Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Transilvania din Braov

Facultatea de tiinte Economice i Administrarea Afacerilor


Program de studii marketing
Proiect
Statistic aplicat n afaceri
Masterand: Racotia Paul
PSMK
Braov, !"#
Cuprins
" $ Anali%a i &revi%iunea evolu iei unui fenomen economico$social

$ Anali%e statistice mi'te ale unor serii teritoriale (ST), care vi%ea%* un anumit
domeniu (sector) de activitate socio$economic*
+ $ Pentru fenomenul economico$social &re%entat in temele " i , s* se reali%e%e
graficul &o%i iei unit* ilor administrativ$teritoriale, la nivelul unui an recent, ,n func ie de
&oten ialul lor de de%voltare-
# $ Anali%a concentr*rii unui indicator totali%ator
. $ Anali%a eficien/ei activit*/ii de e'&ort a unei unit* i administrativ$teritoriale
1 - Analiza i previziunea evolu iei unui fenomen economico-socia l
0a aceasta &ro1lema am studiat evolutia su&rafetei de &aduri regenerate artificial
intre anii !!! 2 !"-
Ta1elul "-" Su&rafata de &aduri regenerate artificial intre anii !!! $ !""
Anii suprafata plantari copaci (hectare)
2000 12701
2001 13539
2002 16448
2003 14772
2004 14100
2005 14389
2006 15533
2007 10716
2008 11244
2009 10962
2010 10106
2011 11499

3in acest gra&4ic se &ot o1serva mici fluctuatii dealungul &erioadei studiate,
&recum si o scadere a im&aduririlor inregistrata in anul !!5- 3u&a acest an are loc o
stagnare a reim&aduririi, in ultimii ani ramanand constant-
Ta1el "-- Modific*ri a1solute ale volumului de reim&adurire din Rom6nia ,ntre anii !!!
7i !""-
modt/00 modt/t-1
0 0
838 838
3747 2909
2071 -1676
1399 -672
1688 289
2832 1144
-1985 -4817
-1457 528
-1739 -282
-2595 -856
-1202 1393
-1202
Modific*rile a1solute a&*rute, fa/* de anul de 1a%* !!! 7i modific*rile a&*rute
fa/* de anul &recedent ,n ca%ul celor " ani anali%a/i, se &ot urm*ri ,n ta1elul &re%entat
mai sus- 8n ceea ce &riveste modificarea cu 1a%a fi'a, se o1serva ca in ultimii ani
volumul im&aduririlor este mai mic decat cel in anul de 1a%a-
Ta1el "-+- 8ndicele , ritmul ca&acit*/ii de im&adurire 7i valoarea a1solut* a
&rocentelor ,n Rom6nia ,ntre anii !!!$!""-
iha/00 ihat/t-1 rha/04 rha/t-1 A t/04 A t/t-1
100% 100% 0 0
107% 107% 7% 7% 127.01 127.01
130% 121% 30% 21% 127.01 135.39
116% 90% 16% -10% 127.01 164.48
111% 95% 11% -5% 127.01 147.72
113% 102% 13% 2% 127.01 141
122% 108% 22% 8% 127.01 143.89
84% 69% -16% -31% 127.01 155.33
89% 105% -11% 5% 127.01 107.16
86% 97% -14% -3% 127.01 112.44
80% 92% -20% -8% 127.01 109.62
91% 114% -9% 14% 127.01 101.06
Se &ot vedea &rocentele cu care s$a modificat volumul im&aduririlor fata de anul
de 1a%a !!! - 9ea mai mare crestere este in anul !! si anume o crestere de +!: a
im&aduririlor com&arativ cu !!!- 0a celalalt &ol se afla anul !"! care inregistrea%a o
scadere de !: fata de anul !!!-
0a modificarile fata de anul anterior cea mai semnificativa scadere este cea din
anul !!5, unde volumul im&aduririlor a sca%ut cu +": fata de anul !!;-
Previzionarea evoluiei volumului de impaduriri pentru anii 2012 si 2013
Ta1elul "-# &revi%ionarea su&rafetei im&adurite &entru anii !" si !"+
Anii suprafata plantari copaci (hectare) ti trend,teo si smed! "! #a!
2000 12701 -11 15100.154 -2399.154 -600.8794 -606.0323 14494.1215
2001 13539 -9 14718.444 -1179.444 771.8304 766.6774 15485.1215
2002 16448 -7 14336.734 2111.266 199.5402 194.3872 14531.1215
2003 14772 -5 13955.024 816.976 7.2500 2.0970 13957.1215
2004 14100 -3 13573.315 526.685 -88.0402 -93.1932 13480.1215
2005 14389 -1 13191.605 1197.395 10.1696 5.0166 13196.6215
2006 15533 1 12809.895 2723.105 1660.3794 1655.2264 14465.1215
2007 10716 3 12428.185 -1712.185 -856.0927 -861.2456 11566.9397
2008 11244 5 12046.476 -802.476 -401.2378 -406.3907 11640.0848
2009 10962 7 11664.766 -702.766 -351.3829 -356.5358 11308.2299
2010 10106 9 11283.056 -1177.056 -588.5280 -593.6809 10689.3750
2011 11499 11 10901.346 597.654 298.8269 293.6740 11195.0201
2012 13 10519.636 10519.6364
2013 15 10137.927 10137.9266
8n urma reali%arii &revi%ionarii in ceea ce &riveste fenomenul de reim&adurire se
&oate am o1tinut "!."< si "!"+5, cifre ce re&re%inta su&rafata de reim&adurire in
4ectare &entru anul !"" res&ectiv !"-

