Sunteți pe pagina 1din 26

POTEN Ț IALUL DE EXPORT AL ROMÂNIEI

VINURI

POTEN Ț IALUL DE EXPORT AL ROMÂNIEI VINURI Centrul Român pentru Promovarea Comer ț ului ş

Centrul Român pentru Promovarea Comer ț ului ş i Investi ț iilor Str ă ine

Studiul Potenț ialul de export al României: VINURI apar ține colecției Produse româneş ti cu poten ț ial de export lucrări de analiză de pia ță pentru evaluarea posibilităților de dezvoltare a exporturilor româneş ti pe pie țe extracomunitare.

Lucră rile urmă resc s ă pună în evidență dimensiunea şi structura cererii de import pentru produsele române şti pe aceste pie țe ş i, după caz, condi țiile preferențiale de acces pe piață pentru produsele comunitare, stabilite de Uniunea Europeană în rela țiile comerciale cu ter țe ță ri.

Evidențierea potențialului de export al României pentru aceste produse s a realizat pe baza prelucr ării ş i interpretă rii celor mai recente date ş i informa ții de comerț exterior publicate de institu ții na ționale ş i internaționale de profil, constituind rezultatul unei cercetă ri de pia ță cu precă dere de tip statistic.

Lucrarea se adresează factorilor de decizie implica ți în elaborarea strategiei de dezvoltare a rela țiilor comerciale externe ale României, precum ş i mediului de afaceri ş i IMMurilor din țara noastr ă , caracterul orientativ al informa țiilor fiind un punct de plecare pentru fundamentarea deciziei de diversificare a ofertei de export pe pie țele existente şi de pă trundere pe noi pie țe de desfacere pentru produsele române ş ti.

Studiul poate fi vizualizat la www.romtradeinvest.ro .

Centrul Român pentru Promovarea Comer țului ş i Investi țiilor Stră ine Romania Trade and Invest Direcția Analize Piață ‐ Publicaț ii

Autor:

Cristina Mă răscu

Coordonator:

Alina Beldescu

© Centrul Român pentru Promovarea Comer țului ş i Investi țiilor Str ă ine, 2012

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publica ții nu poate fi reprodusă , înregistrată într un sistem de redare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, electrostatice, band ă magnetică , mecanică , fotocopiere sau de altă natură , fă ră permisiunea prealabil ă în scris din partea Centrului Român pentru Promovarea Comer țului ş i Investi țiilor Stră ine.

Poten țialul de export al României

Capitolul I.

Producț ia de vin

CUPRINS

VINURI

1.1. Produc ț ia de vinuri a României Aspecte legate de producț ia de vin

1

1.2. Legisla ț ia na ț ională în sectorul vitivinicol Programe de sprijin financiar comunitar

4

1.3. Legisla ț ia comunitară în sectorul vitivinicol

11

1.4. Grupuri de producă tori

12

Capitolul II. Poten țialul de export al României pentru vinuri

2.1. Comerț ul exterior al României cu vinuri

13

2.2. Poziț ionarea României pe pia ț a interna ț ională a vinurilor

15

2.3. Pie ț e cu poten ț ial de absorb ț ie pentru exporturile de vinuri ale României Taxe vamale aplicare la importurile de vinuri originare din Uniunea European ă

19

Centrul Român pentru Promovarea Comer țului ş i Investiț iilor Str ă ine

Poten țialul de export al României

Capitolul I. Produc ț ia de vin

VINURI

Strugurii fac parte din categoria celor mai puternice alimente cu propriet ăț i terapeutice, atunci când sunt utiliza ț i corect. Cura de struguri, denumit ă ş i ampeloterapie (ampelos = vi ță ) sau cura uval ă (uva = strugure) este practicat ă de milenii. Cercet ă rile ş tiin ț ifice din ultimii ani fundamentează credin ț a asupra impresionantei valori a curelor de struguri.

Pornind de la analiza compoziț iei chimice ş i continuând cu studii clinice de specialitate despre efectele tratamentelor cu struguri asupra organismului uman, cercetă torii moderni dezleag ă misterele acestei licori, sucul de struguri, ş i o recomandă în prevenirea ş i în recuperarea unei palete destul de largi de boli. Printre acestea se numă ră afecț iuni gastrointestinale, afecț iuni hepato biliare, ictere, boli cardiovasculare, boli renale, afecț iuni ale aparatului respirator, boli de nutriț ie, diabet, boli infecț ioase ş i mai ales pentru înt ă rirea sistemului imunitar.

