Sunteți pe pagina 1din 122

6

Green Business Index 2012


Cine investe`te n protec\ia
mediului `i n eficien\a energetic[,
`i reduce costurile, cre`te
competitivitatea companiei sale
`i promoveaz[ cre`terea
economic[ durabil[.
Companiile cu obiective de mediu
ambi\ioase sunt puncte de reper,
de aceea acestea merit[ s[ fie
ncurajate, astfel c[ activit[\ile lor
s[ determine efecte pe scar[
larg[. Ini\iativa Green Business
Index premiaz[ companiile care
se disting printr-un management
de mediu activ, impulsionnd
astfel `i alte companii s[ urmeze
aceast[ cale. V[ recomand[m
s[ participa\i activ la aceast[
ini\iativ[ `i s[ ac\io na\i ct mai
"verde" posibil!
n contextul n care aplicarea
legisla\iei privind protec\ia
mediului reprezint[ o cerin\[
pentru to\i agen\ii economici
indiferent de dimensiunea
companiei, initia\iva Asocia\iei
Green Revolution de a evalua
gradul de implicare `i dimensiunea
problematicilor ap[rute
pe parcursul conform[rii, se
constituie ca ac\iune relevant[ de
informare util[ att companiilor
ct `i organismelor abilitate
cu controlul `i protec\ia mediului.
Recomand[m participarea activ[
la realizarea obiectivelor
Proiectului Green Business Index
2012 prin completarea
competent[ `i cu mult[
r[spundere a chestionarelor
elaborate n cadrul
acestui proiect.
Proiectul Green Business Index
poate `i trebuie s[ fie extins prin
includerea n evaluare `i a
institu\iilor publice care se
confrunt[ cu probleme legate nu
numai de produc\ia `i consumul
durabil, specifice activit[\ii lor,
dar `i de managementul eficient
al de`eurilor.
Green Business Index este un
reper important pentru accesarea
fondurilor structurale de mediu `i
mbun[t[\irea competitivit[\ii
agen\ilor economici, dar mai ales
pentru un mediu natural s[n[tos
`i o dezvoltare sustenabil[
pentru to\i.
Sebastian Metz
pre`edintele Camerei de Comer\
`i Industrie Romno-German[
Margareta Nicolau
director general al Institutului
Na\ional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Ecologie
Industrial[
Gheorghe Zaman
prof. univ. dr., directorul Institutului
de Economie Na\ional[
7
Green Business Index 2012
mplinim, la nivel global, 20 de ani de
raportare corporativ[ a sustenabilit[-
\ii, dar n toat[ aceast[ perioad[
majoritatea materialelor de CSR
produse de companii au fost, n
general, restrnse la chestiuni de PR.
O confirm[ `i un studiu realizat anul
acesta de Chatham House, Viitorul
raport[rii de sustenabilitate, care
arat[ c[ una dintre sl[biciunile majore
ale rapoartelor de sustenabilitate
este lipsa de relevan\[ a datelor.
Informa\iile furnizate sunt adesea
incomplete, necorelate cu chestiuni
de interes pentru stakeholderi `i
consumatori sau f[r[ leg[tur[ cu
strategia de business sau performan\[
financiar[.
n general, peste raportarea de
sustenabilitate se suprapune rapor
tarea de CSR care, deocamdat[, n
marea majoritate a cazurilor, se limi
teaz[ la filantropie `i marketing. Mai
mult, referirile la sustenabilitate se
pierd n materiale concentrate pe
strategii de comunicare. Dincolo de
vorbe, faptele de CSR ale companiilor
au reu`it, ntradev[r, s[ ncorporeze
sustenabilitatea n ADNul afacerilor?
Oricum, att pe plan na\ional ct `i
interna\ional, principalul punct slab al
raport[rii continu[ s[ fie deficitul de
informa\ii de mediu lipsite de echi voc,
m[surabile `i verificabile. O solu\ie n
aceast[ direc\ie o reprezint[ Green
Business Index (GBI). De trei ani,
monitoriz[m prin GBI ini\iativele verzi
din sectorul de afaceri romnesc `i
realiz[m anual un top al companiilor
aflate n diferite stadii de nverzire a
afacerilor lor.
Obiectivitatea `i acurate\ea evalu[rii
companiilor sunt asigurate prin rapor-
tarea la indicatori de performan\[ de
mediu. Astfel, m[sur[m prin Green
Business Index sustenabilitatea com-
paniilor din Romnia, axndu-ne pe
raportarea de mediu, iar ncepnd
din 2012, folosim indicatori de perfor-
man\[ de mediu. Mai mult dect att,
GBI urm[re`te s[ combat[ green-
washing-ul, primul pas al evalu[rii
companiei constnd n verificarea
confor mit[\ii cu normele de mediu n
vigoare.
n acest an am lansat prin GBI `i un set
de servicii de consultan\[ n domenii-
cheie n care activitatea companiilor
se in tersec tea z[ cu mediul natural
`i interesele comuni t[ \ii. n plus, cu
aju torul exper\i lor no`tri vom oferi
reco man d[ri de mbun[t[\ire a perfor-
man \ei de mediu.
ncerc[m ca prin GBI, s[ ne ax[m pe
componenta opera\ional[ a eco -
nomiei verzi, respectiv economia
circular[. Acest concept se refer[ la o
economie care ruleaz[ permanent
resursele `i previne apari\ia de`eurilor,
folosind tehnologii curate, de redu-
cere a pierderilor de orice fel.
Profitul generat de un astfel de sistem
economic poate fi, ntr-o perioad[ de
tranzi\ie c[tre economia verde, de
pn[ la 380 de miliarde de dolari pe
an doar la nivelul UE, iar extins la
toate sectoarele eco nomice poate
aduce profit anual de pn[ la 630 de
miliarde de dolari n spa\iul UE.
Concluziile au fost ob\inute n urma
studiului Funda\iei Ellen MacArthur,
Spre economia circular[.
Green Business Index (GBI),
monitorizeaz[, de trei ani,
ini\iativele verzi din sectorul
de afaceri romnesc
`i realiz[m anual un top
al companiilor aflate
n diferite stadii de nverzire
a afacerilor lor.
Raluca Fi`er
Pre`edinte
Green Revolution
8
Green Business Index 2012
Green Revolution `i-a propus s[ amelioreze
calitatea vie\ii locuitorilor din ora`e:
/
Prin proiecte demonstrative, axate pe
con`tientizarea ecologic[, educarea `i
cointeresarea oamenilor din mediul urban
/
Prin facilitarea dialogului constructiv ntre
sectorul public `i cel privat, ntre societatea
civil[ `i autorit[\i
Green Revolution promoveaz[
`i sprijin[/
/
proiectele legislative de mediu
/
adoptarea de c[tre autorit[\i, companii
private `i de stat a unui comportament
responsabil fa\[ de mediu
/
protejarea `i extinderea spa\iilor verzi din
interiorul `i exteriorul ora`elor
/
reducerea consumului de materii prime `i
energie
/
educa\ia ecologic[ `i respectul fa\[ de
mediul nconjur[tor
/
colectarea selectiv[ a de`eurilor de ambalaje
/
mijloacele `i solu\iile de transport ecologice
`i economice:
/
folosirea bicicletelor ca mijloc de transport
alternativ, realizarea sistemelor de piste
destinate bicicli`tilor
/
solu\iile `i echipamentele eco destinate
consumului de mas[
exemple de proiecte de succes/
/
Legea Picnicului, naintat[ de asocia\ie prin
intermediul Green Politics n Parlamentul
Romniei `i adoptat[ n 2012
/
Legea 132/2010 ce prevede obligativitatea
colectarii selectiva a deseurilor n institutiile
statului
/
IVelo, cel mai mare program de bike-sharing
din Romnia, care n trei ani de derulare a
proiectului a nregistrat aproximativ 650.000
de utilizatori. Odat[ cu nnoirea flotei de
biciclete IVelo, 800 de biciclete vechi `i
recondi\ionate au fost donate pentru copiii
din mediul rural, prin proiectul Bicicleta de
la \ar[, lansat anul acesta.
/
Green Bee, un centru educa\ional necon-
ven\ional, sub forma unei nave plasate n
Parcul Tineretului. La bordul navei copiii
sunt purta\i ntr-o c[l[torie intergalactic[, n
care nva\[ despre ecosistemele terestre `i
spa\iul cosmic.
/
BikeFest, o manifesta\ie de amploare
organizat[ de Green Revolution, a avut loc
n parcul Izvor pe parcursul a dou[ zile,
principala atrac\ie fiind o competi\ie consti-
tuit[ din cinci probe pentru cicli`ti, num[rul
concuren\ilor ridicndu-se la aproape 1000
despre Green Revolution/
Asociatia Green Revolution, fondat[ n martie 2009, este prima
organiza\ie nonguvernamental[ de ecologie urban[ din Romnia ce
pune n practic[ m[surile ce stau la baza construirii unui ora` verde.
Green Revolution este un ONG orientat c[tre sus\inerea `i
promovarea dezvolt[rii durabile n ora`e, prin crearea de experien\e
pozitive, pove`ti de succes cu poten\ial de multiplicare la scar[ larg[.
9
Green Business Index 2012
Realiz[rile Asocia\iei Green Revolution au
fost recunoscute dea lungul anilor prin
premii na\ionale `i interna\ionale, printre
care se num[r[:
/
Green Awards 2010 Best Green Third/ Charity
Sector Campaign Award, Top 3
/
PR Award 2010 Silver Award, sec\iunea CSR
/
Energy Globe Award 2010/2011 premiul na\ional
pentru Romnia
/
European Excellence Awards 2011 ,,Ecology and
environment, nominalizare
/
PR Award 2012 Organiza\ii nonguvernamentale.
Societate civil[, nominalizare
10
Green Business Index 2012
Green Business Index/
Barometrul responsabilit[\ii fa\[ de mediu
a companiilor din Romnia
Realizat de Asocia\ia Green Revolution, proiectul multianual Green Business
Index (GBI) este:
fundamentarea GBI/
/
bazat pe indicatori de performan\[ de mediu
recunoscu\i la nivel interna\ional: ISO 14031,
ISO 26000, ISO 16001, Global Reporting
Initiative
/
dezvoltat cu sprijinul unei echipe de
consultan\i seniori, cu experien\[ n domeniile
analizate
/
validat de parteneri strategici, cu expertiz[
relevant[ n protec\ia mediului `i n dezvoltarea
sustenabil[
GBI se adreseaz[:
/
companiilor, ca instrument de asisten\[ `i
formare pentru mbun[t[\irea performan\ei
de mediu
/
autorit[\ilor, pentru a ncuraja protec\ia
mediului pe cale de lege, la nivel macro `i
microeconomic
/
presei `i publicului larg, ca mijloc de raportare
a sustenabilit[\ii n mediul de afaceri din \ara
noastr[
perfec\ionare continu[/
/
]n 2010 evaluarea GBI a constat ntr-o analiz[ a
gradului de deschidere fa\[ de adoptarea
unui comportament de business responsabil
fa\[ de mediu.
/

]n 2011 instrumentul de evaluare a fost ajustat
n func\ie de cele dou[ mari sectoare ale
economiei romne`ti: industrie/produc-
\ie `i servicii/comer\.
/

]n 2012 au fost introdu`i indicatorii de
performan\[ de mediu n toate ches tionarele
GBI `i aplica\ia online a fost setat[ s[ genereze
raportul gratuit de evaluare a responsabilit[\ii
de mediu a companiilor (analiza SWOT). De
asemenea, echipa de exper\i a proiectat
servicii de consultan\[ menite s[ eficientizeze
utilizarea resurselor `i s[ minimizeze impactul
asupra mediului.
Participarea la evaluarea GBI a fost realizat[
prin nregistrare gratuit[ pe site-ul proiectului,
www.gbindex.ro, doar dup[ ce, obligatoriu,
companiile au bifat c[ sunt de acord cu termenii
`i condi\iile de participare. Companiile au
Singurul instrument gratuit de eva-
luare a responsabilit[\ii fa\[ de mediu
a companiilor din Romnia conform
principiilor ISO 14001 `i ISO 19011
Mecanism de
monito rizare a ini\iativelor
verzi din sectorul de
afaceri romnesc
Instrument de asisten\[
`i formare pentru
mbun[t[\irea
performan\ei de mediu
11
Green Business Index 2012
dobndit astfel acces la un chestionar structurat
pe `apte domenii relevante pentru protec\ia
mediului:
1. Dezvoltare sustenabil[
2. Impactul asupra mediului
3. Transport sustenabil
4. Utilizarea resurselor
5. Starea cl[dirilor
6. Achizi\ii verzi
7. Managementul de`eurilor
Prin agrearea termenilor `i condi\iilor de
participare la Green Business Index, com-
paniile `i-au asumat ntreaga r[spundere
pentru corectitudinea informa\iilor furnizate.
De asemenea, pentru a se permite com-
pletarea chestionarelor GBI, toate companiile
participante au trecut printr-o ntrebare filtru,
preliminar[, care a vizat conformitatea cu
normele aplicabile `i impuse de legisla\ia de
mediu n vigoare n 2011.
Companiile respondente au avut acces n
fiecare moment al complet[rii la informa\ii
legate de ntreb[rile necompletate, la procentul
de completare `i la num[rul de zile pn[ la
expirarea termenului de nregistrare. De ase-
menea, au putut adresa ntreb[ri ex per\ilor GBI
n cazul n care au avut nevoie de clarific[ri
pentru completarea chestionarelor.
evaluarea responsabilit[\ii de mediu/
Companiile respondente au completat ru bricile
chestionarelor GBI 2012 cu informa\ii referitoare
la perioada de raportare a anului 2011. Datele
colectate de la companii au fost procesate `i
evaluate de c[tre exper\ii independen\i de
mediu, pe baza indicatorilor de performan\[ de
mediu `i ulterior centralizate. Pe baza rezul-
tatelor nregistrate la evaluare s-a generat topul
Green Business Index, pentru fiecare domeniu
n parte `i pe ansamblu, corespunz[tor secto-
rului de activitate (industrie/produc\ie sau
servicii/comer\). Pentru a asigura veridicitatea
informa\iilor completate n chestionare, com-
pa niile au dat o declara\ie pe propria r[spun-
dere, n care au garantat c[:
a. au fost pe deplin conformi n 2011 cu normele
de mediu n vigoare (au respectat m[surile
din autoriza\ia de mediu, nu au pl[tit amenzi,
penaliz[ri, penalit[\i, activitatea nu a fost
nchis[ pentru neconformitate),
b. r[spunsurile completate n chestionarele GBI
2012 sunt conforme cu realitatea `i
c. de\in toate documentele justificative pentru
r[spunsurile completate n chestionarele GBI
2012
La finalul edi\iei GBI 2012, companiile vor
beneficia de un raport gratuit de evaluare a
performan\ei de mediu, constnd dintr-o serie
de grafice ale indicatorilor de performan\[ a
companiei.
gbi acord[ urm[toarele distinc\ii:
/
dou[ premii nti pentru fiecare dintre cele
`apte domenii analizate, n func\ie de sectorul
de activitate (servicii/comer\ `i industrie/
produc\ie)
/

marele premiu GBI pentru cea mai responsabil[
companie fa\[ de mediu, n func\ie de sectorul
de activitate (servicii/comer\ `i industrie/
produc\ie)
/
premii speciale
n cazul n care, ulterior gener[rii topului Green
Business Index, se depisteaz[ abateri de la
declara\ia pe propria r[spundere `i/sau necon-
formit[\i cu normele de mediu n vigoare n
2011, organizatorii proiectului `i rezerv[ dreptul
de a descalifica firma respondent[ `i de a
retrage premiile acordate.
Gala Green
Business Index
2012/
Premiile GBI sunt
decernate
n cadrul
Galei GBI 2012,
cel mai important
eveniment
na\ional pentru
recunoa`terea
meritelor
companiilor n
protec\ia mediului.
12
Green Business Index 2012
TOP 5
Green Business Index
Marele premiu GBI este c`tigat de compania
care a demonstrat n cursul anului de
raportare c[ `i-a mobilizat resursele `i `i-a
administrat afacerile astfel nct s[-`i asigure
prosperitatea `i profitabilitatea pe termen
lung, lund n calcul aspectele sociale `i de
mediu n planul de dezvoltare.
profil c`tig[tor marele premiu GBI
industrie/produc\ie /
Veteran[ a clasamentului Green Business
Index, Danone Romnia a participat la evalua-
rea GBI nc[ de la prima edi\ie a proiectului,
dovedind transparen\[ n comunicare `i
performan\[ de mediu.
"Pentru o companie, responsabilitatea nu se
opre`te la poarta fabricii. Ac\iunile sale se
resimt n comunitatea din care face parte `i
influen\eaz[ calitatea vie\ii fiec[rui cet[\ean.
Cre`terea nu trebuie s[ se mai fac[ pentru
sine, ci trebuie mai degrab[ s[ fie n serviciul
calit[\ii vie\ii", spunea n 1972 Antoine
Riboud, co-fondatorul Grupului Danone.
Aceasta viziune a stat la baza dezvolt[rii
programelor de sustenabilitate derulate de
Danone de-a lungul timpului. Astfel, una
dintre direc\iile de investi\ie ale Danone
Romnia, nc[ de la nfiin\are, a fost cea a
protec\iei mediului nconjur[tor, acordnd
aten\ie ndeosebi minimiz[rii utiliz[rii
resurselor `i protej[rii apei, aerului `i solului.
n acest sens, iluminatul natural este valorificat
la maxim n spa\iile de birouri, iar iluminatul
artificial se realizeaz[ cu l[mpi LED dotate cu
senzori de mi`care. De asemenea, Danone
Romnia a implementat un sistem eficient de
colectare selectiv[. Pe lng[ acestea, n
instruirea personalulului cu privire la cre`terea
siguran\ei la volan a tuturor categoriilor de
conduc[tori auto, a fost introdus[ o
GBI m[soar[ an de an sustenabilitatea companiilor din
Romnia, urm[rind n primul rnd modul n care acestea `i
optimizeaz[ politicile, practicile `i procesele pentru a realiza
tranzi\ia c[tre economia verde, circular[.
industrie/productie
ansamblu
13
Green Business Index 2012
component[ special[ referitoare la protejarea
mediului nconjur[tor, iar n bonusul anual al
tuturor angaja\ilor se reg[se`te un indicator
de mediu: reducerea amprentei de carbon.
`tim c[ de multe ori se pot ob\ine rezultate
considerabile, pornind de la mici schimb[ri
c[tre un comportament responsabil, ns[ nu ne
oprim aici. Optimiz[m n permanen\[ pro ce-
sele, recuper[m energia `i minimiz[m pier-
derile. Mai mult dect att, ne mbun[t[\im n
continuu performan\ele, analiznd `i investind
n noi tehnologii prin care putem reduce
impactul activit[\ii noastre asupra mediului, a
subliniat Iolanda Prunache, Quality Assurance,
Food Safety & Environment Manager al
Danone Romnia.
profil c`tig[tor marele premiu GBI
servicii/comer\/
Aflat[ la prima participare n proiectul Green
Business Index, DHL International Romnia a
reu`it anul acesta performan\a de a ob\ine
marele premiu GBI 2012 pentru sectorul de
activitate servicii/comer\.
Parte a grupului Deutsche Post DHL, DHL
International Romnia activeaz[ de peste 20
de ani pe pia\a romneasc[ de curierat `i
logistic[, nregistrnd peste doua milioane
de expedieri pe an.
Pentru DHL International Romnia, responsa-
bilitatea fa\[ de mediu este un domeniu de
interes major, compania concentrndu-`i
activitatea pe trei domenii strategice de
implicare GoGreen (Protec\ia Mediului),
GoHelp (Asigurarea Ajutorului) `i GoTeach
(ncurajarea Educa\iei). Totodat[, angaja\ii
societ[\ii sunt sustinu\i `i motiva\i pentru a
participa ca voluntari n proiecte locale.
n Romnia programul DHL GoGreen de
protec\ie a mediului const[ n strategii de
redu cere a consumului de resurse `i a emi-
siilor de carbon care includ nnoirea periodic[
a flotei de ma`ini pe criterii ecologice `i
cursuri de eco-driving pentru angaja\i, orga-
nizarea de evenimente pentru responsabi-
lizarea angaja\ilor privind protec\ia mediului,
implementarea de inova\ii `i tehnologii
avansate, reciclarea de`eurilor `i proiecte de
creare a unor zone verzi.
De asemenea, DHL International Romnia
sprijin[ ini\iativele comunit[\ii n care acti-
veaz[, printre ac\iunile la care a participat n
2011 num[rndu-se Maratonul DHL `tafeta
Carpa\ilor, plant[ri de copaci `i Lets Do It
Romania 2011, la care a ob\inut locul 3 ca
num[r de voluntari.
Participarea DHL Romnia la Green Business
Index este nc[ o modalitate de a demonstra
preocup[rile constante ale organiza\iei
pentru a deveni pe deplin sustenabil[ `i a
aduce valoare ad[ugat[ pentru comunitate,
a declarat Daniel Kearvell, Managing Director
DHL International Romnia.
servicii/comer\
ansamblu
14
Green Business Index 2012
fundamentarea chestionarului/
Chestionarul GBI 2012 Dezvoltare suste-
nabil[ analizeaz[ modul n care politicile `i
programele interne ale companiilor din
Romnia contribuie la dezvoltarea sustenabil[
a acestora, eviden\iind gradul de asumare a
responsabilit[\ii fa\[ de mediu n anul de
raportare 2011.
Acest chestionar pune bazele raport[rii de
sustenabilitate, care arat[, n fapt, grija fa\[
de comunitate `i transparen\a procesului
deci zio nal, n contextul n care, conform
Comunic[rii referitoare la RSC a Comisiei
Europene, publicate pe 25 octombrie 2011,
responsabilitatea social[ corporatist[ nce-
teaz[ a mai fi voluntar[ `i `i l[rge`te aria de
aco perire, ajungnd s[ cuprind[ nu doar
rela\iile cu angaja\ii sau comunitatea, ci `i
prin ci piile de construire a unui sistem eco-
nomic sustenabil.
Chestionarul GBI 2012 Dezvoltare suste-
nabil[ con\ine 17 ntreb[ri `i este mp[r\it n
5 sec\iuni care trateaz[ politica de mediu,
ma nagementul de mediu, proiectele `i
programele de RSC, dezvoltarea local[ `i
rela\iile cu furnizorii.
Elementele evaluate constituie premisele
dezvolt[rii sustenabile la nivel microeconomic.
Punctele forte ale chestionarului sunt date de
aspectele care abordeaz[ cointeresarea
angaja\ilor n dezvoltarea politicilor interne `i
res ponsabilit[\ile de mediu ale acestora,
existen\a unui sistem de management de
mediu `i aplicarea procedurilor conexe,
al[turi de conserva rea `i dezvoltarea re sur-
selor locale.
rezultate GBI 2012/
Strategia de dezvoltare sustenabil[
Dezvoltarea sustenabil[ a unei companii
implic[ adoptarea de strategii de business
care satisfac nevoile ntreprinderii `i ac\io-
narilor ei n prezent, dar, n acela`i timp,
prote jeaz[, conserv[ `i sporesc resursele
umane `i naturale care vor fi necesare gene-
ra\iilor viitoare.
I. Dezvoltarea sustenabil[
15
Green Business Index 2012
25% din companiile respondente nu au
strategie de dezvoltare sustenabil[. Unele
res pondente au justificat absen\a strategiei
de dezvoltare sustenabil[ prin faptul c[ au un
impact nesemnificativ asupra mediului, iar
majoritatea au considerat c[ nu este cazul s[
de\in[ o stra tegie de dezvoltare sustenabil[,
motivnd c[ activit[\ile desf[`urate nu au
tangen\[ cu mediul. Alte companii au decla-
rat c[ o astfel de stra tegie nu este prioritar[,
una dintre respondente indicnd faptul c[ un
plan de ac\iune pentru mediu reprezint[ o
noutate absolut[ pentru ei.
Restul au men\ionat c[, nefiind certifica\i ISO
14001, nu a fost necesar[ elaborarea politicii
de mediu, asimilat[ cu strategia de dezvoltare
sustenabil[.
Exist[ totu`i semnale pozitive din partea unor
companii, acestea manifestndu-`i inten\ia
de elaborare a unui document strategic de
protec\ie a mediului ntr-un orizont de timp
de aproximativ un an.
60% au ndeplinit mai pu\in de 50% din
obiec tivele stabilite n strategia lor. Pe de alt[
parte, 11% au realizat ntre 50% `i 75% din
\inte, `i 62% au avut un grad de realizare a
obiectivelor de mediu de peste 75%.
Eficientizarea managementului de`eurilor
este obiectivul de mediu asumat de majo-
ritatea companiilor. Fie c[ este vorba despre
colectarea selectiv[, cre`terea ratei de
reciclare a de`eurilor generate sau despre
salubrizarea zonelor de depozitare temporar[
a de`eurilor, companiile respondente sunt
preo cupate de reducerea cantit[\ii de
de`euri generate.
Unele dintre companii vizeaz[ n principal
conformarea cu normele de mediu impuse
de legisla\ia n vigoare sau cu standardele de
management de mediu, iar alte companii se
axeaz[ pe promovarea produselor existente
n portofoliul de mediu.
Alte exemple de obiective de mediu indicate
de companii sunt: reducerea amprentei de
carbon, utilizarea eficient[ a materiilor prime
`i materialelor, reducerea consumurilor de
energie, dotarea cu sta\ii de epurare a apelor
deversate, organizarea de campanii de con-
`tientizare asupra schimb[rilor climatice, ame-
najarea de per dele forestiere de protec\ie etc.
Chestionarul Green Business Index 2011 a
urm[rit `i dac[ prevederile strategiei de
dezvoltare sustenabil[ sunt aplicate n toate
locurile n care `i des f[`oar[ activitatea com-
paniile respondente.
2% din companiile respondente de\in[ toare
de strategie de dezvoltare sustenabil[ au
aplicat prevederile acesteia n mai pu\in de
jum[tate din punctele de lucru, iar 7% au
indicat implementarea n 50-75% din punctele
de lucru. Majoritatea de 56% au afirmat c[ au
pus n aplicare strategia de dezvoltare
sustenabil[ n peste 75% din locurile n care
16
Green Business Index 2012
`i desf[`oar[ activitatea. 33% din de\
in[toarele de strategie de dezvoltare
sustenabil[ au un singur punct de lucru `i
aplic[ prevederile n respectivul amplasament,
iar restul de 2% nu aplic[ prevederile stra-
tegiei n locul n care `i desf[`oar[ activitatea.
Companiile respon dente au dimensiuni
econo mice foarte variate, avnd de la unu
pn[ la 61 de puncte de lucru, r[spndite n
toat[ \a ra.
Conform recomand[rilor Institutului Interna\io-
nal pentru Dezvoltare Sustenabil[, sunt `apte
pa`i de urmat pentru ncorporarea sustena-
bilit[\ii n toate departamentele unei
companii:
1. Analiza atent[ a p[r\ilor interesate
2. Stabilirea politicilor `i obiectivelor
de dezvoltare sustenabil[
3. Proiectarea `i executarea unui plan
de implementare
4. Dezvoltarea unei culturi corporative
de sus\inere
5. Dezvoltarea m[surilor `i standardelor
de performan\[
6. Preg[tirea rapoartelor
7. Monitorizarea intern[
Eficacitatea strategiei de dezvoltare suste-
nabil[ este dat[ `i de cointeresarea anga -
ja\ilor. Astfel, conform statisticilor GBI 2012,
n cazul a 14% din companiile respondente
de\in[toare de strategie de dezvoltare suste-
nabil[, angaja\ii sunt familiariza\i cu privire la
prevederile acesteia, iar pentru restul de 86%
personalul este la curent cu obiectivele con -
\inute de strategia de dezvol tare sustenabil[.
Metodele de con`tien tizare ecologic[ a anga-
ja\ilor sunt, n principal, newsletterele interne,
site-ul companiei, panourile de afisaj `i
comunicarea direct[ prin workshopuri, `edin\e
de lucru `i sesiuni de instruire a angaja\ilor.
Un instrument mai puternic dect simpla
cointeresare este trasarea sarcinilor de lucru
referitoare la protec\ia mediului. Statisticile
GBI 2012 arat[ c[ angaja\ii a 12% din com-
paniile respondente nu au trasate res pon-
sabilit[\i de mediu, considerndu-le inco -
mpatibile cu obiec tul de activitate, iar 16%
din respondente au indicat o singur[
persoan[ cu atribu\ii de mediu. Pentru 2%,
responsabilit[\ile de mediu revin doar perso-
nalului din departamentul de mediu. Din
totalul de companii respondente, 47% au tra-
sat responsabilit[\i de mediu tuturor anga -
ja\ilor, ndeplinirea acestora fiind verificat[ de
un responsabil sau de un manager de mediu,
iar 4%, de`i au stabilit responsabilit[\i de
mediu pentru ntreg personalul, nu au `i un
manager de mediu care s[ monitorizeze reali-
zarea acestora.
dintre companiile respondente
nu au strategie de dezvoltare
sustenabil[
17
Green Business Index 2012
Restul de 19% din companiile respondente
au indicat faptul c[ se g[sesc n alt[ situa\ie,
n cazul acestora responsabilit[\ile de mediu
fiind acordate n special `efilor de depar-
tamente, conducerii companiei, sau crendu-
se o re\ea de responsabili de mediu n toat[
compania.
Sistemul de Management de Mediu
Pentru a se asigura c[ strategia de dezvoltare
sustenabil[ este implementat[ corespunz[tor,
managerii trebuie s[ efectueze o monitorizare
constant[ a performan\ei de mediu, acest
lucru presupunnd rafinarea practicilor `i
procedurilor de management. Cel mai
eficient instrument n acest sens este un
sistem de management de mediu, integrat n
structura organizatoric[. Acest sistem presu-
pune planificarea `i monitorizarea utiliz[rii re-
surselor `i implementarea `i respectarea
politicilor de protec\ie a mediului.
Conform statisticilor GBI 2012, 38% din com-
paniile respondente nu au sistem de mana-
gement de mediu, motivnd c[ nu este cazul,
nu sunt obliga\i prin lege sau c[ dimensiunea
`i obiectul de activitate nu au poten\ial
poluator. 16% au implementat ISO 14001, iar
41% au un sistem integrat, viznd mediul (ISO
14001), calitatea (9001) `i s[n[ tatea `i
securitatea n munc[ (OHSAS 18001). 5% au
introdus alte sisteme de mana gement de
mediu.
Aspectele de mediu identificate de companii
sunt, printre altele, poluarea aerului prin
emisii `i noxe, poluarea solului `i a apelor
prin generarea de`eurilor `i scurgerea apelor
uzate de la sp[larea utilajelor `i a platformelor
de depozitare, poluarea sonor[ prin zgomotul
produs de func\ionarea echipamentelor
biodiversitatea, consumul resurselor `i produ-
cerea de dezastre naturale.
5% din companiile respondente de\in[ toare
de sisteme de management de mediu nu au
aplicat procedurile de management de
mediu aferente motivnd c[ sunt n curs de
implementare a ISO 14001. Un procent de 7%
din companii au aplicat sub 50% din
procedurile de management de mediu n
2011, 9% ]ntre 50 `i 75%, iar 79% au pus n
aplicare peste 75% din proceduri. Majoritatea
companiilor respondente au f[cut referire la
proceduri de managementul de `eurilor `i
control al substan\elor periculoase.
Responsabilitatea social[ corporatist[
Strns legat[ de dezvoltarea sustenabil[ este
asumarea responsabilit[\ii corporatiste (RSC).
managementului de`eurilor este obiectivul de
mediu asumat de majoritatea companiilor.
18
Green Business Index 2012
Standardul de RSC, ISO 26000 promo veaz[ 7
principii ale responsabilit[\ii sociale:
/ R[spundere
/ Transparen\[
/ Comportament etic
/ Respect pentru
interesul p[r\ilor cointeresate
/ Respect pentru lege
/ Respect pentru normele interna\ionale
de conduit[
/ Respect pentru drepturile omului
Conform aceluia`i standard, o organiza\ie ar
trebui s[ aib[ n vedere urm[toarele subiecte
centrale, n procesul de definire a scopului
strate giei de responsabilitate social[, de
iden tificare a problemelor relevante `i a
stabilirii priorit[\ilor:
/ guvernan\a organiza\ional[
/ drepturile omului
/ practicile de munc[
/ mediul nconjur[tor
/ practicile corecte de operare
/ problemele legate de consumatori
/ implicarea n dezvoltarea comunit[\ii
Chestionarul Green Business Index 2012 se
bazeaz[ pe principiile ISO 26000 `i a vizat pe
de o parte trans paren\a companiilor prin
analiza practicilor de raportare `i pe de alt[
parte gradul de implicare n dezvoltarea
comunit[\ii prin participarea la proiecte de
RSC `i protec\ia mediului.
28% din companiile respondente au con-
siderat c[ nu au desf[`urat activit[\i care s[
necesite raportare de mediu sau RSC, iar 13%
din respondente nu au f[cut raport[ri de
mediu sau RSC propriu-zise, de`i au avut
proiecte n acest sens, optnd s[ comunice
mai degrab[ prin `tiri n pres[ sau online.
Pe de alt[ parte, 17% din companii emit
rapoarte anuale privind impactul lor asupra
mediului, iar 9% raporteaz[ semestrial. 33%
au indicat o alt[ periodicitate a raport[rii lor
de mediu, aceasta variind de la o lun[ pn[ la
doi ani, cum ar fi lunar[ pentru de`eurile
generate, semestrial[ pentru uleiuri uzate,
anual[ pentru ambalaje `i de`euri de ambalaj.
Raportarea se face fie fa\[ de autoritatea
competent[, de exemplu prin registrul polu-
an\ilor emi`i `i trans fera\i depus la ANPM, fie
la nivel de grup.
18% din companiile cu proiecte de mediu sau
RSC nu `i-au implicat angaja\ii n acti vit[\ile
acestora, considernd c[ nu este necesar.
38% din respectivele companii au fost de
acord ca mai pu\in de jum[tate dintre anga -
ja\ii lor s[ fie voluntari n proiectele lor de
mediu sau RSC.
din companiile respondente
nu au sistem de management
de mediu
19
Green Business Index 2012
n cazul a 26% din companiile cu pro iecte de
mediu sau RSC, gradul de implicare a perso-
nalului a fost ntre 50 `i 75%, iar restul de 18%
astfel de companii au avut o propor\ie de peste
75% a angaja\ilor care au lucrat drept vo luntari
n proiecte de mediu sau RSC. Ac\iunile au
constat n principal n ecologiz[ri, plan t[ri `i
campanii de con `tien tizare ecologic[.
45% din companiile respondente nu au
derulat proiecte de protec\ia mediului,
motivnd c[, fie nu au identificat proiecte
compatibile cu profilul lor de activitate sau cu
capacitatea lor financiar[, fie nu au considerat
c[ este cazul s[ deruleze astfel de proiecte.
Pe de alt[ parte, 18% au avut un singur
proiect de acest gen, 8% din respondente
s-au implicat n 2 astfel de proiecte, 4% au
participat la 3 proiecte, iar restul de 25% au
activat n mai mult de 3 proiecte de mediu.
Respectivele pro iecte au vizat fie propria
activitate, axndu-se pe reducerea impactului
companiei asupra mediului, fie voluntariatul
`i finan\area campaniilor de con`tientizare a
publicului larg.
34% din firmele respondente nu au alocat
fonduri pentru protec\ia mediului sau ac\iuni
de RSC, nedispunnd de surplus financiar din
cauza costurilor opera\ionale `i taxelor mari.
36% au cheltuit pentru protec\ia mediului mai
pu\in de 1% din cifra de afaceri, 10% au alocat
pentru bugetul de mediu ntre 1 `i 1,5% din
CA, iar 4% au investit n mediu ntre 1,5 `i 2%
din CA. 2% au cheltuit pentru protec\ia
mediului ntre 2 `i 2,5% din CA iar 14% au
investit n mediu peste 2,5% din cifra de
afaceri. n cazul a 19% din companiile
respondente angaja\ii lor au dedicat mai
pu\in de 1% din totalul orelor de munc[
proiectelor de protec\ia mediului sau RSC,
salaria\ii a 16% din respondente au prestat
ntre 1% `i 5% n asemenea proiecte, iar
personalul companiilor r[ mase, adic[ 20%
din respondente, au lucrat peste 5% din timp
n proiecte de mediu sau RSC.
Dintre companiile respondente, 35% nu au
avut proiecte de dezvoltare cu impact asupra
s[n[t[\ii mediului `i oamenilor, deci nu a fost
cazul s[ consulte publicul n acest sens, iar
15% nu au consultat comunitatea considernd
c[ proiectele pe care inten\ioneaz[ s[ le
implementeze nu au un impact semnificativ
asupra mediului. 26% au apelat la anun\uri
publice de depunere a solicit[rii de acord de
mediu pentru a-`i manifesta inten\iile de
dezvoltare de proiecte, iar 24% au folosit alte
metode de n`tiin\are a comunit[\ii, cum ar fi
comunicatele de pres[ `i consult[rile cu
consiliile locale sau cu asocia\iile de locatari
aflate n perimetrul sau n preajma punctelor
lor de lucru. O solu\ie simpl[ de ate nuare a
amprentei de carbon este amenajarea de
spa\ii verzi. Statisticile Green Business Index
2012 arat[ c[ 29% din companiile respondente
nu au spa\ii verzi amenajate `i nici proiect de
amenajare a acestora, ntruct `i desf[`oar[
activitatea cu pre c[dere n birouri, iar 6% nu
20
Green Business Index 2012
au spa\ii verzi amenajate dar inten\ioneaz[
s[-`i amenajeze n viitorul apropiat.
n cadrul a 25% din respondente, spa\iile
verzi ocup[ mai pu\in de 25% din suprafa\a
disponibil[ pentru amenajarea lor, 8% din
respondente au spa\ii verzi pe suprafe\e
cuprinse ntre 25 `i 50% din aria disponibil[
pentru amenajarea lor, iar alte 8% de\in spa\ii
verzi amenajate pe o suprafa\[ ntre 50 `i
75% din cea disponibil[. Pentru restul de 24%
din companiile res pondente, aria spa\iilor
verzi ocup[ peste 75% din totalul disponibil
pentru amenajare. Majoritatea companiilor
respondente au indicat folosirea gazonului,
arbu`tilor `i plantelor decorative pentru
amenajarea spa\iilor verzi.
Gnde`te Global, Ac\ioneaz[ Local!
Raportndu-ne la dezvoltarea sustenabil[,
lozinca se traduce prin sprijinirea economiei
locale, na\ionale, de c[tre companii. Prin
apro vizionarea la nivel local, se introduce un
flux financiar n comunitate, se previne
deteriora rea resurselor procurate de la mare
dep[rtare `i se scade amprenta de carbon.
2% din companiile respondente au declarat
c[ nu au apelat la furnizori locali n 2011,
activitatea lor fiind bazat[ exclusiv pe
importuri. 44% din respondente au avut mai
pu\in de 50% furnizori locali, indicnd faptul
c[ pia\a local[ nu acoperea necesarul. Pe de
alt[ parte, n cazul a 14% din respondente
s-au aprovizio nat n propor\ie de 50 pn[ la
75% de la furni zorii locali, iar restul de 40% din
companii au avut peste 75% furnizori locali,
manifestndu-`i pre ferin \a pentru
aprovizionarea de pe pia\a autohton[.
