Sunteți pe pagina 1din 31

2222222222222222222222222222

Redactor: Mihaela Sofrone


Graca: Mihaela Sofrone
Tehnoredactare: Mihaela Sofrone
Corectur: Lavinia Goran
Director: Iacob Pop
Adresa redaciei:
Revista Echipa PRIKI
Editura Via i Sntate
str. Labirint 116, sector 2
Ociul potal 20, cod 030708 Bucureti
Telefon: 323 00 20; 323 48 95
Fax. 323 00 40
ISSN 1841 334X
C
U
R
I
O
Z
I
IIII
C
U
R
I
O
Z
I
T

IIII

I
R
T

C
Nr. (XXIX)
3/2010
Revista apare la dou luni
Delnul
DE E
13
10
4
Ce tiai despre...
Plante
biblice
i
C u p r i n s
Poezie
14
23
O plimbare nu
tocmai plcut
24
3
Dragi copii,
n Clubul Priki po intra toi
membrii ehipei i putei trimite
lucrrile voastre, sugetii i obieii...,
dar, mai ale, adreele voastre de
coreponden, (potale sau de e-mail),
pe care dorii s fi contactai de
ceilali copii.
Mai mult det att, n Clubul
Priki putei s prezentai coala
sau grdinia voastr, activitile
voastre de grup, mpreun cu
doamnele educatoare sau nvtoare,
trimind la redacie foograile i
prezentrile voastre sau invitaia de
a ne ntlni, n limita posibilului.
29

Membrii Echipei PRIKI


Dac vrei s faci parte
din echip, ateptm
poza ta (tip paaport)
mpreun cu trei
buline decupate din
trei numere diferite ale
revistei.
4 4
De l f i nul (I I )
Capabi l i s despi ce apel e mar i l or i oceanel or cu o vi t ez
de 2 m/s, ba chi ar s- i of ere uneor i ct e un mi c spr i nt de
10 m/s (adi c s noat e de ci nci or i mai repede dect mar i i
campi oni ol i mpi ci ), del f i ni i sunt cu adevrat cel e mai gra i oase
i mai el egant e vi e ui t oare di n medi ul mar i n. Pl cerea l or de
a not a i de a f ace sur f pe creast a val ur i l or, n ur ma sau n
f a a mar i l or vapoare, i ul ui t oarel e l or sal t ur i acrobat i ce f ac
di n ei ni t e vi r t uoi f r seamn ai necupr i nsel or nt i nder i
mar i ne.
Scaf andr i i care se avent ureaz sub ogl i nda mr i i , l snd
n ur m vacar mul pl aj el or, aj ung, dup ce sunt compl et
sub ap, nt r- o l ume mi r i f i c, o l ume a t cer i i , f asci nant ,
f ant ast i c, unde, dei vi a a cl ocot et e nt r- o adevrat
sl bt i ci e, t ot ul se f ace nt r- o mare l i ni t e ni ci un zgomot nu
aj unge l a urechi , t e auzi respi rnd n t i mp ce pr i vi rea caut s
5
pt r und n t ai na adncur i l or.
Trebui e s f i e f asci nant s
f i i scaf andr u i s ai acces
n l umea mr i l or. Cei care au
ndr gi t aceast l ume au l sat
mr t ur i i di n care t o i avem de
nv at .
Cum ar f i s t e t rezet i pe
f undul mr i i n f a a unui cal can
ur i a care t e ur mret e at ent
i care, di nt r- odat , ncepe
s bat apa cu not t oarel e
i di spare nt r- un nor de ap
t ul bure, pe care- l l as n ur m
ca o mant i e? Tot ul n l i ni t e,
spre deosebi re de pdure,
unde i t recerea unui gndac
cu pi ci oare ct o a , pe
f r unzel e uscat e, se aude.
Cei care au f ost n
Marea Carai bi l or, au rmas
i mpresi ona i de bancur i l e
de mi l i oane de sardi ne care
noat cu dezi nvol t ur n
j ur ul t u, cercet ndu- t e cu
ochi at en i , t ot ul nt r- o l i ni t e
depl i n. Chi ar apar i i a unui
rechi n care provoac pani c
i di spar i i a l ui i medi at
se f ac t ot n l i ni t e. Sunt
5
6
i mpor t ant rol n percep i e l
are urechea. Pract i c, acest
organ ni ci nu se vede di n
ext er i or, se pot obser va doar
doua or i f i ci i af l at e n spat el e
ochi l or, dar care f unc i oneaz
ext rem de ef i ci ent . Del f i ni i
sunt f oar t e bi ne adapt a i l a
modul de propagare a undel or
sonore n medi ul subacvat i c i
au posi bi l i t at ea de a percepe
sunet el e n si st em st ereo,
ast f el c pot l ocal i za di rec i a
exact de unde provi ne
sunet ul respect i v.

