Sunteți pe pagina 1din 5

1

FIA DISCIPLINEI


1. Date despre program

1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Cretin Partium
1.2 Facultatea Facultatea de tiine socio-umane
1.3 Departamentul Departamentul de german
1.4 Domeniul de studii Limb i literatur
1.5 Ciclul de studii Licen
1.6 Programul de studii/Calificarea Limba i literatura german
/ Liceniat n filologie

2. Date despre disciplin

2.1 Denumirea disciplinei Limba german contemporan (Sintax)
2.2 Titularul activitii de curs Dr. Boszk Gizella
2.3 Titularul activitii de seminar Dr. Boszk Gizella
2.4 Anul de studiu III.
2.5 Semestrul 6.
2.6 Tipul de evaluare examen
2.7 Regimul disciplinei obligatoriu

3. Timpul total estimat

3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 36 din care3.5curs 24 3.6 seminar/laborator 12
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, support de curs, bibliografie i notie 35
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platforme electronice de specialitate i pe teren 15
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 35
Tutoriat 2
Examinri 2
Alte activiti ---
3.7 Total ore studiu individual 87
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Numrul de credite 5

4. Precondiii(acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum
4.2 de competene
2

5. Condiii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfurare a cursului Sal de curs, dotat cu laptop, videoproiector,
legtur la Internet, software adecvat

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului Sal de seminar, dotat cu laptop, videoproiector,
legtur la Internet, software adecvat

6. Competene specifice acumulate

Competene
profesionale
C3. Descrierea sistemului gramatical al limbii germane i utilizarea acestuia n
interaciunea verbal.

Competene
transversale
CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbii germane n deplin concordan cu
etica profesional.
CT2. Relaionarea n echip; comunicarea interpersonal i asumarea de roluri
specifice.
CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continu; ndeplinirea
obiectivelor de formare prin activiti de informare, prin proiecte n echip i prin
participarea la programe instituionale de dezvoltare personal i profesional.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice accumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplineiPrezentarea conceptelor de baz, a structurilor i termenilor sintaxei
descriptive.
Materia va acoperi n general chestiuni legate de propoziie.
Cursul va introduce conceptele de baz, termenii i structurile
sintactice, cu importan deosebit asupra propoziiei.7.2 Obiectivele specifice Studenii se vor familiariza cu structura propoziiilor.
Studenii vor nva cum s conceptualizeze i s utilizeze propoziia
simpl i compus.
Dezvoltarea vocabularului, dezvoltarea cunotinelor gramaticale.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Einleitung curs
2. Subordinative Verbindungen: Subjekt- und
Objektstze
curs
3. Adverbialstze curs
4. Adverbialstze curs
5. Adverbialstze curs
6. Adverbialstze curs
3

7. Adverbialstze curs
8. Adverbialstze curs
9. Adverbialstze curs
10. Adverbialstze curs
11. Adverbialstze curs
12. Attributstze curs
13. Attributstze curs
14. Zusammenfassung curs

8.2 Seminar Metode de predare Observaii
1. Einleitung, Organisatorisches exercitii gramaticale
2. Subordinative Verbindungen: Subjekt- und
Objektstze. Das Korrelat
exercitii gramaticale
3. Adverbialstze: Temporalsatz exercitii gramaticale
4. Instrumentalsatz exercitii gramaticale
5. Proportionalsatz exercitii gramaticale
6. Kausalsatz exercitii gramaticale
7. Konditionalsatz exercitii gramaticale
8. Konzessivsatz exercitii gramaticale
9. Konsekutivsatz exercitii gramaticale
10. Finalsatz exercitii gramaticale
11. Adversativsatz exercitii gramaticale
12. Attributstze: Relativstze exercitii gramaticale
13. Weiterfhrender Nebensatz exercitii gramaticale
14. Zusammenfassung exercitii gramaticale
4

Bibliografie

Duden 1998
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 6. neu bearbeitete Auflage. Mannheim et al.:
Dudenverlag. (Der Duden in 12 Bnden, Bd. 4).

Eisenberg, Peter 1999
Grundri der deutschen Grammatik. Band 2: Der Satz. Stuttgart Weimar: Verlag J. B. Metzler.

Engel, Ulrich 1996
Deutsche Grammatik. 3. korrigierte Auflage. Heidelberg: Julius Groos Verlag.

Helbig, Gerhard Buscha, Joachim 2005
Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fr den Auslnderunterricht. Berlin et. al.: Langenscheidt.

Zifonun, Gisela Hoffmann, Ludger Strecker, Bruno 1997
Grammatik der deutschen Sprache. Berlin, New York: Walter de Gruyter. (Schriften des Instituts fr
deutsche Sprache).


9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociailor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu ceea ce se practic n alte centre universitare din ar i
din strintate.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de
evaluare
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
final
10.4 Curs - corectitudinea si
completitudinea
cunostinelor;
- coerena logic;
- gradul de asimilare a
limbajului de
specialitate;
- criterii ce vizeaza
aspectele atitudinale:
constiinciozitatea,
interesul pentru studiu
individual.
scris 50 %
10.5 Seminar - capacitatea de a opera
cu cunostinele
asimilate;
- capacitatea de aplicare
n practic;
scris 50 %
5

- criterii ce vizeaza
aspectele atitudinale:
constiinciozitatea,
interesul pentru studiu
individual.
10.6 Standard minim de performan
Cunoaterea elementelor fundamentale de teorie, prezentarea curentelor/conceptelor majore, folosirea
adecvat a terminologiei, aplicarea cunotinelor teoretice pe parcursul analizelor lingvistice.

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar
................................

.

Data avizrii n departament Semntura directorului de departament

.. ..