Sunteți pe pagina 1din 33

cmyk

COLOR

nr. 27 decembrie 2005 DACIA


magazin

SUMAR

Scrisoare deschisã Columna vãzutã altfel Tainele tãbliþelor


pag. 1 • Vladimir Brilinsky de la Sinaia
…? pag. 16 • Adrian
Cine pupã poala lui Bucurescu
Traian pag. 22
• MALUS DACUS
pag. 4 Epopeea mistificãrii istorice la
Crãciun Sarmisegetusa
Avanpremierã cu – vechi cuvânt dacic Regia
dreptul în „Anul • Napoleon Sãvescu • T. V. Bãdescu
Decebal“ pag. 19 pag. 25
pag. 5

SCRISOARE DESCHISÃ
PREA FERICITULUI TEOCTIST
Patriarhul României
ºi
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
Decembrie 09 2005

În calitate de fondator ºi ºi a organizat ºi suþinut pâna acum ce în ce mai mult acþiunile noastre.
preºedinte al Societãþii “DACIA ºase ediþii anuale ale Este elocventã, în acest sens,
REVIVAL” (“Reînvierea Daciei”) de CONGRESULUI INTERNAÞIONAL desfãºurarea - în vara acestui an, în
la New York, organizaþie dedicatã DE DACOLOGIE la Bucureºti ºi Bucureºti, la Hotelul Intercontinental
studiului ºi aplicaþiilor în domeniul patru în Statele Unite ale Americii - a ediþiei a 6-a a Congresului
istoriei vechi a României, supun sub patronajul Institutului de Internaþional de Dacologie, la care
aprecierii Prea Fericirii Voastre o Teologie Ortodoxã din New York, a s-au prezentat peste 100 de
problemã româneascã de acutã ridicat pe teritoriul României , în comunicari ºtiinþifice, audiate de
importanþã ºi urgenþã, în care opinia ultimii cinci ani trei monumente: peste 1600 persoane.
Bisericii Ortodoxe Române este statuia regelui” Burebista” ( Oraºtie La încheierea lucrãrilor acestui
hotãrâtoare. jud. Hunedoara), “Niculae Congres participanþii au solicitat în
Dupã cum se ºtie, organizaþia Densuºianu” ( Densuº, Tara unanimitate, ca în anul 2006
noastrã deþine un numãr de 6 filiale Haþegului, jud. Hunedoara), Congresul sã fie dedicat
în România ºi 5 în alte þãri ale lumii “Primul mesaj scris din istoria comemorãrii a 1900 de ani de la
în care existã o semnificativã omenirii” ( Tãrtãria, jud. Alba). moartea regelui dac Decebal, erou
emigraþie româneascã. “DACIA Între membrii prestigioºi ºi activi al luptei de neatârnare a strãmoºilor
REVIVAL” este posesoarea unui ai acestei organizaþii se numãrã zeci acestui pãmânt, luptãtor neînfricat
impresionant ºi foarte solicitat site pe de profesori universitari, cercetãtori împotriva cãderii þãrii sale sub jugul
internet (“www.dacia.org”), publicã pluridisciplinari, arheologi, istorici, legionarilor romani ºi sub sceptrul
revista “DACIA MAGAZIN” (cu filologi, preoþi, sute de cadre unuia dintre cei mai mari prigonitor
desfacere româneascã ºi didactice din învãþãmântul mediu, al creºtinilor, Nerva Traian Augustus.
internationalã), este proprietara studenþi ai universitãþilor din În contrast, Ministerul Culturii ºi
staþiei de televiziune din New York România, USA, Canada, Italia, Cultelor a hotãrât sã dedice naþional
“Dacia T.V.”, sponsorizeazã Germania, Spania, Franþa, ºi internaþional Anul Românesc 2006
emisiunea saptaânal㠓NOAPTEA Macedonia, Australia ºi un larg “personalitãþii împãratului roman
ALBASTRÔ de la Radio România public românesc, care apreciazã din Traian, cuceritorul Daciei”.

1
DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005
Punctul nostru de vedere, supus Vatican. În sprijinul acestei caracteristicilor idiomului iniþial.
aprecierii publice româneºti, pleacã revendicãri se aduceau: Faptul cã limba românã veche
de la realitatea cã, potrivit datelor 1. argumentul relativei asemãnãri (probabil identicã cu forma strãbunã
istorice din însãºi sursa Latinã, dintre limba românã ºi cea latinã, cea a dialectelor aromâneºti), la o analizã
cotropirea, jefuirea ºi colonizarea dintâi fiind, pasãmite, urmaºa limbii mai atentã, prezintã un net caracter
Daciei (fie ºi doar a 14%! din legionarilor romani(?!) cantonaþi pe conservativ (de elemente lexicale, de
teritoriul ei ) au fost rezultatul unei 14 % din teritoriul Daciei “Pre- flexiune ºi fonologie) este un
acþiuni de agresiune externã, de Romane”(!), argument, în ultimã instanþã,
invadare a pãmânturilor noastre 2. argumentul învingerii dacilor hotãrâtor. Existã acute premise pentru
strãmoºeºti. de cãtre legiunile ºi cohortele romane, identificarea acestui idiom mai vechi
Prin “celebrarea unui invadator” care a dus la sugestia stârpirii dacilor decât latina de pe Tibru, cu limba
(indiferent care ar fi numele acestuia) ºi limbii dacice. Aceastã limbã a fost vorbitã de intinsa populaþie geto-
în locul logicei comemorãri a luptei declarat㠓necunoscut㔠ºi gonitã cu dacã (din teritoriul actualei Slovacii
eroice de auto-apãrare, poporul nonºalanþã, farã nici un temei pânã dincolo de Nistru), adicã
Român transmite omenirii un grav ºi ºtiinþific, undeva în lumea populaþia nordicã ºi nord-esticã din
complet eronat mesaj: acela cã idiomurilor estice înghiþite de istorie. latura traco-pelasgilor balcanici.
suntem un popor gata sã-ºi Chiar ºi azi în cercurile cele mai A atribui limba urmaºilor
glorifice… cotropitorii.. ºi pe un Anti- înalte ale “intelighenþiei româneºti,” acestora, limbii latinilor de pe Tibru,
Crist! circulã legenda absurdã a naºterii înseamnã a ne întoarce la inepþiile
Ce urmeazã? Celebrarea lui Atila, poporului român din “casãtoria” dicþionarului lui Laurian ºi Massim.
a tãtarilor lui Ginghiz Han, a lui militarilor romani cu femeile dace Mulþimea eterogenã a militarilor
Robert de Anjou, a lui Sinan Paºa, a rãmase farã bãrbaþi! legionari “romani” în realitate nici
lui Baiazid, a lui Hitler, ºi de ce sã ªtim astãzi, cã întreaga teorie a nu vorbeau limba latinã. De pildã,
nu ne întoarcem, ca în urmã cu câþva “derivãrii limbii române din latin㔠principala legiune “romanã”
ani, ºi la Stalin?!!… (ca ºi a derivãrii celorlalte limbi cantonatã câteva decenii în inima
În luna octombrie a.c., cu prilejul europene “romanice”) este o redusului teritoriu al “Daciei Felix”,
unei conferinþe de presã oferitã la flagrantã eroare, în pofida faptului era Legiunea a V-a MACEDONICA,
New York, am înmânat personal cã pe acest neadevãr a fost construitã formatã din balcanici
preºedintelui României un nou o întreagã disciplinã lingvisticã: “macedoneni”, care vorbeau un
memoriu în acest sens, rugându-l sã Romanistica. dialect… “macedo-carpatic!”
intervinã pentru oprirea unei acþiuni Mai toþi lingviºtii de autenticã La memoriul pe care l-am înaintat
dãunãtoare adevãratelor interese ale competenþã recunosc c㠓limbile Preºedintelui României a raspuns
României. Rãspunzând cã D-sa “ romanice” – inclusiv idiomurile Secretarul de Stat, dl. Virgil ªtefan
nu este istoric” dar… aºa ºtie, cã latine care nu le sunt precursoare, ci Niþulescu, din Ministerul Culturii ºi
“de asta vorbim româneºte, pentru surori acestora – au evoluat în Cultelor; probabil o persoanã bine
cã ne-am nãscut din unirea cu mileniile III si II î.d.Hr. dintr-o aripã intenþionatã ºi doctã în domeniul sãu
Romanii” (!) preºedintele român a “romanicã”, central ºi est- specific de activitate, dar, din
reiterat, învoluntar, colosala confuzie europeanã, dezvoltatã din straturile nefericire, insuficient cunoscãtoare a
cultivatã vreme de douã secole mai vechi ale Indo-Europenei ºi problemei în discuþie. Raspunsul d-
privind originea Românilor ºi a Paleo-Indo-Europenei, vorbite de o sale este urmãtorul:
Limbii Române. populaþie locatã pe cursul mediu ºi
Aceastã apreciere eronatã, inferior al Dunãrii, pânã în nordul Stimate Domnule
insistent lansatã din raþiuni politice Mãrii Negre. Deci, aceste iniþiale Dr.Napoleon Sãvescu
ºi consecvent impusã, a fost iniþial o “graiuri romanice” au migrat spre Ca rãspuns la petitia (sic!
armã pozitivã prin care corifeii ªcolii sudul ºi sud-vestul european, aºa cum, memoriul) dvs. adresatã
Ardelene ºi clerul (iniþial de “rit din acelaºi centru, cu 2-3 milenii în Preºedintelui României, Domnul
grecesc-ortodox” dar devenit ºi pe urmã, migraserã în toate cele patru TRAIAN Bãsescu, vã transmitem
aceastã cale “greco-catolic”) vânturi fragmente de triburi care au faptul cã Ministerul Culturii ºi
primeau favoruri politice ºi sociale dezvoltat, în timp, toate celelalte Cultelor a aprobat propunerea
pentru români. Aceste avantaje se “limbi indoeuropene” din Europa ºi privind declararea anului 2006 ca
obþineau prin curtarea cancelariilor Asia. “Anul Cultural TRAIAN”. Anul
europene catolice ºi, mai ales, a Este o chestiune de elementarã 2006 marcheazaã momentul
Scaunului Papal, revendicând o logicã recunoaºterea faptului cã ºi pe aniversãrii a 1900 de ani de la
“înrudire direct㔠cu etnia a cãrei “teritoriul de formare” a rãmas, cucerirea (sic! a 14% din teritoriul)
tradiþie post-anticã era reclamatã de constant, un nucleu conservativ al Daciei de cãtre Traian, eveniment

2
nr. 27 decembrie 2005 DACIA
magazin
de importanþã capitalã pentru romanus” (sic!), care au suferit o etc.). Toatã aceast㠓orbis” a
formarea poporului român, cu ocupaþie cu sute de ani mai lungã credinþei a pãtruns, dinspre sud ºi cu
multiple conotaþii aniversare, decât teritoriul geto-dacic (cum sunt, relativã uºurinþã.
printre care cele mai importante spre exemplu, Britania 400 de ani, Celebrarea unei acþiuni militare
se referã la intrarea teritoriului Grecia 641 de ani, Egiptul 425 de ani romane de jaf ºi colonizare, sub
actualei Românii (sublinierile îmi sau Palestina 325 de ani), populaþiile conducerea unuia dintre cei mai de
aparþin, N.S.) în “orbis repective nici nu s-au “mixat cu frunte persecutori ai creºtinilor, este
romanus”(sic! Corect: Orbis invadatorii” ºi nici nu ºi-au modificat o ofensã împotriva naþiunii române
Romae, ori Orbis Romanii sau, în limbile native! Ba chiar mai mult, în ºi a creºtinismului neaoº. Amintim
ultimã instantþã, Orbis Romaniae!) Italia, romanii nu au reuºit sã creeze faptul cã Biserica Catolicã l-a
ºi începutul (!) primei comuniuni o limbã unitarã, existând azi, acolo, declarat pe Traian un adevarat Anti-
de limbã, culturã ºi civilizaþie peste 150 de dialecte! Crist, înlocuind elocvent statuia
europeanã.  Este, cumva aici sugestia cã acestuia de pe Columna Traianã cu
Adevãrul este cã, înainte de a se strãmoºii românilor, care astãzi sunt cea a Sfintului Petru. A ceda lipsei
consemna în istorie “activitãþi gata sã-ºi celebreze invadatorii, de informatie a celor care, din
italice” (de sorginte greceascã, deci jubilau la ideea acceptãrii unui jug ºi ignoranþã, socotesc util sã-l celebreze
egeeana ºi deloc “europeanã”!) sistem social strãin ºi a uitãrii complete în anul 2006 pe acest agresor ºi
existã un numar impresionant de a limbii într-o perioadã istoricã atât prigonitor al creºtinilor, este o
“culturi preistorice” ºi “incipient de nesemnificativã, de 165 de ani?!… greºealã pe care Biserica Ortodoxã
istorice”( vezi Cucuteni, Gumelniþa, Ce ne facem cu frecventele rãscoale Românã nu trebuie sã o accepte.
Criº-Starcevo, Hamangia, Vincea, ale “Dacilor Liberi”, ale Carpilor ºi, Ne adresãm, în ultimã instanþã,
L.B.K., etc.), respectiv din mileniile în ultimã instanþã ale celor numiþi Bisericii Ortodoxe Române, pentru a
IV ºi III î.d.Hr., determinante pentru “GOÞI” de Romani (dar GAETI de lua atitudine împotriva eronatei
conturarea perimetrului istoricul Iordanes), care au determinat intenþii guvernamentale. În sondajele
“indoeuropean incipient”, care se elocventa “retragere aurelian㔠peste de opinie, alãturi de Armata Românã,
aflã pe teritoriul… geto-dacilor! Istru, la 276 d.Hr.? De ce oare Dacii Biserica Ortodoxã Românã ocupã
Sugerãm d-lui Secretar de Stat sã Liberi, reîntorºi pe teritoriile nord- locul de frunte în ceea ce priveºte
studieze identitãþile cultual- dunãrene pãrãsite de romani, ºi-au încrederea populaþiei. Intervenþia
constructive ale sanctuarelor de la uitat imediat limba ºi au început sã Bisericii în aceastã problemã, care nu
Dealul Grãdiºtei – Sarmisegetusa vorbeascã latina? este una de resortul unui “Minister
Regia - (probabil legendarul Sunt nevoit sã propun spre al Culturnicilor”, ci una de profundã
Kogaion) cu monumentele megalitice examinare, pro-domo, ºi un alt aspect. conotaþie ETNICÃ este vital necesarã
de la Stonehendge, Avebury, Este astãzi un fapt bine stabilit cã ºi determinantã.
Woodhenge, DinneverHill ºi alte modificarea credinþei populaþiilor Supunem aprecierii ºi acþiunii
revelatoare “rude-strãbune” ale nord-dunãrene pe linia Prea Fericirii Voastre ºi onoraþilor
structurilor cultuale profesate de CREªTINISMULUI nu a fost, în nici ierarhi ai Sfântului Sinod temeiurile
geto-daci, cât ºi conexiunilor un fel, o acþiune premedievalã venitã acestei adresãri.
tulburãtoare dintre cultura geto- dinspre Roma (cum a fost, de pildã, Vã mulþumim respectuos pentru
dacã ºi culturile celte, germanice ºi cazul creºtinãrii triburilor maghiare la examinarea scrisorii noastre,
sarmatice - toate acestea, cu sau fãrã anul 1000), ci una pulsând dinspre cerându-Vã îngãduinþa de a o
acceptul d-lui Secretar de Stat- sudul bizantin. publica.
structural ºi exclusiv europene! Spaþiul social daco-get In numele tuturor membrilor ºi
Ar mai fi de menþionat ºi faptul premedieval reprezenta un pivot în susþinãtorilor din întreagã Lume a
c㠓din teritoriul actualei Românii” procesul creºtinãrii europene. Este Societãþii DACIA REVIVAL,
doar 27% (iar din teritoriul “ nord- atestat aici arianismul, al cãrui adept
dunarean geto-dac” doar 14 %!) a a fost episcopul Wulphila (un Dr. Napoleon Sãvescu
fost temporar sub ocupaþie militar㠓moesian sud-dunãrean” genial, Preºedinte „Dacia Revival
ºi control commercial roman considerat de unii istorici a purta un International Society”
(sintagma “Dacia Felix” nume neaoº, doar alterat de scriitura 21-26 Broadway, New York, 11106
însemnând, în perioada în care a fost latinizantã: “Vulpila”!! ). Au activat www.dacia.org mail@dacia.org
formulatã, “Dacia cea rodnic㔠ºi… aici cei patru bine cunoscuþi mucenici
nicidecum “Dacia cea Fericitã”, dobrogeni, episcopiile “dunãrene”
cum a tradus, partizan, Petru menþionate de condeie ecleziastice de
Maior!). primã mânã, “mânãstirile” ulterior
În alte teritorii din “orbis ortodoxe din nordul Dobrogei (Cocos,

3
cmyk COLOR

DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005

CINE PUPÃ POALA LUI TRAIAN… ?


