Sunteți pe pagina 1din 6

CTB financiara fundamentala

-curs 3-

1. Relatiile dintre situatiile financiare
2. Bilantul contabil / Situatia pozitiei financiare
Bilantul contabil prezinta informatii statice despre pozitia financiara a intreprinderii
reprezentata de active, datorii si capitaluri proprii.
Doua alte informatii cheie se regasesc in bilant rezultatul exercitiului care apartine in
capitalurile proprii. A doua informatie cheie: informatiile privind lichiditatile intreprinderii.
Contul de profit si pierdere (cpp ), tabloul fluxului de trezorerie si tabloul variatiei capitalului
propriu ofera informatii de flux ( cresteri sau scaderi ).
Cpp explica formarea rezutatului exercitiului prin prezentarea fluxurilor brute pozitive de
avere ( le denumim venituri ) si a fluxurilor brute negative de avere ( le denumim cheltuieli ) si
clasificarea lor in functie de activitatile care le genereaza in:
venituri/ cheltuieli: - ordinare:
-exploatare;
-financiare;
extraordinare;
Tabloul fluxurilor de trezorerie ofera informatii in dinamica ( adica informatii de flux ) despre
fluxurile brute pozitive de lichiditati ( incasari ) si fluxuri brute negative de lichiditati ( plati ).
Totodata TFT clasifica aceste fluxuri in functie de actiunile care genereaza in:
FT din exploatare;
FT din finantare; financiar;
FT din investitii;
Tabloul variatiei capitalurilor proprii ofera informatii de flux care explica variatile in averea
proprietarilor (actionarilor ) in decursul perioadei. Acestea se refera la profitul sau pierderea create
de intreprindere in decursul perioadei la tranzactiile cu proprietarii: aporturi, retrageri de
capital, plati de dividende; si alte elemente care sporesc averea proprietarilor dar nu
tranziteaza contul de profit si pierdere, cel putin nu initial ( reevaluarile ).

2. Bilantul contabil in abordarea internationala:
standardul IAS 1 prezentarea situatiilor financiare;
IAS 1 a fost revizuit in anul 2007. Unul din elementele revizuirii vizeaza schimbarea
denumirii din bilant in situatia pozitiei financiare ( statement of financiar position ).
IAS 1 propune doua modele de bilant ambele in format lista:

ACTIVE =
CAPITALURI PROPRII
+
DATORII

ACTIVE
- DATORII
= CP

In limitele acestor doua modele IAS 1 ofera o mare flexibilitate in prezentarea (structurarea )
activelor, capitalurilor si datoriilor, esentiala fiind clasificarea activelor si datoriilor in: active
curente si active necurente si apoi datorii curente si datorii necurente.
IASB ( International Accounting Standards Board ) nu impune un format standar al situatiilor
financiare dar prezinte in anexe cateva exemple, sugestii de bilant.

BILANT / Situatia pozitiei financiare N-1 N
ACTIVE
ACTIVE NECURENTE
* Imobilizari corporale
* Imobilizari imobiliare
* Fond comercial rezultat din achizitie (*)
* Alte imobilizari necorporale
* Investitii in intreprinderi asociate (*)
* Investitii disponibile pentru vanzare
* Active necurente apartinand activitatilor
discontinue
ACTIVE CURENTE
- Stocuri
- Creante
- Alte active curente (cheltuieli in avans )
- Active curente aferente activitatilor
discontinue


CAPITALURI PROPRII ATRIBUIBILE
ACTIONARILOR SOCIETATII MAMA (*)
- Capital social
- Castiguri retinute ( retained earnings )
- Alte rezerve
- Interese minoritare (*) [ Cp atribuibile
actionarilor societatilor care nu controleaza ]

