Sunteți pe pagina 1din 30

DACIA

Publicaþie lunarã editatã de DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY

magazin
Director fondator: Dr. Napoleon Sãvescu Nr. 3- aprilie 2003

Pentru lichidarea unui popor PASAREA SUFLETULUI


se începe prin a-i altera, a-i
ºterge memoria: îi distrugi LA DACI ªI LA ROMÂNI
cãrþile, cultura, religia, istoria ºi
apoi vine altcineva îi va scrie alte
cãrþi îi va da altã religie, altã
culturã îi va inventa o altã istorie
(de origine latinã ori slavicã dupã
momentul politic). Între timp
poporul începe sã uite ceea ce
este sau ceea ce a fost, iar cei din
jur vor uita ºi mai repede: limba
nu va mai fi decît un simplu
element de folclor care, mai
devreme sau mai târziu, va muri
de moarte naturalã. Noile forme
istorice vor aduce elemente ºi
simboluri noi de adoraþie care le
vor îndepãrta pe cele vechi. Din
vechiul start spiritual vor rãmâne
pag 5
undeva la un etaj inferior al
cunoaºterii, numai câteva POLEMICI Sumar
cuvinte, expresii, tradiþii,
impresii, fragmente, nume de REVOLTA DACII N-AU PIERIT SUB
DOMINAÞIA ROMANA
localitãþi, munþi ºi ape, fãrã un
înþeles aparent. Formele vechi
MINCIUNII de Augustin Deac pag. 12
care cândva, au ocupat valenþa ISTORICE
PRIMUL REGAT DIN ISTORIE
transcedentalului vor fi deplasate
de formele noi care vor dicta
SAU OASELE de Adrian Bucurescu pag. 23
componenþa ºi funcþiile «noului NU ÞIN DE O descriere a
popor» aºa cum s-a întîmplat cu
noi. FOAME popoarelor mãrii pag. 32
Dr. NAPOLEON SÃVESCU
RÎNJIND LA
ISTORIOGRAFIA ÎN DIMENSIUNEA
ADEVÃRULUI DESPRE ROMÂNI
ISTORIA NEAMULUI "Eroul
cãlãreþ"
de la
pag 10 T pag 17 Surcea
NOI NU SUNTEM URMAªII ROMEI de dr. Napoleon Sãvescu pag. 2
WELCOME TO DACIA.ORG
Al IV-lea Congres International de Dacologie

!DACIAN VIRTUAL MUSEUM


MUZEUL VIRTUAL DACIC
!Prezentarea Dr. Savescu la Congresul
International de Istorie de la Kalamazoo-MI
si la al III-lea Congres International de
Dacologie, Bucuresti
!Scrisoare deschisa tineretului roman
!Dacian history (english)
!Noi nu Suntem Urmasii Romei
r g
!DACIA REVIVAL International Society
!Dacia Magazin NOU
a . o •The III-rd International
Congress of Dacology

c i
!Download "Geneza Poporului Dac" (mp3)
!Download "Imnul Dacilor" (mp3)
!Download "Imnul Tinerilor Vlahi" (mp3)
•The II-nd International
Congress of Dacology

a
•The I-st International
Congress of Dacology

!Download "Mars Dacic" (mp3)


. d
!Download "Geneza Poporului Dac -
reluare" (mp3)
DACIA MAGAZIN
Publicaþie lunarã de istorie ºi culturã
director fondator
Dr. Napoleon Sãvescu

w
Director PR
Tiberiu Fraþilã

!In cautarea istoriei pierdute


Vladimir Brilinsky
Redactor ºef
Adrian Cristea
secretar de redacþie
!Calatorie in Dacia - Tara Zeilor

ww !CODEX ROHONCZY
!Originea rasei umane
!Onoare memoriei lui Nicolae Densusianu
Tehnoredactare computerizatã
Adrian Cristea
Victor Cristescu
Colaboratori
Prof Mihaela Albu «Columbia University»
Ing.Luminiþa Sava
Prof. Adrian Bucurescu
Prof. Augustin Deac
Prof. Gh. D. Iscru
Prof. Dan Oltean
Fotoreporter
!Carolus Lundius "Zamolxis Primus Radu Brilinsky

Publicaþie editatã de fundaþia


Getarum Legislator" Dacia Revival International
Versiunea in limba Romana Sub patronajul:

English version: * html format * pdf format Dr. Daniel Cimponeriu


Dr. Lucian Dajdea

!Monument to Burebista
Dr. Mircea Golimbu
Dr. Sorin Lancea
Dr. Napoleon Sãvescu

!LINKS
Dr. Nick Stoian

Redacþia
Com Oraºtioara de Sus
Gradiºtea de Munte nr.147
Tel/fax 0040254 223853
© Dacia Revival International Society - New York e-mail - nunub@mail.recep.ro
www.dacia.org
President and Founder: Dr. Napoleon Savescu Tiparul executat la
Tipografia de Sud
ISSN 153-5316
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin

DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY, INC

Extras din STATUT


2. Descriere graniþelor, folosind izvoare referitoare la embleme, simboluri din vatra Carpato-
Organizaþie culturalã ce desfãºoarã Daci, Vlahi ºi Români; Pontico-Dunãreanã, împotriva poluãrii,
activitãþi cu caracter cultural ºtiinþific, pe - activitãþi de cinstire a marilor valori din denigrãrii ºi falsificãrii;
principii pluridisciplinare ºi nu este afiliatã trecut, care au exprimat unitatea spiritualã a - acordarea de premii anuale sub formã de
nici unui partid politic. Formele principale Daciei antice, cu prioritate a marilor diplome sau alte moduri de stimulare
de manifestare ale acestei organizaþii vor fi personalitãþi uitate sau încã neintegrate la pentru cei interesaþi în readucerea din
conferinþe publice ºi simpozioane, deschise locul potrivit în cartea istoriei ºi de limbã a negurile timpului a adevãratei noastre
profesioniºtilor ºi neprofesioniºtilor ºi prin poporului daco-român; istorii, a istoriei Daciei.
editarea paginii web: www.dr-savescu.com/ - activitãþi de pãstrare ºi de perpetuare a 4. Sediul Central al Societãþii se aflã
dacia marilor comori materiale ºi spirituale la:
prezente în vatra satului daco-român, ca: 21-26 Broadway, L.I.C.NY
3. Scop ºi obiective etica familiei þãrãneºti, obiceiuri de viaþã, 11106, USA
Organizaþia îºi propune sã iniþieze ºi sã datini, credinþe, folclor, port, etc; Tel.718267-7965
desfãºoare, prin forme legale de comunicare - activitãþi de afirmare ºi susþinere a Fax.718728-7635
ale mass media, urmãtoarele activitãþi realizãrilor tehnico-ºtiinþifice încã Email: dacia@dr-savescu.com
pentru a readuce în drepturile ei adevãrata necunoscute, ale strãmoºilor noºtri daci, ºi 5. Mijloacele financiare ale societãþii
istorie a poporului daco-român: neintroduse în circuitul universal, cum sunt: vor fi obþinute prin donaþii ºi cotizaþii ale
- activitãþi de cercetare, ocrotire ºi construcþii, metalurgie, medicinã, astrono- membrilor.
promovare a limbii ºi istoriei strãbune în mie, etc; 6. Structura organizatoricã este
toate regiunile þãrii, precum ºi în - activitãþi de ocrotire a valorilor formatã din: un preºedinte ºi ºase directori,
comunitãþile daco-româneºti din afara universale ca: monumente, toponomie, ºase consilieri, ºase cofondatori.

DACIA REVIVAL
DORIÞI SÃ PRIMIÞI ACASÃ CU INTERNATIONAL
SOCIETY
REGULARITATE PUBLICAÞIA NOASTRÃ ? Dr. NAPOLEON SÃVESCU
Fondator, Preºedinte
Pr. THEODOR DAMIAN
NIMIC MAI SIMPLU ! Director
Poet GELU DORIAN
Pentru a vã abona la publicaþia DACIA MAGAZIN, trimiteþi prin mandat Director
Ing. MARIUS SPRINCEANÃ
poºtal suma de 180.000 lei pe adresa Daniela Gridan 2600 Orãºtie Piaþa Director Tehnic
Victoriei nr. 20 cu menþiunea abonament Dacia Magazin. Astfel veþi primi Dr. NICK STOIAN
Director Relaþii Publice
la adresa indicatã pe mandatul poºtal în spaþiul destinat corespondenþei 12 Jud. TUDOR PANÞIRU
numere din Dacia Magazin. Fost Ambasador al Moldovei la
U.N., International Legal
Counceler
ADEZIUNE Ing. ANDREI VARTIC
Director, Fondatorul Institutului
Civilizaþiei Dacice - Chisinãu
Data: Gen. NICOLAE SPIROIU
Prim Consilier
Dr. LUCIAN DAJDEA
Numele: Consilier, Relaþii cu Comunitãþile
Daco-Româneºti
Prenumele: Lt.Cmnd.TIBERIU FRAÞILÃ
Consilier, Relaþii Publice
Adresa: PhD. MARIA MARINESCU
Secretar General
Tel./Fax.: Av. DAN DIMA
Consilier Legal
E-Mail: Dr. VICTOR SUCIU
Consilier Financiar
Nãscut(ã)în: PATRONI-2002
Dr. DAN CIMPONERIU
la data: Dr. ªtiinþe Economice
GEORGE PÃUNESCU
Profesia: Dr. MIHAIL RUDEANU
Ing. LUMINIÞA SAVA
Am luat cunoºtinþã de prevederile statutului Societãþii ºi doresc sã devin membru al acesteia. Dr. NICK STOIAN
Declar cã nu voi angaja oficial Societatea din iniþiativa proprie. Ing. ELIAS WEXLER

1
DACIA
magazin nr.3 aprilie 2003

Istoria neºtiutã a românilor

NOI NU SUNTEM
URMAªII ROMEI
Dr. NAPOLEON SÃVESCU
(Continuare)
Rãspândirea pelasgilor antic (orb!) Homer, urmaþi 300- Apariþia romanilor a condus in-
(a traco-geto-dacilor) 400 de ani mai târziu de dorieni direct la unificarea acestor pelasgi,
care-i subjugã pe primii, iar apoi traci, iliri, daci, geþi, tibali ºi odrii în
Herodot arãta cã: “... dupã de triburile aeoliene ºi ionice. Toþi lupta lor împotriva cotropitorilor.
indieni, neamul tracilor este cel mai aceºtia îºi gãsesc “casa ideal㔠la Marea majoritate a popoarelor
numeros dintre toate popoarele.” noi în Peninsula Balcanicã, barbare care ne atacã sau ne
Sã ne oprim puþin asupra acestui împingându-ne spre Nord-Vestul ei traverseazã sunt în numãr mic, fiind
aspect: dupã localizarea lor ºi numindu-ne mai târziu macedoni, respinse ori absorbite fãrã a lãsa
geograficã încep sã se desprindã iliri, geþi, daci, sciþi, dupã locurile în influenþe deosebite pânã în secolul
geto-dacii prin primul mileniu î.Hr. care trãiam, în ciuda limbii comune al VI-lea d.Hr. când sosesc slavii,
la nord de Istru (Dunãre), ilirii (zona vorbite. Odatã pãtrunºi în spaþiul popor barbar, crud ºi nemilos, care
Albaniei de astãzi), sciþii (Dobro- Balcanic, invadatorii greci, aflaþi la dupã insuccesul de la Nordul
gea), etc. Ne rãspândim treptat în începutul stadiului de civilizaþie, se Dunãrii se aºeazã în Sudul acesteia
toatã Europa, cât ºi în toatã Penin- impun cu duritate asupra populaþiei ºi în felul acesta ne vor despãrþi
sula Balcanicã, pe care o stãpânim locale, distrug aºezãrile egeene, pentru totdeauna printr-un “coridor
pentru sute ºi sute de ani. În zona pentru ca mai târziu sã absoarbã slav” de fraþii noºtri de la sudul
Mãrii Egee, a insulelor ei, cum este majoritatea culturii locale. Ei Dunãrii care se vor gãsi ca într-un
Creta, cât ºi a Asiei Minor (Turcia împrumutã mult din cultura fel de sandwich între greci ºi slavi.
de astãzi), apar culturi ca cele egeenilor, a mino-micenienilor ºi a Mai existãm ºi astãzi prin aceste
mino-miceniene. Grecii „prietenii egiptenilor, întemeindu-ºi o culturã locuri: istro-români (foarte puþini la
noºtri heleni“ de mai târziu, cam le proprie, cea greceascã, care se va numãr) prin aria iugoslavo-croatã,
place sã-ºi spunã, sosesc în Europa rãspândi în Europa. Nu numai megleno-românii, sub bulgari ºi
cultura au împrumutat-o, dar ºi aromânii (încã în numãr mare) sub
scrierea, alfabetul: dac㠓Linear greci. Dupã încercãri nereuºite de
Script A”, incomplet descifrat, încã asimilare forþatã, ºi astãzi, dupã
mai pãstreazã caracterul hieroglific, aproape 1500 de ani de ocupaþie,
“Linear Script B” reprezintã un dia- macedonenii nu ºi-au schimbat nici
lect arhaic grec, pentru ca 700 de limba, nici portul, iar limba sau
ani mai târziu sã gãsim cea mai “dialectul” cum îl numesc ei însiºi,
timpurie scriere clasic㠓greceas- nu-l pot înþelege nici grecii, nici
cã”!... Astãzi nici un grec nu ar bulgarii ori iugoslavii, ci numai noi,
recunoaºte meritul egiptenilor, cum românii. De ce?... Aproape toþi
din zona esticã a Mãrii Caspice în de altfel mai târziu ruºii, care, cu avem prieteni ori cunoscuþi
jurul anilor 1900-1600 î.Hr., fiind ajutorul celor doi greci cu nume macedoneni ºi dacã nu i-aþi întrebat,
iniþial o populaþie tribalã nomadã. slave, Chiril ºi Metodiu, vor o puteþi face acum: întrebaþi-i de
Sosesc în grupuri mici, “înalþi, transforma alfabetul elenic în “dialect” ºi veþi rãmâne uimiþi de
blonzi” cum îi descrie marele poet chirilic. similaritatea lui cu limba românã.
2
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin
Limba lor este cea mai veche ºi mai biserici române ºi ºcoli cu predare macedoneanã în comparaþie cu
bine pãstratã, fiind de fapt limba în limba românã. limba daco-românã. Pentru aceasta
pelasgicã, tracicã sau dacicã, dupã Sã nu uitãm cã în Grecia în am ales un cântec vechi aromân,
cum vreþi sã o numiþi ºi care este perioada antebelicã, în Macedonia, compus cu mult înainte ca
ºi... limba noastrã. ªi dacã ne mai existau biserici ºi ºcoli româneºti Bolintineanu sã publice „Muma lui
amintim cã în urmã cu 2000 de ani care mai târziu au fost arse ºi ªtefan cel Mare“:
Alexandru I al Macedoniei era distruse iar populaþia localã
respins la Jocurile Olimpice pe (aromânii - cum se numesc ei înºiºi, Dialect Aromân-Macedonean
motiv cã nu era grec, declaraþiile valahi cum grecii îi numesc cu
greceºti din prezent precum cã dispreþ) a fost persecutatã, chinuitã, Cari-n’i bati, noaptea
Macedonia este egal Grecia ne chiar omorâtã, unii reuºind sã scape La firida mea, moi?
surprinde. De ce oare regele Filip fugind în România, alþii chiar în Io huia, msata Marioara
al Macedoniei îi va aduce tânãrului America, unde-ºi povestesc ºi Nu-n’i tiaspirea, moi
de 7 ani, Alexandru, pe Aristotel astãzi necazurile trecutului. Scoal aprind’i lampa
(care era grec dupã tatã ºi Sã fim ºi noi oare, descendenþi
S-ti vedua fata ta,
macedon dupã mamã) ca sã-l direcþi ai poporului pelasgic, trac,
Fata ta tea alb-arosi
înveþe limba civilizaþiei de atunci un popor blestemat?... ªi astãzi
Ca trandafila.
elena, dacã aºa cum spun azi grecii ucrainienii ºi ruºii vor sã ne facã sã
ei macedonenii sunt greci? De ce uitãm cine suntem, acolo la noi
au trebuit sã treacã 2000 de ani de acasã, în Bucovina, Þara Herþei, Traducere în Româneºte
la moartea lui Alexandru Macedon Basarabia ºi Buceag, unde
ca acesta sã fie recunoscut ca grec românilor li se spune cã nu sunt Cine-mi bate noaptea
ºi pus în Pantheon ? “români”, ci o naþie slavã, vorbind La fereastra mea, mãi?
Aceastã pãrere asupra originii o limbã slavã, moldoveneascã!... Eu sunt, frumoasa Mãrioara
ºi locului macedonenilor ºi mai ales Când oare ne vom dezdoi genunchii Nu te speria, mãi.
asupra adjudecãrii lor de cãtre alte ºi vom sta în picioare, drepþi, noi Scoal’de-aprinde lampa
naþii este împãrtãºitã ºi de alþi românii din România, Basarabia, Sã-þi vãd faþa ta
istorici. De exemplu Raymond Bucovina, Þinutul Herþei, Banatul Faþa ta cea albã-roºie
Bonner, care în The New York Sârbesc, Buceag, Cadrilater, din Ca de trandafir.
Times publicã un articol despre Pocuþia ºi Ungaria, din toatã
Macedonia, “pãmânt care nu poate Macedonia, pentru a ne proteja
Volumul „Noi nu suntem urmaºii
avea un nume”, acesta fiind drepturile?... Romei“ ediþia a doua apãrut la editura AXA
adjudecat de cãtre bulgari, greci ºi Sã vedem cum aratã limba din Botoºani
sârbi. Bonner spunea despre
Alexandru Macedon cã orice ar fi
fost, numai grec nu...
Paradoxal, singurii care nu s-au
implicat în adjudecarea Macedoniei
au fost “fraþii” lor din nord, adicã
noi românii, care, în plus, aproape
întotdeauna i-am neglijat ºi
abandonat. ªi totuºi, în 1995, o
delegaþie românã care a vizitat Al-
bania a decis de comun acord cu
guvernul albanez sã deschidã pentru
populaþia macedoneanã localã
3
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin

