


87. Aceasta e/ This is the day

/: Aceasta e:/
/: Ziua Domnului! :/
/: Veseli s[ fim :/
/: S[ ne bucur[m! :/

Aceasta e Ziua Domnului
Veseli s[ fim, s[ ne bucur[m!
/: Aceasta e:/
Ziua Domnului!

/: This is the day :/
/: That the Lord hath made :/
/: We will rejoice :/
/: And be glad in it :/

This is the day that the Lord hath made
Let us rejoice and be glad in it.
/: This is the day :/
That the Lord hath made.

26
88. Great is the Lord

Great is the Lord
He is holy and just
By His power we trust
In His love.
Great is the Lord
He is faithful and true
By His mercy He proves
He is love.

Great is the Lord
And worthy of glory
Great is the Lord
And worthy of praise
Great is the Lord
Now lift up your voice,
Now lift up your voice,
Great is the Lord
Great is the Lord.

repeat verse one


Great are You Lord
And worthy of glory
Great are You Lord
And worthy of praise
Great are You Lord
I lift up my voice,
I lift up my voice,
Great are You Lord
Great are You Lord.

Great are You lord!

89. R[suna ast[zi ]n toate \[rile

R[sun[ ast[zi ]n toate \[rile
C]nt[rile cerului!
R[sun[ ast[zi ]n toate \[rile
C]nt[rile Sionului!

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Alelu, Aleluia!


Din toat[ lumea r[scump[ra\i vor fi
+i-n cer ne vom ]nt]lni
+i ]mpreun[ Domnului vom c]nta
Domnului, Aleluia.

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Alelu, Aleluia!

Seek ye first the Kingdom of God
And His righteousness.
And all these things shall be
Added unto you, Alelu, Aleluia.

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Alelu, Aleluia!

Ask and it shall be given unto you,
Seek and ye shall find,
Knock and the door shall be
Opened unto you, Alelu, Aleluia.

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Alelu, Aleluia!


90. Condu-m[ Doamne

refren:
Condu-m[, Doamne, ziua
Condu-m[, e ruga mea
Prin toate necazurile-acestei lumi!
Condu-m[, Doamne, noaptea
Condu-m[ prin lumina Ta
C[ci numai Tu po\i conduce via\a mea!

Am fost n[scut ]n p[cat
Dar Isus pentru mine S-a dat
Via\a mea de acum e-n m]na Sa.
+i p]n[ }l voi vedea
Am nevoie de-ndurarea Sa
C[ci a promis s[-mi conduc[ via\a.

Dumnezeu ne iube=te mereu
Pentru noi a dat pe singuru-I Fiu
Ca noi s[ fim salva\i din p[cat.
Deci vino azi cu inima ta
De p[cat El o va sp[la
+i de acum El va fi lumina ta!

27
91. Domnul Seceri=ului }ntreab[

Domnul seceri=ului intreab[:
Cine pleac[ azi cu-al Meu Cuv]nt?
Cine la cei p[c[to=i de grab[
Va vesti mesajul Meu cel sf]nt?

/:Doamne bun, iat[-m[!
Gata s]nt acuma s[-|i r[spund
Doamne bun, iat[-m[!
Doamne, iat[-m[, trimite-m[!:/

Din altar c]nd a luat t[ciune
+i-ai sfin\it cu el pe-al T[u profet
Plin de Duh el a-nceput a spune:
Iat[-m[, cuv]ntul T[u a=tept!

C]te mii se pierd azi ]n p[cate-
N-auzi\i voi pl]nsul lor amar?
Ei de m]ntuire stau departe
Merge\i =i-i chema\i acuma chiar!

Timpul seceri=ului se duce
U=a harului se va-ncuia.
Nu vre\i voi ca to\ii s[ apuce
Fericirea de-a intra ]n ea?


92. A= Vrea S[ Te Cunosc

/: A= vrea s[ Te cunosc
Tot mai mult Isus! :/
Ochii ]mi ]ndrept
C[tre Tine, =i a=tept
Doar voia Ta
S[ o fac!

Cuv]ntul T[u e lumina mea!
Bra\ul T[u sf]nt e t[ria mea!
Fii glorificat, ve=nic l[udat
}n via\a mea!

/: A= vrea s[ Te iubesc
Tot mai mult, Isus! :/
Ochii ]mi ]ndrept
C[tre Tine, =i a=tept
Doar voia Ta
S[ o fac!

/: A= vrea s[ Te sl[vesc
Tot mai mult, Isus! :/
Ochii ]mi ]ndrept
C[tre Tine, =i a=tept
Doar voia Ta
S[ o fac!


93. Deschide-mi ochii

/: Deschide-mi ochii, vreau s[ Te v[d,
Isus
S[ Te-ating cu m]na, s[-|i spun: Te
iubesc!
+i f[-mi urechea cu dor s[ Te-asculte
Deschide-mi ochii, vreau s[ Te v[d Isus!
:/

/: Open our eyes Lord, we want to see
Jesus
To reach out and touch Him, and say
that we love Him.
Open our ears Lord, and help us to
listen,
Open our eyes Lord, we want to see
Jesus! :/


94. Majesty

Majesty, worship His majesty
Unto Jesus be all glory, honor and praise
Majesty, kingdom authority
Flow from His throne
Unto His own, His anthem raise.

So exalt, lift up on high
The name of Jesus.
Magnify, come glorify
Christ Jesus, the King
Majesty, worship His majesty
Jesus who died, now glorified
King of all kings.
28
95. My Tribute

How can I say thanks
For the things You have done for me -
Things so undeserved,
Yet You give to prove
Your love for me?
The voices of a million angels
Could not express my gratitude -
All that I am and ever hope to be,
I owe it all to Thee.

refrain:
To God be the glory
To God be the glory
To God be the glory
For the things He has done.
With His blood He has saved me
With His powr He has raised me
To God be the glory
For the things He has done.

Just let me live my life
Let it be pleasing, Lord to Thee.
And should I gain any praise,
Let it go to Calvary.
With His hands He has saved me
With His powr He has raised me
To God be the glory
For the things He has done.
96. 2 Corinteni 5:17

/: Dac[ este cineva ]n Hristos :/
Este o f[ptur[ nou[
Cele vechi s-au dus =i toate sunt noi.

Cor:
/: Toate lucrurile sunt noi
C]nd Isus intr[ ]n via\a ta :/

97. Romani 8:15

Voi n-a\i primit un duh de robie
Ca s[ mai ave\i fric[
Ci a\i primit un duh de-nfiere
Ce ne face s[ strig[m Ava - Tat[.
/: Ava - Tat[, Ava - Tat[,
Ava - Tat[, Tu e=ti Dumnezeu :/

98. Psalmul 95

Haide\i s[ c]nt[m
Cu veselie Domnului
+i s[ strig[m de bucurie.
C[tre st]nca m]ntuirii noastre
}naintea Lui s[ mergem to\i cu laude
/: C]nta\i c]ntece! :/ O, }n cinstea Lui.

Domnul este-un mare }mp[rat
Marea =i uscatul le-a creat
Domnul este-un mare Dumnezeu
Lui m[-nchin e Creatorul meu.

S[ ne ]nchin[m s[ ne smerim
S[ plec[m genunchiul s[-L sl[vim
Noi suntem poporul Domnului
Nu putem fi smul=i din m]na Lui.99. Cerul e un loc minunat

Cerul e un loc minunat
Plin de har =i slav[
Vreau s[-L v[d pe Domnul meu
Cerul e un loc minunat

C]nd voi fi ]n ceruri sus cu Domnul Isus
C]nd voi fi ]n ceruri sus ]n slava Lui
C]nd voi fi ]n ceruri sus cu Domnul Isus
Bucuros am s[-I c]nt.

Pentru ca iertat, sp[lat de orice p[cat
Prin Domnul Isus eu sunt
Iertat, sp[lat de orice p[cat
De aceea vreau s[-I c]nt Aleluia.

29
100. Da, eu cred ]n Isus

Da, eu cred ]n Isus
Cred c[ El e Fiul lui Dumnezeu
Cred c[ a murit =i-a ]nviat
Pre\ul pentru noi El a pl[tit.
Cred c[ El e prezent
Printre noi, aici.
Pe bolnavi vindec]nd
+i p[cate iert]nd.

Da, eu cred ]n Tine Doamne
Cred c[ Tu e=ti Fiul lui Dumnezeu
Cred c[ ai murit =i-ai ]nviat
Pre\ul pentru noi Tu l-ai pl[tit.

Cred c[ Tu e=ti prezent
Printre noi aici
Pe bolnavi vindec]nd
+i p[cate iert]nd.

101. Prin Isus avem victorie

Prin Isus avem victorie
Doar prin El avea vom bucurii
+i cu Isus ]nvingem pe Satan,
C[ci e Domn.
Prin El izb]nd[ am primit
C[ci ne-a eliberat
Prin s]ngele Lui ne-a sfin\it
Iert]ndu-ne de p[cat.

102. Da\i Domnului Mul\umiri

Da\i Domnului mul\umiri
Da\i laud[ celui Sf]nt.
C[ci El pe cruce,
Fiul S[u L-a dat.
+i-acum spun[ cel slab tare sunt
+i s[racul sunt bogat
C[ci El pe cruce Fiul S[u L-a dat.
L-a dat!
103. Noi suntem una...

/: Noi suntem una-n Isus
Suntem, uni\i ]n El
Suntem, uni\i ]n Isus
+i vrem, s[ fim ca El.
+i lumea recunoa=te
Pe cine cre=tin este
Lumea ne recunoa=te
Dac-avem dragoste
Suntem cre=tini dac[
Avem dragoste. :/
104. Splendori Divine

Splendori divine l[sat-a,
+tiind destinul S[u.
Cum pe crucea de pe Golgota
Pentru noi via\a =i-a dat.

De nu ne-ar iubi,
Marea s-ar usca,
N-ar fi stele pe cer,
P[s[ri nu ar zbura.
De nu ne-ar iubi,
Ceru-ar fi un mit.
Am fi ve=nic hoinari
De nu ne-ar iubi...
(Dar Isus ne-a iubit
Pentru noi s-a jertfit.)

Str[in de Tat[l din ceruri
Departe-am r[t[cit
Dar Isus cu bra\e deschise
}n casa Lui ne-a primit.
30
105. }\i mul\umesc...

}\i mul\umesc pentru orice zi
+i pentru senine dimine\i.
}\i mul\umesc =i c[ povara
Toat[ To mi-o iei.

}\i mul\umesc pentru prieteni
+i pentru to\i ce mi i-ai dat.
}\i mul\umesc =i c]nd pe du=man
Pot s[-l fac iertat.

}\i mul\umesc pentru izb]nd[
+i pentru multe bucurii.
}\i mul\umesc pentru tot ce m[
Face fericit.

Slav[-|i dau pentru umbr[ sau necaz
Slav[-|i dau pentru balsam
Slav[ pentru c[ oriunde merg
Pe Tine te am.

Slav[ pentru a-mi fi dat Cuv]ntul
Slav[ pentru Duhul T[u Sf]nt.
Slav[ pentru iubirea-|i
R[sp]ndit[ pe p[m]nt.

}\i mul\umesc pentru salvare
C-am ajuns =i eu s-o primesc.
/: }\i mul\umesc pentru c[ inc[
Pot s[-|i mul\umesc! :/

106. Suntem str]n=i ]n jurul Lui

Suntem str]n=i ]n jurul Lui
}n fa\a Domnului =i s[ ne rug[m.
Suntem str]n=i ]n jurul Lui,
}n fa\a Domnului s[ ne rug[m duios
Domnului, Isus Hristos.

M]ini curate ridic[m
}n fa\a Domnului =i ne rug[m
M]ini curate ridic[m
}n fa\a Domnului =i ne rug[m duios
Domnului, Isus Hristos.

To\i o inim[ =i-un g]nd
}n fa\a Domnului =i ne rug[m
To\i o inim[ =i-un g]nd
}n fa\a Domnului =i ne rug[m duios
Domnului, Isus Hristos.

107. Evrei 10: 24,25
/: S[ veghem unii
Asupra altora
Ca s[ ne ]ndemn[m
La dragoste =i fapte bune
S[ nu p[r[sim adunarea noastr[,
Cum au unii obicei;
Ci s[ ne ]ndemn[m unii pe al\ii,
+i cu at]t mai mult,
Cu c]t vede\i c[ ziua se apropie. :/

108. Be still and know
Be still and know that I am God.
Be still and know that I am God.
Be still and know that I am God.
109. We declare Your name

We declare Your name
Lord of all the nations
We declare Your name
In all the earth
Till every knee should bow
And every tongue proclaim You
We declare Your name
In all the earth.
110. }ntreg p[m]ntul...

