Sunteți pe pagina 1din 364

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 182 (XXVI) Nr. 150 bis Vineri, 28 februarie 2014
S U MA R
Pagina
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul preedintelui Autoritii Naionale
Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor
nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Programului aciunilor de supraveghere,
prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a
celor transmisibile de la animale la om, protecia
animalelor i protecia mediului, de identificare i
nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor
i ecvideelor, precum i a Normelor metodologice de
aplicare a Programului de supraveghere i control n
domeniul siguranei alimentelor.................................. 3363
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
2
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AUTORITATEA NAIONAL SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR
O R D I N
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului aciunilor de supraveghere,
prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor, caprinelor i ecvideelor, precum i a Normelor metodologice de aplicare a Programului
de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor*)
Vznd Referatul de aprobare nr. 98 din 30 ianuarie 2014, elaborat de Direcia general sanitar-veterinar i pentru
sigurana alimentelor,
avnd n vedere prevederile art. 2 i 24 din Legea nr. 150/2004 privind sigurana alimentelor i a hranei pentru animale,
republicat,
innd cont de prevederile art. 6
3
i ale art. 10 lit. b) din Ordonana Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitii
sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor, aprobat cu modificri i completri prin Legea 215/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n baza prevederilor art. 6 din Hotrrea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse
n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la
om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor,
a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor aferente
acestora,
n temeiul art. 3 alin. (1) i (3), precum i al art. 4 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea i
funcionarea Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i a unitilor din subordinea acesteia, cu
modificrile i completrile ulterioare,
preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor emite urmtorul ordin:
Art. 1. (1) Se aprob Normele metodologice de aplicare a
Programului aciunilor de supraveghere, prevenire, control i
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale
la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare
i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i
ecvideelor, prevzute n anexa nr. 1.
(2) Se aprob Normele metodologice de aplicare a
Programului de supraveghere i control n domeniul siguranei
alimentelor, prevzute n anexa nr. 2.
Art. 2. Direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana
alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti,
institutele naionale veterinare de referin i posturile de
inspecie la frontier din cadrul Autoritii Naionale Sanitare
Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor duc la ndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru
Sigurana Alimentelor controleaz modul de aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 5. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor,
Vladimir Alexandru Mnstireanu
Bucureti, 25 februarie 2014.
Nr. 29.
*) Ordinul nr. 29/2014 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 150 din 28 februarie 2014 i este reprodus i n acest numr bis.
1
A
n
e
x
a

n
r
.

1N
o
r
m
e

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
c
e

d
e

a
p
l
i
c
a
r
e

a

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

a
c

i
u
n
i
l
o
r

d
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
,

p
r
e
v
e
n
i
r
e
,

c
o
n
t
r
o
l

i

e
r
a
d
i
c
a
r
e

a

b
o
l
i
l
o
r

l
a

a
n
i
m
a
l
e
,

a

c
e
l
o
r

t
r
a
n
s
m
i
s
i
b
i
l
e

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

l
a

o
m
,

p
r
o
t
e
c

i
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

i

p
r
o
t
e
c

i
a

m
e
d
i
u
l
u
i
,

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

a

b
o
v
i
n
e
l
o
r
,

s
u
i
n
e
l
o
r
,

o
v
i
n
e
l
o
r
,

c
a
p
r
i
n
e
l
o
r

i

e
c
v
i
d
e
e
l
o
rN
o
t1
.

n

s
e
n
s
u
l

p
r
e
z
e
n
t
e
l
o
r

n
o
r
m
e

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
c
e
,

t
e
r
m
e
n
i
i

i

e
x
p
r
e
s
i
i
l
e

d
e

m
a
i

j
o
s

a
u

u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

s
e
m
n
i
f
i
c
a

i
i
:

a
)

c
a
r
a
n
t
i
n
a

p
r
o
f
i
l
a
c
t
i
cc
o
m
p
l
e
x
u
l

d
e

m

s
u
r
i

s
a
n
i
t
a
r

-

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

c
e

s
e

a
p
l
i
c


d
e

c

t
r
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
u
l

s
a
u

d
e

i
n

t
o
r
u
l

d
e

a
n
i
m
a
l
e

a
s
u
p
r
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

n
o
u

i
n
t
r
o
d
u
s
e
,

n

s
c
o
p
u
l

d
e
p
i
s
t

r
i
i

i

p
r
e
v
e
n
i
r
i
i

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
i
i

b
o
l
i
l
o
r

t
r
a
n
s
m
i
s
i
b
i
l
e

n

e
f
e
c
t
i
v
u
l

d
e

a
n
i
m
a
l
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
;


b
)

c
o
n
f
i
d
e
n


i
n
t
e
r
v
a
l
u
l

n

c
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

s


s
e

g

s
e
a
s
c

,

p
e
n
t
r
u

u
n

a
n
u
m
i
t

r
i
s
c

d
e

e
r
o
a
r
e

a
t
r
i
b
u
i
t
,

v
a
r
i
a

i
a

v
a
l
o
r
i
l
o
r

o
b

i
n
u
t
e

p
e

u
n

e

a
n
t
i
o
n

d
i
n
t
r
-
o

p
o
p
u
l
a

i
e

v
a
r
i
a
b
i
l

;

c
)

c
o
n
t
r
o
l
u
l

b
o
l
i
l
o
rt
o
t
a
l
i
t
a
t
e
a

m

s
u
r
i
l
o
r

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e

s
a
u

d
e

g
r
u
p

c
a
r
e

s
e

d
i
s
p
u
n

n

c
a
z
u
l

u
n
o
r

b
o
l
i

c
a
r
e

e
v
o
l
u
e
a
z

n

p
o
p
u
l
a

i
i
l
e

d
e

a
n
i
m
a
l
e
;

d
)

c
o
n
t
r
o
a
l
e

o
f
i
c
i
a
l
eo
r
i
c
e

f
o
r
m


d
e

c
o
n
t
r
o
l

p
e

c
a
r
e

a
u
t
o
r
i
t
a
t
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n
t


o

e
f
e
c
t
u
e
a
z


p
e
n
t
r
u

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e
a

c
o
n
f
o
r
m
i
t

i
i

c
u

l
e
g
i
s
l
a

i
a

p
r
i
v
i
n
d

h
r
a
n
a

p
e
n
t
r
u

a
n
i
m
a
l
e

i

p
r
o
d
u
s
e
l
e

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e
,

p
r
o
d
u
s
e
l
e

m
e
d
i
c
i
n
a
l
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e
,

p
r
e
c
u
m

i

c
u

r
e
g
u
l
i
l
e

d
e

s
a
n

t
a
t
e

i

b
u
n

s
t
a
r
e

a
n
i
m
a
l

;

e
)

c
o
n
t
r
o
a
l
e

o
f
i
c
i
a
l
e

c
u

f
r
e
c
v
e
n


r
e
d
u
s


c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
e


o
f
i
c
i
a
l
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

p
e

p
r
i
n
c
i
p
i
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

n
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
i
i
,

l
a

f
a

a

l
o
c
u
l
u
i
,

l
a

d
e
s
t
i
n
a

i
e

i
/
s
a
u

n

t
i
m
p
u
l

t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
l
u
i

c
e

p
o
t

i
m
p
l
i
c
a

i

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e
.

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

a
c
e
s
t

c
a
z

n

s
c
o
p
u
l

v
e
r
i
f
i
c

r
i
i

c
o
n
f
o
r
m
i
t

i
i

c
u

c
e
r
i
n

e
l
e

d
e

c
e
r
t
i
f
i
c
a
r
e

a
s
u
m
a
t
e

l
a

o
r
i
g
i
n
e
;

f
)

c
o
n
t
r
o
a
l
e

o
f
i
c
i
a
l
e

c
u

f
r
e
c
v
e
n

n
t

r
i
tc
o
n
t
r
o
a
l
e
l
e


o
f
i
c
i
a
l
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

c
a

u
r
m
a
r
e

a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

n
e
f
a
v
o
r
a
b
i
l
e

o
b

i
n
u
t
e

n

c
a
d
r
u
l

c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
o
r

c
u

f
r
e
c
v
e
n


r
e
d
u
s


a
s
u
p
r
a

l
o
t
u
l
u
i

c
o
n
t
r
o
l
a
t
;

c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
e

o
f
i
c
i
a
l
e

c
u

f
r
e
c
v
e
n

n
t

r
i
t


s
e

v
o
r

a
p
l
i
c
a

u
r
m

t
o
a
r
e
l
o
r

t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
r
i

l
a

a
c
e
e
a

i

d
e
s
t
i
n
a

i
e
,

p


l
a

o
b

i
n
e
r
e
a

d
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e

f
a
v
o
r
a
b
i
l
e

c
e

v
o
r

r
e
a
d
u
c
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
a
/
a
b
a
t
o
r
u
l

d
e

d
e
s
t
i
n
a

i
e

l
a

p
r
i
n
c
i
p
i
u
l

c
o
n
t
r
o
l
u
l
u
i

o
f
i
c
i
a
l

c
u

f
r
e
c
v
e
n


r
e
d
u
s

;

g
)

d
a
t
a

p
r
e
l
e
v

r
i
i


d
a
t
a

l
a

c
a
r
e

a

f
o
s
t

r
e
c
o
l
t
a
t


p
r
o
b
a
;

h
)

d
e

i
n

t
o
r

d
e

a
n
i
m
a
l
e


p
e
r
s
o
a
n


r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l


p
e
n
t
r
u

s

t
a
t
e
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

p
e

c
a
r
e

l
e

a
r
e

n

g
r
i
j


c
u

o
b
l
i
g
a

i
a

d
e

a

p
r
o
t
e
j
a

a
t

t

a
n
i
m
a
l
e
l
e

i

c

i

o
a
m
e
n
i
i

d
e

b
o
l
i

t
r
a
n
s
m
i
s
i
b
i
l
e
.

D
e

i
n

t
o
r
u
l

d
e

a
n
i
m
a
l
e

a
r
e

a
n
i
m
a
l
e
l
e

n

p
o
s
e
s
i
e

p
e
r
m
a
n
e
n
t

n

c
a
l
i
t
a
t
e

d
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r

d
e

a
n
i
m
a
l
e

i
/
s
a
u

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r

d
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
,

s
a
u

a
r
e


a
n
i
m
a
l
e
l
e

n

p
o
s
e
s
i
e

t
e
m
p
o
r
a
r

n

c
a
l
i
t
a
t
e

d
e

n
g
r
i
j
i
t
o
r

a
l

a
c
e
s
t
o
r
a
,

s
a
u

d
e

p
e
r
s
o
a
n

r
e
i
a

i

s
-
a

n
c
r
e
d
i
n

a
t

n
g
r
i
j
i
r
e
a


a
c
e
s
t
o
r
a
;

a
c
e
a
s
t


c
a
t
e
g
o
r
i
e

i
n
c
l
u
d
e
,

f


a

s
e

l
i
m
i
t
a

l
a

c
o
n
d
u
c

t
o
r
i
i

g
r
u
p
u
r
i
l
o
r

d
e

a
n
i
m
a
l
e
,

c
o
n
d
u
c

t
o
r
i
i

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

n

c
a
r
e

s
e

g

s
e
s
c

a
n
i
m
a
l
e
,

p
r
e
c
u
m

i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
i
i

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
,

d
e

t
i
p

t

r
g
u
r
i

s
a
u

e
x
p
o
z
i

i
i

d
e


a
n
i
m
a
l
e
,

t
a
b
e
r
e

d
e

v
a
r

,

f
e
r
m
e

d
e

a
n
i
m
a
l
e
,

c
e
n
t
r
e

d
e

c
o
l
e
c
t
a
r
e

a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

i

a
b
a
t
o
a
r
e
;

i
)

e
x
p
u
n
e
r
eg
r
a
d
u
l

d
e

d
i
s
t
r
i
b
u

i
e

a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

m
e
d
i
c
i
n
a
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

i

r
e
f
l
e
c
t


n
u
m

r
u
l

p
o
t
e
n

i
a
l

d
e

a
n
i
m
a
l
e

e
x
p
u
s
e

u
n
u
i

p
r
o
d
u
s

c
u

d
e
f
e
c
t
;

j
)

e
f
e
c
t
e
l
e

s
e
c
u
n
d
a
r
e

a
d
v
e
r
s
e

(
n
o
c
i
v
e
)a
n
t
i
c
i
p
a
r
e
a

s
e
v
e
r
i
t

i
i

c
o
n
s
e
c
i
n

e
l
o
r

l
a

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

u
n
u
i

p
r
o
d
u
s

m
e
d
i
c
i
n
a
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

c
u

d
e
f
e
c
t
e

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e
;


k
)

e
x
p
e
r
t
i
z
a

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
ra
n
a
l
i
z
a

c
o
n
t
r
a
p
r
o
b
e
i
/
c
o
n
t
r
a
p
r
o
b
e
l
o
r

p
r
e
l
e
l
v
a
t

/
p
r
e
l
e
v
a
t
e

d
e

c

t
r
e

m
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

o
d
a
t


c
u

p
r
o
b
a
/
p
r
o
b
e
l
e
,

l
a

s
o
l
i
c
i
t
a
r
e
a

p
r
o
p
r
i
t
a
r
u
l
u
i
,

l
a

o
r
i
c
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

a
c
r
e
d
i
t
a
t
,

a
t
u
n
c
i

c

n
d

a
c
e
s
t
a

n
u

e
s
t
e

c
o
n
v
i
n
s

d
e

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

a
n
a
l
i
z
e
i
/
a
n
a
l
i
z
e
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

l
a
b
o
r
a
t
o
a
r
e
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a
l

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

s
a
u

n

c
a
d
r
u
l

l
a
b
o
r
a
t
o
a
r
e
l
o
r

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 3
2

n
a

i
o
n
a
l
e

d
e

r
e
f
e
r
i
n

;

c
o
n
t
r
a
p
r
o
b
a

s
i
g
i
l
a
t

n
e

l
a

d
i
s
p
o
z
i

i
a

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
u
l
u
i

c
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

s


o

p

s
t
r
e
z
e

n

c
o
n
d
i

i
i

c
o
r
e
s
p
u
n
z

t
o
a
r
e

i

o

p
o
a
t
e

t
r
i
m
i
t
e

p
e
n
t
r
u

a
n
a
l
i
z


l
a

o
r
i
c
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

a
c
r
e
d
i
t
a
t

d
i
n

R
o
m

n
i
a

s
a
u

U
n
i
u
n
e
a

E
u
r
o
p
e
a
n


p
e
n
t
r
u

a

e
f
e
c
t
u
a

e
x
a
m
e
n
u
l

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

r
e
s
p
e
c
t
i
v
;

a
c
e
s
t

d
r
e
p
t

a
l

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
u
l
u
i

n
u

v
a

a
d
u
c
e

a
t
i
n
g
e
r
e

o
b
l
i
g
a

i
e
i

d
i
r
e
c

i
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i
,

d
e

a

i
m
p
u
n
e
,

n

t
e
r
m
e
n
e
l
e

p
r
e
v

z
u
t
e

d
e

l
e
g
i
s
l
a

i
e
,

m

s
u
r
i
l
e

n
e
c
e
s
a
r
e

a
s
u
p
r
a

a
n
i
m
a
l
u
l
u
i

i

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i

n

c
a
r
e

s
e

g

s
e

t
e

a
c
e
s
t
a
,

n

c
a
z
u
l

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

r
i
i

b
o
l
i
l
o
r

t
r
a
n
s
m
i
s
i
b
i
l
e

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

s
a
u

o
m
u
l
u
i
,

c
a

u
r
m
a
r
e

a

a
c

i
u
n
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

p
u
b
l
i
c
e

c
u
p
r
i
n
s
e

n

a

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

a
c

i
u
n
i
l
o
r

d
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
,

p
r
e
v
e
n
i
r
e
,

c
o
n
t
r
o
l

i

e
r
a
d
i
c
a
r
e

a

b
o
l
i
l
o
r

l
a

a
n
i
m
a
l
e
,

a

c
e
l
o
r

t
r
a
n
s
m
i
s
i
b
i
l
e

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

l
a

o
m
,

p
r
o
t
e
c

i
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

i

p
r
o
t
e
c

i
a

m
e
d
i
u
l
u
i
,

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

a

b
o
v
i
n
e
l
o
r
,

s
u
i
n
e
l
o
r
,

o
v
i
n
e
l
o
r
,

c
a
p
r
i
n
e
l
o
r

i

e
c
v
i
d
e
e
l
o
r
;

l
)

i
n
c
i
d
e
n


r
e
p
r
e
z
i
n
t


n
u
m

r
u
l

d
e

c
a
z
u
r
i

s
a
u

f
o
c
a
r
e

n
o
i

d
e

b
o
a
l


a
p

r
u
t
e

n

i
n
t
e
r
i
o
r
u
l

u
n
e
i

p
o
p
u
l
a

i
i

d
e

a
n
i
m
a
l
e
,

e
x
p
u
s


r
i
s
c
u
l
u
i
,

n
t
r
-
o

a
r
i
e

g
e
o
g
r
a
f
i
c


d
e
t
e
r
m
i
n
a
t

,

p
e

p
a
r
c
u
r
s
u
l

u
n
u
i

i
n
t
e
r
v
a
l

d
e

t
i
m
p

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
;

m
)

l
o
c
a
l
i
t
a
t
e
/
s
a
t


o
r
g
a
n
i
z
a
r
e

t
e
r
i
t
o
r
i
a
l


c
u

c
o
d

s
i
r
u
t
a
;

n
)

p
e
r
i
o
a
d
a

d
e

a

t
e
p
t
a
r
e
/
i
n
t
e
r
z
i
c
e
r
e

a

m
i

r
i
ip
e
r
i
o
a
d

n

c
a
r
e

a
n
i
m
a
l
e
l
e

n
u

p
o
t

i
e

n

a
f
a
r
a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r
;

o
)

p
r
e
v
a
l
e
n


n
u
m

r
u
l

t
o
t
a
l

d
e

c
a
z
u
r
i

s
a
u

f
o
c
a
r
e

a

u
n
e
i

b
o
l
i

p
r
e
z
e
n
t

n
t
r
-
o

p
o
p
u
l
a

i
e

d
e

a
n
i
m
a
l
e
,

e
x
p
u
s


r
i
s
c
u
l
u
i
,

n
t
r
-
o

z
o
n


g
e
o
g
r
a
f
i
c


d
e
t
e
r
m
i
n
a
t

,

l
a

u
n

m
o
m
e
n
t

d
a
t

s
a
u

n
t
r
-
o

p
e
r
i
o
a
dd
e
t
e
r
m
i
n
a
t


p
)

p
r
e
v
e
n
i
r
e
a

b
o
l
i
l
o
ra
c
t
i
v
i
t

i

d
e
s
t
i
n
a
t
e

p
r
o
t
e
j

r
i
i

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

s
a
u

a

o
a
m
e
n
i
l
o
r
,

n

c
a
z
u
l

z
o
o
n
o
z
e
l
o
r
,

d
e

r
i
s
c
u
r
i

p
r
e
z
e
n
t
e

s
a
u

p
o
t
e
n

i
a
l
e
,

p
r
e
c
u
m

i

d
e

c
o
n
s
e
c
i
n

e
l
e

n
e
g
a
t
i
v
e

a
l
e

a
c
e
s
t
o
r
a
;

q
)

P
r
o
g
r
a
mp
r
o
g
r
a
m
u
l

a
c

i
u
n
i
l
o
r

d
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
,

p
r
e
v
e
n
i
r
e
,

c
o
n
t
r
o
l

i

e
r
a
d
i
c
a
r
e

a

b
o
l
i
l
o
r

l
a

a
n
i
m
a
l
e
,

a

c
e
l
o
r

t
r
a
n
s
m
i
s
i
b
i
l
e

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

l
a

o
m
,

p
r
o
t
e
c

i
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

i

p
r
o
t
e
c

i
a

m
e
d
i
u
l
u
i
,

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

a

b
o
v
i
n
e
l
o
r
,

s
u
i
n
e
l
o
r
,

o
v
i
n
e
l
o
r

i

c
a
p
r
i
n
e
l
o
r

i

e
c
v
i
d
e
e
l
o
r
,

a
p
r
o
b
a
t

p
r
i
n

H
o
t

r
e
a

G
u
v
e
r
n
u
l
u
i

n
r
.

1
1
5
6
/
2
0
1
3

p
e
n
t
r
u

a
p
r
o
b
a
r
e
a

a
c

i
u
n
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

c
u
p
r
i
n
s
e

n

P
r
o
g
r
a
m
u
l

a
c

i
u
n
i
l
o
r

d
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
,

p
r
e
v
e
n
i
r
e
,

c
o
n
t
r
o
l

i

e
r
a
d
i
c
a
r
e

a

b
o
l
i
l
o
r

l
a

a
n
i
m
a
l
e
,

a

c
e
l
o
r

t
r
a
n
s
m
i
s
i
b
i
l
e

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

l
a

o
m
,

p
r
o
t
e
c

i
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

i

p
r
o
t
e
c

i
a

m
e
d
i
u
l
u
i
,

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

a

b
o
v
i
n
e
l
o
r
,

s
u
i
n
e
l
o
r
,

o
v
i
n
e
l
o
r
,

c
a
p
r
i
n
e
l
o
r

i

e
c
v
i
d
e
e
l
o
r
,

a

a
c

i
u
n
i
l
o
r

p
r
e
v

z
u
t
e

n

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

i

c
o
n
t
r
o
l

n

d
o
m
e
n
i
u
l

s
i
g
u
r
a
n

e
i

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
,

p
r
e
c
u
m

i

a

t
a
r
i
f
e
l
o
r

a
f
e
r
e
n
t
e

a
c
e
s
t
o
r
a
;

r
)

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r

d
e

a
n
i
m
a
l
e


p
e
r
s
o
a
n


c
a
r
e

a
r
e

d
r
e
p
t

d
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e

a
s
u
p
r
a

u
n
o
r

a
n
i
m
a
l
e
;

s
)

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
ec
o
l
e
c
t
a
r
e
a
,

a
n
a
l
i
z
a
,

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
r
e
a

i

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

s
i
s
t
e
m
a
t
i
c


a

d
a
t
e
l
o
r

r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e

l
a

s

t
a
t
e
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r
;

t
)

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

a
c
t
i
vo
r
i
c
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e

c
u

o

f
r
e
c
v
e
n

i

i
n
t
e
n
s
i
t
a
t
e

p
r
e
s
t
a
b
i
l
i
t
e

c
a
r
e

a
r
e

c
a

s
c
o
p

s
t
a
b
i
l
i
r
e
a

p
r
e
z
e
n

e
i

s
a
u

a
b
s
e
n

e
i

u
n
e
i

a
n
u
m
i
t
e

b
o
l
i
;

d
e

a
s
e
m
e
n
e
a
,

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

a
c
t
i
v


r
e
p
r
e
z
i
n
t


p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e

d
i
n
t
r
-
o

p
o
p
u
l
a

i
e

n
o
r
m
a
l


m
o
r
f
o
c
l
i
n
i
c

i

e
x
a
m
i
n
a
r
e
a

a
c
e
s
t
o
r
a
,

p
r
e
c
u
m

i

e
x
a
m
e
n
e
l
e

n
e
c
r
o
p
s
i
c
e
;

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

a
c
t
i
v


a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

a
c
v
a
t
i
c
e

c
u
p
r
i
n
d
e
:

i
n
s
p
e
c

i
a

d
e

r
u
t
i
n


d
e

c

t
r
e

a
u
t
o
r
i
t
a
t
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n
t


s
a
u

a
l
t

s
e
r
v
i
c
i
u

c
a
l
i
f
i
c
a
t

i

a
g
r
e
a
t
,

n

n
u
m
e
l
e

a
u
t
o
r
i
t

i
i
,

e
x
a
m
i
n
a
r
e
a

p
o
p
u
l
a

i
e
i

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

d
e

a
c
v
a
c
u
l
t
u
r


d
i
n

f
e
r
m
e
l
e

s
a
u

d
i
n

z
o
n
e
l
e

d
e

c
r
e

t
e
r
e

a

m
o
l
u

t
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u

d
e
p
i
s
t
a
r
e
a

u
n
e
i

b
o
l
i

m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
e

m
o
r
f
o
c
l
i
n
i
c
,

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

n

s
c
o
p

d
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

n

c
a
z
u
l

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i

b
o
l
i
l
o
r

l
i
s
t
a
t
e

s
a
u

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
r
e

t
e
r
i
i

m
o
r
t
a
l
i
t

i
i

n

t
i
m
p
u
l

i
n
s
p
e
c

i
e
i

i

n
o
t
i
f
i
c
a
r
e
a

i
m
e
d
i
a
t

,

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
e
,

n

c
a
z
u
l

a
p
a
r
i

i
e
i

o
r
i

a
l

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i

d
e

b
o
l
i

s
p
e
c
i
f
i
c
e

s
a
u

a

o
r
i
c

r
e
i

c
r
e

t
e
r
i

a

m
o
r
t
a
l
i
t

i
i
;

u
)

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

p
a
s
i
v
s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

d
e

r
u
t
i
n

,

o
b
i

n
u
i
t

,

d
e

o
b
i
c
e
i

l
e
g
a
t


d
e

v
i
z
u
a
l
i
z
a
r
e
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
,

d
e

i
n
f
o
r
m
a

i
i
l
e

i

n
o
t
i
f
i
c

r
i
l
e

f

c
u
t
e

d
e

f
e
r
m
i
e
r
,

a
v

n
d

c
a

s
c
o
p

d
e

b
a
z


u
r
m

r
i
r
e
a

u
n
e
i

p
o
p
u
l
a

i
i

d
e

a
n
i
m
a
l
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

d
a
t
e
l
o
r

i

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

c
u

p
o
s
i
b
i
l


s
e
m
n
i
f
i
c
a

i
e

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c

n

s
c
o
p
u
l

d
e
p
i
s
t

r
i
i

p
r
e
c
o
c
e

a

b
o
l
i
l
o
r
,

a

m
e
n

i
n
e
r
i
i

s
a
u

s
c
h
i
m
b

r
i
i

s
t
a
t
u
s
u
l
u
i

d
e

s

t
a
t
e

a
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i

s
a
u

n

v
e
d
e
r
e
a

c
e
r
t
i
f
i
c

r
i
i

m
i

r
i
l
o
r

d
e

a
n
i
m
a
l
e

s
a
u

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

o
b

i
n
u
t
e

d
e

l
a

a
c
e
s
t
e
a
;

d
e

a
s
e
m
e
n
e
a
,

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

p
a
s
i
v


r
e
p
r
e
z
i
n
t


e
x
a
m
i
n
a
r
e
a

c
l
i
n
i
c


a

c
a
z
u
r
i
l
o
r

d
e

a
n
i
m
a
l
e

b
o
l
n
a
v
e

d
i
n
t
r
-
o

p
o
p
u
l
a

i
e

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t


a
t
u
n
c
i

l
i
b
e
r


d
e

b
o
l
i
,

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e
,

a
n
a
l
i
z
a

s
i

e
x
a
m
e
n
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
e
c
i
z
a
r
e
a

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
u
l
u
i
;

v
)

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

s
p
e
c
i
f
i
cs
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

u
n
e
i

a
n
u
m
i
t
e

b
o
l
i

s
a
u

i
n
f
e
c

i
i
.


4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
3

2
.

A
n
i
m
a
l
e
l
e

v
i
i

i
m
p
o
r
t
a
t
e

d
i
n

r
i

t
e
r

e

s
e

s
u
p
u
n

p
r
e
l
e
v

r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
b
e

n

p
o
s
t
u
r
i
l
e

d
e

i
n
s
p
e
c

i
e

l
a

f
r
o
n
t
i
e
r


c
u

s
c
o
p
u
l

v
e
r
i
f
i
c

r
i
i

n
d
e
p
l
i
n
i
r
i
i

n
o
r
m
e
l
o
r

d
e

s

t
a
t
e

d
i
n

c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
u
l

n
s
o

i
t
o
r

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

D
e
c
i
z
i
a

9
7
/
7
9
4
/
C
E

a

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

1
2

n
o
i
e
m
b
r
i
e

1
9
9
7

d
e

s
t
a
b
i
l
i
r
e

a

a
n
u
m
i
t
o
r

m
o
d
a
l
i
t

i

d
e

a
p
l
i
c
a
r
e

a

D
i
r
e
c
t
i
v
e
i

9
1
/
4
9
6
/
C
E
E

a

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

p
r
i
v
i
n
d

c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

a
l
e

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

v
i
i

i
m
p
o
r
t
a
t
e

d
i
n

r
i

t
e
r

e
.

3
.

A
n
i
m
a
l
e
l
e

v
i
i

i
m
p
o
r
t
a
t
e

d
i
n

r
i

t
e
r

e

s
e

s
u
p
u
n

r
e
g
u
l
i
l
o
r

d
e

c
a
r
a
n
t
i
n


p
r
o
f
i
l
a
c
t
i
c


t
i
m
p

d
e

m
i
n
i
m

3
0

d
e

z
i
l
e
;

p
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

c
a
r
a
n
t
i
n
e
i

p
r
o
f
i
l
a
c
t
i
c
e
,

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
u
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i

d
e

a
n
i
m
a
l
e

e
s
t
e

o
b
l
i
g
a
t

s


d
e

i
n


l
o
c
u
r
i

s
p
e
c
i
a
l

a
m
e
n
a
j
a
t
e

n

a
c
e
s
t

s
c
o
p
.

4
.

A
n
i
m
a
l
e
l
e

v
i
i

p
r
o
v
e
n
i
t
e

d
i
n

c
o
m
e
r

u
l

i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r

p
e
n
t
r
u

c
r
e

t
e
r
e

i

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

s
e

s
u
p
u
n

i
z
o
l

r
i
i

n
t
r
-
u
n

s
p
a

i
u

s
e
p
a
r
a
t

d
e

a
l
t
e

a
n
i
m
a
l
e

a
f
l
a
t
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
,

a
p
l
i
c

n
d
u
-
s
e

o

p
e
r
i
o
a
d


d
e

a

t
e
p
t
a
r
e
/
i
n
t
e
r
z
i
c
e
r
e

a

m
i

r
i
i

d
e

3
0

z
i
l
e

n

c
a
z
u
l

p
o
r
c
i
l
o
r

i

d
e

2
1

z
i
l
e

n

c
a
z
u
l

c
e
l
o
r
l
a
l
t
e

s
p
e
c
i
i
.

5
.

P
r
o
p
r
i
e
t
a
r
i
i

i

d
e

i
n

t
o
r
i
i

d
e

a
n
i
m
a
l
e

s
u
n
t

o
b
l
i
g
a

i

s


n
o
t
i
f
i
c
e

d
i
r
e
c

i
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

i
n
t
e
n

i
a

d
e

a

i
n
t
r
o
d
u
c
e

a
n
i
m
a
l
e

d
i
n

c
o
m
e
r

u
l

i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r

i

i
m
p
o
r
t

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
,

a
n
t
e
r
i
o
r

s
o
s
i
r
i
i

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r
,

p
r
e
c
u
m

i

p
o
s
i
b
i
l
a

d
a
t


a

i
n
t
r

r
i
i

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

6
.

E
x
a
m
e
n
u
l

c
l
i
n
i
c

a
c
c
e
p
t
a
t

i

d
e
c
o
n
t
a
t

d
e

c

t
r
e

d
i
r
e
c

i
a

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
a
n

,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

s
e

p
o
a
t
e

f
a
c
e

n

b
a
z
a

u
n
e
i

d
e
c
i
z
i
i

s
c
r
i
s
e

a

d
i
r
e
c
t
o
r
u
l
u
i

e
x
e
c
u
t
i
v
,

c
a
r
e

s
t
a
b
i
l
e

t
e

z
o
n
a

n

c
a
r
e

s
e

f
a
c
e

e
x
a
m
e
n
u
l

c
l
i
n
i
c
,

f
r
e
c
v
e
n

i

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

n
e
c
e
s
a
r
e

p
e
n
t
r
u

d
e
c
o
n
t

n

u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

s
i
t
u
a

i
i
:


a
)

n

c
a
z

d
e

s
u
s
p
i
c
i
u
n
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e
l
e

s
u
s
p
e
c
t
e

d
e

c
o
n
t
a
m
i
n
a
r
e
;


b
)

n

c
a
z

d
e

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

a

b
o
l
i
i

l
a

a
n
i
m
a
l
e
l
e

d
i
n

f
o
c
a
r
,

d
i
n

z
o
n
a

d
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

i

p
r
o
t
e
c

i
e

s
p
e
c
i
f
i
c


f
i
e
c

r
e
i

b
o
l
i
;


D
e
c
i
z
i
a

d
i
r
e
c
t
o
r
u
l
u
i

e
x
e
c
u
t
i
v

e
s
t
e

e
m
i
s


l
a

p
r
o
p
u
n
e
r
e
a

f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
t


a

s
t
r
u
c
t
u
r
i
l
o
r

d
e

s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l

d
i
r
e
c

i
e
i

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i
,

f
o
r
m
u
l
a
t


a
n
t
e
r
i
o
r

a
c

i
u
n
i
i

d
e

e
x
a
m
i
n
a
r
e

c
l
i
n
i
c

.

7
.

L
a

p
r
o
p
u
n
e
r
e
a

d
i
r
e
c

i
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i
,

A
u
t
o
r
i
t
a
t
e
a

N
a

i
o
n
a
l


S
a
n
i
t
a
r


V
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

p
o
a
t
e

d
i
s
p
u
n
e
,

p
r
i
n

o
r
d
i
n

a
l

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

a
c
e
s
t
e
i
a
,

n

f
u
n
c

i
e

d
e

e
v
o
l
u

i
a

s
i
t
u
a

i
e
i

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
e
,

a
c

i
u
n
i

i
m
u
n
o
p
r
o
f
i
l
a
c
t
i
c
e

d
e

n
e
c
e
s
i
t
a
t
e
;

o
r
i
c
e

v
a
c
c
i
n
a
r
e

e
s
t
e

p
e
r
m
i
s


n
u
m
a
i

c
u

v
a
c
c
i
n
u
r
i
l
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

n

R
o
m

n
i
a

c
u

n
o
t
i
f
i
c
a
r
e
a

p
r
e
a
l
a
b
i
l

t
r
e

d
i
r
e
c

i
i
l
e

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i
;

n
o
t
i
f
i
c
a
r
e
a

t
r
e
b
u
i
e

n
s
o

i
t


d
e

m
o
t
i
v
a

i
e
,

t
i
p
u
l

d
e

v
a
c
c
i
n

i

s
c
h
e
m
a

d
e

v
a
c
c
i
n
a
r
e
.

8
.

M
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

p
o
a
t
e

d
i
s
p
u
n
e
,

n

u
r
m
a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
o
r

o
f
i
c
i
a
l
e

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e
,

d
e

i
d
e
n
t
i
t
a
t
e

i

f
i
z
i
c
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

n

t
i
m
p
u
l

t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
l
u
i

s
a
u

l
a

d
e
s
t
i
n
a

i
e
,

t
e
s
t
e

i

p
r
e
l
e
v

r
i

d
e

p
r
o
b
e

p
e
n
t
r
u

e
x
a
m
e
n
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r
;

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

t
e
s
t

r
i
l
o
r

t
r
e
b
u
i
e

c
o
m
u
n
i
c
a
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
u
l
u
i

s
a
u

d
e

i
n

t
o
r
u
l
u
i

n

p
e
r
i
o
a
d
a

d
e

c
a
r
a
n
t
i
n

,

a

t
e
p
t
a
r
e
/
i
n
t
e
r
z
i
c
e
r
e

a

m
i

r
i
i
.

9
.

P
r
o
b
e
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

i

t
e
s
t
e
l
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

n

v
e
d
e
r
e
a

e
v
a
l
u

r
i
i

s
t
a
t
u
s
u
l
u
i

d
e

s

t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
o
r

o
f
i
c
i
a
l
e

c
u

f
r
e
c
v
e
n


r
e
d
u
s

,

p
r
i
n

s
o
n
d
a
j
,

e
f
e
c
t
u
a
t
e

n

p
e
r
i
o
a
d
a

d
e

c
a
r
a
n
t
i
n


s
a
u

n

p
e
r
i
o
a
d
a

d
e

a

t
e
p
t
a
r
e
/
i
n
t
e
r
z
i
c
e
r
e

a

m
i

r
i
i
,

n

c
a
z
u
l

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

p
r
o
v
e
n
i
t
e

d
i
n

i
m
p
o
r
t

s
a
u

c
o
m
e
r


i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r

s
u
n
t

s
u
p
o
r
t
a
t
e

d
e

s
t
a
t
,

c
u

c
o
n
d
i

i
a

p
r
e
c
i
z

r
i
i

e
x
p
r
e
s
e

a

b
o
l
i
l
o
r

s
u
p
u
s
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
i
i

a
c
t
i
v
e

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

s
e

s
o
l
i
c
i
t


t
e
s
t
a
r
e
a
.

n

s
i
t
u
a

i
a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

n
e
f
a
v
o
r
a
b
i
l
e
,

e
x
p
l
o
a
t
a

i
a

t
r
e
b
u
i
e

s
u
p
u
s


c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
o
r

o
f
i
c
i
a
l
e

c
u

f
r
e
c
v
e
n

n
t

r
i
t

.

1
0
.


S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

s
t
a
t
u
s
u
l
u
i

i
m
u
n

p
o
s
t
v
a
c
c
i
n
a
l

n

c
a
z
u
l

b
o
l
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

p
r
o
f
i
l
a
x
i
a

e
s
t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
e

n

c
a
z
u
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

n
o
n
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


d
e

c

t
r
e

m
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

m
p
u
t
e
r
n
i
c
i
t

s
u
b

c
o
n
t
r
o
l
u
l

i

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

m
e
d
i
c
u
l
u
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l
,

i
a
r

n

c
a
z
u
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
,

i
n
c
l
u
s
i
v

a

c
e
l
o
r

d
e

t
i
p

A

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


d
e

m
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c


o
r
g
a
n
i
z
a
t

n

c
o
n
d
i

i
i
l
e

l
e
g
i
i
.

1
1
.

L
a

b
o
v
i
n
e
,

o
v
i
n
e
,

c
a
p
r
i
n
e
,

s
u
i
n
e

i

e
c
v
i
d
e
e
,

a
c

i
u
n
i
l
e

s
a
n
i
t
a
r
e
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

p
u
b
l
i
c
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

s
u
p
o
r
t
a
t
e

d
e

l
a

b
u
g
e
t
u
l

d
e

s
t
a
t

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


n
u
m
a
i

p
e

a
n
i
m
a
l
e

c
e

a
u

f
o
s
t

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

c
o
n
f
o
r
m

l
e
g
i
s
l
a

i
e
i

n

v
i
g
o
a
r
e
.

1
2
.

L
a

c
a
r
n
a
s
i
e
r
e
l
e

d
o
m
e
s
t
i
c
e
,

a
c

i
u
n
i
l
e

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

p
u
b
l
i
c
e

d
i
n

P
r
o
g
r
a
m

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

c
a
m
p
a
n
i
e

i

n
u
m
a
i

l
a

a
n
i
m
a
l
e
l
e

c
a
r
e

d
e

i
n

c
a
r
n
e
t
e

d
e

s

t
a
t
e
,

g
e
s
t
i
o
n
a
t
e

d
e


C
o
l
e
g
i
u
l

M
e
d
i
c
i
l
o
r

V
e
t
e
r
i
n
a
r
i
,

n
s
e
r
i
a
t
e

i

n
u
m
e
r
o
t
a
t
e

p
o
t
r
i
v
i
t

a
l
o
c

r
i
i

m
a
r
j
e
l
o
r

d
e

s
e
r
i
i

i

d
e

n
u
m
e
r
e

d
e

c

t
r
e

A
u
t
o
r
i
t
a
t
e
a

N
a

i
o
n
a
l


S
a
n
i
t
a
r


V
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
,

n

c
a
r
e

s
u
n
t

c
o
m
p
l
e
t
a
t
e

n

m
o
d

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u
:

n
u
m
e
l
e

i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 5
4

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
u
l
u
i
/
d
e

i
n

t
o
r
u
l
u
i
,

d
o
m
i
c
i
l
i
u
l

a
c
e
s
t
u
i
a

(
l
o
c
a
l
i
t
a
t
e
a
,

s
t
r
a
d
a
,

n
u
m

r
u
l

i

j
u
d
e

u
l
)
,

s
p
e
c
i
a

(
c

i
n
e
/
p
i
s
i
c

)
,

c
o
d
u
l

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

-

d
u
p


c
a
z
,

r
a
s
a
,

s
e
x
u
l
,

v

r
s
t
a
,

c
u
l
o
a
r
e
a

i

s
e
m
n
e
l
e

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e

a
l
e

a
n
i
m
a
l
u
l
u
i
;

s
e
r
i
a

i

n
u
m

r
u
l

c
a
r
n
e
t
e
l
o
r

d
e

s

t
a
t
e

s
u
n
t

t
r
e
c
u
t
e

n

m
o
d

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

n

d
o
c
u
m
e
n
t
u
l

j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
v

p
r
i
v
i
n
d

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

a
c

i
u
n
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e
,

p
e
n
t
r
u

a
c
c
e
p
t
a
r
e
a

p
l

i
i

a
c
e
s
t
o
r
a
;

f
i
e
c
a
r
e

c
o
n
s
i
l
i
u

j
u
d
e

e
a
n
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a
l

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

a
l

C
o
l
e
g
i
u
l
u
i

M
e
d
i
c
i
l
o
r

V
e
t
e
r
i
n
a
r
i

t
r
e
b
u
i
e

s


d
e

i
n


e
v
i
d
e
n

a

c
a
r
n
e
t
e
l
o
r

d
e

s

t
a
t
e

i

s


o

f
u
r
n
i
z
e
z
e

d
i
r
e
c

i
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i
.

1
3
.

C
o
s
t
u
r
i
l
e

m
a
n
o
p
e
r
e
i

d
e

p
r
e
l
e
v
a
r
e

a

p
r
o
b
e
l
o
r
,

d
e

v
a
c
c
i
n
a
r
e

i

t
u
b
e
r
c
u
l
i
n
a
r
e
,

a
n
a
l
i
z
a

i

e
x
a
m
e
n
e
l
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

n
e
c
e
s
a
r
e

r
e
a
l
i
z

r
i
i

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n
o
n
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

a

a
c

i
u
n
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

p
u
b
l
i
c
e

d
i
n

P
r
o
g
r
a
m

s
e

a
s
i
g
u
r


d
i
n

b
u
g
e
t
u
l

A
u
t
o
r
i
t

i
i

N
a

i
o
n
a
l
e

S
a
n
i
t
a
r
e

V
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
.


1
4
.

C
o
n
t
r
a
v
a
l
o
a
r
e
a

t
u
b
e
r
c
u
l
i
n
e
i

a
v
i
a
r
e

i

m
a
m
i
f
e
r
e
,

a

v
a
c
c
i
n
u
l
u
i

c
o
n
t
r
a

r
a
b
i
e
i

i

a

v
a
c
c
i
n
u
l
u
i

c
o
n
t
r
a

a
n
t
r
a
x
u
l
u
i
,

a

v
a
c
u
t
a
i
n
e
r
e
l
o
r

i

a

a
c
e
l
o
r

n
e
c
e
s
a
r
e

p
r
e
l
e
v

r
i
i

p
r
o
b
e
l
o
r

d
e

s

n
g
e
,

p
r
e
c
u
m

i

a

f
o
r
m
u
l
a
r
e
l
o
r

t
i
p
i
z
a
t
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

p
e
n
t
r
u

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

i

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

a
c

i
u
n
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

p
u
b
l
i
c
e

d
i
n

P
r
o
g
r
a
m

s
e

s
u
p
o
r
t


d
i
n

b
u
g
e
t
u
l

A
u
t
o
r
i
t

i
i

N
a

i
o
n
a
l
e

S
a
n
i
t
a
r
e

V
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
,

c
o
n
f
o
r
m

a
r
.

4

a
l
i
n
.

(
3
)

d
i
n

H
o
t

r
e
a

G
u
v
e
r
n
u
l
u
i

n
r
.

1
1
5
6
/
2
0
1
3
.

1
5
.

C
o
s
t
u
r
i
l
e

p
e
n
t
r
u

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c

i
u
n
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

p
u
b
l
i
c
e

d
i
n

P
r
o
g
r
a
m

n

c
a
d
r
u
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
,

i
n
c
l
u
s
i
v

a

c
e
l
o
r

d
e

t
i
p

A
,

i

a
n
u
m
e

c
o
s
t
u
r
i
l
e

a
f
e
r
e
n
t
e

m
a
n
o
p
e
r
e
i

d
e

p
r
e
l
e
v
a
r
e

a

p
r
o
b
e
l
o
r
,

d
e

v
a
c
c
i
n
a
r
e

i

d
e

t
u
b
e
r
c
u
l
i
n
a
r
e
,

s
e

s
u
p
o
r
t


d
e

c

t
r
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
i
i

a
c
e
s
t
o
r
a
.

1
6
.

C
o
s
t
u
r
i
l
e

a
n
a
l
i
z
e
l
o
r

i

e
x
a
m
e
n
e
l
o
r

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

p
e
n
t
r
u

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c

i
u
n
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

p
u
b
l
i
c
e

d
i
n

P
r
o
g
r
a
m

n

c
a
d
r
u
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
,

i
n
c
l
u
s
i
v

a

c
e
l
o
r

d
e

t
i
p

A
,

s
e

s
u
p
o
r
t


d
i
n

b
u
g
e
t
u
l

A
u
t
o
r
i
t

i
i

N
a

i
o
n
a
l
e

S
a
n
i
t
a
r
e

V
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
.

1
7
.

M
a
n
o
p
e
r
a

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

n
e
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
e

c
a
r
e

a
u

d
e
p

i
t

v

r
s
t
a

m
a
x
i
m


p
r
e
v

z
u
t


d
e

l
e
g
i
s
l
a

i
a

n

v
i
g
o
a
r
e

p
e
n
t
r
u

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

a
c
e
s
t
o
r
a
,

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


n
u
m
a
i

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

s
e

p
o
a
t
e

f
a
c
e

d
o
v
a
d
a

o
r
i
g
i
n
i
i

a
c
e
s
t
o
r
a
,

c
o
s
t
u
r
i
l
e

f
i
i
n
d

s
u
p
o
r
t
a
t
e

d
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
.

n

c
a
z
u
l

b
o
v
i
n
e
l
o
r

n
e
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
e
,

d
a
c


n
u

s
e

p
o
a
t
e

f
a
c
e

d
o
v
a
d
a

o
r
i
g
i
n
i
i

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r
,

s
e

a
p
l
i
c


p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

p
u
n
c
t
u
l
u
i

I
I
,

c
a
p
i
t
o
l
u
l
u
i

V
I
I

a
l

a
n
e
x
e
i

n
r
.