mul i i ubi t or i ai f reamt ul ui
pdur i l or sau ai adi er i i
l anur i l or n bt ai a vnt ul ui .
O adi ere asemnt oare
gset i i pe f undul mr i l or
i oceanel or. Sub ape,
nt r- o t cere per f ect , l anur i
de al ege mar i ne danseaz
nent rer upt , l egnat e de
si mf oni a r i t mat , dar f r
not e, a mi cr i i val ur i l or. Tot ul
se desf oar n t cere, ceea
ce t e f ace s crezi c ni meni
nu are nevoi e de urechi , di n
moment ce nu are ce auzi .
Cercet r i l e au demonst rat
c unel e ani mal e acvat i ce
au auzul mul t mai dezvol t at
dect al omul ui sau al al t or
ani mal e. Aa est e i cazul
del f i nul ui , al cr ui si m
audi t i v l depet e
pe cel al or i cr ui
al t ani mal .
Pent r u
del f i ni ,
cel mai
6
7
7
Dac am put ea pr i nde cu urechi l e
noast re, scr i a cercet t or ul Mi hai l
Sl epzow, ceea ce percep cet aceel e
cu organul l or audi t i v, ni s- ar
of er i o l ume mi nunat a sunet el or
emi se de ani mal el e acvat i ce i de
mani f est r i l e l or de vi a : bt i l e
produse de not ul cal mar i l or,
ur l et el e caal o i l or, muget el e
bal enei - al bast re i
chi ui t ul conf uz
al del f i ni l or.
Omul
scuf undat n ap
nu est e capabi l
de acest l ucr u,
deoarece undel e
sonore propagat e n
ap sunt t ransmi se
pr i n oasel e crani ul ui
i , i ndi f erent de di rec i a
di n care vi n, aj ung
aproape si mul t an n
urechi . Urechea i nt er i oar
a del f i nul ui est e ngl obat
nt r- un esut asemnt or
spumei , ast f el c nu prei a
vi bra i a crani ul ui . n concl uzi e,
undel e sonore i nt ercept at e
di n l at eral , nu aj ung deodat l a
ambel e urechi i , di n di f eren a de
t i mp, del f i nul poat e const at a preci s
di rec i a di n care provi n. Aceast
cal i t at e est e f oar t e i mpor t ant ,
deoarece del f i nul t r i et e n l umea
sunet el or, pe de o par t e, nt re
sunet el e t ransmi se de al t e ani mal e,
pe de al t par t e, nt re cel e emi se
de el nsui . Del f i nul se or i ent eaz
cu aj ut or ul sonar ul ui ,
radar ul cu ul t rasunet e,
asemenea l i l i acul ui .
Emi t e cont i nuu
semnal e sonore scur t e
(ul t rasunet e), care se
ref l ect pe obi ect el e
af l at e pr i n preaj m.
Acest e sunet e sunt
produse de or i f i ci ul
nazal i sunt ref l ect at e
de supraf a a concava
a crani ul ui , dup
care sunt f ocal i zat e
de l ent i l a acust i c,
f or mat di nt r- un esut
adi pos, af l at deasupra
bot ul ui i f e ei . Aceast
f or ma i une, asemenea
unui pepene, d f or ma
bol t i t a f r un i i mai
mul t or speci i de del f i ni .
Pr i n anal i za i nst i nct i v
a ecour i l or auzi t e,
un del f i n i poat e
i magi na per f ect medi ul
nconj ur t or i ast f el
va t i s ocol easc
obst acol el e i s
gseasc ani mal el e
care pot const i t ui
prada.
n procesarea
i nf or ma i i l or, t rebui e
s i a par t e un numr
f oar t e mare de cel ul e
ner voase i probabi l
acest a est e mot i vul
pr i nci pal pent r u masa
88
8
neobi nui t de mare a crei erul ui
del f i ni l or (masa crei erul ui unui
del f in adult este de 2kg). Nu
exi st ni ci un dubi u c del f inul
este un animal extrem de
i ntel i gent, cu o capaci tate
dezvol tat de nv are.
Toat e acest ea s- au put ut
af l a dup exper i en e repet at e.
De exempl u, cnd l i se ddea
del f i ni l or mncare ct e un
pet e, ac i ona i un aparat de
produs sunet e nt r- o anumi t
f recven , cunoscut de
cercet t or ul care par t i ci pa l a
exper i ment . Acest procedeu s- a
repet at de mul t e or i , pn cnd
del f i ni i au asoci at prezen a
mncr i i cu sunet ul perceput .
Dup mul t e asemenea repet i i i ,
cnd s- a dat dr umul l a aparat ul
de produs sunet e, pe f recven a
dej a cunoscut de del f i ni ,
acet i a au i ei t l a supraf a a
apei n l ocul unde t i au c
pr i mesc mncare. Acest l ucr u
a demonst rat c sunet ul a
avut ef ect de i nvi t a i e l a mas,
e cam acel ai l ucr u care se
nt mpl l a coal at unci cnd
sun cl opo el ul sau soner i a
care anun pauza pent r u voi ,
el evi i .
Cercet t or i i au st abi l i t
exact c del f i ni i recep i oneaz
cu preci zi e or i ce f el de sunet
produs pn l a 160-180
ki l oher t zi . Aa se f ace c pot
auzi i not ul unui pet e sau
mer sul l i ni t i t al unui crab
pe f undul mr i i . Tot aa se
expl i c de ce del f i ni i aud
cnd vi ne f ur t una i se
ndepr t eaz de mal , pent r u
ca val ur i l e s nu- i ar unce
pe r m.
Pent r u a n el ege mai
bi ne rost ul i semni f i ca i a
vor bi r i i del f i ni l or, s- a recur s
l a nregi st rarea di ver sel or
sunet e. Const at r i l e au f ost
sur pr i nzt oare, s- a aj uns l a
concl uzi a c, nt r- adevr,
del f i ni i n si t ua i i di f er i t e,
emi t sunet e di f er i t e. Ast f el
s- a obser vat c, or i de ct e
or i n bazi n apar obi ect e
sau ani mal e noi , del f i ni i
produc un f el de f l ui er t ur i ,
nso i t e de o oarecare
agi t a i e, dup care se
gr upeaz n crd i noat
mpreun. E cl ar c acel e
sunet e, reprezi nt un f el
de adunare pent r u un t i mp
necesar acomodr i i cu noi l e
cor pur i despre care nu t i u
ni mi c. Tot prin f lui erturi,
dar de alt fel, del f inii -mam
i cheam puii care se
ndepr teaz, i ar aceti a se
