Sunteți pe pagina 1din 34

D A CI A

Publicaþie lunarã editatã de DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY

magazin
Director fondator: Dr. Napoleon Sãvescu Nr. 18 - decembrie 2004

KOGAION,
de la mit la realitate

Al VI-lea Congres
Internaþional
de Dacologie
Pentru lichidarea unui popor se începe prin a-i altera, a-i ºterge memoria: îi distrugi cãrþile, cultura, religia, istoria ºi apoi
vine altcineva îi va scrie alte cãrþi îi va da altã religie, altã culturã îi va inventa o altã istorie (de origine latinã ori slavicã dupã
momentul politic). Între timp poporul începe sã uite ceea ce este sau ceea ce a fost, iar cei din jur vor uita ºi mai repede:
limba nu va mai fi decât un simplu element de folclor care, mai devreme sau mai târziu, va muri de moarte naturalã. Noile
forme istorice vor aduce elemente ºi simboluri noi de adoraþie care le vor îndepãrta pe cele vechi. Din vechiul start spiritual
vor rãmâne undeva la un etaj inferior al cunoaºterii, numai câteva cuvinte, expresii, tradiþii, impresii, fragmente, nume de
localitãþi, munþi ºi ape, fãrã un înþeles aparent. Formele vechi care cândva, au ocupat valenþa transcedentalului vor fi
deplasate de formele noi care vor dicta componenþa ºi funcþiile «noului popor» aºa cum s-a întîmplat cu noi.

Dr. NAPOLEON SÃVESCU


cmyk
COLOR

nr.18 ianuarie 2005 DACIA


magazin

SUMAR
EDITORIAL
Noi nu suntem
urmaºii Romei –
Dr.Napoleon Savescu
pag.2
KOGAION, DE LA MIT
Geto-dacii popor LA REALITATE
de referinþ㠖 Vladimir Brilinsky
Prof. Viorica
Enãchiuc pag. 6 Au trecut 6 ani decând titlul unei au devenit de la o ediþie la alta tot mai
cãrþi avea sã scuture prãfuitele con- puternice ºi mai credibile, onorate de
cepþii despre naºterea poporului ro- nume de prestigiu ale istoriografiei
Aºezãrile dacilor- mân.Mitul tradiþionalei încruciºãri din- româneºti ºi strãine.S-au numit pe rând
Costeºti – tre cuceritorii romani ºi femeile dace, Sarmisegetusa 2000, Burebista 2001,
având ca rezultat plãmãdirea neamului Nicolae Densusianu 2002, Tãrtãria
Vladimir Brilinsky
românesc, avea sã se clatine pericu- 2003 ºi Civilizaþia Dunãreanã- Rã-
pag. 8
los, atunci când, cu pasiune dusã la dãcini 2004. Trei monumente de re-
extrem,cu rãbdare ºi cu dãruire, doc- ferinþã ale istoriei noastre, Statuia re-
torul Napoleon Sãvescu avea sã-ºi in- gelui Burebista, bustul lui Nicolae Den-
Plãcuþele de tituleze rezultatul muncii sale de o via- suºianu ºi monumentul scrisului de la
plumb de la Sinaia þã, pe cât de simplu pe atât de grãitor Tãrtãria, au rãmas pentru mai târziu
– Adrian „NOI NU SUNTEM URMAªII RO- mãrturii ale respectului pe care orga-
Bucurescu pag. 12 MEI“.Astfel suna titlul unei cãrþi, care nizatorii congreselor l-au avut ºi îl au
avea sã stârneascã un munte de con- faþã de realele valori ale istoriei noas-
troverse. Istoricii tradiþionaliºti au sã- tre.Anul acesta este rândul Kogaionu-
Reprezentãri rit ca arºi la auzul unor astfel de cu- lui sã-ºi dea numele congresului cu
statuare ale lui vinte considerate o erezie, încã de pe numãrul 6. Muntele Sfânt al dacilor a
Decebal – „vremea roºie“, când istoria era ridi- stârnit multe controverse ºi va mai
catã la rang de troc politic.Munca lor stârni mult timp de-acum încolo.Sfin-
Dr.Leonard
de o viaþã se vedea ameninþatã de noi- xul din Bucegi, Muntele Godeanu, Cea-
Velcescu pag. 14
le dar atât de vechile teorii ale realei hlãul, Vârful Gugu,sau chiar Sarmise-
origini a poporului român. Alþi istorici getusa sunt numai câteva locaþii care-
care avuseserã curajul sã cârteascã în ºi disputã dreptul de proprietate asu-
Cine sunt Basarabii acele vremuri despre originea prepon- pra Kogaionului. La fel ºi rolul acestui
– prof Maria Ciornei pag. 18 derent dacicã a poporului român ºi care Munte Sfânt în spiritualitatea dacicã
fuseserã pedepsiþi pentru îndrãznealã, este diferit în pãrerile unora sau altora.
Unirea Bucovinei cu patria mam㠖 rãsuflau uºuraþi ºi priveau cu încrede- Si probabil aceste divergenþe vor
pr.Cezar Vasiliu pag. 22 re acest demers. Destul de repede, în continua.Important este însã ca dez-
jurul ideii cã noi nu suntem urmaºii baterea de idei sã rãmânã departe de
Comoara lui Romei s-au strâns oameni de diferite patimi ºi cât mai aproape de cerceta-
decebal – prof. categorii sociale, pregãtiþi în speciali- rea ºtiinþificã pluridisciplinarã. Acesta
Gligor Haºa
taþi diferite, cu vârste diferite, cu toþi este dezideratul Congresului Interna-
având în comun respectul faþã de ade- þional de Dacologie Kogaion 2005 .
pag. 24
vãrata istorie a neamului ºi aºa cum Beneficiind de o echipã organiza-
minunat spune doctorul Nick Stoian, toricã, faþã de ediþiile anterioare infu-
Transilvania inima eternei Daco – faþã de spaþiul de genezã a poporului zatã puternic de tinereþe ºi entuziasm,
Românii pag. 27 nostru dac. Aºa s-a nãscut ideea orga- cu un colectiv ºtiinþific onorant ºi com-
nizãrii Congreselor de dacologie.Orga- petent, cu participãri din toate colþurile
Zamolxis primul legiuitor al geþilor nizate anual, de cinci ani încoace, la în- lumii,congresul acestui an se vrea un
– Carolus Lundius pag. 31 ceput mai timid ºi cu inerentele scã- nou moment de referinþã în descope-
pãri ale oricãrui lucru nou, congresele rirea istoriei pierdute a dacilor.
1
DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005

Istoria neºtiutã a românilor

NOI NU SUNTEM URMAªII ROMEI • Dr. Napoleon Sãvescu

CUCERIREA SUMERULUI (IRAKULUI) DE CÃTRE


CARPATO-DUNÃRENI
De la noi a început scrisul! calnici ºi sãpãturile vor începe, „ui- Nippur, printre 35.000 de tãbliþe de
tând“ sã-ºi anunþe superiorii francezi lut, având înscrisã aceastã poveste.
Aceiaºi pelasgi, arieni, carpato-da- ori sã cearã permisiunea autoritãþilor Meritul de a le fi descifrat i-a revenit
nubieni nu numai cã au cucerit toatã otomane locale. El îºi va face o colec- lui Sir Henry Rawlinson, în 1880. Le-
Europa ºi au populat-o, dar s-au risi- þie personalã de figurine, cilindri, pe- genda Potopului ºi a supravieþuitoru-
pit spre Rãsãrit pãtrunzând prin nord- ceþi, tablete cu inscripþii ciudate pe care lui lui va fi preluatã dupã câteva mii
vestul Chinei (vezi mumiile de la Ta- „harnic“ le va transporta în Franþa de ani de predecesorii lui semitici ba-
rim Bassin), continuându-ºi drumul pentru a le vinde muzeului Louvre în bilonieni ºi asirieni. Supravieþuitorul
pânã în insulele Japoniei, ori coborând anul 1881 pentru suma de 130.000 Potopului se va numi Ut-Napishtim,
în sudul Asiei ºi cucerind India (vezi franci. Chiar dacã experþii muzeului care îi va spune povestea lui Gilga-
mãcelul de la Mohendjo-Harappa). nu au realizat pe moment ce achiziþi- mesh.
Faptul cã au cucerit Anatolia (vezi onaserã, ei îºi vor da seama mai târ- Potopul descris de Ziu-Sudra se
poporul hittit), Asia Micã (ramanii tro- ziu. Aveau în mâinile lor obiecte ce presupune cã s-a întâmplat în anul
ieni), nordul Africii (ga-ramanii) nu aparþineau unei societãþi mai vechi ca 4250 î.d.H. Mai avem ºi versiunea Hi-
înseamnã cã ei s-au oprit aici. cea babilonianã ori assirianã care îi bru, a Potopului, „preluat㓠(ca sã nu
Faptul cã au cucerit Sumerul, urmase. Ei aveau în mâinile lor civili- zicem furatã) din legendele Mesopo-
Mesopotamia, (zona Irakului de azi), zaþia sumerianã, veche de 6.000 de tamiei, pe care o gãsim în Biblie. Dar,
aducând cu ei prima scriere, cea pic- ani. Exhumarea civilizaþiei sumeriene, ca ºi la sumerieni, gãsim legenda Po-
tograficã, a fost confirmat ºi prin des- carpato-danubiene, gãsirea unor tãbli- topului ºi la… vedici. Astfel, în Book
coperirea celor trei tãbliþe de lut de la þe de lut care se fapt reprezentau o III, Brahmanism, Ch.I, The Early Ve-
Tãrtãria – pe râul Mureº, în anul 1961. întreagã bibliotecã a antichitãþii, va dic Religion, p.189, în Sata Patha-Brah-
În anul 1877 un diplomat francez, deschide o uºã spre trecutul îndepãr- mana, gãsim cea mai timpurie descrie-
Ernest de Sarzec, viceconsul în portul tat al omenirii. Dar ce era cel mai im- re a Potopului, unde Manu, un OM
Basra din Capul Golfului Persic, va portant la aceºti sumerieni era faptul sfânt, a fost anunþat de cãtre un peº-
descoperi o civilizaþie uitatã acolo, pe cã ºtiau sã scrie. Aparent aceºti su- te despre potopul care va mãtura toa-
teritoriul Irakului de azi. Cu un servi- merieni au sosit în douã etape în acel te animalele ºi toþi oamenii de pe Pã-
ciu plictisitor, obosit de cãlãrit, vânat spaþiu dintre fluviile Tigru ºi Eufrat, mânt. El, Manu, va construi o corabie
de pãsãri ori alte animale sãlbatice, suprapunându-se peste o populaþie pe care se va salva de Potop. Aceasta
Sarzec, care îºi crease un „apetit“ ar- aºa-numitã presumerianã, negroidã îl va purta dincolo de munte, iar când
heologic prin serviciile avute în Egipt descoperitã în urma sãpãturilor lui Potopul va dispare, El va fi singurul
ºi Etiopia, este anunþat de un director Leonard Woolley, în 1929. Ei, sume- supravieþuitor, singurul OM lãsat pe
al unui oficiu poºtal francez de exis- rienii, aveau o legendã despre Potop Pãmânt. O fiicã se va naºte, în mod
tenþa în zona numitã Tellon, cam la unde eroul principal Ziu-Sudra hotã- misterios ºi, în final, lumea va fi re-
155 de mile sud-est de Bagdad, a unor rãºte sã se aºeze pe pãmântul „Dil- populatã cu fiii lui Manu (vezi
inscripþii antice ciudate pe cãrãmizi, mun“, de unde rãsare soarele, indi- www.talkoriginis.org/faqs/faqmeritt/
împreunã cu corpul unei statui uma- rect arãtând cã el venea dinspre apus. flood.html). Aºa cã mitul Potopului
ne. Sarzec, intrigat ºi având probabil Legenda acestui potop ºi a eroului sãu apare la început la vedici ºi sumeri-
spiritul aventurierului gata de orice, Ziu-Sudra (cuvânt arian compus; Zeul eni, fiind „împrumutat“ de babilonieni,
va fugi pânã la Tellon, va angaja lo- Sudra), a fost gãsitã în templul de la evrei ºi creºtini. ªi dacã ne luãm dupã

2
nr.18 ianuarie 2005 DACIA
magazin
Biblie, Potopul a avut loc în 2000 zona Ungariei de azi) de asemeni nu Nu, n-ai pierit în veºnicia
î.d.H., când piramidele egiptene exis- este ceva nou, dar cã prima scriere Care-i ucide pe cei dragi
tau deja. De ce oare Potopul nu le-a apãrutã în lume ne aparþine tot nouã, Aud iar glasul Tãrtãriei
afectat, nu a lãsat nici o urmã pe ele! carpato-danubienilor, pentru unii a fost Un colþ de val e deºtrãmat
Dar sã revenim la Tartaria ºi la origi- mult prea mult. Nu este simplu sã ri- ªi caut a ei slavã vie
nea poporului cuceritor al Sumerului. dici vãlul a 7000 de ani ºi sã spui: De Ce încã nu a rãsunat“
Cam la 20 km de Tãrtãria se aflã la noi a început Europa sã existe. De
colina Turdaº. Îmi amintesc, copil fi- la noi a început scrisul în lume; noi Sã-i mulþumim poetului rus, An-
ind, când tatãl meu fãcea mãsurãtori suntem adevãraþii pãrinþi ai Europei drei Nadirov, ºi nu numai lui. Sã nu-l
topografice în acea zonã, sãtenii fiind de azi. uitãm pe arheologul rus V. Titov care
foarte mândri de secretele ºi mistere- Tãceau martorii strãvechiului ri- crede cã scrierea primitivã din þãrile
le locurilor. Când sãpãturile arheolo- tual, al adultului ars lângã doi idoli, Egeene (Mãrii Tracice) îºi are origi-
gice pãreau cã luaserã sfârºit, ºi cã dar vor tãcea ºi inscripþiile de pe tã- nea în Balcanii mileniului IV d.H. ºi
nimic nou nu mai era de gãsit în zona bliþe? Poetul rus Andrei Nadirov din nu a apãrut sub influenþa îndepãrtatei
Tãrtãriei, iatã cã deodatã se descope- Leningrad, orientalist de pregãtire, a þãri Sumer, dintre cele douã râuri, Ti-
rã, în stratul cel mai de jos al colinei, scris, având o imaginaþie ºi inspiraþie gru ºi Eufrat. În cartea sa „De la Tãr-
o groapã umplutã cu cenuºã. Pe fun- unicã, o frumoasã ºi sensibilã poezie: tãria la Þara Luanei“ dl. Paul Lazãr
dul acesteia se gãseau douã statuete Tonciulescu (de unde am luat ºi tra-
ale unor idoli strãvechi ºi uitaþi, o brã- „O timp strãbun – a ta stihie ducerea poeziei de mai sus) spune „ºi
þarã din scoici marine ºi trei tãbliþe de S-a potolit gonind prin hãu, pe deasupra este cunoscut cã creato-
lut, micuþe, acoperite cu niºte „mâz- Strig: unde eºti tu Tãrtãrie? rii culturii balcanice Vincea, în mile-
gãlituri“. Alãturi de acestea se gãseau Prin vremuri n-aud rãspunsul tãu. niul V î.d.H, au trecut prin Asia Micã
oasele dezmembrate ºi arse ale unui Se-ascunde gându-n depãrtare în Kurdistan ºi Huzistan, unde în acea
adult. Surpriza nu a fost numai la gã- Deºertul uitãrii, mut vreme se stabiliserã pre-sumerienii“.
sirea acestor lucruri, ci dupã cerceta- Dar a-nviat a ta chemare Academicianul bulgar Vladimir I.
rea acestor tãbliþe cu carbon radioac- În micul ºi-mpietritul lut. Georgiev, într-un interviu publicat în
tiv C14. Tehnica utilizãrii C14 pentru El a sosit ca ciocârlia revista „Magazin istoric“ #3/1972
datarea unor obiecte arheologice Solia fraþilor pre-daci despre originea scrisului: „Mesopo-
aparþine profesorului american Willard tamia sau sud-estul Europei“, face
Libby de la Universitatea din Chica- urmãtoarele precizãri: „tãbliþele de la
go, pentru care a primit ºi Premiul Tãrtãria sunt cu un mileniu mai vechi
Nobel. Metoda lui este destul de pre- decât monumentele scrierii sumerie-
cisã, având o eroare de numai +50- ne. Dcaã în toate cele trei cazuri (n.n.
100 de ani. Astfel tãbliþele cu scrierea – tãbliþele de pe Mureº – Tãrtãria ºi
pictograficã au fost evaluate ca apar- cele din Bulgaria de la Karanovo ºi
þinând anilor 5300-5200 î.d.H., însem- Gracialniþa) este vorba de scris, atunci
nând, de fapt, mai mult de 700 ani se impune o concluzie surprinzãtoa-
vechime, aparþinând culturii carpato- re: avem de-a face cu cea mai veche
dunãrene Vincea-Turdaº. scriere din lume“.
Trebuie sã menþionãm ºi numele Din nou trebuie sã le mulþumim
descoperitorului acestor tãbliþe – dl. savanþilor ruºi, respectiv lui Boris Pte-
Nicolae Vlasa. Dupã pãrerea cercetã- rov care în anul 1975 a publicat în
toarei americane Matija Gimbutas ele nr.12 al revistei „Tehnica Tineretului“
au „revoluþionat concepþia privind ºi în volumul „Tainele veacurilor“,
apariþia scrisului fiind considerate pri- Moscova, 1975, p.171-179 – artico-
mul mesaj scris în istoria omenirii, cu lul „Cuvintele vii ale Tãrtãriei“, în
1.000 de ani înaintea „primelor“ tã- Monumentul ridicat în anul care traducea scrierea ideograficã de
bliþe scrise sumeriene. Faptul cã Eu- 2003 de Fundaþia Dacia pe tãbliþa rotundã, pornind de la echi-
ropa a început la noi, în Balcani, nu Revival International la valentele sumeriene.
mai este un secret pentru nimeni, faptul Tãrtãria cu prilejul celui de-al Dar au fost ºi alþii ca sumerogul
cã prima roatã s-a descoperit tot pe IV-lea Congres Internaþional german Adam Falkenstein care a scris
teritoriul nostru carpato-danubian (în de Dacologie cã Tãrtãria ar fi apãrut sub influenþa

