Sunteți pe pagina 1din 33

cmyk

COLOR

nr.10 februarie 2004 DACIA


magazin

A mai plecat un DAC ......acasã la Zalmoxis


În ziua de 29 ianuarie a.c. a încetat urmãtor ºi trebuie sã-i fiu recunoscãtor
din viaþã istoricul prof. dr. Augustin d-lui profesor A. Deac pentru faptul cã
Deac. Nãscut la data pe 9 august 1928 mi-a permis sã fiu alãturi de dânsul în
în comuna Jurtelec, judeþul Sãlaj, publicarea acesteia. Din nefericire, la cel
Augustin Deac s-a dovedit o persoanã de-al II-lea Congres de Dacologie:
deosebit de studiosã, generoasã, Burebista 2001 a trebuit sã pãstrãm un
tolerantã, fãrã a face însã com- moment de reculegere în memoria celui
promisuri, ajungând un istoric deosebit care a fost prof. Vasile Cãrãbiº.
de cunoscut, autor ºi coautor a peste La cel de al III-lea Congres de
40 de lucrãri monografice, culegeri de Dacologie; Nicolae Densuºianu - 2002,
studii ºi volume de documente, multe împreunã cu dl. prof. Augustin Deac, unul
dintre ele editându-se ºi sub redacþia ºi dintre organizatorii ºtiinþifici ai acestui
coordonarea sa. Lucrarea sa de cãpãtâi congres, am anunþat plecarea dintre noi a
va rãmâne pentru eternitate „Istoria Prof. dr. Augustin Deac alãturi prof. Paul Lazãr Tonciulescu, un
de dr. Napoleon Sãvescu
adevãrului istoric“, rezultat al unei împãtimit dacolog. La cel de Al IV-lea
admirând statuia lui Burebista
laborioase documentãri ºi analize Congres de Dacologie: Tãrtãria 2003,
ºtiinþifice. Lucrarea reprezintã o contribuþie deosebit de împreunã cu acelaºi profesor Augustin Deac am anunþat
valoroasã, la prezentarea realistã, onestã, a istoriei plecarea pe alte tãrâmuri a celui ce a fost un adevãrat
multimilenare a poporului nostru, o lucrare de referinþã stindard al dacologiei, cercetãtorul istoric preotul
pentru oricine se apleacã serios la studierea trecutului. Dumitru Bãlaºa.
L-am întâlnit prima oarã la primul Congres Internaþional Trebuie sã recunosc cã profesorul Augustin Deac,
de Dacologie: Sarmisegetuza 2000, unde am avut ocazia nea’ Gusti, cum îi spuneam în intimitate, ne va lipsi 
sã-l întâlnesc ºi pe prof. Vasile Carabis. mult atât mie, cât ºi familiei dânsului. Dispariþia dânsului
Acesta din urmã s-a ridicat în plin congres ºi a spus: dintre noi reprezintã o mare pierdere  în  lumea ºtiinþificã.
„Domnilor, sunt profesor universitar, doctor în istorie, „Mihail Sadoveanu“ al istoriei dacice, profesorul
Vasile Carasis, ºi la vârsta mea de 91 de ani nu mai mint. Augustin Deac a plecat dintre noi pe o cale de neîntors,
Adevãrata istorie a poporului nostru aceasta este, «Noi dar va rãmâne  nemuritor în manualele de istorie daco-
nu suntem urmaºii Romei, noi suntem Daci!». române. Acolo, într-o lume necunoscutã încã nouã,
Domnul profesor Augustin Deac, care i-a urmat, a acolo, acasã la Zalmoxis, luptãtor de o viaþã a cauzei
spus: „Am tot respectul pentru dl. prof. Carabis, cu dacismului, îi va întâlni pe cei care au luptat alãturi
care sunt întru totul de acord, numai cã aº adãuga: Noi pentru o istorie cinstitã, demnã ºi fãrã compromisuri a
nu suntem urmaºii Romei; romanii sunt nepoþii noºtri acestui popor daco-român.
târzii! Am ºi o carte în curs de publicare, pentru care Cel de Sus sã-l Odihneascã în Pace!
am nevoie doar de un sponsor.“ Cartea va apãrea anul • Dr. Napoleon Sãvescu

Sumar
STRÃMOªII ARIENI – O ARHITECTURA SACRà TRANSILVANIA SAU SECRETUL MARII
întoarcere în timp cu aproape A GETO-DACILOR – În BASARABIA – Controversatul ÞESÃTOARE – Unul dintre cei
4000 de ani oferã o prezentare peisajul preponderent militar al Tratat de la Trianon revine sub mai cunoscuþi istorici din lume,
succintã a populaþiei care a cetãþii Blidaru din Munþii lupa pertinentã a unui diplomat specializaþi în arheologia
invadat nord-vestul Indiei, Orãºtiei, cele mai recente scrisului, descifreazã în premierã
de excepþie. inscripþii de pe obiecte de
populaþie cu rãdãcini Carpato- sãpãturi arheologice au scos la
Dunãrene. ivealã un sanctuar patrulater. Prof. univ. ceramicã descoperite la Turdaº.
Dr. Napoleon Sãvescu Dr. Adriana Pescaru dr. Aurel Preda Prof. dr. Marco Merlini
Pagina: 10

ROMÂNIA MARE SAU


DACIA MICà – O întrebare
incitantã primeºte un rãspuns
îndrãzneþ ºi pe mãsurã.
Dr. Napoleon Sãvescu

Pagina: 2 Pagina: 8 Pagina: 22 Pagina: 25

1
DACIA
magazin nr.10 februarie 2004

Istoria neºtiutã a românilor

NOI NU SUNTEM URMAªII ROMEI


12.Strãmoºii arieni ultima a populaþiei negroide locale, petitive cu scrierile oricãrui mare
În anul 2000 î.d.H., triburi de numite CASTE: filozof contemporan, ele conþin
origine europeanã, autonumindu-se 1. Casta preoþilor, ramanilor, instrucþiuni rituale, ceremonii, reguli
Arieni (în sanscritã Arya - nobil), cunoscuþi mai târziu ca brahmani. de comportament. Sunt în numãr de
invadeazã partea nord-vesticã a 2. Casta domnitorilor ºi 108, dar mai cunoscute sunt numai
Indiei. Originea acestor triburi rãzboinicilor, apãrãtorii CASEI - Ksa- 10 dintre ele. Spre edificarea
europene este încã discutatã: dacã unii triya. dumneavoastrã, sã vedem cum
istorici le considerã de origine greacã, 3. Casta negustorilor ºi þãranilor, începe fiecare, chiar traduse în
germanã, celtã, cei mai mulþi cred cã Vaisyas. englezã. O alegem pe prima (din
erau de origine „latinã“- datoritã 4. Casta servitorilor, a populaþiei cartea The Uppanishads) 83:
înrudirii multor cuvinte sanscrite cu negroide locale - Sudras, care „OM (KATHA)...
cele „latine“. Cercetãri fãrã reproº au „asudau“ muncind pentru primii. May Brahman protect us, May He
stabilit, dupã îndelungate cãutãri, cã Casta cea mai importantã era cea guide us,
singurul SPAÞIU care rãspunde a ramanilor (brahmanilor), a celor OM- PEACE, PEACE, PEACE... „
condiþiilor din vechea literaturã vedic㠄nãscuþi de douã ori“, a doua naºtere Singurul cuvânt care nu a putut fi
este cel carpatic, în care învãþaþii de fiind consideratã iniþierea în ºtiinþa „tradus“ din sanscritã în englezã a
la Universitatea din Cambridge vedicã. fost „OM“ - cuvânt „de neînþeles“ în
plaseazã, sub titulatura „Ancient In- Literatura sacrã a arienilor se „toatã lumea“... Sã fie chiar aºa?! Iar
dia“, faza primarã a Culturii Vedice. împarte în douã mari grupuri: în prefaþa lucrãrii editorul ni-l explicã:
Aceeaºi idee este accentuatã de 1) VEDA, ºtiinþã sacrã numitã ºi „OM“ - „symbol of Brahman or God
arheologul ºi istoricul de prestigiu ªruti - (auzitã, ºtiutã) vorbitã, deci - is to hindus Divine ... and has a
mondial V. Gordon Childe, care într- nescrisã, consideratã a fi emanatã de solemn resonance, indefinitely pro-
una din cãrþile sale recente prezintã o absolut (Raman - brahman) la longed.“ Cuvântul OM simbolizeazã
hartã (fig.48) a distribuþiei arienilor începutul lumii. Ea reprezintã legãtura dintre fiinþa supremã ºi
în timpul primei lor apariþii, din care Cuvântul Sacru, reflectând concepþiile materie, este cuvântul pronunþat în
reiese clar amplasarea acestora în religioase ale carpato-danubienilor, templele hinduse cu respect, cei ce-l
spaþiul carpato-dunãrean, între arieni, cuceritori ai lumii antice ºi în rostesc stând în picioare.
Carpaþi ºi Nistru, precum ºi între special ai subcontinentului indian, cât Dar cuvântul DEVA ori DAVA (zeu)
Carpaþi ºi Peninsula Balcanicã. Aceºti ºi pe acelea profesate de aceºtia de-a nu cumva îl aveau ºi strãmoºii noºtri?
invadatori arieni aveau o organizare lungul veacurilor. Iatã, de pildã, SUCIDAVA (oraºul zeului
tribalã, având în fruntea fiecãrui trib 2) scrisã - smrti - în sanscritã. SUCI)... MOLDAVA (þinutul zeului MOL).
un rege - Raman a cãrui funcþie era Textele din literatura „Shruti“ Cuvinte înainte fãrã nici un înþeles
ereditarã. Viaþa de familie era (ºtiutã) se bucurã de cea mai mare încep sã-ºi capete o explicaþie. Sã fie
dominatã de: autoritate, ele fiind considerate ca oare ºi alte cuvinte „asemãnãtoare“?
- TATA (Pitar în sanscritã ... cel transmise oamenilor de cãtre zei. Din Cuvântul „IAMA“ nu este cunoscut în
care aduce pita în casã), care în latinã aceastã grupare fac parte: RIG VEDA, limba românã curentã ... dar figureazã
este PATER, iar în germanã este VATER. S AMA V EDA , A THARUA V EDA , într-o expresie proverbialã, foarte
- M AMA (M ATAR în sanscritã, B RAHMANAS , A RANYAKAS ºi frecventã: „a da Iama-n vite“ (cu
MATER în latinã, MITIR în greacã, UPANISADELE . Cuvântul „vede“ or sensul de a rãspândi moarte-n vite).
MUTTER în germanã) se bucurã de o „vâd“, în sanscritã, înseamn㠄a „IAMA“ este domnul ºi judecãtorul
oarecare libertate, având autoritate cunoaºte“, „a vedea“ (uºor de notat morþilor în religia vedicã.
asupra copiilor ºi servitorilor. asemãnarea cu limba românã). Religia ºi cultura vedicã, scrie
Aceastã populaþie arian㠖 albã se Primele patru colecþii conþin imnuri Gabriel Gheorghe, au reprezentat cea
suprapune populaþiei locale negroide, dedicate unor zeitãþi, în timp ce mai veche manifestare culturalã în
fãrã însã sã se amestece cu aceasta, UPANISADELE conþin gândiri specula- spaþiul carpato-danubian. Deºi cultura
divizând societatea indianã-hindusã în tive, filozofice, în cãutarea vedicã a dispãrut ca realitate nominalã
patru clase sociale, primele trei de albi, permanentã a realitãþii absolute. Com- cu foarte mult timp în urmã, trãirile
2
nr.10 februarie 2004 DACIA
magazin
oamenilor vedici, foarte apropiate de atât prin forþã, cât prin pregãtirea ca oraº al zeului Suci, Moldava ca
cele ale creºtinilor, au continuat sã fie spiritualã... din Troia spre Anatolia, þinut al zeului Mol ºi dintr-o datã
practicate de populaþia româneascã cu toporul ca armã de luptã. cuvinte dacice „fãrã sens“ încep sã
de-a lungul mileniilor ca obiceiuri Cultul, ritul înmormântãrii prin aibã un nou înþeles. Ba mai avem ºi
transmise din tatã în fiu. Este un ardere - cremaþia aparþinându-le, îl un oraº DEVA. Descoperim cã oraºe,
început de probã cã românii care nu rãspândesc peste tot. Ritualul aºezãri, þinuturi ale vechii Tracii, ale
cunosc „creºtinarea formal㓠incinerãrii îl vom pãstra pânã târziu, vechii lumi pelasgice aparþineau unor
administrativã în istoria lor erau de atunci din mileniul al III-lea î.d.H. „zei“ din prima sau a doua rasã a lumii.
pregãtiþi pentru îmbrãþiºarea religiei pânã când Zalmoxis îl va înlocui pe ªi când aceiaºi tibetani, elevi ai acelor
creºtine dupã înfiinþarea acesteia. Gebeleizis. Hindu-„sanscriþii“, arieni- „sanscriþi“, îºi încep
Sã mai luãm un cuvânt „pelasgic“ chaldeenii, egiptenii, evreii rugãciunile cu cuvântul „OM“ - acelaºi
ºi sã vedem cum îl trateazã arheologia (iudaismul), creºtinii (creºtinismul) cuvânt pe care-l gãsim peste tot în
lingvisticã: „BAN“ este unul din cele nu sunt altceva decât transmiþãtori ai scrierile vedice - nici un Upaniºad nu
mai vechi din relicvele lingvistice, vechii culturi pelasgice, ai culturii începe fãrã el, OM, omul vedic ce
cotat ca datând de cel puþin 4500 de vedice. leagã fiinþa supremã, imaterialã, de
ani. A participat ºi el la „roirea“ Cu cât înaintãm în timp, cea materialã.
populaþiei ariene din spaþiul carpato- cunoºtinþele noastre despre trecut se La întrebarea dacã mai sunt ºi alte
danubian... ajungând pânã în Asia schimbã ºi ele: dacã acum 100 de ani cuvinte sanscrite asemãnãtoare cu ale
Centralã, în scrierea sanscritã, având limba sanscritã era declaratã un dia- noastre, rãspunsul este afirmativ.
sens principal de „Stãpân“. Polonezii lect grec de cãtre Lempriere, azi ni Exemplu „PARA“, în sens de monedã
îl vor prelua ca BAN - PAN , iar în se pare o glumã sau ignoranþã crasã. de schimb, cuvântul „BAN“, domn,
greceºte el ajunge sã însemne mare, Studiul religiilor ºi culturilor antice stãpân, dar ºi monedã de schimb,
celebru, puternic - Pan. Panonia este este o aventurã fascinantã. Te APA-Apã ( aqua în latinã), gata-gata,
provincia Panilor (Banilor); în aventurezi în aceste domenii ºi te gusa-ghosa, iata-yatha, maiu-mayu,
România este întâlnit peste tot: descoperi purtat din Asia în Europa nitica-nadika, pleava-plava, pricina-
BANAT, drumul banului, BÃNEASA etc. ºi de acolo în Africa, de niºte simple pracina, geamana-jamana, iasca-
Aceºti arieni ai spaþiului carpatic concepþii despre lume, al cãror jaska, limba-lamba, muerea-muherea
s-au rãspândit nu numai spre Asia. simbolism nu trebuie ignorat. Una din (mulier-mulieris in Latina), nimica-
Ei au „roit“ peste tot în lume, aceste concepþii descrie lumea ca nimilica, pluta-pluta, ºi ele continuã.
determinând explozii de civilizaþii ca existând în cicluri de câte ºapte: Dar sã vedem cum numãrau vedicii
în Mesopotamia, Egipt, Creta - - primele douã rase umane sunt în sanscritã: una, duya, treya, patra,
reprezentând de fapt apogeul considerate ca fiind nemateriale; a pancia, sase, sapta, ashte, nava,
preistoriei, apogeul culturii carpatice. treia este sexuatã - cea a Lemurienilor dasha, shata-suta (centum in Latina).
Dr. P. Giles defineºte leagãnul - populaþie negroidã ce ar fi trãit pe Toate aceste asemãnãri sunt prea
arienilor ca fiind pãmântul carpatic, fâºia de pãmânt ce lega Australia de multe pentru a fi simple coincidenþe.
având la sud Balcanii, ºi Alpii la vest. Africa; a patra, cea a Atlantizilor; a De aceea un nou efort de a le studia,
El numeºte aceastã primã culturã cincea rasã umanã - suntem noi... ne bazat ºi pe cercetare interdisciplinarã,
arianã Danubian I, caracteristic gãsim în mijlocul acestei perioade; a este tot mai necesar.
acestei perioade fiind „Spirala dacic㓠ºasea ºi a ºaptea vor fi din nou
de mai târziu. Vasele de lut din aceastã imateriale ºi cu ele se închide ciclul. CREDINÞA
perioadã având „mâzgãlite“ spirale Vechii arhitecþi ai lumii vorbeau Când teosofilii se leagã de credinþa
„fãrã sens“ [?!] apar peste tot. Sã fi despre ºapte planete: Mercur, Venus, noastrã creºtinã considerându-ne
fost ele chiar fãrã sens... ?? Vom Pãmânt, Marte, Jupiter, Saturn ºi ocultiºti ºi dogmatici poate cã au ºi ei
vedea mai târziu, în capitolul Uranus (Neptun ºi Pluto nu fuseserã punctul lor de vedere. Dacã
„Simbolistica la pelasgi“. Aceºti descoperite) - cu toate cã unii dintre împãratul roman Traian ne-a cucerit
danubieni, arieni, spune mai departe ei vorbeau despre sistemul nostru 14% din Dacia, transformându-ne
Dr. Giles, se rãspândesc peste tot prin solar ca având 12 planete! Ei numesc într-o provincie romanã, nu înainte
Europa, ocupând o parte pe cei din prima ºi a doua rasã DEVA de a fura tezaurul lui Decebal, ne-a
considerabilã a Poloniei, sudul ori DAVA... un fel de zei pe care limba dat în schimb Creºtinismul cu Dogma
Germaniei, întâlnindu-se cu bãrbaþii sanscritã îi divinizeazã... cuvânt pe (crede ºi nu cerceta) Imaculatei
înalþi ai rasei nordice (probabil deja care invadatorii arieni l-au adus Concepþii( referitor la Fecioara Maria)
pãstori) ºi asimilându-i. Rãspândiþi în hinduºilor cu înþeles de „Zeu“. cu Magia, Profeþia ºi Magii, cu care
Balcani - în special în Tesalia ªi dacã sãrim din îndepãrtata începe Nativitatea (Naºterea Dom-
nescãpându-le nimic - cuceresc nu Indie la traci... descoperim Sucidava nului Isus). Din punctul acesta de
3
cmyk COLOR

DACIA
magazin nr.10 februarie 2004
nici totdeauna,
Cãci unul erau toate ºi totul era
una,
Pe când pãmântul, cerul,
vãzduhul, lumea toatã
Erau din rândul celor ce n-au fost
niciodatã,
Pe-atunci erai TU, singur,
Doamne, Tu, ZAMOLXIS

Încât mã-ntreb în sine-mi:


Au-u-u-u... cine-i zeul cãrui azi
plecãm a noastre inemi??!!“
„Rugãciunea unui dac“ ,
M. Eminescu (puþin modificatã de
N. Sãvescu)

Dacã dupã Nicolae Densuºianu


vedere ne redescoperim creºtinii, ne înseamnã cã nu voi comenta, însã,
pelasgii au construit cel mai mare ºi
redescoperim pe noi, creºtinii, ca Adevãrul, aºa cum este el.
mai puternic imperiu în Europa
dogmatici, oculþi crezând în magi ºi ma- Pentru aceste religii, au murit ºi
preistoricã, întinzându-se din
gie, profeþi ºi profeþie, întorcându-ne mor mii ºi milioane de oameni; dacã
pustiurile Saharei pânã în Munþii
de fapt la perioada pelasgicã. Pentru în perioada medievalã a creºtinismului
Norvegiei, din pãcate nu au lãsat nimic
cã adevãrul nu poate fi niciodatã ºi islamismului s-au vãrsat tone de
scris care sã le dovedeascã trecutul
distrus, consider ºi eu, azi, ca aceia sânge, s-au adunat prozeliþi din vârful
mãreþ în afarã de pietre ºi ruine cu
esoterici, c㠄nu existã religie ºi nici sãbiilor ºi s-au construit biserici ºi
„zmângãlituri“ ciudate, despre care
lege mai presus ca adevãrul“! moschei pe hecatombe de victime
nimeni nu s-a gândit cã ar putea
Creºtinismul a devenit azi parte a umane, aceasta a continuat ºi
reprezenta ceva.
tradiþiei poporului român. Creºti- continuã ... Evreii mãcelãriþi în mod
Alergând pe întinsurile Europei,
nismul ortodox, care ne-a fãcut sã bestial de hitleriºti ºi prozeliþii lor... în
rãspândindu-ºi cultura ºi limba,
luptãm, „ºi sã murim pentru el“ nu numele cui ºi pentru ce?! Irlandezi
arienii, pelasgii, tracii carpato-
din nordul ºi sudul þãrii, creºtini,
danubieni au generat „cultura latinã“
catolici ºi protestanþi, fraþi,
a lumii. Întotdeauna în spatele unei
omorându-se ... pentru ce?
culturi mari se gãseºte o alta,
Iugoslavii, trei fraþi din aceeaºi mamã
neobservatã, uitatã, ignoratã... ºi care
ºi tatã, vorbind aceeaºi limbã, îºi aleg
a fost cultura, civilizaþia în spatele celei
trei religii ºi ... se mãcelãresc. Nu pot
greceºti, latine?
aºtepta ziua aceea când Iisus,
Departe în lume, foarte departe,
Mahomed, Moise, Budha... Gebeleizis
pe întinsurile Asiei, tocmai în India,
ori ZAMOLXIS se vor coborî pe
în urmã cu 4-5000 de ani o civilizaþie
Pãmânt sã vadã ce se întâmplã aici,
arianã i-a „invadat“ pe locuitorii acelui
în numele lor... când de fapt esenþa
tuturor religiilor este cea a bunului
simþ ºi a adevãrului ca lege
universalã... „NICI O RELIGIE SAU
LEGE MAI PRESUS CA
ADEVÃRUL“.