ntorc cumi ni, ori entndu-se
dup semnal el e auzi te. Alte
semnal e transmi se de del f i ni
i ndi c prezen a hranei di n
abunden , ceea ce face ca,
n scur t timp de la emiterea
l or, s nceap a sosi
9999
Adaptare dup un material
realizat de ANGELICA PAICU
9
musaf i r i i l a osp . S- au mai
nregi st rat sunet e speci f i ce
at unci cnd se ncearc
pr i nderea unui exempl ar
di nt r- un crd. n cl i pa
per i col ul ui , del f i nul ur mr i t
scoat e un f el de f l ui erat , l a
auzul cr ui a t o i cei l al i se
mpr t i e care ncot ro.
Toat e acest ea care sunt
asemnt oare unor f l ui er t ur i
sunt auzi t e i de om, el e
au o f recven cupr i ns
nt re 4. 000 i 18. 000 Hz,
pot f i produse dup voi n
n di f er i t e t onal i t i , de
di f er i t e t i pur i , f i ecare t i p de
t onal i t at e const i t ui nd pent r u
del f i ni un anumi t semnal .
Dar s- a mai const at at ceva:
semnal el e t ransmi se de o
anumi t speci e, sunt n el ese
de del f i ni i acel ei ai speci i ,
chi ar dac t ri esc n zone
geograf i ce mai ndepr t at e.
Sunet el e care nu pot f i
auzi t e de om sunt cel e cu
f recven e de pest e 20. 000
Hz, adi c ul t rasunet el e.
Mul t e i compl i cat e
exper i en e, f cut e n
del f i nar i i , au demonst rat
c del f i ni i nu emi t ast f el de
sunet e dac nu au nevoi e
sau dac nu au n preaj ma
l or un del f i n cu care s st ea
de vor b. Doi del f i ni af l a i n
bazi ne di f er i t e, dac acest ea
sunt dest ul de apropi at e,
comuni c nent rer upt . Dac
s- ar i nt er pune un zi d i zol at or
f oni c, care s opreasc
t recerea undel or sonore emi se
de unul di nt re del f i ni , cel l al t
nu va mai rspunde, i n
conseci n , pr i mul va opr i
t ransmi si a.
Ul t rasunet el e l e dau
del f i ni l or posi bi l i t at ea s se
aj ut e at unci cnd est e cazul .
Del f i ni i bol navi emi t un f el
de S.O. S.- ur i , adi c cerer i
de aj ut or. I medi at , cei di n
j ur sosesc l a f a a l ocul ui i
l e dau ngr i j i r i l e necesare
care const au, de obi cei , n
r i di carea del f i nul ui bol nav
l a supraf a a apei , pent r u ai
nl esni respi ra i a. n cazul
n care un pui de del f i n a
scpat de sub supraveghere
i un rechi n neobser vat
aj unge pr i n apropi ere, pr i ma
reac i e a pui ul ui est e de
a cere aj ut or, cerere care
se f ace t ot pr i n semnal e
ul t rasonore. Sunt doar ct eva
exempl e pent r u a n el ege ce
rol au ul t rasunet el e n vi a a
del f i ni l or. (va ur ma)
10
Ce stiati despre
10
,
,
1111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Pdurea
luxuriant
adpostete multe, multe
animale. Cele mai glgioase
i cele care creeaz adevrata
via, freamtul pdurilor tropicale,
sunt maimuele. Maimuele, gimnati
nentrecui, concureaz n ndemnare
i performane cu acrobaii de circ care i
desfoar programul la trapez i pe frnghii, la
nlimi de 10-20 m.
Pdurea tropical, unde i duc viaa maimuele, chiar
seamn cu o imens cupol, alctuit dintr-un desi cumplit
de plante, ntre care se d o lupt aprig pentru ecare colior
liber. Lumina e cucerit deplin doar de copacii falnici, doar ei ind cei
la care ajung razele soarelui. Copceii nu pot supravieui cu licrul de
lumin ce ptrunde prin micile sprturi ale cortului vegetal, i astfel trunchiul
lor se preface n coarde.
La nceput, coardele se trsc zeci de metri pe sol, apoi se car pe trunchiurile
nalte, pn gsesc n vrful unui copac o poart liber spre soare. Acolo, la lumin, i
scot un pmtuf de frunze i un bucheel de ori. Cresc mai departe, dar, din lips de
sprijin, cad pe pmnt, trndu-se i ncolcindu-se ca un arpe, pn ntlnesc un nou
suport. Aceste plante agtoare sunt vestitele liane tropicale.
liane?
11 11
Adaptare dup un material
realizat de ANGELICA PAICU
11
Eucaliptul, asemntor unei antene vegetale de 150
m, reprezint mndria continentului australian. De obicei,
ntrece de peste dou ori nlimea celui mai nalt molid
din Europa, descoperit n 1945 pe Valea Haragului din
judeul Buzu, i nlimea piramidei lui Keops (146 m).
Dup trestia-de-bambus, eucaliptul are cea mai
rapid cretere. Anual se lungete cu circa 3 m. i acest
Psri-Li-Lungil al plantelor nu contenete s se
nale timp de 80 de ani, dup care se dezvolt numai n
grosime.
Lcomia de ap a eucaliptului este proverbial. Dei
are frunze puine, transpir foarte mult. De aceea, el
trebuie s pompeze nencetat apa din jurul rdcinilor
sale foarte ramicate. Ori, tocmai aceast sete, demn
de eroul povetii lui Creang, l face deosebit de folositor
omului.
Eucaliptul este cultivat n locurile mltinoase, pe care
le seac, fcnd s dispar narii, cruii malariei.
Pe de alt parte, datorit evaporrii substanelor sale
uleioase i aromatice, el mblsmeaz i cur aerul
din regiune.
Din lemnul su, n, drept i rezistent la putrezire i
foc, se fac cele mai trainice catarge i se confecioneaz
mobil de calitate superioar, iar uleiurile sale servesc
la fabricarea bomboanelor pentru tuse i a unor
medicamente importante.
eucalipt?
111111111111111111111111111111111111111