Este de necrezut ºi totuºi
se întâmplã în România
anului 2005. Într-o epocã
mult îndepãrtatã de cea în
care se forma gândirea
umanã, o epocã în care
raþiunea, ar fi natural sã
dicteze normalitatea noastrã
de zi cu zi, apar hidos, reacþii
ºi acþiuni care te pun pe
spate prin imaturitatea cu
care sunt aruncate pe piaþã.
Printr-o hotãrâre a
Ministerului Culturii, anul
care bate la uºã se va numi
„Anul Cultural Traian”. Aºa
zisul „Congres al
spiritualitãþii româneºti”, o
manifestare cãzutã în
derizoriu ºi ridicol, hotãrãºte
sãrbãtorirea a 1900 de ani de
la victoria romanã în Dacia,
motivând aceasta ca un
eveniment de importanþã Un preşedinte care
capitalã pentru formarea nu vrea să fie
poporului român . ªi asta, împărat dar care
tocmai la momentul în care ştie să se ţină de
se împlinesc 1900 de ani de cuvânt.
la moartea eroicã a regelui
Decebal.
Acceptând prin
absurd,(repetãm pentru cei care înþeleg greu, PRIN pupatã poala dar ºtim cã Preºedintele ales al României
ABSURD), cã ne-am nãscut, vorba cântecului, din doi ne-a promis cã o sã trãim bine. Din cele ce vedem cã se
bãrbaþi cu braþe tari, ne-am pune firesc întrebarea cu ce întâmplã în jurul nostru, ajungem la concluzia cã nu o sã
este mai breaz Traian ca Decebal ? Ce îl îndreptãþeºte pe putem trãi vreodatã bine, dacã nu vom învãþa sã trãim
cotropitorul, pedofilul ºi beþivanul de Traian sã fie sãrbãtorit înþelept.
iar dreptul ºi viteazul Decebal sã fie uitat, pãrãsit ºi umilit ªi tot domnia sa Preºedintele Bãsescu vine sã aprindã
? Rãspunsul l-am aflat stupefiat, de la un mãrunt slujbaº un licãr de speranþã cã putem trãi înþelept.
dintr-un birouaº prãpãdit al ministerului amintit. Acesta, Gustând cu o plãcere rafinatã din vinurile Moldovei,
ºoptit ºi ascunzându-ºi telefonul ca sã nu cumva sã fie vinuri molcome dar aducãtoare de înþelepciune, alãturi
ascultat, ne-a spus la un colþ de stradã cã niscai ºefi de- de antiromânul sãu vecin Voronin, Preºedintele a declarat
a lui, mari de tot, cãrora la un momentdat li se clãtinau în cel mai pur stil dacic, c㠄SINGURUL CUCERITOR
scaunele, au zis cã n-ar strica sã-l omagieze pe Traian, CARE VA FI ACCEPTAT CU PLÃCERE DE ROMÂNI”
nu de alta, da ca sã-i arate Întâiului Stãtãtor al naþiei cât va fi Mãria Sa Vinul Moldovenesc.
de mult preþuiesc ei numele de Traian pe care acesta îl Vã mulþumim pentru promisiune Domnule
poartã. Cu alte cuvinte, ca sã nu fie daþi afarã pentru nu Preºedinte, ºi acum, chiar dacã intrãm în contradicþie
ºtiu ce potlogãrii fãcute în guvernarea ticãloºitã, culturnicii cu Burebista cel care nu prea iubea viþa de vie,
au hotãrât iar ministrul, care o fi fost acela, (ea su el) ,a trebuie sã socotim cã e mai bine sã fim cuceriþi de
aprobat cã poala lui Traian trebuie pupatã neapãrat. vin decât umiliþi ºi înrobiþi de cotropitori pe care mai
Nu ºtim precis dacã lui Traian i-ar plãcea sã-i fie trebuie sã-i ºi omagiem. • MALUS DACUS

4
cmyk COLOR

nr. 27 decembrie 2005 DACIA


magazin

AVANPREMIERÃ CU DREPTUL ÎN “ANUL DECEBAL”


Iatã cã  Anul Decebal  prinde contur. De la Braºov, HERMELLA un artist plastic cu o carte de vizitã
consistentã, trece Carpaþii ºi vine la Bucureºti sã spargã ghiaþa. Ea expune curajos, la Clubul Oamenilor
de ªtiinþã peste 20 de lucrãri în metaoplastie cu pietre preþioase, reunite într-o impresionantã galerie
denumitã OGLINZI MAGICE –DACICA.
Decebal ºi Burebista, alãturi de alte figuri de regi daci, strãjuiþi de stindardul dacic, scene inspirate din
glorioasa istorie a strãmoºilor, toate acestea creazã un tablou impresionant ºi cu totul original al momentului
dacic.
Este un debut curajos ºi profesionist în adevãratul sens al cuvântului, care anunþã manifestãri cultural
istorice de amploare, în întreaga þarã, pentru anul care vine.Prezent la vernisajul expoziþiei, conf.dr.G.D.Iscru
remarca faptul cã « un ceas mai devreme ceea ce s-a propus la ultimul congres de dacologie, a pornit la
drum.Anul Nou «  Decebal 2006 », cu voia sau fãrã voia unora, bate la uºã. Un prim pas a fost fãcut spre lauda
artistului ºi pentru speranþele care renasc ale poporului dacoromân.

5
DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005

“SARMISEGETUZA” sau “KOGAION”?


prof. Timotei URSU

…Am în faþã o carte al cãrui ºi cum ar rãspunde întrebãrii cât- contactul geto-dacilor cu alte
subiect îl formeaz㠓aºezãrile dacice face-unul-plus-unul: “Bineînþeles c-o structuri culturale, inclusiv cu
din Munþii Orãºtiei”. Este un volum aveau la Sarmisegetusa Regia, avantajele grupãrilor sociale în polis-
de peste 300 de pagini, editat la Deva, domnule, precum se ºtie. Sus-în- uri, de regulã asigurate cu îngrãdire
în 1996, intitulat sentenþios munte, sus-în-munte la izvor!…” militarã, este logic sã fi determinat un
“SARMIYEGETUSA REGIA, Autorul acestor rânduri rãspunde import de ceea ce azi numim “how-
CAPITALA DACIEI PREROMANE” la fel: da, dupã toate posibilitãþile know”, înspre o treptatã (uneori chiar
ºi semnat de patru nume cunoscute, capitala dacilor era la acceleratã!) modernizare a
bine ancorate în cercetãrile actuale “Zarmizegedousa Basileion”, conceptului habitual arhaic, de origine
arheologice (Ioan Glodariu, Eugen Sarmisegetusa Regalã, cum o tribalã. Faptul cã geto-dacii acordã o
Iaroslavschi, Adriana Rusu-Pescaru) denumesc – în scris – cvasi- atenþie deosebitã conceptului sacru,
sau de naturã pluridisciplinarã (Florin contemporanii ei, Cassius Dio ºi zamolxian, asistând pe vremea lui
Stãnescu) la sanctuarele ºi aºezãrile Claudios Ptolemaios. Unde se afla însã Burebista ºi prin coordonarea de
antice respective. Prin urmare: o aparent misterioasa “capitalã a cãtre priceputul conducãtor spiritual
lucrare comunã, caracter accentuat dacilor” este chiar subiectul acestei Deceneu la o veritabil㠓explozie
de faptul cã autorii nu semneazã comunicãri. Credem cã existã cultural-ºtiinþific㔠(dupã cum ne
efectiv, fiecare în parte, anumite suficiente temeiuri, atât de naturã asigurã, ºase secole mai târziu,
capitole. Aceasta demonstreazã logicã cât ºi de dovadã materialã ºi Iordanes!), conduce la ridicarea unor
intenþia de a-ºi asuma colectiv atât referinþã istoricã care se opun “tezei complexe precum impresionantele
meritele cât ºi scãderile acestei cãrþi oficiale” potrivit cãreia aceastã sanctuare de la Dealul Grãdiºtei (ºi
de popularizare, al cãrui profil se capitalã ar fi fost situatã în Munþii încã multe altele, nu numai în Munþii
situeazã undeva între ghidul de Orãºtiei. Orãºtiei!). Se admite unanim cã în
informare culturalã pentru un public Aprecierea în bloc, ca într-un construcþiile de la Dealul Grãdiºtei,
mai puþin avizat ºi tentativa unei basorelief votiv, a existenþei în timp, de la Costeºti, de la o serie de alte
monografii pentru uz turistic. adicã pe parcursul a trei-patru secole fortificaþii (ºi cu atât mai mult la cele
Dar nu la meritele sau scãderile a unei capitale unice a geto-dacilor din Câmpia Munteanã, cum e, de
lucrãrii intenþionez sã mã refer ci la o nu are nici sprijin documentar ºi nici pildã, complexul de la Popeºti, pe
chestiune de principiu cu temeinice logic. O asemenea apreciere ar trebui Argeº), este prezent㠓amprenta
implicaþii atât în cercetarea istoricã sã aibã în vedere în primul rând constructivã greceasc㔠ºi, probabil,
propriuzisã cât ºi în sfere mult mai importantele mutaþii sociale, de la mâna unor meºteri veniþi dinspre
largi. Chestiunea de principiu o tradiþionalismul tribal din perioada peninsula Italicã. A privi societatea
formeazã tocmai enunþul formulat de pre-burebistanianã (secolele III-II geto-dacicã drept o “uniune de triburi
titlu, enunþ menit s㠓tipãreasc㔠î.e.n.) ºi transformãrile – fãrã aninate-n munþii lor” ºi izolate de
apãsat în mintea ºi în sufletul îndoialã importante, în “geopoliticã”, lume, doar pentru a þâºni din când în
cititorului un probabil neadevãr, o în mentalitate ºi în formula când peste Dunãre “în acþiuni de jaf”
simplã presupunere devenitã în timp, instituþionalã, în organizarea socialã, – astãzi o povestioarã de adormit
prin repetiþie mecanicã, o pseudo- administrativã ºi militarã care au copiii! – s-a dezvoltat dintr-o iniþialã
axiomã a istoriografiei româneºti. constituit progresiv cadrul apariþiei naivitate pentru a deveni, pânã nu
Pare multora extrem de riscant sã unei regalitãþi autentice prin care demult, o perversã tentativã de
pui semnul întrebãrii, astãzi, afirmaþia Burebista ajunge sã opunã, în fapt, poluare a adevãrului istoric în vederea
dacã regii dacilor (deci: inclusiv cel imperiul roman al lui Cezar, cel mai justificãrii tezei imaginare a fragilitãþii
socotit “ultimul dintre ei”, Decebal!) serios pericol la graniþele de Nord- statului dac (?!) întru sprijinirea
ºi-ar fi avut sau nu capitala în miezul Est, ba chiar sã se implice, partizan, dreptului “descãlecãrii”, pe un teren
Munþilor Orãºtiei, dupã ce nouãzeci în conflictele interne ale imperiului. rãmas gol, ba a unor seminþii scito-
ºi nouã din o sutã de români, astfel Prin cuceririle sale – nu numai înspre sarmatice, ba huno-ugrice, ºi, în
foºti elevi silitori – sau mãcar cu o Vest, dar pe salba înfloritoarelor cetãþi sfârºit – “la momentul potrivit” –
bunã þinere de minte – vor rãspunde greceºti de la Pontul Euxin ºi, mai slave… În fapt, pânã la implantarea
la întrebarea de mai sus, zâmbind ca ales, în incursiunile peste Balcani, “Daciei Felix” în miezul fostului stat

6
nr. 27 decembrie 2005 DACIA
magazin

Foto © prof. Timotei Ursu Sarmisegetusa ori Kogaion ?

al lui Decebal, geto-dacii au jucat un dar ºi necazurile pe care i le fãceau militar în tentativa de pedepsire a lui
permanent rol de regulator al dacii imperiului în secolul urmãtor. Decebal (ºi probabil, a predecesorului
miºcãrilor browniene tribale de pe Este foarte probabilã implicarea acestuia, Diurpaneu?) pentru
cursul mijlociu ºi inferior al Dunãrii., regilor daci, care au urmat domniei incursiunile militare pe teritoriul
amestecându-se mereu, orgolios, lui Burebista ºi Deceneu, adicã roman, pentru atragerea de
chiar în conflictele puternicului Comosicus, Coson, Diurpaneu, în “defectori” în regatul dacic ºi, mai
Imperiu Roman: izvoarele scrise conflictele de frontierã facilitate de ales, pentru sprijinirea triburilor aflate
menþioneazã nu numai “ajutorul” tulburãrile din Roma secolului I e.n. în conflict cu legiunile Romei, nu
acordat de Burebista lui Pompei în Este de notorietate de pildã, faptul cã gãseºte o altã soluþie politicã decât
conflictul crucial al acestuia cu Cezar, împãratul Domiþian, dupã insuccesul plãtirea unui… tribut anual; ne-o spune

7
cmyk

DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005

Ulpia
Ulpia Traiana
Traiana capitala
capitala aa regilor
regilor daci ?
daci ?

textual Cassius Dio (LXVII, 7): mereu alte ajutoare” (sublinierea de rãzboi”. Sau, cum am spune noi
“Domiþian, învins de marcomani ºi noastrã). Aceastã informaþie, de altfel astãzi, specialiºti în construcþii civile
nevoit sã fugã (din Pannonia, n.n.) coroboratã cu o serie de repere, îl va ºi militare. Care ar fi fost
trimise în mare grabã o solie la determina pe profundul analist-istoric “construcþiile civile”? Arheologii ne
Decebal, regele dacilor, ºi îi oferã sã Vasile Pârvan (în GETICA, pg.116) vor asigura cã o serie de elemente în
încheie cu el tratatul pe care, mai sã comenteze “la ce anume” foloseau construcþia cetãþii de la Dealul
înainte vreme, cerut de Decebal, îl dacii meºterii, prizonierii, refugiaþii ºi Grãdiºtei, de pildã, vãdesc o
refuzase în câteva rânduri. Regele dezertorii romani: “Fortificãrii “influenþã romanã ºi greceascã”. Sã
acceptã termenii tratatului (…) dar romane (de pe limesul dunãrean, se fi rezumat doar la atât confortul
nu a fost de acord sã vinã personal n.n.)… îi corespunde, chiar din punct pe care Decebal ºi-l asigura sieºi ºi
pentru tratative, ci îl trimise pe Diegis de vedere tehnic-militar, întãrirea de alor sãi prin “investiþie strãinã”?! Nu
cu… (un grup de) … oameni, pentru cãtre daci a tuturor punctelor cumva el utilizase “meºterii,
a-i preda armele (capturate!) ºi câþiva strategice pe drumul spre Ardeal, cu prizonierii, refugiaþii ºi dezertorii
captivi, ca ºi cum aceºtia ar fi fost cetãþi ºi burguri ºi zidirea cu diguri romani” ºi pentru remodelarea
singurii pe care-i avea … (…) transversale a tuturor intrãrilor în capitalei tradiþionale dacice cu un
Reîntorcându-se la Roma (…) pentru munþi, precum ºi fabricarea de maºini grad sporit de “confort
a-ºi împodobi cortegiul triumfal, de rãzboi – toate construcþiile ºi mediteranean”, cu o arhitecturã de tip
(Domiþian) aduse o mulþime de maºinile fãcute cu meºteri romani – insular, etc., paralel cu amplificarea
obiecte, dar nu luate de la daci, pentru ofensiva împotriva cetãþilor unor lucrãri de fortificare militarã;
dimpotrivã, cheltuise o groazã de romane de pe Dunãre”. mai ales cã prin angajarea “meºterilor
bani pentru a obþine tratatul, Cititorul este rugat sã nu scape din strãini” în lucrãri civile zugrãvea un
acordându-i lui Decebal meºteri vedere informaþia datã de Cassius aspect benign, la adãpostul cãruia se
pricepuþi în cele mai diverse meserii, Dio, cum cã meºterii obþinuþi prin pregãtea sistematic de rãzboi?
folositoare ºi în timp de pace ºi în tratatul cu romanii erau “pricepuþi în Ne reîntoarcem la textul lui
timp de rãzboi, ca sã nu mai cele mai diverse meserii, folositoare Cassius, aflând cã în 101, adicã la
pomenesc de fãgãduielile cã îi va da (atenþie!): ºi în timp de pace ºi în timp mai bine de doi ani de la urcarea în