Din motive nedeclarate, 42% din com pa niile
respondente nu au estimat c\i dintre furnizorii
lor au sisteme de management de mediu
(SMM). 16% din respondente au mai pu\in de
50% furnizori cu SMM, 25% din respondente
au ntre 50 `i 75% furnizori cu SMM, iar n cazul
companiilor r[mase, re pre zentnd 17% din
respon dente, peste 75% din furnizori au SMM,
fie simplu, fie integrat.
n cazul companiile respondente de-
\i n[ toare de politic[ de mediu (strategie
de dezvoltare sustenabil[), 15% au ob\inut un
profit mai mic de 1% din cifra de afaceri (CA)
n urma implement[rii acesteia. 10% au
realizat un profit de 1 pn[ la 1,5% din cifra
de afaceri ca urmare a aplic[rii planului de
m[suri de mediu, iar 7% `i-au m[rit astfel
profitul cu peste 1,5% din cifra de afaceri.
Respectivul profit a constat n reducerea
cheltuielilor prin evitarea amenzilor datorit[
conform[rii cu legisla\ia de mediu, diminuarea
din companiile respondente
nu au derulat proiecte
de protec\ia mediului
21
Green Business Index 2012
consumurilor de energie `i ap[ `i prin valori-
ficarea de`eurilor.
De asemenea, s-au nregistrat beneficii de
imagine, constnd n cre`terea calit[\ii produ-
selor sau serviciilor oferite, cre`terea perfor-
man \ei de mediu `i consolidarea m[rcii.
Aproape 70% din companiile respondente nu
au cuantificat avantajele im ple ment[rii stra-
tegiei de dezvoltare sustenabil[, fie pentru c[
nu de\in un sistem de m[surare a efectelor
politicii de mediu, fie pentru c[ nu urm[resc
ob\inerea de profit.
Astfel, companiile nu percep deocamdat[
rela\ia win-win ntre protec\ia mediului prin
prevenire `i precau\ie `i beneficiile economice
`i financiare. Dintre companiile respondente
care de\in o strategie de dezvoltare sustenabil[
implementat[, 70% au declarat c[ sumele
investite pentru implementarea acesteia nu
dep[`esc 1% din cifra de afaceri, fiind vorba n
special de cheltuieli cu salarizarea personalului
responsabil, costuri ale auditurilor, ale ob\
inerii certific[rilor necesare `i de consultan\[
legislativ[ de mediu.
Pentru 8% din companiile respondente de\i-
n[ toare de strategie de dezvoltare sustena-
bil[ implementat[, costurile im ple ment[rii
s-au situat ntre 1 `i 1,5%, dedicate cel mai
adesea lucr[rilor de modernizare, iar 16% au
cheltuit peste 1,5% din cifra de afaceri pentru
dimi nuarea consumurilor specifice de ap[ `i
energie, reducerea emisiilor, eliminarea de-
`e urilor pe ri cu loase `i dezvoltarea de pro-
iecte de RSC.
profil United Romanian Breweries Bereprod /
C`tig[tor GBI Dezvoltare sustenabil[
industrie/produc\ie
United Romanian Breweries Bereprod
(URBB), sau, mai simplu, Tuborg Romnia, are
nc[ din 2004 o sta\ie proprie de tratare a
apelor uzate, recupereaz[ dioxidul de carbon
din procesul de fermentare, iar mbutelierea
produselor sale se face cu un consum minim
de energie. Mai mult dect att, este, ntr-o
anumit[ m[sur[, autonom[ energetic,
deoarece sistemul de cogenerare produce
energie electric[ `i termic[ folosit[ ulterior n
produc\ie. URBB a realizat peste 75% din
obiectivele de mediu cuprinse n Strategia de
Dezvoltare sustenabil[. Prin planul anual de
management de mediu s-au redus consu-
murile de: ap[ cu 9.4% fa\[ de cel din anul
2010; gaz metan cu 4%; electricitate cu 5% iar
27% din necesarul de energie electric[ a fost
ob\inut prin cogenerare `i biogaz, ca urmare
a investi\iilor de eficientizare energetic[
f[cute n 2008 `i, respectiv 2010. Totodat[,
22
Green Business Index 2012
compania a monitorizat factorii de mediu
pentru \inerea sub control a emisiilor.
Peste 75% din angaja\ii URBB sunt familiariza\i
cu prevederile Strategiei de dezvoltare
sustenabil[, iar politica de mediu este afi`at[
la intrarea n companie, la avizierul intern, se
comunic[ n cadrul programului de induc\ie
al noilor angaja\i `i se reaminte`te n cadrul
programului anual de instruire intern. Planul
de management de mediu este decis n
cadrul analizei de management `i comunicat
angaja\ilor la nceputul anului, iar ncadrarea
n obiectivele `i \intele asumate se urm[re`te
n cadrul analizelor lunare `i n analiza de
sfr`it de an.
Compania a trasat responsabilit[\i de mediu
tuturor angaja\ilor, iar managerul de mediu
verific[ ndeplinirea responsabilit[\ilor prin:
programul de evaluare a conform[rii cu cerin-
\ele legale `i alte cerin\e conform clauzei
4.32. ISO 14001; audit intern; prin clauze de
pro tec\ia mediului introduse n cadrul
contractului sau prin conven\ie semnat[ la
nceputul lucr[ rilor. De asemenea, respon-
sabilul de mediu verific[ `i angaja\ii firmelor
externe care desf[`oar[ activit[\i pe teritoriul
organiza\iei.
Compania aplic[ procedurile de management
de mediu iar aspectele semnificative de
mediu sunt: ncadrarea n cerin\ele legislative,
limitarea consumurilor de ap[ `i energie,
programul de responsabilitate social[ realizat
la nivel na\ional Umbrela Verde, precum `i
competi\ia Capitala Verde a Romniei adre-
sat[ tuturor ora`elor din Romnia; programele
interne de informare `i responsabilizare ]n
direc\ia protec\iei mediului ]nconjur[tor
precum Umbrela Verde `i Ziua Cur[\eniei,
al[turi de procedurile, raport[rile periodice
c[tre autorit[\ile de mediu sau Planul de
Monitorizare `i raportare a emisiilor.
URBB raporteaz[ conform cerin\elor autoriza-
\iei integrate de mediu: semestrial, monito-
rizarea emisiilor n aer `i ap[ `i anual date
pentru Registrul poluan\ilor emisi `i transfera\i
(E-PRTR) - completat n registrul ANPM.
Rapor tul anual de mediu (RAM) 2011 al
opera torului United Romanian Breweries
Bere prod (RAM con\ine date referitoare la
ntreaga activitate: consumuri ap[, combus-
tibili, energie electric[, monitorizarea tuturor
factorilor de mediu ap[, aer, sol, zgomot,
gestiunea de`eurilor, consum substan\e chi-
mice, investi\ii n protec\ia mediului, etc.). n
ceea ce prive`te documentele interne, con-
form SIM (sistemului integrat de management
- ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001) anual
se aprob[ planul de instruire al personalului.
Compania a mobilizat aproximativ 50% din
angaja\ii s[i ]n ac\iuni de voluntariat n pro-
iectele de protec\ia mediului ini\iate de c[tre
aceasta. n anul 2011, sub egida Umbrela
Verde au fost organizate ac\iuni de informare,
educare, responsabilizare n direc\ia protec -
\iei mediului nconjur[tor n 5 ora`e din
Romnia. Ac\iunile au vizat promovarea
industrie/productie
23
Green Business Index 2012
24
Green Business Index 2012
colect[rii selective, ac\iuni de ecologizare `i
campanii pentru p[strarea cur[\eniei n
Bra`ov, Sibiu, Cluj-Napoca, Trgu Mure` `i
Sinaia. Pe lng[ angaja\ii companiei s-au
al[turat ac\iunilor partenerii, consumatori `i
reprezentan\i ai autorit[\ilor locale `i centrale,
num[rul total de voluntari dep[`ind 400 de
persoane.
Pe suprafa\a unit[\ii de produc\ie sunt amena-
jate spa\ii verzi, iar speciile folosite sunt
gazon, arbu`ti (tuia, ienup[r, s[lcii pln g[-
toare), brazi, molizi, mesteceni, paltini, spirea.
Compania comunic[ deschis toate planurile
`i activit[\ile de mediu ntreprinse prin
intermediul comunic[rii PR, comunicate de
pres[ postate pe site-ul tuborg.pressroom.ro.
n plus, exist[ un dialog permanent ntre
companie `i comunitate prin intermediul
www.umbrelaverde.ro.
Furnizorii de ambalaje din sticl[, carton,
plastic (preforme PET, folii, termocontrac ti-
bile), pale\i din lemn, substan\e chimice,
materii prime pentru fabricarea berii, cei de
servicii pentru repara\ii `i ntre\inere a cl[dirii,
de construc\ii metalice, contractan\ii `i cola-
bo ratorii n parteneriate de protec\ia
mediului, de preluare DEEE, baterii, tuburi
fluo rescente `i surse compacte de lumin[ `i
al\ii sunt locali `i au o pondere de 50 pn[ la
75% din totalul furnizorilor. Pn[ la 75% din
furnizori au implementat sistemul de mana-
ge ment de mediu ISO 14001.
Toate realiz[rile prezentate mai sus, care re-
flect[ f[r[ dubii ncorporarea sustenabilit[\ii
n departamentele companiei, al[turi de gra-
dul ridicat al asum[rii responsabilit[\ii fa\[ de
mediu i-au adus companiei URBB premiul
nti la categoria GBI 2012 Dezvoltare suste-
nabil[, pentru sectorul de activitate industrie
/produc\ie.
profil DHL International Romnia /
C`tig[tor GBI Dezvoltare sustenabil[
servicii/comer\
DHL International Romnia este ocupanta
primului loc la categoria Dezvoltare suste-
nabil[, pentru sectorul de activitate servicii/
comer\.
Fiind unul dintre leaderii globali n serviciile
de transport `i logistic[, DHL abordeaz[ cu
maxim[ seriozitate responsabilitatea social[
`i recunoa`te protec\ia mediului ca un do-
meniu n care chiar poate aduce o contri bu\
ie important[.
DHL International Romnia SRL si-a realizat
obiectivele de mediu cuprinse n Strategia de
Dezvoltare Sustenabil[, ca de exemplu rapor-
tarea lunar[ a datelor pentru Amprenta de
Carbon a DHL Romnia, cre`terea performan\
ei de management al mediului `i comunicarea
`i cooperarea cu stakeholder-ii.
servicii / comer\
25
Green Business Index 2012
Prevederile Strategiei de Dezvoltare Sustena-
bil[ planificate pentru 2011 au fost aplicate n
majoritatea punctelor de lucru, DHL Romnia
opernd n 45 de amplasamente n ora`ele
re`edin\[ de jude\.
Comunicarea intern[ folosit[ este afi`area n
toate sediile `i intranetul astfel ]nct majo ri-
tatea angaja\iilor sunt familiariza\i cu preve-
derile strategiei/planului de dezvoltare suste-
nabil[. Politica de Mediu este nglobat[ `i n
Strategia 2015 - Focus 2012 `i implementat[
prin mbun[t[\irea continu[ a proceselor
principale.
Conducerea companiei a trasat respon sa-
bilit[\i de mediu tuturor angaja\ilor iar nde-
pli nirea acestora este verificat[ de res pon-
sabilii cu gestionarea de`eurilor, protec\ia
mediului `i managementul mediului. Tipul de
sistem de management de mediu imple-
mentat de DHL Romnia este certificat con-
form ISO 14001 `i integrat cu ISO 9001,
respectnd `i cerin\ele legale de s[n[tate `i
securitate n munc[.
Aplicarea procedurilor de management de
mediu este de la nivel na\ional, printre
acestea num[rndu-se procedura de
gestionare a de`eurilor sau de conformare cu
legisla\ia de mediu. Frecven\a raport[rii de
mediu este lunar[ pentru consumul de
combustibil, utilit[\i `i ambalaje DHL; la
termen c[tre autorit[\ile na\ionale de mediu
`i trimestrial[ a ac\iunilor CSR c[tre
managementul regional DP DHL.
Peste jum[tate dintre angaja\i au fost
implica\i n proiecte de protec\ia mediului
sau CSR, DHL Romnia ob\innd locul 3
pentru implicare activ[ ]n ac\iunea Lets Do It
Romania din 2011. DHL a participat la mai
multe proiecte de protec\ia mediului `i
dezvoltare a comunit[\ilor locale, cum ar fi
Bursa Upstairs, mp[r\irea de cadouri de
Cr[ciun pentru copiii cu dizabilit[\i de la
`coala ajut[toare din Filipe`ti, Prahova `i
sponsorizare pentru Ateliere F[r[ Frontiere.
Angaja\ii DHL Romnia s-au implicat ]n
proiecte de voluntariat `i au efectuat peste
2800 de ore-munc[ n proiecte de mediu sau
CSR ]n 2011.
Peste 75% din furnizorii companiei sunt locali,
ace`tia fiind verifica\i din punct de vedere
al conformit[\ii cu legisla\ia de mediu ]n
vigoare.
De asemenea, peste 50 % din furnizori au
sisteme de management de mediu imple-
mentate. Costurile implement[rii strategiei
de dezvoltare sustenabil[ au rezultat din
men \inerea certificarii ISO 14001, organizarea
campaniilor externe, sponsoriz[ri, consultan \[
legislativ[ de mediu, amenajarea `i extin de-
rea colect[rii selective a deseurilor reciclabile
`i instruirea personalului.
Modul responsabil n care `i trateaz[
stakeholderii, preocuparea constant[ pentru
ocrotirea mediului nconjur[tor, transpus[ n
ac\iuni concrete `i cuantificabile n interesul
comunit[\ii n care opereaz[, i-a adus
companiei DHL International Romnia cea
mai nalt[ distinc\ie la categoria GBI 2012
Dezvoltare sustenabil[.
concluzii/
Tranzi\ia c[tre economia verde nu este o
cale u`oar[. Este caracterizat[ prin schimb[ri
abrupte n eficien\a resurselor `i cre`terea
importan\ei comunit[\ii n detrimentul ac\io-
narilor. Unele companii, `i poate industrii
ntregi, nu vor supravie\ui tranzi\iei. Succesul
pe termen lung va necesita abilit[\i noi,
colabor[ri diverse, inovare continu[, investi\ii
26
Green Business Index 2012
cu profit nesigur `i o schimbare de optic[ n
pia\[. Companiile, ca `i guvernele de altfel,
vor trebui s[ fac[ alegeri n\elepte dac[ vor
s[ profite de oportunit[\ile pe care le aduce.
Acestea sunt concluziile unui raport recent al
Programului Na\iunilor Unite pentru Mediu,
care eviden\iaz[ multiplele avantaje econo-
mice `i financiare ale unei afaceri verzi.
Dezvoltarea sustenabil[ presupune o abor-
dare activ[, de mobilizare a resurselor umane,
materiale `i financiare pentru producerea de
efecte profunde, pozitive, n economie. n
Romnia, ns[, mediul de afaceri este caracte-
rizat de pasivitate, iar strategiile de dezvoltare
sustenabil[ sunt rupte de realitatea eco no-
mic[, beneficiile lor nefiind n\elese dect de
o mic[ parte a companiilor. Astfel, aproape
70% din firmele participante la scrutinul GBI
2012 nu au cuantificat avantajele im ple-
ment[rii strategiei de dezvoltare suste nabil[.
Motivele? Fie nu de\in un sistem de m[surare
a efectelor financiare ale politicii de mediu,
acestea nefiind transpuse n documentele
contabile, fie nu urm[resc ob\inerea de profit
pe aceast[ cale. Majoritatea com pa niilor nu
percep deocamdat[ rela\ia win-win ntre
protec\ia mediului prin prevenire `i precau\ie
`i beneficiile economice `i financiare.
Nu ntmpl[tor, mici sunt `i investi\iile cu
imple mentarea strategiei de dezvoltare sus-
te nabil[, 70% din respondente decla rnd c[
sumele investite pentru aplicarea acesteia nu
dep[`esc 1% din cifra de afaceri, fiind vorba
n special de cheltuieli cu salari zarea
personalului responsabil de mediu, costuri
ale auditurilor, ale ob\inerii certifi c[rilor nece-
sare `i de consultan\[ legislativ[ de mediu.
Astfel, integrarea sustenabilit[\ii n toate
departamentele r[mne n continuare la
stadiul de deziderat.
Mai mult dect att, un sfert din companiile
chestionate de GBI 2012 nu au strategie de
dezvoltare sustenabil[. Unele respondente
au justificat absen\a strategiei de dezvoltare
sustenabil[ prin faptul c[ au un impact ne-
sem ni ficativ asupra mediului, iar majo ritatea
au considerat c[ nu este cazul s[ de\in[ o
strategie de dezvoltare sustenabil[, motivnd
c[ activit[\ile desf[`urate nu au tangen\[ cu
mediul. Din nou, este evident deza cordul
ntre percep\ia companiilor `i realitate, avnd
n vedere c[ orice activitate economic[,
indiferent ct de mic[, are impact direct sau
indirect asupra mediului.
Indirect `i m[resc impactul asupra mediului
acele companii care opteaz[ pentru furnizori
f[r[ sisteme de management de mediu.
ngrijor[tor este c[ 42% din companiile res-
pondente nu au putut estima c\i dintre
furnizorii lor au SMM, neexistnd nicio preo-
cupare pentru a le impune acestora condi\ii
pentru protejarea mediului.
Interesant este faptul c[ eficientizarea ma na-
ge mentului de`eurilor este obiectivul de
mediu asumat de majoritatea companiilor.
Fie c[ este vorba despre colectarea selectiv[,
cre` terea ratei de reciclare a de`eurilor gene-
rate sau despre salubrizarea zonelor de
depozitare temporar[ a de`eurilor, compa-
niile respondente sunt preocupate de redu-
cerea cantit[\ii de de`euri generate.
Nu ntmpl[tor, pentru de`euri s-au dat cele
mai multe amenzi, m[surile coercitive `i
punitive dovedindu-`i din nou eficacitatea.
Green Business Index 2012/
27
Green Business Index 2012
28
Green Business Index 2012
nc[ din 2006, n gama Green Range au fost
incluse numai hrtiile Mondi care respect[
cele mai exigente cerin\e de mediu. Astfel,
Mondi a deschis un canal de comunicare prin
care transmite lumii eforturile `i ini\iativele
companiei n direc\ia fabric[rii hrtiei ntr-un
mod sustenabil, dar `i a tuturor problemelor
de mediu specifice industriei de profil.
Noul nostru slogan, As green as it gets,
subliniaz[ extinderea gamei Green Range.
Toate hrtiile sub brandul Mondi ntrunesc
criteriile Green Range, `i anume fie au
certificare FSC sau PEFC, fie sunt albite
f[r[ clor (TCF) fie sunt 100% reciclate.
As green as it gets subliniaz[
eforturile `i implicarea continu[ a
companiei n mbun[t[\irea facilit[\ilor
de produc\ie `i a hrtiei din punctul de
vedere al amprentei asupra mediului,
a spus Johannes Klumpp, Marketing
and Sales Director Uncoated Fine
Paper. n \elul s[u de a atinge o dez-
voltare durabil[ n produc\ia de hrtie,
Mondi `i-a propus o serie de piloni
esen\iali pe care s[-`i bazeze politica.
Ace`tia sunt: managementul respon-
sabil al p[durilor, reducerea consumului
de ap[ `i de energie, mai pu\ine emisii
n aer `i n ap[ `i mai pu\ine de`euri.
Pentru a sublinia modul ecologic n care se
produce hrtia Mondi, noua campanie folo-
se`te imagini cu peisaje din hrtie tangrami
locuite de albine, p[s[ri `i animale, care se
integreaz[ instinctiv n vegeta\ia ce pare
natural[.
n afar[ de criteriile Green Range, hrtiile
Mondi au primit recunoa`tere din partea
multor organiza\ii interna\ionale. Toate
sortimentele de hrtie marca Mondi produse
n fabricile din Austria `i Slovacia de\in
certificatul european Ecolabel, certificat care
recunoa`te ex ce len\a n materie de
nepoluare pentru produse `i servicii
care respect[ standarde nalte de
mediu pe toat[ durata ciclului lor de
via\[. Mai mult, produse precum
NAUTILUS classic (100% reciclat[)
sau BIO TOP 3 de\in certific[ri Blue
Angel, respectiv Austrian Environ-
mental Label.
Pentru a-`i reduce impactul asupra
schimb[rilor climatice, Mondi aplic[
un principiu conform c[ruia, n primul
rnd, se optimizeaz[ procesele, apoi
se reduc emisiile `i, ntr-un final, se
ajunge la compensare.
As green as it gets:
Mondi relanseaz[ gama de produse
"Green Range"
Mondi Uncoated Fine Paper (UFP) `i-a propus s[ comunice ultimele realiz[ri n
domeniul produc\iei sustenabile de hrtie relansnd gama Green Range cu un
nou slogan. "As green as it gets" este numele noii ini\iative de la Mondi.
29
Green Business Index 2012
Compania are capacitatea de a m[ sura
amprenta total[ de carbon a fie c[rui produs,
la fiecare etap[ din lan \ul de distribu\ie,
pentru a determina impactul activit[\ilor de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser[
la fiecare pas. Emisiile de carbon din opera-
\iunile de exploatare de la Mondi au fost
reduse cu 26% din 2004 `i 4,3 milioane de
tone de dioxid de carbon n-au mai ajuns n
atmosfer[ prin sechestrarea carbonului n
p[durile plantate n Africa de Sud `i prin
vnzarea de energie electric[, combustibili `i
c[ldur[ ob\inute din resurse regenerabile,
prin folosirea de`eurilor de hrtie `i prin
nlocuirea gazului natural cu biogaz. La nivel
de produse, Mondi Uncoated Fine Paper
particip[ la progra mul de reducere a emisiilor
"Run of River", oferind clien\ilor att op\iu-
nea pentru CO2 neutru, n cazul hrtiei
reciclate 100% NAUTILUS SuperWhite `i DNS
high-speed inkjet, dar `i complet CO2 neutru,
cum este cazul hrtiei Color Copy. Proiectul
hidroelectric "Run of River" are ca rezultat o
reducere anual[ a emisiilor de dioxid de
carbon `i echi va len\i n atmosfer[ de apro-
ximativ 230.000 de tone.
Pentru a cre`te nivelul de informare privind
problemele de mediu din industria celulozei
`i hrtiei `i despre etichetele ecologice
prezente pe hrtiile fabricate de Mondi,
compania organizeaz[ frecvent a`a-numitele
Green Events.
n aceast[ direc\ie, Mondi a pus bazele unui
instrument de nv[\are on-line denumit Green
Modules, care este dispo ni bil n limbile
englez[, german[ `i italian[.
Pentru fiecare persoan[ care parcurge Green
Modules, Mondi doneaz[ un euro proiectului
organiza\iei non-guvernamentale OroVerde
de remp[durire "Gua temala - Tree for Tree".
Un euro nseam n[ un copac plantat. Dac[
r[s punde\i corect la ntreb[rile din Green
Module Quiz, Mondi va dona 10 euro aceluia`i
proiect.
www.mondigroup.com/greenmodules
l Compania planteaz[ n jur de 32 de milioane de copaci
anual
l 100% din p[durile de\inute de Mondi n Rusia `i Africa
de Sud sunt certificate FSC
l 25% din suprafe\ele de\inute de Mondi sunt rezervate
conserv[rii biodiversit[\ii (circa 572.000 ha)
l 93% din electricitatea folosit[ n fabricile Mondi este
produs[ din surse proprii `i 57% din consumul total de
combustibil necesar opera\iunilor de exploatare din re
surse regenerabile
l 61% din lemnul `i celuloza cum p[rate de Mondi sunt cer
tificate FSC sau PEFC. Restul fie n tru ne`te standardul
FSC Controlled Wood sau PEFC "Mandatory Guide for
the Avoidance of Controversial Timber", pentru sigu ran\a
c[ nu sa cump[rat lemn din surse controversate.
Mai multe informa\ii despre ini\ia ti vele ecologice ale Grupu
lui Mondi, dar `i subiecte de larg interes precum etichetele
ecologice `i amprenta de carbon, pot fi g[site pe siteul
companiei, la adresa: www.mondigroup.com/gogreen
Mondi statistici despre mediu
30
Green Business Index 2012
fundamentarea chestionarului /
Chestionarul GBI Impactul asupra mediului
evalueaz[ eforturile depuse de companii
pentru protec\ia mediului, n sensul mini-
miz[rii amprentei de carbon, reducerii polu-
[rii `i conserv[rii biodiversit[\ii.
Acest chestionar eviden\iaz[ gradul de asu-
mare a responsabilit[\ii fa\[ de mediu, relevat
prin m[surile aplicate de companii pentru a
reduce efectele negative asupra bunei fun -
c\io n[ri a ecosistemelor.
Primul pas n direc\ia dezvolt[rii sustenabile
este, n fapt, m[surarea impactului asupra
mediului, iar cuantumul investi\iilor de mediu
arat[ deschiderea companiei fa\[ de
economia verde.
Chestionarul GBI 2012 Impactul asupra
mediului con\ine 20 de ntreb[ri `i este
divizat n 5 sec\iuni care abordeaz[, pe rnd,
evaluarea impactului asupra mediului, chel-
tuielile de mediu de conformare, investi\iile
de mediu suplimentare, prevenirea polu[rii `i
amprenta de carbon.
Punctele forte ale chestionarului constau n
analiza urm[toarelor aspectele: gradul de
apli care a recomand[rilor rezultate n urma
audi turilor de mediu, m[surile de prevenire `i
reducere a polu[rii, precum `i de conservare
a biodiversit[\ii, cu accent pe investi\iile de
mediu.
rezultate GBI 2012 /
Evaluarea impactului asupra mediului
Conform studiului Economia Ecosistemelor
`i a Biodiversit[\ii, realizat de Na\iunile
Unite, companiile care nu reu`esc s[-`i
evalueze impactul asupra mediului prezint[
risc `i pot ignora oportunit[\i favorabile.
Pentru a verifica dac[ activit[\ile desf[`urate
sunt compatibile cu bun[starea mediului,
companiile pot folosi un instrument de
control special conceput n acest sens.
Astfel, auditul de mediu evalueaz[ sistematic
performan\a de mediu a companiei `i a
sistemului de management `i are ca scop s[
identifice posibilele efecte asupra mediului `i
r[spunderea aferent[.
n 2011, 30% din companiile respondente au
realizat un singur audit de mediu, iar 42% au
efectuat cel pu\in dou[ audituri de mediu
conform planific[rii din organiza\ie. n cele
mai multe cazuri, a fost vorba fie de audituri
externe de recertificare, de supraveghere,
sau de preaudituri, fie de audituri interne,
doar de mediu sau integrate, conform
standardelor adoptate la nivel de companie
sau de grup. 28% din companiile respondente
nu au realizat audituri de mediu, motivnd c[
nu au considerat necesar acest lucru, sau
indicnd faptul c[ au o frecven\[ bianual[ de
auditare. Din restul de de companii
respondente, care nu au efectuat niciun audit
de mediu n 2011, o parte au afirmat c[ o
II. Impactul asupra mediului
31
Green Business Index 2012
astfel de procedur[ nu este aplicabil[
dimensiunii lor economice sau obiectului lor
de activitate, iar celelalte au motivat c[ nu au
un sistem certificat de management de
mediu.
n cazul unui procent de 8% din compa niile
care au realizat audituri de mediu,
recomand[rile acestora nu au fost puse n
practic[, iar 3% au aplicat mai pu\in de
jum[tate din recomand[ri. 13% din
respondente au aplicat ntre 50 `i 75% din
recomand[ri, ns[ 76% din companii `i-au
nsu`it peste 75% din recomand[rile
auditurilor de mediu efectuate. Exemple de
astfel de recomand[ri sunt: reducerea consu-
mu lui energetic, a pierderilor mate riale,
prevenirea polu[rii prin gestionarea `i valo-
rificarea eficient[ a de`e urilor etc.
60% din companiile respondente nu au
evaluat impactul activit[\ilor lor asupra
mediului, motivnd fie c[ nu au derulat proiecte
noi n 2011, fie proiectele implementate nu
au impus evaluare de impact, fie autorit[\ile
de mediu nu le-au solicitat acest lucru. 16%
au determinat impactul asupra mediului n
cazul dezvolt[rilor de proiecte (Environmental
Impact Assessment - EIA), 4% s-au axat pe
evalu[ri pentru planuri `i programe (evalu[ri
strategice de mediu - SEA), iar 7% au analizat
impactul dezafect[rilor de activit[\i asupra
mediului. Restul de 13% din respondente au
realizat evalu[ri interne sau de conformare la
cerin\ele grupului din care fac parte.
Conformarea cu normele de mediu
Modelele actuale de produc\ie `i consum
afecteaz[ puternic mediul `i, pentru a
contracara poten\ialele probleme din
urm[torii ani, este nevoie de schimb[ri
economice majore, dintre care multe vor
presupune costuri substan\iale. Pentru a
stimula companiile `i a le responsabiliza fa\[
de mediu se folosesc instrumente economico-
financiare pentru controlul polu[rii, printre
acestea num[rndu-se taxele de mediu,
amenzile `i sanc\iunile.
Chestionarul GBI 2012 a analizat m[sura n
care companiile s-au conformat fa\[ de nor-
mele de mediu n vigoare. Astfel, 63% din
companiile respondente s-au ncadrat n limi-
tele concentra\iilor maxim admisibile pentru
emisiile specifice, cum ar fi SOx, NOx, pulberi,
iar celelalte 37% nu au desf[`urat activit[\ii
emi\[toare de poluan\i. Pe de alt[ parte,
activit[\ile a 46% din companiile respondente
s-au ncadrat n limitele maxim admisibile
pentru efluen\i, 3% nu au m[surat concen-
tra\iile de poluan\i din apa deversat[, iar 51%
din respondente au declarat c[ activitatea
desf[`urat[ nu gene reaz[ efluen\i specifici.

dintre companiile respondente
nu au realizat audituri de mediu
32
Green Business Index 2012
62% din companiile respondente nu trateaz[
apele uzate, motivnd c[ fie produc doar
ap[ menajer[ pentru care nu este necesar[
tratarea, fie apele reziduale generate nu au
nevoie de filtrare special[, ntruct nu con\in
agen\i poluan\i. 3% trateaz[ mai pu\in de 50%
din cantitatea de ap[ folosita, 2% epureaz[
ntre 50 `i 75%, iar 33% cur[\[ peste 75% din
apele uzate. Tehnologiile folosite implic[
trepte de epurare mecanic[, chimic[ `i
microbiologic[.
La sectorul industrie/produc\ie, 58% din
companiile respondente au declarat c[
folosesc substan\e periculoase n procesele
de produc\ie, cum ar fi soda caustic[, uleiurile,
emulsiile, diluan\ii, vopselurile, iar 42%
au indicat faptul c[ nu utilizeaz[ astfel de
substan\e, fie prin ns[`i natura activit[\ii, fie
pentru c[ au optat pentru produ`i neutri din
punct de vedere chimic. La sectorul industrie/
produc\ie, 41% din companiile respondente
au declarat c[ nu sunt generatoare de emisii
poluante pentru ecosisteme `i biodiversitate,
iar pentru restul de 59%, de`i activitatea lor
genereaz[ poluan\i, se ncadreaz[ n limitele
impuse de autoriza\iile de mediu.
67% din companiile respondente au proceduri
de prevenire a polu[rii `i accidentelor de mediu
care au fost verificate `i testate n 2011, 12%
au astfel de proceduri de prevenire, dar nc[
netestate, planurile de prevenire fiind n faz[
incipient[. Restul de 21% din respondente nu
au elaborat proceduri de prevenire `i control
al polu[rii `i accidentelor de mediu, fie pentru
c[ nu au identificat riscuri de mediu, fie pentru
c[ activitatea desf[`urat[ nu este, prin natura
ei, generatoare de poluare.
Marea majoritate a respondentelor, de 83%,
nu de\in certificate de emisii de gaze cu
efect de ser[, nefiind cazul pentru profilul
lor de activitate, doar 17% avnd astfel de
autoriza\ii. Oricum, companiile au semnalat
faptul c[ Registrul Na\ional al Emisiilor de
Gaze cu Efect de Ser[ este blocat de c[tre
Comisia Europeana din august 2011, a`a c[
nicio tranzac\ie extern[ nu este posibil[. De
asemenea, 6% din companiile respondente
au aplicat ntre 25 `i 50% din totalul m[surilor
planificate pentru conformarea de mediu,
8% au implementat ntre 50 `i 75% din totalul
m[surilor pentru conformare, iar aproximativ
80% au pus n practic[ peste 75% din m[surile
planificate pentru conformitate.
Pe de alt[ parte, 3% din respondente nu au
precizat procentul de aplicare a m[surilor de
conformare de mediu. Ac\iunile demarate
de companii pentru asigurarea conformit[\ii
de mediu au vizat, printre altele, ncheierea
de contracte pentru colectarea, transportul `i
depozitarea de`eurilor solide nepericuloase
`i periculoase, restructurarea activit[\ii unor
din companiile respondente
nu au evaluat impactul activit[\ilor
lor asupra mediului
33
Green Business Index 2012
sectoare produc[toare de ape uzate, pla-
ni ficarea n vederea reducerii consumurilor
ener getice `i ndeplinirea cerin\elor autori za-
\iei integrate de mediu. Una dintre companiile
respondente a indicat faptul c[ m[surile
pentru conformarea de mediu au fost integrate
n obiectivele strategice ale companiei pentru
anul 2011 fiind monitorizate prin KPI (Key
Performance Indicators).
16% din companiile respondente nu au alocat
fonduri pentru aplicarea m[surilor planificate
pentru conformarea de mediu, motivnd c[
activitatea lor fie nu cade sub inciden\a legisla\
iei de mediu, fie c[ nu se justific[ acest tip de
cheltuieli, neexistnd un impact semnificativ.
51% au cheltuit mai pu\in de 0,5% din cifra de
afaceri pentru a se alinia normelor de mediu n
vigoare. 12% au avut un buget de conformare
ntre 0,5 `i 3% din cifra de afaceri, iar 16% au
investit peste 3% din cifra de afaceri pentru a
aplica m[surile de conformarea cu legisla\ia de
mediu. Restul de 5% din respondente nu au
precizat ct din cifra de afaceri au alocat pentru
conformarea de mediu. Majoritatea m[surilor
s-au axat pe monitoriz[ri ale factorilor de
mediu, managementul de`eurilor, achizi\ii verzi
`i instruirea personalului.
Investi\iile de mediu suplimentare
Cheltuielile cauzate de impactul activit[\ilor
economice asupra mediului cuprind costuri cu
protec\ia mediului `i costuri de repercursiune.
Costurile de protec\ie a mediului se pot
separa n costuri de prevenire `i costuri de
restaurare, iar costurile de repercursiune n
costuri de evitare `i costuri de tratare. Este
mai u`or s[ se previn[ dect s[ se trateze, iar
costurile de prevenire sunt, evident, cele mai
mici. A`adar, comportamentul responsabil
fa\[ de mediu trebuie s[ mearg[ dincolo de
simpla conformare cu normele de mediu `i
presupune investi\ii suplimentare.
Cheltuielile pentru protec\ia mediului la nivel
na\ional au crescut la aproximativ 18,6 miliarde
lei n 2011, reprezentnd 3,2% din Produsul
Intern Brut, comparativ cu 3% din PIB n anul
2010, potrivit INS octombrie 2012. La nivel
na\ional, ponderea investi\iilor administra\iei
publice a reprezentat 46,6%, din totalul inves-
ti\iilor pentru protec\ia mediului, urmat[ de
cea a produc[torilor specializa\i (27,5%) `i a
produc[torilor nespecializa\i (25,9%).
n industria prelucr[toare s-au realizat 56,7%
din cheltuielile pentru protec\ia mediului
ale produc[torilor nespecializa\i, n timp
ce industria extractiv[ a absorbit 16,9%, iar
sectorul de producere `i furnizare a de energie
electrice `i termice, gaze `i ap[ cald[ - 14,7 %.
din companiile respondente
nu trateaz[ apele uzate
34
Green Business Index 2012
Pe domenii, cheltuielile nregistrate au fost:
/ managementul de`eurilor 9,672 miliarde lei
(51,9% din totalul cheltuielilor pentru protec-
\ia mediului)
/ protec\ia apei 4,384 miliarde lei n 2011
(23,5%)
/ protec\ia resurselor naturale `i conservarea
biodiversit[\ii 1,087 miliarde lei
/ protec\ia aerului 1,102 miliarde lei
/ protec\ia solului `i a apelor subterane:
352.000 de lei.
31% din companiile respondente au declarat
c[ realizarea unor investi\ii supli mentare pentru
protec\ia atmosferei nu se aplic[ activit[\ii lor.
40% din companiile respondente nu au f[cut
astfel de investi\ii, conform analizelor efectuate
nefiind necesare m[suri de reducere a emisiilor,
sau existnd alte priorit[\i financiare. 17% au
alocat mai pu\in de 1% din cifra de afaceri
pentru astfel de investi\ii, 5% au cheltuit un
echivalent ntre 1 `i 5% din cifra de afaceri
n acest sens, iar 9% au efectuat investi\ii
suplimentare de peste 2,5% din cifra de afaceri
pentru protec\ia atmosferei. Ca exemple de
proiecte derulate de companii pentru protec\
ia atmosferei sunt rennoirea parcului auto,
optimizarea `i robotizarea proceselor de
produc\ie, retehnologiz[rile `i instalarea de
filtre.
39% din companiile respondente nu au
f[cut investi\ii suplimentare pentru reducerea
cantit[\ii de efluen\i n ape, fie nedispunnd
de fonduri, fie datorit[ faptului c[ apele uzate
evacuate n re\eaua de canalizare se ncadreaz[
n parametrii impu`i prin documentele de
autorizarea a activit[\ii. 51% din respondente au
declarat c[, n cazul lor, nu se justific[ aplicarea
unor astfel de m[suri, dat fiind obiectul lor de
activitate. Doar 10% au investit suplimentar sub
1% din cifra de afaceri pentru protec\ia apei,
principalele proiecte avnd n vedere instala\
iile de epurare sau drenaj.
39% din companiile respondente nu au f[cut
investi\ii suplimentare n vederea protej[rii
solului `i subsolului, motivnd c[ nu a fost
identificat un risc major de mediu n acest sens
sau c[ deja au fost luate m[surile necesare
`i nu sunt necesare altele suplimentare. 12%
au investit suplimentar fa\[ de cele impuse
de autoritatea competent[ mai pu\in de 1%
din cifra de afaceri pentru prevenirea polu[rii
solului `i subsolului, iar 2% din respondente
au investit suplimentar peste 2,5% din cifra
de afaceri. S-au avut n vedere n special
retehnologiz[ri `i redimension[ri ale activit[\ii,
programe de verificare a traseelor subterane,
canaliz[ri, c[mine `i monitoriz[ri ale solului
`i pnzei freatice. 32% din companiile
respondente au declarat c[ activitatea lor nu
are inciden\[ asupra solului `i subsolului.