Ad Ad Ad Ad AAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad AAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad AAd AAAAd AAAd Ad AAd AAd Ad Ad Ad Ad AAAAAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad AAd Ad Ad AAAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad AAAAAAd Ad Add Addd Ad Ad AAAAAAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad AAAAAAAAAd Ad Ad Add Ad AAAd AAAAAAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad AAAd AAAAAAAAd Ad Add Ad Ad Add Ad AAAAAAAAAAAdd Ad Add Ad Add AAd Ad AAAAAAAAAd Ad Ad Addd AAd AAAAAdd Ad Ad Ad Add AAd AAd Ad Add AAAAAd Adddd AAAAddddd AAAddd Ad Ad AAAAAdddddd Adddd AAAAAddddddd AAAAAddddd Add AAAAAdddddd Add Ad AAAAdd Adddd Addddd AAddddd Add AAdd Addddd Ad AAAAddd AAd AAd Ad AAAAdd AAAd AAAAAAAddddap aap ap ap ap ap ap ap ap ppp ap ap ap p ap ap ap ap ap ap ap aaap ap ap ap p ap p ap ap p ap ap pp aap aap ap aaap ap ap p ap ap ap ap p ap aaaaaap aaaap aap p ap p ap p ap p ap aap ap ap ap ap aap aap ap ap p ap ap ap ap p aap ap ap ap ap aap pppppp aap aap ap ap ap ppppp ap ap ap ap p ap ap ap aaaap ap appppppppppp aaaaap ap ap aap ppp ap pppppp ap aap aaap ap p ap pppppppp ap aaap ap app aaaappppp ap aap ap aaap ap p ap pp aaap ap ap p aap ap p aaaap p aaap aapppp ap p aaappppp aaapppppp aaaaaapppp aaappp aaaap aaaaapp aaapppp aaaapppppppppppppppppppppppppppppppttttttttttttaaaa tttttttttta aaaaaa tta ttttttttaa ttttta ta aa tttttta aaa ta a tttttttttaa ta ta ta aaa tttttaa ta a ta ta aa ta a ttttttttaaaaaaaaaaaa tttttta aaaaaaa ta aa ta ttttttttaaaaaaaaaa ta aa ttttttttta aaaa ta aa ta a ta tttttta tta ta a ta aaaaaa ta tttttta ta tta aaaaaa ta ta aa ttta ttta aa ta a ta ttta aaa ta a ttta aa ta aaaa ta aaa ttta aaaaaa taaaaaaaa taaaaaaaaa ta aare rrre re re re rrreeeeeeeee rre rre reeeee re re rreee rrreee rrrreeee rrrrreee rrrrrrreee rrrrre rreeeeeee rrrrreee rrrre rrrrreee rrrrrree rrrrreee rrrrrrrrrrrrrrre rree rre rrrrrrrrrrrrre rrrrrrrrre rrrrrre dddddddddddddddddddddup up uup up up up up p up up p up uup up uup up uuuuuup up up uuuuuup uuuuuup uuuuppp u uuuuuuun un un n un un uun n uuuun unnn mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmat at at at at at at at tt at aaaat att aaaaaaaat at aater er er er er er er er er er eer er eer er er rr ee ia ia ia aaa iiaaaaaaaaaaaaaaa iiaaaaaaaaa iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ia aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa iaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllll llll llllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllll llll
re re re re re rre re re re re ree rre ree re re ree rre re re re re re rrrrre rre rre reeee ree rrrrrrre re rrreeeeeeee ree rreeee reeeee re re rreeeeeeeeeee re re rreeeeeeee rrree ree reeeeeee rrreeeee reeeeeee reeee reeeeeeeeeee reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee rrrrrreeee rrrre reeeeeee rrrrre rrrrreeee rrrrrrreeeeeee rrrrrreeee rrrrrreeeee re rree ree rrrreeeeeeeeee rrrrree ree reeeee rrre reeeeee rrreeeeeeeeeaaaal ll al ll aalll al l aaaal aalllll aaaalllll aaaaallllll aaaalll al l aaaaaal aaaaaaall aaaaaaaaaaallllll al aaaaaaaaaaaaaaaal l aaaaal aaaaaaaaaaalllll aaaaaaaaaaaaaaaaaaallll aaaaal aaaaal al ll al aaaaaaaal al al l al aaaaaaaaaal llll aaaaaaaaaaaaaaaal al l aaaaaaaaaaalll aaaaaaaaal al l aaaaaaaaal aaaaaaaaalll aaaaaaaalll aaaaaaaaaaaaal l aaaaaaaaaaaalll aaal aaaaaaaaaaaaaallll aaaaaaaaaaaall al al al aaaaaaaaal aall aaaaal aaaaaaallll aaaaaaaall al l aaaaaallll aaaaaaall aaaaaaaallliz iz iz iz iz iiz iz iz iz zzz iz z iz z iiz iiz iz iiz iz zz iz iz iiz iz iz zz iz iz z iiz iz iiz iz z iz iz iiz iiiiizz iiz z iz iz iz z iz z iiiiiz iz z iz zz iz iz iiz iiizzzzzzz iz z izzzz iiz zz iz iz z iiiiizzzzzzz iz iizzz iz zzzz izzzzzzz iiz zzzzzzz iz iz zzzzzz iz iz iz zzzz iiz izzzzzzzzzz iizzzzzz iiiizzzzz iz iz iiizz iz zzz iiz iz z iz iz izzzzzzzz iiiz zzzz iz iz zzzz iiiizzzzz iizzzzz iz zzzzz izzzzzzz iizzzzzzzzz iiizzzzzzzzzzzzzzzzz iiiiizzzzzat at at at aattt at ttttttt at at at t aaat ttttt at tttt at at aat ttttt at at at t at t at ttttt at at at aat aat tttttttt at aaatt at tt at t at at aat aaaat at ttttttt aaaat aaaat ttttt at aaaat aat aaaaat ttt aaaaaat at tttt at at at atttttttt aat aaaat at at at at aat aatt aaaaaaaaat aaaat ttt at aaaaaaaattt at aaaat aaat ttttttt aatttttt at aaatttt aaattttttt at aattttt aaaatt aaaat aaaaaaat aaat aaaaaaaaaaaaat t aaaaat aaaaat ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee AAAN AN AAAN AN AN AN AAN AN AN AN AN AN AN AN AN NN AN AN AAAN AN AN AN NNN AAAN AAN AN AN AN AAAAN AAN AAN AAAN AAN AAAAAAN N AAANN AAAN N AAAN N AN AAAAAAAAAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANN AAAAAAA GGGGGE GGGGE GE GE GE GGE GE GE GGGGGEE GGGGE GGGGGE GGGE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG LI LI LI LI LLLLLI LLLLL CA CA CA CA CA CA CA CA A CA CA CA CAAAAA CAAAAA PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAI AI AI AI AAAI AAI AAAAAAAAAAAAAI AAI AAAAAAI AI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CU CU CCCCU CU CU CU CU CU UUUUUUUU CU CU UUUUUUUUUUUUUUUUUUU CCUUUUUUUUUUUUUUUUU CCU CU UUUUUUUUUUUUUUU CU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU CUUUUUUUUU CUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111
i,,,
tt