/: }ntreg p[m]ntul e ]n m]na Lui
+i eu =i tu suntem ]n m]na Lui
De nimic nu ni-e fric[
C[ci suntem ]n m]na cald[-a Tat[lui :/

Pentru c[ pam]ntul e-n m]na Lui
Pentru c[ =i eu sunt ]n m]na Lui
De-aceea-I c]nt Domnului.
}l laud c[-s f[r[ grij[-n m]na Lui.
31
111. Te-aleg Mereu

Isuse, dintre to\i Te-aleg mereu,
}n orice timp, ]n orice clip[,
C[ci Tu e=ti via\a sufletului meu
+i harul care m[ ridic[.

Te-aleg mereu, Te-aleg mereu!
Isus, M]ntuitorul meu,
Te-aleg mereu, Te-aleg mereu!

Isuse-aleg deplin c[rarea Ta,
Din miile de c[i din lume,
+i vreau s[ merg pe ea c]t m-ar costa:
D[-mi Duhul T[u s[ m[ ]ndrume.

Isuse-aleg Cuv]ntul T[u cel Sf]nt,
C[ci numai El e adev[rul,
Ce-mid[ lumin[ plin[ pe p[m]nt,
+i-av]nt s[ pot ajunge-n ceruri.

Isuse-aleg iubirea Ta de jar,
Din tot ce lumea ]mi ]mbrie,
Ca s[-mi aprind al inimii altar,
S[ ard[-acum =i-n ve=nicie.

Isuse, din orice Te-aleg mereu,
+i-n orice zi Te =tiu mai bine,
C[ci Tu e=ti dragul sufletului meu,
Alt bun nu-mi vreau dec]t pe Tine.


112. Sunt un om nevrednic

Sunt un om nevrednic dar El m-a iubit
S-a plecat spre mine =i m-a m]ntuit
El f[cu din mine un copil iubit
Fericire de la El eu am primit.

Cu Isus de-a pururi e pl[cerea mea
Lui Isus de-a pururi }i dau inima
El f[cu din mine un copil iubit
Fericire de la El eu am primit.

Da! El m[ iube=te cu fierbinte zel
O, c]t sunt de sigur c[ mi-o spune El
Pe-un s[rman ca mine de pace lipsit
M-a ales de-a pururi s[ fiu fericit.

El e-Acel ce face-adesea vindec[ri
M-a sc[pat de groaza ve=nicei pierz[ri
De=i-i o minune, de=i sunt uimit
Totu=i =tiu, o, Doamne, Tu m-ai m]ntuit.113. Raz[ de soare...

Raz[ de soare m[ numesc
O lume-ntreg[-nveselesc
Aceasta-i datoria mea
S[ r[sp]ndesc lumina Sa.

O raz[ de soare e via\a mea
O raz[ de soare din lumina Sa
De c]nd sunt cu Isus
Via\a mi-a umplut,
+i copilul S[u fericit m-a f[cut.

/: Aleluia, Aleluia, Aleluia :/

Lumea se zbucium[ a=a
}n ]ntrist[ri ]n via\a grea
Dar numai eu pot m]ng]ia
O raz[ din lumina Sa.

Vreau s[ m[ duc la cei trudi\i
Care de drum sunt obosi\i
Acolo prin credin\a mea
S[ r[sp]ndesc lumina Sa.
32
114. Cin m[ va desp[r\i

Cin m[ va desp[r\i
De Tine scumpe Mire
C]nd =tiu c[ am un loc
Colo sus ]n m[rire.

Nici foamea nici setea
Nici moartea de-ar fi
Nimic de Tine, Doamne
Nu m-ar desp[r\i.

De-a= fi ]n str]mtorare
}n chinuri de-a= z[cea
Eu nici atuncea Doamne
De Tin nu m-a= l[sa.

Nu pot s[ uit Isuse
Cum nici Tu n-ai uitat
S[ vii ]ntotdeauna
Atunci c]nd Te-am chemat.

115. Un cor ]ngeresc

Un cor ]ngeresc, din cer se-aude c]nt]nd
O, p[c[tos vin la Isus - Vino, Vino!

Hai, hai la El nu mai sta!
Azi Isus te cheam[:
Vino, Vino, Vino!

Str[in tu dac[ e=ti, de ce pribeag mai
r[t[ce=ti?
N-auzi chemarea lui Isus - Vino, Vino!

Urc]nd sus pe Calvar, Isus +i-a dat
via\a-n dar
Deaceea ast[zi te chem[m - Vino, Vino!
116. Nu sunt nimic...

Nu sunt nimic un strop de tin[
}n care-ai pus un bob de gr]u
Un ciob ]n care-ai pus lumin[
Un col\ ]n care cre=ti un r]u

Sunt f[ptura m]inii Tale
Totul eu prin Tine sunt
Nu sunt nimic dar Tu e=ti totul
Tu ]mi e=ti tot =i mi-e de-ajuns.

Nu sunt nimic, nimic sub soare
Dar ai dat tot pentru nimic
}n veci s[ fii mereu mai mare
Iar eu s[ fiu mereu mai mic.

Nimic nu sunt, dar Tu e=ti totul
+i Tu Te-ai dat ca pre\ al meu
F[c]nd din pieptul meu chivotul
Ce poart[-n el pe Dumnezeu.

117. Va veni o zi ]n care...

Va veni o zi ]n care to\i ale=ii Domnului
Vor c]nta un imn de slav[ Mielului
Ziua aceea nu-i departe, preg[ti\i-v[
acum
Nu uita\i c[ ziua aceea e pe drum

Ce minune va fi
C]nd Domnul va veni
To\i ale=ii Domnului cu El vor fi
Vei fi =i tu acol
La masa Domnului
Preg[te=te-te c[ci ziua e pe
drum.

Dup[ toat[ alergarea fericit vei fi =i tu
Vei primi cununa slavei lui Isus
Deci gr[be=te-te acuma pin[ ]nc[ mai e
har
Nu l[sa s[ treac[ timpul ]n zadar.33
118. Nu sunt ]n ceruri lacrimi...

Nu sunt ]n ceruri lacrimi =i grijuri
Glorie pe veci ]n cer va fi
Nu e triste\e, nici b[tr]ne\e
Ci multe ve=nici bucuri.

/: Lacrimi ]n ceruri nu-s :/
Jale, dureri de orice fel
/: Lacrimi ]n ceruri nu-s :/
C[ci le purtase sf]ntul Miel.

Slava ne-a=teapt[, buna r[splat[
Pentru acela credincios
Iar Salvatorul face poporul
P[rta= la slav[ bucuros.

Nu vor fi zile scrise ]n file
Timpu-nceteaz[ de-a mai fi
Veche-i iubirea =i nemurirea
+i-n veci iubirea va trona.

119. Dup[ ploaie =i furtun[...

Dup[ ploaie =i furtun[
Va veni o zi mai bun[,
Soarele va str[luci mai luminos.
Dup[ norul plin de cea\[
O lumin[ se arat[,
E lumina Domnului Isus Hristos.

Cine se ]ncrede-n Domnul
Are via\a mai frumoas[
C[ci lumina Lui p[trunde
+i o lumineaz[-ndat[.
Dumnezeu de sus vegheaz[
El le binecuvinteaz[
Sufletele-acelor ce se-ncred ]n El.

C]nd avem probleme-n via\[
S[ cerem o luminare
De la Domnul nostru sf]nt, Isus Hristos.
Rug[ciunea schimb[ totul,
Schimb[ mersul vie\i noastre
Zi de zi ]nspre mai bine cu Isus.

Stai o clip[, mediteaz[,
Sufletu-\i ]nvioreaz[
Dumnezeu te cerceteaz[ chiar acum.
Nu l[sa s[ treac[ clipa, clipa m]ntuirii
tale
D[-i a ta via\[ ast[zi lui Isus.

120. Domnul este bun
/: Domnul este bun =i p]n[-n veac
|ine ]ndurarea Lui :/
/: P]n[ ]n veci
|ine ]ndurarea Lui! :/

/: Domnul ne-a promis c[ va veni
+i noi to\i }l a=tept[m :/
/: El va veni
+i noi to\i }l a=tept[m! :/

/: Domnul ne-a promis c[ ne va lua
Sus ]n cer ]n slava Sa :/
/: El ne va lua
Sus ]n cer ]n slava Sa! :/
34
121. Fi\i voio=i...

Fi\i voio=i, fi\i voio=i totdeauna,
L[ud]ndu-L pe Domnul mereu
De ne-ncredem puternic ]n Domnul
Nu ne-nvinge nicic]nd, nici un r[u.

Nu-i furtun[ s[ clatine st]nca,
Cea pe care suntem noi zidi\i
Fi\i voio=i, noi suntem ]ntotdeauna
De Isus, de Isus ocroti\i.

Fi\i voi=i chiar =i-atunci c]nd necazul
+i-ncercarea ]n voi va lovi,
Mai frumoas[-i c]ntarea cu lacrimi,
Mai ceresc e r[bd]nd a z]mbi.

Fi\i voio=i c[-ncur]nd pe vecie
Ve\i uita ca-\i mai pl]ns pe p[m]nt,
Fi\i voio=i c[-n cur]nd cerul slavei
R[suna-va =i de-al vostru c]nt.

122. Obosit[ e raza soarelui

Obosit[ e raza soarelui
Se ve=teze=te floarea c]mpului,
Toamna vine, v]nt rece aduc]nd
Trist murmur[ p]r]ia=ul, desp[r\irea
vestind.
Totul ]n lume se schimb[,
Totul e numai o umbr[
Dar dac[-n Isus noi tr[im
Via\[ dob]ndim.

Sus, dincolo de marea stelelor
Unde suferin\a nu are loc,
Este o \ar[ frumoas[, cereasc[
Inima acolo-mi dore=te, acolo-i \ara mea.

Pe p[m]nt jos doar c[l[tori suntem
Suferin\a, lupta e-n drumul meu,
Dar dac[ ]n Isus mi-e sufletul
+tiu bine c[ El ]mi va da, din fericirea
Sa.


123. T[ria noastr[...

T[ria noatr[ fii mereu,
S[ trecem ast[zi drumul greu
/: +i-n clipe grele de nevoi
Revars[ pace, pace, pace peste noi. :/

Ascult[-ne c]nd ne rug[m,
R[spunde-ne c]nd Te chem[m,
/: +i dac[ vom fi Doamne, doi
Revars[ pace, pace, pace peste noi. :/

Iubirea Ta de Dumnezeu
P[streaz-o-n inim[ mereu,
/: +i p]n[-n ziua de apoi
Revars[ pace, pace, pace peste noi. :/


124. Pe mare-n volbur[ eram

Pe mare-n volbur[ eram
+i dup[ ajutor strigam
Tu, Doamne Te-ai apropiat
Lini=tit...

O, Tat[ bun, e=ti al meu scut
Salveaz[-m[ c[cisunt pierdut,
Pe frunte tu m-ai m]ng]iat
Lini=tit...

Eram pribeag de moarte prins
Spre valuri m]na El a-ntins,
+i v]ntul groaznic a-ncetat
Lini=tit...
35
125. C[l[torind prin \ar[

C[l[torind prin \ar[, merg voios c]nt]nd
}ndrept]nd sufletele c[tre cerul sf]nt,
Multe dureri m-apas[ ]n sufletul meu,
Dar Domnul m[ conduce
+i-ntoate-nving eu.

Ah, doresc s[-L v[d =i-n fa\[ s[-L
privesc, S[-L privesc
S[-I c]nt mereu de haru-I ceresc,
Pe str[zile gloriei eu voi triumfa,
Necazurile-or trece =i-n cer voi intra.

Fiind ]n serviciul Lui, crucea-mi va fi
grea,
Dar st]nd aproape de El, m[ va ajuta,
Satan s[ m[ atace, zilnic va-ncerca,
Dar Domnul m[ conduce, orice s-a-
nt]mpla.

126. Noi vom veni la adunare
Noi vom veni la adunare
+i ne vom ruga.
Vom c]nta o c]ntare nou[
Ne vom bucura.
Cu inimile cur[\ite chiar de jertfa Sa
Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Cu inimi deplin curate ]n prezen\a Sa
Aleluia, aleluia.

Noi vom veni la adunare
+i ne vom ruga.
Domnul Isus va fi cu noi =i
Ne va ]nv[\a.
Cuv]ntul S[u plin de putere
Ne va cerceta. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Cuv]ntul S[u plin de putere
Ne va cerceta
Aleluia, aleluia.
Poate Domnul s[ vin[ ast[zi
}n gloria Sa.
Ne va schimba ]ntr-o clipit[
Pe nori vom zbura.
Vom fi cu El o ve=nicie
}n gloria Sa.
Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Vom fi cu El o ve=nicie ]n gloria Sa
Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
127. S[-L S[rb[torim

/: S[-L s[rb[torim, s[-I c]nt[m cu to\i
Domnului un imn de slav[ :/

/: S[-L l[ud[m, s[-I c]nt[m un imn de
slava :/
/ ALELUIA / x4 s[-I c]nt[m un imn de
slava

/: Isus este Domn, eu vreau s[-L ]nal\
Vreau s[-I c]nt un imn de slav[ :/

128. A=a cum s]nt

A=a cum s]nt la Tine vin,
Putere n-am, Tu-mi fii sprijin,
M[ spal[-n s]ngele-|i divin
O, Mielule eu vin, eu vin.