46% din companiile respondente nu au
f[cut investi\ii suplimentare pentru protec\ia
mpotriva zgomotului `i a vibra\iilor, fie pentru
c[ punctele de lucru se afl[ la periferia ora`ului,
fie pentru c[ buletinele de analiz[ efectuate au
indicat ncadrarea n limitele impuse de lege
35
Green Business Index 2012
15% au investit mai pu\in de 1% din cifra de
afaceri, ns[ 2% au alocat peste 2,5% din cifra
de afaceri n acest sens. Astfel, au fost achizi-
\ionate utilaje cu grad redus de producere a
zgomotului `i vibra\iilor, dopuri, c[`ti, garduri
antifonice `i perdele vegetale.
37% din respondente au indicat faptul c[
astfel de investi\ii nu sunt compatibile cu
obiectul lor de activitate. Reducerea impactului
asupra mediului este cu att mai intens[
cu ct tehnologiile curate sunt integrate n
procesele de produc\ie, iar consumurile de
materii prime, materiale `i energie sunt atent
controlate `i monitorizate pe tot ciclul de via\[
al produselor. Astfel, performan\a de mediu
a produselor etichetate ecologic asigur[ un
impact minim asupra mediului.
85% din companiile respondente nu au
produse sau servicii cu etichet[ ecologic[,
motivnd c[ acest tip de certificare nu se
aplic[ sectorului lor de activitate, produsele
sau serviciile generate nefiind vizate de legis-
la\ia relevant[. n cazul a 2% din respondente
produsele cu etichet[ ecologic[ reprezint[
sub 5% din totalul produc\iei, iar 13% au peste
10% produse cu etichet[ ecologic[.
Capitalul natural
Studiul Millennium Ecosystem Assess ment
a ar[tat c[, n ultimii 50 de ani, schim b[rile
operate n ecosisteme au contribuit la ob-
\i nerea unui profit net substan\ial `i la dez-
voltare economic[, dar acest profit a fost ob-
\inut cu costuri majore, sub forma degrad[rii
multor servicii ale ecosistemelor `i exarcerb[rii
s[r[ciei n rndul multor oameni. Aceste
probleme, dac[ nu sunt rezolvate, vor sc[dea
foarte mult beneficiile pe care genera\iile
viitoare le ob\in de la ecosisteme, iar capitalul
natural, baza oric[rei activit[\i economice, va
fi afectat ireversibil.
Chestionarul GBI 2012 a analizat dac[ firmele
au impact direct asupra zonelor bogate n
biodiversitate, dar marea majoritate, de 93%
din respondente au declarat c[ `i desf[ `oar[
activitatea n zone urbane `i periurbane
situate la dep[rtare de rezerva\iile naturale.
Doar n vecin[tatea punctelor de lucru a 7%
din companiile respondente exist[ arii
36
Green Business Index 2012
protejate sau zone declarate Natura 2000.
Conservarea resurselor naturale este esen -
\ial[, dar la fel este `i refacerea capitalului
natural, ultimele cercet[ri aratnd c[ eco lo-
gizarea este cel mai direct `i mai eficient
remediu pentru redresarea situa\iei socio-
economice defavorabile cauzate de carac-
terul limitat al resurselor naturale.
82% din companiile respondente nu au alocat
fonduri pentru m[suri voluntare de reabilitare
a terenurilor, explicnd fie c[ nu au drept de
proprietate asupra suprafe\elor ocupate, fie
c[ loturile administrate nu sunt degradate n
vreun fel, iar astfel de m[suri nu se justific[.
14% au alocat mai pu\in de 1% din cifra de
afaceri pentru ecologiz[ri, `i 4% au au avut un
buget echivalent cu peste 2,5% din cifra de
afaceri. n cazul companiilor care au decis s[
ia m[suri voluntare, reabilitarea terenurilor a
constat n amenajarea `i ntre\inerea spa\iilor
verzi, lucr[ri peisagistice `i sisteme de irigare.
Marea majoritatea a companiilor res pon dente,
92% au declarat c[, fie nu de\in situri con ta-
minate istoric, fie activitatea lor nu a produs
poluare, drept pentru care nu a fost cazul
reabilit[rii vreunei suprafe\e de teren.
n procente egale, 4% au decontaminat mai
pu\in de 25% din suprafa\ele contaminate din
cauza activit[\ii desf[`urate, iar 4% au reabilitat
peste 75% din terenurile afectate de poluare
fie direct, fie ca urmare a polu[rii istorice.
profil Automobile Dacia /
C`tig[tor GBI Impactul asupra mediului
industrie/produc\ie
Pentru domeniul Impactul asupra Mediului,
sectorul de activitate industrie/produc\ie,
c`tig[toarea primului loc este Automobile
Dacia SA . ncepnd cu 1999, anul n care a
avut loc achizi\ionarea pachetului majoritar de
c[tre Renault, Automobile Dacia a parcurs un
amplu proces de modernizare. Acest proces
s-a concretizat `i prin ob\inerea a trei standarde
de management al calit[\ii, dintre care unul n
domeniul protec\iei mediului.
Toate autoturismele Dacia sunt reciclabile
ntr-o propor\ie de 95% `i con\in piese din
materiale reciclate, r[spunznd exigen\elor
reglement[rilor europene privind protec\ia
mediului nconjur[tor, iar uzinele de pe
platforma industrial[ de la Mioveni de\in
certificarea ISO. |inta pe care grupul `i-a
propus-o n 2006 a fost s[ ajung[ printre primii
trei constructori auto pe plan mondial n
privin\a nivelului sc[zut de emisii de CO2.
Semn[tura eco reprezint[ o certificare a
faptului c[ autoturismele Dacia se ncadreaz[
n strategia de mediu pe termen lung ini\iat[
de grupul Renault `i garanteaz[ c[ auto mo-
bilele Dacia ndeplinesc 3 criterii prin care
protejeaz[ mediul nconjur[tor: s[ afi`eze un
nivel al emisiilor de CO2 mai mic sau egal cu
120g/km; s[ fie produs ntr-o uzin[ certificat[
ISO 14001; 95% din masa vehiculului s[ poat[
37
Green Business Index 2012
fi valorificat[ prin reciclare la sfr`itul ciclului
de via\[, iar cel pu\in 7% din materialul plastic
s[ fie material reciclat.
n anul 2011, Automobile Dacia a realizat un
audit de mediu `i n urma evalu[rilor a decis
punerea n practic[ a peste 75% din
recomand[rile f[cute, integrnd astfel norme
de protec\ia mediului n fi`ele de produc\ie,
mai precis n fi`ele de proces `i opera\ie
standard.
Compania a efectuat evalu[ri de impact
asupra mediului pentru Environmental Impact
Assessment (instala\ii, proiecte noi, modific[ri
de proiecte), n urma unei extensii capacitare
pentru produc\ia de cutii de viteze, `asiuri `i
activitatea de presaj. Pentru a se conforma
legisla\iei de mediu, compania a alocat
aproximativ 0,5% din cifra de afaceri, m[surile
planificate viznd de`eurile, aerul, apele
evacuate `i emisiile n atmosfer[.
Suplimentar, fa\[ de investi\iile realizate
pentru ndeplinirea condi\iilor de conformare,
impuse de autoritatea competent[ pentru
protec\ia mediului, compania a investit
6.334.720 Lei n vederea reducerii emisiilor de
CO2 prin robotizarea proceselor de vopsire,
ad[ugarea unor cazane noi pentru producerea
de energie termic[ `i a cuptoarelor de turnare
aluminiu cu emisii sc[zute de NOX.
ncepnd cu anul 2000 `i pn[ n prezent, la
nivelul ntregii platforme de la Mioveni, s-au
facut investi\ii de 22 milioane euro pentru
conservarea resurselor naturale, tratamentul
apelor uzate, al solului, al aerului `i al de`eurilor
rezultate n timpul procesului de fabrica\ie.
Astfel, 6,32 milioane euro au fost investite n
tratarea apelor uzate, 1,97 milioane euro n
protec\ia solului, 2,73 milioane euro n tratarea
de`eurilor, 6 milioane euro n tratarea aerului,
4,67 milioane euro pentru conservarea
resurselor naturale. Totodat[, compania a
achizi\ionat instala\ii pentru a asigura protec-
\ia mpotriva zgomotului `i vibra\iilor, valoarea
investi\iei echivalnd cu aproximativ 1% din
cifra de afaceri. Toate aceste investi\ii repre-
zint[ un efort suplimentar fa\[ de ndeplinirea
condi\iilor impuse de autoritatea competent[
pentru protec\ia mediului.
n 2011 cantit[\ile `i tipurile de efluen\i
specifici activit[\ii organiza\iei cum ar fi materii
suspensie, hidrocarburi, CBO5, CCOCr, nichel,
cupru, zinc ori fier ionic s-au nscris n limitele
concentra\iilor maxim admise. Compania a
tratat nainte de deversare peste 75% din
apele uzate printr-o sta\ie de tratare fizico-
chimic[ `i una biologic[ `i de\ine cerificat/
autoriza\ie de emisii de gaze cu efect de ser[
emis[ de Agen\ia Regional[ de Protec\ia
Mediului Arge`.
Substan\ele periculoase utilizate de companie
n procesul de produc\ie sunt acid sulfuric-
coroziv, grad de risc 35 `i sulfat de cupru- nivel
de toxicitate XN -22, 36/38, 50/53. n acest
sens, Dacia a realizat un studiu prin care a
m[surat impactul emisiilor asupra mediului `i
industrie
produc\ie
38
Green Business Index 2012
s-a constatat c[ nu sunt efecte directe sau
indirecte asupra acestuia. Compania are pro-
ceduri de prevenire a polu[rii `i acci den telor
de mediu care sunt verificate `i testate perio-
dic, iar acestea se aplic[ n sectoarele de risc,
conform programului de prevenire, de dou[
ori pe an pentru fiecare activitate `i instala\ie.
Prin prisma faptului c[ politica de mediu Dacia
urm[re`te men\inerea echilibrului ecologic,
reducerea impactului activit[\ilor asupra me-
diului `i respectarea imperativelor de mediu
pe toat[ durata de via\[ a vehiculului, GBI
recunoa`te performan\a de mediu a companiei
acordndu-i cea mai nalt[ distinc\ie la cate-
goria Impactul asupra Mediului sectorul
Industrie.
profil Grup Servicii Petroliere SA /
C`tig[tor GBI Impactul asupra mediului
servicii/comer\
Grup Servicii Petroliere SA (GSP) a c`tigat
pentru a doua oar[ consecutiv primul loc la
domeniul Impactul asupra Mediului pentru
sectorul de activitate Servicii. Obiectivul
companiei este acela de a genera profit ntr-
un mod care s[ corespund[ nevoilor societ[\ii
`i mediului nconjur[tor. Serviciile companiei
nu vin doar n ntmpinarea cerin\elor parte-
nerilor, ci ajuta la protec\ia mediului, promo-
vnd dezvoltarea comunit[\ilor `i contribuind
la mbun[t[\irea serviciilor de s[n[tate `i
educa\ie. De asemenea, GSP este partener al
Agen\iei Europene pentru Siguran\[ Maritim[
(EMSA) `i opereaz[, la grani\a Uniunii
Europene cu Marea Neagr[, singura nav[ spe-
cia lizat[ pentru interven\ie n cazul incidentelor
sau accidentelor soldate cu dever sarea de
hidrocarburi.
n 2011, GSP a realizat un audit de mediu
extern precum `i 24 audituri interne la diferitele
compartimente/structuri din cadrul companiei
`i la furnizorii de servicii cu o durat[ apro-
ximativ[ de 200 de ore, pe tot parcursul anului
de raportare. Compania a pus n practic[ toate
recomand[rile propuse de auditorii de mediu,
iar pentru activit[\ile curente ale companiei se
realizeaz[ evaluarea constant[ a impactului
asupra mediului n conformitate cu procedurile
companiei `i cu personal GSP care este
acreditat de Ministerul Mediului ca expert
evaluator de mediu. Cheltuielile alocate
pentru conformarea cu legisla\ia de mediu au
reprezentat aproximativ 100.000 euro `i
nsemnnd sub 0,5% din cifra de afaceri,
constnd n monitoriz[ri ale factorilor de
mediu, managementul de`eurilor, achizi\ii
verzi, instruirea personalului `i con sultan\[.
Totodat[, m[surile pentru conformarea de
mediu au fost integrate n obiectivele
strategice ale companiei pentru anul 2011
fiind monitorizate prin KPI (Key Performance
Indicators), ele fiind realizate n procent de
100%. M[surile aplicate au fost legate de
instruirea personalului, monitorizarea factorilor
de mediu pentru asigurarea conform[rii cu
servicii / comer\
39
Green Business Index 2012
cerin\ele legale aplicabile, segregarea `i
reciclarea de`eurilor, efectuarea exerci\iilor `i
simul[rilor unor polu[ri pentru familiarizarea `i
instruirea personalului referitor la astfel de
situa\ii de urgen\[, auditarea structurilor din
cadrul companiei cu un poten\ial sporit al
impactului asupra mediului.
n anul 2011, suplimentar fa\[ de condi\iile
impuse de autorit[\ile de mediu, compania a
efectuat investi\ii n construirea unei sta\ii de
epurare modern[ la punctul de lucru Midia n
vederea reducerii cantit[\ii de efluen\i, iar
cuantumul investi\iei este de aproximativ
70.000 euro, nsemnnd mai pu\in de 1% din
cifra de afaceri. n acela`i timp, toate instala\
iile generatoare de emisii n atmosfer[ ale
companiei sunt nso\ite de certificate interna-
\ionale care atest[ ncadrarea n limitele
maxim admise la nivel interna\ional, n confor-
mitate cu prevederile Anexei 6 din The Interna\
ional Convention for the Prevention of
Pollution from Ships (MARPOL). Pentru efluen\
ii de la platformele de foraj/nave de apro-
vizionare, instala\iile de tratare a acestora au
certificate interna\ionale de conformare cu
cerin\ele Anexei 4 din MARPOL, verificate
anual de c[tre inspectorii statului de pavilion.
n ceea ce prive`te efluen\ii de la cl[dirile de
birouri, buletinele de analiz[ arat[ ncadrarea
mult sub limita maxim[ admis[ de lege.
Toate apele uzate generate sunt trecute prin
instala\ii de tratare/sta\ii de epurare nainte de
a fi deversate. Tehnologiile folosite implic[
tratare fizic[ (filtrare, sedimentare) `i tratare
chimic[ pentru neutralizarea substan\elor
periculoase. n condi\ii normale de operare,
activit[\ile companiei nu sunt generatoare de
poluan\i, dar pentru o maxim[ precau\ie s-au
ntocmit planuri de prevenire a polu[rii cu
hidrocarburi. Mai mult dect att, verificarea
planurilor se face anual n func\ie de statul de
pavilion al platformelor, iar periodicitatea
test[rii lor este reprezentat[ de intervale de
timp de maxim 3 luni, la care se efectueaz[
exerci\ii de urgent[ cu simularea polu[rii, n
vederea test[rii eficien\ei metodelor de com-
batere a polu[rilor `i de instruire a personalului
cu atribu\iuni n acest sens.
Datorit[ implic[rii continue n implementarea
strategiilor de protec\ie a mediului, GSP a
reu`it s[ devin[ o companie sustenabil[ care
`i-a stabilt centrul de greutate al politicii de
business n conceptul de Responsabilitate
Social[. Transpunerea acestui angajament n
toate componentele activit[\ii este explica\ia
pentru ob\inerea locului 1 la domeniul Impac-
tul asupra Mediului pentru sectorul de activi-
tate Servicii.
concluzii/
Responsabilitatea fa\[ de mediu este reflec-
tat[ n activit[\ile de protec\ie a mediului
desf[`urate de fiecare companie n parte.
Astfel, grija fa\[ de mediu poate fi obiectivul
de activitate principal, secundar sau auxiliar al
unei companii.
n primul caz, compania se ocup[ de exemplu
cu colectarea, reciclarea `i valorificarea
de`eurilor sau cu protec\ia atmosferei, apei
sau solului. n al doilea caz, compania produce,
printre altele, bunuri sau servicii destinate
protec\iei mediului, iar n al treilea caz este
vorba de o activitate intern[ de protec\ie a
mediului.
n foarte pu\ine cazuri, companiile din Romnia
au un comportament responsabil fa\[ de
mediu, ele prefernd mai degrab[ s[ se
delimiteze de r[spundere. Astfel, 60% din
companiile respondente nu au evaluat impac-
tul activit[\ilor lor asupra mediului, motivnd
fie c[ nu au derulat proiecte noi n 2011, fie
proiectele implementate nu au impus evaluare
40
Green Business Index 2012
de impact, fie autorit[\ile de mediu nu le-au
solicitat acest lucru.
Gradul de asumare a responsabilit[\ii de
mediu este direct propor\ional cu investi\iile
de mediu, cu prec[dere cele suplimentare,
neimpuse de autorit[\ile competente. Totu`i
16% din companiile respondente nu au alocat
fonduri nici m[car pentru conformarea de
mediu, motivnd c[ nu sunt viza\i de legisla\ia
n vigoare (de`i exist[ prevederi legale care i
oblig[, de exemplu, s[ realizeze o gestiune
corespunz[toare a de`eurilor). 51% au cheltuit
mai pu\in de 0,5% din cifra de afaceri pentru a
se alinia normelor de mediu n vigoare.
Majoritatea m[surilor s-au axat pe
con`tientizarea ecologic[ a personalului,
neintegrnd sustenabilitatea n politicile
interne ale companiei.
44% din companiile respondente nu au f[cut
investi\ii suplimentare n vederea protej[rii
solului `i subsolului, motivnd c[ nu a fost
identificat un risc major de mediu n acest sens
sau c[ deja au fost luate m[surile necesare `i
nu sunt necesare altele suplimentare. 32%
din companiile respondente au declarat c[
activitatea lor nu are inciden\[ asupra solului
`i subsolului.
51% din respondente au declarat c[, n cazul
lor, nu se justific[ investi\iile suplimentare
pentru tratarea apei uzate evacuate, ntruct
nu se aplic[ activit[\ilor lor. La fel, pentru
31% din companiile respondente realizarea
unor investi\ii suplimentare pentru protec\ia
atmosferei este incompatibil[ cu profilul lor
de activitate.
82% din companiile respondente nu au
alocat fonduri pentru m[suri voluntare de
reabilitare a terenurilor, explicnd fie c[ nu au
drept de proprietate asupra suprafe\elor
ocupate, fie c[ astfel de m[suri nu se justific[.
A`adar, de`i companiile au preocup[ri n
domeniul protec\iei mediului, majoritatea sunt
mai degrab[ de suprafa\[, r[mnnd n
continuare n faza incipient[.
Green Business Index 2012/
41
Green Business Index 2012
42
Green Business Index 2012
fundamentarea chestionarului/
Chestionarul Transport sustenabil urm[-
re`te construirea unui profil al companiei din
punctul de vedere al sustenabilit[\ii activit[-
\ilor de transport, strns legate de eficien\a
economic[ `i responsabilitatea sociala. n
acest sens, sunt analizate modurile `i
mijloacele de transport din cadrul companiei,
cu impact direct `i indirect asupra mediului,
dar `i eficien\a sistemelor de management al
mobilit[\ii.
Prin Strategia Transporturi 2050, Comisia
Europeana vizeaz[ reducerea cu 60% a
emisiilor de carbon provenite din sectorul
transporturilor, avnd n vedere c[ aproximativ
30% din emisiile de gaze cu efect de ser[ n
UE sunt generate de traficul auto al com-
paniilor. Aliniindu-se obiectivelor comunitare,
chestionarul GBI Transport sustenabil este
un instrument de promovare a transportului
sustenabil n companii, ajutndu-le s[-`i
cuantifice impactul activit[\ilor de transport
asupra mediului `i genernd ulterior un set
de recomand[ri pentru minimizarea acestui
impact.
Chestionarul GBI 2012 Transport sustenabil
con\ine 16 ntreb[ri `i este mp[r\it n 5 sec -
\iuni care trateaz[ modurile de transport,
parcul auto, politica de transport sustenabil,
managementul transportului `i combustibilii.
Pe scurt, analiza cuprinde att elementele
economice, ct `i cele ecologice `i sociale.
Punctele forte ale chestionarului constau n
con`tientizarea angaja\ilor pentru aplicarea
de solu\ii alternative de diminuare a polu[rii
auto, implementarea planurilor de mobilitate
pentru reducerea deplas[rilor `i retehno-
logizarea parcului auto, conform celor mai
recente standarde de reducere a emisiilor.
rezultate GBI 2012/
Modurile de transport
Sistemul de transport conven\ional, bazat
mai ales pe folosirea automobilului personal,
nu poate fi sus\inut pe termen lung din cauza
problemelor majore provocate: aglomera\ie,
consum de energie, sc[derea siguran\ei n
III. Transport sustenabil
43
Green Business Index 2012
GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR
DE TRANSPORT SUSTENABIL
compania nu de\ine o politic[ de
transport sustenabil
compania de\ine o politic[ de
transport sustenabil, dar nu a fost
aplicat[ n 2011
mai pu\in de 50% din obiective au
fost atinse
ntre 50% `i 75% din obiective au
fost atinse
peste 75% din obiective au fost
atinse
51%
3%
3%
13%
30%
trafic `i degradarea s[n[t[\ii mediului `i
oamenilor. La nivelul Uniunii Europene, circa
30% din emisiile de gaze cu efect de ser[
provin din transporturi, iar 84% din acestea
sunt cauzate de transportul rutier.
De altfel, Bucure`tiul conduce n clasamentul
celor mai poluate ora`e din UE, cu un nivel de
poluare care dep[`e`te de aproape patru ori
limita recomandat[ de Organiza\ia Mondial[
a S[n[t[\ii.
Pe de alt[ parte, transportul sustenabil se
axeaz[ pe calitatea accesului (abilitatea de a
ajunge la destina\ia dorit[), mai degrab[
dect pe sporirea mobilit[\ii (viteza de depla-
sare sau kilometrajul). Astfel, transportul sus-
tenabil necesit[ schimb[ri fundamentale n
politicile de transport, att la nivel public, ct
`i n cadrul companiilor. ntr-o prim[ faz[,
ches tionarul GBI 2012 a analizat modurile de
transport folosite de c[tre angaja\ii compa-
niilor, eficacitatea politicilor de transport im-
plementate `i nivelul de instruire al angaja -
\ilor cu privire la ecodriving.
75% din respondente au optat pentru mijloace
de transport motorizate, iar 25% au ales solu\
ii oferite de transportul alternativ. Astfel,
angaja\ii a 19% din companiile respondente
folosesc ma`ini personale pentru a se deplasa,
personalul a 19% din respondente utilizeaz[
individual vehiculele din parcul auto al
companiei, iar salaria\ii a 6% din respondente
utilizeaz[ la comun, n sistem car-sharing,
vehiculele din parcul auto al companiei. n
cazul a 19% din companiile respondente
angaja\ii vin la serviciu cu mijloace de transport
public, iar salaria\ii a 12% din respondente se
deplaseaz[ cu microbuze puse la dispozi\ie
de companii. Personalul a 13% din companiile
respondente vin la serviciu pe biciclet[, iar
pentru restul de 12% din respondente, angaja\
ii vin pe jos.
51% din companiile respondente nu de\in o
politic[ de transport sustenabil, motivnd
fie c[ nu este cazul unui astfel de document
strategic, n lipsa unui parc auto, fie c[ urmeaz[
s[ elaboreze o strategie n acest sens, fie c[
au deja n vedere m[suri de management al
transportului, dar nu integrate `i structurate
ntr-o politic[. 3% de\in o politic[ de transport
sustenabil dar neaplicat[ n 2011, ntruct au
elaborat-o n ultimul semestru al anului, iar
alte 3% din respondente `i-au atins mai pu\
in de 50% din \intele cuprinse n politica de
transport sustenabil. Pe de alt[ parte, 13%
au ndeplinit ntre 50 `i 75% din obiective, iar
30% din respondente au raportat un grad de
realizare a obiectivelor mai mare de 75%.
11% din companiile respondente au un plan
pentru eficientizarea deplas[rilor, ns[ f[r[ un
coordonator desemnat s[ monitorizeze, 46%
din respondente au optat
pentru mijloace
de transport motorizate
44
Green Business Index 2012
de\in att un plan pentru eficientizarea
deplas[rilor, ct `i un coordonator care asi-
gur[ optimizarea curselor. Printre m[surile
implementate, se num[r[ `i aplicarea proce-
durilor pentru delega\ii `i pentru folosirea
parcului auto, limitarea cotelor de combustibil,
eficientizarea utiliz[rii vehiculelor prin reducerea
num[rului de kilometri parcur`i n 2011
comparativ cu 2010. Coordonatorul parcului
auto se ocup[ n principal de monitorizarea
lunar[ a consumului de combustibil al fiec[rei
ma`ini, de num[rul de kilometri efectua\i,
de aliment[ri cu combustibil `i de curse
efectuate. Doar 8% au implementat un plan
de management al mobilit[\ii monitorizat de
un manager pentru mobilitate. Att prin acest
tip de management, ct `i prin eficientizarea
deplas[rilor, companiile au nregistrat reduceri
de consum de carburant. Pe de alt[ parte, 35%
din respondente nu dispun de nici un plan
referitor la deplas[ri, motivnd c[ nu a fost
cazul.
O modalitate de minimizare a consumului de
carburant al autovehiculelor este `i eco-
driving-ul, care cuprinde o serie de practici
prin care `oferii conduc eficient. Cercet[ri
britanice au ar[tat, de exemplu, c[ majo ri-
tatea `oferilor care conduc eficient econo-
misesc 15% combustibil `i `i mic`oreaz[
amprenta de carbon n aceea`i m[sur[.
41% din companiile respondente nu `i-
au instruit angaja\ii referitor la conducerea
eficient[ a automobilului, neconsidernd
necesar acest demers. 3% `i-au instruit mai
pu\in de 25% din personal, iar n cazul a 13%
din respondente, ntre 50 `i 75% din salaria\i
au fost familiariza\i cu tehnicile de eco-driving.
Restul de 43% au peste 75% din personal
instruit cu privire la conducerea eficient[ a
automobilului.
Eficien\a parcului auto
De`i cantitatea de noxe emise de fiecare
ma`in[ n parte a sc[zut semnificativ din anii
1970 ncoace, num[rul ma`inilor a crescut,
iar problema polu[rii cauzate de gazele de
e`apament (hidrocarburi, oxizi de azot `i
monoxid de carbon) a luat amploare.
vehicule nvechite (echipate cu
tehnologii mai vechi de Euro 5)
vehicule dotate cu tehnologii Euro
5 `i Euro 6
vehicule hibride
vehicule electrice
f[r[ parc auto
DOTAREA CU TEHNOLOGII DE REDUCERE A
EMISIILOR (vehiculele din parcul auto al companiilor)
31%
4%
2%
53%
10%
45
Green Business Index 2012
A`adar, prima m[sur[ de combatere a polu[rii
auto const[ n conducerea ma`inilor dotate cu
tehnologii de reducere a emisiilor.
Parcul auto a 53% din companiile respon-
dente este dotat cu tehnologii Euro 5 `i Euro
6, ns[ 31% din respondente folosesc vehicule
nvechite, echipate cu tehnologii mai vechi de
Euro 5.
Foarte pu\ine companii, 2%, au vehicule
hibride, `i doar 4% de\in automobile electrice.
Restul de 10% din respondente nu au parc
auto.
3% din companiile respondente au declarat
c[ nu iau n considerare aspectele privind
eficien\a mijloacelor de transport la selectarea
furnizorului de mijloace de transport, acesta
fiind prestabilit.
36%, pun pe prim plan teh no logiile de redu-
cere a consumului de combu stibil la achizi\io-
narea vehiculelor pentru parcul auto. 29% au
n vedere reducerea polu[rii, iar 22% se axeaz[
pe costurile legate de ntre\inerea vehiculelor.
Restul de 8% din companiile respondente fie
nu au achizi\ionat vehicule n 2011, fie nu au
parc auto.
37% din companiile respondente nu includ
criterii de eficien\[ a mijloacelor de transport
n caietele de sarcini cnd realizeaz[ selec\
ia furnizorilor de servicii de transport, ci
mai degrab[ opteaz[ pentru pre\ul cel
mai sc[zut. 30% din respondente pun pe
primul plan eficien\a vehiculelor de\inute de
subcontractori cnd iau decizia de cump[rare,
iar restul de 33% au deja propria flot[ auto `i
nu externalizeaz[ serviciile de transport.
Procentul de utilizare a combustibililor alter-
nativi = 0%. Nicio companie respondent[
nu `i alimenteaz[ vehiculele din dotare cu
combustibili alternativi, motivnd c[ autove-
hiculele prezente n parcul auto nu pot func-
\iona dect cu combustibili fosili, iar pia\a
biocombustibililor pe plan local este insuficient
dezvoltat[ pentru utilizarea lor. Astfel, toate
companiile de\in[toare de parc auto folosesc
doar combustibili fosili, benzin[ sau motorin[,
pentru alimentare.
15% din companiile respondente nu de\in
parc auto, `i nu nregistreaz[ consum de com-
bustibil. Pe de alt[ parte, aproape jum[tate
din respondente, 47%, au un consum mediu
lunar al parcului auto de peste 600 de litri, 23%
au nregistrat o medie lunar[ a consumului
de sub 300 de litri, iar vehiculele a 15% din
respondente au consumat n fiecare lun[ ntre
300 `i 600 de litri.
Analiza eficien\ei consumului de combustibil
n cadrul companiilor respondente a relevat
c[ doar 3% din acestea au un randament
mai mic de 5 litri la 100 de kilometri parcur`i.
Aproape jum[tate dintre respondente, 49%,
au nregistrat un consum ntre 5 `i 7 litri de
INCLUDEREA CRITERIILOR DE EFICIEN|{ N
ACHZI|IONAREA VEHICULELOR PENTRU PARCUL AUTO
la achizi\ionarea vehiculelor nu sunt
luate n considerare criteriile de
eficien\[ a mijloacelor de transport
la achizi\ionarea vehiculelor este
avut n vederea reducerea
consumului de combustibil
la achizi\ionarea vehiculelor este
avut n vedere reducerea polu[rii
la achizi\ionarea vehiculului sunt
avute n vedere costurile sc[zute
legate de ntre\inerea vehiculelor
nu este cazul
30%
22%
37%
8%
3%
46
Green Business Index 2012
combustibil pe suta de kilometri, iar un procent
similar, 48%, au avut o eficien\[ a consumului
de peste 7 litri pe 100 de kilometri.
Transportul alternativ
Amprenta de carbon a unei biciclete de
navetist este de zece ori mai mic[ dect a
unui automobil personal, iar nlocuirea unui
autoturism cu o biciclet[ echivaleaz[ cu
plantarea a 170 de copaci. De asemenea,
n traficul urban, bicicleta este superioar[
autoturismului `i poate ajunge mai repede
la destina\ie, fie lund-o pe scurt[turi
inaccesibile automobilului, fie strecurndu-se
printre vehiculele care sta\ioneaz[ la semafor.
n Romnia exist[ deja ini\iative de promovare
a mersului pe biciclet[ n mediul corporatist. Un
exemplu de succes este Biciclete cu cravat[,
proiectul Asocia\iei Green Revolution, demarat
n 2010, destinat companiilor care doresc s[
pun[ la dispozi\ia angaja\ilor biciclete pentru
uzul personal. Astfel, acestea pot fi folosite
de personal pentru deplas[rile la serviciu sau
plimb[ri n pauzele de prnz `i n weekend.
Chestionarul GBI 2012 a analizat m[sura n
care companiile satisfac necesarul de transport
alternativ al angaja\ilor `i pun n aplicare solu\ii
de reducere a deplas[rilor.
Statisticile GBI 2012 arat[ c[ 43% din com pa-
niile respondente nu pun la dispozi\ia angaja\
ilor biciclete sau parc[ri pentru acestea,
prin cipalul motiv invocat fiind drumurile
improprii ciclismului. Printre celelalte motive
pentru lipsa oferirii acestor facilit[\i angaja-
\ilor se num[r[ distan\a mare pn[ la sediul
companiei, procentul mic de angaja\i care
folosesc bicicleta pentru a ajunge la locul
de munc[, exprimarea preferin\ei pentru
utilizarea mijloacelor de transport motorizate,
condi\iile de trafic sau pur `i simplu pentru
c[ se consider[ c[ nu este cazul. Majoritatea
companiilor respondente, 57%, ofer[ facilit[\i
personalului care opteaz[ pentru folosirea
bicicletei pentru deplasare. Astfel, angaja\ii a
46% din respondente `i pot parca biciclete
n rasteluri aflate la sediul companiei, iar
MEDIA LUNAR{ A CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL
A PARCULUI DE AUTOVEHICULE
nu de\in parc auto
sub 300 litri
ntre 300 `i 600 litri
peste 600 litri
15%
23%
47%
15%
SATISFACEREA NECESARULUI
DE TRANSPORT ALTERNATIV
compania nu pune la dispozi\ia
angaja\ilor biciclete sau parc[ri
pentru biciclete
compania pune la dispozi\ia
angaja\ilor parc[ri pentru biciclete
compania pune la dispozi\ia
angaja\ilor biciclete
11%
43%
46%
47
Green Business Index 2012
salaria\ii a 11% din respondente beneficiaz[
de biciclete din parcul companiei pentru a
c[l[tori.
Satisfacerea necesarului de transport alternativ
este ns[ doar o component[ a unui program
de management al cererii de transport.
Facilitarea accesului la al\i oameni `i alte
locuri reflect[ de fapt succesul unui sistem
de transport, mai degrab[ dect mijlocul sau
viteza de transport. Este relativ u`or s[ fie
sporit[ viteza de deplasare, dar mult mai greu
s[ fie operate schimb[ri care s[ ne permit[
s[ scurt[m timpul de acces la locurile unde
vrem s[ ajungem, subliniaz[ John Whitelegg,
profesor de Transport Sustenabil `i Dezvoltare
Sustenabil[ la Universitatea din Liverpool.
Angajatorii pot oferi angaja\ilor posibilitatea
de a lucra de acas[, de a avea un program
flexibil sau de a comunica la distan\[ evitnd
astfel aglomera\ia din trafic `i timpul pierdut
din aceast[ cauz[.
Statisticile GBI 2012 arat[ c[ 17% din com-
paniile respondente nu folosesc mijloace de
comunicare la distan\[, iar 5% inten\ioneaz[
s[ achizi\ioneze echipamente `i software
pentru acest tip de comunicare. Pe de alt[
parte, un sfert din respondente `i-au redus
deplas[rile cu 25% prin utilizarea video `i
teleconferin\elor, iar 22% din respon dente au
mic`orat num[rul c[l[toriilor cu un procent
ntre 25% `i 50%. Gradul de reducere a
deplas[rilor prin intermediul teleconferin\e-
lor a fost ntre 50% `i 75% pentru 17% din
respondente, iar restul de 14% `i-au redus
deplas[rile cu peste 75% folosind mijloace
de comunicare la distan\[. Printre tipurile de
echipamente `i software folosite de companii
pentru comunicarea la distan\[ se num[r[
VPM Concentrator, LiveMeeting, Skype,
Polycom `i Remote Assistance.
Pe de alt[ parte, marea majoritate a compa-
niilor respondente, 74%, nu au niciun angajat
care s[ lucreze de acas[, motivnd c[
prezen\a la locul de munc[ este obligatorie `i
esen\ial[ n desf[`urarea activit[\ii econo-
mice. Doar un sfert din respondente au
declarat c[ o mic[ parte, mai pu\in de 25%,
din personal munce`te la domiciliu.
Sistemele de transport
Transportul rutier continu[ s[ domine pia\a
transporturilor, iar pn[ n 2015 previziunile
indic[ o cre`tere a traficului de la 437 la 485
miliarde tone kilometri transportate (11%).
Statisticile GBI 2012 confirm[: fie c[ este
vorba de servicii de transport internalizate
sau externalizate pentru aprovizionare sau
pentru distribu\ie, sistemul de transport fo-
losit cu prec[dere de companii este cel rutier,
63% din respondente indicnd utili zarea
acestuia. Doar 7% din respon dente au optat
pentru sistemul feroviar pen tru a se apro vi-
ziona, iar sistemele maritime, respectiv aeri-
ene au fost alese n mod egal, de cte 15%
din respondente.
GRADUL DE REDUCERE A C{L{TORIILOR
PRIN COMUNICAREA LA DISTAN|{
nu folosesc mijloace de comunicare
la distan\[
inten\ioneaz[ s[ achizi\ioneze
echipamente pentru comunicarea a
distan\[
sub 25% din deplas[ri au fost reduse
datorit[ folosirii mijloacelor de
comunicare la distan\[
ntre 25% `i 50% din deplas[ri au fost
reduse datorit[ folosirii mijloacelor
de comunicare la distan\[
ntre 25% `i 50% din deplas[ri au fost
reduse datorit[ folosirii mijloacelor
de comunicare la distan\[
peste 75% din deplas[ri au fost
reduse datorit[ mijloacelor de
comunicare la distan\[
25%
17%
5%
22% 17%
14%
48
Green Business Index 2012
Pentru ca transportul s[ devin[ mai eficient,
mai sigur `i mai verde, Comisia Economic[ a
Na\iunilor Unite pentru Europa a indicat
drept solu\ie implementarea sistemelor
inteligente de transport. Acestea implic[
folosirea de tehnologii care s[ dezvolte `i s[
mbun[t[\easc[ toate tipurile de sisteme de
transport.
Totu`i, 16% din companiile participante la GBI
2012 nu utilizeaz[ sisteme inteligente de
transport, principalul impediment identificat
fiind cel al costurilor ridicate de implementare
`i administrare. De asemenea, n cazul unui
parc auto redus sau a preferin\ei angaja\ilor
pentru folosirea transportului public, compa-
niile nu au considerat justificat[ investi\ia. 18%
din respondente nu au parc auto, astfel nct
nu li se aplic[ aceast[ situa\ie. Sistemul
inteligent folosit de 22% din respondente
vizeaz[ monitorizarea automat[ a parcului de
vehicule, iar 25% din respon dente au sisteme
de planificare a rutelor `i transportului. 9% au
un sistem de informare privind traficul, iar 11%
sunt doar la stadiul de inten\ie cu privire la
introducerea unui sistem inteligent de trans-
port pentru parcul lor auto.
Principala preocupare legat[ de transport
r[mne ns[ una economic[, axat[ pe viteza
livr[rii `i profit, iar impactul activit[\ilor de
apro vizionare `i distribu\ie continu[ s[ creasc[.
Pentru reducerea acestui impact solu\ia poate
veni odata cu optimizarea logisticii.
Statisticile GBI arat[ c[ 17% din companiile
respondente nu de\in un departament de
logistic[, fie externalizndu-se acest serviciu,
fie neconsiderndu-se necesar, fie neexistnd
un parc auto. n cazul a 19% din respondente
aprovizionarea este integrat[ n alt depar-
tament, cel mai adesea cel administrativ, iar
majoritatea de 67% din responden\i de\in un
departament separat de logistic[. Pentru a
incorpora suste nabilitatea n practicile de
transport `i pentru a reduce externalit[\ile,
companiile pot folosi un sistem de logistic[
verde, care are drept obiective dezvoltarea
sustenabil[, mobilitatea `i accesibilitatea.