8
nr. 27 decembrie 2005 DACIA
magazin
tronul imperiului, “… Traian începu transfugii, sã dãrâme lucrãrile de altele ºi anume în apropierea teatrului
o expediþie împotriva dacilor, fortificaþii, sã pãrãseascã þinuturile de rãzboi din 101-102: în acest caz,
cântãrind cu seriozitate acþiunile lor, cucerite ºi, în plus, sã considere drept pe culmile de la poalele munþilor
profund mâhnit de avantajele ce le duºmani ºi prieteni pe duºmanii ºi Retezat, Vâlcan ºi Poiana Ruscãi, în
reveneau în fiecare an (notaþi: asta prietenii romanilor; sã nu mai apropiere de “tabãra de rãzboi a
la… vreo ºase ani de la semnarea primeascã sub nici un cuvânt pe nici barbarilor” (adicã cea de la Tapae).
tratatului!)… ºi vãzând cum, odatã un transfug nici sã foloseascã în Fundalul impresionant al înãlþimilor
cu întãrirea forþelor militare, le slujba sa vreun soldat recrutat din Retezatului putea trece firesc în
sporea ºi trufia”. Ceea ce urmeazã imperiul roman – cãci obiºnuia sã imaginea festivistã a viitoarei Columne
este, oarecum, bine-ºtiut. ªi anume atragã prin momeli un mare numãr Traiane; iar Sarmisegetuza… - unde
cã Traian începe ofensiva asupra din cei mai valoroºi oameni…” era… Sarmizegethusa în care Traian
dacilor trecând Dunãrea “pe un pod Evident, aflãm ºi din acest citat o serie a lãsat o legiune în 102?! Nu cumva
de vase” (ceea ce nu înseamnã de lucruri revelatoare asupra “balanþei Sarmisegetuza la care se referã
neapãrat pe la Porþile de Fier!), urcã daco-romane” a momentului. Cassius Dio este, cu adevãrat, cea
spre “munte” fie pe valea Caraºului, Traian încunoºtinþeazã Senatul care, dupã victoria romanilor în al
fie pe Valea Timiºului ºi, dupã ciocniri asupra noului tratat de pace încheiat Doilea Rãzboi va purta mai mult de
minore, în apropiere de actualul cu Decebal ºi, în 102, se reîntoarce un deceniu denumirea de “Colonia
Caransebeº, la antica localitate Tapae în Italia, citez din nou din Cassius: DACICA” iar ulterior anului 118
– “unde se aflã tabãra de rãzboi a “dupã ce a lãsat o legiune la numele de “Colonia Ulpia Traiana
barbarilor”, cum precizeazã Cassius Sarmizegethusa ºi dupã ce presãrã Augusta Dacica Sarmizegetusa”?!…
Dio – în chiar valea ce duce spre aºa garnizoane în tot þinutul”. Nu cumva adevãrata CAPITALà a
anumitele “Porþi de Fier ale Insistãm asupra acestui fragment, regilor daci, situatã într-o excelentã
Transilvaniei” urcând spre culmile semnalând cã, deºi în prealabil… poziþie strategicã (apãratã de trei
Munþilor Poiana Ruscãi, ignor㠓Traian cuceri înãlþimile fortificate masive muntoase ºi de puternicele
avertismentul (scris cu litere latine pe unde gãsi armele, maºinile de rãzboi, castre de la Tibiscum – comuna Jupa
o… ciupercã uriaºã) prin care “burii prizonierii ºi steagul capturat de daci de astãzi, de la Voislova, de castrul
ºi alþi aliaþi ai dacilor” (!) îl sfãtuiesc de la Fuscus”, cercetarea arheologicã de la Micia – actuala comunã Veþel,
sã se opreascã ºi sã purceadã la n-a reuºit sã identifice o realã prezenþã iar dinspre Sud-Est de castrul de la
tratative de pace. Declanºeazã teatrul militarã romanã în Munþii Orãºtiei Bumbeºti; situatã de asemenea pe
luptei cu dacii ºi face faþã cu succes, decât în faza finalã a celui de al doilea anticul drum comercial devenit apoi
dar ºi cu mari pierderi, unei bãtãlii rãzboi (106!), terminat cu zdrobirea “drum imperial”, de la Drobeta la
hotãrâtoare. Îl încurajeazã ºi lui Decebal, a puterii sale militare ºi nordul Daciei Felix, în Porolissum,
încercuirea pe care o schiþeaz㠓pe instalarea (temporarã) la Dealul cum ne asigurã introducerea la
partea cealalt㔠(dupã toate Grãdiºtei a unei garnizoane militare monografia de Hadrian Daicoviciu ºi
probabilitãþile cãtre Haþeg), urcate pe aparþinând de Legiunea a IV Flavia. Dorin Alicu “COLONIA ULPIA
Valea Jiului, trupele de mauri conduse Dacã acolo ar fi fost instalatã TRAIANŔ,) a fost ºi a rãmas –
de Lucius Quietus; dar este, pare-se, garnizoana militarã încã dupã 102, devenind firesc, prin “ocupare,
obligat de sosirea iernii, de tulburãrile precum ºi alte “garnizoane presãrate colonizare ºi dezvoltare în timp” –
din Moesia (provocate de posibili aliaþi peste tot” ºi acolo sau în imediata capitalã a DACIEI ROMANE?!…
ai dacilor!), ca ºi de propunerile de apropiere ar fi fost capitala lui
pace ale lui Decebal, sã opreascã Decebal, acesta n-ar fi fost capabil (continuare în numãrul viitor)
înaintarea militarã. Decebal- a cãrui s㠓încalce clauzele tratatului de
sorã a fost capturatã de Laberius pace” ºi sã înceapã masive pregãtiri
Maximus – deºi extrem de ezitant, de rãzboi, inclusiv – spune Cassius
este gata sã se declare înfrânt, dar Dio: “strângând arme, ba ºi primea
nu îngenunchiat, - citez din nou din dezertori (romani), ridica fortãreþe…
Cassius Dio: …“nu pentru cã ar fi (…) … începu fãþiº sã-ºi adune oaste
avut de gând sã respecte condiþiile ºi sã ridice la luptã seminþiile
impuse, ci numai pentru a rãsufla, învecinate…” Ba chiar: …”puþin a
câºtigând timp” . Care erau lipsit sã nu-l asasineze pe Traian prin
“condiþiile impuse”? “… Sã dea înapoi ºiretenie ºi trãdare” (!!).
armele, maºinile de rãzboi, oamenii În acest caz, concluzia fireascã e
care le manevrau, sã extrãdeze aceea c㠓înãlþimile fortificate” erau

9
DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005

ENIGMATICA DACIE “SALVEAZÔ IMPERIUL ROMAN


“Cineva trebuia sã gãseascã comoara
Asist. Univ. George V. Grigore
lui Decebal sã cumpere cu ea
tot Pãmântul …”
Alexandru Macedonski (Opere)

Societatea sclavagistã a avut ca trasaturã importanþa socialã posesorilor. Cu timpul, se


definitorie însuºirea întregului produs al muncii cristalizeazã ºi o îndeletnicire aparte – cãmãtaria –
sclavilor de cãtre majoritatea dominatoare – profilatã pe tranzacþiile de împrumut ce luau amploare
aristocraþia, preoþii ºi mai presus de toþi, persoana sacrã o datã cu dezvoltarea societaþii sclavagiste. Capitalul
a suveranului. cãmatãresc, era solicitat pentru nevoile curente ale
Baza sistemului economic era munca forþatã, producãtorilor liberi, agricultorilor sau meºtesugarilor,
constrangerea în cadrul unor procese prelucrãtoare de asemenea, de comercianþi ºi navigatori în scopul
înca rudimentare, cu o eficienþã redusã.Chiar ºi în finanþãrii afacerilor, ca ºi de aristocraþie, din nevoia
aceste condiþii se obþineau totuºi unele surplusuri de acoperirii cheltuielilor nemãsurate ale unei existenþe
produse agricole, sau mesteºugareºti, aºa încât au parazitare, de lux ºi desfrâu, în sfârºit de suverani,
putut sã se înfiripe schimburile în naturã ºi, cu timpul, pentru purtarea razboaielor.
s-a format o categorie socialã distinct㠖 negustorii. Imposibilitatea în care ajungeau adesea datornicii,
Prin dezvoltarea acestui negoþ s-a trecut de la de a rambursa împrumuturile ºi dobânzile
sistemul simplist al trocului la folosirea anumitor împovãrãtoare, conducea la redistribuirea proprietãþii
mãrfuri ca masurã a valorii, ca echivalent general funciare, a mijloacelor de producþie ºi a banilor în
pentru restul produselor, aºa încât sã fie facilitatã ºi favoarea celor care se îndeletniceau cu profitabila
acceleratã circulaºia bunurilor între comunitãþile camatã.
omeneºti. Drept instrumente pentru efectuarea plãþilor Cine reuºea sã concentreze pârghiile acestei puteri
ocazionate de comerþ au fost folosite de-a lungul aflate într-o permanentã creºtere?
timpului diverse produse, ca vite, blanuri ºi unele Considerate sacre ºi inviolabile, templele au
obiecte cu valoare simbolicã recunoscutã, de pildã, reprezentat cu mult timp în urmã locurile preferate
pietre deosebite sau scoici, ajungându-se pânã la urmã pentru adãpostirea de resurse vitale ºi de avuþii, stocuri
la o utilizare generalizatã a metalelor care vor începe de cereale, obiecte preþioase, instrumente monetare.
mai apoi sã fie bãtute ca monede, pentru o cât mai Casta preoþilor ce deserveau aceste temple nu s-a
lesnicioasã mânuire. Banii nu vor rãmâne prea multã limitat numai la marea putere spiritualã exercitatã în
vreme doar mijloace de intermediere între participanþii baza credintelor religioase, ci a cãutat sã adauge ºi
la viaþa economicã. Întrucât ofereau posibilitatea sã forþa mai concretã pe care o conferea bogãþia, mai
se cumpere orice ºi oricât, banii au devenit cu seama în forma cea mai concentratã ºi
întruchiparea bogãþiei ºi puterii, fiind cãutati, înmulþiþi, producãtoare de câºtig: banii.
tezaurizaþi tot mai avid. Un fapt important în evoluþia Tãbliþele de lut gãsite stau marturie ca mai înainte
relaþiilor economice ºi sociale îl constituie neindoielnic de legiferarea lãsatã de marele rege al Babilonului
extinderea împrumutului; într-o primã fazã numai la Hammurabi cu patru milenii în urmã, templele de aici
produse destinate consumului, în special cereale, iar aveau o activitate ce poate fi asemanatã cu aceea a
ulterior ºi de unelte ale muncii si de instrumente bãneºti. instituþiilor bancare moderne.
Împrumuturile apar acordate încã de la începuturi Ele acumulaserã mari bogaþii imobiliare ºi mobiliare,
contra unui anumit preþ- dobandã -–ceea ce asigura o aveau pãmânturi, cirezi, ateliere, unelte, sclavi,
substanþialã sursã de câºtig creditorilor, respectiv depozite de cereale, stocuri de lingouri din metale
deþinãtorilor de disponibilitãþi în mãrfuri ºi bani care preþioase. Aceste avuþii nu conteneau sã fie sporite
încheiau asemenea tranzacþii. atât prin munca sclavilor, cât ºi prin împrumuturi
Din dobânda excesiv de ridicatã care se practica purtãtoare de dobânzi mari, conditiile tranzactiilor fiind
pe atunci, rãmasã pentru posteritate sub denumirea precis stabilite prin inscrisuri. Tot asa au aparut ºi
de camatã, s-a construit treptat o formã primitivã de dinastiile de cãmãtari cu sediu central, cu unitãþi afiliate,
capital ce avea sã confere forþa economicã ºi finanþãri importante, cu infiinþãri ºi exploatari de firme