1

l
a

P
r
o
g
r
a
m
.

1
8
.

P
r
i
n

e
x
c
e
p

i
e

d
e

l
a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

p
c
t
.

1
3
,

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
i
i

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

s
u
p
o
r
t


c
o
s
t
u
r
i
l
e

a
f
e
r
e
n
t
e
:


a
)


m
a
n
o
p
e
r
e
i

d
e

p
r
e
l
e
v
a
r
e

a

p
r
o
b
e
l
o
r
,

a
n
a
l
i
z
e
l
e

i

e
x
a
m
e
n
e
l
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

l
a

s
o
l
i
c
i
t
a
r
e
a

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
i
l
o
r
;


b
)
m
a
n
o
p
e
r
e
i

p
e
n
t
r
u

p
r
o
b
e
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

n

v
e
d
e
r
e
a

e
v
a
l
u

r
i
i

s
t
a
t
u
s
u
l
u
i

d
e

s

t
a
t
e
,

a
n
a
l
i
z
e
l
e

i

e
x
a
m
e
n
e
l
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

a
f
e
r
e
n
t
e

a
c
e
s
t
o
r
a
,

n

c
a
z
u
l

c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
o
r

o
f
i
c
i
a
l
e

n
t

r
i
t
e
,

i
n
i

i
a
t
e

n

u
r
m
a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

n
e
f
a
v
o
r
a
b
i
l
e

o
b

i
n
u
t
e

n

c
a
d
r
u
l

c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
o
r

c
u

f
r
e
c
v
e
n


r
e
d
u
s

,

e
f
e
c
t
u
a
t
e

n

p
e
r
i
o
a
d
a

d
e

c
a
r
a
n
t
i
n


s
a
u

n

p
e
r
i
o
a
d
a

d
e

a

t
e
p
t
a
r
e
/
i
n
t
e
r
z
i
c
e
r
e

a

m
i

r
i
i
,

n

c
a
z
u
l

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

p
r
o
v
e
n
i
t
e

d
i
n

i
m
p
o
r
t

s
a
u

c
o
m
e
r


i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r
;

n

a
c
e
a
s
t


s
i
t
u
a

i
e
,

p
e
r
i
o
a
d
a

d
e

c
a
r
a
n
t
i
n


s
a
u

d
e

a

t
e
p
t
a
r
e
/
i
n
t
e
r
z
i
c
e
r
e

a

m
i

r
i
i

e
s
t
e

p
r
e
l
u
n
g
i
t


l
a

c
l
a
r
i
f
i
c
a
r
e
a

s
t
a
t
u
s
u
l
u
i

d
e

s

t
a
t
e

a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

i

a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i

i

a

s
i
t
u
a

i
e
i

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
e
;


c
)
m
a
n
o
p
e
r
e
i

p
e
n
t
r
u

p
r
o
b
e
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

n

v
e
d
e
r
e
a

e
v
a
l
u

r
i
i

s
t
a
t
u
s
u
l
u
i

d
e

s

t
a
t
e

i

a
n
a
l
i
z
e
l
e

i

e
x
a
m
e
n
e
l
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

a
f
e
r
e
n
t
e

a
c
e
s
t
o
r
a
,

a
l
t
e

a
c

i
u
n
i

d
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
,

i
m
u
n
o
p
r
o
f
i
l
a
x
i
e

i

c
o
n
t
r
o
l
,

r
e
a
l
i
z
a
t
e

n

c
e
n
t
r
e
l
e

d
e

c
o
l
e
c
t
a
r
e

s
a
u

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

d
e

o
r
i
g
i
n
e
,

p
e
n
t
r
u

c
e
r
t
i
f
i
c
a
r
e
a

l
o
t
u
r
i
l
o
r

d
e
s
t
i
n
a
t
e

e
x
p
o
r
t
u
l
u
i


s
a
u

c
o
m
e
r

u
l
u
i

i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r
;


d
)
m
a
n
o
p
e
r
e
i

p
e
n
t
r
u

p
r
o
b
e
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

n

v
e
d
e
r
e
a

e
v
a
l
u

r
i
i

s
t
a
t
u
s
u
l
u
i

d
e

s

t
a
t
e
,

a
n
a
l
i
z
e
l
e

i

e
x
a
m
e
n
e
l
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

a
f
e
r
e
n
t
e

a
c
e
s
t
o
r
a
,

p
e
n
t
r
u

a
n
i
m
a
l
e
l
e

c
a
r
e

f
a
c

o
b
i
e
c
t
u
l

i
m
p
o
r
t
u
l
u
i
,

e
x
p
o
r
t
u
l
u
i
,

c
o
m
e
r

u
l
u
i

i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r

s
a
u

n

c
a
z
u
l

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

d
e

s
p
o
r
t
,

p
e
n
t
r
u

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

l
a

e
x
p
o
z
i

i
i
,

t

r
g
u
r
i
,

c
o
n
c
u
r
s
u
r
i
,

c
i
r
c
u
r
i
,

g
r

d
i
n
i

z
o
o
l
o
g
i
c
e
,

r
e
z
e
r
v
a

i
i
,

a
d
o
p

i
i

i
n
t
e
r
n
a

i
o
n
a
l
e
,

e
v
e
n
i
m
e
n
t
e

c
u
l
t
u
r
a
l
e
,

m
i

r
i

n
o
n
c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

s
i

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

a
l
e

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

d
e

c
o
m
p
a
n
i
e
;


e
)
m
a
n
o
p
e
r
e
i

p
e
n
t
r
u

p
r
o
b
e
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

n

v
e
d
e
r
e
a

e
v
a
l
u

r
i
i

s
t
a
t
u
s
u
l
u
i

d
e

s

t
a
t
e
,

a
n
a
l
i
z
e
l
e

i

e
x
a
m
e
n
e
l
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

a
f
e
r
e
n
t
e

a
c
e
s
t
o
r
a
,

n

c
a
d
r
u
l

p
r
o
g
r
a
m
e
l
o
r

d
e

a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
;


f
)


p
r
e
l
e
v

r
i
i

c
o
n
t
r
a
p
r
o
b
e
i
,

a
n
a
l
i
z
e
i

i

e
x
a
m
e
n
u
l
u
i

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

i
n

v
e
d
e
r
e
a

e
x
p
e
r
t
i
z
e
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
;


6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
5


g
)
a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r

n
c
a
d
r
a
t
e

n

d
e
f
i
n
i

i
a

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
i
i

p
a
s
i
v
e

c
u

e
x
c
e
p
t
i
a

e
x
a
m
i
n

r
i
i

c
l
i
n
i
c
e

d
i
s
p
u
s


d
e

c

t
r
e

d
i
r
e
c

i
i
l
e

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i
,

a

c
a
z
u
r
i
l
o
r

d
e

a
n
i
m
a
l
e

b
o
l
n
a
v
e

d
i
n
t
r
-
o

p
o
p
u
l
a

i
e

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t


a
t
u
n
c
i

l
i
b
e
r


d
e

b
o
l
i

d
e
c
l
a
r
a
b
i
l
e
,

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e
,

a
n
a
l
i
z
a

i

e
x
a
m
e
n
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
e
c
i
z
a
r
e
a

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
u
l
u
i
;
h
)

c
o
n
t
r
a
v
a
l
o
r
i
i

v
a
c
c
i
n
u
l
u
i

i

m
a
n
o
p
e
r
e
i

d
e

v
a
c
c
i
n
a
r
e

m
p
o
t
r
i
v
a

b
o
l
i
i

d
e

N
e
w
c
a
s
t
l
e

i

c
o
n
t
r
a

a
g
a
l
a
x
i
e
i

c
o
n
t
a
g
i
o
a
s
e
;i
)

c
o
n
t
r
a
v
a
l
o
r
i
i

m
a
n
o
p
e
r
e
i

d
e

v
a
c
c
i
n
a
r
e

a
n
t
i
r
a
b
i
c


a

p
i
s
i
c
i
l
o
r

d
o
m
e
s
t
i
c
e

n

c
a
z
u
l

v
a
c
c
i
n

r
i
i

n

c
a
m
p
a
n
i
e

c
o
n
f
o
r
m

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i
,

c
o
n
t
r
a
v
a
l
o
r
i
i

v
a
c
c
i
n
u
l
u
i

i

m
a
n
o
p
e
r
e
i

d
e

v
a
c
c
i
n
a
r
e

a
n
t
i
r
a
b
i
c


a


c
a
r
n
a
s
i
e
r
e
l
o
r

d
o
m
e
s
t
i
c
e

n

s
i
t
u
a

i
a

e
x
e
c
u
t

r
i
i

a
c
e
s
t
e
i
a

d
e

c

t
r
e

o
r
i
c
e

m
e
d
i
c

v
e
t
e
r
i
n
a
r

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c


o
r
g
a
n
i
z
a
t

n

c
o
n
d
i

i
i
l
e

l
e
g
i
i
,

l
a

s
o
l
i
c
i
t
a
r
e
a

i

a
l
e
g
e
r
e
a

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
u
l
u
i

n

a
f
a
r
a

c
a
m
p
a
n
i
e
i

p
r
e
v

z
u
t
e

n

P
r
o
g
r
a
m
;


j
)

c
o
n
t
r
a
v
a
l
o
a
r
e
a

d
e
p
a
r
a
z
i
t

r
i
i

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r
;


k
)

o
p
e
r
a

i
u
n
i
l
o
r

d
e

t
u
b
e
r
c
u
l
i
n
a
r
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

n

c
e
n
t
r
u
l

d
e

c
o
l
e
c
t
a
r
e

i
/
s
a
u

e
x
p
l
o
a
t
a

i
a

d
e

o
r
i
g
i
n
e

n

v
e
d
e
r
e
a

c
e
r
t
i
f
i
c

r
i
i

m
i

r
i
l
o
r

d
e

a
n
i
m
a
l
e

p
e
n
t
r
u

e
x
p
o
r
t

s
a
u

c
o
m
e
r


i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r
;l
)

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
i
i

s
a
n
i
t
a
r

-

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

a

m
a
t
e
r
i
a
l
u
l
u
i

s
e
m
i
n
a
l

c
o
n
g
e
l
a
t

d
i
n

i
m
p
o
r
t

i

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
i
i

t
u
l
b
u
r

r
i
l
o
r

i
n
f
l
a
m
a
t
o
r
i
i

a
l
e

g
l
a
n
d
e
i

m
a
m
a
r
e

(
m
a
m
i
t
e
l
e

s
u
b
c
l
i
n
i
c
e
)
;


m
)
m
a
n
o
p
e
r
e
i

p
e
n
t
r
u

p
r
o
b
e
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

n

v
e
d
e
r
e
a

e
v
a
l
u

r
i
i

s
t
a
t
u
s
u
l
u
i

d
e

s

t
a
t
e

i

t
e
s
t
e
l
e

a
f
e
r
e
n
t
e

a
c
e
s
t
o
r
a

p
e
n
t
r
u
:i
)
e
c
v
i
d
e
e
l
e

p
r
o
v
e
n
i
t
e

d
i
n

i
m
p
o
r
t
,

c
o
m
e
r


i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r

i

c
a
i
i

d
e

s
p
o
r
t

r
e

n
t
o
r

a
r

;


i
i
)
c
o
s
t
u
r
i
l
e

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

d
e

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
e

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
,

i
n
c
l
u
s
i
v

o
r
i
c
e

t
e
s
t
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

s
a
u

i
n
v
e
s
t
i
g
a

i
i

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e

n
e
c
e
s
a
r
e

p
r
i
v
i
n
d

c
i
r
c
u
l
a

i
a

e
c
v
i
d
e
e
l
o
r
,

m
a
t
e
r
i
a
l
u
l
u
i

s
e
m
i
n
a
l
,

o
v
u
l
e
l
o
r
,

e
m
b
r
i
o
n
i
l
o
r

i

s
e
r
u
l
u
i

p
r
o
v
e
n
i
t
e

d
e

l
a

e
c
v
i
d
e
e
,

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

a
r
t
.

9

d
i
n

D
e
c
i
z
i
a

2
0
1
0
/
3
4
6
/
U
E

a

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

1
8

i
u
n
i
e

2
0
1
0

r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e

l
a

m

s
u
r
i
l
e

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

c
u

p
r
i
v
i
r
e

l
a

a
n
e
m
i
a

i
n
f
e
c

i
o
a
s


e
c
v
i
n

n

R
o
m

n
i
a
;


i
i
i
)
t
e
s
t
u
l

e
f
e
c
t
u
a
t

n

c
e
l
e

1
0

z
i
l
e

p
r
e
m
e
r
g

t
o
a
r
e

d
a
t
e
i

m
i

r
i
i

p
e

t
e
r
i
t
o
r
i
u
l

R
o
m

n
i
e
i
,

l
a

e
c
v
i
d
e
e
l
e

c
a
r
e

p

s
e
s
c

e
x
p
l
o
a
t
a

i
a

i

a
u

t
r
e
c
u
t

9
0

z
i
l
e

d
e

l
a

t
e
s
t
a
r
e
.


n
)
m
a
n
o
p
e
r
e
i

d
e

p
r
e
l
e
v
a
r
e

a

p
r
o
b
e
l
o
r

a
f
e
r
e
n
t
e

r
e
a
l
i
z

r
i
i

a
c

i
u
n
i
l
o
r

d
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
,

i
m
u
n
o
p
r
o
f
i
l
a
c
t
i
c
e

i

d
e

c
o
n
t
r
o
l

p
e
n
t
r
u
:i
)


a
v
o
r
t
u
l

s
a
l
m
o
n
e
l
i
c

a
l

i
e
p
e
l
o
r
;
i
i
)
f
a
s
c
i
o
l
o
z
a
;i
i
i
)
t
r
i
c
h
o
m
o
n
o
z
a

b
o
v
i
n

;i
v
)
b
o
a
l
a

b
a
c
t
e
r
i
a
n


a

r
i
n
i
c
h
i
u
l
u
i

l
a

s
a
l
m
o
n
i
d
e
;v
)
d
i
a
r
e
e
a

v
i
r
a
l


a

b
o
v
i
n
e
l
o
r
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

b
o
a
l
a

m
u
c
o
a
s
e
l
o
r

B
V
D

-

M
D
;v
i
)
r
i
n
o
p
n
e
u
m
o
n
i
a

e
c
v
i
n

;v
i
i
)
b
r
u
c
e
l
o
z
a

l
a

c
a
n
i
d
e
;v
i
i
i
)
b
r
u
c
e
l
o
z
a

l
a

i
e
p
u
r
i
;i
x
)
m
o
l
u

t
e

g
a
s
t
e
r
o
p
o
d
e
-
C
r
y
p
t
o
b
i
a

h
e
l
i
c
i
s
,

K
l
o
s
s
i
a

h
e
l
i
c
i
n
a
,

c
e
s
t
o
d
e
,

m
e
t
a
c
e
r
c
a
r
i
,

n
e
m
a
t
o
d
e
;x
)
b
a
t
r
a
c
i
e
n
i

-

t
r
e
m
a
t
o
d
e
,

a
c
a
n
t
o
c
e
f
a
l
i
,

p
s
e
u
d
o
m
o
n
o
z
e
,

a
e
r
o
m
o
n
o
z
e

i

m
i
c
o
b
a
c
t
e
r
i
o
z
e
;x
i
)
t
o
x
o
p
l
a
s
m
o
z
a
;x
i
i
)
o
n
c
o
p
a
t
i
i

l
a

m
a
m
i
f
e
r
e
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e

i

c
a
r
n
a
s
i
e
r
e
;x
i
i
i
)
o
n
c
o
p
a
t
i
i

d
e

a
n
i
m
a
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e

n

l
i
b
e
r
t
a
t
e

i

e
x
o
t
i
c
e
;x
i
v
)
s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

t
u
l
b
u
r

r
i
l
o
r

i
n
f
l
a
m
a
t
o
r
i
i

a
l
e

g
l
a
n
d
e
i

m
a
m
a
r
e
;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 7
6x
v
)
a
n
a
l
i
z
a

a
p
e
i

d
i
n

b
a
z
i
n
e

p
i
s
c
i
c
o
l
e
,

l
a
c
u
r
i

i

i
a
z
u
r
i

a
m
e
n
a
j
a
t
e

p
e
n
t
r
u

p
i
s
c
i
c
u
l
t
u
r

,

p
r
e
c
u
m

i

d
i
n

a
p
e

c
u
r
g

t
o
a
r
e
;x
v
i
)
p
a
r
a
t
u
b
e
r
c
u
l
o
z
a
;x
v
i
i
)
m
i
c
o
p
l
a
s
m
o
z
a

r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
e

a
v
i
a
r

.


1
9
.

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

p
u
n
e

l
a

d
i
s
p
o
z
i

i
a

l
a
b
o
r
a
t
o
r
u
l
u
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
e

n
e
c
e
s
a
r
e
,

t
a
r
i
f
u
l

a
c
e
s
t
o
r

a
n
a
l
i
z
e

s
e

v
a

d
i
m
i
n
u
a

c
u

v
a
l
o
a
r
e
a

a
c
e
s
t
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e
.

2
0
.


A
n
a
l
i
z
e
l
e

i

e
x
a
m
e
n
e
l
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


d
o
a
r

c
u

m
e
t
o
d
e

a
c
r
e
d
i
t
a
t
e

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

a
r
t
.

1
2

a
l

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

8
8
2
/
2
0
0
4

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

d
i
n

2
9

a
p
r
i
l
i
e

2
0
0
4

p
r
i
v
i
n
d

c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
e

o
f
i
c
i
a
l
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

p
e
n
t
r
u

a

a
s
i
g
u
r
a

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e
a

c
o
n
f
o
r
m
i
t

i
i

c
u

l
e
g
i
s
l
a

i
a

p
r
i
v
i
n
d

h
r
a
n
a

p
e
n
t
r
u

a
n
i
m
a
l
e

i

p
r
o
d
u
s
e
l
e

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e

i

c
u

n
o
r
m
e
l
e

d
e

s

t
a
t
e

a
n
i
m
a
l

i

d
e

b
u
n

s
t
a
r
e

a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r
.

2
1
.

C
o
n
d
u
i
t
a

d
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

s
e

s
t
a
b
i
l
e

t
e

i

s
e

c
o
m
u
n
i
c


d
e

c

t
r
e

L
N
R

/

i
n
s
t
i
t
u
t
e
l
e

d
e

p
r
o
f
i
l
,

d
u
p


c
a
z
.

2
2
.C
o
s
t
u
r
i
l
e

p
r
o
b
e
l
o
r

r
e
c
o
l
t
a
t
e

i

a
l
e

a
n
a
l
i
z
e
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

n

c
a
z
u
r
i
l
e

n

c
a
r
e

s
e

n
r
e
g
i
s
t
r
e
a
z


r
e
a
c

i
i

a
d
v
e
r
s
e

p
o
s
t
v
a
c
c
i
n
a
l
e
/
p
o
s
t
t
e
r
a
p
e
u
t
i
c
e

a
l
e

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

m
e
d
i
c
i
n
a
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r
,

s
e

s
u
s
p
i
c
i
o
n
e
a
z


l
i
p
s
a

d
e

e
f
i
c
a
c
i
t
a
t
e

a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

m
e
d
i
c
i
n
a
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r
,

s
e

c
o
n
s
t
a
t


d
e
f
e
c
t
e

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

m
e
d
i
c
i
n
a
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

s
a
u

s
e

c
o
n
s
t
a
t


d
e
f
i
c
i
e
n

e

p
r
i
v
i
n
d

c
o
n
d
i

i
i
l
e

d
e

d
e
p
o
z
i
t
a
r
e

a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

m
e
d
i
c
i
n
a
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r
,

s
u
n
t

s
u
p
o
r
t
a
t
e

d
e

p
e
r
s
o
a
n
a

j
u
r
i
d
i
c


r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

,

d
u
p


c
a
z
,

d
e

c

t
r
e

d
e

i
n

t
o
r
u
l

a
u
t
o
r
i
z
a

i
e
i

d
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
i
z
a
r
e
,

p
r
o
d
u
c

t
o
r
i
,

i
m
p
o
r
t
a
t
o
r
i
,

d
i
s
t
r
i
b
u
i
t
o
r
i
,

f
a
r
m
a
c
i
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

s
a
u

p
u
n
c
t
e

f
a
r
m
a
c
e
u
t
i
c
e
.

2
3
.

C
o
n
t
r
a
v
a
l
o
a
r
e
a

a
n
a
l
i
z
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
d
u
s
e
l
e

m
e
d
i
c
i
n
a
l
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i
n
c
l
u
s
e

n

P
l
a
n
u
l

a
n
u
a
l

d
e

p
r
e
l
e
v
a
r
e

i

t
e
s
t
a
r
e

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

m
e
d
i
c
i
n
a
l
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
i
z
a
t
e

n

R
o
m

n
i
a

e
l
a
b
o
r
a
t

d
e

c

t
r
e

I
n
s
t
i
t
u
t
u
l

p
e
n
t
r
u

C
o
n
t
r
o
l
u
l

P
r
o
d
u
s
e
l
o
r

B
i
o
l
o
g
i
c
e

i

M
e
d
i
c
a
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

U
z

V
e
t
e
r
i
n
a
r

s
e

a
c
h
i
t


d
e

c

t
r
e

d
e

i
n

t
o
r
u
l

a
u
t
o
r
i
z
a

i
e
i

d
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
i
z
a
r
e

a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

m
e
d
i
c
i
n
a
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r
,

n

c
o
n
t
u
l

i
n
s
t
i
t
u
t
u
l
u
i

r
e
s
p
e
c
t
i
v
,

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

l
e
g
a
l
e

n

v
i
g
o
a
r
e
.

2
4
.

E
x
a
m
e
n
e
l
e

i

t
e
s
t
e
l
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

n
e
c
e
s
a
r
e

e
x
p
o
r
t
u
l
u
i

d
e

a
n
i
m
a
l
e

r
i
l
e

t
e
r

e

s
e

v
o
r

f
a
c
e

i
n

n
d

c
o
n
t

d
e

c
o
n
d
i

i
i
l
e

i
m
p
u
s
e

n

c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
l
e

t
r
a
n
s
m
i
s
e

d
e

c

t
r
e

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a

i
i
l
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

a
l
e

r
i
i

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
.

2
5
.

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e
,

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
c
i
z

r
i
l
o
r

t
e
h
n
i
c
e

a
l
e

p
r
e
z
e
n
t
e
l
o
r

n
o
r
m
e

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
c
e
,

e
s
t
e

n
e
c
e
s
a
r


p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

u
n
e
i

p
r
o
b
e

p
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

m
a
i

m
u
l
t
o
r

t
e
s
t
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r
,

s
e

d
e
c
o
n
t
e
a
z


n
u
m
a
i

c
o
s
t
u
l

u
n
e
i

s
i
n
g
u
r
e

p
r
e
l
e
v

r
i
.

2
6
.

V
a
c
c
i
n
u
l

c
o
n
t
r
a

a
n
t
r
a
x
u
l
u
i

i

v
a
c
c
i
n
u
l

c
o
n
t
r
a

r
a
b
i
e
i

t
r
e
b
u
i
e

s


a
s
i
g
u
r
e

i
m
u
n
i
t
a
t
e

p
o
s
t
v
a
c
c
i
n
a
l


p
e
n
t
r
u

o

p
e
r
i
o
a
d


d
e

m
i
n
i
m
u
m

1
2

l
u
n
i
.

2
7
.

L
a
b
o
r
a
t
o
a
r
e
l
e

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a
l

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

d
i
n

c
a
d
r
u
l

d
i
r
e
c

i
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

a
u

o
b
l
i
g
a

i
a

d
e

a

p

s
t
r
a

m
i
n
i
m

6
0

d
e

z
i
l
e

p
r
o
b
e
l
e

t
e
s
t
a
t
e

c
u

r
e
z
u
l
t
a
t
e

p
o
z
i
t
i
v
e
.

2
8
.

n

p
e
r
i
o
a
d
a

t
e
s
t

r
i
i

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

e
s
t
e

i
n
t
e
r
z
i
s

n
z
a
r
e
a

a
c
e
s
t
o
r
a
,

p


l
a

p
r
i
m
i
r
e
a

b
u
l
e
t
i
n
u
l
u
i

d
e

a
n
a
l
i
z


c
u

r
e
z
u
l
t
a
t

n
e
g
a
t
i
v
,

c
u

e
x
c
e
p

i
a

e
c
v
i
d
e
e
l
o
r

d
e
s
t
i
n
a
t
e

a
b
a
t
o
r
i
z

r
i
i

p
e

t
e
r
i
t
o
r
i
u
l

R
o
m

n
i
e
i
,

c
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
e

d
i
r
e
c
t

c

t
r
e

a
b
a
t
o
r
u
l

d
e

d
e
s
t
i
n
a

i
e

f


a

t
r
e
c
e

p
r
i
n
t
r
-
u
n

t

r
g

d
e

a
n
i
m
a
l
e

s
a
u

o

a
l
t


e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
.

2
9
.E
c
v
i
d
e
e
l
e

c
r
e
s
c
u
t
e

n

l
i
b
e
r
t
a
t
e

n

z
o
n
a

D
e
l
t
e
i

D
u
n

r
i
i
,

c
a
r
e

s
e

s
c
o
t

d
i
n

a
c
e
a
s
t


z
o
n

n

s
c
o
p
u
l

a
b
a
t
o
r
i
z

r
i
i

p
e

t
e
r
i
t
o
r
i
u
l

R
o
m

n
i
e
i

p
o
t

f
i

t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
e

d
i
r
e
c
t

l
a

a
b
a
t
o
r

f


a

f
i

s
u
p
u
s
e

t
e
s
t

r
i
i

p
e
n
t
r
u

d
e
p
i
s
t
a
r
e
a

a
n
e
m
i
e
i

i
n
f
e
c

i
o
a
s
e

e
c
v
i
n
e
.


3
0
.D
i
r
e
c

i
i
l
e

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

a
u

o
b
l
i
g
a

i
a

d
e

a

l
u
a

m

s
u
r
i

c
a

l
a

d
a
t
a

p
r
i
m
i
r
i
i

b
u
l
e
t
i
n
e
l
o
r

d
e

a
n
a
l
i
z


c
u

r
e
z
u
l
t
a
t
e

p
o
z
i
t
i
v
e
,

c
o
p
i
i

a
l
e

a
c
e
s
t
o
r
a

s


f
i
e

d
i
s
t
r
i
b
u
i
t
e

i
n
c
l
u
s
i
v

s
t
r
u
c
t
u
r
i
l
o
r

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
e

d
e

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

b
o
l
i
l
o
r
,

c
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l
,

p
r
e
c
u
m

i

m
e
d
i
c
u
l
u
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

d
i
n

c
a
d
r
u
l

c
i
r
c
u
m
s
c
r
i
p

i
e
i

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

z
o
n
a
l
e
.


3
1
.

P
l
a
n
u
l

c
i
f
r
i
c

a
n
u
a
l

s
e

e
l
a
b
o
r
e
a
z


l
a

n
i
v
e
l
u
l

d
i
r
e
c

i
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i
,

l
u

n
d
u
-
s
e

n

c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e

o

m
e
d
i
e

a
n
u
a
l


d
i
n

u
l
t
i
m
i
i

3

a
n
i

c
a
l
c
u
l
a
t


l
a

d
a
t
a

d
e

1

m
a
r
t
i
e

a

f
i
e
c

r
u
i

a
n

a

e
f
e
c
t
i
v
e
l
o
r

p
e

s
p
e
c
i
i

i

c
a
t
e
g
o
r
i
i

d
e

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
7

a
n
i
m
a
l
e

i

n
u

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

e
x
i
s
t
e
n
t
e

n

s
t
o
c

l
a

u
n

m
o
m
e
n
t

d
a
t
.

3
2
.

A
v

n
d

l
a

b
a
z


p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

p
r
e
z
e
n
t
e
l
o
r

n
o
r
m
e

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
c
e
,

p
r
e
c
u
m

i

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

p
l
a
n
u
l
u
i

c
i
f
r
i
c

a
n
u
a
l
,

d
i
r
e
c

i
i
l
e

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

t
r
e
b
u
i
e

s


e
l
a
b
o
r
e
z
e

g
r
a
f
i
c
e

l
u
n
a
r
e

d
e
t
a
l
i
a
t
e

p
r
i
v
i
n
d

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

i

a

t
r
a
n
s
m
i
t
e
r
i
i

a
c
e
s
t
o
r
a

l
a

l
a
b
o
r
a
t
o
r
,

p
e

b
o
l
i

i

p
e

l
o
c
a
l
i
t
a
t
i

c
u

c
o
d

s
i
r
u
t
a

i

p
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
;

p
e
n
t
r
u

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

i

f
i
n
a
l
i
z
a
r
e
a

l
a

t
i
m
p

a

a
c

i
u
n
i
l
o
r

c
u
p
r
i
n
s
e

n

p
l
a
n
u
l

c
i
f
r
i
c
,

g
r
a
f
i
c
e
l
e

s
u
n
t

a
s
u
m
a
t
e

p
r
i
n

s
e
m
n

t
u
r


d
e

d
i
r
e
c
t
o
r
u
l

e
x
e
c
u
t
i
v
,

d
i
r
e
c
t
o
r
u
l

e
x
e
c
u
t
i
v

a
d
j
u
n
c
t
,

e
f
u
l

s
e
r
v
i
c
i
u
l
u
i

e
c
o
n
o
m
i
c
,

e
f
u
l

l
a
b
o
r
a
t
o
r
u
l
u
i

s
a
n
i
t
a
r

v
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i
,

m
e
d
i
c
i
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

o
f
i
c
i
a
l
i

d
i
n

c
a
d
r
u
l

c
i
r
c
u
m
s
c
r
i
p

i
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

z
o
n
a
l
e
,

p
r
e
c
u
m

i

d
e

m
e
d
i
c
i
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

m
p
u
t
e
r
n
i
c
i

i
.

3
3
.D
i
r
e
c

i
a

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

t
r
a
n
s
m
i
t
e

p
l
a
n
u
l

c
i
f
r
i
c
,

g
r
a
f
i
c
u
l

d
e

a
f
l
u
i
r
e

i

p
r
o
b
e
l
e

p
e
n
t
r
u

a
n
a
l
i
z
e

l
a

l
a
b
o
r
a
t
o
r
u
l

p
r
o
p
r
i
u

p
e
n
t
r
u

m
e
t
o
d
e
l
e

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

e
s
t
e

a
c
r
e
d
i
t
a
t
,

l
a

a
l
t

l
a
b
o
r
a
t
o
r

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
a
n
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a
l

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

a
c
r
e
d
i
t
a
t

s
a
u

l
a

I
n
s
t
i
t
u
t
u
l

d
e

D
i
a
g
n
o
s
t
i
c

i

S

t
a
t
e

A
n
i
m
a
l

,

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

c
a
z

n

p
a
r
t
e
.

3
4
.

D
a
c


p
l
a
n
u
l

c
i
f
r
i
c

e
s
t
i
m
a
t

e
s
t
e

d
i
f
e
r
i
t

d
e

n
u
m

r
u
l

r
e
a
l

a
l

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

i
n
t


e
x
i
s
t
e
n
t
e

l
a

d
a
t
a

e
f
e
c
t
u

r
i
i

a
c

i
u
n
i
i

s
e

v
a

a
v
e
a

n

v
e
d
e
r
e

c
a

t
o
a
t
e

a
n
i
m
a
l
e
l
e

i
n
t


f
i
e

s
u
p
u
s
e

t
e
s
t

r
i
i

c
h
i
a
r

d
a
c


n
u
m

r
u
l

p
r
o
b
e
l
o
r

e
s
t
e

m
a
i

m
i
c

s
a
u

m
a
i

m
a
r
e

d
e
c

t

c
e
l

p
l
a
n
i
f
i
c
a
t
.

P
l
a
n
u
l

c
i
f
r
i
c

s
e

c
o
n
s
i
d
e
r


r
e
a
l
i
z
a
t

a
t
u
n
c
i

c

n
d

1
0
0
%

d
i
n

a
n
i
m
a
l
e
l
e

i
n
t


a
u

f
o
s
t

s
u
p
u
s
e

t
e
s
t

r
i
i
.


3
5
.P
e
n
t
r
u

e
v
a
l
u
a
r
e
a

n

t
i
m
p

u
t
i
l

a

r
i
s
c
u
r
i
l
o
r

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
e

i

p
e
n
t
r
u

a
p
l
i
c
a
r
e
a

m

s
u
r
i
l
o
r

p
r
e
v

z
u
t
e

d
e

l
e
g
i
s
l
a

i
a

n

v
i
g
o
a
r
e
,

m
e
d
i
c
i
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

m
p
u
t
e
r
n
i
c
i

i

n
o
t
i
f
i
c

n

s
c
r
i
s

d
i
r
e
c

i
a

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

l
a
n

u
l
u
i

a
l
i
m
e
n
t
a
r

j
u
d
e

e
a
n

,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

c
a
z
u
r
i
l
e

n

c
a
r
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
i
i

r
e
f
u
z


e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

a
c

i
u
n
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
i
.

3
6
.R
e
f
u
z
u
l

e
f
e
c
t
u

r
i
i

a
c

i
u
n
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
i

d
e

c

t
r
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
i
i

s
a
u

d
e

i
n

t
o
r
i
i

d
e

a
n
i
m
a
l
e

s
e

s
a
n
c

i
o
n
e
a
z


c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

l
e
g
a
l
e

n

v
i
g
o
a
r
e

n
t
r
e
a
g
a

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
t
e

a

c
o
n
s
e
c
i
n

e
l
o
r

r
e
f
u
z
u
l
u
i

c
a
d
e

n

s
a
r
c
i
n
a

a
c
e
s
t
o
r
a
.

3
7
.T
i
p
u
r
i
l
e

d
e

a
n
a
l
i
z
e

s
p
e
c
i
f
i
c
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
u
l
u
i

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

p
e
n
t
r
u

b
o
l
i
l
e

c
u
p
r
i
n
s
e

n

p
r
e
z
e
n
t
e
l
e

n
o
r
m
e

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
c
e

t
r
e
b
u
i
e

s


r
e
s
p
e
c
t
e

p
r
e
c
i
z

r
i
l
e

d
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

r
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i
l
e

e
u
r
o
p
e
n
e

s
p
e
c
i
f
i
c
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

c
u

S
t
a
n
d
a
r
d
e
l
e

O
r
g
a
n
i
z
a

i
e
i

M
o
n
d
i
a
l
e

p
e
n
t
r
u

S

t
a
t
e
a

A
n
i
m
a
l

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

r
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i
l
e

e
u
r
o
p
e
n
e

s
p
e
c
i
f
i
c
e

n
u

c
u
p
r
i
n
d

a
s
t
f
e
l

d
e

p
r
e
c
i
z

r
i
.

3
8
.


n

s
i
t
u
a

i
a

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
i
i

p
r
i
n

t
e
s
t
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r
,

n

c
a
z
u
l

d
e
c
l
a
r

r
i
i

u
n
u
i

f
o
c
a
r

d
e

b
o
a
l

,

d
i
r
e
c

i
i
l
e

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

a
u

o
b
l
i
g
a

i
a

s


r
e
a
l
i
z
e
z
e

a
n
a
l
i
z
e

c
o
s
t


b
e
n
e
f
i
c
i
u
,

p
r
i
n

c
a
r
e

s


i
d
e
n
t
i
f
i
c
e

i

s


u
t
i
l
i
z
e
z
e

c
e
l
e

m
a
i

s
i
g
u
r
e

i

m
a
i

e
f
i
c
i
e
n
t
e

m
e
t
o
d
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
t
r
o
l
u
l

b
o
l
i
i
.

3
9
.D
i
r
e
c

i
i
l
e

s
a
n
i
t
a
r

-

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

a
u

o
b
l
i
g
a

i
a

s

n
d
e
p
l
i
n
e
a
s
c

n

c
e
l

m
a
i

s
c
u
r
t

t
i
m
p

p
o
s
i
b
i
l

c
o
n
d
i

i
i
l
e

d
e

t
e
s
t
a
r
e

n
e
c
e
s
a
r
e

p
e
n
t
r
u

f
i
n
a
l
i
z
a
r
e
a

c
a
l
i
f
i
c

r
i
i

s
t
a
t
u
s
u
l
u
i

d
e

s

t
a
t
e

a
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

n
o
n
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

d
e

b
o
v
i
n
e

i

a
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

b
o
v
i
n
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e
/
a
u
t
o
r
i
z
a
t
e

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r

i

s

n
t
o
c
m
e
a
s
c


d
o
s
a
r
e
l
e

d
e

c
a
l
i
f
i
c
a
r
e

p
e
n
t
r
u

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
a
r
e

n
d
e
p
l
i
n
e
s
c

c
o
n
d
i

i
i
l
e

d
e

c
a
l
i
f
i
c
a
r
e

p
e
n
t
r
u

t
u
b
e
r
c
u
l
o
z
a

b
o
v
i
n

i

l
e
u
c
o
z
a

e
n
z
o
o
t
i
c


b
o
v
i
n


c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

O
r
d
i
n
u
l
u
i

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
u
t
o
r
i
t

i
i

N
a

i
o
n
a
l
e

S
a
n
i
t
a
r
e

V
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
n
i
m
a
l
e
l
o
r

n
r
.

4
9
/
2
0
1
0

p
r
i
v
i
n
d

c
a
l
i
f
i
c
a
r
e
a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

d
e

b
o
v
i
n
e

n

r
a
p
o
r
t

c
u

t
u
b
e
r
c
u
l
o
z
a

b
o
v
i
n

i

l
e
u
c
o
z
a

e
n
z
o
o
t
i
c


b
o
v
i
n

.


4
0
.D
i
r
e
c

i
i
l
e

s
a
n
i
t
a
r

-

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

a
u

o
b
l
i
g
a

i
a

s


m
o
n
i
t
o
r
i
z
e
z
e

s
t
a
t
u
s
u
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

p
r
i
v
i
n
d

b
r
u
c
e
l
o
z
a

b
o
v
i
n

,

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

O
r
d
i
n
u
l
u
i

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
u
t
o
r
i
t

i
i

N
a

i
o
n
a
l
e

S
a
n
i
t
a
r
e

V
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
n
i
m
a
l
e
l
o
r

n
r
.

4
1
/
2
0
1
0

p
r
i
v
i
n
d

c
a
l
i
f
i
c
a
r
e
a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

d
e

b
o
v
i
n
e

n

r
a
p
o
r
t

c
u

b
r
u
c
e
l
o
z
a

b
o
v
i
n

,

l
u

n
d

n

c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e

f
a
p
t
u
l

c


R
o
m

n
i
a

a

f
o
s
t

d
e
c
l
a
r
a
t


o
f
i
c
i
a
l

l
i
b
e
r


d
e

b
r
u
c
e
l
o
z


b
o
v
i
n


d
i
n

a
n
u
l

2
0
1
3
.

4
1
.

M
e
d
i
c
i
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

o
f
i
c
i
a
l
i

p
r
e
l
e
v
e
a
z


p
r
o
b
e

o
r
i

d
e

c

t
e

o
r
i

s
e

i
m
p
u
n
e
,

c
u

s
c
o
p
u
l

s
t
a
b
i
l
i
r
i
i

e
f
i
c
a
c
i
t

i
i

i

e
f
i
c
i
e
n

e
i

u
n
o
r

a
c

i
u
n
i

s
a
n
i
t
a
r

-

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
i

e
f
e
c
t
u
a
t
e

d
e

c

t
r
e

m
e
d
i
c
i
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

m
p
u
t
e
r
n
i
c
i

i
,

n

c
a
z
u
l

u
n
o
r

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i

d
e

m
b
o
l
n

v
i
r
e

s
a
u

n

s
c
o
p
u
l

c
o
n
f
i
r
m

r
i
i

u
n
o
r

b
o
l
i
,

p
e
n
t
r
u

p
r
e
c
i
z

r
i

d
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

s
a
u

n

o
r
i
c
a
r
e

a
l
t


s
i
t
u
a

i
e

n

c
a
r
e

s
e

d
i
s
p
u
n
e

d
e

a
u
t
o
r
i
t
a
t
e
a

s
a
n
i
t
a
r

-

v
e
t
e
r
i
n
a
r


c
o
m
p
e
t
e
n
t

.

4
2
.

n

c
a
z
u
l

a
c

i
u
n
i
l
o
r

i
m
u
n
o
p
r
o
f
i
l
a
c
t
i
c
e

l
a

c
a
r
e

s
e

s
t
i
p
u
l
e
a
z


f
r
e
c
v
e
n

a

d
e

e
x
e
c
u

i
e

(
e
x
:

1
/
a
n
,

2
/
a
n

e
t
c
.
)

s
e

i
n
e

c
o
n
t

c
a

p
r
o
d
u
s
e
l
e

b
i
o
l
o
g
i
c
e

a
c
h
i
z
i

i
o
n
a
t
e

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 9
8

c
a
r
e

s
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z


a
s
i
g
u
r
e

i
m
u
n
i
t
a
t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

p
e
n
t
r
u

c
e
l

p
u
t
i
n

p
e
r
i
o
a
d
a

d
i
n
t
r
e

a
c

i
u
n
i
.


4
3
.

P
r
o
d
u
s
e
l
e

d
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

u
t
i
l
i
z
a
t
e

p
e
n
t
r
u

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

e
x
a
m
e
n
e
l
o
r

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

p
r
e
v

z
u
t
e

n

p
r
e
z
e
n
t
e
l
e

n
o
r
m
e

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
c
e

t
r
e
b
u
i
e

s


f
i
e

n
s
o

i
t
e

d
e

b
u
l
e
t
i
n
e

d
e

a
n
a
l
i
z


p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

l
o
t

n

p
a
r
t
e
,

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

O
r
d
i
n
u
l
u
i

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
u
t
o
r
i
t

i
i

N
a

i
o
n
a
l
e

S
a
n
i
t
a
r
e

V
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
n
i
m
a
l
e
l
o
r

n
r
.

8
1
/
2
0
0
8

p
e
n
t
r
u

a
p
r
o
b
a
r
e
a

N
o
r
m
e
i

s
a
n
i
t
a
r
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

p
r
i
v
i
n
d

p
r
o
c
e
d
u
r
a

d
e

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e

p
e

p
i
a

i

d
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e

a

r
e
a
g
e
n

i
l
o
r

i

a

s
e
t
u
r
i
l
o
r

d
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

d
e

u
z

v
e
t
e
r
i
n
a
r
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.

4
4
.

T
o
a
t
e

s
e
r
i
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
s
e

m
e
d
i
c
i
n
a
l
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i
m
u
n
o
l
o
g
i
c
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

p
e
n
t
r
u

a
c

i
u
n
i
l
e

d
e

i
m
u
n
o
p
r
o
f
i
l
a
x
i
e

i

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

i
n

v
i
v
o

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
i

t
r
e
b
u
i
e

c
o
n
t
r
o
l
a
t
e

o
f
i
c
i
a
l

d
e

I
n
s
t
i
t
u
t
u
l

p
e
n
t
r
u

C
o
n
t
r
o
l
u
l

P
r
o
d
u
s
e
l
o
r

B
i
o
l
o
g
i
c
e

i

M
e
d
i
c
a
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

U
z

V
e
t
e
r
i
n
a
r

s
a
u

d
e

c

t
r
e

a
u
t
o
r
i
t
a
t
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n
t


d
i
n
t
r


u
n

a
l
t

s
t
a
t

m
e
m
b
r
u

a
l

U
n
i
u
n
i
i

E
u
r
o
p
e
n
e
,

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

a
r
t
.

8
6

d
i
n

N
o
r
m
a

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r


p
r
i
v
i
n
d

C
o
d
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

m
e
d
i
c
i
n
a
l
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e
,

a
p
r
o
b
a
t


p
r
i
n

O
r
d
i
n
u
l

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
u
t
o
r
i
t

i
i

N
a

i
o
n
a
l
e

S
a
n
i
t
a
r
e

V
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
n
i
m
a
l
e
l
o
r

n
r
.
1
8
7
/
2
0
0
7
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.

C
o
n
t
r
a
v
a
l
o
a
r
e
a

a
n
a
l
i
z
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u

t
o
a
t
e

s
e
r
i
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
s
e
l
e

m
e
d
i
c
i
n
a
l
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i
m
u
n
o
l
o
g
i
c
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

p
e
n
t
r
u

a
c

i
u
n
i
l
e

d
e

i
m
u
n
o
p
r
o
f
i
l
a
x
i
e

i

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

i
n

v
i
v
o

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
i

s
e

a
c
h
i
t


d
e

c

t
r
e

d
e

i
n

t
o
r
u
l

a
u
t
o
r
i
z
a

i
e
i

d
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
i
z
a
r
e

a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

m
e
d
i
c
i
n
a
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r
,

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

l
e
g
a
l
e

n

v
i
g
o
a
r
e
.

4
5
.

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

m
e
d
i
c
i
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

o
f
i
c
i
a
l
i

d
i
n

c
a
d
r
u
l

d
i
r
e
c

i
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r

-

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

i

c
e
i

a
i

p
o
s
t
u
r
i
l
o
r

d
e

i
n
s
p
e
c

i
e

l
a

f
r
o
n
t
i
e
r


s
u
s
p
i
c
i
o
n
e
a
z


i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

p
e

p
i
a

,

i
m
p
o
r
t
u
l

n

U
n
i
u
n
e
a

E
u
r
o
p
e
a
n


s
a
u

e
x
p
o
r
t
u
l

d
i
n

U
n
i
u
n
e
a

E
u
r
o
p
e
a
n


a
l
e

b
l

n
u
r
i
l
o
r

d
e

p
i
s
i
c


(
f
e
l
i
s

s
i
l
v
e
s
t
r
i
s
)

i
/
s
a
u

d
e

c

i
n
e

(
c
a
n
i
s

l
u
p
u
s

f
a
m
i
l
i
a
r
i
s
)
,

p
r
e
c
u
m

i

a
l
e

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

c
a
r
e

c
o
n

i
n

a
s
e
m
e
n
e
a

b
l

n
u
r
i
,

a
c
e

t
i
a

v
o
r

u
t
i
l
i
z
a

s
e
r
v
i
c
i
i
l
e

u
n
u
i

l
a
b
o
r
a
t
o
r

c
o
m
u
n
i
t
a
r

a
c
r
e
d
i
t
a
t
.