49
Green Business Index 2012
profil Danone PDPA/
C`tig[tor GBI Transport sustenabil
industrie/produc\ie
Clasat[ pe primul loc la categoria Transport
sustenabil, pentru sectorul industrie/
produc\ie, Danone, unul dintre cei mai mari
produc[tori la nivel mondial din industria
alimentar[, a f[cut dovada unei implic[ri
active n protec\ia mediului.
n 2011, doar 9% din angaja\ii Danone au
folosit ca modalitate de transport ma`ina
personal[ iar 24% au ales vehiculele din
parcul auto al companiei. Transportul n
comun cu mijloace de transport puse la
dispozi\ie de companie a fost utilizat de 59%
din angaja\i, 3% au optat pentru biciclet[, iar
5% pentru deplasarea pe jos.
Toate vehiculele din parcul auto al companiei
sunt dotate cu tehnologii Euro 4 `i Euro 5
pentru reducerea emisiilor poluante, iar
parcul con\ine 179 turisme, 88 ma`ini de
distribu\ie `i 7 cisterne. Pentru achizi\ionarea
vehiculelor din parcul auto al companiei s-au
avut n vedere aspecte legate de eficien\a
mijloacelor de transport, optndu-se astfel
pentru ma`ini cu un consum redus de
carburant `i nivel mic`orat de poluare.
n acela`i timp, deplas[rile la locul de munc[
`i c[l[toriile de afaceri au fost diminuate cu
un procent de pn[ la 25%, datorit[ folosirii
mijloacelor de comunicare la distan\[- video-
conferin\a `i teleconferin\a. Compania pune
la dispozi\ia angaja\ilor dou[ parc[ri pentru
biciclete cu o capacitate de 7 locuri fiecare.
Totodat[, Danone utilizeaz[ un sistem de
monitorizare automat[ a parcului de vehicule.
Camioanele care se ocup[ de livrare sunt
dotate cu GPS `i un sistem de planificare `i
optimizare a rutelor `i transportului condus
de managerul de flot[. Compania are un
departament de logistic[ care acoper[ 100%
totalul de distribu\ie. Media lunar[ a
consumului de combustibil a fost de 163,82
litri pe lun[ pentru autoturisme `i 470,4 litri
pe lun[ pentru camioanele de distribu\ie.
Eficien\a consumului de combustibil a vehi-
culelor din parcul auto a fost de 6.6 l /100km
pentru autoturisme `i de 20.3l/100km pentru
camioane.
n urma unui plan eficient de management al
mobilit[\ii, consumul de combustibil a fost
redus cu 4,2% `i kilometrii parcur`i cu 4,3%
fa\[ de 2010. Peste 75% din obiectivele
stabilite n politica de transport sustenabil au
fost atinse, acestea constnd n optimizarea
rutelor, capacitatea de nc[rcare `i planificarea
livr[rilor. To\i angaja\ii care de\in ma`in[ de
companie `i o parte din cei care folosesc
ma`inile personale au fost instrui\i cu privire
la conducerea eficient[ `i n siguran\[, prin
intermediul unor cursuri periodice, de 2 `i
respectiv 6 ore.
Pentru succesul implement[rii politicii sale n
materie de transport sustenabil `i pentru
industrie
produc\ie
50
Green Business Index 2012
modul n care a reu`it s[-`i cointereseze
angaja\ii, compania Danone a fost desemnat[
c`tig[toarea Green Business Index 2012 la
categoria Transport sustenabil.
profil Grup Servicii Petroliere/
C`tig[tor GBI Transport sustenabil
servicii/comer\
Grup Servicii Petroliere repet[ performan\a de
anul trecut `i n domeniul Transport Sustenabil,
pentru sectorul servicii/comer\. 92% din
angaja\ii companiei au folosit, n 2011, mijloa-
ce de transport n comun puse la dispozi\ie de
companie, 5% au utilizat transportul n sistem
car-sharing, 1% au optat pentru transport
alternativ (de exemplu bicicleta), iar 2% s-au
deplasat pe jos.
Vehiculele din parcul auto al companiei sunt
echipate cu tehnologii de reducere a emisiilor
poluante n propor\ie de 10%. Astfel
compania a demarat deja procedura de
nnoire a parcului auto prin achizi\ionarea de
vehicule Euro 5.
Media lunar[ a consumului de combustibil a
fost de 11.000 litri, iar eficien\a consumului a
fost de peste 7 litri la 100 de kilometri,
distan\a medie lunar[ fiind de 120.000 de
kilometri. Furnizorii companiei au folosit
pentru aprovizionare sistemul de transport
rutier ntr-un procent de 50%, fluvial sau
maritim 20%, iar 30% au utilizat transportul
aerian.
Totodat[, peste 75% din angaja\ii care con duc
vehiculele companiei au fost instrui\i cu privire
la conducerea eficient[ a automo bilului n
cadrul centrului de training al companiei. La
achizi\ionarea vehiculelor s-au avut n vedere
aspecte referitoare la eficien\[, reducerea
polu[rii lundu-se n calcul pentru 100% din
vehicule, iar costurile legate de ntre\inerea
vehiculelor pentru 67%.
n acela`i timp, pentru ncurajarea transpor-
tului alternativ, compania pune la dispozi\ia
angaja\ilor 10 biciclete reprezentnd 10% din
necesarul de transport `i parcare privat[ cu o
capacitate de 30 de locuri ce acoper[ 30%
din totalul necesarului de transport.
Compania utilizeaz[ un sistem de monito-
rizare automat[ a parcului de vehicule `i un
sistem de planificare a rutelor `i transportului
puse n func\iune din anul 2010. Depar ta-
mentul de logistic[ al companiei acoper[
15% din necesarul total de distribu\ie iar la
selec\ia furnizorilor se \ine cont de perfor-
man\a de mediu `i de eficien\a mijloacelor
de transport, aceste aspecte fiind incluse n
caietele de sarcini.
De asemenea, compania a aplicat `i un plan
de eficientizare privind deplas[rile, reducnd
astfel cu 15% consumul de combustibil ce
reprezint[ 140 de mii de litri la un rulaj de
servicii / comer\
51
Green Business Index 2012
aproximativ 1.500.000 de kilometri. n plus,
deplas[rile la locul de munc[ `i c[l[toriile de
afaceri au fost reduse cu un procent de 25
pn[ la 50% folosind videoconferin\a `i
teleconferin\a. Un procent de pn[ la 25%
din angaja\i lucreaz[ de acas[, reducnd
costurile cu deplasarea pn[ la sediul
companiei.
Rezultatele prezentate confirma faptul c[
prin politica intern[ pentru protec\ia mediu-
lui, GSP a reu`it s[-`i implice activ angaja\ii n
politica de transport sustenabil a companiei.
Obiectivele stabilite au fost atinse, princi-
palele \inte fiind reducerea con su mului de
combustibil `i decongestio narea rutelor
efectuate prin eficientizarea manage mentului
transporturilor, n confor mitate cu procedurile
specifice ale companiei.
concluzii /
Odat[ cu aderarea la UE, Romnia `i-a luat
angajamentul ca pn[ n 2020 s[-`i alinieze
progresiv indicatorul relativ al accesibilit[\ii
(combinnd servicii, transbord[ri, pre\uri `i
durate de c[l[torie) la cel existent n zonele
metropolitane din Europa.
Totu`i, str[zile `i `oselele continu[ s[ fie
sufocate de vehicule motorizate, iar pn[ n
2015 previziunile indic[ o cre`tere a traficului
de la 437 la 485 miliarde tone kilometri trans-
portate (11%). Statisticile Green Business
Index 2012 confirm[ predilec\ia companiilor
pentru transportul motorizat, 75% din compa-
niile respondente indicnd aceast[ preferin\[.
De asemenea, aproape jum[tate din respon-
dente, 47%, au un consum mediu lunar de
carburant de peste 600 de litri, doar 3% din
respondente indicnd eficien\a acestui
consum, n cazul lor fiind mai mic de 5 litri la
100 de kilometri parcur`i. O modalitate de
minimizare a consumului de carburant al
autovehiculelor este `i ecodriving-ul, care
cuprinde o serie de practici prin care `oferii
conduc eficient `i care poate duce la
economii de 15% combustibil `i la o mic`orare
a amprentei de carbon.
Totu`i, 41% din companiile respondente nu
`i-au instruit angaja\ii referitor la condu cerea
eficient[ a automobilului, considernd inutil
acest demers.
n plus, nicio companie respondent[ nu `i
alimen teaz[ vehiculele din dotare cu combus-
tibili alternativi, motivnd c[ autovehiculele
prezente n parcul auto nu pot func\iona
dect cu combustibili fosili, iar pia\a biocom-
bus tibililor pe plan local este insuficient
dezvol tat[ pentru utilizarea lor.
Totu`i, cadrul legislativ de stimulare a folosirii
biocarburan\ilor exist[ deja, prin dispozi\iile
HG 456/2007 de stabilire a unui con\inut
minim de 4% biodiesel n motorin[. n plus,
prin HG 935/2011 privind ponderea energiei
din surse regenerabile utilizat[ n transporturi
`i criteriile de durabilitate pentru biocar-
buran\i `i biolichide, furnizorii sunt obliga\i sa
asigure numai benzin[ `i motorin[ cu un con-
\inut de biocarburan\i de minimum 4% res-
pectiv 5% n volum ncepnd cu 2011-2012,
iar din 2019 concentra\ia de biocom bustibil
din benzin[ urmnd s[ fie de minimum 10%
n volum. n compara\ie, n state precum
Germania, Olanda sau Belgia, concentra\ia
de carburant verde este de pn[ la 85%
(E85).
Dac[ ponderea companiilor care folosesc
combustibili alternativi este zero, cele care
au implementat un plan de management al
mobilit[\ii monitorizat de un manager pentru
mobilitate sunt n procent de 8% din respon-
dentele GBI 2012.
52
Green Business Index 2012
37% din companiile respondente nu includ
criterii de eficien\[ a mijloacelor de transport
n caietele de sarcini, ci mai degrab[ opteaz[
pentru pre\ul cel mai sc[zut. Nu e de mirare
c[ foarte pu\ine companii, 2%, au vehicule
hibride, `i doar 4% de\in automobile electrice.
Solu\ii pentru transportul alternativ exist[,
dar sunt aplicate doar ntr-o mic[ m[sur[,
astfel c[ 11% din respondente pun la dispozi-
\ia angaja\ilor biciclete pentru a se deplasa,
iar personalul a 13% din com paniile respon-
dente vin la serviciu pe biciclet[.
Dac[ este s[ devin[ sustenabil, sistemul de
transport va trebui s[ includ[ mai multe
mijloace de transport alternative, auto vehi-
culele s[ fie conduse eficient `i s[ fie folosite
tehnologii nepoluante, iar c[l[toriile trebuie
scurtate. Pn[ atunci ns[, avem de a`teptat.
n trafic.
Green Business Index 2012/
53
Green Business Index 2012
54
Green Business Index 2012
fundamentarea chestionarului /
Chestionarul GBI 2012 Utilizarea resur selor
urm[re`te m[surarea amprentei ecologice a
companiilor din Romnia, iar analiza se
axeaz[ pe eficien\a utiliz[rii resurselor natu-
rale, tehnologice, umane `i financiare.
Amprenta ecologic[ a omenirii, indicator al
presiunii umane exercitate asupra eco siste-
melor, s-a dublat din 1966 pn[ acum. Astfel,
n contextul crizei globale a resurselor, capa-
citatea de sus\inere a P[mntului fiind deja
dep[`it[ cu 50%, devine esen\ial ca mediul
de afaceri s[ se dezvolte sustenabil.
n acest sens, chestionarul GBI 2012
Utilizarea resurselor constituie un mijoc
att de evaluare, dar `i de con`tientizare
pentru companiile din Romania, astfel nct
s[ utilizeze ra\ional resursele, maximiznd
beneficiile pe termen mediu `i lung.
Chestionarul GBI 2012 Utilizarea resur selor
con\ine 33 de intrebari `i este mp[r\it n 9
sec\iuni care trateaz[ apa, energia, combus-
tibilul, materiile prime, resursele umane,
birotica `i papet[ria, solul, resursele financiare
`i produc\ia.
Punctele forte ale acestui chestionar sunt
repre zentate de sec\iunea dedicat[ apei `i de
ntreb[rile referitoare la programele investi -
\ionale pentru proiecte de eficien\[ ener ge-
tic[, gradul de cointeresare a angaja\ilor n
leg[tur[ cu ra\ionalizarea consumurilor, pre-
cum `i tipurile de combustibil folosite.
rezultate GBI 2012 /
Amprenta de ap[
Considerat[ n mod gre`it o resurs[ inepui-
zabil[, ieftin[ `i la ndemna oricui, apa este
risipit[ constant, astfel nct rezervele de ap[
dulce sunt aproape golite, milioane de
oameni fiind afecta\i de deficitul de ap[ la
nivel global. Mult[ vreme, calcularea consu-
mului de ap[ a fost lipsit[ de acurate\e `i nu
a reflectat costurile totale.
Astfel, producerea unei singure ce`ti de cafea
implic[ 140 de litri de ap[, iar un kilogram de
carne de vit[ cost[ circa 16.000 de litri de
ap[, dar aceste cifre par incredibile, ntruct
nu sunt cunoscute costurile ascunse. Nu
ntmpl[tor, n 2002 a fost introdus conceptul
de amprent[ de ap[, acesta cuprinznd
consumul direct `i indirect al apei.
Astfel, amprenta de ap[ a unei companii are
dou[ componente: amprenta de ap[ direct[,
opera\ional[, adic[ apa folosit[ n activit[\ile
desf[`urate `i amprenta de ap[ indirect[, din
lan\ul de furnizori. Multe companii au o am-
prenta de ap[ indirect[ mult mai mare dect
cea direct[, mai ales cnd este vorba de
activit[\i de produc\ie bazate pe produse
agricole (carne, lapte, ou[, lemn etc.).
n Romnia amprenta medie de ap[ este de
1689 de metri cubi pe an pe cap de locuitor,
cu aproape 20% mai mare dect amprenta
medie global[, de 1385 mc/an pe cap de
locuitor.
IV. Utilizarea resurselor
55
Green Business Index 2012
Chestionarul GBI 2012 a analizat gradul de
contorizare a apei n companiile respondente,
nivelul `i dinamica consumului, randamentul
folosirii apei n produc\ie, vechimea instala-
\iilor de ap[ `i managementul utiliz[rii apei.
La sectorul industrie/produc\ie, 8% din
companiile respondente nu `i-au contorizat
consumul de ap[, 61% au folosit debitmetre
mecanice pentru m[surarea cantit[\ii de ap[
consumate, iar 31% au contorizat apa prin
debitmetre ultrasonice.
La industrie/produc\ie, 17% din compa-
niile respondente au folosit n medie o can-
titate de ap[ de sub 1000 litri n fiecare lun[,
iar 5% au consumat ntre 1000 `i 5000 de
litri lunar. n cazul a 78% din respondente,
cantitatea medie lunar[ utilizat[ a fost mai
mare de 5000 de litri. Apa a provenit fie din
surse proprii, ca de exemplu pu\uri, fie din
re\ele publice, comunale sau municipale.
Alimentarea cu apa s-a realizat n trei moduri:
prin conectare la re\eaua urban[, aceasta
fiind practicat[ de cele mai multe ori, prin
for[ri la adncime, realizate doar de cteva
companii, sau folosind att instala\iile or[`e-
ne`ti, ct `i pu\urile.
La sectorul industrie/produc\ie, 56%
dintre companiile respondente utilizeaz[ apa
preponderent (peste 90%) n scop tehnolo-
gic, nsa 44% o folosesc cu prec[dere pentru
consum.
La servicii/comer\, 23% din companiile
respondente nu au realizat contorizarea
consu mului de ap[, motivnd c[ acesta
este mic `i nu necesit[ m[surare. 31% au
doar o contorizare par\ial[, folosind n acest
scop apometre. Pe de alt[ parte, 46% \in
eviden\a integral[ a consumului de ap[ prin
debitmetre mecanice sau ultrasonice.
Statisticile GBI 2012 arat[ c[, n cazul
companiilor din sectorul de servicii/comer\,
44% au utilizat n medie sub 1000 de litri
de ap[ pe lun[, n timp ce 12% au folosit o
cantitate ntre 1000 `i 5000 de litri, iar restul
de 44% au consumat peste 5000 de litri.
56
Green Business Index 2012
La sectorul industrie/produc\ie, 44% din
companiile respondente au avut un con sum
de ap[ n 2011 mai mare dect n 2010, cauza
acestei cre`teri fiind extinderea organiza-
\iei, m[rirea produc\iei sau a num[rului
de angaja\i. 12% au consumat aproximativ
aceea`i cantitate de ap[, iar restul companiilor
au nregistrat o sc[dere a consumului de ap[,
astfel c[, pentru 12% cantitatea consumat[ a
sc[zut cu 5 pn[ la 10 procente `i 6% `i-au
mic`orat consumul cu 10 pn[ la 15%.
Motivul sc[derii consumului de ap[ n cadrul
companiilor a fost dat de eficientizarea
proceselor de produc\ie, optimizarea consu-
mului sau de sc[derea num[rului de angaja\i.
La servicii/comer\, 40% din companiile res pon-
dente au nregistrat o cre`tere ntre 9 `i 25% a
consumului mediu lunar de ap[ n 2011 fa\[ de
2010, n timp ce 33% din companii au consumat
aproximativ la fel de mult[ ap[ n anul 2011 ca n
2010. 27% din companii au consumat o cantitate
mai mic[ de ap[ n anul 2011 n compara\ie cu
2010, astfel c[ 6% au consemnat o sc[dere ntre
5 `i 10 procente, 7% au mic`orat apa folosit[ cu
10-15%, 7% au minimizat consumul cu 15-25%,
iar alte 7% au reu`it diminuarea cu peste 25% a
consumului apei.
Companiile au indicat drept factori deter-
minan\i pentru sc[derea consumului de ap[
n 2011 fa\[ de anul precedent monitorizarea
`i eficientizarea consumului prin eliminarea
risipei `i a pierderilor.
La industrie/produc\ie, 44% din com pa-
niile respondente au avut un randament al
folosirii apei de peste 75%, iar pentru 12%
randamentul a fost sub 50%. Restul de 44%
din respondente nu au calculat randamentul
folosirii apei n produc\ie.
La industrie/produc\ie, 10% din com paniile
respondente folosesc instala\ii de ap[ mai
vechi de 20 de ani, iar 5% ntre 15 `i 20 de
ani. n cazul a 25% din respondente vechimea
instala\iilor de ap[ este ntre 10 `i 15 ani, iar
15% utilizeaz[ instala\ii de ap[ cu vrsta de 5
pn[ la 10 ani. Restul de 45% au instala\ii mai
noi de 5 ani.
n cazul sectorului servicii/comer\, 34% din
companiile respondente folosesc instala\ii de
ap[ mai vechi de 10 ani, dintre acestea 10%
avnd n uz echipamente chiar mai vechi de
20 de ani. Pe de alt[ parte, 33% de\in instala\
ii ntre 5 `i 10 ani, iar 33% au n dotare instala\
ii de ap[ mai noi de 5 ani. Companiile au n
general instala\ii de ap[ de vechimi diferite,
ponderea acestora variind de la caz la caz.
Fiecare pic[tur[ conteaz[
La industrie/produc\ie, 87% din companiile
respondente au aplicat un management al
utiliz[rii apei axat pe sc[derea consumului,
iar 13% `i-au orientat managementul utiliz[rii
apei pe reducerea pierderilor tehnologice.
Referitor la sectorul servicii/comer\, 53%
din companiile respondente au aplicat un
management al utiliz[rii apei, acesta constnd
fie n mentenan\a preventiv[ a re\elelor
de ap[ potabil[ interioare, fie n educarea
angaja\ilor pentru reducerea cantit[\ii de
ap[ folosite, urm[rindu-se `i diminuarea cos-
turilor cu utilit[\ile. Restul de 47% nu de\in
o strategie de minimizare a consumului de
ap[, ntruct nu o consider[ oportun[. Astfel,
respectivele companii consider[ c[ volumul
de ap[ consumat[ nu necesit[ management,
fiind nesemnificativ.
La industrie/produc\ie, 77% din compa niile
respondente nu au colectat apa de ploaie,
considernd fie c[ nu se justific[ respectiva
activitate, fie sunt prioritate alte ac\iuni. 8%
din respondente au colectat apele pluviale,
57
Green Business Index 2012
dar nu le-au utilizat, iar 15% au colectat apa
de ploaie `i au folosit-o ca rezerv[ pentru
stingerea incendiilor.
31% din companiile de la industrie
/produc\ie nu au recirculat apa utilizat[,
neexistnd tehnologie disponibil[ n acest
sens, iar 54% au reutilizat mai pu\in de 50%
din apa folosit[. Pe de alt[ parte 15% din
respondente au recirculat mai mult de 75%
din cantitatea de ap[ utilizat[. n majoritatea
cazurilor, au fost folosite circuite de r[cire `i
pompe de recirculare.
Consumul de energie
La industrie/produc\ie, 16% din compa -
niile respondente nu au implementat un
sistem de contorizare, reglaj `i control ale
consumului de energie termic[, fie pentru
c[ au un furnizor centralizat, fie pentru c[
sistemul de ventila\ie este cel care asigur[
nc[lzirea. 46% au doar sistem de contorizare,
iar 23% au implementat un sistem att de
contorizare ct `i de reglare automat[ n fun-
c\ie de parametrii calitativi `i/sau cantitativi.
Companiile r[mase, n procent de 15%, au
`i un sistem de management energetic, pe
lng[ cel de contorizare `i automatizare.
La sectorul servicii/comer\, 55% din com-
paniile respondente nu au niciun sistem
de contorizare a consumului de energie
termic[, majoritatea considernd c[ nu este
cazul, iar 9% folosesc sisteme ce realizeaz[
doar contorizarea. Pe de alt[ parte, 27%
din companii au sisteme cu func\ionalitate
multipl[, att de contorizare, ct `i de re-
glare, care poate fi manual[ sau automat[.
Restul de 9% au implementat `i un sistem de
management energetic. Valorile lunare ale
consumului termic indicate de companii au
fost foarte diverse, cel mai mare consum fiind
de aproximativ 360.000 kWh.
Chestionarul GBI 2012 a analizat `i sursele
proprii de producere a energiei termice.
Astfle, la industrie/produc\ie, 47% din com-
paniile respondente nu au produs energie
termic[, iar 33% au produs energie termic[
din surse clasice alimentate cu combustibili
conven\ionali, ca de exemplu gaz, c[rbune `i
CLU (combustibil lichid u`or).
Doar 20% folosesc energia regenerabil[, con-
stituit[ de biogaz, biomas[ sau biocom bustibili,
pentru a produce energie termic[, dar chiar `i
n cazul acestor companii mai pu\in de 50% din
energia termic[ este produs[ astfel, fiind vorba
de companii din industria alimentar[, care
valorific[ energetic de`eurile vegetale.
Gradul de cointeresare a angaja\ilor cu pri-
vire la eficientizarea consumurilor este un
alt aspect vizat de chestionarul GBI 2012.
Rezultatele arat[ c[, la industrie / produc-
\ie, 8% din companiile respondente nu `i-au
instruit personalul cu privire la ra\ionalizarea
consumului de c[ldur[, ntruct majoritatea
energiei termice este consumat[ n scop
58
Green Business Index 2012
tehnologic, `i nu direct pentru angaja\i. Pe de
alt[ parte, 23% din respondente au luat m[suri
de con`tientizare a unui procent de 50 pn[
la 75% din angaja\i, iar 69% din respondente
`i-au instruit peste 75% din salaria\i pentru
eficientizarea consumului termic.
La servicii/comer\, 33% din companiile
respondente nu `i-au informat angaja\ii
cu privire la ra\ionalizarea consumului de
energie termic[, neconsidernd oportun[
aceast[ activitate. Pe de alt[ parte, 17%
`i-au instruit ntre 50 `i 75% din angaja\i iar
50% au reu`it s[ con`tientizeze peste 75% din
personal. Metodele de cointeresare folosite
au fost, de cele mai multe ori, `edin\ele de
instruire sau afi`ele informative.
La industrie/produc\ie, 92% din compa niile
respondente `i-au instruit peste 75% din
personal referitor la ra\ionalizarea consumului
de electricitate, iar restul de 8% `i-au educat
angaja\ii n acest sens n propor\ie de 50
pn[ la 75%.
La servicii/comer\, 83% din companiile
respondente au declarat c[ peste 75% din
angaja\ii lor sunt instrui\i n vederea reducerii
consumului de electricitate. 8% `i-au informat
ntre 50 `i 75% din personal, iar 9% din
companii nu `i-au informat angaja\ii cu privire
la ra\ionalizarea consumului de electricitate.
Companiile evaluate sunt de dimensiuni eco-
no mice variate, ele nregistrnd consu muri
medii lunare ntre 125 kW `i 317000 kW.
Un impact major asupra mediului l au emisiile
de dioxid de carbon generate n urma arderii
combustibililor fosili, iar chestionarul GBI 2012
a inventariat tipurile de combustili folosite
cu prec[dere de companiile respondente `i
m[sura n care componentele de mediu se
reg[sesc pe facturile de utilit[\i.
La sectorul industrie/produc\ie, 29% din
companiile respondente au declarat c[ nu
folosesc combustibili fosili, dar motivele
invocate sunt pu\in credibile. Astfel, respec-
tivele companii au explicat c[ nu exist[
combustibili fosili sau c[ nu sunt necesari,
sau c[ se folose`te n schimb energie ter mic[,
neindicnd sursa de combustibili.
Pe de alt[ parte, 57% din respondente au
raportat c[ utilizeaz[ combustibili fosili
gazo`i, cel mai adesea gaz natural, 7% ard
combustibili fosili lichizi, mai precis \i\ei, iar
restul de 7% folosesc att combustibili fosili
lichizi ct `i gazo`i.
La servicii/comer\, 25% din companiile
respondente nu au folosit combustibili fosili.
Companiile utilizeaz[ n special combustibili
fosili gazo`i, un procent de 67% din
respondente indicnd aceast[ preferin\[, iar
8% din companii ard combustibili lichizi.
La industrie/produc\ie, 80% din compa-
niile respondente au declarat c[ nu folo sesc
combustibili regenerabili, ntruct teh no-
f[r[ sisteme de contorizare
doar contorizare
contorizare `i reglare manual[
contorizare `i reglare automat[
contorizare, automatizare `i sisteme
de management energetic
55%
18%
9%
9%
9%
CONTORIZAREA CONSUMULUI
DE ENERGIE TERMIC{ - servicii / comer\
59
Green Business Index 2012
TIPURI DE COMBUSTIBILI FOSILI FOLOSI|I
industrie / produc\ie
compania nu folose`te combustibili
fosili
compania folose`te combustibili
fosili gazo`i
compania folose`te combustibili
fosili lichizi
compania folose`te att
combustibili fosili lichizi, ct `i
gazo`i
29%
7%
57%
7%
logiile de produc\ie sunt pe baz[ de com-
bustibili conven\ionali, n special gaz natural.
Pe de alt[ parte, 20% din respondente, toate
din industria alimentar[, utilizeaz[ biogaz,
consumul mediu lunar fiind de circa 14500
metri cubi.
La servicii/comer\, 82% din companiile
respondente nu folosesc combustibili ne-
conven\ionali, cauza principal[ fiind lipsa
echipamentelor care s[ func\ioneze pe baza
acestor tipuri de combustibil. 8% din companii
ard biomasa, iar 8% biocombustibili.
La industrie/produc\ie, 25% din compa niile
respondente au declarat c[ pe facturile lor
de utilit[\i nu se reg[sesc componente de
mediu, iar 59% au indicat detalierea compo-
nentelor de mediu, cel mai adesea referitoare
la provenien\a din cogenerare `i de\inerea
de certificate verzi, doar n cazul facturilor la
electricitate. 8% au identificat componente
de mediu pe facturile la energie termic[, iar
restul de 8% au identificat componente de
mediu, cu privire la cogenerarea de nalt[
eficien\[, att pe facturile de energie electrica
ct `i pe cele de energie termic[.
Chestionate dac[ pe facturile lor de utilit[\i
se reg[sesc componentele de mediu, 17%
din companiile respondente de la sectorul
servicii/comer\ au demonstrat, direct sau
indirect, c[ nu n\eleg sensul ntreb[rii,
declarnd c[ nu `tiu la ce se refer[ sau nu
sunt sigure de r[spuns.
Pe de alt[ parte, 8% din respondente nu
au facturi de utilit[\i cu detalierea com-
ponentelor de mediu. Totu`i, majo ritatea de
59% de\in facturi de electricitate cu informa-
\ii referitoare la componentele de mediu,
cum ar fi cantit[\ile de resurse consumate,
sursele de provenien\[ a energiei, indicarea
ponderii energiei din surse regenerabile `i
contribu\ia din cogenerare. 8% au facturi
de combustibili cu specifica\ii cu privire la
componentele de mediu, iar restul de 8% au
identificat componente de mediu pe facturi
att de electricitate, ct `i de combustibil.
Eficien\a energetic[
Dat fiind caracterul neregenerabil al resur-
selor energetice fosile `i necesitatea iden-
tific[rii unor solu\ii viabile pentru actuala criz[
energetic[, nivelul investi\iilor n efi cien\[
energetic[ devine un indicator f[r[ echivoc al
sustenabilit[\ii companiilor.
Chestionarul Green Business Index a iden ti-
ficat aspectele de eficien\[ energetic[ vizate
de programele investi\ionale ale companiilor
respondente `i cuantumul acestora, raportat
la cifrele de afaceri.
La industrie/produc\ie, 39% din compa niile
respondente nu au implementat un program
investi\ional pentru proiecte de eficien\[
energetic[, motivnd c[ pla nul de investi\ii
60
Green Business Index 2012
n acest sens fie a fost deja implementat,
fie urmeaz[ s[ se imple menteze n viitorul
apropiat. 23% au realizat investi\ii pentru
modernizarea `i nlo cuirea echipamentelor
consumatoare de energie electric[, iar
restul de 38% s-au axat pe finan\area
proiectelor dedicate reducerii consumului
de electricitate `i a emisiilor poluante.
38% din companiile din sectorul servicii
/comer\ nu au implementat un program
investi\ional pentru proiecte de eficien\[
energetic[, lipsa de fonduri fiind principalul
impediment. 23% au investit pentru moder-
nizarea echipamentelor consu matoare de
energie, iar 31% au optat pentru proiecte de
reducere a consumului. Restul de 15% au alte
tipuri de proiecte de eficien\[ energetic[, de
exemplu generarea de energie alternativ[.
La sectorul industrie/produc\ie, 78% din
companiile respondente care au derulat
proiecte de eficien\[ energetic[ au alocat
mai pu\in de 1% din cifra de afaceri pentru
implementarea acestora. 11% au cheltuit
ntre 1,5 `i 2% din CA n acest sens, iar
companiile r[mase, n procent tot de 11%,
au alocat proiectelor de eficien\[ energetic[
mai mult de 2,5% din CA.
La servicii/comer\, 54% din companiile res-
pondente nu au alocat bani pentru pro-
iecte de eficien\[ energetic[, invocndu-se
insuficien\a fondurilor, lipsa de feza bi litate
a proiectelor investi\ionale sau incom pa ti-
bilitatea cu profilul activit[\ii. Pe de alt[ parte,
31% au alocat mai pu\in de 1% din cifra de
afaceri c[tre astfel de proiecte, 7% au acordat
ntre 1 `i 1,5% din cifra de afaceri, iar 8% au
repartizat peste 2,5% din cifra de afaceri c[tre
acest tip de programe investi\ionale.
Companiile au avut n vedere, printre altele,
reabilitarea termic[ a cl[dirilor, reducerea
con sumului de energie electric[, instalarea
nc[lzitoarelor de ap[ menajer[ cu panouri
solare `i nlocuirea centralelor termice
neper formante.
Materii prime `i materiale
n secolul 20, extrac\ia materialelor de cons-
truc\ie a crescut de 34 de ori, a mine reurilor
`i mineralelor de 27 de ori, a combustibililor
fosili de 12 ori, iar a biomasei de 3,6 ori.
Exploatarea resurselor naturale a atins un
nivel f[r[ precedent `i omenirea a nceput
s[ se preocupe de utilizarea eficient[ a
resurselor cnd activit[\ile extractive au
devenit mai costisitoare `i au necesitat
tehnologii mai sofisticate. Astfel, pentru a
men\ine dezvoltarea economic[ `i pentru a
asigura sustenabilitatea acesteia, este impe-
rativ[ reducerea folosirii resurselor la nivel
global.
Primul pas pentru un management corect al
resurselor este calcularea `i monitorizarea
cantit[\ilor consumate. Statisticile GBI 2012
arat[ c[, la industrie/produc\ie, 84% din
companiile respondente au implementat un
sistem informatic de gestiune, care acoper[
integral comenzile `i stabile`te necesarul de
materii prime, iar 8% au raportat o acoperire
par\ial[ a comenzilor `i necesarului prin
inter mediul sistemului de gestiune imple-
mentat. Restul de 8% nc[ nu de\in un astfel
de sistem, dar `i-au manifestat inten\ia de a
implementa unul n viitorul apropiat.
Pentru a se evita, pe ct posibil, gene rarea
de de`euri, sunt necesare tehnologii low
waste, cu eficien\[ maxim[, care mini-
mizeaz[ pierderile n produc\ie. Cifrele nre-
gistrate n GBI 2012 sunt optimiste din acest
punct de vedere.
La industrie/produc\ie, 62% din com-
paniile respondente au nregistrat pierderi
n produc\ie mai mici de 1% din totalul de
61
Green Business Index 2012
INVESTI|II PENTRU EFICIEN|{ ENERGETIC{
servicii / comer\
f[r[ investi\ii pentru eficien\[
energetic[
pentru modernizarea/nlocuirea
echipamentelor consumatoare de
energie electric[
pentru reducerea consumului de
energie
pentru alte m[suri de eficientizare
38%
23%
8%
31%
materie prim[ folosit[, de`eurile rezultnd
de exemplu din neconformit[\i de execu\ie.
n cazul a 15% din respondente pier-
de rile n produc\ie au fost ntre 1 `i 5%,
datorate tehnologiilor de fabrica\ie cu flux
discontinuu, iar aproape un sfert dintre
companii au avut pierderi de peste 5%,
preciznd c[ lucreaz[ n circuit nchis sau
necesit[ schimb[ri ale materialelor utilizate
n produc\ie.
Pentru a asigura sustenabilitatea sistemelor
de produc\ie este necesar[ o abordare
circular[, care implic[ reciclarea `i reutiliza-
rea materialelor, astfel nct de`eurile devin
veritabile materii prime secundare.
La industrie/produc\ie, 23% din compa niile
respondente nu folosesc materiale reciclate
sau reutilizate n procesul de pro ductie,
motivnd fie c[ utilizeaz[ doar materie prim[
virgin[, produsele co mer cializate fiind astfel
de o calitate superioar[, fie c[ procesele
tehnologice nu permit utilizarea materialelor
reciclate, fie domeniul de activitate, cum ar
fi cel alimentar, nu permite introducerea de
componente reci clate n produse.
Pe de alt[ parte, 62% din respondente includ
n produsele fabricate un procent de sub
5% de materiale reutilizate, fiind vorba de
ambalaje secundare, pe baz[ de hrtie sau
carton `i de fier. Restul de 15% au introdus n
procesul de productie peste 30% materiale
reciclate, mai precis metal, sticl[ `i carton.
La industrie/produc\ie, 85% din compa-
niile respondente nu comercializeaz[ niciun
produs care s[ con\in[ materiale reciclabile,
fie pentru c[ specificul activit[\ii nu permite
acest lucru, fie pentru c[ tehnologia de
fabri ca\ie nu poate fi adaptat[ n acest sens.
Doar 15% fabric[ `i produse pe baz[ de
materiale reciclabile, dar propor\ia acestora
nu dep[`e`te jum[tate din canti tate, fiind
vorba de posi bili tatea valorific[rii ulterioare
prin reciclare a con\inutului de metale.
Resurse umane
Sustenabilitatea unei companii este dat[ `i
de nivelul de implicare `i preg[tire al angaja-
\ilor, care are drept rezultat o cultur[ organiza-
\ional[ puternic[.
Chestionarul GBI 2012 a analizat modul de
gestionare a resurselor umane, de la siste-
mele de eviden\[ a personalului, la gradul
de instruire a personalului, cu sau f[r[
componente legate de protec\ia mediului,
la stimularea productivit[\ii muncii prin
scheme de bonusare, pn[ la gradul de
realizare a obiectivelor cuprinse n strategia
de dezvoltare a resurselor umane.
La industrie/produc\ie, 25% din com paniile
respondente folosesc sistemul de pontaj
clasic, de semnare a condicii de prezen\[,
62
Green Business Index 2012
PROCENTUL DE MATERIALE RECICLATE
FOLOSITE N PROCESUL DE PRODUC|IE
nu folosesc materiale
reciclate/reutilizate n procesul
de produc\ie
<5% materiale reciclate
n procesul de produc\ie
>30% materiale reciclate
n procesul de produc\ie
23%
62%
15%
31% utilizeaza un sistem informatic de eviden-
\[ a orelor lucrate de personal, iar n cazul unui
procent de 38% din respondente pontajul se
face cu card de acces. 8% din responden\i au
indicat folosirea n paralel a sistemul clasic cu
cel pe baz[ de card de acces.
La sectorul servicii/comer\, 8% din com-
pa niile respondente nu au niciun sistem
de pontaj a personalului, n timp ce 34%
folosesc un sistem clasic, al condicii de
prezen\[. Personalul a 33% din companii
ponteaz[ manual, iar angaja\ii a 25% din
companii au carduri de acces, cu pontare
automat[.
La industrie/produc\ie, toate companiile
au efectuat instruiri ale personalului n
decursul anului de raportare 2011. Astfel,
38% din companiile respondente au derulat
programe de specializare `i calificare a
personalului, dar f[r[ neintegrnd `i compo-
nente legate de protec\ia mediului.
mbucur[tor este faptul c[ 62% din respon-
dente au inclus `i componente referitoare
la protec\ia mediului n programele de
instruire derulate pentru angaja\i.
La sectorul servicii/comer\, 8% din com-
paniile respondente nu au derulat pro grame
de instruire a personalului, din lips[ de fon-
duri. Pe de alt[ parte, 34% din companii `i-
au `colarizat angaja\ii pentru o mai bun[
cali ficare profesional[, dar far[ a include `i
elemente de protec\ia mediului. Restul de
58% din companii au declarat c[ educarea
salaria\ilor lor a cuprins `i con`tientizare
ecologic[.
La industrie/produc\ie, 7% din companiile
respondente nu `i-au promovat angaja\ii, `i
nici nu le-au acordat prime n 2011, neindicnd
motivul pentru care nu au f[cut acest lucru.
Totu`i, jum[tate dintre respondente `i-au
premiat mai pu\in de 25% din salaria\i n fun -
c\ie de performan\e, fie prin avans[ri, fie
prin bonusuri salariale.
Pe de alt[ parte, 43% din respondente
au implementat scheme de bonusare sau
promovare a peste 50% din personal. La
sectorul servicii/comert, cu excep\ia a 2
companii dintre care una are angajat unic,
iar cealalt[ nu de\ine date exacte, toate
com paniile respondente au declarat c[ au
stimulat productivitatea angaja\ilor prin
bonusuri sau promov[ri. Astfel, 60% din
companii au aplicat astfel de m[suri pentru
mai pu\in de 25% din angaja\i, iar 40% au
dat prime `i `i-au promovat peste 50% din
personal.
