Sunteți pe pagina 1din 23

REGULAMENT din 7 octombrie 2004 privind clasificarea i

ncadrarea prod!selor pentr! constr!c"ii pe ba#a performan"elor


de comportare la foc
$A%&T'LUL &( )ispo#i"ii *enerale
Art+ ,
-,.Prezentul regulament stabilete, potrivit prevederilor art. 6 alin.(2) i ale art. 13 alin.(2),
lit. d) din Hotrrea uvernului nr. /2202004 privind stabilirea !ondi"iilor de introdu!ere pe
pia" a produselor pentru !onstru!"ii, sistemele de !lasi#i!are a produselor pentru !onstru!"ii
pe baza per#orman"elor de !omportare la #o! a a!estora.
-2.Per#orman"ele de !omportare la #o! a produselor pentru !onstru!"ii, de#inite !on#orm
art. 2 alin. (1) lit. $) din Hotrrea uvernului nr. /2202004, in!lud%
a.per#orman"a de rea!"ie la #o! a produselor, &n general'
b.per#orman"a de rezisten" la #o! a unor produse i a unor subansambluri de !onstru!"ii'
c.per#orman"a la #o! e(terior a a!operiurilor)&nvelitorilor de a!operi.
Art+ 2
-,.*istemele de !lasi#i!are prevzute &n prezentul regulament, in!lusiv simbolurile de
!odi#i!are a !laselor, !riteriile de per#orman" a#erente !laselor, valorile !riteriilor
!orespunztoare #ie!rei !lase, pre!um i metodele de determinare a a!estora, sunt identi!e
!u sistemele adoptate &n a!est s!op la nivel european.
-2.+lasi#i!rile prevzute !onstituie !erin"e obligatorii pentru%
a.!lasi#i!area produselor identi#i!ate, de#inite !on#orm art. 3 lit. ,),respe!tiv &n!adrarea lor &n
!lase de rea!"ie la #o!, de rezisten" la #o! i)sau de per#orman" la #o! e(terior, &n vederea
introdu!erii lor pe pia" !u mar!a$ul de !on#ormitate +- apli!at'
b.stabilirea &n reglementrile te.ni!e privind proie!tarea i e(e!u"ia !onstru!"iilor a
nivelurilor de per#orman" pentru satis#a!erea !erin"ei esen"iale /*e!uritate la in!endiu/ !are
pot #i impuse pentru di#erite tipuri i !ategorii de !onstru!"ii de pe teritoriul 0omniei.
$A%&T'LUL &&( Termeni i defini"ii
Art+ 1
1n sensul prezentului regulament, urmtorii termeni de spe!ialitate se de#ines! ast#el%
a.+lase de per#orman" la #o! a produselor 2 -(presii !antitative #ormulate &n termeni de
per#orman" pentru modul de !omportare a produselor la a!"iunea #o!ului, &n !ondi"ii de
utilizare #inal, stru!turate &ntr2o serie de niveluri de per#orman" ale produselor. Prin !lase
de per#orman" la #o! ale produselor se &n"eleg !lase de rea!"ie la #o!, de rezisten" la #o! i
de per#orman" la #o! e(terior.
b.+omponent nesubstan"ial 2 3aterial !are nu !onstituie o parte semni#i!ativ dintr2un
produs neomogen. -ste !onsiderat !omponent nesubstan"ial, un strat !u masa pe unitatea de
supra#a" 4 1,5 ,g)m
2
sau !u grosimea 4 1,5 mm.
6789% :ou sau mai multe straturi nesubstan"iale adia!ente (adi! #r ni!i un !omponent
substan"ial &ntre ele) sunt !onsiderate !a un singur !omponent nesubstan"ial i &mpreun
trebuie s satis#a! !erin"ele apli!abile unui strat !e !onstituie un !omponent nesubstan"ial.
c.+omponent nesubstan"ial e(terior 2 +omponent nesubstan"ial !are pe una din #e"e nu este
a!operit !u un !omponent substan"ial.
d.+omponent nesubstan"ial interior 22 +omponent nesubstan"ial !are este a!operit pe
ambele #e"e !u !el pu"in un !omponent substan"ial.
e.+omponent substan"ial 2 3aterial !are !onstituie o parte semni#i!ativ dintr2un produs
neomogen. -ste !onsiderat !omponent substan"ial, un strat !u masa pe unitatea de
supra#a" ; 1,5 ,g)m
2
sau !u grosimea ; 1,5 mm.
f.+ondi"ii de utilizare #inal 2 -(primare !onven"ional pentru ansamblul !ondi"iilor spe!i#i!e
&n !are un produs urmeaz a #i &n!orporat &ntr2o !onstru!"ie. 9st#el, termenul se re#er la o
utilizare !on!ret a unui produs, &n legtur !u toate aspe!tele !are in#luen"eaz !omportarea
a!elui produs &n di#erite situa"ii de in!endiu. 9spe!tele luate &n !onsidera"ie sunt !antitatea de
produs, orientarea produsului, pozi"ia a!estuia &n raport !u alte produse adia!ente i metoda
de punere &n oper a produsului.
*.:omeniu de apli!are a unei !lasi#i!ri 2 *erie de !ondi"ii de utilizare #inal pentru !are
!lasi#i!area dat este !onsiderat valabil.
2.3aterial 2 *ubstan" uni! de baz sau ameste! uni#orm distribuit de substan"e, de e(
metal, piatr, lemn, beton, vat mineral !u liant uni#orm dispersat, polimeri et!., din !are
este !onstituit un produs.
i.6iveluri de per#orman" la #o! a produselor 2 -(presii !antitative ale modului de !omportare
a produselor la a!"iunea #o!ului, &n !ondi"iile de utilizare #inal, !are se pot re#eri la produs &n
&ntregul su sau la !ara!teristi!i individuale sau !ombina"ii de !ara!teristi!i ale a!estuia.
3.Per#orman" la #o! e(terior 2 -(presie !onven"ional a modului de !omportare a unui
a!operi sau a unei &nvelitori de a!operi pentru situa"ia &n !are, &n !ondi"ii de utilizare #inal,
este e(pus() la un in!endiu din a#ara !onstru!"iei.
4.Produs identi#i!at 2 Produs pentru !onstru!"ii, &n sensul de#ini"iei prevzute la art. 2 alin.
(1) lit. $) din Hotrrea uvernului nr. /2202004, !are provine de la un produ!tor
individualizat, respe!tiv produsul pe !are se apli! e#e!tiv mar!a$ul +-.
l.Produs neomogen 2 Produs !are nu satis#a!e !erin"ele pentru produsul omogen. -ste un
produs realizat din unul sau mai multe !omponente substan"iale i)sau nesubstan"iale.
m.Produs omogen 2 Produs !onstnd dintr2un singur material, avnd densitatea i
!ompozi"ia uni#orme &n &ntregul su.
n.0ea!"ie la #o! 2 +omportare a unui material !are, prin propria sa des!ompunere,
alimenteaz un #o! la !are este e(pus, &n !ondi"ii spe!i#i!ate.
o.0ezisten" la #o! 2 9ptitudine a unui produs de a pstra, pe o durat de timp determinat,
stabilitatea la #o!, etaneitatea la #o!, izolarea termi! impuse i)sau ori!e alt #un!"ie
impus, spe!i#i!ate &ntr2o &n!er!are standardizat de rezisten" la #o!.
p.*erie de produse 2 rup de produse similare pus pe pia" de un produ!tor, !onstnd
din unul sau mai multe tipuri de produse !u per#orman"e di#erite (de e(emplu, o serie de
produse !u grosime i)sau densitate di#erit).
5.*ub#amilie de produse 2 *ubgrup al unei #amilii de produse, !are &nsumeaz produse de
a!eeai natur (de e(emplu panouri pentru pere"i, sau pl!i plane i pro#ilate pentru
a!operiuri) sau avnd o !omportare similar (de e(emplu produse !are se topes! sau se
!ontra!t la ata!ul #l!rii).
r.8ip de produs 2 Produs !ruia &i !orespunde un anumit nivel de per#orman". <n /tip/ poate
a!operi mai multe versiuni ale produsului, !u !ondi"ia !a di#eren"ele dintre versiuni s nu
a#e!teze nivelul de se!uritate !orespunztor per#orman"elor. :e e(emplu, produsele de !ulori
di#erite vor #i, &n mod normal, de a!elai tip.
Art+ 4
-,.8ermenii spe!i#i!i privind !riteriile de per#orman", indi!a"i prin simboluri &n tabelele 12=
din prezentul regulament, pre!um i &n!er!rile relevante re#eritoare la a!estea, trebuie lua"i
&n !onsiderare !on#orm de#ini"iilor i indi!a"iilor !uprinse &n standardele de re#erin"
spe!i#i!ate.
-2.9l"i termeni de spe!ialitate utiliza"i &n prezentul regulament sunt de#ini"i la art. 2 al
Hotrrea uvernului nr. /2202004.
$A%&T'LUL &&&( $lase de performan"6 pentr! comportarea la foc
Art+ 7
+on#orm prevederilor p!t. 2 din ane(a nr. 1 la Hotrrea uvernului nr. /2202004, pentru a
satis#a!e !erin"a esen"ial /*e!uritate la in!endiu/, !onstru!"iile trebuie s #ie proie!tate i
e(e!utate ast#el &n!t, &n !azul izbu!nirii unui in!endiu%
a.stabilitatea elementelor portante ale !onstru!"iei s poat #i estimat pentru o perioad
determinat de timp'
b.apari"ia i propagarea #o!ului i #umului &n interiorul !onstru!"iei s #ie limitate'
c.propagarea in!endiului la !onstru!"iile &nve!inate s #ie limitat'
d.utilizatorii s poat prsi !onstru!"ia sau s poat #i salva"i prin alte mi$loa!e'
e.s #ie luat &n !onsidera"ie se!uritatea e!.ipelor de interven"ie.
Art+ /
-,.Pentru satis#a!erea obie!tivelor de la art. > se stabiles! !erin"e !on!rete pentru
se!uritatea la in!endiu i niveluri de per#orman" ale a!estora, di#eren"iate &n #un!"ie de tipul,
!on#ormarea, destina"ia i amplasarea !onstru!"iilor, pre!um i de disponibilitatea mi$loa!elor
i #or"elor de interven"ie la in!endiu.