Pas#rea sufletului la daci


[i la rom@ni
de Dan Oltean
Rãspunsuri oferite în regiunile subpãmântene. Avem
la problema morþii aici religiile popoarelor sud
  Europene: greci, etrusci, romani,
Problema morþii a fost ºi egipteni.
rãmâne una din problemele 3) Viaþa sufletului continuã la
insolubile ale omenirii. Dacã nivelul pãmântului printr-un ºir
problema vieþii, a naºterii, a primit neîntrerupt de reîncarnãri. Cu alte
în ultimele decenii, datoritã cuvinte, sufletul nici nu dispare,
ingineriei genetice, rãspunsuri ºi dar nici nu coboarã sau se ridicã
soluþii care în principiu fac posibil altundeva; el intrã în alt om. Pentru
ca o nouã viaþã sã se poatã ivi reîncarnare au optat celþii, dar ºi
din orice celulã a organismului, religia budistã ºi hindusã, etc.
prin multiplicare, nu aceleaºi soluþii  
le-a oferit ºtiinþa în problema Romanii hrãneau morþii
morþii.   
La întrebãrile pe care le iscã Concepþiile despre postexis-
moartea avem astãzi o adevãratã tenþã ale romanilor ºi ale dacilor
invazie a aºa-ziselor ºtiinþe diferã foarte mult. În timp ce dacii
paranormale, care în cele mai credeau într-un paradis celest ºi
multe cazuri sunt simple speculaþii îºi ardeau morþii, romanii con-
ºi care mai mult ca sigur nu vor siderau cã sufletul mortului stã
oferi niciodatã un rãspuns valid la alãturi de trupul înhumat. Era
ruptura în existenþã pe care o pro- nevoie ca romanii aflaþi în viaþã;
duce moartea. La nedumeririle pe soþia, fiul sau nepotul sã aducã pe-
care le aduce nefiinþa, oamenii din riodic celui aºezat în mormânt
toate timpurile au dat douã mâncarea ºi bãutura. Familia
rãspunsuri care au rezistat la romanã avea datoria sacrã sã
trecerea mileniilor: filosofia ºi continue aceastã hrãnire a
religia. Filosofia s-a nãscut, se strãmoºilor pentru ca sufletele
spune, pentru ca oamenii sã se acestora sã nu sufere niciodatã de
împace cu gândul morþii, iar religia foame sau de sete. Adevãrata
a venit cu rãspunsuri la întrebãrile moarte însemna suprimarea
care vizau soarta sufletului dupã acestor rituri prin dispariþia
moarte. urmaºilor. Mai mulþi scriitori, poeþi
Soluþiile pe care filosofia le-a ºi filosofi romani vorbesc despre romanilor. Romanii din Dacia
propus sunt multiple ºi în general morminte ca despre adevãrate dãdeau de mâncare ºi de bãut
diferã de la o epocã la alta, de la case ale morþilor în care aceºtia morþilor. Acest lucru este evident
o civilizaþie la alta. Cu religia îºi trãiau postexistenþa. Astfel, vizitând orice muzeu din România
lucrurile sunt ceva mai simple ºi Cicero spunea cã: “Socoteau unde sunt expuse antichitãþi
mai clare. Analizând rãspunsurile (romanii) cã cei morþi trãiesc viaþa romane.
pe care preoþii le-au oferit de-a viitoare sub pãmânt”(Tusculane, I,  
lungul mileniilor problemei 6); Vergiliu scria c㠓sufletul îl  Pentru daci sufletul
postexistenþei se pot desprinde îngropãm în pãmânt”(Eneida, III, mortului se ridica la cer
trei mari soluþii. 67); Ovidiu “în pãmânt se îngroapã sub formã de pasãre
1) Viaþa sufletului dupã moarte ºi sufletele morþilor”(Fastele, V,  
continuã în cer. În aceastã arie de 451), Pliniu “duhurile morþilor Am înfãþiºat aceste soluþii pe
credinþe intrã de regulã popoarele îngropate dupã obicei”(Epistole, care romanii le-au adus la
nordice ale Europei: germanii, VII, 27). problemele morþii pentru a
sciþii ºi, evident, strãmoºii noºtri Descoperirile arheologice din evidenþia cã între riturile funerare
daci. Provincia romanã Dacia pun în romane ºi cele româneºti nu existã
2) Viaþa dupã moarte continuã evidenþã aceste credinþe ale aproape nimic în comun. Românii
5
DACIA
magazin nr.3 aprilie 2003
nu cred cã sufletele morþilor s-ar foarte multe despre semnificaþiile Phaidros (246, a): “Când sufletul
afla în morminte, ºi nu existã nici acestor piese. Fiind descoperite e desãvârºit ºi bine înaripat se
un fel de ritual de hrãnire a lângã cele 7 sanctuare din incinta ridicã în vãzduhuri”, iar în
morþilor, în absolut nici o zonã a sacrã de la Sarmisegetusa, acest Republica scria cã: “privite de
României. numãr, al planetelor, se coreleazã deasupra marginile (cerurilor)
Dacii au oferit, cum spuneam cu cele 7 orbite sculptate pe apãreau ca niºte ceruri, în timp ce
la început, un alt rãspuns la acel semicalotã. Cã este vorba de partea opusã apãrea ca o roatã
ºoc în existenþã pe care-l produce orbitele planetare stã mãrturie ºi continu㔠(Mitul lui Er, 616, d-e).
moartea. Între secolele 2 î.Ch.- forma bombatã a sferei cereºti, Prin urmare, dacii credeau cã
1d.Ch. dacii practicau în exclusi-
vitate ritualul incineraþiei. Dacii îºi
ardeau morþii, iar cenuºa o
împrãºtiau poate în peºteri sau în
râuri. În tot acest interval de
aproape trei secole nu avem nici
un mormânt dacic. Pentru ca
sufletul sã fie cât mai uºor ºi pentru
a se putea ridica spre a strãbate
distanþele cereºti, corpul muritor
trebuia ars. Împãrãþia sufletelor
nemuritoare, pentru daci, era în
cer. O demonstreazã nu numai
ritualurile de înmormântare, dar ºi
mãrturiile scriitorilor greci ºi
romani, care începând de la
Herodot ºi pânã la Dio Cassius,
continuând cu gotul Iordanes din
sec. 6 d.Ch. susþin cã dacii se
credeau nemuritori. Nemurirea
dacicã, ca ºi cea germanicã sau
sciticã era una celestã.
Dacã am putut afla pânã acum
cã dacii credeau în nemurirea
cereascã a sufletului, atunci ne identicã ºi în cazul semicalotelor. existenþa sufletului dupã moarte
punem întrebarea fireascã: sub ce Aºadar, în incita sacrã sufletul se desfãºura dincolo de sferele
formã parcurgea sufletul imensele era iniþiat încã în timpul vieþii pentru planetare. Vehicolul de urcare era
distanþe pânã la locul de desti- a ºtii riturile ºi a cunoaºte parolele pasãrea. Prin ritualurile de iniþiere
naþie? pe care le necesitã cele 7 vãmi din temple dacii cunoºteau toate
De data aceasta rãspunsul nu planetare. În fiecare din cele 7 parolele de trecere, iar dupã
poate fi aflat dintr-o singurã sursã, sanctuare se desfãºurau rituri de moartea trupului, sufletul pasãre
însã foarte credibilã ºi pertinentã. iniþiere pentru ca neofitul sã poatã urca dincolo de toate vãmile,
Este vorba de semicalotele trãi veºnic. Sufletul iniþiatului nemaiputîndu-se întoarce. Nimic
sculptate din calcar descoperite în trebuia ca la sfârºit sã se poatã asemãnãtor în religia romanã nu
incinta sacrã de la Sarmisegetusa desprinde de corp la fel cum se aflãm din toate acestea.
Regia ºi la Feþele Albe pe care sunt desprinde o pasãre de pãmânt.
redate în relief 7 orbite planetare Doar pasãrea sufletului ºtia toate Pasãrea sufletului la români
ºi pasãrea sufletului. Dimensiunile parolele ºi doar ea putea strãbate   
acestor piese, singurele sculpturi toate vãmile cereºti. Dupã creºtinarea teritoriilor
din arta dacicã, sunt de 21 cm Soluþia dacicã a postexistenþei dacice din nordul Dunãrii, religia
înãlþime, 25 lungime ºi 20 cm ºi a traseului ce trebuia urmat creºtinã a adus o altã soluþie la
lãþime. pentru transcenderea la aceastã problema morþii ºi a vieþii de dupã
Pasãrea sufletului sculptatã pe zonã a fost descrisã în mod indi- moarte. Creºtinismul a combinat
cele douã feþe teºite ale semi- rect de cãtre Platon în douã din prima ºi a doua soluþie, despre
calotei este foarte stilizatã. Este dialogurile sale. Cele douã opere care vorbeam la început, într-o
uºor de recunoscut gâtul pãsãrii se inspirã, o spun toþi comentatorii sintezã unicã în istoria religiilor.
împreunã cu vârfurile aripilor platonicieni, din religia orficã, o Trupul creºtinului era înhumat (a
ridicate spre cer. Contextul în care religie tracicã, foarte asemã- doua soluþie, tipic evreiascã),
au fost gãsite, precum ºi locul în nãtoare cu cea dacicã. Marele numai cã sufletul nu trãia în
care au fost descoperite spun filosof al antichitãþii spunea în pãmânt, ci în cer (ca ºi la orfici ºi
6
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin
la daci). Teologia creºtinã a adus sfârºitul secolului 19 ºi începutul Obiceiul funerar al pãsãrii
ºi o nouã problemã: cea a secolului 20 etnografii au pus în sufletului consta din aºezarea la
sfârºitului lumii. În momentul evidenþã cã în Carpaþii Meridionali moartea unui bãrbat însurat a
sfârºitului cosmic sufletul din cer obiceiul, ritualul pãsãrii sufletului unui stâlp de lemn la capãtul sãu,
se reunea iarãºi cu trupul eterat era larg rãspândit. Epicentrul iar în vârful stâlpului era înfiptã o
ºi un nou ciclu începea sã se acestei vaste arii ar fi Munþii pasãre tot din lemn. Pasãrea
desfãºoare. Orãºtiei. Aceastã regiune simboliza sufletul mortului. Ea era
Trebuie spus cã soluþia etnograficã în care în loc de cruce, pãstratã cu stricteþe pe toatã
creºtinã la problema morþii se la capãtul mortului se aºeza un perioada celor 40 de zile cât dura
aseamãnã mai mult cu cea dacicã, stâlp funerar sculptat cu motive înãlþarea sufletului la cer. Se
a postexistenþei celeste, decât cu geometrice, iar deasupra stâlpului credea cã nerespectarea acestei
cea romanã, a vieþii din mormânt. o pasãre din lemn, cuprindea datini ar atrage dupã sine intrarea
Datoritã creºtinãrii populaþia din actualele judeþe Sibiu, Alba, accidentalã a sufletului mortului în
nordul Dunãrii a încetat sã-ºi mai Hunedoara, Gorj ºi Mehedinþi. alt animal ºi deci incapacitatea sa
ardã morþii, pentru a-i înmormânta Astãzi, la începutul mileniului 3, de a se mai ridica la cer.
prin îngroparea cadavrului pe obiceiul se mai pãstreazã doar în Cei care nu pot vizita partea
direcþia E-V, dar sufletul va trãi pe partea nord-esticã a Munþilor nord-esticã a Munþilor Orãºtiei ºi
mai departe nu în mormânt, ca la Orãºtiei. Este vorba de satele care doresc sã vadã aceºti stâlpi
romani, ci în cer, ca la daci. Purcãreþi (în amonte de Pianul de funerari ºi pasãrea sufletului pot
Era firesc ca toate aceste Sus) ºi de Ciungul Mare (în amonte sã viziteze Muzeul de Etnografie
deducþii sã îºi gãseascã de Romos). Atât de la Purcãreþi, din Orãºtie unde se aflã o bogatã
confirmarea pe teren. Era firesc cât ºi la Ciungul Mare urcând pe colecþie de asemenea piese.   
sã gãsim pasãrea sufletului ºi la plai se poate ajunge la Sintetizând cele spuse pânã
români...ºi, iatã, am gãsit-o. La Sarmisegetusa Regia. acum, putem afirma cã în jurul
Sarmisegetusei Regia românii au
practicat ºi mai practicã ºi astãzi
datina creºtinã a înhumãrii morþilor
combinatã însã cu ritualuri
funerare tipic dacice. Chiar dacã
parolele strãvechi prin care sufletul
mortului putea sã treacã de cele
7 vãmi au fost uitate de þãrani,
sufletul lor este orientat ºi
urmeazã acelaºi trasee divine pe
care le-au avut ºi strãmoºii lor daci.
În altã ordine de idei, zona de
sud a Carpaþilor Meridionali în care
s-a nãscut ºi a copilãrit Constantin
Brâncuºi avea ºi ea la începutul
secolului 20 aceleaºi obiceiuri
funerare ca ºi  zona din nordul
munþilor. Trãind în aceste vechi
tradiþii, C. Brâncuºi a dorit sã ridice
la Târgu Jiu o Coloanã nesfârºitã
dupã modelul stâlpilor funerari, iar
în vârful sãu sã aºeze o pasãre
nemuritoare, pasãrea sufletului.
Pânã la urmã a triumfat varianta
în care stâlpul funerar (Coloana) 
ºi pasãrea (Mãiastrã) au fost
realizate separat.
Prin intermediul geniului
brâncuºian aceste douã simboluri
dacice au devenit universale la
începutul secolului 20, iar astãzi,
la începutul secolului 21, þãranii
români încã mai cred cã pasãrea
sufletului este o cale cãtre
nemurire.
7
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin

Dau aces
acestt joc de suf le
sufle tul lui Ion,
letul
de suf
suflele tul lui Gheor
letul ghe!
Gheorghe!
de Viorel Patrichi

românii din Timoc nu au nici Paºtelui, miercurea, în ajun de Joi


grãdiniþe, nici biserici de limbã Mari, muierile adunã boj dã-i uscaþi.
românã, chiar dacã sunt cei mai vechi Joi dimineaþã pãnâ-n vãrsat de zâuã,
localnici din Serbia. fac foc cu bojii: 3, 5, 7 focuri, sã nu
fie cu soþ, ºi se numesc la ãi morþi
“M-am nãscut în satul Slatina, mai de curând. ªi dã focurile de
comuna Bor. Sã nu ne spuneþi vlahi pomanã, le tãmâie cu tãmâie.
cã noi între noi nu ne zicem vlahi, cã - La priveghiuri, la rãspântici,
sârbii ne zic vlahi. Dacã vorbesc aduc cu caru leamne întreji, le fac
româneºte, nu-s român? Sunt român cupã, le leagã cu sârme, cu cercu de
ºi aste e! Sârbii zic cã vlahii nu sunt la butoi, dã foc, apoi joacã hora cu
români ºi asta ne deranjeazã. Sunt muzicã tocmitã, ca la fiecare horã,
muncitor la topitoria de cupru din Bor. seara, dupã ce se negureazã. ªi se dã
S-a redus mina de cupru, are cam focu de pomanã. Focul ãsta sã fie la
puþin suflet. Nu prea plãteºte, e tata, la mama, la cine-a murit ºi altã
periculos pentru sãnãtate. Este un râu muiare sau alt om zice bogdaprosti.
murdar aici, nici iarbã, nici broºti nu Dau acest joc de pomanã de sufletu
creºte.” lu’ Gheorghe, de sufletu lu’ Ion! ªi
- Ce obiceiuri aveþi de sãrbãtori? se dã hora de pomanã.
- Muierile ºtiu mai multe... Mai - De Anul Nou ce obiceiuri aveþi?
Dacã luãm în considerare aria avem drãgobecele, mãtcãlãul... De - Am avut troºili, da s-a pierdut.
vastã, în care se conservã tradiþii Ajunul Crãciunului, avem un bât Se pune sub un troc un piaptãn, sub
ciclice fundamentale pentru existenþa (bãþ), cu coajã înconjurat ºi ars în unu oglindã, feachele mai mult fac,
lor, dacii i-au învins pe romani ºi nu foc, rãmâne pistriþat, merjem pe la sub altu un bob de grâu, un bob de
invers. În toate zonele istorice case: “Bunã sara la Ajun,/ Cã mai cucuruz. ªi feachele care ce ridicã:
profunde, românii încã râd ºi petrec bun a lui Crãciun,/ Într-un ceas bun, dacã ridicã piaptenul, o sã fie bãrbatul
la priveghi (cu excepþia oraºelor care Bani în pungã,/ Oi în strungã, / Vaºi ei încolþat, dacã-i oglindã, o sã fie
au primit mai uºor contaminãrile). Mã în vãcãreaþã,/ Porºi în porcãreaþã,/ frumos. Dacã-i cucuruz, o sã fie
deruteazã ºi mã fascineazã acest Câtã cãrãmidã pe casã,/ Atâþia galbeni muncitor. Se fãcea de Ajunul Anului
lucru încã din copilãrie. Jocurile de pe masã,/ Câte paie în bãtãturã, / Nou, de Sfântul Vasile, de 13 ianuarie.
priveghi atestã încã o atitudine care e Atâþia copii în pãturã,/ Atâþia miei,/ Pune fata un bob de grâu pe plitã ºi
calificatã superficial drept “pãgânã“. Atâþia viþei, Atâþia purcei.” Punem se încºintã ºi sare cãtrã: zâce asta-i
În realitate, dacii erau mai religioºi bâtul în foc în sobã, zgândãrâm. cutare bãiat. Dacã sare cãtre ea, o
decât noi, românii, care, ca toate Oamenii ne dau carne din congelator, iubeºte. Am avut de Boboteazã
popoarele moderne, am devenit niºte vin, rachiu, nuci, dovleace fiert. Cârlalesa, mergeau tinerii cu preotul
profani, cu tot creºtinismul nostru. - Ce faceþi la înmormântare? prin sat. La Boboteazã, se pitulã un
Acest obicei tulburãtor l-am gãsit în - Aici s-o pãstrat mai multe, vorbe stâlp de busuioc sara. Fiecare pitulã
Moldova, în Oltenia, în Basarabia ºi pe care nu le ºtim, da le spunem. pentru el ºi bãiaþî merg prin case ºi
în Transilvania. L-am întâlnit ºi Petrecãtura sau petrecu îl cântã trei furã busuiocul pitulat de prin curte.
printre românii (vlahii) din Timoc muieri sau bocesc, da sî piarde ºi Cã e bun de dragoste. Dacã cade
(actuala Serbie), ceea ce consacrã obiceiul aista. Pânã nu iasã cu mortu chige (chiciurã) pe busuioc, o sã fie
unitatea noastrã spiritualã. Drãghici din casã, îl prohogesc pe mort sã n-o anu bogat. Avem jocuri ropâta,
Cârcioabã este un miner din Bor ºi ia la stânga, s-o ia la dreapta, cã iaste boboºica, comanda, mai mult iarna,
nu-l întrece nimeni la cânt. Belgradul o linã fântânã, o punce lunecoasã sã la concursuri între sate, cã le þinem
nu-l recunoaºte ca minoritate ºi nu lunece. La joi mari, înaintea iarna.

9
DACIA
magazin nr.3 aprilie 2003

ISTORIOGRAFIA ÎN DIMENSIUNEA
ADEVĂRULUI DESPRE ROMÂNI
de Prof. Marin Radan
Românii ºi vechea Europã Dunãre. Istoria care ne furnizeazã

P
date despre viaþa unei colectivitãþi
ãmântul pe care este
aºezatã azi România, a umane, trebuie sã înfãþiºeze totalul
fost locuit de îndatã ce aspectelor evoluþiei sale de la
condiþiile climatice au permis originea cea mai îndepãrtatã, pânã
existenþa umanã. Continuitatea azi, pentru cã ea este expresia
existenþei umane în acest spaþiu se fondului ereditar ºi a factorilor care
poate urmãrii din epoca paleoliticã au influenþat-o în decursul timpului.
fãrã întrerupere dupã cum aratã Etnogeneza se cere analizatã
descoperirile fãcute pânã azi. chiar ºi dupã criterii antropo-
Presupunerile unor specialiºti în biologice. Trecutul explicã
arheologie încã la începutul prezentul ºi prognozeazã viitorul.
secolului trecut cã în fundul Trebuie avut în vedere aportul cu ale vieþii ºtiinþifice ºi culturale,
munþilor trebuie sã se gãseascã caracter istoric al tuturor elemen- români ºi strãini au adus elemente
resturi umane încã din paleolitic, telor din care s-a constituit o de noutate privind perioada
când vârfurile Carpaþilor vor fi avut colectivitate umanã, ale cãrei preistoricã, fãcând referiri la istoria
zãpezi eterne, s-au confirmat în trãsãturi distincte sunt rezultatul veche a poporului român.
1942 prin descoperirea în grota de firesc al acestei sinteze rãvãºite într-un În unele reviste ºi tratate,
la Cioclovina a omului de tip anumit spaþiu ºi timp. Trebuie o cunoscuþi specialiºti în domeniu, au
Neanderthal cu 125 000 de ani studiere multidisciplinarã a fãcut invitaþii pertinente pentru
î.e.n.? populaþiei umane bazate mai ales studiul perioadei vechi a istoriei
Tracii prezenþi în Dacia au pe probele antropobiologice, poporului român. Gabriel Gheor-
participat la substratul etnic al mai lingvistice ºi etnologice. Etnia se ghe în “Studii de culturã ºi civilizaþie
multor naþiuni. Acest neam ocupã constituie prin viaþa în comun într-un româneascã”, Fundaþia Gândirea
þinuturile Daciei cu 1 800 ani î.e.n. anumit spaþiu geografic prin Bucureºti, 2001-pag. 7 aratã:
Era un popor numeros care se omogeneza lingvisticã ºi culturalã. “Datele fundamentale care definesc
întindea din Asia Mica ºi Marea Dacã ne referim la trecutul ºi marcheazã prezenþa românilor în
de Azov, pânã la Marea Egee, Geto-Dac, respectiv al poporului lume sunt învãluite în ceaþã pânã
mergând în Nord pânã la Pripet, român, din acest punct de vedere acolo încât se poate spune cã,
în Europa Centralã pânã în platoul despre prezenþa factorului uman istoria românilor, mai ales pentru
Boemiei ºi în Rãsãrit dincolo de autohton pe aceste pãmânturi din epoca veche n-a început sã fie
Nistru. vremuri imemoriale, þinem sã scrisã”
Dupã Strabon la 20-7 î.e.n., subliniem justeþea principalã potrivit Este regretabil cã atâþia
Dacii erau peste 2 mil. pe o cãreia oricâte popoare ar fi trecut diplomaþi ai facultãþilor de istorie din
suprafaþã de 500 000 km pãtraþi, peste pãmântul românesc, ele nu i-au care unii deveniþi profesioniºti
adicã de peste 2 ori cât teritoriul putut suprima pe autohtoni. erudiþi au ignorat fundamentele
României de azi. Se învecinau cu În luna iunie (22-23) 2002, la istoriei ºi spiritualitãþii românilor
germanii ºi slavii la Nord, cu Bucureºti s-au desfãºurat lucrãrile deºi, acestea sunt ºi cele primor-
germanii ºi celþii la Apus, cu sciþii celui de al III-lea Congres de diale ale Europei.
la Rãsãrit ºi cu iliricii la Sud de Dacologie. Personalitãþi marcante Constantin C. Giurãscu, Dinu
10
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin

Giurãscu în „Istoria românilor din istoriografia româneascã, deºi sprijinul acestei teze argumente
cele mai vechi timpuri pânã azi“- apare relativ târziu (în veacul al XV- ºtiinþifice. Unul din aceste argumente
ed. Albatros pag. 79 aratã: „A lea), cu scrieri în slavonã, prin este ºi faptul cã teritoriul european
preciza aºadar, care a fost rolul reprezentanþii sãi: Grigore Ureche, este un spaþiu care chiar în vremurile
dacilor în formarea poporului Miron Costin, C. Cantacuzino ºi îndepãrtate a constituit condiþii
român ce datorãm noi acestor cei care i-au urmat în veacurile prielnice pentru populaþiile primi-
strãmoºi, este una din chestiunile urmãtoare susþin c㠄De la Râm ne tive, cãci ele s-au bucurat de con-
cele mai grele ale istoriei naþionale. tragem“ (Grigore Ureche), ºi sunt diþiile climatice prielnice, de bogãþia
ªtim foarte puþin despre limba promotori ai unei origini romane, a solului ºi subsolului în primul rând
acestor strãmoºi, nu cunoaºtem poporului moldovean, valah ºi sarea, absolut necesarã în alimen-
taþia oamenilor ºi animalelor. În al
decât o parte a toponomiei ºi transilvan, ceea ce în ultimul timp
doilea rând primele ocupaþii ale
onomasticii lor, nu suntem informaþii noua istoriografie încearcã sã in-
populaþiei, “culesul ºi vânãtoarea”
asupra vieþii lor materiale ºi firme bazându-se pe documente ºi
au fost înlocuite de cultivarea
spirituale. Totuºi problema trebuie scrieri ale unor consacraþi oameni plantelor ºi creºterea animalelor,
pusã ºi un rãspuns, chiar imperfect, de ºtiinþã ºi culturã (N. Densuºianu, populaþia devenind sedentarã cu
trebuie încercat. Îl vor preciza ºi Carol Lundius, Marija Giumbutaºi, ocupaþii strâns legate una de
completa cercetãtorii viitori, pe B.P. Haºdeu, G. Cãlinescu, etc.). cealaltã.
baza descoperirilor ce se vor face Manualele de istorie lasã cu greu Un alt factor favorizant a fost
de aici înainte.“ spaþiu elementelor de noutate, cursul inferior ºi mijlociu al Dunãrii.
Trecând la concretizãri de fond, privind istoria veche a românilor, Dacã marile civilizaþii ale lumii antice
privind originea ºi limba vorbitã cãci istoria ca ºtiinþã se clãdeºte s-au dezvoltat de-a lungul unor mari
de poporul român în cuvântul sãu întotdeauna cu materialul adunat cursuri de apã (fluvii), Dunãrea nu
de deschidere la cel de al III lea pânã atunci, dar considerãm noi cã putea sã facã excepþie. Aºa se face
Congres de dacologie, Bucureºti, nu este greºit, ca formatorii
cã grupul de popoare “nipro-
22-23 iunie 2002, domnul dr. N. adevãratei gândiri istorice sã
carpato-adrio-pontice”, era format
Sãvescu, Preºedintele “Dacia anticipeze calitatea informaþiei prin
din traco-iliro-geto ºi greco-italici.
Revival Internaþional Society” aratã elementele sale de noutate ºi
De aceea harta întocmitã de
cã :”un grup de cercetãtori români deschidere spre cunoaºtere,
Marija Giumbutaº, referitor la
dar ºi strãini din domeniul istoriei, îmbogãþind patrimoniul ºtiinþific,
Neolitic (mileniul V î.e.n.), este cât
arheologiei, filologiei, etnologiei, respectiv al ºtiinþei istorice.
etc., recunoscuþi pentru strãdania În aceeaºi idee pe baza unor se poate de grãitoare: acum 6-
lor ºtiinþificã, referindu-se la studii, savanþi români ºi strãini 7000 de ani, numai spaþiul Carpatic
originea ºi etnogeneza poporului demonstreazã cã în neolitic, în ºi unele zone pericarpatice prezintã
român Carpato-Danubian, susþin cã Europa s-au format douã civilizaþii urme de locuire de cãtre om. Restul
acesta este cel mai vechi din locale care au influienþat centrul ºi Europei este o imensã patã albã.
Europa ºi contrar unor susþinãtori vestul Europei: una mediteraneeanã Deci sarea, a fost criteriu pentru
ai romanizãrii aratã cã în 165 de greco-romanã ºi alta nord-carpa- rãspândirea populaþiei în Spaþiul
ani trupele romane nu ar fi fost în ticã geto-dacã, mult mai veche Carpatic, aici gãsindu-se peste 300
stare sã impunã limba latinã pânã decât prima. masive de sare pe ambele versante
la completa dispariþie a celei locale, Cele mai vechi populaþii indo- ale Carpaþilor. În momentul de faþã
Dacia fiind cuceritã în proporþie de europene ºi-au avut leagãnul în sud- se cunosc aproximativ 30.000
numai 14 % (din teritoriu), de cãtre estul ºi vestul Europei. Pentru o mai sculpturi miniaturale din lut,
romani ºi cu niºte soldaþi care bunã clarificare a originii popoarelor marmurã, os, cupru dintr-un total
vorbeau orice limbã, numai limba indo-europene care s-au format în de 3 000 ºantiere arheologice ale
latinã nu”. spaþiul european, cercetãtor dr. erei neolitice ºi calcolitice din sud-
Opus acestei noi concepþii, Michaela Al. Orãscu, prezintã în estul Europei.

11
DACIA
magazin nr.3 aprilie 2003

Dacii n-au pierit sub dominaþia romanã


Însemnãri privind noul tratat de Istoria
Românilor, apãrut sub egida Academiei Române
de prof. AUGUSTIN DEAC
Dupã zeci de ani de eforturi con- balcanic ºi pontic, cuprinzând ºi vaste posedat cã autohtoni ºi întinse teritorii
jugale Academia românã a reuºit sã teritorii de la nord de Carpaþii nordici din Ucraina de astãzi, din Ungaria ºi
tipãreascã primele volume din noul ºi de la nordul Mãrii Negre, pânã Slovacia, Austria ºi Elveþia, ca ºi în
tratat de Istoria Românilor. Aºa cum departe la rãsãrit de marele fluviu întreaga Peninsulã Balcanicã, din
se subliniazã în Argument-ul care Nipru. Acesta este spaþiul istoric unde Bulgaria, Serbia, Croaþia, Bosnia,
prefaþeazã primul volum, semnat de au trãit locuitorii bãºtinaºi, numiþi de Muntenegru, Macedonia ºi o mare
preºedintele Academiei, Eugen istorici pelasgi, cimerieni (cimiri, gali, parte chiar din Grecia, Polonia ºi
Simion, tratatul reprezintã ,,o lucrare celþi), hiperborei, sciþi, traci, geto-daci, Cehia, ºi cã români care mai trãiesc
amplã, ambiþioasã, necesar㒒, care sarmaþi, iasgizi, rumâni, vlahi sau încã acolo, cu toate vicisitudinile ºi
încearcã ,,sã împace pasiunea cu români, toþi autohtoni, provenind din vitregiile vremurilor, în afara graniþelor
exigenþa’’, ceea ce este o realitate. marea gintã a Gaeei-mama actuale ale României, sunt bãºtinaºi
De la început, o remarcã se pãmântului-concluzie pertinentã, acolo, cei mai vechi locuitori. Peste ei
impune. Era de aºteptat cã, dupã argumentatã ºi arheologic ºi istoric, s-au aºezat multe seminþii migratoare,
1989, autorii volumelor sã fi fãcut care, din pãcate, nu se regãseºte în venite din hãul Asie, formându-se ca
eforturi pentru a se distanþa de acea paginile noului tratat de Istoria popoare ºi creeîndu-ºi state aici pe
viziune îngustã, cu totul pãguboasã, în Românilor. Sã se înþeleagã foarte bine, pãmânturile noastre strãmoºeºti, la
care se trata Istoria Românilor doar noi vorbim trecutul istoric, ºi realizarea ºi înfãptuirea cãrora, ca
referindu-se la teritoriul de astãzi al reverberaþii pânã în prezent. popor cinstit, muncitor ºi tolerant,
României, pe care autorii volumelor Numai aºa, argumentat ºtiinþific ºi românii, prin plãmada lor etnicã ºi
publicate îl circumscrie doar la: arheologic, ºi istoric, suntem datori sã cultura, ºi civilizaþia multimilenarã, au
,,Cununa Carpaþilor, Dunãrea care revelãm adevãrul cã în afarã de contribuit, dupã vorba popularã, ,,din
adunã aproape toate apele ce izvorãsc teritoriul actual al României, noi am plin ºi apãsat’’. Aceasta este
din Carpaþi ºi Marea Neagr㒒,
precizându-l prin sintagma ,,Spaþiul
carpato-dunãreano-pontic’’ ºi prin
termeni ºi mai lapidari, îngustat de
,,spaþiul carpato-dunãrean’’.