Strugurii la sfârş itul perioadei de maturare au o compoziț ie chimică foarte complexă . Ei con ț in ap ă în proporț ie de 78 85 %, zaharuri 15 25 %, acizi organici 0,2 – 5 %, substan ț e azotate 0,5 – 1,2 %, compuş i fenolici 0,2 1%, lipide 0,08 0,2 %, substan ț e minerale 1 3 %, substan ț e odorante, enzime ş i nu în ultimul rând vitaminele din grupele B, C, H si PP. Ele au un rol important în cre ş terea ş i dezvoltarea organismelor prin stimularea ş i reglarea principalelor procese metabolice din organism. Dinamica acumulă rii depinde de soi, podgorie, condiț ii climatice ş i lucră rile de între ț inere a planta ț iei viticole.

1.1. Producția de vin a României

Conform datelor furnizate de FAOSTAT, în anul 2010, România a ocupat locul 21, la nivel mondial, în topul ță rilor producă toare de vin, clasificate dup ă volumul producț iei obț inute.

Top

Țara

Producț ia

(tone)

1

Italia

4.580.000

2

Franța

4.541.820

3

Spania

3.610.000

4

SUA

2.211.300

5

China

1.657.500

6

Argentina

1.625.080

7

Australia

1.133.860

8

Africa de Sud

921.700

9

Chile

915.238

10

Germania

720.000

21

România

125.450

Sursa: FAOSTAT, CRPCIS – prelucrare date

La nivelul Uniunii Europene, România se situeaz ă pe locul 10 în ce prive ş te volumul producț iei de vin, după Italia, Fran ț a, Spania, Germania, Portugalia, Grecia, Austria, Ungaria ş i Bulgaria.

Poten țialul de export al României

VINURI

România este o ț ară viticolă membr ă a Organiza ț iei Internaț ionale a Viei ș i Vinului ( OIV) din anul 1927, de ț in ătoare a unei importante suprafe ț e cultivate cu viță de vie ce face obiectul Organiz ă rii Comune de Pia ță în sectorul vin. Suprafa ț a viticolă a României se află cantonat ă în 8 regiuni viticole, areale de cultură delimitat ă de legisla ț ia naț ională până la nivelul de localitate administrativ teritorială . Numai aici este permis ă în continuare înfiin ț area de planta ț ii viticole.

Aceste 8 regiuni de cultur ă a viț ei de vie corespund încadr ă rii în zonele viticole europene B, CIa ş i CII, dup ă cum urmeaz ă :

zona viticol ă B – Transilvania;

zona viticol ă CI – Dealurile Moldovei, Dealurile Olteniei, Banatului, Criş anei ş i Maramure ş ului;

zona viticol ă CII – Dealurile Munteniei, Colinele Dobrogei ş i Terasele Dun ă rii.

Producț ia de vin a României a scă zut în anul 2010 fa ță de anul 2009, cu 74,7% ajungând la 125450 tone. Această dinamic ă este consecin ț a faptului că anul 2010 a fost un an nefavorabil din punct de vedere al condiț iilor climaterice astfel că producț ia de vin s a situat la 4 milioane hectolitri, mult sub media naț ională din ultimii ani, ceea ce a generat un import de vinuri vă rsate din spa ț iul comunitar ş i ță rile terț e, respectiv importuri de vinuri ieftine pentru a fi îmbuteliate ş i comercializate.

Producț ia de vin în România, 2006 2010

mii tone 600 554,2 535,5 501,4 495,7 400 200 125,5 0 2006 2007 2008 2009
mii tone
600
554,2
535,5
501,4
495,7
400
200
125,5
0
2006
2007
2008
2009
2010

Sursa: FAOSTAT

După 2 ani în care pia ț a vinului a regresat ajungând, conform estim ă rilor asocia ț iilor de profil din România, la 350 mil. euro, anul 2011 a adus o cre ş tere semnificativă a segmentului vinului de calitate. În ciuda faptului că anul trecut la nivelul consumatorilor nu au fost resim ț ite amelioră ri în ceea ce prive ş te bugetul alocat consumului de produse alimentare, vânz ă rile de vin de calitate au crescut în România în anul 2011 față de anul 2010.