-2.+erin"ele i nivelurile admise pentru se!uritatea la in!endiu a di#eritelor !ategorii de
!onstru!"ii se de#ines! prin /6ormativul de se!uritate la in!endiu a !onstru!"iilor/, iar
msurile prin !are se asigur realizarea a!estora se detaliaz &n reglementrile te.ni!e
spe!i#i!e re#eritoare la amplasarea, proie!tarea, e(e!u"ia i &ntre"inerea !onstru!"iilor,
adoptate de 3inisterul 8ransporturilor, +onstru!"iilor i 8urismului, i a !elor re#eritoare la
e(ploatarea !onstru!"iilor, adoptate de autorit"ile !ompetente &n domeniile respe!tive, dup
!az ..
Art+ 7
-,.<nul din prin!ipalele mi$loa!e de limitare a ini"ierii in!endiului i propagrii #o!ului i
#umului &ntr2o in!int ini"ial (sau &ntr2o zon pre!izat) !onst &n redu!erea !ontribu"iei
produselor pentru !onstru!"ii la dezvoltarea unui in!endiu, !ontribu"ia la #o! a produselor #iind
e(primat prin rea!"ia la #o!.
-2.Praguri di#erite ale a!estei limitri pot #i e(primate prin niveluri di#erite ale per#orman"ei
de rea!"ie la #o! a produselor, !are !orespund !laselor de per#orman" pentru rea!"ia la #o! a
produselor pentru !onstru!"ii pre!izate &n !apitolul ?@.
-1.+lasele bazate pe per#orman"a de rea!"ie la #o! a produselor se stabiles! drept !lase
pentru !erin"a esen"ial /*e!uritatea la in!endiu/, prin intermediul lor #iind e(primate
nivelurile la !are se pot situa !erin"ele de per#orman" pentru produsele &n!orporate &n
!onstru!"ii, din pun!t de vedere al se!urit"ii la in!endiu a !onstru!"iei.
Art+ 8
-,.3en"inerea, &n !ondi"ii de in!endiu, a stabilit"ii elementelor portante ale !onstru!"iei pe o
durat determinat este unul din obie!tivele !erin"ei esen"iale, iar praguri di#erite ale a!estei
durate, !orespondente unor !erin"e di#erite pentru se!uritatea la in!endiu, pot #i e(primate
prin niveluri di#erite ale per#orman"ei de rezisten" la #o! a produselor pentru !onstru!"ii
i)sau a unor subansambluri ale !onstru!"iei.
-2.:e#inirea nivelurilor de satis#a!ere a a!estui obie!tiv de se!uritate la in!endiu a
!onstru!"iilor se #a!e pe baza sistemului de !lasi#i!are pentru per#orman"a de rezisten" la #o!
prevzut &n !apitolul @.
Art+ 9
-,.1n legtur !u produsele #olosite la a!operiuri i &nvelitori de a!operi, satis#a!erea
!erin"ei de se!uritate la in!endiu in!lude i !erin"e privind !omportarea a!estor produse
atun!i !nd sunt e(puse la un in!endiu din e(teriorul !onstru!"iei, e(primate prin niveluri
di#erite ale per#orman"ei la #o! e(terior.
-2.*istemul de !lasi#i!are a produselor #olosite la a!operiuri)&nvelitori de a!operi pe baza
per#orman"ei la #o! e(terior este prevzut &n !apitolul @? i &n tabelul =.
Art+ ,0
-,.1n vederea apli!rii mar!a$ului de !on#ormitate +-, prin 0egulamentul privind atestarea
!on#ormit"ii produselor pentru !onstru!"ii, prevzut la art. 21 alin.(>) din Hotrrea
uvernului nr. /2202004, sunt stabilite sistemele de atestare a !on#ormit"ii apli!abile unui
anumit produs sau unei #amilii de produse determinate &n #un!"ie de utilizrile pre!onizate i,
a!olo unde prezint relevan", de nivelurile)!lasele de per#orman" la #o!, &n a!est s!op
re#eririle #!ndu2se, dup !az, la per#orman"a de rea!"ie la #o!, la per#orman"a de rezisten"
la #o! sau la per#orman"a la #o! e(terior.
-2.Pentru apli!area mar!a$ului +- pe un produs identi#i!at trebuie respe!tat sistemul
prevzut pentru nivelul)!lasa de per#orman" &n !are se &n!adreaz produsul respe!tiv.
-1.1n reglementrile te.ni!e men"ionate la art. 6 alin.(2), pentru a e(prima !erin"ele
re#eritoare la se!uritatea la in!endiu a !onstru!"iilor i)sau nivelurile de per#orman" la #o!
impuse produselor pentru a #i utilizate, se vor #olosi numai sistemele de !lasi#i!are prevzute
&n prezentul regulament, putndu2se #olosi, dup !az, numai una, mai multe sau toate !lasele
i nivelurile prevzute de #ie!are sistem.
Art+ ,,
Produsele identi#i!ate vor #i !lasi#i!ate pe baza rezultatelor la &n!er!rile relevante, !on#orm
urmtoarelor prin!ipii%
a.produsul va #i &n!er!at &ntr2o !on#igura"ie reprezentativ, &n !t mai mare msur, pentru
!ondi"iile de utilizare #inal, respe!tndu2se !ondi"iile de &n!er!are indi!ate &n standardul
na"ional !are adopt standardul european de re#erin" pentru &n!er!are, !are este prevzut &n
tabel, i !orespunztor pro!edurii de !lasi#i!are standardizat'
b.la e#e!tuarea &n!er!rii vor #i respe!tate instru!"iunile stabilite de produ!tor pentru #i(area
sau instalarea produsului' da! ast#el de instru!"iuni nu e(ist, produsul va #i &n!er!at &n
!ondi"iile standardizate privind suportul i modul de monta$'
c.un produs !u mai multe !ondi"ii de utilizare #inal va putea #i &n!adrat &n !lase di#erite,
!orespunztor !on#igura"iilor de &n!er!are adoptate (de e(emplu, produs montat pe suport
!ombustibil sau, respe!tiv, in!ombustibil).
Art+ ,2
:atele de #undamentare i domeniul de apli!are ale unei !lasi#i!ri a!ordate trebuie s #ie
&ns!rise, &ntr2o #ormulare su!!int, &n in#orma"iile aso!iate mar!a$ului de !on#ormitate +-,
prevzute la p!t. A.1 din ane(a nr. 3 la Hotrrea uvernului nr. /2202004, i, &ntr2o
#ormulare !omplet, &n raportul de !lasi#i!are.
Art+ ,1
-,.0aportul de !lasi#i!are trebuie s detalieze #undamentarea i rezultatele pro!edurii de
!lasi#i!are i s aib !on"inutul i #ormatul din standardele spe!i#i!e.
-2.0aportul de !lasi#i!are este &nto!mit de un organism re!unos!ut)desemnat)noti#i!at sau,
dup !az, de produ!tor, responsabil pentru e#e!tuarea &n!er!rilor ini"iale de tip potrivit
sistemului de atestare a !on#ormit"ii apli!abil produsului respe!tiv, indi!at &n 0egulamentul
privind atestarea !on#ormit"ii produselor pentru !onstru!"ii.
$A%&T'LUL &:( $lasificarea prod!selor pentr! constr!c"ii pe ba#a
performan"elor de reac"ie la foc
Art+ ,4
-,.9tun!i !nd !ondi"iile de utilizare #inal a unui produs pentru !onstru!"ii sunt ast#el &n!t
produsul !ontribuie la ini"ierea in!endiului i la propagarea #o!ului i #umului &n in!inta ini"ial
sau &n zona &n!on$urtoare, produsul trebuie !lasi#i!at pe baza per#orman"elor sale de rea!"ie
la #o!, potrivit sistemului de !lasi#i!are prezentat &n 8abelele 2, 3 i A.
-2.+lasi#i!area se a!ord unui produs identi#i!at &n rela"ie !u !ondi"iile de utilizare #inal.
Art+ ,7
-,.+riteriile de per#orman" pentru rea!"ia la #o!, respe!tiv parametrii !are des!riu rea!"ia la
#o! a produselor, i simbolizarea lor sunt indi!ate &n 8abelul 1.
-2.1n 8abelul 2 este prezentat sistemul de !lasi#i!are, pe baza per#orman"elor lor de rea!"ie
la #o!, a produselor pentru !onstru!"ii, !u e(!ep"ia pardoselilor i a produselor termoizolante
pentru tubulatur liniar.
-1.1n 8abelul 3 este prezentat sistemul de !lasi#i!are, pe baza per#orman"elor lor de rea!"ie
la #o!, a produselor pentru pardoseli.
-4.1n 8abelul A este prezentat sistemul de !lasi#i!are, pe baza per#orman"elor lor de rea!"ie
la #o!, a produselor termoizolante pentru tubulatur liniar.
Art+ ,/
*istemul de !lasi#i!are &n !lase de rea!"ie la #o! a produselor pentru !onstru!"ii a #ost stabilit
pe baz de &n!er!ri la s!ar redus, !orespunznd unui s!enariu uni! de re#erin" pentru
in!endiu (in!endiu &ntr2o &n!pere).
Art+ ,7
1n !azul &n !are &n!adrrile bazate pe &n!er!rile i !riteriile standardizate indi!ate &n 8abelele
2 i 3 nu sunt ade!vate, se poate re!urge la alte s!enarii de re#erin" (&n!er!ri
reprezentative !e !ara!terizeaz s!enarii prestabilite), &n !adrul unor pro!eduri !e prevd
&n!er!ri alternative.
Art+ ,8
-,.3aterialele i produsele #abri!ate din a!este materiale prevzute &n 9ne(a 1 la prezentul
regulament, "innd seama de nivelul lor s!zut de !ombustibilitate i sub rezerva !ondi"iilor
pre!izate &n 9ne(a 1, sunt !lasi#i!ate #r &n!er!ri preliminare &n !lasele 91 si 91BC, &n sensul
prevederilor din 8abelele 2 i 3 din prezentul regulament.
-2.Dinnd seama de #aptul !, pe baza e(perien"ei a!umulate &n prezent la nivel european,
per#orman"a de rea!"ie la #o! a unor produse pentru !onstru!"ii este su#i!ient de bine
!unos!ut, produsele i)sau materialele indi!ate &n 9ne(a 2 la prezentul regulament vor #i
!lasi#i!ate #r &n!er!ri preliminare, #iind &n!adrate &n !lasele prevzute &n 9ne(a 2, &n sensul
prevederilor din 8abelele 2 i 3 din prezentul regulament.