13. Simbolistica la pelasgi


„Pe când nu era moarte, nimic
nemuritor,
Nici sâmburul luminii de viaþã
dãtãtor,
Nu era azi, nici mâine, nici ieri,

4
cmyk COLOR

nr.10 februarie 2004 DACIA


magazin
cãror urme se gãsesc peste tot în dând naºtere italienilor, spaniolilor,
Europa, urme pe care Dr. Schliemann portughezilor ºi francezilor - ori
le scoate la ivealã din ruinele Troiei, rãspândindu-se în Asia, împrãºtiind
semne ºi simboluri gravate pe pietre, cultura vedicã ce renaºte acolo
vase ºi obiecte, de neînþeles ºi departe, ori cutreierând drumurile
ignorate ca atare ori considerate Asiei Mici, trecând peste Egipt pânã
simple ornamente, dar cãrora în Caldeea, creând sacrul ºi ocultul
strãmoºii noºtri le dãdeau înþelesuri în Babilon... uneori ai impresia unui
mistice pe care le mai gãsim încã în
culturi izolate, uitate în lume.
Când în vara anului 1995
cãlãtoream în Orient, m-am oprit ºi
în insula Bali din Arhipelagul
spaþiu, provocând o adevãratã Indoneziei, a cãrei populaþie hindusã
„explozie“, nu numai culturalã, ci ºi trãia într-o epocã uitatã de sute de
socialã. Indienii îºi amintesc ºi azi de ani, închinându-se la zei ºi zeiþe luate
acei arieni, populaþie albã, care s-a dintr-o lume de poveºti, construind
suprapus populaþiei locale negroide ºi „în disperare“ temple ciudat
care, din dorinþa „rasist㓠de a nu se ornamentate ºi colorate, cu zvastici
amesteca fizic cu populaþia localã, au desenate pe pietre de hotare ºi care,
creat „castele“. cu superstiþii necunoscute nouã,
Cultura vedicã, pânã azi, cea mai trãieºte într-o lume spiritualã
veche din lume, din care îºi trag amintindu-mi de cea a noastrã,
originea cea caldeeanã, egipteanã, dacicã, unde un simplu cerc desenat chibrit aprins într-o magazie de praf
iudaicã ºi creºtinã, care stã la baza sau sãpat în lemn avea o anumitã de puºcã, veche ºi uitatã, dar care
întregii civilizaþii a lumii, este însemnãtate, iar dacã-i adãugau un încã poate exploda. Cine au fost
consideratã ca pornind din spaþiul punct, o linie ori o cruce în mijloc îºi aceºti arieni, vedici, pelasgi, daci...
carpato-dunãrean... (ºi nu de cãtre schimba cu totul înþelesul. în ce colþuri uitate ale lumii ori... ale
români, ci de cei de la Cambridge, În acest univers difuz de religii þãrii noastre vor descoperi arheologii
Anglia, precum ºi de cãtre americani, uitate, pierdute sau actuale, în care într-o zi trecutul lor simbolistic-spiri-
ºi asta nu de cinci sau zece ani, ci de lumea preistoricã ne invadeazã tual, pe care azi îl vedem doar ca
mai mult de o sutã de ani!). Când ni prezentul prin simboluri ciudate, în reflecþii ale unor imagini din oglinzile
s-a spus nouã în istoria „noastr㓠de care-i descoperim pe strãbunii noºtri, istorice ale altor popoare, cu care au
posibilitatea originii culturii vedice de pelasgii carpato-dunãreni arieni venit în contact?
la noi... câþi dintre români au auzit rãspândindu-se spre vestul Europei,
despre ea?!
De multe ori trebuie sã ne uitãm
la istorie „privind ca în oglinda
retrovizoare a automobilului“ (privind
în ea, în spate, ne ajutã de fapt sã
mergem înainte!), observând efectele
unei civilizaþii asupra altora ºi
descompunând-o cu privirea! Este
foarte greu de imaginat cãutarea
urmelor acelei imense civilizaþii
pelasgo-carpato-danubiene în...
centrul Asiei, într-o perioadã
preistoricã fãrã literaturã scrisã (cel
puþin negãsitã încã), fãrã anale ºi
cronici, ci numai cu ce a rãmas în
„literatura vorbit㓠...vedicã.
Helena Petrovna Blavatsky (1831-
1891), în celebra sa sintezã, 89
aminteºte despre acei „pur arieni“, ale
5
DACIA
magazin nr.10 februarie 2004

HARTA ÎN MOZAIC DE LA MADABA


Dr.Viorica ENÃCHIUC
Literatura de specialitate precizeazã document cartografic, „harta în mozaic Neagrã, iar cetatea este
cu multe amãnunte dezvoltarea de la Madaba“, care prezintã dovezi cu KONSTANTINOPOL. Tot pentru
civilizaþiei geto-dacice pânã la cãderea privire la organizarea vlahilor în secolele localizarea  în spaþiu a acestei cetãþi
regelui Decebal ºi apoi a organizãrii VI-VII ºi legãturile comerciale între pledeazã inscripþia în limba greacã din
provinciei DACIA ROMANA pânã la Valachia ºi Orientul Apropiat pe partea de nord-vest a cetãþii:
pãrãsirea ei din ordinul împãratului Dunãre, Argeº, Buzãu ºi Siret. „HAGIATTOLIC IEROYCA KLHR“,
Aurelian. Printre altele se precizeazã cã, Descoperitã la sfârºitul secolului al „Zidul oraºului eroic Konstantinopol,
o datã cu cãderea regelui Decebal ºi XIX–lea, a fost publicatã de reverendul Hrist (în sensul de oraº al creºtinãtãþii).
organizarea provinciei Dacia Romanã, Petru Cleophas, bibliotecar la Acest zid este la oarecare depãrtare de
statul dac a încetat sã mai funcþioneze, Mânãstirea greacã din Ierusalem. Harta oraº. Se cunoaºte cã zidurile cele mari
iar dacii liberi atacã singuri sau asociaþi în mozaic a fost distrusã parþial de ale oraºului Konstantinopol au fost
cu populaþiile migratoare teritoriile construcþia unei biserici ortodoxe ridicate din porunca împãratului bizantin
Imperiului Roman. Dupã anul 271 se feudale care fãcea parte iniþial dintr-o ANASTASIUS în anul 512 e.n., la o
insistã asupra organizãrii capetelor de locuinþã pe care Petru Cleophas a datat-o distanþã de 40 km de oraº, ºi se situeazã
pod la nord de Dunãre prin în secolele IV - V e.n. (Fig 1). Tot dupã pe o lungime de 80 km de la þãrmul Mãrii
recondiþionãri sau construcþii de cetãþi pãrerea sa, acest document cartografic Marmara  la Marea Neagrã. Prescurtãrile
între anii 324-565, de cãtre împãraþii ar nota fluviul Iordan, Marea Moartã, K ºi HR se întâlnesc ºi pe monedele
romano-bizantini ºi asupra diferitelor Ierusalemul ºi alte sanctuare din bizantine din secolele V-VI e.n.  Oraºul
lupte purtate de armatele romano- împrejurimi în care a cãlãtorit proorocul Nicopolis, situat la rãsãrit de fluviul
bizantine cu diferiþi migratori, fãcându- Eremia. Nicolae Iorga, dupã ce viziteazã Eufrat,  este cel amintit de scriitorii antici
se rare referiri la populaþia localã a monumentul, publicã un fragment din în Armenia Micã. În partea de vest a
Daciei. Vechii locuitori ai Daciei sunt harta în mozaic de la Madaba ºi oraºului Konstantinopol ºi în extremi-
prezentaþi lapidar, în luptã cu migratorii precizeazã cã a fost executatã în secolul tatea sud-vesticã a fragmentului de
sau ca fiind supuºi de cãtre aceºtia, al VI-lea e.n. ºi se referã la „Þara Sfânt㓠hartã în mozaic (fig. 3) poate fi remarcatã
care-i remarcau cu prilejul deselor în care este localizat Ierusalemul ºi alte consemnarea oraºului Neapolis pe care
incursiuni în Imperiul bizantin; s-au emis cetãþi din împrejurimi. (Fig. 2). scrierile antice îl situeazã în Macedonia
ºi ipoteze privind retragerea vlahilor din Cercetãrile arheologice contemporane 11. În acest caz, fluviul reprezentat în
faþa populaþiilor migratoare  în pãduri, dateazã construcþia în care se încadreazã nord care se varsã în mare prin cinci
munþi sau locuri mlãºtinoase. harta în mozaic în secolul al  VI-lea e.n. guri poate fi identificat cu DUNÃREA,
Pânã în prezent se luau în discuþie fãrã a face o analizã a localitãþilor iar þinuturile de la nordul lui, cu Câmpia
doar hãrþile întocmite de geografii consemnate. Acest document Valahã. Tot pentru aceastã localizare
italieni ºi arabi, în secolele XI - XIII, cartografic este obiectiv al cercetãrilor pledeazã ºi consemnarea cetãþii ALTIS
potrivit cãrora în Dobrogea ºi þinuturile mele, pe care le-am întreprins pe o (ALTINA) la sud de Dunãre ºi a cetãþii
învecinate erau notate în jur de 7 oraºe perioadã de doi ani, ale cãror rezultate IERIKO (ERGAMIA) în interiorul
ºi centre comerciale. Se concluziona cã le prezint în lucrarea de faþã. Dacã se Traciei, care au fost zidite din ordinul
datoritã migraþiunii diferitelor populaþii analizeazã cu atenþie harta în mozaic (Fig. împãratului Iustinian 12
valahii au fost hãrþuiþi ºi împiedicaþi sã 3), se remarcã în plan central existenþa Notãrile pe Dunãre ºi la nord de
întemeieze primele state feudale unei cetãþi care se aflã pe þãrmul unei fluviu (fig.3) implicã posibilitãþi de
româneºti pânã la începutul secolului mari. (Fig. 2) Dacã aceastã cetate ar fi datare. Astfel, ruinele podului din
al XIV-lea. Aceste fapte au determinat Ierusalemul, aºa cum s-a afirmat pânã la dreptul fostei cetãþi Drobeta sunt
diferiþi specialiºti sã vorbeascã despre noi, acest oraº ar fi trebuit sã fie situat dezafectate pe jumãtate. Cetatea de pe
un „mileniu obscur în istoria la o oarecare depãrtare de þãrmul Mãrii malul drept al Dunãrii, Drobeta, nu mai
româneasc㓠Moarte ºi nu în imediata lui apropiere. funcþioneazã, ea fiind distrusã de
În þinuturile din dreapta cetãþii sunt raidurile hunilor conduºi de Attila în
VLAHII ÎN RELAÞII consemnate fluviul Eufrat ºi oraºul anul 448 e.n. ºi nu a mai fost reclãditã
COMERCIALE CU ORIENTUL Nicopolis. Dacã marea reprezentatã ar de Iustinian deoarece era expusã
APROPIAT fi Marea Moartã, ar fi trebuit sã aibã în nãvãlirilor migratorilor dinspre vest13.
Cercetãrile arheologice, dreapta oraºul Ierusalem ºi în partea Ruinele podului din dreptul fostei cetãþi
istoriografice ºi arhivistice din ultimii þãrmului stâng, fluviul Eufrat. Dar în Sucidava împiedicã circulaþia corãbiilor
cinci ani aduc noi dovezi cu privire la cazul nostru cetatea ºi fluviul sunt situ- pe Dunãre ºi pe hartã se consemneazã
organizarea vlahilor în secolele III-XIII. ate pe aceeaºi parte a mãrii reprezentate. cã de la acest pod comerþul se
Ne vom referi în primul rând la un În acest caz, este vorba despre Marea efectueazã cu ambarcaþiuni mai mici.

6
nr.10 februarie 2004 DACIA
magazin
Cetatea Sucidava nu mai este „fluviul AERMAKALLI“. În continuare, VI-VII e.n., dupã cum se precizeazã prin
consemnatã deoarece a fost distrusã în spre est, este reprezentat Bãrãganul harta în mozaic de la MADABA. Dacã
cea de-a doua jumãtate a secolului al VI lipsit de apã, pentru a fi evitat de luãm în considerare ºi concluziile
–lea e.n. de cãtre avari 14. Având în navigatori. La nord de Bãrãgan se varsã geografilor care precizeazã cã Buzãul a
vedere precizãrile de mai sus, în Dunãre un râu care coboarã din zona curs într-o perioadã ºi pe cursul supe-
reprezentãrile din „harta mozaic de la subcarpaticã ºi care poate fi identificat rior al Cãlmãþuiului, putem identifica
Madaba“ se pot data în secolele VI-VII cu râul IALOMIÞA, consemnat de existenþa cetãþii ATA în localitatea
în timpul domniei împãratului bizantin scrierile din secolul al VI-lea sub numele Pietroasa, jud. Prahova.
Mauricius (582-602). La rãsãrit de de HELIBACHIA18. Mai sus este alt Documentul cartografic ne
ruinele podului de la Sucidava, pe malul râu care porneºte din zona carpaticã ºi informeazã cã Siretul ºi Prutul se vãrsau
stâng al Dunãrii, se remarcã notarea este flancat pe o înãlþime din partea în Dunãre, mai la sud decât se varsã
unor cetãþi ºi a unor puncte comerciale dreaptã de o cetate care se numeºte astãzi. La vãrsarea Prutului se afla o
(fig.3). Sub reprezentarea a douã ovi- ATA. Cetatea ATA este menþionatã încã insulã triunghiularã consemnatã ºi de
caprine (care simbolizeazã zona de din anul 231 de o inscripþie în limba portulantele italiene de mai târziu 23. De
câmpie ºi comerþ cu produsele obþinute greacã descoperitã pe teritoriul aceea, cetatea BARAIS (BÃRBOªI)
de la aceste animale) se remarcã Gorgippii, din sudul Rusiei în anii 1892- este notatã pe Siret mai sus de vãrsarea
inscripþia în limba greacã: „AIN N EN A 1894, prin care ni se comunicã faptul cã în Dunãre.
( )  NYNOCA C FAC“, adicã Renumitul ALEXANDRU, fiul lui Hymenis, De-a lungul Siretului mai este
comandament NYNOSAPSA, apãrat de cetãþean al ATEI, trimisul regelui localizatã o cetate mai micã, apãratã, pe
un ºanþ Comandamentul este Tiberius Iulius Cotiso III, fiul marelui malul stâng, numit㠄BHTOMAR-
reprezentat grafic prin consemnarea rege Rescuporida, încheie o alianþã cu CEANK“, „La mestecenii luptãtorilor
unui turn împrejmuit de un ºanþ. Tema regele bosforian SAYROMATA III. În vechi“, care se poate sã ne identifice cu
SAPSA, SABSA, întâlnitã în denumirea inscripþie se mai menþioneazã cã regele o cetate care funcþiona pe locul fostei
comandamentului NYNOSAPSA,  se Tiberius Iulius Cotiso III este prieten al cetãþi PIROBORIDAVA ( fig.4). Sub
întâlneºte astãzi în denumirea râului romanilor ºi al regelui bosforian numele localitãþii este adãugat cuvântul
Saba, afluent al râului Argeº. SAYROMATA III. În aºezare s-au MAIOYMAS, care se poate referi la
Comandamentul Nynosapsa poate fi descoperit alãturi de monede emise de existenþa unui târg anual organizat aici
identificat în construcþia din secolul al Sayromata III ºi monede de aur ºi aramã în luna mai. În interiorul buclei celei mai
VI-lea descoperitã de arheologi la Turnu emise de regele Tiberius Iulius Cotiso arcuite pe care o face Siretul se aflã
Mãgurele, care a funcþionat pânã în III . Având în vedere cã regele Cotiso cetatea cea mai importantã, capitala
feudalismul timpuriu 15. III, prin filierã sud-tracicã, este con- statului vlah în secolele VI-VII, care se
temporan cu Ovidiu, Tiberius Iulius numeºte AKMOBA. Aceastã cetate se
NAVIGAÞIA PE RÂURILE Cotiso III este rege al dacilor liberi în poate identifica în ruinele cetãþii de pe
ARGEª, IALOMIÞA, PRUT, anul 231. Strãbunicul lui, Cotiso I, a dealul Cozla, Piatra Neamþ, descoperitã
BUZÃU ªI SIRET domnit între anii 38-30 î.e.n. 20. Suetoniu de arheologul C-tin Mãtase, ruine
În continuare, acolo unde Dunãrea ne informeazã cã Augustus a fãgãduit distruse de construcþia unui restaurant.
face o arcuire spre nord, se remarcã o de soþie regelui dac Cotiso pe fiica sa Se aflã deci în apropierea cetãþii dacice
cetate cu patru turnuri, care nu este Iulia ºi a cerut de soþie pentru el pe fiica Petrodava, consemnatã de Ptolemeu în
nominalizatã, ceea ce înseamnã cã este regelui dac21. Probabil cã aceastã interiorul aceleiaþi bucle fãcute de cursul
vorba de o cetate cu caracter militar fãrã promisiune s-a împlinit, deoarece râului Siret (fig.4). Peste ruinele cetãþii
implicaþii comerciale. Aceastã cetate se strãnepotul sãu Cotiso III ia numele Petrodava s-a ridicat o fortificaþie în
poate identifica, dupã pãrerea mea, cu fratelui strãbunicei – Tiberiu – fost Evul Mediu timpuriu 24.
faza a doua surprinsã în cadrul cetãþii împãrat roman, ºi al Iuliei, din dorinþa
de la Giurgiu, cercetatã de arheologul de a dovedi dreptul de a domni pe RELAÞII DIPLOMATICE ªI
Dan Câpãþânã 16. Între aceastã cetate întregul teritoriu al Daciei care-i revine MILITARE ALE VLAHILOR
ºi vãrsarea unui râu se noteazã trei prin succesiune. Cunoaºtem cã înainte           Pentru a ilustra organizarea
porturi comerciale. Porturile pot fi de Cotiso III a domnit tatãl sãu, marele vlahilor la nord de Dunãre în sec. VI-VII
identificate în descoperirile efectuate în rege RESCUPORIDA. Cunoscându-se e.n. vom aduce în discuþie un moment
teren pe teritoriile comunelor Gostinu, succesiunea regilor daci de la Burebista din ISTORIA BIZANTINÃ redactatã de
Prundu ºi Greaca. Portul care a pânã la Decebal, înseamnã cã într-o secretarul imperial ºi guvernatorul
funcþionat pe teritoriul comunei Greaca anumitã perioadã, între Decebal ºi capitalei (Konstantinopol) TEO-
avea, în afarã de ieºirea la Dunãre ºi Rescuporida, a domnit Cotiso II. Acest FILACT SIMOCATA.
ieºirea la râul Argeº, ieºire descoperitã document demonstreazã cã statul dac a
de noi pe teritoriul comunei Gostinari funcþionat ºi dupã cãderea lui Decebal,
17. Râul ARGES este consemnat sub fiind reorganizat de cãtre dacii liberi, ºi (Continuare în pagina 14)
numele de „AERMAKALLI  ROIC“, atingând o deosebitã înflorire în secolele •
7
cmyk

DACIA
magazin nr.10 februarie 2004

În vecinãtatea cetãþii militare Blidaru, arheologii scot la ivealã...