De ]ndoieli s]nt ap[sat,
De ispitiri ]mpresurat,
Sl[bit de valuri mult purtat
O, Mielule, eu vin, eu vin.

A=a cum s]nt de r[t[cit,
La Tine vin, s[ fiu primit
S[ fiu bogat =i fericit
O, Mielule, eu vin, eu vin.

A=a cum s]nt Tu m[ prime=ti
P[catul nici nu-mi aminte=ti
Crez]nd |ie m[ m]ntuiesc
O, Mielule, eu vin, eu vin.

36
129. Cel ce st[ sub ocrotirea

Cel ce st[ sub ocrotirea Celui Prea]nalt
La umbra Celui Atotputernic
Face din El loc de sc[pare c[ci Domnul
Sf]nt
E Dumnezeul meu ]n care m[ ]ncred.


O mie s[ cad[ al[turi de tine
+i zece mii la dreapta ta de vor
c[dea
Cu ochii prive=te s[ vezi
r[spl[tirea acelui r[u,
Doar harul S[u te va salva.

S[ nu te temi de groaza din noaptea cea
grea
Nici de s[geata ce zboar[ ziua
De ciuma rea din ]ntuneric, s[ nu te temi
C[ Domnul ]\i va p[zi c[rarea de ea.


130. Ce nume minunat

Ce nume minunat x3
Este Isus
El este Domnul meu, Atoatecreator
Ce nume minunat este Isus.
El e p[storul, e st]nca cea tare
Atotputernic Domn.
S[-I d[m cinstire, slav[, m[rire
Numele lui Isus e minunat.

Numele Domnului x3
E minunat
Numele Domnului, al Salvatorului
Numele Domnului e minunat.
El e iubirea, El e m]ntuirea
El e lumina mea,
Lui m[ voi ]nchina, cu-ntreag[ via\a mea
Isus e Domnul meu, ce minunat!
131. Doamne bun[tatea Ta

Doamne bun[tatea Ta
}mi cuprinde inima
+i m[ face fericit,
Domnul meu iubit.
De cu zori p]n[-n apus
Numai harul T[u Isus,
Inima =i via\a mea
S[ c]nt slava Ta.

N-ai ]n lume-asem[nare
Nici ]n cer nici pe p[m]nt
Nu e nimenea sub soare
Cum e=ti Tu de sf]nt,
Dragostea-|i m[ cople=e=te
Pacea Ta m[ lini=te=te
Harul T[u ]mi d[ av]nt
Tot mai mult s[-|i c]nt.

Doamne pune-n gura mea,
Totdeauna Lauda Ta
Numai |ie s[ }\i c]nt
Pe acest p[m]nt.
P]n[-n zori c]nd vei veni,
Numele T[u voi sl[vi,
Asta-i fericirea mea,
S[-|i c]nt slava Ta.

Norii negrii c]nd apar,
Tu }mi e=ti un ve=nic far,
Drumul mi-l c[l[uze=ti
+i m[ ocrote=ti.
+i prin ar=i\[ }\i c]nt,
Numai |ie Doamne sf]nt,
C[-n ora=ul T[u ceresc,
Sufletu-mi sfin\esc.

37
132. Cine altul dec]t Isus

Cine altul dec]t Isus
Poate fericirea da
Bun, milos si scump e Isus
El pe veci e partea mea.

Tot ce sufletu-mi tresalt[
E Isus ce m-a salvat
El din zeci de mii r[m]ne
Cel mai scump =i minunat.

Ce m[rea\[ e-ndurarea
Harului de necuprins,
Mai ad]nc[ dec]t marea,
Trece peste ceru-ntins.

Ce salvare minunat[
Pentru noi a preg[tit
De p[catele murdare
Hainele ni le-a albit.

Orice grij[, c]t de mare,
M]na Lui o va lua
L]ng[ El eu am salvare,
El e totu-n via\a mea.

L]ng[ r]ul vie\ii-n ceruri,
C]nd voi sta ]ncoronat,
Voi c]nta =i eu cu sfin\ii
Slav[, slav[ ne]ncetat.133. Eu am pornit fericit pe c[rare

Eu am pornit fericit pe c[rare,
Cu Isus bunul meu Salvator
De=i spinos dese ori drumul pare,
Eu m[ prind de Isus st[ruitor.

Bra\ul S[u minunat m[ conduce
Zi de zi-n ]ncerc[ri de orice fel,
Harul S[u minunat m[ va duce
Prin credin\[ s-ajung sus ]n cer.

Eu am predat zdrobitoarea povar[,
Lui Isus, =i am luat-o pe-a Sa,
S]nt fericit, ea-i at]t de u=oar[,
Vreau s-o port pe p[m]nt c]t voi sta.

L]ng[ Isus am aflat fericirea,
+i doresc s[-L sl[vesc ne-ncetat,
Prin harul S[u voi primi nemurirea,
C]nd intra-voi pe por\i de smarald.134. Te-am ales

Te-am ales, Te-am ales,
Dintre mii =i mii de mii, Te-am ales
Glasuri multe m-au strigat,
M]ini ]ntinse m-au chemat,
Dar din toate ne-n\eles, Te-am ales!

Te-am ales, Te-am ales,
Dintre mii =i mii de mii, Te-am ales.
Nimeni n-a iubit mai mult,
Dintr-al vie\ii greu tumult,
C]nd iubirea-am ]n\eles, Te-am ales!

Te-am ales, Te-am ales,
Dintre mii =i mii de mii, Te-am ales.
Cum puteam s[ nu-|i r[spund?
Cum puteam s[ m[ ascund?
C]nd pe cruce ne-n\eles m-ai ales!

M-ai ales, m-ai ales,
Dintre mii =i mii de mii, m-ai ales.
Vreau s[-|i mul\umesc deplin,
Pentru harul T[u Divin,
C[ci iubirea-am ]n\eles, Te-am ales.

38
135. Am g[sit o dulce m]ng[iere

Am g[sit o dulce m]ng[iere,
O speran\[-n multe ]ncerc[ri.
Am g[sit o dragoste fierbinte,
O Isus, pe Tine Te-am g[sit.

Mii de buze n-ar putea s[ spun[
Ce-am g[sit ]n Tine, Domnul meu
C[ci s]nt slab, doar un pumn de \[r]n[
S]nt nimic, dar s]nt ]n harul T[u.

Am g[sit iubirea f[r[ seam[n,
Bun[tatea ce Tu mi-ai adus.
Am g[sit tot sensul vie\ii mele,
Sens ]n numele-|i prea sf]nt, Isus.

Am g[sit izvorul fericirii,
Scump balsam de binecuv[nt[ri.
Am g[sit Izvorul m]ntuirii,
Harul sf]nt al deplinei iert[ri.

Tu e=ti tot, =i tot ce azi exist[,
Doar prin voia Ta ]n veci va sta.
Tu e=ti Domnul meu pe veci, Isuse,
Eu copilul T[u, la dreapta Ta.


136. Vine-o zi, vine-o zi

Vine-o zi, vine-o zi
C]nd dureri nu vor mai fi,
C]nd pe nori El va veni,
Lacrimi ochii n-or umbri!
Va fi pace-n veci de veci,
C]nd ]n ceruri ai s[ pleci,
O ce zi, ce glorioas[ va fi!

Oare-atuncea cum va fi,
Fa\a c]nd }i vom privi!
C]nd pe Isus L-om vedea,
C]nd salva\i prin jertfa Sa,
C]nd de m]n[ ne-a lua,
+i ne-a duce-n \ara Sa,
O ce zi, ce glorioas[ va fi!

Nu vor fi, nu vor fi,
Greut[\i, dureri de dus,
Nici necaz de orice fel,
Boli =i chin acolo nu-s.
Va fi pace-n veci de veci,
C]nd ]n ceruri ai s[ pleci!
O ce zi, ce glorioas[ va fi!137. }n cetatea unde merg eu

}n cetatea unde merg eu,
Str[zi de aur str[lucesc,
Pomul vie\ii colo cre=te,
Florile nu ve=tejesc.

Aici ]nfloresc o vreme,
Dar cur]nd se ofilesc.
}n cetatea unde merg eu,
Florile nu ve=tejesc.

Multe lupte =i necazuri,
Eu ]n via\[ ]nt]lnesc,
Voi fi liber colo unde,
Florile nu ve=tejesc.

Mul\i iubi\i s-au dus la Isus,
+i ]n slav[ str[lucesc,
M[ a=teapt[-n |ara unde,
Florile nu ve=tejesc.39
138. Tu e=ti iubirea din etern

Tu e=ti iubirea din etern,
Tu, viitorul ce ne-a=terni
/: Tu cerul preg[te=ti,
Tu-n lume ne-nso\e=ti,
Tu totul Tu ne e=ti Tu :/

Tu dai lumina zorilor,
Tu frumuse\e florilor,
/: Tu ploaie d[ruie=ti,
Tu p]ine-n brazd[ cre=ti,
Tu totul Tu ne e=ti, Tu :/

Acolo unde nu e nor,
Tu por\i pecetea cuielor.
/: Ve=nic s[ ne-aminte=ti,
C[-n tain[ ne iube=ti,
Tu totul Tu ne e=ti, Tu :/

Tu ne aduci din cer c]nt[ri,
Tu pl]ngi cu noi prin ]ncerc[ri
/: Chiar c]nd ne p[r[se=ti,
Tu-n tain[ ne p[ze=ti,
Tu totul Tu ne e=ti Tu :/

Tu, Tu ai cheia lui David,
Prin care toate se deschid
/: }n cea din urm[ zi,
Deodat[ vom privi,
+i-n fa\a Ta vom fi noi! :/

139. Cu Isus ]n lumea asta
Cu Isus ]n lumea asta,
Voi merge tot mereu
}nainte-i |ara mea,
}nainte-i Dumnezeu.
De=i calea Lui e-ngust[
+i plin[ de-ncerc[ri,
Cu Isus ajunge-voi ]n ceruri sus.

Isus, Isus este Calea-n |ara bucuriilor,
Este Jertfa ce ne poart[
Spre limanul mult dorit,
Isus, Isus este Calea-n |ara bucuriilor,
Crede-n El =i-n veci tu vei fi fericit.
C]nd durerea te doboar[,
Amice nu uita,
}nainte-i |ara ta,
}nainte-i Dumnezeu.
Atunci ochii \i-i ridic[,
+i crede-n m]na Sa,
C[ci Isus Hristos, El te va ajuta.

Isus, Isus este Domn ]n |ara
bucuriilor...

Niciodat[-n a ta cale,
S[ nu te ui\i napoi;
}nainte-i \ara ta,
}nainte-i Dumnezeu,
Vrednic[ vei fi acolo,
La dreapta Lui a sta,
O Mireas[, c]nd vei fi ]n |ara Sa.

Isus, Isus este Mire-n |ara bucuriilor...


140. Ast[zi nu mai s]nt minuni

Ast[zi nu mai s]nt minuni
Lumea va striga,
Ast[zi oare pe p[m]nt se mai pot afla?
Noi credem ]ns[ ]n minuni,
C[ci Isus ne-anv[\at.
C[ci Dumnezeul dragostei
Acela=i e =i azi!

El r[m]ne ]n veci, ca =i ieri, ca =i azi,
Bra\ul S[u printre noi
F[ptuie=te minuni,
Dumnezeu ne-ncetat pe p[m]nt va lucra,
}ndoial[ s[ n-ai: Domnul nu va-nceta!

C]nd drumul t[u pe-acest p[m]nt,
Plin de dureri va fi,
}nsu=i Isus pe p[m]nt,
}n locul T[u muri!
Pred[-\i deci via\a-n m]na Lui,
+i-atuncea vei vedea,
C[ Cel ce e ]n veci la fel,
}n veci va r[m]nea.
40
141. Awesome God (Romanian)

C]nd ]n zare se ive=te solul celui necurat
Dumnezeu e t[ria mea
C]nd armatele de duhuri
Cerul l-au ]ntunecat
Dumnezeu e t[ria mea.
C]nd tot iadul st[-n picioare
Preg[tit pentru r[zboi,
}mi simt c[ sufletu-mi se zbate
Peste cursa grea,
M[ aplec ]n rug[ciune
+i-a=tept ajutorul slavei
Dumnezeu e t[ria mea.

Dumnezeu e t[ria mea
Ad[post pentru sufletul meu,
Ajutor c]nd povara e grea
Dumnezeu e t[ria mea.