3
cmyk COLOR

DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005
Sumerului!!! care o situeazã între 7.500-3.500 î.d.H. datã ºi, în sfârºit, o pasãre. Inscripþia
Ori altul ca M.C. Hood care susþi- cu o populaþie „pre indo-european㓠trebuie cititã circular, în jurul gãurii
nea c㠄negustorii sumerieni“ au vi- ºi care cunoaºte apogeul dezvoltãrii tãbliþei ºi în sensul invers acelor de
zitat pe vremuri Transilvania (?!) ºi sale între anii 5.000-4.000 î.d.H. ceasornic. Totemurile tãbliþei #2 de la
cã tãbliþele acestora au fost copiate Acelaºi A. Kifisin spune cã apari- Tãrtãria sunt aranjate în aceeaºi ordi-
de „bãºtinaºi“. Toate ar fi fost bune, þia pe neaºteptate, într-o formã pe ne. Sã fie o simplã coincidenþã grafi-
dar, cum poþi copia ceva ce nu existã deplin dezvoltatã, a scrierii sumerie- cã? Sã nu uitãm cã semnele enigma-
încã, scrierea sumerianã apãrând ne la sfârºitul mileniului IV î.d.H., in- tice scrierii proto indiene de la Harap-
1.000 de ani mai târziu, iar carbonul dicã faptul cã ea trebuie sã se fi for- pa sunt similare cu cele din Insula
radioactiv C-14 putând face „greºeli“ mat în altã parte (pe teritoriul nostru Paºtelui, scrierea Kohau-Rongo-Ron-
numai de +/-50-100 de ani. – n.a.). go. Nu cumva toate acestea au o ori-
Alþi „specialiºti“ ºi mai puþin in- În nr. 8/1980 a revistei „Convor- gine comunã, iar rãspunsul este fap-
spiraþi au legat scrierea de la Tãrtãria biri literare“ Ariton Vraciu, în artico- tul cã avem de-a face cu migrarea
de cea cretanã, dar aceasta din urmã lul intitulat „Limba ºi scrierea traco- carpato-dunãreanã în diferite etape ale
va trebui sã mai aºtepte 2.000 de ani dacilor“ spune c㠄semne identice vieþii peste tot în lume?
pânã sã aparã! Sumerologul rus Bo- celor de la Vincea au fost descoperite 3.A treia tãbliþã de la Tãrtãria, cea
ris Petroiv redã un tabel asemãnãtor la Troia“. Aºa cã, oricât ar apãrea de rotundã, se pare cã este de excepþie.
celor de la Tãrtãria pe care-l voi com- paradoxal, inventatorii scrierii sume- Ea a fost identificatã ca scriere su-
pleta cu anii apariþiei lor. riene nu au fost sumerienii ci carpa- merianã, având scrise pe ea urmãtoa-
Un alt sumerolog rus, A. Kifisin, a to-danubienii din zona Transilvaniei. rele:
publicat în aceeaºi revist㠄Tehnica Dar sã vedem cum au fost inter- „4.NUN.KA.SA.UGULA.PI.I-
Molodioji“ noi date precum ºi o har- pretate scrierile pictografice de pe tã- DIM.KARA.I“ tradus ar însemna: „De
tã special întocmitã, privind influenþa bliþele Tãrtãriei. cãtre cele patru conducãtoare(,) pen-
pe care au exercitat-o asupra lumii 1.Simbolul de doi þapi având între tru chipul Zeului ªaue (,) cel mai în
antice, ºi în special asupra vechii Ela- ei un spic ar reprezenta bunãstarea vârstã (preot suprem) (în virtutea)
de, Egiptului, Sumerului ºi Chinei, obºtei care se ocupa de agriculturã ºi adâncei înþelepciuni (,) a fost ars“. La
cultura carpato-dunãreanã. Dacã com- creºterea animalelor. sumerieni, în cinstea marelui zeu ªaue,
parãm harta acestuia cu acea a lui 2.A doua tãbliþã, cea împãrþitã în preotul suprem când îºi termina anii
Gordon Childe „The Aryans – The linii orizontale ºi verticale, avea în fie- de conducere era ars.
History of civilization“ 1993 – Bar- care sector zgâriate diferite imagini În documentele de la Djamet-Nas-
nes & Noble, p.176-177, vedem cã simbolistice, care au fost considerate ra se menþioneazã cele patru surori
alþii trebuie sã ne descopere istoria „totemuri“. Dacã comparãm desene- preotese care se aflau fiecare în frun-
formidabilã pe care o avem, dar refu- le de pe tãbliþa noastrã cu cele de pe tea unui grup tribal. Aºadar, la Tãrtã-
zãm sã o cunoaºtem. vasul ritual gãsit la Dejamet-Nasra, ria s-a gãsit trupul unui sacerdot, preot
Cercetãtoarea americanã Marija vom remarca similitudinea dintre ei. al cultului zeului ªaue, ars.
Gimbutas considerã cã apariþia aces- Pe cea sumerianã gãsim un animal Ce legãturi sã avem noi cu acest
tei culturi aparþinând Neoliticului for- (un ied?), un scorpion, un cap de om cult, dar cu acest straniu zeu ªaue?
meazã vechea culturã europeanã, pe sau zeu, un peºte, o construcþie ciu- Ce cautã el pe meleagurile noas-

Unul din cele mai vechi alfabete de pe teritoriul nostru este cel al plutaºilor de pe Bistriþa, aºa cum ni-l
prezintã Nicolae Densusianu în memorabila sa lucrare Dacia Preistoricã.
4
cmyk COLOR

nr.18 ianuarie 2005 DACIA


magazin
tre cu 1.000 de ani înainte de a-ºi face
apariþia în Summer (Mesopotamia –
zona Irakului de azi?).
Dar, cum se spune, cine cautã gã-
seºte. Sã vedem ce putem noi gãsi
acasã, în Ardeal! Azi, numele lui se
gãseºte peste tot în zona adiacentã
Tãrtãriei ºi numai acolo. Acelaºi pro-
digios scriitor, P.L. Tonciulescu, pu-
blicã ºi o hartã cu titlul „Urmele zeu-
lui ªaue“, din care menþionez:
Pe Valea Mureºului, la sud de Tur-
daº, gãsim satul ªãuleºti.
La nord de Tãrtãria, tot pe malul
stând al Mureºului, avem satul ªeuºa;
Elemente de scriere datate în perioade ºi locuri diferite
Mai la nord întâlnim ªeulia de
Mureº, tot înspre nord gãsim satul
ªauºa, comuna Ungheni (fosta ªauºa acum 7.000 de ani, cu 1.000 de ani maru – amar, nu-nu, sa – a sa, sala-
de Câmpie) (aºa le place urmaºilor înaintea naºterii Sumerului, este ero- tu– a înºela, suti – a pune mâna pe
carpato-danubieni, românii de astãzi, natã (ca sã spunem frumos). Faptul ceva, a lua, a ºuti, ussuru – a elibera,
sã schimbe unele nume de comune, cã în Ardealul nostru zeul Sumerului, a uºura, zu – tu. Sã-i mai mulþumim
sate, care pentru ei nu mai au nici un ªaue, a fost la el acasã cu o mie de o datã d-lui Tonciulescu pentru infor-
interes!) ani înainte de a apare în Mesopota- maþiile de mai sus.
În dreptul satului ªeulia de Mureº mia – Sumer, nu face decât sã arate Dupã cum vedem, realitãþi de acum
pe partea dreaptã, se varsã în Mureº migrarea carpato-danubienilor spre 7.000 de ani se mai pãstreazã în lim-
râul Luduº, care are afluent pârâul acele locuri. Este ciudat faptul cã ei, baj, toponimie ºi hidronimie.
ªaulia. sumerienii, ºtiau sã prelucreze aurul, Incinerarea morþilor, asemãnãtoa-
Între izvoarele Criºului Repede ºi metal care nu se gãseºte în aceastã re la daci ca ºi la sumerieni, probabil
ale pârâului Cãpuºu (afluent al Some- zonã. În schimb, îl gãsim (sau mai bine a lãsat expresia „mort-copt“. Perso-
ºului Mic) avem satul ªaulia. zis, îl gãseam) din belºug la noi aca- nal, cred cã a sosit timpul sã ne repu-
În judeþul Bihor, comuna Nojorid, sã. Tracii au fost cei mai mari meº- nem istoria noastrã în locul ei, sã le
avem satul ªauaeu. teri aurari ai antichitãþii. Tot ei, sume- spunem în ºcoli copiilor noºtri cine
ªi, dacã ne deplasãm spre Bistri- rienii, au introdus roata ºi carul, gãsi- sunt ei ºi cine le sunt strãmoºii, sã fie
þa-Nãsãud, lângã comuna Uriu gãsim te în Europa pe teritoriul Daciei, ca mândri de neamul de care aparþin. Este
satul Ili-ªua. fiind plecate de aici. o crimã socialã sã nu le dãm români-
Pe valea râului ªieu, între izvoare Sumerienii, precum cealaltã ramu- lor ceea ce le aparþine. MÂNDRIA DE
ºi confluenþa cu Someºul Mare, „plo- rã carpato-danubianã-arianã, care va NEAM ºi cea mai frumoasã, bogatã
u㓠cu tot felul de variante ale nume- cotropi India, erau albi, adorau ca zeu ºi plinã de demnitate istorie pe care
lui marelui zeu „sumerian“ (?) ca: pe ªaue, în timp ce populaþia cotropi- un popor a cunoscut-o cândva. A so-
ªieut, ªieu-Mãgheruº, ªieu-Maghe- tã, negroid㠖 vor fi numiþi „Sag-gig“ sit timpul sã nu ne mai lãsãm jefuiþi
ruº-Vale, Cristur-ªieu, ªieu-Odorhei, capete negre, avea ca zeiþã pe „Gula“. material ºi, în special, spiritual. Este o
ªieu Sfântul ºi tot aºa pânã sus în Dar sã vedem dacã, de acum 7.000 adevãratã ruºine sã þi se recunoascã
Nord, spre Tisa. de ani mai putem gãsi cuvinte ase- de cãtre savanþi strãini calitatea de lea-
Descoperim nume româneºti fãrã mãnãtoare, româno-sumeriene: agar- gãn planetar de civilizaþie iar tu,
sens care, în antichitate, 7.000 de ani ogor, annu-timp (an), ap-apa, ara – a dac-român, sã-þi declari dependenþa
în urmã, îºi aveau sensul lor. Aºa cã, strivi, aradu-sclav (argat), bahar-olar culturalã de focare târzii latine, gre-
teoria neºtiinþificã lansatã de unii cer- (pahar), Bau Bau – soþia regelui rãz- ceºti, ori slave.
cetãtori sumerieni privind originea boiului, buluuh – a pleca în grabã (bu- Domnilor istorici, a sosit timpul
sumerianã a tãbliþelor de la Tãrtãria, luc), butuk-rupturã (butuc), dur – adevãrului, a sosit timpul sã le dãm
„copiate“ ori „uitate“ de un negustor cetate de piatrã, hidu – paznic de românilor înapoi istoria lor milenarã
sumerian rãtãcit prin Transilvania noapte (haiduc), la-la, lu-ai lui (lu), ºi mândria de neam!
5
DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005

GETO-DACII POPOR DE REFERINÞÃ AL ANTICHITÃÞII


Prof. Viorica ENÃCHIUC

Pentru a pune în evidenþã pe sca- criteriul producþiei de mãrfuri, consi- ducþie a societãþilor, au ajuns la con-
ra valorilor istoriei universale cultura derã cã se poate atribui termenul ci- cluzia eronatã cã civilizaþia geto-dacã
materialã ºi spiritualã a geto-dacilor, vilizaþie pentru întreaga epocã a fie- ar fi inferioarã civilizaþiilor greacã,
este necesar un studiu complex asu- rului, ridicându-se împotriva acelor sud-tracicã ºi romanã.
pra modului de producþie în cea de-a istorici care, studiind problemele de Textele antice nu confirmã o ase-
doua epocã a fierului; pânã în prezent, istorie a societãþii omeneºti unilateral, menea ipotezã, notând chiar aprecieri
studiile de specialitate nu au fãcut aruncã întunericul asupra multor va- privind organizarea popoarelor din
decât referiri asupra unor factori com- lori materiale ºi spirituale. John Des- jurul Pontului. Platon (423-347 î.e.n.)
ponenþi ai bazei tehnico-materiale a mond Bernal, fizician ºi filozof englez, în LEGILE, VII, 804, referindu-se la
societãþii geto-dacice, cum ar fi gene- apreciazã atitudinea lui G. Thomson educaþia de care ar trebui sã benefi-
ralizarea metalurgiei fierului ºi a roþii ºi subliniazã faptul cã forma exterioarã cieze femeile din Grecia, se întreabã
olarului. S-a mers de cele mai multe ºi structura social-economicã s-au dacã n-ar fi mai bine ca acestora sã li
ori în explicarea termenului „civiliza- dezvoltat împreunã, deci rezultatul se statorniceascã prin lege aceleaºi
þie“ pe tradiþia conservatoare, care acestei dezvoltãri comune poate fi porunci ca ºi bãrbaþilor, aºa cum în
considera cã aceasta este evidenþiatã definit ca civilizaþie. vremea sa se întâmpla în jurul Pontu-
în primul rând de „cultura oraºelor“. Unii arheologi, studiind compara- lui, unde femeilor sarmatide li „s-a
Cu alte cuvinte, civilizaþia unui popor tiv aspectul exterior al aºezãrilor geto- rânduit, ca ºi bãrbaþilor, sã ia parte nu
depinde de numãrul ºi fastul oraºe- dacice ºi greceºti, fãrã a aprofunda numai la cãlãrie, ci chiar la mânuirea
lor. Prof. G. Thomson, pornind de la comparativ esenþa modurilor de pro- arcurilor ºi a celorlalte arme, exerciþii
pe care le fac ºi ele deopotrivã cu bãr-
baþii“. Tot de o asemenea educaþie au
beneficiat ºi femeile geto-dace, altfel
nu s-ar explica scena nr.23 de pe Co-
lumna lui Traian, unde acestea pãzesc
prizonieri romani. Acest fapt se dato-
reazã unei suprastructuri generatã de
o bazã tehnico-materialã existentã,
deoarece Platon se exprimã clar cã nu
e vorba de o tradiþie, ci de o rându-
ialã existentã. Tot datoritã unor stu-
dii unilaterale asupra monetãriei geto-
dacice, nu s-a reuºit sã se efectueze
decât o descriere detaliatã a emisiuni-
lor ºi catalogarea lor, precum ºi evi-
denþierea urmãtoarelor observaþii:
- Monedele geto-dacice sunt con-
siderate imitaþii dupã emisiunile
macedonene, greceºti sau romane;
unii cercetãtori sunt de acord cã aces-
tea ar fi fost bãtute în sudul Dunãrii,
Monede dacice de tip Koson descoperite în marea lor majoritate în
iar alþii în nordul Dunãrii, ca urmare a
zona Munþilor ªurianului, presupunându-se cã emitentul lor ar
faptului cã s-au descoperit câteva ti-
putea fi unul dintre urmaºii direcþi ai regelui Burebista, probabil
Coson Cotiso. pare de monede în jud. Dolj. Începu-
6
nr.18 ianuarie 2005 DACIA
magazin
tul emisiunilor geto-dacice este con- monedelor erau executate stângaci ºi teazã cercul solar, crucea, X-urile,
siderat a fi în sec. IV î.e.n., dupã pã- cã geto-dacii nu ºtiau sã foloseascã triunghiul, ar fi semne de comunicare
rerea cercetãtorilor V.Pârvan, C. Pre- corect negativul, fapt consemnat de ce trebuiesc puse în legãturã cu zeita-
da ºi M.Gramatopol, ºi în sec. III unele cazuri când se constatã inver- tea solarã (N. Densuºianu considera
î.e.n., dupã C. Daicoviciu, I. Winkler, sarea legendei ºi a sensului miºcãrii semnele menþionate de origine localã
Bucur Mitrea. V. Pârvan este de acord calului. ºi Severeanu de origine celticã).
cã monetãria geto-dacicã funcþionea- - Cele mai controversate ipoteze - Se identificã pe teritoriul Dobro-
zã ºi în timpul domniei lui Burebista, s-au emis asupra monedelor de tip gei monede de argint ºi bronz care au
iar ceilalþi cecetãtori emit ipoteza în- KOSON: se admite ipoteza cã aceste consemnat pe Rv. numele regelui, dar
cetãrii emisiunilor geto-dacice în ju- monede ar fi fost bãtute de Brutus numai monedele de argint ale regelui
rul anului 80 î.e.n. pentru regele dac KOSON, deºi se Koson sunt considerate a fi ale unui
- Cronologia monedelor s-a efec- remarcã faptul cã monedele avute în dinast geto-dac, pe când celelalte –
tuat þinându-se seama de tipurile ºi discuþie diferã de cele romane; unii emisiuni ale regilor Kanites, Tanusa.
greutatea monedelor, dupã C. Pre- cercetãtori considerã cã aceste mo-
Acest fapt a fost posibil pentru cã
da, sau tehnica baterii, privind re- nede s-au bãtut în sud, iar majorita-
nu s-a þinut cont cã inventarea mone-
lieful, înalt, mijlociu, sau gravura apla- tea sunt de acord cã s-ar fi bãtut în
dei consemneazã actul de trecere de
tizatã, dupã I.Winkler. Munþii Orãºtiei, folosindu-se aurul de
la economia gentilicã la cea bãneascã,
- S-a subliniat faptul cã teritorial la Abrud ºi Roºia, iar stângãcia cu care
ceea ce aduce dupã sine distrugerea
s-a putut stabili circulaþia anumitor au fost realizate confirmã ideea cã
obiceiurilor statuate din timpuri ime-
tipuri monetare ce confirmã existen- acestea nu s-au putut realiza în sudul
þa mai multor uniuni de triburi care Dunãrii, la Koseia; se emite ipoteza morabile, iar tezaurizarea ei contribu-
le-au emis. cã regele Cotiso ar fi acelaºi cu regele ie la afirmarea puterii anumitor gru-
- Cât priveºte reprezentãrile din Koson, combãtutã de majoritatea spe- puri sau indivizi ai societãþii ce neso-
câmpul monedelor, s-au emis urmã- cialiºtilor. Unele semne din câmpul coteau drepturi care mai înainte erau
toarele ipoteze: acvila este reprezen- monedelor care nu au putut fi identi- obligatorii pentru toþi membrii comu-
tatã dupã monedele lui Filip al III-lea ficate ca semne de scriere greceºti au nitãþii. Deci, prin caracterul ei anonim
Arideul ºi Alexandru Macedon; ful- fost considerate ornamente, susþinân- ºi general, moneda aduce în prim plan
gerul, tridentul, caduceul, fãclia, ramu- du-se cã geto-dacii nu suportau câm- drepturi fãrã obligaþii, determinând
ra ºi cununa sunt imitaþii dupã mone- pul nedecorat. concentrarea puterii în mâna celor
de de tip Filip al II-lea, rozeta dupã - Sunt contestate ipotezele emise bogaþi, fapt care, dupã Bernal, îi adu-
tetradrahmele de Tassos, iar roata, de Nicolae Densuºianu ºi G. Severea- ce pe cei sãraci într-o stare de datorie
cercul ºi lyra dupã monedele celtice; nu, potrivit cãrora semnele care no- cronicã….
reprezentarea leului, mistreþului sau a
diferitelor pãsãri este un obicei celtic;
tãieturile asupra monedelor sunt un
model grecesc, iar contramãrcile re-
prezintã influenþe greceºti sau celti-
ce; se consemneazã ºi existenþa unor
monograme (X, B, D, E, K, M, P, T,
YV, F, etc.) sau cifre romane (II, III,
IIII), fãrã a se specifica o anumitã
semnificaþie; globulele ºi semnele de
tipul „S“, „C“ sunt considerate repre-
zentãri ornamentale.
- Cercetãtorii au ajuns la conclu-
zia cã tehnica de realizare a monede-
lor geto-dacice este „mai puþin per-
fecþionatã decât cea clasicã greco-ro-
manã“, deºi se admite cã într-o pe-
rioadã mai târzie geto-dacii cunoºteau
ºi tehnica de batere a monedelor suba-
erate ºi argintate; se subliniazã întot- Monede dacice de tip Hunedoara, care alcãtuiesc categoria cea mai
deauna faptul ca de cele mai multe numeroasã de descoperiri monetare în zona podiºului dintre
ori imaginile de pe reversul ºi aversul Retezat ºi Apuseni, îndeosebi la Rãduleºti, Bozeº ºi Sãlaºul de Sus.
7
cmyk

DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005

AªEZÃRILE DACILOR
CETATEA COSTEªTI
Vladimir Brilinsky

Se ºtie cã dacii erau oameni ai rea din localitatea imediat urmãtoare, bunã vizibilitate este cea sud-esticã,
munþilor. Deosebit de pricepuþi în arta Costeºti. Aici valea se strâmteazã spre Valea Grãdiºtei pânã la Godea-
militarã ei au ºtiut sã-ºi aleagã strate- brusc cãpãtând pe alocuri accente de nu.
gic locurile cele mai bine protejate trecãtoare, de pas, rareori depãºind De departe este cea mai îngrijitã
exploatând la maxim avantajele na- 100 de metri cu firul apei cu tot. ºi mai bine conservatã cetate din toa-
turale pe care munþii le ofereau. Lan- În acest loc geniul militar dacic a te câte se cunosc descoperite în com-
þul aºezãrilor dacice, cuprins între ales locul a ceea ce noi îi spunem as- plexul Munþilor ªurianului. Aici, mâna
Mureº la nord, Jiu la sud, Strei la vest tãzi cetatea Costeºti. Situatã pe dealul de gospodar a Eugeniei Zgãvârdean,
ºi cu îndrãznealã se poate spune Ci- Cetãþuie la o cotã de 561 de metri, custode al cetãþii, se cunoaºte pe tot
bin la est, reprezintã fãrã îndoialã cetatea nu beneficiazã numai de o înal- locul. De generaþii întregi, înaintaºii sãi,
nucleul de bazã al statului dac în pe- þime apreciabilã cu pante abrupte greu locuind în acelaºi loc, pe una din plat-
rioada de înflorire maximã a acestu- accesibile, dar ºi de o vizibilitate per- formele care înconjoarã cetatea, ºi-au
ia. În acest adevãrat dispozitiv genis- fectã spre valea Mureºului ºi dincolo, transmis misiunea ca acest impresio-
tic complexul cetãþilor ºi aºezãrilor spre latura sudicã a patrulaterului au- nant monument al antichitãþii sã arate
dacice din Munþii ªurianului ocupã un rifer al Munþilor Apuseni. La fel de potrivit valorii ºi importanþei sale.
loc aparte, dar nu se- Drumul
parat de restul terito- spre cetate se
riului amintit. desprinde spre
Firul Apei Ora- dreapta din dru-
ºului, în amonte bote- mul principal ce
zat al Grãdiºtei, proba- duce spre Sar-
bil legendara Sarge- misegetusa Re-
þia, udã de-alungul vãii gia, dupã apro-
pe care o strãbate poa- ximativ 1500
lele a numeroase aºe- de metri de la
zãri ºi cetãþi situate de ieºirea din satul
o parte sau de cealal- Costeºti.Tra-
tã. versând Apa
Pornind din Grãdiºtei,dru-
Orãºtie, urmãm firul mul coteºte la
acestei ape aproxima- dreapta ºi, dupã
tiv 16 kilometri. Pãrã- alþi 500 de me-
sind satul Ludeºti ºi tri o curbã
continuând în amonte strânsã tot la
se poate observa o în- dreapta anunþã
gustare tot mai pro- Scara monumentalã de acces la turnul–locuinþã,construitã din ºi începutul ur-
nunþatã a vãii, care se dale de calcar, fiind prevãzutã pe margini cu canale de drenaj. cuºului spre ce-
continuã pânã la ieºi- tate.Când ab-
8
nr.18 ianuarie 2005 DACIA
magazin
rupt, când domol, dupã vreo 15 mi-
nute de mers întins drumul tãiat în
versantul nord-vestic ne duce lângã
gospodãria familiei Zgãvârdean. De
aici dupã ce se domolesc câinii ºi se
dã bineþe cum se cuvine, pânã în vâr-
ful cetãþii mai este o aruncãturã de
bãþ. Una singurã, dar cea mai grea pe
o pantã care cadoriseºte copios plã-
mânii cu un aer binecuvântat.
Este greu de precizat, aºa cum
recunosc ºi specialiºtii, datarea exac-
tã a construirii ºi amenajãrii acestei
cetãþi. Certã este însã perioada pre-
mergãtoare domniei lui Burebista, pre-
cum ºi cea contemporanã cu acesta.
Volumul imens de piatrã fasonatã
de calcar specific acestei perioade,
folosit la construcþiile civile, militare Turn–locuinþã din partea de nord a cetãþii, ale cãrui ziduri sunt
dar ºi la cele de cult, respectiv la sanc- construite în tehnica murus Dacicus.
tuare, vorbeºte de la sine despre in-
tervalul mare de timp în care s-a de- construcþia cât ºi cele patru turnuri sud-est a cetãþii, care duce la primul
sãvâºit lucrarea. Dealul Cetãþuia abun- pe care le putem vedea în partea de turn-locuinþã, o scara construitã din
dã, pe diferite niveluri, de terase tãiate sud-est a cetãþii, apare foarte vizibil lespezi masive de calcar prevãzutã de
în versant pe toate laturile sale, terase tehnica de construire a zidurilor cu- ambele pãrþi cu canale de drenaj .
care au servit la construirea atât a ele- noscutã sub numele de „murus Da- Pânã în acest moment arheolo-
mentelor de cult cum ar fi sanctuarele, cicus”, tehnicã în care erau construi- gii au identificat în aºezarea Costeºti
cât ºi a celor de tip civil ºi militar. te douã ºiruri paralele de blocuri de patru sanctuare, care atât prin forma
Pe pantele de est, sud ºi vest, calcar, distanþate între ele. Acest spa- lor cât ºi prin dimensiuni se deose-
pante relativ mai uºor accesibile a fost þiu dintre ele era umplut cu pãmânt besc de cele de la Sarmisegetusa. Ele
construit un val de pãmânt care se ºi, pentru ca zidul sã nu se dãrâme au forma unor aliniamente de tam-
pare cã la vremea respectivã avea mai datoritã marii cantitãþi de pãmânt, se buri de calcar. Toate cele patru sanc-
bine de 350 de metrii ºi o înãlþime ce folosea coada de rândunicã o tehnicã tuare au tamburii de dimensiuni apro-
depãºea 3 metri, val cu rol de fortifi- pe care o întâlnim ºi astãzi la construc- piate, diferenþa fãcând-o doar eroziu-
caþie a cetãþii. þiile localnicilor din zonã. În fapt, nea la care au fost supuºi de intem-
Se poate spune pe bunã drepta- aceastã coadã de rândunicã reprezenta perii. Cu un diametru de aproximativ
te cã cetatea Costeºti gãzduieºte ex- o incizie pe partea superioarã a blo- 60 de centimetri ºi cu o înãlþime de
trem de importante ºi bine conserva- curilor de calcar, ºi de o parte ºi de aproximativ de 30 de cm ele sunt gru-
te elemente de arhitecturã dacicã, aºa alta a zidurilor, largã spre exterior ºi pate în aliniamente la dimensiuni ega-
cum în nici o altã aºezare nu se pot mai îngustã spre interior, locaº în care le, câte 60 în fiecare sanctuar. Cu toa-
întâlni. În interiorul cetãþii, pe platoul se fixau bârne de lemn care nu per- te cã trei dintre aceste sanctuare sunt
cel mai înalt, se remarcã douã con- miteau deplasarea zidului din cauza în afara cetãþii ºi doar unul în interior,
strucþii de dimensiuni impresionante, presiunii pãmântului. Cu timpul, aces- se presupune cã între cele douã rãz-
în comparaþie cu toate celelalte ele- te bârne putrezeau, dar pãmântul din- boaie de cotropire a Daciei, deci dupã
mente asemãnãtoare descoperite în tre ziduri se tasa aºa de bine încât re- 102, dacii au demontat tamburii celui
arealul Munþilor ªurianului. prezenta un adevãrat liant. din interior pentru a-i folosi la întãri-
Ele au fost botezate turnuri-locuin- Un alt element de construcþie de- rea valului de pãmânt care avea rol
þe, datã fiind înãlþimea care se presu- osebit de impresionant îl reprezintã de protecþie.
pune cã ar fi avut-o. Atât la aceste scara monumentala din partea de Dupã cum se apreciazã de spe-

9
DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005
cialiºti, din pãcate suntem încã depar-
te de a avea o confirmare arheologicã
asupra elementelor arhitecturale care
sã dea posibilitatea reconstituirii sanc-
tuarelor. Propuneri de reconstituire
s-au fãcut, unele cu mai mult, altele
cu mai puþin suport ºtiinþific, fireºte
au apãrut ºi speculaþii, mai mult sau
mai puþin fondate. Probabil însã cã
numai cercetãrile pluridisciplinare mi-
nuþioase beneficiind de tehnici moder-
ne ºi fãcute în echipe adevãrate,vor
desluºi aceste taine.
Pânã atunci va trebui sã ne mul-
þumim la a visa, a presupune, ºi a in-
tui. Peste toate acestea însã, rãmâne
frumuseþea inegalabilã a acestui loc,
misterul care îl înconjoarã ºi invitaþia
de a vizita cetatea Costeºtilor, veritabi- Sanctuarul de pe terasa de sud-est a cetãþii conceput ca un
la poartã spre împãrãþia lui Zamolxis. aliniament de plinte de calcar.

Parte din sistemul de fortificaþie al cetãþii Costeºti, format din valul de pamânt ºi zidul unui turn de
observaþie pe latura sudicã a cetãþii.
10
nr.18 ianuarie 2005 DACIA
magazin

Dacã doriþi sã aveþi în biblioteca Victoriei nr.20, Orãºtie jud. Hunedoara sau
dumneavoastrã cele douã cãrþi NOI NU la telefon 0254 223853, specificând adresa
SUNTEM URMAªII ROMEI de Dr. NAPO- poºtalã exactã. Veþi primi cãrþile la adresa
LEON SÃVESCU ºi ZAMOLXIS PRIMUL indicatã ºi la veþi achita prin ramburs poºtal
LEGIUITOR AL GEÞILOR, puteþi trimite o la preþul de 130.000 exemplarul, plus taxele
comandã la adresa - Daniela Gridan, Piaþa poºtale.

În fiecare seara de luni de la orele


Dacã doriþi un abonament la
12 puteþi asculta pe Radio România
DACIA MAGAZIN Actualitãþi emisiunea Noapte
Trimiteþi prin mandat poºtal suma de Albastra al carei realizator Marian
250 000 lei pe adresa Daniela Gridan Megan va invitã la rubrica deja
consacratã PERSOANA ÎNTÂI.Veþi
2700 Orãºtie Piaþa Victoriei 20.
putea fi în legãturã directã cu New
Veþi primi începînd cu luna urmãtoare York-ul de unde doctorul Napoleon
douãsprezece numere ale publicaþiei Savescu vã va aduce ultimele noutãþi
noastre Vã rugam sã specificaþi pe din lumea dacilor.Alãturi de domnia
sa ºi de invitaþii pe care îi va
mandat adresa poºtalã corectã la care
avea,veþi putea patrunde în direct în
doriþi sã primiþi revista. aceastã lume fascinantã a dacilor.

11
DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005

O CRONICÃ A POPORULUI DAC PE PLÃCUÞE DE PLUMB

TÃBLIÞELE DE PLUMB DE LA SINAIA


ADRIAN BUCURESCU

Despre originea ºi istoria un volum intitulat Cronicã Apo- Adrian Bucurescu, autor prin-
plãcuþelor de plumb se ºtiu crifã pe plãci de plumb, apãrut tre altele a volumelor „Dacia
prea puþine lucruri. În cel mai la editura Arvin Press în 2003, Secret㓠ºi „Dacia Magicã“
bun caz existã controverse volum în care prezintã tradu- prezintã în plenul lucrãrilor
susþinute de diferiþi istorici cerea plãcuþelor odatã cu cla- traducerea a douã dintre
care le-au dat atenþie de-alun- sificarea acestora. În luna mai aceste plãcuþe. Continuând
gul timpului. Pânã la aflarea 2004 la Academia Românã, Drd. cu consecvenþã, în acest nu-
adevãrului legat de aceste Aurora Petan susþine o comu- mãr, Dacia Magazin publicã
plãcuþe, traducerea, interpre- nicare publicã în care face o traducerile în tãlmãcirea lui
tarea sau tãlmãcirea lor este istorie a plãcuþelor, anunþând Adrian Bucurescu. Toate a-
un lucru care intereseazã mai începerea unui studiu siste- ceste traduceri vor fi reunite
mult. În premierã, inginerul matic aplecat asupra acestora. în volumul „Tainele tabliþelor
Dan Romalo, dupã o muncã La congresul de dacologie din de la Sinaia“ în curs de apari-
asiduã de zeci de ani, publicã luna iunie, reputatul lingvist þie la editura Arhetip.
DACIA MAGAZIN

Zamolxis, Fãt Frumos Altus „înalt; mare; rom. a altoi. laº; leº; a lãsa.
SON- „fiul“. Cf. engl. son „fiu“ ; co- CADYN- „din sat“. Cf. rom. cãtun.
LAFTUS ION CERESE ALTON pil“ rus. sîn ‚“fiu“. O CATZYRE- „pe un catâr“.
SON GERTI ROT COCON LIO- GERTI- „viteaz“ ; rãzboinic“. Cf. rom. ACEZATO- „aºezat“
ZE YAMOLXSYO. DESO LYS CA- a(se) certa; joardã; jordie. AMO SAAGETO- „ºi a fost sãgetat“.
DYN O CATYRE ACEZATO AMO ROT- „frumos; rumen“. Cf. got. RA SCHYTO- „de Scyþi“.
SAAGETO RA SCHZTO. DAEN rauths „ roºu“; rom. a râde.
DAEN- „ fermecãtoarea; încântãtoa-
SZOSA GENIOCLO COPO VISI- COCON- „cocon“.
rea“. Cf. rom. doinã; tainã.
CA JYOS. LIOZE- „vestit; vrednic“. Cf. lat. laus
Traducerea: S-a luptat Divinul cu „ laudã; elogiu“. SYOSA- „prezicãtoare; prevãzãtoa-
tâlhari mulþi, fiul viteaz, frumosul co- ZAMOLXSYO- „Zamolxis“. re“. Cf. alb. sy „ochi“; rom. saºiu.
con vestit, Zamolxis. Se spune cã a DESO- „se zice cã“. Cf. rom. zis. GENIOCLO- „Genucla“ – soþia lui
plecat din sat pe un catâr aºezat ºi a LYS- „a plecat; a pãrãsit“. Cf. rom. Boerovisto.
fost sãgetat de Scyþi. COPO- „capul“.
Fermecãtoarea prezi- VISICA- „pisicii“. „Pisic㓠era
cãtoare Genucla capul Pisicii a una dintre poreclele lui Boe-
scufundat. rovisto, aºa cum apare ºi în
Lexic: alte texte de la Sinaia.
LAFTUS- „s-a luptat; s-a rãz- JYOS- „ a scufundat“. Cf. alb.
boit“. Cf. rom. a lupta; lobodã; zhyt „a scufunda“; rom. jos.
liftã. Notã: Dupã ce ucigaºii i-au
ION- „divinul“. Cf.alb. hyjni
tãiat capul lui Boerovisto, Ge-
“zeu ;divinitate“ ; geto-dac.
nucla s-a dus la râul Naparis
KOG-A-ION.
„Divinul“ ºi i-a scufundat ca-
CERESE- „cu tâlhari“ .cf. rom.
a cerºi; gioarsã; CERSIE- loc. pul lui Boerovisto în apã. Aºa
În Dacia se spune ºi într-un alt text de
ALTON- „mulþi; mari“. Cf. lat. la Sinaia.

12
nr.18 ianuarie 2005 DACIA
magazin

LUPTELE DIN DOBROGEA


TYOR NATO DYO OROE- VYSYCA- „Pisicã“; Lynx – o PORTO- „a plecat; s-a dus; a
LIU DA SOVA CHYREN VY- poreclã a lui Boerovisto. mers“. Cf. rom. a purta; a se purta.
SYCA AYO JEOT. DYON ªIM AYO- „a fost“. cf. Rom. îi (vb.) DEGYO-„D(I)egyo; Conducã-
ªIT TE UTI POF SON SUYU. JEOT- doborât; coborât . cf. Alb torul“. Cf. rom. toiag. Era fiul cel
PORTO DEGYO PATELA PAN- zhyt „a se scufunda“. mare al lui Boerovisto, moºtenitor
TEDA TO SONTA DAPYGYU. DYON- „domnul: nobilul: rãzboi- al Munteniei ºi Vrancei. Diegio se
MATO DAVU ÞOPA DA VYE. nicul; viteazul“. Cf. rom. a dãuna; numea ºi fiul cel mare al lui Dece-
Traducerea: doinã; tainã; tãun. bal.
Tyor, fiul domnului Oroeliu, de ªIM- „cel (mai) mare“. Cf. alb. PATELA- „la rãzboi. Cf. Rom.
neamurile regelui Pisicã a fost do- shume „mult; foarte“. bãtaie; bãtãlie; poterã.
borât. Domnul cel Mare, mânios, de ªYT- „mânios“. Cf. Alb. cyt „a PANTEDA- „convins; ascul-
la Apa Divinã s-a ridicat. A plecat sâcâi; a aþâþa“; rom. ciudã. tând. cf. alb pandeh „a crede ,a în-
Degyo la rãzboi, convins de condu- TE UTI- de la apã. Cf. alb. ujt chipui, bindes „convingãtor, persua-
cãtorul Dapyx. Mai-marii þãrii l-au „apã“; rom. ud. siv“; i bindur „convins; ascultãtor;
rugat sã vinã. POF- divinã; sfântã; proaspãtã; supus.“
Lexic: „neânceputã“. Cf. rom. popã; puf. TO SONTA – „de conducãto-
TYOR- „Tyor; Taurul“- fiul re- Apa Divinã era râul Naparis, pe rul“. Cf alb sundoj „a domina“
gelui Roles. al cãrui mal drept se înalþã cetatea DAPYGYU- „Dapygyu; Da-
NATO-„ fiul“ . Cf. lat. natus „fiu; Helis, reºedinþa celui mai mare fiu pyx“. cf. rom. dibaci; Dabija.
copil“. al lui Boerovisto, D(i)egio. Dapyx era nepot al lui Boerovis-
DYO- „domnului“. Cf . lat. deus SON- „s-a; pe sine“. to, ºi moºtnise Dobrogea Mijlocie.
„zeu; persoanã importantã“. SUYU-„ridicat“. Cf. rom. a sui. M AT O -
OROELIU- „mai-marii“. Cf.
„Oroeliu; Roles; Vul- alb. i madh
turul. Cf . sl. orilu
„mare“.
„vultur“. Roles, ce
DAVO- „þã-
domnea în Cadrilate-
rii“ . cf. Alb. dhe
rul Dobrogei, era
aliat al Romanilor. „pãmânt“.
DA SOVA - „ de ÞOPA- „au
neamurile: de fami- chemat“. Cf.
lia“. Cf. got. sebja „ rom. a þipa.
familie“ ; rom. sobã DA VYE-
(reg.) „casã“. „sã vinã“. Cf.
CHYREN- „re- rom. sã vie; alb.
gelui: împãratului. vij‚ „a veni“.
Cf. rom. coroanã;
crai.