10
nr. 27 decembrie 2005 DACIA
magazin
comerciale, cu corespondenþi numeroºi, cu relaþii de ºi a cetãþenilor.
afaceri extinse la scara internationalã. În exercitarea funcþiilor publice iºi fãceau loc de
Astfel s-a format, alãturi de nobilimea funciarã ce multe ori corupþia ºi abuzurile, aplicându-se fãrã
poseda pãmânturi ºi sclavi, o aristocraþie a banilor, scrupule deviza “ imbogãþiþi-v㠓.
puþin numeroasa dar bogata, puternica ºi influentã. Realizarea de câºtiguri din afaceri bãneºti ajunsese
În cãutare necontenitã de câºtig, mânuitorii de bani sã-i preocupe pe foarte mulþi membri ai înaltei societãti
din Orientul antic, au fost cei care au iniþiat ºi ºi sporirea averii era calificatã drept virtute.
profitabilele speculaþii bãneºti, denumite acum arbitraj Aºa se explicã de ce aristrocraþi, filozofi, cavaleri,
de cursuri ºi dobanzi. magistraþi, scriitori, oameni politici cu reputaþie ºi
Faþã de nivelul atins în evoluþia mijloacelor de comercianþi importanþi nu ezitau sã participe cu
producþie ºi în schimburile comerciale, se poate capitaluri la cele mai diferite afaceri, chiar alãturi de
aprecia ca decontãrile, circulaþia bãneascã, sistemul afaceriºti parveniþi.
de credit ºi gradul de acumulare a capitalului bãnesc Uneori se mergea pânã la inþelegeri ºi colaborãri
erau în realã ascensiune, dobândind o deosebitã între mai multe asociaþii concurente pentru a domina
importanþã în viaþa economicã, în mod special in o categorie de afaceri ºi a impune ceea ce in timpurile
conglomeratul statal elenistic ºi mai apoi in imensul noastre se cheama preþ de monopol.
teritoriu dominat de Roma. Polybios a scris cã la Roma cu greu putea fi gãsit
Templele din Grecia s-au ocupat timp de secole de un barbat bogat care sã nu fi participat, anonim sau
afaceri bãnesti, oraºele- cetãþi din arhipelagul elen declarat, la vreuna dintre formele arendãrilor de stat.
depunându-ºi aici tezaurele. De regulã, activitatea propriu-zisã era desfãsuratã de
Motivând prin slujirea interesului public, templele sclavi ºi liberti, insãrcinaþi sã acþioneze în numele
efectuau operaþiuni monetare cu raþiuni precise, având afaceriºtilor.
ca scop foloasele economice directe. Personalitãþi marcante ale vieþii spirituale romane
La apariþia ºi rãspandirea monedei în spaþiul au luat parte curent la afaceri cu caracter cãmãtaresc,
civilizaþiei greceºti, în secolul al VI-lea i.e.n., printre aceºtia amintim pe eminentul jurist Cicero
împrumutul între particulari era demult cunoscut ºi Pompeius, cel ce a acordat împrumuturi de ordinul
aplicat, fapt ce a condus Atica aproape de razboiul milioanelor de sesterþi unor regi din Orient, precum ºi
civil. Pentru neplata obligaþiilor tot mai mulþi ajungeau oraºelor din Grecia ºi din Asia, ca mijloc pentru
sclavi sau luau calea pribegiei. Numai reformele lui atragerea în jocul sãu politic.
Solon au putut sã rezolve pentru moment situaþia, Aceastã evoluþie a cãmãtãriei se cere privitã ºi
datoriile fiind anulate ºi trecutul lichidat cu scopul de înþeleasã prin prisma unor evenimente istorice.
a fi salvat poporul atenian. Cetãþeanul roman de rând, agricultor sau meºtesugar,
La Roma se constituise, de asemenea, o categorie avea obligaþia sã se înroleze, sã-ºi procure
profesionalã distinctã a mânuitorilor de bani, denumiþi echipamentul ºi sã participe la nesfârþitele expediþii
“ argentarii “. Aceºtia erau destul de numeroºi chiar de cucerire , timp în care familia trebuia sã recurgã la
din secolul al IV-lea î.e.n., fiind o prezenþã obiºnuitã împrumuturi, pe care, acumulându-le, nu le mai putea
în porturi, centre comerciale ºi chiar în Forum. onora.
Gândirea sistematicã romanã s-a reflectat în Referindu-se la situaþia creatã cãtre sfãrºitul
perfecþionãrile aduse evidentelor þinute de aceºti secolului al II-lea î.e.n., în cunoscuta sa “ Istorie
mânuitori de bani, care prezentau similitudini cu roman㠓 Theodor Momsen afirma cã egalitatea dintre
sistemul de contabilitate în partidã dublã aplicat panã ceea ce el denumeºte “ oligarhia financiarã a
în zilele noastre. Prin diversitatea si complexitatea lor, capitaliºtilor romani “ ºi “ oligarhia politic㠓 constituie
operaþiunile de tip bancar au atins cel mai înalt stadiu trãsatura definitorie a epocii. În mâinile acestor
de dezvoltare din lumea antica. financiari se reunea venitul funciar din aproape întreaga
În lumea anticã, Roma oferea prin nenumaratele Italie ºi din pãrþile cele mai bune ale provinciilor romane
dovezi exemplul celei mai mari puteri pe care o cât ºi prin sistemul arendãrii impozitelor, o parte
dobândesc mânuitorii de bani în cadrul societãþii considerabilã a veniturilor de stat.
sclavagiste. Se acumulau averi fabuloase, sporite ºi Dupã instaurarea imperiului, puterea politicã a
mai mult prin camãtã de cãtre cei ce formau “ordo senatului scade evident. Acum cavalerii, puternici din
publicanorum”, un grup puternic; o adevaratã castã punct de vedere economic ajung sã formeze
de afaceriºti îmbogãþiþi deopotrivã pe seama statului majoritatea administratorilor importanþi aflaþi în slujba
11
DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005
împãraþilor. Nu mai conta obârºia, ci averea. Împotriva acesteia, Imperiul roman mobilizeaza
Pe tot parcursul de la instaurare ºi pânã la agonia 500.000 de luptãtori ºi reuºeste dupã confruntãri
Imperiului roman, spolierea prin cãmãtarie a continuat, militare decisive ( bãtãlia de la Tapae ) sã ajungã pânã
iar datoriile se acumulau, ducând la ruinarea a tot mai în inima Daciei, la Sarmisegetuza.
multor oameni liberi, de la cei simpli pânã la aristocraþi Regele Decebal, vãzând dezastrul, se sinucide, iar
din familii de prim rang. capul ºi mâna dreaptã îi sunt duse de cãtre un soldat
În perioada decãderii Imperiului roman roman, la Roma.
concentrarea bogãþiei atinge un nivel fãrã precedent. Prada luatã de împãratul Traian a uimit lumea
Distinct de ce aparþinea statului, ºi personal romanã, faptul fiind consemnat ºi comentat în mai
împãratului, totalitatea avuþiilor mobile si imobile, multe lucrãri ale istoricilor antichitãþii. A v u þ i i l e
inclusiv o mare parte din mijloacele monetare se aflau Daciei lui Decebal vor fi evocate ºi în operele unor
în mâinile unei oligarhii din ce in ce mai restransã ca umaniºti transilvãneni, cincisprezece secole mai târziu,
numãr. de la pornirea spre Cetatea Eternã a convoiului greu
Imperul roman, în perioada de dinaintea domniei încãrcat cu armele ºi aurul dac, convoi pe care-l putem
lui Traian suferea de o puternicã criza de numerar. vedea înfãþiºat ºi într-una din metopele Columnei
Forþat de împrejurãri, împãratul pregãteºte triumfale înãlþate în Forum. A fost un “spolium” fãrã
campania împotriva Daciei, acea þarã misterioasã de seamãn în veac.
dincolo de Istru, de unde, posibil, au pornit stramoºii Acest “spolium” ( pradã de rãzboi ), cuprindea pe
latinilor spre a popula Peninsula Italicã. Aceastã lâng㠓sloiurile” (pepitele) mari de aur masiv, lingouri
hotãrare nu este uºor de luat deoarece, dupã ultimile de aur în formã de vârf de sãgeatã ºi numeroase
cercetãri de specialitate, aici a fost nucleul uman monede dacice ºi chiar romane, vase ritualice ºi
primar de dupã ultimul potop, iar þara acoperitã de podoabe de aur ºi argint.
pãduri gãzduia un popor numeros ºi drept, ce nu Ioannes Lydus, istoric din secolul al VI-lea,
cunoºtea sclavia si traia în armonie cu natura. relateazã cã Traian a luat ca pradã din þara geþilor
Neînfricaþii locuitori ai acestor plaiuri, erau “cei 5.000.000 livre de aur ºi 10.000.000 livre de argint (o
mai viteji ºi mai drepþi dintre traci “ ( Herodot, 486- livrã romanã = 327.1873 g.) fãrã a mai socoti vasele “
425 î.e.n. ) ºi se credeau nemuritori. de nepreþuitã valoare “, turmele, armele, ºi cei 500.000
Scriitorii au menþionat din cele mai vechi timpuri de captivi. Pentru comparare Plinius precizeazã cã
bogãþia în aur a Daciei, aici aflându-se singurul tezaurul public roman nu a depãºit în vremea sa
zãcamant aurifer important din Europa în perioada 1.620.829 livre de aur.
antichitãþii, fapt evidenþiat ºi prin mulþimea dovezilor Faptul cã prada luatã de cãtre legiunile biruitoare
arheologice. Deasemenea, demnã de menþionat este a fost imensã ºi în acest sens toate izvoarele literare
ºi extragerea argintului, iar fertilitatea pãmânturilor sunt de acord o demonstreaza mãreþele edificii publice
Daciei face pe un poet latin sã o numeasc㠓hambarul înalþate la Roma ºi în alte colþuri ale Imperiului, în anii
zeiþei Ceres”.Unitatea dacilor, realizatã cãtre anul 70 imediat urmãtori cuceririi Daciei. S-au construit temple
i.e.n. de Burebista (82-44 i.e.n.), a fãcut din Dacia un ºi apeducte, forul ce poartã numele învingãtorului
stat important ca forþã politicã ºi militarã. Traian, au fost ridicate statui de bronz poleite cu aur…
Cu greu, prin cucerirea treptatã a provinciilor sud- Inscripþii în piatrã menþioneazã cu stãruinþã cã toate
dunãrene, prin razboaiele din 87 – 89 si 101 –102 si acestea “ din avuþia dacilor învinºi au fost fãcute”. În
105 – 106, Imperiul roman, pe durata unui secol, acest timp se va construi la Dunãrea de jos templul
reuºeºte în sfârºit sã înfrangã rezistenþa militara a închinat lui “Mars ultor” (Marte rãzbunãtorul ) ºi
dacilor. În tot secolul I e.n, Dacia a fost singura putere monumentul Trophaeum Traiani.
politica ºi militarã care s-a opus expansiunii romane Anul 106 va rãmâne adânc întipãrit în amintirea
în Europa, dar cucerirea acesteia era de o mare romanilor acelui secol: Traian hotãrãºte suprimarea
importanþã economicã pentru Imperiul roman, aurul tuturor datoriilor, scutirea tuturor contribuabililor de
dacic stimulând apetitul conducãtorilor romani. impozitul pe un an ºi – mai mult decât puteau visa
Iminenta înfruntare decisivã cu puterea militarã cetãþenii Romei – fiecare cap de familie primeºte 650
romanã, gãseºte în fruntea oºtirii dace pe Decebal ( dinari (preþul a câþiva sclavi calificaþi), spre a se simþi
86 – 106 ), din dinastia Deceneilor. Aceasta “arche” pãrtaº la marea victorie. Triumfurile ºi jocurile
( forþã militarã ) pe care o conduce este apreciatã la (“panem et circensis”) au durat 123 de zile în ºir,
200.000 de luptãtori. 10.000 de gladiatori înfruntându-se cu arma în mânã
12
nr. 27 decembrie 2005 DACIA
magazin
în circuri. extracþia minierã, ci din prelucrarea nisipurilor aurifere.
Aceste imense cheltuieli se fãceau dupã ce, cu Râurile ce-ºi purtau la vale apele din Munþii Apuseni,
puþinã vreme înaintea încheierii campaniei din Dacia, din Carpaþii Olteniei ºi din Munþii Sebeºului constituiau
se instituise o comisie de notabili în vederea stabilirii bogate surse de aur aluvionar. Cu mult înainte de pragul
unor mãsuri de severe economii, tezaurul imperial, fiind primului mileniu înaintea erei noastre, oamenii bãºtinaºi
aproape inexistent. culegeau grãunciorii strãlucitori din apele repezi ale
Din vânzarea prãzii de rãzboi (“ Exmanubiis ”) a râurilor, prinzându-i într-o þesãturã flocoasã din lânã
fost construit farul lui Traian (arcul de triumf, basilica de oaie, practicã folositã numai în Colchida miturilor
Ulpia, bibliotecile Ulpia, templul împãratului, Columna helladice, ci ºi aici, în inima munþilor dacici, de unde,-
lui Traian ( cu scopul de a indica înãlþimea dealului ce potrivit ipotezei lui Nicolae Densuºianu – s-a pornit
a fost nivelat pentru a face loc acestor construcþii ), firul fermecãtoarei legende a Lânii –de- Aur.
statui, însemne militare ºi, fapt deloc de neglijat, au Specialiºtii avizaþi au apreciat cã râurile Daciei puteau
fost secate mlaºtinile din jurul Romei. Afluxul de metal asigura, anual, între 15.000 ºi 20.000 kg aur. Autoritatea
nobil din 106 a fost atât de important, încât s-a produs statalã, probabil colecta ºi tezauriza o bunã parte din
o scãdere vertiginoasã a cursului aurului. Introdus aurul obþinut prin spãlarea aluviunilor ºi prin
masiv pe piaþã, aurul Daciei a micºorat cu o zecime exploatarea minelor. Acumulãrile realizate numai în
preþul lui în tot Imperiul, unii autori susþinând cã cursul a câtorva decenii echivaleazã cu cifrele
scãderea cursului a fost chiar mai sensibilã. avansate de Jerome Carcopino, aºadar prada de rãzboi
Pentru a reechilibra sistemul bimetalist ºi a stimula a fost mult mai mare.
circulaþia monetarã, în 107 Traian a fãcut o reformã Uriaºa cantitate de metal nobil nu poate fi decât
monetarã, prin devalorizarea monedelor de aur ºi argint rezultanþa unei îndelungate acumulãri. Posibil ca, o
ºi retragerea din circulaþie a denarilor emiºi anterior. bunã parte din acest aur ºi din acest argint venea din
Abundenþa mai mare a aurului decât a argintului a gloriosul timp al regelui Burebista care, unind sub
determinat pe prefectul Egyptului sã procedeze la cârmuirea sa toate triburile geto-dacice la sfârºitul
modificarea oficialã a raportului dintre cele douã primei jumãtãþi a secolului I î.e.n., îºi exercita
metale, fixând cursul în anul 107 la 11 drahme de argint autoritatea asupra unui spaþiu considerabil, ce se
pentru un aureus, faþã de 15 drahme, anterior. întindea de la Carpaþii septentrionali pânã în þinuturile
Dupã criza de numerar din timpul lui Hadrian ºi strãbãtute de cursul mijlociu al Dunãrii.
Traian, iatã cã, o datã cu creºterea cantitãþii de Posibil, deasemenea, aceste cantitãþi de metal
numerar, în Italia ºi Egypt, se mãresc constant preþurile preþios sã fie tezaurizate de poporul dac din negura
la grâu, vin, arenda pãmântului, crescând chiar cu vremurilor, din timpurile ultimului potop de dupã ultima
140%. glaciaþiune, înainte de “roirea” acestui nucleu uman
Ar fi putut furniza minele Daciei o atât de prim din Europa ºi pornirea lui “ în cele patru vânturi
importantã cantitate de metal nobil? Acceptând valorile “.
minime oferite de Jerome Carcopino Un asemenea stat puternic, ce-ºi avea inima în
(165.ooo.kg aur ºi 330.000 kg argint) se pune fortãreaþa Carpaþilor, în arcul cãrora se afla unul din
problema ce masã de rocã ar fi trebuit escavatã pentru marile filoane de aur ale antichitãþii, putea acumula o
a obþine o asemenea considerabilã producþie. Calculele mare cantitate de metal preþios. Tezaurele descoperite
facute de Ovidiu Maieru relevã cã pentru extragerea de arheologi pe teritoriul Daciei antice ne aduc
a 165.000 kg.aur este necesar sã fie escavate informaþii preþioase: cãpeteniile geto-dace deþineau
33.000.000 tone de rocã, în condiþiile unui minereu obiecte de aur mãiestrit lucrate încã din secolele al
bogat (10g aur/1t minereu) ºi considerându-se cã putea VI-lea ºi al III-lea î.e.n. – coifuri ºi mânere de sabie,
fi recuperat 50% din aurul conþinut – þinând seama de cratere ºi cupe, precum ºi splendide ornamente de
tehnologia epocii respective. Pentru extragerea unei harnaºament.
asemenea mase de rocã ar fi fost necesar sã se sape Cea mai preþioasã parte a prãzii luate din Carpaþii
în munte galerii însumând 11.000 km. Evident, cifra dacilor a fost gãsitã de romani în tainiþele palatului –
uriaºã nu corespunde cu potenþialul minelor dacice. fortãreaþa construitã pe terasa înaltã a Sarmisegetusei,
ªi totuºi, sunt istorici care apreciazã cã savantul acolo unde se afla cel mai vechi templu din aceastã
francez a fost excesiv de prudent în socotelile sale, parte a Europei ºi cel mai enigmatic calendar, probabil
metalul nobil luat ca pradã de Traian însumând valori primul ( denumirea Munþilor ORA – STIE sau STIE
net superioare. Majoritatea aurului nu provenea din – ORA având o posibilã legaturã cu aceasta ).
13
DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005
Este posibil sã fi fost jefuite ºi cetãþile din munþi, obiectelor de plumb, Apelum (Zlatna de azi) – vestit
reºedinþe ale puternicilor “tarabostes” locali; acele prin podoabele de aur, iar Romula – Malva îºi câºtigase
cetãþi “ înzidite cu munþii” ale cãror ruine stãruie ºi faima prin arta celor ce gravau pietre preþioase ºi
astãzi: Costeºti, Cãpâlna, Blidaru. semipreþioase ( jaspuri, cornalinã, cristal de stâncã ºi
Decebal – istoriseºte Dion Cassius – vãzând cã onix).
sorþii îi sunt potrivnici ºi cã e pe cale sã piardã rãzboiul, Prin capturarea tezaurului dacic ºi a exploatãrii
pentru a nu lãsa prada în mâinile romanilor, atâta aur minelor de aur ºi argint în favoarea sa, Imperiul roman
ºi argint agonisit, hotarî sã-l ascundã în aºa fel încât a reuºit sã iasã din criza financiarã în care se afla.
sã nu poatã fi gãsit de duºmani. El alesese pe cei mai Cu un nou “look”, dupa fericitul an 106, el avea
puternici dintre oameni ºi-i îndrumã sã abatã apele sã-ºi prelungeascã existenþa datoritã aurului dac cu
râului Sargeþia; când matca râului a fost secatã, încã un secol, dupã cum apreciazã istoricul englez
oamenii au sãpat o groapã adâncã unde au fost depuse Edward Gibbon.
avuþiile dacilor. Apoi groapa a fost astupatã cu pãmânt, Dupã aceastã perioadã de înflorire, nevoile tot mai
iar deasupra s-a aºternut un strat greu de piatrã. Dupã mari de bani ale suveranilor pentru viaþa lor parazitarã
aceasta, apele râului au fost întoarse în matca lor, ºi învãluitã în fast, ca ºi pentru arme, fortificaþii ºi
nemairãmânând nici un semn al celor întamplate. O necontenite rãzboaie nu au putut fi þinute în frâu ºi au
altã parte a preþioaselor odoare au fost scoase în tainã condus la o lentã, dar implacabilã fãrâmiþare, iar apoi
din cetate ºi au fost bine ascunse în peºteri ºtiute doar dispariþie a marelui Imperiu roman.
de puþini. Slujitorii folosiþi pentru a duce la capãt aceste Astfel, cei ce viziteazã astãzi Roma ar trebui sã
tainice lucrãri au fost sortiþi morþi ºi s-au sinucis. Nu vadã în aceastã nouã luminã monumentele din forul
s-ar fi ºtiut nimic niciodatã dacã Bicilis – arata Dion lui Traian, ca celebrare a unui reviriment, ca una din
Cassius – un tovar㺠de arme al lui Decebal, luat în cele mai mare capturi din istorie.
captivitate de romani, n-ar fi dezvãluit taina pentru a- Pãmântul Daciei a mai oferit ºansa descoperirii de
ºi salva viaþa. noi tezaure ºi dupã anii stãpânirii romane. Chiar
Adevaratã sau nu, aceastã legendã a comorilor prosperitatea regatului Ungar în secolul XIV (“secolul
dace înfioarã ºi astãzi pe cititor. de aur“) s-a bazat tot pe exploatarea metalelor
Dupã rãzboiul ce a adus Imperiului roman victoria preþioase din Ardeal, care produceau o treime din aurul
asupra Daciei, acesta este interesat sã-ºi pãstreze ºi ºi o pãtrime din argintul întregii lumi cunoscute în acea
sã foloseascã în continuare exploatãrile miniere. Aurul, epocã.
arama, plumbul ajungeau la Pojejena (localitate aflatã La 1543 câþiva naieni maramureºeni au descoperit
în actualul judeþ Caraº-Severin) pe drumurile vegheate în albia pârâului Strei o comoarã dacicã evaluatã la
de soldaþii legiunii Claudia din Cuppia, cetatea Cuppia 3000 kg aur. Confiscatã de cardinalul Manuzzi,
fiind unul din principalele “capete de pod” ce asigurau comoara ajunge la curtea imperialã vienezã, la
supravegherea spaþiilor sudice ale vechii provincii Ferdinand de Habsburg.
romane. Acest control s-a exercitat printr-un sistem Dupã primul rãzboi mondial tezaurul României
bine organizat de fortificaþii ºi turnuri de veghe din ajunge la Moscova, iar dupã cel de-al II- lea rãzboi
câmpia bãnãþeanã ºi pânã la vãrsarea în Dunãre a mondial 40 tone de aur, depozitate la Mânãstirea
râului Alutus (Olt), Drobeta pãstrându-ºi rolul de bazã Tismana sunt luate de “ fratele sovietic”.
strategicã ºi navalã, alãturi de Desa ( nu departe de Aceasta a fost pe scurt povestea unui izvor de
Calafat) ºi Sucidava ( în preajma Corabiei). metal preþios, solar, ce a adus “lumin㔠unor alte lumi,
Forþaþi de dorinþa de libertate a dacilor ce se unor alte imperii…
rãsculau destul de des ºi de atacurile carpilor – acei “Veniþi de luaþi luminã ! “…ºi nu uitaþi c㠓 Atât
daci liberi ce trãiau în pãdurile Carpaþilor, romanii experienþa, cât ºi istoria ne aratã însã cã nici când
pãrãsesc Dacia începând cu secolul III al e.n., urme popoarele ºi regimurile n-au învãþat ceva din istorie ºi
ale stãpânirii romane târzii gãsindu-se chiar ºi în secolul n-au acþionat potrivit perceptelor ce ar trebui desprinse
IV … Sau acestea sunt doar semne clare ale din ele“
comerþului practicat în epocã, având în vedere faptul (Hegel – “ Prelegeri asupra istoriei “).
cã produsele meºteºugareºti ºi cele agricole obþinute “Politica a ucis adesea economia “ (Virgil
în zonã aveau cãutare. Importante centre de producþie Madgearu).
au înflorit pe acest pãmânt antic: Apulum- excela în •
domeiul þesãturilor de lânã, Sucidava – în privinþa
14
nr. 27 decembrie 2005 DACIA
magazin

Sã ne cunoaºtem istoria…
TRAIAN ªI MINCIUNA ISTORICÃ
Prof. Mariana Terra

Un popor – ca unitate colectivã - cu oamenii lui de eroic de a se opune, plãtea cu lipsirea de libertate,
- ca persoane individuale sau în grup - se în beciurile ºi închisorile comuniste iar unii – chiar cu
defineºte pe el însuºi ºi este definit de alþii în funcþie viaþa.
de câtã informaþie existã ºi, mai ales, în funcþie de ce Printre multele aberaþii pornind de la evenimente
fel de informaþie a fost asimilatã. Realizãrile sau istorice, ne-am trezit peste noapte cã oraºul Braºov a
nerealizãrile acelui popor îºi pun o amprentã marcantã devenit oraºul Stalin, cã avem ºi oraºul Gheorghe
asupra felului în care el este apreciat în întreaga lume. Gheorghiu-Dej, cã multe uzine ºi fabrici îºi schimbau
În mare mãsurã, evenimentele istorice ºi , în mod subit numele în “Victoria socialismului”, “Drum nou”,
special, felul cum aceste evenimente sunt comentate “Libertatea”, “23 August”, etc…
ºi reþinute au un rol predominant în definirea – corectã Convenind puterii, putere coruptã prin ea însãºi ºi
sau eronat㠖 a poporului respectiv. care adula cultul personalitãþii proprii, numele lui Traian
Istoria noastrã, a românilor, a fost, încã de la a fost dat ºi unor ºcoli de renume din Capitalã ºi din
începutul ei, o victimã a relatãrilor trunchiate, alte oraºe ale þãrii. Cultul unui agresor roman din
modificate, deci rãu-intenþionate, dupã cum convenea negurile triste ale istoriei a înflorit ºi s-a rãspândit ,
celor de la putere. ca peninginea, în toate locurile unde puterea dorea
Parafrazându-l pe Alexandru Vlahuþã, iatã un acest lucru.
adevãr care nu poate fi negat ( tocmai pentru cã e Este suficient sã amintim oamenilor cã dacã însãºi
adevãr ): marea autoritate religioasã care este Biserica Catolicã
“ Minciuna-i cu politica la masã, l-a excomunicat pe Traian ºi l-a detronat din funcþia
Dar asta-i cam de multiºor poveste. iluzorie pe care acesta credea cã o va deþine în
De când sunt politicieni, de când minciunã este, eternitate, atunci este mai mult decât revelatoriu faptul
Duc laolaltã cea mai bunã cas㠔. cã istoria trebuie rescrisã ºi derulatã cu onestitate.
Una dintre primele ºi cele mai de neiertat relatãri Nu trebuie sã blamãm pe nimeni care afirmã cã
eronate aparþine epocii în care romanii au atacat Traian a fost cuceritorul Daciei, cã el a fost cel mai
pãmântul Daciei ºi, mai précis, anilor de rãzboi în care mare comandant roman de oºti, cã începând cu el s-
Traian, un general de duzinã, a obþinut o victorie a format poporul român. Persoana respectivã repetã,
zdrenþuitã asupra unui mic teritoriu din Dacia . Acest de bunã seamã, ceea ce a învãþat în ºcoalã ºi ceea ce
episod istoric a fost hiperbolizat ºi ridicat la rang de a auzit de infinite ori în mass-media româneascã a
emblemã naþionalã, devenind, în imaginaþia deceniilor de tristã amintire. În fond, fiecare este ceea
înfierbântatã de megalomanie a comuniºtilor, actul de ce a învãþat cã este. ªi fiecare ºtie ceea ce i s-a cerut
naºtere al poporului român… sã ºtie. Opinia multora dintre noi a fost formatã nu din
Oamenii nãscuþi în deceniile 4 – 7 , îºi amintesc, cunoaºterea nemijlocitã a documentelor istorice, ci din
desigur, cã, potrivit doctrinei comuniste, noi – adicã interpretarea voit pãrtinitoare a celor care cântau în
poporul – “ne tragem din doi bãrbaþi de seamã : corul puterii.
Decebal ºi Traian“! Cu alte cuvinte, noi aveam doi Rolul istoricilor noºtri contemporani este de a
taþi, dar nici o mamã ! Ce aberaþie cu iz imoral ! dezvãlui, prin documente autentice, adevãrata faþã a
Ce farsã ! lui Traian, faþã înecatã în desfrîu ºi minciunã, in crima
Lui Traian, cel care nu obþinuse decât o victorie fata de inaintasii nostri. Din fericire aceste documente
foarte limitatã în Dacia, i s-a ridicat o columnã existã.
triumfalã ºi a fost numit unul dintre “pãrinþii” poporului Este necesar ca istoria noastrã sã devinã ceea ce
nostru. Mulþi nou-nãscuþi au fost botezaþi Traian, ca se aºteaptã de la ea : o oglindã fidelã , obiectivã, deci
semn de admiraþie faþã de un “tat㔠atât de slãvit… adevãratã, a drumului nostru de început, ca popor, ºi
Sub comunism, totul a fost posibil. Nimeni ( sau a etapelor – deloc uºoare – prin care am trecut pentru
aproape nimeni ) nu avea curajul sã aibã o opinie a ajunge cu fruntea sus în contemporanitate.
diferitã de cea a puterii. Cine avea acest curaj nebun •
15
DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005

COLUMNA VÃZUTÃ ALTFEL


Vladimir BRILINSKY

aºa studiile columnei au preluat


în mare parte teze false ale
interpretãrilor de pe
basoreliefurile ce o compun în
spiralã.
Istoria cercetãrii columnei se
pare cã a început pe la 1576.
Atunci apãrea la Roma prima
interpretare a columnei sub
semnãtura unui cãlugãr iezuit de
origine spaniolã Alfonso Chacon.
Mai târziu, istoricul francez
W.Froehner în 1865 face o
descriere amplã a monumentului
roman descriere reunitã recent în
volumul „Columna lui Traian”
apãrut recent la editura Saeculum
. Un alt istoric francez Salomon
Reinach autor al celebrei lucrãri
„Culturi mituri ºi religii” se apleacã
ºi el la sfârºitul secolului XIX cu
insistenþã asupra cercetãrii
columnei. Tot în acea perioadã
apare studiul lui Conrad Cichorius
care se pare cã a elaborat cel mai
amplu studiu asupra columnei.