$A%&T'LUL :( $lasificarea performan"elor de re#isten"6 la foc a
prod!selor pentr! constr!c"ii i a !nor s!bansambl!ri de constr!c"ii
Art+ ,9
+riteriile de per#orman" relevante pentru rezisten"a la #o! sunt indi!ate &n 8abelul >.
Art+ 20
-,.*istemul de !lasi#i!are pentru per#orman"ele de rezisten" la #o! a#erente produselor
pentru !onstru!"ii i unor subansamburi de !onstru!"ii este prezentat &n seria de tabele
&nsumate &n 8abelul 6, dup !um urmeaz%
2 8abel 6.1.1% -lemente portante #r rol de !ompartimentare la #o!'
2 8abele 6.2.126.2.2% -lemente portante !u rol de !ompartimentare la #o!'
2 8abele 6.3.126.3.2% Produse i sisteme pentru prote$area elementelor portante sau a unor
pr"i ale !onstru!"iei'
2 8abele 6.A.1 26.A.11% -lemente neportante sau pr"i de !onstru!"ii i produse pentru
a!estea'
2 8abele 6.>.126.>.2% Produse destinate utilizrii &n sisteme de ventila"ie (!u e(!ep"ia
sistemelor de eva!uare a gazelor #ierbin"i i a #umului)'
2 8abele 6.6.126.6.2% Produse destinate utilizrii &n instala"ii te.ni!e'
2 8abele 6.=.126.=.>% Produse destinate utilizrii &n sisteme de des#umare i eva!uare a
gazelor #ierbin"i.
-2.+lasi#i!area indi!at &n tabelele 6.1.1 2 6.=.> este e(primat &n minute.
$A%&T'LUL :&( $lasificarea performan"ei la foc e;terior a
acoperi!rilor i nvelitorilor de acoperi
Art+ 2,
-,.:eoare!e nu e(ist &n! o metod de &n!er!are uni!, !omplet armonizat, la nivel
european s2a !onvenit !a o solu"ie intermediar pn la adoptarea unei asemenea metode,
!a pentru !lasi#i!area per#orman"ei la #o! e(terior s se ia &n !onsiderare 0aportul +-6 +0
11E=%2551 i toate versiunile ulterioare &mbunt"ite ale a!estuia.
-2.+0 11E=%2551 &n!orporeaz trei metode distin!te de &n!er!are, !are !orespund la s!enarii
di#erite de ris! la in!endiu. 6u e(ist o !orelare &ntre metodele de &n!er!are i de a!eea nu
e(ist o ierar.ie general a!!eptabil la nivel european &ntre !lasi#i!rile a#erente, #ie!are stat
avnd dreptul de a2i alege !ombina"i(a)iile &n!er!are)!las !orespunztoare ris!u(lui)rilor de
in!endiu de pe teritoriul lor i de a2i stabili o ierar.ie na"ional de !lasi#i!are &ntre di#eritele
!ombina"ii &n!er!are)!las.
-1.1n sensul prevederilor alin.(2) i &n apli!area prevederilor art. 15 alin.(3), &n
reglementrile te.ni!e na"ionale spe!i#i!e privind per#orman"a la #o! e(terior a
a!operiurilor)&nvelitorilor de a!operi vor putea #i sele!tate una sau mai multe !ombina"ii
&n!er!are)!las, &n #un!"ie de ris!u(l)rile la in!endiu posibil de luat &n !onsidera"ie pe teritoriul
0omniei. 1n !azul &n !are vor #i sele!tate mai multe !ombina"ii &n!er!are)!las, se va stabili
o ierar.ie na"ional a !lasi#i!rilor a#erente.
Art+ 22
-,.+lasi#i!rile !orespunztoare !elor trei metode de &n!er!are sunt identi#i!ate ast#el%
2 +0 11E=% 2551 &n!er!area 1% F077B(t1), unde t1 G 6umai !orpuri arznde,
2 +0 11E=% 2551 &n!er!area 2% F077B(t2), unde t2 G +orpuri arznde H vnt,
2 +0 11E=% 2551 &n!er!area 3% F077B(t3), unde t3 G +orpuri arznde H vnt H radia"ie.
-2.*istemul de !lasi#i!are pentru per#orman"a la #o! e(terior a a!operiurilor i
&nvelitorilor de a!operi este prezentat &n 8abelul =. *imbolurile utilizate &n tabel au
urmtoarea semni#i!a"ie%
8-% durata !riti! de propagare a #o!ului din e(terior,
8P% durata !riti! de penetrare a #o!ului.
-1.Produsele i)sau materialele din 9ne(a 3, da! sunt #olosite !a &nvelitori pentru a!operi,
se !onsider ! &ndeplines! toate !riteriile pentru /per#orman"a la #o! e(terior/ #r a #i
ne!esare &n!er!ri, !u !ondi"ia s #ie &ndeplinite toate prevederile na"ionale privind
proie!tarea i e(e!u"ia !onstru!"iilor. Potrivit 8abelului =, ast#el de produse)materiale sunt
!onsiderate a #i !lase I077B, #r a #i ne!esare &n!er!ri.
$A%&T'LUL :&&( )ispo#i"ii finale i tran#itorii
Art+ 21
-,.Pentru punerea &n apli!are a prezentului regulament, standardele prevzute &n !uprinsul
su !u indi!ativele de re#erin" europene trebuie &n"elese !a #iind standardele na"ionale
identi!e !u a!estea.
-2.9!este standarde #a! parte din !ategoria standardelor na"ionale prevzute la art. 13 alin.
(2) lit. a) i b) din Hotrrea uvernului /2202004, #iind supuse msurilor prevzute la art.
1> alin. (1) din Hotrrea uvernului /2202004.
Art+ 24
Prevederile prezentului regulament re#eritoare la mar!a$ul +- se apli! i pentru mar!a$ul +*,
&n !ondi"iile stabilite &n !apitolul ?F din Hotrrea uvernului nr. /2202004.
Art+ 27
8abelele nr. 1, 2, 3, A, >, 6 i = i 9ne(ele nr. 1, 2 i 3 #a! parte integrant din prezentul
0egulament.
ANE<A nr+ 0(
,+8abel 1 +0?8-0?? :- P-0B70396DJ P-680< 0-9+D?9 C9 B7+
*imbol :enumire
8
+reterea de temperatur
m
Pierderea de mas
t# :urata de persisten" a #l!rii
P+* Putere !alori#i! superioar
B?09 @iteza de dezvoltare a #o!ului
8H0655* +ldura total dega$at
CB* Propagarea lateral a #l!rilor
*3709 @iteza de emisie a #umului
8*P655* -misia total de #um
Bs Propagarea #l!rii
2+8abel 2 +C9*- :- P-0B70396DJ P0?@?6: 0-9+D?9 C9 B7+ 9 P07:<*-C70 P-680<
+76*80<+D??, +< -F+-PD?9 P90:7*-C?C70 K? 9 P07:<*-C70 8-037?L7C968- P-680<
8<I<C98<0J C?6?90J (M)
+lasa 3etoda(e) de &n!er!are
+riterii de !lasi#i!are
+riterii de baz +riterii suplimentare
91 -6 ?*7 11E2 (
1
)
i
8 4 35N+ i
m 4 >5 O i
t# G 5 (#r #la!r sus"inut)
2
-6 ?*7 1=16 P+* 4 2,5 3P.,g
21
(
1
) i
P+* 4 2,5 3P.,g
21
(
2
) (
2a
) i
P+* 4 1,A 3P.m
22
(
3
) i
P+* 4 2,5 3P.,g
21
(
A
)
2
92 -6 ?*7 11E2 (
1
)
sau
8 4 >5N+ i
m 4 >5 O i
t# 4 25 s
2
-6 ?*7 1=16
i
P+* 4 3,5 3P.,g
21
(
1
) i
P+* 4 A,5 3P.m
22
(
2
) i
P+* 4 A,5 3P.m
22
(
3
)i
P+* 4 3,5 3P.,g
21
(
A
)
2
-6 13E23 (*I?)' B?09 4 125 Q.s
21
si
CB* 4 marginea epruvetei si
8H0655s 4 =,> 3P
-misie de #um (
>
) i
Pi!turi)parti!ule arznde(
6
)
I -6 13E23 (*I?) B?09 4 125 Q.s
21
i -misie de #um (
>
) i
i CB* 4 marginea epruvetei i
8H0677s 4 =,> 3P
Pi!turi)parti!ule arznde(
6
)
-6 ?*7 11R2>22(
E
)
-(punere 2 35 s
Bs 4 1>5 mm &n 65 s
+ -6 13E23 (*I?)
i
B?09 4 2>5 Q.s
21
i
CB* 4 marginea epruvetei i
8H0655s 4 1> 3P
-misie de #um (
>
) i
Pi!turi)parti!ule arznde(
6
)
-6 ?*7 11R2>22(
E
)
-(punere G 35 s
Bs 4 1>5 mm &n 65 s
: -6 13E23 (*I?)
i
B?09 4 =>5 Q.s
21
' -misie de #um (
>
)' i
Pi!turi)parti!ule arznde(
6
)
-6 ?*7 11R2>22(
E
)
-(punere 2 35 s
Bs 4 1>5 mm &n 65 s
- -6 ?*7 11R2>22(
E
)
-(punere G 1> s
Bs 4 1>5 mm &n 25 s Pi!turi)parti!ule arznde(
=
)
B Br per#orman" determinat
(M) 8ratarea anumitor #amilii de produse ("evi, !ondu!te, !abluri, et!.) este &n !urs de
e(aminare la nivel european i poate du!e la modi#i!area prezentului regulament.
M(
1
) Pentru produse omogene i !omponen"i substan"iali ai produselor neomogene.
M(
2
) Pentru ori!e !omponent nesubstan"ial e(terior al produselor neomogene.
M(
2a
) Pentru ori!e !omponent e(terior nesubstan"ial, avnd P+* 4 2,5 3P.m
22
, &n !azul &n !are
produsul &ndeplinete urmtoarele !riterii din -6 13E23 (*I?)% B?09 4 25 Q.*
21
' i CB* 4
marginea epruvetei i 8H0 655s 4 A,5 3P, i s1, i d5.