Arhitecturã sacrã a geto-dacilor Dr. Adriana Pescaru
Eugen Pescaru

terasele din punctul „Pietroasa lui


Solomon“, care au dat la ivealã
existenþa a douã sanctuare. Unul
dintre sanctuare avea în componenþã
plinte de genul celor cunoscute pânã
în prezent la sanctuarele de la Costeºti
- Cetãþuie sau din cadrul celorlalte
aºezãri din teritoriul Daciei.
Cel de-al doilea sanctuar cuprinde
alt gen de plinte, mult mai mari ºi
deosebite de ceea ce cunoaºtem.
Dimensiunea acestora este de 0,75
m diametru ºi 0,60 m înãlþime. În
cazul plintei fiind practicate patru
orificii, probabil pentru manevrare.
Distanþa dintre aceste plinte din cal-
car era de 0,20 m.
La circa 200 m deasupra pârâului dar în poziþie secundarã, având Sanctuarele, adevãrate temple ale
Pietros, pe drumul ce duce spre dimensiunile amintite, ceea ce antichitãþii geto-dace reprezintã
Luncani, de la cetatea de pe înãlþimea confirmã prezenþa unui
Blidaru, se aflã pintenul ce poartã edificiu de cult în
numele „Pietroasa lui Solomon“. apropierea cetãþii dacice de
Locul amenajat, se pare, încã din pe Blidaru.
antichitate ca platou s-a pretat pentru Reluarea ºi extinderea
diverse construcþii încã în perioada activitãþii agricole pe platoul
dacicã. cu pricina a fãcut ca în
Forma platoului uºor trapezoidal anul 2000 sã fie identificate
are dimensiunile de aproximativ 70 ºi scoase la suprafaþã, din
x 40 m; 806 m altitudine, douã puncte diferite, încã
Longitudine E 23009’52’’ Latitudine trei plinte, din calcar. Una
N 45039’40’’. dintre plintele pãstrate în
Descoperirea unui numãr condiþii bune are diametrul
oarecare, ºase probabil, de plinte de de 0,75 m ºi grosimea
calcar cu dimensiunea de 0,75 m variabilã între 0,28-0,33 m,
diametru ºi 0,42 m înãlþime ne-a (pare sã fie ruptã pe
îndreptãþit sã localizãm aici un jumãtate!)
sanctuar de genul aliniamentelor. În aceste condiþii, s-a
Cercetarea sistematicã, efectuatã procedat la realizarea unei
în anul 1986, a identificat zona cu noi cercetãri sistematice
construcþii antice ºi locul de pentru delimitarea
amplasare al sanctuarului. Plintele suprafeþei amplasãrii ºi
sale au fost demontate de-a lungul eventual, a orientãrii
timpului cu ocazia lucrãrilor agricole. sanctuarului.
Cu acest prilej a fost gãsitã o piatrã, Astfel au fost vizate

8
nr.10 februarie 2004 DACIA
magazin
ingeniozitatea, talentul ºi priceperea parte dintre ele aveau ºi alt gen de La Sarmizegetusa Regia existã ºi
constructorilor pentru astfel de adâncituri în formã de jgheab ce douã sanctuare din andezit, care
edificii de cult de mari dimensiuni ºi servea la scurgerea apei (?) de pe îmbinã coloanele ºi stâlpii din acelaºi
cu o structurã arhitectonicã suprafaþa netedã. Astfel de situaþii material. S-ar pãrea cã etapa de
deosebitã. Aproape fiecare întâlnim la plintele ce compuneau construcþie a sanctuarelor în piatrã
fortificaþie, indiferent de caracterul sanctuarul de pe terasa a X-a de la de calcar corespunde perioadei lui
sãu, are în componenþa sa Sarmizegetusa. Coloanele de piatrã Burebista ºi celei de dupã el, iar cea a
arhitecturalã ºi constructivã, care se înãlþau pe suprafaþa plintelor celor din andezit ar fi din vremea
sanctuare. Aceste sanctuare sunt descoperite erau de douã tipuri: cu regilor din sec. I p.Chr. dacã nu
rectangulare de tipul aliniamentelor corpul cilindric, tamburii gãsiþi risipiþi cumva numai din a doua jumãtate a
de plinte din calcar sau andezit ºi în cetate (92-118 cm înãlþime ºi 31,5- sec. I p.Chr. ºi din timpul lui Decebal.
circulare, simple sau complexe. 82 cm diametru) ºi cei gãsiþi în Plintele ºi o parte din coloanã erau
În literatura de specialitate sunt sanctuar, cu partea inferioarã înfipte, într-un strat de umpluturã din
menþionate pânã în prezent pe îngroºatã (118-133 cm înãlþime ºi 81- lut care constituia de fapt nivelul de
teritoriul fostei Dacii un numãr de 85 cm diametru în partea de jos, 75 cãlcare, pavimentul edificiului
33 de sanctuare. De tipul cm diametru în partea de sus). respectiv. Sãpãturile arheologice n-au
aliniamentelor sunt cunoscute 25 de Excepþie, de la sistemul descoperit un alt element care sã fi
sanctuare ºi anume: Costeºti patru, constructiv bine cunoscut în cazul slujit acestui scop, lespezi din piatrã
Blidaru douã, Piatra Roºie unul, sanctuarelor, în ce priveºte forma bunãoarã.
Sarmizegetusa Regia nouã, Bãniþa plintelor, indiferent de diametrul lor, Pe lângã datele legate de sistemul
unul, Piatra Craivii douã, Cãpâlna face „sanctuarul“ de la Racoº. constructiv de rezistenþã, pentru
douã, Racoº unul, Barboºi unul, Dimensiunile variabile ale tamburilor existenþa unui acoperiº pledeazã ºi
Bâtca Doamnei douã; iar în cea de-a de la 75-80 cm în partea de jos ºi 45- platformele de la intrarea în
doua categorie – cele circulare – sunt 50 cm în partea de sus, la o înãlþime sanctuare, realizate în tehnica zidului
incluse opt sanctuare, ºi anume: de doar 50 cm, poziþionarea acestora dacic, care, probabil, aveau pe nivelul
Sarmizegetusa Regia douã, Feþele în teren ºi imposibilitatea de a lor de cãlcare un placaj din lespezi de
Albe unul, Pecica unul, Racoº unul, reconstitui numãrul lor impun rezerve piatrã, cazul sanctuarului mare de
Brad unul, Dolinean unul, Butuceni din partea noastrã în a le atribui o andezit sau un paviment de lemn, ce
unul. destinaþie precisã. se continua în partea dinspre sanctuar
Despre sanctuarele patrulatere de Elementele, componente ale cu o treaptã de intrare.
tipul aliniamentelor s-a spus în gene- edificiului de cult, în special, plintele Descoperirea abia în ultima
ral puþin. Ceea ce cunoaºtem la ora erau aºezate direct pe stânca terasei vreme, a câtorva noi elemente con-
actualã este cã ele erau constituite din sau pe fundaþii realizate prin sãparea structive, ne dã posibilitatea
plinte de calcar, andezit sau lemn – în umplutura terasei a unor lentile în reîntregirii arhitecturale a
cazul sanctuarului de la Barboºi – formã de pâlnie ºi umplute succesiv sanctuarelor. De-a lungul timpului,
dispuse pe patru sau ºase rânduri. cu piatrã de râu ºi argilã, în vederea acestea au fost considerate lãcaºuri
Componenþa structuralã a consolidãrii terenului. Pe plintele din sub cerul liber.
monumentelor de tipul aliniamentelor calcar se ridicau apoi coloanele din Aceste edificii de cult erau
este de 4 ºiruri a 15 plinte din piatrã lemn, care susþineau acoperiºul amplasate de regulã în afara incintei
de calcar sau andezit fiecare; 6 ºiruri templului în douã ape, din lemn ºi fortificaþiei propriu-zise, excepþie
a 6 plinte, 6 ºiruri a câte 7 plinte, 3 ºindrilã; în cazul bazelor din piatrã de fãcând doar un singur sanctuar de la
ºiruri a câte 6 plinte fiecare, 6 ºiruri a andezit, tamburii coloanelor erau Costeºti, care se gãsea în interiorul
10 plinte. lucrate din acelaºi material. fortificaþiei. Ele se ridicau pe terase
Pe aceste plinte se ridicau Pentru aproape fiecare sanctuar special amenajate de mâna omului în
coloanele de lemn sau piatrã. Sunt se cunosc douã sau chiar trei faze de roca din care era constituitã înãlþimea
numeroase cazurile când pe suprafaþa construcþie. unde se gãsea cetatea cãreia îi
plintelor au fost gãsite urme de Numai la Sarmizegetusa Regia aparþineau.
cãrbune de la coloanele de lemn arse sanctuarele cu plinte de calcar cele
în timpul unui incendiu. Plintele erau mai vechi sunt înlocuite, într-o faz㠕
prevãzute cu o adânciturã circularã ulterioarã de altele cu stâlpi de andezit,
la câþiva centimetri dinspre exterior, iar sanctuarele cu stâlpi de calcar sunt
ce servea la fixarea coloanelor. O înlocuite cu cele cu baze de andezit.
9
DACIA
magazin nr.10 februarie 2004

Fin cunoscãtor al istoriei diplomatice Stabilirea frontierelor statului român, în


româneºti, prof. univ. dr. Aurel Preda a început iþele încurcate ale diplomaþiei europene, a
în numãrul anterior al revistei Dacia Magazin reprezentat momente de rãscruce ale istoriei
o radiografie pertinentã a ceea ce a însemnat noastre, momente surprinse semnificativ de
cu adevãrat pentru România semnarea autorul acestui studiu.
Tratatului de la Trianon. • Prof. univ. dr. Aurel Preda

TRANSILVANIA SAU BASARABIA


REFLECÞII CONTEMPORANE ASUPRA TRATATULUI
DE LA TRIANON
Prof. univ. dr. Aurel Preda
(continuare din numãrul trecut) monarhiei austro-ungare, în special de la 1 septembrie 1939, Germania
faþã de România. declanºase al doilea rãzboi
Propaganda revizionistã maghiarã S-au fundamentat tezele mondial. Pânã atunci, Germania
în perioada interbelic㠄transilvanismului“, potrivit cãrora achiziþionase importante teritorii
În toatã perioada interbelicã, Transilvania ar fi diferitã istoric de prin forþã ºi ameninþarea cu forþa.
Ungaria a avut ca singur scop Ungaria ºi românii ardeleni ar fi diferiþi Este important de subliniat cã
desfiinþarea ordinii internaþionale de cei din Regat (evident, aceastã Ungaria a fost pãrtaºã la
stabilite prin sistemul Tratatelor de tezã era în contradicþie cu majoritatea revizuirilor germane
pace de la Versailles, datoritã cãrora susþinerea unitãþii Ungariei!?) în (sudul Slovaciei, Ucraina
ea a pierdut 42% din teritoriul scopul realizãrii Confederaþiei subcarpaticã, o parte din teritoriul
avut anterior. De fapt, statele dunãrene sub conducerea iugoslav ºi jumãtate din
revizioniste au încercat sã se Ungariei; unirea Austriei ºi Transilvania).
prevaleze de art.19 din Pactul Ungariei sub sceptrul habsburgilor Izolatã politic, dupã ultimatumul
Societãþii Naþiunilor, dupã care ºi recuperarea fostelor teritorii sovietic, România a dus negocieri cu
tratatele ar fi trebuit supuse ungureºti; încheierea de acorduri Ungaria (16-24 august 1940), având
examinãrii când deveneau cu þãrile Micii Înþelegeri, în la bazã principiul schimbului de
impracticabile. schimbul recuperãrii fostelor populaþie ºi rectificarea frontierei
Propaganda iredentistã maghiarã teritorii ungureºti etc. vestice, în funcþie de numãrul
s-a realizat prin: crearea de societãþi Un loc aparte, în cadrul planurilor populaþiei strãmutate. În schimb,
cu caracter revizionist, atât în revizioniste, îl are activitatea lordului Ungaria a venit cu o cerere exageratã
þarã, cât ºi în strãinãtate; Rothermere din Marea Britanie, care de 69.000 kmp din Transilvania, care
publicarea de cãrþi, reviste ºi hãrþi din 1927 a dus o campanie sistematicã ar fi cuprins 2,2 milioane de români,
revizioniste; þinerea de conferinþe în întreaga lume pentru schimbarea 1,2 milioane de maghiari ºi încã
ºi vizite ale deputaþilor din parþialã a graniþelor stabilite la Trianon. 500.000 de germani.
parlamentele þãrilor europene, în În legãturã cu Transilvania, a susþinut Deoarece Germania se
scop revizionist; inaugurarea de planul decupãrii ei, asemãnãtor pregãtea de rãzboi contra celui
statui ºi zboruri revizioniste, modului în care s-a fãcut ulterior prin care era încã partenerul sovietic
construirea de parcuri, realizarea Dictatul de la Viena. ºi deci era interesatã de
de filme ºi operete cu caracter desfãºurarea unui conflict
revizionist; cultivarea Dictatul de la Viena româno-ungar, în scop strategic,
sentimentului revizionist la fiecare Istoriografia maghiarã considerã fãrã alte considerente, a acordat
aniversare a revoluþiei de la 1848 greºitã întrebuinþarea termenului de Ungariei 42.243 kmp, cu 1.178.343
ºi folosirea Bisericii maghiare în „dictat“, preferându-l pe acela de de români, 912.471 de unguri, 68.267
scopuri propagandistice; agitarea „arbitraj“. Dar sentinþa, în cazul germani ºi 138.830 de evrei, deci mai
problemei minoritãþii maghiare, în arbitrajului româno-maghiar, a fost puþin decât se aºtepta Budapesta.
special în SUA. pronunþatã sub influenþa con- Hitler, austriac de origine, nu-i avea
S-au fãcut tot felul de scenarii strângerii. Actul de la Viena era în la inimã pe politicienii unguri ºi nu
pentru slãbirea statelor succesoare afara ordinii internaþionale, cãci avea încredere în ei.

10
nr.10 februarie 2004 DACIA
magazin
Convenþia de armistiþiu decembrie 1989 (menþionãm cã sovietic din 26 iunie 1940 adresat
ºi Tratatul din 1947 Sovietul Suprem al URSS nu l-a României nu se fãcea nici o referire
Convenþia de armistiþiu ratificat, de fapt, niciodatã). la þinutul Herþa (400 km), care a fost
semnatã de România la 12 Bucovina a fost ruptã din ocupat de Armata Roºie ºi care, de
septembrie 1944 prevedea la art. Moldova istoricã în 1775 pentru a drept, fãcea parte din vechiul Regat.
19 c㠄întreaga Transilvanie sau în fi alipitã Imperiului habsburgic,
cea mai mare parte a ei“ va reveni din considerente geostrategice Basarabia
României. Aceastã formulare (lega provincia Galiþia de 1. La 1711, Petru I. ºi D.
„ambigu㓠s-a datorat intenþiei Transilvania). Apoi, a fost Cantemir au semnat Tratatul prin
Puterilor Aliate ºi Asociate de a colonizatã, în principal cu care Rusia þaristã se angaja sã
încuraja Ungaria sã se alãture elemente slave, pentru a-i respecte ºi sã apere râul Nistru drept
coaliþiei antifasciste. În timpul schimba caracterul sãu românesc. graniþã dintotdeauna a Moldovei (Art.
Confederaþiei de pace de la Paris, La începutul primului rãzboi XII ºi Art. XVI).
Ungaria a cerut anexarea a 22.000 mondial, ucrainenii care erau împãrþiþi 2. Dar, dupã un interval de o sutã
de kmp din Transilvania. Abia la între Imperiul austro-ungar ºi Rusia de ani, Imperiul þarist ajuns la Nistru,
20 ianuarie 1945, guvernul ungar, au fost înconjuraþi de Puterile prin Pacea de la Bucureºti (1812), ia
instalat la Szeged, a semnat ºi el centrale sã lupte de partea lor, în în stãpânire Basarabia de la Imperiul
armistiþiul, abandonând teritoriile schimbul creãrii unui Mare Stat al otoman, care prin aceasta viola
obþinute cu sprijinul Germaniei ºi Ucrainei (el trebuia sã cuprindã ºi contractul de vasalitate încheiat cu
Italiei, prin Tratatul de la Trianon, Bucovina, deoarece administrativ a Moldova.
au fost restabilite în întregime. fãcut parte, între anii 1786 ºi 1848, Din punct de vedere juridic, turcii
Tratatul de pace din 10 din provincia Galiþia). renunþaserã la ceva care nu le
februarie 1947, dintre România, La pacea de la Brest-Litovsk, aparþinea, cãci, atunci când Moldova
pe de o parte, ºi Puterile Aliate ºi Austro-Ungaria a propus Ucrainei, se supuse suzeranitãþii turce, Poarta
Asociate, de cealaltã parte, în prima datã recunoscutã ca subiect acceptase sã respecte integritatea
art.2, confirma anularea „hotãrârilor de drept internaþional, ca în teritorialã a þãrii. (Din acelaºi motiv,
sentinþei“ de la Viena din 30 august schimbul a un milion de puduri de grâu turcii au refuzat cererea privind
1940, revenindu-se la frontiera care sã cedeze Bucovina. cedarea unei pãrþi a Moldovei,
exista din 1 ianuarie 1938. Prãbuºirea Imperiului austro- formulatã de polonezi în 1699, în
În tratat s-a specificat cã s-a ungar ºi afirmarea drepturilor timpul negocierilor de pace de la
revenit la frontierele din 1 ianuarie popoarelor la autodeterminare a Karlowitz). Deci Rusia a devenit
1938 ºi nu s-a fãcut direct referire la determinat românii din Bucovina sã complice la violarea contractului de
frontierele stabilite prin Tratatul de la proclame unirea lor mult aºteptatã cu drept internaþional. Or, complicitatea
Trianon, pentru cã URSS nu a România. Hotãrârea a avut loc în la violarea unui contract de drept
participat la Conferinþa de pace din cadrul Congresului general al internaþional nu poate crea dreptul.
1919-1920. Dar, implicit, revenindu-se Bucovinei, de la Cernãuþi. Tratatul de 3. Primul rãzboi mondial a prilejuit
la frontierele din 1 ianuarie 1938 ºi pace dintre Puterile Aliate ºi Asociate destrãmarea ºi celui de-al doilea
anulându-se „sentinþa“ de la Viena din ºi Austria, de la Saint Germain en imperiu multinaþional, dupã cel
1940, se reconfirmau prevederile Laye (10 septembrie 1919) austro-ungar. Guvernul revoluþionar
Trianonului. recunoºtea pe plan internaþional rus ºi apoi cel bolºevic au proclamat
Abia la 8 martie 1945 a fost hotãrârea românilor bucovineni dreptul de autodeterminare al
reintrodusã administraþia româneascã (Art.59). În perioada interbelicã, popoarelor din fostul imperiu þarist.
în nordul Transilvaniei. Rusia sovieticã ºi apoi URSS nu au Finlandezii, estonienii, letonienii,
formulat nici o pretenþie asupra lituanienii, polonezii, georgienii,
Pactul Ribbentrop-Molotov ºi Bucovinei, pânã la ultimatumul cazacii, ucrainenii ºi-au format
consecinþele sale asupra sovietic din 26 iunie 1940. propriile guverne autonome.
României Stãpânirea URSS asupra nordului La 2 decembrie 1917 s-a
Pactul Ribentropp–Molotov Bucovinei nu a avut la bazã nici un proclamat Republica Democratã
supravieþuieºte prin consecinþele sale principiu de drept internaþional ºi nici Moldoveneascã în cadrul Republicii
în ceea ce priveºte teritoriile cu o o justificare istoricã. Democratice Ruseºti, iar la 24
populaþie româneascã: Bucovina, ianuarie 1921 aceasta a devenit
Herþa, Basarabia de Sud, deºi el a fost Þinutul Herþa independentã. Actul de inde-
condamnat ºi de Congresul Nici în Protocolul adiþional din 23 pendenþã al Republicii Moldo-
deputaþilor poporului al URSS, la 24 august 1939 ºi nici în ultimatumul veneºti s-a înfãptuit dupã
11
DACIA
magazin nr.10 februarie 2004

proclamarea independenþei Poziþia sovieticã la tratative a fost sovieticã (art.3). Punerea în


Ucrainei (12 ianuarie 1918). condiþionatã de modul în care noua aplicare a acestei prevederi s-a
Consiliul Naþional al ucrainenilor a putere reuºea sã se consolideze. realizat la 26-27 iunie 1949, prin
recunoscut Basarabia ca entitate Astfel, de la dorinþa de a recunoaºte Noteultimatumul transmise
separatã, încã în august 1917. unirea Basarabiei cu România în României, urmat de divizarea
Realizarea unirii Basarabiei cu schimbul recunoaºterii puterii Basarabiei între RSS Ucraina ºi
România s-a fãcut în baza principiilor sovietelor, reprezentanþii Moscovei au nou-creata RSS Moldoveneascã.
wilsoniene, în „puterea dreptului insistat ºi asupra renunþãrii de cãtre Aceasta a determinat România sã
istoric ºi dreptului de neam, pe baza România la tezaurul confiscat de participe de partea Axei în rãzboiul
principiului cã noroadele singure sã-ºi bolºevici în timpul rãzboiului. antisovietic. Recuperarea Basarabiei
hotãrascã soarta lor“ (27 martie – 9 Începând din anul 1924, guvernul de cãtre România a fost de scurtã
aprilie 1918). URSS a fost recunoscut de Italia, de duratã.
În scrisoarea de acreditare a Marea Britanie etc., ceea ce a 6. Convenþia de armistiþiu
primului reprezentant al Misiunii determinat schimbarea atitudinii dintre România ºi Puterile Aliate
diplomatice Ucrainei, C. Matzievici, URSS faþã de România. Tot din acest ºi Asociate din 12 septembrie 1944
prezentatã regelui României an a fost creatã în stânga Nistrului, (art.4) ca ºi Tratatul de pace
Ferdinand I, la 26 iulie 1919, ºi din teritoriile Ucrainei, RSS Autonomã semnat de România cu Puterile
premierul, se recunoºtea Nistrul drept Moldova, pentru a demonstra cã Aliate ºi Asociate din 10 februarie
graniþã definitivã dintre cele douã populaþia moldoveneascã a României 1947, confirmau voinþa sovieticã,
state. doreºte stãpânirea statului sovietic. prin care teritoriile româneºti
Rusia sovieticã, deºi proclamase Deºi sovieticii nu au recunoscut Basarabia, Bucovina de nord ºi
dreptul la autodeterminare al valabilitatea Tratatului de la Paris þinutul Herþa, rãmâneau URSS, în
popoarelor, nu dorea sã-l respecte. De din 1920, prin care Basarabia baza „convenþiei româno-sovietice“
aceea nu a recunoscut Tratatul de la aparþinea României, Rusia sovieticã sau „acordului sovieto-român“ din
Paris din 28 octombrie 1920, prin ºi Turcia, prin Tratatul de amiciþie ºi 26 iunie 1940.
care Puterile Aliate ºi Asociate (fãrã frãþie încheiat în 1921, declarã ca Recunoscând Uniunii Sovietice,
SUA) recunoºteau într-un document fiind nule ºi abrogate toate tratatele prin documentele semnate între
de drept internaþional apartenenþa încheiate pânã la acea datã, în 1944 ºi 1947 privitoare la statutul
Basarabiei la România. calitate de succesoare a celor douã postbelic al Basarabiei ºi nordului
Reprezentanþii ruºi, nebolºevici, imperii: turc ºi þarist – (art.6): Bucovinei, dreptul de a beneficia
prezenþi la Conferinþa de la Paris, au „Ambele þãri contractante de o parte din consecinþele
cerut obþinerea unui plebiscit pentru recunosc cã toate tratatele teritoriale ale aplicãrii protocolului
Basarabia, tezã pe care bolºevicii o încheiate pânã acum între cele adiþional secret al pactului încheiat
vor prelua ºi ei mai târziu, considerând douã þãri nu corespund între Hitler ºi Stalin, SUA ºi Marea
Actul Sfatului Þãrii ca nedemocratic, adevãratelor interese reciproce. Britanie comiteau o gravã eroare. Ele
datoritã prezenþei armatei României pe Ele sunt de acord, prin urmare, sã recunoºteau un document ce punea
teritoriul Basarabiei (reprezentanþii socoteascã toate aceste tratate ca în discuþie însuºi sensul luptei ºi al
Basarabiei au cerut iniþial ajutorul nule ºi abrogate“. victoriei lor, un document atins de
generalului rus Scerbacev, care Acest tratat a fost încheiat nulitate, de jure – care n-a fost
datoritã dezgregãrii armatei þariste nu între cele douã guverne care se ratificat: Sovietul Suprem al URSS
a putut trimite trupe pentru a feri aflau pe picior de egalitate, ºi nu – ºi de facto – pe de o parte, prin
teritoriul Basarabiei de devastãrile dupã rãzboi, în urma cãruia partea intervenirea, la 22 iunie 1941, a stãrii
bolºevice, dar, în final, s-a cerut învingãtoare ar fi putut impune de rãzboi dintre Germania ºi URSS,
ajutorul armatei române, care a celeilalte punctul sãu de vedere. iar pe de altã parte, prin angajamentul
acþionat dupã ce a primit aprobarea Prin urmare, Rusia nu putea invoca pe care ºi l-au asumat liderii americani
Puterilor Aliate). nici faptul cã a luat Basarabia de la ºi britanici, prin semnarea la 14 au-
4. Contractele româno-sovietice turci ºi nu de la români, ea însãºi gust 1941 a Chartei Atlanticului.
pentru aºezarea într-un cadru juridic denunþând în 1921 tratatul din 1812. Ultimatumul sovietic din 26
normal a raporturilor bilaterale – 5. Protocolul adiþional secret iunie 1940, care este folosit cu
Copenhaga (1920), Varºovia (1921), dintre URSS ºi Germania (23 august termenul de „acord“ în Tratatul
Geneva (1922), Lausanne (1923), 1939) stabilea sferele lor de influenþã. din 1947, este ab initio lovit de
Viena (1924) - au abordat ºi problema Problema Basarabiei era „rezolvat㓠nulitate, deoarece nu a respectat
frontierei comune. prin includerea ei sub ocupaþie manifestarea de voinþã a statului

