Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN nr.

345 din 19 martie 2008 privind modificarea anexei la Ordinul


ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.228/2005
pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare. Evaluarea
acţiunii zăpezii asupra construcţiilor", indicativ CR 1-1-3-2005
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 8 din 14 noiembrie 2007 al Comitetului tehnic de specialitate
CT-S4 - Risc seismic, acţiuni şi siguranţa construcţiilor,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,
ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea
Reglementării tehnice "Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor", indicativ CR 1-1-3-
2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 şi 148 bis din 16 februarie 2006, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La capitolul 3 punctul 3.2, paragraful 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Distribuţiile coeficienţilor de forma 1 pentru încărcarea din zăpadă pe acoperişurile cu două pante, pentru
situaţiile în care zăpada nu este împiedicată să alunece de pe acoperiş, sunt indicate în Figura 3.3. Valorile
coeficienţilor 1 sunt indicate în Tabelul 3.1 si Figura 3.2, în funcţie de panta acoperişului, [0].

Figura 3.3. Distribuţia coeficienţilor de formă pentru încărcarea din zăpadă pe acoperişurile cu două pante"
2.La capitolul 3 punctul 3.5, ecuaţia (3.5) prevăzută pentru coeficientul de formă pentru încărcarea datorată
spulberării zăpezii,/jw, se modifică astfel:

(3.5)
w = (b1 + b2)/2h mai mic sau 0,8 mai mic sau egal cu w
mai mic sau egal cu 4,0
egal cu x h/s0,k
3.La capitolul 3 punctul 3.6 subpunctul 3.6.1 alineatul (1), ecuaţia (3.7) se modifică astfel:

(3.7)
2 = x h/s0,k 0,8 mai mic sau egal cu 2
mai mic sau egal cu 2,0
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)
-****-

*) Prezentul ordin se publică şi în Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-


Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 231 din data de 26 martie 2008