13
DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005

«REPREZENTÃRI» ST
STAA TUA RE
ALE REGELUI DECEBAL
dr.Leonard Velcescu

Pentru prima datã, o posibilã iden- înãlþimea totalã este de 1,05 m, nu- tici îi dau înfãþiºarea unui om inteli-
tificare a regelui Decebal a fost datã mai capul mãsoarã 0,60 m; bustul- gent ºi cult. Capul este acoperit de
de Emil Panaitescu [1] , în anul 1923, suport este modern, ca ºi o parte din bonetã dacicã (pileus), cu moþul
care considera cã un bust (începutul sprânceana stangã, parte din barbã. aplecat înainte. Acest impozant bust
sec. II d. Hr.) de nobil dac conservat Expresia acestui personaj este natu- este pãstrat în galeria numitã «Brac-
la Muzeul Vaticanului reprezinta su- ralã, realistã, privirea dreaptã, pãtrun- cio Nuovo», în Muzeul Vaticanului
veranul dac. Aceastã încercare de a zãtoare ºi agerã, dându-i aspectul unui din Roma, sub numãrul de inventar
demonstra  ca «portretul» lui Dece- bãrbat cu o mare hotârare de sine. El 127 (fig.1).
bal ar fi reprezentat ¥i în ronde-bos- poartã barbã scurtã, îngrijitã, mustaþã Comparând, acest bust de la Va-
se este de talie ¥i nu lipsita de interes bine «desenatã», pomeþii uºor proe- tican cu «portretele» lui Decebal de
[2]. minenþi, nasul este drept, nãrile rela- pe basoreliefurile Columnei lui Tra-
Aceastã sculpturã a fost descope- tiv largi, arcadele ºi sprâncenele sunt ian, asemãnãrile sunt evidente. Dar,
ritã în cursul anului 1822, în Forul lui mari, arcuite, bine proporþionate cu trebuie totuºi þinut cont cã nu toate
Traian de la Roma, de cãtre guvernul restul, gura este potrivitã, buza de jos aceste reprezentãri de pe Columnã
francez, care a întreprins sapaturi ar- este puþin mai groasã decât cea de sus, sunt în stare bunã. Dintre figurile lui
heologice cu autorizaþia Papei Pio VII. forma bãrbiei este ovala, disimulatã Decebal de pe Columnã, cea mai bine
Bustul ºi gâtul au fost restaurate; de barba sa. Toate aceste caracteris- conservatã, pentru un mai bun stu-
diu de observare, este aceea din
«scena» XXIV – confruntarea de la
Tapae, care, dupã toate probabilitã-
þile, l-ar reprezenta pe regele Dece-
bal [3]. Figura nobilului dac de la Brac-
cio Nuovo prezintã multe asemãnãri
cu profilul de la Tapae: forma capu-
lui, forma frunþii, forma sprâncene-
lor,  urechea, perciunii, pomeþii, na-
sul, gura, barba (fig. 2).
Dintre numãrul însemnat de sta-
tui reprezentând personaje dace, o
altã sculpturã (începutul sec. II d. Hr.)
Fig. 2. Columna lui Traian
Fig. 1. Bustul de la Braccio « scena » XXIV detaliu dupa Florea de nobil dac, având o staturã ºi o
Nuovo din Muzeul (Tapae); Bobu Florescu, Die Trajanssäule, nobleþe impresionante, mi-a atras în
Vatican (foto autorul). Bukarest-Bonn, 1969
14
nr.18 ianuarie 2005 DACIA
magazin
relativ bunã fiind legat de corp tre cele douã sculpturi ºi felul de a
printr-un gât modern. Nobilul poartã purta cãciula (pileus) prezintã simili-
cãciula dacicã (pileus), chipul sau este tudini. Observând mai în detaliu, se
încadrat de o barbã puþin alungitã. Cos- vede cã pliurile formate de cele douã
tumul sãu, specific dacic, înveºmântã cãciuli sunt aceleaºi, iar pãrþile neaco-
personajul cu o mantie lungã ce-i de- perite (ale capetelor), în spate ºi la
pãºeºte genunchii, prinsã pe umãrul frunte, sunt egale ca suprafaþã ºi dis-
lui drept cu o fibulã în formã de disc, tanþã. Pe urmã, forma urechilor, a
pantaloni largi, legaþi în jurul glezne- sprâncenelor uºor arcuite ºi puþin în-
lor cu ajutorul ºireturilor de la «opinci» cruntate, proeminenþa pomeþilor, lun-
(opinca  încãlþãminte la Daci). gimea ºi forma nasului, gurile înca-
Aceasta statuie este menþionatã drate de mustãþile ºi bãrbile «tunse»
pentru prima datã pe la începutul se- în acelaºi fel.
Fig. 3. Statuia din Giardino di colului al XVI-lea la Roma, în colecþia Se poate deci constata cã asemã-
Boboli la Florenta (foto autorul). din Palazzo Valle-Capranica. Pe urmã, nãrile între cele douã «portrete» sunt
în 1584 ea a fost cumparatã, cu co- atât de mari încât nu pot trece neob-
mod deosebit atenþia. Ea face parte lecþia de antichitãþi a cardinalului Del- servate. Prin urmare, se poate afirma
din aºa zisa categorie de statui mo- la Valle, de cãtre cardinalul Ferdinan- cã cele douã capete de nobili daci
numentale ce imortalizeazã figuri de do de Medici. Aceste antichitãþi au sculptate în marmurã, respectiv cel al
Daci, în porfir roºu-viºiniu care se fost, bineânþeles, expuse în Villa Me- statuii din Giardino di Boboli la Flo-
gãsesc la Florenþa. dici, ºi fãrã îndoialã, printre acestea renþa ºi cel al bustului de la Vatican,
Mai precis spus, statuia care ne se gãseau de asemenea ºi acest nobil ne prezintã în fond una ºi aceeaºi per-
intereseazã impodobeºte astãzi una dac. Dupã unele mãrturii, în anul 1785 soanã.
dintre cele mai frumoase ºi cunos- [5] sau în 1788 [6] sculptura intrã în Aceastã identificare devine ºi mai
cute grãdini (ce aparþine palatului colecþia din Palazzo Pitti, ca apoi în interesantã prin faptul cã un al treilea
Pitti) din Florenþa ºi Italia, numi- anul 1819 [7] ea sã fie adusã în Giar- cap al unui nobil dac (începutul sec.
tã Giardino di Boboli [4] (fig. 3). dino di Boboli. Toate aceste însem- II d. Hr.), din marmurã albã, conser-
Aceastã sculpturã strãjuie împreunã nãri nu ne transmit deloc data ºi locul vat la Museo dell’ Opera di Santa
cu o alta, reprezentând tot un Dac, unde a fost descoperitã statuia. Maria del Fiore de la Florenta, ase-
dar cu capul descoperit (un coma- Din punct de vedere compoziþio- mãnãtor celorlalte douã (Muzeul Va-
tus), de o parte ºi de alta a aleii care nal, sculpturã de la Florenþa se asea- ticanului ºi Giardino di Boboli la Flo-
porneºte de lânga marele portic al mãnã cu Dacii din porfir roºu de la
parcului din imediata vecinãtate a Muzeul Luvru din Paris [8]. În ceea
palatului Pitti. ce priveºte datarea, analiza stilisticã
Statuia este sculptatã în porfir ºi analogiile, susþinute ºi de o serie de
roºu-viºiniu închis cu o granulaþie informaþii istorice, indicã perioada
destul de mare (feldspat), albã ce- aproximativã cuprinsã între anii 107
nuºie, capul ºi partea inferioarã a ºi 115 d. Hr. [9]
braþelor sunt din marmurã, creân- Privind cu multã atenþie capul
du-se astfel o frumoasã ºi armonioa- sculptat al nobilului dac de la Floren-
sã «simbioza» între porfir ºi mar- þa, am constatat o mare asemãnare
mura albã. Înãlþimea ei totalã este de cu cel conservat la Muzeul Vaticanu-
aproximativ 2,20 m. În decursul tim- lui, din sala numitã Braccio Nuovo, nr.
pului, i-au fost fãcute o serie de re- 127. Comparând cele douã «portre-
staurãri ºi completãri: la cap, partea te», am observat cu o mare uimire cã
inferioarã a braþelor pânã la încheie- trãsãturile lor se aseamãnã foarte Fig. 4. Cap de nobil dac
tura mâinii, ºi la vârfurile de la pi- mult, pentru a nu spune cã sunt chiar conservat la Museo dell’Opera
cioare. Capul se prezintã într-o stare identice: forma capului la fiecare din- di Santa Maria del Fiore din
Florenþa (foto autorul).

15
DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005

Fig. 5, I-IV. Detalii: (I) Roma, Columna lui Traian, «scena» XXIV (dupã Florea Bobu Florescu); (II) Muzeul
Vaticanului, sala Braccio Nuovo (foto autorul); (III) Florenþa, Giardino di Boboli (foto autorul); (IV)
Florenta, Museo dell’ Opera di Santa Maria del Fiore (foto autorul).

renþa), a fost semnalat în anul 1992


de Gabriella Capecchi. LocYul unde a
fost descoperitã aceastã sculpturã este
necunoscut. În anul 1587 este sem-
nalatã pe faþada de la Santa Maria del
Fiore la Florenþa. Dimensiunea capu-
lui de la nivelul bãrbiei pânã la vârful
cãciulii (pileus) este de aproximativ
0,45 m (fig. 4).
Chiar dacã aceastã operã anticã
este foarte deterioratã, datoritã fap- Fig. 5. Detalii : (V) Muzeul Vaticanului, sala Braccio Nuovo (foto
tului cã a fost expusã timp înde- autorul) ; (VI) Floren¥a, Giardino di Boboli (foto autorul) ; (VII)
lungat la exterior, se pot vedea încã Florenta, Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore
trãsãturile ei care sunt asemãnãtoa- (dupa Gabriella Capecchi).
re cu cele ale sculpturilor de la sculptate trei statui de nobili daci personaj este un foarte important
Muzeul Vaticanului ºi de la Giardi- reprezentând unul ºi aceiaºi per- nobil dac, însuºi regele Decebal.
no di Boboli [10] soanã, lucru nemaiîntâlnit pânã Ipoteza noastrã ar fi una din cele
În aceastã situaþie, se poate acum? Rãspunzând la aceastã în- mai plauzibile explicaþii ale enigmei
pune întrebarea: de ce oare au fost trebare se poate deduce cã acest (fig. 5, I-XI).

Fig. 5.Detalii : (VIII) Roma, Columna lui Traian, « scena » CXLIV (dup¥ Florea Bobu Florescu) ; (IX)
Muzeul Vaticanului, sala Braccio Nuovo (foto autorul) ; (X) Florenta, Giardino di Boboli (foto autorul) ;
(XI) Florenta, Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore (foto autorul).
16
nr.18 ianuarie 2005 DACIA
magazin

17
DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005

Cine sunt Basarabii


Prof. Maria Ciornei
Suceava

Istoria consemneazã prezenþa acestei familii în puþine Toþi Basarabii-daci voevozii daco-români, erau, ca ºi
documente, dinainte de Evul Mediu. în perioada de primordialitate, reprezentanþii castei sacre,
Existenþa ei e legatã, prin ascendenþã, de unul din mi- sacerdotale-regale, a iniþiaþilor.
turile fundamentale ale istoriei universale, ºi anume de cel Aceastã conºtiinþã a aleºilor, a iniþiaþilor, au pãstrat-o
al lui Pelasgus, Munteanul nãscut din Pãmânt Negru. voevozii români pânã în sec. al XIX-lea.
Pausania spune c㠄dupã cum povestesc arcadii, cei Lexemul basarab este alcãtuit din - ba(n) ºi sarab. Având
mai vechi locuitori ai Eladei, considerã pe Pelasgos cel în vedere cã aceºtia erau iniþiaþi în tainele cerului ºi ale pã-
dintâi om nãscut pe pãmânt“. mântului, conducãtori de neamuri nobile, admitem cã ban -
Era din neamul Titanilor, ºi acest lucru s-a pãstrat în este cel bogat, ºi istoria consemneazã pe aceºti conducãtori
memoria colectivã a daco-românilor – pelasgi. regionali, cei mai bogaþi, iar sarab - înseamnã cel negru,
Este considerat ºi de N. Densusianu (Dacia Preistori- din neamul negru, adicã a celor aleºi, nobili.
cã) „patres progenitores“ adicã primul strãmoº, de ace- Cuvântul sarab dã, prin aferezã, termenul arab, care
laºi sânge. Pelasgus este la originea neamului titanilor. în limbaj popular înseamnã negru.
Cuvântul „titan(o)s“- are în rãdãcinã pe acela de Basmul lui Ion Creang㠄(H)arap Alb“ are sigur filon
„tatã“- titanii devenind „tãtâni“, asimilaþi, mai târziu cu popular, ºi nu e o întâmplare cã eroul principal, este de
„tãta(â)ri“, prin fenomenul fonetic numit rotacism. stirpe regeascã. Nu se pune nici o clipã în discuþie, dupã
Acest termen îl întâlnim ºi în „Codicele Voroneþean“ ºi cum se vede, rasa neagrã din Africa.
în „Dumer(n)eca 7 a Sfinþilor tãtari“, adicã a sfinþilor pã- Homer (Odis., IV-84) aminteºte de arimii de la Dunã-
rinþi ºi n-are nici o legãturã cu populaþia de origine asiaticã. re, sub numele de erembi-arambi, care sunt, desigur (s)a-
Pelasgos era numit ºi Uranus-adicã Cerescul, Divinul, rabii, cei negri, despre care am vorbit.
Alesul. Nu întâmplãtor se spune despre el cã vine din pã- Iniþial negru -aºa cum s-a vãzut, însemna o funcþiu-
mânt negru – el însuºi primind denumirea de Cel Negru. ne, ce reprezenta pe Marele Creator–cum afirmã Vasile
Dacã neamul Basarabilor îºi are rãdãcinile atât de adânc Lovinescu (Dacia Hiperboreanã).
în timp, sã-l urmãrim în istorie . Timpul a reþinut semnificaþia primordialã, dar a adãu-
Plutarh (Opere. tom I-784), vorbeºte de unul din cei 7 gat ºi noi sensuri noþiunii de negru, reprezentând culoa-
iniþiaþi ai antichitãþii, despre filozoful schyþilor, Anachar- rea neagrã, ca un element din simbolisticã, þinând de cei
sis, fiul lui Niuru—în greceºte Niuros, în limba pelasgã nobili, sau de însemnele sacerdoþilor regi .
Niurus, adicã Negru, la rândul sãu rege. Mult mai târziu culoarea pare a se fi desacralizat, spu-
Deºi acest cuvânt s-a pãstrat în hidronimul Nera, l-am nem pare, pentru cã memoria colectivã a pãstrat în mituri
descoperit, cu surprindere, fiinþând pânã astãzi, ca deri- nealterate, dar încifrate, semnificaþiile primordiale fiind
vat, într-o hore (doinã) din Þara Lãpuºului. percepute ca elemente caracterizatoare, de identificare.
„Tremes-a’mpãratul carte/ La fetile de pe sate/ Sã nu-ºi Stemele Principatelor pãstreazã simboluri ale cãror
facã rochii-n flori/ Cã nu le-au rãmas feciori / Sã-ºi facã culoare e negrul – Valahia are în stemã trei capete de negri,
rochii nerâie/ C-au murit feciori o mie“. iar Moldova cuprinde în stema ei douã chei încruciºate,
Sã vedem care este legãtura între Basarabi ºi titulatu- având fiecare douã capete de negri.
ra miticului Pelasgus. Simbolul saturnian al culorii aratã persistenþa denumi-
Basarabii sunt reprezentanþii aleºi, de sânge albastru(- rii pânã în timpurile moderne.
negru), ai lui Saturn (zeul, fiul lui Pelasgus), acelaºi cu Aceste simboluri trimit la numele conducãtorilor lor ºi
Ianus, Cel cu doua feþe, cu Zalmocsis-Stãpânul Vieþii ºi al conþin informaþii despre fondatorii acestor þãri, aceºtia fi-
Morþii ºi mai târziu cu Dumnezeu. ind din stirpea cea mai nobilã de pe pãmânt, descinzând
Ei îºi au rãdãcinile în Þara Neagrã cu munþi maiestu- din titanul - tãtânul cum spune N. Densusianu în „Da-
oºi pe care o identificãm cu Dacia, Pelasgia hiperborea- cia Preistoricã“, adicã strãmoºul.
nã, primordialã, cu centru de iradiere în Carpaþi. Toþi întemeietorii de þarã ºi urmaºii lor imediaþi, sau

18
nr.18 ianuarie 2005 DACIA
magazin
mai îndepãrtaþi purtau numele de Negru Voievod sau de iesc în apropiere de Câmpulung atribuie schitul Cetãþuia
Basarab(ã) Voievod. legendarului Negru Vodã-bisericuþa din stâncã fiind de fapt
De altfel antichitatea avea conºtiinþa nobleþei ºi supe- mult mai veche-consideratã de unii cercetãtori fãrã vâr-
rioritãþii lor. Nu întâmplãtor Ptolemeu numeºte râul Jiu, stã. Sigur este cã primii Basarabi au gãsit aici un punct
Arabon patamos. strategic ºi chiar o fortãreaþã, un posibil loc de refugiu, în
Mai aproape de zilele noastre, etimologul Bezsanov care puteau sã se adãposteascã împreunã cu familiile.
confirmã, prin afirmaþiile sale, cele spuse mai sus, cãci Sarabii cu tiarã, adicã regii ºi marii preoþi se recrutau
„poeziile populare ale sârbilor ºi ale bulgarilor,ca ºi ale în antichitate din rândurile nobilimii dace, ce, la daci, purta
ucrainenilor, populaþii înconjurãtoare României, vorbesc numele de tarabostes.
de români numindu-i arabi, iar þinutul lor Þara arabilor“. Vom încerca sã convingem cã Dacia n-a fost niciodatã
Dupã retragerea romanã ºi venirea barbarilor, dacii, în pãrãsitã de masa covârºitoare a populaþiei ºi cã nu existã
frunte cu nobilii ºi cu iniþiaþii sacerdoþi, s-au adãpostit în pete albe în istoria noastrã, aºa cum au susþinut ºi încã
munþii de nepãtruns ºi sãlbatici ai Carpaþilor. mai susþin unii istorici, nu de puþine ori, tendenþios.
Viaþa capãtã alt curs. Locuitorii Daciei aparþin unor Istoria nu admite segmentarea ei. Ea este continuã,
organizãri economice sociale ºi religioase gentilice. Dis- dar nu liniarã; parcursul ei admiþând ºi desfãºurarea în
pare viaþa citadinã, chiar ºi o ocupaþie de baza – agricultu- zigzag ºi în spiralã. Numai ignoranþa admite aceste pete
ra. albe.
Putem sã ne închipuim pe dacii cei mari ºi negri, trãind Dacã documentele aºa-zis „scrise“ nu vorbesc, fie cã
într-un timp mitic, arhaic ºi încremenit, revenind la înde- ele nu existã, fie cã nu s-au gãsit încã, în schimb existã
letnicirea primar㠖 oieritul. altfel de documente certe, dar scrise în alt mod, consem-
Tradiþiile strãvechi daco-pelasge s-au manifestat în nând evoluþia istoricã.
continuare însã. Un document important este limba, dar ei i se adaugã
Înconjuraþi de pãduri necuprinse de ochiul omenesc ºi elementele construcþiilor existente pânã astãzi, care trimit
neatinse de mâna omeneascã, locuitorii Daciei au ieºit din la semne arhetipale, ce se gãsesc nu numai pe case ºi pe
istoria cursiv㠖 au rãmas porþi, dar ºi pe ii ºi pe fote, ori
într-o Dacie Felix, originarã, pe ceramicã ºi pe covoare.
eternã. Nu în ultimul rând
Dupã ce s-au retras po- amintim mitologia, cu miezul
pulaþiile barbare, dacii au re- ascuns între straturile poveºtii,
luat firul existenþei fãrã sin- ca document de excepþie, în fe-
cope. Astfel, când în secolele nomenul cunoaºterii.
al XIII-lea ºi al XIV-lea prin- Rãmâne numai sã putem in-
cipatele Moldovei, Valahiei ºi tra în interiorul simbolului ºi sã-
al Transilvaniei devin o reali- l putem decodifica.
tate istoricã, tradiþiile ºi nor- Aºadar, noi considerãm ba-
mele legislative se transmit sarabii (negri) una din verigile
neatinse, ca pe timpul lui Ler din lanþul aºa-zisei discontinui-
Împãrat, spune Vasile Lovi- tãþi a vieþii dacilor, timp de o mie
nescu (Dacia Hiperboreanã). de ani.
În momentul când desca- Aºa cum am mai spus, regii
lecã în locurile de unde au ple- ca ºi Marele Preot, în general
cat cândva, aduc cu ei orga- iniþiaþii, se recrutau din rândul
nizarea stabilã, cunoscutã din celor numiþi tarabostes, nobili
timpuri imemoriale, mitice, în daci.
care rolul principal îl au Ba- Considerãm cã aceºti tara-
sarabii, sarabii cu tiarã adicã bostes sunt Basarabii de mai
nobilii, regii supranumiþi negri târziu-întemeietorii þãrilor
Sunt amintiþi în documen- româneºti. Sã nu uitãm cã
tele istorice mai mulþi voie- ei sunt aleºii, deci de sânge
vozi, începând cu legendarul albastru, ca ºi în antichitate,
Negru Vodã întemeietorul Va- ºi în primordialitate, repre-
lahiei. Basarab I Întemeietorul zentanþii castei sacre.
ªi astãzi locuitorii ce trã- Vechimea ºi continuitatea