rrrrrrrrrrrrrrrrr

Adaptare dup un material
realizat de ANGELICA PAICU
12 1111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222
Despre plantele biblice gsim meniuni n scrierile vechi religioase, n
Biblie, n Talmud ca fiind plante de leac, mirodenii, plante amare sau plante
sacre.
Pasionat de cunoatere, neleptul rege Solomon nu trece cu vederea
calitile acestor plante, fie ele decorative sau vindectoare, comparnd
miresmele mbietoare ale mirodeniilor i calitile lor cu ale iubitei sale,
Sunamita, n celebra carte Cntarea cntrilor.
De asemenea, aspectul unora dintre acestea a servit ca model decorativ
n toate timpurile.
n cartea Geneza, prima carte a Bibliei, Iacov se adreseaz fiilor si:
Luai-v n saci ceva din cele mai bune roade ale rii, ca s ducei un dar
omului aceluia: puin leac alintor i puin miere, mirodenii, smirn, fisticuri
i migdale.
Pe parcursul mai multor numere ale revistei, vom prezenta cteva dintre
aceste plante minunate, unele fiind folosite ca mirodenii, altele ca leacuri
vindectoare.
Plante biblice
12
13
Plant de cultur, ornamental,
medicinal i culinar, rozmarinul
este cunoscut n multe zone ale lumii.
Bun stimulator al memoriei, datorit
proprietilor care mbuntesc
circulaia cerebral, este folosit sub
form de ceaiuri n special de persoanele
n vrst sau de ctre elevi i studeni,
mai ales n perioada examenelor.
Legenda spune c, n drumul spre
11111133333
PPPlllant de cultur, ornammeennttal,,
medicinal i culinar, rozmmaariinnul
este cunoscut n multe zonee aallee lluummiiii.
Bun stimullaattor al memmoriieeii, ddattorrit
ppprrrroooopppriettiilloorr ccaarree mmbbuuntesc
cciiirrrccccuuullllaaaiaa ccerebbral,, eesstte folositt suubb
ffffooooorrrrrrmmmmm ddddeee cccceeeaaiuri n sspppeeccial ddee ppersoanele
nn vvvrrrrsssssstt saauu de ccttttrree elleevvii ii studeni,
mmmmmmaaaaiiii aaaaalleesssss nn ppeerriooaaddddaa eexaaammmeeeenneelloorr.
LLLLLLeeeggggeenddaa ssppuunnnneee c, n drumul ssppprrreee
Rozmarinul
Plant de cultur, ornamental, medicinal i culinar, rozmarinul este
cunoscut n multe zone ale lumii. Bun stimulator al memoriei, datorit
proprietilor care mbuntesc circulaia cerebral, este folosit sub
form de ceaiuri n special de persoanele n vrst sau de ctre elevi i
studeni, mai ales n perioada examenelor.
Legenda spune c, n drumul spre Egipt, cnd ngerul Domnului l-a
avertizat pe Iosif cu privire la planul lui Irod de a-l ucide pe Isus, familia
sfnt i-a gsit adpost sub arbutii de rozmarin din drumul lor i, cu
siguran, le-a fost de ajutor, deoarece aromele lor pot absorbite i
prin piele, prevenind oboseala i stimulnd atenia.
Plant erbacee, a crei nlime poate atinge chiar 150 cm, rozmarinul
are o tulpin patrunghiular, lemnoas la baz i cu o scoar uor
exfoliant. Partea superioar a tulpinii este erbacee, bogat ramicat
i acoperit cu periori cenuii. Frunzele sunt scurte (2-3 cm), liniare
i aciculare (sub form de ac), asemntoare coniferelor, pstrndu-se
verzi i iarna. Foarte aromate i bogate n uleiuri volatile (eucaliptol
i borneol), camfor i principii amare, frunzele de rozmarin
pot avea un rol important n tratarea afeciunilor
biliare, hepatice i digestive.
n scop alimentar i terapeutic se folosesc
doar frunzele. Florile au culoare bleu-violacee,
sunt dispuse n spic i dau o not de elegan
plantei.
nc din vechime, rozmarinul a fost folosit
ca toniant general, extractul de rozmarin
era folosit n bile matinale, compuii
si chimici ind bine absorbii prin
piele.
Adaptare dup un material
realizat de Adriana Herdea
13
sseeeeee
er er rria iaaa ia ia a i llllllllllll
14
15
-
J
u
r
n
a
l

d
e

v
a
c
a
n
t
a
-
iunie - iulie
16
Foto
Foto
Foto
17
Foto
Foto
18
19
20
LABU
ADRIANA HERDEA
Orfan, mnd i fr adpost,
Un ghem micu de blan i pufos
Se rtcise-n drum i scheuna uor
Dup o mam blnd, ce-l alinta cu dor.
L-a aprat srmana, atunci cnd l-au furat
Nite copii strini. Pe unul l-a mucat.
Dar crunt-i rzbunarea: pe mam-au schilodit,
Pe el l-au aruncat, apoi ei au fugit.
Fcndu-i-se mil de micul ghemotoc,
Un trector l duse acas, sub cojoc,
i-i oferi mncare, lptic i un culcu,
Ba, i fcu i-o baie i l numi Lbu.