Dumnezeu are puterea
Sus ]n cer =i pe p[m]nt
Dumnezeu e t[ria mea.
Tot ce-n lume se ]nt]mpl[
Este scris =i ]n cuv]nt
Dumnezeu e t[ria mea.
}ncercarea c]nd e mare
+i se pare c[ m[-ngroap[,
}ntunerecul e gros
+i nu mai pot vedea,
}mi plec fruntea =i genunchii
+i-mi ]nal\ spre ceruri duhul
Dumnezeu e sc[parea mea.

142. Cred ]n Dumnezeu ca Tat[

Cred ]n Dumnezeu ca Tat[,
}n Isus Hristos ca Fiu,
Cred ]n Duhul Sf]nt c[ este,
Cred Cuv]ntul c[ e viu
Cred c[ mai este iertare
Pentru tot ce-am f[cut r[u
De aceea alerg la Tronul S[u.

Cred c[ Isus a fost jertf[
Pe un lemn crucificat,
+i-n morm]nt l]ng[ Golgota
Trupul I-a fost ]ngropat,
Cred c[ a-nviat precum a zis
+i viu s-a ar[tat
De aceea la El am alergat.

Mi-am luat hot[r]rea
}napoi nicic]nd n-oi da
Cu privirea doar la cruce,
Lumea-n spate-o voi l[sa,
Nu-mi va fi deloc rusine
S[ afirm c[ s]nt cre=tin,
Voi sluji mereu prin Harul S[u Divin.

Cred Cuv]ntul care spune
Trebuie s[ te na=ti din nou,
Via\a veche sp[lat[
+i totul f[cut nou,
Cred c[ dragostea lui Dumnezeu
Se va descoperi
De aceea =i mai mult }l voi sluji.

Cred c[ este-un bine =i un r[u,
Tr[ie=ti =i apoi mori
Cred c[ Biblia este harta
Spre a cerului comori,
Cred c[ nu s]nt singur ]n Hristos,
Pe mul\i El i-a salvat,
De aceea credin\[ I-am jurat.

41
143. Chiar din p]ntecele mamei

Chiar din p]ntecele mamei te-am =tiut
C]nd ai tras prima suflare te-am v[zut,
Din prima clip[-a vie\ii
Pe bra\e te-am purtat
Dar ceva a= vrea s[-\i spun neap[rat.

}n ochii mei un copil mereu vei fi,
Cu mare jertf[ te-am n[scut
+i-a= vrea s[ =tii,
Chiar =i-n anii b[tr]ne\ii
}nconjurat de-ai t[i copii,
Pentru mine un copil mereu vei fi.

C]nd prima dat[ te-ai rugat
Am fost prezent,
Tot ce cu lacrimi mi-ai promis
Am pus la piept,
+i c]nd c[zut strigai spre ceruri,
Spun]nd, Tat[ \i-am gre=it,
Te-am ridicat, =i-n bra\e te-am primit.
144. Via\a-i ca un tren de munte

Via\a-i ca un tren de munte,
Cu-n mecanic iscusit,
Drumu-ncepe de la leag[n,
+i-are la morm]nt sf]r=it,
Vezi semnale =i tunele
P]n[ jos c[l[tore=ti
|ine m]na str]ns pe fr]n[
Drumul vezi s[ nu-l gre=e=ti.

O, Isuse Tu condu-ne
P]n la locul fericit
Unde ]ngerii ne-a=teapt[
S[-\i c]nt[m, Isus iubit!

Peste v[i pr[p[stioase,
Poduri lungi vei traversa
Dar Isus st[ =i p[ze=te
Calea care-i via\a ta,
Fii atent la avalan=e
Datoria s-o-mpline=ti
|ine m]na str]ns pe fr]n[,
Drumul vezi s[ nu-l gre=e=ti.

Iar c]nd linia-i blocat[,
V]nturi =i furtuni se-abat,
La semnal sau ]ntr-o gar[,
Trenul \i-e amenin\at
Te ]ncrede doar ]n Domnul
Curajos c[l[tore=ti
|ine m]na str]ns pe fr]n[,
Drumul vezi s[ nu-l gre=e=ti.

C]nd cu bine-ajungi la maluri,
+i-apoi treci peste Iordan,
Vezi o gar[-mpodobit[
E cerescul Canaan,
Aici trenul se opre=te
Tu cobori, e=ti fericit.
Domnul Isus ]\i vorbe=te
C[l[tor, bine-ai venit.

145. S[-I fie nume raz[ de soare

S[-I fie nume raz[ de soare
Soarele-i Dumnezeu.
S[-I fie nume raz[ de soare
Pentru lume.
S[ luminezi ]n jur
+i to\i v[z]nd lumina ta,
Domnului s[-I dea toat[ slava
Pentru totdeauna.

S[-I fie nume raza iubirii
Iubirea-i Dumnezeu.
S[-I fie nume raza iubirii
A Domnului.
Iubirea-i Dumnezeu
S[ vad[ to\i ]n jurul t[u,
+i Domnului s[-I dea toat[ slava
Pentru totdeauna.
42
146. +tiu bine c[ a Domnului e t[ria
+tiu bine c[ a Domnului
E t[ria ]n cer =i pe p[m]nt.
El face lucruri mari =i nep[trunse,
Minuni f[r[ sf]r=it.

El mut[ de odat[ mun\ii
+i-i r[stoarn[ dac[ vrea.
Soarele se-ntunec[ la porunca Sa.
O, dac[ El vrea s[-mi fac[ bine
Cine-L poate opri?
Domnul meu porunce=te zorilor
C]nd S-a-lunge noaptea
+i-i arat[ dimine\ii locul pe cer.
}n m]na Lui sunt legile cerului
+i eu-s-]n m]na Lui.

Mare e Domnul meu =i sf]nt
M[rirea Lui e-n cer =i pe p[m]nt
+i ce multe sunt minunile Sale
Minuni f[r[ sf]r=it.

147. I Wish We'd All Been Ready
Life was filled with guns and wars
And ev'ryone got trampled on the floor.
I wish we'd all been ready.
Children died, the days grew cold,
A piece of bread would buy a bag of
gold.
I wish we'd all been ready.

Chorus:
There's no time to change your mind.
The Son is come and you've been left
behind.

Man and wife asleep in bed,
She hears a noise and turns her head,
he's gone.
I wish we'd all been ready.
Two men coming up a hill,
One disappears and one left standing
still.
I wish we'd all been ready.
Chorus

The Father spoke, the demons dined,
How could you have been so blind?

Chorus 2x

I hope well all be ready
(Youve been left behind)
I hope well all be ready
(Youve been left behind)
I hope well all be ready
(Youve been left behind)

Larry Norman
148. People Need the Lord
Everyday they pass me by,
I can see it in their eyes.
Empty people filled with care,
Headed who knows where?
On they go through private pain,
Living fear to fear.
Laughter hides their silent cries,
Only Jesus hears.

Chorus:
People need the Lord,
People need the Lord.
At the end of broken dreams,
He's the open door.
People need the Lord,
People need the Lord.
When will we realize-
People need the Lord?

We are called to take His light
To a world where wrong seems right.
What would be too great a cost
For sharing life with one who's lost?
Through His love our hearts can feel
All the grief they bear.
They must hear the words of life
Only we can share.

chorus
that we must give our lives for
People need the Lord,
People need the Lord.
43
149. Psalm 19/The Law of the Lord

The law of the Lord is perfect,
Converting the soul.
The testimony of the Lord is sure,
Making wise the simple.

*Chorus:
More to be desired are they than gold,
Yea, than much fine gold;
Sweeter also than honey,
And the honeycomb.

The statutes of the Lord are right,
Rejoicing the heart.
The commandments of the Lord are
pure,
Enlightening the eyes. *

The fear of the Lord is clean,
Enduring forever.
The judgments of the Lord are true,
And righteous altogether. *

Chorus:
More to be desired are they than gold,
Yea, than much fine gold;
Sweeter also than honey,
And the honeycomb.

Moreover by them is Thy servant
warned.
Is Thy servant warned;
And in keeping of them,
There is great reward.
150. Seek Ye First/Mat. 6:33,7:7,4:4

Seek ye first the Kingdom of God,
And His righteousness
And all these things
Shall be added unto you,
Allelu, alleluia.
Ask and it shall be given unto you,
Seek and ye shall find,
Knock and the door
Shall be opened unto you,
Allelu, alleluia.

Man shall not live by bread alone,
But by every word
That proceeds from the mouth of God,
Allelu, alleluia.

151. Shine, Jesus Shine/ I John 1:7

Jesus, light of the world, shine upon us.
Set us free by the truth You now bring
us.

Chorus:
Shine on me - shine on me.
Shine, Jesus shine,
Fill this land with the Father's glory.
Blaze, Spirit blaze.
Set our hearts on fire.
Flow, river flow,
Flood the nations with grace and mercy.
Send forth Your Word,
Lord, and let there be light.

Lord, I come to Your awesome presence,
From the shadows into Your radiance.
By the blood I may enter Your
brightness.
Search me, try me, consume all my
darkness.

As we gaze on Your kingly brightness,
So our faces display Your likeness.
Ever changing from glory to glory.
Mirrored here may our lives tell Your
story.

Graham Kendrick
c1987 MakeWay Music44
152. Sing Alleluia

1.
Sing alleluia to the Lord (echo)
Sing alleluia to the Lord (echo)
Sing alleluia, sing alleluia
Sing alleluia to the Lord.

2. Sing praise and honor to the Lord..

3. Jesus is worthy to be praised...

4. Jesus is risen from the dead...

5. Jesus is King and Lord of lords

6. He's coming back to claim His own...

7. Sing maranatha `til He comes...

8. Sing "Abba Father" to the Lord...

153. Therefore the Redeemed

Therefore the redeemed of the Lord shall
return
And come with singing unto Zion,
And everlasting joy shall be upon their
head.
repeat

They shall obtain gladness and joy,
And sorrow and mourning shall flee
away.
Therefore the redeemed of the Lord shall
return
And come with singing unto Zion,
And everlasting joy shall be upon their
head.

Rith Lake
c1972 Scripture In Song
154. Thy Word/Psalm 119:105

Chorus:

Thy Word is a lamp unto my feet,
And a light unto my path.
Thy Word is a lamp unto my feet,
And a light unto my path.

When I feel afraid, think I've lost my
way,
Still You're there right beside me.
And nothing will I fear, as long as you
are near,
Please be near me to the end.

I will not forget, your love for me and
yet,
My heart forever is wandering.
Jesus be my guide, and hold me to your
side,
And I will love you to the end.

Michael W. Smith and Amy Grant
c1984 Bug & Bear Music

155. Worthy You Are Worthy

Worthy, You are worthy
King of Kings, Lord of Lords
You are worthy
Worthy, You are worthy
King of Kings, Lord of Lords
I worship You

2. Holy...
3. Jesus...

Don Moen c1986 Integrity's Hosanna!
Music


45
156. You Are the One!

Chorus:
How I love You
You are the One, You are the One!
How I love You, You are the One for me!

I was so lost but You showed the way
`Cause You are the way.
I was so lost but You showed the way to
me! Oh! (chorus)

I was lied to but You told the truth
`Cause You are the Truth.
I was lied to but You showed the Truth
to me! Oh! (chorus)

I was dying but You gave me life
`Cause You are the Life
I was dying and You gave Your life for
me! Wo!

(keychange)
How I love You
You are the One, You are the One!
How I love You, You are the One
God's Risen Son
You are the One for me!

Hallelujah!
You are the One!
You are the One!
Hallelujah! You are the One for me!

Keith Green
c1982 Birdwing Music/Cherry Lane
Music

157. Am ales pe Domnul Isus

Am ales pe Domnul Isus
Al meu bun p[stor
Cu El sigur voi ajunge
Sus ]nving[tor,
Sus ]n cer ]n str[lucire
Vreau s[ fiu =i eu
Sus ]n cer ]n nemurire,
Sus cu Domnul meu!

/: Un izvor de fericire
Am g[sit ]n Domnul meu
Un izvor de ap[ vie este El
Vino, prietene alearg[
La izvorul mult dorit!
Este loc =i pentru tine,
Vino s[ fii fericit! :/

Seara c]nd r[sare luna,
Cheam[-L pe Isus
Spune-i Lui ]n rug[ciune
Tot ce ai de spus,
El te-ascult[, te iube=te
Ca pe fiul S[u,
+i ]\i d[ ]n dar iertarea
Sufletului t[u.

Iar c]nd zorii se arat[
Pe cerul senin,
Rug[ciunea \i-o ]nal\[ Domnului divin
Mul\ume=te-i cu iubire, fii ]ncrez[tor
Singur nicic]nd nu te las[
El e-ocrotitor.