La industrie/produc\ie, 7% din companiile
respondente nu `i-au fixat obiective de dez-
voltare a resurselor umane, 8% au ndeplinit
mai pu\in de jum[tate dintre \intele stabilite
n acest sens, iar alte 8% au raportat un grad
de realizare a obiectivelor ntre 50 `i 75%.
63
Green Business Index 2012
SISTEMELE DE EVIDEN|{ A PERSONALULUI
servicii / comer\
f[r[ sistem de pontaj
cu pontaj pontaj clasic
card acces `i de pontare manual[
card de acces `i pontare automat[
8%
25%
33%
34%
Pe de alt[ parte, 69% din respondente au
reu`it s[-`i ating[ peste 75% din obiectivele
de dezvoltare a resurselor umane.
La sectorul servicii/comer\, 17% din
companii nu au o strategie de dezvoltare a
resurselor umane, din cauza num[rului redus
de an gaja\i. n acela`i timp, 8% au ndeplinit
sub 50% din obiectivele strategiei de dez-
voltare a resurselor umane, mai exact pe cele
referitoare la instruire.
Marea majoritate a respondentelor, de 75%,
au realizat peste 75% din obiective, ca de
exemplu mic`orarea fluctua\iei de personal,
specializarea unui numar ct mai mare de
angaja\i prin participarea la cursuri, evaluarea
permanent[, schimbarea modului de rapor-
t[ri statistice, realizarea de sondaje de opinie
pentru angaja\i `i instruirea periodic[ de
s[n[tate `i securitate n munc[ `i situa\ii de
urgen\[.
Birotic[ `i papet[rie
Preocup[rile unei companii pentru protec\ia
mediului `i conservarea resurselor se reflect[
`i n vechimea echipamentelor electronice `i
tipul de consumabile folosite.
Astfel, dispozitivele de genera\ie nou[ sunt
mai eficiente energetic `i au componente
cu un grad de toxicitate redus, o serie de
etichete ecologice fiind dezvoltate special
pentru IT, pentru a indica ecodesign-ul, re-
ci clarea `i emisiile de CO2. De exemplu,
eticheta Greenguard certific[ produsele
care emit cantit[\i minime de dioxid de car-
bon, TCO certific[ performan\a de mediu a
produselor, lund n calcul ntregul ciclu de
via\[, iar binecunoscuta Energy Star sem-
naleaz[ consumul sc[zut de energie.
Statisticile GBI arat[ c[, la industrie/produc-
\ie, 23% din companiile respondente folo sesc
echipamente IT vechi de 5 pn[ la 10 ani, iar
aproape un sfert utilizeaza aparatur[ cu o
vechime ntre 3 `i 5 ani. Pe de alt[ parte, mai
mult de jum[tate dintre respondente, 53%,
de\in PC-uri, imprimante `i alte echipamente
conexe mai noi de 3 ani. Una dintre companii
chiar a semnalat c[ au o procedur[ de nlo-
cuire a aparaturii la fiecare 3 ani.
La servicii/comer\, 27% din companiile
respondente folosesc echipamente IT (impri-
mante, scannere, PC-uri, laptop-uri, telefoane
fixe, centrale telefonice, etc) vechi de cinci
pn[ la 10 ani, 34% utilizeaz[ echipamente IT
cu o vrst[ cuprinsa ntre trei `i cinci ani, iar
restul de 33% au astfel de echipamente mai
noi de trei ani.
Dac[ echipamentele IT de genera\ie nou[
permit economisirea de energie, aceasta
poate fi ob\inut[ `i prin reciclarea hrtiei.
Astfel, prin reciclarea unei tone de hrtie se
economisesc 4100 de kilowatti de energie
electric[, 17 copaci sunt salva\i de la t[iere
`i se evit[ umplerea unei gropi de gunoi cu 3
64
Green Business Index 2012
VECHIMEA ECHIPAMENTELOR IT
servicii / comer\
ntre 5-10 ani
ntre 3-5 ani
mai noi de 3 ani
27%
37%
36%
metri cubi. De asemenea, se cheltuie cu 70%
mai pu\in[ energie pentru fabricarea hrtiei
reciclate dect pentru producerea ei din
materie prim[.
Statisticile GBI arat[ c[, la industrie/produc\ie,
13% din respondente printeaz[ fa\[-verso
mai pu\in de 50% din documente, iar 40%
din companii listeaz[ pe ambele p[r\i ntre
50 `i 75% din documente. Propor\ia celor
care practic[ printatul fa\[-verso n cazul a
peste 75% din documente este de aproape
jum[tate (47%).
La servicii/comer\, 34% din companii
printeaz[ fa\[-verso mai pu\in de 50% din
documente, 33% printeaz[ astfel ntre 50
`i 75% din documente, iar restul de 33%
printeaz[ pe ambele p[r\i peste 75% din
documente.
La industrie/produc\ie, 77% din compa niile
respondente folosesc doar hrtie obi` nuit[,
nereciclat[, aceast[ preferin\[ fiind motivat[
de pre\ul mai mic `i de calitatea superioar[,
compatibil[ cu imprimantele. Totu`i, 7% utili-
zeaz[ pentru printare mai pu\in de 50% hrtie
fabricat[ din de`euri de hrtie, iar 8% imprim[
documentele pe hrtie reciclat[ ntr-o m[sur[
care variaz[ ntre 50 `i 75%. Doar 8% au indicat
un procent de utilizare a hrtiei reciclate de
peste 75%.
La servicii/comer\, 42% din companiile res -
pondente folosesc pentru printat hrtie obi`-
nuit[, nereciclat[, n timp ce jum[tate din
respondente au raportat c[ mai pu\in de 50%
din foile utilizate pentru printat sunt din hrtie
reciclat[. Pe de alt[ parte, n cazul a doar 8%
din respondente printeaz[ pe hrtie fabricat[
din de`euri de hrtie.
Amprenta ecologic[
M[sura impactului activit[\ilor economice
asupra mediului este redat[ cel mai fidel
de amprenta ecologic[, care reprezint[ su-
prafa\a de uscat `i luciu de ap[ necesare
pentru a asigura resursele pentru consum `i
a asimila de`eurile produse de o popula\ie
cu un anumit standard de via\[. A fost foarte
folosit[ pentru a ilustra nonsustenabilitatea
majorit[\ii sistemelor socioeconomice n ra-
port cu dimensiunile teritoriului acestora
`i cu capacitatea de produc\ie a resurselor
regenerabile primare. Metoda de calculare
a amprentei ecologice a companiilor a fost
dezvoltat[ ntre 2003 `i 2007 `i incorporeaz[
toate tipurile de consum, precum `i de`eurile
generate, efluen\ii deversa\i `i emisiile. Anul
acesta, chestionarul GBI 2012 a inventariat
suprafe\ele ocupate de companii, att pen-
tru industrie/produc\ie, ct `i pentru servicii
/comer\, urmnd ca toate categoriile de
con sumuri raportate de companii s[ fie con-
vertite n hectare `i apoi raportate la res-
pectivele suprafe\e, pentru a genera indi catori
complec`i de mediu.
La industrie/produc\ie, 14% din compa niile
respondente `i desf[`oar[ activitatea pe o
65
Green Business Index 2012
PRINTAREA DOCUMENTELOR FA|{ / VERSO
servicii / comer\
mai pu\in de 50% din documente
ntre 50-75% din documente
peste 75% din documente
34%
33%
33%
suprafa\[ cuprins[ n medie ntre 200 `i 500
de metri p[tra\i, iar 86% ocup[ suprafe\e ce
dep[`esc 500 mp.
La servicii/comer\, 9% din companiile
respondente nu de\in terenuri n proprietate,
iar 8% au drept de folosin\[ asupra unor
suprafe\e mai mici de 50 de metri p[tra\i.
Alte 8% folosesc suprafe\e cuprinse ntre 50
`i 200mp, iar un procent egal de companii,
tot 8%, ocup[ n medie ntre 200 `i 500 mp. Pe
de alt[ parte, 67% `i desf[`oar[ activitatea
pe suprafe\e de peste 500 de metri p[tra\i.
Resursele financiare
Pentru a ajunge la o utilizare optim[ a re sur-
selor naturale, activit[\ile economice necesit[
un management corespunz[tor al resurselor
financiare. O condi\ie obligatorie pentru a
accede la evaluarea GBI 2012 a fost ca firmele
participante s[ nu fie n insolven\[, faliment,
lichidare, s[ nu aib[ obliga\ii buge tare restante
`i s[ nu fie vizate de ordine de recuperare.
La industrie/produc\ie, 8% din companiile
respondente au declarat c[ nu gestioneaz[
eficient resursele financiare pentru a minimiza
consumul de resurse materiale `i de alt[
natur[, nepreciznd motivul pentru care nu
fac acest lucru. Pe de alt[ parte, aproape un
sfert din respondente `i administreaz[ banii
astfel nct s[ economiseasc[ resursele de
energie `i s[ evite pierderile tehnologice.
8% aplic[ un management al finan\elor `i al
resurselor axat pe reutilizarea anumitor linii
de produc\ie `i reducerea la maxim `i reci-
clarea ambalajelor. 61% din companii
n corporeaz[ eficien\a n procesul de gestio-
nare a resurselor financiare, unele dintre
aceste respondente avnd chiar departa-
mente de controling financiar care monitori-
zeaz[ fluxurile de bani `i verific[ ncadrarea
cheltuielilor n \inte sau structuri de cash-
pooling ce eficientizeaz[ utilizarea de resurse
financiare.
ntrebate dac[ gestioneaz[ eficient re sursele
financiare pentru a minimiza consumul de
resurse materiale sau de alta natur[, un sfert
dintre companiile respondente de la sectorul
servicii/comer\ au demonstrat fie direct, fie
indirect, c[ nu n\eleg conceptul de eficien-
\[ financiar[.
Astfel, unele dintre respectivele respondente
au declarat c[ nu sunt sigure dac[ realizeaz[
gestionarea eficient[ a resurselor, altele au
afirmat direct c[ nu n\eleg despre ce este
vorba, iar altele au declarat c[ aplic[ un
management eficient al resurselor financiare,
dar c[ au costuri mai mari cu resursele
materiale. Pe de alt[ parte, 17% au indicat un
grad de eficien\[ a gestion[rii resurselor
financiare ntre 25 `i 50%, iar restul de 58% au
o eficien\[ de peste 75% a folosirii banilor
pentru a reduce consumul de resurse mate-
riale `i de alt[ natur[. n acest sens, companiile
66
Green Business Index 2012
TIPURI DE HRTIE FOLOSITE PENTRU
PRINTAREA DOCUMENTELOR
folosesc doar hrtie obi`nuit[,
nereciclat[
<50% din hrtia folosit[ este hrtie
reciclat[
ntre 50 `i 75% din hrtia folosit[
este hrtie reciclat[
peste 75% din hrtia folosit[ este
hrtie reciclat[
77%
8%
7%
8%
industrie / produc\ie
respondente utilizeaz[ indicatori de perfor-
man\[, sisteme personalizate de logistic[,
politici de selec\ie a furnizorilor `i proceduri
de control al costurilor.
Pentru a implementa proiecte de dezvoltare,
fondurile proprii nu sunt ntotdeauna sufici-
ente, iar accesul la finan\are este esen\ial n
acest sens. Totu`i, la industrie/produc\ie, 64%
din companiile respondente nu au ob\i -
nut cofinan\are, explicnd fie c[ nu le-au fost
aprobate proiectele, fie c[ nu au accesat
programe de finan\are, fie c[ sunt oricum
finan\a\i prin structura de cashpooling de la
firma mam[ din str[in[tate.
Pe de alt[ parte, 36% au obtinut cofinan-
\are, una dintre sursele indicate fiind POS
CCE 2007-2013.
La sectorul servicii/comer\, 83% din companii
nu au ob\inut cofinantare, explicnd faptul c[
nu a fost necesar[ sau nu a fost solicitat[, iar
restul de 17% au ob\inut fonduri suplimentare
de la Uniunea European[ pentru proiecte
de modernizare a infrastructurii sau pentru
training.
profil Ursus Breweries/
C`tig[tor GBI Utilizarea resurselor
(industrie/produc\ie)
Ursus Breweries, parte a grupului SABMiller
PLC, unul dintre cei mai mari produc[tori de
bere din Romania, `i-a fixat 10 priorit[\i de
dezvoltare durabil[ pe care s[ `i bazeze
eforturile de cre`tere a unei afaceri sustenabile.
Astfel, Ursus Breweries a aplicat un mana-
gement al utiliz[rii apei `i a avut n vedere
minimizarea cantit[\ii de ap[ folosite. 90%
din instala\iile de ap[ au o vechime ntre 10 `i
15 ani `i toate sursele de ap[ sunt contorizate,
utilizndu-se debitmetre meca nice, ultraso-
nice sau ultrasonice cu citire de la distan\[.
Un procent de pn[ la 50% din apa utilizat[ a
fost recirculat[, avnd ca scop principal
r[cirea echipamentelor.
Ursus Breweries a utilizat, n medie, n anul
2011, o cantitate de 157.000.000 de litri pe
lun[ iar sursele de ap[ au fost re\eaua
municipal[ `i forajele. 98% din cantitatea de
ap[ este utilizat[ n scop tehnologic, ns[
consumul mediu lunar a sc[zut cu 15-25%
datorit[ proiectelor de investi\ii `i ac\iunilor
opera\ionale pentru reducerea consumului
specific de ap[, randamentul folosirii apei
fiind de circa 27%. De asemenea, programul
investi\ional pentru proiecte de eficien\[
energetic[ implementat de companie a vizat
modernizarea `i nlocuirea echipamentelor
consumatoare de energie electric[. Suma
investit[ s-a ridicat la peste 2.000.000 lei iar
cantitatea de energie economisit[ este de
aproximativ 6.000.000 kWh.
Pentru proiectele de eficien\[ energetic[
s-au alocat circa 10.000.000 lei n proiecte de
67
Green Business Index 2012
reducere a consumurilor specifice de ap[ `i
energie ce au cuprins toate ariile de la
produc\ie pn[ la transport sau consum.
Proiectele de mbun[t[\ire a eficien\ei ener-
getice la producere au vizat manage mentul
compresoarelor de aer `i alocarea de echi-
pa mente frigorifice dimensionate cerin\elor
procesului de produc\ie, la transport au
constat n principal n izola\ii termice iar la
consum au constat n principal n instalare
de contoare pentru ntocmirea de bilan\uri
ener getice. Un procent de peste 75% din
num[rul de angaja\i au fost instrui\i cu
privire la ra\ionalizarea consumului de ener-
gie electric[, consumul mediu lunar fiind de
2.700.000 kWh.
Compania a produs lunar n medie o cantitate
de 35.580.000 MJ energie termic[ iar mai pu\
in de 50% din energia produs[ provine din
combustibili neconven\ionali `i a implementat
un sistem de contorizare `i reglare automat[
a consumului de energie termic[, media
lunar[ fiind egal[ cu energia produs[. n
acela`i timp, peste 75% din num[rul de
angaja\i ai companiei sunt instrui\i cu privire
la ra\ionalizarea consumului de energie
termic[.
Componentele de mediu sunt identificate pe
facturile la energie electric[, eticheta ener-
getic[ fiind transmis[ anual de c[tre furnizor.
Ursus Breweries folose`te combus tibili fosili
gazo`i, consumul lunar fiind n medie circa
32.000.000 MJ din care 2.800.000 MJ provin
din arderea biogazului, combustibil rege
nerabil. Pentru toate comenzile, compa nia a
implementat un sistem informatic de
gestiune, iar n procesele de produc\ie se
folosesc materiale reciclate, astfel c[ la fabri-
carea dozelor s-au folosit n anul 201150%
astfel de material, iar n cazul sticlelor
procentul fiind de 80%. Totodat[, compania
folose`te pentru evi den\a personalului
cardul de acces `i pon tarea automat[, iar
angaja\ii lucreaz[ n medie 40 de ore pe
s[pt[mn[. 75% din ace`tia au fost instrui\i n
cadrul programelor de `colarizare derulate
de companie. Un procent de 50% din salaria\i
au fost promova\i sau au primit bonusuri n
anul 2011. Din obiectivele cuprinse n
strategia de dezvoltare a resurselor umane
peste 75% au fost realizate, mbun[t[\indu-
se n special pa chetul beneficiilor de s[n[tate
acordate angaja\ilor.
Echipamentele IT folosite sunt mai noi de 3
ani n propor\ie de 90%. Suprafa\a total[ a
unit[\ilor de produc\ie ale companiei este de
188.352 mp. Per total Ursus Breweries n-
cearc[ s[ foloseasc[ ct mai mult din resur-
sele disponibile pentru a deveni mai eficient[
economisind astfel bani `i materii prime,
reducnd totodat[ presiunea asupra servi-
ciilor locale de reciclare a de`eurilor. Pentru
eforturile depuse pn[ acum, Green Business
Index consider[ c[ Ursus Breweries merit[
prima pozi\ie la domeniul Utilizarea resurselor,
sectorul industrie/produc\ie.
profil DHL International Romnia/
C`tig[tor GBI Utilizarea resurselor
servicii/comer\
DHL Interna\ional Romnia a reu`it n actuala
edi\ie a Green Business Index s[ se impun[ `i
la domeniul Utilizarea resurselor, pentru
sectorul servicii/comer\.
Datorit[ campaniilor interne privind eficien-
tizarea consumurilor de resurse epuizabile `i
a reloc[rii unor puncte de lucru n loca\ii noi,
dotate cu instala\ii de ap[ eficientizate (apo-
metre, func\ionare corect[, f[r[ pierderi)
consumul lunar din 2011 a sc[zut cu 15% fa\[
de cel din 2010. Compania a aplicat un mana-
gement al utiliz[rii apei care a avut ca obiectiv
reducerea costurilor prin eficien ti zarea con-
sumului de ap[. Astfel, DHL Interna\ional
Romnia a utilizat o cantitate de sub 1000 de
68
Green Business Index 2012
litri de ap[ n medie pe lun[, sursele de
alimentare fiind instala\iile municipale-or[-
`ene`ti, au organizat campanii de instruire `i
de responsabilizare a personalului `i eveni-
mente privind con`tientizarea impactului de
mediu `i eficientizarea resurselor epuizabile.
Jum[tate din instala\iile de ap[ folosite de
companie sunt mai noi de 5 ani, iar n peste
75% din loca\iile DHL Romnia consumul de
ap[ este contorizat.
De asemenea, managementul companiei a
implementat un program investi\ional privind
eficien\a energetic[ ce vizeaz[ reducerea
consumului de energie `i a emisiilor poluante.
Astfel, s-au efectuat investi\ii majore pentru
nlocuirea echipamentelor IT din motive de
eficientizare a consumului `i cre`terea perfor-
man\ei, dispozitivele nnoite fiind scanere,
computere, laptopuri, servere, tele foane fixe,
centrale telefonice, imprimante `i a celor de
nc[lzire-r[cire, aplicnd Progra mul GoGreen
`i aplica\ii dedicate m[sur[ torilor resurselor
utilizate (combustibil, energie electric[, ter-
mic[) acestea m[surnd lunar amprenta de
carbon la nivel de loca\ie, reducand astfel
consi derabil consumul fa\[ de 2010. S-a imple-
mentat un program de rennoire a flotei auto,
optndu-se pentru vehicule cu emisii mici de
gaze cu efect de ser[ `i consumuri reduse de
combustibili fosili.
In aceeasi ordine de idei, compania a alocat
fonduri pentru proiecte de eficientizare
energetic[ ce vizeaz[: redefinirea procesului
de sortare `i nc[rcare a marfii din loca\iile DHL,
pentru a p[stra ct mai mult timp u`ile nchise
`i temperatura constant[ ca mediu de lucru;
dotarea spa\iilor opera\ionale cu turbosuflante
cu aer cald; relocarea punctelor de lucru n spa-
\ii noi, cu utilit[\i contorizate, dotate cu echi pa-
mente moderne ce permit reglarea temperaturii
mediului ambiant `i a temperaturii apei
utilizate.
Majoritatea angaja\ilor companiei au fost
instrui\i cu privire la ra\ionalizarea consumului
de energie electric[ , iar consumul lunar de
energie este de 75.000 kW (date din aplica\ia
dedicata de monitorizare a amprentei de
carbon). Organiza\ia a implementat un sistem
de contorizare `i reglare automat[ a consu-
mului de energie termic[ iar consumul mediu
lunar este de 28.608 kW.
n scopul ra\ionaliz[rii consumului de energie
termic[, compania a instruit majoritatea
angaja\ilor, iar metodele folosite sunt cursuri la
angajare, cursuri eco-driving, cursuri `i raport[ri
periodice privind eficien\a de mediu, orga-
nizare de evenimente interne `i externe de
mediu, email, afi`e n loca\ii `i post[ri pe
intranet, campanii de avizare a impactului de
mediu, precum Switch it Off.
In privinta combustibililor, DHL International
Romania consum[ n medie 50.000 de litri de
industrie /
produc\ie
69
Green Business Index 2012
combustibil fosil gazos `i 115.617 litri de
combustibil fosil lichid pe lun[. Exist[ un sistem
informa\ional de eviden\[ a perso nalului cu
card de acces `i pontare manual[, iar fiecare
angajat a lucrat n medie 161 de ore pe lun[ `i
1939 pe an.
Compania a derulat programe de instruire a
personalului incluznd `i componente legate
de protec\ia mediului pentru un procent de
peste 75% din angaja\i `i a promovat sau a
acordat bonusuri pentru aproximativ 25% din
totalul salaria\ilor.
Toate obiectivele cuprinse n strategia de
dezvoltare a resurselor umane au fost reali zate
`i se refer[ la instruirea `i specializarea anga ja-
\ilor, feed-back-ul acestora, active leadership,
sondaj de opinie al angaja\ilor, revista intern[
DHL International Romnia.
Suprafa\a total[ de teren aflat[ n admi nis-
trarea companiei la nivel na\ional este peste
500 de metri p[tra\i, fiind destinat[ n principal
parc[rii autovehiculelor.
DHL International Romnia `i estimeaz[,
planific[ `i gestioneaz[ eficient resursele
pentru a atinge obiectivele stabilite prin
procese opera\ionale mbun[t[\ite continuu.
Aceste principii sunt implementate n pro cesul
de transport `i vizeaz[ nc[rcarea eficient[, un
num[r minim de manipul[ri la expediere,
verificarea performan\ei rutei, un efort fizic
redus, timpi redu`i de procesare a transportului
`i expedierilor astfel c[ a ob\i nut o eficien\[ a
gestion[rii resurselor finan ciare de peste 75%.
Elementele de mediu sunt specificate pe
fiecare tip de factur[ (electricitate, energie
termic[ `i combustibil), iar valorile de resurse
consumate sunt exprimate n KW, KWh,
gigacalorii `i metri cubi.
Compania printeaz[ peste 50% din docu-
mente fa\[-verso, iar necesarul de hrtie lunar
ajunge la 570 de topuri A4.
Pentru eficien\a planific[rii `i ges tio n[rii
resurselor, GBI acord[ DHL Interna\ional
Romnia locul 1 n domeniul Utilizarea
resurselor, sectorul servicii/comer\.
concluzii/
Criza resurselor globale a venit deja, de`i
omenirea nu vrea s[ vad[ c[ a dep[`it limi-
tele. Aceasta este doar una dintre concluziile
dezbaterilor purtate n octombrie anul acesta n
cadrul reuniunii anuale a Clubului de la Roma,
care n urm[ cu 40 de ani a lansat raportul
Limitele Cre`terii, viznd, printre altele
problema stringent[ a epuiz[rii resurselor.
Economia romneasc[ pare s[ nu reac\ioneze
ns[. Majoritatea companiilor care opereaz[ la
noi n \ar[ continu[ s[ consume resursele f[r[
a \ine cont de caracterul lor limitat.
78% din respondentele din sectorul industrie/
produc\ie `i 44% din servicii/comer\ au folosit
o cantitate mai mare de 5000 de litri de ap[ n
medie n fiecare lun[ a anului 2011.
n acela`i timp, 44% din companiile res-
pon dente din sectorul industrie/produc\ie
`i 40% din sectorul servicii/comer\, au avut un
consum de ap[ n 2011 mai mare dect n 2010.
Interesant este c[ tot 44% din respondentele
din industrie nu au calculat randamentul
folosirii apei n produc\ie.
De`i 87% din companiile respondente din
industrie/produc\ie sus\in c[ au aplicat un
management al utiliz[rii apei axat pe sc[derea
consumului de ap[, doar un procent de 15%
au colectat apa de ploaie `i oricum au folosit-o
doar n activit[\i auxiliare.
70
Green Business Index 2012
31% din companii nu au recirculat apa utilizat[,
neexistnd tehnologie disponibil[ n acest
sens, iar 54% au reutilizat mai pu\in de jum[tate
din apa folosit[.
De`i prin reciclare ar putea economisi energie
`i bani, 23% din companiile respondente nu
folosesc materiale reciclate sau reutilizate
n procesul de productie, iar 62% din res-
pondente includ n produsele fabricate un
procent de sub 5% de materiale reutilizate,
fiind vorba de ambalaje secundare, pe baz[ de
hrtie sau carton `i de fier.
n aceea`i ordine de idei, 85% din com paniile
respondente nu comercializeaz[ niciun produs
care s[ con\in[ materiale reciclabile.
Dac[ majoritatea companiilor nu manifest[
preocup[ri pentru reducerea consumului
de resurse, unele nici m[car nu \in eviden\a
respectivului consum.
Astfel, la sectorul servicii/comer\, 55% din
companiile respondente nu au niciun sistem de
contorizare a consumului de energie termic[,
majoritatea considernd c[ nu este cazul.
Doar 20% folosesc energia regenerabil[,
constituit[ de biogaz, biomas[ sau biocom-
bustibili, pentru a produce energie termic[,
dar chiar `i n cazul acestor companii mai
pu\in de 50% din energia termic[ este produs[
astfel, fiind vorba de companii din industria
alimentar[, care valorific[ energetic de`eurile
vegetale.
Nici eficien\a energetic[ nu este pe lista de
priorit[\i a companiilor. La servicii/comer\,
54% din companiile respondente nu au
alocat bani pentru proiecte de eficien\[ ener-
getic[, invocndu-se insuficien\a fon durilor,
lipsa de fezabilitate a proiectelor investi-
\ionale sau incompatibilitatea cu pro filul
activit[\ii.
Chiar `i cnd deruleaz[ proiecte de eficien\[
energetic[, sumele investite sunt mici, rapor-
tate la cifra de afaceri. Astfel, la sectorul
industrie / produc\ie, 78% din companiile res-
pon dente care au derulat proiecte de eficien\[
energetic[ au alocat mai pu\in de 1% din cifra
de afaceri pentru implementarea acestora.
Dac[ eficien\a energetic[ este un concept
poate mai greu de n\eles, nici cea financiar[
nu este u`or perceput[.
Un sfert dintre companiile respondente de
la sectorul servicii/comer\ au demonstrat fie
direct, fie indirect, c[ nu n\eleg conceptul de
eficien\[ financiar[. ntrebate dac[ ges tioneaz[
eficient banii, unele dintre res pondente au
declarat c[ nu sunt sigure dac[ reu`esc s[ fac[
acest lucru, altele au afirmat direct c[ nu n\eleg
despre ce este vorba, iar altele s-au contrazis,
sus\innd c[ aplic[ un management eficient al
resurselor financiare, dar c[ au costuri mai mari
cu resursele materiale.
servicii / comer\
71
Green Business Index 2012
72
Green Business Index 2012
V. Cl[diri
fundamentarea chestionarului /
Chestionarul GBI 2012 Starea cl[dirilor
analizeaz[ caracteristicile cl[dirilor n care `i
desf[`oar[ activitatea companiile, eviden-
\iind consumurile energetice specifice pentru
nc[lzire, apa cald[, iluminat, ventila\ie meca-
nic[ `i climatizare.
La nivel european se apreciaza c[ sectorul
cl[dirilor (reziden\ial `i industrial) este cel mai
mare utilizator de energie `i emi\[tor de CO2
- 40% din consumul energetic `i al emisiilor de
CO2. Chestionarul GBI 2012 Starea cl[dirilor
este proiectat astfel nct companiile s[
n\e lea g[ `i s[ pun[ n valoare beneficiile
utiliz[rii eficiente a energiei n cl[diri, att din
punctul de vedere al minimiz[rii impactului
asupra mediului, ct `i al diminu[rii cheltuie-
lilor legate de consumul de energie.
Chestionarul GBI 2012 Starea cl[dirilor
con\ine 18 ntreb[ri `i este mp[r\it n 5 sec-
\iuni: date generale despre cl[diri, surse `i
tehnologii de alimentare cu energie, vechimea
instala\iilor, contorizarea consumurilor `i
mana ge mentul energetic al cl[dirii.
Punctele forte ale acestui chestionar sunt
reprezentate de ntreb[rile referitoare la
mbun[t[\irea sistemelor de comunicare
pentru con`tientizarea importan\ei m[surilor
de utilizare eficient[ a energiei `i a surselor
regenerabile de energie (existen\a sistemelor
de management al energiei, contoriz[rii,
cunoa` terii fluxurilor energetice de la produ-
cere la consum pe tot lan\ul energetic etc.).
rezultate GBI 2012 /
Caracteristicile cl[dirilor
O cl[dire nu trebuie s[ fie nou[ ca s[ fie
verde. Prin recondi\ionare `i renovare, cl[-
dirile actuale se pot transforma n modele
de sustenabilitate. Astfel, printr-o abordare
holistic[ a cl[dirii mai degrab[ dect prin
tratarea separat[ a func\iilor acesteia, se
poate ajunge la o reducere semnificativ[ a
consumurilor `i emisiilor de gaze cu efect
de ser[. Aceasta este concluzia Institutului
pentru Eficien\[ Energe tic[ din Statele Unite,
care a examinat starea cl[dirilor n peste 16
\[ri de pe tot Globul.
Pentru a minimiza costurile de operare `i
impactul de mediu `i pentru a cre`te rezisten\a
cl[dirii, sunt necesare o serie de m[suri care
pot fi aplicate doar dup[ o atent[ evaluare
a tuturor caracteristicilor construc\iilor.
Ac\iunile de recondi\ionare vizeaz[ o repro-
iectare suste nabil[ a cl[dirilor `i se bazeaz[
pe `ase principii: optimi zarea poten\ialului
loca \iei, optimizarea folosirii energiei, con-
servarea apei, folosirea materialelor de con-
struc\ie durabile, mbun[t[\irea calit[\ii
aerului interior `i optimizarea practicilor ope-
ra\ionale `i de mentenan\[.
Amplasarea cl[dirilor
Evaluarea st[rii cl[dirilor ncepe prin identi-
ficarea locului de amplasare, precum `i a des-
tina\iei cl[dirii.
73
Green Business Index 2012
Statisticile GBI 2012 arat[ c[, la industrie/
produc\ie, 67% din companiile respon-
dente `i desf[`oar[ activitatea n localitate,
iar 33% n afara localit[\ii. Cl[dirile ocupate
sunt reprezentate ntr-o mai mic[ m[sur[ de
birouri, `i ntr-o mai mare m[sur[ de fabrici,
hale de produc\ie, ateliere, depozite sau, la
cteva companii, instala\iile tehnologice sunt
amplasate chiar n aer liber.
La servicii/comer\, 82% din companiile res pon-
dente `i desf[`oar[ activitatea n localitate, iar
18% n afara localit[\ii. Majoritatea cl[dirilor
ocupate sunt de birouri, existnd `i cteva
companii care au hale `i depozite.
La industrie/produc\ie, n 29% din cl[diri sunt
ocupate de birouri, 31% sunt folosite n scop
industrial, fiind vorba de hale `i ateliere,
24% reprezint[ spa\ii de depozitare, iar
16% sunt ntrebuin\ate n alte scopuri, ca de
exemplu pentru anexe, cabine, posturi de
recep\ie marf[, ad[posturi pentru animale
sau nefolosite deloc, n cazul cl[dirilor aflate
n conservare.
La servicii/comer\, 62% din cl[diri sunt utilizate
n scopuri administrative, iar 9% pentru
depozitare. n 19% din cazuri, cl[dirile au
destina\ie industrial[, iar 10% sunt anexe, cu
alt[ folosin\[.
Sursele de nc[lzire
Urm[torul pas n evaluarea st[rii cl[dirilor este
determinarea surselor de energie folosite
pentru nc[lzirea spa\iilor `i a apei menajere.
La industrie/produc\ie, 15% din compa niile
respondente sunt conectate la sistemul de
termoficare, 10% folosesc centrale termice
de zon[ sau de cartier, 40% au o surs[
proprie de producere a c[ldurii, ce utilizeaz[
gazul metan pentru ardere, 15% valorific[
energia termic[ rezultat[ din procesele de
produc\ie pentru nc[lzirea spa\iilor, iar 5%
de\in tehnologii de cogenerare sau trige-
nerare. Restul de 15% folosesc alte surse de
energie, cum ar fi electricitatea, instala\iile de
climatizare, arz[toarele `i tuburile radiante.
16%
birouri
indstrial[ / hal[ / atelier
depozit
alta
UTILIZAREA SPA|IILOR CL{DIRII
servicii / comer\
62%
19%
10%
9%
74
Green Business Index 2012
La servicii/comer\, 7% din companiile res-
pondente sunt conectate la re\eaua de
termoficare iar 13% utilizeaz[ centrale termice
de zon[ sau de cartier. Cele mai multe, 60%
au o surs[ proprie de energie, pe baz[ de
combustibil fosil, n principal gaz metan. 13%
de\in instala\ii proprii, care ard combustibil
regenerabil, ca de exemplu pele\ii, iar restul
de 7% folosesc pentru nc[lzire sistemele de
climatizare.
La industrie/produc\ie, n cazul a 41% din
companiile respondente nc[lzirea spa\iilor se
realizeaz[ prin corpuri statice (calorifere), 38%
nc[lzesc cl[dirile prin sisteme cu aer cald, iar
18% folosesc alte procedee.
Printre acestea se num[r[ pernele elec trice,
arz[toarele, tuburile radiante `i ventilo con-
vectoarele. Acestea din urm[ sunt de fapt
sisteme combinate de nc[lzire `i realizeaz[
climatizarea nc[perilor mult mai repede,
printr-un curent de aer pus n mi`care de un
ventilator conectat la un calorifer.
La servicii/comer\, 62% din companiile
respondente au sisteme de nc[lzire cu
corpuri statice (calorifere), n timp ce pentru
25% nc[lzirea se face cu aer cald. 6% folosesc
alte procedee de nc[lzire, ca de exemplu
ventiloconvectoarele.
La industrie/produc\ie, 20% din compa niile
respondente ob\in ap[ cald[ menajer[ de la
sistemul centralizat de termoficare, iar 13%
sunt conectate la centralele termice de zon[
sau de cartier care nc[lzesc apa menajer[.
Alte 13% folosesc sisteme locale de preparare
instant a apei calde menajere, dar 47% prefer[
s[ nc[lzeasc[ apa la boilere de acumulare, fie
electrice, fie pe baz[ de gaz.
Un procent foarte mic, de 7% din com paniile
respondente, au \evile de ap[ cald[ cuplate la
centrale termice proprii.
La servicii/comer\, 20% din companiile
respondente folosesc un sistem de preparare
locala instant pentru apa cald[ menajer[,
7% utilizeaz[ re\eaua de termoficare pentru
procurarea apei calde, 7% primesc apa cald[
SURSA DE ENERGIE UTILIZAT{ PENTRU NC{LZIRE
industrie / produc\ie
termoficare
centrala termic[ de zon[ sau cartier
sursa proprie
recuperare energetic[ din procese
de produc\ie
cogenerare / trigenerare
altele
15%
40%
5% 15%
15%
10%
75
Green Business Index 2012
menajer[ prin centrala termic[ de cartier, iar
40% folosesc boilere cu acumulare. n cazul a
13% din companii, nc[lzirea apei se realizeaz[
prin centrale termice, iar restul de 13% folosesc
att centrale termice, ct `i prin panouri solare
pentru prepararea apei calde.
La industrie/produc\ie, 10% din companiile
respondente produc energie termic[ pentru
nc[lzire cu echipamente vechi de 15 pn[
la 25 de ani, 19% folosesc echipamente care
au ntre 10 `i 15 ani, iar alte 19% utilizeaz[
echipamente cu vrsta ntre 5 `i 10 ani.
mbucur[tor este faptul c[ 52% din res-
pondente au echipamente de producere a
energiei termice pentru nc[lzire mai noi de
cinci ani.
La servicii/comer\, 6% din companiile respon-
dente produc energia termic[ pentru nc[lzire
cu echipamente mai vechi de 25 de ani, 6% au
echipamente cu vechime ntre 15 `i 25 de ani,
iar 24% folosesc echipamente cu o vechime
de 10 pn[ la 15 ani.
Pe de alt[ parte, 29% din respondente au
echipamente de producere a energiei termice
cu vechime ntre 5 `i 10 ani, iar 35% au
echipamente mai noi de 5 ani.
La industrie/produc\ie, 5% din companii
folosesc echipamente de distribu\ie a energiei
termice mai vechi de 25 de ani, iar alte 5%
utilizeaz[ echipamente vechi de 15 pn[ la
25 de ani. 20% din respondente `i desf[`oar[
activitatea n cl[diri dotate cu echipamente de
distribu\ie a energiei termice cu vrsta ntre 10
`i 15 ani, iar un sfert dintre respondente de\in
astfel de echipamente vechi de 5 pn[ la 10
ani. Pe de alt[ parte, 45% au instala\ii mai noi
de 5 ani.
La servicii/comer\, 24% din companiile
respondente folosesc echipamente de distri-
bu\ie a energiei termice pentru nc[lzire cu
o vechime ntre 10 `i 15 ani, 29% utilizeaz[
echipamente vechi de 5 pn[ la 10 ani, iar 47%
au n func\iune echipamente mai noi de 5 ani.
Climatizarea
Sistemele de climatizare `i ventila\ie pot fi
surse de poluare a aerului interior. Dac[ nu
sunt verificate, cur[\ate `i reparate, filtrele
de aer se pot mbcsi cu microbi `i murd[rie,
mbiba cu ap[ de r[cire `i duc la stagnarea `i
acumularea de gaze toxice n incinte.
Men\inerea unei bune calit[\i a aerului inte-
rior necesit[ un management adecvat al
siste melor de climatizare `i ventila\ie, care
include proiectarea `i amplasarea corect[ `i
mentenan\a tuburilor `i gurilor de ventila\ie.
Statisticile GBI 2012 arat[ c[, la industrie
/produc\ie, 45% din companiile respon dente
`i desf[`oar[ activitatea n cl[diri ventilate
prin intermediul instala\iilor locale, iar 44% din
respondente ocup[ cl[diri dotate cu sisteme
centralizate de climatizare.
Restul de 11% folosesc sisteme mixte de
climatizare, centralizat n halele de produc\ie
`i cu instala\ii locale n birouri.
La servicii/comer\, 37% din companiile
respondente folosesc instala\ii locale pentru
climatizare, n timp ce 63% utilizeaz[ sisteme
centralizate de ventila\ie automatizate, cu sau
f[r[ recuperare de caldur[.