TERITORIILE GETO
DACILOR ÎNTRE NIPRU ªI
ELVEÞIA

Teritoriul poporului român este


strâns legat de întinsul spaþiu de locuire
al traco-geto-dacilor care sunt (aºa
dupã cum aprecia Herodot, ,,pãrintele
istoriei’’ ºi el de neam dorian, din
stirpea geto-dacã) ,,cei mai numeroºi
dupã inzi’’; înþelegându-se aici întinsul
spaþiu carpato-dunãreano-panono- SOFIA TURMÃ ºi urme ale vestitei culturi

12
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin

caracteristica, particularitatea maluri ale Dunãrii, existau 5 state, SCHIMBAREA ORIGINII


deosebitã a istoriei poporului român organizaþii politice, înfloritoare, ROMANILOR
ca unul din cele mai vechi popoare conduse de regi, numele cercetãtorului
ale Europei. nefiind nici mãcar amintit. În problema originii poporului
român se pare cã Academia Românã
SOFIA TURMÃ UN NUME CODEX ROHONCZI SI ºi-a schimbat puþin atitudinea. Mai
IGNORAT ALFABETUL GETO-DAC întâi, în noul tratat de Istorie a
Românilor nu mai figureazã un capitol
Studiind cu atenþie cele 4 volume Creºtinismul la daco-romani este distinct cu titlul de ,,Formarea limbii ºi
din Tratatul de Istorie a Românilor mai tratat ,,in doi peri’’ deºi cercetãtori a poporului român’’, capitol care nu
rezultã ºi o altã scãdere. Autorii (în jur iluºtri au scos la ivealã cã la daco- lipsea din nici o lucrare sau manual
de 30 pentru fiecare volum, cam mulþi romani, el a început sã fie rãspândit de Istoria Românilor este, aceasta, un
ce-i drept), þinând sã-ºi evidenþieze de 3 Apostoli – Sfiinþi, Andrei, Pavel progres întrucât într-un astfel de titlu
propriile cercetãri ºi concluzii, nu au ºi Filip, pe ambele maluri ale Dunãrii, de capitol se vehiculau teze
þinut seama ºi de cercetãrile ºi iar Istoria Papilor pomeneºte la pa- nãstruºnice neadevãrate, cã poporul
concluziile altora, rãmânând, astfel, gina 220, de existenþa unui papã ,,de român este urmaºul direct al romanilor
neevidenþiate, dupã pãrerea noastrã, veniþi de la Roma ºi al coloniºtilor ro-
origine româneasc㒒 în anii 686-
tocmai cele mai semnificative ºi mai mani aduºi în Dacia. Descoperirea la
687, cu numele Conone.
realiste dovezi pentru o etapã sau alta Sarmisegetusa romanã a frontului de
Deºi avem, deja, peste 10 surse
a istoriei. Nu s-a þinut seama nici de piatrã pe care era scris ,,Colonia
documentare care atestã scrierea
multe ºi noi descoperiri de documente, romanㅒ’ l-a fãcut pe directorul
scrieri, cronici sau lucrãri noi, care aduc autohtonã la geto-daci, cu alfabet muzeului de arheologie din Cluj-
lãmuriri hotãrâtoare într-o problemã propriu, autorii tratatului nou le Napoca s-o considere intr-o sesiune
sau alta, fundamentalã a istoriei ignorã, mulþumindu-se sã repete ºtiinþificã desfãºuratã la Roma drept
poporului român. Descoperirile ceea ce înaintaºi lor i-au învãþat ºi ,,actul de naºtere a poporului român’’
arheologice de la Turdaº din epoca anume cã geto-dacii scriau numai popor nou, întrucât geto-dacii
Neoliticã, în care cercetãtoarea Sofia cu alfabet latin ºi grecesc. Ei nu fuseserã, chipurile, nimiciþi sau au
Turmã descoperã 14 litere latine-mai amintesc nici de vestita Cronicã pierit.
vechi cu cel puþin 1.500 de ani decât Codex Rohonczi (448 de file), adusã Teza nouã a Academiei Române
scrierea pictograficã de la Tartaria, în þarã de autorul acestor rânduri este cã noi, românii, nu suntem din
nici mãcar nu sunt amintite; deºi aceste datând din sec. Xl-Xll, scrise cu plãmada etnicã a romanilor veniþi de
descoperiri au fost prezentate la alfabet, geto-dacic ºi în care la Roma, ci suntem continuatorii geto-
congrese internaþionale de cercetãtoarea Viorica Enãciuc a dacilor bãºtinaºi, autohtoni, ai aceluiaºi
antropologie ºi apreciate de vestitul descoperit menþionarea þãrii unitare popor mare condus de Burebista ºi
Schlimann. Populaþia ,,autohton㒒, a românilor, Dacia, numele unui Decebal, dar care ,,ºi-au însuºit, cu
cãci autorii primului volum din noul domnitor, Vlad ºi a mai multor timpul, cultura materialã ºi spiritualã
tratat evitã de multe ori sã o mitropoliþi precum ºi o întreagã romanã, foloseau limba latinã ca
aminteascã sub denumirea de ,,geto- singura limbã de comunicare ºi
istorie de peste un secol a românilor.
dac㒒, în cele douã epoci ale fierului, înþelegere’’(II, p. 160). ,,O trãsãturã
Arheologii ºi profesorii universitari,
este tratatã ca fiind compusã din triburi esenþialã definitorie a romanizãrii
aºa ziºii ,,ºtiinþifici’’, de la institutele
primitive, mai ales multe triburi. prezidã în dispariþia treptatã a
Aceasta, deºi Herodot vorbea numai de specialitate se fac cã nu existã graiurilor autohtone ºi înlocuirea lor cu
de ,,popoare’’, iar un arheolog vulgar, aceastã cronicã deºi, încã de la latina popular㒒, ,,schimbându-ºi astfel
într-o comunicare la Congresul sfârºitul anului 1983 s-au publicat în mentalitatea ºi însãºi fiinþa lor
internaþional de tracologie, þinut la revista de istorie ,,anale’’ fragmente etnic㒒(II, p.160).
Bucureºti în anul 1976, argumenteazã ºi comentarii din ea ºi despre ea. Autorii tratatului, asemuindu-ne
cã la Dunãrea de Jos, deci în spaþiul Dar, despre toate acestea ºi despre forþat populaþiei occidentale, se fac cã
nostru strãmoºesc de pe ambele multe altele cu alt prilej. uitã cã realitãþile din Dacia erau cu

13
DACIA
magazin nr.3 aprilie 2003

totul altele decât la populaþiile de pe imaginare neargumentate ºtiinþific, descoperirile arheologice, toate aratã
teritoriile Spaniei, Franþei sau Britaniei, preluate de la scriitori strãini, contrazise plenar dãinuirea poporului dac în þara
care au devenit neolatine. de felul argumentat cum prezintã în lui stãpânitã de Roma biruitoare. Deci,
acest tratat poporul geto-dac, în parte realitatea este cã în cursul celor douã
DACIA, PREZENÞÃ supus dominaþiei romane ºi cel liber rãzboaie de cucerire ºi dupã anexarea
VIE DE-A LUNGUL din afara graniþelor vremelnice ale unei mari pãrþi din Dacia la Imperiu,
ISTORIEI imperiului care, subliniazã autorii locuitorii bãºtinaºi nu au fost
noului tratat, ºi-a pãstrat, ºi sub exterminaþi ori alungaþi peste noile
Aici, în Dacia, exista un popor, dominaþie romanã, toate trãsãturile frontiere ci au continuat sã existe ca
poporul geto-dac, unitar, format de sale, tradiþiile ºi obiceiurile, inclusiv populaþie supusã, majoritarㅒ’(vol.
milenii, cu organizaþii politice statale limba maternã, cu influenþele de II p.139).
de secole, aflându-se într-un stadiu de rigoare; ceea ce se apropie de acea
stat centralizat cu puternice structuri realitate istoricã susþinutã pertinent de O TEORIE LÃMURITÃ,
politico-administrative ºi militare având marii enciclopediºti români, Bogdan CONTINUITATEA
monede, steaguri ºi steme distincte, Petriceicu Haºdeu, Mihai Eminescu,
cu o culturã materialã ºi spiritualã Nicolae Densuºianu, dr. Nicolae La pagina 143 din acelaºi volum
proprie, caracteristice lui. Un popor, Lupu, Prãtescu Voineºti, Nicolae se precizeazã: ,,Rezultatele obþinute de
într-un stadiu avansat de dezvoltare, Iorga, Simion Mehedinþi, Emil cercetarea arheologicã, mai ales în
cu o limbã unitarã de neam latin, latina Racoviþã, Mihail Sadoveanu, Lucian ultimii 50-60 de ani, demonstreazã fãrã
dunãreanã, forjatã de milenii, din ale Blaga, generalul Portocalã, George echivoc continuitatea masivã a geto-
cãrei numeroase cuvinte sunt amintite Cãlinescu, Dimitrie Gusti ºi dacilor în Dacia romanã. În spaþiul ºi
de Homer ºi Pitagora, limbã în care a nenumãratele Fundaþii ºi Asociaþii în timpul provinciei s-a constatat
scris ºi poetul latin Ovidiu, cu un nonguvernamentale ca ,,Noi Tracii’’, dãinuirea de aºezãri rurale ºi cimitire,
alfabet propriu. Un popor, cu puternice ,,Getica’’, ,,Renaºterea Daciei’’, obiceiuri ºi rituri funerare, persistenþa
sentimente naþionale de libertate ºi ,,Academia Dacoromân㒒, etc., a numeroase elemente de culturã
neatârnare care a dus chiar ºi sub precum ºi ,,Reînvierea Daciei’’ din materialã ºi spiritualã din timpul Daciei
dominaþia romanã aproape 100 de ani, New York este patriotul dr. Napoleon independente, deosebite de noile
lupte, rãzboaie pentru eliberarea sa Sãvescu, prin strãduinþa cãruia s-au forme de civilizaþie aduse de romani’’.
naþionalã care, în ultimele douã organizat pânã acum, la Bucureºti, 3 ªi asemenea concluzii, care niciodatã
decenii, înaintea pãrãsirii forþate de Congrese Internaþionale de Dacologie nu se gãseau în lucrãrile de istorie
cãtre romani a pãmântului Daciei þinute la Hotel Intercontinental, cu mari româneascã se aflã prezentate pe larg
nord-dunãrene, a ºi reuºit sã se rezonanþe interne ºi externe. în noul tratat de Istorie a Românilor.
descotoroseascã de armata ºi Astfel, spre deosebire de ceea ce Pe teritoriul rural al provinciei se
administraþia romanã. Cu un se scria în tratatele anterioare în lucrãri cunosc acum mai multe morminte ale
asemenea popor cinstit, viteaz ºi ºi tratate de istorie, cã noi români populaþiei autohtone majoritatea
rãzboinic, putea, sub dominaþia suntem o plãmadã etnicã a romanilor covârºitoare… Studiul ritualelor
romanã, sã înveþe ºi limba romanã, ºi coloniºtilor lor. Autorii volumului II funerare la geto-daci aratã cã aceºtia,
adicã latina cultã, dar în nici un caz, la din tratatul de istorie a românilor ca ºi alte populaþii din imperiu, ºi-au
stadiul la care se afla, nu este de subliniazã cã ,,s-a dovedit cã izvoarele menþinut sub romani principalele
închipuit cã ºi-a uitat limba, tradiþiile, narative, reliefurile Columnei lui Traian forme de înmormântare ºi anumite
obiceiurile ancestrale, ci a dãinuit prin (ºi ale lui Decebal, adãugãm noi), ºtirile credinþe religioase din epoca Daciei
afirmarea în istorie cu acelaºi nume epigrafice referitoare la trupele independente’’.(Vol.II, p. 146)
de daci, de Dacia, dar ºi cu altele, auxiliare formate din daci recrutaþi pe Asemenea aprecieri sunt fãcute ºi
printre care ºi vlahi, rumâni ºi, mai teritoriul provinciei în sec. II-III, pentru teritoriile geto-dacice
apoi de români. numele de persoane traco-dace din neocupate de romani. Astfel, la p.404
Toate teoriile ºi tezele autorului inscripþii, elemente de toponimie ºi a aceluiaºi vol.II se remarcã:
noului tratat de Istorie a Românilor cu hidronimie majorã, anumite tezaure de ,,Continuitatea tradiþiilor dacice este
privire la romanizare sunt presupusuri monede romane ºi, mai cu seamã caracteristice tuturor regiunilor

14
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin

neocupate de romani ºi ele se târzie, atestã nu numai legãturile cu nou… nici datele istoriei nici datele
manifestã deopotrivã în ocupaþiile ºi provincia Dacia ci ºi dãinuirea dacilor istoriei, nici examenul etnologic nu
activitãþile economice, în modul de în secolul al VI-lea’’(II, p. 447) confirmã tinereþea noastrã. Noi
organizare ºi în arhitectura aºezãrilor Prin aceste concluzii este suntem, în fond, geþi ºi daci, geto-dacii
precum ºi în unele produse de art㒒. recunoscutã ºi de cãtre Academia reprezintã unul din cele mai vechi
Despre populaþia liberã din Românã continuitatea neîntreruptã popoare autohtone ale Europei.
Moldova se relateazã: ,,Toate multimilenarã a unui brav popor, unul Acelaºi incontestabil adevãr îl sublinia
informaþiile pe care arheologia a reuºit dintre cele mai vechi popoare ale ºi reputatul om de ºtiinþã, Simion
sã le ofere, pânã acum aratã o Europei, precum ºi autohtonitatea Mehedinþi, când declara: ,,Noi românii
etnicã a poporului român. suntem locuitorii cei mai vechi ai
Pãcat, însã, cã aceste rezultate n-au acestui pãmânt al Daciei ºi anume
fost întãrite cu opinii pertinente ale unor unul dintre cele mai vechi popoare ale
istorici ºi filologi români de talie întregului continent’’…
europeanã ca ºi cu ale unor mari ,,Departe de a fi un popor tânãr,
personalitãþi ºtiinþifice de peste hotare început cu rãzboiul dacic, neamul
care s-au impus nu numai prin românesc îºi are originile sale cu mult
mãiestria concluziilor lor, ci ºi prin în trecut’’.
noutatea acestora. Cãci, iatã ce scria Marele nostru scriitor Mihail
marele nostru istoric Nicolae Iorga: Sadoveanu se declara pe deplin con-
,,Originea neamului românesc trebuie vins cã descindea din stirpa geto-
cãutatã în traci care au trãit aici cu dacicã.
mii de ani înaintea altor popoare ºi
aceasta ne dã dreptul de a ne MIHAIL SADOVEANU
considera pe noi, românii, singurii ºi BêTINAª
adevãraþii moºtenitori ai acestori AL DACIEI
Dacã cu trei copii locuri’’, relevând cã ,,Este vorba de
societate a dacilor liberi care un popor care, prin strãmoºii sãi îºi ,,Filologii autohtoni, chiar la
promoveazã în teritoriile de la est de are rãdãcini de patru ori milenare’’. începutul întemeierii statului nostru
Carpaþi vechile tradiþii ale civilizaþiei În contrast cu acei ,,ºtiinþifici’’, care independent s-au gândit sã afirme
dacice cunoscute din perioada preamãreau ocupaþia romanã a lui printr-un dicþionar latinitatea noastrã
anterioare cuceriri romane… Traian, de când s-ar fi ,,nãscut’’, ,,for- romanã, deci nobleþea noastrã, deci
Diferitele categorii de unelte ºi obiecte mat’’, chipurile, poporul român ºi de dreptul de a ajunge un mare ºi
de uz casnic, accesoriile vestimentare, când considerau cã începe istoria lui, puternic popor. Mãrturisesc cã nu
podoabele ºi vasele de lut se înscriu Iorga sublinia: ,,Se va porni nu de la înþeleg tot mai bine de ce e nevoie sã
în tipologia generalã a inventarului Traian, colonizatorul în Dacia, ci de la se dovedeascã latinitatea noastrã
culturii dacilor liberi’’, menþionându-se cele mai vechi popoare din care venim (romanã) exclusivã, deci nobleþea
aici neamurile dacice ale costobocilor de la acea rasã iliro-tracicã, întâia noastrã de la Roma, ca sã devenim
ºi carpilor, precum ºi un rege al cultivatoare a pãmântului, întâia un mare popor. Aº înclina sã mã
costobocilor pe nume Pieporus. creatoare de ordine politicã de la bucur mai mult de o origine geto-
(Idem, p.430-440). Cât priveºte pe Carpaþi-pânã la Arhipelag’’. Susþinând dacicã, întrucât aceºti vechi
dacii liberi din partea vesticã, în tratat multimilenara existenþã a poporului pãmânteni, geto-dacii, se bucurau de
se recunoaºte cã: Vestigiile român, ilustrul filolog George o reputaþie excelentã în lumea anticã,
arheologice din sudul Criºanei, ca cele Cãlinescu, în discordanþã cu cei ce pe când despre romani nu se poate
de la Arad ºi Cicir, de pe Valea abordau începutul istoriei românilor cu vorbi numai de laude. În sfârºit în ceea
Mureºului… Sântana-Arad ºi împãratul Traian, remarca: ,,Prin ce mã priveºte, mã simt onorat de a fi
Chiºineu-Criº, din bazinul Criºului Alb, penetraþia românã nu s-a nãscut un coborâtor din bãºtinaºii care erau sub
constând din cuptoare de ars popor nou, ci un popor foarte vechi s-a oblãduirea vechiului nostru rege-
ceramicã, olãrie de facturã romanã modificat prin înrâurirea altuia mai Burebista’’.