La izvorul fericirii st[ un bun P[stor
El cu dragoste te cheam[
S[-\i dea ajutor,
Nu uita c[ trece via\a, treci =i tu cu ea,
La izvorul fericirii vino, nu mai sta!


46
158. Anii no=tri trec u=or...
(Pe melodia Am o Carte ce-o iubesc)

Anii no=tri trec u=or
Ca al p[s[rilor zbor
+i se pierd departe-n dep[rt[ri mereu
Noi am vrea sa-i mai oprim
Dar nicic]nd nu reu=im
Cu ei trecem to\i =i eu =i tu =i el.

Scump[ via\[, scurt[ via\[,
Zilele-\i cu ochii-n lacrimi le privesc
C[ci ieri to\i eram copii
Veseli, sprinteni =i zglobii
+i c[ m]ine vom fi to\i ]mb[tr]ni\i.

Anul nou sosi acum
Pe al vie\ii noastre drum
+i-nc[-un pas spre ve=nicie am f[cut.
Te chem[m ]n ajutor
}n via\a de c[l[tori
S[ ne fi Tu farul cel str[lucitor.

Scump[ via\[, scurt[ via\[,
Zilele-\i cu ochii-n lacrimi le privesc
C[ci ieri to\i eram copii
Veseli, sprinteni =i zglobii
+i c[ m]ine vom fi to\i ]mb[tr]ni\i.

Azi venim cu mul\umiri
La tronul T[u de m[riri
Ca =i anu-acesta pe noi ne-ai condus.
+i-nc-odat[ Te rug[m
}n anu-n care intr[m
S[ ne iei pe bra\e Tu o scump Isus.

Scump[ via\[, scurt[ via\[
Zilele Domnului s[ le d[ruim
+i c]nd toate s-or sf]r=i
+i ]n slav[ va veni
S[ fim gata-n haine albe s[-L
primim.
159. L]ng[ Tine eu...

/: L]ng[ Tine eu
Pot ca s[ m[ rog
Laud numele T[u sf]nt
Tu ai timp mereu
C]nd vreau s[-|i vorbesc
Isuse Doamne. :/ 3x


160. M[ ]nchin ]n fa\a Ta

1)
M[ ]nchin ]n fa\a Ta
Azi =i-n orice zi
Tu m[ sprijini ]ndeajuns
P]n[-n ve=nicii.

}n via\[ s[-mi fi Tu
St]nc[ =i-ad[post.
M[ condu pe drumul T[u
Cu iubirea Ta.

COR: Azi =i-n veci, pururea
Simt iubirea Ta.
Tu m[ conduci
+i m[-nso\e=ti
Toat[ via\a mea.

M[ ]nchin ]n fa\a Ta
Azi =i-n orice zi
Tu m[ sprijini ]ndeajuns
P]n[-n ve=nicii.

2)
M[ ]nchin ]n fa\a Ta
Tu m[ ocrote=ti.
C]nd m[ aflu-n drumul greu
Tu m[ ]nso\e=ti.

Fiecare pas al meu
Tu s[ mi-l p[ze=ti.
Faptul, g]ndul =i fiin\a
Tu s[ le sfin\e=ti.
cor

47
161. Te doresc doar pe Tine, Isuse

Te doresc doar pe Tine, Isuse
C[ci doar Tu-mi d[ruie=ti lini=tea.
}mi conduci pa=ii pe calea vie\ii -
Calea ce duce la Dumnezeu.

Pe bra\ul T[u m[ simt mereu p[zit =i
ocrotit.
P[cate, griji =i ]ndoieli Tu mi le-ai
m]ntuit.
Pe drumul vie\ii noi condu-m[ Tu
Prin harul T[u vreau s[ r[m]n
Mereu copilul T[u!

Dragostea Ta ]mi umple via\a
M[-nt[re=te-n necaz =i-n dureri
C[ci prin s]ngele T[u de pe cruce
Mi-ai dat, Doamne, iertarea pe veci!

Iar ]n inima mea zbuciumat[
Vino, Doamne, =i d[-mi pacea Ta!
Locuie=te Tu, Doamne, ]n mine
C[l[uz[ fii Tu-n via\a mea!

162. Pe drumul T[u...

Pe drumul T[u, Tat[ s[ m[ conduci
S[ stau l]ng[ Tine, Domnul meu.

}n orice pas c[l[uzirea S[-mi fi
Aproape o Doamne s[ Te simt.

}n m]na Ta m[ simt condus =i ocrotit
Vreau s[-|i urmez c[ci singur nu pot
izb]ndi.
O, Doamne prin harul T[u s[ m[
conduci
Tat[, un vrednic, ucenic vreau s[-|i fiu.

Pe calea Ta m[ condu noapte =i zi
Izvor de lumin[ Tu s[ fi.

Pe calea Ta ajut[-m[ s[ r[m]n
S[ fiu o lumin[ pentru to\i.

163. N[d[jduind ]n Domnul

N[d[jduind ]n Domnul,
U=or ne este drumul
N[d[jduind ]n Isus
Pe bra\ele Lui e=ti dus
Speran\a ne-nso\e=te pe c[ile-nguste,
Lacrimile, chiar =i ele
Ne duc aproape de cer.

N[d[jduie=te-n El, ]n Domnul Isus
Pe bra\ele Lui tot mereu,
N[d[jduie=te-n Domnul.

Bun[tatea Domnului
Nicic]nd nu se va sf]r=i,
+i ]ndur[rile Lui nu au ajuns la cap[t.
+i toate lucrurile merg ]nspre binele,
Acelora, care-L iubesc
+i ]n El n[d[jduiesc.

N[d[jduie=te-n Domnul
+i frumos va fi drumul,
N[d[jduie=te =i c]nd
Necazul te cople=e=te,
C[ci toate lucrurile merg ]nspre binele,
Acelora care-L iubesc
+i ]n El n[d[jduiesc.


48
164. C]nd ]ncerc[rile prea grele...

C]nd ]ncerc[rile prea grele ni se par
+i zilele prea lungi, poverile prea mari
Ne m]ng]ie Isus, El se va ar[ta,
S[-+i ia pe nori mireasa,
S[-i =terg[ lacrima.

C]nd vom vedea pe nori fa\a lui Isus
Necazul grea de-aici ]l vom uita
+i doar privirea Lui atunci va lumina
Deci, lupt[tor fii brav, nu dispera.

Sub cerul furtunos, c]nd r[nile m[ dor,
De valuri ]ncercat, c]nd stau f[r-ajutor
E Cineva ]n cer ce =tie chinul meu
El vine printre valuri
S[-+i scape fiul S[u.

Cur]nd se va sf]r=i al vie\ii greu suspin
Vom trece peste r]u ]n \ara de lumini.
Acolo vom gusta din slava lui Hristos
Ispita va dispare, vom pune crucea jos.

165. Pierdut ]n lume dup[ ap[...

Pierdut ]n lume dup[ ap[ ]nsetam,
+i n-am g[sit pe nimeni s[ mi-o dea,
Dar am venit la Isus a=a cum eram
+i ap[ am g[sit la Golgota.

Ap[ din izvorul sf]nt al vie\ii
Numai la Calvar eu am g[sit ]n dar!
Ap[ din izvorul sf]nt al vie\ii
Ce minunat, bogat izvor de har!

+i tu dac[ vrei setea s[ \i-o potole=ti
Alearg[ la acest izvor bogat!
Sufletul meu e plin de bucurii cere=ti
+i c]nt[ Aleluia ne-ncetat.

De ce nu vii chiar azi la Domnul la
Calvar
Izvorul vie\ii =i tu s[-l g[se=ti?
M]ntuitorul azi te cheam[, vino dar
}n suflet fericirea s[ prime=ti.
166. Dup[ soare vine nor

Dup[ soare vine nor, dup[ nor iar vine soare
Dup[ bine vine r[u, dup[ greu zile u=oare.
C]nd e greu, s[ ne rug[m, ca ]n zilele cu
soare
Rug[ciunea ori=ic]nd poate-aduce rezolvare.

C]nd la c]rma vie\ii e
Zi de zi numai Isus
Nu ne cl[tin[m de fel
Nu ne poticnim pe cale!
C[ci la timp =i ne la timp
Noi s[ ridic[m altare
Pres[r]ndu-le mereu
Zi de zi pe-a noastr[ cale!

Omul bun =i-n zile grele e tot bun ca-n zile
bune
Fa\a lui e tot senin[, c]nd e soare sau furtun[
Fiindc[ temelia lui nu-i zidit[ pe nisip
Nu se clatin[ de fel, el pe st]nc[ e zidit.
167. As the deer pantheth for the
water

As the deer pantheth for the water
So my soul longeth after You
You alone are my hearts desire
And I long to worship You.

You alone are my strength, my shield
To You alone may my spirit yield
You alone are my hearts desire
And I long to worship You.

Youre my friend and You are my
brother
Even though You are a King
I love You more than any other
So much more than anything.
49
168. I just want to be where You are

I just want to be where You are
Dwelling daily in Your presence
I dont want to worship from afar
Draw me near to where You are.

I just want to be where You are
In Your dwelling place forever
Take me to the place where You are
I just want to be with You.

/: I want to be where You are
Dwelling in Your presence
Feasting at Your table
Surrounded by Your glory
In Your presence
Thats where I always want to be
I just want to be with You :/
I just want to be where You are.

169. Change my heart O Lord

Change my heart O Lord
Make it ever true
Change my heart O Lord
May I be like You.

You are the potter
I am the clay
Make me and mold me
That is what I pray.

170. The battle belongs to the Lord

In heavenly armor we'll enter the land,
The battle belongs to the Lord.
No weapon that's fashioned against us
will stand,
The battle belongs to the Lord!

Chorus:
We sing glory, and honor,
Power, and strength to the Lord.
We sing glory, and honor,
Power, and strength to the Lord.
When the power of darkness comes in
like a flood,
The battle belongs to the Lord!
He's raised up a standard, the pow'r of
His blood,
The battle belongs to the Lord! (Chorus)


When your enemy presses in hard do not
fear,
The battle belongs to the Lord!
Take courage, my friend, your
Redemption is near,
The battle belongs to the Lord! (Chorus)

Word & Music by Jamie Owens-Collins,
1987.

171. There Is A Redeemer/
Isaiah 49:26

1. There is a Redeemer,
Jesus God's own Son,
Precious lamb of God, Messiah,
Ho - - - - ly One.

Chorus:
Thank You, O my Father,
For giving us Your Son;
And leaving Your Spirit 'til
The work on earth is done.

2. Jesus my Redeemer,
Name above all names,
Precious lamb of God, Messiah,
Hope for sinners One.

3. When I stand in glory
I will see His face,
And there I'll serve my King forever,
In that holy place.

Melody Green c1982 Birdwing Music /
Cherry Land Music


50
172. Almighty, most holy God

Chorus:
Almighty, most holy God
Faithful through the ages
Almighty, most holy Lord
Glorious almighty God

Verse 1:
The beasts of the field
The birds of the air
Are silent to call out your name
The earth has no voice
And I have no choice
But to magnify God unashamed
Let therocks be kept silent
For one more day
Let the whole world sing out
Let the people say...

Verse 2:
Well time marches on
With the innocence gone
And a darkness has covered the earth
But His Spirit still dwells
He speaks it is well
And the hopeless still offered new birth
He will break the leash of death
It will have no sting
Let the prisoner go free
Join the dance and sing...

c 1990 Wayne Watson Material Music
and Word Music Inc
173. Renun\]nd la g]ndurile mele

Renun\]nd la g]ndurile mele
Concentr]nd aten\ia-asupra Ta
Medit]nd ]n sf]nta Ta prezen\[
Nel[s]nd ca frica s[ mai stea
}ntreb[ri ce am le-aduc la Tine
+i le pun Isus naintea Ta
St]nd curat ]n sf]nta Ta prezen\[
M[-nchin =i te voi l[uda

Privesc la Tin, Cel ce-mi dai via\a
Tu ]ncepi =i duci la bun sf]r=it
Tu-mi inspiri fiin\a =i lucrarea
Doar iubirea Ta m-a ]mplinit

174. }n Tine este via\a mea

}n Tine este via\a mea
}n Tine e t[ria mea
}n Tine e speran\a mea
}n Tine

Te laud toat[ via\a mea
Te laud cu toat[ t[ria mea
Cu via\a mea, t[ria mea,
Toat[ speran\a-mi este ]n Tine

175. Nimeni nu e ca Tine

Nimeni nu e ca Tine
Nimeni n-a putut via\a-mi schimba
Oric]t de mult a= c[uta, n-a= g[si
Nimeni nu-i ca Tin!

Dragostea-\i f[r[ de margini
Inima mi-a cople=it
S]nt ]n siguran\[ sub bra\ul T[u Sf]nt
Nimeni nu-i ca Tin!


51
176. If I stand...