4
6
.

D
i
r
e
c

i
i
l
e

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

a
u

o
b
l
i
g
a

i
a

d
e

a
-

i

m
e
n

i
n
e

a
c
t
u
a
l
i
z
a
t
e

s
t
o
c
u
r
i

m
i
n
i
m
e

d
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e

i

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e

d
e

i
n
t
e
r
v
e
n

i
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
t
r
o
l
u
l

b
o
l
i
l
o
r

m
a
j
o
r
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n
o
n
-
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
,

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
l
a
n
u
r
i
l
e

d
e

c
o
n
t
i
n
g
e
n

i

c
u

m
a
n
u
a
l
e
l
e

o
p
e
r
a

i
o
n
a
l
e

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

m
a
l
a
d
i
e
.

N
e
c
e
s
a
r
u
l

d
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e

i

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e

v
a

f
i

s
t
a
b
i
l
i
t

l
a

n
i
v
e
l
u
l

A
u
t
o
r
i
t

i
i

N
a

i
o
n
a
l
e

S
a
n
i
t
a
r
e

V
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

i

t
r
a
n
s
m
i
s
,

a
n
u
a
l
,

p
r
i
n

n
o
t


d
e

s
e
r
v
i
c
i
u
,

d
i
r
e
c

i
i
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
n
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i
.

n

c
a
z
u
l

c
o
n
f
i
r
m

r
i
i

u
n
e
i

b
o
l
i

m
a
j
o
r
e

p
r
i
n

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
e

d
e

a
c
h
i
z
i

i
e

n

v
i
g
o
a
r
e

s
e

v
o
r

a
c
h
i
z
i

i
o
n
a

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
e

n
e
c
e
s
a
r
e

c
o
m
b
a
t
e
r
i
i

n
t
r
e
g
u
l
u
i

f
o
c
a
r
.

4
7
.

C
o
s
t
u
r
i
l
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
o
r

i

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

i
n
t
e
r
v
e
n

i
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n
o
n
-
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
t
r
o
l
u
l

b
o
l
i
l
o
r

m
a
j
o
r
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

s
u
n
t

s
u
p
o
r
t
a
t
e

d
e

l
a

b
u
g
e
t
u
l

d
e

s
t
a
t
.


4
8
.

A
g
e
n

i
i

i

o
p
e
r
a
t
o
r
i
i

e
c
o
n
o
m
i
c
i

d
e

i
n

t
o
r
i

d
e

a
n
i
m
a
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e

c
r
e
s
c
u
t
e

n

s
c
o
p

c
o
m
e
r
c
i
a
l

s
a
u

d
e

a
g
r
e
m
e
n
t

(
p
e
r
s
o
a
n
e

f
i
z
i
c
e

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e
,

n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
,

n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i

f
a
m
i
l
i
a
l
e
,

p
e
r
s
o
a
n
e

j
u
r
i
d
i
c
e

o
r
g
a
n
i
z
a
t
e

n

c
o
n
d
i

i
i
l
e

l
e
g
i
i
)

d
e

i
n

t
o
r
i

d
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
,

a
b
a
t
o
a
r
e
,

c
e
n
t
r
e

d
e

c
o
l
e
c
t
a
r
e
,

b
a
z
e

d
e

a
c
h
i
z
i

i
i
,

p
r
e
c
u
m

i

p
r
i
m

r
i
i
l
e

o
r
a

e
l
o
r

c
a
r
e

a
u

n

s
u
b
o
r
d
i
n
e

g
r

d
i
n
i

z
o
o
l
o
g
i
c
e
,

a
u

o
b
l
i
g
a

i
a

s

i

r
e
a
c
t
u
a
l
i
z
e
z
e

p
e
r
i
o
d
i
c

s
t
o
c
u
l

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e
,

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
e

i
n
t
e
r
v
e
n

i
e

i

d
e
z
i
n
f
e
c
t
a
n

i

c
a
r
e

s


s
e
r
v
e
a
s
c


i
n
t
e
r
v
e
n

i
e
i

n

c
a
z
u
l

c
o
n
f
i
r
m

r
i
i

u
n
o
r

f
o
c
a
r
e

d
e

b
o
l
i

m
a
j
o
r
e
.

4
9
.

C
o
s
t
u
r
i
l
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
o
r

i

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

i
n
t
e
r
v
e
n

i
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
,

a
b
a
t
o
a
r
e
,

c
e
n
t
r
e

d
e

c
o
l
e
c
t
a
r
e
,

b
a
z
e

d
e

a
c
h
i
z
i

i
i
,

g
r

d
i
n
i

z
o
o
l
o
g
i
c
e

s
u
n
t

s
u
p
o
r
t
a
t
e

d
e

c

t
r
e

a
g
e
n

i
i

i

o
p
e
r
a
t
o
r
i
i

e
c
o
n
o
m
i
c
i

d
e

i
n

t
o
r
i

s
a
u

c
a
r
e

a
u

n

s
u
b
o
r
d
i
n
e

u
n
i
t

i
l
e

s
u
s

a
m
i
n
t
i
t
e
.

5
0
.P
e
n
t
r
u

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e
a

P
r
o
g
r
a
m
e
l
o
r

d
e

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
,

c
o
n
t
r
o
l

i

e
r
a
d
i
c
a
r
e

a

a
n
u
m
i
t
o
r

b
o
l
i

i

z
o
o
n
o
z
e
,

p
r
o
g
r
a
m
e

c
e

s
u
n
t

a
p
r
o
b
a
t
e

i

c
o
f
i
n
a
n

a
t
e

d
e

c

t
r
e

U
n
i
u
n
e
a

E
u
r
o
p
e
a
n


a
n
u
a
l

p
r
i
n

D
e
c
i
z
i
a

C
o
m
i
s
i
e
i

E
u
r
o
p
e
n
e
,

n

s
c
o
p
u
l

e
f
e
c
t
u

r
i
i

u
n
i
t
a
r
e

a

a
c
h
i
z
i

i
e
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
o
r

i

a

c
o
n
s
u
m
a
b
i
l
e
l
o
r

n
e
c
e
s
a
r
e

r
e
a
l
i
z

r
i
i

a
n
a
l
i
z
e
l
o
r

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

p
e
n
t
r
u

t
o
a
t
e

p
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

a
c
e
s
t
o
r

p
r
o
g
r
a
m
e
,

p
r
i
n

o
r
d
i
n

a
l

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
u
t
o
r
i
t

i
i

N
a

i
o
n
a
l
e

S
a
n
i
t
a
r
e

V
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
n
i
m
a
l
e
l
o
r

s
u
n
t

s
t
a
b
i
l
i
t
e

d
e
t
a
l
i
i
l
e

p
r
i
v
i
n
d

c
o
n
s
t
i
t
u
i
r
e
a

c
o
m
i
s
i
i
l
o
r
,

o
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

i

d
e
r
u
l
a
r
e
a

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

d
e

a
c
h
i
z
i

i
e

p
u
b
l
i
c

.

5
1
.

I
n
s
p
e
c

i
i
l
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n
o
n
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

n

R
e
g
i
s
t
r
u
l

n
a

i
o
n
a
l

a
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

s
u
n
t

p
r
o
g
r
a
m
a
t
e

a

s
e

e
f
e
c
t
u
a

n

d
o
u


c
a
m
p
a
n
i
i
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

f
e
b
r
u
a
r
i
e
-
a
p
r
i
l
i
e

i

s
e
p
t
e
m
b
r
i
e
-
o
c
t
o
m
b
r
i
e
.

D
u
p


f
i
n
a
l
i
z
a
r
e
a

i
n
s
p
e
c

i
i
l
o
r

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n
o
n
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

d
i
n

p
e
r
i
o
a
d
a

f
e
b
r
u
a
r
i
e
-
a
p
r
i
l
i
e
,

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
9

A
u
t
o
r
i
t
a
t
e
a

N
a

i
o
n
a
l


S
a
n
i
t
a
r


V
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
n
i
m
a
l
e
l
o
r

a
n
a
l
i
z
e
a
z

n

d
e
t
a
l
i
u

m
o
d
a
l
i
t
a
t
e
a

d
e

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a

a
c
e
s
t
o
r
a

i

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

o
b

i
n
u
t
e
.

n

f
u
n
c

i
e

d
e

c
o
n
c
l
u
z
i
i
l
e

a
c
e
s
t
o
r

a
n
a
l
i
z
e
,

A
u
t
o
r
i
t
a
t
e
a

N
a

i
o
n
a
l


S
a
n
i
t
a
r


V
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
n
i
m
a
l
e
l
o
r

d
e
c
i
d
e

d
a
c


e
s
t
e

n
e
c
e
s
a
r

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

c
e
l
e
i

d
e

a

d
o
u
a

c
a
m
p
a
n
i
e

d
e

i
n
s
p
e
c

i
i

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n
o
n
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e


p
r
o
g
r
a
m
a
t


a

s
e

d
e
s
f

u
r
a

n

p
e
r
i
o
a
d
a

s
e
p
t
e
m
b
r
i
e
-
o
c
t
o
m
b
r
i
e
.

P
l
a
t
a

p
e
n
t
r
u

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

i
n
s
p
e
c

i
i
l
o
r

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n
o
n
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


n
u
m
a
i

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

a
u

f
o
s
t

o
p
e
r
a
t
e

n

B
a
z
a

N
a

i
o
n
a
l


d
e

D
a
t
e

t
o
a
t
e

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
e

n

t
e
r
i
t
o
r
i
u

n

m
o
m
e
n
t
u
l

e
f
e
c
t
u

r
i
i

a
c
e
s
t
o
r

i
n
s
p
e
c

i
i
.

5
2
.

A
c

i
u
n
i
l
e

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
i

p
r
e
v

z
u
t
e

n

P
r
o
g
r
a
m

i

a
l
e

c

r
o
r

c
o
s
t
u
r
i

n
u

s
u
n
t

s
u
p
o
r
t
a
t
e

i
n
t
e
g
r
a
l

d
e

l
a

b
u
g
e
t
u
l

d
e

s
t
a
t

p
o
t

f
i

e
f
e
c
t
u
a
t
e

d
e

o
r
i
c
e

m
e
d
i
c

v
e
t
e
r
i
n
a
r

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c


o
r
g
a
n
i
z
a
t

n

c
o
n
d
i

i
i
l
e

l
e
g
i
i
,

c
u

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

l
e
g
i
s
l
a

i
e
i


s
p
e
c
i
f
i
c
e

n

v
i
g
o
a
r
e
.

5
3
.


T
o
a
t
e

c
o
s
t
u
r
i
l
e

s
u
p
o
r
t
a
t
e

d
e

c

t
r
e

A
u
t
o
r
i
t
a
t
e
a

N
a

i
o
n
a
l


S
a
n
i
t
a
r


V
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
n
i
m
a
l
e
l
o
r

n

v
e
d
e
r
e
a

r
e
a
l
i
z

r
i
i

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

t
r
e
b
u
i
e

s


s
e

n
c
a
d
r
e
z
e

n

b
u
g
e
t
u
l

a
p
r
o
b
a
t

c
u

a
c
e
a
s
t


d
e
s
t
i
n
a

i
e
.

A
B
R
E
V
I
E
R
I

A
A
-
P
A
S

a
l
b
a
s
t
r
u

a
l
s
a
c
i
a
n

A
D
N
S

s
i
s
t
e
m
u
l

d
e

n
o
t
i
f
i
c
a
r
e

a

b
o
l
i
l
o
r

l
a

a
n
i
m
a
l
e

A
I
E


a
n
e
m
i
e

i
n
f
e
c

i
o
a
s


e
c
v
i
n


A
N
S
V
S
A

A
u
t
o
r
i
t
a
t
e
a

N
a

i
o
n
a
l


S
a
n
i
t
a
r


V
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

S
i
g
u
r
a
n

a

A
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

B
C
C
C


B
o
a
l
a

c
r
o
n
i
c


c
a
h
e
c
t
i
z
a
n
t


a

c
e
r
v
i
d
e
e
l
o
r

B
N
D


B
a
z
a

N
a

i
o
n
a
l


d
e

D
a
t
e

C
S
V
S
A


C
i
r
c
u
m
s
c
r
i
p

i
a

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

C
M
V


C
o
l
e
g
i
u
l

M
e
d
i
c
i
l
o
r

V
e
t
e
r
i
n
a
r
i


D
D
D


D
e
z
i
n
f
e
c

i
e
,

D
e
z
i
n
s
e
c

i
e
,

D
e
r
a
t
i
z
a
r
e


D
S
V
S
A


D
i
r
e
c

i
a

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
a
n

,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

E
D
T
A


E
t
i
l
e
n

d
i
a
m
i
n
o

t
e
t
r
a
a
c
e
t
a
t

d
e

s
o
d
i
uE
l
A
s
-
y
I
F
N


t
e
s
t

i
m
u
n
o
e
n
z
i
m
a
t
i
c

p
e
n
t
r
u

g
a
m
a
i
n
t
e
r
f
e
r
o
n

G
P
S


s
i
s
t
e
m

d
e

p
o
z
i

i
o
n
a
r
e

g
l
o
b
a
l


H
A
C
C
P


P
r
i
n
c
i
p
i
i
l
e

p
r
i
v
i
n
d

a
n
a
l
i
z
a

r
i
s
c
u
r
i
l
o
r

i

p
u
n
c
t
e
l
e

c
r
i
t
i
c
e

d
e

c
o
n
t
r
o
l

(
H
a
z
a
r
d

A
n
a
l
y
s
i
s

a
n
d

C
r
i
t
i
c
a
l

C
o
n
t
r
o
l

P
o
i
n
t
)

H
E


h
e
m
a
t
o
x
i
l
i
n

-
e
o
z
i
n

,

m
e
t
o
d


d
e

c
o
l
o
r
a
r
e

h
i
s
t
o
l
o
g
i
c


H
E
A

h
e
m
a
t
o
x
i
l
i
n


e
o
z
i
n


a
l
b
a
s
t
r
u

d
e

m
e
t
i
l

H
E
V


h
e
m
a
t
o
x
i
l
i
n


e
o
z
i
n


v
e
r
d
e

l
u
m
i
n


H
b


h
e
m
o
g
l
o
b
i
n


I
A


i
n
f
l
u
e
n

a

a
v
i
a
r


I
D
S
A


I
n
s
t
i
t
u
t
u
l

d
e

D
i
a
g
n
o
s
t
i
c

i

S

t
a
t
e

A
n
i
m
a
l


I
F
D


I
m
u
n
o
f
l
u
o
r
e
s
c
e
n


d
i
r
e
c
t


I
I
S
P
V


I
n
s
t
i
t
u
t
u
l

d
e

I
g
i
e
n

i

S

t
a
t
e

P
u
b
l
i
c


V
e
t
e
r
i
n
a
r


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 11
1
0

I
C
P
B
M
V


I
n
s
t
i
t
u
t
u
l

p
e
n
t
r
u

C
o
n
t
r
o
l
u
l

P
r
o
d
u
s
e
l
o
r

B
i
o
l
o
g
i
c
e

i

M
e
d
i
c
a
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

U
z

V
e
t
e
r
i
n
a
r

L
E
B


L
e
u
c
o
z


e
n
z
o
o
t
i
c


b
o
v
i
n


L
M


R
e

e
a

n
a

i
o
n
a
la

l
a
b
o
r
a
t
o
a
r
e
l
o
r

d
e

m
o
r
f
o
p
a
t
o
l
o
g
i
e


L
N
R

L
a
b
o
r
a
t
o
r

n
a

i
o
n
a
l

d
e

r
e
f
e
r
i
n


L
N
R

E
S
T


L
a
b
o
r
a
t
o
r
u
l

N
a

i
o
n
a
l

d
e

R
e
f
e
r
i
n


p
e
n
t
r
u

E
n
c
e
f
a
l
o
p
a
t
i
i

S
p
o
n
g
i
f
o
r
m
e

T
r
a
n
s
m
i
s
i
b
i
l
e

L
N
R

I
A


L
a
b
o
r
a
t
o
r
u
l

N
a

i
o
n
a
l

d
e

R
e
f
e
r
i
n


p
e
n
t
r
u

I
n
f
l
u
e
n

a

A
v
i
a
r


L
S
V
S
A


L
a
b
o
r
a
t
o
r
u
l

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r

i

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

j
u
d
e

e
a
n
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a
l

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

N
T
G


N
u
m

r

t
o
t
a
l

d
e

g
e
r
m
e
n
i

O
M
S
A

/
O
I
E


O
r
g
a
n
i
z
a

i
a

M
o
n
d
i
a
l


p
e
n
t
r
u

S

t
a
t
e
a

A
n
i
m
a
l


O
M
S


O
r
g
a
n
i
z
a

i
a

M
o
n
d
i
a
l


a

S

i
iP
A
S


P
e
r
i
o
d
i
c

a
c
i
d

s
c
h
i
f
f

P
C
R


R
e
a
c

i
a

d
e

p
o
l
i
m
e
r
i
z
a
r
e

n

l
a
n


P
I
F


P
o
s
t

d
e

i
n
s
p
e
c

i
e

l
a

f
r
o
n
t
i
e
r


P
P
D


E
x
t
r
a
c
t

p
r
o
t
e
i
c

p
u
r
i
f
i
c
a
t


P
P
D
-
J


D
e
r
i
v
a
t

p
r
o
t
e
i
c

p
u
r
i
f
i
c
a
t


J
o
h
n
i
n


-

p
a
r
a
t
u
b
e
r
c
u
l
i
n


R
F
C


R
e
a
c

i
e

d
e

f
i
x
a
r
e

a

c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
u
l
u
i

R
S
A
R


R
e
a
c

i
a

d
e

s
e
r
o
g
l
u
t
i
n
a
r
e

r
a
p
i
d


R
M
A


R
e
a
c

i
a

d
e

m
i
c
r
o
a
g
l
u
t
i
n
a
r
e

S
R
A
A
F


S
i
s
t
e
m
u
l

R
a
p
i
d

d
e

A
l
e
r
t


p
e
n
t
r
u

A
l
i
m
e
n
t
e

i

F
u
r
a
j
e

T
B


T
u
b
e
r
c
u
l
o
z


b
o
v
i
n


T
C
S


T
e
s
t

c
o
m
p
a
r
a
t
i
v

s
i
m
u
l
t
a
n

T
I
A


T
o
x
i
i
n
f
e
c

i
e

a
l
i
m
e
n
t
a
r


T
U


T
e
s
t

u
n
i
c


U
C
P
R


U
n
i
u
n
e
a

C
r
e
s
c

t
o
r
i
l
o
r

d
e

P

r
i

d
i
n

R
o
m

n
i
a


U
E


U
n
i
u
n
e
a

E
u
r
o
p
e
a
n

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
1
1

C
A
P
I
T
O
L
U
L

I

P
R
O
G
R
A
M
E

N
A

I
O
N
A
L
E

D
E

S
U
P
R
A
V
E
G
H
E
R
E

I


C
O
N
T
R
O
L


A
L

B
O
L
I
L
O
R

L
A

A
N
I
M
A
L
E

S
E
C

I
U
N
E
A

1

P
R
O
G
R
A
M
E

N
A

I
O
N
A
L
E

D
E

S
U
P
R
A
V
E
G
H
E
R
E
,

C
O
N
T
R
O
L

I

E
R
A
D
I
C
A
R
E

A

B
O
L
I
L
O
R

L
A

A
N
I
M
A
L
E


1
.

P
R
O
G
R
A
M
U
L

P
E
N
T
R
U

M
O
N
I
T
O
R
I
Z
A
R
E
A
,

C
O
N
T
R
O
L
U
L

I

E
R
A
D
I
C
A
R
E
A

P
E
S
T
E
I

P
O
R
C
I
N
E

C
L
A
S
I
C
E

N

R
O
M

N
I
A

P
E
N
T
R
U

A
N
U
L

2
0
1
4

A
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e


E
x
p
l
o
a
t
a

i
i

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e

s
a
n
i
t
a
r

-

v
e
t
e
r
i
n
a
r


E
x
p
l
o
a
t
a

i
i

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

t
i
p

A


1

2

I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

c
l
i
n
i
c


I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

c
l
i
n
i
c


1
.

M
e
d
i
c
u
l

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

m
p
u
t
e
r
n
i
c
i
t

c

n
d

e
s
t
e

s
o
l
i
c
i
t
a
t

d
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r

n

v
e
d
e
r
e
a

c
e
r
t
i
f
i
c

r
i
i

m
i

r
i
i

p
o
r
c
i
n
e
l
o
r
.

1
.

M
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

m
p
u
t
e
r
n
i
c
i
t

c

n
d

e
s
t
e

s
o
l
i
c
i
t
a
t

d
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r

n

v
e
d
e
r
e
a

c
e
r
t
i
f
i
c

r
i
i

m
i

r
i
i

p
o
r
c
i
n
e
l
o
r
.


2
.


M
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

s
e
m
e
s
t
r
i
a
l
.

O
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

s
e

c
o
m
p
l
e
t
e
a
z
a

o

f
i
s
a

d
e

i
n
s
p
e
c
t
i
e

c
l
i
n
c
a

i
n

e
x
p
l
o
a
t
a
t
i
e

c
o
n
f
o
r
m

D
e
c
i
z
i
e
i

2
0
0
2
/
1
0
6
/
C
E

a

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

1

f
e
b
r
u
a
r
i
e

2
0
0
2

d
e

a
p
r
o
b
a
r
e

a

u
n
u
i

m
a
n
u
a
l

d
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
a
r
e

c
a
r
e

s
t
a
b
i
l
e

t
e

p
r
o
c
e
d
u
r
i

d
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
a
r
e
,

m
e
t
o
d
e

d
e

p
r
e
l
e
v
a
r
e

d
e

p
r
o
b
e

i

c
r
i
t
e
r
i
i

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

a

t
e
s
t
e
l
o
r

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

p
e
n
t
r
u

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e
a

p
e
s
t
e
i

p
o
r
c
i
n
e

c
l
a
s
i
c
e


2
.

M
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

s
e
m
e
s
t
r
i
a
l
.


O
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

s
e

c
o
m
p
l
e
t
e
a
z
a

o

f
i
s
a

d
e

i
n
s
p
e
c
t
i
e

c
l
i
n
c
a

i
n

e
x
p
l
o
a
t
a
t
i
e

c
o
n
f
o
r
m

D
e
c
i
z
i
e
i

C
o
m
i
s
i
e
i

2
0
0
2
/
1
0
6
/
C
E


I
I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

s
e
r
o
l
o
g
i
c


I
I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

s
e
r
o
l
o
g
i
c


1
.

p
a
s
i
v-

p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
c

i
a

a
n
t
i
c
o
r
p
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
t
e
i
n
a

E
2

p
r
i
n

t
e
s
t
e

E
L
I
S
A

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


p
r
o
b
e

d
e

s

n
g
e

d
e

l
a

s
c
r
o
a
f
e
l
e

c
e

a
u

a
v
o
r
t
a
t

p
e
s
t
e

r
a
t
a

d
e

a
v
o
r
t

m
e
d
i
e

a

f
i
e
c

r
e
i

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
.

R
a
t
a

d
e

a
v
o
r
t
u
r
i

s
e

c
a
l
c
u
l
e
a
z


d
e

f
i
e
c
a
r
e

d
e

i
n
a
t
o
r

d
e

a
n
i
m
a
l
e

o
d
a
t


c
u

n
t
o
c
m
i
r
e
a

p
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

d
e

b
i
o
s
e
c
u
r
i
t
a
t
e
.


1
.

p
a
s
i
v

n

v
e
d
e
r
e
a

d
e
t
e
c

i
e
i

a
n
t
i
c
o
r
p
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
t
e
i
n
a

E
2

p
r
i
n

t
e
s
t
e

E
L
I
S
A

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


p
r
o
b
e

d
e

s

n
g
e

d
e

l
a

t
o
a
t
e

s
c
r
o
a
f
e
l
e

c
e

a
u

a
v
o
r
t
a
t
;


2
.

a
c
t
i
v


S
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


p
r
i
n

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e

d
e

s

n
g
e

p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
c

i
a

a
n
t
i
c
o
r
p
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
t
e
i
n
a

E
2

p
r
i
n

t
e
s
t
e

E
L
I
S
A

a
s
t
f
e
l
:


-

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
u

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e
,

d
e

c
r
e

t
e
r
e

n
g
r

a
r
e
,

d
e

l
a

t
o
a
t
e

c
a
t
e
g
o
r
i
i
l
e

d
e

p
o
r
c
i

s
e

v
o
r

p
r
e
l
e
v
a

p
r
o
b
e

c
u

a
s
i
g
u
r
a
r
e
a

p
r
e
v
a
l
e
n

e
i

d
e

5
%

i

c
o
n
f
i
d
e
n

e
i

d
e

9
5
%
,

2
.

a
c
t
i
v
S
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


p
r
i
n

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e

d
e

s

n
g
e

n

v
e
d
e
r
e
a

d
e
t
e
c

i
e
i

a
n
t
i
c
o
r
p
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
t
e
i
n
a

E
2

p
r
i
n

t
e
s
t
e

E
L
I
S
A

a
s
t
f
e
l
:

a
)

d
e

l
a

t
o

i

v
i
e
r
i
i

i

s
c
r
o
a
f
e
l
e
;

b
)

d
e

l
a

t
o
a
t
e

c
a
t
e
g
o
r
i
i
l
e

d
e

p
o
r
c
i

c
u

e
x
c
e
p
t
i
a

c
e
l
o
r

d
e

l
a

l
i
t
.
a
)

s
e

v
o
r

p
r
e
l
e
v
a

p
r
o
b
e

c
u

a
s
i
g
u
r
a
r
e
a

p
r
e
v
a
l
e
n

e
i

d
e

5
%

i

c
o
n
f
i
d
e
n

e
i

d
e

9
5
%
.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 13
1
2

r
a
p
o
r
t
a
t
a

l
a

t
o
t

e
f
e
c
t
i
v
u
l

d
e

a
n
i
m
a
l
e
.


P
e
n
t
r
u

p
o
r
c
i
i

p
r
o
v
e
n
i

i

d
i
n

c
o
m
e
r


i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r
,

c
u

a
s
i
g
u
r
a
r
e
a

p
r
e
v
a
l
e
n

e
i

d
e

5
%

i

c
o
n
f
i
d
e
n

e
i

d
e

9
5
%
,

s
e

v
a

f
a
c
e

n
u
m
a
i

d
a
c


a
u

t
r
e
c
u
t

m
i
n
i
m

1
4

z
i
l
e

d
e

l
a

m
i

c
a
r
e
a

i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r

.I
I
I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

v
i
r
u
s
o
l
o
g
i
c


1
.

p
a
s
i
v


I
I
I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

v
i
r
u
s
o
l
o
g
i
c


1
.

p
a
s
i
vP
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e

t
e
s
t
e

P
C
R
:

a
)

a
t
u
n
c
i

c

n
d

n
u
m

r
u
l

d
e

p
o
r
c
i

m
o
r

i

d
e
p

t
e

r
a
t
a

m
o
r
t
a
l
i
t
a
t
i

z
i
l
n
i
c
e
*
*

s
e

r
e
c
o
l
t
e
a
z


p
r
o
b
e

d
e

o
r
g
a
n
e

p
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e

t
e
s
t
e

P
C
R
.

a
)


s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


p
r
o
b
e

o
r
g
a
n
e

(
d
a
r

n
u

d
e

l
a

m
a
i

m
u
l
t

d
e

1
0

p
o
r
c
i

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

c
a
t
e
g
o
r
i
e

a
f
e
c
t
a
t

)
;b
)

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


d
e

l
a

p
o
r
c
i
i

b
o
l
n
a
v
i

c
u

s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

c
e

p
o
t

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e

i

p
e
s
t
e
i

p
o
r
c
i
n
e

c
l
a
s
i
c
e

s
i

d
e

l
a

s
c
r
o
a
f
e
l
e

c
e

a
u

a
v
o
r
t
a
t

a
t
u
n
c
i

c
a
n
d

n
u
m
a
r
u
l

l
o
r

c
r
e
s
t
e

p
e
s
t
e

r
a
t
a

d
e

i
m
b
o
l
n
a
v
i
r
i
i

m
e
d
i
i

a

f
i
e
c
a
r
e
i

f
e
r
m
e
:


-

s

n
g
e

p
e

E
D
T
A

p
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e

t
e
s
t
e

P
C
R

b
)


s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


d
e

l
a

p
o
r
c
i
i

b
o
l
n
a
v
i

c
u

s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

c
e

p
o
t

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e

i

p
e
s
t
e
i

p
o
r
c
i
n
e

c
l
a
s
i
c
e

i

d
e

l
a

s
c
o
a
f
e
l
e

c
e

a
u

a
v
o
r
t
a
t
:

s

n
g
e

p
e

E
D
T
A


c
)

d
e

l
a

p
o
r
c
i
i

m
o
r

i

c
a
r
e

a
u

p
r
e
z
e
n
t
a
t

s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

s
a
u

p
r
e
z
i
n
t


l
e
z
i
u
n
i

c
e

p
o
t

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e

p
e
s
t
e
i

p
o
r
c
i
n
e

c
l
a
s
i
c
e
,

i
n
d
i
f
e
r
e
n
t

d
e

r
a
t
a

m
o
r
t
a
l
i
t

i
i
,

s
e

v
o
r

p
r
e
l
e
v
a

p
r
o
b
e

d
e

o
r
g
a
n
e

p
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e

t
e
s
t
e

P
C
R


c
)


s
e

r
e
c
o
l
t
e
a
z
a


d
e

l
a

p
o
r
c
i
i

m
o
r

i

c
a
r
e

a
u

p
r
e
z
e
n
t
a
t

s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

s
a
u

p
r
e
z
i
n
t


l
e
z
i
u
n
i

c
e

p
o
t

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e

p
e
s
t
e
i

p
o
r
c
i
n
e

c
l
a
s
i
c
e
,

i
n
d
i
f
e
r
e
n
t

d
e

r
a
t
a

m
o
r
t
a
l
i
t

i
i
,

s
e

v
o
r

p
r
e
l
e
v
a

p
r
o
b
e

d
e

o
r
g
a
n
e
;

d
e

l
a

p
o
r
c
i
i

m
o
r

i

c
a
r
e

a
u

p
r
e
z
e
n
t
a
t

s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

s
a
u

p
r
e
z
i
n
t


l
e
z
i
u
n
i

c
e

p
o
t

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e

p
e
s
t
e
i

p
o
r
c
i
n
e

c
l
a
s
i
c
e
,

i
n
d
i
f
e
r
e
n
t

d
e

r
a
t
a

m
o
r
t
a
l
i
t

i
i
,

s
e

v
o
r

p
r
e
l
e
v
a

p
r
o
b
e

d
e

o
r
g
a
n
e

p
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e

t
e
s
t
e

P
C
R
d
)

a
v
o
r
t
o
n
i

-

p
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e

t
e
s
t
e

P
C
R

d
)

s
e

r
e
c
o
l
t
e
a
z


d
e

l
a

t
o

i

a
v
o
r
t
o
n
i
i


*

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

i

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
c

i
a

a
n
t
i
c
o
r
p
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
t
e
i
n
a

E
2

p
r
i
n

t
e
s
t
e

E
L
I
S
A

n

c
a
d
r
u
l

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
i
i

a
c
t
i
v
e

a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

s
e

v
a

r
e
a
l
i
z
a

n

p
e
r
i
o
a
d
a

i
u
n
i
e
-
i
u
l
i
e
,

d
e

c

t
r
e

m
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l
.

*
*

R
a
t
a

m
o
r
t
a
l
i
t

i
i

z
i
l
n
i
c
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
za
s
t
f
e
l
,


n
u
m

r
u
l

d
e

p
o
r
c
i

c
a
r
e

a
u

m
u
r
i
t

n
t
r
-
u
n

a
d

p
o
s
t

n

a
c
e
e
a

i

z
i
,

m
p

i
t

l
a

n
u
m

r
u
l

d
e

p
o
r
c
i

p
r
e
z
e
n

n

a
d

p
o
s
t

n

a
c
e
a

z
i

n
m
u
l

i
t

c
u

1
0
0
.

F
i
e
c
a
r
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

i

c
a
l
c
u
l
e
a
z

i

o

r
a
t


a

m
o
r
t
a
l
i
t

i
i

l
u
n
a
r
e

i

p
e

c
i
c
l
u

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e
.

B
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n
o
n
-
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

c
l
i
n
i
c


e
s
t
e

e
f
e
c
t
u
a
t


d
e

c

t
r
e
:

1
.

M
e
d
i
c
u
l

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

n
d

e
s
t
e

s
o
l
i
c
i
t
a
t

d
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r

s


i
n
v
e
s
t
i
g
h
e
z
e

c
a
z
u
r
i
l
e

d
e

p
o
r
c
i

b
o
l
n
a
v
i

I
I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

s
e
r
o
l
o
g
i
c


1
.

p
a
s
i
v
-

p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
c

i
a

a
n
t
i
c
o
r
p
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
t
e
i
n
a

E
2

p
r
i
n

t
e
s
t
e

E
L
I
S
A

s
e

I
I
I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

v
i
r
u
s
o
l
o
g
i
c


P
a
s
i
v

,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

p
e


p
o
r
c
i
n
e

b
o
l
n
a
v
e
,

m
o
a
r
t
e

s
a
u

s
a
c
r
i
f
i
c
a
t
e

d
e

n
e
c
e
s
i
t
a
t
e

i

s
c
r
o
a
f
e
l
e

c
e

a
u

a
v
o
r
t
a
t
:

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
1
3

s
a
u

m
o
r

i

c
u

o
c
a
z
i
a

c
e
r
t
i
f
i
c

r
i
i

m
i

r
i
i

p
o
r
c
i
n
e
l
o
r
.


2
.

M
e
d
i
c
u
l

d
e

l
i
b
e
r
a

p
r
a
c
t
i
c


p
r
i
n

i
n
s
p
e
c

i
a

c
l
i
n
i
c


o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
e


e
f
e
c
t
u
a
t

n


p
e
r
i
o
a
d
a


f
e
b
r
u
a
r
i
e
-
a
p
r
i
l
i
e

i

s
e
p
t
e
m
b
r
i
e
-
o
c
t
o
m
b
r
i
e
.p
r
e
l
e
v
e
a
z


p
r
o
b
e

d
e

s

n
g
e

d
e

l
a

t
o
a
t
e

s
c
r
o
a
f
e
l
e

c
e

a
u

a
v
o
r
t
a
t
.2
.

a
c
t
i
v

*
*


P
r
i
m
a

c
a
m
p
a
n
i
e

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

a
c
t
i
v


s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

t
i
m
p
u
l

e
f
e
c
t
u

r
i
i

i
n
s
p
e
c

i
i
l
o
r

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i

n

p
e
r
i
o
a
d
a

f
e
b
r
u
a
r
i
e
-
a
p
r
i
l
i
e
.D
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
u

p
o
r
c
i
n
e

v
i
z
i
t
a
t
e

s
e

v
o
r

r
e
c
o
l
t
a

p
r
o
b
e

d
e

l
a

t
o
a
t
e

s
c
r
o
a
f
e
l
e

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e
.

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

s
e

v
a

f
a
c
e

l
a

s
c
r
o
a
f
e
l
e

c
a
r
e

a
u

p
u
r
c
e
i
,

p
r
e
c
u
m

i

l
a

c
e
l
e

a
f
l
a
t
e

n

p
r
i
m
e
l
e

9
0

d
e

z
i
l
e

d
e

g
e
s
t
a

i
e
.

L
a

s
c
r
o
a
f
e
l
e

n

u
l
t
i
m
a

l
u
n
a

d
e

g
e
s
t
a

i
e

s
e

v
o
r

p
r
e
l
e
v
a
r
e

p
r
o
b
e

d
u
p
a

f

t
a
r
e
.

S
e

c
o
n
s
i
d
e
r


v
a
l
i
d


r
e
c
o
l
t
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e

d
e

s

n
g
e

d
e

l
a

s
c
r
o
a
f
e
l
e

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

d
o
a
r

n

m
o
m
e
n
t
u
l

n

c
a
r
e

p
r
o
d
u

i
i

a
c
e
s
t
o
r
a

a
u

f
o
s
t

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a

i

i
n
t
r
o
d
u

n

B
a
z
a

N
a

i
o
n
a
l


d
e

D
a
t
e
.A

d
o
u
a

c
a
m
p
a
n
i
e

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
r
e
a

a
c
t
i
v


s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

l
u
n
i
l
e

i
u
n
i
e
-
i
u
l
i
e
.


D
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i

c
u

p
o
r
c
i
n
e

s
e

v
o
r

p
r
e
l
e
v
a

p
r
o
b
e

p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
c

i
a

a
n
t
i
c
o
r
p
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
t
e
i
n
a

E
2

p
r
i
n

t
e
s
t
e

E
L
I
S
A
,

n

c
a
d
r
u
l

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
i
i

a
c
t
i
v
e

a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

n
o
n
-
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

s
e

v
a

r
e
a
l
i
z
a

d
i
n

l
o
c
a
l
i
t
a

i

s
i
t
u
a
t
e

n
t
r
-
o

z
o
n


d
e

3

k
m

n

j
u
r
u
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e
,

s
i
t
u
a
t
e

p
e

u
n

c
o
r
d
o
n

d
e

3

k
m

n

l
u
n
g
u
l

g
r
a
n
i

e
i

t
e
r
e
s
t
r
e

a

R
o
m

n
i
e
i

c
u

U
c
r
a
i
n
a

i

S
e
r
b
i
a
,

n

j
u
r
u
l

p
u
n
c
t
e
l
o
r

d
e

t
r
e
c
e
r
e

a

f
r
o
n
t
i
e
r
e
l
o
r

d
e

s
t
a
t

l
a

g
r
a
n
i

a

R
o
m

n
i
e
i

c
u

M
o
l
d
o
v
a
.

S
e

v
a

f
o
l
o
s
i

u
r
m

t
o
r
u
l

a
l
t
g
o
r
i
m

d
e

c
a
l
c
u
l
:

p
r
e
v
a
l
e
n

a

0
.
5
%

c
o
n
f
i
d
e
n

a

9
5
%

p
e
n
t
r
u

-

P
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e

t
e
s
t
e

P
C
R

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z
a

p
r
o
b
e

d
e

o
r
g
a
n
e

d
e

l
a

p
o
r
c
i
i

m
o
r

i

c
e
i

s
a
c
r
i
f
i
c
a

i

d
e

n
e
c
e
s
i
t
a
t
e

c
u

s
e
m
n
e

c
e

p
o
t

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e

p
e
s
t
e
i

p
o
r
c
i
n
e

c
l
a
s
i
c
e
;

-

P
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e

t
e
s
t
e

P
C
R

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z

n
g
e

p
e

E
D
T
A

d
e

l
a

p
o
r
c
i
i

b
o
l
n
a
v
i

c
u

s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

c
e

p
o
t

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e

i

p
e
s
t
e
i

p
o
r
c
i
n
e

c
l
a
s
i
c
e

i

d
e

l
a

s
c
o
a
f
e
l
e

c
e

a
u

a
v
o
r
t
a
t
;

-

P
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e

t
e
s
t
e

P
C
R
:

a
v
o
r
t
o
n
i
.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 15
1
4

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i

i


p
r
e
v
a
l
e
n

a

5
%

c
u

c
o
n
f
i
d
e
n

a

9
5
%
,

p
e
n
t
r
u

n
u
m

r
u
l

d
e

p
o
r
c
i

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
.

A

t
r
e
i
a

c
a
m
p
a
n
i
e


S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

a
c
t
i
v


s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


d
u
p


e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

i
n
s
p
e
c

i
i
l
o
r

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
.

D
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i

c
u

p
o
r
c
i
n
e

n

l
u
n
a

n
o
i
e
m
b
r
i
e
,

s
e

v
o
r

r
e
c
o
l
t
a

p
r
o
b
e

d
i
n

l
o
c
a
l
i
t

i

a
l
e
s
e

a
l
e
a
t
o
r
i
u

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

j
u
d
e


c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
a
l
e
n

e
i

d
e

0
.
5
%

i

c
o
n
f
i
d
e
n

a

d
e

9
5
%
.

S
e

i
n
t
e
r
z
i
c
e

c
r
e

t
e
r
e
a

l
i
b
e
r


a

p
o
r
c
i
n
e
l
o
r

d
o
m
e
s
t
i
c
e

n

v
e
c
i
n

t
a
t
e
a

f
o
n
d
u
r
i
l
o
r

d
e

v

t
o
a
r
e

n

s
c
o
p
u
l


e
v
i
t

r
i
i

c
o
n
t
a
c
t
u
l

c
u

p
o
p
u
l
a

i
a

d
e

m
i
s
t
r
e

i
.

S
e

i
n
t
e
r
z
i
c
e

a
c
c
e
s
u
l

p
o
r
c
i
l
o
r

d
o
m
e
s
t
i
c
i

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n
o
n
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

n

s
u
p
r
a
f
a

a

e
f
e
c
t
i
v


a

f
o
n
d
u
r
i
l
o
r

d
e

v

t
a
o
r
e
.

n

o
r
i
c
a
r
e

d
i
n

s
i
t
u
a

i
i
l
e

m
e
n

i
o
n
a
t
e
,

m
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

m
p
u
t
e
r
n
i
c
i
t

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

l
e
g
a
l
e

v
a

c
o
m
p
l
e
t
a

o

f
i


d
e

i
n
s
p
e
c

i
e
,

v
a

u
r
m

r
i

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

p
o
s
i
b
i
l
e
l
o
r

a
n
i
m
a
l
e

b
o
l
n
a
v
e

s
a
u

m
o
a
r
t
e

i

v
a

s
o
l
i
c
i
t
a

i
n
f
o
r
m
a

i
i

r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e

l
a

p
o
s
i
b
i
l
e

m
o
d
i
f
i
c

r
i

a
l
e

s
t

r
i
i

d
e

s

t
a
t
e

s
a
u

l
a

p
o
s
i
b
i
l
a

e
v
o
l
u

i
e

a

u
n
o
r

b
o
l
i

l
a

p
o
r
c
i
.

F
i

e
l
e

d
e

i
n
s
p
e
c

i
e

s
e

v
o
r

c
o
m
p
l
e
t
a

l
a

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e
a

o
r
i
c

r
u
i

t
i
p

d
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

n

c
e
l
e

n
o
n
-
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
.

D
a
c


m
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

m
p
u
t
e
r
n
i
c
i
t

i
d
e
n
t
i
f
i
c


a
n
i
m
a
l
e

b
o
l
n
a
v
e

c
u

s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

s
-
a
u

m
o
a
r
t
e

c
e

p
o
t

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e

i

p
e
s
t
e
i

p
o
r
c
i
n
e

c
l
a
s
i
c
e
,

p
r
e
l
e
v
e
a
z


p
r
o
b
e

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
e

s
p
e
c
i
f
i
c
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r
,

n
o
t
i
f
i
c


i
m
e
d
i
a
t

D
S
V
S
A

i

i
a

p
e

l
o
c

m

s
u
r
i
l
e

p
r
e
v

z
u
t
e

d
e

l
e
g
i
s
l
a

i
e
.

D
S
V
S
A

s
e

a
s
i
g
u
r


d
e

f
a
p
t
u
l

c


n
o
t
i
f
i
c
a
r
e
a

m
e
d
i
c
u
l
u
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

m
p
u
t
e
r
n
i
c
i
t

m
p
r
e
u
n


c
u

p
r
i
m
e
l
e

i
n
f
o
r
m
a

i
i

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
e

t
r
a
n
s
m
i
s
e

d
e

a
c
e
s
t
a

i

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

t
e
s
t
e
l
o
r

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

j
u
s
t
i
f
i
c


l
u
a
r
e
a

d
e

m

s
u
r
i

o
f
i
c
i
a
l
e
,

a
s
t
f
e
l

n
c

t

m
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

s


f
i
n
a
l
i
z
e
z
e

a
n
c
h
e
t
a

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c

i

s


r
e
c
o
l
t
e
a
z
e

p
r
o
b
e

o
f
i
c
i
a
l
e

n

s
c
o
p
u
l

c
l
a
r
i
f
i
c

r
i
i

s
i
t
u
a

i
e
i
.P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

i

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
c

i
a

a
n
t
i
c
o
r
p
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
t
e
i
n
a

E
2

p
r
i
n

t
e
s
t
e

E
L
I
S
A

n

c
a
d
r
u
l

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
i
i

a
c
t
i
v
e

a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

n
o
n
-
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
.


C
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

l
a

m
i
s
t
r
e

i


I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

s
e
r
o
l
o
g
i
c


P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e

d
e

s
e
r

s
a
u

l
i
c
h
i
d

t
o
r
a
c
o

a
b
d
o
m
i
n
a
l

d
e

l
a

t
o

i

m
i
s
t
r
e

i
i

i
n
d
i
f
e
r
e
n
t

d
e

v
a
r
s
t
a

v

n
a

i
.

P
r
o
b
e
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

p
e
n
t
r
u

e
x
a
m
e
n
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c
e

v
o
r

f
i

n
s
o

i
t
e

d
e

p
r
o
b
e

p
e
r
e
c
h
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

d
e

l
a

a
c
e
l
e
a

i

a
n
i
m
a
l
e
,

p
e
n
t
r
u

e
x
a
m
e
n
e

v
i
r
u
s
o
l
o
g
i
c
e
.

S
e

v
o
r

f
o
l
o
s
i

u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

t
e
s
t
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c
e
:

1
.

T
e
s
t
u
l

E
L
I
S
A

p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
c

i
a

a
n
t
i
c
o
r
p
i
l
o
r

p
e

p
r
o
b
e

d
e

s
e
r

s
a
u

l
i
c
h
i
d

t
o
r
a
c
o
-
a
b
d
o
m
i
n
a
l
;
2
.

T
e
s
t
u
l

d
e

v
i
r
u
s
n
e
u
t
r
a
l
i
z
a
r
e

n

c
a
z
u
l

p
r
o
b
e
l
o
r

p
o
z
i
t
i
v
e

l
a

E
L
I
S
A

p
r
o
v
e
n
i
t
e

d
i
n

f
o
n
d
u
r
i
l
e

d
e

v

t
o
a
r
e

u
n
d
e

n
u

s
e

v
a
c
c
i
n
e
a
z

.

I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
r
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

s
e
r
o
l
o
g
i
c
e

a

e
v
e
n
t
u
a
l
e
l
o
r

p
r
o
b
e

p
o
z
i
t
i
v
e

s
e

v
a

I
I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

v
i
r
u
s
o
l
o
g
i
c1
.