M(
3
) Pentru ori!e !omponent nesubstan"ial interior al produselor neomogene.
M(
A
) Pentru produs &n ansamblul su.
M(
>
) s1 G *3709 4 35 m
2
.s
21
i 8*P 655s 4 >5 m
2
' s2 G *3709 4 1E5 m
2
.s
22
i 8*P 655s 4
255 m
2
' s3 G ni!i s1 ni!i s2
M(
6
) d5 G #r pi!turi)parti!ule arznde !on#orm -6 13E23 (*I?) &nainte de 655 s' d1 G #r
pi!turi)parti!ule arznde !are persist mai mult de 15 s !on#orm -6 13E23 (*I?) &n 655 s'
d2 G ni!i d5 ni!i d1' 9prinderea .rtiei de #iltru !on#orm -6 ?*7 11R2>22 !lasi#i! &n !lasa d2.
M(
=
) 9!!eptat G nu se aprinde .rtia de #iltru (#r !las)' respins G se aprinde .rtia de
#iltru (!lasa d2)
M(
E
) 1n !azul apli!rii #l!rii pe supra#a" sau a apli!rii pe mu!.ia epruvetei, se "ine seama
de !ondi"iile de utilizare #inal a produsului.
1+8abel 3 +C9*- :- P-0B70396DJ P0?@?6: 0-9+D?9 C9 B7+ 9 P90:7*-C?C70
P-680< +76*80<+D??
+lase 3etoda(e) de &n!er!are
+riterii de !lasi#i!are
+riterii de baz +riterii suplimentare
91BC -6 ?*7 11E2 (
1
)
i
8 4 35N+ i
m 4 >5 O i
t# G 5 (#r #la!r sus"inut)
2
-6 ?*7 1=16 P+* 4 2,5 3P.,g
21
(
1
) i
P+* 4 2,5 3P.,g
21
(
2
) i
P+* 4 1,A 3P.m
22
(
3
) i
P+* 4 2,5 3P.,g
21
(
A
)
2
92BC -6 ?*7 11E2 (
1
)
sau
8 4 >5N+ i
m 4 >5 O i
t# 4 25 s
2
-6 ?*7 1=16
i
P+* 4 3,5 3P.,g
21
(
1
) i
P+* 4 A,5 3P.m
22
(
2
) i
P+* 4 A,5 3P.m
22
(
3
)i
P+* 4 3,5 3P.,g
21
(
A
)
2
-6 ?*7 R23R21 (
>
) Blu( !riti! (
6
) ; E,5 ,Q.m
22
-misie de #um (
=
)
IBC -6 ?*7 R23R21 (
>
)
i
Blu( !riti! (
6
) ; E,5 ,Q.m
22
-misie de #um (
=
)
-6 ?*7 11R2>22 (
E
)
-(punere G 1> s
Bs 4 1>5 mm &n 25 s
+BC -6 ?*7 R23R21 (
>
)
i
Blu( !riti! (
6
) ; A,> ,Q.m
22
-misie de #um (
=
)
-6 ?*7 11R2>22 (
E
)
-(punere G 1> s
Bs 4 1>5 mm &n 25 s
:BC -6 ?*7 R23R21 (
>
)
i
Blu( !riti! (
6
) ; 3,5 ,Q.m
22
-misie de #um (
=
)
-6 ?*7 11R2>22 (
E
)
-(punere 2 1> s
Bs 4 1>5 mm &n 25 s
-BC -6 ?*7 11R2>22 (
E
)
-(punere S 1> s
Bs 4 1>5 mm &n 25 s
BBC Br per#orman" determinat
M(
1
) Pentru produse omogene i !omponentele substan"iale ale produselor neomogene.
M(
2
) Pentru ori!e !omponent nesubstan"ial e(terior al produselor neomogene.
M(
3
) Pentru ori!e !omponent nesubstan"ial interior al produselor neomogene.
M(
A
) Pentru produs &n ansamblul su.
M(
>
) :urata &n!er!rii G 35 minute.
M(
6
) Blu(ul !riti! este de#init !a #iind #lu(ul radiant a !rui valoare este !ea mai s!zut dintre
#lu(ul radiant de la !are #la!ra se stinge sau #lu(ul radiant dup o &n!er!are !u durata de 35
minute.
M(
=
) s1 G #um 4 =>5 O.min' s2 G !nd nu se &n!adreaz &n s1.
M(
E
) +nd #la!ra a!"ioneaz pe supra#a" sau !nd #la!ra a!"ioneaz pe mu!.ia epruvetei,
"innd seama de !ondi"iile de utilizare #inal a produsului.
4+8abel A +C9*- :- P-0B70396DJ P0?@?6: 0-9+D?9 C9 B7+ 9 P07:<*-C70
8-037?L7C968- P-680< 8<I<C98<0J C?6?90J
+lasa 3etod(e) de &n!er!are
+riterii de !lasi#i!are
+riterii de baz +riterii suplimentare
91C -6 ?*7 11E2 (
1
)
i
8 4 35N+ i
m 4 >5 O i
t# G 5 (#r #la!r sus"inut)
2
-6 ?*7 1=16 P+* 4 2,5 3P.,g
21
(
1
) i
P+* 4 2,5 3P.,g
21
(
2
) i
P+* 4 1,A 3P.m
22
(
3
) i
P+* 4 2,5 3P.,g
21
(
A
)
2
92C -6 ?*7 11E2 (
1
)
sau
8 4 >5N+ i
m 4 >5 O i
t# 4 25 s
2
-6 ?*7 1=16
i
P+* 4 3,5 3P.,g
21
(
1
) i
P+* 4 A,5 3P.m
22
(
2
) i
P+* 4 A,5 3P.m
22
(
3
)i
2
P+* 4 3,5 3P.,g
21
(
A
)
-6 13E23 (*I?) B?09 4 2=5 Q.s
21
' i
CB* 4 marginea epruvetei' i
8H0 655s 4 =,> 3P
-misie de #um (
>
)' i
Pi!turi)parti!ule arznde (
6
)
IC -6 13E23 (*I?)'
i
B?09 4 2=5 Q.s
21
' i
CB* 4 marginea epruvetei' i
8H0 655* 4 =,> 3P
-misie de #um (
>
)' i
Pi!turi)parti!ule arznde (
6
)
-6 ?*7 11R2>22 (
E
)%
-(punere G 35 s
B* 4 1>5 mm timp de 65 s
+C -6 13E23 (*I?)'
i
B?09 4 A65 Q.s
21
' i
CB* 4 marginea epruvetei' i
8H0 655s 4 1> 3P
-misie de #um (
>
)' i
Pi!turi)parti!ule arznde (
6
)
-6 ?*7 11R2>22 (
E
)%
-(punere G 35 s
B* 4 1>5 mm timp de 65 s
:C -6 13E23 (*I?)'
i
B?09 4 215 Q.s
21
8H0 655s 4 155 3P
-misie de #um (
>
)' i
Pi!turi)parti!ule arznde (
6
)
-6 ?*7 11R2>22 (
E
)%
-(punere G 35 s
B* 4 1>5 mm timp de 65 s
-C -6 ?*7 11R2>22 (
E
)%
-(punere G 1> s
B* 4 1>5 mm timp de 25 s Pi!turi)parti!ule arznde (
=
)
BC Br per#orman" determinat
-
,
.Pentru produse omogene i !omponen"i substan"iali ai produselor neomogene.
-
2
.Pentru ori!e !omponent nesubstan"ial e(terior al produselor neomogene.
-
1
.Pentru ori!e !omponent nesubstan"ial interior al produselor neomogene.
-
4
.Pentru produs &n &ntregul su.
-
7
.s1 G *3709 4 15> m
2
.s
22
i 8*P 677s 4 2>5 m
2
' s2 G *3709 4 >E5 m
2
.s
22
i 8*P 655s 4
1655 m
2
' s3 G ni!i s1 ni!i s2.
-
/
.d5 G #r pi!turi)parti!ule arznde !on#orm -6 13E23 (*I?) &nainte de 655 s' d1 G #r
pi!turi)parti!ule arznde !are persist mai mult de 15 s !on#orm -6 13E23 (*I?) &n 655 s'
d2 G ni!i d5 ni!i d1' 9prinderea .rtiei de #iltru !on#orm -6 ?*7 11R2>22 !lasi#i! &n !lasa d2.
-
7
.9!!eptat G nu se aprinde .rtia de #iltru (#r !las)' respins G se aprinde .rtia de #iltru
(!lasa d2).
-
8
.1n !ondi"ii de apli!are a #l!rii pe supra#a" i, da! este valabil pentru !ondi"iile de
utilizare #inal a produsului, pe mu!.ia epruvetei.
7+8abel > +0?8-0?? :- P-0B70396DJ P-680< 0-L?*8-6D9 C9 B7+
*imbol +riterii de apre!iere a per#orman"ei
0 +apa!itate portant
- -taneitate la #o!
? ?zolare termi! la #o!
Q 0adia"ie termi!
3 9!"iune me!ani!
+ 1n!.idere automat
* -taneitate la #um
P sau PH +ontinuitate &n alimentarea !u !urent ele!tri! i)sau transmisie de semnal pe durata
in!endiului
0ezisten"a la !ombustie a #uninginei
T +apa!itatea de prote!"ie la #o! a a!operirilor
: :urata de stabilitate la temperatur !onstant
:H :urata de stabilitate la !urba standard temperatur2timp
B Bun!"ionalitatea ventilatoarelor ele!tri!e de #um i gaze #ierbin"i
I Bun!"ionalitatea mi$loa!elor de eva!uare natural a #umului i gazelor #ierbin"i
/+8abel 6 +C9*?B?+90-9 P07:<*-C70 P-680< +76*80<+D?? (398-0?9C- K?