i-n anii ce trecur, Lbu s-a dovedit
Cel mai destoinic paznic, de hoi el i-a ferit,
Dulu de-acuma mare, era nedezlipit
De blnda lui stpn copilul cel iubit.
i, ntr-o zi de iarn, pe lacul ngheat,
Cnd Dana i cu alii erau la patinat,
Gheaa s-a rupt, iar Dana n ap a picat.
Lbu, ce-o nsoise, ndat a plonjat,
A notat sub ghea, pe Dana-a apucat-o,
La suprafa a scos-o, fetia a salvat-o!
La marea bucurie ce s-a creat n jur,
i-un suet bun de cine participa, v-o jur!
20
21
Dete
,
ALINA BADEA
Cumi, veau s te ntleb eva... Da i
pun la uleche.
Ehe, umbli cu secrete? ntreb
Cumi, zmbind.
Nu e seclet, da bieii ld de
mine i nu veau! Uite, pune-mi,
noi unde stm?
Cum adic unde
stm?!? n blocul M3, de
pe strada Macaralei.
Ata tiu, la numlu
teisplejece.
Vezi c tii? Atunci de ce m
ntrebi?
Asa. Da pisiclusii unde stau?
Cine?!? ntreb Cumi mirat.
Cred c nite animale
nemaivzute, ceva ntre pisic, i,
probabil, cal sau cluei, zise Lup
amuzat, nchipuindu-i o m cu copite
sau un cal cu gheare i coad trcat,
care ar necheza Miauu!
Veji? Am jis io c bieii ld, spuse
Dee necjit.
Hai, Dee, nu te supra, am glumit,
ncerc Lup s-l mpace.
Ehei, frioare, tot eu te salvez, zise
Dani generos. Pisiclusii sunt pescrui.
Aha, se lmuri Cumi. Ce-i cu
pescruii, Dee, unde i-ai vzut?
La male. Elau mui, mui si dzbulau
si se opeau sus, sus, n el si Buni a jis
c tau n chichilibu.
n ce?!? ntreb din nou Cumi
nedumerit.
n chi-chi-li-bu, spuse Dee apsat.
e e aia? Buni a jis c sunt mic si nu
tiu eu. Nu au si pisiclusii cas? Asa o
cheam pe casa lol? Pe a mea o cheam
boc, si ale etaze...
Uurel, uurel, Dee! pricepu
Cumi n sfrit. Tu stai, adic locuieti,
la bloc. Pescruii sunt psri. Casa lor
se numete cuib. Acolo se adpostesc de
vnt i de ploaie i i in puiorii pn se
fac mari i nva s zboare. Ce spuneai tu
trebuie s e echilibru, nu-i aa?
Da, asa a jis Buni.
Pisiclusii elau n el si puteau...
Se poate spune i c pluteau
n aer. Probabil c stteau nemicai,
cu aripile ntinse, adic erau n echilibru.
Are dreptate Buni, e cam
greu de explicat cum e cu
echilibrul. Spunem c ne
pstrm echilibrul atunci cnd stm bine n
picioare, fr s ne cltinm ntr-o parte i
n alta, sau cnd putem merge, bine, drept.
Aa cum mergem pe strad sau prin cas.
Dar cnd te urci pe grduleul de beton de
la parc, acela ngust, ca s poi s mergi,
ntinzi minile, aa cum ntind psrile
aripile, i ridici cnd o mn, cnd cealalt,
ca s nu cazi. Se spune c i pstrezi
echilibrul. Asta se nva. Sunt
oameni care pot s mearg i
pe srm, fr s cad. La
circ. Se numesc echilibriti.
La ilc? Atolo unde...
...
Exact. Fugi la Buni
i aranjeaz. Poate ne
ia i pe noi! spuse Dani,
zmbind. (Reluare din nr.
7 al revistei)
21
22
J
O
C
U
R
I
Completai spaiile libere, astfel nct, att pe orizontal, ct
i pe vertical, s existe o singur dat cifrele de la 1 la 6:
Colorai spaiile libere, cu
cele nou culori, astfel nct
cele nou careuri s conin, o
singur dat, ecare culoare.
ATENIE! Avei grij s nu
existe dou patrele alturate,
de aceeai culoare!
23
L
A E O T I M A
O
N
A
D
A
F
L
U
R
U
I
E
L
A
G
L
E
N H I P C E I
S C O
I
C
H B R A
Gsii cele 6 cuvinte ale cror semnicaii
sunt legate de anotimpul var.
S
A
S
S
H
H
H
H
B
I
B O
C
E
R
R
B
D
D
D
D
D
L
M
M
S
M
M
N
A
M
A
A
A
A
N
R
C
I
K
C
C
A
C
T
T
J
I
T
T
P
F
F
S
O
Z
Z
Z
D
+ +
= 14
+
= 7
+
=
12
-
= 5
+
= 9
? =
-
= = ? =
? ?
Aai valorile formelor geometrice:
24
ntr-o duminic dragu de primvar, cnd
copceii nverzii i orile abia deschise i
ncntau privirile n cel mai mare parc din ora,
Dani se plimba mpreun cu prietenul su Lup
i preau prini ntr-o discuie foarte interesant.
- Off, se plngea Dani, primvara asta pentru
mine e ceva tare frumos, pe de o parte, dar tare
neplcut, pe de alta. Aa, dintr-odat, ncepe
s m mnnce nasul, m apuc strnutatul i
mi curg ochii. Am o alergie la nu tiu ce din aer.
Aa mi-a spus doctorul i se pare c n-am ce