S
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


t
e
s
t
u
l

R
T
-
P
C
R

p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
c

i
a

g
e
n
o
m
u
l
u
i

v
i
r
a
l
,

p
e

p
r
o
b
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

d
e

l
a
:

a
)

t
o
t
i

m
i
s
t
r
e

i
i

g

s
i

i

m
o
r

i
;


b
)

t
o

i

m
i
s
t
r
e

i
i

v

n
a
t
i

i
n
d
i
f
e
r
e
n
t

d
e

v
a
r
s
t

.

2
.

T
e
s
t
u
l

d
e

i
m
u
n
o
f
l
u
o
r
e
s
c
e
n


p
e

p
r
o
b
e

d
e

l
a

t
o
a
t
e

a
n
i
m
a
l
e
l
e

p
r
e
v

z
u
t
e

l
a

p
u
n
c
t
u
l

1

a

i

b
.

3
.

T
e
s
t
u
l


d
e

i
z
o
l
a
r
e

a

v
i
r
u
s
u
l
u
i

p
e

c
u
l
t
u
r
i

c
e
l
u
l
a
r
e

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

t
o
a
t
e

c
a
z
u
r
i
l
e

I
F
D

s
a
u

R
T
-
P
C
R

p
o
z
i
t
i
v
e
.

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
1
5

2
.

P
R
O
G
R
A
M
U
L

D
E

S
U
P
R
A
V
E
G
H
E
R
E

A

I
N
F
L
U
E
N

E
I

A
V
I
A
R
E

L
A

P

R
I
L
E

D
O
M
E
S
T
I
C
E

I

S

L
B
A
T
I
C
E

N

R
O
M

N
I
A

P
E
N
T
R
U

A
N
U
L

2
0
1
4


S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

i

c
o
n
t
r
o
l

-


e
x
p
l
o
a
t
a

i
i

n
o
n
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

i

c
o
n
t
r
o
l

-

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

i

p

r
i

s

l
b
a
t
i
c
eS
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

a
c
t
i
v

r
i

d
o
m
e
s
t
i
c
e


g
a
l
i
n
a
c
e
e

i

p
a
l
m
i
p
e
d
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n
o
n
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
,

s
i
t
u
a
t
e

n

z
o
n
e

c
u

r
i
s
c

c
r
e
s
c
u
t

l
o
c
a
l
i
t

i
n
t

.C
r
i
t
e
r
i
i
l
e

i

f
a
c
t
o
r
i
i

d
e

r
i
s
c

s
u
n
t
:


a
)

P
r
e
z
e
n

a

m
a
i

m
u
l
t
o
r

s
p
e
c
i
i

d
e

p

r
i

d
e

c
u
r
t
e

n

a
c
e
e
a

i

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
,

n

s
p
e
c
i
a
l

p
r
e
z
e
n

a

r
a

e
l
o
r

i

g

t
e
l
o
r

d
o
m
e
s
t
i
c
e

m
p
r
e
u
n


c
u

a
l
t
e

s
p
e
c
i
i

d
e

p

r
i

d
o
m
e
s
t
i
c
e
.


(
b
)

S
i
t
u
a
r
e
a

g
o
s
p
o
d

r
i
i
l
o
r

p
o
p
u
l
a

i
e
i

d
e

i
n

t
o
a
r
e

d
e

p

r
i

n

z
o
n
e

a
v
i
c
o
l
e

c
u

d
e
n
s
i
t
a
t
e

m
a
r
e

d
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i

a
v
i
c
o
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
.


(
c
)

P
r
e
z
e
n

a

c
a
t
e
g
o
r
i
i
l
o
r

d
e

p

r
i

d
e

c
u
r
t
e

c
u

d
u
r
a
t


d
e

v
i
a


m
a
i

n
d
e
l
u
n
g
a
t

i

a

g
r
u
p
u
r
i
l
o
r

d
e

p

r
i

d
e

c
u
r
t
e

d
e

d
i
f
e
r
i
t
e

v

r
s
t
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

(
c
u
m

a
r

f
i

g

i
n
i
l
e

o
u

t
o
a
r
e
)
.


(
d
)

S
i
t
u
a
r
e
a

g
o
s
p
o
d

r
i
i
l
o
r

p
o
p
u
l
a

i
e
i

n

a
p
r
o
p
i
e
r
e
a

z
o
n
e
l
o
r

u
m
e
d
e
,

a

i
a
z
u
r
i
l
o
r
,

m
l
a

t
i
n
i
l
o
r
,

l
a
c
u
r
i
l
o
r
,

r

u
r
i
l
o
r

s
a
u

r
m
u
r
i
l
o
r

m

r
i
i

u
n
d
e

s
-
a
r

p
u
t
e
a

a
d
u
n
a

p

r
i
l
e

m
i
g
r
a
t
o
a
r
e

d
e

a
p

.


(
e
)

S
i
t
u
a
r
e
a

g
o
s
p
o
d

r
i
i
l
o
r

p
o
p
u
l
a

i
e
i

n

a
p
r
o
p
i
e
r
e
a

l
o
c
u
r
i
l
o
r

d
e

o
d
i
h
n

i

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

a

p

r
i
l
o
r

d
e

a
p

l
b
a
t
i
c
e

m
i
g
r
a
t
o
a
r
e
,

n
d
e
o
s
e
b
i

a

c
e
l
o
r

d
e

a
p

.


S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

p

r
i
l
o
r

d
o
m
e
s
t
i
c
e

s
u
b

r
a
p
o
r
t
u
l

g
r
i
p
e
i

a
v
i
a
r
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


p
r
i
n

t
e
s
t
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c
e
-

R
I
H
A

H
5
/
H
7
.

P
r
o
b
e
l
e

l
a

c
a
r
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

t
e
s
t
e
l
o
r

s
e
r
o
l
o
g
i
c
e

R
I
H
A

H
5
/
H
7

s
u
n
t

p
o
z
i
t
i
v
e

s
e

s
u
p
u
n

i
n
v
e
s
t
i
g
a

i
i
l
o
r

v
i
r
u
s
o
l
o
g
i
c
e

i

t
e
s
t
e
l
o
r


d
e

b
i
o
l
o
g
i
e

m
o
l
e
c
u
l
a
r
a
:

i
z
o
l
a
r
e

d
e

v
i
r
u
s
,

t
i
p
i
z
a
r
e
,

s
e
c
v
e
n
t
i
e
r
e
,

a
n
a
l
i
z
e

f
i
l
o
g
e
n
e
t
i
c
e
.

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e

i

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
e

d
e

t
e
s
t
a
r
e

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

c
a
p
i
t
o
l
e
l
e

I
I
-
V
I
I
I

d
i
n

m
a
n
u
a
l
u
l

d
e

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

a
c
t
i
v


G
r
u
p
a

d
e

a
n
i
m
a
l
e

i
n
t

:

p

r
i

d
o
m
e
s
t
i
c
e

c
u

e
x
c
e
p

i
a

p
u
i
l
o
r

d
e

c
a
r
n
e
,

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
,

n
d
e
o
s
e
b
i

c
e
l
e

c
a
r
e

s
u
n
t

s
i
t
u
a
t
e

n

z
o
n
e

c
u

r
i
s
c

c
r
e
s
c
u
t

s
a
u

n
u

d
e

i
n

c
o
n
d
i

i
i

s
e
v
e
r
e

d
e

b
i
o
s
e
c
u
r
i
t
a
t
e
.

C
r
i
t
e
r
i
i
l
e

i

f
a
c
t
o
r
i
i

d
e

r
i
s
c

s
u
n
t
:


(
a
)

S
i
t
u
a
r
e
a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i

a
v
i
c
o
l
e

n

a
p
r
o
p
i
e
r
e
a

z
o
n
e
l
o
r

u
m
e
d
e
,

a

i
a
z
u
r
i
l
o
r
,

m
l
a

t
i
n
i
l
o
r
,

l
a
c
u
r
i
l
o
r
,

r

u
r
i
l
o
r

s
a
u

r
m
u
r
i
l
o
r

m

r
i
i

u
n
d
e

s
-
a
r

p
u
t
e
a

a
d
u
n
a

p

r
i
l
e

m
i
g
r
a
t
o
a
r
e

d
e

a
p

.


(
b
)

S
i
t
u
a
r
e
a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

a
v
i
c
o
l
e

n

z
o
n
e
l
e

c
u

o

d
e
n
s
i
t
a
t
e

r
i
d
i
c
a
t


a

p

r
i
l
o
r

m
i
g
r
a
t
o
a
r
e

s

l
b
a
t
i
c
e
,

n

s
p
e
c
i
a
l

a

a
c
e
l
o
r

p

r
i

c
a
r
e

s
u
n
t

c
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
e

d
r
e
p
t

s
p
e
c
i
i
-

i
n
t


m
e
n

i
o
n
a
t
e

n

p
a
r
t
e
a

2

d
i
n

a
n
e
x
a

I
I

l
a

D
e
c
i
z
i
a

2
0
1
0
/
3
6
7
/
U
E

a

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

2
5

i
u
n
i
e

2
0
1
0

p
r
i
v
i
n
d

p
u
n
e
r
e
a

n

a
p
l
i
c
a
r
e

d
e

c

t
r
e

s
t
a
t
e
l
e

m
e
m
b
r
e

a

u
n
o
r

p
r
o
g
r
a
m
e

d
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

a

g
r
i
p
e
i

a
v
i
a
r
e

l
a

p

r
i
l
e

d
e

c
u
r
t
e

i

l
a

p

r
i
l
e

s

l
b
a
t
i
c
e
.


(
c
)

E
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

a
v
i
c
o
l
e

c
u

p

r
i

c
r
e
s
c
u
t
e

n

a
e
r

l
i
b
e
r

s
a
u

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n

c
a
r
e

p

r
i
l
e

d
o
m
e
s
t
i
c
e

s
a
u

a
l
t
e

p

r
i

c
a
p
t
i
v
e

s
u
n
t

c
r
e
s
c
u
t
e

n

a
e
r

l
i
b
e
r
.
.


(
d
)

N
i
v
e
l

s
c

z
u
t

d
e

b
i
o
s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
a

a
v
i
c
o
l

,

i
n
c
l
u
s
i
v

m
e
t
o
d
a

d
e

d
e
p
o
z
i
t
a
r
e

a

h
r
a
n
e
i

p
e
n
t
r
u

a
n
i
m
a
l
e

i

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

a
p
e
i

d
e

s
u
p
r
a
f
a

.

(
e
)

A
c
t
i
v
i
t

i

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

i
n
t
e
n
s
e
,

i
n
c
l
u
s
i
v

i
m
p
o
r
t
u
r
i
l
e

i

m
i

r
i
l
e

d
e

p

r
i
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

p

r
i
l
o
r

d
o
m
e
s
t
i
c
e

s
u
b

r
a
p
o
r
t
u
l

g
r
i
p
e
i

a
v
i
a
r
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


p
r
i
n

t
e
s
t
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c
e

-

R
I
H
A

H
5
/
H
7
.

P
r
o
b
e
l
e

l
a

c
a
r
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

t
e
s
t
e
l
o
r

s
e
r
o
l
o
g
i
c
e

R
I
H
A

H
5
/
H
7

s
u
n
t

p
o
z
i
t
i
v
e

s
e

s
u
p
u
n

i
n
v
e
s
t
i
g
a

i
i
l
o
r

v
i
r
u
s
o
l
o
g
i
c
e

i

t
e
s
t
e
l
o
r

d
e

b
i
o
l
o
g
i
e

m
o
l
e
c
u
l
a
r

:

i
z
o
l
a
r
e

d
e

v
i
r
u
s
,

t
i
p
i
z
a
r
e
,

s
e
c
v
e
n
t
i
e
r
e
,

a
n
a
l
i
z
e

f
i
l
o
g
e
n
e
t
i
c
e
.

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e

i

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
e

d
e

t
e
s
t
a
r
e

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

c
a
p
i
t
o
l
e
l
e

I
I
-
V
I
I
I

d
i
n

m
a
n
u
a
l
u
l

d
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

p
e
n
t
r
u

i
n
f
l
u
e
n

a

a
v
i
a
r


a
p
r
o
b
a
t

p
r
i
n

D
e
c
i
z
i
a

2
0
0
6
/
4
3
7
/
C
E
.

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

r
e
c
o
l
t

r
i
i

p
r
o
b
e
l
o
r

d
e

l
a

p

r
i
l
e

d
o
m
e
s
t
i
c
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
,

a
p
a
r

i
n
e

m
e
d
i
c
u
l
u
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l
.

T
i
m
p
u
l

e
x
e
c
u

i
e
i
:

p
e

t
o
a
t


d
u
r
a
t
a

u
n
u
i

a
n

c
a
l
e
n
d
a
r
i
s
t
i
c
,

c
u

t
r
a
n
s
m
i
t
e
r
e
a

s
e
m
e
s
t
r
i
a
l

n

s
i
s
t
e
m

o
n
-
l
i
n
e
,

a

d
a
t
e
l
o
r

l
a

C
o
m
i
s
i
a

E
u
r
o
p
e
a
n

.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

p
a
s
i
v


f
a
c
e

i
n

n
d

c
o
n
t

d
e

i
s
t
o
r
i
c
u
l

v
a
c
c
i
n

r
i
i

c
o
n
t
r
a

p
e
s
t
e
i

p
o
r
c
i
n
e

n

f
o
n
d
u
r
i
l
e

d
e

v

t
o
a
r
e

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e

i

d
e

v

r
s
t
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

n

r
a
p
o
r
t

c
u

u
l
t
i
m
a

v
a
c
c
i
n
a
r
e

s
a
u

p
o
s
i
b
i
l
a

d
e
t
e
c
t
a
r
e

a

a
n
t
i
c
o
r
p
i
l
o
r

m
a
t
e
r
n
a
l
i
.P
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
a

v
i
r
u
s
o
l
o
g
i
c


s
e

v
o
r

p
r
e
l
e
v
a

u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

p
r
o
b
e
:

-

o
r
g
a
n
e
:

s
p
l
i
n

,

t
o
n
s
i
l
e
,

l
i
m
f
o
n
o
d
u
r
i
;

-

s
t
e
r
n
.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 17
1
6

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

p
e
n
t
r
u

i
n
f
l
u
e
n

a

a
v
i
a
r


a
p
r
o
b
a
t

p
r
i
n

D
e
c
i
z
i
a

2
0
0
6
/
4
3
7
/
C
E
.

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
e
l
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c
e

d
e

d
e
p
i
s
t
a
r
e

a

g
r
i
p
e
i

a
v
i
a
r
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z

n

t
o
a
t
e

j
u
d
e

e
l
e
,

a
s
t
f
e
l

n
c

t

p
r
o
b
e
l
e

s


f
i
e

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
t
i
v
e

p
e
n
t
r
u

n
t
r
e
a
g
a

a
r

.

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

r
e
c
o
l
t

r
i
i

p
r
o
b
e
l
o
r

d
e

l
a

p

r
i
l
e

d
o
m
e
s
t
i
c
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n
o
n
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
/
g
o
s
p
o
d

r
i
i
l
e

p
o
p
u
l
a

i
e
i
,

a


a
m
b
a
l

r
i
i
,

e
t
i
c
h
e
t

r
i
i

i

e
x
p
e
d
i
e
r
i
i

a
c
e
s
t
o
r
a

l
a

D
S
V
S
A

a
p
a
r

i
n
e

m
e
d
i
c
u
l
u
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

m
p
u
t
e
r
n
i
c
i
t
,

s
u
b

c
o
n
t
r
o
l
u
l

i

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

m
e
d
i
c
u
l
u
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l
.

T
i
m
p
u
l

e
x
e
c
u

i
e
i
:

p
e

t
o
a
t


d
u
r
a
t
a

u
n
u
i

a
n

c
a
l
e
n
d
a
r
i
s
t
i
c
,

c
u

t
r
a
n
s
m
i
t
e
r
e
a

s
e
m
e
s
t
r
i
a
l

n

s
i
s
t
e
m

o
n
-
l
i
n
e
,

a

d
a
t
e
l
o
r

l
a

C
o
m
i
s
i
a

E
u
r
o
p
e
a
n

.


G
r
u
p
a

d
e

a
n
i
m
a
l
e

i
n
t

:

p

r
i
l
e

s

l
b
a
t
i
c
e

d
e

a
p

,

m
i
g
r
a
t
o
a
r
e

d
i
n

s
p
e
c
i
i
l
e

i
n
t
a
,

s
p
e
c
i
f
i
c
a
t
e

n

A
n
e
x
a

I
I

l
a

D
e
c
i
z
i
a

2
0
1
0
/
3
6
7
/
U
E
.

n

i
n
t
e
r
e
s
u
l

c
o
e
r
e
n

e
i

l
e
g
i
s
l
a

i
e
i

U
n
i
u
n
i
i

E
u
r
o
p
e
n
e
,

l
a

p
u
n
e
r
e
a

n

a
p
l
i
c
a
r
e

a

p
r
o
g
r
a
m
e
l
o
r

d
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

p
r
i
v
i
n
d

p

r
i
l
e

s

l
b
a
t
i
c
e
,

t
r
e
b
u
i
e

s


s
e

i
a

n

c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e

c
e
r
i
n

e
l
e

D
i
r
e
c
t
i
v
e
i

2
0
0
9
/
1
4
7
/
C
E

a

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

d
i
n

3
0

n
o
i
e
m
b
r
i
e

2
0
0
9

p
r
i
v
i
n
d

c
o
n
s
e
r
v
a
r
e
a

p

r
i
l
o
r

s

l
b
a
t
i
c
e
,

n

s
p
e
c
i
a
l

n

c
e
e
a

c
e

p
r
i
v
e

t
e

c
o
n
c
e
p

i
a

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
i
i

i

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
e

d
e

p
r
e
l
e
v
a
r
e

d
e

p
r
o
b
e
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

p

r
i
l
o
r

s

l
b
a
t
i
c
e

c
o
n
s
t

n
:

1
.
I
n
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
e
r
i
o
d
i
c


a

h
a
b
i
t
a
t
e
l
o
r

p

r
i
l
o
r

s

l
b
a
t
i
c
e
.

2
.

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e

d
e

l
a

p

r
i

s

l
b
a
t
i
c
e

b
o
l
n
a
v
e

i

m
o
a
r
t
e

(
s
p
e
c
i
i
l
e

i
n
t


m
e
n

i
o
n
a
t
e

n

A
n
e
x
a

I
I

l
a

D
e
c
i
z
i
a

2
0
1
0
/
3
6
7
/
U
E
)

i

t
e
s
t
a
r
e
a

v
i
r
u
s
o
l
o
g
i
c


a

a
c
e
s
t
o
r
a
.

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

r
e
c
o
l
t

r
i
i

p
r
o
b
e
l
o
r

d
e

l
a

p

r
i
l
e

s

l
b
a
t
i
c
e
,

a
p
a
r

i
n
e

m
e
d
i
c
u
l
u
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l
.S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

p

r
i
l
o
r

s

l
b
a
t
i
c
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


p
r
i
n

t
e
s
t
e

d
e

b
i
o
l
o
g
i
e

m
o
l
e
c
u
l
a
r

.

P
r
o
b
e
l
e

l
a

c
a
r
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

t
e
s
t
e
l
o
r

d
e

b
i
o
l
o
g
i
e

m
o
l
e
c
u
l
a
r


s
u
n
t

p
o
z
i
t
i
v
e


s
e

e
x
p
e
d
i
a
z


l
a

L
N
R

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A

u
n
d
e

s
e

s
u
p
u
n

i
n
v
e
s
t
i
g
a

i
i
l
o
r

v
i
r
u
s
o
l
o
g
i
c
e
:

a
)

i
z
o
l
a
r
e

d
e

v
i
r
u
s
;

b
)

t
i
p
i
z
a
r
e
;

c
)

s
e
c
v
e
n

i
e
r
e
;

d
)

a
n
a
l
i
z
e

f
i
l
o
g
e
n
e
t
i
c
e
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

p

r
i
l
o
r

s
a
l
b
a
t
i
c
e

d
i
n

s
p
e
c
i
i
l
e

i
n
t


c
u

r
i
s
c

m
a
r
e

d
e

c
o
n
t
a
m
i
n
a
r
e

c
u

H
5
N
1

H
P
A
I

d
i
n

z
o
n
e
l
e

a
p
r
o
p
r
i
a
t
e

d
e

m
a
r
e
,

l
a
c
u
r
i

s
i

a
l
t
e

c
u
r
s
u
r
i

d
e

a
p
a

u
n
d
e

a
u

f
o
s
t

d
e
s
c
o
p
e
r
i
t
e

p
a
s
a
r
i

b
o
l
n
a
v
e

s
a
u

m
o
a
r
t
e
,


c
o
n
f
o
r
m

A
n
e
x
e
i

I
I

l
a

D
e
c
i
z
i
a

2
0
1
0
/
3
6
7
/
U
E
.

C
o
l
a
b
o
r
a
r
e
a

c
u

i
n
s
p
e
c
t
o
r
a
t
e
l
e

t
e
r
i
t
o
r
i
a
l
e

d
e

r
e
g
i
m

s
i
l
v
i
c

i

v

t
o
a
r
e
,

a
s
o
c
i
a

i
i
l
e

v

t
o
r
i
l
o
r

i

p
e
s
c
a
r
i
l
o
r

s
p
o
r
t
i
v
i

d
i
n

R
o
m

n
i
a
,

o
r
n
i
t
o
l
o
g
i

n

s
c
o
p
u
l

c
u
l
e
g
e
r
i
i

d
e

d
a
t
e

r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e

l
a

s
p
e
c
i
i
l
e

d
e

p

r
i

s

l
b
a
t
i
c
e

e
x
i
s
t
e
n
t
e

p
e

t
e
r
i
t
o
r
i
u
l

R
o
m

n
i
e
i

i

l
a

s
t
a
r
e
a

d
e

s

t
a
t
e

a

a
c
e
s
t
o
r
a

C
o
o
p
e
r
a
r
e
a

d
i
n
t
r
e

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
,

o
r
n
i
t
o
l
o
g
i

s
i

a
u
t
o
r
i
t
a
t
i
l
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

c
o
m
p
e
t
e
n
t
e

t
e
r
i
t
o
r
i
a
l
.

T
i
m
p
u
l

e
x
e
c
u

i
e
i
:

p
e

t
o
a
t


d
u
r
a
t
a

u
n
u
i

a
n

c
a
l
e
n
d
a
r
i
s
t
i
c
,

c
u

t
r
a
n
s
m
i
t
e
r
e
a

s
e
m
e
s
t
r
i
a
l

n

s
i
s
t
e
m

o
n
-
l
i
n
e
,

a

d
a
t
e
l
o
r

l
a

C
o
m
i
s
i
a

E
u
r
o
p
e
a
n

.

3
.
1
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

g

i
n
i
l
e

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4
S
c
o
p
:

A
p

r
a
r
e
a

s

i
i

p
u
b
l
i
c
e

p
r
i
n

r
e
d
u
c
e
r
e
a

i
/
s
a
u

m
e
n

i
n
e
r
e
a

p
r
o
c
e
n
t
u
l
u
i

m
a
x
i
m

l
a

c
e
l

m
u
l
t

1
%

a
l

e
f
e
c
t
i
v
e
l
o
r

d
e

g

i
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

a
d
u
l
t
e

d
i
n

s
p
e
c
i
a

G
a
l
l
u
s

g
a
l
l
u
s

p
o
z
i
t
i
v
e

p
e
n
t
r
u

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s
,

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

I
n
f
a
n
t
i
s
,

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

H
a
d
a
r
,

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

V
i
r
c
h
o
w
.


18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
1
7

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

c
r
e

t
e
r
e

a


g

i
n
i
l
o
r

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e
,


i
n
c
l
u
s
i
v

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

t
i
p

A

S
U
P
R
A
V
E
G
H
E
R
E

I

C
O
N
T
R
O
L

1
.

T
o
a
t
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
e

c
u
p
r
i
n
d

c
e
l

p
u

i
n

2
5
0

d
e

g

i
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

s
u
n
t

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m
.


2
.

U
n

e
f
e
c
t
i
v

d
e

g

i
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

e
s
t
e

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
t

d
e

u
n

g
r
u
p

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

g
r
u
p
u
r
i

d
e

g

i
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

c
e

m
p
a
r
t

a
c
e
e
a

i

u
n
i
t
a
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e
,

s
u
n
t

a
d

p
o
s
t
i
t
e

n

a
c
e
l
a

i

s
p
a

i
u
-
a
e
r

s
a
u

n

a
c
e
e
a

i

z
o
n


d
e

c
r
e

t
e
r
e

i

s
u
n
t

e
x
p
l
o
a
t
a
t
e

n

a
c
e
l
a

i

s
c
o
p
.

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

a
d
a
p
o
s
t
u
r
i
l
e

u
n
d
e

s
u
n
t

c
r
e
s
c
u
t
e

g

i
n
i
l
e

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

s
u
n
t

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
a
t
e
,

p

r
i
l
e

c
r
e
s
c
u
t
e

n

a
c
e
l
e

a
d

p
o
s
t
u
r
i

a
u

a
c
e
e
a

i

v

r
s
t

,


o
r
i
g
i
n
e
,

c
o
n
d
i

i
i

d
e

c
r
e

t
e
r
e

i

b
u
n

s
t
a
r
e
,

a
c
e
s
t
e
a

p
o
t


f
i

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e

u
n

s
i
n
g
u
r

e
f
e
c
t
i
v
.

3
.

S
e
r
o
t
i
p
u
r
i

r
e
l
e
v
a
n
t
e
:

S
.

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s
,

S
.

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

(
i
n
c
l
u
s
i
v

t
u
l
p
i
n
i
l
e

m
o
n
o
f
a
z
i
c
e

d
e

S
.

t
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

c
u

f
o
r
m
u
l
a

a
n
t
i
g
e
n
i
c


1
,
4
,
[
5
]
,
1
2
:
i
:
-
)
,

S
.

I
n
f
a
n
t
i
s

i

S
.

H
a
d
a
r
,

S
.

V
i
r
c
h
o
w
.

4
.

L
i
s
t
a

a
c
t
u
a
l
i
z
a
t


a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

i

a

e
f
e
c
t
i
v
e
l
o
r

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m

e
s
t
e

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l


l
a

n
i
v
e
l
u
l

f
i
e
c

r
e
i

D
S
V
S
A
.

5
.

F
i
e
c

r
u
i

e
f
e
c
t
i
v

d
e

g

i
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

i

s
e

v
a

a
t
r
i
b
u
i

u
n

c
o
d

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

e
f
e
c
t
i
v
u
l
u
i

a
l
c

t
u
i
t

d
i
n

u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

e
l
e
m
e
n
t
e
:

c
o
d
u
l

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i
/
n
u
m

r
u
l

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

a
d

p
o
s
t
u
l
u
i

u
n
d
e

s
u
n
t

c
a
z
a
t
e

p

r
i
l
e
/
d
a
t
a

p
o
p
u
l

r
i
i

h
a
l
e
i

c
u

p

r
i
.

6
.

P
r
o
g
r
a
m
a
r
e
a

c
a
l
e
d
a
r
i
s
t
i
c

,

p
e

s

p
t

n
i
,

a

r
e
c
o
l
t

r
i
i

d
e

p
r
o
b
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l

c
o
n
t
r
o
l
u
l
u
i

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

i

p
e
n
t
r
u


f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

s
e

t
r
i
m
i
t
e

D
S
V
S
A

i

e
s
t
e

s
u
p
u
s

a
p
r
o
b

r
i
i

a
c
e
s
t
e
i
a
.

A
.
C
o
n
t
r
o
l
u
l

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)


D
S
V
S
A

j
u
d
e

e
a
n


s
e

a
s
i
g
u
r


p
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

p
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

g

i
n
i
l
e

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

s
u
n
t

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n
u
m
a
i

d
e

p
e
r
s
o
n
a
l

i
n
s
t
r
u
i
t

n

a
c
e
s
t

s
c
o
p
.

I
n
s
t
r
u
i
r
e
a

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

c
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


p
r
o
b
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


c
e
l

p
u

i
n

o
d
a
t
a

p
e

a
n

i

o
r
i

d
e

c
a
t
e

o
r
i

e
s
t
e

n
e
v
o
i
e
.

B
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l


D
S
V
S
A


s
e

a
s
i
g
u
r


p
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

g

i
n
i
l
e

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

s
u
n
t

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n
u
m
a
i

d
e

p
e
r
s
o
n
a
l

i
n
s
t
r
u
i
t

n

a
c
e
s
t

s
c
o
p

V
a
c
c
i
n
a
r
e
a

a
n
t
i
s
a
l
m
o
n
e
l
i
c


a

e
f
e
c
t
i
v
e
l
o
r

d
e

g

i
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

i
n
c
l
u
s
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

g

i
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

e
s
t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
e
,

c
o
f
i
n
a
n

a
t


d
e

c

t
r
e

U
E

i

s
e

f
a
c
e

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

a
r
t
.

3

d
i
n


R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

1
1
7
7
/
2
0
0
6

a
l

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

1

a
u
g
u
s
t

2
0
0
6

d
e

p
u
n
e
r
e

n

a
p
l
i
c
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

p
r
i
v
i
n
d

c
e
r
i
n

e
l
e

n

v
e
d
e
r
e
a

u
t
i
l
i
z

r
i
i

d
e

m
e
t
o
d
e

d
e

c
o
n
t
r
o
l

s
p
e
c
i
f
i
c
e

n

c
a
d
r
u
l

p
r
o
g
r
a
m
e
l
o
r

n
a

i
o
n
a
l
e

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
e
i

l
a

p

r
i
l
e

d
e

c
u
r
t
e
.

S
c
h
e
m
a

d
e

v
a
c
c
i
n
a
r
e

e
s
t
e

p
r
e
z
e
n
t
a
t


d
e

c

t
r
e

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
n
t
u
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i

p
e
n
t
r
u

a
v
i
z
a
r
e

l
a

D
S
V
S
A

n
a
i
n
t
e

d
e

p
o
p
u
l
a
r
e

m
p
r
e
u
n


c
u

p
r
o
s
p
e
c
t
e
l
e

v
a
c
c
i
n
u
r
i
l
o
r

u
t
i
l
i
z
a
t
e
.

A
c
h
i
z
i

i
o
n
a
r
e
a

d
o
z
e
l
o
r

d
e

v
a
c
c
i
n

v
a

f
i

e
f
e
c
t
u
a
t


d
e

c

t
r
e


r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
n
t
u
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i
,

u
l
t
e
r
i
o
r

e
f
e
c
t
u

n
d
u
-
s
e

d
e
c
o
n
t
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

D
e
c
i
z
i
e
i

d
e

p
u
n
e
r
e

n

a
p
l
i
c
a
r
e

2
0
1
3
/
7
2
2
/
U
E

a

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

2
9

n
o
i
e
m
b
r
i
e

2
0
1
3

d
e

a
p
r
o
b
a
r
e

a

p
r
o
g
r
a
m
e
l
o
r

a
n
u
a
l
e

i

m
u
l
t
i
a
n
u
a
l
e

d
e

e
r
a
d
i
c
a
r
e
,

c
o
m
b
a
t
e
r
e

i

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e

a

a
n
u
m
i
t
o
r

b
o
l
i

a
l
e

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

i

z
o
o
n
o
z
e
,

p
r
e
z
e
n
t
a
t
e

d
e

s
t
a
t
e
l
e

m
e
m
b
r
e

p
e
n
t
r
u

2
0
1
4

i

u
r
m

t
o
r
i
i

a
n
i
,

p
r
e
c
u
m

i

a

c
o
n
t
r
i
b
u

i
e
i

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e

a

U
n
i
u
n
i
i

l
a

a
c
e
s
t
e

p
r
o
g
r
a
m
e
.

I
n
s
t
r
u
c

i
u
n
i

p
r
i
v
i
n
d

v
a
c
c
i
n
a
r
e
a

a
n
t
i
s
a
l
m
o
n
e
l
i
c


p
r
e
c
u
m

i

m
o
d
u
l

d
e

d
e
c
o
n
t
a
r
e

a
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
r
i
v
i
n
d

a
c
h
i
z
i

i
o
n
a
r
e
a

d
o
z
e
l
o
r

d
e

v
a
a
c
i
n

v
o
r

f
i

t
r
i
m
i
s
e

p
r
i
n

n
o
t


d
e

s
e
r
v
i
c
i
u
.

P
R
E
C
I
Z

R
I

T
E
H
N
I
C
E

C
a
d
r
u
l

l
e
g
a
l
:

1
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

d
i
n

1
7

n
o
i
e
m
b
r
i
e

2
0
0
3

p
r
i
v
i
n
d

c
o
n
t
r
o
l
u
l

s
a
l
m
o
n
e
l
l
e
i

i

a
l

a
l
t
o
r

a
g
e
n

i

z
o
o
n
o
t
i
c
i

s
p
e
c
i
f
i
c
i
,

p
r
e
z
e
n

n

r
e

e
a
u
a

a
l
i
m
e
n
t
a
r

;

2
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
U
E
)

n
r
.

2
0
0
/
2
0
1
0

a
l

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

1
0

m
a
r
t
i
e

2
0
1
0

d
e

p
u
n
e
r
e

n

a
p
l
i
c
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

n

c
e
e
a

c
e

p
r
i
v
e

t
e

o
b
i
e
c
t
i
v
u
l

U
E

d
e

r
e
d
u
c
e
r
e

a

p
r
e
v
a
l
e
n

e
i

a
n
u
m
i
t
o
r

s
e
r
o
t
i
p
u
r
i

d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

l
a

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

r
e
p
r
o
d
u
c

t
o
a
r
e

a
d
u
l
t
e

d
i
n

s
p
e
c
i
a

G
a
l
l
u
s

g
a
l
l
u
s
;

3
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

1
1
7
7
/
2
0
0
6

a
l

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

1

a
u
g
u
s
t

2
0
0
6

d
e

p
u
n
e
r
e

n

a
p
l
i
c
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

p
r
i
v
i
n
d

c
e
r
i
n

e
l
e

n

v
e
d
e
r
e
a

u
t
i
l
i
z

r
i
i

d
e

m
e
t
o
d
e

d
e

c
o
n
t
r
o
l

s
p
e
c
i
f
i
c
e

n

c
a
d
r
u
l

p
r
o
g
r
a
m
e
l
o
r

n
a

i
o
n
a
l
e

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
e
i

l
a

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 19
1
8

p

r
i
l
e

d
e

c
u
r
t
e
;


4
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

2
1
3
/
2
0
0
9

a
l

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

1
8

m
a
r
t
i
e

2
0
0
9

d
e

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

i

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
0
0
3
/
2
0
0
5

n

c
e
e
a

c
e

p
r
i
v
e

t
e

c
o
n
t
r
o
l
u
l

i

t
e
s
t
a
r
e
a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
e
i

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

d
i
n

s
p
e
c
i
a

G
a
l
l
u
s

g
a
l
l
u
s

i

d
e

c
u
r
c
a
n
i
;


5
.

O
r
d
i
n
u
l

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

3
4
/
2
0
0
6


p
e
n
t
r
u

a
p
r
o
b
a
r
e
a

N
o
r
m
e
i

s
a
n
i
t
a
r
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e

l
a

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

z
o
o
n
o
z
e
l
o
r

i

a
g
e
n

i
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
i
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
;

6
.

P
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

g

i
n
i
l
e

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

a
p
r
o
b
a
t

p
r
i
n

D
e
c
i
z
i
a

2
0
1
3
/
7
2
2
/
U
E
.

N
o
t
i
f
i
c
a
r
e
a

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i
/
c
o
n
f
i
r
m

r
i
i

s
e

f
a
c
e

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

O
r
d
i
n
u
l
u
i

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

7
9
/
2
0
0
8


p
e
n
t
r
u

a
p
r
o
b
a
r
e
a

N
o
r
m
e
i

s
a
n
i
t
a
r
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

p
r
i
v
i
n
d

n
o
t
i
f
i
c
a
r
e
a

i
n
t
e
r
n

i

d
e
c
l
a
r
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


a

u
n
o
r

b
o
l
i

t
r
a
n
s
m
i
s
i
b
i
l
e

a
l
e

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.

A
.
C
o
n
t
r
o
l
u
l

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)


C
a
t
e
g
o
r
i
i

d
e

t
e
s
t
a
t

i

f
r
e
c
v
e
n

a
:

a
)

p
u
i

d
e

o

z
i
-
m
a
x
i
m
u
m

1
0

p
r
o
b
e

m
e
c
o
n
i
u

i

m
a
x
i
m

6
0

c
a
d
a
v
r
e
,

p
o
t
r
i
v
i
t

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

l
i
t
.

B

d
i
n

A
n
e
x
a

I
I

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3
;

b
)

t
i
n
e
r
e
t


f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
:

1
.

l
a

4

s

p
t

n
i
;

2
.

c
u

a
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v

2

s

p
t

n
i

n
a
i
n
t
e

c
a

p

r
i
l
e

s


i
n
t
r
e

n

f
a
z
a

d
e

o
u
a
t

s
a
u

s


f
i
e

m
u
t
a
t
e

n

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

o
u
a
t
.

S
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


m
i
n
i
m
u
m

2

p
e
r
e
c
h
i

d
e

t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e


c
e

r
e
p
r
e
z
i
n
t


d
o
u


p
r
o
b
e

s
a
u

2

p
r
o
b
e

c
o
m
p
u
s
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
.

c
)

a
d
u
l
t
e

-

d
i
n

d
o
u

n

d
o
u

p
t

n
i

n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
:

1
.

n

b
a
t
e
r
i
i
-
c
e
l

p
u

i
n

2

p
r
o
b
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

d
e

c
e
l

p
u

i
n

1
5
0
g

f
i
e
c
a
r
e

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
;

2
.

l
a

s
o
l
:

i
)

5

p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
cf
o
l
o
s
i
n


(
t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

)

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)

c
e

v
o
r

f
i

g
r
u
p
a
t
e

i
n

m
i
n
i
m

d
o
u
a

p
r
o
b
e

c
o
m
p
u
s
e
,

s
a
u

i
i
)

c
e
l

p
u

i
n

o

p
e
r
e
c
h
e

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
cf
o
l
o
s
i
n

i

o

p
r
o
b


d
e

p
r
a
f

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)

s
a
u

i
i
i
)

c
e
l

p
u

i
n

2

p
r
o
b
e

c
o
m
p
u
s
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

p
r
o
a
s
p
e
t
e

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
.

B
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l


a
)

C
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l

d
e

r
u
t
i
n

n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

(
h
a
l
e

p
o
p
u
l
a
t
e
)

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
:

1
.

o

p
r
e
l
e
v
a
r
e

o
f
i
c
i
a
l


d
e

r
u
t
i
n

n

t
e
r
m
e
n

d
e

4

s

p
t

n
i

d
e

l
a

n
c
e
p
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

o
u
a
t

s
a
u

d
e

l
a

m
u
t
a
r
e
a

p

r
i
l
o
r

n

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

o
u
a
t
;


2
.

o

p
r
e
l
e
v
a
r
e

o
f
i
c
i
a
l


d
e

r
u
t
i
n


s
p
r
e

s
f

i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

o
u
a
t
,

c
e
l

m
a
i

d
e
v
r
e
m
e

c
u

8

s

p
t

n
i

n
a
i
n
t
e

d
e

t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

c
i
c
l
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e
;


3
.

o

p
r
e
l
e
v
a
r
e

o
f
i
c
i
a
l


d
e

r
u
t
i
n

n

c
u
r
s
u
l

p
r
o
d
u
c

i
e
i
,

n
t
r
-
u
n

m
o
m
e
n
t

s
u
f
i
c
i
e
n
t

d
e

n
d
e
p

r
t
a
t

d
e


c
e
l
e

2

p
r
e
l
e
v

r
i

a
n
t
e
r
i
o
a
r
e
.

b
)

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


p
e
n
t
r
u

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e
:

1
.

o
d
a
t


c
u

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


d
e

p
r
o
b
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z

i

p
r
o
b
e

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
e
z
e
n

e
i

a
g
e
n

i
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

s
a
u

a

e
f
e
c
t
u
l
u
i

i
n
h
i
b
i
t
o
r

a
l

p
r
o
l
i
f
e
r

r
i
i

b
a
c
t
e
r
i
e
n
e

c
o
m
p
u
s
e

d
i
n

c
e
l

m
u
l
t

c
i
n
c
i

p

r
i
/
h
a
l

,


d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
.

C
a
t
e
g
o
r
i
i

d
e

p
r
o
b
e

c
e

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z

:

a
)

C
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l

d
e

r
u
t
i
n

n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

(
h
a
l
e

p
o
p
u
l
a
t
e
)

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
:

i
)

n

b
a
t
e
r
i
i

-

c
e
l

p
u

i
n

2

p
r
o
b
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

d
e

c
e
l

p
u

i
n

1
5
0

g

f
i
e
c
a
r
e

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v
(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
;

i
i
)

l
a

s
o
l

-

5

p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
cf
o
l
o
s
i
n


(
t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

)
,

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
,

s
a
u

c
e
l

p
u

i
n

o

p
e
r
e
c
h
e

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
cf
o
l
o
s
i
n

i

o

p
r
o
b


d
e

p
r
a
f

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)

o
r
i

c
e
l

p
u

i
n

2

p
r
o
b
e

c
o
m
p
u
s
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

p
r
o
a
s
p
e
t
e

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
.

b
)

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


p
e
n
t
r
u

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e
:

20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
1
9

3
.
2
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

g

i
n
i
l
e

o
u

t
o
a
r
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

S
c
o
p
:

A
p

r
a
r
e
a

s

i
i

p
u
b
l
i
c
e

p
r
i
n

r
e
d
u
c
e
r
e
a

i
/
s
a
u

m
e
n

i
n
e
r
e
a

p
r
o
c
e
n
t
u
l
u
i

m
a
x
i
m

l
a

c
e
l

m
u
l
t

2
%

a
l

e
f
e
c
t
i
v
e
l
o
r

p
o
z
i
t
i
v
e

d
e

g

i
n
i

o
u

t
o
a
r
e

a
d
u
l
t
e


S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

c
r
e

t
e
r
e

a


g

i
n
i
l
o
r

o
u

t
o
a
r
e
,


i
n
c
l
u
s
i
v

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

t
i
p

A

S
U
P
R
A
V
E
G
H
E
R
E

I

C
O
N
T
R
O
L

1
.

T
o
a
t
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
e

c
u
p
r
i
n
d

c
e
l

p
u

i
n

3
5
0

g

i
n
i

o
u

t
o
a
r
e

(
G
a
l
l
u
s

g
a
l
l
u
s
)

c
e

p
r
o
d
u
c

o
u


d
e
s
t
i
n
a
t
e

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i

u
m
a
n

v
o
r

f
i

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m
.


2
.

U
n

e
f
e
c
t
i
v

d
e

g

i
n
i

o
u

t
o
a
r
e

e
s
t
e

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
t

g
r
u
p

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

g
r
u
p
u
r
i

d
e

g

i
n
i

o
u

t
o
a
r
e

c
e

m
p
a
r
t

a
c
e
e
a

i

u
n
i
t
a
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e
,

s
u
n
t

a
d

p
o
s
t
i
t
e

n

a
c
e
l
a

i

s
p
a

i
u
-
a
e
r

s
a
u

n

a
c
e
e
a

i

z
o
n


d
e

c
r
e

t
e
r
e

i

s
u
n
t

e
x
p
l
o
a
t
a
t
e

n

a
c
e
l
a

i

s
c
o
p
.

3
.

S
e
r
o
t
i
p
u
r
i

r
e
l
e
v
a
n
t
e
:

S
.

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s
,

S
.

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m
,

i
n
c
l
u
s
i
v

t
u
l
p
i
n
i
l
e

m
o
n
o
f
a
z
i
c
e

d
e

S
.

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

c
u

f
o
r
m
u
l
a

a
n
t
i
g
e
n
i
c


1
,
4
,
[
5
]
,
1
2
:
i
:
-

4
.

L
i
s
t
a

a
c
t
u
a
l
i
z
a
t


a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

p
r
e
c
u
m

i

a

e
f
e
c
t
i
v
e
l
o
r

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m

s
e

v
a

g

s
i

l
a

n
i
v
e
l
u
l

f
i
e
c

r
u
i

D
S
V
S
A
.

5
.

F
i
e
c

r
u
i

e
f
e
c
t
i
v

d
e

g

i
n
i

o
u

t
o
a
r
e

i

s
e

v
a

a
t
r
i
b
u
i

u
n

c
o
d

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

e
f
e
c
t
i
v
u
l
u
i

a
l
c

t
u
i
t

d
i
n

u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

e
l
e
m
e
n
t
e
:

c
o
d
u
l

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i
/
n
u
m

r
u
l

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

a
d

p
o
s
t
u
l
u
i

u
n
d
e

s
u
n
t

c
a
z
a
t
e

p

r
i
l
e
/
d
a
t
a

p
o
p
u
l

r
i
i

h
a
l
e
i

c
u

p

r
i
.

5
.

P
r
o
g
r
a
m
a
r
e
a

c
a
l
e
d
a
r
i
s
t
i
c


a

r
e
c
o
l
t

r
i
i

d
e

p
r
o
b
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l

c
o
n
t
r
o
l
u
l
u
i

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

i

p
e
n
t
r
u


f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

s
e


t
r
i
m
i
t
e

D
S
V
S
A

i

e
s
t
e

s
u
p
u
s


a
p
r
o
b

r
i
i

a
c
e
s
t
e
i
a
.


1
.

o
d
a
t


c
u

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


d
e

p
r
o
b
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z

i

p
r
o
b
e

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
e
z
e
n

e
i

a
g
e
n

i
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

s
a
u

a

e
f
e
c
t
u
l
u
i

i
n
h
i
b
i
t
o
r

a
l

p
r
o
l
i
f
e
r

r
i
i

b
a
c
t
e
r
i
e
n
e

c
o
m
p
u
s
e

d
i
n

c
e
l

m
u
l
t

c
i
n
c
i

p

r
i
/
h
a
l

,


d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
.

2
.

n

c
a
z

d
e

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

a

p
r
e
z
e
n

e
i

s
e
r
o
t
i
p
u
r
i
l
o
r

d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

r
e
l
e
v
a
n
t
e

s
e

a
p
l
i
c


p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

l
i
t
.

C

d
i
n

A
n
e
x
a

I
I

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

i

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

g

i
n
i
l
e

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4
.