2$ Analiza pe re%iuni a padurilor de conifere din &om'nia (n anul 2010$
Ta1elul -" Paduri de conifere &e regiuni din Romania
Regiuni Total paduri Paduri conifere
ponderea padurilor de
conifere in total paduri
Regiunea NORD-VEST 970.4
309.2 32%
Regiunea CENTRU
1240.3 563.6 45%
Regiunea NORD-EST
1162.1 560.6 48%
Regiunea SUD-EST
515.7 113.2 22%
Regiunea SUD-MUNTENIA
641 124.3 19%
Regiunea VEST
1021.1 149.6 15%
3u&a cum se vede, &onderea &adurilor de conifere in totalul &adurilor din
Romania difera in functie de %ona geografica- Astfel cea mai mare &ondere a &adurilor
de conifere se afla in regiunea =ord$Est- 9om&arativ, cea mai mica &ondere a &adurilor
de conifere in total &aduri este intalnita in regiunea >est-
?raficul -" 3istri1utia &adurilor de conifere din Romania &e regiuni
?raficul - Ponderea &adurilor de conifere &e %one geografice
)erarhizare multicriteriala prin metoda distantelor relative
Pentru &ro1lema ierar4i%rii unui fenomen economic am ales ierar4i%area &e
@udete a salariatilor-
Ta1elul - 8erar4i%area salariatilor &e @udete din Romania
*udete
"alariati/Pop
ulatie+pers,
- din
populati
e 1.-/0
ani
"alariu/a
n%a!at+lei/
an%,
- chelt
an%a!at/a
n%a!ator
Botosani "5++ "" "#A5 .-.
?iurgiu +"+++ ""- ";+;
9onstanta 5+<5A #-. 2101 /
Arad #!<+ #-A "#A .
Si1iu +<<! .-. "+<5 #
Brasov 5!5A! .-. ";<5 -<
9lu@$=a&oca "<"#< 5-5 ".". +
Timisoara "<A!!! <- "#;. +-"
Bucuresti ./0000 44$0 "A#. #-
Ta1elul -+ Rangul final
*udete
"alariati/Pop
ulatie+pers,
- din
populati
e 1.-/0
ani
"alariu/a
n%a!at+lei/
an%,
- chelt
an%a!at/a
n%a!ator
1edia
2eometrica
3istanta
relativa
&an%
final
Botosani !-!"#5 !-#5 !-5!5A !-<";5 !-!!!; !-!!+A A
?iurgiu !-!+; !-."5 !-55A5 !-++++ !-!!!; !-!!+A <
9onstanta !-!A.. !-..!; "-!!!! "-!!!! !-!""A !-!5;; #
Arad !-!#5+ !-..5+ !-;5<5 !-A+++ !-!!+5 !-!#+ ;
Si1iu !-!#.# !-.5+! !-;;#< !-;;;5 !-!!< !-!"AA 5
Brasov !-!A"A !-.5+! !-A!55 !-#A++ !-!!#; !-!<A .
9lu@$=a&oca !-"# !-;. !-5"" !-.!!! !-!"# !-!A!A +
Timisoara !-A< !-;.; !-;<5+ !-.";5 !-!"+. !-!AA!
Bucuresti "-!!!! "-!!!! !-A5A !-5!!! 0$1034 "-!!!! "
Asa cum s$a o1tinut in ta1elul de mai sus rangul " ii revine Bucurestiului, urmat de
Timisoara si 9lu@ =a&oca- 0a &olul o&us se afla @udetele Botosani si ?iurgiu cu rangurile
A, res&ectiv <-
3$ 2raficul pozi iei unit5 ilor administrativ-teritoriale, la nivelul unui an recent, (n
func ie de poten ialul lor de dezvoltare
Ta1elul +-" Potentialul de de%voltare al tarilor
Tara PIB Ritm mediu
Germania 3316000 0.55
Franta 2583000 0.5
Italia 2055000 -0.81
!ania 1410000 1.15
Tur"ia 741900 1.75
P#l#nia 468500 4.92
Bel$ia 465700 0.89
%u&tria 376800 1.35
Gre"ia 305900 2.32
P#rtu$alia 229300 0.3
'e(ia 192200 2.71
R#mania 162600 3.56
)n$aria 129000 -0.43
'r#atia 60590 1.56
8n ta1elul urmator sunt &re%entate &otentialul de de%voltare al tarilor in functie de P8B si
ritmul mediu de crestere al acestora-
Se &oate o1serva ca &rimele tari in functie de P8B, ?ermania si Franta, au un
ritm mediu de crestere mai mic decat media ritmului mediu o1tinuta- Acestea sunt tari
de%voltate- 9elelalte tari in care P8B$ul este mai mic, dar ritmul mediu este mai mare
decat media o1tinuta sunt tari in curs de de%voltare-
4 - Analiza concentr5rii unui indicator totalizator +)ndicele 2ini si cur6a 7orenz,
Ta1elul #-" 8ndicele lui ?ini
cheltuieli totale ale gospodariilor in anul 2010
Cheltuieli totale p anul 2010