DATORII NECURENTE
- Imprumuturi pe termen lung
- Impozite amanate ( datorii privind
impozitele amanate )
- Provizioane pe termen lung
- Datorii necurente aferente activitatilor
discontinue
DATORII CURENTE
- Datorii comerciale si alte datorii curente
- Imprumuturi pe termen scurt
- Partea curenta a imprumuturilor pe termen
lung
- Provizioane pe termen scurt
- Impozitul pe profitul datorat ( Impozitul
curent )
- Datorii curente aferente activitatilor
discontinue
Prezentarea unui element in mod separat in cadrul bilantului se face conform pricipiului
pragului de semnificatie conform careia o suma ( un element ) este prezentat separat daca valoarea
aferenta lui are o pondere semnificativa ( importanta ) in totalul activelor, datoriilor sau a
capitalurilor proprii.
Exp: Daca valoarea cheltuielilor in avans este semnificativa in totalul activelor atunci
cheltuielile in avans pot fi reprezentate in avans, de obicei in cadrul activelor curente. Daca
valoarea lor nu este seminificate acest element va fi agregat impreuna cu alte element de active
curente.
Se remarca din aceste bilant orientarea IASB catre situatiile financiare de grup (situatii
financiare consolidate ).
exp: Un grup de intreprinderi reprezinta o entitate economica ( nu e o entitate juridica )
formata din mai multe intreprinderi cu personalitate juridica in cadrul careia una din intreprinderi
detine controlul ( posibilitatea de a stabilii politicile de exploatare si financiare ale celorlalte
intreprinderi ) - socientatea mama ( PARENT ).
Orientarea catre conturile de grup este reflectata de prezenta:
(*) - fondului comercial rezultat din achizitie
(*) - investitiile in intreprinderile asociate
(*) - interesele minoritare
Totodata se remarca si atentia IASB fata de activele si datoriile apartinand activitatilor
discontinue. Acestea reprezinta segmente de activitate pe care intreprinderea (grupul )
intentioneaza sa le vanda integral ( ca un tot ), sa le vanda parte cu parte sau sa le abandoneze.
Prezenta activelor si datoriilor in bilant este, din nou, conditionata de principiul pragului de
semnificatie.
Activele reprezinta resurse economice controlate de intreprinderi rezultate din evenimente
trecute de la care se asteapta beneficii economice viitoare.
Datoriile reprezinta obligatii actuale (prezente ) provenite din tranzactii trecute si a caror
decontare va genera o iesire de resurse economice care incorporeaza beneficii economice viitoare.
Capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al prorprietarilor in activele intreprinderii
dupa scaderea datoriilor.
Definitia capitalurilor proprii are o abordare lichidativa in sensul in care prezinta valoarea
atribuibila proprietarilor dupa lichidarea activelor si plata datoriilor. Informal capitalurile proprii ar
putea fi vazute, considerate ca datoria cea mai putin exigibila a unei intreprinderi.
Elementele definitorii ale activului sunt:
controlul;
evenimentele trecute;
beneficiile economice viitoare;
Controlul se refera la:
capacitatea intreprinderii de a extrage beneficiile economice incorporate intr-o resursa ( accesul
la beneficii economice )
si
posibilitatea de a restrange, limita accesul altor intreprinderi sau entitati economice la beneficiile
economice.
Dreptul de proprietate este suficient pentru a detine controlul unei resurse nefiind, insa, si
necesar. Printe situatiile in care o resursa economica ce nu se afla in proprietatea intreprinderii
satisface definitia activului, se numara leasingul financiar in cadrul carora se considera ca riscurile
si beneficiile aferente resursei economice au fost transferate locatarului ( cel care inchiriaza ).
Evenimente trecute:
evenimentele viitoare si interntiile nu se contabilizeaza;
focalizarea pe evenimente trecute confera informatiei contabile fiabilitate ( face informatia
verificabila )
Beneficiile economice viitoare se refera la capacitatea resursei economice de a genera fluxuri
de trezorerie ( de bani ) in viitor. Aceasta se poate realiza prin:
vanzare directa;
utilizare in procesul de productie;
prin inchiriere;
plasarea ca si garantie intr-un imprumut
Pentru ca o resursa economica sa fie prezentata ca un activ in bilant, ea trebuie sa safisfaca
definitia activelor, dar si doua criterii de recunoastere a activelor:
a) beneficiile economice viitore trebuie sa fie probabile;
b) beneficiile economice trebuie sa fie masurate in mod fiabil;
O resursa economica care satisface definitia activului dar nu satisface cel putin unul din
citerii se numente un activ eventual ( un activ contingent ) catre trebuie divulgat conform IAS 37
( provizioane, active eventuale si datorii eventuale ) daca beneficiul economic este probabil .( exista
un acttiv eventual dar nu il pun in bilant ci in notele explicative ).