Poten țialul de export al României

VINURI

Aspecte legate de produc ția de vin 1

Conform Oficiului Na ț ional al Viei si Produselor Vitivinicole (ONVPV), num ă rul însemnelor de certificare pentru vinul DOC comercializate de acesta producă torilor de vin de calitate a crescut anul trecut cu 15%, comparativ cu anul 2010, ca volum fiind foarte apropiat de anul 2009 (32.765.000 însemne DOC în 2011 fa ță de 34.175.000 însemne DOC în 2009).

Acest trend este confirmat de producă tori, care au înregistrat cre ş teri de vânzare ale vinurilor la sticla de 0,75 l din categoria de pre ț peste 12 lei la raft. Produc ă torii au anun ț at cre ş teri între 9 ş i 20%. Această tendin ță pozitivă marcheaz ă urm ă toarele caracteristici în evoluț ia pie ț ei vinului:

Cre ş terea interesului consumatorilor pentru vinul de calitate chiar ş i în contextul unei perioade economice dificile;

Progresul calitativ al vinurilor romaneş ti generat de investiț iile semnificative din ultimii ani;

Apariț ia unor mici/medii producă tori de vinuri care genereaz ă interes în rândul consumatorilor ş i concuren ț a în pia ț a vinurilor de calitate.

O

alt ă tendin ță este cea referitoare la vinul de mas ă , unde, dup ă recolta extrem de redus ă din anul

2010 (cca. 5 mil. hl vin, comparativ cu producț ia 2011 estimata la 6,5 mil. hl), s au importat cantit ăț i record de vin vrac din ță ri precum Spania ş i Italia. Acest vin importat a fost cupajat sau nu cu vin autohton, îmbuteliat ş i conform legisla ț iei comunitare, este vândut ca vin de masă “produs în UE”. În

urma recoltei bune din punct de vedere cantitativ ş i calitativ de anul trecut, importurile de vin vrac sunt în scă dere în ultimele luni, vinul de mas ă produs fiind întro pondere mai mare din struguri autohtoni. Din acest punct de vedere investiț ia în vie este o prioritate constant ă a României, idee sus ț inut ă ş i de cifre: dup ă integrarea în UE, România are o medie de 5.000 de ha în procesul de reconversiune a planta țiilor cu vit ă de vie, continuarea acestei m ă suri de sus ț inere financiară fiind obiectivul num ă rul 1 în noua Politic ă Agricolă Comun ă .

În anul 2011, condiț iile climatice din ț ara noastră au fost favorabile producț iei de struguri. Toamna

târzie cald ă a ajutat la acumularea de zahă r în boabele de struguri, creând premizele unei producț ii de vin de calitate, în timp ce diferen ț ele semnificative dintre zi ş i noapte au condus la obț inerea unei

arome bogate. În ceea ce prive ş te volumul producț iei de vin, în anul 2011, acesta este de a ş teptat să crească cu peste 60% comparativ cu anul anterior. Suprafe ț ele cultivate cu viță de vie se află pe un trend descrescă tor , în ultimii 3 ani, ajungând de la aproximativ 184000 ha, în anul 2008, la 160000 ha

în anul 2011. Cu toate acestea, podgoriile organice ocupă înc ă un procent redus din suprafa ț a totală

cultivată cu viță de vie. Datele publicate la nivelul anului 2009, arat ă că soiurile de vin alb ocup ă 85% din suprafa ță iar soiurile de vin ro ş u restul de 15%. Vinurile albe aflate în top pe pia ță sunt Feteasca

Albă ş i Feteasca Regală , urmate de Riesling, Aligote, Sauvignon ş i Muscat. Dintre soiurile de vin ro ş u

în top se află Merlot ş i Cabernet Sauvignon, primul ocupând în jur de 40% din totalul suprafe ț ei

cultivate cu viță de vie. În anul 2010, vinurile cu specifica ț ia DOP (Denumire de Origine Protejat ă ) au reprezentat în jur de 10%din totalul vinurilor, în timp ce cele cu specifica ț ia IGP (Indica ț ie Geografic ă Protejat ă ) au reprezentat 18%.

