Sunteți pe pagina 1din 1

SC .

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE


Subsemnatul _______________, in calitate de Director ______al SC..
cu sediul social in localitatea _____________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr._____________,
avand Codul Unic de Inregistrare _________ declar pe proprie raspundere ca intreaga cantitate de combustibil
JET A1, ce va fi achizitionata de la SC OMV PETROM SA, in baza OFERTEI/contract nr ______________
,va fi folosita exclusiv in vederea utilizarii drept combustibil pentru motor, si numai pentru aeronave care
efectueaza zboruri altele decat pentru activitatea de aviatie turistica in scop privat asa cum este definita la
art. 206
60
(1) pct. a, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
De asemenea, subsemnatul declara ca este de acord ca OMV Petrom SA sa factureze
catre..contravaloarea accizei, a TVA aferente si a tuturor majorarilor, penalitatilor sau a oricaror
accesorii ale acestor taxe asa cum sunt stabilite prin lege, in cazul in care autoritatile competente stabilesc in
sarcina OMV Petrom SA asemenea taxe si accesorii ca urmare a neindeplinirii de catre
_____________________a obligatiilor privind scutirea de accize prevazuta in legislatia fiscala.
Totodata, subsemnatul declara ca este de acord ca . sa achite sumele respective
in termen de 5 zile calendaristice de la primirea facturii.
Prezenta declaratie constituie anexa la OFERTA/CONTRACT nr _____________ si raspund
conform legii pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.
Director General,