LANÞUL SLÃBICIUNILOR
Vom încerca sã desluºim în cele
ce urmeazã o scenã de pe
O scenă de pe Columnă care interpretată eronat columnã care a stârnit multe
poate aduce prejudicii scrierii corecte a istoriei.
controverse ºi care de la prima
interpretare se pare cã a cãpãtat
Columna lui Traian, este Oricum s-ar numi aceastã
conotaþii greºite ºi moºtenite rând
idiscutabil cel mai important columnã, întregul ansamblu trebuie
pe rând de cãtre cei care au urmat
document al cotropirii Daciei de redus doar la cele douã rãzboaie
la studiul columnei. Este vorba de
cãtre hoardele romane. Este de cotropire ºi nicidecum aºa cum
celebra scenã în care,aºa cum se
discutabil, dacã se mai poate numi minþi înfierbântate o denumesc
spune în mai toate studiile, femei
columna lui Traian, din moment ce total eronat ºi fantezist act de
dace tortureazã prizonieri romani.
propriul popor l-a coborât de pe naºtere al poporului român.
Revenind la iezuitul spaniol
vârful columnei pe marele Aºa cum s-a scris istoria
Alfonso Chacon acesta descria
prigonitor al creºtinilor ºi la urcat noastrã daco-romanã dealungul
scena cum c㠄femei dace dorind
în locul sãu tocmai pe Sfântul secolelor pornindu-se eronat de la
sã rãzbune moartea bãrbaþilor lor
Petru unul dintre cei mai celebra dar neadevãrata afirmaþie
în lupta împotriva romanilor îi ard
importanþi martiri ai creºtinãtãþii. c㠄 De la Râm ne tragem”, tot
16
nr. 27 decembrie 2005 DACIA
magazin

Coafura si fizionomia feţei deosebesc clar femeia dacă de cea romană

cu cruzime cu fãclii aprinse pe cum cã împotriva prizonierilor s-a rând, figurile prizonierilor. Ei
soldaþii romani vii”. Acesta a fost folosit focul ºi fierul”. Aici vine poartã barbã aºa cum nici un
începutul interpretãrii scenei, iar întrebarea, a cãror prizonieri ? roman figurat pe columnã nu are.
cei din urma lui au preluat fãrã Rãspunsul îl vom primi parcurgând Musculatura lor este
prea multe modificãri ideea. argumentele de mai jos. impresionantã, masivã aºa cum
Froehner descria ºi el aproape trei Aceste descrieri au fost apare ºi în alte scene cu daci
sute de ani mai târziu aceastã preluate aproape fãrã rezerve în dezbrãcaþi faþã de trãsãturile mai
scenã astfel „Casã dacicã literatura de specialitate atât la noi delicate ale romanilor. Figurile de
construitã pe o stâncã. Trei cât ºi în alte þãri perpetuîndu-se o femei care tortureazã suscitã o
prizonieri romani goi ºi legaþi de greºealã care poate deforma atenþie mai mare. Sã observãm
mâni la spate sunt supuºi unui realitatea. coafura acestora care este tipic
cumplit supliciu. Femei dace, cu romanã. Aceastã coafurã legatã
fãclii în mânã ard capetele ºi TORTURÃ DACÃ SAU la spate apare ºi pe alte multe
umerii acestor nenorociþi”. ROMANà ? reprezentãri antice de femei
Istoricul ºi arheologul Salomon ARGUMENTE… romane în afara acestora de pe
Reinach relua din zbor aceiaºi tezã Dacã ar fi sã comparãm atent columnã. În acelaºi timp femeile
„ În interiorul unei cetãþi dacice figurile de pe columnã, vom dace au un alt tip de coafura, ºi în
trei prizonieri romani sunt torturaþi observa imediat, dar fãrã a þine majoritatea reprezentãrilor de pe
de femei dace care îi ard cu fãclii neapãrat cont de pãrerile columnã unde existã certitudinea
aprinse”. Cichorius vine ºi cu un înaintaºilor, cã este într-adevãr cã sunt dace, ele apar pe cap cu o
scurt comentariu al scenei „ vorba de o torturã, dar ea nu este broboadã care se pãstreazã ºi
Probabil vãduvele celor cãzuþi în fãcutã de femei dace asupra astãzi în portul nostru popular.
luptã se rãzbunã pe prizonieri aºa prizonierilor romani, ci invers, Construcþia la care se referã
cum este ºi azi obiceiul la femeile romane tortureazã Froeher nu este o casa dacicã ºi
popoarele primitive, iar un prizonieri daci. nu este pe un munte cum spune
tratament la fel de crud descrie Sã luãm pe rând argumentele Cichorius. Este vorba mai degrabã
Florus (istoric roman contemporan care vin sã rãstoarne vechea teorie de un castru roman undeva în
cu Traian) care face referire la a celor care au studiat columna. apropierea Dunãrii, la fel
popoarele de la nordul Dunãrii Sã luãm în considerare în primul comparând construcþiile romane ºi

17
DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005
cele dacice care apar pe columnã. torturat cu focul tocmai de femei romani. Fierul ºi focul în torturarea
Scena în ansamblul ei se leagã romane care ºi-au pierdut soþii în prizonierilor era o practicã
direct de cea dinainte în acelaºi rãzboaiele de cotropire. recunoscutã la romani, chiar de
context în care Traian îºi cãtre Florus care, în antichitate,
recompenseazã soldaþii iar aici se IN LOC DE CONCLUZII spunea c㠄sângeroºii duºmani nu
cuvine menþionatã ca excepþie în Acestea au fost argumentele puteau fi potoliþi decât aplicându-
interpretarea acestei scene, care dau de gândit dacã interpretã- le propriile lor metode, fierul ºi
explicaþia din albumul Columna al rile scenelor de pe columnã au fost focul”. Sângeroºii duºmani nu
inegalabilului fotograf Ion Miclea fãcute cu maximã atenþie ºi puteau fi alþii decât popoarele
ºi a istoricului Radu Florescu „ responsabilitate. Semnificaþia care trebuiau cotropite. Aceastã
Traian dã vãduvelor de rãzboi fiecãrei scene a dat fãrã îndoialã cosmetizare a civilizatorilor romani
prizonierii drept compensaþie”. tonul unor concluzii care s-au tras are deci rãdãcini adânci în istorie.
Ca un argument suplimentar în ºi care au scris istoria. Dar dacã Prãpastia dintre imperiul roman
faþa celor susþinute pânã acum, ar aceste semnificaþii au fost aºa zis civilizator ºi barbari se
fi bine sã ne amintim de un alt alterate, implicit istoria s-a scris miceºte tot mai mult pe mãsurã ce
celebru personaj al istoriei, greºit, sau dupã caz, tendenþios. În observaþii oneste vin sã îndemne
victimã a cotropitorilor romani, acest context era firesc cã celebra la o recercetare a izvoarelor care
galul Vercingetorix, cel care, aurã de popor civilizat a romanilor pãreau definitiv lãmurite. În acest
pentru a opri mãcelãrirea poporului trebuia sã fie pãstratã. Era greu context, este posibil ca cercetând
sãu de cãtre hoardele romane, s- de acceptat pentru unii cã un popor mai atent ºi mai echilibrat întreaga
a predat în cel mai demn mod care i-a dat pe Ovidiu, pe Vergiliu columnã sã se descopere noi
posibil lui Cezar care l-a fãcut sau pe Cicero ar putea avea elemente ºi sã se îndrepte erori
prizonier ºi l-a dus la Roma. Prima deprinderi barbare. ªi atunci, care au schimbat radical
ºi cea mai mare umilinþã a marelui realitatea s-a deformat propa- semnificaþia acestui important
erou gal a fost aceea de a fi gandistic în favoarea civilizatorilor monument al istoriei noastre.

Dacã doriþi un abonament la


DACIA MAGAZIN
Trimiteþi prin mandat poºtal suma de 250 000
lei pe adresa Daniela Gridan 2700 Orãºtie Piaþa
Victoriei 20.
Veþi primi începînd cu luna urmãtoare
douãsprezece numere ale publicaþiei noastre.
Vã rugãm sã specificaþi pe mandat adresa
poºtalã corectã la care doriþi sã primiþi revista.

18
nr. 27 decembrie 2005 DACIA
magazin

CRÃCIUN – vechi cuvânt Dacic


dr. Napoleon Sãvescu

Nu este uºor azi sã cauþi a afla biblia acestuia). nimic care ar putea sugera
originea acestui cuvânt, Crãciun, când Rezistenþa ultimã a arianismului, anotimpul iernii, ci dimpotrivã, se
anii au trecut cu miile ºi nu prea mulþi ne spune cercetãtorul istoric, preotul aminteºte clar despre cel al
au fost aceia care sã se intereseze de Dumitru Bãlaºã, a fost lângã Milcof, primãverii. ( vezi ºi Noi nu suntem
el. Crãciun, vechi cuvânt dacic, în cetatea Crãciuna, a cãrei primã urmaºii Romei, p.118-119). Dar sã
negãsit la alte popoare, cu înþeles de fundaþie se pare a fi anterioarã anului mai vedem un colind, (
Creatul, cuvânt care, teoretic, 500. Dupã arianism, învãþãtura Al.Strachina, Þara înainte de toate,
doctrinal, a fost înlocuit de Nãscutul- creºtinã a fost adusã de Crãciun p. 91, Ed. Þara Noastrã, Buc.1994):
Isus Hristos, continuã sã dea dureri (Hristos), care, fiind creat din veac, “Cãluþul lui negru pintenog
de cap multora. a ajuns în mitologia româneascã Luciu ca un corb
Nicolae Iorga observa corect cã Bãtrânul Crãciun, Moº Crãciun, Pa chivara lui tãiatã în sageatã
la sãrbãtoarea Crãciunului “se Sfântul Crãciun. Pe ochi cam plecatã
zice ºi a Nãscutului” ( Noel, de Ciudat este faptul cã pâna în Ba suliþa lui
Natale). Istoria Românilor, (vol.II. secolul IV chiar ºi iconografia Duratul de varã
p. 91). În versiunea francezã însã creºtinã îl înfãþiºa pe Isus cu chip Fulgerul de searã”
raporteazã originea numelui bãtrân, urât, dupã cuvintele Oare din ce îndepãrtate, milenare
Crãciun “ a un ancien dieu, profetice; N-avea nici chip, nici memorii poporul nostru ne aduce
comme pour les Anglais le nom frumuseþe. Mai târziu este înfãþiºat aceste frumoase colinde, acum iarna,
yule” Histoire des Roumains et la ca un om de o rarã frumuseþe, pe de Crãciun? Anotimpul iarnã lipseºte
romanete orientale., p. 113. temeiul psalmului 44,3: “ din nou, dar se aminteºte de varã ºi
Pericle Papahagi susþine ºi el cã, împodobit cu frumuseþe mai mult de “fulgerul de searã”, simbol al zeului
inþial, Crãciunul ar fi fost sãrbãtoare decât fiii oamenilor”(Pr. Victor Gebeleizis.
pagânã. Aga, Dicþionar enciclopedic , În multe colinde de Crãciun,
N.A.Constantinescu, în Timiºoara 1935, p.80 ). alãturi de Soarele personificat apare
Dicþionar onomastic românesc (1963, În folclorul poporului nostru, ºi sora cea mare a Soarelui, Salomina.
p.36), înregistreazã cuvântul pãstreazã vechi imagini ale lui Moº De asemenea pe mireasa eroului
Crãciun ca substantiv, Crãciun; el este un Moº ºi nu un tânãr întors de la vânãtoare o cheamã
personificat în folclor: Moº aºa cum îl gãsim ºi în colindul din Ileana Daliana sau Lina Melina. Zeul
Crãciun. Adrian Bucurescu în Tecuci, discutat ºi de pr. D.Bãlaºã : solar la daci era sãrbãtorit primavara,
Dacia secretã, p.32. ne spune “Moº Crãciun la vremea renaºterii naturii ºi a
despre, cuvântul Crãciun provine Cel mai bãtrân înfloririi “florilor dalbe de mãr”.
de la “evenimentul miraculos, Sã-l scãldãm,sã-l îmbãiem, Dacii nu puteau sã-ºi pãrãseascã
petrecut cu peste 27 de veacuri în Cu veºmânt sã-l primenim.” aceste cântece aºa cã le-au transferat
urmã, numit de traci BELA- Numai în limba noastrã dacicã în timp sub formã de colinde ºi le
GINES ‘Naºterea Curatã’, de unde cuvântul care celebreazã aceastã cântãm ºi noi azi, uneori uitând cã
vine ºi numele de Bãrãgan, sãrbãtoare, Crãciunul, are toate cele este iarnã.
tãrâmul unde s-a petrecut acest trei genuri dovedindu-ºi vechimea În anul 343 se þine un sinod la
fapt divin; ºi de la KARTUM ‘ milenarã: Crãciun-masculin, Sardica (Sofia), ºi în 351 altul la
Nãscuþi, Naºterea’ cât ºi CHER- Crãciuna-feminin, Crãciun-ambigen. Sirmium care condamnã arianismul.
SONES ‘ Fiii Cerului”. Cel care, În colinde de Crãciun gãsim tot felul La Sardica s-a votat pentru
dupã anul 325 d.Hr. promoveazã de surprize: Sãrbãtoarea Nãscutului ºi deci
sãrbãtoarea Creatorului- “Pe luncile Soarelui, împotriva Sãrbãtorii Creatului,
Crãciunului a fost Arie cu adepþii Flori vieþuitoare de mãr cuvântul Crãciun nemaifiind unul
sãi, exilat la Dunãre. A fost o Grãdina cu florile lerui Doamne, potrivit. Sã nu uitãm cã încã de la
sãrbãtoare adoptatã trecãtor de Flori dalbe, flori de mãr, primul sinod ecumenic de la Niceea,
Goþi (mulþi considerã azi cã Goþi Ler de mãr, florile-s dalbe” din anul 325, s-a stabilit, între altele,
vs. Geþi înseamnã de fapt acelaºi Oricine poate vedea cã în ºi articole privitoare la Isus Hristos,
popor), în frunte cu Ulfila (vezi aceastã colindã nu se pomeneºte în consensul celor 318 pãrinþi : “ªi

19
DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005
într-unul Domn Isus Hristos, Fiul sãrbãtoarea Nãscutului. Mult mai religioasã. În final cred cã trebuie
luiDumnezeu, unul nãscut ... nãscut, clar aflãm din Sf. Ioan Damaschin, sã-i mulþumim Bisericii Ortodoxe
nu fãcut..” Dogmatica, Buc.,1938, p.146, unde Române, care chiar dacã nu a aprobat
În Pravila ritorului Lucaci, 1581 se spune: “Se numeºte prim nãscut oficial termenul Crãciun, nici nu l-a
(Buc.,1971, p. 161-162) citim cã ºi nu prim creat, cãci creaþia nu este condamnat ºi astfel el a supravieþuit
“Fiul e nãscut din Tatãl, însã din fiinþa Tatãlui, ci doar a fost aproape douã milenii nu numai în
nefãcut”. În Evanghelia învãþãtoare, adusã de la neexistenþã, prin voinþa graiul poporului ºi chiar al clerului
tipãritã la Govora, în anul 1642, lui”. Interesant este cã la spanioli, nostru, pentru a desemna una dintre
la p.34-35, în cuvântul «Învãþãturi chiar dacã cuvântul Crãciun (Creatul) cele mai frumoase sãrbãtori creºtine,
la Botezul Domnului nostru Isus nu existã, gãsim cuvântul creacion, specificã nouã, daco- românilor,
Hristos» se aminteºte de creare, fãrã a indica însã o sãrbãtoare Crãciunul.