Theres more that rises in the morning
Than the sun
More that shines in the night
Than just the moon
Theres more than just this fire here
That keeps me warm
In a shelter that is larger
Than this room
Theres loyalty thats deeper
Than mere sentiment
A music that is higher than the songs
That I can sing
The stuff of earth competes
For the allegiance
I owe only to the Giver
Of all good things.

So if I stand let me stand on the promise
That You will lead me through
And if I cant let me fall on the grace
That first brought me to You.
If I sing let me sing for the joy
That has born in me these songs
But if I weep let it be as a man
Who is longing for his home.

Theres more that dances on the prairies
Than the wind
More that pulses in the ocean
Than the tide
Theres a love that is fiercer
Than the love between friends
More gently than a mothers
When her babys at her side.
Theres loyalty thats deeper
Than mere sentiment
A music that is higher than the songs
That I can sing
The stuff of earth competes
For the allegiance
I owe only to the Giver
Of all good things.


177. Crown Him King of kings

Crown Him King of kings
Crown Him Lord of lords
Wonderful Counselor
The Mighty God

Emmanuel God is with us
And He shall reign!
He shall reign!
He shall reign forevermore!

(repeat 3 times)
Sharon Damazio c1990 Integritys
Hosanna! Music

178. Be strong and take courage
chorus:
Be strong and take courage
Do not fear or be dismayed
For the Lord will go before You
And His life will show the way
Be strong and take courage
Do not fear or be dismayed
For the One who lives within you
Will be strong in you today

1)
Why dont you give Him
Alll of your fears
Why dont you let Him wipe
All of your tears
He knows
Hes been through pain before
And He knows all that youve
Been looking for.

2)
Nothing can take you
Out of His hand
Nothing can face you
That you cant command
I know you will
Always be
In His love in His power
You will be free.
52
179. Doamne e=ti mai scump

Doamne e=ti mai scump ca argintul
Doamne e=ti mai scump ca aurul
Nu-i nimic ]n lume s[ ]mi plac[
Tot ce vreau Isuse e=ti doar Tu.

180. When I look into Your holiness

When I look into Your holiness
When I gaze into Your loveliness
When all things that surround
Become shadows in the light of You.

/: I worship You
I worship You
The reason I live
Is to worship You :/

/: We worship You
We worhip You
The reason we live
Is to worship You :/


181. Our heart

Our heart our desire
Is to see the nations worship
Our cry our prayer
Is to sing Your praise
To the ends of the earth
That withone mighty voice
Every tribe and tongue rejoices
Our heart our desire
Is to see
The nations worship You

1)
Heavenly Father
Your mercy showers
Down upon Your people
Every race upon this earth
May Your Spirit
Pierce the darkness
May it break the chains
Of death upon us
Let us rise
In honest worship
To declare Your
Matchless worth.

2)
There is no power
That for one hour
Can withstand the
Greatness of Your Word
On tongues of faith
So were bold
In intercession claiming
All of Your possession
Praying now that every
Heart will bow before You
Lord in praise.

182. Dac[ poporul

Dac[ poporul care-mi cheam[ Numele
Se va smeri, se va ruga mereu
Dac[ poporul care-mi cheam[ Numele
Se va abate de la c[ile lui rele
Atunci ]l voi asculta,
Din ceruri voi striga
Voi vindeca \ara,
+i-l voi salva.
Dac[ poporul care-mi cheam[ Numele
Se va smeri, se va ruga mereu
Se va ruga, mereu.


53
183. L[sa\i Duhul Sf`nt s[ lucreze

L[sa\i Duhul Sf`nt s[ lucreze
S[ ne elibereze de blestem =i p[cat,
L[sa\i pe p[m`nt fericirea
Dragostea =i iubirea ce Isus ne-a l[sat!

Pentru noi s-a ivit m`ntuirea
Pentru noi Cel de sus a murit
Pentru noi s-a ivit izb[virea
Pentru noi Cel de sus S-a jertfit!

Cu Isus vom zbura c[tre stele
Cu Isus spre o lume de vis
Cu Isus prin ispitele grele
Cu Isus vom zbura-n paradis!

Te-a=tept[m ca s[ vii Tu Isuse,
A=tept[m slava Ta pe p[m`nt
A=tept[m profe\iile spuse,
Te-a=tept[m, Tat[l nostru Cel sf`nt!

184. }n veci de veci e=ti Tu

Cerul declar[
Gloria Celui ]nviat,
Cine se compar[
Cu frumuse\ea Domnului?

/: }n veci de veci e=ti Tu,
Divinul Miel pe tron
Genunchii mi-i aplec
+i |ie m[ ]nchin! :/

Voi proclama
Gloria Celui ]nviat,
Ce-a fost junghiat
s[ ne-mpace cu Dumnezeu.
185. O, o, cerul e ]n inima mea

O, o, cerul e ]n inima mea
O, o, cerul e ]n inima mea

}mp[r[\ia Lui este aici
Cerul e ]n inima mea
}i simt prezen\a lui Isus
Cerul e ]n inima mea
}n sfin\enie ]mbr[cat
Cerul e ]n inima mea
I] c`nt c[ci sunt r[scump[rat
Cerul e ]n inima mea.

Noi suntem templul lui cel sf`nt
Cerul e ]n inima mea
Ce ]n Hristos am fost zidi\i
Cerul e ]n inima mea
+i c`nd pe nori El va veni
Cerul e ]n inima mea
Mireasa Lui o va r[pi
Cerul e ]n inima mea.
186. Osana, amin, osana

Osana, amin, osana
O aleluia, maranata.
Osana, amin, osana
O aleluia, maranata.

Isus e Domn!
Isus e Domn!
Isus e Domn!
Isus e Domn!

El vine iar!
El vine iar!
El vine iar!
El vine iar!
54
187. Schimb[-mi inima

Schimb[-mi inima, f[-m[ mai curat
Mai real, mai sf]nt, mai adev[rat.

Tu e=ti olarul iar eu lutul,
F[-m[ s[ seam[n Doamne cu tine.


188. S]ntem du=i =i cl[tina\i

Suntem du=i =i cl[tina\i,
Zbuciuma\i de-al lumii val,
Vin furtuni =i zile sumbre,
Care ]n senin se schimb...
}ntr-o \ar[ unde-n veci
Nu coboar[ umbre reci.
Vei vedea cu ochii t[i,
C]nd ai s[ pleci.

}n cur]nd zorii vor veni
+i ]n cer acas[ vom sosi.
Abia atunci pricepe-vom deplin
Dumnezeu de ce-a l[sat at]ta chin.

Unii sunt fl[m]nzi aici,
Al\ii n-au unde dormi;
Mul\i sunt cei ce locuin\a
Au ]n locuri reci, pustii.
Ne-ntreb[m: ^De ce-i a=a?^
+i r[spuns vrem a avea.
Dar cuv]ntul S[u
Ne spune voia Sa.

}ncerc[ri ne cople=esc,
Nu-n\elegem rostul lor,
Dar aceasta este calea-n
|ara bucuriilor.
Din cer ochii Domnului
Privesc pa=ii ori=icui,
Ne-ocrote=te ]n mod tainic, harul Lui.

189. L]ng[ mine e=ti

L]ng[ mine e=ti, pot ca s[ m[ rog
Laud Numele T[u sf]nt
Tu ai timp mereu
C]nd vreau s[-|i vorbesc
Isuse, Doamne. (2x)

Pe noi s[ ne iei Tu ]n m]na Ta
Ne d[ har pentru-a l[uda
Numele T[u ce-I al nostru temei
Laud[ }\i vom da. (2x)

O, nu ne l[sa s[ c[dem cumva
|ine-ne ]n m]na Ta;
Cu noi pe p[m]nt las[ Duhul Sf]nt
Laud[ }\i vom da. (2x)

M]inile spre cer, Doamne, ridic[m
|ie vrem s[ }\i c]nt[m
Aici pe p[m]nt =i ]n cerul sf]nt
Slav[ vrem s[-|i d[m. (2x)

190. Psalmul 23

1)
Domnul este P[storul meu
Nu m[ tem de nici un r[u
El m[ duce pe verzi coline
+i la ape cristaline

El m[-nvioreaz[-n ziua trist[
+i-mi arat[ calea Lui dreapt[
Chiar de-a= merge-n v[ile mor\ii
Nu m[ tem cu Domnul vie\ii.

2)
Domnul meu ]mi ]ntinde masa
}n fa\a du=manilor mei
}mi unge capul cu undelemn
+i paharul meu este plin

Fericirea =i ]ndurarea Lui
M[ vor ]nso\i ]n orice zi
+i toat[ via\a voi locui
}n casa sf]nt-a Domnului.
55
191. Eu Te iubesc/R[m]i cu noi
(pe melodia I love you Lord)
1)
Eu Te iubesc, Doamne Te iubesc
Naintea Ta, Doamne drag, m[ plec
Regele meu, bucuria mea
Tu e=ti tot ce am =i eu
S]nt al T[u
2)
I love you Lord, and I lift my voice
To worship You, oh my soul, rejoice
Take joy my King in what You hear
May it be a sweet sweet sound
In Your ear
3)
R[m]i cu noi ziua a trecut
+i seara iar s-a l[sat, r[m]i
Nu ne l[sa singuri pe p[m]nt
Vrem s[ r[m]i cu noi
Mire sf]nt

192. Iar a sosit prim[vara
1)
Cerul din nou, de farmec e plin
C[ci iar a sosit prim[vara
C]mpiile cur]nd ]nverzesc
Pomii-nmuguresc totu-i divin

V[zduhul e plin (v[zduhul e plin)
De Duhul S[u Sf]nt (de Duhul S[u Sf]nt)
Divine-armonii (divine-armonii)
Sub ceruri s]nt mii (sub ceruri s]nt mii)
Sufletul meu spune: Bun Venit!
Prim[var[ tu e=ti din Dumnezeu

2)
Biserica noastr[ s[ fie
O prim[var[ pentru lume
S-aduc[ mii de muguri pe crengi
+i boboci de flori ]n sfinte culori

S[ fie un c]nt (s[ fie un c]nt)
Plin de Duhul Sf]nt (plin de Duhul Sf]nt)
Cu noi armoni (cu noi armoni)
+i noi melodii (=i noi melodii)
S[ c]nt[m to\i:
Bine ai venit!
Isuse, Tu e=ti, prim[vara mea!

193. Am strigat ]n necazul meu
(Psalmul 116)
Am strigat ]n necazul meu
Ajutor cer]nd de la Dumnezeu
Nu credeam ]n durerea mea
Pe p[m]nt liber s[ mai pot umbla.
}nf[=urat sim\eam c[ sunt
M[ apucau sudori ca de morm]nt
Dar am strigat: Doamne-ndur[-te
+i Domnul a privit jos la mine.

/: O, cum voi r[spl[ti
Bun[tatea Domnului
Din robie m-a salvat
+i m-a eliberat. :/

L-am chemat El m-a m]ntuit
Pacea Sa mie El mi-a d[ruit
+i de-atunci un lucru doresc
Pe veci pe El ca s[ }l pream[resc.
El e-al meu =i eu sunt al S[u
De asta-s sigur c[ci mi-o spune El
}nc[ pu\in =i El va veni
+i-atunci pe veci de veci cu El voi fi.

/: O, Doamne te iubesc
+i pe Tine te sl[vesc
Din p[cat tu m-ai sc[pat
+i m-ai eliberat. :/

Prietene te rog chiar acum
}ntoarce-te de pe al T[u drum
Pe Domnul Isus s[ }l prime=ti
El te va duce ]n locuri cere=ti.
+i El va fi Domnul T[u pe veci
Acolo-n cer unde nu sunt dureri
O vino ast[zi =i nu mai sta
Prime=te-L dar pe El chiar acuma.

/: Domnul te cheam[ azi
Vino nu mai am]na
Domnul Isus El te vrea
Pe veci ]n slava Sa. :/
56
194. Voi ve\i fi bucuro=i
(Isaia 55)
Voi ve\i fi bucuro=i, de pace ]nso\i\i
Chiar mun\ii r[suna-vor naintea voastr[
C`nd voi ve\i c]nta
Chiar pomii afla\i pe drum
Din palme vor b[tea.

+i-atuncea pomii din palme vor b[tea
Pomii din palme vor b[tea
+i-atuncea pomii din palme vor b[tea
C`nd v[ ve\i bucura.

Deschide\i inima, c]nta\i-I laude
+i pream[ri\i cu to\ii pe Domnul slavei
C`nd voi ve\i c]nta
Chiar pomii afla\i pe drum
Din palme vor b[tea.

195. Sunt m`ntuit

/: Sunt m]ntuit prin jertfa Lui :/ 3x
+i bucuros o spun oricui
S]ngele Lui m-a cur[\it sunt m`ntuit.

/: Isus al meu mi-e salvator :/ 3x
Cu via\a mea }i sunt dator
S`ngele Lui m-a cur[\it sunt m`ntuit.