15
DACIA
magazin nr.3 aprilie 2003

Poetul naþional român Mihai Emi-


nescu se considera ºi el descendent al
marelui ºi viteazului geto-dac: ,,Era un
popor brav, acela care a impus tribut
superbei împãrãtese de marmurã a
lumii: Roma. Era un popor nobil, acela
a cãrui cãdere te umple de lacrimi, iar
nu de dispreþ ºi a fi descendentul unui
popor de eroi, plin de nobleþe, de amor
de Patrie ºi libertate, a fi descendentul
unui asemenea popor n-a fost ºi nu va
fi ruºine niciodat㒒.
Existenþa etnicã a poporului român,
cultura lui materialã ºi spiritualã nu
începe aºadar, cu înfrângerea lui
Decebal ºi cu victoria împãratului
Traian, moment trecãtor în istorie, ea
nu începe nici cu istoria geto-dacilor,
pãrinþii autohtoni ai poporului român,
cum s-ar putea considera. ,,Dacã vrem
sã vorbim de continuitate- sublinia dupã
o cercetare atentã a vechimii noastre,
Mircea Eliade - ia trebuie cãutatã la
un nivel mult mai adânc decât cel
circumscris de istoria geto-dacilor, a
daco-romanilor sau a descendenþilor lor,
românii. Cãci cultul lui Zamolxis la fel
ca ºi miturile ºi simbolurile care stau la
baza folclorului religios al românilor, îºi
au rãdãcinile într-o lume de valori
spirituale care precede apariþia marilor
au fost atraºi de universul fascinant Subliniind aceeaºi vechime ºi
civilizaþii ale Orientului Apropiat ºi ale
al cercetãrii istoriei noastre multimi- continuitatea multimilenarã a poporului
Mediteranei. De aceea, începutul
lenare. Subliniind vechimea autohtoni- român, istoricul francez Albert Ar-
istoriei noastre este cel ancestral,
tatea ºi continuitatea multimilenarã a mand, în anul 1936, aprecia: ,, Acesta
precum preciza Nicolae Densuºianu:
poporului nostru, remarcabilul om de (poporul român) este unul dintre cele
,,Istoria noastrã nu începe cu Herodot
ºtiinþã ceh Jiulius Jung conchidea: mai vechi popoare ºi cel mai frumos
iar ceea ce afirma <<pãrintele istoriei>>
,,Consângenitatea vlahilor sau exemplu istoric de continuitate a
despre daco-traci se referea la o
românilor de astãzi cu strãbunii lor neamului, fie cã e vorba de traci …,
perioadã târzie a istoriei noastre. de geþi sau de daci, locuitorii
Homer ºi rãzboiul troian erau un punct daci de dinainte de 2000 de ani o do-
pãmântului românesc au rãmas
de reper, dar înainte de Homer ºi mai vedeºte în chipul cel mai convingãtor,
aceeaºi din Epoca neoliticã, era pietrei
înainte de greci a existat o civilizaþie uniformitatea înfãþiºãrii lor exterioare,
ºlefuite pânã în zilele noastre, susþinând
anterioare celei elene, al cãrui leagãn nu numai trãsãturile feþei ºi felul astfel printr-un exemplu poate unic în
s-ar afla la Dunãrea de Jos’’. pãrului, ci chiar ºi portul pe care istoria lumii, continuitatea unui neam’’.
poporul l-a pãstrat neschimbat, aºa Poate tocmai de aceea, când
ISTORICII STRÃINI ªI cum ni-l aratã nemuritoarele figuri ale Badea Cârþan pleca din þarã,
DACIA învinºilor, ostaºi daci ce se gãsesc pe admirând columna lui Traian ºi a lui
monumentele de artã ridicate pentru Decebal de la Roma italienii au strigat
La aceeaºi concluzie ajung ºi preamãrirea învingãtorului lor, Traian. uimiþi: ,,Doamne! A coborât un dac
numeroºi oameni de ºtiinþã strãini care Non datur saltus in natura!’’. de pe Columnã!’’
16
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin

POLEMICI
Cu cîþiva ani în urmã trezindu-
ne puºi la zid de condeiul unui
stimabil istoric purtãtor de fustã,
am încercat sã ne apãrãm
trimiþând un drept la replica
ziarului în care au apãrut acuzele
cu pricina. Cum însã în România
noþiunea de Drept la Replicã este
doar o jalnicã sintagmã aplicabilã
dupã cum vor toanele sau
interesele unora demersurile
noastre repetate au fost în zadar.
Nu ni s-a publicat ºi nici nu ni s-a
rãspuns nimic. A fi bãlãcãrit ºi
jignit în presa româneascã fãrã a
avea elementarul drept la
apãrare este o practicã frecventã
a unor ziare ºi unor
contemporani condeieri de
seamã. Astãzi dupã atîta timp
avem ocazia sã-i rãspundem
public.
Ironia ºi cinismul cu care
«ilustra» ºi-a picantat zvârlirea în
mocirlã a istoriei noastre ne-a
fãcut ca dreptul la replicã sã fie
unul dur. Pudicilor nu le
recomandãm lecturarea acestui
rãspuns.

REVOLTA MINCIUNII împotriva unor pagini din istoria “istoricã”, de ce nu va-þi ridicat, cu
ISTORICE SAU OASELE acestui popor cu care noi românii demnitate împotriva comuniºtilor
NU ÞIN DE FOAME
ne mândrim; mã refer la daci. atunci, când îi ridicaþi în slãvi?
Tovarãºã profesoarã M-am gândit care sã fie cauza sau Nu a-þi fost d-voastrã aceea
Zoo Petre Kakarakis cauzele acestei refulãri istorice, a care din Tovarãºe a-þi devenit
acestei uri care nu o mai puteþi Doamna Consilierã principalã a
Vã cer scuze dacã nu ºtiu exact stãpâni, urã împotriva istoriei preºedintelui României ºi aþi
numele d-voastrã, fanariot, de neamului nostru, a neamului care v-a promovat o istorie odioasã, în care
fatã… mare,  dar cum au trecut hrãnit în ultimii 70 de ani, al neamului Bucovina, Þara Herþei, sudul
secole de când a-þi fost într-o care v-a lãsat sã ocupaþi poziþii Basarabiei, Moldova, Insula
asemenea posturã , nu cred cã o universitare atât în timpul ªerpilor au reprezentat în mintea
sã vã supere prea mult. comunismului cât ºi dupã, a dumneavoastrã bolnãvicioasã,
Am citit articolul compus, de neamului care v-a lãsat sã ajungeþi trãdãtoare, teritorii strãine
“geniul” d-voastrã istoric, apãrut în pe cele mai mari culmi politice, cã României, ºi cu o simplã iscãliturã
Observatorul cultural din sã-l dispreþuiþi. le-aþi dat altora, aºa cum fanarioþii,
28.08.01 ºi trebuie sã recunosc cã Dacã într-adevãr nu a-þi fost o rudele d-voastrã de sânge, au mai
de mult nu am mai vãzut aºa o urã oportunistã în cariera d-voastrã fãcut-o în istoria noastrã?

17
DACIA
magazin nr.3 aprilie 2003
Nu a-þi fost d-voastrã Tovarãºa trecutului ºi refuzul agresiv al ruºinea nu este parte a apanajului
care, prin cunoºtinþele “istorice” democraþiei“. A vorbi despre de simþãminte a tovarãºei istorice.
deþinute a-þi participat, nu de mult, trecutul frumos al poporului nostrum -Tovarãºea îºi mãrturiseºte
la adunarea de la Mãrãºeºti unde descoperim cã înseamnã misticism, „sentimentele“….ostile ce i le
naþiunea românã a fost batjocoritã înseamnã o piedicã împotriva trezeºte chiar ºi cuvântul de „statul
spunându-i-se c㠓Oasele nu þin de democraþiei! Asemenea prostii nu dac centralizat“...Ce cauþi
foame”? Unde jertfa eroilor naþiunii poþi sã le auzi decât citind articolul dumneata în România tovarãºea,
noastre a fost pângãritã, ridiculizatã tovarãºei profesoare „de istorie“ a dacã acestea îþi sunt sentimentele?
tocmai de “aleºii naþiei”? sãracilor români, ex-consilierã a Ce doreºti, de la noi, sã ne uitãm
Tovarãºa istoricã, cum de nu vã României, cea care ºi-a adus aportul istoria, sã ne fie ruºine cã am avut
este fricã sã umblaþi pe stradã, între la distrugerea acestei þãri cum nici un rege mândru ºi viteaz ca
românii pe care-i dispreþuiþi aºa de un alt fanariot nu a îndrãznit s-o facã Burebista? Cu fanarioþii vrei sã ne
mult? Chiar credeþi cã vârsta, cu înainte. mândrim, tovarãºea istoricã?
stigmatele ei sã vã fi schimbat aºa -Tovarãºea „aude“…..ºi ºtiþi de -Tovarãºea este „alergic㓅la
de mult fizionomia încât sã fiþi de unde…din presã, despre faptul cã s-a ridicat, în România, la
nerecunoscut? Congresul de Dacologie… Orãºtie, o statuie de bronz, de 4
A-þi vândut un sfert de þarã la -Tovarãºea „vede“ ….la TV1 metri înãlþime, lui Burebista. Nu
strãini, a-þi intoxicat cu minciuni emisiunea despre acest eveniment, poate sã priceapã de ce s-a ridicat
creierele tinerilor care au crezut în ºi…. se revoltã de „nu-i vine sã-ºi aceastã statuie unui mort de mai
“românca” lor, profesoarã de istorie creadã ochilor“ cã cineva bine de 2050 de ani. Nu a fãcut
a neamului, ºi tot nu vã liniºtiþi. îndrãzneºte sã vorbeascã frumos acest lucru nimeni înainte. Da este
Dar sã ne întoarcem la rândurile despre trecutul acestui popor daco- adevãrat cã aceasta este prima
profanatoare, scrise de D-voastrã român chiar în …România, în þara statuie ridicatã regelui dac
Tovarãºa Kakarakis Petre Zoo: unde Ea încã mai controleazã Burebista, în þara lui în care s-au
- „Burebista, contemporanul opinia unor oameni „de culturã“. ridicat statui la toþi cotropitorii de
nostrum“, un titlu care ne face sã Emisiunea este interzisã. Un tânãr moment, numai lui nu. Cu istorici
credem cã cineva intenþioneazã sã cinstit ca prezentatorul Eugen ca tovarãºea, care cred ca „Oasele
ne prezinte ceva interesant despre Ovidiu Chirovici este umilit, speriat nu þin de foame“ am ajuns sã
trecutul glorios al înaintaºilor noºtri. de prietenii tovarãºei. Norocul nu ridicãm statui la niºte cotropitori
Dar, ne înºelãm ºi descoperim un i-a surâs, cel puþin în cazul romani (lui Traian), la niºte fanarioþi,
articol de batjocorã la adresa prezentatorului, Tovarãºei ex- la niste beþivi (vezi statuia lui
acestui trecut. Autoarea în loc sã consilierã a poporului român. Suborov, care s-a înecat într-un râu
facã un atac la idée se rezumã la un -Tovarãºea “mãrturiseºte”…. adânc de 5 centimetri!), la niºte
atac la persoanã. Tovarãºa cã se ocupã doar de un deceniu, genii ai rãului (Lenin ºi Stalin).
Kakarakis Zoo Petre nu ne spune de 10 ani, de acest subiect, dacii -Tovarãºa mãrturiseºte cã i se
de ce, din punct de vedere ºtiinþific citindu-i doar pe greci. Ce o fi lezã ….“opþiunea” care-i
este greºit sã ne mândrim cu Dacii împiedicat-o sã se ocupe mai mult? “afecteazã ºi stiinþa ºi politica”, în
ca strãmoºi dar îi amestecã pe daci Lupta ei împotriva comunismului? momentul în care aude vorbindu-
cu comuniºtii cu fasciºtii ºi face o Lupta ei în amputarea graniþelor se de daci, de Burebista.
peltea veninoasã, paranoicã de nu þãri? Când nu de mult i-a -Tovarãºea Kakarakis Zoo
ºtii ce sã crezi. Nu uitã sã-l caracterizat pe basarabeni Petre, crezi cã te-am putea auzit
menþioneze, aºa, în treacãt, chiar ºi „românofoni“ (iubitori de români) spunând vreodatã: „Sunt mândrã sã
pe Hitler , cã numai niºte antisemiþi nu s-a aºteptat ca aceºtea sã-i fiu româncã“?
se pot gândi la daci, ne sugereazã, riposteze cu mândrie: Tovarãºe Nu-i aºa cã e de râs? Sau poate
ºtiinþifica “istoricã”. consilierã, Noi suntem Români, nu de plâns.
- „Mistice revelaþii asupra strãini iubitori de români. Dar MALUS DACUS

18
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin
Împlerea Parlamentului ºi a funcþiilor cu noi fanarioþi de provenienþã proaspãtã, falsificarea
vieþii intelectuale ºi politice a poporului prin capete de formaþiune hibridã, incapabile de o activitate
intelectualã, toate acestea se impun vederii; autohtonul simte cã nici limba, nici înclinãrile, nici
maniera lui de-a vedea nu pot fi reprezentate de cranii c-un dram de creier, supus la ramolisment.
Studii craniscopice comparative ar fi de folos, ºi tineretul Facultãþii de Medicinã ºi-ar câºtiga un
merit comparând încãperea cubicã a unui craniu în adevãr daco-romanic cu strâmtoarea acelor
scorburi gãunoase în cari rezidã sterilitatea intelectualã ºi perfidia partidului roºu.
Mihail EMINESCU