-C-3-68-) P- I9L9 P-0B70396D-C70 :- 0-L?*8-6DJ C9 B7+
/+,+,+-lemente portante #r rol de separare a #o!ului
*e re#er la Pere"i, planee, a!operiuri, grinzi, stlpi, bal!oane, s!ri, pasarele
*tandard(e) -6 13>5122, -6 136>21,2,3,A,>,6' -6 1RR221.2' -6 1RR321.2' -6 1RRA21.2' -6 1RR>21.2' -6
1RR621.2' -6 1RRR21.2
+lasi#i!are%
0 1> 25 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 365
7bserva"ii 2
6.2.1.2 6.2.2. -lemente portante !u rol de separare a #o!ului
/+2+,+U
*e re#er la Pere"i
*tandard(e) -6 13>5122, -6 136>21' -6 1RR221.2' -6 1RR321.2' -6 1RRA21.2' -6 1RR>21.2' -6 1RR621.2'
-6 1RRR21.2
+lasi#i!are%
0- 2 25 35 2 65 R5 125 1E5 2A5 365
0-? 1> 25 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 365
0-?23 2 2 35 2 65 R5 125 1E5 2A5 365
0-Q 2 25 35 2 65 R5 125 1E5 2A5 365
7bserva"ii 2
/+2+2+U
*e re#er la Planee i a!operiuri
*tandard(e) -6 13>5122, -6 136>22' -6 1RR221.2' -6 1RR321.2' -6 1RRA21.2' -6 1RR>21.2' -6 1RRR21.2
+lasi#i!are%
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0- 2 25 35 2 65 R5 125 1E5 2A5 365
0-? 1> 25 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 365
7bserva"ii 2
6.3.1.26.3.2. Produse i sisteme pentru prote$area elementelor portante sau a unor pr"i ale
!onstru!"iei
/+1+,+U
*e re#er la Pla#oane #r rezisten" proprie la #o!
*tandard(e) -6 13>5122, -6 133E121
+lasi#i!are% se e(prim &n a!eiai termeni !a i pentru elementele portante prote$ate
7bserva"ii :a! !erin"ele re#eritoare la #o! /seminatural/ sunt satis#!ute, se adaug simbolul /sn/ la
!lasi#i!are
/+1+2+U
*e re#er la 9!operiri, pla!ri, ten!uieli, !ptueli i e!rane de prote!"ie la #o!
*tandard(e) -6 13>5122, -6 133E122,3,A,>,6,=
+lasi#i!are% se e(prim &n a!eiai termeni !a i pentru elementele portante prote$ate
7bserva"ii 2
6.A.126.A.11. -lemente neportante sau pr"i de !onstru!"ie i produse pentru a!estea
/+4+,+U
*e re#er la Pere"i despr"itori (in!lusiv !ei !are !on"in pr"i neizolate)
*tandard(e) -6 13>5122, -6 136A21, -6 1RR221.2' -6 1RR321.2, -6 1RRA21.2, -6 1RR>21.2' -6 1RR621.2, -6
1RRR21.2
+lasi#i!are%
- 2 25 35 2 65 R5 125 2 2 2
-? 1> 25 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 2
-?23 2 35 2 65 R5 125 1E5 2A5 2
-Q 2 25 35 2 65 R5 125 2 2 2
7bserva"ii 2
/+4+2+U
*e re#er la Pla#oane !are au o rezisten" la #o! intrinse!
*tandard(e) -6 13>5122, -6 136A22
+lasi#i!are%
-? 1> 2 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 2
7bserva"ii
+lasi#i!area se !ompleteaz !u simbolurile /(a b)/, /(b a)/, sau /(a b)/, pentru a
indi!a #aptul ! elementul a #ost &n!er!at i satis#a!e !erin"ele privind e(punerea la #o! de
deasupra, de dedesubt, sau pe ambele pr"i
/+4+1+U
*e re#er la Ba"ade (pere"i !ortin) i pere"i e(teriori (in!lusiv elemente vitrate)
*tandard(e) -6 13>5122, -6 136A23,A,>,6' -6 1RR221.2' -6 1RR321.2, -6 1RRA21.2, -6 1RR>21.2' -6 1RR62
1.2, -6 1RRR21.2
+lasi#i!are%
- 1> 2 35 2 65 R5 125 2 2 2
-? 1> 2 35 2 65 R5 125 2 2 2
-Q 2 25 35 2 65 2 2 2 2 2
7bserva"ii
+lasi#i!area se !ompleteaz !u simbolurile /(i o)/, /(o i)/, sau /(i o)/, pentru a indi!a
#aptul ! elementul a #ost &n!er!at i satis#a!e !erin"ele la o e(punere la #o! numai dinspre interior,
numai dinspre e(terior, sau din ambele pr"i.
Ca nevoie, stabilitatea me!ani! indi! #aptul ! ni!i o !dere a vreunui #ragment de !onstru!"ie nu
este sus!eptibil s provoa!e daune persoanelor pe durata de timp indi!at pentru !lasi#i!area -
sau -?
/+4+4+U
*e re#er la Planee supra&nl"ate (s!ene, tribune)
*tandard(e) -6 13>5122' -6 136626
+lasi#i!are%
0 1> 2 35 2 2 2 2 2 2 2
0- 2 2 35 2 2 2 2 2 22
0-? 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2
7bserva"ii +lasi#i!area se !ompleteaz prin adugarea su#i(ului /#/ pentru a indi!a rezisten"a la un in!endiu &n
dezvoltare sau /r/ pentru a indi!a doar rezisten"a la e(punerea la #o! !u temperatur !onstant.
/+4+7+U
*e re#er la -lemente pentru etanarea tre!erilor i a rosturilor de etanare liniar
*tandard(e) -6 13>5122, -6 136623,A'
+lasi#i!are%
- 1> 2 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 2
-? 1> 25 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 2
7bserva"ii 2
/+4+/+U
*e re#er la <i i alte elemente de prote!"ie a golurilor rezistente la #o! (in!lusiv !ele !on"innd vitra$e i
#eronerie) i dispozitivele lor de &n!.idere
*tandard(e) -6 13>5122, -6 163A21'
+lasi#i!are%
- 1> 25 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 2
-? 1> 25 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 2
-Q 2 25 35 2 65 2 2 2 2 2
7bserva"ii +lasi#i!area ? se !ompleteaz prin adugarea su#i(elor /1/ sau /2/ pentru a indi!a nivelurile
utilizate pentru izola"ia termi!. 9dugarea simbolului /+/ indi! #aptul ! produsul satis#a!e &n
a!elai timp i !riteriul de /&n!.idere automat/ (auto&n!.idere) (!riteriu de a!!eptare sau
respingere) (
1
)
-
,
.+lasi#i!area /+/ poate #i !ompletat !u !i#re de la 5 la >, &n #un!"ie de !ategoria de
utilizare. :etaliile vor #i men"ionate &n spe!i#i!a"iile te.ni!e ale produselor respe!tive
/+4+7+U
*e re#er la <i etane la #um
*tandard(e) -6 13>5122, -6 163A23'
+lasi#i!are% *255 sau *a &n #un!"ie de !ondi"iile de &n!er!are &ndeplinite
7bserva"ii 9dugarea simbolului /+/ indi! #aptul ! produsul satis#a!e &n a!elai timp i !riteriul de /&n!.idere
automat/(auto&n!.idere) (!riteriu de a!!eptare sau respingere) (
1
)
-
,
.+lasi#i!area /+/ poate #i !ompletat !u !i#re de la 5 la >, &n #un!"ie de !ategoria de
utilizare. :etaliile vor #i men"ionate &n spe!i#i!a"iile te.ni!e ale produselor respe!tive
/+4+8+U
*e re#er la Prote!"ia golurilor de tre!ere a benzilor rulante i a sistemelor de transport pe in
*tandard(e) -6 13>5122, -6 13662='
+lasi#i!are%
- 1> 2 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 2
-? 1> 25 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 2
-Q 2 25 35 2 65 2 2 2 2 2
7bserva"ii +lasi#i!area ? se !ompleteaz prin adugarea su#i(elor /1/ sau /2/ pentru a indi!a de#ini"ia utilizat
pentru izola"ie. 7 !lasi#i!are ? trebuie generat &n a!ele !azuri &n !are epruveta de &n!er!at este
!on#igurat !a "eava sau !ondu!t #r evaluarea izola"iei &n!.iderii pentru sistemul !u band
rulant. 9dugarea simbolului /+/ indi! #aptul ! produsul satis#a!e &n a!elai timp i !riteriul de
/&n!.idere automat/(auto&n!.idere) (!riteriu de a!!eptare sau respingere).(
1
)
-
,
.+lasi#i!area /+/ poate #i !ompletat !u !i#re de la 5 la >, &n #un!"ie de !ategoria de
utilizare. :etaliile vor #i men"ionate &n spe!i#i!a"iile te.ni!e ale produselor respe!tive
/+4+9+U
*e re#er la +ondu!te i !anale te.ni!e
*tandard(e) -6 13>5122, -6 13662>'
+lasi#i!are%
- 1> 25 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 2
-? 1> 25 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 2
7bserva"ii
+lasi#i!area se !ompleteaz !u simbolurile /(i o)/, /(o i)/, /(i o)/, pentru a indi!a
#aptul ! elementul a #ost &n!er!at i &ndeplinete !riteriile pentru e(punerea la un #o! dinspre
interior, dinspre e(terior sau dinspre ambele pr"i. 1n plus, simbolurile /ve/ i)sau /.5/ indi! #aptul
! elementul este ade!vat pentru o utilizare verti!al sau orizontal
6.A.15. U
*e re#er la +ouri
*tandard(e) -6 13>5122, -6 13216
+lasi#i!are% Hdistan"a &n milimetri (de e(emplu >5)
7bserva"ii :istan"a nu este ne!esar pentru produsele &n!astrate.
6.A.11. U
*e re#er la Binisa$e pentru pere"i i pla#oane
*tandard(e) -6 13>5122, -6 1A13>
+lasi#i!are%
T1 15
T2 15 35 65
7bserva"ii *u#i(ele /1/ i /2/ indi! !e substraturi, !riterii de !omportare la #o! i reguli de e(tensie sunt
utilizate &n a!east !lasi#i!are.
6.>.126.>.2. Produse destinate utilizrii &n sistemele de ventilare (!u e(!ep"ia sistemelor de
eva!uare a gazelor #ierbin"i i a #umului)
/+7+,+U
*e re#er la +ondu!te de ventilare
*tandard(e) -6 13>5123, -6 136621
+lasi#i!are%
-? 1> 25 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 2
- 2 2 35 2 65 2 2 2 2 2
7bserva"ii
+lasi#i!area se !ompleteaz !u simbolurile /(i o)/, /(o i)/ sau /(i o)/, pentru a indi!a
#aptul ! elementul a #ost &n!er!at i &ndeplinete !riteriile de e(punere la #o! dinspre interior,
dinspre e(terior sau dinspre ambele pr"i. 1n plus, simbolurile /ve/ i)sau /.5/ indi! #aptul !
elementul este ade!vat pentru o utilizare verti!al sau orizontal. 9dugarea simbolului /*/ indi!