Iluminatul
n prezent, 20% din electricitatea din toat[
lumea este folosit[ pentru iluminat, care
din respondente ocup[ cl[diri
dotate cu sisteme centralizate
de climatizare
76
Green Business Index 2012
este responsabil `i pentru emiterea a 1900
de milioane de tone de dioxid de carbon n
fiecare an. Totu`i, aproximativ 40% din cererea
glo bal[ de energie electric[ pentru iluminat
poate fi eliminat[ dac[ becurile incadescente
ar fi nlocuite n totalitate cu l[mpi economice,
cum ar fi becurile fluorescente compacte (CFL)
sau diodele emi\[toare de lumin[ (LED).
Astfel, consumurile medii de energie pe ciclul
de via\[ al LED-urilor `i CFL-urilor sunt similare,
de aproximativ 3900 megajouli pe unitate
func\ional[ (20 de milioane ore-lumin[), care
nseamn[ circa un sfert din consumul becurilor
incandescente.
A`adar, pentru un impact sc[zut al cl[dirii,
este necesar s[ se intervin[ asupra configura -
\iei `i componen\ei sistemelor de iluminat.
Statisticile GBI 2012 arat[ c[, la industrie
/produc\ie, o bun[ parte din companiile
respondente, 36%, nc[ folosesc pentru
iluminat becurile cu incandescen\[, 18%
utilizeaz[ l[mpi economice, iar 11% ocup[
cl[diri dotate cu sisteme de iluminare cu
detectori de miscare `i lampi economice. 28%
valorific[ iluminatul natural, iar 7% au alte
tipuri de sisteme de iluminat, de obicei mixte.
La servicii/comer\, sursele de iluminat cu
incandescen\[ sunt folosite n propor\ie de
21%, lumina natural[ fiind valorificat[ de un
procent egal de companii. n 42% din cazuri,
iluminatul spa\iilor de lucru se realizeaz[
cu l[mpi economice, iar becurile eficiente
energetic, dotate `i cu detectori de mi`care
sunt utilizate n propor\ie de 12%. Tuburile
fluorescente `i LED-urile sunt folosite n mic[
m[sur[, de doar 4% din companii.
Instala\iile de ap[
Majoritatea apei care alimenteaz[ cl[dirile
este folosit[ de instala\iile sanitare, prin care
se consum[ circa 60% din cantitatea total[ de
ap[. Restul de 40% se scurge n sistemele de
nc[lzire `i r[cire.
77
Green Business Index 2012
Chestionarul GBI 2012 a analizat vechimea
instala\iilor sanitare din cl[dirile ocupate de
companii, aceast[ caracteristic[ reflectnd
automat gradul de uzur[ `i eficien\a sistemului
de alimentare `i distribu\ie.
La industrie/produc\ie, 13% din companii
folosesc instala\ii sanitare vechi de 15 pn[
la 25 de ani, iar 13% utilizeaz[ instala\ii cu
vechime ntre 10 `i 15 ani. n cazul a 22% din
respondente, vechimea instala\iilor este ntre
5 `i 10 ani, iar 52% au instala\ii sanitare mai noi
de 5 ani.
La servicii/comer\, 11% din companii utilizeaz[
instala\ii sanitare mai vechi de 25 de ani, n
cazul a 5% vechimea acestor instala\ii este
de 15 pn[ la 25 de ani, iar 21% au instala\ii
sanitare cu vechime cuprins[ ntre 10 `i 15
ani. Pe de alt[ parte, 26% folosesc instala\ii
vechi de 5 pn[ la 10 ani, iar 37% au instala\ii
sanitare mai noi de 5 ani.
Contorizarea consumurilor
Amprenta de carbon a cl[dirilor este direct
propor\ional[ cu emisiile rezultate din func\io-
narea sistemelor de nc[lzire, r[cire, ventila\ie,
distribu\ie a energiei electrice `i a apei. Totu`i,
nainte de a putea implementa m[suri de
eficientizare a consumurilor, acestea trebuie
cuantificate cu acurate\e. Dup[ cum spune un
vechi dicton, ce nu poate fi m[surat nu poate
fi gestionat.
Statisticile GBI 2012 arat[ c[, la industrie
produc\ie, jum[tate dintre companii nu au
instalat aparatur[ de m[surare a consumului de
c[ldur[, fie pentru c[ au deja contoare pentru
consumul de gaz natural ars n instala\ii proprii
de nc[lzire, fie deoarece energia termic[
este recuperat[ din procese tehnologice, fie
implementarea unui sistem de contorizare
este prev[zut[ ntr-un plan viitor de investi\ii.
7% din respondente m[soar[ par\ial consumul
de energie termic[, iar 43% contorizeaz[
integral acest consum.
ntre 15 `i 25 ani
ntre 10 `i 15 ani
ntre 5 `i 10 ani
mai noi de 5 ani
VECHIMEA INSTALA|IILOR SANITARE
industrie / produc\ie
52%
13% 13%
22%
78
Green Business Index 2012
La sectorul servicii/comer\, 25% din companiile
respondente nu `i-au contorizat consumul
de c[ldur[, fie neconsidernd c[ este cazul,
fie motivnd c[ energia pentru nc[lzire
este calculat[ la comun pentru toate firmele
colocatare. 33% au m[surat doar par\ial giga-
caloriile consumate, fiind vorba n majo ritatea
cazurilor de consumul de gaz, iar 42% au
contorizat n totalitate consumul de c[ldur[.
La industrie/produc\ie, 38% din companii nu
au realizat contorizarea consumului de ap[
menajer[, fie pentru c[ apa utilizat[ provine
din surs[ proprie (pu\ de mare adncime),
fie deoarece nu a fost prev[zut n planul de
investi\ii. Pe de alt[ parte, 8% din respondente
au contorizat doar par\ial consumul de ap[,
iar 54% au efectuat contorizarea integral[ a
acestui consum.
La servicii/comer\, doar 17% din companiile
respondente `i-au contorizat total consumul
de ap[ menajer[, att pentru apa rece, ct `i
pentru apa cald[. 42% din companii au m[surat
doar par\ial cantitatea de apa menajer[
folosit[, iar 41% nu `i-au contorizat deloc apa
consumat[, fiind de p[rere c[ nu este necesar,
debitele fiind nregistrate la comun pentru to\i
colocatarii, sau considernd c[ au un consum
nesemnificativ.
Eficien\a consumurilor
Consiliul Economic Mondial pentru Dezvoltare
Sustenabil[ a identificat cl[dirile drept unul
dintre cele mai energofage sectoare, unde
este neap[rat[ nevoie de eficien\[ ener ge-
tic[. Pe de alt[ parte, Agen\ia Interna\ional[
pentru Energie estimeaz[ c[ tendin\ele
curente ale cererii de energie pentru cl[diri
vor atrage pn[ n 2030 jum[ tate din inves ti-
\iile n generarea de energie.
A`adar, cre`terea eficien\ei cl[dirilor ar genera
cele mai mari reduceri de energie `i ar fi cea
mai economic[ op\iune. O confirm[ `i al
patrulea Raport de Evaluare al Consiliului Inter-
guvernamental pentru Schimb[ri Climatice,
care indic[ un poten\ial de redu cere cu 29% a
f[r[ contorizare
par\ial contorizat
integral contorizat
GRADUL DE CONTORIZARE A CONSUMULUI
DE AP{ MENAJER{ - industrie / produc\ie
38%
54%
8%
79
Green Business Index 2012
emisiilor de CO2 rezultate din folosirea ener-
giei n cl[diri pn[ n 2020.
Statisticile GBI 2012 arat[ ns[ c[ firmele care
opereaz[ n Romnia nu sunt preocupate de
eficien\a energetic[.
84% din companiile respondente nu au
realizat studii cu scopul determin[rii eficien\ei
energetice a cl[dirii, motivele invocate vari-
ind de la lipsa obligativit[\ii realiz[rii, absen\a
calit[\ii de proprietar asupra cl[dirii, prio-
ritizarea invers[ (auditurile energetice s[
fie efectuate dup[ modernizarea cl[dirii de
birouri) `i dimensiunea redus[ a suprafe\ei
ocupate. Totu`i, o parte dintre aceste companii
`i-au manifestat inten\ia de a demara astfel de
studii n viitor.
Pe de alt[ parte, 8% au realizat studii de
determinare a eficien\ei energetice `i au pus n
aplicare m[surile identificate drept necesare
n urma acestor studii, n timp ce restul de 8%
nu au aplicat respectivele m[suri.
La industrie/produc\ie, 37% din companii nu
au aplicat m[suri de reducere a consumului
energetic, neindicnd vreun motiv n acest
sens, iar 27% nu au calculat economiile ob\i-
nute ca urmare a eficientiz[rii consumului.
Pe de alt[ parte, 18% din respondente au
nregistrat economii de energie mai mici
de 10%, iar pentru restul de 18% consumul
a fost redus ntre 10 `i 20 procente datorit[
eficientiz[rii energetice.
La servicii/comer\, 42% din companii nu au
aplicat m[suri de reducere a consumului
energetic, considernd fie c[ nu este cazul,
fie c[ oricum consumul este mic. Unele dintre
aceste respondente au declarat c[ au totu`i
n plan asemenea m[suri. Pe de alt[ parte,
prin m[surile aplicate, 25% din respondente
`i-au redus consumul de energie cu pn[
la 10% n 2011 n compara\ie cu 2010, iar
17% au economisit energia n propor\ie de
10-20%. O mic[ parte din companii, 8% au
nregistrat economii de energie de 20-30%
de la 2010 la 2011, iar alte 8% `i-au redus
consumul de energie cu 30 pn[ la 40%
80
Green Business Index 2012
datorit[ eficientiz[rii. Nicio companie nu a
dat ns[ exemple concrete ale m[surilor de
eficientizare a consumului.
Managementul energetic
Din nevoia gestion[rii mediului unei cl[diri `i
a controlului parametrilor acesteia a ap[rut
conceptul de management energetic al
cl[dirii (Building Management System - BMS).
BMS stabile`te `i monitorizeaz[ parametrii
de func\ionare a unei cl[diri. Astfel, sistemul
controleaz[ temperatura interioar[ a unei
construc\ii, indiferent de tipul de sistem de
nc[lzire sau de r[cire (climatizare) `i seteaz[
timpii de func\ionare a echipamentelor
electrice pentru nc[lzire `i iluminat.
Celelalte componente ale BMS sunt secu-
ritatea `i protec\ia mpotriva incendiilor.
Prin BMS se pot ob\ine economii consi de-
rabile de energie, m[rirea duratei de via\[ a
echipamentelor ce deservesc cl[direa `i atin-
gerea unor parametri de confort adecva\i
activit[\ilor specifice.
La industrie/produc\ie, 43% din companii nu
au implementat un sistem de management
energetic n cl[dirile ocupate, printre motivele
invocate num[rndu-se lipsa unei evalu[ri
BMS, vechimea cl[dirii sau lipsa calit[\ii de
proprietar asupra imobilelor. 36% au introdus
par\ial un astfel de sistem, viznd de exemplu
climatizarea. Pe de alt[ parte, 21% au reu`it
implementarea integral[ a unui astfel de sis-
tem de management energetic n cl[dirile n
care `i desf[`oar[ activitatea.
La servicii/comer\, 67% din companiile
respondente nu au un sistem de management
energetic pentru cl[dirile ocupate, printre
motivele invocate num[rndu-se lipsa obliga-
tivit[\ii implement[rii acestui sistem `i lipsa
calit[\ii de proprietar asupra cl[dirii. 25% din
respondente sunt par\ial echipate cu sisteme
de management energetic a cl[dirii, n timp ce
doar 8% ocup[ cl[diri integral dotate cu astfel
de sisteme.
La industrie/produc\ie, un sfert dintre companii
nu au un sistem de management energetic
pentru iluminat n cl[diri, considerndu-se
MANAGEMENTUL ENERGETIC AL ILUMINATULUI
N CL{DIRI - industrie / produc\ie
f[r[ management energetic
al sistemelor de iluminat
iluminatul pentru siguran\[ /
securitate
iluminatul fa\adelor
iluminatul spa\iilor de lucru
iluminatul ambiental
iluminat mixt
31%
25%
7%
6%
25%
6%
81
Green Business Index 2012
inutil sau lundu-se n considerare n viitor.
25% au realizat managementul energetic al
sistemelor de iluminat pentru siguran\[, iar
31% s-au axat pe eficientizarea consumului
surselor de iluminat n spa\iile de lucru. 7% s-au
axat pe iluminatul fa\adelor, 6% pe iluminatul
ambiental, iar restul de 6% au optat pentru
un sistem integrat, care cuprinde iluminatul
ambiental, cel de securitate `i cel al spa-
\iilor de lucru.
La servicii/comer\, 16% din companiile res-
pon dente nu au sisteme de management
energetic pentru iluminatul cl[dirilor, invocnd
drept motiv fie dimensiunea redus[ a spa-
\iului care ar necesita iluminare, fie neluarea n
calcul a acestui aspect, fie folosirea la comun
a cl[dirii cu celelalte firme colocatare. Pe de
alt[ parte, 37% din respondente au realizat
un management energetic al sistemelor de
iluminat de securitate `i siguran\[, 21% s-au
axat pe iluminatul fa\adelor, iar restul de 26%
au avut n vedere eficientizarea iluminatului n
spa\iile de lucru.
Pentru a ncuraja organiza\iile s[ implemen-
teze un plan de monitorizare a energiei
precum `i de analiz[ a energiei a fost elaborat
standardul SR EN 16001. Acesta stabile`te
cerin\e pentru utilizarea energiei n mod
durabil `i mult mai eficient, independent de
tipul de energie utilizat[, iar scopul SR EN
16001 este reducerea costurilor `i diminuarea
emisiilor de gaze cu efect de ser[, prin
intermediul unui management sistematic al
energiei.
La industrie/produc\ie, 77% din respon dente
nu au implementat un sistem de management
al energiei conform SR EN 16001, fie din cauza
costurilor ridicate, fie pentru c[ nu a fost
considerat[ o prioritate, nefiind nici cerin\[
legal[, nici cerin\[ a conducerii.Totu`i, unele
companii au semnalat inten\ia implement[rii
acestui standard n viitorul apropiat. Pe de
alt[ parte, 15% din companii au declarat c[ au
implementat par\ial SR EN 16001, numai 8%
indicnd acoperirea integral[ a activit[\ilor
desf[`urate prin acest standard.
La servicii/comer\, doar 7% din companiile
respondente au implementat sistemul de
management al energiei conform SR EN
16001, n timp ce 93%, nu au introdus un
astfel de sistem, invocnd lipsa obligativi t[ -
\ii implement[rii, lipsa calit[\ii de proprietar
asupra cl[dirii ocupate, absen\a fondurilor
necesare implement[rii `i incompatibilitatea
cu profilul de activitate.
Utilizarea cl[dirilor
Indiferent ct de sustenabil[ ar fi o cl[dire
prin proiectare `i materialele de construc-
\ie folosite, caracterul ei sustenabil poate
fi men\inut doar dac[ este utilizat[ n mod
responsabil `i ntre\inut[ corespunz[tor.
Astfel, personalul care activeaz[ n cl[dire
trebuie cointeresat `i inclus n planurile de
management `i n procesele de dezvol tare.
Instruirea deficitar[ poate duce la compro-
miterea eficien\ei energetice, iar pentru a
preveni acest lucru cl[dirile trebuie operate
`i ntre\inute \innd cont de nevoile de
securitate, siguran\[, s[n[tate, confort `i pro-
ductivitate ale ocupan\ilor. n consecin\[,
pentru a ob\ine eficien\[ energetic[ n cl[diri,
angaja\ii companiilor trebuie instrui\i pentru
a-`i nsu`i practici de utilizare sustenabil[ pe
tot parcursul ciclului de via\[ al cl[dirii.
n acest sens, statisticile GBI 2012 sunt
optimiste. La industrie/produc\ie, 7% din
companii au informat mai pu\in de jum[tate
din personal cu privire la eficientizarea
consumurilor din cl[dirile ocupate, n timp ce
marea majoritate, de 93%, au declarat c[ `i-au
instruit peste 75% din angaja\i n acest sens.
Totu`i, existen\a con`tientiz[rii angaja\ilor nu
82
Green Business Index 2012
poate fi probat[ n toate cazurile, multe dintre
respondente indicnd instruirea strict verbal[
a personalului.
La servicii/comer\, 8% din companiile res pon-
dente nu `i-au instruit angaja\ii cu privire la con-
sumurile cl[dirilor ocupate, neconsidernd c[
este necesar. 17% au informat ntre 50% `i 75%
din salaria\i referitor la eficientizarea consu-
murilor din cl[diri, folosind afi`e informative
sau explicndu-le verbal.
Majoritatea de 75% din respondente au uti-
lizat diverse metode de cointeresare a per so-
nalului pentru reducerea consumurilor, aces-
tea variind de la panouri de afi`aj, emailuri,
articole publicate n revistele interne, la ghiduri
de economisire a energiei.
profil Siemens/
C`tig[tor GBI Starea Cl[dirilor
(industrie/produc\ie)
Cu o activitate de peste 100 de ani n Romnia,
Siemens este cea mai mare companie din
\ar[ care de\ine solu\ii inovatoare n energie,
s[n[tate, industrie, infrastructure & cities.
Pentru nc[lzirea cl[dirilor ocupate folose`te
centrale proprii pe gaz, iar consumul anual
este de 812.000 kWh. Siemens nc[lze`te toat[
suprafa\a utilizat[ prin ventiloconvectoare,
pentru nc[lzirea apei calde menajere folo se`te
boilere electrice, iar pentru clima tizare sau
ventila\ie a implementat un sistem centralizat
automatizat. Pentru iluminat se folosesc, n
mare parte (90%), corpuri cu incandescen\[.
Pentru producerea `i distribu\ia energiei
termice pentru nc[lzire, compania folose`te
echipamente mai noi de 5 ani n cazul cl[dirii
din Bucure`ti, iar toate instala\iile sanitare sunt
mai noi de cinci ani.
Siemens contorizeaz[ toat[ cantitatea de ap[
rece prin apometre, consumul lunar ajungnd
la 150 de metri cubi `i a implementat un
sistem de management al cl[dirii (BMS) ce
controleaz[ sistemul de ventila\ie al sediului
din Bucure`ti `i un management energetic
al sistemelor de iluminat pentru suprafe\ele
comune (holuri, toalete).
Compania a instruit to\i angaja\ii cu privire la
eficientizarea consumurilor n cl[dirile com-
paniei, prin intermediul newsletterelor `i al
paginii de intranet. De asemenea, Siemens
Romnia a f[cut studii n scopul determin[rii
eficien\ei energetice, iar echipamentele care
men\in n func\iune utilit[\ile cl[dirilor au fost
programate s[ se opreasc[ n intervalele orare
n care angaja\ii nu lucreaz[.
Economiile ob\inute, n urma aplic[rii m[surilor
de reducere a consumului ener getic aferent
cl[dirilor au fost ntre 10 `i 20% reprezentnd
20.000 kWh pe an. Toate aceste aspecte se
reg[sesc n sistemul nostru de management
de mediu, implementat `i certificat conform
ISO 14001, care acord[ aten\ie, de asemenea,
implement[rii unor programe integrate de
reciclare `i de reducere a amprentei asupra
mediului.
Astfel se justific[ clasarea frunta`[ a Siemens
SRL n Top 10 GBI 2012, la categoria Starea
cl[dirilor.
industrie /
produc\ie
83
Green Business Index 2012
profil RBS/
C`tig[tor GBI Starea cl[dirilor
servicii/comer\
De-a lungul celor 17 ani de existen\[ a opera-
\iunilor b[ncii n Romnia, RBS a dezvoltat o
serie de m[suri pentru reducerea impactului
asupra mediului. Printre acestea se reg[se`te
`i aceea de a avea sediul ntr-o construc\ie
certificat[ ecologic (BREEAM).
RBS Romnia `i desf[`oar[ activitatea ntr-o
cl[dire cu suprafa\a total[ de 8.174,5 mp
amplasat[ ntr-o zon[ urban[, iar spa\iul
cl[dirii este utilizat pentru birouri. Compania
folose`te pentru nc[lzirea cl[dirii o surs[
proprie ce utilizeaz[ combustibili clasici,
aceasta fiind o central[ termic[ pe gaz, iar
consumul mediu lunar pentru ntreaga cl[dire
fiind de 269.500 kWh.
Apa cald[ preparat[ n centrala termic[ este
utilizat[ att menajer, ct `i ca agent termic
pentru ventiloconvectoarele care r[spndesc
aer cald n nc[peri.
Pentru ventila\ia `i climatizarea cl[dirii este
folosit un sistem centralizat automatizat cu
recuperare de c[ldur[ pentru toat[ suprafa\a.
Pentru iluminatul spa\iior cl[dirii, sunt folosite
exclusiv l[mpi economice.
De asemenea, pentru producerea `i distri bu -
\ia energiei termice pentru nc[lzire, echipa-
mentele utilizate sunt mai noi de 5 ani n
procent de 100%, iar toate instala\iile sanitare
utilizate au o vechime de maxim 5 ani.
Pentru m[surarea consumului de c[ldur[,
sunt instalate gigacalorimetre, iar pentru
contorizarea consumului de ap[ s-au folosit
apometre, consumul mediu lunar fiind de
1.076 metri cubi. De asemenea, n cl[dire este
instalat un sistem de management energetic
(BMS) ce cuprinde sta\ii automatizate locale
pentru HVAC `i pentru alte sisteme cum ar
fi tablourile electrice, grupurile de pompare,
grupurile electrogene.
Angaja\ii RBS Romnia au fost instrui\i cu
privire la eficientizarea consumurilor n
cl[dire. Printre metodele de comunicare
intern[ folosite au fost `edin\e de informare,
articole publicate pe intranetul b[ncii `i n
revista intern[ dedicat[, precum `i inform[ri
transmise prin email.
RBS Romnia este un exemplu fericit n care
declara\iile `i inten\iile sunt nso\ite de ac\iuni
concrete. Alegerea unei cl[diri certificate ca
fiind verde pentru sediul central al b[ncii
confirm[ din plin acest lucru.
De aceea, pentru a doua oar[ consecutiv,
Green Business Index i acord[ locul 1 la
categoria Starea cl[dirilor.
servicii / comer\
84
Green Business Index 2012
concluzii/
Cl[diri cu zero energie consumat[? Aceasta
este o prioritate pentru Uniunea Europen[,
stabilit[ prin relansarea Directivei referitoare la
performan\a energetic[ a cl[dirilor n 2010. Pe
scurt, nseamn[ c[, pn[ n 2020, edificiile vor
trebui s[ genereze la fel de mult[ energie pe
ct consum[.
n Romnia ns[, de`i nc[ din 2011 a intrat n
vigoare legea care impune de\inerea unui
certificat energetic pentru fiecare cl[dire care
face obiectul unei tranzac\ii imobiliare, cerin-
\ele ei sunt eludate. n consecin\[, multe apar-
tamente se vnd `i se nchiriaz[ f[r[ respectivul
certificat, ntruct este costisitor `i dureaz[
mult pn[ se elibereaz[.
De asemenea, cl[dirile sunt aproape complet
dependente de energia conven\ional[, pro-
venit[ din arderea combustibililor fosili. Astfel,
conform statisticilor GBI 2012, sursele de
nc[lzire a spa\iilor `i a apei menajere sunt, cu
foarte pu\ine excep\ii, centrale termice bazate
pe combustia c[rbunilor sau a gazelor natu-
rale. n acela`i timp, doar 13% din com paniile
din sectorul servicii/comer\ au panouri solare,
`i oricum, le folosesc doar pentru preparea
apei calde.
De asemenea, jum[tate din companiile din
industrie/produc\ie `i un sfert din cele de la
servicii/comer\ nu \in eviden\a consumurilor,
neavnd instalate contoare de c[ldur[. Nici
consumul de ap[ nu este contorizat integral,
38% din companiile din industrie/produc\ie `i
41% din cele de la servicii/comer\ neavnd
apometre ntruct nu au considerat c[ este
necesar, debitele fiind nregistrate la comun
pentru to\i colocatarii, sau sunt de p[rere c[
au un consum nesemnificativ.
De`i cl[dirile reprezint[ unul dintre cele mai
energofage sectoare, consumnd 40% din
energie la nivel global, statisticile GBI 2012
arat[ ns[ c[ firmele care opereaz[ n Romnia
nu sunt preocupate de eficien\a energetic[.
Astfel, 84% din companiile respondente nu au
realizat studii cu scopul determin[rii eficien\ei
energetice a cl[dirii, motivele invocate variind
de la lipsa obligativit[\ii realiz[rii, absen\a
calit[\ii de proprietar asupra cl[dirii, prio ri-
tizarea invers[ (auditurile energetice s[ fie
efectuate dup[ modernizarea cl[dirii de
birouri) `i dimensiunea redus[ a suprafe\ei
ocupate.
La industrie/produc\ie, 37% din companii nu
au aplicat m[suri de reducere a consumului
energetic, neindicnd vreun motiv n acest
sens, iar 27% nu au calculat economiile
ob\inute ca urmare a eficientiz[rii consumului.
77% din respondentele de la industrie/produc\
ie `i 93% din respondentele de la servicii/
comer\ nu au implementat un sistem de
management al energiei conform SR EN
16001, fie din cauza costurilor ridicate, fie
pentru c[ nu a fost considerat[ o prioritate,
nefiind nici cerin\[ legal[, nici cerin\[ a
conducerii.
Totu`i, chiar `i n cazul unor cerin\e legale,
precum Legii privind performan\a energetic[
a cl[di rilor, lipsa penaliz[rilor legate de
absen\a certificatului de performan\[ energe-
tic[ ali men teaz[ pasivitatea majorit[\ii com-
paniilor, pentru care utilizarea ra\ional[ a
energiei nu este niciunde pe lista de priorit[\i.
Green Business Index 2012/
85
Green Business Index 2012
86
Green Business Index 2012
fundamentarea chestionarului/
Chestionarul GBI 2012 Achizi\ii verzi
urm[re`te evaluarea modului n care com-
paniile din Romnia aplic[ n politica lor de
achizi\ii principiile protec\iei mediului ambiant
ca imperativ al dezvolt[rii durabile.
Deciziile de adoptare a proceselor `i tehno-
logiilor curate, a`adar de cump[rare a pro-
duselor, lucr[rilor `i serviciilor verzi, sunt
luate n cadrul departamentelor de achizi\ii.
Acestea prefer[ ns[ pre\ul cel mai mic `i
nu iau n calcul costurile totale, pe intregul
ciclu de via\[, care sunt direct propor\ionale
cu impactul produsului achizi\ionat asupra
s[n[t[\ii oamenilor `i a mediului (de obicei,
pe termen lung). n acest sens, devine esen-
\ial[ prezen\a unui instrument pe pia\[, care s[
ajute companiile s[ con`tientizeze `i ulterior
s[ valorifice beneficiile achizitiilor verzi, iar
chestionarul Green Business Index Achizi\ii
verzi are aceast[ utilitate. Chestionarul
con\ine 15 ntreb[ri, mp[r\ite n 4 sec\iuni:
politica de achizi\ii verzi, ecoeficien\a, rela\iile
cu clien\ii `i furnizorii, tipul achizi\iilor verzi.
Prin structura ntreb[rilor, grila de punctaj `i
ponderea alocat[ fiec[rei ntreb[ri, chestio-
narul este astfel conceput nct s[ permit[ o
evaluare obiectiv[ a atitudinii fa\[ de mediu
a companiilor. Principalele sale puncte forte
sunt:
/ luarea n considerare a termenelor de recu-
perare a investi\iilor pentru achizi\ii verzi n
produse, lucr[ri `i servicii, achizi\ii verzi `i
com pararea acestora cu termenele de recu-
perare a investi\iilor clasice;
/ m[surarea amplorii `i tendin\ei de evolu\ie a
ponderii achizi\iilor verzi n totalul achizi\iilor
realizate de companie;
/ aprecierea transparen\ei n ceea ce prive`te
politica de achizi\ii verzi a companiilor;
/ precizarea modului n care salaria\ii sunt
implica\i `i motiva\i n dezvoltarea `i actua-
lizarea politicii de achizi\ii verzi a companiei.
rezultate GBI 2012/
Politica de achizi\ii verzi
Mai pu\in de jum[tate din companiile respon-
dente de\in o politic[ de achizi\ii verzi, 12%
nencorpornd mijloace de m[surare a sus-
tenabilit[\ii acesteia, iar 36% folosind astfel
de instrumente de monitorizare privind,
de exemplu, reducerea emisilor de CO2 `i
economia de energie.
VI. Achizi\ii verzi
87
Green Business Index 2012
Pe de alt[ parte, 61% din companii nu au o
politic[ de achizi\ii verzi, o parte din acestea
manifestndu-`i ns[ inten\ia de a elabora
un astfel de document strategic n viitor, iar
celelalte declarnd c[ un plan de ac\iune n
acest sens nu este aplicabil profilului lor de
activitate. Oricum, chiar `i n cazul de\in[-
toarelor de politic[ de achizi\ii verzi, doar un
mic procent dintre acestea demonstreaz[
transparen\[. Pe de o parte, 17% de\in un
document intern n care este conturat[ res-
pectiva politic[, dar acesta nefiind accesibil
publicului.
13% sunt transparen\i `i au postat politica pe
siteul companiei, iar restul de 9% din com-
panii aflndu-se n alt[ situa\ie. Astfel, una
dintre acestea a men\ionat c[ politica de
achizi\ii verzi este nglobat[ n strategia de
management integrat, nefiind un document
de sine st[t[tor. ntrebate care este frecven\a
actualiz[rii politicii lor de achizi\ii verzi, 27%
din companiile de\in[toare ale unui astfel de
document strategic au afirmat c[ revizuirea
se produce la un interval mai mare dect un
an. 46% revizuiesc anual politica de achizi-
\ii verzi, 9% o actualizeaz[ semestrial, iar
18% trimestrial. Necesitatea de revizuire este
generat[, de obicei, de tendin\ele pie\ei, odat[
cu emiterea recomand[rilor auditurilor sau ca
urmare a schimb[rilor portofoliului de mediu.
39% din companiile respondente nu au f[cut
nicio achizi\ie verde n decursul anului 2011,
considernd c[ nu este cazul, iar 33% au avut
un procent de achizi\ii verzi mai mic de 5% din
totalul de achizi\ii realizate. 6% au f[cut achizi\ii
verzi ntre 10 `i 20% din total `i 17% din
companiile respondente au avut achizi\ii
verzi de peste 20% din total.
Dinamica achizi\ilor verzi
Termenul de achizi\ie verde este asociat
bunurilor `i serviciilor care reduc exploatarea
resurselor naturale, scad cantitatea de de`euri
generate, se bazeaz[ pe resurse regenerabile,
polueaz[ ct mai pu\in, sunt reciclabile `i au
o durat[ lung[ de via\[. Acestea acoper[
toate domeniile, de la cl[diri (care folosesc
materiale de construc\ii reciclabile, becuri
economice etc) la papet[rie, de la produse
bio pn[ la echipamente IT ori produse de
cur[\enie biodegradabile.
32% din companiile respondente au declarat
c[ `i-au acoperit necesarul de produse verzi n
propor\ie mai mic[ de 10%, iar 37% au afirmat c[
nu au achizi\ionat produse verzi n 2011. Pentru
10% din respondente, acoperirea necesarului
de produse verzi s-a realizat ntre 10 `i 20%,
iar 16% din companii au indicat un procent de
peste 20% de acoperire a necesarului de astfel
de produse. Astfel, companiile au achizi\ionat
utilaje `i echipamente cu consum energetic
redus, aparatur[ de producere a energiei
regenerabile sau materiii prime `i materiale
prietenoase cu mediul.
88
Green Business Index 2012
44% din companiile respondente nu au apelat
la servicii verzi, considernd c[ nu este cazul
sau neidentificnd nevoia de a achizi\iona
astfel de servicii. 33% `i-au acoperit necesarul
de servicii verzi sub 10%, n timp ce 6% din
companii au un procent de acoperire ntre
10% `i 20%. n cazul a 17% din respondente,
s-au achizi\ionat servicii verzi care au acoperit
peste 20% din necesar.
Printre serviciile verzi de care au beneficiat
companiile se num[r[ ntre\inerea `i ame-
najarea spa\iilor verzi, salubrizarea, curierat
prin transport alternativ, proiecte de moderni-
zare a utilajelor `i altele.
Majoritatea companiilor respondente, 65%, nu
au contractat lucr[ri verzi motivnd c[ nu a fost
cazul, nu se aplic[ obiectului lor de activitate,
preponderent administrativ, cheltuielile cores-
pun z[toare nefiind incluse n bugetul de
inves ti\ii pe 2011 sau ne\inndu-se o eviden-
\[ n acest sens. Una dintre companiile care nu
au beneficiat de astfel de achizi\ii este chiar
prestatoare de lucr[ri verzi. Totu`i, 23% din
companii au indicat un grad de acoperire a
necesarului de lucr[ri verzi mai mic de 10%, iar
12% din respondente au acoperit necesarul n
propor\ie mai mare de 20%.
O practic[ declarat[ de una dintre companii
este consultarea managerului de mediu nainte
de fiecare poten\ial[ achizi\ie, cu respectiva
ocazie ntocmindu-se `i fi`a de evaluare a
impactului achizi\iei asupra mediului. Un
exem plu de lucrare verde executat[ pentru
companii din sectorul industrial este ecolo-
gizarea haldelor de n[mol sau tratarea chimic[
a apelor uzate.
n cazul companiilor care au realizat achizi\ii
verzi att n 2010, ct `i n 2011, chestionarul
Green Business Index a determinat dinamica
acestor practici. Astfel, 20% din companiile
respondente au raportat c[ n 2011 au sc[zut
89
Green Business Index 2012
90
Green Business Index 2012
achizi\iile verzi fa\[ de 2010, una dintre firme
sus\innd c[ grosul achizi\iilor verzi necesare
a fost n anii preceden\i, cnd au avut loc
retehnologiz[ri. Majoritatea de 60% au
declarat c[ acestea au crescut cu mai pu\in de
10%, iar pentru 10% din companii, achizi\iile
verzi au crescut ntre 10 `i 20%. Pentru restul
de 10% din companii, cre`terea nregistrat[ a
fost mai mare de 20%.
Rela\iile cu furnizorii `i clien\ii
n manualul privind achizi\iile publice ecologice
al Comisiei Europene, publicat n 2011, sunt
prezentate n detaliu poten\ialele clauze care
pot fi folosite n rela\iile cu furnizorii. Astfel,
contractele de furnizare de bunuri pot stipula
condi\ii referitoare la o impactul materialelor
utilizate pentru fabricarea produsului asupra
mediului `i impactul proceselor de produc-
\ie o utilizarea de materii prime regenerabile
n fabricarea produsului o consumul de ap[
`i energie al produsului pe parcursul utiliz[rii
o durabilitatea /durata de via\[ a produsului
o posibilit[\i de reciclare / reutilizare a produ-
sului dup[ scoaterea din uz a acestuia o am-
balarea `i transportul produsului
Contractele de prest[ri servicii pot include
cerin\e privind o expertiz[ tehnic[ `i calificarea
personalului pentru executarea contractului
prin mijloace nepoluante o produsele/mate-
rialele utilizate pentru efectuarea servi ciului
o procedurile de gestionare aplicate pentru
reducerea la minimum a impactului serviciului
asupra mediului o energia `i apa consumate,
precum `i de`eurile generate pe parcursul
efectu[rii serviciului.
Pe lng[ toate aspectele men\ionate anterior,
con tractele de executare a lucr[rilor pot avea
efecte semnificative asupra mediului, pre-
cum utilizarea terenului sau planificarea trafi-
cului pentru unele proiecte, va trebui s[ se
efectueze o evaluare oficial[ a impactului
asupra mediului, iar rezultatele ar trebui s[ fie
utilizate n cadrul procedurii de achizi\ii.
DINAMICA ACHIZI|IILOR VERZI
2011 vs 2010
20%
au sc[zut
au crescut cu maipu\in de 10%
au crescut cu 10-20%
au crescut cu maimult de 20%
60%
10%
10%
91
Green Business Index 2012
mbucur[tor este c[ jum[tate dintre comp
aniile care au realizat achizi\ii verzi au folosit
clauze contractuale verzi n rela\ia cu furnizorii.
20% s-au axat pe cump[rarea produselor
etichetate ecologic, n principal cele cu
eficien\[ energetic[ ridicat[. 30% sus\in c[
respect[ cerin\ele pie\ei de achizi\ii verzi `i
punnd accent pe minimizarea impactului
asupra mediului.
40% din companiile respondente `i-au adap-
tat politica vnz[rilor verzi n func\ie de cerin-
\ele pie\ei, iar 30% au respectat clauzele
contractuale verzi impuse de clien\i, cum ar
fi cele referitoare la preluarea responsabilit[-
\ii pentru DEEE-uri `i baterii. 10% au vndut
produse etichetate ecologic, de exemplu
energie verde, 10% au oferit scheme de
recompensare a clien\ilor, iar restul de 10% au
indicat alt tip de abordare a rela\iilor cu clien\ii.
Dintre companiile de\in cu politici de achizi\ii
verzi, aproape 70% au afirmat c[ `i-au
implicat mai pu\in de jum[tate din angaja\i
n definirea acestei strategii, personalul
vizat pro ve nind din departamentele de achi-
zi\ii `i de mediu, s[n[tate `i securitate. Restul
de aproximativ 30% din respondente au indicat
faptul c[ peste 75% din angaja\i au participat
activ la elaborarea respectivului document
strategic. Principala metod[ de cointeresare
folosit[ a fost instruirea refe ritoare la tematici
specifice de mediu.
n urma achizi\iilor verzi realizate n 2011,
37% din companiile respondente au ob\inut
reduceri de consumuri mai mici de 5%, n
principal de electricitate. 27% au declarat c[
economiile nregistrate datorit[ achizi\iilor
verzi din 2011 sunt ntre 5 `i 10%, iar resursele
vizate sunt combustibilul, energia electric[
`i apa. 9% din companiile respondente au
economisit peste 10% din resurse, dup[
ce au f[cut achizi\ii verzi. Restul de 27%
din companii nu au calculat reducerile de
consumuri, motivnd c[ achizi\iile verzi nu au
fost semnificative n 2011 sau c[ angaja\ii nu au
fost implica\i n \inerea eviden\ei n acest sens.
Pentru 27% perioada de amortizare este mai
scurt[ de un an, iar n cazul lor, achizi\iile verzi
au constat n produse bio pentru cur[\enie,
becuri economice `i echipamente de reducere
a consumului de c[ldur[ `i electricitate.
REDUCERI DE CONSUMURI
ob\inute prin achizi\ii verzi realizate n 2011
27%
9%
37%
27%
mai pu\in de 5%
ntre 5% `i 10%
peste 10%
nu am calculat
92
Green Business Index 2012
Aproape jum[tate, 47%, dintre companiile
res pondente au indicat un termen mediu de
recu perare de 1 pn[ la 5 ani pentru achizi\iile
verzi realizate n 2011, acestea viznd sta\ii
de epurare, produse cu impact minim asupra
mediului, echipamente cu consum optimizat
de electricitate, hrtie reciclat[, combustibili cu
con\inut redus de poluan\i, servicii optimizate
de management al de`eurilor, sisteme de
management al consumului energetic `i elec-
tronice. 13% consider[ c[ `i vor recupera
inves ti\ia ntr-un interval de 5 pn[ la 10 ani,
fiind vorba de turbine eoliene `i panouri
fotovoltaice cu sistem deger tracker. Pe de alt[
parte, restul de 13% nu au putut estima n ct
timp `i vor recupera investi\ia.