Provocă rile economice precum ş i deteriorarea puterii de consum ş iau pus amprenta pe consumul de vin din ț ara noastră . Consumul pe cap de locuitor a scă zut, în anul 2011, la 21 litri de la 23 litri cât se

1 Oficiul Naț ional al Viei şi Vinului (ONVV) www.onvv.ro Agenț ia de Pl ăti şi Intervenț ie pentru Agricultură (APIA) www.apia.org.ro Oficiul Naț ional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri www.ondov.ro Patronatul Na țional al Viei şi Vinului (PNVV) www.pnvv.ro

Poten țialul de export al României

VINURI

înregistrase în anul 2010, prognoza pentru anul 2012 fiind sta ț ionară . Vinurile din gama premium au înregistrat o scă dere a vânz ă rilor, în timp ce vinurile de calitate medie ş i inferioară au ră mas la acela ş i nivel.

1.2. Legisla ț ia na ț ional ă în sectorul vitivinicol 2

Legea 244/2002 Legea viei ş i vinului republicată în sistemul organiz ă rii comune a pie ț ei

vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.633 din 14/09/2007

Ordin nr. 134 din 3 iunie 2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimenta ț iei ş i p ă durilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominaliză rii arealelor viticole ş i încadră rii localit ăț ilor pe regiuni viticole, podgorii ş i centre viticole, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 411/10.06.2011

Ordin nr. 63 din 22 martie 2011 pentru completarea Normelor de aplicare a schemei de defriş are a planta ț iilor viticole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii ş i dezvolt ă rii rurale nr. 572/2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 210/25.03.2011

Ordin nr. 272 din 9 decembrie 2010 privind aprobarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 845/16.12.2010

Ordin nr. 143 din 16 iunie 2010 privind componen ț a ş i funcț ionarea Comitetului pentru Organiza ț iile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum ş i procedurile de recunoa ş tere, monitorizare ş i control, retragere a recunoa ş terii, extindere a acordurilor interprofesionale ş i delegare de atribuț ii pentru organiza ț iile interprofesionale pentru produsele agroalimentare, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 412/21.06.2010

Ordin nr. 132 din 2 iunie 2010 pentru modificarea ş i completarea Ordinului ministrului agriculturii ş i dezvoltă rii rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a planta ț iilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009 2013/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.371/04.06. 2010

Ordin nr. 131 din 2 iunie 2010 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimenta ț iei ş i p ă durilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominaliză rii arealelor viticole ş i încadră rii localit ăț ilor pe regiuni viticole, podgorii ş i centre viticole, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 371/04.06.2010

Ordin nr. 80 din 30 martie 2010 pentru aprobarea Normelor privind recep ț ia, sistemul de eviden ță , controlul conformit ăț ii, prezentarea ş i etichetarea în vederea comercializ ă rii cu am ă nuntul a produselor vitivinicole vrac, provenite din import sau comerț ul intracomunitar, în vederea asigur ă rii trasabilit ăț ii acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.263/22.04. 2010

Ordin nr. 638 din 15 octombrie 2009 pentru modificarea Normelor privind acordarea sprijinului financiar produc ă torilor de vin care utilizeaz ă must de struguri concentrat ş i/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea cre ş terii t ă riei alcoolice naturale a strugurilor proaspe ț i, a mustului de struguri, a mustului de struguri parț ial fermentat ş i a vinului nou aflat încă în fermenta ție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii ş i dezvolt ă rii rurale nr. 581/2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.707/21.10. 2009

2 Ministerul Agriculturii şi Dezvolt ă rii Rurale www.madr.ro

Poten țialul de export al României

VINURI

Ordin nr. 515 din 4 august 2009 pentru modificarea Normelor metodologice privind condiț iile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovă rii vinurilor pe pie ț ele ță rilor terț e în campaniile viticole 2008/2009 2012/2013, cheltuielile eligibile, modalit ăț ile de plat ă , de verificare ş i control, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, p ă durilor ş i dezvolt ă rii rurale nr. 218/2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.546/06.08. 2009

Ordin nr. 179 din 13 martie 2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimenta ț iei ş i p ă durilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominaliză rii arealelor viticole ş i încadră rii localit ăț ilor pe regiuni viticole, podgorii ş i centre viticole, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 271/27.04.2009

Ordin nr. 511 din 30 iulie 2009 privind modificarea ş i completarea Ordinului ministrului agriculturii, p ă durilor ş i dezvolt ă rii rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a mă surilor din cadrul Programului Na ț ional de Dezvoltare Rural ă 2007 2013 ş i Programului opera ț ional pentru pescuit în ceea ce prive ş te aplicarea regulii cumulului ajutoarelor