20
nr. 27 decembrie 2005 DACIA
magazin

Prefaþã la o carte de excepþie:


Macedonia Istorica de Dimu Lascu
Dr.Napoleon Sãvescu
Istoria lumii ºi în special a Europei nu poate fi înþeleasã dunãreanã. Aceastã situaþie se datoreazã ºi lipsei de
fãrã cunoaºterea adevaratã ºi profundã a poporului nostru interes în trezirea conºtiinþei naþionale a poporului
daco-român , a fraþilor noºtri sud dunãreni, a aromânilor, nostru.
a macedonenilor. Lucrarea domnului inginer Dimu Lascu realizeazã trei
Populaþiile daco-române, aromâne, megleno-române, lucruri deosebit de importante:
istro-române, vlahice, sunt parte din aceeaºi familie chiar 1. ne pune la dispoziþie o istorie a unei pãrþi a naþiunii
dacã vicisitudinile istoriei au divizat-o. Limba în special, noastre sud dunãrene aproape necunoscutã pânã în
obiceiurile, religia, cu toate coloraturile politice de prezent.
moment, dovedesc apropierea noastrã, faptul cã facem 2. Ne trezeºte dintr-un somn greu de înþeles, oferindu-
parte din aceeaºi familie. Nici o dominaþie politicã oricât ne o istorie naþionalã fascinantã, demnã de toatã admiraþia,
de îndelungatã nu poate duce la formarea unei noi etnii, un model de realizare ºi reînvigorare a unor valori
în special azi, când informaþiile circulã cu o aºa vitezã ºi naþionale, locale, ºi nu de împrumut.
când Europa se îndreaptã spre unificare ºi toleranþã. ªi 3. Ne pune la dispoziþie o structurã istoricã, social
totuºi în aceastã perioadã de uniformizare europeanã politicã mai puternicã decât orice altã construcþie istoricã
popoarele ei continuã sã fie conºtiente de vechea lor falsã de moment. Este tocmai ce învãþãm din aceastã
istorie, ºi sã se mândreascã cu strãbunii lor. Ar fi nedrept lucrare extrem de bine documentatã ºi care este departe
ca noi, cei de azi sã nu le recunoaºtem macedonenilor de orice îndoieli ori suspiciuni.
acest drept. A le fura istoria, a încerca sã-i “debusolãm” Pe plan istoric, gloria macedonenilor nu poate sã le
pe aceºti mândrii macedoneni este o crimã la adresa fie furatã niciodatã, nici de greci ºi nici de bulgari, lor,
adevãrului universal. Reapariþia pe harta Europei a micului aromânilor, fraþilor noºtri sud-dunãreni.
stat Macedonia, dupã o „absenþ㔠de aproape 100 de ani,
Dac㠄Coloana lui Traian” de la Roma, ni-i
sigur cã ne bucurã. Populaþia lui însã este formatã dintr-
înfãþiºeazã pe daci „complet” învinºi de cãtre trupele
o majoritate slav㠄makedonsky” ºi albanezã, aromânii
romane, cuceritoare a doar 14% din teritoriul Daciei,
fiind de fapt o minoritate la ei acasã. În fond se încearcã
în inima Macedoniei, „Arcul de triumf de la Salonic”,
a se crea o nouã populaþie aºa zis „macedonean㔠care
ridicat 200 de ani mai târziu, este cea mai de seamã
nu face decât sa încurce ºi mai mult lucrurile.
mãrturie a existenþei dacilor pe pãmânturile lor, în
Noi, neam ºi rasã aparþinând aceluiaºi mare vechi
popor, aceleaºi semeþii traco-geto-dace avem dreptul care au ramas ºi azi cu toatã vitregia asupririi, când
moral sã-i apãrãm. Statistici corecte aratã cã ºi astãzi din partea turcilor, când din partea grecilor.
populaþia vlahã sud-dunãreanã este mai numeroasã ca Profesorul de arheologie danez Kinch îl studiazã ºi
oricând, însã este lipsitã de sentimentul naþional, etnic, îºi publicã lucrarea „ L’Arc de triomphe de Salonique”
politic, de sentimentul de coeziune. Ea este total , vorbind pe larg despre situaþia dacilor în urma
dezorganizatã ºi nu este încã conºtientã de ea însãºi. Acest rãzboaielor purtate cu romanii. Interesul istoricilor
lucru se datoreºte ºi mozaicului de popoare venite de peste români pentru acest „testament al continuitãþii dacilor”
tot din lume ºi suprapunerii lor nouã. Aceºti emigranþi nu în decursul veacurilor, nu i-a preocupat pe istoricii
au dorit niciodatã sã accepte faptul cã alcineva ar fi existat noºtri preocupaþi numai a dovedi falsa noastrã
înaintea lor pe aceste plaiuri. Mã refer la grecii sosiþi prin romanitate.
anii 1400-1600 î.d.Hr. în patru valuri: ahei, ionieni, dorieni, Domnul Dimu Lascu, avid sã cunoascã cât mai
eolieni de undeva din estul Mãrii Caspice; mã refer la mult trecutul neamului, preocupat permanent de
slavii sud dunãreni sosiþi prin secolul VI; mã refer la studii de înaltã facturã istoricã ºi dotat cu un
triburile de mongoli ºi maghiari sosiþi în secolul al IX-lea; pronunþat spirit analitic dublat de o intuiþie
mã refer la slavii nord-carpatici sosiþi prin secolul al VIII- excepþionalã, îºi croieºte drum cu dezinvolturã
lea. Toþi aceºti nou-sosiþi sunt acum „la ei acasã”, singurii printre golurile documentare, dublate de vinovata
nedoriþi fiind tocmai noi, traco-geto-dacii. Dacã dacii nord indiferenþã a istoricilor contemporani, care, fie din
dunãreni astãzi reprezintã, dupã unii, „cel mai nou” popor motive politice, fie din purã neînþelegere, ocolesc
european, românii, apãruþi pe harta Europei sub acest aceastã problemã de interes naþional, problema
nume abia în anul 1918, lucrurile sunt ºi mai aromânilor, a macedonenilor , a fraþilor noºtri sud-
încurcate (de cine oare!) cu populaþia dacã sud- dunãreni, a istoriei noastre.

21
DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005

TAINELE TÃBLIÞELOR DE LA SINAIA


Adrian Bucurescu
CETATEA
CÂNTECULUI Sãrãþeni; Sfântul Anton , la catolici-
patronul copiilor.
hrãni’’ rom. nutreþ.
TA SIEO- ,,ºi au fost’’. cf. rom. îs; a si
SA BELO YILOUSU OYRAM ODAO OY HYLYAR- ,,pe colinã; în sus’’ .cf. (Maramureº) ,,a fi’’.
EO TAOFEO OE SARMON GATO I lat. gloria ,,glorie’’; rom. o colindã; RAMO- ,,conducãtorii’’. cf. lat. remus
DIZIO. DAIOZ ANTONIE OZ HYLYAR colnic. ,,vâsl㒒; Remus; Roma
HYO YL RIOMIONO ON SOTISO. DEO HYO- ,,divinã; conducãtoare; SARMON- ,,(celor) sãrmani’’
EO VA STARNI ORETERO DOINI ducãtoare’’. cf. alb. hyj ,, zeu; zeitate’’ ; GATOE- ,,foarte; tare’’. cf. rom. gata;
DAVO. GEO ONGEL TINE ASOL. rom. hai! hei! hãi! hii! Gutâi; gutuie.
OZRAM ODA BOSIOC NITRO TA YL RIOMIONO- ,, PE (la) Români; la cei I DIZIONI- ,, s-a scris, s-a desenat;
SIEO RAMO SARMON. GATOE I luminaþi’’. cf. rom. luminã; Român; înnegrire’’ cf. rom. tãciune.
DIZIONI. RIOMION ONGERI ZOETA Rohman; rumen;romeniþã RIOMIONO- ,,Românii; cei luminaþi’’.
PIEHI. ON SOTISO- ,,I-AU CONDUS; i-au ONGERI- ,,(pe) îngereºti’’.
adus’’.cf. alb. zot ,,stãpân; domn; ZOETA- ,,domni’’. cf. alb. zot ,, stãpâm;
Traducerea: Dumnezeu’’, rom. a ânsoþi; Sudiþi- sat domn; Dumnezeu’’.
Acei frumoºi au crescut la Apa Magicã, de lângã Helis(Piscul Crãsanilor- PIEHI- ,,(îi) cinstesc; cânt㒒. cf. lat.
la Taofeo, cu cei foarte sãraci, se spune. Copuzu). pictus ,,ornat’’, pie ,,cu pietate; cu
Cei doi Nãscuþi pe Colina Divinã pe DEO EO- ,,zeii aceia’’. sfinþenie’’; alb. bekoj ,,a binecuvânta’’;
Români i-au condus. Zeii Aceia spre VA STARN- ,,spre(în; la) stele’’. cf. germ. rom. a boci; bucium; Baciu; Paicu; Voicu.
stele S-au înãlþat de la Cetatea Stern ,,stea’’
Cântecului. ORETERO- ,,s-au înãlþat’’. cf. rom. altar; NOTÃ:
Acei Îngeri de la pãmânt S-au ridicat. arþar; RATIARIA cetate geticã în TAOFEO ,,tufe’’ este una
cu apã fermecatã de pe busuioc S-au Moesia Superior. dintre denumirile strãvechi ale cetãþii de
hrãnit ºi au fost conducãtorii celor DOINI- ,,a cântecului’’. cf. rom. doinã. la Copuzu-Piscul Crãsanilor, judeþul
foarte sãrmani, s-a scris. Românii pe DAVO- ,,cetate’’. Ialomiþa, rãmasã în istorie ca TAPAE,
Îngerestii Domni Îi cinstesc. GEO ONGEL- ,,acei îngeri’’. localitate unde s-a dat o luptã înre Daci
TINE- ,,(de la) pãmânt. cf. rom. tinã. ºi Romani. Tot Copuzu, vechiul
Lexic: A-SOL- ,,s-au ridicat’’; au crescut; spre CABESOS ( cf. rom. cobzã; cobuz
SA- ,,acei’’. Soare. cf. rom. ieslã; uºor. ,,fluier’’) este ºi DOINI DAVO ,,Cetatea
BELO- ,,frumoºi; cinstiþi; viteji’’. cf.lat. OYRAN- ,,(cu) fermecatã; divin㒒. cf. Cântecului’’, unde au copilãrit Gemenii
bellus ,,drãguþ’’, belum ,,rãzboi’’. OZRAM. Divini. RIOMIONO ,,Romani: Români’’,
YILOUSO- ,,au crescut; s-au mãrit’’. cf. ODA- ,,ap㒒 . cf. ODAO. cum am vãzutmai sus era unul dintre
lat. laus ,,lauda; elogiu’’; rom. leasã; BOSIOC- ,,(de; de pe) busuioc’’. numele etnice ale poporului atlant,
leºie. NITRO- ,,s-au hrãnit’’. cf. lat. nutrio ,,a ulterior zis ºi get.
OYRAM- ,,magicã; sfântã; curatã;
frumoas㒒. cf. lat aroma ,,arom㒒; rom.
aramã; hram.
ODAO- ,,(la) apa’’. cf. rom. a uda; alb.
ujt ,,ap㒒.
EO TAOFEO- ,,în tufe; între ciulini’’.
cf.rom. tufã; þepi; þap;
TAPAE- localitãºi dacice; Dibeºti- sat
de pe Ialomiþa, actualmente dezafectat
OE SARMON- ,,cu cei sãraci’’. cf. rom.
sãrman.
GATO- ,,foarte’’ . cf.rom. gata; a gãta.
I DIZIO- ,,se spune’’. cf. rom. zis.
DOIOY- ,,cei doi’’.
ANTONIE- ,,nãscuþi; coconi’’. cf. rom.
noatin; întâi; NETIN- DAVA- unul dintre
numele atlano-getice ale satului

22
nr. 27 decembrie 2005 DACIA
magazin
«a lãtra»;rom. a ciupi; a ciopli;
LA MUNTELE a umflat’’. cf. rom. a se îngâmfa; câmp;
câmpie ; scump. cioflingar; ciuº; japiþã.
SACRU IGE SARSIO- ,, la izvorul; la limpezime’’.
cf. fr. source ,,surs㒒, Sân-Georz;
FEZELEOU - «ai regelui» celui înalt;
care conduce». cf.rom. vesel; vâslã;
BOEROVYSETO A TICEO TOCEZ Sânjorz. fasole.
STEO MONT ES HO CETEO FAHTOE TOLOGO- ,,înºelepciunii’’ cf. rom. tâlc; GEOOS - «în jos»
ATLANTO. a înþelege. ZIDO - «au privit; au observat». cf.
ON COMPEO IGE SARSIO TOLOGO POYRAOY- ,,pãrãsind; lãsând; alb.sodit «a contempla».rom. jude; zid.
POYRAOY ARMOSO RIMONO curgând’’. cf. rom. a pãrãsi; a pieri; pârâu YE NOVALY - «(de) despre cel viteaz».
GIEOAE SOHZ SARGERY. ARMOSO- ,,oastea; luptãtorii’’. cf. rom. cf.rom. a nãvãli.
SODE ZETO VIZ EREYSETO AEVO armie; armaº. TAHO - tãcând «.
GETO ARMOSO ROTO SERY ON LA RIOMONO- ,,Românilor; Geþilor; MATO - «marele».cf.alb.i madh «mare».
RYSYRE ON SARGERY HALZICO uuminoºilor’’. cf. rom. luminã; Român; BOEROVYSETO - «Boerovisto».
TERE. Rohman; rumen; romaniþã. SOGIO - «s-a întors».cf.rom. a suci.
RIOMONO A SOON HO ITO GIEOAE SOHY- ,,acei soþi; acei LO SYS - «la câmpie».cf.rom. ºes.
bãrbaþi’’. cf. alb. shoq ,,soþ’’; TASO - «întinsã» cf.rom.des.
GEORIND OY ROIMOE A OTO CEOFZ SUCI-DAVA- cetate în Dacia. SYS TASO era,desigur, Bãrãganul, unde
FEYELEOU GEOOS ZIDO YE NOVALY SARGERY- ,, au plecat; au mers; s-au se afla Helis,cetatea natalã a lui
TAHO. miºcat’’. cf.rom. surugiu; soroc; Boerovisto.
MATO BOEROVYSETO SOGIO LOSYS sorcovã; zurgãlãi; SARGIDAVA, HO SETRO - «la ceata».cf.rom. ºatrã.
TASO HO SETRO E SOY. variantã ZARGI-DIAVA- cetate în E SOY - «a sa».
E FELO O NOYR FYLO SOT AM Dacia; SARGETIAS- râu în albia cãruia E FELO - «ºi venind».cf lat.volo «a
LIOCOTO. Decebal ar fi ascuns tezaurul regal dacic. zbura».
OJ DAPOLO O MAE EI ROSERO SODE - «minunatul; profetul;învãþatul» O NOYR - «un nour».
ATEMINIS OE VOION YON. cf alb.sodit «a contempla» ; rom FYLO - «fioros».cf.alb.bole «ºarpe
SO PIOPO TEIC CENEOY ON SAMYM ciudã(arh) «minune» mare» rom.fior.
GE LOYSO I SABELO RYOMI VASI ZETO -»domn ;cel ce ajutã».cf alb zot SOT - «domnul»; bãrbatul.cf.alb. zot
DAVO GETO DYO. «stãpân; domn; Dumnezeu. «domn»;rom.soþ.
Traducerea: VIZ - «a vãzut» AM LIOCOTO - «s-a adãpostit; s-a
Boerovisto în tainã s-a dus la Muntele EREYSETO - «(ce) ascuns».cf.rom. lacãt.
Sacru, ca sã citeascã faptele Atlanþilor. soartã».cf.rom.ursitã;rost. OJ DAPOLO - «ºi
Acei soþi au plecat. Minunatul domn a AEVO - «Vor avea» diavolul».cf.rom.diavol; tiflã.
vãzut ce soartã vor avea acei oºteni. GEO ARMOSO - «acei oºteni». O MAE - « cel mare».cf.rom. cel mai.
Cãtre searã, el spre rãsãrit a plecat, ROTO - «cãtre,în EI ROSERO - «a apãrut».cf.rom. a rãsãri.
hrãnindu-se cu esenþa (roua) preajma».cf.rom.roatã;rude ATEMINIS - «ademenind».
pãmântului. Românii de cocon au uitat. SERY - «a serii». OE VOYO - «cu viaþã». cf. rom. viu; vioi.
Întrebandu-i Remo, acei slujitori ai ON - «el». cf.rom.un; rus.on»el» YON - «lungã; mare; multã». cf. alb.
regelui în jos au privit de cel viteaz LA RY-SYRE - «spre Rãsãrit; de la hyjni» divinitate;zeu».rom.Ion-titlu
tãcând. Soare». cf.rom.a rãsãri; rãsurã,Soare. voievodal.
Mare Boerovisto s-a întors la Câmpia ON SARGERY - «el a plecat». SO PIOPO - «dar cel sfânt».cf. rom.
Întinsã, la ceata lui. ªi venind un nour HALIZICO - «hrãnindu-se; care (se) popã; pãpuºã.
fioros, domnul s-a adãpostit. ªi diavolul hrãneºte».cf.rom.haluºcã (reg) TEIC - «a zis».cf.rom. a zice.
cel mare a apãrut, ademenindu-l cu viaþa «sarma»;haluºte(reg) «tãiþei»; iliº (arh) CENEOY - «întunecatului; cenuºiului».
lunga. Dar cel sfânt i-a zis întunecatului «hranã»; gãluºcã ; cf. lat. cinis «cenuºã».
ca mereu Îl va preamãri pe Sabelo, alb.gjelle,»mâncare». ON SAMYM - «cã mereu; cã mult; înalt».
conducãtorul care vegheazã Þara LO RIRE - «cu esenþa;cu cf. alb. shumim «înmulþire; creºtere».
Vitejlor cea Divinã. rouã;raritate;.cf.lat.roris»rouã»;rom.rar;RORAMIS- GE LOYSO - «va preamãri;va lãuda».
localitate în Scythia Minor. cf. lat.laus «laudã; elogiu».
Lexic: TERE - I SA-BELO - «pe(la) Sabelo;-pe cel
BOEROVISETO- «pãmântului».cf.lat.terra»pãmânt»;rom.þarã frumos;pe cel
,,Boerovisto’’ ; þãrânã. viteaz».cf.lat.bellus»drãguþ;bun».
A TICEO- ,,în tain㒒. cf. rom. a tãcea RIOMONO - «Românii ; Geþii». bellum «rãzboi; luptã». rom. savai;
TOCEZ- ,,s-a dus’’. cf. rom. a(se) ducea. A SOON - «de cocon; de prinþ; de fiu; sabie.
STEO- ,,sacru, ceresc’’. cf.rom. stea; a de copil» cf.rom.sân. RYOMI - «conducãtorul;cel ce duce».
ºti. HO ITO - «au uitat». Tatãl lui Boerovisto.cf.lat remus
MONTO- ,,muntele’’ GEORIND - «întrebând».cf.rom.cerând «vâslã».
ES HO- ,, ca s㒒. OY - «pe ei».cf.rom.îi VASI - «(care) vegheazã». cf.rom.
CETEO- ,,citeasc㒒 A-OTO - «acei».cf.alb.ata vãz;vis.
FAHTOE- ,, faptele’’ «acei»;ato»acele» DAVO GETO - «Þara Geþilor».
ATLANTO- ,, Atlanþilor’’. CEOFZ - DYO - «cea divinã».cf.lat.deus
ON COMPEO- ,,s-a urcat; s-a înãlþat; s- «slujitori;rãzboinici;rãi.cf.alb.cafullon «zeu»;rom.zãu!