3
.

d
u
p


d
e
p
o
p
u
l
a
r
e
a

u
n
u
i

e
f
e
c
t
i
v

c
o
n
f
i
r
m
a
t

p
o
z
i
t
i
v
,

e
s
t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

s


s
e

r
e
c
o
l
t
e
z
e

p
r
o
b
e

o
f
i
c
i
a
l
e

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i
;

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

a
c
e
s
t
e

t
e
s
t
e

o
f
i
c
i
a
l
e

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i

n
u

s
u
n
t

c
o
r
e
s
p
u
n
z

t
o
a
r
e
,

s
e

r
e
p
e
t


a
c

i
u
n
i
l
e

d
e

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n
a
r
e
,

d
u
p


c
a
r
e

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z

n
c


o

d
a
t


t
e
s
t
e

o
f
i
c
i
a
l
e


d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i


d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i
.

P
R
E
C
I
Z

R
I

E
X
E
C
U

I
E

1
.

D
e
t
e
c

i
a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

s
t
a
n
d
a
r
d
u
l

S
R

E
N

I
S
O

6
5
7
9
:
2
0
0
3
/
A
m
d

1
:

2
0
0
7


A
n
e
x
a

D


M
i
c
r
o
b
i
o
l
o
g
i
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e

i

f
u
r
a
j
e
r
e


M
e
t
o
d


o
r
i
z
o
n
t
a
l


p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
c

i
a

b
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

d
i
n

g
e
n
u
l

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a
;

A
m
e
n
d
a
m
e
n
t
u
l

1
:

A
n
e
x
a

D


D
e
t
e
c

i
a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

d
i
n

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

i

p
r
o
b
e

d
e

m
e
d
i
u

d
i
n

e
t
a
p
a

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e

p
r
i
m
a
r

.

2
.

P
r
o
b
e
l
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

d
i
r
e
c
t

s
a
u

p
e

t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

i

p
r
o
b
e
l
e

d
e

p
r
a
f

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
N
C

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
,

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4
,

s
e

e
x
a
m
i
n
e
a
z


n
u
m
a
i

n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A

n
o
m
i
n
a
l
i
z
a
t
e

d
e

c

t
r
e

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e

i

d
e
s
e
m
n
a
t
e

d
e

c

t
r
e

A
N
S
V
S
A

i

l
a

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A
.

3
.

T
o
a
t
e

t
u
l
p
i
n
i
l
e

d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

i
z
o
l
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
N
C

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

v
o
r

f
i

t
r
i
m
i
s
e

l
a

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e
-
I
D
S
A

p
e
n
t
r
u

t
i
p
i
z
a
r
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c

.

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

a
n
t
i
b
i
o
r
e
z
i
s
t
e
n

e
i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

s
e

v
a

r
e
a
l
i
z
a

n

c
a
d
r
u
l


L
N
R

p
e
n
t
r
u


M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

R
e
z
i
s
t
e
n

e
i

A
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

a

B
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

P
a
t
o
g
e
n
e

p
e
n
t
r
u

A
n
i
m
a
l
e


I
D
S
A

i

l
a

L
S
V
S
A

d
o
t
a
t
e

c
u

s
i
s
t
e
m
u
l

a
u
t
o
m
a
t

B
i
o
M
i
c

V
3
.
4
.

P
r
o
b
e
l
e


o
f
i
c
i
a
l
e

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
e
z
e
n
t
e
i

a
g
e
n

i
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

s
a
u

a

e
f
e
c
t
u
l
u
i

i
n
h
i
b
i
t
o
r

a
l

p
r
o
l
i
f
e
r

r
i
i

b
a
c
t
e
r
i
e
n
e
,

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

N
a

i
o
n
a
l

d
e

C
o
n
t
r
o
l

a

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

g

i
n
i
l
e

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

s
e

t
e
s
t
e
a
z

n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A

n

c
a
r
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


c
o
n
t
r
o
l
u
l

s
u
b
s
t
a
n

e
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e


a
n
t
i
b
i
o
t
i
c
e

i

s
u
l
f
a
m
i
d
e
.

5
.

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m

e
s
t
e

p
e
r
m
i
s


n
u
m
a
i

c
u

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

a
r
t
.

2

a
l

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
1
7
7
/
2
0
0
6
.

6
.

D
i
s
c
r
i
m
i
n
a
r
e
a

f
e
n
o
t
i
p
i
c

i

g
e
n
e
t
i
c

n
t
r
e

t
u
l
p
i
n
i
l
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

v
a
c
c
i
n
a
l
e

i

s

l
b
a
t
i
c
e

s
e

f
a
c
e

n

c
a
d
r
u
l

L
N
R
-
S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e

d
i
n

I
D
S
A
.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 21
2
0

A
.
C
o
n
t
r
o
l
u
l

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)

D
S
V
S
A

s
e

a
s
i
g
u
r


p
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

g

i
n
i
l
e

o
u

t
o
a
r
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

s
u
n
t

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n
u
m
a
i

d
e

p
e
r
s
o
n
a
l

i
n
s
t
r
u
i
t

n

a
c
e
s
t

s
c
o
p
.

I
n
s
t
r
u
i
r
e
a

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

c
e

r
e
c
o
l
t
e
a
z
a

p
r
o
b
e
l
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z
a

c
e
l

p
u
t
i
n

o

d
a
t
a

p
e

a
n


s
i

o
r
i

d
e

c
a
t
e

o
r
i

e
s
t
e

n
e
v
o
i
e
.

B
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l

D
S
V
S
A

s
e

a
s
i
g
u
r


p
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

g

i
n
i
l
e

o
u

t
o
a
r
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

s
u
n
t

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n
u
m
a
i

d
e

p
e
r
s
o
n
a
l

i
n
s
t
r
u
i
t

n

a
c
e
s
t

s
c
o
p
.V
a
c
c
i
n
a
r
e
a

a
n
t
i
s
a
l
m
o
n
e
l
i
c


a

e
f
e
c
t
i
v
e
l
o
r

d
e

g

i
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

i
n
c
l
u
s
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

g

i
n
i

o
u

t
o
a
r
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

e
s
t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
e
,

c
o
f
i
n
a
n

a
t


d
e

c

t
r
e

U
E

i

s
e

f
a
c
e

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

a
r
t
.

3

d
i
n

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

1
1
7
7
/
2
0
0
6
.


S
c
h
e
m
a

d
e

v
a
c
c
i
n
a
r
e

e
s
t
e

p
r
e
z
e
n
t
a
t


d
e

c

t
r
e

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
n
t
u
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i

p
e
n
t
r
u

a
v
i
z
a
r
e

l
a

D
S
V
S
A

n
a
i
n
t
e

d
e

p
o
p
u
l
a
r
e

m
p
r
e
u
n


c
u

p
r
o
s
p
e
c
t
e
l
e

v
a
c
c
i
n
u
r
i
l
o
r

u
t
i
l
i
z
a
t
e
.

A
c
h
i
z
i

i
o
n
a
r
e
a

d
o
z
e
l
o
r

d
e

v
a
c
c
i
n

v
a

f
i

e
f
e
c
t
u
a
t


d
e

c

t
r
e


r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
n
t
u
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i
,

u
l
t
e
r
i
o
r

e
f
e
c
t
u

n
d
u
-
s
e

d
e
c
o
n
t
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

D
e
c
i
z
i
a

2
0
1
3
/
7
2
2
/
U
E
.

I
n
s
t
r
u
c

i
u
n
i

p
r
i
v
i
n
d

v
a
c
c
i
n
a
r
e
a

a
n
t
i
s
a
l
m
o
n
e
l
i
c


p
r
e
c
u
m

i

m
o
d
u
l

d
e

d
e
c
o
n
t
a
r
e

a
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
r
i
v
i
n
d

a
c
h
i
z
i

i
o
n
a
r
e
a

d
o
z
e
l
o
r

d
e

v
a
a
c
i
n

v
o
r

f
i

t
r
i
m
i
s
e

p
r
i
n

n
o
t


d
e

s
e
r
v
i
c
i
u
.

P
R
E
C
I
Z

R
I

T
E
H
N
I
C
E

C
a
d
r
u
l

l
e
g
a
l
:

1
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3
;

2
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


C
o
m
i
s
i
e
i

(
U
E
)

n
r
.

5
1
7
/
2
0
1
1

d
i
n

2
5

m
a
i

2
0
1
1

d
e

p
u
n
e
r
e

n

a
p
l
i
c
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

c
u

p
r
i
v
i
r
e

l
a

s
t
a
b
i
l
i
r
e
a

u
n
u
i

o
b
i
e
c
t
i
v

a
l

U
E

d
e

r
e
d
u
c
e
r
e

a

p
r
e
v
a
l
e
n

e
i

a
n
u
m
i
t
o
r

s
e
r
o
t
i
p
u
r
i

d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

l
a

g

i
n
i
l
e

o
u

t
o
a
r
e

d
i
n

s
p
e
c
i
a

G
a
l
l
u
s

g
a
l
l
u
s

i

d
e

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

i

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
U
E
)

n
r
.

2
0
0
/
2
0
1
0
;

3
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

n
r
.

1
2
3
7
/
2
0
0
7

d
e

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

i

a

D
e
c
i
z
i
e
i

2
0
0
6
/
6
9
6
/
C
E

c
u

p
r
i
v
i
r
e

l
a

c
o
m
e
r
c
i
a
l
i
z
a
r
e
a

o
u

l
o
r

p
r
o
v
e
n
i
t
e

d
i
n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

g

i
n
i

o
u

t
o
a
r
e

i
n
f
e
c
t
a
t
e

c
u

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
;

4
.

P
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

g

i
n
i
l
e

o
u

t
o
a
r
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

a
p
r
o
b
a
t

p
r
i
n

D
e
c
i
z
i
a

2
0
1
3
/
7
2
2
/
U
E
;

5
.

O
r
d
i
n
u
l

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

3
4
/
2
0
0
6
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.

A
.
C
o
n
t
r
o
l
u
l

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)

S
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


p
r
o
b
e

d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

(
h
a
l
e

p
o
p
u
l
a
t
e
)
,

a
s
t
f
e
l
:

a
)

p
u
i

d
e

o

z
i

-

m
a
x
i
m

1
0

p
r
o
b
e

m
e
c
o
n
i
u

i

m
a
x
i
m

6
0

c
a
d
a
v
r
e

p
o
t
r
i
v
i
t

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

l
i
t
.

B

d
i
n

A
n
e
x
a

I
I

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3
;

b
)

t
i
n
e
r
e
t

-

c
u

a
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v

2

s

p
t

n
i

n
a
i
n
t
e

c
a

p

r
i
l
e

s


i
n
t
r
e

n

f
a
z
a

d
e

o
u
a
t

s
a
u

s


f
i
e

m
u
t
a
t
e

n

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

o
u
a
t

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l
e

p
o
p
u
l
a
t
e
)

;

S
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


m
i
n
i
m
u
m

2

p
e
r
e
c
h
i

d
e

t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e


s
a
u

2

p
r
o
b
e

c
o
m
p
u
s
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
;

c
)

a
d
u
l
t
e

-

l
a

u
n

i
n
t
e
r
v
a
l

d
e

1
5

s

p
t

n
i

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
:

1
.

n

b
a
t
e
r
i
i

-

c
e
l

p
u

i
n

2

p
r
o
b
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

d
e

c
e
l

p
u

i
n

1
5
0
g

f
i
e
c
a
r
e

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
;

2
.

l
a

s
o
l

-

2

p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
cf
o
l
o
s
i
n


(
t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

)
.

B
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


d
e

p
r
o
b
e

d
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z

:

a
)

a
n
u
a
l

d
e

l
a

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

(
h
a
l
e
l
e

p
o
p
u
l
a
t
e
)

d
i
n

t
o
a
t
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
u

c
e
l

p
u

i
n

1
0
0
0

d
e

p

r
i
;

b
)

l
a

v

r
s
t
a

d
e

2
4

s

p
t

n
i

(


2

s

p
t

n
i
)

a

u
n
u
i

e
f
e
c
t
i
v

n
o
u

c
e

a

f
o
s
t

i
n
t
r
o
d
u
s

n
t
r
-
o

h
a
l

/
a
d

p
o
s
t

n

c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

a

f
o
s
t

d
e
p
i
s
t
a
t

p
o
z
i
t
i
v

p
e
n
t
r
u

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

s
a
u

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m
;

c
)

c

n
d

s
e

s
u
s
p
e
c
t
e
a
z


o

i
n
f
e
c

i
e

c
u

S
.
E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

s
a
u

S
.
T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m
,

c
a

r
e
z
u
l
t
a
t

a
l

i
n
v
e
s
t
i
g
a

i
e
i

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
e

a
s
u
p
r
a

f
o
c
a
r
e
l
o
r

d
e

t
o
x
i
i
n
f
e
c

i
e

a
l
i
m
e
n
t
a
r

,

u
t
i
l
i
z

n
d

p
r
o
t
o
c
o
l
u
l

p
r
i
v
i
n
d

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e

p
r
e
v

z
u
t

n

A
n
e
x
a

I
I


p
a
r
t
e
a

D

p
u
n
c
t
u
l

4

l
i
t
e
r
a

(
b
)

d
i
n

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3
;

d
)

n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

s
e

c
o
n
f
i
r
m

n

u
r
m
a

c
o
n
t
r
o
l
u
l
u
i

o
f
i
c
i
a
l

s
a
u

n

u
r
m
a

a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
u
l
u
i

p
r
e
z
e
n

a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
e
i

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

s
a
u

a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
e
i

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

n
t
r
-
u
n
u
l

d
i
n
t
r
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
;

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
2
1

e
)

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

a
u
t
o
r
i
t
a
t
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n
t


c
o
n
s
i
d
e
r


n
e
c
e
s
a
r
.

n

c
a
d
r
u
l

c
o
n
t
r
o
l
u
l
u
i

o
f
i
c
i
a
l

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z

:

1
.

n

b
a
t
e
r
i
i

-

2

p
r
o
b
e

c
o
m
p
u
s
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

p
r
o
a
s
p
e
t
e

p
l
u
s

c
e
l

p
u

i
n

o

p
r
o
b


c
o
m
p
u
s


d
e

m
a
t
e
r
i
i

p
r
o
a
s
p
e
t
e

n

f
u
n
c

i
e

d
e

m

r
i
m
e
a

e
f
e
c
t
i
v
u
l
u
i
,

s
a
u


2
.

l
a

s
o
l

-

2

p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
cf
o
l
o
s
i
n


(
t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

)
,

p
l
u
s

c
e
l

p
u

i
n

o

p
e
r
e
c
h
e

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
c


f
o
l
o
s
i
n


(
t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e
)

n

f
u
n
c

i
e

d
e

m

r
i
m
e
a

e
f
e
c
t
i
v
u
l
u
i
.

D
S
V
S
A

p
o
a
t
e

d
e
c
i
d
e

n
l
o
c
u
i
r
e
a

u
n
e
i

p
r
o
b
e

c
o
m
p
u
s
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

p
r
o
a
s
p
e
t
e

s
a
u

a

u
n
e
i

p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
c


f
o
l
o
s
i
n


(
t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e
)

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

c
o
n
t
r
o
l
u
l
u
i

o
f
i
c
i
a
l

c
u

o

p
r
o
b


o
f
i
c
i
a
l


d
e

p
r
a
f

d
e

c
e
l

p
u

i
n

1
0
0
g
.


O
d
a
t


c
u

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


a

p
r
o
b
e
l
o
r

p
r
e
v

z
u
t


l
a

l
i
t
.

b
)
,

c
)
,

d
)

i

e
)

s
e

v
e
r
i
f
i
c


d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

c
a
r
e

a
t
e
s
t

r
i
l
o
r

n
u

l
i

s
-
a
u

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t

a
g
e
n

i

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

i

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z

i

p
r
o
b
e

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
e
z
e
n

e
i

a
g
e
n

i
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

s
a
u

a

e
f
e
c
t
u
l
u
i

i
n
h
i
b
i
t
o
r

a
l

p
r
o
l
i
f
e
r

r
i
i

b
a
c
t
e
r
i
e
n
e

c
o
m
p
u
s
e

d
i
n

c
e
l

m
u
l
t

c
i
n
c
i

p

r
i
/
h
a
l

,


d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
.

n

c
a
z

d
e

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

a

p
r
e
z
e
n

e
i

s
e
r
o
t
i
p
u
r
i
l
o
r

d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

r
e
l
e
v
a
n
t
e

s
e

a
p
l
i
c


p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

l
i
t
.

D

d
i
n

A
n
e
x
a

I
I

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

i

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

g

i
n
i
l
e

o
u

t
o
a
r
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4
.

D
u
p


d
e
p
o
p
u
l
a
r
e
a

u
n
u
i

e
f
e
c
t
i
v

c
o
n
f
i
r
m
a
t

p
o
z
i
t
i
v
,

e
s
t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

s


s
e

r
e
c
o
l
t
e
z
e

p
r
o
b
e

o
f
i
c
i
a
l
e

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i
.

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

a
c
e
s
t
e

t
e
s
t
e

o
f
i
c
i
a
l
e

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i

n
u

s
u
n
t

c
o
r
e
s
p
u
n
z

t
o
a
r
e
,

s
e

v
o
r

r
e
p
e
t
a

a
c

i
u
n
i
l
e

d
e

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n
a
r
e
,

d
u
p


c
a
r
e

s
e

v
o
r

r
e
c
o
l
t
a

n
c


o

d
a
t


t
e
s
t
e

o
f
i
c
i
a
l
e


d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i


d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i
.

P
R
E
C
I
Z

R
I

E
X
E
C
U

I
E

1
.

D
e
t
e
c

i
a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

s
t
a
n
d
a
r
d
u
l

S
R

E
N

I
S
O

6
5
7
9
:
2
0
0
3
/
A
m
d

1
:

2
0
0
7


A
n
e
x
a

D


M
i
c
r
o
b
i
o
l
o
g
i
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e

i

f
u
r
a
j
e
r
e


M
e
t
o
d


o
r
i
z
o
n
t
a
l


p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
c

i
a

b
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

d
i
n

g
e
n
u
l

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a
;

A
m
e
n
d
a
m
e
n
t
u
l

1
:

A
n
e
x
a

D


D
e
t
e
c

i
a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

d
i
n

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

i

p
r
o
b
e

d
e

m
e
d
i
u

d
i
n

e
t
a
p
a

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e

p
r
i
m
a
r

.

2
.

P
r
o
b
e
l
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

d
i
r
e
c
t

s
a
u

p
e

t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

i

p
r
o
b
e
l
e

d
e

p
r
a
f

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
N
C

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
,

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4
,

s
e

e
x
a
m
i
n
e
a
z


n
u
m
a
i

n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A

n
o
m
i
n
a
l
i
z
a
t
e

d
e

c

t
r
e

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e

i

d
e
s
e
m
n
a
t
e

d
e

c

t
r
e

A
N
S
V
S
A

i

l
a

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A
.

3
.

T
o
a
t
e

t
u
l
p
i
n
i
l
e

d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

i
z
o
l
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
N
C

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

v
o
r

f
i

t
r
i
m
i
s
e

l
a

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e
-
I
D
S
A

p
e
n
t
r
u

t
i
p
i
z
a
r
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c

.

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

a
n
t
i
b
i
o
r
e
z
i
s
t
e
n

e
i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

s
e

v
a

r
e
a
l
i
z
a

n

c
a
d
r
u
l

L
N
R

p
e
n
t
r
u


M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

R
e
z
i
s
t
e
n

e
i

A
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

a

B
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

P
a
t
o
g
e
n
e

p
e
n
t
r
u

A
n
i
m
a
l
e


I
D
S
A

i

a
l

L
S
V
S
A

d
o
t
a
t
e

c
u

s
i
s
t
e
m
u
l

a
u
t
o
m
a
t

B
i
o
M
i
c

V
3
.
4
.

P
r
o
b
e
l
e


o
f
i
c
i
a
l
e

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
e
z
e
n

e
i

a
g
e
n

i
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

s
a
u

a

e
f
e
c
t
u
l
u
i

i
n
h
i
b
i
t
o
r

a
l

p
r
o
l
i
f
e
r

r
i
i

b
a
c
t
e
r
i
e
n
e
,

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

g

i
n
i
l
e

o
u

t
o
a
r
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

s
e

t
e
s
t
e
a
z

n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A

n

c
a
r
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


c
o
n
t
r
o
l
u
l

s
u
b
s
t
a
n

e
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e


a
n
t
i
b
i
o
t
i
c
e

i

s
u
l
f
a
m
i
d
e
.5
.

P
u
n
e
r
e
a

p
e

p
i
a


a

o
u

l
o
r

p
r
o
v
e
n
i
t
e

d
i
n

e
f
e
c
t
i
v
e

d
e

g

i
n
i

o
u

t
o
a
r
e

c
e

p
r
o
d
u
c

o
u


d
e
s
t
i
n
a
t
e

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i

u
m
a
n

s
e

f
a
c
e

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
2
3
7
/
2
0
0
7

a
l

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

2
3

o
c
t
o
m
b
r
i
e

2
0
0
7

d
e

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

i

a

D
e
c
i
z
i
e
i

2
0
0
6
/
6
9
6
/
C
E

n

c
e
e
a

c
e

p
r
i
v
e

t
e

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

p
e

p
i
a


a

o
u

l
o
r

p
r
o
v
e
n
i
n
d

d
i
n

e
f
e
c
t
i
v
e

d
e

g

i
n
i

o
u

t
o
a
r
e

i
n
f
e
c
t
a
t
e

c
u

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a
.

6
.

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m

e
s
t
e

p
e
r
m
i
s


n
u
m
a
i

c
u

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

a
r
t
.

2

d
i
n

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
1
7
7
/
2
0
0
6
.

7
.

D
i
s
c
r
i
m
i
n
a
r
e
a

f
e
n
o
t
i
p
i
c

i

g
e
n
e
t
i
c

n
t
r
e

t
u
l
p
i
n
i
l
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

v
a
c
c
i
n
a
l
e

i

s

l
b
a
t
i
c
e

s
e

f
a
c
e

n

c
a
d
r
u
l

L
N
R
-
S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e

d
i
n

I
D
S
A
.

N
o
t
i
f
i
c
a
r
e
a

b
o
l
i
i

s
e

f
a
c
e

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

O
r
d
i
n
u
l
u
i

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

7
9
/
2
0
0
8
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 23
2
2

3
.
3
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

b
r
o
i
l
e
r
i

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

S
c
o
p
:

R
e
d
u
c
e
r
e
a

i
/
s
a
u

m
e
n

i
n
e
r
e
a

l
a

c
e
l

m
u
l
t

1

%

a

p
r
o
c
e
n
t
u
l
u
i

m
a
x
i
m

d
e

e
f
e
c
t
i
v
e

d
e

p
u
i

d
e

c
a
r
n
e

p
o
z
i
t
i
v
e

p
e
n
t
r
u

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m
.


S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

p
u
i

c
a
r
n
e
,


i
n
c
l
u
s
i
v

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

t
i
p

A

S
U
P
R
A
V
E
G
H
E
R
E

I

C
O
N
T
R
O
L

1
.

T
o
a
t
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
u

e
f
e
c
t
i
v
e

d
e

p
u
i

d
e

c
a
r
n
e

(
b
r
o
i
l
e
r
i
)

c
e

c
u
p
r
i
n
d

c
e
l

p
u

i
n

5
0
0

d
e

p

r
i

d
i
n

s
p
e
c
i
a

G
a
l
l
u
s

g
a
l
l
u
s

v
o
r

f
i

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m
.


2
.

U
n

e
f
e
c
t
i
v

d
e

p
u
i

d
e

c
a
r
n
e

(
b
r
o
i
l
e
r
i
)

e
s
t
e

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
t

d
e

u
n

g
r
u
p


s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

g
r
u
p
u
r
i

d
e

p
u
i

d
e

c
a
r
n
e

(
b
r
o
i
l
e
r
i
)

c
e

m
p
a
r
t

a
c
e
e
a

i

u
n
i
t
a
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e
,

s
u
n
t

a
d

p
o
s
t
i
t
e

n

a
c
e
l
a

i

s
p
a

i
u
-

a
e
r

s
a
u

n

a
c
e
e
a

i

z
o
n


d
e

c
r
e

t
e
r
e

i

s
u
n
t

e
x
p
l
o
a
t
a
t
e

n

a
c
e
l
a

i

s
c
o
p
.

I
n

c
a
z
u
l

i
n

c
a
r
e

a
d
a
p
o
s
t
u
r
i
l
e

u
n
d
e

s
u
n
t

c
r
e
s
c
u

i

p
u
i
i

d
e

c
a
r
n
e

s
u
n
t

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
a
t
e
,

p

r
i
l
e

c
r
e
s
c
u
t
e

n

a
c
e
l
e

a
d

p
o
s
t
u
r
i

a
u

a
c
e
a

i

v

r
s
t
a
,


o
r
i
g
i
n
e
,
c
o
n
d
i

i
i

d
e

c
r
e

t
e
r
e

i

b
u
n

s
t
a
r
e
,

a
c
e
s
t
e
a

p
o
t


f
i

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e

u
n

s
i
n
g
u
r

e
f
e
c
t
i
v
.

3
.

S
e
r
o
t
i
p
u
r
i

r
e
l
e
v
a
n
t
e
:

S
.

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s
,

S
.

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m
,

i
n
c
l
u
s
i
v

t
u
l
p
i
n
i
l
e

m
o
n
o
f
a
z
i
c
e

d
e

S
.

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

c
u

f
o
r
m
u
l
a

a
n
t
i
g
e
n
i
c


1
,
4
,
[
5
]
,
1
2
:
i
:
-
.

4
.

L
i
s
t
a

a
c
t
u
a
l
i
z
a
t


a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

i

a

e
f
e
c
t
i
v
e
l
o
r

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m

e
s
t
e

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l


l
a

n
i
v
e
l
u
l

f
i
e
c

r
e
i

D
S
V
S
A
.

5
.

F
i
e
c

r
u
i

e
f
e
c
t
i
v

d
e

b
r
o
i
l
e
r
i

i

s
e

v
a

a
t
r
i
b
u
i

u
n

c
o
d

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

e
f
e
c
t
i
v
u
l
u
i

a
l
c

t
u
i
t

d
i
n

u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

e
l
e
m
e
n
t
e
:

c
o
d
u
l

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i
/
n
u
m

r
u
l

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

a
d

p
o
s
t
u
l
u
i

u
n
d
e

s
u
n
t

c
a
z
a
t
e

p

r
i
l
e
/
d
a
t
a

p
o
p
u
l

r
i
i

h
a
l
e
i

c
u

p

r
i
.

6
.

P
r
o
g
r
a
m
a
r
e
a

c
a
l
e
d
a
r
i
s
t
i
c

,

p
e

s

p
t

n
i
,

a

r
e
c
o
l
t

r
i
i

d
e

p
r
o
b
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l

c
o
n
t
r
o
l
u
l
u
i

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

i

p
e
n
t
r
u


f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

s
e

t
r
i
m
i
t
e

D
S
V
S
A

i

e
s
t
e

s
u
p
u
s

a
p
r
o
b

r
i
i

a
c
e
s
t
e
i
a
.

A
.

C
o
n
t
r
o
l
u
l

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)

-
p
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

b
r
o
i
l
e
r
i

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

s
u
n
t

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n
u
m
a
i

d
e

p
e
r
s
o
n
a
l

i
n
s
t
r
u
i
t

n

a
c
e
s
t

s
c
o
p
.

I
n
s
t
r
u
i
r
e
a

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

c
e

r
e
c
o
l
t
e
a
z
a

p
r
o
b
e
l
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z
a

c
e
l

p
u
t
i
n

o

d
a
t
a

p
e

a
n


s
i

o
r
i

d
e

c
a
t
e

o
r
i

e
s
t
e

n
e
v
o
i
e
.

B
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l

-

p
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

b
r
o
i
l
e
r
i

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

s
u
n
t

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n
u
m
a
i

d
e

p
e
r
s
o
n
a
l

i
n
s
t
r
u
i
t

n

a
c
e
s
t

s
c
o
p


P
R
E
C
I
Z

R
I

T
E
H
N
I
C
E

C
a
d
r
u
l

l
e
g
a
l
:

1
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3
;

2
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

2
0
0
/
2
0
1
2

a
l

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

8

m
a
r
t
i
e

2
0
1
2

d
e

p
u
n
e
r
e

n

a
p
l
i
c
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

n

c
e
e
a

c
e

p
r
i
v
e

t
e

o
b
i
e
c
t
i
v
u
l

c
o
m
u
n
i
t
a
r

d
e

d
i
m
i
n
u
a
r
e

a

p
r
e
v
a
l
e
n

e
i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

l
a

p
u
i
i

d
e


3
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

1
1
7
7
/
2
0
0
6
;

4
.

O
r
d
i
n
u
l

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

3
4
/
2
0
0
6
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
;

5
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

b
r
o
i
l
e
r
i

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4
,

a
p
r
o
b
a
t

p
r
i
n

D
e
c
i
z
i
a

2
0
1
3
/
7
2
2
/
U
E
.

A
.
C
o
n
t
r
o
l
u
l

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)

F
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

d
e

p
u
i

d
e

c
a
r
n
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)

v
a

f
i

t
e
s
t
a
t

n
t
r
-
u
n

i
n
t
e
r
v
a
l

d
e

3

s

p
t

n
i

n
a
i
n
t
e

d
e

n
c
e
p
e
r
e
a

d
e
p
o
p
u
l

r
i
i

i

e
x
p
e
d
i
e
r
i
i

p

r
i
l
o
r

c

t
r
e

a
b
a
t
o
r
.

P
e
n
t
r
u

c
a

p
u
i
i

d
e

c
a
r
n
e

s


p
o
a
t


f
i

e
x
p
e
d
i
a

i

c

t
r
e

a
b
a
t
o
r
,

e
s
t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

s


s
e

c
u
n
o
a
s
c


r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

t
e
s
t

r
i
i

i

s


s
e

c
o
m
p
l
e
t
e
z
e

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

c
a
r
e

f
u
r
n
i
z
e
a
z


i
n
f
o
r
m
a

i
i
l
e

p
r
i
v
i
n
d

l
a
n

u
l

a
l
i
m
e
n
t
a
r
.

P
r
o
b
e
l
e

c
o
n
s
t
a
u

n

2

p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
c


f
o
l
o
s
i
n


(
t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

)

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
.

C
e
l
e

d
o
u


p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
c


f
o
l
o
s
i
n


s
e

v
o
r

g
r
u
p
a

n
t
r
-
u
n

s
i
n
g
u
r

e

a
n
t
i
o
n


24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
2
3

B
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


d
e

p
r
o
b
e

d
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z

:

a
)

a
n
u
a
l

d
i
n

c
e
l

p
u

i
n

u
n

e
f
e
c
t
i
v

d
e

p
u
i

d
e

c
a
r
n
e

d
i
n

c
e
l

p
u

i
n

1
0
%

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
;

b
)

d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

n

a
c
e
e
a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

a

f
o
s
t

d
e
p
i
s
t
a
t

u
n

e
f
e
c
t
i
v

p
o
z
i
t
i
v

p
e
n
t
r
u

S
.

e
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

i
/
s
a
u

t
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

l
a

c
o
n
t
r
o
l
u
l

r
e
a
l
i
z
a
t

l
a

i
n
i

i
a
t
i
v
a

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l
u
i

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)
;

c
)

d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

n
o
u

i
n
t
r
o
d
u
s
e

n
t
r
-
o

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

u
n
d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

i
/
s
a
u

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

a

f
o
s
t

d
e
p
i
s
t
a
t

n
t
r
-
u
n

e
f
e
c
t
i
v

a
n
t
e
r
i
o
r
;


d
)

o
r
i

d
e

c

t
e

o
r
i

e
s
t
e

n
e
c
e
s
a
r
.


P
r
o
b
e
l
e

c
o
n
s
t
a
u

n

2

p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
c


f
o
l
o
s
i
n


(
t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

)

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
.

C
e
l
e

d
o
u


p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
c


f
o
l
o
s
i
n


s
e

v
o
r

g
r
u
p
a

n
t
r
-
u
n

s
i
n
g
u
r

e

a
n
t
i
o
n
.

O
d
a
t


c
u

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


d
e

p
r
o
b
e

p
r
e
v

z
u
t


l
a

l
i
t
.

b
)

s
e

v
e
r
i
f
i
c


d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

r
e
l
e
v
a
n
t
e

c
a
r
e

a
t
e
s
t

r
i
l
o
r

n
u

l
i

s
-
a
u

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t

a
g
e
n

i

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

i

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z

i

p
r
o
b
e


p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
e
z
e
n

e
i

a
g
e
n

i
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

s
a
u

a

e
f
e
c
t
u
l
u
i

i
n
h
i
b
i
t
o
r

a
l

p
r
o
l
i
f
e
r

r
i
i

b
a
c
t
e
r
i
e
n
e

c
o
m
p
u
s
e

d
i
n

c
e
l

m
u
l
t

c
i
n
c
i

p

r
i
/
h
a
l

,


d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
.

n

c
a
z

d
e

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

a

p
r
e
z
e
n

e
i

s
e
r
o
t
i
p
u
r
i
l
o
r

d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

r
e
l
e
v
a
n
t
e

s
e

a
p
l
i
c


p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

A
n
e
x
e
i

l
i
t
.

E

d
i
n

A
n
e
x
a

I
I

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

i

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

b
r
o
i
l
e
r
i

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4
.

D
u
p


d
e
p
o
p
u
l
a
r
e
a

u
n
u
i

e
f
e
c
t
i
v

c
o
n
f
i
r
m
a
t

p
o
z
i
t
i
v
,

e
s
t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

s


s
e

r
e
c
o
l
t
e
z
e

p
r
o
b
e

o
f
i
c
i
a
l
e

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i
.

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

a
c
e
s
t
e

t
e
s
t
e

o
f
i
c
i
a
l
e

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i

n
u

s
u
n
t

c
o
r
e
s
p
u
n
z

t
o
a
r
e
,

s
e

v
o
r

r
e
p
e
t
a

a
c

i
u
n
i
l
e

d
e

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n
a
r
e
,

d
u
p


c
a
r
e

s
e

v
o
r

r
e
c
o
l
t
a

n
c


o

d
a
t


t
e
s
t
e

o
f
i
c
i
a
l
e


d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i


d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i
.

P
R
E
C
I
Z

R
I

E
X
E
C
U

I
E

1
.

D
e
t
e
c

i
a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

s
t
a
n
d
a
r
d
u
l

S
R

E
N

I
S
O

6
5
7
9
:
2
0
0
3
/
A
m
d

1
:

2
0
0
7


A
n
e
x
a

D


M
i
c
r
o
b
i
o
l
o
g
i
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e

i

f
u
r
a
j
e
r
e


M
e
t
o
d


o
r
i
z
o
n
t
a
l


p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
c

i
a

b
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

d
i
n

g
e
n
u
l

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a
;

A
m
e
n
d
a
m
e
n
t
u
l

1
:

A
n
e
x
a

D


D
e
t
e
c

i
a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

d
i
n

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

i

p
r
o
b
e

d
e

m
e
d
i
u

d
i
n

e
t
a
p
a

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e

p
r
i
m
a
r

.

2
.

P
r
o
b
e
l
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

d
i
r
e
c
t

s
a
u

p
e

t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

i

p
r
o
b
e
l
e

d
e

p
r
a
f

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
N
C

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
,

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4
,

s
e

e
x
a
m
i
n
e
a
z


n
u
m
a
i

n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A

n
o
m
i
n
a
l
i
z
a
t
e

d
e

c

t
r
e

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e

i

d
e
s
e
m
n
a
t
e

d
e

c

t
r
e

A
N
S
V
S
A

i

l
a

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A
.

3
.

T
o
a
t
e

t
u
l
p
i
n
i
l
e

d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

i
z
o
l
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
N
C

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

v
o
r

f
i

t
r
i
m
i
s
e

l
a

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e
-
I
D
S
A

p
e
n
t
r
u

t
i
p
i
z
a
r
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c

.

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

a
n
t
i
b
i
o
r
e
z
i
s
t
e
n

e
i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

s
e

v
a

r
e
a
l
i
z
a

n

c
a
d
r
u
l

L
N
R

p
e
n
t
r
u


M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

R
e
z
i
s
t
e
n

e
i

A
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

a

B
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

P
a
t
o
g
e
n
e

p
e
n
t
r
u

A
n
i
m
a
l
e


I
D
S
A

i

a
l

L
S
V
S
A

d
o
t
a
t
e

c
u

s
i
s
t
e
m
u
l

a
u
t
o
m
a
t

B
i
o
M
i
c

V
3
.
4
.

P
r
o
b
e
l
e


o
f
i
c
i
a
l
e

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
e
z
e
n

e
i

a
g
e
n

i
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

s
a
u

a

e
f
e
c
t
u
l
u
i

i
n
h
i
b
i
t
o
r

a
l

p
r
o
l
i
f
e
r

r
i
i

b
a
c
t
e
r
i
e
n
e
,

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

b
r
o
i
l
e
r
i

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

s
e

t
e
s
t
e
a
z


s
e

t
e
s
t
e
a
z

n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A

n

c
a
r
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


c
o
n
t
r
o
l
u
l

s
u
b
s
t
a
n

e
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e


a
n
t
i
b
i
o
t
i
c
e

i

s
u
l
f
a
m
i
d
e


5
.

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m

e
s
t
e

p
e
r
m
i
s


n
u
m
a
i

c
u

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

a
r
t
.

2

a
l

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
1
7
7
/
2
0
0
6
.

N
o
t
i
f
i
c
a
r
e
a

b
o
l
i
i

s
e

f
a
c
e

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

O
r
d
i
n
u
l
u
i

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

7
9
/
2
0
0
8
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 25
2
4

3
.
4
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

c
u
r
c
a
n
i

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

3
.
4
.
1
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

c
u
r
c
a
n
i

p
e
n
t
r
u

n
g

a
t

S
c
o
p
:
R
e
d
u
c
e
r
e
a

i
/
s
a
u

m
e
n

i
n
e
r
e
a

l
a

c
e
l

m
u
l
t

1

%

a

p
r
o
c
e
n
t
u
l
u
i

m
a
x
i
m

d
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

p
o
z
i
t
i
v
e

d
e

c
u
r
c
a
n
i

p
e
n
t
r
u

n
g

a
t

p
e
n
t
r
u

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m
.


S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

c
u
r
c
a
n
i

p
e
n
t
r
u

n
g

a
t
,


i
n
c
l
u
s
i
v

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

t
i
p

A

S
U
P
R
A
V
E
G
H
E
R
E

I

C
O
N
T
R
O
L

1
.

S
u
n
t

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m

t
o
a
t
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
u

e
f
e
c
t
i
v
e

d
e

c
u
r
c
a
n
i

p
e
n
t
r
u

n
g
r

a
t

c
e

c
u
p
r
i
n
d

c
e
l

p
u

i
n

5
0
0

d
e

c
u
r
c
a
n
i

p
e
n
t
r
u

n
g
r

a
t
.


2
.

U
n

e
f
e
c
t
i
v

d
e

c
u
r
c
a
n
i

p
e
n
t
r
u

n
g
r

a
t

e
s
t
e

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
t

d
e

g
r
u
p

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

g
r
u
p
u
r
i

d
e

c
u
r
c
a
n
i

p
e
n
t
r
u

n
g
r

a
t

c
e

m
p
a
r
t

a
c
e
e
a

i

u
n
i
t
a
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e
,

s
u
n
t

a
d

p
o
s
t
i
t
e

n

a
c
e
l
a

i

s
p
a

i
u
-
a
e
r

s
a
u

n

a
c
e
e
a

i

z
o
n


d
e

c
r
e

t
e
r
e

i

s
u
n
t

e
x
p
l
o
a
t
a
t
e

n

a
c
e
l
a

i

s
c
o
p
.

I
n

c
a
z
u
l

i
n

c
a
r
e

a
d
a
p
o
s
t
u
r
i
l
e

u
n
d
e

s
u
n
t

c
r
e
s
c
u
t
i

c
u
r
c
a
n
i
i

p
e
n
t
r
u

i
n
g
r
a
s
a
t


s
u
n
t

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
a
t
e
,

p
a
s
a
r
i
l
e

c
r
e
s
c
u
t
e

i
n

a
c
e
l
e

a
d
a
p
o
s
t
u
r
i

a
u

a
c
e
a
s
i

v
a
r
s
t
a
,


o
r
i
g
i
n
e
,
c
o
n
d
i
t
i
i

d
e

c
r
e
s
t
e
r
e

s
i

b
u
n
a
s
t
a
r
e
,

a
c
e
s
t
e
a

p
o
t


f
i

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e

u
n

s
i
n
g
u
r

e
f
e
c
t
i
v
.

3
.

S
e
r
o
t
i
p
u
r
i

r
e
l
e
v
a
n
t
e
:

S
.

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s
,

S
.

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m
,

i
n
c
l
u
s
i
v

t
u
l
p
i
n
i
l
e

m
o
n
o
f
a
z
i
c
e

d
e

S
.

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

c
u

f
o
r
m
u
l
a

a
n
t
i
g
e
n
i
c


1
,
4
,
[
5
]
,
1
2
:
i
:
-
.

4
.

L
i
s
t
a

a
c
t
u
a
l
i
z
a
t


a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

i

a

e
f
e
c
t
i
v
e
l
o
r

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m

s
e

v
a

g

s
i

l
a

n
i
v
e
l
u
l

f
i
e
c

r
u
i

D
S
V
S
A
.

5
.

F
i
e
c

r
u
i

e
f
e
c
t
i
v

d
e

c
u
r
c
a
n
i

p
e
n
t
r
u

n
g
r

a
t

i

s
e

v
a

a
t
r
i
b
u
i

u
n

c
o
d

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

e
f
e
c
t
i
v
u
l
u
i

a
l
c

t
u
i
t

d
i
n

u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

e
l
e
m
e
n
t
e
:

c
o
d
u
l

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i
/
n
u
m

r
u
l

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

a
d

p
o
s
t
u
l
u
i

u
n
d
e

s
u
n
t

c
a
z
a
t
e

p

r
i
l
e
/
d
a
t
a

p
o
p
u
l

r
i
i

h
a
l
e
i

c
u

p

r
i
.

6
.

P
r
o
g
r
a
m
a
r
e
a

c
a
l
e
d
a
r
i
s
t
i
c

,

p
e

s

p
t

n
i
,

a

r
e
c
o
l
t

r
i
i

d
e

p
r
o
b
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l

c
o
n
t
r
o
l
u
l
u
i

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

i

p
e
n
t
r
u


f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

s
e


t
r
i
m
i
t
e

D
S
V
S
A

i

e
s
t
e

s
u
p
u
s

a
p
r
o
b

r
i
i

d
i
n

p
a
r
t
e
a

a
c
e
s
t
u
i
a
.

A
.

C
o
n
t
r
o
l
u
l

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)

D
S
V
S
A

j
u
d
e

e
a
n


s
e

a
s
i
g
u
r


p
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

c
u
r
c
a
n
i

p
e
n
t
r
u

n
g

a
t

s
u
n
t

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n
u
m
a
i

d
e

p
e
r
s
o
n
a
l

i
n
s
t
r
u
i
t

n

a
c
e
s
t

s
c
o
p
.

I
n
s
t
r
u
i
r
e
a

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

c
e

r
e
c
o
l
t
e
a
z
a

p
r
o
b
e
l
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z
a

c
e
l

p
u
t
i
n

o

d
a
t
a

p
e

a
n


s
i

o
r
i

d
e

c
a
t
e

o
r
i

e
s
t
e

n
e
v
o
i
e
.

B
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l


D
S
V
S
A

s
e

a
s
i
g
u
r


p
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

c
u
r
c
a
n
i

p
e
n
t
r
u

n
g

a
t

s
u
n
t

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n
u
m
a
i

d
e

p
e
r
s
o
n
a
l

i
n
s
t
r
u
i
t

n

a
c
e
s
t

s
c
o
p
.


P
R
E
C
I
Z

R
I

T
E
H
N
I
C
E

C
a
d
r
u
l

l
e
g
a
l
:

1
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3
;

2
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

1
1
9
0
/
2
0
1
2

a
l

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

2
0

i
u
n
i
e

2
0
0
8

d
e

p
u
n
e
r
e

n

a
p
l
i
c
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

n

c
e
e
a

c
e

p
r
i
v
e

t
e

o
b
i
e
c
t
i
v
u
l

c
o
m
u
n
i
t
a
r

d
e

d
i
m
i
n
u
a
r
e

a

p
r
e
v
a
l
e
n

e
i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

l
a

c
u
r
c
a
n
i
;

3
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

1
1
7
7
/
2
0
0
6
;

4
.

O
r
d
i
n
u
l

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

3
4
/
2
0
0
6
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
;


5
.

P
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

c
u
r
c
a
n
i

d
i
n

R
o
m

n
i
a

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

a
p
r
o
b
a
t

p
r
i
n

2
0
1
3
/
7
2
2
/
U
E
.

A
.
C
o
n
t
r
o
l
u
l

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)

F
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

d
e

c
u
r
c
a
n
i

p
e
n
t
r
u

n
g
r

a
t

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

(
f
i
e
c
a
r
e

h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)

e
s
t
e

t
e
s
t
a
t

n
t
r
-
u
n

i
n
t
e
r
v
a
l

d
e

3

s

p
t

n
i

n
a
i
n
t
e

d
e

n
c
e
p
e
r
e
a

d
e
p
o
p
u
l

r
i
i

i

e
x
p
e
d
i
e
r
i
i

p

r
i
l
o
r

c

t
r
e

a
b
a
t
o
r
.

P
e
n
t
r
u

c
a

c
u
r
c
a
n
i
i

p
e
n
t
r
u

n
g
r

a
t

s


p
o
a
t


f
i


e
x
p
e
d
i
a

i

c

t
r
e

a
b
a
t
o
r
,

e
s
t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

s


s
e

c
u
n
o
a
s
c


r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

t
e
s
t

r
i
i

i

s


s
e

c
o
m
p
l
e
t
e
z
e

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

c
a
r
e

f
u
r
n
i
z
e
a
z


i
n
f
o
r
m
a

i
i
l
e

p
r
i
v
i
n
d

l
a
n

u
l

a
l
i
m
e
n
t
a
r
.

P
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

c
o
n
s
t
a
u

n

2

p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
c


f
o
l
o
s
i
n


(
t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

)

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v
.

C
e
l
e

d
o
u


p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
c


f
o
l
o
s
i
n


s
e

v
o
r

g
r
u
p
a

n
t
r
-
u
n

s
i
n
g
u
r

e

a
n
t
i
o
n
.