Ordin nr. 487 din 27 iulie 2009 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor ş i implementarea acestuia în domeniul comercializ ă rii producț iei de struguri pentru vin

Ordin nr. 408 din 24 iunie 2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimenta ț iei ş i p ă durilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominaliză rii arealelor viticole ş i încadră rii localit ăț ilor pe regiuni viticole, podgorii ş i centre viticole

Ordin nr. 269 din 30 aprilie 2009 pentru modificarea ş i completarea Ordinului ministrului agriculturii ş i dezvoltă rii rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a planta ț iilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009 2013/2014

Ordin nr. 218 din 14 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiț iile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovă rii vinurilor pe pie ț ele ță rilor terț e în campaniile viticole 2008/2009 2012/2013, cheltuielile eligibile, modalit ăț ile de plat ă , de verificare ş i control

Hot ă râre nr. 1228 din 1 octombrie 2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producă torilor din sectorul vitivinicol

Ordin nr. 581 din 15 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea sprijinului financiar produc ă torilor de vin care utilizeaz ă must de struguri concentrat ş i/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea cre ş terii t ă riei alcoolice naturale a strugurilor proaspe ț i, a mustului de struguri, a mustului de struguri parț ial fermentat ş i a vinului nou aflat încă în fermenta ț ie

Ordin nr. 580 din 15 septembrie 2008 privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole

Ordin nr. 572 din 4 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a schemei de defriş are a planta ț iilor viticole

Ordin nr. 247 din 23 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a planta ț iilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009 2013/2014

Ordin nr. 224 din 7 aprilie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiț iile de comercializare cu am ă nuntul a vinului de mas ă în vrac

Poten țialul de export al României

VINURI

Ordin nr. 142 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea ş i prezentarea vinurilor aromatizate, a bă uturilor aromatizate pe baz ă de vin ş i a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

ORDIN MADR nr. 532/2007 privind aprobarea Procedurii ş i condiț iilor de acordare a drepturilor de plantare nouă ş i a drepturilor individuale de plantare din rezerva naț ională ş i regională de drepturi de plantare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Partea I, nr. 427/27.06.2007

Ordin MAPDR/MAI nr. 462/1402/2006 pentru aprobarea Normelor de instituire ş i gestionare a drepturilor individuale de plantare/replantare a viț ei de vie cu struguri de vin, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 687/10.08.2006

Ordin MAPDR nr. 225/2006 privind aprobarea Zon ă rii Soiurilor nobile de viță‐ de vie roditoare admise în cultură în arealele viticole din România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.

324/11.05.2006

Ordin MAPDR nr. 645/2005 privind aprobarea încadră rii regiunilor viticole române ş ti în zonele viticole ale Uniunii Europene ş i condiț iile aplică rii corecț iilor de t ă rie alcoolică ş i de aciditate asupra recoltelor de struguri aflate în diferite stadii de prelucrare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 679/28.07.2005

Ordin MAPDR nr. 75/2004 privind aprobarea documentelor de eviden ță a producț iei vitivinicole:

declara ț ii de stocuri, declara ț ii de recolt ă ş i declara ț ii de producț ie, publicat în Monitorul Oficial, Partea 1, nr.75/30.01.2004

Ordin MAPDR nr. 234/2004 privind aprobarea documentelor de înso ț ire a transporturilor de produse vitivinicole ş i eviden ț elor obligatorii în sectorul vitivinicol, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.367/27.04.2004

Ordin MAP nr. 172/2004 privind aprobarea listei cuprinzând laboratoarele autorizate în vederea execut ă rii de analize pentru vinurile ş i celelalte bă uturi pe baza de must ş i vin destinate exportului ş i pentru vinurile cu denumire de origine, precum ş i speciali ş tii împuterniciț i s ă semneze documentele de atestare a calit ăț ii acestor produse destinate exportului, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 213/11.03.2004

Ordin MAP nr. 52/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru producerea ş i comercializarea vinurilor cu denumire de origine, publicat în Monitorul Oficial, partea I,

nr.158/12.03.2003

Ordin MAPDR nr.128/2006 privind aprobarea normelor tehnice pentru producerea si comercializarea vinurilor spumante cu denumire de origine (DOC), publicat în Monitorul Oficial, Partea I