23
DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005

La festivitatea de decernare a premiilor anuale a „Asociaþiilor Editurilor cu Profil


Pedagogic ºi Cultural” Fundaþia Dacia Revival ºi preºedintele ei dr.Napoleon Sãvescu
au fost rãsplãtiþi cu câte o diplomã de recunoaºtere a meritelor aduse in dezvoltarea
învãþãmântului ºi a culturii româneºti ºi în mod special pentru organizarea congreselor
internaþionale de dacologie.

24
cmyk color
nr. 27 decembrie 2005 DACIA
magazin

Profesorul Rudan demonstreazã ºi acuzã:


EPOPEEA MISTIFICÃRII ISTORICE
LA SARMISEGETUSA REGIA
Prezent pentru câteva zile în Munþii ªureanu pentru a vizita cetãþile dacice, profesorul Rudan,
cercetãtor competent al istoriei dacice a acceptat sã acorde un interviu publicaþiei noastre.

Sit
Sit arheologic
arheologic în
în zona
zona porţii
porţii de
de vest
vest distrus
distrus cu
cu excavatorul
excavatorul

Domnule profesor, o extinsã. Potrivit informaþiilor locului sã verifice acele


incursiune în peregrinãrile obþinute de la aceºtia, este vorba informaþii.Din echipã au fãcut parte
dumneavoastrã prin munþii de o suprafaþã de aproximativ 300 printre alþii, generalul Vasile
ªurianului cred cã este de kilometrii pãtraþi. Ce este Dragomir ºef al Direcþiei
binevenitã la începutul discuþiei interesant, este faptul cã aceste Topografice Militare, care a lucrat
noastre. Cum a început vestigii arheologice sunt altele
aventura dumneavoastrã decât cele reperate ºi cercetate
dacicã? pânã la acel moment. În urma
rezultatelor realmente
Pe la sfârºitul anului 1992, o surprinzãtoare, comunicate de
echipã de cercetãtori ruºi au cãtre echipa ruseascã, în 1994
analizat o serie de fotografii Ministerul Lucrãrilor Publice, ºi
satelitare realizate pe verticala Amenajãrii Teritoriului a organizat
Munþilor ªurianului. Din aceastã o echipã interdisciplinarã cu
analizã, ruºii au observat vestigii specialiºti din diferite domenii, Fragment de ceramica
arheologice pe o zonã foarte echipã care a fost trimisã la faþa dacica abandonat

25
DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005

în echipa noastrã ca geodez, ziduri pe care le detectaserã Institutul Pro Domus acesta s-a
inginerul Iulian Constantin de la cercetãtorii ruºi, dar cel mai dovedi a fi format din discuri de
institutul Aqua Proiect, arhitecta important lucru a fost cã am reuºit calcar deosebit de fin ºlefuite,
Aurelia Ivaneº care a fost ºi ºefa reperarea a nu mai puþin de 2000 aºezate într-un mod care aduce cu
proiectului iniþiat de MLPAT, de terase antropice antice, în mare soarele de andezit de la
academicianul Dorel Zugrãvescu majoritate necercetate pânã în acel Sarmisegetusa.
specialist în geofizicã, precum ºi un moment.S-a dovedit cã aceste Dupã ce ne-am convins cã
colectiv de profesori de la Institutul terase îºi pãstreazã în bunã parte cetãþile actuale cunoscute ºi
de Arhitecturã din Bucureºti. ªi eu ºi astãzi planeitatea ºi cercetate, erau împânzite de aceste
am fãcut parte din aceastã echipã orizontalitatea ,sunt terase reþele de apã, am început sã ne
pe toatã durata desfãºurãrii prevãzute cu sisteme de drenaje ºi punem întrebarea ce reprezintã
cercetãrilor care s-au întreprins în în subsolul multora din ele au fost acele cisterne de apã cunoscute
acea perioadã. Surprinzãtor, reperate diverse vestigii, mergând deja la Blidaru sau la
informaþiile cercetãtorilor ruºi s-au de la sanctuare, la edificii publice Sarmisegetusa. Am luat ºi am
confirmat. Noi am corelat datele pe antice. analizat în amãnunþime situaþia de
care le aveam pânã la acea orã din la Blidaru unde cisterna este în
izvoarele antice ºi din cercetãrile Care ar fi cele mai afara zidurilor de apãrare a cetãþii
arheologice întreprinse pânã la acel importante descoperiri pe care ºi la o cotã mult inferioarã nivelului
moment, cu elementele noi pe care le-aþi fãcut în aceastã perioadã de locuire. Pe întreaga suprafaþã a
le-am verificat în aceastã ºi care ar fi particularitãþile care cetãþii, a fost reperatã o întreagã
campanie. Ne-am bazat în special fac notã discordantã cu ceea ce reþea de alimentare cu apã, care
pe afirmaþiile lui Dio Casius, care se ºtia pânã la acel moment? conducea apa de la o sursã de la
afirma clar cã în jurul un nivel superior cetãþii. ªi apoi
Sarmisegetusei munþii erau întãriþi Pe parcursul celor 5 ani de primul lucru pe care îl face
cu ziduri, dânduse astfel dimensiuni cercetare noi am mai localizat încã asediatorul unei cetãþi este
ciclopice prin multitudinea trãinicia cel puþin 8 cetãþi fortificate în zona distrugerea alimentãrii cu apã. Era
ºi mãrimile acestora. Cercetãrile Munþilor ªurianului. Am detectat de astfel foarte uºor sã distrugã o
noastre au avut ca scop elaborarea asemenea zeci de kilometrii de alimentare aflatã în afara cetãþii
unui studiu multidisciplinar în prima reþele de alimentare cu apã formate care nu beneficia de o apãrare
fazã, pentru delimitarea siturilor din conducte tipizate din ceramicã corespunzãtoare. Biochimiºtii din
arheologice din muþii Orãºtiei, iar standardizate, conducte principale echipa noastrã au prelevat probe
ulterior, urmau sã se facã conducte de aducþiune, secundare care au demonstrat permeabilitatea
demersurile legale la nivelul de distribuire, rezervoare de pereþilor cisternei, lucru demonstrat
ministerelor Culturii ºi Lucrãrilor captare ºi de decantare a apei ºi în timpul unor ploi torenþiale la
Publice pentru cercetarea potabile, inclusiv filtre ceramice care am fost martori, studiind
conservarea ºi mai ales protejarea perforate pentru a reþine posibila acumulare a apei. Apa nu
acestor situri. impuritãþile.O parte dintre aceste se acumula în aceastã cisternã, ci
Cercetãrile noastre s-au întins reþele sunt active ºi în zilele noastre, dimpotrivã se infiltra prin pereþii ei.
pe mai mulþi ani începând cu anul unele gospodãrii risipite prin În urma acestor observaþii am juns
1995 pânã în anul 1999.Pe plaiurile montane folosind aceste unanim la concluzia cã în realitate
parcursul acestor cercetãri care, conducte pentru alimentarea cu nu putea fi vorba de o cisternã de
subliniez, au avut ca scop apã. De pe platoul Târsa pânã la acumulare a apei potabile ci de un
delimitarea siturilor istorice din Sub Cununi, pe Piciorul bazin de decantare a apelor
zonã,au fost folosite metode Muncelului,în zona Comãrnicelu au reziduale care se scurgeau din
nedistructive, în speþã, prin metode fost reperate ºi localizate o serie interiorul cetãþii.
electromagnetice ºi de de vestigii de tip sanctuar, ªi apoi este ilogic ca dacii sã se
teledetecþie. S-au folosit majoritatea sanctuare cu forme bazeze pe apa de ploaie care putea,
magnetometre de tip Partington de rectangulare cu excepþia celui din sau nu putea sã cadã, atunci când
fabricaþie englezeascã de ultimã pãdurea Comãrnicelului unde am înãlþimile din jurul cetãþii sunt pline
generaþie.Pe profilurile reperat un sanctuar circular cu totul de izvoare cu apã bunã ºi care erau
micromagnetice apãreau acele deosebit. Cercetat de cei de la captate la o adâncime apreciabilã,

26
nr. 27 decembrie 2005 DACIA
magazin
prin acea reþea de conducte. interzis accesul acestora în siturile Glodariu ºi cei care au aprobat
Trebuie remarcat în contextul din preajma Sarmisegetusei. Eu nu refacerea acestui sanctuar în
respectiv cã aceastã teorie bazatã vreau sã judec ce a fãcut bine sau condiþiile date, au mai bifat un
ºtiinþific ºi palpabil nu a fost agreatã ce a fãcut rãu profesorul Glodariu, capitol în epopeea de mistificare a
de cercetarea istorico-arheologicã dar refuzul sãu de a colabora cu adevãrului istoric la Sarmisegetusa.
existentã la acea ora. Ba mai mult cei din Bucureºti mi s-a pãrut ªi dacã ne gândim cã multe din
majoritatea cercetãrilor întreprinse pãgubos pentru cercetarea în componentele originale ale zonei
în acest vast program au fost general a Sarmisegetusei. De pildã sacre au fost înlocuite cu replici din
puternic ºi nejustificat contestate de turnarea de beton armat peste un beton, care nu au absolut nici o
cei care de zeci de ani au sit cercetat doar la suprafaþã, aºa valoare ºtiinþificã, avem un tablou
transformat Munþii ªurianului într- cum s-a fãcut pentru susþinerea complet a felului în care se
o adevãratã feudã acolo unde terasei a X-a a fost condamnatã nu cosmetizeazã voit ºi ilogic acest sit.
numai pãrerile ºi cercetãrile lor numai de cercetãtori români ci ºi Participanþi la Congresul
sunt valabile. de istorici ºi arheologi din Internaþional de istorie Oxford 1995
strãinãtate, care au considerat o au fost oripilaþi când au vãzut
Pentru cã aþi amintit de acest barbarie sã se procedeze în acest aceste betoane care nu au nici cea
lucru, cum aþi colaborat cu fel. Observãm acum, cã prin mai micã legãturã cu realitatea.
colectivul de cercetare condus aducerea de pãmânt peste acele
de profesorul Glodariu care an betoane, se încearcã astuparea Este clar cã lucrurile nu
de an întreprinde cercetãri în acestei inepþii care cu siguranþã va stãteau tocmai cum trebuie
zona Sarmisegetusei? fi taxatã de generaþiile viitoare de acolo. Aþi comunicat toate
arheologi. Mai mult în adâncimea aceste observaþii profesorului
Iniþial s-a pornit cu stângul ca terasei în urma detecþiilor Glodariu?
sã spunem aºa. În 1995 am avut electromagnetice au evidenþiat cel
ca primã etapã de cercetare puþin ºapte metrii de sit necercetat. Ar trebui sã vã rãspund la
Sarmisegetusa Regia, ºi vã rog sã Un alt sit reperat de noi prin acestã întrebare relatându-vã un
reþineþi cã era vorba de o cercetare aceleaºi metode a fost cel de la episod semnificativ din relaþiile pe
nedistructivã doar prin metode poarta de vest. Dupã ce i-am care le-am avut cu echipa
electromagnetice, profesorul comunicat profesorului Glodariu profesorului Glodariu. Echipa
Glodariu ne-a interzis accesul în acest lucru, la scurt timp a fost adus noastrã a localizat ºi a detectat o
zonã. Cu toate cã deþineam nouã un excavator iar acest sit a fost conducta anticã de alimentare cu
aprobãri misteriale pentru sãpat ºi distrus împreunã cu tot apã care era orientatã cãtre fosta
realizarea acestui proiect pe un ton materialul areheologic existent. aºezare civilã de la Sarmisegetusa
foarte iritat acesta ne-a replicat cã Pãmântul rezultat din excavare a Regia. Dupã ce am trasat în plan
acolo în subsolul Sarmisegetusei fost deversat peste terasa care de situaþie poziþia conductei
sunt tone de aur iar el este cel gãzduise pânã în anii 70 Marele respective, fireºte arheologii locali
împuternicit sã administreze acel Sanctuar patrulater de calcar au fãcut unele verificãri ºi sondaje
loc. Alãturi de toate aprobãrile pe construit pe vremea lui Burebista pentru a se convinge cã ceea ce
care le aveam unele semnate chiar sanctuar distrus de autoritãþile susþinem noi corespunde sau nu
de miniºtrii acesta ne-a mai cerut comuniste. Se pregãtea pe atunci realitãþii din teren. Pe terasa pe
aprobare de la Ioan Opriº care la vizita lui Ceauºescu ºi situl de la care este amplasatã vechea cabanã
vremea aceea era director în Sarmisegetusa trebuia sã arate a lui Daicoviciu, am poziþionat o
Ministerul Culturii. Am obþinut ºi bine. Între timp s-a mai turnat ºi o conductã principalã de alimentare
aceastã aprobare ºi atunci relaþiile placã de beton care chipurile sã cu apã având un diametru de
s-au detensionat într-o oarecare susþinã terasa. În consecinþã la aproximativ 40-47 cm din elemente
mãsurã. Un singur lucru nu a putut refacerea acestui sanctuar prin tipizate. În urma sondajului efectuat
fi mediat ºi anume aducerea unei 2000, din cauza acestui beton, nu de cãtre echipa profesorului
echipe de arheologi de la Bucureºti. au mai putut fi respecate cotele Glodariu, revenind în acel loc dupã
Sub nici o formã ºi fãrã nici un fel comunicate de echipa Daicoviciu o lunã de zile, am constatat cã pe o
de comentariu, bineînþeles ºi fãrã la descoperirea iniþialã a lungime de aproximativ 10 metrii a
argumente, profesorul Glodariu a sanctuarului. Astfel profesorul fost descoperitã acea conductã.

27
cmyk COLOR

DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005
Am gãsit-o spartã în bucãþi ºi
abandonatã. La realizarea profilelor
micromagnetice pe conducta
respectivã, noi am constatat o masã
compactã ºi nu cioburi sau
fragmente de conductã. Din
fragmentele respective care erau
destul de mari arheologii ºi-au
încropit o vatrã de foc pe care ºi-
au instalat cazanul de pregãtit
mâncarea. A fost ceva de-a dreptul
monstruos ceva ce rar se poate
vedea într-o întreprindere
arheologic. Nimeni nu a vrut sã
Folie antinca din aliaj neferos
comenteze acest fapt când am adus
abandonată linga sondajele arheologice
la cunoºtinþã celor în drept
asemenea dezastru.
prin pãdurile din apropiere resturi fundamentate superficial, ele au
Tot ce aþi relatat pânã acum de þiglã de formã ºi dimensiuni rãmas bãtute în cuie. Teoriile au
sunã cam ciudat. Ce credeþi, identice cu þiglele redate pe devenit certitudini care au scris
unde s-ar putea încadra cele columnã. Ori columna este un istoria cea de astãzi. Nimeni nu le-
relatate? În zona neprofesi- element de referinþã în cercetarea a combãtut sau dacã a fãcut-o, a
onalismului sau mai degrabã în istoriei dacilor. Nu mai vorbim de fãcut-o fãrã vlagã. Majoritatea au
cea a relei intenþii cu care ar descoperirea de la cetatea Piatra apãrut în perioada comunistã când
putea fi tratatã acestã zonã? Roºie unde în strat de locuire polemica era ca ºi inexistentã, când
dacicã a fost descoperit chiar de politicul dãdea tonul la orice. Din
Este vorba mai degrabã de o arheologi þiglã. aceste teorii, din aceste scrieri, s-
minimalizare a importanþei pe care Cel puþin din punct de vedere au elaborat lucrãri de diplomã a
aceastã zonã ºi civilizaþia dacicã în arheologic, nu poþi sã emiþi o teorie studenþilor absolvenþi, s-au elaborat
general o au. Din discuþiile pe care ºi sã o baþi în cuie atâta timp cât lucrãri de doctorat, s-au obþinut
le-am avut cu profesorul Glodariu cercetarea civilizaþiei dacice în titluri de doctor ºi alte titluri
ºi mai ales din ceea ce dânsul scrie general ºi a Munþilor ªurianului în ºtiinþifice. Este firesc în acest
în lucrãrile sale, reiese cã dacii au special nu a depãºit 20 la sutã din context, ca cineva care a obþinut
fost un popor migrator care a volumul total oferit spre cercetare. un astfel de titlu sã nu nege acum,
apãrut de nu se ºtie unde,cã s-au Toate aceste teorii care refuzã ce a afirmat odatã cu titlu de
aºezat pe aceste meleaguri ca apoi evidenþele duc mai degrabã spre o certitudine. ªi aºa din compromis
sã disparã complet într-o altã acþiune premeditatã, îndreptatã în compromis am ajuns la situaþia
perioadã. Susþinerea afirmaþilor cã spre civilizaþia dacicã. jalnicã în care ne aflãm.
dacii nu au depãºit o organizaþie Cred cã aceastã tendinþã de
tribalã ºi nu au depãºit o culturã a Credeþi cã aceastã tendinþã minimalizare de care vorbeam, este
lemnului, nu sunt numai lucruri de minimalizare a valorii fondu- ceva concertat ºi nu oricum, ci
jenante dar ºi cel puþin hazardate. lui dacic este o modã actualã, foarte bine pusã la punct. Sã dea
Ei decreteazã cã sanctuarele erau sau mai degrabã poate fi o Dumnezeu sã mã înºel, dar eu cred
din lemn, fiind acoperite în cel mai moºtenire a ºcolii Daicoviciu? cã iniþial acþiunea asta vine de
fericit caz cu ºindrilã sau cu paie ºi dincolo de hotarele noastre. Acolo
chiar propun reconstituirea lor în Cred cã mai degrabã este o unde s-au fãcut sau se mai fac
acest registru al unei civilizaþii moºtenire. Noi ne aflãm de fapt în jocurile. Un popor care nu are
primitive. Or sã ne ierte Dumnezeu, faþa unui lanþ al slãbiciunilor.Odatã trecut, sau are un trecut de care se
noi am descoperit tone de þiglã apãrute niºte lucrãri bine jeneazã, poate fi manipulat mai
anticã în sit, o þiglã de foarte bunã fundamentate ºtiinþific, aºa cum uºor, dupã placul unora. Adicã poþi
calitate. Oricine poate gãsi ºi acum susþin arheologii, în fond sã-l împingi din punct de vedere

