Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

- B I B L I O T E C A - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică

BIBLIOGRAFIE TITLURI CĂRŢI

Domeniul: Contabilitate Vedete de subiect: contabilitate ; microeconomie ; macroeconomie ; bilanţ contabil ; audit ; audit financiar ; expertiză contabilă ; conturi ; informatică economică ; contabilitate de gestiune Nr. titluri: 463 Nr. volume: 3263 Mențiune: lista a fost generată din bazele de date ale bibliotecii, numărul de titluri și volume nu sunt exhaustive pe domeniul respectiv, reprezintă doar o parte din totalul titlurilor existente în colecții, cuprinde în principal înregistrările din perioada 1999 – 2013.

 • 1. Academia de Studii Economice din Republica Moldova. Drept, economie şi informatică. Academia

de Studii Economice din Moldova, Facultatea de Ştiinte Economice şi Administrative din Galaţi. Chişinău : Academia de Studii Economice din Moldova, 2000-. [vol.] ; 20 cm. Bibliogr. la finele art. ISBN 9975- 75-071-0. II 34566.

 • 2. ACHIM, Monica Violeta. Leasing - o afacere de succes! [concept, derulare, contabilitate, eficienţă].

Monica Violeta Achim. Bucureşti : Editura Economică, 2005. 544 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN

973-590-994-4. III 18804 ; 339.1/A16.

 • 3. Administraţie publică : gestiunea resurselor şi audit. coord. Florentina Moisescu. Chişinău : Valinex,

 • 2004. 630 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 9975-9800-1-5. III 17233 ; 336.1/A22.

  • 4. AFANASE, Constantin. Audit intern. Constantin Afanase. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din

Galaţi, 2007. 146 p. ; 30 cm. Bibliogr. IV 7893 ; 657.4/A25.

5. AFANASE, Constantin. Management organizaţional financiar-contabil şi al resurselor umane.

Constantin Afanase; Doiniţa Ariton; Georgeta Dragomir. Craiova : Editura Aius, 2005.

 • 6. AGLIETTA, Michel. Macroeconomie financiară : 1. Finanţe, creştere şi cicluri. 2. Crizele financiare

şi reglarea monetară. Michel Aglietta ; pref. de prof. dr. Paul Bran ; consult. şt. pentru ed. în lb. română prof. univ. Maria Dimitriu ; trad. de Ioana Ilie. Bucureşti : CNI Coresi, 2001. 240 p. : sch., tab., diagr. ; 20 cm. (Repere). Bibliogr. ISBN 973-570-169-3. II 36748 ; 336.7/A27.

 • 7. ÁGNES, Nagy. Auditul intern în sistemul instituţiilor de credit din România. Nagy Ágnes. [Cluj-

Napoca] : Presa Universitară Clujeană, 2005. 163 p. : sch., tab. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-610-391-9.

III 18908 ; 657.6/A27.

 • 8. ALBU, Nadia. Instrumente de management al performanţei. Nadia Albu, Cătălin Albu. Bucureşti :

Editura Economică, 2003-. [vol.] ; 24 cm. (Biblioteca de contabilitate ; 30). ISBN 973-590-895-6. III

17016.

 • 9. ALFONSI, Gérard. Pratique de gestion et d'analyse financières. Gérard Alfonsi, Paul Grandjean. 3-

ème édition revue et augmentée: Paris : Les Éditions d'Organisation, 1984. 848 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 2-7081-0560-4. III 17815 ; 657.4/A41.

 • 10. Allemagne : juridique, fiscal, social, comptable. 5-ème éd: Paris : Éditions Francis Lefebvre, 1996.

562 p. ; 24 cm. (Dossiers Internationaux). Index p. 543-562. ISBN 2-85115-327-7. III 17969 ; 347.7/A42.

 • 11. Analiza economico-financiară : [curs]. prof. univ. dr. Dumitru Mărgulescu, prof. univ. dr. Gheorghe

Vâlceanu, lect. univ. drd. Irina Daniela Cişmaru, lect. univ. drd. Claudia Şerban. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 1999. 442 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-582-166-7. II 34488 ;

657.6/A48.

12. ANDRONIC, Bogdan-Constantin. Performanţa firmei : abordare transdisciplinară în analiza microeconomică. Bogdan-Constantin Andronic ; prefaţa de academician Radu Miron. Iaşi : Polirom,

 • 2000. 260 p. : fig., diagr. ; 23 cm. (Collegium. Ştiinţe economice). Bibliogr. p. 252-260. ISBN 973-683-

1

522-7. III 15434 ; 658.1/A55.

 • 13. ANGHEL, Oana. Contabilitate de gestiune : note de curs. Oana Anghel. Galaţi : Editura Fundaţiei

Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2005. 127 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr., teste grilă. III 18657 ;

657.4/A58.

 • 14. ANGHEL, Oana. Contabilitate de gestiune : note de curs. Oana Anghel. Galaţi : Editura Fundaţiei

Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006. 146 p. : tab. ; 28 cm. (Cartea de economie). Bibliogr. ISBN 973-627-295-8. IV 7439 ; 657.4/A58.

 • 15. ARITON, Doiniţa. Finanţele întreprinderii. Doiniţa Ariton. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare

"Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006. 211 p. : tab., sch. ; 29 cm. (Cartea de economie). Bibliogr. ISBN 973-

627-297-4. IV 7436 ; 658.1/A78.

 • 16. ARITON, Doiniţa. Finanţele întreprinderii. Doiniţa Ariton. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare

"Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007. 95 p. ; 29 cm. Note de subsol. IV 7767 ; 658.1/A78.

 • 17. ARITON, Doiniţa. Gestiunea financiară a întreprinderii. Doiniţa Ariton. Galaţi : Pax Aura Mundi,

1997. 263 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr. p. 261-262. ISBN 973-95611-4-4. II 33424 ; 658.1/A78.

 • 18. ARITON, Doiniţa. Tehnici contabile de consulting. Doiniţa Ariton, Gheorghe Negoescu. Galaţi :

Algorithm +, 1998. 215 p. : tab. ; 22 cm. Bibliogr. p. 213-215. ISBN 978-97251-5-5. III 14652 ; 657.6/A78 d1.

 • 19. Armonizarea contabilităţii cu Uniunea Europeană. ed. a 2-a, rev. şi adăug: Bucureşti : Meteor Press,

[s.a.]. 384 p. ; 20 cm. Anexă. ISBN 973-8339-58-8. II 35898 ; 657/A80.

 • 20. Aspecte legale şi fiscale. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Bucureşti : [s.n.], 1997. 57 p.

; 20 cm. Bibliogr. p. 50-51. ISBN 973-98379-0-5. II 33712 ; II 33712.

 • 21. Audit financiar. Marin Menu, Constantin Afanase, Iuliana Panaitescu, Dan Vilaia. Chisinau : Editura

Tehnica-Info, 2009. 308 p. ;. ISBN 978-9975-63-182-2. III 20371 ; 657.6/A92.

 • 22. Audit financiar 2000. Standarde : codul privind conduita etică şi profesională. Bucureşti : Editura

Economică, 2000. 544 p. ; 23 cm. ISBN 973-590-373-3. III 16439 ; 657.6/A92.

 • 23. Audit financiar. dr. Dan Vilaia, drd. Marin Menu, drd. Niculina Marcu, dr. Iuliana Panaitescu,

Galation Covariu ; coord. Ion Mihăilescu. Piteşti : Independenţa Economică, 2007. 240 p. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-7732-57-6. III 21543 ; 657.6/A92.

 • 24. Audit intern. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Bucureşti : [s.n.], 1997. 25 p. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 25. ISBN 973-98379-1-3. II 33711 ; II 33711.

 • 25. BADEA, Dumitru G. Asigurările de persoane şi reflectarea lor în contabilitate. Dumitru G. Badea,

Luminiţa Ionescu. Bucureşti : Editura Economică, 2001. 280 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-419-5.

 • III 16449 ; 368.9/B14.

  • 26. BALDWIN, Richard. Economia integrării europene. Richard Baldwin, Charles Wyplosz ; trad. :

prof. univ. dr. Emil Dinga, prof. univ. dr. Marin Dinu, conf. univ. dr. Cornel Ionescu. Bucureşti : Editura Economică, 2006. 462 p. : diagr. ; 25 cm. Titlul original în lb. eng. : The Economics of European Integration. ISBN 973-709-188-4. III 19079 ; 339.9/B20.

 • 27. BALLADA, Salvador. Outils et mécanismes de gestion financière. Salvador Ballada, Jean-Claude

Coille. Paris : Maxima, 1992. 490 p. : sch., tab., diagr. ; 25 cm. Index p. 481-487. ISBN 2-84001-012-7.

 • III 13841 ; III 13841.

  • 28. BANC, Panfil. Contabilitate generală. conf.univ.dr. Panfil Banc, asist.univ.drd. Marius Banc. a 2-a,

rev. şi adăug: Alba Iulia : Editura Universităţii din Alba Iulia, 2006. 126 p.; 20 cm. (Didactica). III 19287 ;

657/B11.

 • 29. Bazele contabilităţii. prof. univ. dr. Călin Oprea, prof. univ. dr. Ilie Văduva, prof. univ. dr. Mihai

Ristea, prof. univ. Horia Neamţu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1999. 251 p. : tab., sch. ; 23 cm. Bibliogr. p. 249. ISBN 973-30-9541-9. III 15052 ; III 15052.

 • 30. BĂCESCU-CĂRBUNARU, Angelica. Macroeconomie aplicată : teste şi probleme rezolvate.

Angelica Băcescu-Cărbunaru, Marius Băcescu. Bucureşti : ALL, 1996. 502 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN

973-571-057-9. III 13684 ; 330.1-M/B12 d1.

 • 31. BĂDUŢ, Mircea. Informatica pentru manageri. Mircea Băduţ. Bucureşti : Teora, ©999. 245 p. : fig.,

tab. ; 23,5 cm. (Calculatoare personale ; 327). Anexe. ISBN 973-601-772-9. III 18515 ; 658.5/B16.

 • 32. BĂRBUŢĂ-MIŞU, Nicoleta. Finanţarea şi performanţa întreprinderii. Nicoleta Bărbuţă-Mişu.

2

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009. 265 p.; 24 cm. ISBN 973-30-2670-9. III 21080 ;

658.1/D11.

 • 33. BĂRBUŢĂ-MIŞU, Nicoleta. Finanţele întrepriderii. Nicoleta Bărbuţă-Mişu. Bucureşti : Editura

Didactică şi Pedagogică, 2009. 301 p.; 25 cm. ISBN 978-973-30-2669-3. III 21079 ; 658.1/B11.