/: El vine iar din cer la noi :/ 3x
Cu str[lucirea lumii noi
S`ngele Lui m-a cur[\it sunt m`ntuit.

196. Holiness, holiness
Holiness, holiness is what I long for
Holiness is what I need
Holiness, holiness is what You want
from me.

So take my heart and form it,
Take my life transform it
Take my will conform it
/: To Yours, to Yours O Lord. :/

[2] Faithfulness... [3] Righteousness...
[4] Brokenness...
197. At the cross

/: At the cross I find peace
At the cross I find life
At the cross
You suffered and died for me. :/

Your blood has washed me
Whiter than snow
Forgiveness is found
At the crimson flow
Mercy has triumphed
My debt has been paid
At the cross.

At the cross You took my place
At the cross You bore my shame
At the cross
You suffered and died for me.

/: Your blood has washed me
Whiter than snow
Forgiveness is found
At the crimson flow
Mercy has triumphed
My debt has been paid
At the cross :/

At the cross I find peace
At the cross I find life
At the cross
You suffered and died for me
At The Cross.

Holland Davis
@1996 Maranatha Praise Inc.


57
198. Inima mea, inima mea

Inima mea, inima mea
Chiar azi \i-o deschid Isuse
S[ intri-n ea c[ci e a Ta
Chiar azi \i-o deschid Isuse.

Isuse eu te rog acum
S[-ndrep\i pa=ii mei spre Tine
S[ merg mereu pe drumul T[u
Pe care ai mers Isuse.

+i ochii mei =i g`ndul meu
Spre tine-i ]ndrept Isuse
Inima mea, sufletul meu
Te caut[ pe Tin Isuse.

Into my heart, into my heart
Come into my heart Lord Jesus.
Come in today, come in to stay
Come into my heart Lord Jesus.

Inima mea, inima mea
Chiar azi \i-o deschid Isuse
/: S[ intri-n ea c[ci e a Ta
Chiar azi \i-o deschid Isuse. :/199. Ioan 3:16

M[-ncredin\ez ]n bra\ul Domnului
N[d[jduiesc s[ fiu pe veci al Lui
}n inim[ eu L-am primit pe El
+i via\a mea ]i apar\ine Lui.

Fiindc[ at]t de mult a iubit
Dumnezeu lumea
C[ a dat pe singurul Lui fiu
Ca oricine crede-n El s[ nu piar[
Ci s[ aibe via\[ ve=nic[.

+tiu Domnul meu El e-ng[duitor
+tiu Domnul meu El este r[bd[tor
+tiu Domnul meu El este prietenos
Binevoitor El e nespus de bun.
Acum este momentul potrivit
}ntoarce\i-v[ ca s[ fi\i primi\i
Veni\i la Domnul ]n El v[-ncrede\i
Alege\i-v[ via\a ve=nic[.200. O P[stor Bl]nd
(Ioan 10:14)

O, P[stor bl]nd, Tu condu-ne
Cu iubire s[ nu mai r[t[cim
O, P[stor bl]nd, ne hr[ne=te
D[-ne har =i putere s[ tr[im.

Nimeni altul nu d[ pacea
Ajutorul la Tine g[sim
O, P[stor bl]nd, Tu condu-ne
Cu iubire s[ nu mai r[t[cim.

Gentle Shepherd, come and lead us,
For we need You to help us find our
way.
Gentle Shepherd, come and feed us,
For we need Your strength from day to
day.

There's no other we can turn to
Who can help us face another day;
Gentle Shepherd, come and lead us,
For we need You to help us find our way.

(repeat verse in romanian)

58
201. Awesome God
When He rolls up His sleeves
He ain't just putting on the ritz
Our God is an awesome God
There's thunder in His footsteps
And lightning in His fists
Our God is an awesome God.
And the Lord wasn't joking
When He kicked 'em out of Eden
It wasn't for no reason
That He shed His blood
His return is very close
And so you better be believing that
Our God is an awesome God.

Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God.
And when the sky was starless
In the void of the night
Our God is an awesome God
He spoke into the darkness
And created the light
Our God is an awesome God.
Judgement and wrath
He poured out on Sodom
Mercy and grace He gave us at
the cross
I hope that we have not
Too quickly forgotten that
Our God is an awesome God.

202. Isus Numai Tu
/: Isus numai, numai Tu
}mi e=ti Cel mai scump pe lume!
Numai numai numai Tu
M-ai salvat, mi-ai dat un nume. :/

/: Dumnezeu, Tat[l meu
Te sl[vesc c[-L am pe Fiul T[u. :/

/: Harul T[u, Tu mi-ai dat
Fii ]n veci de veci glorificat. :/
/: Zi de zi, ]n orice ceas
Isus, Tu-mi e=ti tot ce mi-ai r[mas. :/
/: Ve=nicie, c]nd ai s[ vii
Numai cu Isus doresc s[ fiu. :/

203. Go light your world
(Matei 5:13-16)
There is a candle in every soul
Some brightly burning
Some dark and cold
There is a Spirit who brings a fire
Ignites a candle and makes His home.

Carry your candle
Run through the darkness
Seek out the hopeless, confused and torn
Hold out your candle for all to see it
Take your candle, go light your world
Take your candle, go light your world.

Frustrated brother, see how he's tried to
Light his own candle some other way
See now your sister,
She's been robbed and lied to
Still holds a candle without a flame.

Carry your candle
Run through the darkness
Seek out the lonely, the tired and worn
Hold out your candle for all to see it
Take your candle, go light your world
Take you candle, go light your world.

We are a family who's hearts are blazing
Lets raise our candles
And light up the sky
Praying to our Father,
In the name of Jesus
Make us a beacon in darkest times.

/: Carry your candle
Run through the darkness
Seek out the helpless, deceived and poor
Hold out your candle for all to see it
Take your candle, go light your world :/
Take you candle, go light your world!

(words and music by Chris Rice)
59
204. Legea Domnului
(Psalmul 19)

Legea Domnului e bun[, ea ne-nvioreaz[
M[rturia Lui e sf]nt[, =i bucurie ne d[.

Legea Ta-I mai de pre\ dec]t aurul
Din tot p[m]ntul
Mai dulce ca mierea, din fagurul ei.
Robii T[i iubesc Doamne legea Ta
Ea ne d[ pacea
Mai dulce ca mierea e legea Ta.

Frica de Domnul e bun[
Ochii ne lumineaz[
Judecata Lui e dreapt[ =i adev[rat[.

Ele-s mai de pre\ dec]t aurul
Din tot p[m]ntul
+i mai dulci ca mierea, din fagurul ei.
Robii T[i iubesc Doamne legea Ta
Ea ne d[ pacea
Mai dulce ca mierea e legea Ta.

(repeat verse 1 and chorus)


205. Let our voices

Let our voices rise like incense
Let them be as sweet perfume.
Let our praises fill the temple
Hallelujahs ringing ever new.

Holy, Holy, is the Lord Almighty.
Holy, Holy, is the Lord our God.

(repeat verse and chorus)
206. Avem at]tea bucurii

Avem at]tea bucurii
De c`nd pe Isus L-avem
}n inim[, ]n inim[
Avem at]tea bucurii
De c`nd pe Isus L-avem
Glorie lui Isus.

/: Ce fericire, s[ fii cu Isus
S[ ai ]n inim[ iubirea Lui. :/

C`nd e=ti n[scut din nou ca Nicodim,
C`n\i din inim[, din inim[, din inim[
C`nd e=ti n[scut din nou ca Nicodim,
C`n\i din inim[ glorie lui Isus.

Eu =tiu c[ lui satan nu-i place
Dar c`nt din inim[
Din inim[, din inim[
Eu =tiu c[ lui satan nu-i place,
Dar c`nt din inim[
Glorie lui Isus.


207. Un c`ntec nou pe drumul vie\ii

Un c`ntec nou pe drumul vie\ii
Din cer Domnul mi-a adus,
Nu =tiu mai dulci =i sfinte melodii
Ca iubirea lui Isus.

Sufletul meu c`nt[ fericit
Da, c`nt[ fericit: Isus m-a m`ntuit
Sufletul meu c`nt[ fericit
C`ntarea Mielului iubit.

Domnul Isus pe cruce muri
Pentru-al meu amar p[cat,
A pus ]n inima mea melodii
Bucurie ne-ncetat.

C`ntarea mea =i-n ceruri va fi
Doar iubirea lui Isus,
}n corul sfin\ilor ]n ve=nicii
Voi da slav[ lui Isus.
60
208. Isus e Domn mereu

/: Isus e Domn mereu :/
Isus e Domn ]n inim[,
Isus e Domn ]n inim[ mereu.

/: Isus eu Te iubesc :/
Eu Te iubesc din inim[,
Eu Te iubesc din inim[ mereu.

/: Noi }\i c`nt[m mereu :/
Noi }\i c`nt[m din inim[,
Noi }\i c`nt[m din inim[ mereu.

/: }\i mul\umim mereu :/
}\i mul\umim din inim[,
}\i mul\umim din inim[ mereu.

/: Glorific[m mereu :/
Glorific[m numele T[u
Glorific[m numele T[u mereu.

/: Te l[ud[m mereu :/
Te l[ud[m din inim[,
Te l[ud[m din inim[ mereu.

209. |i se pare oare c]teodat[
|i se pare oare c]teodat[
C[ lumea de Dumnezeu e uitat[.
|i se pare oare c]teodat[
C[ semne de iubire nu mai d[.

S]nt ]n z[ri, s]nt pe m[ri semnele iubirii
Scrise de Dumnezeu oricui,
S]nt pe flori, pe c[r[ri semnele iubirii
D[ruite de Dumnezeu lumii.

Ni se pare oare c]teodat[
C[ lumea de Dumnezeu e uitat[.
Ni se pare oare c]teodat[
C[ semne de iubire nu mai d[.

Suntem noi, suntem noi, semnele iubirii
Scrise de Dumnezeu oricui,
Suntem noi, pe c[r[ri, semnele iubirii
Pentru lume lumin[ d[ruind.
210. Let Us Love & Sing & Wonder
(lyrics by John Newton; alternate music by
Buddy Greene)

Let us love and sing and wonder,
Let us praise the Saviors name!
He has hushed the laws loud thunder,
He has quenched Mt. Sinais flame:

/: He has washed us with His blood :/ (3x)
He has brought us near to God!

Let us love the Lord who bought us,
Pitied us when enemies,
Called us by His grace and taught us,
Gave us ears and gave us eyes:

/: He has washed us with His blood :/ (3x)
He presents our souls to God!

Let us wonder; grace and justice
Join and point to mercys store;
When through grace in Christ our trust is,
Justice smiles and asks no more:

/: He who washed us with His blood :/ (3x)
Has secured our way to God!

So let us praise and join the chorus
Of the saints enthroned on high,
Here they trusted Him before us,
Now their praises fill the sky.

/: You have washed us with Your blood :/ (3x)
You are worthy, Lamb of God!

So let us love and sing and wonder,
Let us praise the Saviors name!
He has hushed the laws loud thunder,
He has quenched Mt. Sinais flame:

/: He has washed us with His blood :/ (3x)
He has brought us near to God!61
211. Sunt al Lui, al Domnului
Sunt al Lui, al Domnului
Din cer am venit
+i spre cer merg, spre Isus
C[ci sunt copilul Lui
Sunt al Domnului
/: +i mi-e dor de Isus =i de cer :/

Sunt al Lui, al Domnului
+i-n zorii zilei
El m[ cheam[ pe genunchi
S[-mi spun[ c`t de mult
El m[ iube=te
/: +i-ntr-o zi la cer m[ va r[pi :/

Sunt al Lui, al Domnului
+i c[tre sear[
Pe genunchi c`nd m[ aplec
Cuvinte-alese n-am
Dar de mii de ori
/: Inima mea }i mul\ume=te :/

212. Isus e Domnul, Domnul
Isus e Domnul, Domnul
To\i s[-L L[ud[m
El din cer S-a cobor`t
De moarte ne-a eliberat
+i prin jerfa Lui cu Tat[l ne-a-mp[cat.

El este Isus, Isus
Fiu de Dumnezeu
El ne vindec[ de boal[
+i ne =terge lacrima
El e gata s[ ne ierte de p[cat.

Sf`nt nume Isus, Isus
Ce iubit p[stor
Niciodat[ nu ne las[
Totdeauna e cu noi
Nu lipse=te nici c`nd trecem prin nevoi.

Isus te cheam[: vino,
Vino, nu mai sta!
El la u=[ ast[zi bate
Vrea s[ intre-n inim[
Vrea s[ fii chiar ast[zi liber de p[cat.
213. I Pledge Allegiance To The Lamb
by Ray Boltz

Cor:
I pledge allegiance to the Lamb
With all my strength
With all I am
I will seek to honor His commands
I pledge allegiance to the Lamb.