#aptul ! este satis#!ut o restri!"ie suplimentar re#eritoare la debitul de tre!ere
/+7+2+U
*e re#er la +lapete
*tandard(e) -6 13>5123, -6 136622
+lasi#i!are%
-? 1> 25 35 A> 65 R5 125 1E5 2A5 2
- 2 2 35 2 65 R5 125 2 2 2
7bserva"ii
+lasi#i!area se !ompleteaz !u simbolurile /(i o)/, /(o i)/ sau /(i o)/, pentru a indi!a
#aptul ! elementul a #ost &n!er!at i &ndeplinete !riteriile de e(punere la #o! dinspre interior,
dinspre e(terior sau dinspre ambele pr"i. 1n plus, simbolurile /ve/ i)sau /.5/ indi! #aptul !
elementul este ade!vat pentru o utilizare verti!al sau orizontal. 9dugarea simbolului /*/ indi!
#aptul ! este satis#!ut o restri!"ie suplimentar re#eritoare la debitul de tre!ere
6.6.126.6.2. Produse destinate utilizrii &n instala"ii te.ni!e
/+/+,+U
*e re#er la +abluri ele!tri!e i din #ibre opti!e i a!!esorii +ondu!te i sisteme de prote!"ie a !ablurilor
&mpotriva #o!ului
*tandard(e) -6 13>5123
+lasi#i!are%
P 1> 2 35 2 65 R5 125 2 2 2
7bserva"ii 2
/+/+2+U
*e re#er la +abluri sau sisteme de !abla$e de diametre mi!i pentru alimentare !u !urent ele!tri! sau pentru
transmiterea semnalului (de un diametru 4 25 mm i !u se!"iunea !ondu!torilor 4 2,> mm
2
)
*tandard(e) -6 13>5123' -6 >5255
+lasi#i!are%
PH 1> 2 35 2 65 R5 125 2 2 2
7bserva"ii 2
6.=.126.=.=. Produse destinate utilizrii &n sisteme de des#umare i de eva!uare a gazelor
#ierbin"i
/+7+,+U
*e re#er la +ondu!te de eva!uare a #umului dintr2un !ompartiment uni!
*tandard(e) -6 13>512A' -6 136321, 2, 3' -6 13662R' -6 121512=
+lasi#i!are% 2
-355 35 65 R5 125
-655 35 65 R5 125
7bserva"ii +lasi#i!area se !ompleteaz !u su#i(ul /uni!/ pentru a indi!a !ompatibilitatea numai pentru
utilizarea &ntr2un !ompartiment uni!.
1n plus, simbolurile /ve/ i)sau /.5/ indi! !ompatibilitatea pentru utilizare pe verti!al i)sau
orizontal.
/*/ indi! un debit de tre!ere mai mi! de > m
3
).)m
2
(8oate !ondu!tele #r 5 !lasi#i!are /*/
trebuie s aib un debit de tre!ere mai mi! de 15 m
3
).)m
2
).
/>55/, /1555/, /1>55/ indi! !ompatibilitatea pentru utilizare pn la a!este valori ale presiunii,
msurat &n ambient.
/+7+2+U
*e re#er la +ondu!te rezistente la #o! de eva!uare a #umului multi!ompartiment
*tandard(e) -6 13>512A' -6 136321, 2, 3' -6 13662E' -6 121512=
+lasi#i!are% 2
-? 35 65 R5 125
7bserva"ii +lasi#i!area se !ompleteaz !u su#i(ul /mul"i/ pentru a indi!a !ompatibilitatea pentru utilizare
multi!ompartiment (pozi"ionare &n mai multe !ompartimente).
1n plus, simbolurile /ve/ i)sau /.5/ indi! !ompatibilitatea pentru utilizare pe verti!al i)sau
orizontal.
/*/ indi! un debit de tre!ere mai mi! de > m
3
).)m
2
(8oate !ondu!tele #r 5 !lasi#i!are /*/
trebuie s aib un debit de tre!ere mai mi! de 15 m
3
).)m
2
).
/>55/, /1555/, /1>55/ indi! !ompatibilitatea pentru utilizare pn la a!este valori ale presiunii,
msurat &n ambient.
/+7+1+U
*e re#er la +lapete de eva!uare a #umului dintr2un !ompartiment uni!
*tandard(e) -6 13>512A' -6 136321, 3' -6 13662R, 15' -6 121512E
+lasi#i!are' 2
-355 35 65 R5 125
-655 35 65 R5 125
7bserva"ii +lasi#i!area se !ompleteaz !u su#i(ul /uni!/ pentru a indi!a !ompatibilitatea numai pentru
utilizarea &ntr2un !ompartiment uni!.
/H78 A55)35/ (temperatur de #un!"ionare ridi!at) arat ! !lapeta este !apabil s #ie des!.is
sau &n!.is timp de 35 de minute &n !ondi"ii de temperatur sub A55N+ (se utilizeaz numai !u
!lasi#i!area -655).
/ved/, veV/, /vedV/ i)sau /.od/, /.oV/, /.odV/ indi! !ompatibilitatea pentru utilizare pe verti!al i)sau
orizontal, &mpreun !u monta$ul &ntr2o !ondu!t sau pe perete sau, respe!tiv, &n ambele moduri.
/*/ indi! un debit de tre!ere mai mi! de 255 m
3
).)m
2
. 8oate !lapetele #r o !lasi#i!are /*/
trebuie s aib un debit de tre!ere mai mi! de 365 m
3
).)m
2
. 8oate !lapetele !u mai pu"in de 255
m
3
).)m
2
se !onsider la a!east valoare, toate !lapetele avnd &ntre 255 m
3
).)m
2
i 365 m
3
).)m
2

se !onsider la valoarea 365 m
3
).)m
2
. :ebitele de tre!ere sunt att la temperatura ambientului
!t i la temperaturi ridi!ate.
/>55/, /1555/, /1>55/ indi! !ompatibilitatea pentru utilizare pn la a!este valori ale presiunii,
msurat &n ambient.
/99/ sau /39/ indi! a!tivarea automat sau a!tivarea manual.
/i o/, /i o/, /i o/ indi! #aptul ! !riteriul de per#orman" este &ndeplinit dinspre
interior spre e(terior, dinspre e(terior spre interior sau, respe!tiv, &n ambele sensuri.
/+355/, /+15555/, /+mod/ arat !ompatibilitatea !lapetei pentru utilizare &n sisteme de eva!uare a
#umului, &n sisteme !ombinate de eva!uare a #umului i de ventilare i !limatizare, sau, respe!tiv,
&n !lapete modulare utilizate &n sisteme !ombinate de eva!uare a #umului i de ventilare i
!limatizare.
/+7+4+U
*e re#er la +lapete rezistente la #o! de eva!uare a #umului multi!ompartiment
*tandard(e) -6 13>512A' -6 136321, 2, 3' -6 136622, E, 15' -6 121512E
+lasi#i!are% 2
-? 35 65 R5 125
- 35 65 R5 125
7bserva"ii +lasi#i!area se !ompleteaz !u su#i(ul /mul"i/ pentru a indi!a !ompatibilitatea pentru utilizare
multi!ompartiment (pozi"ionare &n mai multe !ompartimente).
/H78 A55)35/ (temperatur de #un!"ionare ridi!at) arat ! !lapeta este !apabil s #ie des!.is
sau &n!.is timp de 35 de minute &n !ondi"ii de temperatur sub A55 +.
/ved/, /veV/, /vedV/ i)sau /.od/, /.oV/, /.odV/ indi! !ompatibilitatea pentru utilizare pe verti!al
i)sau orizontal, &mpreun !u monta$ul &ntr2o !ondu!t sau pe perete sau, respe!tiv, &n ambele
moduri.
/*/ indi! un debit de tre!ere mai mi! de 255 m
3
).)m
2
. 8oate !lapetele #r 5 !lasi#i!are /*/
trebuie s aib un debit de tre!ere mai mi! de 365 m
3
).)m
2
. 8oate !lapetele !u mai pu"in de 255
m
3
).)m
2
se !onsider la a!east valoare, toate !lapetele avnd &ntre 255 m
3
).)m
2
i 365 m
3
).)m
2

se !onsider la valoarea 365 m
3
).)m
2
. :ebitele de tre!ere sunt att la temperatura ambientului
!t i la temperaturi ridi!ate.
/>55/, /1555/, /1>55/ indi! !ompatibilitatea pentru utilizare pn la a!este valori ale presiunii,
msurat &n ambient.
/99/ sau /39/ indi! a!tivarea automat sau a!tivarea manual.
/i 5/, /i 5/, /i 5/ indi! #aptul ! !riteriul de per#orman" este &ndeplinit dinspre
interior spre e(terior, dinspre e(terior spre interior sau, respe!tiv, &n ambele sensuri.
/+355/ /;+15555/, /+mod/ arat !ompatibilitatea !lapetei pentru utilizare &n sisteme de eva!uare a
#umului, &n sisteme !ombinate de eva!uare a #umului i de ventilare i !limatizare, sau, respe!tiv,
&n !lapete modulare utilizate &n sisteme !ombinate de eva!uare a #umului i de ventilare i
!limatizare.
/+7+7+U
*e re#er la -!rane !ontra #umului
*tandard(e) -6 13>512A' -6 136321, 2' -6 1215121
+lasi#i!are% :
:655 35 65 R5 125 9
:H 35 65 R5 125 9
7bserva"ii /9/ poate #i ori!e timp peste 125 minute.
/+7+/+U
*e re#er la @entilatoare ele!tri!e pentru eva!uarea #umului i gazelor #ierbin"i, &mbinri de !one(iune
*tandard(e) -6 13>512A' -6 136321' -6 1215123' ?*7 E3A21
+lasi#i!are% B
B255 125
B355 65
BA55 R5 125
B655 65
BEA2 35
7bserva"ii
/+7+7+U
*e re#er la 3i$loa!e de eva!uare natural a #umului i gazelor #ierbin"i
*tandard(e) -6 13>512A' -6 136321' -6 1215122
+lasi#i!are% I
I355 35
I655 35
I
35
7bserva"ii
indi! !ondi"iile de e(punere (temperatura).