 • 34. BELZUNEIGUI ORMAZABAL, Bernardo. Macroeconomía. Bernardo Belzunegui Ormazabal,

Julian Cabreiro de Miguel, Rafael Padilla Gimeno. Madrid ; Buenos Aires ; Caracas : McGraw-Hill,

1992. XI, 361 p. : sch., diagr., tab. ; 24 cm. ISBN 84-7615-929-3. III 13881 ; III 13881.

 • 35. BÉNARD, Christian. Le Cahier des charges d'une application informatique : l'expression des

besoins de l'utilisateur. Christian Bénard. Paris : Les Éditions d'Organisation, 1990. 191 p. ; 24 cm.

(Hommes et Techniques). Bibliogr. ISBN 2-7081-1145-0. III 17826 ; 330.4/B44.

 • 36. BERNARD-FANOUILLET, Éliane. Informatique pour la comptabilité et la gestion. Éliane Bernard-

Fanouillet, Faouzi Boufares. Paris : ESKA, [1995]. 525 p. ; 24 cm. (Gestion). ISBN 2-86911-292-0. III

17858 ; 657.4/B49.

 • 37. BODEA, Gabriela. Microeconomia : principiile şi mecanismele jocului. Gabriela Bodea. Cluj-

Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2002. 498 p. ; 21 cm. (Bibliotheca Oeconomica ; VI). Bibliogr.

ISBN 973-610-056-1. II 36583 ; 330.1-m/B61.

 • 38. BOGDAN, Andronic. Complexitatea cunoştinţelor despre good will. prof. univ. dr. Andronic

Bogdan, prof. univ. dr. Petre Jica. Iaşi : Tipo Moldova, 2009. 134 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 133-134. ISBN

978-973-8900-95-0. II 39261 ; 657.4/B64.

 • 39. BOJIAN, Octavian. Bazele contabilităţii. prof. univ. dr. Octavian Bojian. Bucureşti : Eficient, 1997.

 • 376 p. : tab., sch. ; 20 cm. Bibliogr. p. 375-376. ISBN 973-97581-7-7. II 33286 ; 657.1/B65.

  • 40. BOJIAN, Octavian. Contabilitate de gestiune : caiet de lucrări practice. prof. univ.dr. Octavian

Bojian, asist. univ. drd. Daniela Artemisa Calu, asist. univ. drd. Aurelia Ştefănescu. Bucureşti : Editura

ASE, 2001. 72 p. ; 29 cm. Bibliogr. IV 6905 ; 657.4(076.5)/B65.

 • 41. BOJIAN, Octavian. Contabilitatea întreprinderilor : contabilitate financiară, contabilitate de

gestiune : teorie, aplicaţii şi actualizări. Octavian Bojian. Bucureşti : Editura Economică, 1999. 336 p. ;

24 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-208-7. III 16441 ; 657.4/B65.

 • 42. BOSTAN, Florina. Culegere de teste şi probleme de contabilitate. Florina Bostan, Carmen Creţu ;

coord. Florentina Moisescu. [Brăila] : Evrika, [2001]. 142 p. ; 20 cm. Lucrarea a fost prezentată şi avizată

la Catedra de Contabilitate şi Informatică economică a facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. ISBN 973-9099-62-7. II 34914 ; 657/B71.

 • 43. BOSTAN, Ionel. Investigaţii financiare : control extern - inspecţie fiscală - expertiză contabilă.

Ionel Bostan. Iaşi : Tipo Moldova, 2007. 356 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 355-356. ISBN 978-973-8900-75-2.

III 20792 ; 336.1/B71.

 • 44. BOSTAN, Ionel. Proceduri privind auditul public financiar şi al performanţei. Ionel Bostan. Iaşi :

Tipo Moldova, 2010. 342 p. : tab. ; 24 cm. Anexe p. 319-340. ISBN 978-973-168-214-3. III 20838 ;

336.1/B71.

 • 45. BOŞTINARU, Adrian. Diagnostic financiar : instrumente de analiză financiară. Prof. univ. dr. Petre

Brezeanu, coordonator, Andrei Boştinaru, Bogdan Prăjişteanu. Bucureşti : Editura Economică, 2003. 528

p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-694-5. III 17197 ; 657.4/B71.

 • 46. BOTEA, Elena Mihaela. Contabilitate bugetară. Elena Mihaela Botea, Camelia Dascălu. Bucureşti :

Lucman159 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-8372-51-8. II 35141 ; 657.15/B72.

 • 47. BOULESCU, Mircea. Auditul financiar : repere normative naţionale. Mircea Boulescu. Bucureşti :

Editura Economică, 2003. 288 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-775-5. III 17185 ; 657.6/B74.

48. BOULESCU, Mircea. Auditul financiar, reorganizarea judiciară şi lichidarea societaţilor comerciale. Mircea Boulescu, Corneliu Bârnea. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2001.

 • 268 p. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-582-442-6. III 16454 ; 657.6/B74.

  • 49. BOULESCU, Mircea. Control financiar şi expertiză contabilă. Mircea Boulescu, Marcel Ghiţă.

Craiova : Mondo-EC, 1992. 187 p. : tab. ; 23 cm. Bibliogr. p. 186-187. ISBN 973-95113-7-6. III 12196 ; III 12196.

 • 50. BOULESCU, Mircea. Control financiar. Mircea Boulescu, Marcel Ghiţă. Bucureşti : Eficient, 1997.

 • 392 p. : tab., sch. ; 20 cm. ISBN 973-98120-2-3. II 33327 ; 657.6/B74.

3

 • 51. BOULESCU, Mircea. Expertiza contabilă. Mircea Boulescu, Marcel Ghiţă. Bucureşti : Editura

Didactică şi Pedagogică, 2001. 264 p.; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-30-2820-7. III 16245 ; 657.6/B74 e.

 • 52. BOULESCU, Mircea. Fundamentele auditului. drd. Valerică Mareş. Bucureşti : Editura Didactică şi

Pedagogică, 2001. 234 p.; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-30-2041-9. III 16243 ; 657.6/B74.

 • 53. BREZEANU, Petre. Gestiunea financiară a întreprinderii : elemente inspirate din teoria şi practica

financiară a Uniunii Europene : analiză şi diagnostic financiar, planificare şi gestiune financiară, decizii

de investiţii şi de finanţare, finanţe pe piaţă. Petre Brezeanu. Bucureşti : Cavallioti, 2002. 247 p. ; 29 cm. Bibliogr. ISBN 973-9463-45-2. IV 7127 ; 658.1/B82.

 • 54. BREZEANU, Petre. Gestiunea financiară a întreprinderii : elemente inspirate din teoria şi practica

financiară a Uniunii Europene : aplicaţii, studii de caz, teste. Petre Brezeanu. Bucureşti : Cavallioti, 2002.

 • 277 p. ; 29 cm. Bibliogr. ISBN 973-9463-49-5. IV 7126 ; 658.1/B82.

  • 55. BRICIU, Sorin. Audit şi certificarea bilanţului contabil. conf. univ. dr. Sorin Briciu, conf. univ. dr.

Nicolae Todea, asist. univ. drd. Adela Socol. Bucureşti : ARGUS, 2001. 286 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN

973-99132-2-9. II 35787 ; 657.6/B83.

 • 56. BROOKSON, Stephen. Cum să gestionăm bugetele. Stephen Brookson ; trad. din eng. de Mihai

Dan Pavelescu. Bucureşti : Enciclopedia Rao : Dorling Kindersley, ©001. 72 p. : fotogr. color, tab., sch. ; 17 cm. (Totul despre management). Indice. ISBN 973-8175-14-3. I 4199 ; 658.1/B84.

 • 57. BROOKSON, Stephen. Cum să înţelegem contabilitatea. Stephen Brookson ; trad. din eng. Adriana

Bădescu. Bucureşti : Enciclopedia Rao : Dorling Kindersley, ©002. 72 p. : fotogr. color, sch., tab. ; 17

cm. (Totul despre management). Indice. ISBN 973-8175-46-1. I 4203 ; 657/B84.

 • 58. BUCUR, Ion. Bazele macroeconomiei. Ion Bucur. Bucureşti : Editura Economică, 1999. 238 p.; 24

cm. Bibliogr. ISBN 973-590-130-7. III 15979 ; 330.101/B87.

 • 59. BUHOCIU, Florin. Concepţii şi metode privind evaluarea firmelor. Florin Buhociu. Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 2001. 188 p.: tab.; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-30-2675-1. II 37061 ;

657.6/B89.

60. BURDA, Michael. Macroéconomie : une perspective européenne. Michael Burda, Charles

Wyplosz ; trad. de l'anglais par Jean Honard. Bruxelles : De Boeck Université, 1993. XII, 607 p. : fig., tab., graf. ; 24 cm. (Ouvertures Économiques). Bibliogr. p. 555-561. ISBN 2-8041-1733-2. III 13844 ; III

13844.

 • 61. BURJA, Camelia. Analiză economico-financiară [curs universitar]. lect. univ. drd. Camelia Burja.

Alba Iulia : Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, 2003. 255 p. ; 20 cm. (Didactica). Bibliogr.

II 36131 ; 657.1/B94.

 • 62. BUSUIOCEANU, Steliana. Contabilitatea societăţilor comerciale : cu referiri la Standardele

Internaţionale de Contabilitate. Steliana Busuioceanu, Alina Dăneţ. Bucureşti : Editura Economică, 2002.

 • 304 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-669-4. III 16440 ; 657.4/B96.

  • 63. CABANNES, Michel. La Politique macroéconomique. Michel Cabannes. Paris : Armand Colin,

1994. 192 p. : graf. ; 21 cm. (Cursus). Bibliogr. p. 183-185. ISBN 2-200-21431-6. II 32998 ; II 32998.

 • 64. CABARIU, Liviu. Analiza şi evaluarea societăţilor comerciale. Liviu Cabariu. Bucureşti : Expert,

2002. 249 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-8177-47-2. III 17178 ; 657.3/C11.

 • 65. CACIUC, Leonora. Stocuri : ghid pentru înţelegerea şi aplicarea IAS 2. Conf. dr. Leonora Caciuc,

lect. drd. Ovidiu Bunget, ec. Boby Costi

...

:

coord. prof. univ. dr. Horia Cristea. Bucureşti : Editura

CECCAR, 2004. 312 p. ; 20 cm. Anexă. ISBN 973-8478-17-0. II 35904 ; 657/C11.

