Sunteți pe pagina 1din 1

Fi g. 2.1o. Schema de.

pri nci pi u
a unui tri bometru, cu mi care
rccli li ni e de transl ai e a an-
samblului gramilar [22]:
1plac metali c ; 2placi
<le baz termos tatat ; el-
liiulrn in care seusaz prola de
granule ;S; 4piston ;5gre-
i i tale ; 6motoreductor cu
turai e variabil ; 7inel clina-
mometric prevzut cu mrci ten-
sonietrice.
p r i n ci p i u dc f unci onar e r ezul ta di n f i gur a 2.15i i n car e ansambl u l
de gr anul e se afl n mi car e de tr ansl ai e r ecti l i ni e. Su p r af aa meta-
l i c 1cu car e vi n n contact gr anul el e poate fi schi mbat. Pl aca 2a
ap ar atu l u i este ter mostatat, ceea ce p er mi te meni ner ea unei anu -
mi te temp er atu r i a pl ci i L i deter mi nar ea i nfl uenei temp er atu r i i
asu p r a coef i ci entul ui de fr ecar e. Gr eu tatea >per mi te r eal i zar ea pr e-
si u ni i n str atu l gr anu l ar 6'. b'ora de fr ecar e se msoar cu aj u tor u l
i n el u l u i di namometr i c 7, prevzut cu mr ci I cnsometr i ce. cr ea ce per -
mi te nr egi str ar ea var i ai ei for ei de fr ecar e.
V al oar ea coef i ci entul ui de fr ecar e depi nde, de numr ul mi cr oca-
nal el or de pe supr afaa gr anul ei af l at n contact cu supr af aa meta-
l i c, ncer cr i efectuate cu un mater i al pl asti c r cl ati \ moal e i cu u nu l
du r (fi g. 2.16) au ar tat c / ',. cr ete cu numr ul mi cr ocanal el or si ti nde
asi mp toti c spr e o val oar e constant, atu nci cnd numr ul acestor mi cr o-
canal e devi ne foar te mar e.
T emp er atu r a ar c efect di fer i t asupr a l ui / ',.. A stf el , p entr u gr anul e
di n pol i ami d 6(U) cur ate (cu r ate") fe scade cu cr eter ea tempe-
r atu r i i , pe cnd l a gr anul e cu supr af aa r odat, fe cr ete cu cr eter ea
Fi g. 2.16. Dependenta coeficientului de
frecare, al granulei pe. metal. In funcie,
de numrul microcanalelor de. pesupra-
faa granulei, n cazul unei presiuni
daN
px m2 i a unei viteze relative
1
poliamid fi (U);2- polietilen.
120
Fi g. 2.17. Dependena coeficientului de
frecare (, di ntre granulele dc pol i ami d
6(U), i oel carbon (St 37), dc tem-
*1' . , . -
< l a N
,
c m
peratur. la pz 1,7 i iv -- 1 ;
cin s
- granule ro- granulc curate";
date.
2000 W)00 8000 8000
Numrul microcanalelor
W000
Fig, 2.Dependena de. temperaturi a coeficientului defiecare granule oel carbon
in cazul granulelor di n :
1PVC; 2polianiid fi (I');. poliamid C,6; 4poliamid fi (U);S- pollpropi-
len ; 6' - polietilen ; 7- jjolistircn ; o granule rodate ; * granule ..curate".
, , - da\ , cm
Condiii dr*lucru :JIX 1,/ ;w 1 .
cm' s
temp er atu r i i (fi g. 2.17). I n f i gur a 2.18este r epr ezentat dependena
l u i fr de temper atu r p entr u gr anul e di n di f er i te mater i al e pl asti ce.
Se obser v c ef ectul temp er atu r i i asupr a l u i / ', depi nde nu nu mai de
star ea supr af eei , ci i de natu r a mater i al u l u i pl asti c.
E f ect u l p r esi u ni i asupr a coef i ci entul ui de fr ecar e r ezul t di n f i gur a
2.19. Se constat, n gener al , mi cor ar ea l u i fc cu cr eter ea pr esi uni i .
i n cazu l gr anul el or di n mater i al pl asti c, ca i l a pul ber e, coefi ci ent ui
de fr ecar e exter i oar este p r acti c i ndependent de vi teza r el ati v i n r apor t
cu su pr af aa metal i c [22].
Ru gozi tatea supr afeei metal i ce i nf l ueneaz val oar ea l u i / ',.. Cu er es
ter ea adi n ci mi i asper i ti l or (mi cr ocanal el or ) supr afeei metal i ce, cr ete
coef i ci entul de fr ecar e (fi g. 2.20).
Deter mi nr i pe u n tr i bometr u de o constr uci e di fer i t de cel e pr e-
zentate mai sus, au per mi s s se constate dependena pr onunat a coef i -
121