7+8abel = +C9*- :- P-0B70396DJ C9 B7+ -F8-0?70 P-680<
9+7P-0?K<0?)16@-C?870? :- 9+7P-0?K
3etoda de
&n!er!are
+lasa +riterii de !lasi#i!are
+0 11E=%2551
&n!er!area 1
I077B(t1) 8rebuie satis#!ute toate !ondi"iile urmtoare%
2 propagarea as!endent a #o!ului la interior i e(terior 4 5,=55 m,
2 propagarea des!endent a #o!ului la interior i e(terior 4 5,655 m,
2 lungimea ars ma(im la interior i e(terior 4 5,E55 m,
2 #r !deri de material arznd (pi!turi sau #ragmente) de la partea e(pus,
2 #r ptrunderea de parti!ule arznde)in!andes!ente prin a!operi,
2 ni!i o uni! strpungere !u aria supra#e"ei ;2,> ( 15
23
m
2
,
2 suma tuturor ariilor supra#e"elor strpungerilor 4 A,> ( 15
23
m
2
,
2 propagarea lateral a #o!ului s nu ating mu!.iile zonei de msurare,
2 #r ardere in!andes!ent intern,
2 raza ma(im de propagare a #o!ului pe a!operiuri /orizontale/, la interior i
e(terior, 4 5,255 m.
B077B(t1) Br per#orman" determinat
+0 11E=%2551
&n!er!area 2
I077B(t2) Pentru ambele serii de &n!er!ri la viteza vntului de 2 m)s i A m)s%
2 lungimea medie termodegradat a &nvelitorii de a!operi i a substratului 4
5,>>5 m,
2 lungimea ma(im termodegradat a &nvelitorii de a!operi i a substratului 4
5,E55 m,
B077B(t2) Br per#orman" determinat
+0 11E=% 2551
&n!er!area 3
I077B(t3) 8t ; 35 min i 8p ; 35 min
+077B(t3) 8t ; 15 min i 8p ; 1> min
:077B(t3) 8p ; > min
B077B(t3) Br per#orman" determinat
6ot% 6umrul de !lase este &n! sub revizie i va #i amendat imediat !e in#orma"iile
ne!esare vor #i disponibile.
ANE<A ,( %rod!se pentr! constr!c"ii ncadrate n clasele de
reac"ie la foc A, si A,
=L
> prev6#!te n Tabelele 2 i 1 din
re*!lament> f6r6 s6 fie necesar6 ncercarea lor
-,.+ondi"ii generale
,+Pentru a #i !onsiderate &n !lasele 91 i 91BC #r a #i &n!er!ate, produsele trebuie s #ie
realizate numai din unul sau mai multe dintre materialele pre!izate &n tabelul de mai $os.
Produsele realizate prin lipirea unuia sau a mai multora din materialele pre!izate &mpreun,
vor #i !onsiderate &n !lasele 91 i 9?#l #r a #i &n!er!ate, !u !ondi"ia !a materialul de lipire s
nu depeas! 5,1O &n greutate sau volum (se ia &n !onsiderare valoarea !are este mai
stri!t).
2+Produsele sub #orm de panouri (de e(emplu materiale izolante) !u unul sau mai multe
straturi organi!e, sau produse !are !on"in materiale organi!e !are nu sunt distribuite omogen
(!u e(!ep"ia materialului de lipire), sunt e(!luse din list.
1+Produsele realizate prin a!operirea unuia din materialele pre!izate !u un strat anorgani!
(de e(emplu produse a!operite !u metal) pot #i, de asemenea, !onsiderate &n !lasele 91 i
91#l #r a #i &n!er!ate.
4+6i!i unul dintre materialele prezentate &n tabel nu se admite s !on"in mai mult de
1,5 O &n greutate sau volum (se ia &n !onsiderare valoarea !are este mai stri!t) de material
organi! uni#orm distribuit.
3aterial 6ote
9rgil e(pandat
Perlit e(pandat
@ermi!ulit e(pandat
@ata mineral
*ti!la !elulara
Ieton ?n!lude beton turnat monolit i produse pre#abri!ate din beton armat
i beton pre!omprimat
Ieton !u agregate (agregate minerale grele i
uoare, e(!luznd &n totalitate izolarea termi!)
Poate !on"ine adaosuri i aditivi (de e(. PB92!enu), pigmen"i sau
alte materiale. ?n!lude agregate pre#abri!ate.
Produse de beton !elular auto!lavizat Produse ob"inute din lian"i .idrauli!i, !um este !imentul i)sau varul,
!ombinate !u materiale #ine (material sili!ios, PB92!enu, zgura de
#urnal) i materiale !e !reeaz porozitatea produsului (de spumare).
?n!lude produse pre#abri!ate.
+iment !u #ibre (Bibro!iment)
+iment
@ar
Lgur de #urnal) !enu zburtoare PB9
(G pulverized #lW as.)

9gregate minerale
Bier, o"el i o"el ino(idabil 6u sub #orm de parti!ule #ine
+upru i alia$e de !upru 6u sub #orm de parti!ule #ine
Lin! i alia$e de zin! 6u sub #orm de parti!ule #ine
9luminiu i alia$e de aluminiu 6u sub #orm de parti!ule #ine
Plumb 6u sub #orm de parti!ule #ine
?psos i mortare pe baz de ipsos Pot !on"ine aditivi, materiale de adaos (&ntrzietori, umpluturi, #ilere,
#ibre, pigmen"i, var .idratat, agen"i de re"inere a aerului i apei i
plasti#ian"i), agregate grele (de e(. nisip natural sau de !on!asare)
sau agregate uoare (de e(. perlit sau vermi!ulit)
3ortar !u lian"i anorgani!i 3ortare pentru ten!uieli)#inisa$e, mortare pentru ape de pardoseal
i mortare de zidrie pe baz de unul sau mai mul"i lian"i anorgani!i,
de e(. !iment, var, !iment pentru zidrii i ipsos
Produse din argil Produse realizate din argil sau alte materiale argiloase, !u sau #r
nisip, adaos !ombustibil sau al"i aditivi. ?n!lude !rmizi, "igle,
pavele i produse din argil re#ra!tar (de e(emplu !ptueli pentru
!ouri de #um)
Produse din sili!at de !al!iu Produse realizate dintr2un ameste! de var i materiale sili!ioase
naturale (nisip, pietri sau ro!i sili!ioase sau ameste!uri din
a!estea). Pot !on"ine pigmen"i !oloran"i
Pietre naturale i produse din ardezie Produse prelu!rate sau neprelu!rate ob"inute din piatr natural
(ro!i magmati!e, sedimentare sau metamor#i!e) sau ardezie
Produse din ipsos +uprinde blo!uri sau alte produse din sul#at de !al!iu i ap, !are pot
!on"ine #ibre, #ilere, agregate i al"i aditivi i pot #i !olorate !u
pigmen"i
3ozai! ?n!lude pl!i mozai!ate din beton pre#abri!at i pardoseli din mozai!
turnat pe lo!
*ti!l ?n!lude sti!l tratat termi!, sti!l tratat !.imi!, sti!l laminat i
#ibre de sti!l
@itro!erami! +erami! vitri#iat !onstnd din sti!l &n #az !ristalin i sti!l &n
#az rezidual2vitroas
+erami! ?n!lude produse din pulberi presate i produse e(trudate, glazurate
sau neglazurate
ANE<A 2( %rod!se i0sa! materiale pentr! constr!c"ii>
ncadrate n clase de performan"6 privind reac"ia la foc> f6r6 a fi
nevoie s6 fie ncercate
,+8abel 221 +lase de per#orman" de rea!"ie la #o! pentru panouri pe baz de lemn (
1
)
Produse din panouri pe baz de
lemn (
2
)
*tandardul
european de
re#erin" pentru
produs
:ensitatea
minim
(,g)m
3
)
rosimea
minim
(mm)
+lase (
3
)
(!u e(!ep"ia
pardoselilor)
+lase (
A
)
Pardoseli
Pl!i din a!.ii de lemn -6 312 655 R :2s2, d5 :BC2s1
Pl!i dure din #ibre de lemn -6 62222 R55 6 :2s2, d5 :BC2s1
Pl!i din #ibre de lemn, de medie
densitate
-6 62223
655 R :2s2, d5 :#l2 s1
A55 R -, admis -#l
Pl!i moi din #ibre de lemn -6 6222A 2>5 R -, admis -#l
Pl!i din #ibre de lemn, 3:B(
>
) -6 6222> 655 R :2s2, d5 :#l2 s1
Pl!i din a!.ii de lemn liate !u
!iment(
6
)
-6 63A22 1555 15 I2sl, d5 I#l2 s1
Pl!i 7*I(
=
) -6 355 655 R :2s2, d5 :BC2s1
Pla!a$ -6 636 A55 R :2s2, d5 :BC2s1
Panouri din lemn masiv -6 133>3 A55 12 :2s2, d5 :BC2s1
-
,
.-6 13RE6
-
2
.Panouri pe baz de lemn montate #r priz de aer dire!t pe produse din !lasa 91 sau 922
s1, d5 !u densitatea de minimum 15 ,g)m
3
sau pe produse !el pu"in din !lasa :2s2, d5 !u
densitatea de minimum A55 ,g)m
3
.
-
1
.+lase prevzute &n 8abelul 2 din prezentul regulament.
-
4
.+lase prevzute &n 8abelul 3 din prezentul regulament.
-
7
.Pl!i din #ibre de lemn pro!esate us!at.
-
/
.+on"inut de !iment de !el pu"in de =>O din mas.
-
7
.Pla! !u uvi"e de #ibre orientate.
2+8abel 222 +lase de per#orman" de rea!"ie la #o! pentru pl!i de ipsos
Pl!i de ipsos
rosimea
nominal a
pl!ii
(mm)
3iezul de ipsos
rama$ul .rtiei
(
1
)
(g)m
2
)
+lase (
2
)
(!u e(!ep"ia
pardoselilor)
:ensitatea
(,g)m
3
)
+lasa de rea!"ie
la #o!
1n !on#ormitate !u -6 >25 (!u ; R,> ; 655 91 4 225 922s1, d5
e(!ep"ia pl!ilor per#orate) ; 12,> ; E55 ; 225 4 355 I2s1, d5
M(
1
) :eterminat !on#orm -6 ?*7 >36 i !u mai pu"in de >O !on"inut de aditiv organi!.
M(
2
) +lase prevzute &n 8abelul 2 din prezentul regulament.