19
DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005
folosirii termenului a dus la evoluþii spectaculoase, ului- vântului taraboste(u)s se vede ºi prin aceea cã este ºi
toare. etimonul pentru termenul Burebista.
Lexemul tarabostes a dezvoltat forme care incitã la Urmeazã sã demonstrãm.
meditaþie ºi reconsiderare a unor atitudini ºi pãreri. Tarabostus (forma pelasgã cu terminaþia us) admite
Evoluþia foneticã a tremenului este diferitã. – cum am arãtat, termenul, în graiul vorbit firesc, de
Cuvântul tarabostes admite forma pelasgã de singu- barabus(t)u ºi de aici formele – burubustus - buru-
lar cu terminaþia atestat㠖vezi Decebalus –în –us rezultã bistus –Burebistus; aceasta e forma originarã pelasgã,
forma tarabostus. Având în vedere o pronunþie în grai Burebistas este numele regelui în limba greacã.
local, se ajunge la forma barabustus. De altfel, istoricii antici îl numesc pe marele con-
Terminaþiile cuvintelor, în procesul de evoluþie fireas- ducãtor dac, cu fonetisme uºor schimbate, datoratã fe-
cã a limbilor, cad ºi ajungem la lexemul barabustu. Le- nomenului numit „alunecarea de sunete“, când Burebis-
gea comoditãþii în vorbire impune forma barabusu; prin tas, când Buerebistas sau Boerebistas.
anagramare devine basurubu, ºi prin atracþia lui u de a, Întãrind ideea cã lanþul continuitãþii existenþei daci-
se ajunge la cuvântul Basarab. Deci urmãrim fluent evo- lor – pelasgi - hiperboreeni a fost neîntrerupt pe aceste
luþia foneticã (tarabostes-tarabustus – barabusu-ba- meleaguri, putem merge mai departe ºi sã justificãm afir-
surab(u) - Basarab. maþia cã daco - românii au pãstrat în limba lor fapte
Aceastã evoluþie vorbeºte de la sine ºi ne face sã înþe- nume, tradiþii esenþiale neschimbate, doar evoluþia limbii
legem cã retragerea în munþi nu a însemnat ºi uitarea. a impus –aparent alte denumiri – aºa cum am arãtat.
Tot tarasbostes-Basarabii conduceau în noile con- ªi iatã din nou un exemplu; Burebistas-Buerebis-
diþii obºtea, aceasta îi recunoaºte în aceastã posturã de tas are în radical cuvântul buer- boier, clasa din care
conducãtori, cãci ei ºi-au pãstrat poziþiile economice, po- s-a ridicat marele rege.
litice ºi religioase, datoritã prestigiului ºi a averii lor. Prolificul termen tarabost(u)es a format o familie
Dar sã mergem mai departe. de cuvinte, ce exprimã o realitate istoricã uluitoare, prin
Acelaþi cuvânt b(t)arabostus stã la originea termeu- adevãrul ºi concreteþea sa: de la tarabostus s-au for-
lui sarab care are urmãtoarea evoluþie, dupã aceleaºi legi mat cuvintele: 1.sarabii, 2 sarabii cu tiarã 3 Basarab,
fonetice, prezentate mai sus – tarabostus – sarabosus – 4 Burebista, 5, boier 6 þarã, 7 þãran (prin derivare).
sarabus - sarab. Sã încheiem rotund demonstraþia care a rãspuns la
Aºa cum am arãtat mai sus, existã o evoluþie paralelã; întrebarea: Cine sunt Basarabii?
din basarabus prin descompunere se ajunge la ba(n) ºi Tarabostes sunt nobilii daci, din care se trag sarabii
sarab; ban(ul) fiind conducãtorul unei regiuni, cel mai cu tiarã, sau tiranii care au dat un nume de rege vestit
bogat ºi sarab „neam ales,cel mai vechi“. Dintre sarabii în antichitat, Burebista ºi pe neamul cel mai vechi ºi
cu tiarã-sarabos tereos-se consacrau regii ºi sacerdoþii de nobil al Basarabilor, al Negrilor (Arabilor) întemeie-
rangul cel mai înalt. tori ai þãrilor româneºti, susþinuþi de boieri, conducând
Cu timpul cuvântul tarabo(u)stus a cãpãtat noi o þarã, sprijiniþi de þãrani.
accepþiuni, prin lãrgire de sens. Termenul e format din Dacii nobili, tarabostes ne fac sã ne gândim la un
tara ºi bostus-bosus- bos(u). Cuvântul t(i)ara poate fi arc peste timp - un pod care a legat existenþa noastrã de
întâlnit ºi cu forma greacã tereos – deci coroanã ºi, miticul Pelasgus cel Mare, de rãdãcinile lumii, a cãror
prin extensie, desemnând domeniul peste care domneº- existenþã o simþim pânã astãzi, cãci ei se aflã ºi în topo-
te bos-ul, - însemnând, în sensul cel mai strict, cel cu nime - Basarabii Dobrogei sau în Basarabi, unde s-a
putere mare. De altfel, cuvântul bos - a dezvoltat ºi nãscut sfântul Dimitrie cel Nou, în sudul Dunãrii, îl aflãm
forma bos-b. Tot cuvântul t(i)ara, ca parte componen- în numele unui þinut .ºi anume al Basarabiei, în hidroni-
tã a termenului t(i)arabosus „conducãtorii cu coroa- me în oronime nenumãrate ca ºi în antroponime, care
nã“, a dezvoltat un alt lexem - de la forma pelasgã conþin lexemul negru identificat cu basarab.
tiaranus, care dã, prin cãderea terminaþiei finale s, for- ªi demersul nostru ar putea continua amintind de
ma tiaranu ºi se ajunge la tiranu-tiran „cel cu drept numeroºii voievozi cu titlul de Negru Vodã, sau Basarab
de viaþã ºi de moarte asupra supuºilor“. Vodã, dar nu aceasta ºi-a propus subiectul nostru.
E, dupã cum se vede, un atribut al regilor. Istoria are mijloacele ei de a consemna toate, rãmâne
Acelaºi cuvânt tara, component al lexemului tara- numai s-o ascultãm ºi cu inima, cãci în ea stã lumina
bost(u)es stã la originea termenului þarã, adic㠄spa- minþii iscoditoare, ce vibreazã la sonurile profunde, mai
þiul, pãmântul“ peste care domneºte bos(t)us „condu- aspre sau mai melodioase ale timpului. Numai vibrând,
cãtorul“, ºi apoi, prin derivare, de la þarã se ajunge la cu adevãrat, în cãutarea rãdãcinilor noastre, vom putea
þãran. descoperi adevãruri ce par atât de ascunse, pentru cã
Puterea de influenþã ºi vechimea extraordinarã a cu- sunt prea aproape de noi.

20
nr.18 ianuarie 2005 DACIA
magazin
MULT E DULCE ªI FRUMOASÃ LIMBA CE-O VORBIM

Legãturi
Camelia Tripon

Dacã în epoca trecutã era doar pomenitã etnogeneza mine) a dus la despãrþirea populaþiilor de la Marea Nea-
limbii române în liceu, azi, încã din gimnaziu, se fac presi- grã. Atunci arienii au pornit spre actuala Indie. Acum mai
uni asupra conºtiinþei copiilor noºtri. ªi astfel toþi terme- bine de 10.000 de ani, indoeuropenii rosteau cuvântul
nii bine selectaþi ca exemple sunt doar de origine strãinã, mamã în limba sacrã a hinduºilor, sanscrita (unde pentru
de te mai întrebi a cui limbã o vorbim. La televizor frec- mamã se foloseºte Mãtr, cu nominativul Mãtã). Cu ace-
vent se continuã aceeaºi politicã, de a ne învãþa cã limba eaºi rãdãcinã ca în egipteanã, MUT, se formeazã arhaicul
ce o vorbim este formatã din împrumuturi. La fel se în- MUMà ºi germanul MUT’TER sau englezescul MOTHER.
tâmpla ºi la 1843, atunci când Aaron Florian a spus: ”În- Autorii francezi remarcã: sanscritul „MÃTR” este „cf. grec,
ceputul ce ai este necunoscut, numele ce porþi nu alld. russe, ect.” Autorii DEX-ului poate peste douã seco-
este al tãu, nici pãmântul pe care locuieºti... începu- le vor descoperi limba sanscritã, pe care Mihai Eminescu a
tul ni s-a tãgãduit, numele ni s-a prefãcut, drepturi- studiat-o încã de acum o sutã treizeci de ani. Atunci vor
le ni s-au cãlcat în picioare numai pentru cã n-am afla cã toþi europenii în sânul familiei spun mamã astfel: în
avut conºtiinþa naþionalitãþii noastre, numai pentru francezã maman, în englezã mam(m)a sau mammy, în
cã n-am avut pe ce sã ne întemeiem ºi sã ne apãrãm germanã mama’, în greacã mamma; numai pentru spa-
drepturile.” nioli mama înseamnã þâþã ca ºi pentru latini, care pentru
Trãim vremuri în care conºtientizãm la nivel planetar mamã folosesc mater. Poate cã atunci când teoriile etimo-
cã numeroase teorii ce pãreau sigure sunt înlocuite cu logice se vor perfecþiona nu va mai fi necesarã nici explica-
altele, mai profunde. Oare pruncii au uitat limba milenarã þia ridicolã de transformare a silabei gu în b - pentru a ieºi
a mamei lor, ºi au preluat rapid limba latinã de la niºte „pasienþa” faptului cã românii, provensalii ºi locuitorii Sar-
veterani nelatini cuceritori a unei pãrþi din teritoriul geto- diniei spun limba în loc de latinescul lingua.
dacilor? Aºa ne sugereazã cu îndãrãdnicie cei care, dintr- Limba, gras, greu sunt termeni care cofirmã vechi-
un complex de inferioritate sau din neºtiinþã, au iniþiat sau mea ºi legãturile de rudenie cu neamuri ce azi sunt în
acceptat un sistem etimologic aflat în dezacord profund extremele continentului european, dar care au avut odatã
cu realitatea. Acelaºi lucru îl constata ºi Robert Charroux aceeaºi MUMÃ cu noi, cu egiptenii ºi hinduºii, ºi aceeaºi
despre strãmoºii sãi, celþii. Pânã ºi primul cuvânt din lume, limbã care exista dinaintea Turnului lui Babel, adicã înain-
mamã, este legat de cãtre autorii DEX-ului de latinescul te ca oamenii sã se fãleascã cã-l pot ajunge în creaþie pe
mamma, care înseamnã þâþã. Ca ºi cum pânã la cucerirea însuºi Dumnezeu. Limba, când este încãrcatã cu iubire,
unei pãrþi din Ardeal ºi a unei pãrþi din Oltenia, populaþiile oferã ºansa de a fi înþeleasã de toate nemurile; de aceea
tracice, germanice, celtice ºi scitice din spaþiul Carpato- aº vrea ca iubirea sã purifice neamul nostru de rãul cu
Dunãrean se nãºteau prin inginerie geneticã, fãrã mame. care unii ne întunecã istoria. Noi ne-am format, ca ºi alþi
Aceastã obsesie de a cãuta cu orice preþ o etimologie se europeni, pe fondul genetic ºi lingvistic al primilor locui-
pare cã are legãturã ºi cu lipsa de credinþã. Polarizarea tori ai Europei – care au vorbit indoeuropeana.
lumii a început în ziua în care Dumnezeu a spus „Sã fie Atâta timp cât în þara asta mai existã un copil care
luminã”. Atunci dualismul a devenit creator ºi generator ridiculizeazã afirmaþiile specialiºtilor, spunând „Pânã au
de progres. Într-un cult monoteist existã doar întregul. venit slavii, dacii n-au fãcut agriculturã, dacã plug
De aici o singurã limbã, cea a lui Dumnezeu, iar celelalte vine din slavã?” încã n-am dispãrut. Încã mai putem de-
sunt graiuri determinate de modul de viaþã ºi tradiþia co- monstra cã ºi în germanã existã pflug ºi pfluger pentru
munitãþilor umane, de modul de percepere a cuvântului plugar, ºi în în englezã existã plough(plug), ploughman
divin. Douã mari popoare înrudite cu noi ne pot oferi o (plugar), to plough(a ara) - ca o dovadã vie a locuirii
datã aproximativã asupra vechimii cuvântului mumã sau nemurilor germanice în spaþiul geto-dac, precum bastanii
mamã. Numele zeiþei Mut este rãdãcina termenului egip- din sec.III îHr. ºi burii care au fost aliaþii lui Decebal în
tean pentru „mamã”. Aceastã zeiþã ne duce în urmã cu 101. Cu aproape o mie de ani înaintea apariþiei slavilor în
peste 5.000 de ani. Conform unor savanþi, acum peste istorie, geto-dacii aveau legãturi cu popoare germanice
10.000 de ani un cataclism sau un conflict ideologic (dupã despre care putem spune ne erau rude apropiate.

21
DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005

Dacia de ieri ºi de azi

UNIREA BUCOVINEI CU PATRIA MAMÃ


Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu.
Canada

Acum 86 de ani, la 28 noiembrie stituþia austriacã din 1849 a fost des- denþeascã de la Putna din 1871, cu
1918, a avut loc proclamarea unirii pãrþitã de Galiþia ºi declaratã provin- ocazia împlinirii a 400 de ani de la sfin-
Bucovinei cu România, moment isto- cie autonomã a Casei de Austria. În þire. Au participat personalitãþi ca Mi-
ric important în fãurirea statului naþi- 1860 Bucovina ºi-a ales o Dietã, cu hai Eminescu, Mihail Kogalniceanu,
onal unitar român, alãturi de unirea stemã ºi drapel propriu. Bucovina era Vasile Alecsandri, viitorul istoric A.D.
Basarabiei la 27 Martie ºi a Transil- reprezentatã în Parlamentul vienez Xenopol ºi Ciprian Porumbescu.
vaniei la 1 Decembrie 1918. prin deputaþi români. Bucovinenii au salutat independen-
Bucovina, în traducere «Pãdurea Faþã de Viena, fruntaºii politici þa de stat a României din 10 Mai 1877,
de fag», este numele dat Þãrii de Sus bucovineni au avut o politicã protes- voluntari dintre ei participând la rãz-
a Moldovei lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt tatarã, începând cu episcopii Dosof- boiul din 1877-1878. Exista o serie
de cãtre austrieci în 1775. Dupã pa- tei Herescu ºi Isaia Bãlãºescu, cu fra- de asociaþii academice ca «Arboroa-
cea de la Kuciuk-Kainargi din 1774, þii Hurmuzache, cu mitropolitul Silves- sa», «Junimea», «Bucovina», «Mol-
în rãzboiul ruso-turc început în 1768, tru, cu dr. Gheorghe Popovici ºi Ian- dova» sau «Dacia», alãturi de socie-
austriecii ca recompensã cã-i ajutase cu Flodor ºi întreaga generaþie a Uni- tãþi politice, «Concordia» (1885), cu
pe turci ceruserã o «rectificare de rii. La baza politicii bucovinene a stat «Gazeta Bucovinei» (1892).
frontierã în sudul Galiþiei», necesarã ideea naþionalã, care - apãratã de ge- În 1905 se întemeiazã Partidul
trecerii din Transilvania, în Galiþia nou neraþiile mai tinere - ºi-a gãsit cea mai Naþional Român, iar din 1906 reapa-
anexatã. Astfel, contra bani grei ºi elocventã expresie în votul unanim al re «Gazeta Bucovinei», sistatã în
daruri scumpe, Turcia ceda Austriei Congresului Naþional de la Cernãuþi 1897. Din 1907 se introduce votul
un «coridor» care cuprindea nu o fâ- din 28 Noiembrie 1918, Unirea cu universal direct ºi secret, exercitat de
ºie îngustã de teren, ci întreg þinutul România. barbaþi în vârstã de peste 24 de ani.
Cernauþilor, cea mai mare parte din Învãþãmântul secundar se predã Bucovina, aflatã la graniþa celor
þinutul Sucevei, vechea capitalã a într-o serie de licee, în germanã, de douã imperii, habsburgic ºi þarist, a
Moldovei, cu mausoleul descãlecãto- exemplu, Cernãuþi (1808) - cu cate- devenit în 1914 - o datã cu declanºa-
rilor de la Rãdãuþi ºi mormântul lui dra româna în 1848 a lui Aron Pum- rea razboiului mondial - teatrul unor
ªtefan de la Putna. nul ; Suceava (1860), Rãdãuþi (1872). operaþiuni militare. La 2 septembrie
În zadar protestarã boierii ºi cle- Preoþimea se pregãtea la Institutul Te- 1914, cazacii generalului Pavlov ocu-
rul, în frunte cu domnitorul Grigore ologic din Cernãuþi, înfiinþat de epis- pã Cernãuþii, iar în Octombrie austrie-
Ghica, ucis de turci la 1 Octombrie copul Isaia Bãlãºescu în 1827, cu limba cii reocupã provincia. La 17 iulie 1916,
1777 ; timp de 144 de ani acest teri- de predare latina, iar - din 1848 - ro- Ion I.C. Bratianu semna la Bucureºti,
toriu românesc a rãmas sub ocupaþie mâna. Acest institut s-a transformat cu ministrii Rusiei, Franþei, Angliei ºi
strãinã, pâna în anul de graþie 1918. în facultate de teologie în 1875, cu Italiei, o convenþie prin care garanta
Austria a nesocotit sistematic drep- ocazia creãrii Universitãþii din Cernã- integritatea teritorialã a României ºi
turile limbii române, a stingherit dez- uþi, cu facultãþile teologie orientalã, reunirea Bucovinei, Transilvaniei ºi
voltarea culturalã ºi a spoliat bogãþiile drept ºi filozofie. Astfel, tinerii nu mai Banatului la Regat.
provinciei. Mulþi patrioþi bucovineni luau drumul Vienei, ci studiau acasã. În August 1916, România intrã în
au fost nevoiþi sã emigreze. Românii bucovineni au început Rãzboi de partea Antantei, dar în De-
Timp de zece ani, Bucovina a stat opoziþia faþã de politica de desnaþio- cembrie 1916 armata româna este ne-
sub administraþie militarã, iar în 1786 nalizare a guvernului austriac. O pri- voitã sã se retragã în Moldova, ina-
a fost înglobatã Galiþiei. Abia prin con- mã acþiune a fost manifestaþia stu- micul ocupând douã treimi din terito-