face ca s nu se mai ntmple.
- Ai o alergie la polen probabil, spuse Lup.
- Haaaapciuu! strnut Dani dintr-odat. Cum
i spuneam...haaaaapciu!
- Off, gata...aa, la polen, c uitasem cum i
spune, aprob Dani, tergndu-i nsucul cu un
erveel. Nu neleg de ce nu reuesc s scap
de asta dei am luat i medicamente.
- Deh, ce s zic, nu prea ai cum s scapi,
indc aa ceva, de regul, se motenete i
deseori toat viaa eti sensibil la o anumit
substan. Unii sunt
sensibili la praf, alii la
prul de animale, unele
persoane sunt
sensibile la
anumite plante, mucturi de insecte sau chiar
la anumite alimente, cum ar laptele, oule,
grul, soia sau chiar alunele. Toate aceste
lucruri care dau alergie se numesc alergeni, iar
organismul nostru reacioneaz atunci cnd
venim n contact cu ei.
- Adic vrei s spui c e ca i cnd corpul
nostru ar striga cnd dm peste astfel de
substane n aer, n mncare sau ne atingem de
ele?
- Cam aa ceva. Dac i aduci aminte, noi
avem un sistem de aprare - sistemul imun se
numete: un fel de soldei n sngele nostru,
care se lupt cu microbii pe care i ntlnim n
ecare zi. Ei bine, atunci cnd ai alergie, corpul
tu se poart mai ciudat niel i ncearc s
lupte cu prul de pisic pe care l atingi sau cu
praful pe care l respiri, sau cu un ou pe care l-ai
mncat, pentru c le consider dumani.
- Aha... i ziceai c aa ceva se motenete?
ntreb Dani. Aaa, pi da, se lumin Dani
dintr-odat, c doar are i tata ceva cu praful
din cas. Cnd mergem la ar i dormim
ntr-o camer n care bunica are tot felul de
pturi vechi i prfuite, tata nu rezist, ncep s-i
uminic dragu de primvar cnd anumite plante mucturi de insecte sau c
O plimbare
nu tocmai placuta
-
24
-
25
Dac
alergia ta
nu este
prea acut,
uneori poate s
nu e nevoie s iei
pastile, lichide sau
chiar anumite sprayuri
ca s o controlezi.
- Haaapciu,
haaapciu,
haaapciu! strnut
Dani, fr s mai
apuce s spun ceva.
- Hai s mergem pe lng lac, poate o s te simi
mai bine, propuse Lup. i poate o s-i povestesc de
ce i cum strnutm, dac tot veni vorba, zmbi Lup,
i se ndreptar repede ctre marginea lacului, unde
au rmas nc ceva timp, bucurndu-se de privelite
de brci i vaporae.
curg ochii i s strnute ca la comand i
atunci doarme n patul de pe hol.
- Vezi, de regul aa se ntmpl, dei
chiar dac unul dintre prini e alergic, e
posibil s nu apar alergia la tine niciodat
sau s apar mai trziu, cnd eti mai mare.
- i cum pot tii la ce sunt alergic? ntreb
Dani curios. Poate mai am alergie i la
altceva.
- Uneori poi s-i dai seama din reacia
pe care o ai: cnd te apropii, de exemplu, de
o pisic i ncepi s strnui, s te mnnce
nasul i ochii; sau cnd mnnci ceva i te
umpli de bubie sau pete roii. Dar alteori
trebuie s faci anumite teste la doctor. Se
pot face i nite analize de snge sau se
poate realiza un test pe pielea de pe braul
tu. Un test de zgrieturi care nu doare,
simi doar o mic ciupitur cnd doctorul
pune alergenul pe piele. Dac eti alergic la
acea substan pus pe piele, atunci mica
zgrietur se nroete i te mnnc.
- Ahaa, mi aduc aminte c am fcut
aa ceva cnd eram mai mic i am mers
la un doctor specialist n alergii. Exist i
tratamente pentru aa ceva? Eu iau nite
pastilue numai atunci cnd e o perioad cu
mai mult polen, primvara de obicei.
- Da, vestea bun este c exist i soluii
pentru alergii. Atunci cnd tii la ce eti
alergic, trebuie s stai departe de alergenul
respectiv, adic departe de anumite
animale, s evii ncperile prfuite, s nu
mnnci anumite alimente.
25
Dr. MONA DUMBRAV
26 26
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Cte nume romneti, care ncep cu litera V i care s conin
litera a, cunoatei?
t
Formai cuvinte cu grupurile de litere de mai jos:
b
pro _____________________________
art _____________________________
ver ____________________________
str _____________________________