26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
2
5

B
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


d
e

p
r
o
b
e

d
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z

:

a
)
a
n
u
a
l

d
i
n

c
e
l

p
u

i
n

1
0
%

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
;

b
)
d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

n

a
c
e
e
a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

a

f
o
s
t

d
e
p
i
s
t
a
t

u
n

e
f
e
c
t
i
v

p
o
z
i
t
i
v

p
e
n
t
r
u

S
.

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

i
/
s
a
u

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

l
a

c
o
n
t
r
o
l
u
l

r
e
a
l
i
z
a
t

l
a

i
n
i

i
a
t
i
v
a

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l
u
i

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)
;

c
)
d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

n
o
i

i
n
t
r
o
d
u
s
e

n
t
r
-
o

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

u
n
d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

i
/
s
a
u

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

a

f
o
s
t

d
e
p
i
s
t
a
t

n
t
r
-
u
n

e
f
e
c
t
i
v

a
n
t
e
r
i
o
r
;


d
)
o
r
i

d
e

c

t
e

o
r
i

e
s
t
e

n
e
c
e
s
a
r
.

P
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

c
o
n
s
t
a
u

n

2

p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
c


f
o
l
o
s
i
n


(
t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

)

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v
.

C
e
l
e

d
o
u


p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
c


f
o
l
o
s
i
n


s
e

v
o
r

g
r
u
p
a

n
t
r
-
u
n

s
i
n
g
u
r

e

a
n
t
i
o
n
.

n

c
a
z
u
l

p
r
e
l
e
v

r
i
i

d
e

p
r
o
b
e

o
f
i
c
i
a
l
e

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

l
i
t
.

b
)
,

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


p
r
o
b
e

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
e
z
e
n

e
i

a
g
e
n

i
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

s
a
u

a

e
f
e
c
t
u
l
u
i

i
n
h
i
b
i
t
o
r

a
l

p
r
o
l
i
f
e
r

r
i
i

b
a
c
t
e
r
i
e
n
e

c
o
m
p
u
s
e

d
i
n

c
e
l

m
u
l
t

c
i
n
c
i

p

r
i
/
h
a
l

,


d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
.

O
d
a
t


c
u

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


d
e

p
r
o
b
e

p
r
e
v

z
u
t


l
a

l
i
t
.

b
)

s
e

v
e
r
i
f
i
c


d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

r
e
l
e
v
a
n
t
e

c
a
r
e

a
t
e
s
t

r
i
l
o
r

n
u


l
i

s
-
a
u

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t

a
g
e
n

i

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

i

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z

i

p
r
o
b
e


p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
e
z
e
n

e
i

a
g
e
n

i
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

s
a
u

a

e
f
e
c
t
u
l
u
i

i
n
h
i
b
i
t
o
r

a
l

p
r
o
l
i
f
e
r

r
i
i

b
a
c
t
e
r
i
e
n
e

c
o
m
p
u
s
e

d
i
n

c
e
l

m
u
l
t

c
i
n
c
i

p

r
i
/
h
a
l

,

d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
.

n

c
a
z

d
e

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

a

p
r
e
z
e
n

e
i

s
e
r
o
t
i
p
u
r
i
l
o
r

d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

r
e
l
e
v
a
n
t
e

s
e

a
p
l
i
c


p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

l
i
t
.

E

d
i
n

A
n
e
x
a

I
I

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

i

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

c
u
r
c
a
n
i
i

p
e
n
t
r
u

n
g
r

a
t
.

D
u
p


d
e
p
o
p
u
l
a
r
e
a

u
n
u
i

e
f
e
c
t
i
v

c
o
n
f
i
r
m
a
t

p
o
z
i
t
i
v
,

e
s
t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

s


s
e

r
e
c
o
l
t
e
z
e

p
r
o
b
e

o
f
i
c
i
a
l
e

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i
.

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

a
c
e
s
t
e

t
e
s
t
e

o
f
i
c
i
a
l
e

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i

n
u

s
u
n
t

c
o
r
e
s
p
u
n
z

t
o
a
r
e
,

s
e

v
o
r

r
e
p
e
t
a

a
c

i
u
n
i
l
e

d
e

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n
a
r
e
,

d
u
p


c
a
r
e

s
e

v
o
r

r
e
c
o
l
t
a

n
c


o

d
a
t


t
e
s
t
e

o
f
i
c
i
a
l
e


d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i


d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i
.

P
R
E
C
I
Z

R
I

E
X
E
C
U

I
E

1
.

D
e
t
e
c

i
a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

s
t
a
n
d
a
r
d
u
l

S
R

E
N

I
S
O

6
5
7
9
:
2
0
0
3
/
A
m
d

1
:

2
0
0
7


A
n
e
x
a

D


M
i
c
r
o
b
i
o
l
o
g
i
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e

i

f
u
r
a
j
e
r
e


M
e
t
o
d


o
r
i
z
o
n
t
a
l


p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
c

i
a

b
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

d
i
n

g
e
n
u
l

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a
;

A
m
e
n
d
a
m
e
n
t
u
l

1
:

A
n
e
x
a

D


D
e
t
e
c

i
a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

d
i
n

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

i

p
r
o
b
e

d
e

m
e
d
i
u

d
i
n

e
t
a
p
a

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e

p
r
i
m
a
r

.

2
.

P
r
o
b
e
l
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

d
i
r
e
c
t

s
a
u

p
e

t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

i

p
r
o
b
e
l
e

d
e

p
r
a
f

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
N
C

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
,

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4
,

s
e

e
x
a
m
i
n
e
a
z


n
u
m
a
i

n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A

n
o
m
i
n
a
l
i
z
a
t
e

d
e

c

t
r
e

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e

i

d
e
s
e
m
n
a
t
e

d
e

c

t
r
e

A
N
S
V
S
A

i

l
a

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A
.

3
.

T
o
a
t
e

t
u
l
p
i
n
i
l
e

d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

i
z
o
l
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
N
C

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

v
o
r

f
i

t
r
i
m
i
s
e

l
a

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e
-
I
D
S
A

p
e
n
t
r
u

t
i
p
i
z
a
r
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c

.

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

a
n
t
i
b
i
o
r
e
z
i
s
t
e
n

e
i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

s
e

v
a

r
e
a
l
i
z
a

n

c
a
d
r
u
l

L
N
R

p
e
n
t
r
u


M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

R
e
z
i
s
t
e
n

e
i

A
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

a

B
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

P
a
t
o
g
e
n
e

p
e
n
t
r
u

A
n
i
m
a
l
e


I
D
S
A

i

a
l

L
S
V
S
A

d
o
t
a
t
e

c
u

s
i
s
t
e
m
u
l

a
u
t
o
m
a
t

B
i
o
M
i
c

V
3
.
4
.

P
r
o
b
e
l
e


o
f
i
c
i
a
l
e

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
e
z
e
n

e
i

a
g
e
n

i
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

s
a
u

a

e
f
e
c
t
u
l
u
i

i
n
h
i
b
i
t
o
r

a
l

p
r
o
l
i
f
e
r

r
i
i

b
a
c
t
e
r
i
e
n
e
,

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

c
u
r
c
a
n
i

p
e
n
t
r
u

n
g

a
t

s
e

t
e
s
t
e
a
z

n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A

n

c
a
r
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


c
o
n
t
r
o
l
u
l

s
u
b
s
t
a
n

e
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e


a
n
t
i
b
i
o
t
i
c
e

i

s
u
l
f
a
m
i
d
e
.
5
.
U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m

e
s
t
e

p
e
r
m
i
s


n
u
m
a
i

c
u

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

a
r
t
.

2

a
l

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
1
7
7
/
2
0
0
6
.

N
o
t
i
f
i
c
a
r
e
a

b
o
l
i
i

s
e

f
a
c
e

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

O
r
d
i
n
u
l
u
i

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

7
9
/
2
0
0
8
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 27
2
6

3
.
4
.
2
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

c
u
r
c
a
n
i
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e


S
c
o
p
:

R
e
d
u
c
e
r
e
a

i
/
s
a
u

m
e
n

i
n
e
r
e
a

l
a

c
e
l

m
u
l
t

1
%

a

p
r
o
c
e
n
t
u
l
u
i

m
a
x
i
m

d
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

p
o
z
i
t
i
v
e

d
e

c
u
r
c
a
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

p
e
n
t
r
u

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

c
u
r
c
a
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e
,


i
n
c
l
u
s
i
v

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

t
i
p

A

S
U
P
R
A
V
E
G
H
E
R
E

I

C
O
N
T
R
O
L

1
.

T
o
a
t
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
e

c
u
p
r
i
n
d

c
e
l

p
u

i
n

2
5
0

d
e

c
u
r
c
a
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

s
u
n
t

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m
.


2
.

U
n

e
f
e
c
t
i
v

d
e

c
u
r
c
a
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

e
s
t
e

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
t

d
e

u
n

g
r
u
p

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

g
r
u
p
u
r
i

d
e

c
u
r
c
a
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

c
e

m
p
a
r
t

a
c
e
e
a

i

u
n
i
t
a
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e
,

s
u
n
t

a
d

p
o
s
t
i
t
e

n

a
c
e
l
a

i

s
p
a

i
u
-
a
e
r

s
a
u

n

a
c
e
e
a

i

z
o
n


d
e

c
r
e

t
e
r
e

i

s
u
n
t

e
x
p
l
o
a
t
a
t
e

n

a
c
e
l
a

i

s
c
o
p
.

3
.

S
e
r
o
t
i
p
u
r
i

r
e
l
e
v
a
n
t
e
:

S
.

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s
,

S
.

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m
,

i
n
c
l
u
s
i
v

t
u
l
p
i
n
i
l
e

m
o
n
o
f
a
z
i
c
e

d
e

S
.

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

c
u

f
o
r
m
u
l
a

a
n
t
i
g
e
n
i
c


1
,
4
,
[
5
]
,
1
2
:
i
:
-
.

4
.

L
i
s
t
a

a
c
t
u
a
l
i
z
a
t


a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

i

a

e
f
e
c
t
i
v
e
l
o
r

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m

e
s
t
e

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l


l
a

n
i
v
e
l
u
l

f
i
e
c

r
e
i

D
S
V
S
A
.

5
.

F
i
e
c

r
u
i

e
f
e
c
t
i
v

d
e

c
u
r
c
a
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

i

s
e

v
a

a
t
r
i
b
u
i

u
n

c
o
d

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

e
f
e
c
t
i
v
u
l
u
i

a
l
c

t
u
i
t

d
i
n

u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

e
l
e
m
e
n
t
e
:

c
o
d
u
l

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
i
/
n
u
m

r
u
l

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a
l

a
d

p
o
s
t
u
l
u
i

u
n
d
e

s
u
n
t

c
a
z
a
t
e

p

r
i
l
e
/
d
a
t
a

p
o
p
u
l

r
i
i

h
a
l
e
i

c
u

p

r
i
.

5
.

P
r
o
g
r
a
m
a
r
e
a

c
a
l
e
d
a
r
i
s
t
i
c

,

p
e

s

p
t

n
i
,

a

r
e
c
o
l
t

r
i
i

d
e

p
r
o
b
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l

c
o
n
t
r
o
l
u
l
u
i

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

i

p
e
n
t
r
u


f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

s
e


t
r
i
m
i
t
e

D
S
V
S
A

i

e
s
t
e

s
u
p
u
s

a
p
r
o
b

r
i
i

d
i
n

p
a
r
t
e
a

a
c
e
s
t
u
i
a
.


A
.
C
o
n
t
r
o
l
u
l

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)D
S
V
S
A

s
e

a
s
i
g
u
r


p
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

c
u
r
c
a
n
i
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

s
u
n
t

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n
u
m
a
i

d
e

p
e
r
s
o
n
a
l

i
n
s
t
r
u
i
t

n

a
c
e
s
t

s
c
o
p
.

B
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l


D
S
V
S
A

j
u
d
e

e
a
n


s
e

a
s
i
g
u
r


p
r
o
b
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

c
u
r
c
a
n
i
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

s
u
n
t

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n
u
m
a
i

d
e

p
e
r
s
o
n
a
l

i
n
s
t
r
u
i
t

n

a
c
e
s
t

s
c
o
p
.

V
a
c
c
i
n
a
r
e
a

a
n
t
i
s
a
l
m
o
n
e
l
i
c


a

e
f
e
c
t
i
v
e
l
o
r

d
e

c
u
r
c
a
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

i
n
c
l
u
s
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

c
u
r
c
a
n
i
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

e
s
t
e

o
p

i
o
n
a
l

i

s
e

f
a
c
e

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

a
r
t
.

3

d
i
n

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
1
7
7
/
2
0
0
6
.


P
R
E
C
I
Z

R
I

T
E
H
N
I
C
E

C
a
d
r
u
l

l
e
g
a
l
:

1
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3
;

2
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

1
1
9
0
/
2
0
1
2

a
l

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

2
0

i
u
n
i
e

2
0
0
8

d
e

p
u
n
e
r
e

n

a
p
l
i
c
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

n

c
e
e
a

c
e

p
r
i
v
e

t
e

o
b
i
e
c
t
i
v
u
l

c
o
m
u
n
i
t
a
r

d
e

d
i
m
i
n
u
a
r
e

a

p
r
e
v
a
l
e
n

e
i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

T
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

l
a

c
u
r
c
a
n
i
;

3
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

1
1
7
7
/
2
0
0
6
;

4
.

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
3
/
2
0
0
9

a
l

C
o
m
i
s
i
e
i
d
i
n

1
8

m
a
r
t
i
e

2
0
0
9

d
e

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

i

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
0
0
3
/
2
0
0
5

n

c
e
e
a

c
e

p
r
i
v
e

t
e

c
o
n
t
r
o
l
u
l

i

t
e
s
t
a
r
e
a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
e
i

n

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

d
i
n

s
p
e
c
i
a

G
a
l
l
u
s

g
a
l
l
u
s

i

d
e

c
u
r
c
a
n
i
;

5
.

O
r
d
i
n
u
l

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

3
4
/
2
0
0
6
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
;

6
.

P
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

c
u
r
c
a
n
i
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e
,

a
p
r
o
b
a
t

p
r
i
n

D
e
c
i
z
i
a

2
0
1
3
/
7
2
2
/
U
E
.

A
.
C
o
n
t
r
o
l
u
l

r
e
a
l
i
z
a
t

d
e

c

t
r
e

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

(
a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l
)

C
a
t
e
g
o
r
i
i

d
e

t
e
s
t
a
t

i

f
r
e
c
v
e
n

a
:

a
)

p
u
i

d
e

o

z
i

-

m
a
x
i
m

1
0

p
r
o
b
e

m
e
c
o
n
i
u

i

m
a
x
i
m

6
0

c
a
d
a
v
r
e
,

p
o
t
r
i
v
i
t

l
i
t
.

B

d
i
n

A
n
e
x
a

I
I

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3
;

b
)

t
i
n
e
r
e
t
,

p
o
t
r
i
v
i
t

l
i
t
.

B

d
i
n

A
n
e
x
a

I
I

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3
,

d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

(
h
a
l
e

p
o
p
u
l
a
t
e
)

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
:

1
.

l
a

4

s

p
t

n
i
;

28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
2
7

2
.

c
u

a
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v

2

s

p
t

n
i

n
a
i
n
t
e

c
a

p

r
i
l
e

s


i
n
t
r
e

n

f
a
z
a

d
e

o
u
a
t

s
a
u

s


f
i
e

m
u
t
a
t
e

n

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

o
u
a
t
.

S
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


m
i
n
i
m
u
m

2

p
e
r
e
c
h
i

d
e

t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e


s
a
u

2

p
r
o
b
e

c
o
m
p
u
s
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
.

c
)

a
d
u
l
t
e

-

d
i
n

t
r
e
i

n

t
r
e
i


s

p
t

n
i

d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

(
h
a
l
e

p
o
p
u
l
a
t
e
)
:

1
.

5

p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
cf
o
l
o
s
i
n


(
t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

)

d
i
n
t
r
-
u
n

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l
e

p
o
p
u
l
a
t
e
)
,

s
a
u

2
.

c
e
l

p
u

i
n

o

p
e
r
e
c
h
e

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
cf
o
l
o
s
i
n

i

o

p
r
o
b


d
e

p
r
a
f


d
i
n
t
r
-
u
n

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
,

s
a
u

3
.

c
e
l

p
u

i
n

2

p
r
o
b
e

c
o
m
p
u
s
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

p
r
o
a
s
p
e
t
e

d
e

c
e
l

p
u

i
n

1
5
0
g

f
i
e
c
a
r
e

d
i
n
t
r
-
u
n

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
.

B
.

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


d
e

p
r
o
b
e

d
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


p
r
i
n
:

I
.

C
o
n
t
r
o
l

o
f
i
c
i
a
l

d
e

r
u
t
i
n

n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
:

1
.

o

d
a
t

/
a
n
,

d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

(
h
a
l
e

p
o
p
u
l
a
t
e
)

d
i
n

t
o
a
t
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

d
e

c
u
r
c
a
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

a
d
u
l

i

c
u

v

r
s
t
a

c
u
p
r
i
n
s

n
t
r
e

3
0

i

4
5

d
e

s

p
t

n
i
;

2
.

d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

n
o
i

i
n
t
r
o
d
u
s
e

n
t
r
-
o

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

u
n
d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

e
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

i
/
s
a
u

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

t
y
p
h
i
m
u
r
i
u
m

a

f
o
s
t

d
e
p
i
s
t
a
t

n
t
r
-
u
n

e
f
e
c
t
i
v

a
n
t
e
r
i
o
r
;

3
.

n

t
o
a
t
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

d
e

c
u
r
c
a
n
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

d
e

e
l
i
t

,

s
t
r

b
u
n
i
c
i

i

b
u
n
i
c
i
;


4
.

o
r
i

d
e

c

t
e

o
r
i

e
s
t
e

n
e
c
e
s
a
r
.

S
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

p
r
o
b
e
:

a
)

5

p
e
r
e
c
h
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
cf
o
l
o
s
i
n


(
t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

)

d
i
n
t
r
-
u
n

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l
e

p
o
p
u
l
a
t
e
)
,

s
a
u

b
)

c
e
l

p
u

i
n

o

p
e
r
e
c
h
e

d
e

n
c

m
i
n
t
e

d
e

u
n
i
cf
o
l
o
s
i
n

i

o

p
r
o
b


d
e

p
r
a
f


d
i
n
t
r
-
u
n

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
,

s
a
u

c
)

c
e
l

p
u

i
n

2

p
r
o
b
e

c
o
m
p
u
s
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

p
r
o
a
s
p
e
t
e

d
e

c
e
l

p
u

i
n

1
5
0
g

f
i
e
c
a
r
e

d
i
n
t
r
-
u
n

e
f
e
c
t
i
v

(
h
a
l


p
o
p
u
l
a
t

)
.


I
I
.

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


p
e
n
t
r
u

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

1
.

o
d
a
t


c
u

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

o
f
i
c
i
a
l


d
e

p
r
o
b
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z

i

p
r
o
b
e

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
e
z
e
n

e
i

a
g
e
n

i
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

s
a
u

a

e
f
e
c
t
u
l
u
i

i
n
h
i
b
i
t
o
r

a
l

p
r
o
l
i
f
e
r

r
i
i

b
a
c
t
e
r
i
e
n
e

c
o
m
p
u
s
e

d
i
n

c
e
l

m
u
l
t

c
i
n
c
i

p

r
i
/
h
a
l

,


d
i
n

t
o
a
t
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e
.

2
.

n

c
a
z

d
e

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

a

p
r
e
z
e
n

e
i

s
e
r
o
t
i
p
u
r
i
l
o
r

d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

r
e
l
e
v
a
n
t
e

s
e

a
p
l
i
c


p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

l
i
t
.

C

d
i
n

A
n
e
x
a

I
I

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l


(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3

i

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

c
u
r
c
a
n
i
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e
.

3
.

d
u
p


d
e
p
o
p
u
l
a
r
e
a

u
n
u
i

e
f
e
c
t
i
v

c
o
n
f
i
r
m
a
t

p
o
z
i
t
i
v
,

e
s
t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

s


s
e

r
e
c
o
l
t
e
z
e

p
r
o
b
e

o
f
i
c
i
a
l
e

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i
.

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

a
c
e
s
t
e

t
e
s
t
e

o
f
i
c
i
a
l
e

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i

n
u

s
u
n
t

c
o
r
e
s
p
u
n
z

t
o
a
r
e
,

s
e

v
o
r

r
e
p
e
t
a

a
c

i
u
n
i
l
e

d
e

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n
a
r
e
,

d
u
p


c
a
r
e

s
e

v
o
r

r
e
c
o
l
t
a

n
c


o

d
a
t


t
e
s
t
e

o
f
i
c
i
a
l
e


d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

e
f
i
c
i
e
n

e
i


d
e
c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i
.

P
R
E
C
I
Z

R
I

E
X
E
C
U

I
E

1
.

D
e
t
e
c

i
a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

s
t
a
n
d
a
r
d
u
l

S
R

E
N

I
S
O

6
5
7
9
:
2
0
0
3
/
A
m
d

1
:

2
0
0
7


A
n
e
x
a

D


M
i
c
r
o
b
i
o
l
o
g
i
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e

i

f
u
r
a
j
e
r
e


M
e
t
o
d


o
r
i
z
o
n
t
a
l


p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
c

i
a

b
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

d
i
n

g
e
n
u
l

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a
;

A
m
e
n
d
a
m
e
n
t
u
l

1
:

A
n
e
x
a

D


D
e
t
e
c

i
a

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

d
i
n

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

i

p
r
o
b
e

d
e

m
e
d
i
u

d
i
n

e
t
a
p
a

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e

p
r
i
m
a
r

.

2
.

P
r
o
b
e
l
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

f
e
c
a
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

d
i
r
e
c
t

s
a
u

p
e

t
a
m
p
o
a
n
e

o
s
e
t
e

i

p
r
o
b
e
l
e

d
e

p
r
a
f

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
N
C

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
,

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4
,

s
e

e
x
a
m
i
n
e
a
z


n
u
m
a
i

n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A

n
o
m
i
n
a
l
i
z
a
t
e

d
e

c

t
r
e

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e

i

d
e
s
e
m
n
a
t
e

d
e

c

t
r
e

A
N
S
V
S
A

i

l
a

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A
.

3
.

T
o
a
t
e

t
u
l
p
i
n
i
l
e

d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

i
z
o
l
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
N
C

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

v
o
r

f
i

t
r
i
m
i
s
e

l
a

L
N
R

S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e
-
I
D
S
A

p
e
n
t
r
u

t
i
p
i
z
a
r
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c

.

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

a
n
t
i
b
i
o
r
e
z
i
s
t
e
n

e
i

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
.

s
e

v
a

r
e
a
l
i
z
a

n

c
a
d
r
u
l

L
N
R

p
e
n
t
r
u


M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

R
e
z
i
s
t
e
n

e
i

A
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

a

B
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

P
a
t
o
g
e
n
e

p
e
n
t
r
u

A
n
i
m
a
l
e


I
D
S
A

i

a
l

L
S
V
S
A

d
o
t
a
t
e

c
u

s
i
s
t
e
m
u
l

a
u
t
o
m
a
t

B
i
o
M
i
c

V
3
.
4
.

P
r
o
b
e
l
e

o
f
i
c
i
a
l
e

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
e
z
e
n

e
i

a
g
e
n

i
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

s
a
u

a

e
f
e
c
t
u
l
u
i

i
n
h
i
b
i
t
o
r

a
l

p
r
o
l
i
f
e
r

r
i
i

b
a
c
t
e
r
i
e
n
e
,

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

n
a

i
o
n
a
l

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

s
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

l
a

c
u
r
c
a
n
i
i

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c

i
e

s
e

t
e
s
t
e
a
z

n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A

n

c
a
r
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


c
o
n
t
r
o
l
u
l

s
u
b
s
t
a
n

e
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e


a
n
t
i
b
i
o
t
i
c
e

i

s
u
l
f
a
m
i
d
e
.

5
.

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

i
n
c
l
u
s
e

n

p
r
o
g
r
a
m

e
s
t
e

p
e
r
m
i
s


n
u
m
a
i

c
u

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

a
r
t
.

2

a
l

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 29
2
8

(
C
E
)

n
r
.

1
1
7
7
/
2
0
0
6
.

6
.

D
i
s
c
r
i
m
i
n
a
r
e
a

f
e
n
o
t
i
p
i
c

i

g
e
n
e
t
i
c

n
t
r
e

t
u
l
p
i
n
i
l
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
i
t
i
d
i
s

v
a
c
c
i
n
a
l
e

i

s

l
b
a
t
i
c
e

s
e

f
a
c
e

n

c
a
d
r
u
l

L
N
R
-
S
a
l
m
o
n
e
l
o
z
e

A
n
i
m
a
l
e

d
i
n

I
D
S
A
.

N
o
t
i
f
i
c
a
r
e
a

b
o
l
i
i

s
e

f
a
c
e

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

O
r
d
i
n
u
l
u
i

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

7
9
/
2
0
0
8
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e3
.
5

P
r
o
g
r
a
m
u
l

p
r
i
v
i
n
d

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

i

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

r
e
z
i
s
t
e
n

e
i

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

a

b
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

i

c
o
m
e
n
s
a
l
e


S
c
o
p
:

f
u
r
n
i
z
a
r
e
a

d
e

d
a
t
e

p
r
i
v
i
n
d

r
e
z
i
s
t
e
n

a

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
a
n


p
e
n
t
r
u

e
v
a
l
u
a
r
e
a

t
e
n
d
i
n

e
l
o
r

i

a

s
u
r
s
e
l
o
r

d
e

r
e
z
i
s
t
e
n


a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
a
n


a

b
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

i

c
o
m
e
n
s
a
l
e

n

R
o
m

n
i
a


E

a
n
t
i
o
n
a
r
e
a

i

c
o
l
e
c
t
a
r
e
a

i
z
o
l
a
t
e
l
o
r

d
e
:

-

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
;

-

C
a
m
p
y
l
o
b
a
c
t
e
r

j
e
j
u
n
i

i


C
a
m
p
y
l
o
b
a
c
t
e
r

c
o
l
i

(
C
.

j
e
j
u
n
i

i

C
.

C
o
l
i
)
;

-

E
s
c
h
e
r
i
c
h
i
a

c
o
l
i


(
E
.

c
o
l
i
)


i
n
d
i
c
a
t
o
r

c
o
m
e
n
s
a
l
;

B
A
Z
A

L
E
G
A
LD
e
c
i
z
i
a

d
e

p
u
n
e
r
e

n

a
p
l
i
c
a
r
e

2
0
1
3
/
6
5
2
/
U
E

a

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

1
2

n
o
i
e
m
b
r
i
e

2
0
1
3

p
r
i
v
i
n
d

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

i

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

r
e
z
i
s
t
e
n

e
i

l
a

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

a

b
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

i

c
o
m
e
n
s
a
l
e

D
e
c
i
z
i
a

d
e

p
u
n
e
r
e

n

a
p
l
i
c
a
r
e

2
0
1
3
/
6
5
3
/
U
E

a

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

1
2

n
o
i
e
m
b
r
i
e

2
0
1
3

p
r
i
v
i
n
d

u
n

a
j
u
t
o
r

f
i
n
a
n
c
i
a
r

d
i
n

p
a
r
t
e
a

U
n
i
u
n
i
i

p
e
n
t
r
u

u
n

p
l
a
n

c
o
o
r
d
o
n
a
t

d
e

c
o
n
t
r
o
l

p
e
n
t
r
u

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

r
e
z
i
s
t
e
n

e
i

l
a

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

a

a
g
e
n

i
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
i

n

2
0
1
4

O
R
I
G
I
N
E
A

I
Z
O
L
A
T
E
L
O
R

N

A
N
I
I

2
0
1
4
,

2
0
1
6
,

2
0
1
8

I

2
0
2
0

A
.

I
z
o
l
a
t
e

d
e

S
a
l
m
o
n
e
l
l
a

s
p
p
:

-
d
i
n

p
o
p
u
l
a

i
a

d
e

g

i
n
i

o
u

t
o
a
r
e
,

p
u
i

d
e

c
a
r
n
e

i

c
u
r
c
a
n
i

p
e
n
t
r
u

n
g
r

a
r
e

d
e

l
a

c
a
r
e

s
-
a
u

p
r
e
l
e
v
a
t

p
r
o
b
e

n

c
a
d
r
u
l

p
r
o
g
r
a
m
e
l
o
r

n
a

i
o
n
a
l
e

d
e

c
o
n
t
r
o
l

s
t
a
b
i
l
i
t
e

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

a
r
t
i
c
o
l
u
l

5

a
l
i
n
e
a
t
u
l

(
1
)

a
l

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

2
1
6
0
/
2
0
0
3
;

B
.

I
z
o
l
a
t
e

d
e

C
a
m
p
y
l
o
b
a
c
t
e
r

j
e
j
u
n
i
:

-
p
r
o
b
e

d
e

c
e
c
u
m
u
r
i

p
r
e
l
e
v
a
t
e

l
a

s
a
c
r
i
f
i
c
a
r
e
a

p
u
i
l
o
r

d
e

c
a
r
n
e

i

a

c
u
r
c
a
n
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

n
g
r

a
r
e

C
.

I
z
o
l
a
t
e

d
e

E
s
c
h
e
r
i
c
h
i
a

c
o
l
i
,

i
n
d
i
c
a
t
o
r

c
o
m
e
n
s
a
l
,

p
r
o
v
e
n
i
t
e

d
i
n
:

-
p
r
o
b
e

d
e

c
e
c
u
m
u
r
i

p
r
e
l
e
v
a
t
e

l
a

s
a
c
r
i
f
i
c
a
r
e
a

p
u
i
l
o
r

d
e

c
a
r
n
e

i

a

c
u
r
c
a
n
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

n
g
r

a
r
e


D
.

E
s
c
h
e
r
i
c
h
i
a

c
o
l
i

c
a
r
e

p
r
o
d
u
c
e

E
S
B
L

s
a
u

A
m
p
c

s
a
u

c
a
r
b
a
p
e
n
e
m
a
z


p
r
o
v
e
n
i
t
e

d
i
n
:

a
p
r
o
b
e

d
e

c
e
c
u
m
u
r
i

p
r
e
l
e
v
a
t
e

l
a

s
a
c
r
i
f
i
c
a
r
e
a

p
u
i
l
o
r

d
e

c
a
r
n
e

i

a

c
u
r
c
a
n
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

n
g
r

a
r
e


E
.

I
z
o
l
a
t
e

d
e

C
a
m
p
y
l
o
b
a
c
t
e
r

c
o
l
i
:

-
p
r
o
b
e

d
e

c
e
c
u
m
u
r
i

p
r
e
l
e
v
a
t
e

l
a

s
a
c
r
i
f
i
c
a
r
e
a

p
u
i
l
o
r

d
e

c
a
r
n
e
;

P
R
E
C
I
Z

R
I

T
E
H
N
I
C
E

A
.

F
r
e
c
v
e
n

a

e

a
n
t
i
o
n

r
i
i

E

a
n
t
i
o
n
a
r
e
a
,

c
o
l
e
c
t
a
r
e
a

i

t
e
s
t
a
r
e
a

s
u
s
c
e
p
t
i
b
i
l
i
t

i
i

l
a

a
g
e
n

i
i

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
i

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


o
d
a
t


l
a

d
o
i

a
n
i
,

p
e

b
a
z
a

u
n
u
i

s
i
s
t
e
m

d
e

r
o
t
a

i
e
,

d
u
p


c
u
m

u
r
m
e
a
z

:

a
)

n

a
n
i
i

2
0
1
4
,

2
0
1
6
,

2
0
1
8
,

2
0
2
0

-

p
e
n
t
r
u

g

i
n
i
l
e

o
u

t
o
a
r
e
,

p
u
i
i

d
e

c
a
r
n
e

i

c
u
r
c
a
n
i
i

p
e
n
t
r
u

n
g
r

a
r
e
.

b
)

n

a
n
i
i

2
0
1
5
,

2
0
1
7
,

2
0
1
9


p
e
n
t
r
u

p
o
r
c
i
n
e

i

b
o
v
i
n
e

c
u

v

r
s
t


m
a
i

m
i
c


d
e

u
n

a
n
,

c
a
r
n
e
a

d
e

p
o
r
c

i

c
a
r
n
e
a

d
e

b
o
v
i
n
e
.

B
.

D
i
m
e
n
s
i
u
n
e
a

e

a
n
t
i
o
a
n
e
l
o
r

T
e
s
t
a
r
e
a

s
u
s
c
e
p
t
i
b
i
l
i
t

i
i

l
a

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


u
t
i
l
i
z

n
d

1
7
0

d
e

i
z
o
l
a
t
e

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

c
o
m
b
i
n
a

i
e

d
e

s
p
e
c
i
i

b
a
c
t
e
r
i
e
n
e

i

t
i
p

d
e

e

a
n
t
i
o
n

d
e

p
o
p
u
l
a

i
e

a
n
i
m
a
l


s
a
u

c
a
t
e
g
o
r
i
e

d
e

p
r
o
d
u
s
e

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e

e
x
a
m
i
n
a
t
e
.

n

c
a
z
u
l

c

r
n
i
i

d
e

p
a
s

r
e

i

d
e

p
o
r
c
,

d
a
c


p
r
o
d
u
c

i
a

e
s
t
e

m
a
i

m
i
c


d
e

1
0
0
.
0
0
0

d
e

30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
2
9

t
o
n
e
/
a
n
,

s
e

t
e
s
t
e
a
z


8
5

d
e

i
z
o
l
a
t
e

n

l
o
c

d
e

1
7
0

d
e

i
z
o
l
a
t
e

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

c
o
m
b
i
n
a

i
e

s
p
e
c
i
f
i
c


c
o
r
e
s
p
u
n
z

t
o
a
r
e
.

P
e
n
t
r
u

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

s
p
e
c
i
f
i
c


v
i
z

n
d

E
.
c
o
l
i
,

i
n
d
i
c
a
t
o
r

c
o
m
e
n
s
a
l
,

c
a
r
e

p
r
o
d
u
c
e

E
S
B
L

s
a
u

A
m
p
c

s
a
u

c
a
r
b
a
p
e
n
e
m
a
z

,

s
e

a
n
a
l
i
z
e
a
z


3
0
0

d
e

e

a
n
t
i
o
a
n
e

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

p
o
p
u
l
a

i
e

a
n
i
m
a
l

i

c
a
t
e
g
o
r
i
e

d
e

p
r
o
d
u
s
e

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e
.

n

c
a
z
u
l

c

r
n
i
i

d
e

p
a
s

r
e

i

d
e

p
o
r
c
,

d
a
c


p
r
o
d
u
c

i
a

e
s
t
e

m
a
i

m
i
c


d
e

1
0
0
.
0
0
0

d
e

t
o
n
e
/
a
n
,

i
a
r

n

c
a
z
u
l

c

r
n
i
i

d
e

b
o
v
i
n
e

d
a
c


p
r
o
d
u
c

i
a

e
s
t
e

m
a
i

m
i
c


d
e

5
0
.
0
0
0


d
e

t
o
n
e
/
a
n
,


s
e

t
e
s
t
e
a
z


1
5
0

d
e

i
z
o
l
a
t
e

n

l
o
c

d
e

3
0
0

d
e

i
z
o
l
a
t
e

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

c
o
m
b
i
n
a

i
e

s
p
e
c
i
f
i
c


c
o
r
e
s
p
u
n
z

t
o
a
r
e
.

C
.

M
e
t
o
d
a

e

a
n
t
i
o
n

r
i
i

I
z
o
l
a
t
e
l
e

s
u
p
u
s
e

t
e
s
t

r
i
i

s
u
s
c
e
p
t
i
b
i
l
i
t

i
i

l
a

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

s
e

o
b

i
n

p
r
i
n

p
r
o
g
r
a
m
e
l
e

d
e

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e

p
e

b
a
z
a

u
n
e
i

m
e
t
o
d
e

d
e

e

a
n
t
i
o
n
a
r
e

a
l
e
a
t
o
r
i
e
,

p
r
o
v
e
n
i
t
e

d
e

l
a

u
n
i
t

i

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
e

s
e
l
e
c
t
a
t
e

n

m
o
d

a
l
e
a
t
o
r
i
u

s
a
u

s


f
i
e

s
e
l
e
c
t
a
t
e

n

m
o
d

a
l
e
a
t
o
r
i
u

n

a
b
a
t
o
a
r
e
.
M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

p
r
e
v
e
d
e

c
e
l

m
u
l
t

u
n

i
z
o
l
a
t

p
e

s
p
e
c
i
e

d
e

b
a
c
t
e
r
i
e

d
i
n

a
c
e
e
a

i

u
n
i
t
a
t
e

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c

/
a
n
.

D
.

R
a
p
o
r
t
a
r
e

a
)

I
n
f
o
r
m
a

i
i

r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e

l
a

f
i
e
c
a
r
e

e

a
n
t
i
o
n

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l

b
)

D
e
s
c
r
i
e
r
e
a

g
e
n
e
r
a
l


a

p
u
n
e
r
i
i

n

a
p
l
i
c
a
r
e

a

m
o
n
i
t
o
r
i
z

r
i
i

R
A
M

(
r
e
z
i
s
t
e
n


a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
a
n

)

c
)

I
n
f
o
r
m
a

i
i

g
e
n
e
r
a
l
e


d
)

I
n
f
o
r
m
a

i
i

s
p
e
c
i
f
i
c
e

p
r
i
v
i
n
d

e

a
n
t
i
o
n
a
r
e
a

e
)

I
n
f
o
r
m
a

i
i

s
p
e
c
i
f
i
c
e

p
r
i
v
i
n
d

t
e
s
t
a
r
e
a

s
u
s
c
e
p
t
i
b
i
l
i
t

i
i

l
a

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

f
)

I
n
f
o
r
m
a

i
i

s
p
e
c
i
f
i
c
e

c
u

p
r
i
v
i
r
e

l
a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

m
e
t
o
d
e
i

d
e

d
i
l
u
a
r
e

g
)

R
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

t
e
s
t
e
l
o
r

s
i
n
e
r
g
i
c
eP
R
E
C
I
Z

R
I

E
X
E
C
U

I
E

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


n
u
m
a
i

d
e

c

t
r
e

m
e
d
i
c
i
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

o
f
i
c
i
a
l
i

d
i
n

a
b
a
t
o
r

c
u

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t

i

p
r
i
v
i
n
d

e
x
a
m
i
n
a
r
e
a

p
o
s
t
m
o
r
t
e
m
.

T
e
s
t
a
r
e
a

s
u
s
c
e
p
t
i
b
i
l
i
t

i
i

l
a

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

a

i
z
o
l
a
t
e
l
o
r

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z

n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A

i

L
S
V
S
A

I
n
s
t
r
u
c

i
u
n
i
l
e

d
e
t
a
l
i
a
t
e

r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e
a

p
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

d
e

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e

i

r
a
p
o
r
t
a
r
e

a

r
e
z
i
s
t
e
n

e
i

a
n
t
i
m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

a

b
a
c
t
e
r
i
i
l
o
r

z
o
o
n
o
t
i
c
e

i

c
o
m
e
n
s
a
l
e

v
o
r

f
i


t
r
a
n
s
m
i
s
e

p
r
i
n

n
o
t
a

d
e

s
e
r
v
i
c
i
u

3
.
6
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

s
t
a
n
d
a
r
d
e
l
o
r

m
i
c
r
o
b
i
o
l
o
g
i
c
e

i

d
e

m
a
r
c
a
r
e

c
u

g
l
i
c
e
r
o
l
t
r
i
h
e
p
t
a
n
o
a
t

(
g
t
h
)

p
e
n
t
r
u

p
r
o
d
u
s
e
l
e

d
e
r
i
v
a
t
e

o
b

i
n
u
t
e

n

u
n
i
t

i
l
e

d
e

p
r
o
c
e
s
a
r
e
,

u
n
i
t

i
l
e

d
e

b
i
o
g
a
z

i

u
n
i
t

i
l
e

d
e

c
o
m
p
o
s
t
a
r
e

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e

s
a
n
i
t
a
r

v
e
t
e
r
i
n
a
r

c
o
n
f
o
r
m

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
0
6
9
/
2
0
0
9

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

d
i
n

2
1

o
c
t
o
m
b
r
i
e

2
0
0
9

d
e

s
t
a
b
i
l
i
r
e

a

u
n
o
r

n
o
r
m
e

s
a
n
i
t
a
r
e

p
r
i
v
i
n
d

s
u
b
p
r
o
d
u
s
e
l
e

d
e

o
r
i
g
i
n
e

a
n
i
m
a
l

i

p
r
o
d
u
s
e
l
e

d
e
r
i
v
a
t
e

c
a
r
e

n
u

s
u
n
t

d
e
s
t
i
n
a
t
e

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i

u
m
a
n

i

d
e

a
b
r
o
g
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

N
R
.

1
7
7
4
/
2
0
0
2

S
U
P
R
A
V
E
G
H
E
R
E

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

p
r
i
n

e
x
a
m
e
n
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

a

s
t
a
n
d
a
r
d
e
l
o
r

m
i
c
r
o
b
i
o
l
o
g
i
c
e

i

d
e

m
a
r
c
a
r
e

c
u

g
l
i
c
e
r
o
l
t
r
i
h
e
p
t
a
n
o
a
t

(
G
T
H
)

p
e
n
t
r
u

p
r
o
d
u
s
e
l
e

d
e
r
i
v
a
t
e

d
i
n

u
n
i
t

i
l
e

d
e

p
r
o
c
e
s
a
r
e
,

u
n
i
t

i
l
e

d
e

b
i
o
g
a
z

i

u
n
i
t

i
l
e

d
e

c
o
m
p
o
s
t
a
r
e
,

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r

c
o
n
f
o
r
m

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
0
6
9
/
2
0
0
9
.

P
R
E
C
I
Z

R
I

T
E
H
N
I
C
E

F
r
e
c
v
e
n

a

d
e

p
r
e
l
e
v
a
r
e

a

p
r
o
b
e
l
o
r

i

t
i
p
u
l

e
x
a
m
e
n
e
l
o
r

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

c
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

n

f
u
n
c

i
e

d
e

t
i
p
u
l

d
e

u
n
i
t
a
t
e

i

d
e

p
r
o
d
u
s

d
e
r
i
v
a
t

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


d
u
p


c
u
m

u
r
m
e
a
z

:


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 31
3
0

T
i
p
u
l

d
e

u
n
i
t
a
t
e

a
u
t
o
r
i
z
a
t


s
a
n
i
t
a
r

v
e
t
e
r
i
n
a
r

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
0
6
9
/
2
0
0
9

N
a
t
u
r
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

d
e
r
i
v
a
t
e

d
i
n

c
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

p
r
o
b
e

T
i
p
u
l

e
x
a
m
e
n
e
l
o
r

m
i
c
r
o
b
i
o
l
o
g
i
c
e

i

c
h
i
m
i
c
e

c
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e
/
p
r
o
b


N
u
m

r
u
l

d
e

p
r
o
b
e

c
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

d
i
n

p
r
o
d
u
s
e
l
e

d
e
r
i
v
a
t
e

m
e
n

i
o
n
a
t
e

l
a

c
o
l

0
2

O
b
s
e
r
v
a

i
i

c
o
l

0
1

c
o
l

0
2

c
o
l

0
3

c
o
l

0
4

c
o
l

0
5

U
n
i
t
a
t
e

d
e

p
r
o
c
e
s
a
r
e

c
a
t
e
g
o
r
i
a

2

F

i
n
a

d
e

c
a
r
n
e

i

o
a
s
e

(
M
B
M
)

c
a
r
e

e
s
t
e

d
e
s
t
i
n
a
t


p
e
n
t
r
u

p
r
o
d
u
c

i
a

d
e

b
i
o
g
a
z

C
l
o
s
t
r
i
d
i
u
m

P
e
r
f
r
i
n
g
e
n
s

2

p
r
o
b
e
/
u
n
i
t
a
t
e
/
a
n

S
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z

i
n
a

d
e

c
a
r
n
e

i

o
a
s
e

d
i
r
e
c
t

d
u
p


t
r
a
t
a
m
e
n
t
u
l

t
e
r
m
i
c
.

C
l
o
s
t
r
i
d
i
u
m

P
e
r
f
r
i
n
g
e
n
s

t
r
e
b
u
i
e

s


f
i
e

a
b
s
e
n
t

n
t
r
-
u
n

g
r
a
m

d
e

p
r
o
d
u
s
.


U
n
i
t
a
t
e

d
e

p
r
o
c
e
s
a
r
e

c
a
t
e
g
o
r
i
a

1

i

u
n
i
t
a
t
e

d
e

p
r
o
c
e
s
a
r
e

c
a
t
e
g
o
r
i
a

2

F

i
n
a

d
e

c
a
r
n
e

i

o
a
s
e

(
M
B
M
)

c
a
t
e
g
o
r
i
a

1

i

2

i

g
r

s
i
m
e

c
a
t
e
g
o
r
i
a

1

i

2

G
l
i
c
e
r
o
l
t
r
i
h
e
p
t
a
n
o
a
t

(
G
T
H
)

4

p
r
o
b
e

f

i
n


d
e

c
a
r
n
e

i

o
a
s
e

/
u
n
i
t
a
t
e
/
a
n

4

p
r
o
b
e

g
r

s
i
m
e
/
u
n
i
t
a
t
e
/
a
n

C
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

d
i
n

A
n
e
x
a

V
I
I
I
,

C
a
p
i
t
o
l
u
l

V

d
i
n

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
U
E
)

n
r
.