22
nr.18 ianuarie 2005 DACIA
magazin
riul þãrii, inclusiv Bucureºtiul. Habs- Marea zi pentru Bucovina sosise. mului lor împotriva tuturor încãlcã-
burgii vor dezlãnþui o adevãratã pri- La 28 Noiembrie 1918, în sala de mar- rilor din afarã ºi a cotropirii pagâ-
goanã împotriva românilor bucovi- morã a Mitropoliei Ortodoxe din Cer- ne; ca 144 de ani poporul bucovi-
neni, mulþi luând drumul exilului. Ei nãuþi, 74 de membri ai Consiliului nean a îndurat opresiunilor unei câr-
au alcãtuit la Bucureºti. Comitetul re- Naþional au început lucrãrile Congre- muiri strãine care îi nesocotea drep-
fugiaþilor bucovineni, condus de isto- sului, alãturi de 7 delegaþi germani, 6 turile naþionale; ca în 1774, prin vi-
ricul Ion Nistor. La 9 Iunie 1917 are polonezi ºi 13 din comunele ucraine- cleºug Bucovina a fost smulsã din
loc primirea oficialã, în Piaþa Unirii din ne. Erau de faþã ºi reprezentanþii Ba- trupul Moldovei ºi cu de-a sila ali-
Iaºi, a primelor detaºamente de vo- sarabiei în frunte cu Pan Halippa. Cu pitã coroanei habsburgice ; ca 144
luntari bucovineni ºi transilvãneni. o searã înainte, tricolorul românesc de ani, bucovinenii au luptat ca niº-
La 22 Octombrie 1918, profeso- fusese abordat ºi pe clãdirea Univer- te mucenici pe toate câmpurile de
rul Sextil Puºcariu ºi alþi patrioþi bu- sitãþii. luptã ale Europei pentru gloria Aus-
covineni scot primul numãr al ziaru- Preºedintele Consiliului Naþional, triei; cã a sosit ceasul ca Þãrile Ro-
lui «Glasul Bucovinei», difuzat în Ve- Dionisie Bejan, a rostit cuvântul de mâne dintre Nistru ºi Tisa sã formeze
chiul Regat, în Transilvania ºi în Ba- salut, din care citãm : «Întruniþi as- un singur stat unitar(...) hotãrîm
sarabia. tãzi în acest mãreþ lãcaº, care este ºi Unirea necondiþionatã ºi pe vecie a
La 27 Octombrie 1918 se reuneº- trebuie sã ramânã simbolul unirii în Bucovinei, în vechile hotare pâna
te la Cernãuþi. Adunarea Constituan- credinþa cu Dumnezeu ºi în neamul la Ceremus, Colacin ºi Nistru, cu
tã sub preºedenþia lui Dionisie Bejan, nostru, salut cu neþãrmuitã dragoste Regatul României» (Ion Nistor, «Is-
care hotãrãºte «unirea Bucovinei cu pe reprezentanþii viteazei armate ro- toria Bucovinei», ed. Humanitas, Bu-
celelalte þãri româneºti într-un stat mâne, care la ordinul M.S. Regelui cureºti, 1991, pag. 396-397).
naþional independent». Adunarea a Ferdinand I ne-a întins mâna de aju- Ion Nistor a facut o amplã expu-
ales un Consiliu Naþional compus din tor în clipele de cea mai grea cum- nere a motivelor istorice ale acestei
50 de membrii, care la rându-i insti- pãnã. Salut cu aceeaºi dragoste pe declaraþii de unire, care a fost adop-
tuie un guvern alcãtuit din 14 secre- reprezentanþii fraþilor noºtri din Ba- tatã în unanimitate. Votul Congre-
tari de stat, condus de Iancu Flodor. sarabia, Transilvania ºi Ungaria. Vã sului a fost adus la cunoºtinþa Rege-
Noul guvern cere ajutorul armatei salut pe voi, fruntaºii neamului ro- lui Ferdinand printr-o telegramã, care
române... Astfel la 9 Noiembrie 1918, mânesc din Bucovina, care aþi venit a raspuns cu urmãtorul mesaj: «Sa-
Divizia a 8-a, condusã de generalul cu inima însufleþitã din tuspatru un- lut cu nespusã bucurie actul mareþ
Iacob Zadic, intrã în Bucovina, iar ghiuri ale þãrii, ca sã aºezaþi piatra prin care Congresul General al Bu-
douã zile mai târziu intrã în Cernãuþi, fundamentalã care sã clãdeascã trai- covinei, ca expresiune a voinþei în-
rezervându-se o primire entuziastã. De nic ºi de neclintit România Mare. tregului popor al acestui vechi pã-
acolo, ea ajunge pânã la vechea gra- Implor harul ceresc ºi binecuvânta- mânt românesc, a hotãrît unirea com-
niþã a Bucovinei de la Ceremus, Cola- rea dumnezeiascã asupra hotãrîrilor pletã a Bucovinei cu Regatul Român.
cin ºi Nistru. ce veþi lua». Din adâncul sufletului mulþumesc
La 11 Noiembrie 1918, a avut loc ªeful guvernului, Iancu Flodor, Proniei divine cã mi-a îngãduit ca,
un schimb de telegrame între Consi- dãdu apoi citire «Declaraþiei de Uni- sub domnia mea, fiica rãpitã acum
liul Naþional ºi Regele Ferdinand pri- re», care preciza cã «de la fundarea 144 de ani sã se reîntoarcã la sânul
vind eliberarea Bucovinei. A doua zi, Principatelor Române, Bucovina, þãrii-mamã, aducând noi forþe pen-
Consiliul voteazã «Legea fundamen- care cuprinde vechile þinuturi ale tru propaºirea neamului. În aceste
talã din 12 Noiembrie 1918 asupra Sucevei ºi Cernãuþilor, a fãcut parte clipe înãlþãtoare, gândul meu se în-
puterilor Þãrii Bucovina», prin care din Moldova, care în jurul ei s-a în- dreaptã cãtre oamenii patrioþi, care
îºi asumã înteraga putere în Bucovina. chegat ca stat; cã în cuprinsul hota- cu toate suferinþele îndurate în cur-
Consiliul Naþional, completat cu relor acestei þãri se gãsesc vechiul sul vremurilor, au ºtiut sã þinã vie în
12 fruntaþi dintre refugiaþii bucovineni, scaun de domnie de la Suceava, grop- inimile poporului memoria lui ªte-
hotãrãºte convocarea la 28 Noiembrie niþele de la Rãdãuþi, Putna ºi Suce- fan cel Mare ºi Sfânt ºi sentimentul
1918, a Congresului General al Bu- viþa, precum ºi multe alte urme ºi naþional, pregãtind astfel, fãrã
covinei pentru «stabilirea raportului amintiri scumpe din trecutul Moldo- ºovaire ºi însufleþiþi de un patriotism
politic al Bucovinei faþã de Regatul vei ; ca fiii acestei þãri (. . .) au apã- cald, ziua binecuvântatã de azi. Cu
României». rat, de-a lungul secolelor fiinþa nea- adâncã recunoºtinþã primesc, dar, în
23
DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005

numele poporului meu, întruparea bii române ca limbã oficialã în admi- ºi Teodor ªtefanelli; entomologul
Bucovinei la Regatul Român, asigu- nistraþie, justiþie ºi ºcoalã. Constantin Hurmuzachi; folcloristul
rând populaþia Bucovinei cã în mine La 24 Octombrie 1920 s-a inau- Simion Florea Marian; scriitorii Ira-
va gãsi mereu un sprijin tare ºi o dra- gurat Universitatea româneascã din clie Porumbescu ºi Constantin Mo-
goste pãrinteascã» Cernãuþi, în prezenþa Familiei Regale. rariu, poetul Dimitrie Petrino, picto-
Congresul a ales o delegaþie de 15 Reorganizarea universitãþii s-a fãcut rul Epaminonda Bucevski sau com-
persoane care, a doua zi, la 29 No- cu ajutorul profesorilor de teologie, pozitorul Ciprian Porumbescu, alãturi
iembrie, a prezentat, la Iaºi, Regelui în frunte cu Vasile Tarnovski, noul de profesorii de teologie Eusebiu Po-
Ferdinand Actul Unirii. Duminicã 1 rector devenind Ion Nistor. povici sau Vasile Tarnavski., precum
Decembrie 1918, Suveranii români au Dupã votarea Constituþiei Româ- ºi marii sãi Ierarhi Isaia Bãlãºescu,
dat o masã de galã la Palatul Regal niei Mari din 1923, Bucovina s-a in- Silvestru Morariu, Nectarie Cotlarciuc,
din Bucureºti, în timpul cãreia a sosit tegrat cu totul în viaþa politicã ºi ad- Visarion Puiu sau Tit Simedrea.
ºi telegrama de la Alba Iulia vestind ministrativã a Regatului Român. Plecându-ne cu pioºenie în faþa
unirea Transilvaniei cu România. Biserica Bucovinei ºi-a pãstrat celor care acum 86 de ani au realizat
Apoi, actul Unirii Bucovinei cu Þara mitropolia la Cernãuþi, cu episcopia Unirea Bucovinei cu Patria-Mamã,
a fost adus la cunoºtinþa guvernelor sufraganã a Hotinului, cu reºedinþa la încheiem cu cuvintele unui fiu al Bu-
din Viena, Paris, Londra, Roma ºi Bãlþi. Noul mitopolit a fost Nectarie covinei, poetul Vasile Posteucã :
Washington. (1924-1935), urmat de Visarion Puiu
«Dacã ne luãm rãgazul sã poposim
La 31 Decembrie 1918 apare De- (1935-1940) ºi de Tit Simedrea
un pic pe pragul cernit al Þãrii Fa-
cretul-lege privitor la unirea Bucovinei (1940-1945). Pentru promovarea ar-
gilor, ziua de 28 Noiembrie 1918 este
cu România, cu urmãtorul cuprins : tei s-a înfiinþat Teatrul Naþional ºi
o carte deschisã a durerii ºi mãririi
«Bucovina, în cuprinsul graniþelor sale Conservatorul de muzicã ºi artã dra-
neamului nostru. Bucovina, cu Put-
istorice, este ºi rãmâne de-a pururi maticã din Cernãuþi.
nele, Suceviþele, Voroneþurile ºi Cos-
unitã cu Regatul României». Semna Din nefericire, epoca de pace a
minele ei, este însãsi inima istoriei
Regele Ferdinand I ºi Ion I.C. Brãtia- Bucovinei avea sã fie de scurtã dura-
noastre. Cãci Bucovina nu este o
nu, preºedintele Consiliului de miniºtri tã. Urmare a ultimatumului dat de ruºi
graniþã, ci vatrã. Inima unui neam.
ºi ministru al afacerilor externe. din 27 Iunie 1940, armata roºie a ocu-
Leaganul unei istorii. ºi vatrã, ini-
Tratatul de pace cu Austria, înche- pat Bucovina de Nord, ocupaþie care
ma, nu poate fi datã numanui nicio-
iat la 10 Septembrie 1919, preciza cã a durat pâna la 5 Iulie 1941, când tru-
Austria renunþa la fostul Ducat al pele române izgonirã pe invadatori din datã. Ea poate fi încãlcatã, pusã-n
Bucovinei în favoarea României, iar Bucovina. Generalul Calotescu este lanþuri ºi þinutã, pânã ce dreptatea
Camera ºi Senatul român au ratificat desemnat de cãtre Mareºalul Anto- Providenþei vine ºi-i trânteºte pe asu-
la Bucureºti, la 31 Decembrie 1919, nescu ca guvernator militar al Buco- pritori la pãmânt. ªi ziua aceasta a
Unirea Bucovinei cu Þara. Prin recu- vinei, iar autoritãþile civile ºi bisericeºti restaurãrii dreptãþii în lume va veni!
noaºterea Unirii de cãtre Congresul se reîntorseserã la Cernãuþi. (. . .) Credem prea mult în viitorul de
de pace de la Paris ºi prin includerea În August 1944 ruºii ocupã din aur al Neamului, ca sã nu profeþim
ei în Constituþia României din 1923, nou Bucovina, iar la 12 Septembrie învierea bisericilor lui ªtefan cel
memorabilul act al Unirii Bucovinei cu România a fost obligatã sã semneze Mare ºi împlinirea din nou a geogra-
România din 28 Noiembrie 1918 a la Moscova «Convenþia de armisti- fiei româneºti. Avem nevoie de aceas-
rãmas definitiv. þiu» cu guvernele Naþiunilor Unite, prin tã integritate geograficã pentru a ne
Istoricul Ion Nistor a fost numit care nordul Bucovinei, cu Cernãuþii, a da mãsura în istorie ºi a dãrui lumii
administrator al Bucovinei, cu rang de rãmas sub stãpânire sovieticã. Trata- înnebunite de materie ºi dominaþie
ministru. El a sosit la Cernãuþi la 5 tul de pace de la Paris din 10 Februa- lumescã o spiritualitate nouã, în sens
Aprilie 1919, luând parte la slujba de rie 1947 a ratificat aceastã nedreptate profund creºtin ºi omenesc (. . .) Sã
Sf. Paºti sãvârºita de Mitropolitul Vla- istoricã. ne oprim o clipã în loc ºi sã ascul-
dimir Repta în catedrala mitropolita- Bucovina, þara fagilor, a dat nu- tãm chemarea pãmântului cu mânãs-
nã. A convocat un consiliu pentru al- meroase personalitãþi, ca istoricii tiri de fagi. Sã auzim glasul criptei
cãtuirea programului de guvernare, Eudoxiu Hurmuzachi, Dimitrie Onciul de la Putna la 28 Noiembrie» («Cu-
care a luat hotãrîrea reintroducerii lim- ºi Ion Nistor; juriºti ca Gh. Popovici vântul Românesc», Nov 1992,).

24
cmyk color
nr.18 ianuarie 2005 DACIA
magazin

COMOARA LUI DECEBAL


Prof. Gligor Haºa

Epilogul, tristul epilog al rãzboa- presurat la Sarmizegetusa Regia ºi cã, coperitã la Gramini, în Grecia, confir-
ielor daco-romane, a devenit un sce- dacã tot s-ar fi întâmplat, nu ar mai fi mã, totuºi, cã ultimele lupte s-au pur-
nariu mereu adãugit sau ciuntit de is- putut ieºi din cetatea asaltatã din toa- tat în acest amfiteatru de rãzboi, între
torici, cu insistenþã pe comoara lui te pãrþile. Posibilitatea unei ieºiri se- Mureº, Strei, Râul Sebeº sau Râul
Decebal, dusã la Roma. Din pãcate, crete, care mai aprinde imaginaþia, nu Mare al Cugirului. Aici, undeva, se aflã
izvoarele scrise sunt laconice în lipsa este confirmatã de cercetãri, cercetãri, Peºtera Sacrã a unui ºir de sacerdoþi
însemnãrilor medicului Crito ºi a jur- care, e drept, nici nu s-au prea fãcut, ca Zamolxis, Deceneu, Scorilo, Vezi-
nalului împãratului, „De bello daci- aºa cum nici cealaltã parte a comorii, na. ªi, de ce nu s-ar putea afla în ea
cum“, care s-a pierdut. Scenele de pe constând în obiecte de cult, din aur ºi sau în alta, din sistemul carstic Po-
Columnã, spre final, aratã cã se dau argint, ascunse de Vezina într-o peº- nor-Ponorici, Cioclovina, urnele cu
lupte în jurul unor cetãþi, care pot fi terã, nu a fost cãutatã de... teama de a cenuºa morþilor?!
din Munþii Orãºtiei, dar ºi din alte pãrþi nu fi gãsitã. Scena sinuciderii, ilustra- Ce este certificat prin izvoare epi-
ale Daciei. Am mai afirmat în ton cu tã pe Columnã, cea în care capul ºi grafice ºi scrierile istoricilor antichi-
istorici probi cã pe o razã de peste 50 mâna dreaptã ale marelui rege sunt tãþii:
km pãtraþi nu s-au gãsit arme ºi mor- înfãþiºate lui Traian la Ranistorum 1. Decebal a preferat sã-ºi ia zilele
minte (sau urne), cã un strateg de ta- (Orãºtie?), inscripþia de pe stela fu- decât sã fie umilit în urma carului de
lia lui Decebal nu se putea lãsa îm- nerarã a lui Tiberius Maximus, des- triumf al lui Traian la Roma;

Celebra ºi multcomentata scenã a sacrificiului regelui Decebal de pe Columna de la Roma.