Ordin MAPDR nr. 277/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea execut ă rii de analize pentru vinurile ş i celelalte produse pe baza de must ş i vin ce urmeaz ă a fi expediate în scopul comercializ ă rii pe pia ț a intern ă , publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 381/03.05.2006

Ordin MAAP/MAP nr. 64/144/2003 privind aprobarea modelului Registrului planta ț iilor viticole ş i implementarea acestuia în teritoriu, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.146/06.03.2003

Poten țialul de export al României

VINURI

Ordin MAPDR nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializ ă rii, ş i aprobarea modifică rii nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizației de producă tor de vinuri cu denumire de origine (DOC) şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC), publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.

1251/24.12.2004

Ordin MAPDR nr.459/2004 de aprobare a notific ă rii Normelor tehnice privind comerțul cu produse vitivinicole cu ță ri ter țe Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,

nr.631/12.08.2004

Ordin MAAP/MSF nr. 541/1025/2002 privind notificarea metodelor comunitare de analiză aplicabile în sectorul vinului, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr.123/26.02.2003

Ordin MAPDR nr. 732/2005 privind aprobarea Listei denumirilor de origine controlat ă (DOC) pentru vinurile liniş tite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlat ă (DOC) pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indica ț iilor geografice pentru vinurile liniş tite, admise pentru utilizare în România, a Listei indica ț iilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România ş i a Listei men ț iunilor tradiț ionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 726/10.08.2005

Ordin nr. 361 din 11 mai 2007 privind modificarea unor poziții din cadrul anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimenta ției ş i pă durilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominaliz ă rii arealelor viticole ş i încadr ă rii localităților pe regiuni viticole, podgorii ş i centre viticole, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 327/15.05.2007

Ordin nr. 797 din 10 septembrie 2007 pentru constituirea b ă ncii de date analitice în vederea cre ă rii cazierului vinicol pentru fiecare an de producție, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 666/28.09. 2007

Ordin MADR nr.128/2006 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea şi comercializarea vinurilor spumante cu denumire de origine controlată (DOC) ş i a nivelului spumelor percepute ca taxe pentru eliberarea Autoriza ției de produc ă tor de struguri destina ți ob ținerii de vinuri spumante cu denumire de origine controlată (DOC) ş i a Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor spumante cu denumire de origine controlată (DOC), publicat în Monitorul Oficial, Partea I,

nr.176/23.02.2006

Ordin nr. 690 din 12 octombrie 2006 privind aprobarea deciziilor pentru acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC) ş i aprobarea deciziilor pentru acordarea dreptului de producere a vinurilor spumante cu denumire de origine controlată (DOC) publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 860/20.09.2006

Norme tehnice din 27.02.2006 pentru producerea ş i comercializarea vinurilor spumante cu denumire de origine controlat ă (DOC), publicate în Monitorul Oficial, Partea I,

nr.705/13.03.2006

Hotă râre de guvern nr.1432/2005 privind m ă surile ş i instrumentele de reglementare a filierei vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1059/26.11.2005

Poten țialul de export al României

VINURI

Ordin MAPDR nr. 61/08.01.2006 pentru aprobarea Registrului soiurilor de struguri de vin existente în România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.115/07.02.2006

Ordin nr. 946 din 20 noiembrie 2003 privind ambalarea ş i valorificarea vinurilor de calitate cu indicație geografic ă în sistem Bag in Box (B.I.B.), publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 849/28.11.2003

Ordin nr. 90 din 5 februarie 2003 pentru aprobarea listei cuprinzând testele analitice ş i organoleptice aplicate pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlat ă , publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 136/03.03.2003

Ordin nr. 397 din 12 iunie 2003 pentru aprobarea Nominaliz ă rii arealelor viticole ş i încadr ă rii localităților pe regiuni viticole, podgorii ş i centre viticole, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 513/16.07. 2003

Îndrumar pentru accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare rurală (Mă sura 121 Modernizarea exploataț iilor agricole” )

Îndrumar pentru accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare rurală (Mă sura 123 ‐ ʺ Creşterea valorii ad ăugate a produselor agricole şi forestiereʺ )

Programe de sprijin financiar comunitar

În conformitate cu prevederile legisla ț iei europene în vigoare, în perioada 2009 2014, viticultorii români beneficiaz ă de o aloca ț ie financiară anuală de 42.100 mii euro.