6ot% +ondi"ii de utilizare #inal
Pl!ile de ipsos trebuie montate i #i(ate utiliznd una din urmtoarele dou metode%
-a.Bi(ate me!ani! de o substm!tur de reazem
Pl!ile, sau (&n !azul sistemelor multi2strat) !el pu"in stratul de pl!i e(terior, sunt #i(at(e)
me!ani! de o substru!tur metali! (realizat din !omponentele detaliate &n -6 1A1R>) sau
de o substru!tur din lemn masiv (&n !on#ormitate !u -6 336 i -6@ 1RR>2>).
:a! substru!tur !on"ine elementele de reazem numai &ntr2o dire!"ie, distan"a ma(im
dintre reazeme nu trebuie s depeas! o dimensiune egal !u de >5 de ori grosimea
pl!ilor. :a! substru!tur !on"ine elementele de reazem pe dou dire!"ii, distan"a ma(im
pe #ie!are dire!"ie nu trebuie s depeas! o dimensiune egal !u de 155 de ori grosimea
pl!ilor.
3i$loa!ele de #i(are me!ani! trebuie s #ie uruburi sau !uie, !are trebuie #i(ate &n
substru!tur prin grosimea pl!ilor, &n pun!te situate la nu mai mult de 355 mm msura"i de2
lungul #ie!rui reazem.
8oate rosturile dintre pl!ile alturate trebuie s #ie !omplet umplute !u !ompoundul de rost
spe!i#i!at &n -6 13R63.
+avitatea #ormat de substru!tur &n spatele pl!ilor poate rmne !a atare sau poate #i
umplut !u un material izolant !u o per#orman" de rea!"ie la #o! de !el pu"in !lasa 922s1,
d5.
-b.Bi(ate dire!t sau lipite pe un substrat solid (sistem de !ptuire us!at)
Pl!ile trebuie #i(ate dire!t pe un substrat solid !u o per#orman" de rea!"ie la #o! de !el
pu"in !lasa 922s1, d5.
Pl!ile pot #i #i(ate #olosind uruburi sau !uie introduse prin grosimea pl!ilor &n substratul
solid sau pot #i lipite dis!ontinuu de substrat utiliznd /stropi/ de !ompound adeziv pe baz
de ipsos. 1n ambele !azuri, uruburile sau !uiele de #i(are sau /stropii/ de adeziv vor #i
pozi"iona"i &n !entre situate la ma(imum 655 mm pe verti!al i orizontal.
8oate rosturile dintre pl!ile alturate trebuie s #ie !omplet umplute !u !ompoundul de rost
spe!i#i!at &n -6 13R63.
1+8abel 223 +lase de per#orman" de rea!"ie ?a #o! pentru panouri laminate de presiune
&nalt de!orative
Panouri laminate de presiune
&nalt de!orative (
1
)
:etalii privind produsul
:ensitatea minim
(,g)m
3
)
rosimea total
minim
(mm)
+lase (
2
)
(!u e(!ep"ia
pardoselilor)
Panouri laminate de presiune
&nalt !ompa!te neigni#ugate,
pentru utilizri la interior(
3
)
Caminate de presiune &nalt
!ompa!te !orespunztoare
tipului +* din -6 A3E2A
13>5 6 :2s2, d5
Panouri laminate de presiune
&nalt !ompozite
neigni#ugate, !u substraturi
pe baz de lemn, pentru
utilizri la interior (
3
)
Panouri !ompozite !ompuse
din laminate de presiune
&nalt neigni#ugate,
!orespunztoare !erin"elor
-6 A3E23, lipite !u adeziv
pe ambele #e"e ale unui
miez pe baz de lemn
neigni#ugat !u grosimea
minim de 12 mm, &n
!on#ormitate !u -6 13RE6,
utiliznd adeziv P@9! sau
un adeziv termorigid &n
!antitate de 65 pn la 125
g)m
2
:ensitatea minim a
miezului pe baz de
lemn 655
:ensitatea minim a
laminatelor de
presiune &nalt 13>5
12 mm miez pe
baz de lemn !u
laminat de presiune
&nalt ; 5,> mm
lipit pe ambele #e"e
:2s2, d5
-
,
.Bie #i(at dire!t (adi!, #r priz de aer) de un material avnd o rea!"ie la #o! de 922s1, d5
sau mai bun i o densitate de !el pu"in 655 ,g)m
3
, #ie montat pe un !adru suport de lemn
sau metal, !u o priz de aer neventilat (adi!, gol des!.is la partea superioar) de !el pu"in
35 mm, #a"a !ealalt a !avit"ii ast#el #ormate avnd o !lasi#i!are la #o! de 922s1, d5 sau mai
bun.
-
2
.+lase prevzute &n 8abelul 2 din prezentul regulament.
-
1
.1n !on#ormitate !u standardul -uropean -6 A3E2=.
4+8abel 22A +lase de per#orman" de rea!"ie la #o! pentru produse din lemn masiv
pentru stru!turi (
1
)
:etalii privind produsul
:ensitatea medie
minim (
3
)
(,g)m
3
)
rosimea total
minim
(mm)
+lase (
2
)
(!u e(!ep"ia
pardoselilor)
Cemn masiv pentru
stru!turi
Cemn masiv !lasat vizual sau me!ani! !u
se!"iune transversal re!tangular, debitat
prin tiere !u #ierstrul, nivelare !u
rindeaua sau prin alte metode sau !u
se!"iune transversal rotund
3>5 22 :2s2, d5
-
,
.*e apli! la toate spe!iile a!operite de standarde de produs.
-
2
.+lase prevzute &n 8abelul 2 din prezentul regulament.
-
1
.+ondi"ionare !on#orm -6 1323E.
ANE<A 1( %rod!se pentr! constr!c"ii folosite ca nvelitori de
acoperi> ncadrate n clase de performan"6 la foc e;terior f6r6 a
fi nevoie s6 fie ncercate
-,.+ondi"ii generale
,+8ermenul &nvelitoare pentru a!operi este utilizat pentru a des!rie produsul !are !onstituie
stratul superior al ansamblului a!operiului.
2+Prezentele prevederi se re#er la per#orman"a &nvelitorilor pentru a!operi !nd sunt
e(puse la un in!endiu din a#ar, men"ionat sub denumirea /per#orman" la #o! e(terior/.
1++riteriile legate de rea!"ia la un in!endiu din e(terior a &nvelitorilor pentru a!operi, pe !are
produsele)materialele din tabelul urmtor se !onsider ! sunt !apabile s le satis#a! #r a
#i ne!esar s #ie &n!er!ate, sub rezerva unei proie!tri i e(e!u"ii !ore!te a ansamblului
a!operiului, sunt% ptrunderea #o!ului, propagarea #o!ului pe supra#a"a e(terioar a
a!operiului sau &n ansamblul a!operiului prin materialul din !are este al!tuit i #ormarea
de pi!turi sau parti!ule arznde.
4+Produsele pentru !onstru!"ii #olosite !a &nvelitori de a!operi men"ionate &n tabelul de mai
$os trebuie s #ie !on#orme !u spe!i#i!a"ia te.ni! relevant, potrivit prevederilor art. = alin.
(3) din Hotrrea uvernului nr. /2202004.
7+Produsele pentru !onstru!"ii #olosite !a &nvelitori de a!operi men"ionate &n tabel trebuie
utilizate !on#orm prevederilor din reglementrile te.ni!e na"ionale re#eritoare la proie!tarea
i e(e!u"ia !onstru!"iilor &n 0omnia, &n spe!ial a !elor re#eritoare la !omponen"a i
per#orman"ele de rea!"ie la #o! ale straturilor adia!ente i ale altor produse din ansamblul
a!operiului.
/+?ntrodu!erea pe pia" i utilizarea produselor)materialelor men"ionate mai $os, #r
&n!er!ri prealabile i pentru !ondi"ii spe!i#i!e mai pu"in severe de!t !ele prevzute &n tabel,
pot #i a!!eptate, dup !az, prin reglementrile te.ni!e prevzute la art. 6 alin.(2).
Produs) material #olosit !a &nvelitoare pentru a!operi +ondi"ii spe!i#i!e
9rdezie% ardezie natural, pl!i 0spund prevederilor din 9ne(a 1
Digle% pl!i sau "igle din beton, tera!ot, !erami! sau 0spund prevederilor din 9ne(a 1
o"el 7ri!e a!operire e(terioar trebuie s #ie anorgani! sau s aib
un P+* 4 A,5 3P)m
2
sau o mas 4 255 g)m
2
+iment armat !u #ibre (#ibro!iment)%
2 #oi plane i pro#ilate
2 ardezii
0spund prevederilor din 9ne(a 1 sau au un P+* 4 3,5 3P),g
Boi metali!e pro#ilate%% aluminiu, alia$e de aluminiu,
!upru, alia$e de !upru, zin!, alia$e de zin!, o"el
nea!operit, o"el ino(idabil, o"el galvanizat, o"el
prea!operit !ontinuu, o"el emailat
rosime ; 5,A mm
7ri!e a!operire e(terioar trebuie s #ie anorgani! sau s aib
un P+* 4 A,5 3P)m
2
sau o mas 4 255 g)m
2
Boi metali!e plane% aluminiu, alia$e de aluminiu,
!upru, alia$e de !upru, zin!, alia$e de zin!, o"el
nea!operit, o"el ino(idabil, o"el galvanizat, o"el
prea!operit !ontinuu, o"el emailat
rosime ; 5,A mm
7ri!e a!operire e(terioar trebuie s #ie anorgani! sau s aib
un P+* 4 A,5 3P)m
2
sau o mas 4 255 g)m
2
Produse pentru &nvelitori destinate s #ie a!operite
!omplet &n !ondi"iile unei utilizri normale la
a!operiuri de tip teras (de !tre materialele
anorgani!e de a!operire enumerate alturat)
Pietri &n vra! &mprtiat !u o grosime de !el pu"in >5 mm sau o
mas ; E5 ,g)m
2
(granulometria ma(im a agregatului% 32
mm, minima% A mm)
Kap din mortar de !iment !u o grosime de !el pu"in 35 mm
Piatr spart re!ompus (re!onstituit) sau dale minerale !u
grosimea de !el pu"in A5 mm
Publi!at &n 3onitorul 7#i!ial !u numrul R5 din data de 2= ianuarie 255>