25
DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005
2. Cã scena nu se putea petrece râul Sargeþia (care nu poate fi Streiul, dim la legendele cu nepoþii lui Decebal
departe de teatrul rãzboiului ºi de ce- aºa cum greºit bat monedã pe ipote- ºi Dochia, la desele atacuri ale dacilor
tatea (castrul) unde se regrupau tru- zã istoricii care cunosc doar din lec- liberi asupra noii provincii romane, aºa
pele romane ºi unde era cartierul ge- turi munþii Orãºtiei cu apele lor). Dupã s-a întâmplat. Dinastia regilor daci a
neral al împãratului; Criton, comoara adusã de Traian din supravieþuit. În vremea lui Atila (sec.V
3. Cã scena de pe Columnã, ba Dacia se ridica la cinci milioane livre e.n.), cronica rãzboiului crimhildic vor-
chiar ºi cea gravatã pe stela de la Gra- de aur ºi o cantitate dublã de argint, beºte despre un falnic rege al dacilor
mini, înfãþiºeazã o apã mare, de tre- pe lângã podoabe de preþ. Cu bogãþii- rãsãriteni, Pieporus, ºi despre Rum-
cut cu luntrea, apã curgãtoare (vezi le aduse din Dacia, Traian va relua nuc, care însoþeºte un falnic alai de
esenþele lemnoase simbolizate pe campania de cuceriri în Asia ºi de con- cãlãreþi la nunta regelui hun cu frumoa-
metopã: arin, salcie, plop) care nu solidare a puterii la Dunãre; o sutã sa Ildicã. Probantã ºi probatorie ar fi
poate fi alta decât Mureºul (A se citi douãzeci ºi trei de zile la Roma s-au ºi ipoteza conform cãreia aceastã par-
fragmentul „Ultimul drum al lui De- organizat serbãri cu lupte de gladia- te de comoarã strãmoºeascã îºi mai
cebal“); tori ºi fiare sãlbatice, ba chiar ºi ade- aºteaptã norocosul descoperitor în zona
4. Cã gestul sinuciderii regelui dac vãrate bãtãlii navale cu echipaje alcã- carsticã a Cetãþelor Dacice, nu departe
a fost greºit interpretat, acesta fiind un tuite din comandanþi. Sã adãugãm la de Sarmizegetusa Regia. În romanul
sacrificiu voluntar adus zeilor pentru acestea cât au putut agonisi, prin jaf, „Comoara lui Decebal“, autorul aces-
ca aceºtia sã izbãveascã neamul, gest ofiþerii ºi soldaþii romani!; cã cetãþe- tui volum a închipuit, pornind de la iz-
similar cu al regelui Vercingetorix; nii Romei au fost scutiþi un an de im- voare ºi tradiþii orale, un astfel de sce-
5. Cã de teama rezistenþei ºi re- pozite, primind ºi un premiu de câte nariu. Cu peste zece ani în urmã, între
voltelor, Traian dã dispoziþii sã fie dis- 650 de dinari de persoanã. O pradã Ponorici ºi Cioclovina, câþiva tineri
trus ansamblul fortificaþiilor din jurul hunicã sau gingishanicã, din care s-a speologi din Hunedoara au descoperit,
capitalei dacice ºi sã se construiascã înfruptat Roma! întâmplãtor, o mare peºterã, simþind cã
o altã capitalã, la loc deschis, în De- Despre comoara nedescoperitã din pãmântul acoperit cu lespezi de
presiunea Haþegului; dacii sunt siliþi vorbesc aceeaºi istorici: obiectele de piatrã se prelinge un aer foarte rece.
sã pãrãseascã munþii, aºa cum mãr- cult, podoabele ºi veºmintele ascunse Ce s-a mai întâmplat? Ce se întâmplã
turisesc scenele de pe Columnã, ºi sã de marele preot Vezina într-o peºterã. cu mai toate la noi! S-a turnat dop de
coboare la val, încât curând strãve- Probabil cã ºi acestea vor fi fost fabu- fontã ºi s-a închis intrarea (de teama
chile vetre de locuire ºi civilizaþie vor loase. Despre soarta Marelui Preot nu jefuitorilor). Oare câte zeci de astfel
fi uitate (Prin graba strãmutãrii ne mai dã ºtire nici un izvor. Probabil cã, de peºteri, printre care ºi Peºtera Sa-
explicãm noi atâtea comori ºi atâþia ascuns dimpreunã cu alþi sacerdoþi în crã, nu îºi aºteaptã cercetãtorii? Pe cei
mii de cosoni intraþi pe mâna cãutã- aceeaºi peºterã sacrã, a supravieþuit adevãraþi, nu pe cei care îºi spun isto-
torilor de vreo trei secole încoace ºi rãzboiului ºi au sfãtuit ºi îndrumat în rici ºi speologi ºi care încep, elaborea-
mai ales astãzi); tainã neamul; dacã nu vor fi ajuns la zã ºi finalizeazã cercetãrile în... birou!
6. În mâinile romanilor au cãzut Dacii Mari din Maramureº sau la Cos- Poate cã eu nu voi mai fi atunci când
imense bogãþii: Dio Cassius vorbeºte tobocii ºi Carpii de seminþie dacicã din se va exclama: scriitorul a avut drep-
de comorile lui Decebal ascunse sub Bucovina ºi Moldova. Dacã ne gân- tate.

Oare comoara aparatã de Decebal cu atâta dibãcie sã fie reprezentatã doar de monedele de aur ºi de
argint descoperite de cãutãtorii de comori sau ea va apãrea în toatã mãreþia ei dezlegând enigme ºi
stârnind patimi?
26
nr.18 ianuarie 2005 DACIA
magazin

TRANSILVANIA,
INIMA ETERNEI DACO-ROMÂNII
Dan Ion Predoiu

Teama, gândul cã marea 955, ungurii organizeazã 33


majoritate a populaþiei Transil- „Sã priveascã Ardealul lunei i-e ruºine de raiduri dezastruoase în
vaniei, românii autohtoni, îºi Cã a robit copiii pe sub mâini streine“. apusul Europei, în Lombar-
doreau unirea cu patria mamã, M. Eminescu (Horia, 1867) dia, Bavaria, Saxonia, West-
cu Principatele Unite surori, falia, Franconia etc.
Moldova ºi Þara Româneascã, În 955, Otto I, fiul lui
i-au fãcut pe austrieci sã cedeze ºi sã pad într-o scrisoare, consemnatã în Henric Pãsãrarul, se pregãteºte intens
accepte înglobarea acestui teritoriu cronica lui Anoninus, înainte de înce- ºi-i aºteaptã, la întoarcere, dintr-o in-
strãvechi românesc Ungariei, în anul perea conflictului: „Spuneþi lui Arpad, cursiune de pradã, la Lechfeld, nu de-
1867. ducele Ungariei, domnului vostru: parte de Ausburg, unde îi bate, îi zdro-
Transilvania îºi menþinuse de-a lun- datori îi suntem ca un amic, cu toate beºte, le captureazã conducãtorii pe
gul secolelor autonomia ºi caracterul cã-i sunt necesare fiindcã e un om care-i executã, ºi îi risipeºte punând
preponderent majoritar românesc, in- strãin ºi duce lipsã de multe. Terito- capãt forþei care iniþia incursiunile de
diferent dacã suzeranitatea asupra aces- riul ce l-a cerut bunei voinþe a noas- pradã.
tui teritoriu a aparþinut fostului regat tre nu îl vom ceda niciodatã, câtã vre- Astfel, împuþinaþi, au fost obligaþi
al Ungariei, desfiinþat în 1526, a Tur- me vom fi în viaþã“. sã devinã sedentari ºi sã-ºi organize-
ciei între 1526 ºi 1699, pânã la pacea Dar, dupã încuscrire, invazia un- ze o viaþã paºnicã în Câmpia Pano-
de la Carlowitz, sau a Austriei, Curþii garã a continuat în Ducatul lui Glad niei, chiar creºtinându-se la Constan-
de la Viena, respectiv monarhiei Habs- dintre Mureº ºi Dunãre ºi în Ducatul tinopol.
burgice din 1699 pânã în 1867. lui Gelu (Gelou dux Blachorum) din- Groaza incursiunilor ungare a dãi-
Expresia popularã de „supus aus- tre porþile Meseºului ºi izvoarele So- nuit mult în conºtiinþa populaþiilor din
triac“ a reflectat de fapt starea de sub- meºurilor, dovadã a existenþei unor teritoriile pe unde aceºtia au prãdat,
ordonare a Principatului Transilvaniei formaþii statale care cuprindeau peri- au ucis, au jefuit.
cãtre Austria. metrul minelor de sare ºi de aur în Se pare cã la aceea datã Panonia
Ungurii, popor migrator de secole funcþiune, anterior nãvãlirii proaspe- era situatã la graniþa zonelor de influ-
din Asia, conduºi de Arpad (889-907) þilor sosiþi în Transilvania. enþã a celor douã Biserici predomi-
pãtrund în Câmpia Panonicã în anul Dar ºi Simon de Keza menþionea- nante: de la Roma ºi de la Constanti-
896 e.n. zã existenþa românilor în Panonia, atât nopol. Conflictele dintre cele douã
Incidentul pomenit de Anoninus, înainte de venirea hunilor, cât ºi dup㠄Biserici“ erau la acea datã în toi ºi
din cauza unor râvnite teritorii în dispariþia acestora din istorie. creºtinarea iniþialã a ungurilor la Bi-
Transilvania, îi pune în conflict cu Suplimentar, acelaºi Simon de serica de la Constantinopol a trezit
Menumorut, diferend care se încheie Keza, referindu-se la secui, afirmã: pizma, invidia ºi ranchiuna celor de la
prin cãsãtoria fiului lui Arpad cu fata „De aceea amestecându-se cu Blackii Roma care fac oferte generoase re-
lui Menumorut, la începutul sec. X. (românii) se zice cã se foloseau de gelui ªtefan I (997-1038) al unguri-
Este greu de crezut cã fata de îm- literele lor“. lor pentru a trece, din punct de vede-
pãrat se putea cãsãtori cu prinþul no- Dupã ce s-au aºezat între Dunãre re religios, de partea lor.
mad ce-i fusese hãrãzit, fãrã ca nunta ºi Tisa, având spatele asigurat, ungu- Toate acestea s-au petrecut înain-
sã nu fi fost oficiatã ºi la bisericã. rii se reped cu violenþã, cruzime ºi te de marea schismã de la 1054.
Numai cã în zonã, biserica era subor- brutalitate în hoarde, spre occident, Succesul pe care Biserica de la Roma
donatã Constantinopolului, Imperiu- semãnând groazã, spaimã ºi oroare nu l-a avut timp de peste ºase secole cu
lui Bizantin – Roman de rãsãrit. peste tot pe unde au trecut. populaþiile urmaºe ale dacilor, dupã re-
De remarcat tonul omenos cu Jefuitori ºi feroci (dupã Halphen) cunoaºterea oficialã a creºtinismului de
care Menumorut se adreseazã lui Ar- timp de 56 de ani, din 889 pânã în la începutul sec. al IV-lea, le-a surâs
27
cmyk COLOR

DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005
acum cu noi veniþii, doritori de mãri- pe care înþeleg în acest fel sã-i pedep- 1468 ºi 1478, ia în stãpânire Mora-
re, de fapt ºi de privilegii. seascã pentru rãscoalã. La acea datã via, Silezia ºi Lusacia. Matei Corvin
Informaþia scoasã la luminã din Iancu de Hunedoara era în ascensiu- ocupã chiar Viena în 1485, dupã rãz-
negura istoriei abia în zilele noastre, de ne politicã. boiul cu împãratul german Frederich
cãtre cercetãtorul ungur Csallany Des- Din momentul în care la conduce- al III-lea (1440-1489), purtat între anii
zo, în 1972, cuprinsã în scrisoarea Pa- rea Ungariei, în 1446, a venit dinastia 1481 ºi 1485.
pei Silvestru care îl dojenea pe regele româneascã a corvinilor, ungurii au Chiar ºi în perioada domniei de
ªtefan al Ungariei „cã supuºii sãi folo- înregistrat momente de mare glorie. mare glorie a lui Matei Corvin, de 32
sesc o scriere «dacicã», de la dreapta Iancu de Hunedoara este numit gu- de ani, când la conducerea Transilva-
la stânga, în alfabetul vulgar al localni- vernator al Ungariei între 1446-1453. niei se perindã zece echipe de voie-
cilor“, este plinã de semnificaþii. Cu toate cã Iancu de Hunedoara vozi autonomi, principatul nu intrã în
Documentul, mãrturia, referinþa în venise la conducerea Ungariei de pe componenþa regatului ungar.
sine, confirmã faptul cã nici pânã la postul de voievod al Transilvaniei (din La numai 36 de ani dupã domnia
ceea datã, de cumpãnã între milenii, 1441 pânã în 1446) el nu înglobeazã lui Matei Corvin, decãderea regatului
papalitatea nu se consolase cu ungar îi face sã nu mai fie în sta-
gândul cã localnicii, urmaºi ai da- re sã reziste atacurilor turceºti
cilor, refuzaserã în continuu afi- cãrora le fãcuserã faþã, cu atâta
lierea ºi subordonarea lor cãtre bi- ardoare, Iancu de Hunedoara ºi
serica de la Roma. fiul sãu Matei Corvin.
Oastea ungarã sub Bela al Ca urmare, anul 1526 este
IV-lea (1235-1270), din dinastia fatal pentru Ungaria. Armata un-
arpadianã, este nimicitã de tãtari la garã, deºi ajutatã de austrieci, este
Mohi în anii 1241 ºi 1242, dar ace- zdrobitã de turci la Mohacs, re-
laºi rege viteaz îl înfrânge pe îm- gele Ludovic al II-lea (1516-
pãratul german Frederic de Baden- 1526) este ucis în luptã, iar Buda
burg (1212-1250), în anul 1246, ocupatã.
de la care Bela al IV-lea îºi recupe- Moartea regelui Ludovic al
reazã pãrþile de vest ale Ungariei II-lea, permite casei de Habsburg
la care atentase Frederic. de la Viena sã vinã, sã se instale-
Carol Robert de Anjou (1308- ze ºi sã preia conducerea Unga-
1342) instaureazã dinastia „An- riei. Numai cã Ungaria este îm-
gevian㓠însã dorinþa-i de mãrire pãrþitã la acea datã în trei pãrþi de
îi este retezatã de Basarab I nord, de centru ºi de sud, iar Ca-
(1310-1352), domnul Þãrii Ro- sei de Habsburg îi revine numai
mâneºti, în 1330, la Posada, dupã fâºia de Nord.
ce, în prealabil, lui Basarab I îi Pãrþile „Centralã ºi de Sud ale
fusese respinsã o ofertã de pace. Ungariei ajung paºalâcuri turceºti,
În calitate de conducãtor al iar Buda devine capitalã de paºa-
cruciaþilor, Sigismund de Luxem- Iancu de Hunedoara - lâc“.
burg, regele Ungariei (1387- Guvernator al Ungariei Turcii se instaleazã în zonã
1437), este înfrânt de turci în 1441-1446 pânã în 1699, iar Ungaria este
1387, la Nicopole, atunci când desfiinþatã ca stat ºi rãmâne stri-
acesta a refuzat sã ofere condu- vitã sub turci ºi apoi sub austrieci
cerea ostilitãþilor lui Mircea cel Bãtrân acest teritoriu Ungariei, care rãmâne timp de trei secole ºi jumãtate. Ca o
(1386-1418) domnul Þãrii Româneºti. sã fie cârmuit pe mai departe de vo- dovadã cã nimeni nu a considerat
Sigismund de Luxemburg este ievozi autonomi. Transilvania ca parte integrantã a
bãtut, în 1395 de domnul Moldovei Între 1458 ºi 1490 domnia lui Ungariei, Transilvania ºi regiunile de
ªtefan I Muºat (1394-1399). Matei Corvin, fiul lui Iancu de Hune- nord-vest ale Transilvaniei (denumi-
Rãscoala þãrãneascã de la Bobâl- doara, asigurã apogeul Regatului Un- te Partium) devin principat autonom
na, din 1437, determinã înfiinþarea unei gar. Deºi în 1467, la Baia, este înfrânt sub suzeranitatea Imperiului Otoman.
„uniuni frãþeºti“ între unguri, saºi ºi de cãtre ªtefan cel Mare (1457-1504), Unirea celor trei þãri româneºti
secui, la Cãpâlna, sub denumirea de domnul Moldovei, Matei Corvin, dupã fãcutã de Mihai Viteazul (1593-1601),
„Unio trium nationum“, fãrã români, ce îi bate pe cehi în rãzboiul dintre gãseºte Ungaria împãrþitã în douã pa-

28
cmyk COLOR

nr.18 ianuarie 2005 DACIA


magazin
ºalâcuri turceºti, iar zona de nord pre- da de aspru / prelung ºi cu durere / ani, început cu rãscoala antigermanã
luatã de Viena. Furtuna sã vã smulgã / nu are aºa din Boemia.
Ca urmare, problemele lui Mihai putere. // Eu plec de-aici spre Nordul Transilvania este aliatã în coaliþia
Viteazul priveau numai relaþiile lui cu învãluit în ceaþã / Iar tu rãmâi cu bine, antihabsburgicã cu Franþa, Suedia,
împãratul Rudolf al II-lea (1576- O, Dacie Mãreaþã!“ Danemarca ºi cu principii protestanþi
1612) de la Viena, interesat în a zdrun- Sã fi fost acest poem sursa supli- germani sprijiniþi de Olanda, Anglia ºi
cina autoritatea Turciei ºi nicidecum mentarã de documentare ºi de inspi- Rusia. Împotriva Vienei, a blocului
cu Ungaria, ºtearsã din istorie la mo- raþie pentru principele Transilvaniei Habsburgic (spanioli ºi austrieci) uniþi
mentul respectiv. Gabriel Bertlen (1613-1629), care în cu principii catolici germani.
Împãratul Rudolf al II-lea, urmã- 1627, la nici 30 de ani de la momen- În anul 1643, la Alba Iulia, se în-
rindu-ºi interesul, mediazã o împãcare tul unirii celor trei principate româ- cheie un tratat între Transilvania, Su-
între Mihai Viteazul ºi Gheorghe Bas- neºti, vorbitoare de limbã românã? edia ºi Franþa prin care Principatul
ta, comandantul trupelor imperiale, dar Poarta Otomanã se opune. Dar Transilvaniei primeºte subsidii pen-
acesta, dupã victoria de la Gorãslãu independenþa ºi chiar ostilitatea faþã tru întreþinerea armatei în vederea lup-
împotriva lui Sigismund Bathory, omul de Viena de la acea datã este confir- tei împotriva Imperiului Habsburgic.
turcilor, pune la cale uciderea lui Mihai matã ºi de faptul cã Transilvania par- În 1648, la încheierea rãzboiului
Viteazul, la Câmpia Turzii, marcând ticipã, ca stat independent, în perioa- de 30 de ani, Principatul Transilva-
încã o datã nesfârºitul ºir al înºelãtorii- da 1618-1648, la rãzboiul de 30 de niei participã, ca stat suveran, în în-
lor la care au fost supuºi românii de-a
lungul secolelor, atunci când au contat
pe buna credinþã a altora.
ªi totuºi poporul român a avut
parte ºi de înþelegere, bunãvoinþã ºi
cinstire din partea unor oameni de
înaltã culturã din Europa.
Este cazul lui Martin Opitz (1597-
1636), german din Silezia, poet, uma-
nist ºi istoric, considerat astãzi „pã-
rintele poeticii germane moderne“,
care în anii 1622-1623 a activat ca
profesor la Alba-Iulia la Colegiu Su-
perior, înfiinþat de principele Gabriel
Berthlen. Aici, Martin Opitz scrie po-
emul ZLATNA, publicat la Strasbourg
în 1624.
Martin Opitz îi vede pe români (pe
valahi) ca fiind urmaºi ai dacilor. Po-
emul, þinut ascuns peste douã secole,
este semnalat de M. Kogãlniceanu în
1841 ºi tradus de G. Coºbuc în 1888,
în „Tribuna“ ºi apoi de Mihai Gavril,
în 1997, sub forma unei cãrþi cu note
ºi comentarii. Versurile sunt scrise cu
uimitoare duioºie, admiraþie ºi cãldu-
rã: „Valahul ce trãieºte / în munþii lui
departe / Nu ºtie de-a cetãþii / pierza-
nii ºi pãcate // Valahul om de cinste /
iubeºte brazda care / I-aduce rodul
dulce / ºi-aleasa desfãtare // O Lisa-
bon, iubite / pe unde am fost umblat /
þinut ca Zlatna noastrã / sã vãd nu Hartã din secolul 10 în care apare Dacia ocupând spaþiu din
mi-a fost dat. // Sunteþi ca o pãdure / Câmpia Panoniei ºi în imediata apropiere a Insulei Margareta
(Budapesta de astãzi) insulã formata de braþele bãtrânului Istru
cu rãdãcini adânci / ce prinsã în clean-
(Dunãrea de astãzi).
þuri / abrupte ºi de stânci / ºi-or cât ar
29
DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005
cheierea Pãcii Westfalice. (sec. VI) care, sub codul
Ca document istoric de mare im- get-got, a atribuit istoria
portanþã, Mitropolitul Varlaam publi- geþilor cãtre goþi. Eroarea
cã, în 1645, cartea care se cheamã a fost corectatã abia în
„Rãspunsul împotriva catehismului 1853 de cãtre lingvistul ºi
calvinesc“, în a cãrui prefaþã autorul filologul german Iacob G.
afirmã explicit unitatea de neam a ro- Grimm (1785-1863).
mânilor din Transilvania cu cei din Astãzi se ºtie cã saºii
Þara Româneascã ºi Moldova, confir- au venit în Transilvania în
mând de fapt punctul de vedere con- sec. al XII-lea unde au în-
firmat, cu peste o sutã de ani în urmã, fiinþat „ºapte oraºe“, „Sil-
în 1536, de Nicolae Olahus la Bruxel- benburgen“, aºa cum este
les, primul învãþat care a afirmat în scris ºi astãzi denumitã Transil-
în lucrarea „Ungaria“ existenþa, reali- vania de cãtre vorbitorii de
tatea ºi evidenþa „unitãþii de neam ºi limbã germanã.
de origini a muntenilor, a moldoveni- Între 1683 ºi 1699 se
lor ºi a transilvãnenilor“. desfãºoarã în cea mai
În perioada rãzboiului de 30 de ani, mare parte, pe teritoriul
principi mai importanþi ai Transilva- Ungariei, rãzboiul austro-
niei au fost Gabriel Berthlen, din 1613 turc. În acea perioadã, în-
pânã în 1629, ºi Gheorghe Rakoczi I, cep acþiunile de preluare a
din 1630 pânã în 1648. suzeranitãþii Transilvaniei
Sub Gheorghe Rakoczi al II-lea de cãtre Imperiul Habs-
(1648-1657), vãduva lui Gheorghe burgic. Una dintre cãile
Rakoczi I, pe nume Suzana Larantffy, prin care Viena încerca sã
înfiinþeazã în anul 1657 ºcoala româ- atragã de partea sa pe ro-
neascã Fãgãraº. mânii din Transilvania a Nicolaus Olahus (Nicolae
Tot în anul 1657, principele tran- fost aceea de a acorda fa- Valahul)
silvan G. Rakoczi al II-lea încheie cu cilitãþi românilor care tre-
domnul Þãrii Româneºti, Mihnea al ceau la religia greco-catolicã patro- cãtre mirenii – inclusiv þãrani – care
III-lea, la Târgu-Mureº, un tratat de natã de Papa de la Roma. vor accepta Unirea cu Roma.
alianþã în condiþii de deplinã egalitate. Astfel, în 1691, Împãratul Leo- Dar aceastã înlesnire nu se res-
În 1659 principele Acaþiu Barcsau pold I (1658-1705) promulgã o „Di- pectã, nu se acordã ºi nu se aplicã
scuteºte pe preoþii ortodocºi români plomã Leopoldinã“, în care se speci- niciodatã, prevederii în sine opunân-
din Transilvania de obligaþia de a da ficã faptul c㠄Principatul Transilva- du-i-se nobilimea de origine ungarã,
dijma ºi nona din cereale ºi vite, scu- niei este subordonat direct împãra- sãseascã sau secuiascã.
tire reconfirmatã în 1663. tului“, care acordã drepturi celor pa- Pentru o mai bunã coordonare a
Sinodul de la Alba Iulia din 1675, tru religii recepte: catolicã, calvinã, provinciei de cãtre Curtea de la Vie-
al Bisericii Ortodoxe din Transilvania, luteranã ºi unitarianã. În 1697 Sino- na, din 1712 titlul „Mare Principe al
hotãrãºte sã suspende pe preoþii care dul ortodox de la Alba Iulia, sub mi- Transilvaniei“ a fost preluat de îm-
nu slujeau în limba românã, ci în sla- tropolitul Teofil, acceptã Unirea cu pãrat, care la acea datã era Carol al
vonã. De unde rezultã cã în acea pe- Roma. În 1699, dupã pacea de la III-lea de Habsburg (1712-1740).
rioadã era susþinut românismul din Carlovitz, în care atât Ungaria, cât ºi Ultimul principe al Transilvaniei
Transilvania cu toatã rezonanþa strãi- Transilvania sunt cedate de cãtre a fost Francisc Rakoczi al II-lea
nã a numelor de principi. Poarta Otomanã Habsburgilor, împã- (1704-1711).
Poate cã nu este lipsit de interes ratul Leopold I dã prima „Diplomã
sã se consemneze cã, la 1685, istori- Leopoldin㓠în care recunoaºte cle-
cul român Miron Costin (1633-1691), rului unit din Transilvania aceleaºi
în „De neamul Moldovenilor“, inse- privilegii de care beneficia ºi clerul
reazã pãrerea istoricului sas L. Topel- catolic.
ltinus cum cã saºii din Transilvania În 1701, împãratul Leopold I dã
sunt urmaºii direcþi ai dacilor, confu- a doua „Diplomã Leopoldin㓠care
zie preluatã din „Getica“ lui Iordanes extinde drepturile „preoþilor uniþi“ ºi