1
4
2
/
2
0
1
1

a
l

C
o
m
i
s
i
e
i

d
i
n

2
5

f
e
b
r
u
a
r
i
e

2
0
1
1

d
e

p
u
n
e
r
e

n

a
p
l
i
c
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
0
6
9
/
2
0
0
9

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

d
e

s
t
a
b
i
l
i
r
e

a

u
n
o
r

n
o
r
m
e

s
a
n
i
t
a
r
e

p
r
i
v
i
n
d

s
u
b
p
r
o
d
u
s
e
l
e

d
e

o
r
i
g
i
n
e

a
n
i
m
a
l

i

p
r
o
d
u
s
e
l
e

d
e
r
i
v
a
t
e

c
a
r
e

n
u

s
u
n
t

d
e
s
t
i
n
a
t
e

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i

u
m
a
n

i

d
e

p
u
n
e
r
e

n

a
p
l
i
c
a
r
e

a

D
i
r
e
c
t
i
v
e
i

9
7
/
7
8
/
C
E

a

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

n

c
e
e
a

c
e

p
r
i
v
e

t
e

a
n
u
m
i
t
e

p
r
o
b
e

i

p
r
o
d
u
s
e

c
a
r
e

s
u
n
t

s
c
u
t
i
t
e

d
e

l
a

c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
e

s
a
n
i
t
a
r
-
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
3
1

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

l
a

f
r
o
n
t
i
e
r

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

d
i
r
e
c
t
i
v
a

m
e
n

i
o
n
a
t


U
n
i
t
a
t
e

d
e

p
r
o
c
e
s
a
r
e

c
a
t
e
g
o
r
i
a

3

P
r
o
t
e
i
n
e

A
n
i
m
a
l
e

P
r
o
c
e
s
a
t
e

(
P
A
P
)


S
a
l
l
m
o
n
e
l
l
a

E
n
t
e
r
o
b
a
c
t
e
r
i
a
c
e
a
e

2

p
r
o
b
e
/
u
n
i
t
a
t
e
/
a
n

C
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

d
i
n

A
n
e
x
a

X
,

c
a
p
i
t
o
l
u
l

I

d
i
n

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
U
E
)

n
r
.

1
4
2
/
2
0
1
1

U
n
i
t
a
t
e

d
e

b
i
o
g
a
z

R
e
z
i
d
u
u
r
i

d
e

d
i
g
e
s
t
i
e

E
s
c
h
e
r
i
c
h
i
a

C
o
l
i

S
a
l
l
m
o
n
e
l
l
a

2

p
r
o
b
e
/
u
n
i
t
a
t
e
/
a
n

C
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

d
i
n

A
n
e
x
a

V
,

c
a
p
i
t
o
l
u
l

I
I
I
,

s
e
c

i
u
n
e
a

3

d
i
n

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
U
E
)

n
r
.

1
4
2
/
2
0
1
1

U
n
i
t
a
t
e

d
e

c
o
m
p
o
s
t
a
r
e

C
o
m
p
o
s
t

E
s
c
h
e
r
i
c
h
i
a

C
o
l
i

S
a
l
l
m
o
n
e
l
l
a

2

p
r
o
b
e
/
u
n
i
t
a
t
e
/
a
n

C
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

d
i
n

A
n
e
x
a

V
,

c
a
p
i
t
o
l
u
l

I
I
I
,

s
e
c

i
u
n
e
a

3

d
i
n

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
U
E
)

n
r
.

1
4
2
/
2
0
1
1

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


c
o
n
f
o
r
m

l
e
g
i
s
l
a

i
e
i

s
a
n
i
t
a
r
e
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

n

v
i
g
o
a
r
e
.

P
R
E
C
I
Z

R
I

E
X
E
C
U

I
E

M
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

d
i
n

c
a
d
r
u
l

D
S
V
S
A

p
r
e
l
e
v
e
a
z


p
r
o
b
e

p
e
n
t
r
u

a
s
i
g
u
r
a
r
e
a

c
o
n
f
o
r
m
i
t

i
i

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
U
E
)

n
r
.

1
4
2
/
2
0
1
1

r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e

l
a

s
t
a
n
d
a
r
d
e
l
e

m
i
c
r
o
b
i
o
l
o
g
i
c
e

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

d
e
r
i
v
a
t
e

o
b

i
n
u
t
e

n

u
n
i
t

i
l
e

d
e

p
r
o
c
e
s
a
r
e
,

b
i
o
g
a
z

i

c
o
m
p
o
s
t
a
r
e

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e

s
a
n
i
t
a
r

v
e
t
e
r
i
n
a
r

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
0
6
9
/
2
0
0
9
.

P
r
o
b
e
l
e

d
e

p
r
o
d
u
s
e

d
e
r
i
v
a
t
e

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z

n

c
a
d
r
u
l

c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
o
r

o
f
i
c
i
a
l
e

c
a
r
e

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


l
a

u
n
i
t

i
l
e

d
e

p
r
o
c
e
s
a
r
e
,

b
i
o
g
a
z

i

c
o
m
p
o
s
t
a
r
e

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

1
0
6
9
/
2
0
0
9
.

E
x
a
m
e
n
e
l
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


l
a

L
S
V
S
A

d
i
n

c
a
d
r
u
l

D
S
V
S
A

c
a
r
e

s
u
n
t

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e

s
a
n
i
t
a
r

-

v
e
t
e
r
i
n
a
r

c
o
n
f
o
r
m

l
e
g
i
s
l
a

i
e
i

n

v
i
g
o
a
r
e

i

c
a
r
e

s
u
n
t

a
c
r
e
d
i
t
a
t
e
.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 33
3
2

4
.

P
R
O
G
R
A
M
U
L

P
E
N
T
R
U

S
U
P
R
A
V
E
G
H
E
R
E
A

B
L
U
E
T
O
N
G
U
E

N

R
O
M

N
I
A

P
E
N
T
R
U

A
N
U
L

2
0
1
4


S
c
o
p
u
l
:

e
v
i
d
e
n

i
e
r
e
a

l
i
p
s
e
i

c
i
r
c
u
l
a

i
e
i

v
i
r
a
l
e

S
U
P
R
A
V
E
G
H
E
R
E
A

P
A
S
I
V


1
.

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

c
e

p
o
t

f
u
r
n
i
z
a

d
a
t
e

r
e
l
e
v
a
n
t
e
,

i
n
c
l
u
s
i
v

a

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

s
a
n
i
t
a
r
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

a

a
l
t
o
r

d
o
c
u
m
e
n
t
e

c
e

n
s
o

e
s
c

t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
r
i
l
e

d
e

a
n
i
m
a
l
e

r
e
c
e
p
t
i
v
e

c
e

p
r
o
v
i
n

d
i
n

a
l
t
e

s
t
a
t
e

m
e
m
b
r
e

a
l
e

U
n
i
u
n
i
i

E
u
r
o
p
e
n
e

s
a
u

r
i

t
e
r

e
,

n
a
i
n
t
e

d
e

d
e
b
a
r
c
a
r
e
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

l
a

d
e
s
t
i
n
a

i
e
,

p
o
t
r
i
v
i
t

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

O
r
d
i
n
u
l
u
i

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

i

a
l

m
i
n
i
s
t
r
u
l
u
i

a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
i
i

i

d
e
z
v
o
l
t

r
i
i

r
u
r
a
l
e

n
r
.

1
2
9
/
5
6
6
/
2
0
0
7

p
e
n
t
r
u

a
p
r
o
b
a
r
e
a

N
o
r
m
e
i

s
a
n
i
t
a
r
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

p
r
i
v
i
n
d

c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

i

z
o
o
t
e
h
n
i
c
e

a
p
l
i
c
a
b
i
l
e

c
o
m
e
r

u
l
u
i

i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r

c
u

a
n
u
m
i
t
e

a
n
i
m
a
l
e

v
i
i

i

p
r
o
d
u
s
e

d
e

o
r
i
g
i
n
e

a
n
i
m
a
l

.

2
.
O
b
s
e
r
v
a
r
e
a

s
t

r
i
i

d
e

s

t
a
t
e

a

r
u
m
e
g

t
o
a
r
e
l
o
r

(
b
o
v
i
n
e
,

o
v
i
n
e

i

c
a
p
r
i
n
e
)

e
f
e
c
t
u
a
t


d
e

c

t
r
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
i
i

s
a
u

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
n

i

a
i

a
c
e
s
t
o
r
a

i

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

o
r
i
c

r
o
r

s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

m
e
d
i
c
i
l
o
r

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

m
p
u
t
e
r
n
i
c
i

i
/
s
a
u

o
f
i
c
i
a
l
i

d
i
n

c
a
d
r
u
l

D
S
V
S
A
,

s
e
m
n
e

c
e

p
o
t

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e

i
n
f
e
c

i
e
i

c
u

v
i
r
u
s
u
l

b
l
u
e
t
o
n
g
u
e
.

3
.

R
a
p
o
r
t
a
r
e
a
,

n

u
r
m
a

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
i
i

p
a
s
i
v
e
,

a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

r
e
c
e
p
t
i
v
e

c
u

s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

c
e

p
o
t

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e

i
n
f
e
c

i
e
i

c
u

v
i
r
u
s
u
l

b
l
u
e
t
o
n
g
u
e
,

e
s
t
e

u
r
m
a
t


d
e

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e

p
e
n
t
r
u

c
l
a
r
i
f
i
c
a
r
e
a

s
t
a
t
u
s
u
l
u
i

a
c
e
s
t
o
r
a

(
s
e
r

s
a
n
g
u
i
n

i

s

n
g
e

p
e

E
D
T
A

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e
l
e

n

v
i
a

,

o
r
g
a
n
e

-

s
p
l
i
n

,

l
i
m
f
o
g
a
n
g
l
i
o
n
i
,

o
s

l
u
n
g

n
e
d
e
s
c
h
i
s
,

p
u
l
m
o
n
,

a
r
t
e
r


p
u
l
m
o
n
a
r

,

s

n
g
e

d
i
n

c
o
r
d

d
e

l
a

c
a
d
a
v
r
e
)
.

4
.

n

l
o
c
a
l
i
t
a
t
e
a

u
n
d
e

a

a
p

r
u
t

s
u
s
p
i
c
i
u
n
e
a

i
n
f
e
c

i
e
i

c
u

v
i
r
u
s
u
l

b
l
u
e
t
o
n
g
u
e
,

s
e

v
a

e
f
e
c
t
u
a

u
n

s
c
r
e
e
n
i
n
g

s
e
r
o
l
o
g
i
c

a
l

p
o
p
u
l
a

i
e
i

d
e

r
u
m
e
g

t
o
a
r
e

r
e
c
e
p
t
i
v
e

(
b
o
v
i
n
e
,

o
v
i
n
e

i

c
a
p
r
i
n
e
)

n

s
c
o
p
u
l

d
e
p
i
s
t

r
i
i

i
n
f
e
c

i
e
i

l
a

o

p
r
e
v
a
l
e
n


d
e

5
%

c
u

c
o
n
f
i
d
e
n


d
e

9
5
%
.

5
.

I
n
s
p
e
c

i
a

r
u
m
e
g

t
o
a
r
e
l
o
r

r
e
c
e
p
t
i
v
e

d
i
n

s
p
e
c
i
i

d
o
m
e
s
t
i
c
e

i

s

l
b
a
t
i
c
e

e
x
i
s
t
e
n
t
e

p
e

t
e
r
i
t
o
r
i
u
l

R
o
m

n
i
e
i

a
s
t
f
e
l
:


a
)

t
o
a
t
e

r
u
m
e
g

t
o
a
r
e
l
e

c
a
r
e

i
n
t
r

n

R
o
m

n
i
a

c
a

u
r
m
a
r
e

a

c
o
m
e
r

u
l
u
i

i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r

i

t
o
a
t
e

r
u
m
e
g

t
o
a
r
e
l
e

i
m
p
o
r
t
a
t
e

d
i
n

r
i

t
e
r

e
,

p
e

d
u
r
a
t
a

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

a

t
e
p
t
a
r
e
;

b
)

r
u
m
e
g

t
o
a
r
e
l
e

a
u
t
o
h
t
o
n
e

t

i
a
t
e

n

a
b
a
t
o
a
r
e

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e
,

r
u
m
e
g

t
o
a
r
e
l
e

c
a
r
e

i
n
t
r

n

R
o
m

n
i
a

c
a

u
r
m
a
r
e

a

c
o
m
e
r

u
l
u
i

i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r

s
a
u

c
e
l
e

i
m
p
o
r
t
a
t
e

d
i
n

r
i

t
e
r

e

c
u

d
e
s
t
i
n
a

i
a

a
b
a
t
o
r
i
z
a
r
e
;

c
)

r
u
m
e
g

t
o
a
r
e
l
e

s

l
b
a
t
i
c
e

c
u

o
c
a
z
i
a

r
e
c
o
l
t

r
i
i

d
e

t
r
o
f
e
e
,

s
e
l
e
c

i
e

i

a
l
t
e

a
c

i
u
n
i

c
e

s
u
n
t

p
r
e
v

z
u
t
e

n

L
e
g
e
a

v

t
o
r
i
i

i

a

p
r
o
t
e
c

i
e
i

f
o
n
d
u
l
u
i

c
i
n
e
g
e
t
i
c

n
r
.

4
0
7
/
2
0
0
6
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.

S
U
P
R
A
V
E
G
H
E
R
E
A

A
C
T
I
V


I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c


1
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

s
e
r
o
l
o
g
i
c

n

p
e
r
i
o
a
d
a

d
e

l
i
n
i

t
e

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c

,

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

p
e
n
t
r
u

b
l
u
e
t
o
n
g
u
e

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4
,

a
p
r
o
b
a
t

p
r
i
n

D
e
c
i
z
i
a

n
r
.

7
2
2
/
2
0
1
3
/
U
E
:

-

t
e
s
t
a
r
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c

,

p
r
i
n

t
e
h
n
i
c
a

i
m
u
n
o
e
n
z
i
m
a
t
i
c


d
e

c
o
m
p
e
t
i

i
e

(
E
L
I
S
A
)
,

p
e
n
t
r
u

a

s
e

a
s
i
g
u
r
a

d
e
p
i
s
t
a
r
e
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

i
n
f
e
c
t
a
t
e
,

l
a

o

p
r
e
v
a
l
e
n


d
e

2
0
%

i

o

34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
3
3

c
o
n
f
i
d
e
n


d
e

9
5
%

d
i
n

l
u
n
a

a
p
r
i
l
i
e

p

n

l
u
n
a

n
o
i
e
m
b
r
i
e
.

2
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

s
e
r
o
l
o
g
i
c


s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


p
e

e
f
e
c
t
i
v
e
l
e

d
e

a
n
i
m
a
l
e

r
e
c
e
p
t
i
v
e

(

n

p
r
i
m
u
l

r

n
d

b
o
v
i
n
e
,

a
p
o
i

o
v
i
n
e

i

c
a
p
r
i
n
e
)

d
i
n

i
n
t
e
r
i
o
r
u
l

u
n
o
r

l
o
c
a
l
i
t

i
n
t


d
e
s
e
m
n
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

u
n
o
r

u
n
i
t

i

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
e

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
t
e

d
e

p

t
r
a
t
e

c
u

d
i
m
e
n
s
i
u
n
e
a

d
e

d
e

5
0
/
5
0

k
m

(
2
5
0
0

k
m
2
)
,

c
a
l
c
u
l
a
t
e

n

f
u
n
c

i
e

d
e

s
u
p
r
a
f
a

a

t
o
t
a
l


a

f
i
e
c

r
u
i

j
u
d
e

.

F
i
e
c
a
r
e

u
n
i
t
a
t
e

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c


a
r
e

o

l
o
c
a
l
i
t
a
t
e

i
n
t

.

P
r
o
c
e
n
t
e
l
e

d
e

p
r
e
v
a
l
e
n

i

c
o
n
f
i
d
e
n


s
e

a
p
l
i
c


p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

l
o
c
a
l
i
t
a
t
e

i
n
t

.

3
.

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n

c
a
r
e

s
-
a
u

i
n
t
r
o
d
u
s

a
n
i
m
a
l
e

r
e
c
e
p
t
i
v
e

d
i
n

z
o
n
e

d
e

r
e
s
t
r
i
c

i
e
,

s
e
r
o
p
o
z
i
t
i
v
e

p
r
i
n

v
a
c
c
i
n
a
r
e

s
a
u

i
m
u
n
i
z
a
t
e

p
r
i
n

i
n
f
e
c

i
e

n
a
t
u
r
a
l

,

o
r
i

m
a
t
e
r
i
a
l

s
e
m
i
n
a
l

r
e
c
o
l
t
a
t

d
e

l
a

t
a
u
r
i

r
e
z
i
d
e
n

n

z
o
n
e

d
e

r
e
s
t
r
i
c

i
e
,

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

s
e
r
o
l
o
g
i
c


s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


p
e

a
n
i
m
a
l
e

i
n
d
i
g
e
n
e

s
e
r
o
n
e
g
a
t
i
v
e

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
a

r
e
s
p
e
c
t
i
v


s
a
u

d
i
n

c
e
a

m
a
i

a
p
r
o
p
i
a
t


e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

d
i
n

v
e
c
i
n

t
a
t
e

p
e
n
t
r
u

a

a
s
i
g
u
r
a

d
e
p
i
s
t
a
r
e
a

l
a

o

p
r
e
v
a
l
e
n


d
e

2
%

i

o

c
o
n
f
i
d
e
n


d
e

9
5
%
,

n

l
u
n
a

u
l
t
e
r
i
o
a
r


i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
i
i

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

(
o

s
i
n
g
u
r


t
e
s
t
a
r
e
)
.

4
.

n

c
a
z
u
l

i
m
p
o
r
t
u
l
u
i

s
a
u

a
c
h
i
z
i

i
e
i

p
r
i
n

s
c
h
i
m
b
u
r
i

i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r
e

t
e
s
t
a
r
e
a

s
e
r
o
l
o
g
i
c

,

r
a
n
d
o
m
i
z
a
t

p
e

u
n

p
r
o
c
e
n
t

d
e

1
%

d
i
n

e
f
e
c
t
i
v
,

d
a
r

n
u

m
a
i

p
u

i
n

d
e

5

p
r
o
b
e

p
e

l
o
t

d
e

l
a

r
u
m
e
g

t
o
a
r
e
l
e

c
a
r
e

i
n
t
r

n

R
o
m

n
i
a

c
a

u
r
m
a
r
e

a

c
o
m
e
r

u
l
u
i

i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r
,

n
e
v
a
c
c
i
n
a
t
e

s
a
u

n
e
t
r
e
c
u
t
e

p
r
i
n

i
n
f
e
c

i
e

n
a
t
u
r
a
l

i

t
o
a
t
e

r
u
m
e
g

t
o
a
r
e
l
e

i
m
p
o
r
t
a
t
e

d
i
n

r
i

t
e
r

e
,

p
e

d
u
r
a
t
a

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

a

t
e
p
t
a
r
e
.

I
I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

v
i
r
u
s
o
l
o
g
i
c


1
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

p
r
i
n

e
x
a
m
e
n
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c
e
,

d
e

d
e
t
e
c

i
e

a

g
e
n
o
m
u
l
u
i

v
i
r
a
l

i

d
e

i
z
o
l
a
r
e

a

v
i
r
u
s
u
l
u
i

p
e

p
r
o
b
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

l
a

c
a
r
e

d
a
t
e
l
e

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
e
,

a
l

t
u
r
i

d
e

i
n
f
o
r
m
a

i
i

o
b

i
n
u
t
e

p
r
i
n

i
n
v
e
s
t
i
g
a

i
i

s
e
r
o
l
o
g
i
c
e

i
/
s
a
u

c
l
i
n
i
c
e

o
r
i

a
n
a
t
o
m
o
p
a
t
o
l
o
g
i
c
e
,

c
o
n
d
u
c

c

t
r
e

s
u
s
p
i
c
i
o
n
a
r
e
a

b
l
u
e
t
o
n
g
u
e

o
r
i

a

r
i
s
c
u
l
u
i

d
e

b
l
u
e
t
o
n
g
u
e
.

2
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

v
i
r
u
s
o
l
o
g
i
c


a

r
u
m
e
g

t
o
a
r
e
l
o
r

s

l
b
a
t
i
c
e

m
o
a
r
t
e
,

v

n
a
t
e

n

c
o
n
d
i

i
i

n
o
r
m
a
l
e

(
d
a
r

c
a
r
e

l
a

i
n
s
p
e
c

i
a

e
x
t
e
r
n


p
r
e
z
i
n
t


a
s
p
e
c
t
e

l
e
z
i
o
n
a
l
e

c
e

a
r

p
u
t
e
a

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e

b
l
u
e
t
o
n
g
u
e

-

e
d
e
m
e

f
a
c
i
a
l
e
,

j
e
t
a
j
,

s
a
l
i
v
a

i
e

a
b
u
d
e
n
t

,

h
i
p
e
r
e
m
i
e

f
a
c
i
a
l

n

p
l
i
u
l

a
x
i
l
a
r
,

p
l
i
u
l

i
e
i
,

u
g
e
r
,

b
u
r
e
l
e
t
u
l

c
o
r
o
n
a
r
i
a
n
)

o
r
i

v

n
a
t
e

d
a
t
o
r
i
t


f
a
p
t
u
l
u
i

c


p
r
e
z
i
n
t


s
i
m
p
t
o
m
e

c
e

a
r

p
u
t
e
a

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e

b
l
u
e
t
o
n
g
u
e
.

I
I
I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

e
n
t
o
m
o
l
o
g
i
c


1
.

A
r
e

c
a

o
b
i
e
c
t
i
v

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

g
e
n
u
l
u
i

i

s
p
e
c
i
i
l
o
r

v
e
c
t
o
r
i
l
o
r

b
o
l
i
i

b
l
u
e
t
o
n
g
u
e
,

n

v
e
d
e
r
e
a

s
t
a
b
i
l
i
r
i
i

i

c
o
n
f
i
r
m

r
i
i

p
e
r
i
o
a
d
e
i

l
i
b
e
r
e

d
e

v
e
c
t
o
r
i
:

-

c
a
p
t
u
r
i

s

p
t

n
a
l
e

c
u

c
a
p
c
a
n
e

f
i
x
e

c
u

l
u
m
i
n


u
l
t
r
a
v
i
o
l
e
t

,

p
l
a
s
a
t
e

n

f
i
e
c
a
r
e

j
u
d
e

n

u
l
t
i
m
a

l
u
n


e
s
t
i
m
a
t


a

p
e
r
i
o
a
d
e
i

l
i
b
e
r
e

d
e

v
e
c
t
o
r
i

(
a
p
r
i
l
i
e
)

i

p
r
i
m
a

l
u
n


e
s
t
i
m
a
t


c
a
r
e

p
r
e
c
e
d
e

d
e
b
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

l
i
b
e
r
e

d
e

v
e
c
t
o
r
i

(
n
o
i
e
m
b
r
i
e
)
;

-

c
a
p
t
u
r
i

l
u
n
a
r
e

c
u

c
a
p
c
a
n
e

f
i
x
e

c
u

l
u
m
i
n


u
l
t
r
a
v
i
o
l
e
t

,

p
l
a
s
a
t
e

n

f
i
e
c
a
r
e

j
u
d
e

n

p
e
r
i
o
a
d
a

l
i
b
e
r


d
e

v
e
c
t
o
r
i

(
d
e
c
e
m
b
r
i
e


m
a
r
t
i
e
)
;

-

n

f
i
e
c
a
r
e

j
u
d
e


s
e

v
a

s
t
a
b
i
l
i

o

s
i
n
g
u
r


l
o
c
a
l
i
t
a
t
e

i
n
t

n

c
a
r
e

v
a

f
i

p
l
a
s
a
t


c
a
p
c
a
n
a

f
i
x

;

2
.

n

s
i
t
u
a

i
i

d
e
o
s
e
b
i
t
e

(
a
p
a
r
i

i
a

b
l
u
e
t
o
n
g
u
e

r
i
l
e

v
e
c
i
n
e
,

e
x
t
i
n
d
e
r
e
a

z
o
n
e
l
o
r

d
e

r
e
s
t
r
i
c

i
e

d
i
n

r
i
l
e

v
e
c
i
n
e

p
e

t
e
r
i
t
o
r
i
u
l

R
o
m

n
i
e
i
,

d
e
p
i
s
t
a
r
e
a

u
n
o
r

s
p
e
c
i
i

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 35
3
4

n
o
i

d
e

v
e
c
t
o
r
i

c
o
m
p
e
t
e
n

i
,

a
l
t
e

s
i
t
u
a

i
i

d
e

r
i
s
c

m
a
j
o
r

p
e
n
t
r
u

b
l
u
e
t
o
n
g
u
e
)
,

s
e

v
a

r
e
c
u
r
g
e

l
a

c
a
p
t
u
r
a
r
e
a

s
i
s
t
e
m
a
t
i
c


d
e

v
e
c
t
o
r
i

c
u

c
a
p
c
a
n
e

m
o
b
i
l
e
,


c
o
n
f
o
r
m

u
n
u
i

g
r
a
f
i
c

s
t
a
b
i
l
i
t

a
d

h
o
c
.

3
.

P
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

p
u
n
c
t

d
e

c
o
l
e
c
t
a
r
e

a

v
e
c
t
o
r
i
l
o
r

s
e

v
o
r

n
r
e
g
i
s
t
r
a

c
o
o
r
d
o
n
a
t
e
l
e

d
e

l
a
t
i
t
u
d
i
n
e
,

l
o
n
g
i
t
u
d
i
n
e

i

a
l
t
i
t
u
d
i
n
e

c
u

m
i
j
l
o
a
c
e

G
P
S
.


4
.

M
e
t
e
o
s
t
a

i
a

H
O
B
O

i
n
s
t
a
l
a
t

n

j
u
d
e

u
l

B
o
t
o

a
n
i

v
a

n
r
e
g
i
s
t
r
a

p
a
r
a
m
e
t
r
i
i

m
e
d
i
u
l
u
i

a
m
b
i
a
n
t
,

i
a
r

d
a
t
e
l
e

c
o
l
e
c
t
a
t
e

v
o
r

f
i

t
r
a
n
s
m
i
s
e

n

f
o
r
m
a
t

e
l
e
c
t
r
o
n
i
c

l
a

L
N
R

p
e
n
t
r
u

a
r
b
o
v
i
r
o
z
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A
,

c
u

o

f
r
e
c
v
e
n


l
u
n
a
r

.

O
B
S
E
R
V
A

I
I

1
.

A
c

i
u
n
i
l
e

d
e

i
n
s
p
e
c

i
e

p
l
a
n
i
f
i
c
a
t


v
o
r

f
i

e
f
e
c
t
u
a
t
e
,

c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e

i

c
u
a
n
t
i
f
i
c
a
t
e

d
e

c

t
r
e

m
e
d
i
c
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

o
f
i
c
i
a
l
i

c
o
n
f
o
r
m

i
n
s
t
r
u
c

i
u
n
i
l
o
r

p
r
e
v

z
u
t
e

n

l
e
g
i
s
l
a

i
a

n

v
i
g
o
a
r
e
.

2
.

P
r
o
b
e
l
e

d
e

s
e
r
,

s

n
g
e

i

o
r
g
a
n
e
l
e

r
e
c
o
l
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

p
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

d
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

s
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t


l
a

l
a
b
o
r
a
t
o
r

n

c
e
l

m
a
i

s
c
u
r
t

t
i
m
p

d
e

l
a

p
r
e
l
e
v
a
r
e
.

D
i
n

m
o
m
e
n
t
u
l

p
r
e
l
e
v

r
i
i

i

p


l
a

r
e
c
e
p

i
a

p
r
o
b
e
l
o
r

n

l
a
b
o
r
a
t
o
r
,

a
c
e
s
t
e
a

s
e

m
e
n

i
n

l
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

d
e

r
e
f
r
i
g
e
r
a
r
e

(
+
4

-

+
8
o

C
)
.


3
.

T
e
s
t
e
l
e

s
e
r
o
l
o
g
i
c
e

i

v
i
r
u
s
o
l
o
g
i
c
e

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


l
a

L
S
V
S
A

i
/
s
a
u

L
N
R

p
e
n
t
r
u

a
r
b
o
v
i
r
o
z
e

i

b
i
o
l
o
g
i
e

m
o
l
e
c
u
l
a
r


d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A
.

P
r
o
b
e
l
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e
a

s
e
r
o
t
i
p
u
l
u
i

v
i
r
a
l


s
e

t
r
i
m
i
t

d
e

I
D
S
A


c
u


a
p
r
o
b
a
r
e
a

A
N
S
V
S
A
,

l
a

L
a
b
o
r
a
t
o
r
u
l

d
e

R
e
f
e
r
i
n


a
l

U
n
i
u
n
i
i

E
u
r
o
p
e
n
e

p
e
n
t
r
u

b
l
u
e
t
o
n
g
u
e
.

4
.

E
x
a
m
e
n
e
l
e

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

a

g
e
n
u
l
u
i

i

s
p
e
c
i
e
i

v
e
c
t
o
r
i
l
o
r

c
u
l
i
c
o
i
z
i

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


l
a

L
S
V
S
A

i
/
s
a
u

L
N
R

p
e
n
t
r
u

v
e
c
t
o
r
i

a
i

b
o
l
i
l
o
r

l
a

a
n
i
m
a
l
e

i

a
i

z
o
o
n
o
z
e
l
o
r

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A
.

P
r
o
b
e
l
e


p
e
n
t
r
u

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e
a

s
p
e
c
i
i
l
o
r

d
e

v
e
c
t
o
r
i

s
e

t
r
i
m
i
t

d
e

I
D
S
A

c
u

a
p
r
o
b
a
r
e
a

A
N
S
V
S
A
,

l
a

L
a
b
o
r
a
t
o
r
u
l

d
e

R
e
f
e
r
i
n


a
l

U
n
i
u
n
i
i

E
u
r
o
p
e
n
e

c
o
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
.

5
.

P
R
O
G
R
A
M
U
L

P
E
N
T
R
U

M
O
N
I
T
O
R
I
Z
A
R
E
A
,

C
O
N
T
R
O
L
U
L

I

E
R
A
D
I
C
A
R
E
A

E
N
C
E
F
A
L
O
P
A
T
I
I
L
O
R

S
P
O
N
G
I
F
O
R
M
E

T
R
A
N
S
M
I
S
I
B
I
L
E

P
E
N
T
R
U

A
N
U
L

2
0
1
4

C
a
d
r
u

l
e
g
a
l
:

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
,

c
o
n
t
r
o
l

i

e
r
a
d
i
c
a
r
e

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

d
i
n

2
2

m
a
i

2
0
0
1

d
e

s
t
a
b
i
l
i
r
e

a

u
n
o
r

r
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
e
n
t
r
u

p
r
e
v
e
n
i
r
e
a
,

c
o
n
t
r
o
l
u
l

i

e
r
a
d
i
c
a
r
e
a

a
n
u
m
i
t
o
r

f
o
r
m
e

t
r
a
n
s
m
i
s
i
b
i
l
e

d
e

e
n
c
e
f
a
l
o
p
a
t
i
e

s
p
o
n
g
i
f
o
r
m

,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

p
r
e
c
i
z

r
i
l
e

P
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

p
e
n
t
r
u

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a
,

c
o
n
t
r
o
l
u
l

i

e
r
a
d
i
c
a
r
e
a

e
n
c
e
f
a
l
o
p
a
t
i
i
l
o
r

s
p
o
n
g
i
f
o
r
m
e

t
r
a
n
s
m
i
s
i
b
i
l
e

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4
,

a
p
r
o
b
a
t

p
r
i
n

D
e
c
i
z
i
a

2
0
1
3
/
7
2
2
/
U
E
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

p
a
s
i
v


r
e
p
r
e
z
i
n
t


s
e
m
n
a
l
a
r
e
a

t
u
t
u
r
o
r

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

s
u
s
p
e
c
t
e

d
e

a

f
i

i
n
f
e
c
t
a
t
e

c
u

o

f
o
r
m


d
e

E
S
B

i

a
t
u
n
c
i

c

n
d

p
r
e
z
e
n

a

u
n
e
i

f
o
r
m
e

d
e

E
S
B

n
u

p
o
a
t
e

f
i

e
x
c
l
u
s


p
r
i
n
t
r
-
o

e
x
a
m
i
n
a
r
e

c
l
i
n
i
c

,

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

p
e

a
n
i
m
a
l
e
l
e

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e

a

u
n
o
r

t
e
s
t
e

d
e

d
e
p
i
s
t
a
r
e

n

l
a
b
o
r
a
t
o
r
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

a
c
t
i
v


r
e
p
r
e
z
i
n
t


e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e

t
e
s
t
e

d
e

d
e
p
i
s
t
a
r
e

p
e

a
n
i
m
a
l
e
l
e

c
a
r
e

n
u

a
u

f
o
s
t

s
e
m
n
a
l
a
t
e

c
a

f
i
i
n
d

b

n
u
i
t
e

d
e

a

f
i

i
n
f
e
c
t
a
t
e

c
u

o

f
o
r
m


d
e

E
S
B
,

p
r
e
c
u
m

a
n
i
m
a
l
e
l
e

s
a
c
r
i
f
i
c
a
t
e

d
e

u
r
g
e
n

,

a
n
i
m
a
l
e
l
e


c
a
r
e

p
r
e
z
i
n
t


s
e
m
n
e

d
e

b
o
a
l


l
a

i
n
s
p
e
c

i
a

a
n
t
e

m
o
r
t
e
m
,

a
n
i
m
a
l
e
l
e

m
o
a
r
t
e
,

a
n
i
m
a
l
e
l
e

s

t
o
a
s
e

s
a
c
r
i
f
i
c
a
t
e

i

a
n
i
m
a
l
e
l
e

u
c
i
s
e

n

l
e
g

t
u
r


c
u

u
n

c
a
z

d
e

E
S
B
,

n

s
p
e
c
i
a
l

p
e
n
t
r
u

a

s
t
a
b
i
l
i

e
v
o
l
u

i
a

i

p
r
e
v
a
l
e
n

a

f
o
r
m
e
l
o
r

d
e

E
S
T

p
e


t
e
r
i
t
o
r
i
u
l

R
o
m

n
i
e
i
.


36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
3
5

5
.
1

P
r
o
g
r
a
m
u
l

p
e
n
t
r
u

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a
,

c
o
n
t
r
o
l
u
l

i

e
r
a
d
i
c
a
r
e
a

E
n
c
e
f
a
l
o
p
a
t
i
e
i

S
p
o
n
g
i
f
o
r
m
e

B
o
v
i
n
e

(
E
S
B
)

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4


O
b
i
e
c
t
i
v
:

r
e
v
i
z
u
i
r
e
a

p
r
o
g
r
a
m
u
l
u
i

d
e

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e

i

c
o
n
t
r
o
l

a

E
n
c
e
f
a
l
o
p
a
t
i
e
i

S
p
o
n
g
i
f
o
r
m
e

B
o
v
i
n
e

(
E
S
B
)

n

v
e
d
e
r
e
a

c
r
e

t
e
r
i
i

v

r
s
t
e
i

d
e

t
e
s
t
a
r
e

l
a

b
o
v
i
n
e
l
e

s
a
c
r
i
f
i
c
a
t
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
s
u
m

u
m
a
n

l
a

7
2

l
u
n
i


A
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n
o
n
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
,

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

c
r
e

t
e
r
e

a


b
o
v
i
n
e
l
o
r
,


i
n
c
l
u
s
i
v

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

t
i
p

A

I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

p
a
s
i
v


I
I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

a
c
t
i
v


C
O
N
D
U
I
T
A

D
E

E
X
E
C
U

I
E

1
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

i
/
s
a
u

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
;

2
.

R
a
p
o
r
t

d
e

n
o
t
i
f
i
c
a
r
e

a

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i
/
c
o
n
f
i
r
m

r
i
i

t
r
a
n
s
m
i
s

A
N
S
V
S
A

d
e

c

t
r
e

D
S
V
S
A
,

c
o
n
f
o
r
m

O
r
d
i
n
u
l
u
i

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

7
9
/
2
0
0
8
;

3
.

O
b
s
e
r
v
a

i
e

c
l
i
n
i
c

n

c
a
z

d
e

s
u
s
p
i
c
i
u
n
e

s
a
u

d
e

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

a

b
o
l
i
i
;

4
.

M

s
u
r
i

n

c
a
z

d
e

s
u
s
p
i
c
i
u
n
e
/
c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.

C
O
N
D
U
I
T
A

D
E

E
X
E
C
U

I
E

1
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

i
/
s
a
u

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
;

2
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

p
r
i
n

e
x
a
m
e
n
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r
;

3
.

R
a
p
o
r
t
a
r
e

l
u
n
a
r

,

i
n
c
l
u
z

n
d

n
u
m

r
u
l

t
e
s
t
e
l
o
r

r
a
p
i
d
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

l
a

b
o
v
i
n
e
l
e

d
i
n

g
r
u
p
e
l
e

i
n
t

,

t
i
p
u
l

t
e
s
t
u
l
u
i

r
a
p
i
d

s
i


r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

t
e
s
t
e
l
o
r
,

t
r
a
n
s
m
i
s
e

d
e

c

t
r
e

D
S
V
S
A

j
u
d
e

e
n
e

i

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i
;

4
.

R
a
p
o
r
t
a
r
e

l
u
n
a
r


a


a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

s
u
s
p
e
c
t
e

i


a

c
a
z
u
r
i
l
o
r

p
o
z
i
t
i
v
e

d
e

E
S
B

d
e

c

t
r
e

L
N
R
-
E
S
T
,

5
.

E
f
e
c
t
u
a
r
e
a

t
e
s
t
e
l
o
r

m
o
l
e
c
u
l
a
r
e

d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
i
i

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.

P
R
E
C
I
Z

R
I

T
E
H
N
I
C
E

1
.

A
n
i
m
a
l
e

s
u
s
p
e
c
t
e

d
e

a

f
i

i
n
f
e
c
t
a
t
e

c
u

E
S
B

r
e
p
r
e
z
i
n
t


a
n
i
m
a
l
e

v
i
i
,

s
a
c
r
i
f
i
c
a
t
e

s
a
u

m
o
a
r
t
e

c
a
r
e

p
r
e
z
i
n
t


s
a
u

a
u

p
r
e
z
e
n
t
a
t

t
u
l
b
u
r

r
i

n
e
u
r
o
l
o
g
i
c
e

s
a
u

d
e

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t

s
a
u

o

d
e
t
e
r
i
o
r
a
r
e

p
r
o
g
r
e
s
i
v


a

s
t

r
i
i

g
e
n
e
r
a
l
e

a
s
o
c
i
a
t


c
u

o

d
e
g
r
a
d
a
r
e

a

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

n
e
r
v
o
s

c
e
n
t
r
a
l
;

2
.

n


a
f
a
r
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

s
u
s
p
e
c
t
e

p
r
e
v

z
u
t
e

l
a

p
u
n
c
t
u
l

1
,

b
o
v
i
n
e
l
e

c
a
r
e

a
u

p
r
e
z
e
n
t
a
t

u
n

r
e
z
u
l
t
a
t

p
o
z
i
t
i
v

l
a

a
n
a
l
i
z
a

r
a
p
i
d


p
e
n
t
r
u

E
S
B


s
u
n
t

a
n
i
m
a
l
e

s
u
s
p
e
c
t
e

d
e

a

f
i

i
n
f
e
c
t
a
t
e

c
u

E
S
B
,

c
h
i
a
r

d
a
c


n
u

a
u

p
r
e
z
e
n
t
a
t

s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e
;

3
.

P
e
n
t
r
u

c
a
z
u
r
i
l
e

d
e

s
u
s
p
i
c
i
u
n
e

p
r
e
v

z
u
t
e

l
a

p
u
n
c
t
e
l
e

1

i

2

s
e

n
t
o
c
m
e

t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

u
n

r
a
p
o
r
t

d
e

n
o
t
i
f
i
c
a
r
e

a

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i

d
e

E
S
B
,

p
r
e
c
u
m

i

f
i

a

d
e

o
b
s
e
r
v
a

i
e

c
l
i
n
i
c


p
e
n
t
r
u

E
S
T

c
o
m
p
l
e
t
a
t


p
e
n
t
r
u

s
i
t
u
a

i
i
l
e

p
r
e
v

z
u
t
e

l
a

p
u
n
c
t
u
l

1

a
t
u
n
c
i

c

n
da
n
i
m
a
l
e
l
e

a
u

f
o
s
t

p
u
s
e

s
u
b

o
b
s
e
r
v
a

i
e

c
l
i
n
i
c

;

r
a
p
o
r
t
u
l

d
e

n
o
t
i
f
i
c
a
r
e

a

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i

d
e

E
S
B

s
e

t
r
a
n
s
m
i
t
e

i
m
e
d
i
a
t

d
e

c

t
r
e

D
S
V
S
A

p
e

f
a
x

l
a

A
N
S
V
S
A
;

f
i

a

d
e

o
b
s
e
r
v
a

i
e

c
l
i
n
i
c


s
e

t
r
i
m
i
t
e

u
l
t
e
r
i
o
r
,

o
d
a
t


c
u

r
a
p
o
r
t
u
l

d
e

i
n
f
i
r
m
a
r
e
/

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

a

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i

l
a

A
N
S
V
S
A
;


4
.

S
i
t
u
a

i
a

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
i
i

p
a
s
i
v
e
,

i
n
c
l
u
s
i
v

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

t
e
s
t
e
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

l
a

b
o
v
i
n
e
l
e

s
u
s
p
e
c
t
e

d
e

E
S
B


s
e

t
r
a
n
s
m
i
t

p
r
i
n

r
a
p
o
r
t

l
u
n
a
r

d
e

c

t
r
e

D
S
V
S
A

j
u
d
e

e
n
e

i

a

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

l
a

A
N
S
V
S
A
.

5
.

L
N
R
-
E
S
T

t
r
a
n
s
m
i
t
e

l
a

A
N
S
V
S
A

u
n

r
a
p
o
r
t

l
u
n
a
r


p
r
i
v
i
n
d

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

t
e
s
t
e
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
i
i

p
a
s
i
v
e

a

E
S
B
.

6
.

A
t
u
n
c
i

c

n
d

s
e

s
u
s
p
e
c
t
e
a
z

i

a
l
t
e

b
o
l
i

c
u

s
i
m
p
t
o
m
a
t
o
l
o
g
i
e

P
R
E
C
I
Z

R
I

T
E
H
N
I
C
E

1
.

S
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


p
r
o
b
e

d
e

c
r
e
i
e
r

d
e

l
a

t
o
a
t
e

b
o
v
i
n
e
l
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

n

b
a
z
a

n
a

i
o
n
a
l


d
e

d
a
t
e
,

d
i
n


u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

g
r
u
p
e

i
n
t


s
u
p
u
s
e

t
e
s
t

r
i
i

p
e
n
t
r
u

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

E
S
B
:


a
)

b
o
v
i
n
e

s

t
o
a
s
e

c
l
i
n
i
c

s
a
c
r
i
f
i
c
a
t
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
s
u
m

u
m
a
n

(
t

i
e
r
i

n
o
r
m
a
l
e
)

n

v

r
s
t
a

d
e

p
e
s
t
e

3
0

l
u
n
i
;

b
)

b
o
v
i
n
e

c
u

s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

l
a

i
n
s
p
e
c
t
i
a

a
n
t
e
m
o
r
t
e
m

n

v

r
s
t
a

d
e

p
e
s
t
e

2
4

l
u
n
i
;

c
)

b
o
v
i
n
e

s
a
c
r
i
f
i
c
a
t
e

d
e

u
r
g
e
n

n

v

r
s
t
a

d
e

p
e
s
t
e

2
4

l
u
n
i
;

d
)

b
o
v
i
n
e
l
e

m
o
a
r
t
e

n

v

r
s
t
a

d
e

p
e
s
t
e

2
4

l
u
n
i
;

e
)

b
o
v
i
n
e

u
c
i
s
e

n

c
a
d
r
u
l

m

s
u
r
i
l
o
r

d
e

e
r
a
d
i
c
a
r
e

a

E
S
B

n

v

r
s
t
a

d
e

p
e
s
t
e

2
4

l
u
n
i
,

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r


a
r
t
.

6

i

C
a
p
i
t
o
l
u
l
u
i

A
,

p
a
r
t
e
a


I

d
i
n

a
n
e
x
a

I
I
I

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
;

1
.

S
a
c
r
i
f
i
c
a
r
e
a

d
e

u
r
g
e
n


a

b
o
v
i
n
e
l
o
r

e
s
t
e

p
e
r
m
i
s

,

a
t
u
n
c
i

c

n
d

s
e

c
o
n
s
i
d
e
r


t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
l

a
n
i
m
a
l
u
l
u
i

n

v
i
a


e
s
t
e

i
m
p
o
s
i
b
i
l

s
a
u

p
e
n
t
r
u

e
v
i
t
a
r
e
a

o
r
i
c

r
o
r

s
u
f
e
r
i
n

e
,

n
u
m
a
i

c
u

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r


C
a
p
i
t
o
l
u
l
u
i

V
I
,

S
e
c

i
u
n
e
a

I

d
i
n

a
n
e
x
a

I
I
I

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

8
5
3
/
2
0
0
4

a
l

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

e
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

d
i
n

2
9

a
p
r
i
l
i
e

2
0
0
4

d
e

s
t
a
b
i
l
i
r
e

a

u
n
o
r

n
o
r
m
e

s
p
e
c
i
f
i
c
e

d
e

i
g
i
e
n


c
a
r
e

s
e

a
p
l
i
c


a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

o
r
i
g
i
n
e

a
n
i
m
a
l

.

2
.

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

d
e

c
r
e
i
e
r

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

C
a
p
i
t
o
l
u
l
u
i

C
,

p
u
n
c
t
u
l

1

d
i
n

a
n
e
x
a

X

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
,

c
u

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

m

s
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
e
v
e
n
i
r
e

a

t
r
a
n
s
m
i
t
e
r
i
i

b
o
l
i
l
o
r

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

l
a

o
m

p
r
i
n
:

a
)

t
e
h
n
i
c
a

d
e

p
r
e
l
e
v
a
r
e

a

c
r
e
i
e
r
u
l
u
i

i
n
t
e
g
r
a
l
;


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 37
3
6

n
e
r
v
o
a
s

,

i
n
c
l
u
s
i
v

E
S
B
,

f


a

e
x
c
l
u
d
e

p
r
e
l
e
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
e

c
o
m
p
l
e
x
e

p
e
n
t
r
u

s
t
a
b
i
l
i
r
e
a

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
u
l
u
i

d
i
f
e
r
e
n

i
a
l
,


c
a
p
u
l


a
n
i
m
a
l
u
l
u
i

s
u
s
p
e
c
t

s
e

v
a

t
r
i
m
i
t
e

l
a

L
M
-
E
S
T

d
i
n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A
,

u
n
d
e

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


c
r
e
i
e
r
u
l

n

v
e
d
e
r
e
a

e
x
a
m
i
n

r
i
i


p
e
n
t
r
u

r
a
b
i
e

i

a
l
t
e

b
o
l
i

c
u

s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

a
s
e
m

t
o
a
r
e

E
S
B

i

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

p
e
n
t
r
u

E
S
B

p
r
i
n

t
e
s
t

r
a
p
i
d
,

u
r
m

n
d

c
a

p
r
o
b
a

r
e
s
p
e
c
t
i
v


f
i
e

t
r
i
m
i
s

,

i
n
d
i
f
e
r
e
n
t

d
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

i
n
v
e
s
t
i
g
a

i
i
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e
,


o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

l
a

L
N
R
-
E
S
T

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A

p
e
n
t
r
u

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e
a

s
a
u

i
n
f
i
r
m
a
r
e
a

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i

d
e

E
S
B
.