28
cmyk COLOR

nr. 27 decembrie 2005 DACIA


magazin
simplu dovada unei crase lipse
Resturi ceramice
Resturi ceramice ale
ale de educaþie ?
unei conducte
unei conducte
principale distruse
principale distruse cu
cu Nici nu mã mirã ºi nici nu mã
târnacopul de
târnacopul de surprinde acest lucru. Nu cred cã
arheologi
arheologi este prima data când gunoaiele
menajere rezultate în urma
taberelor de arheologie au fost
îngropate. Aceastã atitudine
dovedeºte o crasã lipsã de respect
faþã de actul arheologic în sine. Mai
putem oare vorbi în cazul acesta,
despre un sit arheologic care ar
putea fi cercetat peste 100 de ani
de pildã, ºi cu mijloace pe care
evoluþia tehnicii le-ar arunca în
bãtãlia descoperirii adevãrului
istoric ? Nici vorbã de aºa ceva.
politic în orice direcþie doreºti. care s-au adus critici la acest Acele locuri infestate de gunoaie
Bunãoarã sã ne amintim când ºi cu program, a replicat cã atâta timp reprezintã tot atâtea locuri moarte
acordul cui ne-am numit ca þarã cât dumnealui deþine proiectul din punct de vedere arheologic.E
România fapt care nu s-a decis în respectiv, aprobat iniþial de mare pãcat ºi un lucru de
interiorul graniþelor noastre. O altã Ministerul Culturii, va înlocui în condamnat. ªi mai dovedeºte ceva
explicaþie este greu de gãsit. continuare componentele originale aceastã atitudine. Cercetãtori
cu replici. Aceasta este adevãrata români mai pe la colþuri precum ºi
Haideþi sã tragem o situaþie la Sarmisegetusa. cercetãtori strãini, care s-au
concluzie la cele discutate pânã încumetat sã cerceteze ºi sã
acum. Care este situaþia Ce pãrere aveþi de faptul cã observe fenomenul, afirmã cã
Sarmisegetusei acum în opinia anul acesta au fost descoperite Sarmisegetusa Regia este supusã
dumneavoastrã ºi ce se poate în Incinta Sacrã mai multe unui proces deliberat de distrugere.
face pentru remedierea gropi pline de gunoi ºi astupate De ce ºi care sunt scopurile alþii
situaþiei ? cu pãmânt? Constituie acest act trebuie sã rãspundã la aceste
respectarea vreunui articol din întrebãri. Din pãcate odatã cu
Sarmisegetusa nu mai este nici codul deontologic al trecerea timpului aceste întrebãri
mãcar în proporþie de 10 la sutã arheologilor sau este pur ºi vor rãmâne fãrã rãspuns.
ceea ce a fost la descoerirea ei la
începutul secolului trecut. Aproape
nimic nu mai este la locul sãu
acolo.Toate au fost mutate dintr-o
parte în alta, s-au umplut
sanctuarele cu replici din beton sau
calcar care nu au nici o valoare
ºtiinþificã. Cu ani în urmã prin 1995
la Academia Românã programul de
restaurare a Sarmisegetusei a fost
aspru criticat ca fiind
necorespunzãtor ºi elaborat de
nespecialiºti. S-a decis astfel
oprirea restaurãrii ºi implicit oprirea Ceramică
Ceramică distrusă
distrusă
înlocuirii componentelor originale de
de excavator
excavator
cu replici din beton. Profesorul
Glodariu prezent la reuniunea în
29
DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005

ZAMOLXIS PRIMUL LEGIUITOR AL GEÞILOR


Carolus Lundius

De ce trebuie sã auzim de la Carolus Lundius despre Zamolxis ca fiind cel care a dat lumii primele legi
scrise?De ce nici unul din istoricii noºtrii nu-l pomeneºte? Oare de ce suedezii se mândresc cu ce noi refuzãm sã
ne mândrim?Când oare istoria noastrã în loc sã înceapã cu înfrângerea noastrã ,cu sfârºitul nostru ca stat,cu
înfrângerea lui Decebal,va începe cu istoria Daciei ºi a regilor ei ?
Iatã de ce ne facem o datorie de onoare în a publica în serial întregul volum ZAMOLXIS PRIMUL
LEGIUITOR AL GEÞILOR.
Prima ediþie a acestui volum sub titlul Zamolxis Primus Getarum Legislator scrisã de Carolus Lundius a
apãrut în Suedia în anul 1687.Am gãsit-o rãtãcitã într-un anticariat din Upsala-Suedia,de unde am cumpãrat-
o la un preþ mare,încredinþând-o spre traducere doamnei Maria Criºan.
Dr. NAPOLEON SÃVESCU

Rezumat Cap. VII, 1-5 §1. Care este teologia lui Zamolxis? Locul unde se vorbeºte în Scrierile Eddice despre
fericire în viaþa viitoare a celor drepþi ºi este descrisã ºi expierea celor care au sãvârºit rele. §2. Odin este considerat
tãinuitor al celor morþi în rãzboaie înainte de vreme, de moarte violentã; aºadar locul lui este în Walhala. §3. Consensul
general al tuturor popoarelor despre Dumnezeu ºi anume cã el este creatorul ºi arhitectul lumii, de o bunãtate fãrã
margini ºi cã întreaga lui operã a dus-o perfect la bun sfârºit. §4. Din monumentele Eddice ale profanilor aflãm cã
lumea aceasta va trebui sã fie distrusã prin foc. Sunt stimaþi cei mai vechi filosofi ai lumii ºi în primul rând stoicii. §5.
Despre fericirea dupã moarte a celor cinstiþi ºi despre chinurile la care sunt supuºi cei necinstiþi cântã, de comun
acord, toþi poeþii acestei naþiuni.

CAPITOLUL VIII, 1-5


§1. În cele mai vechi documente suedeze, Scrierile XV ºi XVIII) (“ în partea sudicã a cerului se vede cel
Eddice, se distinge Theologia lui Samolse care este, în mai frumos templu ºi cu un soare mai strãlucitor decât
acelaºi timp, ºi cea a celor mai vechi cetãþeni ai Sueoniei; oriunde pe care localnicii îl numesc Gimle. Acesta va
se face deosebire între viaþa viitoare a celor drepþi, dusã dura cât timp vor fi focul, cerul ºi pãmântul ºi acolo vor
în fericire ºi cea a celor rãi, dusã dimpotrivã în nefericire, locui în vecvi cei cinstiþi ºi drepþi”). Nordur-ii însã (vezi
la zeii subpãmânteni: “ Han smijdadi Himen och alla eign Myth., XLIX ºi urm.) sunt aºezaþi, dupã Documentele
theira / och hit thad mest er / han giorde mannen / och Edda, în partea nordicã, adicã la zeii inferiori (subterani).
gaf honom Ond tha er lisswa skilide och alldrey tijnast / Vezi ºi Myth., XLIX ºi urm.
that lijkame fara till mulldar eda brenna till asku / och
skulu allir men listiwa their riet eru sidader oc wera nied §2. Zeul Odin este considerat paznicul (tãinuitorul)
honom sielsum / thar sa heiter Gimle edur Wingulff / enn tuturor celor care au murit în rãzboaie, aºa cum este
Wonder menn fara till heliar / oc thadan i Nistheim” zugrãvit ºi în Edda: “pvi ad hans (Odins) askasynir eru
(Myth., III) (“Dumnezeu însuºi a fãcut cerul, pãmântul allir peir er i val falla. Han skipar peim valholl” (“fiii lui
ºi toate cele care se gãsesc pe el, ºi, ceea ce este mult iubiþi sunt toþi acei care au pierit în rãzboaie, de
nemaipomenit, a fãurit omul, al cãrui suflet i l-a introdus moarte violentã; aºa cã fiecare îºi are locul sãu rezervat
în trup ca nemuritor, cãci corpul poate fi prefãcut în în Valhalla”). Cum Odin mai este numit ºi zeul sângeros,
pulbere sau, dacã este ars, în cenuºã. Cei drepþi trãiesc toþi fiii lui mult doriþi se bucurã de acelaºi epitet ornant.
veºnic împreunã cu El în Gimle sau Wingulff; cei nedrepþi El mai este numit ºi Walsadur / Wingner / Walhallarvisir
însã, sunt aruncaþi la zeii subpãmânteni”). Despre Helis (“pãrinte al celor mãcelãriþi, tãinuitor ºi ºef al sufletelor”).
ºi Nistheim se vorbeºte mai pe larg în alt loc din Edda; ºi În Valhala, la servitul cupelor (la ospeþe) sunt folosite
nu mai puþin despre Gimle, unde acest cuvânt este Parcele. Din nou Edda: “Sva heita peir Grimismalum er
încãrcat de o foarte demnã notare ºi laudã: “a Piona i Valhaullu bera drick oc geta bordbunadar oc
sunnanwerdum himens enda er sa salur er allra er segur olgagna. Hrist oc Mist vil ag ad mier horn beri. Skegold,
stur / oc Biartare en Solen er Gimle heiter / han skall Skaugul Hildr oc brudr, Hlauk oc oc Heriana, Gioll oc
standa tha bade hestur farest himmen oc iord / oc byggia Geira, Haup oc Rangridr oc Reginlief paer bera hverium
than stad göder men og Niettläter om allar allder” (Myth., ol” (“Astfel se numesc cele care îºi ofereau serviciile
30
nr. 27 decembrie 2005 DACIA
magazin
celor care veneau la ospeþe, erau paharnici, aºezau ton kosmon aidion (Arist. d.l.). Lumea este conceputã
tacâmurile pe mese, cupele ºi serveau oaspeþii. Rista ºi fãrã început ºi fãrã sfârºit, de aceea nu are nici loc de
Mista îmi aduc cornul plin de bucate. Skegold, Skaugul, naºtere (Cic., De Univers.).
Hildr brudr, Hlauk, Heriana, Gioll, Geira, Haup, Rangridr
ºi Reiginlief, bere”). zuon este o bere fãcutã din plante la §5. Referirile din monumentele Eddice, privitor la
popoarele nordice, numitã zython, iar popular cerevisia. fericirea dupã moarte a celor drepþi ºi la pedepsirea, chiar
Despre zuon vorbeºte ºi Tacitus pomenind-o ca o bãuturã ºi rãstignirea celor nedrepþi în iad, concordã cu tot ce au
specificã Svionilor ºi preparatã din orz ori din grâu ºi spus poeþii, aproape ai tuturor neamurilor. Varro numeºte
este întrucâtva asemãnãtoare vinului.18 iadul “infern întunecos”. Vezi Borrichius (Cogit. de Var.
lat. Ling. act. et voc. Infernus ºi Analect. XVII).
§3. Este bine de notat urmãtorul lucru: Toþi oamenii, Aeschyl (Prometeu) îl numeºte aperanton tartaron
pânã la ultimul, sunt de comun acord cã nu au aceleaºi (“nesfârºitul Tartar”), Homer tartaron heroenta (“tartarul
gusturi ºi nici nu simt la fel. Pãrþile superioare ale corpului cel întunecos”, Il., IV, p.m. 256, v. 29); Tacitus ( Hist.,
pot fi curãþate cu ajutorul eleborului alb (o plantã din lib. V, c. V) îl numeºte ceva opus celor cereºti, iar Cicero
familia ranunculaceelor folositã ca purgativ; mai de mult (lib. II, prop. fin. De Legibus) vorbeºte de legile încãlcate
se credea despre ea cã vindecã nebunia, n.t.), dacã de cãtre cei care ajung în iad. Strãlucitul Cellarius ( De
întâmplãtor, le-a tulburat primul contact cu universul Barbar. et Idiotis., c. VII, p. 199), din grijã pentru
(apoi, cu pãrþi ale acestuia ca cer, pãmânturi, mãri), când Posteritate, foloseºte pluralul inferna, idee apãratã ºi de
oamenii au vãzut chipurile lor - Soarele, Luna ºi celelalte Solinus (Legiplean), care a scris în latinã ºi de Lactanþiu
stele; ºi pe mãsurã ce înþelegeau vârsta maturitãþii, (apologist creºtin, supranumit “Cicero al Creºtinãtãþii”,
varietãþile, precum ºi schimbãrile survenite în timp, au sec. IV A.D., n.t.), ambii luându-l martor pe Lucretius
început sã înþeleagã ºi toate legãturile dintre ele aºezate (lib. V, De R. N., p.m. 201), care, de asemenea, foloseºte
în reguli bine rânduite; apoi când ºi-au dat seama cã pluralul inferna; la Tacitus (Histor., lib. V, c. 5) vom gãsi
universul este construit de aºa fel, încât în el toate sunt acelaºi respect pentru plural - infernis - în dat.-abl.; nu
de admirat, pânã într-atât de proporþionate sunt, este mai puþin la Cicero (lib. II, spre final, De legibus), iar
pretutindeni frumos ºi desãvârºit, sub toate aspectele sale Vergilius în Eneida (lib. V, p. 247, 251 ºi urm.) este ºi
ºi în absolut toate pãrþile componente, s-au refugiat la mai convingãtor :
sânul lui Dumnezeu, cel mai mare ºi cel mai bun ºi nu “Cei mai de-aproape de-aici sunt cei osândiþi prin nãpaste
atât ca arhitect care crease toate aceste perfecþiuni graþie Însã locaºu-l au toþi prin judeþ hotãrât ºi prin soarte.
bunãtãþii sale ºi puterii sale nemãrginite, cât mai ales ca Minos ascultã ºi scoate din urmã sortirea ºi cheamã
Înainte-stãtãtorul, care, printr-o bunãtate desãvârºitã, Mutele gloate-mprejur ºi le judecã fapta ºi totul.
egalã cu natura lui ºi printr-o forþã de aceeaºi mãrime, a Cei amãrâþi locuiesc pe câmpia din faþã, cei care
pus-o în miºcare, o conduce ºi o stãpâneºte ºi care a Singuri prin crime-ºi curmarã viaþa, ºi urându-ºi lumina
judecat foarte drept, dând oamenilor daruri sau pedepse Sufletu-n ei l-au strivit. ªi-acum ei ºi muncã ºi lipsuri
ca unul care era aºezat deasupra tuturor. Iatã de ce, în Cât de cu drag le-ar trãi pe lumea din care fugirã!
atâtea ºi atâtea tulburãri, întortocheri de drumuri, în Legea opreºte! ªi jalnici se uitã la trista mocirlã.”
noianul atâtor treburi ºi atâtor neînþelegeri, este nevoie ªi ceva mai încolo:
sã se statueze adunãri ale oamenilor în care sã se discute “Locul aici e, de unde se-mpart cãrãrile-n douã:
despre dreptul celor asociaþi. Care opinie, în realitate Drumul din dreapta spre Dis ºi spre ziduri puternice
pornitã din inimile filosofilor ºi ale celorlalþi oameni mai pleacã;
rãsãriþi, nu putea fi trecutã cu vederea; vezi ºi Cicero Noi ne vom duce pe-aici în Elysium. Spre plinul de crime
(lib. I, De Leg., lib. II, De nat. Deor.), precum ºi capitolele Duce, spre Tartar, în stânga, cã-i drumul spãºirii de rele.”
pe aceastã temã din Timaeus a lui Platon (Scip. Somn., Ceva mai departe:
De universitate). “Gnosicul þine pe-aici Rhadamanthus grozava domnie,
Dã rãutãþii pedepse ºi-ascultã, silind sã-ºi vãdeascã
§4. ªi dupã cum aflãm din Documentele Eddice, Relele cel ce pe lume mereu îºi dosise pãcatul.”
aceastã lume unicã ar fi trebuit sã piarã în flãcãri, date (Trad. George Coºbuc)
care concordã cu cele ale filosofilor ºi ale primilor stoici.
Vezi Eddice (Mythol. XV spre final) ºi Cic. (lib. II, p.m. Acelaºi lucru spune ºi Seneca în Herc. fur. (V, 750):
49). Cicero (Acad. Arist., lib. I, De Coelo, c. IX) spune “Nu unul singur e jude ce, dupã fapte, împarte judeþe,
c㠓într-o zi aceastã lume va dispãrea prin foc”. În aceastã sortind fiecãrui de jilþul înalt trepiedul. Cãci unul e Minos
problemã, Platon ºi Aristotel s-au dovedit a fi mai înþelepþi, din Knosos, un altul e Rhadamanthes ce crud pedepseºte
afirmând cã Dumnezeu nu ar vrea ca lumea sã piarã, pe rãufãcãtor ca altora pildã sã fie”
chiar dacã ar fi socotit-o rea ºi de aceea a fãcut-o veºnicã: •
31
cmyk

DACIA
magazin nr. 27 decembrie 2005

32

S-ar putea să vă placă și