12
nr.10 februarie 2004 DACIA
magazin
român pe baza egalitãþii suverane României. þinutul Herþa ºi sudul Basarabiei,
dintre state, ºi a fost scos în afara Prin urmare, Tratatul din 1947 a se aflã în stãpânirea Ucrainei, care
cadrului juridic internaþional anulat dictatul, specificând revenirea astfel este beneficiarul câºtigului
stabilit de Conferinþa de pace de la frontierele de dinainte de 1 ianuarie expansionismului sovietic.
la Paris din 1919-1920. În plus, nu 1938, implicit cele stabilite prin Deci:
a avut nici o justificare juridicã sau Tratatul de la Trianon. 1) Politica externã româneascã
istoricã faþã de România, deoarece II.Ocupaþia þaristã a Basarabiei a trebuie sã concilieze buna vecinãtate
era în contradicþie cu Tratatul avut la bazã Tratatul de la Bucureºti cu afirmarea interesului naþional ºi al
sovieto-turc din 1921 ºi, pe din 1812, prin care imperiul otoman respectului normelor ºi principiilor de
deasupra, îngloba teritorii pe care ceda o parte a unei provincii care nu-i drept internaþional. Încheierea
Imperiul þarist nu le-a stãpânit aparþinea, deoarece, atunci când Tratatului politic dintre România ºi
niciodatã (este vorba de nordul Moldova s-a supus suzeranitãþii Ucraina ar fi trebuit sã consacre
Bucovinei ºi þinutul Herþa). turce, Poarta acceptase sã respecte obligativitatea celor douã state de a
Frontierele postbelice ale Europei ºi integritatea teritorialã a þãrii. recunoaºte nulitatea Pactului
au fost declarate inviolabile prin Actul Puterea sovieticã dupã prãbuºirea Molotov-Ribentropp ºi a
final al Conferinþei pentru Securitate Imperiului þarist a proclamat dreptul consecinþelor sale teritoriale.
ºi Cooperare în Europa, de la Helsinki, popoarelor din imperiu la 2) Orice încercare de justificare
din 1975, dar se admite posibilitatea autodeterminare. potrivit cãreia recuperarea întregii
modificãrii lor „în conformitate cu Românii din Basarabia, ca urmare Basarabii ar conduce la remiterea
dreptul internaþional, prin mijloace a hotãrârii de independenþã a Sfatului Transilvaniei nu are la bazã deci nici
paºnice ºi prin acord“. Þãrii ºi în calitate de for suprem un temei legal (juridic, etnic),
legislativ, au votat Unirea cu România. întrucât în cadrul Conferinþei de
Concluzii Statul ucrainean a surprins între pace de la Paris (1919-1920) nu
Transilvania ºi Basarabia sunt guberniile sale Basarabia ºi a s-a pus niciodatã o asemenea
douã provincii româneºti care, recunoscut Nistrul ca graniþã între problemã în ceea ce priveºte cele
datoritã destrãmãrii imperiilor România ºi statul ucrainean (26 iulie douã teritorii româneºti. Frontiera
multinaþionale austro-ungar ºi þarist, 1919). de vest a României a fost fixatã
s-au reunit cu România, în baza Rusia sovieticã, deºi nu a prin Tratatul de la Trianon, în timp
dreptului popoarelor de recunoscut unirea României cu ce frontiera de est a fost supusã
autodeterminare. Basarabia, în calitate de stat numai arbitrariului unei mari
Caracterul lor românesc a fost succesor Imperiul þarist, a încheiat puteri.
confirmat de statisticile austro- cu Turcia, în 1921, Tratatul prin care Colportarea unei astfel de idei, în
ungare, respectiv ruseºti, în ciuda toate convenþiile încheiate de fostele special în anii 1994-1996, denotã în
colonizãrilor masive de populaþie imperii între ele erau considerate cel mai bun caz o cvasinecunoaºtere
maghiarã (în Transilvania) ºi slavã (în „nule ºi abrogate“. Prin urmare, statul a problemei, în afara cazului în care
Basarabia). sovietic a anulat Tratatul încheiat cu nu era vorba de… altceva!
În plus de aceasta: Poarta. Iar atunci când contra •
I.Tratatul de la Trianon a dreptului internaþional URSS a dat
confirmat în plan internaþional ultimatumul României, pentru cedarea
apartenenþa Transilvaniei la România Basarabiei ºi a altor pãrþi ale teritoriului
ºi a fixat graniþa de stat româno- românesc, URSS nu mai avea nici o
ungarã. El a fost precedat de altã justificare decât acapararea de
rapoartele comisiilor de specialitate, teritorii strãine.
care s-au condus dupã principiile Pe de altã parte, prevederile
proponderenþei etnice în delimitarea Tratatului de pace de la Paris semnat
teritoriilor cu populaþie nemaghiarã. la 10 februarie 1947, care stabilea
În cursul Conferinþei de pace, atât graniþa româno-sovieticã, pe baza
România, cât ºi Ungaria au avut unui acord sovieto-român inexistent,
dreptul sã-ºi susþinã propriile interese. nu au avut nici o întemeiere juridicã.
Dictatul de la Viena s-a realizat în Deºi Republica Moldova ºi-a
afara principiilor ºi normelor de drept proclamat independenþa în urma
internaþional, cãci sentinþa s-a desfiinþãrii URSS, teritoriile
pronunþat prin constrângerea româneºti, nordul Bucovinei,

13
DACIA
magazin nr.10 februarie 2004
(Contiunare din pagina 7) mercenar în armata vlahã. Priscus a pus secolele II-III au fost aduºi coloniºti ºi
Istoria bizantinã se referã la domnia sã cerceteze pe vlahii prinºi ca sã ºtie armate din Palmyra ºi Siria în Dacia
EPISCOPUL WULFILA, O RECONSIDERARE
împãratului Mauricius (582-602) ºi a fost de ce neam sunt, dar aceºtia, „împinºi romanã pentru a înfrânge rezistenþa
redactatã între anii 630-640, semnatarul într-o deznãdejde de moarte nu þineau autohtonilor 26.
fiind deci contemporan cu evenimentele seama de pedepse, ca ºi cum loviturile Astfel, cultele palmiryene sunt
descrise. În cele ce urmeazã ne vom de bici ar fi cãzut pe trupurile altora“. consemnate în 1/5 din inscripþiile
referi la campania armatelor bizantine Cei prinºi nu erau sclavini, pentru cã descoperite în Dacia romanã 27.
conduse de PRISCUS în primãvara bizantinii îi cunoºteau bine pe aceºtia Harta în mozaic de la Madaba
anului 594 25, la nord de Dunãre. Acesta ºi nu mai era nevoie sã-i cerceteze de ce reprezintã o verigã între reprezentãrile
fusese trimis de împãratul Mauricius la neam sunt. Gepidul i-a promis lui Priscus cartografice ºi interesul negustorilor din
Dunãre pentru a împiedica nãvãlirile cã-l va da pe mâna bizantinilor pe Orientul Apropiat pentru legãturile
sclavinilor în Imperiul Bizantin. Când MUSOCIUS, conducãtorul barbarilor comerciale cu teritoriul vechii Dacii între
Priscus a ajuns cu armatele la Dunãre, a chinuiþi, care în limba lor îl numesc rege, secolul al II-lea ºi hãrþile geografilor arabi
sosit o solie din partea hanului avar care care se aflã cu restul armatei la 30 de 28 din secolul al XII-lea.
îºi avea reºedinþa în Câmpia Panoniei, parasange. Gepidul s-a dus la regele Acest document cartografic are o
condusã de Coh. Musocius ºi, înºelându-l, ceru o mulþime deosebitã importanþã pentru istoria
Solii avari au þinut sã precizeze cã de monoxile pentru a-i trece râul românilor deoarece atestã, prin notarea
Priscus, venind cu armatã multã la Paspirios (Buzãul) pe sclavinii aliaþi cetãþii Ata, organizarea dacilor liberi
Dunãre, doreºte sã calce învoielile pe aflaþi în primejdie. într-un stat dupã cãderea regelui
care le-a încheiat hanul cu împãratul Dar, dupã ce obþinu monoxilele, Decebal ºi prin celelalte consemnãri
Bizanþului. Priscus le rãspunde cã a gepidul ºi trecu în cursul nopþii pe pânã în secolul al VII-lea. Cercetãrile
pornit rãzboi împotriva sclavinilor, iar bizantini, care au surprins pe vlahi în arheologice din cadrul cetãþii militare
prin învoielile cu avarii bizantinii nu erau timpul somnului. Însuºi regele defensive descoperite la Dridu 29
obligaþi „sã înceteze ºi rãzboiul cu geþii“. Musocius nu s-a putut apãra, deoarece completeazã datele despre fiinþarea unei
Aceastã informaþie este foarte era sub influenþa vinului folosit cu o zi formaþiuni statale între secolele XI-XIII.
importantã pentru istoria organizãrii înainte la libaþiile organizate la Aceastã fortificaþie a avut ca rol
vlahilor în secolul al VI-lea. În primul înmormântarea fratelui sãu. Vlahii care apãrarea integritãþii teritoriale a vlahilor
rând, dacã vlahii s-ar fi aflat sub au reuºit sã scape de primejdie s-au împotriva migratorilor. Un document din
supunerea hanului avar, atunci teritoriul recules ºi, pe când Priscus ºi armatele aceastã perioadã precizeazã cã Vlad,
ocupat de ei ar fi intrat în învoielile cu sale se odihneau sãrbãtorind victoria, regele vlahilor, i-a învins pe pecenegii
bizantinii. În cazul de faþã, avarii au „cei învinºi s-au strâns la un loc ºi au conduºi de hulpavul Kegenes, iar pe
intervenit ca aliaþi ai vlahilor. Vlahii erau dat nãvalã asupra romanilor; ºi pecenegii conduºi de Tyrach i-a obligat
aliaþi ºi cu sclavinii pentru cã, dacã ar fi înfruntarea lor ar fi fost ºi mai grozavã sã treacã de la nord de gurile Dunãrii în
fost sub stãpânirea acestora, bizantinii decât atacul romanilor, dacã Gentzon imperiul bizantin în plinã iarnã 30, între
nu ar mai fi fãcut precizãri de tipul „am (conducãtor roman) n-ar fi adunat anii 1046-1049.
pornit rãzboi împotriva sclavinilor“ sau trupele de pedeºtri ºi n-ar fi învins în Documentul cartografic descoperit
nu erau obligaþi „sã înceteze rãzboiul luptã.“ la Madaba pune în evidenþã legãturile
cu geþii“, pentru a supune din nou Probabil cã regele Musocius se afla comerciale, diplomatice ºi militare dintre
teritoriile eliberate de vlahi de sub cu trupele sale într-o tabãrã de luptã în statul vlahilor în secolele VI-VII ºi
dominaþia bizantinã dupã moartea lui apropierea cetãþii Barais (Bãrboºi). diferite corporaþii de negustori din
Iustinian. Priscus primeºte poruncã de la Orientul Apropiat.
Priscus trece Dunãrea în a 12-a zi împãratul Mauricius sã ierneze împreunã Este primul document care vine sã
dupã sosirea sa la Dorostlon (Silistra) cu trupele dincolo de Dunãre, dar facã luminã alãturi de altele aduse în
împotriva sclavinilor conduºi de soldaþii nu au fost de acord ºi s-au discuþie mai sus, în aºa-numitul „mileniu
Ardagast, care erau aliaþi cu vlahii ºi rãsculat deoarece aici gerurile sunt de întunecat al istoriei românilor“,
locuiau în bãlþile Dunãrii ºi la nord de neînchipuit ºi mulþimile barbare de precizând cã organizarea social-
gurile fluviului. Luându-i prin neînvins. De aceea au pãrãsit în grabã economicã, militarã ºi politicã era cel
surprindere, pe mulþi i-a trecut prin sabie nordul Dunãrii ºi au iernat în Tracia. puþin la aceeaºi înãlþime cu a popoarelor
ºi pe mulþi i-a fãcut prizonieri ºi i-a trimis vecine. Astfel cade acea ipotezã potrivit
la Constantinopol. Înaintând pe HARTA DE LA MABDA, REALÃ cãreia poporul vlah (român) este
teritoriul Bãrãganului, s-au rãtãcit ºi cu VERIGÃ A ISTORIEI considerat, un popor nou,  în timp ce el
multã greutate au ajuns la râul Nu este de mirare cã harta în mozaic existã aici prin strãmoºi din milenii, fãrã
Helibachia (Ialomiþa) ºi dupã ce l-au descoperitã în satul iordanian Madaba sã fi venit din altã parte sau sã fi plecat
trecut au dat de vlahii aliaþi cu sclavinii. noteazã pentru secolele VI-VII anumite pentru cuceriri de teritorii strãine.
Aceºtia, fiind învinºi, s-au retras într-o situaþii ºi cetãþi în Câmpia Romanã, pe
regiune mlãºtinoasã, dar au fost scoºi
de aici prin trãdarea unui gepid, probabil
Dunãre ºi pe afluenþii sãi sau în podiºul
central al Moldovei, deoarece în
•
14
nr.10 februarie 2004 DACIA
magazin

VIZIONAÞI !!!
PROGRAMUL DE TELEVIZIUNE

„DACIA TV“

PE CANALELE DE TELEVIZIUNE
QUEENS CANALUL 57 QPTv
– DUMINICà SEARà : 17-18 P.M.
– LUNI SEARA : 18.30 P.M.-19.30 P.M.

MANHATTAN CANALUL 34
– VINERI 11.00-1130.

Conþinutul acestui program este pe gustul tuturor vârstelor ºi preferinþelor: muzicã uºoarã,
muzicã popularã, momente vesele, informaþii politice ºi economice din þarã ºi comunitatea
româno-americanã. Informaþii la telefon: (718) 361- 6451
e-mail : stefancelmareorg@aol.com

Studioul de televiziune „DACIA TV“


stã la dispoziþia publicului pentru filmãri ºi editãri de casete video, la evenimente deosebite cum ar
fi nunþi, botezuri, aniversãri.

DACIA REVIVAL LA RADIO


ROMÂNIA

În fiecare sãptãmânã, la Radio


România Actualitãþi, în zilele de
luni, începând cu ora 24.15, sunteþi
invitaþi sã audiaþi emisiunea
NOAPTE ALBASTRÃ, în cadrul
cãreia veþi putea asculta rubrica
RENAªTEREA DACIEI, o rubricã
moderatã de Marian Megan, avându-l
ca invitat permanent pe dr. Napoleon
Sãvescu în direct de la New York.

15
DACIA
magazin nr.10 februarie 2004

Cetatea dacicã de la Ardeu Iosif Vasile Ferencz


numãr viitor.

De ce la Ardeu ?
Dacã din motive politice, militare
ºi religioase centrul puterii dacice s-a
dezvoltat la sud de Orãºtie, nu
înseamnã cã alte regiuni ale spaþiului
locuit de daci nu au avut importanþã.
Distribuþia resurselor într-un areal
întins, necesitatea exploatãrii ºi,
bineînþeles, a controlului acestora a
dus la apariþia unor fortificaþii care
verificau principalele drumuri de
acces spre aceste zone, în preajma
Mãrturiile civilizaþiei dacice sunt lor înflorind aºezãri. Sunt bine
studiului, e nevoie de multã rãbdare,
mai bine cunoscute de marele pu- cunoscute cetatea ºi aºezarea de la
atenþie, meticulozitate, la care trebuie
blic, în zona munþilor de la sud de Piatra Craivii, amplasate în aºa fel
adãugatã o bazã materialã adecvatã.
Orãºtie. încât Valea Ampoiului, una din cãile
ªi toate acestea trebuie dublate sau
Dar chiar ºi acestea sunt principale de pãtrundere spre inima
chiar triplate de o pregãtire asiduã.
insuficient ºtiute. Legendele despre Apusenilor, putea fi controlatã. Tot
ªi, aºa cum vã închipuiþi, pentru a fi
comorile dacilor au ajuns, în ultimii aºa trebuie înþeleasã amplasarea cetãþii
îndeplinite toate aceste condiþii, este
200 de ani, la urechile multor oameni dacice de pe vârful Piatra Coziei, în
nevoie în egalã mãsurã de dãruire ºi
ºi ele au fost alimentate de marginea Munþilor Poiana Ruscãi.
de … bani. ªi toate cele enumerate,
descoperirile ocazionale de asemenea Un caz asemãnãtor îl prezintã
cu bunãvoinþã, se gãsesc, însã chiar
comori. Însã, adevãratele descoperiri cetatea ºi aºezarea dacicã de la Ardeu.
ºi aºa pot interveni multe alte greutãþi
spectaculoase nu sunt neapãrat *
în munca acelora care încearcã sã
monedele. Deºi nu poate fi contestatã * *
desluºeascã obiectiv mesajul lãsat
nici valoarea materialã ºi nici aceea Urcând de la Geoagiu spre Zlatna,
nouã de cei care au trãit înaintea
istoricã a acestui tip de artefacte, alte drumul strãbate mai multe sate
noastrã.
tipuri de descoperiri pot ºi chiar aºezate într-un þinut, pentru care
suscitã un interes sporit. ªi dau aici adjectivul „pitoresc“ pare a fi prea
De ce cetatea dacicã de la
exemplul unei locuinþe mistuite de Ardeu?
flãcãri, în care arheologul regãseºte Lãsând pentru o altã ocazie micile
la locul lor, chiar dacã sunt distruse, sau mai marile probleme ale
toate obiectele care aparþinuserã arheologiei româneºti de astãzi, vom
oamenilor care au locuit acolo. Ce aº prezenta în rândurile care urmeazã o
mai putea spune despre descoperirea cetate dacicã. O cetate mai altfel decât
unui mormânt de nobil sau chiar al cele care pot fi admirate de public în
unui prinþ sau rege? Munþii ªureanu ºi vom încerca sã ºi
ªi dacã dezvelirea unui singur explicãm importanþa monumentului
element din ansamblu (aºezare ºi, dacã se poate, sã rãspundem la
omeneascã, necropolã sau cimitir) întrebãrile fireºti: unde?, ce?, de ce?,
poate stârni atâta interes, vã puteþi cum?. Vom încerca sã creionãm
închipui ce poate însemna imaginea numai imaginea cetãþii, urmând ca de
întregului … Însã pentru a scoate la întinsa aºezare locuitã de daci,
ivealã cât mai mult din informaþiile precum ºi de descoperirile aparþinând
pe care le poate oferi obiectul altor epoci sã ne ocupãm într-un