30
nr.18 ianuarie 2005 DACIA
magazin

ZAMOLXIS, PRIMUL LEGIUITOR AL GEÞILOR


CAROLUS LUNDIUS

De ce trebuie sã auzim de la Carolus Lundius despre Zamolxis ca fiind cel care a dat lumii primele legi
scrise? De ce nici unul din istoricii noºtri nu-l pomeneºte? Oare de ce suedezii se mândresc cu ce noi refuzãm sã
ne mândrim?Când oare istoria noastrã în loc sã înceapã cu înfrângerea noastrã ,cu sfârºitul nostru ca stat,cu
înfrângerea lui Decebal, va începe cu istoria Daciei ºi a regilor ei ?
Iatã de ce ne facem o datorie de onoare în a publica în serial întregul volum ZAMOLXIS, PRIMUL LEGIUITOR AL
GEÞILOR.
Prima ediþie a acestui volum sub titlul Zamolxis Primus Getarum Legislator, scrisã de Carolus Lundius a
apãrut în Suedia, în anul 1687. Am gãsit-o rãtãcitã într-un anticariat din Upsala-Suedia, de unde am cumpãrat-o la
un preþ mare, încredinþând-o spre traducere doamnei Maria Criºan . Dr. NAPOLEON SÃVESCU

(Continuare din numãrul trecut) faþã de ei. Niciodatã nu s-au scris atâ- hus, Historia de omnibus Gotho-
tea opere literare ºi istorice, niciodatã rum Sueonumque regibus, Roma,
Rezumat Cap. III, 1-2§1. nu s-au promulgat atâtea legi civile ºi 1554, carte în care s-a publicat, pen-
Existã unii care resping vechi- sacre - sunt fãrã egal în lume! De- tru prima oarã, atât alfabetul getic, cât
mea legilor noastre, iar în frun- spre toate acestea ne stau mãrturie ºi legile lui Zamolxis, Wulfila s-a fo-
tea acestora se aflã Coringius atâtea genuri literare grãind despre losit de alfabetul getic ca sã-l creeze
(Hermann Conring - 1606- acele vremuri strãvechi. De aici, ºi pe cel gotic în care a tradus apoi Bi-
1681– fondatorul istoriei drep- tocmai fals judecatul Andreas Bureus blia cunoscutã sub numele de Codex
tului german; lucrarea lui de (Descript. Sueon. Polit., p. m 20), argenteus, n.t.). Aºadar, Goþii nu ar
bazã este De origine juris ger- ale cãrui cuvinte, urmãrite punct cu fi avut, la acea vreme, alfabet ºi nici
manicii (Despre originea drep- punct, constatãm cã nu se abat de la legi scrise. Acestea s-au nãscut de la
tului germanic), 1643, n.t.). adevãr: „Cã vechimea legilor noastre Wulfila încoace, adicã cam în jurul
Principalul lui argument este cã vestgotice s-ar cuveni sã fie socotitã anilor 460. Conringius se sprijinã ºi
Goþii (Geþii) la acea vreme nu din perioada în care goþii au plecat de pe relatãrile lui Soganienus (istoric
ar fi avut litere. Acest motiv este aici sau puþin dupã aceea, este depar- grec din sec. V, n.t.) în care în a sa
evident fals, deoarece folosirea te de orice dubiu, cãci ne stã mãrturie Istorie ecleziasticã (VI, 37), îl lau-
literelor gotice (=getice) în pa- prezenþa Goþilor în Grecia ºi Tracia, dã pe Wulfila pentru meritul de a fi
tria noastrã este strãveche. Lex unde se stabiliserã“. Cu el alãturi sau fost cel dintâi inventator al alfabe-
Attinis, lex lata pe care o de- cel puþin pe acelaºi teren va fi aºezat tului gotic ºi care a tradus în acest
monstreazã Messenius. Grecii ºi ºi strãlucitul Hermannus Conringius alfabet ºi Biblia. ªi apoi, printr-o
alte popoare au luat litere (al- (De orig. Jur. Germ., c. V). ªi aceas- micã evitare, adaugã nãvalnic: „Desi-
fabetul) de la Geþi. La Herodot tã disputã, aratã dupã cum se instru- gur Wulfila nu a fost primul care a
ºi Diodor gãsim opinii directe menteazã: dacã s-a recurs numai la gândit ºi pus la punct literele gotice,
despre  rãspândirea acestor lite- jocuri ridicole, ceva arme, aparat sce- ci numai le-a dezvoltat ºi adaptat pe
re §2. Alt argument al lui Con- nic, trecând peste cele serioase; pe cele greceºti, descoperindu-le pe f ºi
ringius - o panã mai uºoarã. acele Herculeene le-a trecut  cu vede- Q“. La fel ºi Claudius, comentatorul
§1. Sã vã fie clar pentru toþi, cã rea, le-a înlãturat pe datã. De aici ºi Analelor lui Tacitus (XI, 14), care ar
cei pe care Antichitatea i-a numit cu o prima reclamaþie, ba încã foarte ve- fi descoperit trei litere noi ºi le-a  adã-
veneraþie aleasã Geþi, scriitorii i-au hementã. Fãrã îndoialã cã înainte de ugat în numãrul celor vechi latineºti,
numit dupã aceea, printr-o înþelege- Wulfila, acestea au fost literele runi- litere care, zice el, sunt foarte necesa-
re  unanimã, Goþi. În acest sens, a fost ce pe care le-au folosit popoarele re. Despre formele acestora, a se ve-
un mare numãr de scriitori, dintre cei nordice; iar lui Wulfila nici nu i-ar dea Vertranius. Lucru sigur este cã
mai diferiþi, iar eu nu i-am enumerat fi trecut prin minte sã inventeze alte folosirea alfabetului fonetic de cãtre
chiar pe toþi. Goþii (Geþii) au întrecut, caractere noi, dacã Goþii se foloseau Geþii din patria noastrã (i.e. Suedia)
în glorie ºi fapte, toate neamurile ºi deja de cele runice (dar aºa cum dateazã imediat dupã Potop, alfabet
toate naþiunile, pânã în ziua de azi; cei aflãm din cartea lui Bonaventura Vul- descoperit pe niºte pietre splendide de
mai mulþi, relatând despre rãzboaiele canius, De literis et lingua Geta- o mãrime considerabilã, aºa cum ne
ºi bãtãliile dus  de Goþi (ºi Geþi), rã- rum sive Gothorum, Lyon, 1597 ºi relateazã foarte limpede Joannes Mag-
mân înmãrmuriþi ºi plin de admiraþie din cea a lui Johannes Magnus, Got- nus (Historia omnibus Gothorum
31
cmyk

DACIA
magazin nr.18 ianuarie 2005
Sueonumque regibus, Roma, 1554, put sã le foloseascã“. Cam în acelaºi le Cancelar al regelui Daniei“. (Praef.
c. I, cap. 7, tot aici sunt publicate ºi chip s-a exprimat ºi Diodor din Sici- Leg. Prov. Fion.). Dar încãpând pe
Legile lui Zamolxis, n.t.): De adãugat, lia (V,  p. 235,  Edit.  Laur.  Rho- mâini neexperimentate, a fost simplu
din acelaºi motiv, legea celui dintâi dom.):  „ouk   ex   arh   eurein,   sã se cadã de acord în privinþa acelui
Attin pe care o evidenþiazã Messenius alla   tou   tupou  twn grammatwn drept (legi), aºa cum s-a putut vedea,
din Cronicile lui Joannes Martinus ºi metaqeinai  monon“ („nu  ei -Feni- fie cã a fost vorba de corectori prin-
care sunt în deplinã concordanþã cu cienii - au fost primii care le-au in- ciari, fie de autori prea zeloºi care s-au
cele mai vechi codexuri de legi naþio- ventat, ci primii care le-au folosit“). situat deasupra regilor, lãudaþi mai sus
nale: aceastã lege  de o mare bogãþie ªi înseºi literele, din respect pentru de cãtre Conringius. Dar la început nici
s-a elaborat în secolul al XVIII-lea de adevãr, þi-l aratã, cãci sunt destul de nu era nevoie de un consens, cãci prin-
la Facerea Lumii. De ce? Pentru cã se convingãtoare. În aceastã privinþã, tre altele, ºi prin diferitele chipuri de a
dovedeºte, socoteºte Stiernhielmius cã chiar ºi Tacitus ( Annal. d.l. XI, c. pleda ºi prin acordarea de termeni spa-
limba greacã este aceeaºi cu cea care 13, la final) cu totul justificat, amin- þiaþi, în darea hotãrârilor în procese
a fost a vechilor Goþi (adicã Geþi). ªi, teºte cã literatura greacã nu este ab- având ca temã cultul profan al zeilor,
ca sã nu te îndoieºti de nimic, literele solutã ºi imuabilã. Dupã pãrerea acestea erau primite din partea celor
acestei limbi, ca ºi ale celorlalte de alt- multor teologi, Fenicienii ar fi luat li-
cu putere de discernãmânt sau aplau-
fel, au fost luate de la Geþi (Nu numai terele de la Iudei, iar iudeii de la Moi-
dând sau respingând zgomotos hotã-
Lundius, dar ºi M. Criºan susþine ace- se. Poziþionarea nu este de negat:
laºi lucru  în toate comunicãrile pre- Pãmântul ºi axa lui care înclinã spre rârea (Nu am certitudinea înþelegerii
zentate la congresele internaþionale din rãsãrit se sfârºesc cu Arabia; la sud corecte a frazei, n.t.). Iatã cã este o
acest an, Târgoviºte, Constanþa, Bu- se aflã Egiptul; la apus, fenicienii ºi întreprindere grea sã fac o incursiune
cureºti, deja publicate, n.t.). ªi, cel mai marea; la nord, lateral, de-a lungul în istoria strãveche a unui popor foar-
apropiat de spiritul meu, ºi ca sã nu Siriei, dupã Tacitus ( Hist., lib. V, c. te cultivat, la care au fost legi de tipul
rãmânã nimic neclar în privinþa litere- 6, Annal., l.d. XI, c. 14; vezi ºi Eu- celor pomenite. ªi ceea ce þine separat
lor acestei limbi care toate provin de pol. Lib. de regibus, Clement. Strom., de scani (scandinavi) cu siguranþã cã
la geþi - ca de altfel în cazul tuturor lib. I, Horn De convers Ind., lib. I, c. sunt foarte asemãnãtoare cu cele ale
celorlalte alfabete, vezi ce spune Cl. 4). Cel care afirmã totuºi cã literele goþilor, pentru cã din simpla compara-
Rudbeckius în Atlantice, unde acest feniciene au pãtruns în Grecia prin re a legilor, socot cã se clarificã totul
adevãr este dovedit cu o forþã cu to- Egipt, susþine ºi vanitatea egiptenilor, destul de bine, care, aºa cum sunt, sunt
tul aparte. Dar ºi Cl. Salmasius o spu- cãci se poate prea bine ca inventatorii cenzurate prin erudiþia acestor legi. ªi
ne clar ºi direct cã primii oameni care literelor sã fie unii, iar grecii sã le fi nici nu este de mirare, cãci mai de mult
au populat Grecia ºi sunt ºi autori ai primit de la alþii (în cazul de faþã, ge- Scania a fost o parte a Regatului, a fost
limbii eline au fost cei veniþi din re- þii, iar grecii nu le-au primit direct de cãmara Goþiei (un adevãrat dulap unde
giunea nordicã ºi sciticã. ªi la fel stau la ei, ci prin intermediul fenicienilor se pãstrau alimentele pentru goþi). Re-
lucrurile ºi în alte privinþe (ca sã nu sau egiptenilor; dar cum geþii locui- gele Amundus /Slemme/ a fost cel care
vorbesc nimic aici de Palamede ºi Si- serã deja Grecia în Antichitate, era a separat Goþia de celelalte þãri, prin
monide) - fãrã un motiv întemeiat  foarte firesc ca lucrurile sã stea cum graniþe. Vezi ºi fragmentele de legi ca
probabil vei obiecta ºi vei persista în au fost arãtate mai sus; apoi, într-un anexã la legile vestgotice: Am gamble
asta: cã acesta ar fi fost Cadmus, care al doilea val, sã fi fost aduse ºi de Wästgiotha Kämärken emillan Sweri-
cel dintâi ar fi adus literele din Fenicia Cadmus, n.t.).
ge och Danmarck („Despre graniþele
în Grecia, prin aceasta însã nu se poate §2. Totuºi, rãmâne ferm pe ace-
vechi ale Goþiei de Vest cu Sueonia ºi
nega cã primele litere nu au apãrut la eaºi poziþie Conringius, susþinând cã
Dania“). Cât priveºte legile Danilor
popoarele nordice, dupã cum estimea- înainte de sueoni ºi goþi, danii (i.e. Da-
zã mai sus pomenitul Rudbeckius. cii din Dacia de Vest, azi Danemarca, (Dacilor de Vest), închipuieºte-þi o în-
Cãci pe drept cuvânt, bãtrânul Hero- n.t.) au fost aceia care s-au folosit, cei grãmãdire de cuvinte alandala (în text
dot (V, 58) mãrturiseºte clar cã Gre- dintâi, de legi scrise: „cãci se obiºnuia este verbotenus, cuvânt care nu figu-
cii, înainte  de a folosi literele aduse ca primii autori ai legilor sã laude regii, reazã în Quicherat, n.t.), fiindcã distin-
de la fenicieni de Cadmus, le-au adus pe Valdemar I ºi pe Valdemar II la al sul Conringius cam aºa înþelege (lucru
niºte îmbunãtãþiri (le-au adaptat gra- cãror nume se mai adãuga ºi adjecti- cu care nu poþi fi de acord fãrã a roºi);
iului lor). Metarruqmizw, adic㠄ajus- vul Scanicae ºi Sialandicae, cum a fost poate  tocmai de aceea nu este urmã-
tez“, „adaptez“, „corectez“; metarruq- cazul legii promulgate în anul 1163, sub rit cu seriozitate, cãci chiar ºi în legã-
misante, zice Herodot, sfewn oliga, Valdemar I, ºi Cimbricae (în legile noas- turã cu sueonii ºi goþii, în faþa cuvinte-
adicã operând unora din ele simple tre figureazã sub numele de Jutarum, lor clare despre legi, încrederea în au-
modificãri;  sfewn este ionic folosit „Dacia de Vest“), cazul legii promul- tori este de neînvins ºi prin permanenþa
în loc de autwn = „lor înºiºi“ / „acelo- gate în 1240, sub Valdemar II ºi aceste foarte sigurã a unor documente de ar-
raºi“; interpretarea popularã este mai legi erau, în mare parte, întocmite dupã hivã se poate sigur trage o concluzie
puþin reuºitã: „dupã ce au operat niº- modelul jurisdicþiei saxonice, dupã cum trainicã fãrã nici, o ºovãire.
te schimbãri pe ici, pe colo, au înce- relateazã Arnoldus Huitfeldius, Mare- (Continuare în numãrul urmãtor)
32
5 948394 040019 07

S-ar putea să vă placă și