I have heard how Christians long ago
Were brought before a tyrants throne
They were told that he
Would spare their lives
If they would renounce
The name of Christ.
But one by one they chose to die
The Son of God they would not deny
Like a great angelic choir sings
I can almost hear their voices ring.

Cor

Now the years have come
And the years have gone
And the cause of Jesus still goes on
Now our time has come to count the cost
To reject this world,
To embrace the Cross.
And one by one let us live our lives
For the One who died to give us life
Till the trumpet sounds on the final day
Let us proudly stand and boldly say.

Cor

To the Lamb of God who bore my pain
Who took my place who wore my shame
I will seek to honor His commands
I pledge allegiance to the Lamb.

Cor62
214. We want to see Jesus lifted high

/: We want to see Jesus lifted high
A banner that flies across this land
That all men might see
The truth and know
He is the way to heaven. :/
We want to see we want to see
We want to see Jesus lifted high.
We want to see we want to see
We want to see Jesus lifted high.

(repeat from the beginning)

Step by step were moving forward
Little by little were taking ground
Every prayer a powerful weapon
Strongholds come tumbling down
And down and down and down.

(repeat from beginning stop after singing
the middle verse twice)


215. Turn your eyes upon Jesus

When youre dull from all that glitters,
When youre thoughts have a hollow ring,
When you cant escape from the feeling
youre getting it wrong...
All your foolproof plans seem foolish,
All your status is status quo,
All your really need to know is where you
belong.

Turn your eyes upon Jesus
Look full in His wonderful face
And the things of earth
Will grow strangely dim
In the light of His glory and grace.

I was used to the cold for so long
That I couldnt feel anything.
And I shivered and stared like a beggar
Who wont lift his hands.
I was numb until He touched me.
I was deaf until He heard.
I was senseless til I met the One who
understands.

(cor in english first then in romanian)

Prive=te-n ochii Lui Isus
Admir[ ad]nc fa\a Lui
Doar atunci toate
Se vor schimba
}n lumina =i gloria Sa.

216. Come, Now Is The Time

/: Come, now is the time to worship
Come, now is the time to give your heart
Come, just as you are to worship
Come, just as you are before your
God...come :/

/: One day every tongue will confess You
are God
One day every knee will bow
Still, the greatest treasure remains for
those
Who gladly choose You now. :/

(repeat verse and chorus as written
finish with verse one last time)

217. Hai =i Laud[-L

Hai =i laud[-L pe Domnul sf`nt, Aleluia
Laud[-L pe El c`nt`nd, Aleluia.
Laud[-L (laud[-L), laud[-L (laud[-L)
Laud[-L pe El c`nt`nd, Aleluia.

Cel n[scut ]n Betleem, Aleluia
Fiu de om, de Dumnezeu, Aleluia
E Isus (e Isus), e Isus (e Isus)
Fiu de om, de Dumnezeu, Aleluia.

}ntr-o zi vom fi cu El, Aleluia
Ferici\i ]n raiul S[u, Aleluia.
Ferici\i (ferici\i), ferici\i (ferici\i)
Ferici\i ]n raiul S[u, Aleluia.

63
218. Veni\i cu to\i

/: Veni\i cu to\i s[ c`nt[m
Ce mare-i iubirea Domnului. :/

/: Noi s[ ne ne numim copiii Lui. :/

/: Veni\i cu to\i s[ slujim pe Domnul
+i via\a s[ I-o d[m. :/

/: Veni\i cu to\i s[ sl[vim
Pe Cel ce via\a-n veci ne d[. :/

219. Tu e=ti vrednic

Tu e=ti vrednic, Tu e=ti vrednic
Cinste slav[ s[-|i d[m
Tu e=ti vrednic de-nchinare
+i s[ Te ador[m.

C[ci Tu ai creat universul =i lumea
+i via\a din Tine primim
Tu e=ti vrednic s[-|i d[m slav[
+i s[-|i mul\umim.

C[ci Tu ai murit pe Golgota pe cruce
Iertare ]n dar Tu ne-ai dat.
Tu e=ti vrednic s[-|i d[m slav[
+i s[-|i mul\umim.220. Voi c`nta Domnului

Voi c`nta Domnului din tot sufletul
+i din toat[ inima voi c`nta
C[ci Domnul este mare.
E=ti fericirea mea ]n orice zi
Tu e=ti bucuria mea =i voi c`nta, Aleluia.

C[ci Tu ]mi sprijine=ti dreptatea mea
+i pricina mea Tu o ascul\i
Tu e=ti Judec[torul.
La vreme de necaz puterea Ta
Se arat[ ]naintea omului, Aleluia.

Cei care Te cunosc =tiu c[ Tu e=ti drept
+i judeci lumea cu dreptate
+i cu nep[rtinire.
Pe cel r[u nimice=ti =i-i =tergi numele
Cei care se-n-cred ]n Tine biruiesc,
Aleluia.221. I will serve Thee
(Bill & Gloria Gaither)

I will serve You because I love You,
You have given life to me;
I was nothing before You found me,
You have given life to me.

Heartaches, broken pieces, ruined
lives are why You died on Calvary;
Your touch was what I longed for,
You have given life to me.


222. Isus, izvorul vie\ii noastre

Isus, izvorul vie\ii noastre
Har ceresc ne-ai d[ruit
Tu de noi Te-ai ]ndurat =i ne-ai iubit.
Tu ne-ai umplut ]ntregul suflet
Cu c`nt[ri de bucurii
Ce spre Tine se ]nal\[-n ve=nicii.

Isus, o Isus, azi noi Te sl[vim
Isus, o Isus, vrem ai T[i s[ fim.

Prime=te-a noastr[ tinere\e
Ce ca jertf[ |i-o pred[m.
Tu de ea te folose=te, Te rug[m.
A Ta lucrare s-o serveasc[
+i lumin[ to\i s[ fim
Pe Isus ]n noi s[-L vad[ o dorim.

64
223. Victoria prin Isus

Am auzit istoria cum Isus l[sat-a gloria
Cum via\a Lui pe lemn +i-a dat
Pentru p[catul meu,
G`ndesc acum la chinul
Care azi ne d[ alinul
C`nd pre\ul mare pentru noi
Pl[tit-a Dumnezeu.

Victoria prin Isus avem pe vecie
De dreapta Lui tare vr[jma=ul va pieri
+i lacrimi =i durere, chin =i nem`ng[iere
+i moartea pe veci de veci
Cu El vom birui.

Am auzit chemarea
Glasului ce d[ iertarea
+i din inim[ un tainic glas
M[-ndeamn[ s[-L urmez,
Azi c`nt de fericire c[ci aflatam m]ntuire
Pe veci voi fi biruitor ]n Domnul meu
ceresc.

224. Via\a f[r de Tine Tat[ Ceresc
Via\a f[r de Tine Tat[ Ceresc
Este doar de=ert[ciune.
Numai Tu po\i da vie\ii un sens
Ca s[ tr[im pentru Tine.

/: Via\a mea Tu mi-ai schimbat Isus,
+i-ai f[cut un om nou din mine,
Ai pus ]n mine un dor nespus,
Dorul de-a fi l`ng[ Tine. :/

Duhul T[u Sf`nt mi-a dat dragoste-n dar
+i bra\ul T[u ocrotire
Numai ]n Tine Isuse iubit,
Pot s[ g[sesc fericire.

COR

Via\a ta poate s-o schimbe Isus
El te iube=te pe tine
Ast[zi ]ndreapt[-\i privirea ]n sus
Iat[ c[ Mirele vine.
/: Via\a ta poate-a schimba Isus
Poate face-un om nou din tine.
Ast[zi ]ndreapt[-\i privirea-n sus
Iat[ c[ Mirele vine! :/
225. Domnul e Sf]nt

Domnul e Sf]nt, Domnul e Sf]nt
Numai al Lui este acest cuv]nt
}n cer =i pe p[m]nt
Numai Lui I se c]nt-acest c]nt
Domnul e Sf]nt, Domnul e Sf]nt.

Aleluia, Aleluia
Numai a Lui este c]ntarea
}n toat[ lumea
Numai Domnului I se c]nt-a=a
Aleluia, aleluia.

Duhul T[u Sf]nt, Duhul T[u Sf]nt
A pus ]n noi al ve=niciilor g]nd
M]inile c[tre Tine
Le ]n[l\[m =i Te rug[m
Cu Tine pe veci noi s[ fim.
226. Doamne }\i dau

Doamne }\i dau primul loc ]n via\a mea
S[ fii primul g]nd c]nd ochii ]i deschid
+i ]n inima mea cerul s[ fie voia Ta
+i legile Tale s[-mi fie stelele
Seara g]ndind la-l T[u cuv]nt
Ochii s[-nchid.

Doamne, Tu ai primul loc ]n via\a mea
Tu e=ti primul g]nd c]nd ochii ]i deschid
+i ]n inima mea cerul este voin\a Ta
+i cuvintele Tale s]nt ca stelele
Seara g]ndind la-l T[u cuv]nt
Ochii ]nchid.
65
227. |i s-a ar[tat ce este binele

/: |i s-a ar[tat ce este binele :/
/: +i ce alta cere Domnul de la tine :/
/: Dec]t s[ umbli pe c[ile drepte :/

/: |i s-a ar[tat ce este binele :/
/: +i ce alta cere Domnul de la tine :/
/: Dec]t s[ umbli cu mil[ prin lume :/

/: |i s-a ar[tat ce este binele :/
/: +i ce alta cere Domnul de la tine :/
/: Dec]t s[ umbli smerit cu Dumnezeu :/228. Este ultimul secol

Este ultimul secol spun unii =i-i posibil
Dar de-ar fi sau de n-ar fi
Eu la fel a= tr[i ]n orice zi
/: Nu e sf]r=itul pentru mine motivul
Pentru care }l sl[vesc
Pe Isus =i-L iubesc. :/

Este ultimul secol spun unii =i-i posibil
Dar de ar fi ]nc[ mii
Eu la fel a= tr[i ]n orice zi
/: L]ng[ Domnul meu
Tot mai aproape mereu
Cu El de m]n[ s[ merg
Pentru c[ }l iubesc. :/
229. Vino, te cheam[ Dumnezeu

Drumuri f[r[ num[r
Pofte c]te vrei
Cel r[u le pune-n fa\a ta
Te-ndeamn[ s[ le iei.
}\i =opte=te-ntr-una
S[ alegi al lumii drum
C[ci tot ce are e al t[u
Ce firea-\i d[ e bun.
Opre=te-te o clip[-acum,
Eu tare-a= vrea s[-\i spun
E-o cale spre morm]nt
E drumul cel mai bun.
Calea-aceasta-i Isus
+i s]ngele Lui Sf]nt
Oricine va p[=i prin El
P[=e=te-n Cerul Sf]nt.

COR:
Vino, te cheam[ Dumnezeu
De dragostea Ta
S-a jertfit Fiul S[u
Vino, El te-a r[scump[rat
Po\i s[ fi azi iertat.

Vreau s[-\i spun c[ Isus
Iube=te fiin\a ta,
A fost b[tut batjocorit
+i-a luat El vina ta.
A urcat Calvarul,
Duc]nd p[catu-\i greu
Muri pe lemn crucificat
El Fiu de Dumnezeu.

COR

Isus a-nvins Calvarul
El moartea-biruit,
+i st[ la dreapta Tat[lui
}ntr-una mijlocind.
Pentr-un suflet cum e-al t[u
Morm]ntul a ]nvins.
Po\i =i tu prin El s[ fi
De dragoste cuprins.

Ia-L pe El de m]n[,
Prive=te azi ]n sus
Nu privi ]n urm[
Prive=te la Isus.
Ne va lua la ceruri
+i-n fa\a Celui Viu
Va spune:
Tat[! Iat[ rodul meu
Prime=te-l ca pe-un fiu.

66
230. M[re\ul Cor

Priveam asear[ bolta cu stelele-n =irag
Ca note pe-un imens portativ
O m[rea\[ simfonie scris[ de cel drag
De P[rintele milostiv.

+i ]ngerii c]ntau Glorie, Aleluia
Mul\imi de ]ngeri, mii =i mii
C]ntau cu-at]ta zel numele lui Isus
}n m[re\ul cor din ve=nicii.

COR:
}n sunet de trompete r[suna c]ntarea
Vestea c[ Isus pe p[m]nt la noi a venit
+i mii de voci unite prosl[veau pe Isus
}n m[re\ul cor din ve=nicii.

Atunci am auzit ceru-ntreg d]nd slav[
}n graiul sfintei melodii
C]ntarea Mielului, dulcea Lui iubire
}n m[re\ul cor din ve=nicii.

COR

Am stat ]ngenuncheat ascult]nd c]ntarea
}n vraja sfintei armonii
O, Doamne eu te rog preg[te=te-mi locul
}n m[re\ul cor din ve=nicii.

COR