16
nr.10 februarie 2004 DACIA
magazin
sãrac în conþinut (vezi harta). Unul datoritã amplasãrii sale, astfel încât bogãþia celor care locuiau acolo
dintre ele se numeºte Ardeu. bareazã accesul peste cele douã vorbesc numãrul mare de obiecte,
Este un sat mic, de munte, „praguri“ ale Ardeului, pe care le unele dintre ele realizate în atelierele
strãbãtut aproape în întregime de dominã, dealul a fost fortificat de romane care au fost descoperite
drumul judeþean. Pânã nu demult era daci. Zidurile cetãþii construite aici au printre dãrâmãturile clãdirii.
cunoscut numai pentru piatra de cal- fost durate într-o tehnicã diferitã de Dacã tot ceea ce am descris
car extrasã din Dealul Cetãþuie ºi … aceea a monumentelor din zona constituia, fãrã nici o îndoialã, locuinþa
cam atât. capitalei. A fost folositã piatra localã, nobilului ce stãpânea cetatea,
În ultimii ani, însã, cercetãrile fasonatã sumar, completatã cu o locuinþele celor care îl slujeau arãtau
arheologice întreprinse de specialiºtii structurã lemnoasã. Astãzi, în cu totul altfel. Adãpostite sub creasta
Muzeului Civilizaþiei Dacice ºi Romane secþiunile în care a fost surprins, el de calcar a dealului, locul în care au
din Deva, în colaborare cu se mai pãstreazã pe o înãlþime de mai fost ridicate locuinþele a fost
Universitatea „1 Decembrie 1918“ din bine de 1,5 m, grosimea sa fiind de îndreptat, ºi apoi cel mai probabil a
Alba Iulia, au reuºit sã dezvãluie aproximativ 2 m. În interiorul fost podit cu scânduri din lemn.
parþial ºi într-o foarte micã mãsurã fortificaþiei, într-un perimetru de Elevaþia era, foarte probabil,
unele dintre secretele pe care Dealul formã aproximativ elipsoidalã cu o construitã pe un schelet din lemn, cu
Cetãþuie le ascunde. suprafaþã de aproximativ 1884 mp, pereþi din împletiturã de nuiele, lipitã
clãdirea cea mai importantã era, fãrã cu lut. În timpul cercetãrilor din anul
Situaþia înainte de 2001 nici o îndoialã, „turnul locuinþã“. 2002, au fost analizate douã astfel de
Descoperirile de materiale Construcþia a fost ridicatã pe o locuinþe, una dintre ele fiind deranjatã
arheologice, pe Dealul Cetãþuie ºi în înãlþime, care dominã întreg platoul de intervenþii ulterioare. În cazul
împrejurimi, sunt semnalate de la cetãþii, în partea de NV. În acest mo- celeilalte, cercetatã ºi ea parþial,
sfârºitul secolului al XIX-lea. G. ment, turnul a fost cercetat într-o inventarul a fost a fost surprins fãrã
Teglas, care a vizitat dealul în acea micã mãsurã, însã, chiar ºi aºa, sã fi fost deranjat din antichitate.
perioadã, remarcase cã se pot vedea observaþiile din timpul sãpãturilor per- Mai trebuie menþionat cã Dealul
la suprafaþa solului ziduri de piatrã, mit conturarea unei imagini, chiar ºi Cetãþuie a fost locuit ºi chiar fortificat
construite în tehnica în care sunt parþiale. Se poate spune cã stânca a ºi în alte perioade. Astfel, datoritã
ridicate zidurile cetãþilor dacice din fost îndreptatã, în mãsura în care a materialului arheologic descoperit,
Munþii Orãºtiei. fost posibil, dupã care a fost acoperitã putem afirma cã platoul superior ºi
Cu toate acestea, primele cercetãri cu blocuri de calcar de mici terasele Dealului Cetãþuie au fost
sistematice au demarat la începutul dimensiuni. Din ziduri s-a pãstrat locuite de purtãtorii culturii Coþofeni,
anilor ’70. În ciuda bogãþiei în numai partea inferioarã, construitã din în Epoca bronzului, în prima epocã a
descoperiri, a fost începutã piatrã de calcar, nefasonatã, ca ºi fierului, în perioada postromanã
exploatarea industrialã a pietrei de aceea folositã la construcþia zidurilor (secolul IV) ºi în Evul Mediu.
calcar, la început pentru var, mai apoi, întregii fortificaþii. Elevaþia era
pentru a fi folositã la infrastructura realizatã din lemn. Perspective de viitor
drumurilor. Despre cât de impunãtor era în Din cele prezentate reiese,
Astfel cã aproximativ 600 mp ai epocã edificiul ne oferã indicii distanþa credem, cã este la început cercetarea
platoului superior al dealului ºi implicit dintre cele douã ziduri, paralele, care cetãþii dacice de la Ardeu. ªi trebuie
al cetãþii au cãzut pradã acestei au fost surprinse, care este de 8 m. menþionat cã, pentru a putea avea o
activitãþi economice. Trebuie Înãlþimea turnului nu poate fi estimatã, viziune coerentã asupra locuirii
menþionat cã ºi în momentul de faþã însã distanþa pânã la care au ajuns acestui sit arheologic, în toate epocile
Direcþia Judeþeanã a Drumurilor materialele din care a fost construit istorice menþionate, este necesarã,
intenþioneazã sã exploateze material (cca 16 m), în momentul în care s-a într-o primã fazã, sondarea tutror
calcaros, chiar cu riscul de a prãbuºit, poate în urma unui incendiu, elementelor componente ale acestuia.
compromite întregul monument. sugereazã o înãlþime apreciabilã. În Pe termen mediu ºi lung, posibilitatea
orice caz, trebuie sã ne închipuim reconstituirii mãcar a unor pãrþi ar
Ce este, de fapt, la Ardeu? turnul ca având parter ºi un etaj. Etajul putea sã transforme monumentul
Nu este nici pe departe vorba fiind, poate ca ºi în alte cazuri, spaþiul într-o atracþie turisticã.
despre „Carul cu boii de aur“, despre locuit.
care amintesc legendele locului. ªi nici Acoperiºul era, cel mai probabil, •
despre locuinþe „urieºilor“. De fapt, realizat din ºindrilã. Iar despre
17
DACIA
magazin nr.10 februarie 2004

HOREA, TRÃDAT A DOUA OARÃ


O ºtire deja prãfuitã ne anunþã cã Era pe vremea cînd ªcoala Ardeleanã ni se pare prea lung ºi prea forþat
în unul din oraºele emblemã ale lupta pentru emanciparea românilor drumul din Cetatea Eternã ºi pânã la
moþilor urmeazã a fi amplasatã o din Transilvania pregãtind tezele Brad.
statuie închinatã aºa-zisei latinitãþi a apartenenþei la Roma ºi închinîndu- Trei scurte istorioare adevãrate
poporului nostru care sã reprezinte se cu smerenie Papei. În acea vreme deºi aparent fãrã legãturã, vor întãri
deja celebra lupoaicã alãptînd pe de zbucium naþional, un þãran cu ºi vor concluziona cele de mai sus.
Romulus ºi Remus, întemeietorii cojoc ºi opinci este primit la Viena de La primul Congres de Dacologie,
Romei. chiar împãratul Austro-Ungariei. ªi profesorul universitar doctor
Un consilier a propus, ceilalþi au nu o datã, ci de trei ori. Nobili Augustin Deac, cel care de cîteva zile
aprobat ºi statuia mai mult ca sigur maghiari ºi austrieci aºteptau ani în a plecat la Zamolxe pentru odihna
va fi amplasatã undeva prin tîrgul ºir, uneori în zadar ,pentru a apuca o binemeritatã dupã o viaþã închinatã
tînãrului municipiu Brad. Spunînd-o întrevedere cu Împãratul, iar þãranul dacismului, spunea „Nu numai cã noi
pe cea dreaptã, e niþel cam greu de cu opinci ºi cojoc era primit la curte românii nu suntem urmaºii Romei ,ba
priceput ce o fi avut biata lupoaicã în fãrã nici o problemã. Ce omite însã mai mult, ei, romanii, sunt nepoþii
comun cu Bradul mineresc. În afarã sã ne spunã Istoria noastrã de la noºtri târzii“ argumentîndu-ºi istoric
poate de ideologia comunistã a ºcoala elementarã ºi de mai târziu, cele afirmate.
apartenenþei poporului român la este cã în Cronica pictatã de la Viena, Prin 1939, „Il Duce“, mãreþul dic-
marea familie a Romei, ideologie Horea apare în toatã frumuseþea sa tator Musolini, fãcea cadou oraºului
sãditã conºtiincios în triºtii ani de drept „REX DACIAE“ adicã Regele Cluj o copie statuarã a lupoaicei cu
dinainte ºi moºtenitã astãzi în Daciei. El nu reprezenta în faþa regelui cei doi prunci. Localnicii n-au fost
„convingerile de monolit“ ale unor doar nemulþumirile þãranilor care prea entuziasmaþi de gestul sãu din
profesori de tip Zoe Petre, Mircea spãrseserã butoaiele cu vin ºi þuicã moment ce din mii de piepturi în piaþa
Babeº sau Ioan Piso.Nu însã ale arendaºilor. El venea sã se adreseze centralã a Clujului a rãsunat în cel mai
convingerile celor care au propus ºi înaltului monarh de pe un drum pur stil ardelenesc un slogan care avea
au votat suirea pe soclu a bãtãtorit de strãmoºii sãi, de sã dãinuie pînã astãzi în inimile ºi în
emblematicei lupoaice sunt Burebista întregitorul de neam dac, conºtiinþa locuitorilor de sub Feleac.
periculoase, ci gestul în sine, de a de Decebal , de Regalian, de Mihai „Duce, duce, i-aþi cãþeaua ºi þi-o f..e“.
amplasa la o aruncãturã de bãþ de Viteazul, cel pe care duºmanii îl alintau Trãdat de un seamãn al sãu, prins,
Gorunul lui Horea un monument cu apelativul Malus Dacus (Dacul cel înlãnþuit, purtat prin þarã într-o
închinat de fapt cotropitorilor noºtri rãu). Idealuri de refacere ºi libertate cuºcã, umilit, dar dârz ºi neînfricat,
romani. a vechii Dacii erau simþãminte Horea a ajuns cu alaiul sãu în drumul
Este firesc sã se nascã de cealaltã puternice care îl mînau pe Horea în spre Alba Iulia, la Orãºtie. Prin
parte o altã întrebare. Ce are Horea demersurile sale. mulþimea de oameni veniþi sã vadã pe
cu romanii? Probabil cã aceia care au Regele Daciei, cum alþii l-au numit Crãiºorul Horea acesta îl zãri tocmai
ridicat mâna întru votarea cu pricina ºi cum noi ne ferim sã-l numim, din pe trãdãtorul sãu.Plin de urã ºi de
au omis sau nici nu au vrut sã bage neºtiinþã sau din nepãsare, meritã ca revoltã,uitînd de lanþurile ce-l þintuiau
în seamã un lucru extrem de impor- memoria sa sã fie cinstitã aºa cum în coviltir, Horea, îi strigã acestuia:
tant. trebuie de cãtre urmaºii sãi ºi mai ales „Dacã ºtiam cã tu mã trãdezi,cu mîna
Erou necontestat al moþilor, Horea de cãtre moþi. Inclusiv de acei moþi mea îþi luam grumazul“. În piaþa
a fost simbol al luptei unitãþii neamului care au votat o propunere venitã de centralã din Orãºtie se fãcu o liniºte
sãu, al neatârnãrii ºi al libertãþii. Îl ºtim aiurea, fãrã vreun suport temeinic al de mormînt, liniºte în care Horea
din cãrþile de istorie ca pe un þãran istoriei. Pentru cã lupoaica romanã nu plecã pe ultimul sãu drum.
cu cojoc ºi cu opinci prezentat ca ºi este în nici un caz istorie, ci doar
conducãtor al unei rãscoale populare. legendã. Fie ea chiar emblema Romei, •
18
nr.10 februarie 2004 DACIA
magazin
CRONICARII ROMÂNI

„CTITORI“ AI AªA-ZISEI NOASTRE ISTORII


Azi este foarte uºor sã critici pe sã ne extindem trecutul istoric, dar neascã“, 1787. Acum puteþi judeca
cineva care nu mai este în viaþã de spre deosebire de toþi ceilalþi ºi d-voastrã pe ce se bazau istoricii
300 de ani ºi sã-l ridiculizezi. Nu asta emigranþi (greci, slavi, unguri) noi ni noºtri când au decis sã ne taie istoria
este intenþia noastrã. Ne mândrim cu l-am tãiat, declarându-ne cã suntem cu câteva mii de ani ºi sã ne declare
ce au fãcut bun înaintaºii noºtri ºi o „corcitur㓠romano-dacicã (Traian „cu mândrie“ cã NOI suntem urmaºii
încercãm sã corectãm ceea ce, de-a ºi Decebal, primul ocupând cu trupele romanilor, când de fapt romanii sunt
lungul anilor, nu mai corespunde. sale de legionari – mai puþin latini în urmaºii noºtri!
Începuturile istoriei noastre continuã origine – 14 %  din teritoriul Daciei În acest context probabil ca mulþi
sã fie învãluite în ceaþa timpului, ºi pentru o perioadã scurtã de 165 ani distinºi istorici ai zilelor noastre s-au
asta nu se întâmplã numai cu noi, ci ºi printr-o adevãratã minune i-a mãrginit a avea la baza cunoºtinþelor
cu toate popoarele lumii care se pot învãþat pe toþi dacii, ocupaþi ºi ne- doar învãþãturile acestor cronicari.
mândri cã au rãdãcini undeva departe ocupaþi de ei,sã vorbeascã o nouã Nu ne putem închipui altfel educaþia
în preistorie. limbã, „de origine latinã“; s-au cel istoric㠄aleas㓠a lui Mircea
Sigur cã pentru „noii emigranþi“ puþin aºa încearcã sã ne înveþe „ai Babeº,din moment ce aflãm cu
pe teritoriul Daciei, ca: ungurii sosiþi noºtri“ istorici). indignare, dar nu cu uimire cã
prin secolele IX-X, ori bulgarii sosiþi Ideea romanizãrii, dacilor, respectivul istoric ºi-a consumat o
în sec. VI, istoria lor nu ar trebui sã exprimatã în 1791 de  Ioan Budai- bunã parte a tinereþii sale
fie o enigmã, dar…ei sunt parcã ºi Deleanu în „Ardeal“, a fost respinsã revoluþionare denigrînd istoria ºi
mai confuzi decât noi. Ungurii se la vremea respectivã de majoritatea civilizaþia dacilor. Mai mult, de câte
considerã urmaºi ai unor mongoli scriitorilor munteni ºi moldoveni, ori a avut ocazia, s-a ridicat vehement
mici, cu picioare strâmbe ºi ochi ducând mai departe linia lui Cantemir împotriva lucrãrilor de cercetare din
mongoloizi, când, de fapt, ei sunt de afirmare a puritãþii sângelui nostru Munþii Orãºtiei fãrã ca mãcar sã fi
bãrbaþi înalþi, fromoºi, mulþi fiind latin. Din nefericire, latinitatea limbii vãzut cu ochii sãi ºi fãrã sã fi bãtut
chiar blonzi ºi cu ochi albaºtri. noastre a dus la concluzia pripitã ºi cu pasul ceea ce noi numim „Templul
Cu bulgarii, lucrurile sunt ºi mai nefondatã cã românii ar avea sânge neamului românesc“. Cînd în
complicate: pânã nu demult se roman, ºi c㠄toþi de la Râm ne sfârºit,pe la începutul anilor 90, mai
considerau ca fãcând parte din grupul tragem.“ Aceast㠄nobil㓠origine, mult silit de împrejurãri a vizitat
popoarelor slave ce au emigrat pe pentru românii din Transilvania, capitala dacilor, concluzia sa a fost
teritoriul nostru, întâi la nord apoi la constituia ºi o ripostã la înfumurarea una pe cât de neiertãtoare, pe atât de
sud de Dunãre prin sec. IV, ca apoi nejustificatã a emigranþilor unguri – sinistrã. „Sarmisegetusa este un loc
prin sosirea grupului mongoloid , de ºi culmea, pe vremea aceea nimenea fãrã o importanþã deosebitã pentru
pe Volga,vulgarii,în sc.VI, sã se nu ne contesta originea romanã?! istoria românilor ºi nu meritã sã i se
amestece ºi sã formeze poporul Un rol incontestabil în dea atîta atenþie. Ea nu reprezintã mai
bulgar. Dar iatã cã ºi-au mutat istoria „recunoaºterea“ româneascã l-au mult decât o simplã cetate dacicã ºi
cu 2-3 mii de ani, când fiica avut „cãrturarii“ din prima jumãtate nimic altceva“. Acestea au fost
preºedintelui Jitcov,Ludmila, a sec. XVIII: episcopul Klein, cuvintele unui profesor de istorie, a
profesoarã de istorie la liceu, le cronicarul Neculce, episcopii de  unui om care are menirea de a educa
reconsidera originea. Aºa cã azi ei se Râmnic: Inocente ºi Clement, tineri, a unui om care prin întreaga
considerã urmaºi ai Tracilor (ai care,atunci în Evul Mediu , stând sa activitate dovedeºte orice altceva
noºtri)…. urmaºi ai lui Alexandru închiºi în mânãstirile lor,s-au apucat decât onestitate ºi preþuire a propriei
Macedon, cu toate cã limba pe care sã-l citeascã pe Dimitrie Cantemir ºi istorii.
o vorbesc este slavicã. Singurul popor sã-l interpreteze dup㠄noile“ Spre bucuria „vecinilor“ ºi a
care în Europa nu a venit de nicãieri, informaþii pe care ei le aveau de „pretinilor“, poporul nostru a început
ºi pe care Aheii, Ionienii, Dorienii, niciunde. În secolul urmãtor vor datoritã unor astfel de acþiuni imbe-
Eolienii, într-un cuvânt grecii lui apãrea ctitorii istoriei României cu cile sã-ºi uite în aºa hal trecutul, încât
Herodot, când au sosit din Estul Marii adevãrat, ca Mihai Cantacuzino, azi a spune cã te tragi din vechii
Caspice l-au gãsit aici, au fost  1774-1776, care va scrie „Istoria Þãrii conchistadori romani a devenit chiar
triburile pelasgice, tracice. Româneºti“ precum ºi Ienachiþã o mândrie naþionalã!
Noi nu numai cã nu am încercat Vãcãrescu, „Gramatica Româ- • Malus Dacus
19
DACIA
magazin nr.10 februarie 2004

Al V-lea CONGRES INTERNAÞIONAL DE DACOLOGIE


CIVILIZAÞIA DUNÃREANÃ - RÃDÃCINI
25-26 IUNIE 2004
ORGANIZATOR: FUNDAÞIA DACIA
REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY OF NEW YORK
21-26 BROADWAY, NEW YORK, 1106.USA
Telefon: 0017182677965, 0017189321700, Fax: 0017187287635
E-MAIL: congres@dr-savescu.com, Web: http://www.dacia.org/congres

DRAGI PRIETENI, instituþia cu care este afiliat, adresa completã, numãrul


Sunteþi invitaþi sã participaþi la cel de-al V-lea Congres de telefon/ FAX, e-mail, confirmarea unui text care nu
Internaþional de Dacologie: „Civilizaþia Dunãreanã- trebuie sã depãºeascã la citit 20 de minute ºi completarea
Rãdãcini“, care va avea loc în zilele de 25 – 26 iunie formei A-V/Computer.
2004, la Hotel Intercontinental Bucureºti, România, având 3. Prezentarea trebuie sã fie dactilografiatã cu spaþiu
ca sponsor Compania Hotelierã Intercontinental Bucureºti. dublu, nu trebuie sã conþinã mai mult de 300 de cuvinte,
Programul din acest an cuprinde mai multe secþii despre ºi trebuie sã indice clar conþinutul tezei, metodologia ºi
culturã si civilizaþia dacicã, ºi nu numai. Secþiunile aprobate concluziile.
de comitetul ºtiinþific pentru cel de Al V-lea Congres 4. Prezentarea în douã copii, via e-mail sau pe
Internaþional de Dacologie sunt : dischete/ CD, trebuie sã, fie trimisã pânã pe 15 aprilie
2004 la adresa indicatã mai sus sau la d-l Tiberiu Frãþilã,
PRIMA SECÞIUNE:Civilizaþia Dunãreanã- Rãdãcini str. Teiul Doamnei nr. 17 bl. 38, sc. A, ap. 13, sect. 2,
BUCUREªTI cod 023573. E-mail – tiberiu62@yahoo.com
A DOUA SECÞIUNE: - Legende, mituri, credinþe, Lucrãrile trimise pot ocupa un spaþiu de 10-15 pagini,
tradiþii ºi obiceiuri religioase la Daci. pentru publicare, însã prezentarea lor nu trebuie sã
depãºeascã 29 de minute. Preºedintele secþiunii va limita
A TREIA SECÞIUNE: - Impactul spiritual ºi cul- timpul de prezentare la strict cele 20 de minute.
tural Dacic asupra culturii ºi artei Europene. NOTÃ: Trimiterea prezentãrii va fi consideratã ca un
Vã rugãm sã trimiteþi confirmarea participãrii angajament din partea autorului ei de a participa la
dumneavoastrã, împreunã cu un rezumat al prezentãrii, Congres, în cazul în care va fi acceptatã de comisia
pe o dischetã, la unul dintre organizatorii congresului pânã ºtiinþificã.
la data de 15 aprilie 2004. Rezumatul prezentãrii trebuie Dacã aveþi nelãmuriri cu privire la cel de Al V-lea
sã adere la regulile stabilite de organizatori: Congres Internaþional de Dacologie: „Civilizaþia
1. Lucrãrile trimise trebuie sã fie în esenþã noi ºi Dunãreanã- Rãdãcini“, vã rugãm sã ne contactaþi, fie di-
nepublicate. rect sau via E-Mail, FAX, U.S. Mail, sau telefon.
2. Trebuie completatã o „Forma de participare“ ºi Vom fi onoraþi sã vã avem alãturi de noi la acest
trimisã împreunã cu rezumatul prezentãrii. Vã rugãm sã Congres ºi sã împãrtãºim cu dumneavoastrã impresiile ºi
includeþi urmãtoarele informaþii : numele autorului, concluziile academice care îl vor urma.