 • 66. CALAICAN, Laurenţiu. Implicaţiile adoptării acquis-ului comunitar asupra controlului financiar în

România = The Implications of the adoption of acquis communautaire on financial control in Romania.

Conf. Emil Dinga. Bucureşti, 2004. 158 p.; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-7736-05-2. III 17566 ;

341.217(4)UE/D48.

 • 67. Calitatea produselor şi serviciilor : pentru cursuri postuniversitare. Viorel Chirilă, Vasile V. Merticaru

(Universitatea Tehnică"GH. Asachi" din Iaşi) Manuel San Juan Blanco, Transito Terez Gallego

(Universitatea Valladoid din Spania). Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2000.

 • 124 p. : fig., tab. ; 23 cm. Bibliogr. p. 123. ISBN 973-8139-09-0. III 15574 ; III 15574.

  • 68. CAPANU, Ion. Indicatorii macroeconomici : conţinutul şi funcţiile lor. Ion Capanu. Bucureşti :

Editura Economică, 1998. 180 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 973-590-041-6. II 35603 ; 330.1-M/C20.

4

 • 69. CAPRON, Michel. Contabilitatea în perspectivă. Michel Capron ; pref. de prof. dr. Mihai Ristea ;

trad. de Lorin Niculae. Bucureşti : Humanitas, 1994. 168 p. : tab. ; 20 cm. (Economie). Bibliogr. p. 161-

164. ISBN 973-28-0484-X. II 32299 ; 657.1/C21.

 • 70. CARA, E. Microeconomie aplicată. Chişinău : Editura ASEM, 1998. 94 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN

9975-75-027-3. II 35187 ; 330.101.542/C22.

 • 71. CARACOTA, Dumitrache. Previziune economică : elemente de macroeconomie. Dumitrache

Caracota. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996. 288 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr. p. 281-282.

ISBN 973-30-4826-7. III 13028 ; 330/C22.

 • 72. ... Gestiunea, 1995. 575 p. ; 23 cm. Descriere după copertă. ISBN 973-96757-3-5. III 12794 ; III 12794.

Cartea contabilului autodidact. Toni Raţiu, Mihai Benchea, Emil Nicolaescu,

Bucureşti :

 • 73. CĂLIN, Oprea. Bazele contabilităţii. Prof. univ. dr. Oprea Călin, prof. univ. dr. Mihai Ristea.

Bucureşti : Genicod, 2002. 391 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-85885-5-3. III 16768 ; 657/C14.

 • 74. CĂLIN, Oprea. Bazele contabilităţii. prof. univ. dr. Călin Oprea, prof. univ. dr. Mihai Ristea. [s. l.] :

Naţional, [2000]. 484 p. ; 25 cm. (Economică ; 2). Bibliogr. ISBN 973-9459-96-X. III 16250 ; 657/C14.

 • 75. CĂLIN, Oprea. Bazele contabilităţii. Oprea Călin, Mihai Ristea. revăzută şi adăugită: Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 2003. 364 p. : tab. ; 24 cm. ISBN 973-30-2669-7. III 17179 ; 657/C14.

 • 76. CĂLIN, Oprea. Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor. Oprea CĂlin, Gheorghe Cârstea.

Bucureşti : Genicod, 2002. 436 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-85391-8-8. III 16455 ; 657.4/O-64.

 • 77. CĂPĂŢîNĂ, Alexandru. Informatică managerială. Rozalia Nistor, Costel Nistor, Alexandru

Căpăţână. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, [s.a.]. 114 p. : graf., tab., sch. ; 30 cm. Bibliogr. IV 7843 ; 658.1/N57.

 • 78. CĂPUŞNEANU, Sorinel. Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor : aplicaţii. Sorinel

Căpuşneanu. Bucureşti : Editura Economică, 2002. 224 p. ; 25 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-625-2. III

16451

; 657.47/C21.

CÂRNU, Doru.

 • 79. Macroeconomie. Doru Cârnu, Alina Fleşer, Amelia Boncea

...

Petroşani : Edyro

Press, 2003. 107 p.; 30 cm. ISBN 973-7718-13-5. IV 8073 ; 330.1/M11.

 • 80. CHEBAC, Neculina. Analiză şi diagnostic financiar : [D.I.D.F.R., Facultatea de Ştiinţe juridice,

sociale şi politice, specializarea Administraţie publică, anul III]. Neculina Chebac, Valentin Antohi. Galaţi, 2010. 111 p. multigr. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8504 ; 657.92/C40.

 • 81. CHEBAC, Neculina. Contabilitate financiară : teste grilă. Neculina Chebac, Carmen Sîrbu. ed. a 2-a

rev. şi adăug: Bucureşti : All Beck, 2001. 246 p. ; 24 cm. ISBN 973-655-074-5. III 18593 ; 657.4/C42.

 • 82. CHIRICĂ, Lefter. Curs complet de contabilitate şi fiscalitate. Lefter Chirică. Bucureşti : Editura

Economică, 1999. [vol.] ; 25 cm. III 16248.

 • 83. CHIRICĂ, Lefter. Finanţe publice, contabilitate bugetară şi de trezorerie. Lefter Chirică, Bănuţ

Alexandru. Bucureşti : Editura Economică, 2002. 2 vol. ; 26 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-640-6. III

17011.

 • 84. CHIRILĂ, Mihai. Economie politică : macroeconomie. conf. univ. dr. Mihai Chirilă. Galaţi : Porto-

Franco, 1999. 190 p. ; 23 cm. Bibliogr. p. 188-190. ISBN 973-557-506-X. III 14991 ; 330.1-M/C43.

 • 85. CHIRILĂ, Mihai. Economie politică : macroeconomie. prof. univ. dr. Mihai Chirilă. Galaţi : Editura

Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2003. 202 p. : fig., tab. ; 24 cm. (Cartea de economie). Bibliografie selectivă. ISBN 973-627-046-7. III 16972 ; 338.2/C44m.

 • 86. CHIRILĂ, Mihai. Economie politică : macroeconomie. Mihai Chirilă. [Galaţi], 2007. 184 p. ; 24

cm. Bibliogr. III 19666 ; 330.1-M/C44.

 • 87. CHIRILĂ, Mihai. Economie politică : microeconomie. conf. univ. dr. Mihai Chirilă. Bucureşti :

Tribuna Economică, 2000. 202 p. ; sch., graf. ; 23 cm. Bibliogr. p. 195-198. ISBN 973-9348-86-6. III

 • 15771 ; 330.1-m/C44.

  • 88. CHIRTOC, Irina Elena. Macroeconomie : impactul mobilităţii forţei de muncă asupra creşterii

economice. Irina Elena Chirtoc. Târgu Jiu : Academica Brâncuşi, 2011. 265 p.; 24 cm. ISBN 978-973-

144-469-7. III 21532 ; 330.1/C42.

 • 89. CIURLĂU, Constantin. Previziune macroeconomică. prof. univ. dr. ec. Constantin Ciurlău, as. univ.

drd. ec. Codruţa Dura. Petroşani : Focus, 2002. 102 p. : diagr., tab. ; 29 cm. (IDD). Bibliogr. ISBN 973- 8367-81-6. IV 8087 ; 338.27/C55.

5

 • 90. COCIUG, Victoria. Control şi audit intern bancar : curs universitar. Victoria Cociug, Olga Timofei.

Chişinău : Academia de Studii Economice din Moldova, 2008. 119 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 117-118. ISBN

978-9975-75-391-3. II 38468 ; 336.7/C59.

 • 91. COLASSE, Bernard. Analiza financiară a întreprinderii. Bernard Colasse ; traducere de Neculai

Tabără. Iaşi : Tipo Moldova, 2009. 212 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr. p. 195-199. ISBN 978-973-168-045-3.

II 39262 ; 658.1/C62.

 • 92. COLASSE, Bernard. Fundamentele contabilităţii. Bernard Colasse ; traducere de Neculai Tabără.

Iaşi : Tipo Moldova, 2009. 192 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 179-185. ISBN 978-973-168-040-8. II 39263 ;

657/C62.

 • 93. COMAN, Florin. Control şi audit bancar. ec. drd. Florin Coman. Bucureşti : Lumina Lex, 2000. 207

 • p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 202-207. ISBN 973-588-269-8. II 35209 ; 336.7/C63.

94. Concepte în managementul calităţii totale. Mihaela Iordăchescu; Elena Scutelnicu; Dănuţ Iordăchescu; Costel Stanca. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2004.

106 p.: tab., sch.; 24 cm. (Ştiinţe inginereşti). Bibliogr. ISBN 973-627-082-3. III 17755 ; 658.56/C64.

 • 95. CONSTANTINESCU, Mariana. Ghid practic privind controlul financiar propriu în unităţile de

învăţământ. Mariana Constantinescu, Ana Crăsneanu. Timişoara : Almanahul Banatului, 1999. 142 p.; 14 cm. ISBN 973-97997-7-9. I 4308 ; 657/C64.

 • 96. CONSTANTINESCU, Mariana. Ghid practic privind procedurile de lucru pentru auditul intern şi

controlul financiar în instituţiile publice de învăţământ (şi alte instituţii). Mariana Constantinescu, Ana

Crăsneanu. Timişoara : Almanahul Banatului, 2000. 128 p.; 30 cm. ISBN 973-8091-08-X. IV 6709 ; IV

6709.

 • 97. Contabilitate de gestiune. Dorina Budugan, Iuliana Georgescu, Ioan Berneci

...

Bucureşti : Editura

CECCAR, 2007. 518 p.; 24 cm. ISBN 978-973-8478-92-3. III 20088 ; 657.4/C64.

 • 98. Contabilitate financiară aprofundată. Evelyne Lande, Marcel Gonthier, Pierre Blin, Eric Delesalle, ...

; trad. de Ion Ionaşcu. Bucureşti : Editura Economică, 2002. 416 p. ; 24 cm. (Romexco). Bibliogr. ISBN 973-590-601-5. III 17021 ; 657.4/C68.

 • 99. Contabilitate financiară. coordonatori : prof. univ. dr. Dumitru Vişan, conf. univ. dr. Corneliu Burada,

conf. univ. dr. Claudia Burtescu. Piteşti : Independenţa Economică, 2006. 2 vol : tab. ; 23 cm. ISBN 978-

973-7732-41-5. III 21536.

100. Contabilitate generală. coord. Claudia Burtescu. Piteşti : Independenţa Economică, 2006. 198 p.; 24 cm. ISBN 973-7732-28-6. III 21550 ; 657/C64.