Pentru 88% din companiile respondente, efi-
ci en\a energetic[ reprezint[ un criteriu de
achizi\ionare a aparaturii electronice `i electro-
casnice, n timp ce 12% nu au fost influen\a\i
de perspectiva economisirii de energie n
momentul cump[r[rii produselor necesare
activit[\ii lor administrative, ntruct fie nu de\
in politic[ de achizi\ii verzi, fie nu monitorizeaz[
acest aspect.
profil Siemens/
C`tig[tor GBI Achizi\ii verzi industrie/
produc\ie
O prioritate esen\ial[ n cultura organiza -
\ional[ a companiei Siemens n Romnia
este reprezentat[ de achizi\iile verzi `i este
focusat[ pe obiectivul de a proteja resursele
prin reducerea consumului de energie `i a
emisiilor de CO2.
Siemens SRL a optat pentru fundamentarea
unei politici de achizi\ii verzi cu mijloace de
m[surare a sustenabilit[\ii pe termen mediu `i
lung `i s-a avut n vedere reducerea emisiilor
de CO2 cu 10-20% pn[ n 2020 `i reducerea
consumului de energie cu 0,7% pe an. Politica
de achizi\ii verzi este revizuit[ n conformitate cu
modific[rile care apar n portofoliul de mediu.
Achizi\iile verzi nregistrate de compania
noastr[ nsumeaz[ un procent de 10-20% din
totalul de achizi\i efectuate.
Necesarul sau consumul total de produse este
acoperit de cele verzi n procent de 10-20%, iar
tipurile de produse achizi\ionate sunt turbine
eoliene. Necesarul de servicii verzi ocup[ un
procent de 10% din total `i se refer[ la servicii
de colectare `i eliminare a de`eurilor (prin
contracte de transfer de responsabilitate).
Fa\[ de anul 2010, procentul achizi\iilor verzi
a crescut cu 20%, iar compania s-a axat pe
includerea clauzelor contractuale verzi. Astfel,
n momentul agre[rii politicii pentru achizi\iile `i
vnz[rile verzi, n toate contractele de achizi\ie
`i livrare a produselor au fost ad[ugate clauze
referitoare la protec\ia mediului.
Angaja\ii implica\i n procesul de achizi\ii,
respectiv n evaluarea `i selec\ia furnizorilor,
sunt implica\i n definirea polititicii de achizi\ii
verzi a companiei. Prin intermediul respect[rii
politicii de achizi\ii verzi, compania a redus
consumurile de energie cu 20.000 kW pe an.
Totodat[, a fost redus `i consumul de ap[, ca
industrie /
produc\ie
93
Green Business Index 2012
urmare a implement[rii sistemului BMS, cu un
procent de 5 pn[ la 10%. Termenul mediu de
recuperare a investi\iilor realizate n achizi\iile
verzi este de 1 pn[ la 10 ani iar un bun exemplu,
de achizi\ie este sistemul BMS. De asemenea,
printre criteriile de achizi\ionare a aparaturii
electronice `i electrocasnice, compania a inclus
cerin\e de eficien\[ energetic[ pentru 75% din
produsele achizi\ionate.
Importan\a pe care Siemens o acord[ achizi -
\iilor verzi este marca n\elegerii conceptului de
sustenabilitate ca f[cnd parte din modalitatea
implicit[ de func\ionare a companiei. Pentru
Siemens, termenul de economie durabil[
nu este unul nou, ci este o sarcin[ pe care
compania `i-o impune. Prin acordarea celei
mai nalte distinc\ii la categoria Achizi\ii
verzi sectorul Industrie, Green Business Index
recunoa`te performan\a de mediu deosebit[
a companiei.
profil Grup Servicii Petroliere/
C`tig[tor GBI Achizi\ii verzi servicii
/comer\
Grup Servicii Petroliere (GSP) a fost desemnat[
c`tig[toare de Green Business Index `i la
categoria Achizi\ii verzi.
Grup Servicii Petroliere a practicat o politic[
de achizi\ii verzi cu mijloace de m[surare a
sustenabilit[\ii pe termen mediu `i lung, pentru
toate procesele de achizi\ii de materiale sau
servicii existnd o procedur[ de selec\ie care
are ncorporat[ o component[ de mediu,
astfel c[ toate materialele sau serviciile achizi-
\ionate sunt selectate astfel nct s[ aib[ un
impact minim asupra mediului nconjur[tor.
Politica achizi\iilor verzi este transpus[ ntr-o
procedur[ a companiei, care este disponibil[
la cerere, fiind parte din sistemul de mana-
gement integrat. Compania revizuie`te poli-
tica de achizi\ii verzi de fiecare dat[ cnd
se identific[ necesit[\i de mbun[t[\ire sau
ajustare a acesteia, astfel c[ revizuirea poate
surveni la 3, 6, 9 luni sau mai rar, n func\ie
de modul de func\ionare ca urmare a imple-
ment[rii. Procentul de achizi\ii verzi este mai
mic de 5% din totalul achizi\iilor realizate
fiind relativ mic raportat la valoarea total[ a
achizi\iilor deoarece sunt foarte multe achizi\ii
specifice activit[\ilor de foraj, care reprezint[ o
mare parte din valoarea total[, deoarece sunt
echipamente speciale, foarte costisitoare. Din
acest motiv, nu trebuie minimizat[ importan\a
pe care compania o acord[ achizi\iilor verzi,
deoarece multe echipamentele necesare nu
pot fi substituite, nepermi\nd astfel cre`terea
procentului de achizi\ii verzi.
Sub 10% din necesarul sau consumul total
de produse este acoperit de achizi\iile verzi,
valoarea cumulat[ a acestora situndu-se
n jurul sumei de 300.000 de euro, iar din
necesarul total de servicii, sub 10% reprezint[
achizi\ii verzi cum ar fi activit[\i administrative
sau de foraj, suma fiind de 500.000 de euro.
Necesarul total de lucr[ri este acoperit servicii / comer\
94
Green Business Index 2012
sub 10% de achizi\ii verzi, iar pentru toate
lucr[rile efectuate, inclusiv cele de foraj
marin, compania are integrate componente
specifice de mediu pentru asigurarea unui
impact minim asupra mediului, n special prin
adoptarea voluntar[ a celor mai stricte cerin\e
interna\ionale n domeniul protec\iei mediului,
s[n[t[\ii `i securit[\ii n munc[ (cerin\ele
interna\ionale din Marea Nordului), asigurnd
astfel ncadrarea lucr[rilor efectuate n limite
mult inferioare celor stabilite prin prevederile
europene. Valoarea cumulat[ n euro a
achi zi\iilor verzi pe sectorul lucr[ri se situeaz[
n jurul sumei de 2.000.000 de euro.
Deoarece multe achizi\ii verzi de echipamente
moderne au fost efectuate anterior anului
2011, volumul achizi\iilor verzi a sc[zut cu
aproximativ 15% fa\[ de anii preceden\i
deoa rece nu au mai fost necesare retehno-
logiz[ri n cadrul sec\iilor, volumul de achizi\ii
verzi concentrndu-se n majoritate n cadrul
activit[\ilor administrative.
Compania a axat politica achizi\iilor `i vn-
z[rilor verzi pe clauze contractuale verzi
pentru 80% din produsele achizi\ionate `i
pentru toate produsele vndute. Datorit[ pro-
gra mului anual de instruire cu tematici spe-
cifice de mediu, compania a implicat peste
75% din angaja\i n definirea politicii de achizi-
\ii verzi.
Grup Servicii Petroliere a redus consu mu-
rile cu 5 pn[ la 10% ca urmare a achi zi
\iilor verzi realizate. Consumul de elec tri-
citate a sc[zut prin nlocuirea `i moder-
nizarea computerelor, cel de combus tibil
prin imple mentarea tehnicilor de condus
economic `i monitorizarea flotei `i prin
eficientizarea curselor efectuate de navele
de aprovizionare, cel de ap[ prin instruirea
personalului `i prin utilizarea instala\iilor de
desalinizare platforme.
Compania amortizeaz[ investi\iile cu achizi\iile
verzi n termen de 1 pn[ la 5 ani, acestea fiind:
sta\ie de epurare, instala\ii de desalinizare a
apei, produse cu impact minim asupra mediului
(cantitate de ambalaj, consum de resurse
asociat, grad de periculozitate pentru mediu,
etc.), echipamente cu consum optimizat de
electricitate, hrtie reciclat[, combustibili cu
con\inut minim de poluan\i, servicii optimizate
de management al de`eurilor. Pentru toat[
aparatura electronic[ `i electrocasnic[ achi-
zi\ionat[ s-au inclus cerin\e de eficient[
energetic[.
Includerea politicii de achizi\ii verzi n sistemul
de management integrat al companiei, dove-
de`te implicarea GSP n g[sirea unui echilibru
ntre performan\a n afaceri `i per forman\[
n protec\ia mediului. Green Business Index
saluta eforturile Grup Servicii Petroliere `i i
acorda locul 1 la categoria Achizi\ii verzi.
95
Green Business Index 2012
concluzii/
Un studiu recent al Ecovadis, INSEAD `i
PriceWaterhouseCoopers a examinat rela\ia
de cauzalitate dintre achizi\iile verzi `i bene-
ficiile economice. n acest sens, s-a de mon-
strat c[ acele companii care fac achizi\ii verzi
beneficiaz[ rapid de reducerea riscurilor `i de
poten\iale cre`teri ale profitului. De asemenea,
exist[ `i oportunit[\i suplimentare care pot fi
fructificate n cazul unei colabor[ri mai strnse
ntre departamentul de aprovi zionare `i cele
de marketing, respectiv, cercetare-dezvoltare.
Pe de alt[ parte, nc[ din 2009 raportul Achizi -
\iile verzi `i sustenabile: Factori `i abord[ri,
realizat de Brainnet, a eviden\iat corela\ia dintre
achizitiile verzi `i cre`terea profitului. Astfel,
incorporarea criteriilor ecologice `i sociale n
caietele de sarcini mai degrab[ produce bani,
dect s[ majoreze costurile. n consecin\[,
acele companii care aplic[ n mod constant un
program de achizi\ii verzi au n final un profit
peste media capitalului investit ini\ial.
n Romnia ns[, preocup[rile referitoare
la achizi\iile verzi exist[ doar ntr-o anumit[
m[sur[. Astfel, conform GBI 2012, 61% din
companiile respondente nu au o politic[
de achizi\ii verzi. Chiar `i a`a, doar 13% sunt
transparente `i au postat politica pe site-
ul companiei, pentru a putea fi accesat[ de
publicul larg. n practic[, situa\ia este `i mai
problematic[: motivnd c[ nu a fost cazul,
39% din companiile respondente nu au f[cut
nicio achizi\ie verde n decursul anului 2011,
44% din companiile respondente nu au apelat
la servicii verzi, iar 65% nu au contractat lucr[ri
verzi.
De`i se pot num[ra pe degete, sunt `i
exemple pozitive demne de prezentat, cum
ar fi dou[ companii respondente care au
detaliat c[, pentru toate procesele de achizi\ii
de materiale sau servicii exist[ o procedur[ de
selec\ie care are incorporat[ o component[
de mediu, astfel c[ toate materialele/serviciile
achizi\ionate sunt selectate, astfel nct s[ aib[
un impact minim asupra mediului nconjur[tor.
Doar 15% din companii au fost transparente
preciznd valoarea total[ a achizi\iilor rea-
lizate n 2011, astfel neexistnd suficiente
date pentru centralizarea indicatorilor de
performan\[ de mediu aferen\i, corela\i cu
recomand[rile Comisiei Europene.
Includerea eficien\ei energetice `i a etichetelor
ecologice n deciziile de cump[rare s-a aplicat
`i manifestat cel mai u`or pentru companii la
achizi\ionarea aparaturii electronice `i electro-
casnice (88% din companiile respon dente),
acest lucru demonstrnd utlilitatea `i eficien\a
sistemului claselor energetice.
96
Green Business Index 2012
20% s-au axat pe cump[rarea produselor
etichetate ecologic, n principal cele cu
eficien\[ energetic[ ridicat[. 9% din companii
au economisit peste 10% din resurse,
dup[ ce au f[cut achizi\ii verzi. Aproape o
treime din companiile care nu au calculat
reducerile de consumuri, motivnd c[
achizi\iile verzi nu au fost semnificative, n
2011, sau c[ angaja\ii nu au fost implica\i n
\inerea eviden\ei n acest sens. De`i exist[ solu\ii
variate pentru o politic[ a vnz[rilor verzi,
cumulat 20% din companii au apelat doar la
vnzarea de produse etichetate ecologic sau
au oferit scheme de recompensare a clien\ilor.
Echipa GBI consider[ c[ posibilele explica\ii
pentru lipsa receptivit[\ii fa\[ de achizi\iile
verzi sunt:
/ deciziile de achizi\ii nu iau n considerare
costurile totale, pe durata ciclului de via\[, ci
pre\ul sc[zut de cump[rare
/ familiarizarea cu efectele asupra mediului a
achizi\iei
/ lipsa dovezilor adecvate ale performan\ei de
mediu pe care o pretind furnizorii
/ practicile de greenwashing ale furnizorilor/
achizitorilor care se concentreaz[ asupra
unui impact relativ minor asupra mediului
pentru a se declara verzi
/ limita competen\elor de mediu, cunoa`terea
`i diversitatea pie\ei de produse `i servicii
ecologice
/ slaba consultare cu utilizatorii interni sau
finali
/ nereceptivitatea personalului fa\[ de tehno-
logii noi; comoditatea `i indiferen\a n
lipsa beneficiilor directe, pecuniare pentru
angaja\i sau clien\i
/ ignorarea externalit[\ilor de mediu (costurile
pentru societate ale unor efecte specifice
de mediu precum schimb[rile climatice,
eutrofizarea sau acidificarea)
/ mbun[t[\irea performan\ei de mediu prin
achizi\ii. Organiza\iile se limiteaz[ bazeaz[
pe adoptarea unui sistem de management
de mediu de c[tre furnizor `i pe pre\ul cel
mai sc[zut
/ performan\a de mediu nu este legat[ de
penalit[\i sau bonusuri n cadrul contractului
Oricare ar fi motivele auxiliare, pu\ine companii
`i permit costurile aferente produselor `i
tehnologiilor prietenoase cu mediul. n
Romnia, atitudinea responsabil[, dublat[ de
un capital consistent, apar\ine mai degrab[
multina\ionalelor, iar majoritatea agen\ilor
economici se axeaz[ mai degrab[ pe solu\ii
care func\ioneaz[ pe termen scurt `i foarte
scurt, permi\ndu-le s[ rmn[, deocamdat[,
pe linia de plutire.
Achizi\iile verzi servesc, n fapt, drept punte
de ncorporare a sustenabilit[\ii n cadrul
companiilor `i asigur[ nu doar supravie\uirea,
ci `i prosperitatea afacerilor.
Green Business Index 2012/
97
Green Business Index 2012
98
Green Business Index 2012
VII. Managementul de`eurilor
fundamentarea chestionarului/
Chestionarul GBI 2012 Managementul
De`eurilor analizeaz[ eficien\a implement[rii
unui sistem de management al de`eurilor
n companiile din Romnia, punnd accent
pe metodele de valorificare `i/sau tratare a
de`eurilor generate, precum `i pe preocup[rile
de minimizare a cantit[\ilor generate.
Prin intermediul unor ntreb[ri atent formulate,
care vizeaz[ con`tientizarea ecologic[ `i
responsabilitatea fa\[ de mediu, chestionarul
GBI 2012 Managementul De`eurilor
ajut[ n primul rnd la cre`terea gradului de
conformare a companiilor cu ultimele cerin\e,
mult mai stricte, referitoare la gestionarea
de`eurilor, ca de exemplu Legea 211/2011.
De asemenea, avnd n vedere procentul foarte
redus al \[rii noastre, de 1% rat[ de reciclare
a de`eurilor recuperabile, `i \intele UE de
reducere semnificativ[ a de`eurilor generate,
chestionarul GBI 2012 Managementul
de`eurilor eviden\iaz[ `i eforturile voluntare
depuse de companii, suplimentar fa\[ de
normele impuse pe cale de lege.
Chestionarul con\ine 18 respectiv 21 ntreb[ri,
mp[r\ite pe 6 sec\iuni: dinamica gener[rii
de`eurilor, metode de valorificare `i/sau
tratare, gestiune intern[, rela\ia cu furnizorii
`i clien\ii, reduceri de costuri, managementul
de`eurilor industriale.
Punctele forte ale chestionarului sunt date
de ntreb[rile care analizeaz[ modalitatea de
inventariere `i tratare a de`eurilor, strategia
de minimizare a cantit[\ilor generate, cointe-
resarea angaja\ilor `i performan\a financiar[ a
m[surilor aplicate.
rezultate GBI 2012/
Generarea de`eurilor
La sectorul industrie/produc\ie, cantit[\ile de
de`euri generate de companii n 2011 au fost
de ordinul zecilor pn[ la zecilor de mii de
tone. Media a fost de aproape 16 mii de tone,
maxima de 200 de mii de tone, iar cantitatea
minim[ raportat[ a fost de 20 de tone.
La sectorul servicii/comer\, media cantit[\ii
de de`euri generate a fost de 11000 de tone,
maxima de 140000 `i minima de 0,65 de tone.
99
Green Business Index 2012
La industrie/produc\ie, 44% din companiile
respondente au generat o cantitate mai mic[
de de`euri n 2011 fa\[ de 2010, neoferind
ns[ detalii despre modul cum au realizat
aceast[ performan\[. 19% din respondente au
nregistrat cantit[\i similare, semnalnd ns[ `i
fluctua\ii, nesemnificative totu`i, datorate de
pild[ reloc[rii de personal. Restul de 37% a
raportat cantit[\i mai mari de de`euri generate,
ntre 3 `i 50%, cre`terile cele mai mari fiind
datorate m[ririi capacit[\ii de produc\ie, dar `i
elimin[rii stocurilor istorice de de`euri.
La servicii/comer\, 20% din companiile res-
pon dente au raportat o sc[dere ntre 5 `i 25%
a cantit[\ii de de`euri generate, iar 27% din
respondente au produs o cantitate similar[
de de`euri, fie r[mnnd constant raportul
ntre diferitele tipuri de de`euri generate,
fie crescnd ponderea de`eurilor menajere,
din cauza cre`terii num[rului de angaja\i
`i sc[znd, n acela`i timp, cantit[\ile de
de`euri de hrtie, carton `i plastic datorit[
politicilor interne de reducere a consumurilor
pentru birotic[. Mai mult de jum[tate ns[ au
nregistrat cantit[\i mai mari de de`euri n 2011
n compara\ie cu 2010, procentele de cre`tere
fiind de pn[ la 75% `i datorndu-se dezvolt[rii
activit[\ilor economice desf[`urate.
La industrie/produc\ie, tipul de de`eu prezent
cel mai des printre de`eurile produse este
reprezentat de hrtie `i carton, `i ocup[
13% din totalul generat, cantitatea maxim[
raportat[ fiind de 12200 de tone, iar cea
minim[ de 0,2 tone. Pe locul al doilea se afl[
de`eurile metalice, cu 12% din total, cantit[\ile
raportate fiind ntre 0,03 `i 150000 de tone.
Urmeaz[ plasticul, cu 11% `i valori absolute
ntre 0,3 `i 180 de tone. De asemenea, de`euri
de lemn lemn se reg[sesc n procent de 8%,
uleiurile uzate 6%, sticla `i sursele de iluminat
cu cte 5%, de`eurile textile, biodegradabilele,
de`eurile din renov[ri `i de`eurile inerte altele
dect din renov[ri cu cte 4%, de`euri electrice
`i electronice,bateriile auto `i anvelopele
uzate cu cte 3%, erbicidele, pesticidele,
de`eurile voluminoase `i acumulatorii generali
cu cte 1%. Alte tipuri de de`euri, conform
Listei De`eurilor din HG. 856/2002, au o
pondere cumulat[ de 11%.
La servicii/comer\, de`eurile de hrtie `i carton
au de asemenea cea mai mare pondere, de
16% din totalul generat, plasticul este n
propor\ie de 12%, bateriile 9%, sursele de
iluminat, lemnul `i metalul au fiecare cte 6%,
uleiurile uzate `i sticla cte 5%, anvelopele
uzate `i biodegradabilele cte 4%, bateriile
auto, acumulatorii generali `i textilele cte 3%,
de`eurile voluminoase, de`eurile din renov[ri,
de`eurile inerte altele dect din renov[ri,
erbicidele `i pesticidele cte 2%. Alte tipuri de
de`euri, conform listei din HG 856/2002 au o
pondere cumulat[ de 7%.
nu au reutilizat de`eurile
generate, motivnd
c[ nu a fost cazul
100
Green Business Index 2012
Minimizarea cantit[\ii de de`euri generate
La industrie/produc\ie, 13% din companiile
respondente colecteaz[ selectiv 2 tipuri de
de`euri, fie menajere separat de industriale,
fie hrtie `i carton separat de plastic. 7% din
respondente colecteaz[ separat 3 tipuri de
de`euri: hrtie `i carton separat de plastic `i de
metalice. 13% separ[ de`eurile pe 4 categorii:
sticl[, hrtie, plastic `i deseuri menajere sau
hrtie, carton, lemn `i plastic. 7% au 5 categorii
de separare a de`eurilor generate: de`euri din
construc\ii, menajere, hrtie, de`euri feroase
`i materiale plastice. Majoritatea companiilor
respondente separ[ de`eurile pe cel pu\in 6
categorii, dintre care se pot enumera sticla,
plasticul, hrtia, metalicele, lemnul, sursele de
iluminat, DEEE-urile `i bateriile, uleiurile uzate
mineral `i de`eurile periculoase.
La servicii/comer\, 17% din companii separ[
de`eurile pe 2 categorii, fie hrtie `i carton
separat de menajere, fie DEE-uri separate de
hrtie `i carton. 12% colecteaz[ selectiv pe 3
tipuri de de`euri, de exemplu hrtie `i carton,
plastic `i de`euri menajere. 18% au 4 categorii
de colectare a de`eurilor generate: hrtie `i
carton, mase plastice, DEE-uri `i tonere sau
hrtie, plastic `i metal, sticl[, de`euri menajere.
6% sorteaz[ de`eurile n 5 categorii, cum ar fi
hrtie `i carton, plastic, sticl[, DEE-uri `i surse
de iluminat. Restul de 47%, a`adar aproape
jum[tate din respondente, colecteaz[ selectiv
pe 6 sau mai multe tipuri de de`euri, de pild[
hrtie, plastic, biodegradabil, metal, baterii
auto `i anvelope auto.
La industrie/produc\ie, tipul de de`eu reutilizat
n cele mai multe cazuri este metalul, 16%
din companiile respondente declarnd c[
au reutilizat sau au predat spre reutilizare
metal, iar rata de reutilizare fiind de pn[ la
100%. 14% din respondente au reutilizat sau
predat spre reutilizare plastic, cu rate cuprinse
ntre 5 `i 100% din cantit[\ile generate, 12%
au reutilizat hrtie `i carton, 12% lemn, 7%
surse de iluminat, 7% sticl[, 5% DEEE-uri, 5%
alte de`euri, conform listei din HG 856/2002,
3% frac\ia organic[, 2% ulei uzat, 2% de`euri
voluminoase iar 3% de`euri din renovari. 7%
101
Green Business Index 2012
nu au reutilizat de`eurile generate, motivnd
c[ nu a fost cazul, iar 5% nu pot da informa\ii
n acest sens.
La servicii/comer\, 22% din companiile
respondente reutilizeaz[ hrtie `i carton,
11% predau spre reutilizare de`euri electrice
`i electronice, 10% plastic, 8% surse de
iluminat, 8% sticl[, 8% metal, 5% reutilizeaz[
alte materiale conform listei de de`euri din
HG 856/2002, 5% refolosesc de`eurile de
lemn, 3% reutilizeaz[ de`euri din renov[ri `i
3% ulei uzat. Pe de alt[ parte, 5% nu au date
referitoare la reutilizare, ntruct au transferat
responsabilitatea colect[rii `i valorific[rii de`e-
urilor c[tre ter\i, iar 11% nu reutilizeaz[ niciun
tip de de`eu generat `i nu au oferit motive
relevante n acest sens.
20% din companii au reciclat hrtie `i carton,
raportnd rate de reciclare de pn[ la 100%,
19% au reciclat metal, tot 19% plastic, 9%
lemn, 7% de`euri electrice `i electronice, 7%
surse de iluminat, 7% sticl[, 3% ulei uzat, 2%
de`euri voluminoase iar 4% au reciclat alte
tipuri de de`euri, conform listei din HG 856
/2002. Restul de 3% nu au reciclat niciun tip de
de`eu generat, considernd c[ nu este cazul.
La servicii/comer\, 20% din companiile
respondente au reciclat hrtie `i carton, 16%
au dat spre reciclare plastic, 13% de`euri
electrice `i electronice, 9% surse de iluminat,
7% sticl[, 7% lemn, 7% metal, 6% alte tipuri
de de`euri, conform listei din HG 856/2002,
6% baterii, 3% de`euri din renov[ri, 2% sticl[,
2% de`euri voluminoase `i tot 2% ulei uzat.
1% nu monitorizeaz[ informa\iile referitoare
la de`eurile reciclate, ntruct au transferat
responsabilitatea la ter\i, iar 1% nu au reciclat,
considernd c[ aceast[ activitate nu se aplic[
activit[\ii lor.
La industrie/produc\ie, doar 18% din companiile
respondente au compostat sau au predat
spre compostare de`eurile biode gradabile
generate, iar 6% au compostat hrtie `i
carton. 70% din companiile respondente nu
au compostat niciun tip de de`eu generat, fie
pentru c[ nu produc de`euri organice, fie nu
exist[ posibilit[\i de aplicare a tratamentelor
specifice de compostare, fie de`eurile produse
sunt predate doar spre reciclare, fie metodele
`i operatorii de colectare sunt stabili\i de
proprietarul `i administratorul cl[dirii ocupate,
fie de`eurile de origine vegetale rezultate
din produc\ie sunt comercializate ca furaje `i
ncadrate ca subprodus.
La sectorul servicii/comer\, 83% din com paniile
respondente nu composteaz[ de`eurile gene-
rate, fie prefernd alte metode de valori-
ficare, n special reciclarea, fie neexistnd
facilit[\i de compostare n apropiere, fie nede -
\innd sta\ie de compostare, fie ntruct se
consider[ drept nesemnificativ[ cantitatea de
de`euri generate. n acest procent negativ au
fost incluse `i respondentele care au confundat
compostarea cu reciclarea sau reutilizarea `i au
repetat cifrele raportate pentru toate cele trei
102
Green Business Index 2012 102
tipuri de valorificare a de`eurilor. Pe de alt[
parte, 17% din respondente nu de\in informa\
ii despre compostare ntruct au transferat
responsabilitatea colect[rii `i valorific[rii
de`eurilor c[tre ter\i.
La industrie/produc\ie, materialul predat cel
mai adesea spre spre valorificare energetic[
este lemnul, dup[ cum au raportat 22% din
companiile respondente. Un procent egal
de respondente au predat spre valorificare
energetic[ alte tipuri de de`euri, conform listei
din HG 856/2002. 13% din respondente au
valorificat energetic plasticul nerecuperabil,
5% au predat spre valorificare energetic[ hrtia
`i cartonul, 4% materialele biodegradabile sau
de natur[ vegetal[, 4% ulei iar 4% de`euri
voluminoase. 26% nu au valorificat energetic
niciun tip de de`eu generat, motivnd fie
c[ au optat mai degrab[ pentru reciclare `i
ntr-o propor\ie mai mic[ pentru reutilizare `i
compostare sau considernd c[ nu este cazul.
La servicii/comer\, 62% din companiile
respondente nu valorific[ energetic de`eurile
generate, prefernd alte metode de valorificare
sau eliminare sau considernd cantit[\ile de
de`euri generate drept nesemnificative. 14%
din companii au transferat responsabilitatea
colect[rii `i valorific[rii de`eurilor c[tre ter\i
`i nu de\in informa\ii n acest sens. Pe de alt[
parte, 9% au valorificat energetic lemnul, 5%
au predat spre conversie energetic[ plasticul
nerecuperabil, iar restul de 10% au predat spre
valorificare energetic[ alte tipuri de de`euri,
conform HG 856/2002, cum ar fi cauciucul.
Gestiunea de`eurilor
La industrie/produc\ie, 75% din companiile
respondente folosesc ca metod[ de inventa-
riere un registru de eviden\[ a de`eurilor
generate, 19% utilizeaz[ un registru voluntar
intern, iar 6% aplic[ alte metode pentru a
nregistra cantit[\ile de de`euri generate, de
exemplu documente contabile, avize `i facturi.
La servicii/comer\, 70% din companiile respon-
dente au registru de eviden\[ a de`eurilor
generate, conform cerin\elor legis lative
MODALITATEA DE INVENTARIERE
A DE~EURILOR GENERATE - industrie / produc\ie
registrul de eviden\[ a de`eurilor
registru voluntar intern
altele
6%
19%
75%
103
Green Business Index 2012
(HG 856/2002 `i LG 426/2001), 18% de\in
registre voluntare interne, electronice `i ba-
zate pe formulare de nc[rcare-desc[rcare
de`euri, note de transport `i procese-verbale,
iar 12% nu au inventariat cantit[\ile de de`euri
generate, fie dednd detalii n acest sens, fie
considernd cantit[\ile de de`euri generate
drept nesemnificative.
La industrie/produc\ie, 28% din companii
contorizeaz[ consumurile de materii prime `i
materiale n vederea minimiz[rii cantit[\ilor
de de`euri generate. n acela`i timp, 25% au
n vedere reducerea consumurilor de materii
prime `i materiale pentru a mic`ora canti -
t[\ile de de`euri. Asumndu-`i acela`i obiectiv
de evitare a producerii de de`euri, 29% au
utilizat tehnologii de minimizare a pierderilor
n produc\ie. Pe de alt[ parte, 7% din
respondente au indicat folosirea altor metode
de gestiune intern[ a de`eurilor, iar 11% nu
au un implementat un sistem de eficientizare
a managementului intern al de`eurilor, indi-
cnd fie c[ tehnologia de produc\ie nu
este compatibil[ cu un astfel de sistem, fie
urmeaz[ s[ implementeze un asemenea
sistem, fie cantit[\ile de de`euri produse sunt
considerate nesemnificative.
La servicii/comer\, 44% din companiile respon-
dente nu `i gestioneaz[ eficient de`eurile
n vederea minimiz[rii cantit[\ilor generate,
considernd c[ un astfel de management este
aplicabil doar activit[\ilor de produc\ie. 12%
din respondente contorizeaz[ consumurile
n vederea minimiz[rii cantit[\ii de de`euri,
iar restul de 44% s-au axat pe reducerea
consumului de hrtie, carton `i plastic, nre-
gis trnd deja rezultate pozitive n 2011 prin
achizi\ia cutiilor de plastic refolosibile pentru
transport sau prin impunerea de clauze con-
tractuale verzi furnizorilor.
La industrie/produc\ie, 93% din companiile
respondente `i-au instruit angaja\ii cu privire la
reciclarea `i minimizarea cantit[\ii de de`euri
generate n propor\ie de peste 75%. Metodele
de informare folosite au fost comunicatele
interne, sesiunile de instruire, newslettere `i
reviste interne, afi`aje `i n cadrul unui centru
de formare. Restul de 7% din respondente `i-
au instruit mai pu\in de 50% din salaria\i, cu
prec[dere referitor la procedurile de colectare
`i predare a de`eurilor.
La servicii/comer\, 13% din companii au mai
pu\in de 50% din angaja\i constientiza\i cu
privire la reciclarea `i minimizarea cantit[\
ii de de`euri generate, fiind folosite cursuri
de specializare `i inform[ri generale, n timp
ce 87% au peste 75% din salaria\i instrui\i n
acest sens. Metodele de educare folosite au
fost n aceste cazuri trainingurile periodice,
programele de instruire, ghidurile practice
de reciclare a de`eurilor, afi`aje, sesiuni de
sensibilizare, comunicare interna, emailuri,
newslettere, postere `i flyere.
104
Green Business Index 2012
Rela\iile cu furnizorii `i clien\ii
n rela\iile cu furnizorii, 19% din respondentele
din sectorul industrie/produc\ie nu aplic[ nicio
clauz[ contractual[ de minimizare a cantit[\ii de
de`euri generate, motivnd fie c[ tehnologia
existent[ nu permite acest lucru, fie au sistem
intern de ambalare, fie se aprovizioneaz[ cu
produse din cadrul propriei re\ele de distribu\
ie. 5% din respondente au ncheiat contracte
care stipuleaz[ folosirea unei cantit[\i mai mari
de material reciclat n procesul de produc\ie,
iar 9% `i-au condi\ionat furnizorii s[ foloseasc[
mai pu\in ambalaj pe unitate de produs livrat.
Clauzele contractuale folosite de 24% din
respondente n rela\ia cu furnizorii vizeaz[
reutilizarea containerelor `i a ambalajelor, 10%
din respondente au n vedere eficientizarea
sistemului de ambalare a produselor achizi -
\ionate, iar 14% au impus obligativitatea
retur narea ambalajelor. Restul de 19% au
aplicat furnizorilor alte clauze contractuale
verzi, pentru respectarea legisla\iei, politicii,
procedurilor `i obiectivelor de mediu `i de
minimizare a impactului asupra mediului.
La servicii/comer\, 50% din companiile res-
pon dente nu au aplicat furnizorilor `i sub-
contractorilor clauze contractuale de mini-
mizare a cantit[\ii de de`euri generate,
con side rnd fie c[ nu este cazul pentru profilul
lor de activitate fie c[ produc prea pu\ine
de`euri. Totu`i, unele dintre aceste companii
`i-au manifestat inten\ia de a impune cerin\e
de mediu furnizorilor lor. Pe de alt[ parte,
5% din respondente le impun furnizorilor lor
s[ foloseasc[ mai mult material reciclat n
produsele fabricate, iar 6% le cer s[ reduc[
volumul de ambalaj pe unitatea de produs.
17% vor containere sau ambalaje reutilizabile
`i 11% insist[ pe eficientizarea sistemului de
ambalare, iar alte 11% au n vedere alte clauze
pentru subcontractori.
La industrie/produc\ie, 16% din companiile
respondente au dat posibilitatea clien\ilor de
a returna ambalajele produselor n vederea
recicl[rii, iar 11% le ofer[ clien\ilor facilitatea
de a returna produsele folosite pentru a fi
reutilizate. Pe de alt[ parte, 21% au un sistem
de colectare la punctele de desfacere `i
preluare a responsabilit[\ii de c[tre organiza\
iile colective, iar 26% folosesc n rela\ie cu
clien\ii alte metode de minimizare a cantit[\
ii de de`euri generate, cum ar fi ambalarea
produselor n materiale ct mai u`oare, pre-
luarea la surs[ `i transferarea respon sa bilit[\
ilor c[tre o organiza\ie colec tiv[. Restul de
26% din respondente nu ofer[ nicio facilitate
clien\ilor n vederea minimiz[rii can tit[\ii de
de`euri generate, motivnd fie c[ produsele
comercializate nu sunt ambalate, fie c[ nu
genereaz[ de`euri, fie c[ acest obiectiv de
protec\ie a mediului este incompatibil cu
profilul companiei.
La servicii/comer\, 21% din companiile
respondente le dau clien\ilor posibilitatea de
a returna ambalajele produselor n vederea
recicl[rii, iar 36% le pun la dispozi\ie acestora
un sistem de colectare la punctele de
Mai mult material reciclat
utilizat n producie
Mai pu\in ambalaj pe unitate
de produs
Reutilizare
containere /ambalaje
Eficientizarea sistemului
de ambalare
Returnarea ambalajelor
Altele
Nu aplic[
CLAUZE CONTRACTUALE VERZI PENTRU MINIMIZAREA
CANTIT{|II DE DE~EURI GENERATE - industrie / produc\ie
24%
10%
9% 5%
19% 19% 14%
105
Green Business Index 2012
desfacere, `i preluare a responsabilit[\ii de
c[tre organiza\iile colective. 43% nu au oferit
clien\ilor nicio facilitate n vederea minimiz[rii
cantit[\ilor de de`euri generate, considernd
fie c[ serviciile prestate nu genereaz[ de`euri,
fie c[ nu este cazul pentru obiectul lor de
activitate.
Reduceri de costuri
La industrie/produc\ie, 18% din companiile
care au reutilizat de`eurile generate au
declarat c[ nu au ob\inut reduceri de costuri
n urma acestei activit[\i, considernd econo-
miile realizate drept nesemnificative. Un
procent egal de companii nu au calculat
profitul din reutilizarea de`eurilor produse,
ntruct eviden\a reducerilor de costuri ob\
inute pe aceast[ cale nu reprezint[ o cerin\
[ legal[ obligatorie. Majoritatea companiilor
respondente, 60%, `i-au redus cheltuielile
cu pn[ la 0,3% din cifra de afaceri, datorit[
reutiliz[rii de`eurilor generate.
La servicii/comer\, 37% din companiile
respondente care au predat spre reutilizare
de`euri nu au ob\inut reduceri de costuri
ca urma a acestui fapt, fie pentru c[ nu le-
au comercializat, ci le-au dat pe gratis, fie
pentru c[ au fost nesemnificative cantit[\ile
valorificate astfel. 12% au ob\inut reduceri
de pn[ la 0,3% din cifra de afaceri, iar 13%
au f[cut economii echivalente cu un procent
ntre 0,3 `i 0,5% din CA. Restul de 38% nu
\in eviden\a reducerilor de costuri ob\inute,
considernd c[ nu este relevant sau prefernd
s[ nu dea detalii pentru aceast[ op\iune.
La sectorul industrie/produc\ie, 79% din
companiile respondente au ob\inut reduceri
de cost de pn[ la 0,3% din cifra de afaceri
n urma recicl[rii de`eurilor generate, 7% `i-au
diminuat cheltuielile ntre 1 `i 2% din CA, iar
alte 7% au realizat economii de peste 2% din
CA. Restul de 7% nu au calculat respectivele
reduceri, motivnd c[ de`eurile generatesunt
predate c[tre societ[\i valorificatoare `i nu
este urm[rit fluxul lor.
REDUCERI DE COST REZULTATE PRIN RECICLAREA
DE~EURILOR GENERATE - industrie / produc\ie
pn[ la 0.3% din CA
ntre 1 `i 2% din CA
peste 2% din CA
nu au calculat
7%
7%
7%
79%
106
Green Business Index 2012
La servicii/comer\, 27% din companiile
respondente nu au ob\inut reduceri de costuri
n urma recicl[rii de`eurilor generate, ntruct
au produs cantit[\i mici de de`euri sau le-au
predat gratuit c[tre ter\i. 46% din respondente
au ob\inut profit de pn[ la 0,3% din cifra
de afaceri, din reciclarea hrtiei, cartonului,
de`eurilor metalice `i a maselor plastice. 9%
au realizat venituri cuprinse ntre 1 `i 2% din
CA datorit[ recicl[rii de`eurilor de hrtie
`i carton, dar `i de plastic, bateriilor auto
`i DEEE-urilor. 18% nu \in eviden\a acestor
reduceri, neconsidernd c[ de`eurile au un
impact major asupra activit[\ii desf[`urate.