Cu cele mai bune urãri,


Dr. Napoleon Sãvescu
President and Founder of Dacia Revival International Society

20
nr.10 februarie 2004 DACIA
magazin
DACIA DE AZI
NU TRAGEÞI ÎN AMBASADOR,
OMUL NE VREA BINELE
Învãþarea democraþiei, mai ales dupã o lungã perioadã de realitatea problemele nesoluþionate ºi cauzele nesoluþionãrii
totalitarism ºi izolare, înseamnã în mare mãsurã redeprinderea lor.
deprinderii de a fi toleranþi. Nu trebuie sã ne surprindã faptul Mã grãbesc sã-i iau apãrarea pentru cã, de curând, într-
cã pentru aceasta, lecþiile cele mai bune ni le pot da cei ce nu un interviu acordat bisãptãmânalului timiºorean
au fost afectaþi de totalitarism ºi izolare. Când Verdeþ a fãcut „TIMPOLIS“, Michael Guest spunea cã guvernul a luat
Partidul Socialist al Muncii, în 1990, a explodat CPUN-ul de anumite mãsuri împotriva corupþiei, dar „s-au terminat
indignarea foºtilor activiºti PCR reprofilaþi în democraþi, care-l conflictele de interese? Sunt privatizãrile suficient de
compuneau în majoritate. Nu însã ºi marele senior al transparente chiar ºi acum? Am vãzut vreo inculpare la nivel
democraþiei ºi al toleranþei democratice, regretatul Ion Raþiu. înalt, în ciuda tuturor acuzaþiilor de corupþie care abundã?
El, care a luptat pe faþã pentru demascarea regimului comunist Sau vreo declaraþie a PNA cã aceste acuzaþii au fost verificate
din România, el, anticomunistul veritabil, le-a ºi ne-a servit ºi a reieºit cã nu sunt fondate?“. Michael Guest a subliniat
pe loc, atunci, o lecþie de toleranþã faþã de ideile altuia. Parcã-l c㠄existã tot mai mulþi oameni care beneficiazã de «sistem»,
vãd la tribunã, candid ºi mirat de acea reacþie cripto-comunistã unii dintre ei fiind în poziþii influente în politicã, afaceri sau
contrafãcutã, adresându-li-se dezarmant colegilor: „De ce, societate, sau având contacte influente în aceste zone“. ªi
domnilor, sã nu-i acceptãm? Lãsaþi-i sã vinã! Este democraþie. tot el afirmã cã, „dacã mãsurile concrete asupra corupþiei vor
Au dreptul la opinie“. fi aplicate temeinic, încrederea românilor în instituþile publice
S-a prins oare ceva de noi în rãstimpul 1990-2003? Am va creºte. […] Este rezonabil sã spun cã mãsurile luate pânã
devenit mai permisivi, mai puþin respingãtori faþã de semnalele acum nu sunt suficiente“. ªi ca un corolar la toate acestea
venite din afarã? N-aº bãga mâna în foc pentru un rãspuns s-a confesat: „am devenit tot mai dezamãgit pe perioada
afirmativ. Spre exemplificare, sã urmãrim câteva reacþii mandatului meu ca ambasador în România“.
spontane, de datã relativ recentã, „la nivel înalt“ – un nivel Este ºi pãcat, ºi ruºine cã acest om, care, evident, iubeºte
de la care avem, în mod firesc, pretenþii mai mari decât de la România ºi pe români, a fost nevoit sã spunã acest lucru. Cã
niºte nostalgici. are dreptate o dovedeºte declaraþia recentã a unui alt demnitar
Când, prin 2001, doamna Emma Nicholson de Winter- strãin acreditat la Bucureºti, care s-a strãduit ºi a reuºit sã ne
bourne, raportor pentru România în Parlamentul European, înveþe ºi limba, pentru a ne cunoaºte cât mai bine, Domnul
ne „agasa“ cu insistenþele ei privind soarta copiilor Jonathan Scheele, ºeful Delegaþiei Europene.
instituþionalizaþi, preºedintele României rãspundea iritat unor Pe bunã dreptate afirma cã impresia lui despre catastrofala
jurnaliºti care insistau sã-i afle pãrerea despre demersurile administraþie cu care se confruntã cetãþeanul român în
parlamentarului european: „Ia mai lãsaþi-mã în pace cu cãutarea propriilor drepturi este cã unii funcþionari ai acesteia
baroneasa!“ Sau puneri la punct în manierã dâmboviþeanã: nu numai cã nu ºtiu sã lucreze, dar lasã impresia cã habar nu
„ambasadorul sã-ºi vadã de treabã, sã nu se amestece…“ au de ce ar trebui sã facã ºi cã n-au vãzut în viaþa lor cum
atunci când ambasadorul SUA, dupã ce a cunoscut realitãþile funcþioneazã o bunã administraþie. A fost imediat atacat ºi
româneºti, impresionat de starea unor valori fundamentale persiflat de vajnicii apãrãtori ai nonvalorilor autohtone
ignorate de administraþie în favoarea unor proiecte gen antrenate de reforme nefãcute, prost fãcute sau deformate
„palmieri la Pontul Euxin“, ca ºi de flagelul corupþiei de politicienii de duzinã. Ei bine, într-un context favorabil
autohtone, bãtea obrazul politicienilor zicând cã e pãcat (sau nouã, pe la Brãila, domnul Sheele declara jurnaliºtilor cã-i
ruºine, tot una) de þara ºi de poporul acesta. dezamãgeºte dacã se aºteptau la observaþii critice, cã nu are
Când a sosit în România, am fãcut ºi eu parte dintre cei ce aºa ceva de fãcut în urma vizitei din acea zi.
au considerat cã Washingtonul nu a fãcut cea mai potrivitã Cã sunt ºi lucruri bune. Dar a adãugat ceva care-l confirmã
alegere pentru persoana ambasadorului de la Bucureºti. Dar, pe ambasadorul american ºi care nu se poate sã nu ne doarã
în scurt timp, mi-am dat seama de ataºamentul manifestat ca români: „cu cât cunoºti mai bine România, cu atât o înþelegi
faþã de þara de acreditare, de sensibilitatea ºi fineþea mai puþin“. Se pare cã a gãsit o explicaþie tot cineva din afara
percepþiilor despre realitãþile româneºti, de valorile þãrii. Doamna Catherine Lalumiere, membrã a Grupului
democratice ºi de civilizaþie creºtinã fundamentale al cãror Socialiºtilor din Parlamentul European: „România este încã
purtãtor este relativ tânãrul diplomat. Iatã de ce sunt afectat bolnavã dupã era Ceauºescu.“ Încã.
atunci când este „contrat“ acest om bine intenþionat, chiar Morala: dacã nu suntem în stare sã învãþãm singuri
dacã este strãin de meleagurile noastre. democraþia ºi respectul pentru drepturile omului, mãcar sã-i
Mai ales cã, în calitate de activist al unei organizaþii pentru ascultãm pe cei ce ne vor binele.
apãrarea drepturilor omului, am prilejul sã mã conving la tot
pasul cã Michael Guest are dreptate ºi vede mai bine decât Ing. Niculae Spiroiu
politicienii noºtri - care trãiesc parcã într-o lume paralelã cu CONSILIER „DRIS“
21
DACIA
magazin nr.10 februarie 2004

Unire sau Re-Unificare?


România Mare sau Dacia Micã?
Dr. Napoleon Sãvescu
Când azi sãrbãtorim Unirea, de enciclopedic, Bucureºti, 1998, la dialecte. Nici unul din aceste popoare
fapt celebrãm re-Unificarea câtorva pagina 36 ne învaþã: „…un loc im- nu ºi-au uitat limba, doar noi, dacii,
din provinciile vechii Dacii Mari, re- portant în procesul de romanizare a ºi asta în mai puþin de 165 de ani de
unificarea care a dus la formarea revenit contactelor umane ºi, în ocupaþie romanã parþialã (14 % din
României Mari sau, mai corect spus, primul rând, cãsãtoriilor… Dacia teritoriul Daciei a fost ocupat de
a Daciei Mici. secãtuitã de bãrbaþi… nu se poate romani). Eu cred cã trebuie sã existe
Alexander von Humboldt spu- tãgãdui cã rãzboaiele au provocat ºi o limitã a credulitãþii noastre în
nea:„Capacitatea de a lãmuri pro- pierderi mari în populaþia masculinã acceptarea dogmei (crede ºi nu
pria istorie constituie pentru fiecare a regatului dac. Coloniºtii au umplut întreba) istoriei noastre.
popor piatra de încercare a aceste goluri ºi pe mãsura amalgamãrii Spaþiul carpato-dunãrean poartã
maturitãþii sale“. autohtonilor (sper cã autorul se în el cele mai vechi vestigii ale
Pãreri, concepþii, interpretãri referea numai la femeile dace) cu cei existenþei ºi activitãþii omului în
neºtiinþifice care cautã în mod eronat noi veniþi, cãsãtoriile mixte au devenit Europa. Recenta descoperire a celor
sã atribuie poporului nostru o origine tot mai frecvente.“ mai vechi oseminte ale omului mo-
recentã, „romanã“, trecând cu În continuare, acelaºi domn dern european pe teritoriul României
vederea faptul cã carpato—dunãrenii istoric ne mai spune: „Superioritatea de azi, vechi de 42-46.000 de ani a
constituie poporul matcã al formãrii categoricã a civilizaþiei romane faþã trecut pe lângã conºtiinþa „ºtiinþificã“
Europei m-au determinat sã fondez de cea geto-dacã ºi-a spus cuvântul; a istoricilor noºtri fãrã sã-i
„Dacia Revival Society“, sã ea s-a impus în spaþiul carpato- impresioneze. Nu s-au întrebat
sponsorizez „ Dacia T.V.“ la New danubian, a romanizat pe bãºtinaºi ºi niciodatã cine au fost strãvechii
York, sã ajut la deschiderea cursului a fãcut din geto-daci, mai întâi, locuitori ai Tãrtãriei care scriau în
de „Culturã ºi civilizaþie Daco- romani apoi romanici ºi în cele din sumerianã, la 5.500 î.d.Hr., cu 2.000
Român㓠din cadrul universitãþii Co- urmã, români.“ ºi aceste „perle de ani înainte cã Sumerul sã înceapã
lumbia din N.Y., curs sponsorizat de istorice“ le gãsim din abundenþã nu sã existe. Dar despre aceºti strãmoºi
domnul George C. Pãunescu, sã am numai în aceast㠄istorie sincer㓠a îndepãrtaþi sigur ca nu putem spune
la Radio România în ultimii trei ani o poporului român dar ºi în celelalte prea multe azi. Dar unele dintre cele
emisiune „ Re-Învierea Daciei“, sã opuse ei , adicã nesincere . mai deprimante aspecte ale istoriei
organizez anual „ Congresul de Faptul cã acasã, în România, se noastre încep în momentul în care
Dacologie“, sponsorizat de Compania predã în ºcoli ºi universitãþi aceastã politica încearcã sã ne manipuleze
hotelierã Intercontinental, sã istorie utopicã, care nu a existat trecutul. Te descoperi neputincios în
sponsorizez lucrãri de arheologie, niciodatã, nu ne mai mirã, dar când faþa unor oameni de ºtiinþã, care ajung
apariþii de cãrþi cu conþinut istoric, aceiaºi domi istorici o prezintã ºi în la niºte concluzii aºa de ilogice despre
ridicarea de statui ºi monumente strãinãtate îi fac pe ascultãtori , de istoria poporului nostru încât te
închinate trecutului nostru glorios, sã specialitate,sã rãmânã perplecºi. întrebi cu teamã dacã nu cumva este
editez o publicaþie, Dacia Magazin, Domnilor, Dacia a fost ultima þarã mai bine sã nu te amesteci în
în care toþi „cei interziºi“ pot sã-ºi cuceritã de romani în Europa ºi prima „afacerea“ dumnealor. Colaboratorul
spunã cuvântul, atât timp cât acesta pãrãsitã de ei. Pe maltezi romanii i-au ºi primului consilier al lui Vladimir
reprezintã adevãrul. ocupat 1.088 de ani (218 î.d.Hr.-870 Voronin, istoricul „moldovean“ Mark
Crearea unei istorii artificiale a d.Hr.) ºi ei nu vorbesc limba latinã Tcaciuc, oferã studenþilor moldoveni-
poporului nostru, în decursul ultimilor azi; ce sã mai spunem de greci care români de la Facultatea de Istorie din
200 de ani, bazatã pe falsuri ºi pe au stat sub ocupaþie romanã 641 de Chiºinãu o istorie schingiuitã ºi total
ignoranþã, pe o preocupare demonicã ani (146 î.d.Hr.-395 d.Hr.), de egipteni falsificatã, unde moldovenii sunt orice
de a dovedi cã suntem un popor de 425 de ani (30 î.d.Hr.-395 î.d.Hr.) de numai români nu. A mai inventat ºi
bastarzi, o încruciºare recentã dintre evrei 325 de ani (70 d.Hr.- 395 d.Hr.), un dicþionar moldoveano-român în
niºte soldaþi romani ºi localnice dace, de britanici 450 de ani (ºi nu îmi felul acesta sã le fie mai uºor fraþilor
este o ruºine. Logica morbidã care amintesc cã cineva a auzit cã în Anglia sã nu se mai înþeleagã între ei. Sã nu
guverneazã astfel de concepte se vorbeºte azi latina. Andre Maurois uitãm cã unul dintre colaboratorii
„istorice“ despre formarea poporului în „Istorie a Angliei“ se întreabã: unde principali ai revistei de arheologie a
nostru este criminalã. erau acei celi ºi britoni romanizaþi, tov. Mark Tcaciuc este profesorul
Dar sã rãsfoim câteva dintre cãrþile dupã cei 450 de ani de ocupaþie Mircea Babeº, de la Universitatea
„noastre“ de istorie, sã vedem cum romanã?). ªi ce sã mai spunem de Bucureºti, Facultatea de Istorie,
s-a format poporul român. Peninsula Italicã, unde la ei acasã Seminarul de Arheologie „Vasile
Florin Constantiniu în „O istorie romanii nu au reuºit sã creeze o limbã Pîrvan“, membru P.C.R din 1978 spe-
sincerã a poporului român“, Univers unitarã, odatã ce au peste 1.500 de cializat în Bulgaria la Institutul de
22
nr.10 februarie 2004 DACIA
magazin
Tracologie „G. Katzarov“, cel care numai foarte virili, dar ºi foarte culþi, construind un pod de vase din
dupã cãderea PCR, azi, la 62 de ani, ei reuºind sã înveþe limba latinã nu Calcedon ºi pânã în Bizanþ, soseºte
îºi schimbã pielea, dar nãravul ba. numai pe femeile dace , dar ºi pe soþii marele rege persan Darius, fiul lui
Lângã el se gãseºte ºi tov. prof. Zoe acestora, chiar ºi pe noii nãscuþi… ºi Histaspe.
Petre Konduriakys, cea care a reuºit, asta într-o perioadã de 100 ºi ceva El dorea sa-i vadã mai de aproape
prin cunoºtinþele ei „istorice“ sã-l de ani! Femeile dace, în felul acesta pe acei geþi „care se credeau
convingã pe fostul preºedinte al erau nu numai cu…. reputaþia nemuritori“, ºi… a avut ocazia. La
României, Emil Constantinescu, sã îndoielnicã dar chiar ºi mute, nefiind început, Darius a cerut în cãsãtorie
semneze un tratat cu Ucraina, în care în stare sã-ºi transmitã limba copiilor pe fiica lui Antirus,regele geþilor.
s-a renunþat la Bucovina de Nord ºi lor. Domnilor, aºa trãsnãi „istorice“ Dispreþuind înrudirea, geþii l-au
de Sud în favoarea acesteia, s-a oferit numai pe la noi se mai pomenesc. refuzat. Înfuriat, Darius construieºte
Insula ªerpilor acesteia, fãrã a avea Chiar aºa sã fie? un alt pod, de astã datã peste Dunãre,
nici o bazã legalã, s-a declarat Sunteþi siguri cã de la soldaþii pãtrunzând pe teritoriul nostru, dar…
Basarabia þinut locuit de o populaþie romani, sosiþi din toate colþurile lumii norocul nu-i surâde. A fost învins la
majoritarã românofonã, de care altfel (ºi care nu aveau habar de limba Tapae ºi fuge, în grabã mare, fãrã sã
nu ne leagã nimic, renunþând ºi la latinã), au învãþat ei, dacii, latina? se mai opreascã în Moesia. Visul lui
acest teritoriu smuls din Þara mamã Nu cumva este mai logic ceea ce cel mare i-a fost spulberat de Regele
în urma tratatului Ribentropp- ne dovedeºte N.Densuºianu, ºi get Antirus (vezi Iordanes, pag.24,
Molotov. Cine oare le permite acestor anume cã dacii vorbeau „latina Fundaþia Gândirea, Bucureºti, 2001).
duºmani declaraþi ai poporului român vulgarã“. Faptul cã noi nu suntem Dupã moartea lui, fiul sãu,
sã ocupe poziþii aºa de importante urmaºii Romei , romanii fiind nepoþii Xerxes, voind sã rãzbune insulta
pentru România ºi poporul ei? noºtri târzii, este un fapt dovedit, care tatãlui sãu (ne spune acelaºi Iordanes,
Nu putem trece prin viaþã aºteaptã sã fie descoperit ºi de vezi pg.25), porneºte împotriva
mergând cu ochii închiºi ºi profesorii noºtri de istorie . Noi nu noastrã cu o armatã de 1.000.000 :
astupându-ne urechile la un adevãr suntem un popor de bastarzi. Citiþi-i, 700.000 de ostaºi, 300.000 auxiliari,
evident. Nu putem sã refuzãm sã domnilor, pe Carolus Lundius , precum ºi cu 1.200 de corãbii ºi
auzim comentariile celor care refuzã preºedintele Academiei de ªtiinþe al 3.000 de vase de transport. Ce spuneþi
sã accepte dogma: crede ºi nu Suediei,care în anul 1686 publicã domnilor ….asemenea forþã armatã
cerceta, eu sunt profesorul, pe mine „Zamolxis, primul legiuitor al ridicatã împotriva unui popor
trebuie sã mã asculþi! Nu putem geþilor“ºi care ne vorbeºte de primele neînsemnat, fãrã culturã, care a
accepta faptul cã pânã în anul 106 legi scrise din istoria omenirii ca fiind trebuit sã-i aºtepte încã 650 de ani pe
d.H. n-am existat ca popor, pentru legile lui Zamolxis. Vedeþi primul romani sã-l cucereascã ºi sã-l
cã aºa învãþãm la ºcoalã sau facultate. mesaj scris din istoria omenirii, judeþul „însãmânþeze“? Nu vi se pare cã
Nu putem accepta faptul cã legiunile Alba, Tãrtãria, unde s-au descoperit cineva „glumeºte“ rãu de tot cu istoria
romane au pãtruns în Dacia, au tãbliþe de lut cu un scris pre- noastrã?
cucerit 14% din teritoriul ei, pentru o sumerian. Când oare istoria noastrã Deºertãciunea ideii apariþiei
perioadã istoricã de neglijat, 165 de va începe nu cu o înfrângere mãruntã poporului român dupã anul 106 d.H.,
ani, ºi peste noapte toatã populaþia ºi neînsemnatã, ci cu regii geto-daci? ca un popor tânãr în Europa,
Daciei, ocupatã sau neocupatã de Pe vremea când Roma era o mica goliciunea ei, îi revoltã pe N.
români, a început sã vorbeascã o altã adunãturã de câteva sãtuleþe, geto- Densuºianu, pe M.Eminescu, dar nu
limbã, romanicã (fãrã ca 86% din dacii se luptau cu marile imperii ale ºi pe contemporanii lor, ºi, de ce sã
teritoriul Daciei sã fi fost cãlcat de lumii ºi….le învingeau. nu recunoaºtem, nici pe ai noºtri; ea
picior de soldat roman). Nu putem Iordanes ne vorbeºte de sosirea continuã ºi astãzi, fiind perpetuatã
accepta cã niºte soldaþi romani, sosiþi pe teritoriul nostru, în anul 529 tocmai de cei puºi sã apere demnitatea
din toate colþurile lumii antice, Africa, î.d.Hr., a lui Cyrus cel Mare, rege ºi destinul poporului nostru.
Palestina, Germania, s-au repezit în persan, stãpân al unui vast imperiu, Galeria monºtrilor asmuþiþi
Dacia sã o însãmânþeze. Iulius Cezar întins de la Marea Mediteranã ºi pânã împotriva României nu ar fi completã,
a fost acela care a dat un decret prin la Indus. Forþa lui militarã, adevãratã dacã nu se menþioneazã autori români
care se interzicea luarea în armatã a maºinã de rãzboi, conceputã pentru care nu se dau la o parte de a jigni
locuitorilor peninsulei Italice, pentru a zdrobi orice încercare de rezistenþã spiritual neamului, etichetându-i pe
a nu o depopulariza, decret respectat cedeazã în faþa vechiului popor geto- daci drept beþivi, pe Decebal drept
ºi de Traian. ªi totuºi ei, soldaþii dac, iar Cyrus cel Mare moare intr-o invadator, Vlad Þepeº, crimnal ilustru
romani, aºa cum ne învaþã profesorii luptã cu messageþii. Regina Tomiris, din categoria lui Stalin ºi Hitler, Mihai
noºtri de istorie, au reuºit sã învingãtoarea lui Cyrus cel Mare, nici Viteazul, colonist paranoic, geniul
însãmânþeze nu numai teritoriul de nu este pomenitã în cãrþile noastre de poeziei româneºti Mihai Eminescu-
14% ocupat de ei, dar, culmea, au istorie. ªi, totuºi, regina Tomiris, ne fascist, Octavian Goga, lichea, sau
pãtruns vitejeºte chiar ºi pe teritoriile spune acelaºi Iordanes, va înfiinþa Mihail Sadoveanu ºi George
neocupate, 86% din teritoriul Daciei oraºul Tomis. Cãlinescu, comuniºti.
ºi au reuºit ºi acolo acelaºi proces de 15 ani de la înfrângerea lui Cyrus Oare nu credeþi cã a sosit timpul
însãmânþare, „artificialã“, ºi tot ei, cel Mare, la 514 î.d.Hr., vrând sã sã ne respectãm patria, neamul,
istoricii noºtri, în continuare, ne spele ruºinea suferitã de înaintaºul istoria?
conving cã soldaþii romani erau nu sãu, în fruntea a 700.000 de soldaþi, •
23
DACIA
magazin nr.10 februarie 2004