 • 101. Contabilitate în agricultură : abordări teoretice şi practice. coord. Ilie Băviţă ; Mădălina Dumitru,

Daniela Artemisa Calu, Ileana Cosmina Pitulice, Adriana Florina Popa. Ploieşti : Contaplus, 2008. 280

 • p. : tab. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-88247-9-9. III 20078 ; 657/C68.

  • 102. Contabilitate managerială : ghid practico-didactic. coord. Alexandru Nederiţa. Chişinău : ACAP,

  • 2000. 264 p. ; 29 cm. Anexe, glosar şi bibliogr. ISBN 9975-9547-7-4. IV 6995 ; 657.1/C68.

   • 103. Contabilitate managerială aprofundată. Paul Diaconu, Nadia Albu, Stere Mihai, Cătălin Albu,

Flavius Guinea. Bucureşti : Editura Economică, 2003. 326 p. ; 24 cm. (Biblioteca de contabilitate ; 24).

Bibliogr. ISBN 973-590-801-8. III 17024 ; 657/C68.

 • 104. Contabilitate, tehnologie şi competitivitate. Ioan I. Andone, Neculai N. Tabără, Napoleon

Alexandru Sireteanu, Geanina M. Rizescu,

; coord. Ioan I. Andone, Neculai N. Tabără. Bucureşti :

... Editura Academiei Române, 2006. 540 p. : fig., sch., tab. ; 24 cm. Bibliogr. la finele capitolelor. ISBN

973-27-1378-X. III 19179 ; 657/C68.

 • 105. Contabilitatea de gestiune. coord. prof. univ. dr. Călin Oprea. ed. a 2-a: Bucureşti : Tribuna

Economică, 2001. 406 p.; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-9348-91-2. II 35053 ; 657.4/C68.

 • 106. Contabilitatea financiară a agenţilor economici din România. prof. univ. dr. Iacob Petru Pântea,

prof. univ. dr. Partenie Dumbravă, as. univ. drd. Lucica Sucală,

; coord. prof. univ. dr. Iacob Petru

... Pântea. Ed. a 2-a: Deva : Intel Credo, 1995. 416 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 408. ISBN 973-96831-2-6. III

12795 ; III 12795.

 • 107. Contabilitatea generală a economiei de piaţă. Iacob Petru Pântea, Adela Diaconu, Ioan Popa, ; ...

coordonatori : Iacob Petru Pântea, Atanasiu Pop. Cluj : Dacia, 1992. 392 p. : tab. ; 20 cm. Înaintea tit. :

Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj-Napoca. ISBN 973-35-0293-6. II 31098 ; II 31098.

6

 • 108. Contabilitatea în partidă simplă pentru persoanele juridice fără scop lucrativ : unităţile de cult,

asociaţiile de proprietari, alte asociaţii şi fundaţii. Bucureşti : Best Publishing România, 2002. 42 p. ; 21

cm. ISBN 973-8325-15-3. II 35140 ; 657.11/C68.

 • 109. Contabilitatea întreprinderii. prof. univ. dr. Victoria Bărbăcioru, prof. univ. dr. Constanţa Iacob, lect.

univ. Nicolae Pelinaru,

...

Craiova, -1998. vol. ; 25 cm. Înaintea tit. : Universitatea din Craiova. IV 6349.

 • 110. Contabilitatea microîntreprinderilor. Bucureşti : Meteor Press, [s.a.]. 288 p. ; 20 cm. (Culegere de

acte normative după documente oficiale). ISBN 973-8355-38-9. II 35899 ; 657/C68.

 • 111. Contabilitatea microîntreprinderilor. red. Mihaela Apostoiu. Bucureşti : Best Publishing România,

 • 2003. 64 p. ; 20 cm. Ediţie actualizată la 11 mai 2003. ISBN 973-8325-81-1. II 35901 ; 657/C68.

  • 112. Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ : asociaţii, fundaţii, sindicate, partide.

Bucureşti : Best Publishing România, 2000. 102 p. ; 21 cm. ISBN 973-99958-4-5. II 35139 ; 657.15/C68.

 • 113. Contabilitatea şi fiscalitatea microîntreprinderilor: culegere de acte normative după documente

oficiale. Bucureşti : Meteor Press, 2005. 400 p. ; 18 cm. ISBN 973-729-025-3. II 37165 ; 657.4/C64.

 • 114. Convergenţa contabilităţii publice din România la standardele internaţionale de contabilitate pentru

sectorul public. prof. univ. dr. Ileana Nişulescu, prof. univ. dr. Chiraţa Caraiani, lect. univ. dr. Aurelia Ştefănescu, asist. univ. drd. Cosmina Pitulice ; coord. conf. univ. dr. Cornelia Dascălu. Bucureşti : Editura

CECCAR, 2006. 356 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-8478-63-4. III 20087 ; 657.2/.4/C68.

 • 115. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Analiză şi diagnostic financiar-

contabil : ghid teoretico-aplicativ. Silvia Petrescu. Ed. a 2-a, rev: Bucureşti : Editura CECCAR, 2008. 403

 • p. ; 24 cm. ISBN 978-973-8414-45-7. III 20089 ; 657.4/P54.

  • 116. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Analiză şi diagnostic financiar-

contabil : ghid teoretico-aplicativ. Silvia Petrescu. Ed. a 3-a, rev. şi act: Bucureşti : Editura CECCAR,

 • 2010. 403 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 401-403. ISBN 978-973-8414-92-1. III 21219 ; 657.4/P54.

  • 117. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Audit : suport de curs pentru

examenul de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil : (conform tematicii aprobate prin Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenului de aptitudini). Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania, Direcţia Gestiune Stagiu. Bucureşti : Editura CECCAR, 2010. 90

 • p. ; 21 cm. (Pregătirea stagiarilor). Bibliogr. ISBN 978-973-8414-77-8. II 39576 ; 657.6/A92.

  • 118. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Cartea auditului de calitate în

domeniul serviciilor contabile. Corpul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România. Ed. a 3-a rev: Bucureşti : Editura CECCAR, 2009. 105 p. ; 30 cm. (Calitatea serviciilor contabile). TN/2011. ISBN 978-973-8414-56-3. IV 8444 ; 657.7/C11.

 • 119. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Cartea auditului de calitate în

domeniul serviciilor contabile. Corpul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România. Ed. a 4-a

rev. şi adăug: Bucureşti : Editura CECCAR, 2012. 106 p. ; 30 cm. (Calitatea serviciilor contabile). ISBN 978-606-580-016-8. IV 8678 ; 657.7/C27.

 • 120. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Cartea expertului contabil şi a

contabilului autorizat : culegere de acte normative şi reglementări ale profesiei contabile elaborate de

CECCAR în perioada 1994-2009. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Ed.

a 5-a, rev. şi ad: Bucureşti : Editura CECCAR, 2009. 533 p. ; 30 cm. (Doctrină - Deontologie). ISBN 978- 973-8414-75-4. IV 8677 ; 67.6/C27.

 • 121. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Codul etic naţional al

profesioniştilor contabili. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România ; ediţie revăzută şi reclasificată în conformitate cu Codul Etic Internaţional al Profesioniştilor Contabili, elaborat

de IFAC în 2005 şi revizuită în iulie 2006. Ed. a 4-a, rev: Bucureşti : Editura CECCAR, 2007. 192 p. ; 20 cm. (Doctrină - Deontologie). ISBN 978-973-8414-35-8. II 38325 ; 657/C60.

 • 122. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Codul etic naţional al

profesioniştilor contabili. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România ; ediţia a 5-a

rev. şi adăugită cf. cu Codul Etic Internaional al Profesioni?tilor Contabili elaborat de IFAC, revizuit în iulie 2009. Ed. a 5-a, rev: Bucureşti : Editura CECCAR, 2011. 256 p. ; 20 cm. (Doctrină - Deontologie). ISBN 978-606-580-006-9. II 40175 ; 657/C60.

 • 123. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Contabilitate şi control de

7

gestiune : suport de curs standard pentru cursurile desfăşurate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă. Corpul experţilor contabili si contabililor autorizaţi din România.

Bucureşti : Editura CECCAR, 2010. 201 p.; 20 cm. ISBN 978-973-8414-85-3. II 39579 ; 657.4/C68.

 • 124. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Contabilitatea instituţiilor de

credit, a instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Alexandru Tamba. Bucureşti : Editura CECCAR, 2010. 384 p. : tab. ; 23 cm. (Contabilitate). Bibliogr. p. 379-380. ISBN 978-973-8414-93-8. III 21220 ; 657.4/T11.

 • 125. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Ghid pentru înţelegerea şi

aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, editor prof. dr. Adriana Duţescu. a 2-a revizuită: Bucureşti : Editura CECCAR,

 • 2002. 384 p. ; 29 cm. Bibliogr. şi index. ISBN 973-85640-8-5. IV 7128 ; 657/G49.

  • 126. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Ghid practic de aplicare a

reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice Nr. 3.055/2009. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Bucureşti :

Editura CECCAR, 2010. 1190 p. ; 26 cm. ISBN 978-606-580-001-4. III 21227 ; 657/G49.

 • 127. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Ghidul experţilor contabili şi al

contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de

terorism. Corpul Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Ed. a 4-a, rev. şi ad:

Bucureşti : Editura CECCAR, 2012. 414 p. ; 20 cm. (Doctrină - Deontologie). ISBN 978-606-580-015-1. II 40176 ; 657.6/G49.

 • 128. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Iniţiere în auditul situaţiilor

financiare ale unei entităţi. prof. univ. dr. Marin Toma. Ed. a 3-a, rev. şi ad: Bucureşti : Editura CECCAR,

 • 2009. 395 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr. p. 395. ISBN 978-973-8414-59-4. II 39574 ; 657.6/T71.

  • 129. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Întrebări şi studii de caz

privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Ed. a 2-a rev: Bucureşti : Editura CECCAR,

 • 2009. 826 p. ; 24 cm. (Ghidul expertului contabil). ISBN 978-973-8414-66-2. III 22219 ; 657.6/I-58.

  • 130. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Întrebări şi studii de caz

privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat. Corpul

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Ed. a 4-a rev: Bucureşti : Editura CECCAR,

 • 2011. 836 p. ; 24 cm. (Ghidul expertului contabil). ISBN 978-606-580-007-6. III 21230 ; 657.6/I-58.

  • 131. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Norme naţionale de audit.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi dim România. Bucureşti : Editura CECCAR, 1999.

312 p. ; 23 cm. Anexe. ISBN 973-0-00824-8. III 16458 ; 346.62/N86.