Exerciț iul bugetar

2009

2010

2011

2012

2013

Bulgaria

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

Cehia

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

Germania

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

Elve ția

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

Spania

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

Franț a

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

Italia*

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

Cehia

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

Lituania

30

37

45

45

45

Luxemburg

344

467

485

595

587

Ungaria

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

Malta

232

318

329

407

401

Portugalia

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

România

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

Slovenia

3 522

4 820

4 987

6 169

6 091

Slovacia

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

Marea Britanie

160

221

227

284

280

Poten țialul de export al României

VINURI

Mă surile pentru care se alocă sectorului vitivinicol cele 42.100 mii euro anual sunt stabilite prin PROGRAMUL SUPORT care a fost întocmit de MAPDR împreun ă cu organiza ț iile de producă tori ş i comunicat Comisiei la data de 30 iunie 2008.

Aceste m ă suri sunt:

1. Restructurarea şi reconversia planta ț iilor viticole (replantarea podgoriilor) , m ă sură prevă zut ă de art.

11 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

Este una dintre m ă surile prioritare în relansarea sectorului vitivinicol, fiind implementat ă prin Ordinul MADR nr. 211/2007pentru aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a planta țiilor viticole derulate cu sprijin comunitar pentru campanile viticole 2006/2007 – 2007/2008 ş i Ordinul MADR nr. 247/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a planta ț iilor viticole derulate cu sprijin comunitar pentru campanile viticole 2008/2009 2013/2014 modificat ş i completat prin Ordinul MAPDR nr. 269/2009.

Sprijinul de pân ă la 75% din valoarea costurilor pentru înfiin ț area fiecă rui hectar de viță de vie se acord ă viticultorilor indiferent de forma de organizare sau suprafa ță . Contribuț ia pentru replantarea podgoriilor este stabilit ă la 14.278 euro/ha, sum ă forfetară prevă zut ă în ordinul nr. 247/2008 cu modifică rile si completă rile ulterioare. În plus, se acord ă ş i despă gubiri pân ă la intrarea pe rod a noilor planta ț ii (600 euro/an X 3 ani = 1800 euro total) .

În vederea adapt ă rii producț iei la cerin ț ele pie ț ei, viticultorii pot aplica o serie de m ă suri care vizează reconversia soiurilor precum ş i reamplasarea parcelelor situate în condiț ii pedo climatice nefavorabile pe alte amplasamente cu favorabilitate ridicat ă .

2. Asigurarea recoltei , mă sură prevă zut ă la art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

Mă sura a fost implementată prin Ordinul MADR nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar produc ă torilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin.

Sprijinul financiar reprezint ă :

maximum 80% pentru prime de asigurare împotriva pierderilor datorate fenomenelor climatice asimilabile dezastrelor naturale;

maximum 50% pentru prime de asigurare împotriva altor pierderi cauzate de fenomene climatice;

maximum 50% pentru prime de asigurare împotriva pierderilor cauzate de animale, boli vegetale,

d ă un ă tori.

3. Utilizarea mustului de struguri concentrat şi/sau concentrat rectificat, m ă sură prevă zut ă la art. 19

din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 suma alocată pentru anul 2009 este de 5 mii euro.

Mă sura implementat ă prin Ordinul MADR nr. 581/2008 pentru aprobarea normelor privind acordarea sprijinului financiar, producă torilor de vin care utilizeaz ă must de struguri concentrat ş i/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea cre ş terii t ă riei alcoolice naturale a strugurilor proaspe ț i, a mustului de struguri, mustului de struguri parț ial fermentat ş i a vinului nou aflat în fermenta ț ie ş i valabilă pân ă la data de 31 iulie 2012.

Cuantumul sprijinului acordat este de:

1,699 euro / % vol. /hl pentru utilizarea mustului de struguri concentrat;

2,206 euro / % vol./hl pentru utilizarea mustului de struguri concentrat rectificat.

Poten țialul de export al României

VINURI

4. Promovarea în cadrul pie ț elor din ță rile terț e prevă zut ă la art.10 din Regulamentul(CE) nr.

479/2008

Mă sura a fost implementată prin Ordinul MAPDR nr. 218/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiț iile de acordare a sprijinului financiar în vederea promov