BUREBISTA
Contemporanul nostru
Misticele revelaþii asupra trecutului ºi refuzul
agresiv al democraþiei
îi pot fi atribuite lui Burebista, ar
trebui sã mã bucur. Ar trebui sã
depãºesc reflexele ostile pe care mi
le suscitã încã orice iniþiativã care
aduce cât de cât cu celebrarea a
2050 de ani de la întemeierea
statului dac centralizat si
independent din 1980. Aº putea-o
face de dragul lui Burebista, care a
fost, sunt convinsã, un mare rege,
poate nu chiar de 4 metri dar
oricum… Numai cã aceleaºi mo-
tive care îmi stârneau alergia în
1980 mi-o stârnesc ºi azi, cu
T circumstanþa agravantã cã atunci
indicaþiile de partid erau
constrângãtoare ºi imperative, în
Picturã inspiratã de un articol din „Adevãrul“ al lui C.T. vreme ce acum e vorba de liberul
Popescu. Nici o referinþã din partea noastrã la tovarãºa. consimþãmânt al unei opþiuni care
afecteazã ºi ºtiinþa ºi politica, într-
Am aflat din presã cã Bucureºtiul acordã altcuiva decât fostei un mod cu care mã aflu într-un
au gãzduit al doilea Congres nomenclaturi, dar care acum se profund dezacord.
Internaþional de Dacologie ºi cã adresa, de nu-mi venea sã cred Mai întâi, despre ºtiinþã. Temele
acest congres s-a încheiat cu ochilor, unui brav român de dincolo susþinute la congresele obiºnuite, fie
dezvelirea unei statui înalte de 4 de Ocean, dr. Napoleon Sãvescu, ele de istorie sau de chimie
metrii, închinate marelui rege get. iniþiatorul congreselor succesive de molecularã, sunt, de regulã, teme,
Am vãzut ºi o parte din dacologie. noi, care propun spre omologare,
emisiunea pe care postul public de Ca una care mã ocup de mai ipoteze inedite în câmpul ºtiinþific
televiziune România 1, postul cu bine de un deceniu, printre alte propriu congresului respectiv.
cea mai mare audienþã, a teme, ºi de analiza izvoarelor Congresul care s-a desfãºurat
consacrat-o acest eveniment, greceºti referitoare la geþi ºi daci, recent sub auspiciile celui mai mare
cãruia i-a acordat la o orã de vârf, ºi care am ºi scris un text, pe care dintre regii Traciei, are, dimpotrivã,
tot creditul ºi onorurile pe care nu-l neg nicicum, despre importanþa particularitatea de a reânvia
Eugen Ovidiu Chirovici rareori le reformelor politice ºi militare care exclusiv teme ºi argumente
19
DACIA
magazin nr.3 aprilie 2003
aparþinând preistoriei: nu preistoriei Acest avocat ardelean dintr-o de competenþa mea sã decid, dar
Daciei, cum s-ar putea crede, ci familie în care studiul istoriei ºi al rezultatul final al acestei enorme
preistoriei ºtiinþei istorice înseºi. lingvisticii era expresia fervorii întreprinderi savante este absolut
Pentru cã, fãrã excepþie, ce s-a patriotice, o tradiþie pe care nepotul ameþitor.
spus acolo, cel puþin aºa cum sãu de frate, Ovidiu Densuºianu, o Teza care organizeazã aceastã
rezultã din relatãrile presei, face va ilustra cu distincþie, se va stabili, giganticã întreprindere este aceea
parte dintr-un trecut metodologic dupã studii juridice la Sibiu, în cã patria de origine a civilizaþiei
pe care am fi avut dreptul sã-l Vechiul Regat, aducând importante europene se aflã în aripa carpato-
considerãm apus mãcar din 1927, servicii istoriografiei critice dunãreanã, inima unui imperiu
anul de apariþie al monumentalei româneºti în curs de cristalizare: preistoric al pelasgilor, care s-ar fi
sinteze Getica. O protoistorie a lucreazã ani buni în arhivele din întins pânã la Oceanul Atlantic, în
Daciei, cea mai importantã operã Viena ºi Budapesta, precum ºi Italia Egipt ºi Asia Anterioarã, în Balcani
a lui Vasile Pârvan. ºi Croaþia, aducând în þarã docu- ºi în Peninsula Italicã, poate chiar
Cum ar primi oare opinia mente majore ºi elaborând o în America. Câteva postulate îi
publicã din România un congres monografie despre rãscoala lui îngãduieºte sã concentreze
despre flogistic, sau despre Horea – pe care Iorga o preþuia nenumãrate dovezi în jurul acestei
perpetuum mobile? Fãrã îndoialã, superlativ, ºi care i-a adus premiul fantaste ipoteze, pe care o
oricine a trecut cât de cât prin vre- Academiei Române, al cãrei mem- profesoarã de-a lungul celor 1200
o ºcoalã ar zâmbi cu indulgenþã, în bru corespondent era. Dincolo însã de pagini fãrã cea mai micã ºovãire:
vreme ce o televiziune mai alertã de orice arhivã, de orice document mai întâi un euhemerism absolut,
decât celelalte i-ar menþiona autentic sau autentificabil. care îl face sã creadã cã orice
lucrãrile la ªtirile pe scurt, între Densuºianu a nutrit o vreme de nume de erou legendar, de
anecdota cu personajul care ºi-a decenii o pasiune secretã pentru divinitate sau chiar de monstru este
fãcut înmormântare de viu ºi „ Dacia Preistoricã“, consacrându-i numele istoric al unei fiinþe umane
recordul internaþional la bãut tot mai mult din energia ºi care a trãit cu adevãrat, a fãptuit
limonadã. Dar, fiindcã e vorba de cercetãrile sale. Rodul acestei lucruri însemnate si a ajuns astfel
strãmoºii noºtri daci, ºtirea a împãtimite reconstituiri avea sã fie sã fie nemurit de urmaºi, aºa încât
devenit brusc solemnã, subiect de tomul de 1200 de pagini, tipãrit Osiris ºi Prometeu, ciclopii,
talk-show ºi de comentarii aproape în întregime în 1912, când hiperboreii sau Dochia sunt
elogioase. autorul lui se stingea din viaþã. înzestraþi cu o istoricitate niciodatã
Istoria acestui flogistic aparte Pentru acest opus magnum, pusã sub semnul întrebãrii: în al
care e teoria despre Dacia multã vreme tãinuit, autorul a citit, doilea rând, cã numele antic al
pelasgicã-din care descind aproape fãrã nici un dubiu, tot ce se putea Dunãrii era Okeanos, ceea ce îi
toate argumentele în jurul cãrora s-a citi la finele secolului XlX, ºi încã permite sã strãmute în preajma
organizat Congresul domnului mult deasupra: texte antice Istrului nenumãrate fapte ºi încã ºi
Sãvescu, e destul de lungã ºi chiar medievale, lucrãri de arheologie ºi mai multe legende din sursele
interesantã, din perspectiva unui paleontologie, dicþionare ºi tratate antice: în al treilea rând, cã tot ce
studiu despre construirea dar ºi cele 21 de enorme dosare tradiþia greacã le atribuie pelasgilor,
mitologiilor istorice. Ea e de tradiþii folclorice culese în urma ca ºi tot ce tradiþia târzie ºi anticã
prefiguratã în generaþia lui unui chestionar pe care îl adresase le atribuie goþilor, se referã la geþi
Eminescu, el însuºi inventator, cu tuturor comunitãþiilor rurale ºi la daci: în fine, dar nu ºi în ultimul
romanticã fervoare, al câtorva teme româneºti din Vechiul Regat, din rând, cã etimologia se poate baza
care vor face carierã, cu deosebire provinciile austro-ungare, din pe orice fel de asonanþã, drept care
în sensul unei viziuni dacice aparte Balcani ºi Basarabia. Abundenþa Meduza ar fi varianta greacã a
a morþii, ºi cu studiile lui Hasdeu, rãspunsurilor se datora mai ales pelasgo-daco-românescul Mãtuºa,
amestec de intuiþii fulgurante ºi de entuziasmului cu care învãþãtorii de Titanii ar însemna Taþii, ca ºi
extrapolãri inacceptabile. Dar la sate au reacþionat la solicitarea Tartaros, care e de fapt acelaºi
adevãratul ei erou rãmâne, în lui. În ce mãsurã chestionarul însuºi, cuvânt puþin schimbat. Delos vine
generaþia urmãtoare, Nicolae pe de-o parte, zelul nestãvilit al de la românescul deal, ºi tot aºa:
Densuºianu. respondenþilor ºcoliþi, pe de alta, e pe acest înºelãtor temei Iovan
20
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin
Iorgovan este o ipostazã a lui Her- I.C. Drãgan, sã devinã zeloþi a Punctul de pornire al oricãrui
cule – Iovius, Toma Alimoº e un acestei revelaþii mistice, al cãrei delir sistematic despre un trecut
moº eroizat, rând pe rând titanii ºi crez este istoricitatea imperiului încãrcat de glorii este de sigur, o
ciclopi, chalzbi ºi arimaspi, geþi ºi pelasgo-dacic, transcede cu mult enormã frustrare; dar odatã ce
dacii devin doar ipostaze ale benignele obsesii ale diletanþilor, cãrþilor compensatorii li s-a
strãmoºilor. Desigur, noi le suntem care descifreazã fantast inscripþii de substituit agresiunea compensatorie,
cei mai direcþi ºi mai legitimi nedescifrat pentru cã este un pregul de toleranþã abstractã faþã
moºtenitori, dar, aflaþi la sursa manifest politic. Intermitent acest
de abstracþiuni ºi idei este irevocabil
tuturor faptelor de civilizaþie de pe manifest a fost instituþionalizat, nu
depãºit. Orice idee în numele cãreia
continentul european, de la doar, cu un umor involuntar de
cioplirea pietrei la astronomie ºi cãtre Institutul de Istoria P.C.R. ci a curs nu numai cernealã ci ºi sânge
filozofie, ei devin ºi precursorii ºi mai de mult, atunci când, inocent trebuie sã fie tratatã politic
tuturor neamurilor ºi civilizaþiilor proaspãt rector legionar al nu academic de aceea ce îi era
europene. Abia târziu, grecii ºi-au Universitãþii din Bucureºti P.P. eventual îngãduit lui Densuºianu,
mai construit o identitate culturalã Panaitescu îi telegrafia omagial lui asupra cãruia doar recenzile sau
din membra disiecta ale marii tradiþii Hitler pentru al asigura pentru cã în comentariile ironice ale comunitãþii
pelasgice: abia ºi mai târziu romanii fine, România s-a dezbãrat de academice (vezi reflecþia lui Iorga
au pornit dinspre vest spre soare- ataºamentul sãu tradiþional faþã de despre multele ipoteze ,,curioase’’
rãsare ca sã refacã în sens invers Roma decadentã ºi-ºi aflã energiile ale „Daciei preistorice“) puteau
drumul regal al marelui imperiu la izvorul proaspãt al tradiþiei exercita o cenzurã de altminteri
pelasgic pornit din Carpaþi. Orice tracice. Când Dr. Sãvescu, publicã postumã, nu trebuie sã le fie îngãduit
profesionist al istoriei antice e o carte ,,Nu suntem Urmaºii contemporanilor noºtri. Cine
cuprins de sfârºealã citind acest Romei’’ sã înþelegem oare altceva? încearcã sã substituie mitologii exal-
text. Obiect al unei revelaþii mult Bietul Densuºianu era un biet tante unei evaluãri critice cumpãnite
mai mult decât al unei cercetãri produs tardiv al ªcolii Ardelene, ale a trecutului le induce românilor o
chiar dacã împrumutã aparatul cãrei opere majore le descoperise
falsã conºtiinþã naþionalã ºi istoricã.
exterior al cercetãrii, ,,Dacia în parte el însuºi ºi nu nega impactul
Îndãrãtul misticelor revelaþii asupra
preistoric㒒 este în mod evident, o civilizaþiei Imperiului asupra
creaþie din specia nutologiei istorice provinciei Dacia, încerca doar sã-i trecutului se ascunde invariabil
livreºti dar ºi a delirului sistematic. gãseascã precedente în impactul refuzul agresiv al democraþiei ºi al
Antichitatea, cu cât mai civilizaþiei pelasgo-getice asupra libertãþii. Cine le propune românilor
îndepãrtatã, cu atât mai misterioasã întregului continent. Dar, în anii statutul de victimã perpetuu
ºi mai ispititoare, a avut ºi va conti- zbuciumaþi de ascensiune a ignoratã, chiar persecutatã a
nua sã aibã parte de iluminaþi, unii extremei drepte elogiul barbariei ºi istoriei, cine le cultivã bovarismul
mai blânzi, alþii mai agresivi, care refuzul Romei decadente exprimã si autocompasiunea, îi îndeamnã de
râvnesc sã-i dezlege dintr-o datã în termeni istorici refuzul fapt sã se creadã nu egalii ci
toate tainele, de la discul de la democraþiei ºi exaltarea violenþei, superiorii ignoraþi al tuturor
Phaistos pânã la secretul aceastã perversiune a devenit parte celorlalte neamuri ºi sã presupunã
piramidelor. Pe de altã parte, stiinþa integrantã a tracomaniei. În timpul cã, de vreme ce în trecut ei i-au
secolului al XlX a fost obsedatã învãþat pe toþi, totul, nu mai au acum
dictaturii ceauºiste ºi în posteritatea
pretutindeni în Europa de tema de învãþat nimic. Nu mã îndoiesc
directã a acesteia, argumentul
patriei primitive a civilizaþiilor, cã Burebista a fost cel dintâi ºi cel
echivalent academic al Edenului, tracic, survine la apogeul naþional,
comunismului ºi trãdeazã imediat mai mare rege al tracilor cum îl
Iudeo-creºtin.
refuzul valorilor democratice numea un decret cam linguºitor de
Dar ceea ce a fãcut ca mulþi
europene, nombrilismul trufaº ºi altfel, dintr-o cetate greacã ce o
docþii, ºi mai ales semidocþi de la
Popescu Puþuri ºi Pavel Coruþ la agresiv care se exprimã nu doar aduse sub stãpânirea lui. Dar nu
cenaclul juriºtilor, Titu Maiorescu ºi prin exaltarea identitãþii proprii, ci cred cã atât e de ajuns nici mãcar
de la Doctor Sãvescu la Nicolae ºi ºi, sau mai ales, prin refuzul celuilalt pentru a-mi înþelege trecutul, cu atât
Ilie Ceauºescu, la C.V. Tudor ºi la ca identitate legitimã. mai puþin pentru a-mi hotãrâ viitorul.

21
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin

Primul regat din Istorie de Adrian BUCURESCU


Istoria lumii a început la gurile muntoase, s-a acoperit de codri. lungul marilor cãi de penetraþie
Dunãrii, acum aproape opt milenii, în Încãlzirea s-a produs în faze, ale continentale: râuri, câmpii, poieni ºi pe
rãstimpul pe care specialiºtii îl numesc cãror durate au putut fi evaluate ºi cale maritimã. Pentru toþi arheologii,
neolitic. Tot ce a fost pânã la cei dintâi datate, ºi care au supus Europa unei neolitizarea Europei Centrale, de la
iniþiaþi din lume, Poseidon ºi Kleitho, succesiuni de clime: preborealã Rin pânã în Panonia ºi pânã la þinuturile
poate fi considerat preistorie, o luptã (8.200-6.700 î.e.n.), borealã(6.700- reci ale Nordului, apare ca o prelungire
fãrã preget a oamenilor de a se lu- 5.600 î.e.n.) Atlanticã (5.600-3000). a neolitizãrii balcanice. Relativa
mina, de a descoperi, dar atît. Istoria, De când cu prima încãlzire, omogenitate a mediului, împãdurit dar
cu toate consecinþele ei ce rãsunã aproape pretutindeni, oamenii au fertil graþie loessului, explicã masiva
pânã astãzi pe toatã planeta, aici a pãrãsit peºterile ºi adãposturile de colonizare înfãptuitã cu regularitate
început, printr-o revoluþie de aceeaºi stânci, pentru a se instala în colibe, începând din mileniu al VI-lea î.e.n.
forþã cu Evul Astral, cãruia îi suntem adesea grupate în tabere pe malurile pînã în cel de-al V-lea î.e.n.
contemporani. râurilor. Severa arheologie aratã limpede
A fost cu certitudine o intervenþie Neoliticul desemneazã ansamblul cã, pe la mijlocul al VI-lea î.e.n., în
venitã din depãrtãrile cerului, fiindcã culturilor a cãror economie a trecut nordul peninsulei Balcanice, la gurile
numai astfel poate fi explicatã trezirea de la stadiul de vânãtoare ºi de cules, Dunãrii, a apãrut primul regat de la
Europei din somnul de gheaþã în care la cel de agriculturã ºi de creºtere a planeta noastrã, care, dupã lupte
dormise, inconºtientã de menirea ei pe
Pãmânt. În fine, ceasul ei bãtuse.
Pentru descâlcirea tainelor care
încã mai înconjoarã începuturile culturii
ºi civilizaþiei europene, urmele lãsate
de îndepãrtaþii noºtri strãmoºi ne stau,
bogate, la dispoziþie, iar arheologii le-
au ºi întocmit deja o destul de exactã
cronologie.
Peleoliticul a acoperit o parte
îndelungatã a timpurilor glaciare. Dar,
cam cu 15.000-10.000 ani î.e.n.,
gheþarii din Miazãnoaptea Europei ºi
din Alpi au început a se retrage,
scoþând la ivealã solul ºi, în câteva
milenii, continentul a luat aspectul pe
care îl are încã ºi acum sub cerul arc-
tic. Dupã topirea gheþurilor, a crescut
ºi nivelul mãrilor, scufundând vechile
þãrmuri , izolând Marea Britanie ºi alte Poseidon ºi Kleitho
ostroave ale Europei, fãcând sã
pãtrundã apele, uneori în profunzime, animalelor, mai precis, la starea de crâncene, s-a impus în întreaga
de-a lungul vãilor. În vremea încãlzirii, producãtori. Mutaþie profundã, cu Europã, în Asia ºi în Africa, formând
etajarea zonelor climatice a crescut: urmãri imense ºi care marcheazã o o nemaipomenitã împãrãþie.
cea mediteraneanã, temperatã, a accelerare atât de decisivã în evoluþia Unde, în lume, s-au mai descoperit
devenit subtropicalã, cea sub- civilizaþiei, încât a fost, în mod curent, statuetele Sfinþilor Împãraþi Poseidon
carpaticã centralã a ajuns temperatã denumit㠄Revoluþia Neoliticã“. ºi Kleitho, fondatorii Imperiului Atlant,
º.a.m.d. Zonele ecologice s-au Neolitizarea a cuprins uimitor de afarã de România? Cu aceste douã
prefãcut în acelaºi ritm: savana repede întreaga lume a Balcanilor ºi statuete de lut, cunoscute sub
saharianã s-a ofilit, câmpia eurasiaticã a Mãrii Egee. O colonizare rapidã a denumirea de „Gânditorul ºi Femeia
a trecut în mare parte de la tundrã la lãrgit terenul de expansiune la periferia lui“, este limpede cã ne aflãm pe
stepã, Europa de Apus ºi de acestei zone întinse. Apoi, dincolo de drumul cel bun, care duce la izvoarele
Miazãnoapte, cea a masivelor ea, o colonizare treptatã a extins-o, de-a curate ale istoriei…
23
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin

Al IV-lea Congres Societatea Dacia Revival împreunã cu


revista Dacia Magazin, organizeazã un concurs
Internaþional de destinat studenþilor de la facultãþile de istorie,
arheologie, filologie. Participanþii la concurs
Dacologie vor trimite un material scris (documentar,
reportaj, analizã, eseu, etc.) având ca subiect
În zilele de 19-20 iunie 2003, la Sala Ronda a DACII, istorie limbã continuitate, tradiþii.
Hotelului Intercontinental din Bucureºti, se va Materialele vor fi trimise la redacþie sau la
desfãºura cel de al IV-lea Congres Internaþional comitetul de organizare al celui de-al IV-lea
de Dacologie “Tartaria - 2003”, consacrat în spe- Congres Internaþional de Dacologie „Tartaria
cial primului mesaj scris din istoria omenirii ºi nu 2003“, pe adresele de e-mail
numai. La Congres sunt invitaþi toþi cei interesaþi în tiberiu62@yahoo.com ºi nunub@mail.recep.ro
preistoria spaþiului Carpato-Dunãrean, istorici, Cele mai bune lucrãri vor fi premiate dupã
arheologi, filologi, etnologi, sã participe cu lucrãri cum urmeazã
inedite, bazate pe descoperiri arheologice ºi Premiul I 5.000.000. lei
documentãri istorice, cercetãri ºi studii
Premiul II 2.000.000. lei
interdisciplinare, care sã contribuie la o mai bunã
înþelegere a originii ºi istoriei poporului daco-român. Premiul III 1.000.000. lei
Rezumatele comunicãrilor ºtiinþifice se primesc, Câºtigãtorii vor primi de asemenea invitaþii
pânã la data de 15 aprilie 2003, numai în format la Congres, ocazie cu care li se vor înmâna
electronic, sub formã de dischetã (preferabil) ºi premiile în cadru festiv.
dactilografiate la douã  rânduri, fãrã sã depãºeascã
2 pagini, ulterior urmând a fi trimise ºi lucrãrile (max.
8 pagini) - pe adresa:
VIZIONA-ÞI !!!
 -E-mail: tiberiu62@yahoo.com PROGRAMUL DE
 - Prin poºta: Tiberiu Fraþilã, Str. Teiul Doamnei
nr. 17, Bl. 38, ap. 13, sector 2, cod 722461,
TELEVIZIUNE
Bucureºti. „DACIA TV” .
 -Telefon de contact: 0722-229.829 PE CANALELE DE TELEVIZIUNE
În zilele de 21-22 iunie ac., se organizeazã o QUEENS CANALUL 57 QPTv
excursie la Tartaria, judeþul Alba, unde se va dezveli DUMINICÃ SEARA : 17-18 P.M. - LUNI
un monument închinat primului mesaj scris gãsit în SEARA : 18.30 P.M.-19.30 P.M. MAN-
spaþiul carpato-dunãrean. În 22 iunie, la Costeºti, HATTAN CANALUL 34 VINERI 11.00-
judeþul Hunedoara, va fi organizat un spectacol. 1130. Conþinutul acestui program este
Se pot vizita cetãþile dacice de la Costeºti, Blidaru pe gustul tuturor vârstelor ºi
ºi Sarmisegetusa. preferinþelor: muzicã uºoarã, muzicã
Informaþii suplimentare despre acest Congres
popularã, momente vesele, informaþii
ºi lucrãrile prezentate la precedentele congrese pot
politice ºi economice din þarã ºi
fi gãsite accesând pagina din internet:
www.dacia.org   comunitatea româno-americanã.
Comitetul de organizare a celui de al Informaþii la telefon: (718) 361- 6451
IV-lea Congres e-mail : stefancelmareorg@aol.com
Internaþional de Dacologie “Tartaria -
2003” Studioul de televiziune „DACIA TV“,
 Preºedinte: dr. Napoleon Sãvescu stã la dispoziþia publicului pentru filmãri
 Secretariat ºtiinþific: ºi editãri de casete video, la evenimente
 Prof. dr. Augustin Deac
 Prof. Viorica Enachiuc deosebite cum ar fi nunþi, botezuri,
Conf.dr. Gheorghe Iscru aniversãri.

25
DACIA
magazin nr.3 aprilie 2003

Vorbim ºi scriem în limba lui Eminescu, în limba Vãcãreºtilor, în limba de-a pururi
a strãmoºilor DACI

ELEGIA UNEI FRUNZE PELASGEEA


Pe un caldarâm, sub ape, ªi ieºi din casa vieþii
lâng-o gurã de canal, cu-Get mândru ºi ferice Fu un semn din tot înaltul
ºade-o frunzã n’gânduratã; cãci ºi Dacã-i este firea printre stele – licurici.
veºtedã, timid, banal. arc de munþi, rumân îºi zice. Furiºându-se aici,
  ªarpe ALB din Casa ALB.Ã,
ªi sub vânt, mãturã vreme, Tu ! din amintiri, o mie începu poveºti sã toarnã
ce o mânã înspre duzã, te visezi ºi azi reginã … dintr-o cupã cu arnici.
îºi aduce ea aminte; Hai, priveºte umbra vieþii
- Stai, parºivã Cãlauzã … ce-a trecut în paraginã ! ªi la gura sobei, iarna,
    printre trosnetul de crengi,
cu respect ºi demnitate Este drept cã vara toatã un pahar Gama.ie legi
poartã-te de vrei cu mine ! ai privit Cupola Vieþii SÂN din GEEA, SÂN-GE ROªU,
De stejar, mi-s fiica primã în stejarul cel de tainã
sã ne amintim de Moºu …
rãsãdit în centrul pieþei …
ºi nu soi de fiºte-cine. Deapãn-o de poþi s-o dregi !
 
 
Vrei sã ºtii, ca luare aminte
Verde, mândrã ºi suavã, unde tu, mugur pe ramuri Ca o boare ce strãluce
eu am stat falnic pe ramuri te nãscuºi în primãvarã sus pe cerul înstelat,
ºi privit-am bolta n’treagã într-o curte, lângã geamuri ? Domni, Domniþe - au stat la sfat
stãpânind surate neamuri.   ºi-au jurat în kin pe Soare,
  Aflã dar, aleasa sorþii, El sã fie Domnul MAR-E
Briza asprã, zile ude tu, pãstaie de arþar ºi-n ªTER.GA.R l-au botezat.
ba chiar ºi prin trãsnet mare, ce-ai zburat la ceas de varã
eu trecuta-m toatã toamna precum rodul, în zadar ªo RUT-eancã îmbujoratã,
ca un sol; biruitoare.   ªu-un PeLeG mândru la stat,
  pe o stradã pustiitã au zidit în LUNG ºi-n LAT,
Astãzi, Doamna de mã zvârle de cãldurile lui iunii, o împãrãþie ALBÃ,
printre pietrele plouate, vânt rebel cu praf de stele Douã DELTE pe o SALBÃ,
e semn cã destinul face îþi fãcuºi culcuº Cununii
CASTA LETA s-o aflat.
jocul firii blestemate !  
  între douã frunze late
de stejar, bãtrân cât lumea PE-LIN ALB, ªU-V-OI de stele,
De mã vei purta pe mine
rece, galbenã ºi tare, te-aciui la vreme caldã US.TUR.OI cu treiºpe C,
demn ºi sfânt, precum Achile, sus pe ram ! Înaltã-i culmea …! Grâu cu miere, asta E
am sã mor n’pãcatã-n cale. ªi þi-ai zis: fiicã de rege ! Viaþa noastrã ce nu piere
  te-ai chemat: aleasa sorþii, chiar de ai stropi cu FIER-E
Aºadar, Marita …Uza ochii tãi privirã roata Lumea plinã de mistere.
cu respect ºi fãrã grabã toatã piaþa Frumuseþei …
poartã blând, însemnul vieþii ;   Joacã, joacã … ºi-au jucat-U
ce n’plini o crudã soartã Înaintea ta se duse CÃLUª – MANà ALBÃ, VIU
rând pe rând, frunzã de frunzã, în pântec, ca s’aþiu
 
fãrã surle ori tambaluri, G.e.R.MEN dalb cu ochi albaºtri,
ºi cu fruntea sus mã pierde,
precum strop de rouã-n buzã … coborâþi din Sfinþii aºtri,
în dans, clipocit de ploaie,  
prin canale desfundate unde calci nu e pustiu.
Nu fi tristã surioarã,
drept, regina de gunoaie. lasã loc mãcar în moarte;
  veºniciei, modestia Toate s-au fãcut ãst varã
- Vai de tine frunzã dragã ce în viaþã n’avui parte. chiar LA-ªUR.Ã, lângã RÂU,
ce te þii „pãun de ras㓠  unde au încins un brâu
care ieri, pe vremea asta, Tace riga prãbuºitã, ªapte sate – ªapte braþe,
Neantului îi fui mireasã… amintirile-i sunt goale ; toate legate cu aþe,
  De te vrei mãreaþã frunzã ALB cu ROªU ca un F.RÂU.
Fãrã surle, fãrã rugã, nu te crede fiºte-care ….
ci seninã ºi sfioasã
Ea, paºi pragul Vestirii, Gheorghe Bârdan Raine, 01-02.FEB.2003
suflet tânãr de Crãiasã! 2/3 Ianuarie, 2002. Gheorghe Bârdan

26
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin

Vorbim ºi scriem în limba lui Eminescu, în limba Vãcãreºtilor, în limba de-a pururi
a strãmoºilor DACI
De la Nipru pânã-ncoace
DOINA ADAPTATÃ Din Boemia-n Balcani
Peste miile de ani
De la Dunãre la Nipru Venea hoarda cea flãmânda. Din Tatra pânã la Cipru
Numai daci cu ochi de tigru. ªi mureau pe rând în goanã De la Dunãre la Nipru!
Din Boemia-n Carpaþi Din sãgeþi de daci, cu panã Cine crede cã o ºtie
Numai neamul celor daci Se-auzea din munþi strigând Ar fi bine sã o scrie
Înºutiþi ca florile Buciume rege chemând ªi-ar gãsi paºii ce-ºi fac
Când sãrutã zorile,   Sensul mersului de dac
Din Carpaþi pânã în Tatra - Decebale, maiestate, Dus din Sarmisegetusa
Aºezându-ºi veºnic vatra Scoate-þi oastea din cetate Ca prin poezie muza.
Peste lume fãcând semn ªi împrãºti-o prin þara  
Scris pe piatrã ºi pe lemn Toþi duºmanii ca sã-i piarã  
În peceþi la Tartaria   (dupã Doina
Ca sã afle omenirea De la Dunare la Nipru de Mihai Eminescu)
Cã am fost primii aici Din Boemia la Cipru
Ca în furnicar furnici. Din munþii crescuþi pe aur
Fugãrind din calea lor ªi-n câmpiile lui Faur ICOANA DACICÃ
Tot duºmanul migrator, Sã se ducã peste ape
Neam de dac pânã-n Dania Din câmpia de la Tapae Pe Daci, poþi sã-i cunoºti de pe
ªi de acolo pânã-n glia Pulbere ãi praf sã iasã Columnã,
Apelor mediterane Sabia când îi reteazã Mai bine, însã, în oricare stat.
Înspumate ºi tirane Corbii sã le ciuguleascã Acolo, oamenii în ei adunã poveºti
Nu din numele lui Remus Ochii sã nu mai priveascã ªi Os de Domn ne-ngenunchiat.
Ci din vãile din Hemus Cã nu i-ai chemat sã vinã
ªase stâlpi ai cerului În cetatea ta divinã Pe fruntea lor, ca matca unor râuri,
Ziditori misterului Lãsatã de Deceneu Prin cer ºi mare, ori prin mari castane,
ªase ape înspumate Sã nu se prãvale-n greu Cobori cu mânjii gândului, în frâuri,
Care ne sunt dace toate Cheamã-þi oastea ta din munþi Pe munþi primari ºi câmpii bãlane.
ªase munþi cu chip ca Omul Ai strãbunilor pãrinþi
Surianul, Kohainonul Sunã buciumul sã ºtie
Dave-n care -ºi face omul Cã-n cetate e urgie
Drumeagul þi se sprijinã de case
Steag de dac în chip de zeu Cã de vei muri, cetatea
Bineþe dând, cu glas de lemn, molcom.
Cel ales de Dumnezeu. Se va risipi cu moartea
Zãvozii intrã-n piele mieroase,
Stãpânind prin lege, geþii, ªi din þara ta-n pieire
Înfrãþiþi cu tirageþii Vor rãmâne cimitire Simþind aproape de bun om.
Ce-ºi aveau pe ape mersul Numai vorba ta ºoptitã
Sã cuprindã universul Va ramâne auzitã
Peste ei Zamolxe Bunul Peste veacurile toate În teascuri mari, de piatrã, prin ocoale
Stãpânind prin legi ca Unul Pânã dincolo de moarte Cu vorbele mustind prelung,
Dând pãmântului puterea Cã de-or sta aici strãinii Bãtrâni cu pletele de in, domoale,
Sã-ºi gãseascã învierea Vor lãtra la lunã câinii La taina boabelor, tiptil, ajung.
Împotriva morþii care  
Nãpustea venind cãlare Veºnic Gaia sã-i ascundã
Cãlcind totul în picioare Pe cei ce-i primesc sub grindã Zeiþe simple, în cãmeºi prelungi,
Din hotare în hotare Pe strãinii, fii de Remus Acopãr apele cu cergi mâþoase.
  În cetaþile lui Hemus, În cântec te-mpletesc, încât ajungi
De la Dunãre la Nipru   Sã crezi cã-n ii or sã te coase.
Negura creºtea sinistru Îndrãgi-i-ar ciorile
ªi de-acolo înapoi ªi spânzurãtorile
Veneau hoardele ºuvoi Cã de vin vor sã rãmânã Pe deal ºi lunci, lin se prelinge
Sã se-aºeze pe la noi. Sã-þi facã dava pãgâna ªuvoiul turmei de mioare.
Cum veneau cãlari pe ºa Toatã Dacia s-o sfârme Blând, peste toate Ceru-ºi ninge
Toate-n cale spulbera Sub copite ºi în arme Azurul, razele de soare.
Pânã-n Alpii cei golaºi Sã îþi fure grânele
Sub copite de gonaºi Aurul ºi minele.
Mâncând carne sângerândã Dar istoria se-ntoarce Petriºor CIOROBEA
27
DACIA
magazin nr.3 aprilie 2003

Scrisori de la cititori

Stimatã Redacþie represalilor. Mã bucurã în acest


context curajul dumneavoastrã de
Am privit cu bucurie apariþia odatã ºi odatã adevarata istorie a a-i înfrunta pe iubitorii de romani ºi
primului numãr din Dacia Magazin. neamului. Când vãd valul de aºa zis de istorie trunchiatã ºi falsificatã.
Cu bucurie dar ºi cu tristeþe în importante descoperiri ºi Avem nevoie de aºa ceva, pentru
acelaºi timp. Eram aproape sigur, comunicãri fãcute de arheologii ºi cã dacã nu ne vom cunoaºte
ca aceastã apariþie este una istoricii clujeni care ne inundã de-a adevãrata identitate degeaba vom
meteoricã. Nu speram sã vãd un dreptul în ultimele luni, mã pãtrunde în Europa. Personalitatea
alt numãr. Poate de teama cenzurii, îngrozesc. Pentru ei existã romanii ºi importanþa neamului nostru se va
poate de teama cã din motive ºi gata. Pentru profesorul Ioan Piso dilua în interesele diferitelor puteri
financiare o apariþie aºa de romanii cotropitori sunt niºte idoli sau conjuncturi politice, ca vinul în
explozivã va fi ceva unic. Dar ºi îi ridicã în slavã de câte ori are apã. La mulþi ani Dacia Magazin.
surprizã ºi de data asta numai ocazia. ªi dacã nu are ocazia ºi-o Fiþi drepþi ca ºi gorunii de la
placutã fãrã urmã de tristeþe a sosit fabricã singur. Cunosc mulþi istorici Sarmisegetusa. Generaþiile viitoare
odatã cu numãrul 2. Sã vã dea care râd pe la spatele sau de vor fi fericitele beneficiare ale muncii
Dumnezeu sãnãtate ºi bucurii aºa inepþiile pe care acesta le debiteazã voastre.
cum ºtiþi ºi voi sã daþi oamenilor un dar din pãcate nu au curajul sã Dr.Rapolteanu Nicolae
licãr de speranþã cã vor cunoaºte spunã lucrurilor pe nume de teama Cluj-Napoca