 • 132. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Sinteze, studii de caz şi teste

grilă privind apicarea IAS (revizuite) - IFRS. Maria Mădălina Gîrbină, Ştefan Bunea. Ed. a 3-a rev:

Bucureşti : Editura CECCAR, 2007-2008. 3 vol. : tab. ; 23 cm. (Standarde Internaţionale de Contabilitate). ISBN 978-973-8414-30-3. III 20092.

 • 133. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Sinteze, studii de caz şi teste

grilă privind aplicarea IAS (revizuite) - IFRS. Maria Mădalina Gîrbină, Ştefan Bunea. Ed. a 4-a, rev:

Bucureşti : Editura CECCAR, 2009-. [vol.] : tab. ; 23 cm. (Standarde Internaţionale de Contabilitate). III

21221.

 • 134. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Standardul profesional : ghid

de aplicare. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Bucureşti : Editura

CECCAR, 2000-. [vol.] ; 21 cm. (Standarde profesionale). II 38356.

 • 135. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Studiu comparativ între

reglementările contabile din România : (OMFP nr. 3.055/2009) şi Standardul Internaţional de Raportare

Financiară pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IFRS pentru IMM). Corpul Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi din România. Bucureşti : Editura CECCAR, 2010. 51 p. ; 30 cm. (Studii comparative). Bibliogr. ISBN 978-973-8414-90-7. IV 8676 ; 657/S93.

 • 136. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Valoare, preţ, cost şi evaluare

în contabilitate. Raluca Gina Guşe. Bucureşti : Editura CECCAR, 2011. 415 p. : tab. ; 23 cm.

8

(Contabilitate). Bibliogr. p. 387-410. ISBN 978-973-8414-87-7. III 21223 ; 657.4/G97.

 • 137. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Valorificarea raportărilor

financiare : sinteze contabile : teorie, analize, studii de caz. Maria Berheci. Bucureşti : Editura CECCAR,

 • 2010. 671 p. : tab. ; 23 cm. Bibliogr. p. 559-581. ISBN 978-973-8414-63-1. III 21222 ; 657.4/B47.

138.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Sinteze, studii de caz şi teste

grilă privind apicarea IAS (revizuite) - IFRS. Ed. a 3-a revMaria Mădălina Gîrbină, Ştefan Bunea. Bucureşti : Editura CECCAR, 2007.

139.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Standardul profesional : ghid

de aplicare. Ed. a 3-a, revCorpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Bucureşti :

 

Editura CECCAR, 2008.

140.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Standardul profesional : ghid

de aplicare. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Bucureşti : Editura

 

CECCAR, 2007.

141.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Standardul profesional : ghid

de aplicare. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Bucureşti : Editura

 

CECCAR, 2010.

142.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Standardul profesional : ghid

de aplicare. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Bucureşti : Editura

 

CECCAR, 2007.

143.

COZIAN, Maurice. Précis de fiscalité des entreprises. Maurice Cozian. dix-huitième édition:

Paris : Litec, 1994. 640 p. ; 22 cm. Index. ISBN 2-7111-2399-5. II 36499 ; 657.4/C80.

144.

CREŢOIU, Gheorghe. Contabilitate : fundamentele şi noul cadru juridic. Prof.univ.dr. Gheorghe

Creţoiu, prof.univ.dr. Ion Bucur. Bucureşti : All Beck, 2004. 32 p. ; 24 cm. (Finanţe - contabilitate).

Bibliogr. ISBN 973-655-366-3. III 18597 ; 657/C81.

145.

CRISTEA, Horia. Contabilitatea şi calculaţiile în conducerea întreprinderii. Prof. univ. dr. Horia

Cristea ; referent şt. prof. univ. dr. Călin Oprea. a 2-a: Bucureşti : Editura CECCAR, 2003. 512 p. ; 23 cm.

Bibliogr. ISBN 973-8478-14-6. III 17181 ; 657.4/C87.

146.

CRISTESCU, Nicolae. Noua contabilitate : monografie practică, studii de caz, suport informatic.

Nicolae Cristescu, Constantin Silion, Constantin Dumitriu. Braşov : Ecran-Magazin, 1993. 224 p. : tab. ;

20 cm. ISBN 973-96299-0-3. II 31847 ; II 31847.

147.

DAVIDESCU, Nicolae Dumitru. Sisteme informatice financiar-bancare. conf. univ. dr. Nicolae

Dumitru Davidescu. Bucureşti : All Beck, 1998-. [vol.] ; 26 cm. III 14845.

148.

DEACONU, Adela. Valoarea justă : concept contabil. Adela Deaconu ; ref. şt. prof. univ. dr.

Niculae Feleagă. Bucureşti : Editura Economică, 2009. 355 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-

709-471-1. III 20769 ; 657.4/.9/D26.

149.

DEDU, Vasile. Contabilitate bancară. Vasile Dedu, Adrian Enciu. Bucureşti : Editura Economică,

 • 2001. 304 p.; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-486-1. III 16259 ; 336.7/D27.

  • 150. DIACONU, Gheorghe. Contabilitatea financiară a organizaţiilor non-profit. Gheorghe Diaconu,

Ileana Cosmina Pitulice. Ploieşti : Contaplus, 2007. 223 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-88247-

2-0. III 20079 ; 657.4/D36.

 • 151. DIACONU, Paul. Contabilitate managerială. Paul Diaconu. Bucureşti : Editura Economică, 2002.

254 p. ; 24 cm. (Biblioteca de contabilitate ; 21). Bibliogr. ISBN 973-590-671-6. III 17023 ; 657/D37.

 • 152. DIMA, Felicia. Contabilitate. dr.ing.ec. Felicia Dima. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din

Galaţi125 p.; 30 cm. IV 8053 ; 657/D42.

 • 153. DINU, Gheorghe. Impactul costurilor calităţii asupra performanţelor firmelor din siderurgia

românească: rezumatul tezei de doctorat. cond. şt. Prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. Galaţi, 2004. 60 p.: sch.,

diagr., tab.; 21 cm. Bibliogr. II 36722 ; 658.5/D49.

 • 154. DINU, Gheorghe. Impactul costurilor calităţii asupra performanţelor firmelor din siderurgia

românească: teză de doctorat. cond. şt. Prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. Galaţi, 2004. 204 f.: sch., diagr., tab.; 30 cm. Bibliogr. IV 7322 ; 658.5/D49.

 • 155. DOBROTĂ, Vasile I. Restructurare şi dezvoltare economică : teorie, evaluare, reflectare contabilă.

Vasile I. Dobrotă. Bucureşti : Teora, 2004. XI, 243 p. : tab. ; 23cm. Bibliogr. ISBN 973-20-1010-X. III

9

18509 ; 658.1/D60 d1. 156. DOBROŢEANU, Camelia Liliana. Audit : concepte şi practici [abordare naţională şi internaţională]. Laurenţiu Dobroţeanu, Camelia Liliana Dobroţeanu. Bucureşti : Editura Economică, 2002. 320 p. ; 24 cm. (Biblioteca de contabilitate ; 23). Bibliogr. ISBN 973-590-713-5. III 17015 ;

657.6/D60.

 • 157. DOBROŢEANU, Laurenţiu. Geneză şi viitor în contabilitate. Laurenţiu Dobroţeanu. Bucureşti :

Editura Economică, 2005. 304 p.; 22 cm. Bibliogr. ISBN 973-709-036-5. III 18816 ; 657/D58.

 • 158. DONOAICA, Ştefan. Contabilitatea generală : concepte şi aplicaţii din doctrina franceză. Prof. dr.

Ştefan Donoaica. Bucureşti : All, 1996. 160 p. : tab. ; 23 cm. Bibliogr. p. 159-160. ISBN 973-571-060-9.

 • III 14838 ; III 14838.

  • 159. DRAGOTĂ, Victor. Management financiar. Victor Dragotă, Anamaria Ciobanu, Laura Obreja,

Mihaela Dragotă. Bucureşti : Editura Economică, 2003. 2 vol. ISBN 973-590-841-7. III 17192.

 • 160. DRĂCŞINEANU, Cătălin. Manual de limba engleză pentru profesionişti. Cătălin Drăcşineanu,

Radu Haraga. Iaşi : Polirom, 2012. 630 p.; 25 cm. ISBN 978-973-46-2644-1. III 21855 ; 811.111/D72.

 • 161. Drept şi contabilitate. Robert Obert, Barthélémy Mercadal, Eric Delesalle, Patrick Dalion,

...

; trad.

de : Mihaela Dumitrana, Ioan Ionaşcu. Bucureşti : Editura Economică, 2002. 358 p. ; 24 cm. (Romexco). Note de subsol. ISBN 973-590-603-1. III 17019 ; 347.7/D82.

 • 162. DRURY, Colin. Management accounting for business. Colin Drury. 4th ed: Singapore : Cengage

Learning, 2009. 488 p. ; 24 cm. ISBN 978-1-4080-1771-5. III 20632 ; 657/D85.

 • 163. DUBRULLE, Louis. Contabilitate de gestiune. Louis Dubrulle, traducere şi revizie ştiinţifică

Mihaela Dumitrana, coord. Maria Niculescu şi Alain Burlaud. Ediţie coordonata de Maria Niculescu şi

Alain Burlaud: Bucureşti : Editura Economică, 2002. 160 p. ; 24 cm. (Romexco). ISBN 973-590-605-8.

 • III 16445 ; 657.47/D86.

  • 164. DUMITREAN, Emilian. Contabilitate financiară. Emilian Dumitrean. Iaşi : Sedcom Libris, 2001-

2002. 2 vol.; 23 cm. III 16249.

 • 165. DUMITREAN, EmilianDUMITREAN, Emilian. Contabilitate financiară. Emilian Dumitrean, Gh.

Scorţescu, Constantin Toma, Ioan Berheci, Daniela-Neonila Mardiros. Iaşi : Sedcom Libris, 2002.

 • 166. DUMITREAN, EmilianDUMITREAN, Emilian. Contabilitate financiară. Emilian Dumitrean.

Iaşi : Sedcom Libris, 2001.

 • 167. DUMITRU, Corina Graziella. Cazuri, probleme şi lucrare practică monografică. Dumitru Corina

Graziella. Bucureşti : Lucman170 p. ; 27 cm. ISBN 973-9439-88-8. IV 6876 ; 657.2/C32.

 • 168. DUMITRU, Corina Graziella. Contabilitate : teste grilă rezolvate şi lucrare practică monografică.