Salariai Agricultori

omeri

Pensionari
total gospodarii
2062.95 2722.89 1618.49 1615.92 1685.39
Salariai
2722.89 0.0 1104.4 1107.0 1037.5 3248.9
Agricultori 1618.49 1104.4 0.0 2.6 66.9 1173.9
omeri
1615.92 1107.0 2.6 0.0 69.5 1179.0
Pensionari
1685.39 1037.5 66.9 69.5 0.0 1173.9
6775.6
G! 0.102638515
"ategorii #e gos$o#arii
lei lunar $e $ersoana
3eoarece indicele lui ?ini tinde s&re ! &utem, afirma ca e'ista o concentrare
sla1a a c4eltuielilor &e categorii de gos&odarii-
?raficul #-" 9ur1a 0oren% 2 distri1utia veniturilor &e decile de gos&odarii ale salariatilor
?raficul #- 2 9ur1a 0oren% 2 distri1utia veniturilor &e decile de gos&odarii ale agriculturilor

?raficul #-+$ 9ur1a 0oren% 2 distri1utia veniturilor &e decile de gos&odarii ale somerilor
?raficul #-# 9ur1a 0oren% 2 distri1utia veniturilor &e decilr de gos&odarii ale &ensionarilor
0 - Analiza eficienei activit5ii de e8port a unei unit5 i administrativ-teritoriale
Ta1elul .-" Activitatea de im&ort$e'&ort a 8taliei
Italia ind. *al medii la e+!#rt
(Anii) Export (mil euro) Import (mil euro) Pib (mil euro) Ponderea exporturilor in PIB Ponderea importurilor in PIBIp x Ip (M)
2005 4270000 5032000 23700000 18% 21% 0.1802 0.2123
2006 4637000 5954000 24700000 19% 24% 0.1877 0.2411
2007 5033000 6529000 26000000 19% 25% 0.1936 0.2511
2008 5219000 6620000 26100000 20% 25% 0.2000 0.2536
2009 4495000 4551000 24500000 18% 19% 0.1835 0.1858
2010 5165000 5434000 24500000 21% 22% 0.2108 0.2218
Sume
Ta1elul .- 3iferenta dintre e'&orturi si im&orturi
,! -+. 424540174
,!-/. 181247699.7
,R0 243292475
3eoarece tara studiata reali%ea%a un e'&ort mai mare decat im&ortul &utem s&une ca
diferenta dintre e'&ort si im&ort este &o%itiva-
9i6lio%rafie
BBB-insse-ro

S-ar putea să vă placă și