24
cmyk color
nr.10 februarie 2004 DACIA
magazin

Codul secret al Marii Þesãtoare


de Marco Merlini

de mascul uman sau animal, farfurii votive, sigilii, fusaiole,


greutãþi de ºasiu ºi, mai ales, idoli cu trãsãturi feminine. Nu
lipsesc nici bijuteriile încadrate în aur sau scoici. Probabil cã
se scria chiar ºi pe stofe, obiecte de piele ºi lemn. Unele
Marco Merlini este inscripþii au fost gãsite pe pereþii de rocã.
membru al World Majoritatea obiectelor menþionate sunt asociate cu
Rock Art Academy. activitatea religioasã. Cel mai antic scris cunoscut pânã acum
Este directorul, fixeazã de fapt credinþele spirituale ale populaþiilor neolitice
Prehistory ale Civilizaþiei Danubiene ºi era folosit în ritualele sacre. Nu
servea la facerea de socoteli în tranzacþii comerciale ºi la
Knowledge Project.
înregistrarea documentelor administrative, ci era pentru „a
Se pregãteºte sã vorbi cu zeii“ sau, dupã diverºi cercetãtori, „cu Marea Zeiþã“.
publice volumul: S-a Compus în general din unul sau douã semne, inscripþiile
nãscut scrisul în scrisului sacru puteau evoca numele divinitãþii sau unele
Europa?. atribute ale sale, înregistrau numele credinciosului, conþineau
o ofrandã sau o încântare, ofereau o dedicaþie, pronunþau o
binecuvântare, o promisiune sau o speranþã, prevedeau un
contract. Putea fi folosit ºi pentru descântec. (VEZI
IMAGINEA 3 SANCTUAR)
De fapt, deferite expresii scrise aveau un uz magic ex-
Crearea de amulete care poartã o putere magicã sub formã plicit. Civilizaþia Danubianã era profund pãtrunsã de puterea
scrisã este o practicã mult mai veche decât se crede în gene- magiei, albe ºi negre. Boala, seceta sau moartea animalelor
ral. Primele mãrturii dateazã de mai bine de 7.000 de ani ºi au nu erau decât pedepse trimise de strãmoºi iritaþi sau de o
folosit cea mai veche scriere cunoscutã: Scrisul Danubian. divinitate care n-a fost suficient de veneratã.
În numãrul 39 al magazinului istoric Hera am prezentat acest Scrisul, dotat de o putere inerentã ºi de o energie enormã,
sistem neolitic de scris pe care Europa de Sud-Est l-a dezvoltat putea sã fie util la descântarea forþelor transcendentale ostile
cu 2.000 de ani înainte de heroglifele egiptene ºi de semnele ºi pentru a le atrage pe cele binevoitoare. Concepþia unui fiu,
cuneiforme sumeriene. Folosit în valea Dunãrii aproape douã protecþia turmei, recãpãtarea sãnãtãþii: toate nevoile vieþii
milenii, acest scris este de fapt impenetrabil la orice tentativã cotidiene gãseau un rãspuns într-o formulã potrivitã, creatã
de descifrare, chiar dacã un grup internaþional de experþi în faza lunarã corectã, conform acþiunilor potrivite.
este angajat sã-i forþeze codurile. Punctul de referinþã italian Probabil cã existã, de asemenea, o combinaþie de semne
este Prehistory Knowledge Project (www.prehistory.it). pe care elevii scribi o foloseau în încercarea de a descifra
Dupã arheoloaga Marija Gimbutas, scrisul atavic ortografia.
european ar fi constituit din vreo treizeci de forme original Simple notaþii magice la îndemâna unui credincios puteau
separate: V, /\, cruce, triunghi, oval, zigzag, cerc, svasticã, fi gãsite în ritualuri casnice ºi puteau fi folosite când succesul
spiralã... era considerat rezultatul intervenþiei unei mâini protectoare
Lingvistul finlandez Harald Haarmann a adunat un asupra unui efort foarte individual: o producþie de ceramicã
repertoriu de 231 de semne, care pot fi vãzute la pagina de fãrã crãpãturi, un pescuit fructuos, conservarea mâncãrii. În
Web http://www.prehistory.it/mappadeisegni1.htm. cazurile cele mai elementare, era destul sã se copieze un semn
Arheologii au gãsit mii de vestigii arheologice înscrise de pe un model transmis de generaþii pentru a beneficia de
cu scrisul neolitic european. Acestea sunt în piatrã, pe os ºi puterea supraumanã purtatã de acesta.
mai ales pe teracotã. Fabricarea argilei, care apare în jur de Semnele care urmeazã sunt semne magice, descoperite
anul 8.500 t.p. (timpul prezent), a marcat apariþia numeroaselor pe fundul vaselor ºi de multe ori fãcute pentru a asigura
produse ºi a însemnat un salt în expresia artisticã ºi simbolicã: succesul coptului lor sau pentru a garanta a lungã duratã.
comunicarea scrisã. Obiectele „purtãtoare de litere“ în argilã Aceleaºi semne, înscrise pe idoli, puteau s㠄cheme“ forþe
sunt foarte variate. Avem vase de altar, vase ceremoniale, specifice magice în timpul unei ceremonii religioase potrivite
modele de templu, plãci, pâini consacrate. Dar chiar ºi falusuri,

25
DACIA
magazin nr.10 februarie 2004
ºi sã-ºi trasfere puterile la ºaman sau la preot. voia sã comunice o astfel de complicaþie de semne?
Situaþii mai angajante (pericolele naºterii, sãnãtatea, Sã vedem înlãnþuite una dupã alta informaþiile pe care le
cãsãtoria, moartea) puteau sã implice rituale mai complexe ºi avem. Purtãtorul de noroc zãcea într-o gaurã, cu faþa la pãmânt
oficiale, care cereau serviciile unui preot-scrib. În acest caz, în cenuºa unei locuinþe. Nu o casã orecare, ci un edificiu
un ºaman sau un preot executa o ceremonie în timpul cãreia diferit de altele. Un magazin? Domiciliul (locuinþa) ºamanului?
acesta înscria, pe un vas sau pe un organ „strategic“ al unui Presupunând cã amuleta purta un mesaj de apãrare contra
idol (sâni, vulvã, fese), notaþii ca o „chemare“ a forþelor magice „spiritelor rele“, de ce a fost gãsitã în stratul intermediar al
ºi apoi le marcau cu culoarea sacrã de ocru, în care apoi gropii, cu faþa spre pãmânt ºi înconjuratã de vase conþinând
turnau cenuºã sau orz. Ca act de devotament ºi pentru a mâncare? Amuleta din Turda contracareazã forþele negative
atrage binecuvântarea divinã, credinciosului i se putea cere prin povestirea ºi evocarea unui sacrificiu uman (o decapitare)
sã atingã sau sã traseze semnele magice ale scrisului desenat ºi a puterii dãtãtoare de viaþã a sângelui. Textul naraþiunii
de preot. O datã deºteptate la acþiune de practicant, aceste este constituit dintr-un scris în parte pictografic ºi în parte
semne îºi fãceau efectul motu proprio, fãrã nevoia de-a fi cu caractere abstracte ºi lineare (V-urile).
„citite“. O întreagã poveste este naratã prin acele simboluri: un
Pe o amuletã extraordinarã înscisã acum 6.000 de ani în eveniment în care un ºaman care invocã o divinitate (poate o
urmã cu un text cu caracter magic putem sã încercãm, dacã Zeiþã) vorbeºte cu ea, face un sacrificiu feroce ºi obþine o
nu tocmai o citire, având în vedere cã ne confruntãm cu un infuzie de puteri, pe care, la rândul lui, le va revãrsa asupra
scris care n-a fost încã descifrat, sã-i dãm cel puþin o casei ºi a satului. Prin scris, comunicaþia aceluia care se roagã
interpretare inteligentã. la divinitate se transformã într-o încântare însãrcinatã sã
Gãsit la Turdaº (România nord-vesticã), obiectul are o protejeze mâncarea ºi sã aducã fertilitate. Amuleta din Turdaº
formã circularã cu 7,5 centimetri în diametru ºi are patru gãuri, nareazã ºi atrage forþa magicã de la un mit care poate era
douã la polul nord ºi douã la polul sud, pentru a permite retrãit, în timpul unei perioade particulare a anului, printr-un
agãþatul. Are culoarea cãrãmizie intensã deoarece a fost ars a ritual precis de sacrificiu.
doua oarã în cursul incendiului clãdirii care-l adãpostea. O Participând la substanþa invizibilã, ce procedurã era
complicaþie de semne acoperã o faþã întreagã. Sunt semne folositã la prepararea formulelor magice? Modificarea sau
magice. Ceea ce la prima vedere pare sã fie o reþea de semne scoaterea unor simboluri afecta puterea de acþiune asupra
excentrice este în realitate un ansamblu de pictograme. De realitãþii? Sensibilitatea noastrã contemporanã este prea
exemplu, sus în stânga se vede o sanie: acesta era modul departe de sensul magico-ritual care poate fi purtat de un
principal de transport al obiectelor grele înainte de invenþia text, pentru a spera sã înþelegem alchimiile intime ale scrisului
roþii pline. Dedesupt, se observã un dansator sau un orator sacru al Europei sud-estice. Cu toate acestea, avem încã
cu braþele ºi picioarele larg deschise. Nu e nevoie de multã suficiente reactivitãþi pentru a ne imagina îndepãrtatele
imaginaþie pentru a distinge, de asemenea, la dreapta, o altã ceremonii în care o formulã magicã este înscrisã pentru a
personã fãrã cap. Sub picioarele primei figuri este mâna rãmâne intactã pentru eternitate în acelaºi moment în care
dreaptã a celei de-a doua figuri ºi sunt înscrise niºte unde ca forþa evocatoare a cuvântului se stinge cu ultimul sunet
de apã. În cazul în care considerãm cã unul dintre personagiile pronunþat. De exemplu, formule magice de protecþie ale
noastre este sacrificat de altul, atunci undele sunt de sânge. defunctului ºi de reînvierea lui în burta divinitãþii au fost
(VEZI IMAGINEA 4 AMULETA) recuperate din morminte sub formã de ouã care conþineau
Amuleta din Turdaº este, de asemenea, presãratã de semne cadavre ghemuite în poziþii fetale, sub greutãþi folosite în
cu unghi ascuþit, simboluri tipice ale Scrisului Danubian. viaþã ca unitãþi de mãsurã. Misterul naºterii, de la moarte ºi al
Semnul V este repetat de patru ori ºi apare la intervale destul reînnoirii fie a vieþii umane, fie a întregului Pãmânt ºi a
de constante. Segmentele rectangulare îndeplinesc poate o Cosmosului este o temã profond simþitã în Civilizaþia neoliticã
funcþie accesorie: servesc la încadrarea spaþiilor de citit. Ce Danubianã. Diverse texte magice gãsite în morminte fac aluzie

Ciclul textil conform unui vas antic cu figuri negre (de circa 2.550 de ani
în urmã) prezentat de Geijer Agnes, A History of Textile Art, Pasold Research
Fund Stockhom, 1979.
26
nr.10 februarie 2004 DACIA
magazin
probabil la suflul vital care începe o nouã Viaþã, guverneazã semne de scris (mai ales X ºi Y) sau dau combinaþii între ele
asupra Morþii, dã energie pentru Regenerare. ca ºi cum ar construi o monogramã. Câteodatã, X-urile ºi Y-
O mare cantitate de incantaþii sunt trasate pe unelte urile se împletesc atât de strâns în construcþia reþelei încât
folosite în procesul textil, ceea ce demonstreazã cã scrisul nu nu se reuºeºte sã se numere numãrul exact. (VEZI
era de loc un privilegiu exclusiv al lumii masculine. Diverºi IMAGINEA 7 GREUTATE DE REÞEA).
autori confirmã existenþa preoteselor literate a femeilor scribe. Evident, modelul cu reþea redã grafic þesãtura fibrelor
Intrigante în mod particular sunt textele de pe fusaiole care au fost þesute. Dar dacã vrem sã aprofundãm, ce
(balansatoarele de fusuri) de formã sfericã ºi cu gãuri în reprezintã simbolul de reþea pentru acele vechi populaþii
centru. Aceste instrumente erau folosite la þesutul de mânã, europene? Ce semnificaþie sacrã ºi magicã purta?
unde erau inserate la baza fusului pentru a crea o rotaþie Trebuie observat cã, pe obiectele descoperite, ochiurile
regulatã. Cele mai vechi fusaiole sunt de acum ºapte milenii de reþea apar adesea sub forme uterine, ovale ºi triungulare,
ºi expun scrisuri lungi, complexe ºi care urmãresc miºcarea subliniind puterea de-a genera viaþã. Acestea deci ne
circularã a instrumentului (VEZI IMAGINEA 5 (FUSALAU) sugereazã cã aceºti strãmoºi considerau reþeaua un fel de
BALANSATOR DE FUS). bazin de captare a „apei vieþii“ ºi un model al relaþiilor cre-
Care putea sã fie mesajul magic conþinut în fusaiole? În ative ºi dinamice între elementele care compun natura. Se
acel timp îndepãrtat, diferitele pasagii ale ciclului textil erau poate deduce cã semnele scrisului sacru construind motive
asociate în mod intens cu mituri religioase ºi cu ceremonii de reþea au avut funcþia de-a exprima grafic acele relaþii natu-
liturgice; actul de-a toarce, de-a rãsuci firul, este plin de forþã rale ºi formative ºi manifestau deci puteri magice ale forþelor
alegoricã ºi sacrã. Nu degeaba se aflã fusaiolele printre cele naturale implicate în ciclul continuu al vieþii-morþii-reînvierii.
mai importante ofrande (votive) aduse zeilor gãsite de Nodurile reþelei sunt mereu surse de vrajã ºi descântec:
arheologi în locurile de cult sau în morminte. Dacã ne gândim nodurilei „leagã“. Puterea simbolurilor care se combinau în
puþin, acest instrument se roteºte în jurul sãu, în timpul reþea pe greutãþile rãzboiului îl ajutau pe om sã controleze, în
folosirii. Este deci posibil ca rãsucirea scrisului (votiv) de ciuda fragilitãþii ºi mortalitãþii lui, firul faptului ºi sã þeasã
rugãciune, o datã cu fusaiola, sã trimitã o rugãgiune la cer, la propria viaþã. Dar cum?
fel cum sunt folosite „roþile de rugãciune“ în religia tibetanã. Legând ºi combinând în reþeaua magic㠄justele“ semne
Dã miºcarea circularã putere invocaþiei? Se incarcã semnele de scris prin acþiuni potrivite de ritual, ºamanul putea sã
magice înscrise cu o oarecare enegie? spere sã obþinã resultatele dorite. Semnele scrisului sacru
Dacã ne imaginãm în mod rezonabil cã semnele cel mai plasate în reþea erau mai ales X-ul, Y-ul, M-ul, L-ul, \, <, /,
des întâlnite pe aceste balasatoare de fus sunt legate de imagini inverse reflectate în oglindã, în diagonalã sau de
activitatea textilã sau de patroana ei divinã, Marea Zeiþã, sau sus în jos. Combinaþiile lor exprimau un „cod secret“ care
una din divinitãþile feminine, atunci suntem în stare sã intuim era asociat cu activitatea þesutului, de la matrice la reþeaua
ceva despre înþelesul semnificat de acele inscripþii fãcute cu universului, de la divinitãþile femine ºi de la practica magicã.
milenii în urmã. Dupã cercetãtorul american Shan Winn, textele Aceastã combinare de simboluri exprima de fapt o vrajã sau
mai puþin complexe exprimau formule magice þesute pentru a un exorsism creat pentru a obþine binevoinþa divinitãþii: Marea
garanta o reuºitã bunã în producþia firului sau al produsului Þesãtoare.
final (o îmbrãcãminte sau o cuverturã) ori steaua bunã a În Civilizaþia Danubianã a scrie este deci un act rar ºi
torcãtoarei sau a þesãtoarei. potenþial periculos. Preoþii „specializaþi“, ºamanii sau
Într-un studiu publicat postum, dna. Gimbutas sugereazã cunoscãtorii sunt foarte atenþi ºi prudenþi în ceea ce priveºte
conectarea inscripþiilor de pe fusaiole cu legãtura existentã folosirea unei astfel de pratici. Este suficient sã ne gândim
între actul filãrii ºi ghicit. Anterior, a asociat „versurile“ care cã un blestem poate foarte bine sã fie anulat sau modificat
apar pe aceste vârtejuri fãcute cu rolul Zeiþei în determinarea pronunþând alte invocaþii care sã exorseze efectul; o vrajã
lungimii ºi calitãþii vieþi sau la funcþia sa de patroanã a artelor sau un blestem scris pe o statuetã de argilã sau pe o tãbliþã
ºi a meseriilor. Spre acele timpuri îndepãrtate trebuie îndreptatã este irevocabilã ºi poartã un caracter absolut dacã, de
originea noþiunii, asemãnãtoare întru totul cu cea a Greciei exemplu, nu este anulat, conform unei metode potrivite,
clasice, de Ursitoare care încercau „sã depene firul vieþii“. numele blestematului.
Maestre Þesãtoare ºi Maeºtri Þesãtori, anumite divinitãþi Traducere din limba italianã
guverneazã firele ºi þesãtura lor, deci controleazã Destinul. LUMINIÞA SAVA
Europa neoliticã sud-orientalã foloseºte rãzboiul vertical,
unde greutãþile þin þesãtururile ºi sforile aliniate. Rãzboiul
orizontal, care era folosit în Egipt ºi în Mesopotamia, este, în
schimb, necunoscut. Din toatã aceastã artã complexã,
greutãþile sunt tot ce ne-au rãmas, în afarã de gãurile în pãmânt
unde erau bãgaþi stâlpii. (VEZI IMAGINEA 6 ÞESUTUL)
Dacã ne acuncãm o privire chiar în fugã la aceste þesãturi,
vedem cu mirare cã sunt acoperite de o geometrie de reþea.
Observându-le cu mai multã atenþie, descoperim în realitate
cã pãrþi ale acestor reþele sunt compuse din bine precizate
27
cmyk COLOR

DACIA
magazin nr.10 februarie 2004

Inscripþia de acum 6.500 de ani a


fost înscrisã în grota din Sitovo
(Bulgaria). Este impunãtoare: constã
din o lungã linie de scris, de 3 metri
ºi 40 de centimetri, ºi conþine
simboluri de 13-16 centimetri. Unele
semne reprezintã litere, altele figuri
stilizate.

Sanctuarul din Parþa


(România), ºantierul
aheologic unde au fost
gãsite diferite artifacte
fabricate înscrise. De la
Lazarovici, Drasovean,
Maxim Parta.
Monografie
arheologicã. Vol. 1.
Waldpress, 2001

Formulele înscrise pe o fusaiolã (un


balasator de fus) de acum 6.000 de
ani. A fost gãsit la Dikili Tash
(Macedonia).

28
cmyk COLOR

nr.10 februarie 2004 DACIA


magazin

Amuletã inscrisã
gãsitã la Turdaº
(România). Era
probabil
purtãtoarea
unui mesagiu de
apãrare contra
spiritelor rãu
voitoare. În
particular,
formula magicã
înscrisã pe ea
trebuia sã
serveascã la
binecuvântarea
hranei.

Corpul de
semne-
rãdãcinã a
scriului
neolitic
european,
conform cu
archeoloaga
Marija
Gimbutas.

Semne ale Scrisului Danubian se


compun dintr-o reþea pe greutãþile
rãzboiului de þesut pentru a
construi formule magice.

Artista ºi antropoloaga Daniela Bulgarelli este autoarea desenelor care reprezintã amuleta din Turdaº ºi a
fusaiolei din Dikili Tash. Imaginile acestui articol sunt Copyright© 2003 al lui Prehistory Knowledge Project.