Corina-Graziella Dumitru. Bucureşti : Editura Universitară424 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-86067-7-0.

 • III 17175 ; 657/D93.

  • 169. DUMITRU, Mădălina. Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor. Mădălina Dumitru,

Daniela Artemisa Calu. Ploieşti : Contaplus, 2008. 240 p.; 21 cm. ISBN 978-973-88247-8-2. III 20081 ;

657.4/D93.

 • 170. DUŢESCU, Adriana. Informaţia contabilă şi pieţele de capital. Adriana Duţescu. Bucureşti :

Editura Economică, 2000. 352 p.; 23 cm. (Biblioteca de contabilitate ; 12). Anexe, bibliogr. ISBN 973-

590-331-8. III 16244 ; 657/D97.

 • 171. DUŢESCU, Adriana. Instrumente financiare : prezentare si deschidere : ghid pentru înţelegerea şi

aplicarea IAS 32. prof. univ. dr. Adriana Duţescu. Bucureşti : Editura CECCAR, 2003. 244 p. ; 20 cm.

(Standarde Internaţionale de Raportare Financiară). Bibliogr. şi appendix. ISBN 973--8478-18-9. II 35911 ; 657/D97.

 • 172. Economia României : sistemul de companii ; diagnostic structural. coord. Marin Dinu ; Cezar

Mereuţă, Constantin Ciupagea, Geomina Ţurlea

...

Bucureşti : Editura Economică, 2001. 240 p. ; 23 cm.

Bibliogr. ISBN 973-590-600-7. III 16905 ; 330.1-M/E15.

 • 173. Economie : introducere în microeconomie. Conf. dr. Maria-Ana Georgescu. Târgu-Mureş :

Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureş, 2000. 94 p.; 24 cm. Bibliogr. II 15880 ; 658/G32.

 • 174. Economie politică. coord. Constantin Enache, Constantin Mecu. Bucureşti : Editura Fundaţiei

"România de Mâine", 2000. 2 vol.; 24 cm. III 15437.

 • 175. EPPING, Randy Charles. Ghidul începătorului în economia mondială : 81 de concepte economice

10

fundamentale care vă vor schimba concepţia despre lume. Randy Charles Epping ; trad. Diana Stanciu.

Chişinău : Editura ARC, 2002. 233 p. ; 20 cm. Glosar. ISBN 9975-61-219-9. II 37329 ; 339.9/E61.

 • 176. EPURAN, Mihail. Contabilitate şi control de gestiune. Mihail Epuran, Valeria Băbăiţă, Corina

Grosu. Bucureşti : Editura Economică, 1999. 408 p. ; 25 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-167-6. III 16450 ;

657.47/B11.

 • 177. EPURAN, Mihail. Teoria contabilităţii. Mihail Epuran, Valeria Băbăiţă, Carmen Imbrescu.

Bucureşti : Editura Economică, 2004. 464 p. : tab., sch. ; 23 cm. (Biblioteca de contabilitate ; 41).

Bibliogr. sel. ISBN 973-709-026-8. III 18820 ; 657/E63.

 • 178. EROS-STARK, Lorant. Analiza situaţiei financiare a firmei : elemente teoretice, studiu de caz.

Lorant Eros-Stark, Ioan Marius Pantea. Bucureşti : Editura Economică, 2001. 302 p. ; 24 cm. Bibliogr.

ISBN 973-590-477-2. III 16446 ; 657.3/E71.

 • 179. Espagne : juridique, fiscal, social, comptable. 4-ème éd: Paris : Éditions Francis Lefebvre, 1997.

 • 571 p. ; 24 cm. (Dossiers Internationaux). Index p. 557-571. ISBN 2-85115-359-5. III 17975 ; 347.7/E78.

  • 180. États-Unis : juridique, fiscal, social, comptable. 6-ème éd: Paris : Éditions Francis Lefebvre, 1998.

 • 491 p. ; 24 cm. (Dossiers Internationaux). Index p. 483-491. ISBN 2-85115-372-2. III 17974 ; 347.7/E82.

  • 181. Evaluarea societăţilor. coordonator : prof. univ. dr. Gheorghe Negoescu ; ş.l. univ. dr. Florin

Buhociu, prep. univ. Rodica Ciobanu, ş.l. univ. drd. Violeta Isai, ec. Daniela Galben. Galaţi : Algorithm +, 1998. 156 p. : sch. ; 20 cm. (Perfecţionare continuă). Bibliogr. la finele cap. ISBN 973-98803-5-5. II 33811 ; 657.6/E93.

 • 182. FELEAGĂ, Niculae. Contabilitate financiară. Niculae Feleagă, Ion Ionaşcu. Bucureşti : Editura

Economică, 1993. 4 vol. ; 22 cm. III 11897.

 • 183. FELEAGĂ, Niculae. Controverse contabile : dificultăţi conceptuale şi credibilitatea contabilităţii.

Niculae Feleagă. Bucureşti : Editura Economică, [2001]. 176 p. ; 23 cm. (Biblioteca de contabilitate ; 1).

Bibliogr. ISBN 973-9198-59-7. III 16256 ; 657.1/F35.

 • 184. FELEAGĂ, Niculae. Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine : ghid pentru înţelegerea şi

aplicarea IAS 21. prof. univ. Niculae Feleagă, prof. univ. dr. Liliana Malciu, conf. univ. dr. Marian

Săcărin, prep. univ. drd. Mădălina Gîrbină. Bucureşti : Editura CECCAR, 2003. 148 p. : 20 cm. (Standarde Internaţionale de Raportare Financiară). Anexe şi bibliogr. ISBN 973-8478-16-2. II 35909 ;

657/F35.

 • 185. FELEAGĂ, Niculae. Politici şi opţiuni contabile = Fair Accounting versus Bad Accounting.

Niculae Feleagă, Liliana Malciu. Bucureşti : Editura Economică, 2002. 464 p. ; 25 cm. Bibliogr. ISBN

973-590-632-5. III 16452 ; 657.1/F35.

 • 186. FEURAŞ, E. Aplicaţii la disciplina "Teorie economică (Micro şi Macroeconomie)" : (pentru lucrul

independent al studenţilor). prof. univ. dr. hab. E. Feuraş. Chişinău : Editura ASEM, 2007. 224 p. : tab.,

diagr. ; 20 cm. Bibliogr. p. 224. ISBN 978-9975-75-185-8. II 38121 ; 330/F45.

 • 187. Financial markets and the macroeconomy : a Keynesian perspective. Carl Chiarella, Peter Flaschel,

Reiner Franke,

London : Routledge, 2009. 488 p. : tab., diagr. ; 24 cm. Bibliogr. la finele cap. ISBN

... 978-0-415-77100-9. III 20518 ; 330/F56.

 • 188. FLOREA, Ion. Controlul economic-financiar. Ion Florea, Radu Florea. Bucureşti : Editura

CECCAR, 2000. 332 p.; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-0-01064-1. II 35052 ; 657.6/F67.

 • 189. FLORESCU, Dumitru A.P. Achiziţii publice : reglementare, atribuire, audit financiar,

jurisprudenţă. coord. Dumitru A.P. Florescu, Lucică Coman. Bucureşti : Universul Juridic, 2013. 407 p.;

16 cm. ISBN 978-606-073-017-4. II 40473 ; 347.4(498)/A16.

 • 190. Fra Luca Di Borgo şi doctrinele contabilităţii în cultura economică românească. sub redacţia

prof.univ.dr.doc. Dumitru Rusu. Iaşi : Junimea, 1991. 376 p. : tab., fig. ; 21 cm. Bibliogr. p. 369-372. ISBN 973-37-0116-5. II 30703 ; II 30703.

 • 191. FRENCH, David. L'Analyse coûts-avantages : défis et controverses. David French, Gilles

Gauthier, J. de V. Graaff ; sous la direction de Gilles Gauthier, Marie Thibault. Paris : Economica, 1993.

VI, 526 p. : tab., sch. ; 24 cm. Bibliogr. p. 505-523. ISBN 2-7178-2508-8. III 13859 ; III 13859.

 • 192. FROYEN, Richard T. Macroeconomics : theories and policies. Richard T. Froyen. 8th ed: New

Jersey : Pearson Prentice Hall : Pearson Education International, 2005. 508 p. : tab., diagr. ; 23 cm. (Economics). Glosar p. 488-493. ISBN 0-13-127395-7. III 20620 ; 330-M/F92.

11

193.

GAMEŢCHI, Andrei. Modelarea matematică a proceselor economice. Andrei Gameţchi, Dumitru

Solomon. Chişinău : Evrica, 1998. 640 p. ; 22 cm. Cuprins şi în l. engleză. ISBN 9975-941-39-7. II 36147

 

; 330.4/G17.

194.

GÉNÉREUX, Jacques. Economie politică. Jaques Généreux, trad. Vasile Dan. Bucureşti : All

Beck, 2000. 3 vol. ; 20 cm. ISBN 973-655-023-0. II 35288.

195.

GÉNÉREUX, Jacques. Economie politică. Jaques Généreux, trad. Vasile Dan. Bucureşti : All

Beck, 2000.

196.

GÉNÉREUX, Jacques. Economie politică. Jaques Généreux, trad. Vasile Dan. Bucureşti : All

Beck, 2000.

197.

GÉNÉREUX, Jacques. Economie politică. Jaques Généreux, trad. Vasile Dan. Bucureşti : All

Beck, 2000.

198.

GEORGESCU, Cristian. Abordarea relaţională şi obiectuală în analiza sistemelor informatice.

Cristian Georgescu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2002. 262 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN

973-30-2930-0. III 16890 ; 330.4/G32.

199.

GEORGESCU, Iuliana. Calitate în contabilitatea instituţiilor publice. Iuliana Georgescu, Leontina

Beţianu. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 2009. 296 p. ; 24 cm. (Businesslike). ISBN 978-973-703-432-8. III 20452 ; 657/G31.

200.

GEORGESCU, Iuliana. Impactul reorganizării societăţilor comerciale asupra calităţii informaţiei

contabile. Iuliana Georgescu, Costel Istrate, Carmen Huian. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din

Iaşi, 2009. 176 p. ; 24 cm. (Businesslike). ISBN 978-973-703-433-5. III 20447 ; 657/G31.

201.

GHELASE, Daniela. Sisteme de asigurare a calităţii. dr. ing. Daniela Ghelase. Brăila : Ceprohart,

 • 2002. 165 p. : fig., tab. ; 23 cm. ISBN 973-85057-8-X. III 16591 ; III 16591.