Stimate Domnule Doctor Sãvescu Domnilor


Trecând prin ºcoalã, am avut diferiþi
profesori de istorie ºi limba romanã,
latinã înainte de romani. Puneam
întrebarea cum au reuºit populaþiile
redactori
toþi învãþându-mã acelaºi lucru când neocupate de romani din arealul þãrii
venea vorba despre originea noastre sã înveþe limba cotropitorilor
poporului ºi limbii româneºti: cã ne care nu i-au cotropit. Mare mirare Apariþia publicaþiei Dacia
tragem de la Râm! Am fost învãþat mi-a fost când am primit lucrarea, Magazin a fost pentru mine un
cã lexicul limbii române e format nota 4! Nu mi-a venit sã cred, am eveniment fericit printre
majoritar din cuvinte latine ºi câteva luat 4 din cauzã cã am folosit multe urâte care fac chipul
cuvinte „dacice“, ºi cã noi suntem expresii ca „eu cred c㓠ºi „pãrerea zilelor noastre. Sunt
singurul popor dintre toate popoarele mea e cã“. În replica profesoara,
latine care am pãstrat cele mai cercetãtor ºtiinþific, doctor în
mi-a spus ca sã scriu prostiile astea biochimie, iar formaþia mea
multe similaritãþi cu limba latinã. De în alte pãrþi ºi sã pierd timpul altcuiva
ce, nu ºtiam, poate suntem noi mai nu al ei. profesionalã m-a fãcut
încuiaþi. Citind scrisoarea deschisã adresatã sensibil încã de la începutul
Toate bune ºi frumoase pânã când de dr. Napoleon Sãvescu tineretului carierei la problemele legate
într-o zi, un prieten mi-a spus despre român, am avut impresia cã asist la de istorie, scriere ºi limbaj.
„Noua teorie“. I-am spus cã e nebun
ºi cã vorbeºte prostii, eu ºtiind „bine“
o lecþie de istorie adevaratã ºi parcã Îmi iubesc poporul ºi þara ºi
îl vedeam pe autorul acesteia mã bucur nespus de eforturile
Istoria poporului român. A doua zi explicându-ne la tablã ce ºi cum sã
mi-a dat o carte, „Noi nu suntem
învãþãm despre trecutul strãmoºilor
pe care le faceþi pentru a rosti
urmaºii Romei“, citind puþin
noºtrii. Cu toate cã nu vreau sã-mi adevãrul, doresc sã fiu alãturi
introducerea m-a fãcut curios ºi-am de dumneavoastrã ºi sã vã
terminat cartea în câteva zile. N-am supãr profesorii aºa cum este scris
fost convins imediat, problema în avertisment am citit acele rânduri sprijin dupã puterile mele de
trebuind aprofundatã mai mult. Am din scrisoare. ªi dupa ce le-am citit « nespecialist » în domeniu.
încercat sã-mi împart noile percepþii am devenit mult mai mândru de Vã felicit din suflet pentru
cu profesorii de la ºcoalã dar nimeni originea pe care o are poporul din ceea ce aþi fãcut pânã acum ºi
nu mã lua în serios ºi mi-o retezau care fac parte ºi de înalta civilizaþie vã urez ca pe mai departe sã
scurt: „N-am timp de prostii, trebuie a strãmoºilor noºtrii daci. Vã
mulþumesc domnule Sãvescu. bãtãtoriþi drumul plin de
sã îmi predau lecþia“. La o lucrare hârtoape al istoriei noastre.
de Limba Românã, la care trebuia
sã scriu despre primele scrieri Cu stimã Vã rog sã primiþi expresia
româneºti „Letopiseþele“ ºi cap. Bogdan Deac deosebitei mele
„De la Râm ne tragem“ mi-am scris elev în clasa a XI-a la Liceul consideraþiuni.
pãrerea cum cã noi ºtiam limba Sigismund Toduþã din Deva. Dr. Mihai Zamfir
30
nr.3 aprilie 2003 DACIA
magazin
Scrisori de la cititori

Stimate Domnule Doctor Sãvescu cu TRUE BORN (= veritabil,


autentic nãscut, bãºtinaº).
Vã sugerez sã îl invitaþi la iminentul
Prin amabilitatea Domnului Profesor i se va zice Ostrogot. Cãci, încã din
Congres ºi pe Haral Harmann
Augustin Deac mi-a parvenit DACIA cele mai vechi timpuri, noi am numit
(Belgia), care la un congres inter-
magazin nr. 1/2003, am citit cu foarte în mod obiºnuit, Get, iar de cãtre
naþional având ca tema originea
mare interes articolul Dv. Intitulat Latini i s-a zis Got.“
scrierii (Milano 1999) a indicat
Scrisoare deschisã adresatã Nu este oare aceasta o dovadã
Tartaria, fãrã sã ºtie cã aceastã
tineretului Român. elocventã a faptului cã despre
localitate se aflã în þara noastrã.
Vã felicit ºi-mi permit sã mai adaug seminþia Getã se interzisese oficial sã
Cu stimã.
ºi eu un detaliu: legiunea zis-romanã se mai vorbeascã, spre a se Maria Criºan
care a acþionat pe teritoriul Olteniei a „justifica“ folosirea sintagmei de
fost formatã preponderent din arabi, TERRA INCOGNITA pentru þara
evrei ºi marocani. locuitã de GETO-DACI? Desigur cã Stimatã redacþie
ªi acum, tot-întru lãmurirea unui da- da, ºi acesta ºi pentru cã cel ce
tum de vãditã importanþã pentru scrisese despre Geþi ºi scrierea Am trãit pânã acum cu
istoria strãmoºilor noºtri geto-daci strãveche fusese un roman– înþeleptul speranþa cã mãcar câþiva
(i.e. sciþi-pelasgi-etrusci-valahi- chestor CATO MAJOR (234–149 români de bunã credinþã vor
cimerieni), este ca subst. GOT este î.e.n.) care, în lucrarea sa ORIGINES avea curajul sã arate lumii
unul ºi acelaºi lucru cu subst. GET, din care la noi s-au pãstrat infime întregi cine am fost ºi cine ne
fiind vorba, de fapt, de una ºi aceeaºi fragmente, la nordici ceva mai multe, sunt pãrinþii. Slavã Domnului!
seminþie. Iatã una din nenumãratele afirmã deschis cã scrierea la Geþi este Sunteþi formidabili! Felicitãri!
surse cunoscute mie, în ultimii ani, cu mult mai veche decât întemeierea Am „devorat“ cãrþile apãrute la
demnã de toatã stima: este vorba de Romei „cãci Geþii cântau faptele de Editura Obiectiv-Craiova
arhiepiscopul upsalez Joannes vitejie ale eroilor lor, în ode scrise, condusã de Eugen Delcea, apoi
Magnus Gothus (1498-1542), care, acompaniaþi la flaut, ceea ce la romani am descoperit revista Dacia-
magazin ºi pluteam de fericire ºi
în tratatul sãu, HISTORIA DE OM- a avut loc mult mai târziu“; de subliniat
mândrie, asemenea unui orfan
NIBUS GOTHORUM cã Roma s-a înfiinþat în 753 î.e.n.
care ºi-a descoperit pãrinþii
SUEONUMQUE REGIBUS, Oare profesorii care predau cursuri dupã o perioadã mare de timp.
cartea I, Cap.23, subliniazã: „Atât de izvoare greco-romane nu cunosc Sunt învãþãtor de meserie ºi nu
autorii mai vechi, cât ºi cei de mai aceste adevãruri de culturã ºi m-am împãcat cu modul în care
dincoace, susþin cã Goþii sunt o civilizaþie getã, sau le neagã din rea- manualele ºcolare prezintã
seminþie pur geticã. DIO credinþã, precum romanii cam istoria poporului nostru
CHRYSOSTOMUS, de pildã, ºi-a dintotdeauna?! E dureros de (denaturat ºi succint), aproape
intitulat tratatul lui de istorie „DESPRE neromânesc, ºi într-un caz ºi în cã nu mai existãm ca naþiune.
FAPTELE ªI RÃZBOAIELE celalalt. De multe ori spuneam elevilor
GEÞILOR. Apoi, Jordanes, pe Stimaþi cititori, substratul getic al limbii mei cã, va veni timpul sã
aceiaºi îi numeºte când Goþi, când române este ºi al altor limbi, al celor demonstrãm lumii cã românii au
Geþi; nu mai puþin, Paulus Diaconus, zis romanice, dar ºi al celor anglo- existat, existã ºi vor exista în
în lucrarea sa VIAÞA LUI saxone, mai ales engleza, cãci, în ciuda tuturor vicisitudinilor, cã
NARSES. ªi apoi, eu, dacã, dupã afara cuvintelor care denumesc pe toþi neamul nostru îºi are originea
multã experienþã pe care am membrii unei familii, care sunt fonetic ce se pierde în negura timpului.
acumulat-o, sunt îndreptãþit sã depun identice, ºi unelte agrare, care acum Acum pot sã le spun liniºtit cã
vremea a sosit.
o mãrturie, atunci o depun pe aceeaºi: denumesc ºi piese în tehnica
Eu spun Ostroget, aºa cum se informaþionalã de performanþã, inter-
Cu respect învãþãtor Aurel
obiºnuieºte, de când lumea, sã se alias plugul–regãsim ºi expresia GET- Huºtiuc -Botoºani
spunã la noi, ceea ce, de cãtre latini, BEGET, pe care lexicoanele o traduc
31
DACIA
magazin nr.3 aprilie 2003

O DESCRIERE A POPOARELOR MÃRII


Cu aceastã desemnare se face format din peleseþi (filistini), zekeri, cade în acei ani din alte motive).
referinþã la diferite populaþii ºekeºi, dauni sau danai, dupã ce a Trecerea lor a dat cu toate acestea
provenite din regiunea egeo- semãnat distrugere în Anatolia, Siria ocazie la declanºarea unei crize
balcanicã care s-au vãrsat asupra ºi Cipru, a fost oprit de faraonul care era de fapt de ordin intern (so-
Orientului Apropriat ºi asupra Ramses III în 1190 î.d.Hr. Filistinii cial ºi politic) ºi la creerea unui gol
Egiptului, la sfârºitul epocii de bronz, ºi zekerii s-au stabilit pe coasta în care s-au introdus alte populaþii
poate ca o repercusiune a invaziei palestinianã. (kaskei ºi apoi frigienii în Anatolia,
„dorice“ ºi a nãvalei domniilor Rolul polilor mãrii la sfârºitul armaii în Siria) ºi aºa numitele
miceniene. Un prim grup, format din fazei istorice ºi arheologice a epocii popoare de munte descendente din
eqweºi (ekveºi sau ahei), tereºi, de bronz a fost des exagerat, dar
Zagros.
lukka (licieni), ardani, ekleºi a fost oraºe costale ca Ugarit au fost
oprit de faraonul Marenptah în jurul distruse de ei, ºi cu greu au fost Luminiþa Sava
anului 1225 î.d.Hr. Un al doilea grup, împinºi pânã la capitala hititã (care Florida, U.S.A.,

ARHEOLOGIE: DEªERTUL DÃRUIEªTE UN TEMPLU NECUSNOSCUTÃ ANSA


(ANSA) - CAIRO - Cine ºtie câte secrete din Cairo, arheologul a mizat ºi a câºtigat. la luminã ºi care îl aratã pe Nectanebo într-o
milenare ascunde deºertul Saharei poziþie de ofrandã de terenuri unei divinitãþi
egiptene, ca de exemplu dispariþia forþelor Aproape de malul lacului sãrat din Bahrein, locale criocefale (cu cap de berbec).
armate ale lui Cambise, despre care legenda Gallo ºi colaboratorii sãi au descoperit
spune cã au fost dispersate printre urmele unui templu lung de 20 de metri, “Problema noastrã acum este sã ducem
nisipuri, poate din cauza unei furtuni, în construit între 380 ºi 360 înainte de aceste blocuri în locuri sigure, unde vântul
timp ce mergea spre nord, dupã cum Christos., de faraonul Nectanebo I, din a care bate tare în aceastã zonã, sã nu
povesteºte Herodot. Din când în când, 30-a dinastie, ultima dinastie a regenþilor biciuiascã ºi sã strice acele culori” - spune
enorma întindere de nisip face cadou egipteni. Dinastiile care au urmat au fost Paolo Gallo. “Nu avem mijloacele necesare
cercetãtorilor tenaci câte unul din acele persane, macedonene ºi apoi telemace pentru a transporta obiecte atât de grele,
mistere. (pânã la Cleopatra VII, regina egipteanã care fac sã se scufunde roþile camioanelor
cea mai celebratã în timpurile moderne.) în nisip . Am sã încerc sã cer ajutor forþelor
Aºa se face cã în aceste zile, deºertul a Bahrein înseamn㠄douã mari“ ºi poate armate.”
încredinþat resturile unui templu extrem de indicã prezenþa unui alt mare lac, în spatele
rar, de acum 2400 ani, arheologului italian dunelor care marcheazã limita occidentalã Gallo nu spune cã este îngrijorat pentru
Paolo Gallo, de la Universitatea din Torino, a „Marii mãri de nisip“ - un mit pentru toþi viitoarele finanþãri de care are nevoie
fondatorul în 1997 a Centrului Misiunii cei pasionaþi de deºertul, care se întinde pentru a putea sã continue sãpãturile
Arheologice Italiene din Alexandria, Egipt. spre sud pentru alþi 1500 de kilometri. pentru a recupera întregul cadou fãcut de
deºert, adicã alte pãrþi ale templului care
Gallo a abandonat pentru un moment Pe timp ce sãpãturile continuau, din nisip sunt ascunse.
sãpãturile pe care le fãcea pe insula Nel- a ieºit un patrimoniu neaºteptat situat la
son, aproape de Abuqir, unde a gãsit 140 km sud-est de oaza Siwa, unde se afl㠓In antichitate, Bahrein era o micã oazã, a
urmele unei fortãreþe fondate de coloniºtii un ºantier arheologic interesant. Nimeni cãrui nume geografic este ‘Imespep’,
lui Alexandru cel Mare ºi resturile umane n-a suspectat prezenþa unui templu atât importantã pentru traficul de caravane care
ale marinarilor care l-au ajutat pe amiralul de important. Templul fost dedicat lui Nec- lega oaza „Siwa de oaza Bahareya“,
englez sã-l învingã pe Napoleon Bona- tanebo - domnitor care controla delta adaugã arheologul. „Nectanebo I a
parte. De acolo, Gallo s-a îndreptat spre Nilului ºi care taxa pe oricine care venea susþinut construcþia templului pentru a
unul din punctele cele mai neospitaliere din marea Mediteranã. Lui Nectanebo, valoriza oazele occidentale ale Egiptului ºi
ale Saharei. care era o versiune localã a zeului Amon, pentru a îmbunãtãþi legãturile de caravane
„Amon care fortificã“, i s-a dedicat un cu valea Nilului. Templul a fost abandonat
Ajutat de o primã finanþare particularã sanctuar, în partea inferioarã a templului, în epoca bizantinã, când caravanele s-au
primitã de la industriaºul torinez Massimo la care se ajungea prin trecerea printr-o redus ºi oaza n-a mai fost locuitã. Acum e
Foggini (al cãrui nume, împreunã cu a fiului salã susþinutã de ºapte coloane. datoria noastrã sã-l valorizãm ºi suntem
sãu Jacopo, este legat de descoperirea din entuziasmaþi s-o facem, chiar dacã
întâmplare anul trecut, în altã zonã a Protejate de milenii de nisip, culorile condiþiile de muncã nu sunt deloc uºoare“,
Saharei egiptene, mult mai la sud, a unei reliefurilor ºi a desenelor au rãmas bine conclude Gallo.
peºteri cu graffiti ºi desene preistorice) ºi conservate, dupã cum se vede în (ANSA).
cu ajutorul logistic al ambasadei italiene fotografiile blocurilor care au fost scoase 17/02/2003 18:19

32
HOTEL INTERCONTINENTAL
BUCURESTI
Bucharest’s first international

hotel provides its guests with

the level of service and comfort

that comes hand in hand with

the name InterContinental.

Three quality restaurants offer

a choice of international and

traditional Romanian cuisine.

Recently renovated meeting

facilities and a fitness centre,

comprising a heated indoor

pool, a sauna and a beauty

clinic, all add up to touches of

luxury not so easily found in

this part of the world.

4 Boulevard Nicolae Balcescu Bucharest 1 Romania 70121


Tel: +40 21 310 2020 | Fax: +40 21 312 0486 | E-mail: bucharest@interconti.ro
"Columbia" from Branzeni
Zig-zag at Bacho Kiro Animal
Thracia sketches in
France & Spain
30000
Cuciulat Horse
Amulet from
20000 Mitoc

15000 Madona from


11000
Cosauti
Gaura Chindiei
9000 Cuina Turcului UBAID CULTURE
Schela Cladovei
8000 Vinca Writing in Tartaria
6000 Cucuteni
7000
5000 4004 Writing
3200 in Sumer
Starceva
Turdas 3000
UR
Bolan Cumelnita and Hamangia 2700
Imhotop
SAMARRA SUSA PYRAMIDS
ceramic 2500
ceramic
2300
Lai Tzu MINOS
Zamolxis PHENICIA
Burebista Pytagoras 1500
Caesar
44 550 1250
432
TROIA
101-106
Socrates, physician of Zamolxis
Decebal, Traian

În contextul descoperirilor de referinþã ale arheologiei mondiale, aceastã curbã a preistoriei spaþiului carpato-danubian
îºi defineºte fãrã tãgadã locul pe care vechea civilizaþie a strãmoºilor noºtrii îl ocupã în istoria lumii,

Preþ: 10.000 lei, Pentru strãinãtate: 1.5USD

S-ar putea să vă placă și