29
DACIA
magazin nr.10 februarie 2004

PESTE O MIE DE ANI DE INTERZICERE


A DENUMIRILOR
Ing. Dan Ioan Predoiu
Motto: „ªi când propria ta viaþã singur n-o ºtii pe de rost
O sã-ºi batã alþii capul s-o pãtrunzã cum a fost?“
• Mihai Eminescu, Scrisoarea I

„Cât timp va exista în lume un singur exemplar din poeziile lui


Eminescu, identitatea neamului nostru este salvatã“.
• Mircea Eliade
DESFIINÞAREA MEMORIEI din teritoriul sãu, care include minele unui stat independent de Roma.
EXISTENÞEI DACILOR de aur, de alte minerale ºi de sare,
A FOST INIÞIATÃ DE TIMPURIU inclusiv cãile de acces. REGALIANUS REFACE DACIA
OSTILITATE PRIMARÃ Dominaþia romanã în Dacia, din anul LA 258 e.n.
Ostilitatea romanilor faþã de 106 pânã în anul 271, a întâmpinat o Dorinþa geto-dacilor de a se elibera
formaþiunile statale dacice din bazinul rezistenþã permanentã din partea dacilor, de dominaþia romanã s-a manifestat prin
hidrografic al Dunãrii, din spaþiul care, dupã cum sintetizeazã Nicolae împãratul Regalianus (258-268),
carpato-balcano-danubiano-pontic, a Iorga, s-a manifestat cu conflict armat, prezentat de cercetãtorii Ion Pachia
început în momentul în care aceºtia au în 100 din totalul de 165 de ani. Tatomirescu ºi Constantin Pascu-
înþeles cã, în timp ce dacii erau în mãsurã Tasbuga, citaþi de profesorul Augustin
sã-ºi asigure, cu forþe proprii, mijloacele ANARHIE MILITARÃ LA ROMA Deac. Regalianus, fiind din neamul geto-
de supravieþuire din teritoriile pe care le În imperiul roman, între anii 235 ºi dacilor, dupã ce pe plan local a fost
ocupau, ei, romanii, erau obligaþi sã-ºi 284 e.n., se declanºeazã o puternicã proclamat împãrat, fãrã sã ajungã la
procure elementele de subzistenþã prin stare de „anarhie militar㓠cu Roma, reuºeºte sã refacã o Dacie
jaf ºi cuceriri armate din zonele limitrofe. neîntrerupte rãzboaie civile, ceea ce face independentã cuprinzând teritorii
Astfel, pe mãsurã ce romanii ca la conducerea statului sã se succedã dacice de pe ambele maluri ale Dunãrii,
cuceresc pe rând Nordul Africii, Galia, peste 25 de împãraþi ºi coîmpãraþi, exact din amonte de Viena, din Boemia panã
Asia Micã, Egiptul etc., formaþiunile atunci când la graniþele imperiului apar la Nistru ºi Bug.
dacice se coaguleazã într-un stat unitar, populaþiile migratoare. În anul 238, se În „Scriptores Historiae Augustae“,
a cãrui mãrime creºte semnificativ, pânã produce primul atac al dacilor, aliaþi cu scrisã de Trebollio Pollio, se precizeazã
când, pe timpul lui Burebista, acesta carpii ºi cu goþii, la frontiera românã de „Regalianus... de neam dac... fiind chiar
acumuleazã puterea care-i permite sã fie la Dunãrea de jos. rudã cu însuºi Decebal...“.
considerat chiar arbitru al vieþii politice
de la Roma. ÎMPÃRAÞII ROMANI CONFIRMÃ SUPLICIA DRYANTILLA, SOÞIA
Poetul roman Horatius Quintus EXISTENTA DACILOR SA, IMPUNE LA 270
Flaccus (68-8 i.e.n.) releva într-una dintre Spre sfârºitul perioadei de dominaþie RETRAGEREA ROMANILOR DIN
„Satirele“ sale, starea de spirit a romanã, cinci împãraþi, dupã rãzboaiele DACIA
românilor ºi grija acestora faþã de cu dacii rãzvrãtiþi, ºi-au luat titlul Deºi Regalianus este înfrânt pe
pericolul care l-ar fi reprezentat dacii, aureolat de „Carpicus Maximus“ ºi de câmpul de luptã de Gallenius, în 268,
care-ºi apãrau cu îndârjire teritoriul. „Dacicus Maximus“: Maximus Tracul în regatul sãu dacic îºi continuã totuºi
„Hai bunule,... ce-ai mai auzit despre anul 236; Filip Arabul în anul 247; existenta sub conducerea soþiei sale,
daci“? Decius în anul 249; Galenius în anul 257 Suplicia Dryantilla, (268-270) pânã în
ºi Aurelian în anul 273. Se demonstreazã anul 270, an în care Aurelian este
RÃZBOAIELE DACILOR CU astfel cã dacii, ca populaþie în zonã, erau constrâns sã înceapã tratativele pentru
ROMANII o prezenþã reala, chiar ºi dupã încheierea retragerea din Dacia a unitãþilor armate
Dupã începutul rãzboiului cu dacii, perioadei de stãpânire romanã în Dacia. romane. Dupã retragerea Aurelianã, din
din anul 101, Traian face un efort anii 271-175, imperiul roman se
excepþional sã pãtrundã spre inima DIN 253 e.n. ÎNCEPE confruntã cu o puternicã ofensivã a
Daciei ºi prin defileul Dunãrii la Cazane, PÃRÃSIREA DACIEI rãspândirii noii religii creºtine.
croindu-ºi drum, sãpat în stâncã, pe În anul 253 e.n., ca urmare a PERSECUÞII ANTICREªTINE ÎN
peretele vertical de pe malul drept al pustiirilor repetate, începe un exod PERIOADA 303 - 313 e.n.
fluviului, navigabilizând canalul masiv al pãturilor înstãrite din provincia Edictul imperial din anul 303
Simplegade, Sip, de la Porþile de Fier ºi Dacia Traiana spre regiuni mai protejate condamna cu vehemenþã pe adepþii
construind podul peste Dunãre, de la ºi mai bine ferite de pericole, din imperiu. noului cult religios creºtin, ceea ce con-
Drobeta-Turnu Severin. În acelaºi an, Gallenius (260-268), din duce la un puternic val de persecuþii
În acest fel, atacând pe douã 253 co-impãrat pe lângã Valerian (253- din timpul domniei lui Diocleþian (284 -
fronturi, a reuºit Traian, în anul 106, sã 260), tatãl sãu, nu poate împiedica nici 305). [...] Documentele istorice înregis-
cucereascã Dacia, dar numai o treime constituirea în Gallia, pentru 15 ani, a treazã un numãr deosebit de mare de
30
nr.10 februarie 2004 DACIA
magazin
martiri, în vechiul teritoriu dacic din religioase de la Constantinopol. IMPUNEREA INTERDICÞIEI
Dobrogea, din dreapta Dunãrii, la Tomis ASUPRA DENUMIRILOR
(Constanþa), Axiopolis (Cernavodã), OSTILITATE ÎN PLAN RELIGIOS DE DAC ªI DE DACIA LA 362
Halmyris (Razelm), Dinogetia, În plan religios, una dintre acuzele Ca urmare, structura ecleziasticã de
Noviodunum (Isaccea), Durostorum grave pe care Roma creºtinã ecleziasticã la Roma, refuzatã de daci, înþelege sã-i
(Silistra). le aduce celor de la Constantinopol este pedepseascã pe aceºtia, interzicând cu
cã aceºtia, pe baza curentului stricteþe pânã ºi pronunþarea numelui
OFICIALIZAREA CREªTI- „origenist“, ar fi adoptat câte ceva din de dac ºi de Dacia, începând din vremea
NISMULUI DE LA 313 e.n. elementele de dogma proprii religiei împãratului Iulian Apostatul (361 - 363).
CONSTANTIN CEL MARE LA geto-dacilor. Ca exemplu Silviu N. Chiar ºi Traian este pus la index de
BIZANÞ Dragomir îl citeazã pe teologul bisericã, ca persecutor al creºtinilor.
Proclamarea, prin edictul imperial de alexandrin Origene, apologet creºtin
la Mediolanum, Milano, din anul 313, a (185 - 254 e.n.), care, apãrându-ºi IULIAN APOSTATUL NU-I
libertãþii de credinþã ºi a egalitãþii în opþiunile „împotriva lui Celus“, AGREEAZà PE DACI
drepturi, pentru toþi creºtinii din consemneazã: Iulian Apostatul a fost primul care a
imperiul roman, face ca persecuþiile „Apoi, fiindcã noi creºtinii cinstim înlocuit denumirea etnicã de geþi cu cea
împotriva acestora sã înceteze. pe cel prins ºi mort, el crede ca noi am falsificatã de goþi, pe baza prezenþei
În anul 325, Constantin cel Mare fãcut la fel ca geþii, care îl cinstesc pe vremelnice, de moment, dar reale, a
(324 - 337), protector al creºtinismului, Zamolxe“. goþilor în zonã.
instalat la Bizanþ ca unic suveran al Rezultã cã ostilitatea faþã de tot ce Împãratul Iulian Apostatul, deºi de
imperiului Rroman, a convocat primul era de sorginte dacicã, chiar ºi cu privire acord cu interdicþia de utilizare a
Conciliu Ecumenic, þinut la Niceea, unde la practicã religioasã, dãinuia mai de denumirilor de dac ºi de Dacia, ºi-a
se pun bazele dogmatice, liturgice ºi mult, de dinainte de oficializarea religiei câºtigat titulatura datoritã stãrii de con-
canonice ale bisericii creºtine. creºtine din 325. flict cu biserica, deoarece încercând sã
Noua structurã organizatoricã renunþe la creºtinism, ia o serie de
ecleziasticã este baza viitorului PARALELE DACO-CREªTINE mãsuri anticreºtine (a redeschis
ortodoxism, cu specificul propriu de Cu privire la paralela între religia templele pãgâne ºi a dat un edict de
conducere autocefalã a bisericii. zalmoxianã ºi religia creºtinã Mircea toleranþã pentru pãgâni, donatiºti ºi
Eliade remarcã concludent cã: evrei), fapt care i-a adus cognomenul
ROMA PIERDE DIN „Nemurirea geticã devine nemurire de „Apostata“. Mãsurile au fost
IMPORTANÞà creºtinã...“. revocate la moartea sa (363).
Roma pierde din importanþã, iar Ca Simion Mehedinþi sã precizeze
structura superioarã ecleziasticã, a cã strãmoºii noºtri autohtoni geto-daci ISTORICII ANTICI INTERZIªI
vechii religii pãgâne, adoptã au fost „pe jumãtate creºtini înainte de PENTRU PASAJELE ÎN CARE
creºtinismul sperând sã-ºi pãstreze a se fi ivit Hristos pe pãmânt“. SE REFERà LA DACI ªI DACIA
totuºi o anume notã de independenþã. Interdicþia de utilizare a denumirilor
În anul 330, noile reforme ROMA ECLEZIASTICÃ, CA de dac ºi de Dacia a presupus ºi a
constituþionale fac ca senatele din Roma PUTERE POLITICÃ condus ºi la scoaterea din circulaþie a
ºi din Constantinopol sã devinã simple Nemaiavând acces la forþa armatã, scrierilor anterioare, cu referire la daci,
consilii orãºeneºti. care acum era dirijatã din noua capitalã situaþie care a fãcut sã disparã din
a imperiului, structura ecleziasticã de la operele din antichitate peste 200 de
ALIANÞA DACILOR CU GOÞII Roma, de dupã anul 325, îºi referiri a numeroºi autori greci ºi romani,
Goþii, rãzboinici instalaþi în teritoriul consolideazã mai mult poziþia politicã, dintre care cei mai importanþi au fost:
dacic de la nord de Dunãre, dupã ce s-au înþelegând sã stãpâneascã prin religie, Ablaviu, Claudius, Aelianus, Lucius
aliat cu dacii localnici au preluat ceea ce pânã atunci rezolvaserã cu forþa Ampelinus, Apianus, Caniniu, Arian,
conducerea ostilitãþilor militare armelor. S-a încercat o apropiere ºi cu Aristotel, Cassiodorus, Dio Cassius
împotriva imperiului roman de la sudul dacii de pe ambele maluri ale Dunãrii, Cocceianus, Cezar, Dio Crisostomos,
Dunãrii. Confruntarea l-a determinat pe dar dacii care adoptaserã creºtinismul Cicero, Clemens din Alexandria, Criton,
împãratul Constantin cel Mare sã direct de la sursã, datoritã ºi poziþiei Demostene, Dexipp, Dio din Prusia,
încheie cu aceºtia o pace, în anul 332, geografice mai apropiate de Dionisiu din Alexandria, Diodor din
pentru o duratã de 30 de ani, în care Constantinopol, au refuzat sã Sicilia, Eusebius din Cesareea, Iosephus
conflictele armate înceteazã. Alianþa colaboreze cu trimiºii Romei, în care au Flavius, Frontius, Galen, Hellanicos,
dacilor cu goþii nu este bine vãzutã de recunoscut atât pe reprezentanþii Herodot, Hesychios din Alexandria,
Roma ecleziasticã. militarilor pe care-i alungaserã cu cca. o Hieronimus, Horatius, Iordanes, Iulian
jumãtate de veac în urmã, cât ºi pe Apostatul, Lactantius, Titus Livius,
RUPTURA DACILOR CU ROMA, continuatorii clericilor, care dirijaserã Lucan,
MOTIVATÃ RELIGIOS mãsurile de represiune a fraþilor lor din Lucian din Samosata, Ammisnus
Perioada de dominaþie romanã în dreapta Dunãrii, din Scytia Minor. Marcellinus, Meandru, Trogus
Dacia de la nord de Dunãre ºi ultimele Refuzul dacilor de a colabora cu Pompeius, Pomponius Mela, Ovidiu,
persecuþii religioase de dupã anul 303, Roma înseamnã ºi refuzul cooperãrii Platon, Pliniu cel Bãtrân, Plutarh,
la care au fost supuºi locuitorii din economice, cãci aici în Dacia era Prophyrios, Prosper, Ptolemeu, Rufinus,
Dobrogea, din Scytia Minor, i-a principalul izvor de resurse alimentare Sofocle, Solimus, Strabon, Suetoniu,
îndepãrtat pe daci de Roma ºi i-a fãcut ºi de subzistenþã. Astfel Roma este Tacitus, Traian, Tucidide, Valerius Maxi-
sã se apropie mai mult de noile structuri împinsã spre mãsuri extreme. mus, Vergilius, Xenophon.

31
cmyk

DACIA
magazin nr.10 februarie 2004

EUTROPIUS, LA 364 e.n., ÎI 375 episcopul de Roma obþine despre geto-daci în lucrarea sa „Getica“,
OMITE PE DACI recunoaºterea autoritãþii supreme în intitulatã ºi „Despre originea ºi faptele
Primul care aplicã aceastã interdicþie cadrul bisericii creºtine, ca apoi în anul Geþilor“.
este istoricul oficial al imperiului, 380, prin edictul de la Thessalonic, În dorinþa de a conserva date istorice
Eutropius, care, la 364, spune c㠄dacii“ structura ecleziasticã de la Roma, condamnate la pieire, Iordanes, dupã ce
nici nu mai existã, cã aceºtia au dispãrut precursoare a catolicismului, sã se ia cunoºtinþã de Istoria Goþilor scrisã
din istorie când au fost cuceriþi ºi învinºi impunã ca religie de stat, adoptând de Cassiodor (480 - 575 e.n.) în 12 vol-
de Traian. principiul conducerii centralizate a ume, azi dispãrutã, pe care a lecturat-o,
bisericii. dupã spusele sale, în trei zile, adaugã la
EMINESCU - „RUGÃCIUNEA În anul 391, are loc interzicerea aceasta date din istoria geto-dacilor,
UNUI DAC“ tuturor cultelor pãgâne, iar creºtinismul despre a cãror pomenire ºtia cã existã
Aflând de aceastã formã de este decretat unica religie a imperiului. interdicþia impusã de Roma ecleziasticã.
persecuþie, Eminescu scrie „Rugãciunea Astfel, la istoria mai recentã a goþilor
unui dac“, în anul 1879, în care redã DIVIZAREA IMPERIULUI ROMAN (sosiþi în 235 e.n.), el include date din
miezul conflictului de la data când s-a DE LA 395 e.n. multimilenara istorie a geþilor, declarând:
hotãrât interdicþia de a se mai folosi Totul se consolideaz㠄putere de „Am fãcut în expunere unele adaosuri
numele de Dacia ºi de daci. Cu alte stat ºi structurã ecleziasticã proprie“, potrivite, din istorici greci ºi latini,
cuvinte, de atunci, de cu peste 124 de din anul 395 când, dupã moartea amestecând în cuprins, la mijloc ºi la
ani în urmã, faþã de azi, 2003, Eminescu împãratului Theodosius I, Imperiul Ro- sfârºit, multe pe care le-am socotit utile“.
aflase de interdicþia impusã în secolul man este divizat ºi atribuit spre Deºi intituleazã cartea „Getica“, el
IV în privinþa utilizãrii denumirilor de dac conducere celor doi fii ai fostului atribuie întreaga istorie prezentatã
ºi de Dacia. Cu înãbuºita revoltã, din împãrat: goþilor. Acea inversare de denumiri, get-
postura creºtinului lovit, care se roagã - Flavius Arcadius, împãrat al got, a salvat de la cenzura vremii
pentru duºmanul sãu, el spune: Imperiului Roman de rãsãrit, având importantele informaþii din opera lui
„Gonit de toatã lumea prin anii mei capitala la Constantinopol ºi structurã Iordanes, care-i priveau pe „daci“ ºi care
sã trec, ecleziasticã precursoare ortodoxismului; astfel au fost preluate, menajate ºi
Pân-ce-oi simþi cã ochiu-mi de lacrime - Flavius Honorius, Împãrat al pãstrate cu grijã de cei interesaþi, ca fiind
e sec Imperiului Roman de apus, cu capitala mãrturii de istorie anticã a popoarelor
..................................................................
Sã blesteme pe-oricine de mine-o avea la Ravenna, cu structura ecleziasticã germanice. Eroarea a fost înlãturatã în
milã, precursoare a catolicismului. 1853 de Iacob C. Grimm.
Sã binecuvânteze pe cel ce mã împila
.................................................................. PRIMATUL ONORIFIC AL PAPEI HEINRICH PANTALEONIS, LA
Ca-n orice om din lume un duºman DE LA ROMA 1571, CONFIRMÃ SALVAREA
mi se naºte În anul 451, la al patrulea Conciliu INFORMAÞIILOR DESPRE DACI
C-ajung pe mine însumi a nu mã mai
cunoaºte Ecumenic al bisericii creºtine de la Cãrturarul Heinrich Pantaleonis
.................................................................. Calcidom, se proclamã egalitatea între prezintã în „Cartea eroilor naþiunii ger-
ªi-acela dintre oameni devinã cel Scaunul Episcopal din Constantinopol mane“, tipãritã la Basel, între anii 1562
dintâi ºi cel din Roma, recunoscându-i-se ºi 1571, date istorice din „Getica“ lui
Ce mi-a rãpi chiar piatra ce-oi pune Papei de la Roma primatul onorific, Iordanes ºi le conferã
cãpãtâi graþie vechimii Scaunului sãu, de când contemporaneitãþii. Dar, referindu-se de
..................................................................
Iar celui ce cu pietre mã va izbi în faþã funcþiona clandestin în catacombele de la Zamolxe, la Burebista ºi Deceneu, el
Îndurã-te, stãpâne, ºi dã-i pe veci viaþã la Roma. Dar faptul în sine a adâncit evoca de fapt „eroi ai naþiunii dacice“,
.................................................................. prãpastia dintre cele douã biserici, care informaþii salvate astfel de crunta
ªi-aceluia, Pãrinte, sã-i dai coroana acum se îndreaptã cu paºi siguri spre cenzurã a vremii impusã de structura
scumpã schisma ce va surveni în douã etape, ecleziasticã de la Roma.
Ce-o sã asmute câinii, ca inima-mi s-o una pe duratã mai scurta în secolul IX
rumpã
.................................................................. ºi alta definitivã, în secolul XI. PRIMA SCHISMÃ DE LA 863 e.n.
Spre ura ºi blesteme aº vrea sã te În anul 863 e.n., ca urmare a
înduplec CÃDEREA IMPERIULUI ROMAN accentuãrii diferendelor dintre
Sã simt ca de suflarea-þi, suflarea mea DE APUS conducerile politico-religioase ale celor
se curmã În 4 septembrie 476 e.n. cade imperiul douã centre de influenþã cu capitalele
ªi-n stingerea eternã dispar fãrã de roman de apus. Ultimul împãrat roman, la Constantinopol ºi Roma, se produce
urmã.
Romulus Augustulus (475 - 476), este prima schismã care dureazã patru ani
detronat de Odoacru, cãpetenia (863 - 867 e.n.) ºi se încheie dupã
ROMA - AUTORITATE mercenarilor germanici, care trimite la îndepãrtarea din funcþie atât a
CREªTINÃ SUPREMÃ Constantinopol insignele imperiale ale conducerii politice (împãratul Mihai al
Roma ecleziasticã, moºtenitoare a fostului Imperiu Roman de apus. III-lea, 842 - 867 e.n.), cât ºi a celei
unei structuri organizatorice în care Interdicþia de folosire a numelui de religioase (patriarhul Fotie), ale celor din
experienþã din timpul vechii religii îºi dac ºi de Dacia se menþine cu stricteþe. Rãsãrit. Apusul era condus religios de
spune cuvântul, se preocupã intens sã- Papa Nicolae I (857 - 867).
ºi dobândeascã un anume grad de IORDANES, SALVATOR AL
influenþã ºi importanþã faþã de
Constantinopol.
INFORMAÞIILOR DESPRE DACI •
În anul 551, Iordanes, folosind cheia
Aceasta chiar reuºeºte, când în anul get-got, preia importante date istorice

32

S-ar putea să vă placă și