  • 202. GHEORGHIŢĂ, Mircea. Modelarea şi simularea proceselor economice. Prof.univ. dr. Mircea

Gheorghiţă. Bucureşti : Editura ASE, 2001. 286 p. ; 29 cm. Bibliogr. ISBN 973-594-035-3. IV 6914 ;

658.5/G41.

 • 203. GHERGHEL, Silvia. Control financiar. Silvia Gherghel. Petroşani : Focus, 2002. 76 p. ; 29 cm.

Înaintea tit. : Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe. Centrul de Învăţământ la Distanţă. IV 8091 ; 657.6/G44.

 • 204. GHICULESCU, Radu. Impactul euromanagementului asupra sistemului naţional de control şi

audit : rezumatul tezei de doctorat. Radu Ghiculescu ; cond. şt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. Galaţi,

 • 2010. 34 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 39404 ; 658.1/G48.

  • 205. GHICULESCU, Radu. Impactul euromanagementului asupra sistemului naţional de control şi

audit : teză de doctorat. Radu Ghiculescu ; cond. şt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. Galaţi, 2010. 229

f. : fig., tab. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8386 ; 658.1/G48.

 • 206. Ghid fiscal : reglementări şi aplicaţii. ec. Lucian Voinescu, conf. univ. dr. ec. Gheorghe Ialomiţianu,

lect. univ. dr. Steliana Busuioceanu, ec. Vasile Ţibre, ec. Maria Holom, ec. Daniela Fleşaru, ec. Petruţa

Grusea, ec. Jean Ilie, ec. Elena Lolea, ec. Elisabeta Sârbu, ec. Anica Măhălean, ec. Carmen Anton, ec. Felicia Stoica, jr. Petrea Ciobanu, jr. Ştefania Gîrniţă, ec. Relu Ţigănescu, ec. Ciprian Toderici. [Braşov] :

Ecran-Magazin, 2005. 2 vol. ; 24 cm. ISBN 973-8281-24-5. III 18638.

 • 207. Ghidul examenului de licenţă : specializarea CIG. Coord. conf. dr. univ. ec. Florentina Moisescu.

Galaţi : Europolis, 2004. 365 p. ; 29 cm. Bibliogr. ISBN 973-86660-1-5. IV 7132 ; 657.4/G49.

 • 208. GHINDESCU, Melania. Contabilitate financiară şi bugetară de la simplu la complex : teste,

probleme şi lucrări practice. Melania Ghindescu, Filofteia Mitrache, Adrian Constantin Miu. Piteşti ;

Braşov ; Cluj : Paralela 45, 2000. 128 p.; 20 cm. ISBN 973-593-202-4. II 35051 ; 657.4/G51.

 • 209. GHIŢĂ, Simona. Statistica resurselor de muncă. Simona Ghiţă. Bucureşti : Meteor Press, 2005.

312 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-729-027-X. III 21334 ; 331.5/G52.

 • 210. GIGNON, Isabelle. Exercices de comptabilité analytique. Isabelle Gignon, Didier Lectère. Paris :

Eyrolles, 1992. 6, 118 p.: tab., sch.; 24 cm. III 13943 ; III 13943.

 • 211. GRĂDINARIU, Mihai. Estimaţiuni industriale, rurale şi civile. Mihai Grădinariu. Iaşi : Virginia,

1994. 234 p.; 20 cm. ISBN 5-7790-0066-2. II 34356 ; II 34356.

 • 212. GRĂDINARIU, Mihai. Estimaţiuni rurale. Mihai Grădinariu. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I.

Cuza" din Iaşi, 1994. 234 p. ; 20 cm. II 34355 ; II 34355.

12

 • 213. GRECEANU-COCOŞ, Virginia. Contabilitatea administrării patrimoniului actualizată la asociaţii

şi fundaţii : contabilitatea în partidă simplă, contabilitatea în partidă dublă, legislaţia utilă comentată.

Virginia Greceanu-Cocoş. Bucureşti : Lucman, 2003. 512 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-8465-34-6. III 17171 ; 657.1/G79.

 • 214. GRECEANU-COCOŞ, Virginia. Contabilitatea şi legislaţia asociaţiilor de proprietari. Virginia

Greceanu-Cocoş. Bucureşti : Societatea Adevărul, 2001. 320 p.; 24 cm. ISBN 973-9128-51-3. III 16237 ;

657/G78.

 • 215. GRECEANU-COCOŞ, Virginia. Contabilitatea şi legislaţia corespunzătoare a persoanelor fizice

autorizate. Virginia Greceanu-Cocoş. ed. a 2-a rev: Bucureşti : Lucman, 2004. 528 p. ; 24 cm. Bibliogr.

ISBN 973-8465-57-5. III 18540 ; 657/G78.

 • 216. GRECEANU-COCOŞ, Virginia. Ghid de monografii contabile pentru asociaţii şi fundaţii. Virginia

Greceanu Cocoş. Bucureşti : Lucman, 2005. 328 p. ; 22 cm. ISBN 973-8465-90-7. III 18605 ; 657.4/G78.

 • 217. GREUNING, Hennie van. Standarde internaţionale de contabilitate : ghid practic = Internaţional

accounting standards : a practical guide. Hennie van Greuning, Marius Koen ; traducere după ediţia a doua de : Cristina Ionescu, Mihaela Mihai, Marius Solomon. ed. a 2-a: Bucureşti : Casa de Editură

IRECSON, 2003. 172 p. ; 30 cm. ISBN 973-85280-5-4. IV 7054 ; 657/G80.

 • 218. GUŞE, Raluca Gina. Raportarea financiară a intereselor în asocierile în participaţie : ghid pentru

înţelegerea şi aplicarea IAS 31. asist. univ. drd. Raluca Guşe, asist. univ. drd. Ramona Precup ; coord.

prof. univ. dr. Ileana Nişulescu. Bucureşti : Editura CECCAR, 2004. 176 p. ; 20 cm. (Standarde Internaţionale de Raportare Financiară). Anexa. ISBN 973-8478-19-7. II 35910 ; 657/G97.

 • 219. GUTHUNZ, Ulrich. Informationssysteme für das strategische Management ; eine untersuchung

zur teoretischen fundierung und Gestaltung strategischer Informationssysteme am Beispiel der Kostenrechnung. Ulrich Guthunz. Wiesbaden : Gabler, 1994. XVI, 243 p. : sch. ; 21 cm. ISBN 3-8244- 6034-3. II 32668 ; II 32668.

 • 220. Guvernanţa corporativă şi auditul intern. Marcel Ghiţă, Marin Menu, Dan Vilaia, Ion Croitoru,

Maria Popescu. Chişinău : Editura Tehnica-Info, 2009. 658 p. ; 24 cm. ISBN 978-9975-63-190-7. III

20193 ; 657.6/G47.

 • 221. Guvernanţa corporativă şi auditul intern. Marcel Ghiţă, Constantin Iaţco, Carmen Olguţa

Brezuleanu, Marius Vorniceanu. Iaşi : Tipo Moldova, 2009. 832 p. : tab. ; 24 cm. ISBN 978-973-168-019-

4. III 20849 ; 657.6/G98.

 • 222. HARDWICK, Philip. Introducere în economia politică modernă. Philip Hardwick, John

Langmead, Bahadur Khan ; Traducere de: Luminiţa Andrei, Odette Arhip. Iaşi : Polirom, 2002. 752 p. :

tab., fig. ; 23 cm. (Collegium. Ştiinţe economice). ISBN 973-683-861-7. III 16600 ; 33/H26.

 • 223. HLACIUC, Elena. Metode moderne de calculaţie a costurilor. cuv. înainte de Rusalim Petriş. Iaşi :

Polirom, 1999. 216 p.; 24 cm. (Collegium. Ştiinţe economice). Bibliogr. ISBN 973-683-392-5. III 16240 ;

657.4/H67.

 • 224. HOROMNEA, Emil. Analiza contabil-financiară : teorii, concepte, metode şi tehnici de

valorificare a informaţiei contabil-financiare în procesul decizional. Neculai Tabără, Emil Horomnea,

Constantin Toma. Iaşi : [s.n.]352 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-85495-1-5. III 16257 ; 657.6/T11.

 • 225. HOROMNEA, Emil. Audit financiar : concepte, standarde, norme. Emil Horomnea. Ed. a 2-a rev:

Iaşi : Tipo Moldova, 2011. 383 p.; 24 cm. ISBN 978-973-168-408-6. III 21261 ; 657.6/H81.

 • 226. HOROMNEA, Emil. Contabilitate internaţională. Neculai Tabără, Emil Horomnea, Mirela Cristina

Mircea ; pref. Bernard Colasse. Ed. a 2-a: Iaşi : Tipo Moldova, 2010. 579 p. ; 25 cm. ISBN 978-973-168-

051-4. III 20770 ; 657.4/T11.

 • 227. HOROMNEA, Emil. Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii : doctrină, concepte, lexicon. Emil

Horomnea. Ed. a 2-a rev: Iaşi : Tipo Moldova, 2010. 394 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 382 - 394. ISBN 978-

973-168-090-3. III 20844 ; 657/H81.

 • 228. IACOB, Constanţa. Sistemul informaţional contabil la nivelul firmei. Constanţa Iacob. Bucureşti :

Tribuna Economică, 2000. 304 p.; 20 cm. (Metode. Tehnici. Instrumente). Bibliogr. ISBN 973-9348-61-0. II 35054 ; 657/I-13.

 • 229. IAMANDI, Luca. Contabilitatea grupurilor de societăţi comerciale. prof. univ. dr. Iamandi Luca.

Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2004. 100 p. ; 24 cm. (Cartea de

13

economie). Bibliog. ISBN 973-627-157-9. III 17481 ; 657.3/L83.

 • 230. IAMANDI, Luca. Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ. prof. dr. Iamandi Luca.

Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2003. 131 p. ; 24 cm. (Cartea de

economie). Bibliogr. ISBN 973-627-070-X. III 17332 ; 657/L83.

 • 231. IAŢCO, Constantin. Modernizarea controlului financiar. dr. Constantin Iaţco. Iaşi : Tipo Moldova,

2007. 180 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-8900-92-9. III 20848 ; 657.6/I-30.

 • 232. Informarea financiar-contabilă în condiţii de criză : 15 ani de la implementarea noului sistem

contabil în România. coord. Constantin Toma, Costel Istrate. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 2009. 251 p. ; 24 cm. (FIBAS). Bibliogr. la finele lucrărilor. ISBN 978-973-703-514-1. III 20658 ;

657/I-52.