dru _____________________________

ver _____________________________
V
G
R
U
A
S
O
F
V
26
A, B, C, . . .
27 27
_________________________________________
________________________________________

Descifrai anagramele i scriei cuvintele descoperite pe liniile
alturate:
ciocs ....................................
brelaum .....................................
icpis ....................................
ptela .....................................
sicpier ......................................
Alctuii un enun ct mai lung, n care toate cuvintele s nceap
cu litera P.
Alctuii propoziii n care cuvntul broasc s aib mai multe
nelesuri.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
m
r
27
28
J
O
C
U
R
I
C A R
A
T O F
M R
O M
I M A
I
T E L
I
R
E
F A R
G U
I
S
O U
A
U
I P
U T E
S
L E
I
Completai careul
alaturat cu fragmentele
de mai jos, astfel nct
s formai cuvinte cu
neles:
G
T
F
Gsii cele 5 diferene:
29
primvar, verioar, toamn, iarn
cerc, patrat, punct, romb, triunghi
pantalon, oset, picior, ciorap, gheat
bomboane, caise, viine, alune
car, tren, caru, trasur, aret
caiet, carte, creion, coal, rigl
ligur, furculi, mas, cuit, linguri
main, tractor, avion, camion
Gsii cuvintele diferite ca sens, n contextele de mai jos.
30
De la ci ti tori . . .
Drag Redacie,
V mulumesc pentru
acest revist. Mi-ar
plcea sa apar n ecare
luna...
Marta Mocanu
LEVI OLOBANU CRCIUN
CRENGUA OLOBANU CRCIUN
Fetti, Ialomia
31
De la ci ti tori . . .
ALBERT GIURGI
Glod, Maramue
SORINA ADRIANA CONSTANTIN
DINO GIULIANO CONSTANTIN
Gh. Doja, Ialomia
IV