7
.

D
e

l
a

t
o
a
t
e

b
o
v
i
n
e
l
e

c
a
r
e

p
r
e
z
i
n
t


s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

n
e
r
v
o
a
s
e
,

i
n
d
i
f
e
r
e
n
t


d
e

v

r
s
t

,

c
a
r
e

s
u
n
t

s
a
c
r
i
f
i
c
a
t
e

i
m
e
d
i
a
t
,

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


c
a
p
u
l

n
t
r
e
g
i
m
e

i

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

i
n
v
e
s
t
i
g
a

i
i

c
o
m
p
l
e
x
e

p
e
n
t
r
u

E
S
B
,

r
a
b
i
e
,

b
o
a
l
a

l
u
i

A
u
j
e
s
z
k
y
,

l
i
s
t
e
r
i
o
z

,

p
r
e
c
u
m

i

p
e
n
t
r
u

a
l
t
e

b
o
l
i
,

d
u
p


c
a
z
.

8
.

D
e

l
a

t
o
a
t
e

b
o
v
i
n
e
l
e

c
a
r
e

p
r
e
z
i
n
t


s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

n
e
r
v
o
a
s
e
,

l
a

c
a
r
e


d
u
p


m
a
x
i
m
1
5

z
i
l
e

d
e

o
b
s
e
r
v
a

i
e

c
l
i
n
i
c

,


s
e
m
n
e
l
e

c
l
i
n
i
c
e

n
e
r
v
o
a
s
e

p
e
r
s
i
t


c
h
i
a
r

i

d
u
p


a
p
l
i
c
a
r
e
a

u
n
u
i

t
r
a
t
a
m
e
n
t

s
i
m
p
t
o
m
a
t
i
c
,

a
c
e
s
t
e
a

s
e

s
a
c
r
i
f
i
c

,

s
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


c
r
e
i
e
r
u
l

i
n
t
e
g
r
a
l

i

s
e

t
r
i
m
i
t
e

l
a

L
N
R
-
E
S
T

s
a
u

d
u
p


c
a
z

l
a

L
M
-
E
S
T

d
i
n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A

n

v
e
d
e
r
e
a

e
f
e
c
t
u

r
i
i

e
x
a
m
e
n
e
l
o
r

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

s
p
e
c
i
a
l
e

p
e
n
t
r
u

E
S
B

i
/
s
a
u

a
l
t
e

b
o
l
i

c
u

s
i
m
p
t
o
m
a
t
o
l
o
g
i
e

n
e
r
v
o
a
s

,

u
r
m
a
t


d
e

t
r
i
m
i
t
e
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e

l
a

L
N
R
-
E
S
T

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A

p
e
n
t
r
u

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e
a

s
a
u

i
n
f
i
r
m
a
r
e
a

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i

d
e

E
S
B

.

9
.

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

m
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
cs
a
u

m
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

z
o
n
a
l

s
u
s
p
e
c
t
e
a
zo

i
n
f
e
c

i
e

c
u

E
S
B

(
f
i
e

i
m
e
d
i
a
t
,

f
i
e

d
u
p


o

p
e
r
i
o
a
d


d
e

o
b
s
e
r
v
a

i
e

c
l
i
n
i
c

)
,

D
S
V
S
A

a
p
l
i
c

n
t

r
z
i
e
r
e

m

s
u
r
i
l
e

p
r
e
v

z
u
t
e

l
a

a
r
t
.
1
2

d
i
n

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
.


1
0
.

R
a
p
o
r
t
u
l


d
e

i
n
f
i
r
m
a
r
e

s
a
u

d
e

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

a

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i

d
e

E
S
B
,

d
u
p


c
a
z
,


s
e

e
m
i
t
e

d
e

D
S
V
S
A

n

b
a
z
a

b
u
l
e
t
i
n
u
l
u
i

d
e

a
n
a
l
i
z


e
l
i
b
e
r
a
t

d
e

L
N
R
-

E
S
T

i


s
e

t
r
a
n
s
m
i
t
e

p
e

f
a
x

l
a

A
N
S
V
S
A
.

1
1
.

n

c
a
z
u
l

i
n
f
i
r
m

r
i
i

i
n
f
e
c

i
e
i

p
r
i
o
n
i
c
e


a
p
l
i
c
a
r
e
a

m

s
u
r
i
l
o
r


d
i
s
p
u
s
e

c
o
n
f
o
r
m

a
r
t
.
1
2

d
i
n

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

C
E

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

p
r
e
v

z
u
t
e

l
a

p
u
n
c
t
u
l

9
,

n
c
e
t
e
a
z

.

1
2
.

n

c
a
z
u
l

c
o
n
f
i
r
m

r
i
i


E
S
B
,

s
e

a
p
l
i
c

s
u
r
i
l
e
,

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

a
r
t
.
1
3

i

A
n
e
x
e
i

V
I
I

l
a


R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.

b
)

t
e
h
n
i
c
a

f
o
r
a
m
e
n

m
a
g
n
u
m
,

c
a
r
e


s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

m
o
d

o
b
i

n
u
i
t
:

i
.

n

s
p
a

i
i

s
p
e
c
i
a
l

a
m
e
n
a
j
a
t
e

n

a
b
a
t
o
a
r
e

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e

s
a
n
i
t
a
r

v
e
t
e
r
i
n
a
r
;


i
i
.

n

s

l
i
l
e

d
e

n
e
c
r
o
p
s
i
e

d
i
n

i
n
c
i
n
t
a

l
a
b
o
r
a
t
o
a
r
e
l
o
r

E
S
T
;i
i
i
.

n

s
p
a

i
i

d
e
s
t
i
n
a
t
e


p
r
e
l
e
v

r
i
i

d
e

p
r
o
b
e

d
i
n

i
n
c
i
n
t
a

u
n
i
t

i
l
o
r

d
e

p
r
o
c
e
s
a
r
e

c
a
t
e
g
o
r
i
a

1
,

u
n
i
t

i
l
o
r

i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
e

c
a
t
e
g
o
r
i
a

1

i

d
e

i
n
c
i
n
e
r
a
r
e

c
a
r
e

r
e
c
e
p

i
o
n
e
a
z


c
a
d
a
v
r
e

c
a
t
e
g
o
r
i
a

1
,

n

b
a
z
a

a
r
t
.

4

a
l
i
n
.
(
3
)

d
i
n

H
o
t

r
e
a

G
u
v
e
r
n
u
l
u
i

n
r
.

1
2
1
0
/
2
0
0
5

p
r
i
v
i
n
d

c
o
n
c
e
s
i
o
n
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i

d
e

n
e
u
t
r
a
l
i
z
a
r
e

a

d
e

e
u
r
i
l
o
r

d
e

o
r
i
g
i
n
e

a
n
i
m
a
l

.

3
.

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

d
e

c
r
e
i
e
r

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


i
m
e
d
i
a
t

d
u
p


s
a
c
r
i
f
i
c
a
r
e

n

c
e
l

m
a
i

s
c
u
r
t

t
i
m
p

d
u
p


m
o
a
r
t
e
/
e
u
t
a
n
a
s
i
e

i

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


n
u
m
a
i

d
e

l
a


a
n
i
m
a
l
e

c
a
r
e

n
d
e
p
l
i
n
e
s
c

c
e
r
i
n

e
l
e

d
e

t
e
s
t
a
r
e

p
r
i
v
i
n
d

v

r
s
t
a
,

p
r
e
c
i
z
a
t
e

l
a

p
c
t
.

1
.

4
.

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

i

t
e
s
t
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

d
e

c
r
e
i
e
r

d
e

l
a

b
o
v
i
n
e
l
e

c
a
r
e

n
u

n
d
e
p
l
i
n
e
s
c

c
e
r
i
n

e
l
e

d
e

t
e
s
t
a
r
e

p
r
i
v
i
n
d

v

r
s
t

,

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


n
u
m
a
i

l
a

s
o
l
i
c
i
t
a
r
e
a

p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
u
l
u
i

d
e

a
n
i
m
a
l
e
,

p
e

c
h
e
l
t
u
a
i
a
l
a

a
c
e
s
t
u
i
a
.

5
.

D
e

l
a

t
o
a
t
e

b
o
v
i
n
e
l
e

m
o
a
r
t
e
,

p
r
e
c
u
m

i

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e
l
e

s
a
c
r
i
f
i
c
a
t
e

i
/
s
a
u

c
o
n
f
i
s
c
a
t
e

n

a
b
a
t
o
r

s
a
u

n

d
i
v
e
r
s
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
,

p
r
o
b
e
l
e

d
e

c
r
e
i
e
r

v
o
r

f
i

p
r
o
c
e
s
a
t
e

p
r
i
n

t
e
s
t

r
a
p
i
d
,

c
u

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
u
n
c
t
u
l
u
i

1
1

d
e

m
a
i

j
o
s

i


d
u
p


c
a
z

h
i
s
t
o
l
o
g
i
c
,

n

f
u
n
c

i
e

d
e

p
r
e
z
e
n

a

u
n
o
r

l
e
z
i
u
n
i

m
a
c
r
o
s
c
o
p
i
c
e
,

c
u

a
p
l
i
c
a
r
e
a

d
e

m
e
t
o
d
e

d
e

c
o
l
o
r
a
r
e

H
E
,

H
E
A
,

M
a
n
n
,

P
a
p
p
e
n
h
e
i
m

s
.
a
.
,

d
u
p


c
a
z
,

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
c
i
z

r
i
l
o
r

L
N
R
-
E
S
T
.

P
r
o
b
e
l
e

c
u

r
e
z
u
l
t
a
t

p
o
z
i
t
i
v

s
a
u

i
n
c
o
n
c
l
u
s
i
v

l
a

t
e
s
t
u
l

r
a
p
i
d


i
/
s
a
u

h
i
s
t
o
l
o
g
i
c

p
o
z
i
t
i
v

s
e

v
o
r

t
r
i
m
i
t
e

l
a

L
N
R
-
E
S
T

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A
.

6
.

n

c
a
z
u
l

c
o
n
f
i
r
m

r
i
i

o
f
i
c
i
a
l
e

a

E
S
B
,

s
e

a
p
l
i
c

t

m
a
i

r
e
p
e
d
e

p
o
s
i
b
i
l

m

s
u
r
i
l
e

d
e

e
r
a
d
i
c
a
r
e

p
r
e
v

z
u
t
e

l
a

a
r
t
.

1
3

i

a
n
e
x
a

V
I
I

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
a
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.


7
.

A
n
c
h
e
t
a

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c


t
r
e
b
u
i
e

s


i
d
e
n
t
i
f
i
c
e

i

s


c
u
p
r
i
n
d


o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

t
o
a
t
e

a
s
p
e
c
t
e
l
e

p
r
e
v

z
u
t
e

l
a

c
a
p
i
t
o
l
u
l

B
,

p
u
n
c
t
u
l

1
,

l
i
t
e
r
a

a

d
i
n

a
n
e
x
a

V
I
I

l
a


R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
.

8
.

M
e
t
o
d
e
l
e

d
e

a
n
a
l
i
z


d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

u
z
i
t
a
t
e

p
e
n
t
r
u

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
u
l

E
S
B

s
u
n
t

c
e
l
e

p
r
e
c
i
z
a
t
e

d
e

L
N
R

-

E
S
T

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A

n

b
a
z
a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

M
a
n
u
a
l
u
l
u
i

O
I
E

d
e

s
t
a
n
d
a
r
d
e

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
e

d
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

i

v
a
c
c
i
n
u
r
i

i

a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

c
a
p
i
t
o
l
u
l

C
,

p
u
n
c
t
u
l

3
.
1


l
i
t
e
r
a

b
)

d
i
n

a
n
e
x
a

X

l
a


R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.

9
.


P
r
e
l
e
v
a
r
e
a
,

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
a

p
r
i
m
a
r

,

a
m
b
a
l
a
r
e
a

i

t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
l

p
r
o
b
e
l
o
r

l
a

L
N
R
-
E
S
T
/
L
S
V
S
A

d
e
s
e
m
n
a
t
e


p
e
n
t
r
u

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
u
l

E
S
B
,

d
u
p


c
a
z
,

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

t

m
a
i

c
u
r

n
d

p
o
s
i
b
i
l

d
u
p


p
r
e
l
e
v
a
r
e
,

c
o
n
f
o
r
m


p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

C
a
p
i
t
o
l
u
l
u
i

I

d
i
n

N
o
r
m
a

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r


p
r
i
v
i
n
d

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

p
r
e
l
e
v
a
r
e
,

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e

p
r
i
m
a
r

,

a
m
b
a
l
a
r
e

i

t
r
a
n
s
p
o
r
t

a
l

p
r
o
b
e
l
o
r

d
e
s
t
i
n
a
t
e

e
x
a
m
e
n
e
l
o
r

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

n

d
o
m
e
n
i
u
l

s

i
i

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r
,

a
p
r
o
b
a
t


p
r
i
n

O
r
d
i
n
u
l

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

2
5
/
2
0
0
8
.

1
0
.

P
r
o
c
e
s
a
r
e
a

i

e
x
a
m
i
n
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

d
e

c
r
e
i
e
r

p
e
n
t
r
u

E
S
B

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z

n

e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
a
t
e

n

c
a
d
r
u
l

r
e

e
l
e
i

n
a

i
o
n
a
l
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
a
r
e

d
e

m
o
r
f
o
p
a
t
o
l
o
g
i
e

d
i
n

c
a
d
r
u
l


L
S
V
S
A

s
i

I
D
S
A
,

c
o
n
f
o
r
m

a
r
o
n
d

r
i
i

s
t
a
b
i
l
i
t
e

d
e

A
N
S
V
S
A
.

38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
3
7

1
1
.

C
o
n
f
i
r
m
a
r
e
a

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
u
l
u
i

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
a
t
e


l
a

L
N
R

-

E
S
T

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A
.

1
2
.

D
S
V
S
A

p
u
n

n

a
p
l
i
c
a
r
e

u
n

s
i
s
t
e
m

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a

d
a
t
e
l
o
r

p
r
i
n

c
a
r
e

s


s
e

a
s
i
g
u
r
e

c


n
u

s
u
n
t

o
m
i
s
e

d
e

l
a

p
r
e
l
e
v
a
r
e

a
n
i
m
a
l
e

c
u

v

r
s
t


e
l
i
g
i
b
i
l


p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e


s
a
u

c


s
u
n
t

e
x
a
m
i
n
a
t
e

a
n
i
m
a
l
e
l
e

c
u

v

r
s
t


n
e
e
l
i
g
i
b
i
l


p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
.

1
3
.

D
S
V
S
A

r
e
a
l
i
z
e
a
z


n
u
m
a
r
u
l

d
e

t
e
s
t
e

s
t
a
b
i
l
i
t

d
e

A
N
S
V
S
A

n

v
e
d
e
r
e
a

n
d
e
p
l
i
n
i
r
i
i

p
l
a
n
u
l

c
i
f
r
i
c

p
r
i
v
i
n
d

n
u
m

r
u
l

d
e

t
e
s
t
e

p
r
o
g
r
a
m
a
t
e

a

f
i

e
f
e
c
t
u
a
t
e

n

a
n
u
l

2
0
1
4

p
e
n
t
r
u

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

E
S
B
.

P
R
E
C
I
Z

R
I

E
X
E
C
U

I
E

1
.

M
e
d
i
c
i
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i


c
a
r
e

o
b
s
e
r
v


b
o
v
i
n
e

c
a
r
e

p
r
e
z
i
n
t


s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e

n
e
r
v
o
a
s
e

s
a
u

t
u
l
b
u
r

r
i

d
e

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
a
u

o
b
l
i
g
a

i
a

a
n
u
n

r
i
i


m
e
d
i
c
i
l
o
r

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

o
f
i
c
i
a
l
i

d
i
n

c
a
d
r
u
l

D
S
V
S
A
.

2
.

n

m
o
d

s
i
m
i
l
a
r
,

n
t
r
-
u
n

a
b
a
t
o
r

m
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

c
a
r
e

o
b
s
e
r
v
a

l
a

e
x
a
m
i
n
a
r
e
a

a
n
t
e
m
o
r
t
e
m


u
n

a
n
i
m
a
l

c
u

s
e
m
n
e

n
e
r
v
o
a
s
e

t
r
e
b
u
i
e

s


a
n
u
n

e

D
S
V
S
A

i

s


r
e

i
n


d
u
p


c
a
z
,


a
n
i
m
a
l
u
l

v
i
u

s
a
u

n

c
a
z
u
l

s
a
c
r
i
f
i
c
a
r
i
i

t
o
a
t
e

p

i
l
e

c
o
r
p
u
l
u
i

a
n
i
m
a
l
u
l
u
i

p


c
e

D
S
V
S
A

d
e
c
i
d
e


a
u
t
o
r
i
z
a
r
e
a

d
i
s
t
r
u
g
e
r
i
i

s
a
u

r
i
d
i
c
a
r
e
a

r
e
s
t
r
i
c

i
i
l
o
r
.

3
.

M
e
d
i
c
i
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

o
f
i
c
i
a
l
i

d
i
n

c
a
d
r
u
l

D
S
V
S
A

i
/
s
a
u

m
e
d
i
c
i
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c


p
r
e
l
e
v
e
a
z


c
a
p
u
l

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r


s
u
s
p
e
c
t
e

d
e

E
S
B

i

t
r
a
n
s
m
i
t

p
r
o
b
e
l
e

l
a

L
M
-
E
S
T

d
i
n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A


s
a
u

p
r
i
n

g
r
i
j
a


L
S
V
S
A

l
a

L
N
R
-
E
S
T

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A

n

v
e
d
e
r
e
a

e
f
e
c
t
u

r
i
i

t
e
s
t
e
l
o
r

s
p
e
c
i
f
i
c
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r
.

P
R
E
C
I
Z

R
I

E
X
E
C
U

I
E


1
.

M
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

i
/
s
a
u

d
u
p


c
a
z
,

m
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

p
r
e
l
e
v
e
a
z


p
r
o
b
e
l
e

d
e

l
a

b
o
v
i
n
e
l
e

d
i
n

g
r
u
p
e
l
e

i
n
t

.

2
.

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

d
e

c
r
e
i
e
r

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


c
u

t
r
u
s
e

d
e

u
n
i
c


f
o
l
o
s
i
n


c
u

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

C
a
p
i
t
o
l
u
l
u
i

I

d
i
n

N
o
r
m
a

s
a
n
i
t
a
r


v
e
t
e
r
i
n
a
r


a
p
r
o
b
a
t


p
r
i
n

O
r
d
i
n
u
l

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

2
5
/
2
0
0
8
,

n
u
m
a
i

d
e

m
e
d
i
c
i
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

i
n
s
t
r
u
i

i

d
e

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l

a
b
i
l
i
t
a
t

d
i
n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A
.

3
.

M
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

s
a
u

d
u
p


c
a
z
,

m
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
ca
r
e

o
b
l
i
g
a

i
a

c
o
m
p
l
e
t

r
i
i
,

v
e
r
i
f
i
c

r
i
i
,

s
e
m
n

r
i
i


i

p
a
r
a
f

r
i
i

f
o
r
m
u
l
a
r
u
l
u
i

t
i
p
i
z
a
t

T
a
b
e
l

n
o
t
a

d
e

n
s
o

i
r
e

a

p
r
o
b
e
l
o
r

,


s
t
a
b
i
l
i
t

d
e

L
N
R
-
E
S
T
,

c
a
r
e

n
s
o

t
e

p
r
o
b
e
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e

l
a

L
S
V
S
A

i
/
s
a
u

d
u
p


c
a
z
,

l
a

L
N
R
-
E
S
T

d
i
n

c
a
d
r
u
l


I
D
S
A

p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
,

a
s
t
f
e
l

n
c

t

d
a
t
e
l
e

n
s
c
r
i
s
e

s


c
o
r
e
s
p
u
n
d


r
e
a
l
i
t

i
i
,

i
a
r

v

r
s
t
a

a
n
i
m
a
l
u
l

s


c
o
r
e
s
p
u
n
d


c
u

d
a
t
e
l
e

n
s
c
r
i
s
e

n

p
a

a
p
o
r
t
u
l

a
n
i
m
a
l
u
l
u
i

i

c
u

c
e
l
e

d
i
n


B
N
D
.

4
.

M
e
d
i
c
u
l


v
e
t
e
r
i
n
a
r


d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

m
p
u
t
e
r
n
i
c
i
t

o
p
e
r
e
a
z

n

b
a
z
a

d
e

d
a
t
e

e
v
e
n
i
m
e
n
t
u
l

s
u
f
e
r
i
t

d
e

a
n
i
m
a
l

i

t
r
a
n
s
m
i
t
e

f
o
r
m
u
l
a
r
u
l

d
e

d
e
c
l
a
r
a
r
e

e
v
e
n
i
m
e
n
t
e

F
3

m
p
r
e
u
n


c
u

T
a
b
e
l

n
o
t


d
e

n
s
o

i
r
e

a

p
r
o
b
e
l
o
r

l
a

l
a
b
o
r
a
t
o
r
.

A
c

i
u
n
i
l
e

d
e

c
o
m
p
l
e
t
a
r
e
,

e
l
i
b
e
r
a
r
e

n
r
e
g
i
s
t
a
r
e

n

b
a
z
a

n
a

i
o
n
a
l


d
e

d
a
t
e

a

f
o
r
m
u
l
a
r
u
l
u
i

F
3

s
e

v
o
r

f
a
c
e

c
o
n
c
o
m
i
t
e
n
t

i

a
n
t
e
r
i
o
r

t
r
i
m
i
t
e
r
i
i

p
r
o
b
e
i

n

l
a
b
o
r
a
t
o
r
.

5
.

M
e
d
i
c
u
l


v
e
t
e
r
i
n
a
r

d
e

l
i
b
e
r


p
r
a
c
t
i
c

m
p
u
t
e
r
n
i
c
i
t

a
r
e

o
b
l
i
g
a

i
a

r
e
s
p
e
c
t

r
i
i

l
e
g
i
s
l
a

i
e
i

p
r
i
v
i
n
d

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

b
o
v
i
n
e
l
o
r
,

n
e
f
i
i
n
d
u
-
i

p
e
r
m
i
se
m
i
t
e
r
e
a

d
e

d
o
c
u
m
e
n
t
e

d
e

m
i

c
a
r
e

i

o
p
e
r
a
r
e
a

e
v
e
n
i
m
e
n
t
e
l
o
r

n

b
a
z
a

n
a

i
o
n
a
l


d
e

d
a
t
e

d
e
c

t

p
e
n
t
r
u

a
n
i
m
a
l
e

c
a
r
e

s
e

r
e
g

s
e
s
c

s
t
a

i
o
n
a
r
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i

a
f
l
a
t
e

p
e

r
a
z
a

n

c
a
r
e

a
r
e

c
o
m
p
e
t
e
n

e

s

i

d
e
s
f

o
a
r
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a
.

6
.

E
x
a
m
i
n
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


n
u
m
a
i

l
a

L
S
V
S
A

i
/

s
a
u

d
u
p


c
a
z
,

l
a

L
N
R
-
E
S
T

d
i
n

c
a
d
r
u
l


I
D
S
A
,

p
e

b
a
z
a

a
r
o
n
d

r
i
i

s
t
a
b
i
l
i
t
e

d
e

A
N
S
V
S
A
.

7
.

P
r
o
b
e
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e


d
e

l
a

b
o
v
i
n
e
l
e

s
u
p
u
s
e

t
e
s
t

r
i
i

p
e
n
t
r
u

E
S
B

v
o
r

i
n
t
r
a

n

l
u
c
r
u

n

l
a
b
o
r
a
t
o
r

n
u
m
a
i

d
a
c


s
u
n
t

n
d
e
p
l
i
n
i
t
e

u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

c
e
r
i
n

e
:

a
)

p
r
o
b
e
l
e

p
r
o
v
i
n

d
e

l
a

b
o
v
i
n
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

n

b
a
z
a

n
a

i
o
n
a
l


d
e

d
a
t
e
;

b
)

p
r
o
b
e
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e


d
i
n

e
x
p
l
o
t
a

i
i
l
e

n
o
n
-
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

d
e

a
n
i
m
a
l
e

s
u
n
t

t
r
a
n
s
m
i
s
e

l
a

l
a
b
o
r
a
t
o
r

m
p
r
e
u
n


c
u

T
a
b
e
l
u
l

n
o
t


d
e

n
s
o

i
r
e

a

p
r
o
b
e
l
o
r

l
a

l
a
b
o
r
a
t
o
r

i

f
o
r
m
u
l
a
r
u
l

d
e

d
e
c
l
a
r
a
r
e

e
v
e
n
i
m
e
n
t
e

F
3

p
r
i
n

c
a
r
e

s
e

a
t
e
s
t


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014 39
3
8

e
v
e
n
i
m
e
n
t
u
l

s
u
f
e
r
i
t

i

o
p
e
r
a
r
e
a


e
v
e
n
i
m
e
n
t
u
l
u
i

n

b
a
z
a

n
a

i
o
n
a
l


d
e

d
a
t
e
;


c
)

p
r
o
b
e
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e


d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

a
n
i
m
a
l
e

s
u
n
t

t
r
a
n
s
m
i
s
e

l
a

l
a
b
o
r
a
t
o
r

m
p
r
e
u
n


c
u

T
a
b
e
l
u
l

n
o
t


d
e

n
s
o

i
r
e

a

p
r
o
b
e
l
o
r

l
a

l
a
b
o
r
a
t
o
r

i

f
o
r
m
u
l
a
r
u
l

d
e

d
e
c
l
a
r
a
r
e

e
v
e
n
i
m
e
n
t
e

F
3
,

p
r
i
n
t
a
t

d
e

p
e

s
t
a

i
a

d
e

l
u
c
r
u

a

u
t
i
l
i
z
a
t
o
r
u
l
u
i
,

p
r
i
n

c
a
r
e

s
e

a
t
e
s
t


e
v
e
n
i
m
e
n
t
u
l

s
u
f
e
r
i
t

i

o
p
e
r
a
r
e
a


e
v
e
n
i
m
e
n
t
u
l
u
i

n

b
a
z
a

n
a

i
o
n
a
l


d
e

d
a
t
e
;


d
)

p
r
o
b
e
l
e

p
r
e
l
e
v
a
t
e


d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e
l
e

s
a
c
r
i
f
i
c
a
t
e

n

a
b
a
t
o
a
r
e

s
u
n
t

t
r
a
n
s
m
i
s
e

l
a

l
a
b
o
r
a
t
o
r

m
p
r
e
u
n


c
u


T
a
b
e
l
u
l

n
o
t


d
e

n
s
o

i
r
e

a

p
r
o
b
e
l
o
r

l
a

l
a
b
o
r
a
t
o
r

i

c
o
p
i
i
i

a
l
e

f
o
r
m
u
l
a
r
u
l
u
i
/
d
o
c
u
m
e
n
t
u
l
u
i

d
e

m
i

c
a
r
e

i

d
e

f
o
r
m
u
l
a
r
u
l

d
e

c
o
n
s
e
m
n
a
r
e

F
6
,

p
r
i
n
t
a
t

d
e

p
e

s
t
a

i
a

d
e

l
u
c
r
u

a

u
t
i
l
i
z
a
t
o
r
u
l
u
i
,

p
r
i
n

c
a
r
e

s
e

a
t
e
s
t


e
v
e
n
i
m
e
n
t
u
l

s
u
f
e
r
i
t

i

o
p
e
r
a
r
e
a


e
v
e
n
i
m
e
n
t
u
l
u
i

n

b
a
z
a

n
a

i
o
n
a
l


d
e

d
a
t
e
.

8
.

M
e
d
i
c
u
l

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

z
o
n
a
l

m
p
r
e
u
n


c
u

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
n

i

d
i
n

c
a
d
r
u
l

D
S
V
S
A

n
t
o
c
m
e
s
c

a
n
c
h
e
t
a

e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c

.

9
.

P
e
r
s
o
n
a
l
u
l


d
e

l
a

r
e
c
e
p

i
a

p
r
o
b
e
l
o
r

d
i
n

c
a
d
r
u
l

L
S
V
S
A

i

I
D
S
A

a
u

o
b
l
i
g
a

i
a

v
e
r
i
f
i
c

r
i
i

n
d
e
p
l
i
n
i
r
i
i

c
e
r
i
n

e
l
o
r

s
t
a
b
i
l
i
t
e

l
a

p
c
t
.

7

i

c
o
n
c
o
r
d
a
n

e
i

d
a
t
e
l
o
r

n
s
c
r
i
s
e

p
e

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

p
r
e
c
i
z
a
t
e

l
a

p
c
t
.

7
,

n
a
i
n
t
e

d
e

a

p
e
r
m
i
t
e

i
n
t
r
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

n

l
u
c
r
u
.

P
r
o
b
e
l
e

n
u

v
o
r

i
n
t
r
a

n

l
u
c
r
u

p

n
d

n
u

s
u
n
t

n
d
e
p
l
i
n
i
t
e

t
o
a
t
e

c
e
r
i
n

e
l
o
r

p
c
t
.

7
.

B
.

I
N
S
P
E
C

I
A

A
N
I
M
A
L
E
L
O
R

A
B
A
T
O
R
I
Z
A
T
E

I
.

A
N
I
M
A
L
E

V
I
I


I
I
.

C
A
R
N
E

i

O
R
G
A
N
E

1
.

s
e

e
x
a
m
i
n
e
a
z


a
n
t
e
-

i

p
o
s
t
-
m
o
r
t
e
m
.

2
.

s
e

p
r
e
l
e
z
e
a
z


p
r
o
b
e


d
e

l
a

b
o
v
i
n
e
l
e

e
l
i
g
i
b
i
l
e

c
a

v

r
s
t


p
e
n
t
r
u

t
e
s
t
a
r
e
;

3
.

p

n

m
o
m
e
n
t
u
l

n

c
a
r
e

p
r
i
n

e
x
a
m
e
n
u
l

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r

s
e

v
a

s
t
a
b
i
l
i

u
n

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

n
e
g
a
t
i
v
,

n
i
c
i
o

p
a
r
t
e

d
i
n

c
o
r
p
u
l

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

c
a
r
e

a
u

f

c
u
t

o
b
i
e
c
t
u
l


s
a
c
r
i
f
i
c

r
i
i

i

i
n
v
e
s
t
i
g
a

i
e
i

p
e
n
t
r
u

E
S
B

n
u

s
e

v
a


u
t
i
l
i
z
a

p
e
n
t
r
u

c
o
n
s
u
m

i

n
i
c
i

l
a

f
a
b
r
i
c
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e
,

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

c
o
s
m
e
t
i
c
e

i

a

m
e
d
i
c
a
m
e
n
t
e
l
o
r
;

1
.

E
x
a
m
i
n
a
r
e
a

c
a
r
c
a
s
e
l
o
r

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

u
n
i
t

i

d
e

t

i
e
r
e

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e
/
a
p
r
o
b
a
t
e

s
a
n
i
t
a
r
-
v
e
t
e
r
i
n
a
r
,

d
e

c

t
r
e

m
e
d
i
c
i

v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

o
f
i
c
i
a
l
i
.

2
.

M
e
d
i
c
i
i


v
e
t
e
r
i
n
a
r
i

c
a
r
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z
a

c
o
n
t
r
o
l
u
l

o
f
i
c
i
a
l

l
a

n
i
v
e
l
u
l


a
b
a
t
o
a
r
e
l
o
r

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e

p
e
n
t
r
u

s
a
c
r
i
f
i
c
a
r
e
a

b
o
v
i
n
e
l
o
r
,

v
o
r


v
e
r
i
f
i
c
a

d
a
c


o
p
e
r
a
t
o
r
i
i

d
e

i
n
d
u
s
t
r
i
e

a
l
i
m
e
n
t
a
r


a
u

s
t
a
b
i
l
i
t

i
n

c
a
d
r
u
l


p
r
o
g
r
a
m
e
l
o
r

d
e

a
u
t
o
c
o
n
t
r
o
l

o

f
r
e
c
v
e
n
t
a

d
e

r
e
c
o
l
t
a
r
e

a

p
r
o
b
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u


d
e
p
i
s
t
a
r
e
a

c
o
n
t
a
m
i
n

r
i
i

c

r
n
i
i

c
a
p
u
l
u
i

c
u

e
s
u
t

n
e
r
v
o
s

s
i

r
e
s
p
e
c
t
a

a
c
e
s
t
e

p
r
o
g
r
a
m
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

o
p
e
r
a
t
o
r
i
i

r
e
c
o
l
t
e
a
z
a

p
r
o
b
e

p
e

c
a
r
e

l
e

t
r
i
m
i
t

c
a
t
r
e

l
a
b
o
r
a
t
o
a
r
e

i
n

v
e
d
e
r
e
a

e
f
e
c
t
u
a
r
i
i

a
n
a
l
i
z
e
l
o
r

P
R
E
C
I
Z

R
I

E
X
E
C
U

I
E

P
R
E
C
I
Z

R
I

E
X
E
C
U

I
E

1
.

M
e
d
i
c

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

d
i
n

c
a
d
r
u
l

D
S
V
S
A
.

2
.

C
o
n
f
i
r
m
a
r
e
a

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
u
l
u
i

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z

n

e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
a
t
e

l
a

L
N
R

-

E
S
T

d
i
n

I
D
S
A

1
.

M
e
d
i
c

v
e
t
e
r
i
n
a
r

o
f
i
c
i
a
l

d
i
n

c
a
d
r
u
l

D
S
V
S
A
.

2
.

E
x
a
m
i
n
a
r
e

l
a

L
S
V
S
A

i
/
s
a
u
,

d
u
p


c
a
z
,

l
a

L
N
R
-
E
S
T

d
i
n

c
a
d
r
u
l

I
D
S
A
.

C
.

N
o
t
i
f
i
c
a
r
e
a

n

c
a
z
u
l

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i

i
/
s
a
u

c
o
n
f
i
r
m

r
i
i

b
o
l
i
i

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

O
r
d
i
n
u
l
u
i

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

7
9
/
2
0
0
8
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.

A
n
i
m
a
l
e
l
e

v
i
i

s
e

i
z
o
l
e
a
z

i

e
x
p
l
o
a
t
a

i
a

s
e

p
u
n
e

s
u
b

r
e
s
t
i
c

i
e

p
r
i
v
i
n
d

m
i

c
a
r
e
a

i

d
i
n
s
p
r
e

e
x
p
l
o
a
t
a

i
e

p


l
a

a
f
l
a
r
e
a

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
u
l
u
i

r
e
a
l
i
z
a
t


d
e

c

t
r
e

L
N
R
-
E
S
T
.

C
a
r
n
e
a
,

o
r
g
a
n
e
l
e

i

s
u
b
p
r
o
d
u
s
e
l
e

s
e

c
o
n
f
i
s
c


a
p
l
i
c

n
d
u
-
s
e

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e

i

a
l
e

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.
1
0
6
9
/
2
0
0
9
.

S
e

a
p
l
i
c

s
u
r
i
l
e

d
e

e
r
a
d
i
c
a
r
e

a

b
o
l
i
i

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.

40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 150 bis/28.II.2014
3
9

5
.
2
.


P
r
o
g
r
a
m
u
l

p
e
n
t
r
u

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a
,

c
o
n
t
r
o
l
u
l

i

e
r
a
d
i
c
a
r
e
a

e
n
c
e
f
a
l
o
p
a
t
i
i
l
o
r

s
p
o
n
g
i
f
o
r
m
e

t
r
a
n
s
m
i
s
i
b
i
l
e

(
E
S
T
)

l
a

r
u
m
e
g

t
o
a
r
e
l
e

m
i
c
i

(
s
c
r
a
p
i
a

l
a

o
v
i
n
e

s
i

c
a
p
r
i
n
e
)

p
e
n
t
r
u

a
n
u
l

2
0
1
4

O
b
i
e
c
t
i
v
:

C
a
l
i
f
i
c
a
r
e
a

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
o
r

d
e

o
v
i
n
e

i
/
s
a
u

c
a
p
r
i
n
e

c
u

r
i
s
c

n
e
g
l
i
j
a
b
i
l

s
a
u

c
o
n
t
r
o
l
a
t

s
u
b

r
a
p
o
r
t
u
l

s
c
r
a
p
i
e
i

p
r
i
n

n
d
e
p
l
i
n
i
r
e
a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e


A
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

n
o
n
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
,

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

c
r
e

t
e
r
e

a


r
u
m
e
g

t
o
a
r
e
l
e

m
i
c
i
,


i
n
c
l
u
s
i
v

n

e
x
p
l
o
a
t
a

i
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

d
e

t
i
p

A

I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

p
a
s
i
v


I
I
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

a
c
t
i
v


C
O
N
D
U
I
T
A

D
E

E
X
E
C
U

I
E

1
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

i
/
s
a
u

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
;

2
.

R
a
p
o
r
t

d
e

n
o
t
i
f
i
c
a
r
e

a

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i
/
c
o
n
f
i
r
m

r
i
i

t
r
a
n
s
m
i
s

A
N
S
V
S
A

d
e

c

t
r
e

D
S
V
S
A
,

c
o
f
o
r
m

O
r
d
i
n
u
l
u
i

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

7
9
/
2
0
0
8
,

c
u

m
o
d
i
f
i
c

r
i
l
e

i

c
o
m
p
l
e
t

r
i
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
;

3
.

O
b
s
e
r
v
a

i
e

c
l
i
n
i
c

n

c
a
z

d
e

s
u
s
p
i
c
i
u
n
e

s
a
u

d
e

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

a

b
o
l
i
i
;

4
.

M

s
u
r
i

n

c
a
z

d
e

s
u
s
p
i
c
i
u
n
e
/
c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.

C
O
N
D
U
I
T
A

D
E

E
X
E
C
U

I
E

1
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

i
/
s
a
u

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
;

2
.

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e

p
r
i
n

e
x
a
m
e
n
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r
;

3
.

R
a
p
o
r
t
a
r
e

l
u
n
a
r

,

i
n
c
l
u
z

n
d

n
u
m

r
u
l

t
e
s
t
e
l
o
r

r
a
p
i
d
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

l
a

o
v
i
n
e
l
e

i

c
a
p
r
i
n
e
l
e

d
i
n

g
r
u
p
e
l
e

i
n
t

,

t
i
p
u
l

t
e
s
t
u
l
u
i

r
a
p
i
d

s
i


r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

t
e
s
t
e
l
o
r
,

t
r
a
n
s
m
i
s
e

d
e

c

t
r
e

D
S
V
S
A
.

4
.

R
a
p
o
r
t
a
r
e

l
u
n
a
r


a


a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

s
u
s
p
e
c
t
e

i

a

c
a
z
u
r
i
l
o
r

p
o
z
i
t
i
v
e

d
e

c

t
r
e

L
N
R
-
E
S
T
.

5
.

G
e
n
o
t
i
p
a
r
e
a

o
v
i
n
e
l
o
r

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

P
a
r
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

E
u
r
o
p
e
a
n

i

a
l

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
/
C
E
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
,

i

a
l
e

O
r
d
i
n
u
l
u
i

p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
u
i

A
N
S
V
S
A

n
r
.

1
3
3
/
2
0
0
5

p
r
i
v
i
n
d

a
p
r
o
b
a
r
e
a

N
o
r
m
e
i

s
a
n
i
t
a
r
e

v
e
t
e
r
i
n
a
r
e

c
a
r
e

s
t
a
b
i
l
e

t
e

c
e
r
i
n

e
l
e

m
i
n
i
m
e

p
e
n
t
r
u

s
t
u
d
i
u
l

g
e
n
o
t
i
p
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
t
e
i
n
e

p
r
i
o
n
i
c
e

l
a

r
a
s
e
l
e

d
e

o
v
i
n
e
.

6
.

E
f
e
c
t
u
a
r
e
a

t
e
s
t
e
l
o
r

m
o
l
e
c
u
l
a
r
e

d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
i
i

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.

P
R
E
C
I
Z

R
I

T
E
H
N
I
C
E

1
.

A
n
i
m
a
l
e

s
u
s
p
e
c
t
e

d
e

a

f
i

i
n
f
e
c
t
a
t
e

c
u

s
c
r
a
p
i
e

r
e
p
r
e
z
i
n
t


a
n
i
m
a
l
e

v
i
i
,

s
a
c
r
i
f
i
c
a
t
e

s
a
u

m
o
a
r
t
e

c
a
r
e

p
r
e
z
i
n
t


s
a
u

a
u

p
r
e
z
e
n
t
a
t

t
u
l
b
u
r

r
i

n
e
u
r
o
l
o
g
i
c
e

s
a
u

d
e

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t

s
a
u

o

d
e
t
e
r
i
o
r
a
r
e

p
r
o
g
r
e
s
i
v


a

s
t

r
i
i

g
e
n
e
r
a
l
e

a
s
o
c
i
a
t


c
u

o

d
e
g
r
a
d
a
r
e

a

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

n
e
r
v
o
s

c
e
n
t
r
a
l
;

2
.

n

a
f
a
r
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

s
u
s
p
e
c
t
e

p
r
e
v
a
z
u
t
e

l
a

p
u
n
c
t
u
l

1
,

o
v
i
n
e
l
e
/
c
a
p
r
i
n
e
l
e

c
a
r
e

a
u

p
r
e
z
e
n
t
a
t

u
n

r
e
z
u
l
t
a
t

p
o
z
i
t
i
v

l
a

a
n
a
l
i
z
a

r
a
p
i
d


p
e
n
t
r
u

s
c
r
a
p
i
e


s
u
n
t

a
n
i
m
a
l
e

s
u
s
p
e
c
t
e

d
e

a

f
i

i
n
f
e
c
t
a
t
e

c
u

s
c
r
a
p
i
e
,

c
h
i
a
r

d
a
c


n
u

a
u

p
r
e
z
e
n
t
a
t

s
e
m
n
e

c
l
i
n
i
c
e
;

3
.

P
e
n
t
r
u

c
a
z
u
r
i
l
e

d
e

s
u
s
p
i
c
i
u
n
e

p
r
e
v

z
u
t
e

l
a

p
u
n
c
t
e
l
e

1

i

2

s
e

n
t
o
c
m
e

t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

u
n

r
a
p
o
r
t

d
e

n
o
t
i
f
i
c
a
r
e

a

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i

d
e

s
c
r
a
p
i
e
,

p
r
e
c
u
m

i

f
i

a

d
e

o
b
s
e
r
v
a

i
e

c
l
i
n
i
c


p
e
n
t
r
u

E
S
T

c
o
m
p
l
e
t
a
t


p
e
n
t
r
u

s
i
t
u
a

i
i
l
e

p
r
e
v

z
u
t
e

l
a

p
u
n
c
t
u
l

1

a
t
u
n
c
i

c

n
d

a
n
i
m
a
l
e
l
e

a
u

f
o
s
t

p
u
s
e


s
u
b

o
b
s
e
r
v
a

i
e

c
l
i
n
i
c

;

r
a
p
o
r
t
u
l

d
e

n
o
t
i
f
i
c
a
r
e

a

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i

d
e

s
c
r
a
p
i
e

s
e

t
r
a
n
s
m
i
t
e

i
m
e
d
i
a
t

d
e

c

t
r
e

D
S
V
S
A

p
e

f
a
x

l
a

A
N
S
V
S
A
;

f
i

a

d
e

o
b
s
e
r
v
a

i
e

c
l
i
n
i
c


s
e

t
r
i
m
i
t
e

u
l
t
e
r
i
o
r
,

o
d
a
t


c
u

r
a
p
o
r
t
u
l

d
e

i
n
f
i
r
m
a
r
e
/

c
o
n
f
i
r
m
a
r
e

a

s
u
s
p
i
c
i
u
n
i
i

l
a

A
N
S
V
S
A
;


P
R
E
C
I
Z

R
I

T
E
H
N
I
C
E

1
.

S
e

p
r
e
l
e
v
e
a
z


p
r
o
b
e

d
e

c
r
e
i
e
r


d
e

l
a

t
o
a
t
e

o
v
i
n
e
l
e

i

c
a
p
r
i
n
e
l
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

n

b
a
z
a

n
a

i
o
n
a
l


d
e

d
a
t
e

d
i
n


u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

g
r
u
p
e

i
n
t


s
u
p
u
s
e

t
e
s
t

r
i
i

p
e
n
t
r
u

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
r
e
a

E
S
T
:


a
)

o
v
i
n
e
/
c
a
p
r
i
n
e

s
a
c
r
i
f
i
c
a
t
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
s
u
m

u
m
a
n

n

v

r
s
t


d
e

p
e
s
t
e

1
8

l
u
n
i
;

b
)

o
v
i
n
e
/
c
a
p
r
i
n
e

c
a
r
e

n
u

s
u
n
t

s
a
c
r
i
f
i
c
a
t
e

n

v
e
d
e
r
e
a

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i

u
m
a
n

n

v

r
s
t


d
e

p
e
s
t
e

1
8

l
u
n
i
;

c
)

o
v
i
n
e
/
c
a
p
r
i
n
e

u
c
i
s
e

n

c
a
d
r
u
l

m

s
u
r
i
l
o
r

d
e

e
r
a
d
i
c
a
r
e

a

b
o
l
i
i

n

v

r
s
t


d
e

p
e
s
t
e

1
8

l
u
n
i
,

c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

c
a
p
i
t
o
l
u
l
u
i

A
,

p
a
r
t
e
a

I
I
,

p
c
t
.

2
,

3

i

5

d
i
n

a
n
e
x
a

I
I
I

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
.2
.

P
r
e
l
e
v
a
r
e
a

p
r
o
b
e
l
o
r

d
e

c
r
e
i
e
r

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z


c
o
n
f
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

C
a
p
i
t
o
l
u
l
u
i

C
,

p
u
n
c
t
u
l

1

d
i
n

a
n
e
x
a

X

l
a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

(
C
E
)

n
r
.

9
9
9
/
2
0
0
1
,

c
u

a
m
e
n
d
a
m
e
n
t
e
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e
,

c
u

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

m

s
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
e
v
e
n
i
r
e

a

t
r
a
n
s
m
i
t
e
r
i
i

b
o
l
i
l
o
r

d
e

l
a

a
n
i
m
a
l
e

l
a

o
m
:

i
.

n

s
p
a

i
i

s
p
e
c
i
a
l

a
m
e
n
a
j
a
t
e

n

a
b
a
t
o
a
r
e