La industrie/produc\ie, 50% din companiile
care `i-au valorificat energetic de`eurile au ob\
inut reduceri de costuri echivalente cu mai pu\
in de 0,3% din cifra de afaceri. 10% au reu`it
performan\a de a ob\ine economii de peste
2% din CA n urma valorific[rii energetice
a de`eurilor generate, fiind vorba de gaze
de rafin[rie, iar 40% nu au \inut eviden\a
eventualelor reduceri, declarnd c[ de`eurile
ulterior convertite n energie au fost predate
c[tre alte societ[\i `i nu sunt controlate flu-
xurile financiare aferente.
La servicii/comer\, 25% din companiile
respondente nu au ob\inut reduceri de costuri
n urma valorific[rii energetice a de`eurilor
generate, cantit[\ile de de`euri convertite
energetic fiind nesemnificative. 37% din
respondente au realizat profit de pn[ la
0,3% din cifra de afaceri datorit[ valorific[rii
energetice a de`eurilor generate, iar 38% nu
\in eviden\a inputurilor financiare ob\inute pe
aceast[ cale, considernd-o nerelevant[ sau
prefernd s[ nu dea detalii n acest sens.
Strategia de management al de`eurilor
La sectorul industrie/produc\ie, 6% din
companiile respondente nu o strategie
privind managementul de`eurilor, invocnd
alte priorit[\i, cum ar fi reorganizarea intern[.
7% au ndeplinit mai pu\in de 50% din
obiectivele de management al de`eurilor,
printre acestea aflndu-se reducerea can-
tit[\ii de de`euri generate, atingerea targe-
tului n ceea ce prive`te procentul de valo-
ri ficare a de`eurilor generate. 20% au
rea lizat ntre 50 `i 75% din obiectivele de
management al de`eurilor, iar 67% au reu`it
s[ ating[ peste 75% din obiective. Aceste
\inte cuprind: reducerea stocurilor de de`euri
istorice, cre`terea procentelor de valorificare
energetic[ `i reciclare, reamenajarea zonelor
de colectare separat[ a de`eurilor, extinderea
implement[rii programului de management
integrat a de`eurilor, cre`terea gradului de
con`tientizare a angaja\ilor prin instruire con-
tinu[ privind: impacturile semnificative asupra
mediului, reale sau posibile ale activit[\ii lor.
La servicii/comer\, 15% din companii nu `i-
au fixat niciun obiectiv de management al
de`eurilor, iar 8% au ndeplinit mai pu\in de
50% din obiectivele strategiei, axndu-se pe
107
Green Business Index 2012
atingerea \intelor impuse la nivel de corpora\
ie. Alte 8% au realizat ntre 50 `i 75% din
obiective, fiind vorba de colectare selectiv[
`i reciclare, iar 69% `i-au atins obiectivele n
propor\ie de peste 75%. Printre \intele fixate
`i atinse se num[r[ reducerea consumului
de resurse, reciclarea unui procent mai
mare de de`euri, monitorizarea furnizorilor,
amenajarea unui spa\iu pentru depozitarea
temporar[ a de`eurilor de hrtie, instruirea
personalului pentru colectarea selectiv[ a
de`eurilor, contactarea unei firme autorizate
n vederea ridic[rii DEE-urilor, valorificarea
tuturor de`eurilor generate etc.
La sectorul industrie/produc\ie, 73% din
companiile respondente au implementat
o politica scris[ privind managementul
de`eurilor periculoase conform ISO 14001,
13% respect[ procedurile stipulate n normele
de mediu, 7% au proceduri conforme cu
politicile interne, iar restul de 7% nu de\in
proceduri privind managementul de`eurilor
periculoase, indicnd c[ nu genereaz[ astfel
de de`euri.
profil United Romanian Breweries Bereprod/
Ctig[tor GBI Managementul de`eurilor
industrie/produc\ie
United Romanian Breweries Bereprod (URBB),
parte a grupului international Carlsberg
Breweries A/S, investe`te anual peste un
milion de dolari n protec\ia mediului. Suma
cuprinde att programele de CSR, ct `i
investi\ia n tehnologii de produc\ie care
s[ respecte normele de mediu ale Uniunii
Europene.
n 2011, URBB a generat din activitatea curent[
o cantitate de 5.242 tone de de`euri de sticl[,
hartie `i carton, lemn, metal plastic, precum
`i DEEE, ce a fost colectata selectiv folosind
metoda separ[rii pe 6 categorii.
Ca modalitate de inventariere a de`eurilor,
URBB a folosit registru de eviden\[ conform
formatului din Anexa 1 la HG 856 /2002, iar
pentru aprobarea listei de de`euri, s-a utilizat
registru voluntar intern. Pentru minimizarea
cantit[\ii de de`euri generate, URBB a con-
torizat consumul de materii prime `i materiale.
n urma contoriz[rii, consumul de ap[ (prin-
cipala materie prim[ n fabricile de bere `i
b[uturi r[coritoare) s-a redus cu 9,4% fa\[
de cel din 2010, pierderile de ambalaje s-au
redus cu 0,3% n cazul sticlelor nereturnabile `i
cu 0,71% n cazul sticlelor returnabile, 0,34% la
dozele din aluminiu, 2,05% la plastic (preforme
PET), 0.70% la capace (o\el) `i 0,46% la hrtie
(etichete). Pentru minimizarea cantit[\ii
de de`euri, URBB a utilizat `i tehnologii
de minimizare a pierderilor n produc\ie,
astfel reducnd pierderile de ambalaje
cu 0,77% `i cu 0,94% pierderile totale din
produc\ie printr-o monitorizare eficient[ a
industrie/
produc\ie
108
Green Business Index 2012
echipamentelor `i o monitorizare a pierderilor
pe faze tehnologice.
Peste 75% din num[rul de angaja\i ai com-
paniei sunt instrui\i/informa\i cu privire la
reciclarea `i minimizarea cantit[\ii de de`euri
generate iar metodele folosite sunt programul
intern de instruire, comunic[ri interne, e-mail,
site-ul de educare `i responsabilizare n protec -
\ia mediului www.umbrelaverde.ro cu mesajul
S[ p[str[m Romnia curat[, participarea
voluntar[ la proiectele externe organizate
de Umbrela Verde, organizarea anual[ a Zilei
Cur[\eniei n scopul colect[rii selective a
de`eurilor la toate locurile de munc[.
Totodat[, URBB a aplicat clauze contractuale
verzi n rela\ie cu furnizorii/subcontractorii
pentru minimizarea cantit[\ii de de`euri.
Astfel, 40% din ambalajele produselor (primar,
secundar, de transport-paleti) introduse pe
pia\[ se colecteaz[ pentru a fi reutilizate,
iar pentru 19% din materialele de ambalare
folosite de companie, ambalajele sunt reuti-
lilizabile. n acela`i timp n contractele cu
furnizorii de substan\e chimice se introduce
clauz[ de returnare pentru ambalajele
acestora, iar n cazul contractelor de servicii
repara\ii `i ntre\inere cl[diri, construc\ii
metalice, etc. furnizorii au obliga\ia s[ preia
de`eurile generate din activitatea de pe
amplasament.
Compania a oferit facilit[\i clien\ilor n vederea
minimiz[rii/reutiliz[rii de`eurilor generate,
dndu-le posibilitatea de a returna ambalajele
produ selor n vederea recicl[rii. n acela`i scop
au fost ncheiate contracte de preluare de
responsabilit[\ii pentru ambalajele introduse
pe pia\[, odat[ cu produsele firmei.
Peste 75% din obiectivele cuprinse n strategia
de management al de`eurilor au fost realizate
de companie, conform HG 621/2005 privind
gestionarea ambalajelor `i de`eurilor de am-
ba laje cu modific[rile `i complet[rile ulte ri-
oare: 60% sticla; 55% PET; 22,5% plastic; 60%
carton `i hrtie; 55% metal; 17% aluminiu
15% lemn `i 60 % global din totalul cantit[\ii
introduse pe pia\[.
Subprodusele au fost valorificate 100%:
borhotul din mal\ a fost livrat ca furaj c[tre
ferme de cre`terea animalelor; 100% din
subprodusul alcool distilat (reziduu din
procesul de producere bere f[r[ alcool) a fost
livrat ca materie prim[ secundar[. Compania
a implementat o procedur[/politic[ scris[
privind managementul de`eurilor periculoase
conform sistemului de management al
mediului ISO.
URBB este un exemplu pozitiv din sectorul
Industrie att pentru performan\a din punct
de vedere al politicii interne practicate pentru
managementul de`eurilor, ct `i pentru modul
n care a reu`it s[ implice n acest proces
furnizorii `i clien\ii. Astfel, GBI a acordat
companiei locul 1 la domeniul Managementul
de`eurilor pentru sectorul de activitate
industrie/produc\ie.
profil Autonet Import/
C`tig[tor GBI Managementul de`eurilor
servicii/comer\
C`tig[toarea GBI 2012 la capitolul
Managementul de`eurilor pentru sectorul
de activitate Servicii, Autonet este furnizorul
num[rul 1 de servicii din domeniul auto
pe pia\a romneasc[. Folosind experien\a
Autonet, clien\ii `i pot optimiza activit[\
ile fiind capabili s[ recicleze inteligent `i s[
trateze de`eurile n concordan\[ cu legile
europene de protejare a mediului.
n privin\a de`eurilor, n 2011, compania a
generat o cantitate total[ de 560 tone cu o
109
Green Business Index 2012
pondere mai mare de de`eu menajer, cantitate
similar[ cu cea nregistrat[ n 2011. Majorarea
ponderii de`eurilor menajere s-a produs,
n principal, din cauza cre`terii num[rului
de angaja\i. n medie, un angajat Autonet
produce 0,3 kg de de`euri menajere pe zi, ins[
cantitatea de de`eu de hrtie, carton `i plastic
este n continu[ sc[dere datorit[ politicilor
interne de reducere a consumului de hrtie `i
a consumului de material plastic de birotic[.
Pe tip de de`eu, Autonet a generat 0,5 tone de
sticl[, 206 tone de hrtie `i carton, 13 tone de
lemn, 4 tone de metal, 13 tone de plastic, 324
tone de de`eu menajer, 0,05 tone de DEEE-
uri, 0,01 tone de surse de iluminat, 0,3 tone
de anvelope uzate `i 11 tone de baterii auto.
Ca metod[ de colectare selectiv[, compania a
practicat separerea de`eurilor pe 6 categorii:
hrtie, plastic, biodegradabil, metal, baterii
(auto `i portabile), `i anvelope auto.
Compania a reutilizat sau a predat spre reu-
tilizare 100% din cantitatea de de`euri de
sticl[ `i surse de iluminat generate, hrtia `i
cartonul sunt ridicate periodic de o firm[ de
valorificare, astfel predndu-se cele 206 de
tone generate, ntreaga cantitate de lemn
generat[ a fost valorificat[ prin vnzarea
acesteia c[tre angaja\ii care de\in n locuin -
\ele proprii centrale pe lemne, de`eurile de
metal `i plastic au fost predate c[tre o firm[
de colectare n propor\ie de 100%, a predat
deasemenea spre reutilizare cele 0,05 tone de
DEEE-uri `i cantitatea de 11 tone de baterii.
De`eurile de hrtie `i carton sunt presate n
cadrul societ[\ii printr-o pres[ de hrtie `i sunt
vndute unei fabrici de hrtie. Cantitatea de
324 de tone de de`eu menajer este predat[
c[tre societatea de salubritate, lemnul a fost
valorificat energetic de c[tre angaja\ii care
de\in centrale termice cu combustibil solid,
sticla,hrtia `i cartonul, metalul, DEEE-urile `i
plasticul s-au valorificat n propor\ie de 100%
prin metoda R12, iar de`eul menajer s-a ridicat
s[pt[mnal n propor\ie de 100% prin metoda
D1.
Ca modalitate de inventariere a de`eurilor
generate, Autonet a folosit registrul voluntar
intern. Eviden\a este \inut[ de c[tre un angajat
al societ[\ii (responsabil recycling) n fi`iere
format "excel" pe fiecare lun[ n vederea
minimiz[rii de`eurilor generate, c`tig[toarea
GBI 2012, a urm[rit reducerea consumurilor
de materii prime `i materiale, astfel reu`ind
s[ scad[ de`eurile de carton cu 30% prin
nlocuirea cutiilor din carton cu cele din plastic
refolosibile.
De asemenea, anual li se fac programe de
instruire tuturor angaja\ilor societ[\ii cu
privire la recilarea/minimizarea cantit[\ii de
de`euri generate. Prin reutilizarea de`eurilor
generate s-au ob\inut reduceri de costuri
ntre 0,3 `i 0,5% din cifra de afaceri, iar prin
reciclarea de`eurilor s-a realizat o reducere
a costurilor ntre 1 `i 2% din cifra de afaceri.
Totodat[, obiectivul propus de a valorifica servicii / comer\
110
Green Business Index 2012
toat[ cantitatea de de`euri cu excep\ia celor
menajere a fost realizat.
Aten\ia deosebit[ din partea echipei mana-
geriale la implementarea propriei politici de
mediu, s[n[tate `i securitate ocupa\ional[
au facut din protejarea mediului nu doar o
necesitate, ci una din principalele ndatoriri ale
Autonet, fapt pentru care GBI i acorda prima
pozi\ie la capitolul Managementul de`eurilor
pentru sectorul de activitate Servicii.
concluzii/
Cel mai recent studiu al Uniunii Europene cu
privire la reciclarea de`eurilor menajere arat[
c[ Romnia se situeaz[ pe ultimele locuri
ntre statele membre UE. Astfel, 99% din toate
de`eurile municipale sunt depozitate n gropi de
gunoi-cea mai proast[ op\iune disponibil[, n
timp ce media european[ este de 38 %. Propor\
ia recicl[rii este de numai 1% n \ara noastr[, iar
la nivelul Uniunii Europene este de 42%.
Ordinea cantit[\ii de de`euri generat[ n anul
2011 de companiile participante n GBI, pe tip
de de`eu este dat[ de hrtie `i carton (13%
respecitv 16%), metalice (12%) `i plastic (11%).
Peste 45% din responden\i la sectorul servicii/
comer\ nu au ncadrat la alte tipuri de de`euri,
conform Listei De`eurilor din HG. 856/2002
`i de`eurile menajere care de fapt reprezint[
ponderea cea mai mare a de`eurilor generate
`i nregistrate n realitate pe pia\a romneasc[.
Ca ordin de m[rime, structura de`eurilor
menajere `i asimilabile n baza raport[rilor
operatorilor de salubrizare prelucrate la nivel
na\ional n 2010, era de 64.64%.
Datele completate n GBI arat[ c[ sectorul
de afaceri colecteaz[ selectiv pe 6 sau mai
multe tipuri de de`euri, de pild[ hrtie,
plastic, metal, lemn, baterii auto `i anvelope
auto, surse de iluminat, DEEE-uri , baterii `i
uleiuri uzate. Vorbim aici de pondere de 60%
produc\ie/industrie `i 47% servicii/comer\,
a`adar aproape jum[tate din respondente.
n ciuda acestor date corespondente n
registrul de eviden\[ a de`eurilor predat
c[tre autoritatea de mediu local[, 53% din
responden\i nu fac diferen\a ntre reutilizare
`i reciclare, raportnd acelea`i cantit[\i pentru
ambele c[i de valorificare. Excep\iile cele mai
prietenoase sunt date de r[spunsurile nu `tim,
nu putem estima cantit[\ile reutilizate sau 300
kg cod: 20 01 36 donate `colilor de c[tre SC
DHL International Romnia SRL. Ca urmare,
reducerile de costuri raportate de companii
n GBI prin reutilizarea de`eurilor generate n
2011 sunt n mod real nem[surate sau n cel
mai bun caz nesemnificative.
Grava eroare este replicat[ de responden\i `i
prin echivalarea cantit[\ilor reciclate cu cele
privind alte metode de valorificare /eliminare
a de`eurilor generate practicate de companie
sau echivalarea cantit[\ilor compostate cu
cele privind recuperarea energetic[.
Echipa GBI consider[ c[ posibilele explica\ii
pentru asemenea erori sunt:
/ lipsa eviden\ei de`eurilor `i/sau corelarea
aces teia cu GBI
/ necunoa`terea faptului c[ absen\a Registrului
de Eviden\[ a Gestiunii De`eurilor (obli ga-
toriu pentru to\i agen\ii economici) atrage
amenzi n cuantum de 5.000 - 50.000 lei de
la GNM
/ lipsa personalaului nominalizat `i instruit
pentru gestionarea de`eurilor conform legii
/ lipsa comunic[rii ntre responsabilul de mediu
`i persoana nominalizat[ s[ completeze GBI
n numele companiei
/ personal insuficient sau insuficient preg[tit
/ lipsa ncuraj[rii refolosirii la surs[ sau sub
111
Green Business Index 2012
form[ de schimb cu companii pentru
care anumite de`euri sunt materie prim[
secundar[
/ lipsa sau necunoa`terea facilit[\ilor auto-
rizate, convenabile `i apropiate pentru com-
postare / eliminare cu recuperare ener getic[
/ alte metode de valorificare a de`eurilor
generate de c[tre companii
/ companiile contribuie pasiv la \intele UE de
reducere semnificativ[ a de`eurilor gene-
rate, prin ini\iative continue de prevenire,
res pectarea ierarhiei de`eurilor, eficien\a
sporit[ n utilizarea resurselor `i ncurajarea
consumului sustenabil.
/ nem[surarea corect[ sau nerelevarea princi-
palilor indicatori de perfoman\[ de mediu
respectiv ratele de reutilizare / reciclare / com-
postare / eliminate cu recuperare ener getic[
a de`eurilor generate de c[tre companii
/ raportarea defectuoas[ a companiilor, filia-
lelor acestora `i a operatorilor de salu brizare
constatat[ de ANPM n perioada 2010-2011
`i necesitatea cre`terii acurate\ii datelor
rapor tate (practic[ unitar[).
/ procent aproape de minimum n domeniul
recuper[rii de`eurilor 0% Romnia, com-
parativ cu 54,3% Danemarca conform
Raportului CE 2012 Evaluarea Performan\ei
Managementului De`eurilor n Statele
Membre ale Uniunii Europene.
/ necesitatea extinderii controlului `i aplicarea
de sanc\iuni.
De`i prevenirea de`eurilor este cea mai
simpl[ cale de administrare, metodele de
gestiune intern[ a companiilor arat[ c[ doar
12% din respondente contorizeaz[ con-
sumurile n vederea minimiz[rii cantit[\ii
de de`euri. Mai mult dect att, doar 29%
din sectorul industrie/produc\ie au apelat
la tehnologii de minimizare a pierderilor n
produc\ie. Cel mai elocvent r[spuns a fost
dat de SC DHL International Romania SRL
astfel: Pe parcursul anului 2011 s-a nregistrat
o minimizare a consumurilor de materiale n
cuantum aproximativ de 20%. Baza minimiz[rii
o constituie un program de estimare necesar,
validare comenzi `i inventariere stocuri de
Ambalaje DHL RO `i de minimizare consum
birotic[ per loca\ie / departament. Sistem
intern de urm[rire n timp real a \intelor
de mediu-aplica\ie integrat[ amprenta de
carbon-privind ambalajele (60% HC `i 22.5%
MP) `i reciclarea de`eurilor n loca\ii cu procent
de 47% din total de`euri generate.
n rela\ia cu furnizorii doar 5 % din respon den\i
le impun furnizorilor lor s[ folo seasc[ mai
mult material reciclat n produsele fabricate,
iar 6% le cer s[ reduc[ volumul de ambalaj
pe unitatea de produs. n sectorul industrie/
2 0 0 6
2
3
,
2
1
%
6
0
,
4
8
%
1
0
,
9
6
%
5
,
3
5
%
2
2
,
1
9
%
5
8
,
9
4
%
1
0
,
6
2
%
8
,
2
5
%
2
0
,
3
2
%
6
1
,
2
8
%
9
,
6
1
%
8
,
7
9
%
1
7
,
7
9
%
6
2
,
6
0
%
1
1
,
6
3
%
7
,
9
9
%
1
7
,
6
7
%
6
4
,
6
4
%
1
0
,
6
6
%
7
,
0
3
%
2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
de`euri din construc\ii `i
demol[ri
de`euri din servicii
municipale
de`euri menajere
asimilabile
de`euri municipale
generate `i necolectate
112
Green Business Index 2012
produc\ie, clauzele aplicate vizeaz[ ac\iuni
simple de genul reutiliz[rii containerelor `i a
ambalajelor (24%), obligativitatea return[rii
ambalajelor (14%).
n rela\ia cu consumatorii, 26% din res pon dente
nu ofer[ nicio facilitate clien\ilor n vederea
minimiz[rii cantit[\ii de de`euri generate,
motivnd fie c[ produsele comercializate nu
sunt ambalate, fie c[ nu genereaz[ de`euri, fie
c[ acest obiectiv de protec\ie a mediului este
incompatibil cu profilul companiei. n timp ce
la servicii/comer\ r[spunsurile sunt mai realiste,
respectiv 43% nu au oferit clien\ilor nicio
faci litate n vederea minimiz[rii cantit[\ilor
de de`euri generate, considernd fie c[ servi-
ciile prestate nu genereaz[ de`euri, fie c[ nu
este cazul pentru obiectul lor de activitate.
Reducerile de costuri raportate prin reutilizare
au fost desconsiderate datorit[ echival[rii
n mod eronat a reutiliz[rii cu reciclarea `i
mai departe cu alte metode de valorificare/
eliminare a de`eurilor generate.
R[splata efortului de colectare `i reciclare este
oglindit[ de reducerile de costuri raportate,
pn[ la 2% din cifra de afaceri prin reciclare
( 55% servicii comer\ `i 86% industrie produc\
ie). n timp ce n 2010 aproximativ 24% au reu`it
s[ ob\in[ o reducere de cost prin reciclare de
pn[ la 0,5% din cifra de afaceri. Superior,
sectorul Industrie/ Produc\ie a reu`it n propor-
\ie de 24% s[ ob\in[ o reducere de cost prin
reciclare de peste 2%.
n Romnia, de`eurile valorificate energetic n
cele 7 instala\ii de co-incinerare a de`eurilor
erau estimate n 2010 la 16000 t. n 2011 la
industrie/produc\ie, 50% din companiile care
`i-au valorificat energetic de`eurile au ob\i-
nut reduceri de costuri echivalente cu mai
pu\in de 0,3% din cifra de afaceri. La servicii/
comer\ 37% au realizat profit de pn[ la 0,3%
din cifra de afaceri prin aceea`i metod[. Cu
toate acestea absen\a interzicerilor sau restric-
\iilor na\ionale pentru depozitarea de`eurilor
municipale la gropile de gunoi, precum `i
absen\a unui sistem pay-as-you-throw pen tru
de`eurile municipale, ne fac s[ credem c[ cifrele
raportate de companii privind valorificarea
energetic[ sunt nerealiste. Excep\iile sunt date
de de`eurile de polimeri `i de lemn.
n ciuda lacunelor legate de reutilizare, com-
postare, valorificare energetic[, mini mizare,
clauze contratuale pentru furnizori `i facilit[\i
pentru consumatori, responden\ii GBI 2012
raporteaz[ un grad sporit de realizare a obiec-
tivelor de management al de`eurilor, peste
75% (indicat de 67% din respondentele de
la industrie produc\ie `i de 69% de la servicii
comer\). Retoric, efectele legii 211/2011
respectiv regimul de r[spundere extins[
a produc[torului pe tot ciclul de via\[ a
de`eului, de la proiectare, produc\ie, tratare
pn[ la eliminarea de`eului e posibil s[ fie
mai cunatificabile `i mai bine comunicate de
companii n GBI 2013.
Green Business Index 2012/
114
Green Business Index 2012
Programul na\ional de responsabilitate soci-
al[ al Grupului Rompetrol mpreun[ pentru
fiecare a fost lansat n 2009, ca parte a
platformei Energia vine din suflet `i a vizat
atragerea tuturor membrilor comunit[\ii
(autorit[\i, organiza\ii nonguvernamentale,
unit[\i medicale `i de nv[\[mnt), n proiecte
de implicare social[, menite s[ construiasc[ `i
s[ consolideze pilonii societ[\ii, n domeniile
s[n[tate, protec\ia mediului, cu rezultate `i
beneficii reale pentru toate p[r\ile implicate.
Investi\ia companiei a fost sus\inut[ prin
voluntariat att de angaja\ii Rompetrol, ct `i
de membrii comunit[\ilor locale.
Ac\iunile `i parteneriatele noastre vizeaz[ to\i
stakeholderii angaja\i, autorit[\i, ONG-uri,
parteneri de afaceri, clien\i etc. Ei n`i`i pot
veni cu o propunere de proiect, pot deveni
manageri ai unei cauze sociale `i pot ob\ine
satisfac\ia c[ au contribuit la schimbarea n
bine a societ[\ii n care cu to\ii ne desf[`ur[m
activitatea, spune Alexey Golovin, director
Comunicare, Grupul Rompetrol.
Pe parcursul unui an, n cadrul unei edi\ii a
programului mpreun[ pentru Fiecare, sunt
nscrise sute de propuneri pentru dezvoltarea
durabil[ a comunit[\ilor. Dintre acestea
sunt alese proiectele de s[n[tate `i mediu
care reprezint[ nevoi urgente `i dovedesc
capacitate de mobilizare din partea membrilor
comunit[\ii.
pentru comunitate
n ultimii patru ani, peste un milion de euro au transformat cl[diri
d[r[p[nate n spitale `i dispensare medicale, terenuri degradate n
parcuri. `coli, gr[dini\e, unit[\i medicale au fost dotate cu panouri
solare, pentru un confort termic sporit, n beneficiul a mii de copii `i
adul\i din mediul rural sau urban, n toate regiunile \[rii.
115
Green Business Index 2012
n perioada 2009 2012, au fost nscrise n
cadrul programului, peste 1.000 de aplica\
ii, iar 71 de proiecte au primit finan\are. n
total, 250.000 oameni beneficiaz[ de servicii
medicale mbun[t[\ite sau de rezultatele
unor proiecte de mediu (sta\ii de epurare
ecologice, panouri solare, reabilitarea unor
terenuri degradate `i amenaj[ri de spa\ii verzi).
n prezent, 16 proiecte derulate n jude\ele Alba
(dotare cu panouri solare a Gr[dini\ei nr. 2 din
Aiud), Bihor (construirea unui heliport n cadrul
Spitalului de Urgen\[ Oradea `i implemen-
tarea unui sistem informatic pentru beneficiul
apar\in[torilor cu informa\ii n timp real privind
investiga\iile `i rezultatele medicale ale pacien-
\ilor), Boto`ani, C[l[ra`i, Constan\a (reabilitarea
`i dotarea centrului de instruire ISU-SMURD
`i reabilitarea unui pavilion a Spitalului de
Ortopedie Eforie Sud), Dolj (rebailitarea sec-
\iei de Neonatologie a Spitalului B[ile`ti),
Mure`, Prahova, S[laj, Suceava (reabilitarea
dispensarului medical din comuna Boto`ana)
`i municipiul Bucure`ti (reabilitarea centrului
de ngrijire paliativ[ Hospice, dotarea sec\iei
ATI a Spitalului Marie Curie cu aparatura
medical[, renovarea `i dotarea cu incubatoare
a sec\iei de Neonatologie a Spitalului Sfntul
Pantelimon), sunt n curs de implementare.
Valoarea finan\[rii pentru fiecare proiect
variaz[ ntre 45.000 `i 90.000 lei.
despre energia care vine din suflet/
Platforma de CSR a Grupului Rompetrol,
"Energia vine din suflet" a fost lansat[ n mai
2009 `i cuprinde programul na\ional mpreun[
pentru fiecare `i proiecte punctuale din
domeniile s[n[tate, protec\ia mediului, educa\
ie, cultur[. Dintre parteneriatele de tradi\ie
ale companiei amintim sus\inerea SMURD cu
carburant pentru elicopterele aeromedicale,
colaborarea de peste nou[ ani cu Ovidiu
Rom, Gala Societ[\ii Civile sau implicarea n
Festivalul `i Concursul Interna\ional George
Enescu, valoarea investi\iilor n CSR dep[`ind
patru milioane de dolari n ultimii patru ani.
116
Green Business Index 2012
noi nu avem impact asupra mediului/
Pentru nscrierea n GBI 2012 au fost contac-
tate aproximativ 3000 companii `i le-au fost
prezentate elementele de evaluare ale pro-
iec tului `i beneficiile de participare. Totu`i,
majo ritatea au preferat s[ nu se nregistreze,
principalul motiv invocat fiind incompatibi li-
tatea cu profilul lor de activitate.
Astfel, reprezentan\ii companiilor au sus\inut c[
nu au nicio tangen\[ cu mediul, n contextul n
care orice activitate economic[ are impact mai
mic sau mai mare, direct sau indirect, asupra
mediului. ori, este demonstrat faptul c[, n
condi\iile degrad[rii mediului prin poluare `i
consum ira\ional al resurselor, prosperitatea
economic[ este practic imposibil[.
Este evident[, a`adar, gndirea pe termen scurt
`i foarte scurt a majorit[\ii agen\ilor economici,
ace`tia nelund n considerare efectele n timp
ale deciziilor lor `i riscurile pe care `i le asum[.
GBI 2012, dominat de IMMuri/
Conform datelor preliminare, preponderente
n GBI 2012 sunt ntreprinderile mici `i mijlocii,
cu 44% din total, urmate de companii mari, cu
40%. Microntreprinderile de\in cea mai mic[
pondere, de 16%.
Peste 60% din companiile nregistrate n
Green Business Index 2012 au capital str[in,
restul avnd ac\ionariat romnesc. n plus,
dou[ treimi dintre participantele de anul
acesta sunt prezente pentru prima oar[ n
proiect. De asemenea, n GBI 2012 domin[
companiile bucure`tene, cu aproximativ 60%,
p[strndu-se tendin\ele din primii doi ani, iar
firmele din provincie r[mn pe locul secund,
constituind circa 40% din totalul participantelor.
Sectoarele de activitate ale companiilor din
Green Business Index 2012 sunt extrem de
diverse, pe primele locuri fiind energia cu
8%, transportul, managementul de`eurilor `i
industria alimentar[ cu cte 7%, industria auto
cu 6%, construc\ii cu 4%, `i sectorul financiar-
bancar `i cel hotelier cu cte 3%.
statisticile GBI nu pot fi extrapolate la nivel
na\ional/
De`i anul acesta s-a nregistrat un total de
circa 300 de companii n GBI, e`antionul de
respondente r[mne mic, raportat la num[rul
total al societ[\ilor comerciale de la noi din \ar[.
Cele mai multe ntreprinderi active anul trecut,
respectiv 185.381, erau din domeniul serviciilor,
iar cele mai pu\ine, 49.348, din industrie, potrivit
datelor Institutului Na\ional de Statistic[.
Totodat[, cea mai mare cifr[ de afaceri,
de 356,8 miliarde lei, a fost nregistrat[ de
companiile cu activit[\i n comer\.
beneficiile economice `i financiare ale
dezvolt[rii sustenabile, de nen\eles/
Statisticile GBI 2012 arat[ c[ mediul de afaceri
romnesc este caracterizat de pasivitate, iar
strategiile de dezvoltare sustenabil[ sunt
rupte de realitatea economic[, beneficiile
lor nefiind n\elese dect de o mic[ parte a
Concluzii finale
117
Green Business Index 2012
companiilor. Astfel, aproape 70% din firmele
participante la GBI 2012 nu au cuantificat
avan ta jele implement[rii strategiei de dezvol-
tare sustenabil[. Motivele? Fie nu de\in un
sis tem de m[surare a efectelor financiare ale
politicii de mediu, acestea nefiind transpuse
n documentele contabile, fie nu urm[resc
ob\i nerea de profit pe aceast[ cale.
A`adar, majoritatea companiilor nu percep
deocamdat[ rela\ia win-win ntre protec\ia me-
diului prin prevenire `i precau\ie `i beneficiile
economice `i financiare.
campaniile din Romnia evit[ s[`i asume
responsabilitatea fa\[ de mediu/
n foarte pu\ine cazuri companiile din Romnia
au un comportament responsabil fa\[ de mediu,
ele prefernd mai degrab[ s[ se delimiteze
de r[spundere. Astfel, 60% din companiile
respondente nu au evaluat impactul activit[ -
\ilor lor asupra mediului, motivnd fie c[ nu
au derulat proiecte noi n 2011, fie proiectele
implementate nu au impus evaluare de impact,
fie autorit[\ile de mediu nu le-au solicitat acest
lucru.
Gradul de asumare a responsabilit[\ii de
mediu este direct propor\ional cu investi\iile
de mediu, cu prec[dere cele suplimentare,
neimpuse de autorit[\ile competente. Totu`i,
16% din companiile respondente nu au alocat
fonduri nici m[car pentru conformarea de
mediu, motivnd c[ nu sunt viza\i de legisla -
\ia n vigoare (de`i exist[ prevederi legale care
i oblig[, de exemplu, s[ realizeze o gestionare
corespunz[toare a de`eurilor). 51% au cheltuit
mai pu\in de 0,5% din cifra de afaceri pentru a
se alinia normelor de mediu n vigoare.
M[surile s-au axat pe con`tien ti zarea ecologic[
a personalului, neintegrnd suste na bilitatea n
politicile interne ale companiei.
consum mare, eficien\[ mic[/
Nicio companie respondent[ nu `i alimenteaz[
vehiculele din dotare cu combustibili alternativi,
motivnd c[ autovehiculele prezente n parcul
auto nu pot func\iona dect cu combustibili
fosili, iar pia\a biocombustibililor pe plan local
este insuficient dezvoltat[ pentru utilizarea lor.
De asemenea, doar 3% din respondente au
indicat un consum eficient al combustibilului,
mai mic de 5 litri la 100 de kilometri parcur`i.
performan\a energetic[ a cl[dirilor r[mne
doar un deziderat/
De`i cl[dirile reprezint[ unul dintre cele mai
energofage sectoare, consumnd 40% din
energie la nivel global, statisticile GBI 2012
arat[ ns[ c[ firmele care opereaz[ n Romnia
nu sunt preocupate de eficien\a energetic[.
Astfel, 84% din companiile respondente nu au
realizat studii cu scopul determin[rii eficien-
\ei energetice a cl[dirii, motivele invocate
variind de la lipsa obligativit[\ii realiz[rii, ab-
sen\a calit[\ii de proprietar asupra cl[dirii,
prioritizarea invers[ (auditurile energetice s[ fie
efectuate dup[ modernizarea cl[dirii de birouri)
`i dimensiunea redus[ a suprafe\ei ocupate.
De asemenea, la industrie/produc\ie, 37% din
companii nu au aplicat m[suri de reducere a
consumului energetic n cl[diri, neindicnd
vreun motiv n acest sens, iar 27% nu au calculat
economiile ob\inute ca urmare a eficientiz[rii
consumului, neconsiderndu-le importante.
Mai mult dect att, de`i nc[ din 2011 a
intrat n vigoare legea care impune de\inerea
unui certificat energetic pentru fiecare cl[dire
care face obiectul unei tranzac\ii imobiliare,
cerin\ele ei sunt eludate. n consecin\[, multe
tranzac\ii se realizeaz[ f[r[ respectivul certificat,
ntruct este costisitor `i dureaz[ mult pn[ se
elibereaz[.
118
Green Business Index 2012
risipa resurselor, regul[ pe pia\a romneasc[/
n contextul unei crize globale a resurselor,
economia romneasc[ pare s[ nu reac\ioneze.
Majoritatea companiilor care opereaz[ la noi n
\ar[ continu[ s[ consume resursele f[r[ a \ine
cont de caracterul lor limitat. De`i prin reciclare
ar putea economisi energie `i bani, 23% din
companiile respondente nu folosesc materiale
reciclate sau reutilizate n procesul de produc\ie,
iar 62% din respondente includ n produsele
fabricate un procent de sub 5% de materiale
reutilizate, fiind vorba de ambalaje secundare,
pe baz[ de hrtie sau carton `i de fier. n
aceea`i ordine de idei, 85% din companiile
respondente nu comercializeaz[ niciun produs
care s[ con\in[ materiale reciclabile.
managementul de`eurilor are performan\[
pur declarativ[/
Studiile la nivelul UE arat[ c[ implementarea
complet[ a legislatiei de`eurilor poate genera
400.000 slujbe `i ar reduce costurile cu 72 mld
uro anual. Neimplementarea va genera crestera
emisiilor GES, pierderea valorii materialelor
reciclabile `i cresterea utilizarii materiilor prime.
La capitolele dinamica gener[rii de`eurilor,
metode de valorificare `i/sau tratare precum `i
gestiunea intern[ companiile participante au
cunoscut o crestere a calit[\ii datelor `i raport[rii
fa\[ de GBI 2011. Existenta eviden\ei gestiunii
deseurilor conform cerintelor legale mai poate
fi mult mboga\it[ cu ac\iuni voluntare care s[
se reflecte n reduceri de costuri pentru fiecare
flux de de`euri sau pentru fiecare mijloc de
tratare.
n ciuda lacunelor legate de reutilizare, com-
pos tare, valorificare energetic[, mini mi-
zare, clauze contratuale pentru furnizori `i
faci lit[\i pentru consumatori, responden\ii
GBI 2011 raporteaz[ un grad sporit de
realizare a obiectivelor de management al
de`eurilor, peste 75% (indicat de 67% din
respondentele de la industrie produc\ie `i de
69% de la servicii comer\). Retoric, efectele
legii 211/2011 respectiv regimul de r[spundere
extins[ aproduc[torului pe tot ciclul de via\[ a
de`eului, de la proiectare, produc\ie, tratare
pn[ la eliminarea de`eului e posibil s[ fie
mai cunatificabile `i mai bine comunicate de
companii n GBI 2013.
practicile romne`ti de achizi\ii, par\ial
inexistente `i par\ial transparente/
La nivelul UE exist[ deja 13 criterii pentru achizi-
\iile de produse verzi, 5 pentru achizi\iile de
servicii verzi `i 3 pentru achizi\iile de lucr[ri verzi,
dar `i semne clare de revizuire a Directivelor
referitoare la achizi\iile publice cu accent pe
includerea criteriilor sociale `i de mediu. Totu`i,
amploarea `i tendin\ele de evolu\ie a ponderii
achizi\iilor verzi n totalul achizi\iilor companiilor
romne`ti arat[ c[ aproximativ 40% nu au f[cut
nicio achizi\ie verde n decursul anului 2011.
Companiile participante la scrutinul GBI 2012 nu
au detaliat valoarea total[ a achizi\iilor realizate
n 2011, iar lipsa transparen\ei conduce la
imposibilitatea gener[rii indicatorilor de mediu
corela\i cu recomand[rile Comisiei Europene
pentru achizi\iile de produse, servicii `i lucr[ri
verzi.
La nivel na\ional sunt pu\ine companii, mai
ales IMM-uri, care `i permit o politic[ de
green procurement, de`i conduce la reducerea
costurilor pe termen mediu `i lung. La nivel de
GBI 2012, de asemenea ,exist[ pu\ine companii
care, datorit[ m[sur[rii amplorii `i tendin\ei
de evolu\ie a ponderii achizi\iilor verzi n to-
talul achizi\iilor realizate au putut completa
judicios domeniul de analiz[ `i au putut genera
indicatori de mediu coresponden\i.