 • 233. Informaţia contabilă şi guvernanţa corporativă în contextul european şi global. coord. Constantin

Toma, Dan Chirleşan. Iaşi : Junimea, 2011. 280 p. ; 24 cm. (FIBAS ; 52). Bibliogr. ISBN 978-973-37-

1530-6. III 22188 ; 657/I-52.

 • 234. Insitutul Român de Cercetare în Evaluare. Metode şi uzanţe de evaluare a întreprinderilor. dr. ec.

Sorin V. Stan. Ed. a 2-a rev: Bucureşti : Teora, 1999. 120 p. : tab. ; 23 cm. Anexe p. 107-120. ISBN 973-

601-264-6. II 15422 ; III 15422.

 • 235. International Accounting Standards Commitee Foundation (IASCF). Standardele internaţionale de

raportare financiară IFRS emise la 1 ianuarie 2009. International Accounting Standards Commitee

Foundation (IASCF) ; trad. CECCAR. Bucureşti : International Accounting Standards Commitee

Foundation (IASCF) : Editura CECCAR, ©009. viii, 2970 p. ; 25 cm. Glosar, index. ISBN 978-973- 84014-76-1. III 21229 ; 657/S76.

 • 236. International Accounting Standards Commitee Foundation (IASCF). Standardul internaţional de

raportare financiară pentru întreprinderi mici şi mijlocii : IFRS pentru IMM-uri. International Accounting

Standards Commitee Foundation (IASCF) ; trad. CECCAR. Bucureşti : International Accounting

Standards Commitee Foundation (IASCF) : Editura CECCAR, ©009. 3 vol. ; 25 cm. ISBN 978-973- 8414-79-2. III 21228.

 • 237. International Federation of Accontants (IFAC). Manualul de standarde internaţionale de

contabilitate pentru sectorul public. Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) ; trad. din lb. engleză

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). Bucureşti : Editura CECCAR, 2009. 2 vol. ; 23 cm. ISBN 978-973-8414-72-3. III 21225.

 • 238. International Symposium on Differential Games and Applications. ( 4 ; 1990 ; Helsinki ). Dynamic

games in economic analysis : 4th International Symposium on Differential Games and Applications, August 9-10, 1990, Helsinki University of Technology, Finland. ed. by R. P. Hämäläinen, H. K. Ehtamo. Berlin : Springer-Verlag, 1990. 311 p. ; 24 cm. (Lecture Notes in Control and Information Sciences ; 157). Bibliogr. la finele cap. ISBN 3-540-53785-6. III 13113 ; 004.8/D94.

 • 239. IONAŞCU, Ion. Dinamica doctrinelor contabilităţii contemporane : studii privind paradigmele şi

practicile contabilităţii. Ion Ionaşcu. Bucureşti : Editura Economică, 2003. 176 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-883-2. III 17188 ; 657.1/I-67.

 • 240. IONESCU, Cecilia. Informarea financiară în contextul internaţionalizării contabilităţii. Cecilia

Ionescu. Bucureşti : Editura Economică, 2003. 262 p. ; 24 cm. (Biblioteca de contabilitate ; 27). Bibliogr. ISBN 973-590-885-9. III 17189 ; 657.1/I-68.

 • 241. IONESCU, Romeo Victor. Elemente de macroeconomie. Victor-Romeo Ionescu, Emil Gavrilă.

Bucureşti : Editura Economică, 1999. 240 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-207-9. II 34863 ;

330.101/I-68.

242. IONESCU, Romeo Victor. Modelarea macroeconomică : abordare critică a teoriei macroeconomice. Victor Romeo Ionescu. Brăila : Evrika, 1997. 172 p. : sch., tab ; 24 cm. Bibliogr. p. 167 - 168. ISBN 973-9499-12-0. III 14668 ; 330.1-M/I-68.

 • 243. IONIŢĂ, Ion. Evaluarea organizaţiilor. Ion Ioniţă, Cristian Silviu Bănacu, Marcel Stoica. Bucureşti

: Editura Economică, 2004. 224 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 223-224. ISBN 973-590-971-5. III 17184 ;

657.6/I-68.

 • 244. ISAI, Violeta. Bazele contabilităţii. Violeta Isai. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi,

[2007]. 126 p.; 30 cm. IV 7935 ; 657/I81.

14

 • 245. ISAI, Violeta. Contabilitate de gestiune. Violeta Isai. Galaţi : Mongabit, 2002. 344 p. ; 23 cm.

Bibliogr. ISBN 973-8246-30-X. III 16847 ; 657.4/I-81c.

 • 246. ISAI, Violeta. Contabilitate de gestiune. Violeta Isai. Galaţi : Mongabit, 2002-. părţi ; 24 cm. ISBN

973-8246-19-9. III 19336.

 • 247. ISAI, Violeta. Contabilitate financiară. Violeta Isai. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare

"Dunărea de Jos" din Galaţi, [s.a.]. 159 p. ; 30 cm. Note de subsol. IV 7763 ; 657.4/I-81.

 • 248. ISAI, Violeta. Contabilitate în comerţul exterior. Vioeleta Isai. [Galaţi] : Universitatea "Dunărea de

Jos" din Galaţi, [s.a.]. p. 9-98 ; 30 cm. IV 8052 ; 657.4/I-81.

 • 249. ISAI, Violeta. Contabilitate şi fiscalitate. Violeta Isai. Galaţi : Mongabit, [2002]. 122 p. : tab. ; 24

cm. Bibliogr. ISBN 973-8246-21-0. III 19334 ; 657/I-81.

 • 250. ISAI, Violeta. Teoria şi practica bilanţului contabil. Violeta Isai. Chişinău : Valinex, 2002. 416 p. ;

23 cm. Bibliogr. ISBN 9975-9714-5-8. II 35589 ; 657.3/I-18b.

 • 251. ISTRATE, Costel. Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei. Costel Istrate. ed. a 2-a revăzută şi

adăugită: Iaşi : Polirom, 2000. 312 p.; 24 cm. (Collegium. Ştiinţe economice). Bibliogr. ISBN 973-683-

588-X. III 16241 ; 657/I-87.

 • 252. ISTRATE, Costel. Introducere în contabilitate. Costel Istrate. Iaşi : Polirom, 2002. 200 p. : tab. ; 23

cm. (Collegium. Ştiinţe economice). Bibliogr. select. ISBN 973-683-982-6. III 16601 ; 657/I-87.

 • 253. IVAN-UNGUREANU, Clementina. Contabilitatea naţională : concepte, metodologii şi aplicaţii.

Dr. Clementina Ivan-Ungureanu. Bucureşti : Casa de Editură IRECSON, 2003. X, 338 p. ; 26 cm.

Bibliogr. ISBN 973-85280-6-2. III 17174 ; 336.1/I-95.

 • 254. IVĂNUŞ, Liliana. Sisteme contabile comparate. lector univ.dr. Liliana Ivănuş, lector univ.drd.ec.

Claudia Isac. Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. 84 p.; 30 cm. IV 8075 ; 657/I-95.

 • 255. Întreprinderea şi pieţele în contextul integrării europene. coord. Angela Roman, Dan Chrleşan,

Costel Istrate. Iaşi : Junimea, 2011. 288 p. ; 24 cm. (FIBAS ; 51). Bibliogr. ISBN 978-973-37-1528-3. III

22190 ; 658.15/I-58.

 • 256. Întreprinderea şi pieţele în contextul integrării europene. ed. Costel Istrate, Dan Chirleşan. Iaşi :

Junimea, 2012. 270 p. ; 24 cm. (FIBAS ; 57). Bibliogr. ISBN 978-973-37-1609-9. III 22186 ; 658.15/I-58.

 • 257. JIANU, Iulia. Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei întreprinderii : o abordare prin prisma

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. lect. univ. dr. Iulia Jianu. Bucureşti : Editura

CECCAR, 2007. 572 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-8414-33-4. III 20091 ; 657.92/J54.

 • 258. JITARU, C.I. Noua contabilitate a instituţiilor publice şi unităţilor administrativ teritoriale :

monografie. C.I. Jitaru. Brăila : Danubius, 2006. 854 p.; 24 cm. ISBN 978-86697-9-0. III 22013 ;

657/J63.

 • 259. JITARU, Constantin. Contabilitatea instituţiilor din administraţia publică. prof. Constantin Jitaru.

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996. 235 p. ; tab. ; 23 cm. ISBN 973-30-4279-X. III 13104 ; III 13104.

 • 260. KEISER, Anne-Marie. Comptabilité analytique et de gestion. Anne-Marie Keiser. Paris : ESKA,

1994. 224 p. ; 24 cm. (Gestion). ISBN 2-86911-226-2. III 17824 ; 657.4/K31.

 • 261. KILMER, William. Reţele de calculatoare şi Internet pentru oamenii de afaceri. William Kilmer ;

trad. de Smaranda Nistor. Bucureşti : Teora, ©002. 264 p. : fig., fotogr., tab. ; 24,5 cm. Anexe, glosar, index. ISBN 973-20-0623-4. III 18519 ; 004.7/K43.

 • 262. KISS, Francisc. Economie contemporană : introducere în micro şi macroeconomie [note de curs].

prof. dr. Kiss Francisc, asist. Delia Cocheci. Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 1993.

177 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 177. III 12009 ; 330/K49.

 • 263. Lucrări ştiintifice. Informatica economică pentru studenţi ( 2002 ; Galaţi ). Simpozionul de

informatică economică : lucrări ştiinţifice, mai 2002. Tulcea : Aker Yards, 2002. 138 p. ; 20 cm. II 35164 ;

330.47/S58.

 • 264. LUNGU, Camelia Iuliana. Evenimente ulterioare datei bilanţului : ghid pentru înţelegerea şi

aplicarea IAS 10. Asist. univ. drd. Camelia Iuliana Lungu, asist univ. drd. Iulia Jianu, lect. univ. dr. Corina Ioanăş ; coord. prof. univ. dr. Chiraţa Caraiani. Bucureşti : Editura CECCAR, 2004. 164 p. ; 20 cm. (Standarde Internaţionale de Raportare Financiară). Bibliogr. ISBN 973-8478-28-6. II 35907 ; 657/L92.

 • 265. LUNGU, Camelia Iuliana. Teorie şi practici contabile privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor

15

financiare. Camelia Iuliana Lungu. Bucureşti : Editura CECCAR, 2007. 491 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr., anexe. ISBN 978-973-8414-34-1. III 20086 ; 657.41/.45/L92.

 • 266. LUPAŞC, Ioana. Modelarea deciziei monetar-financiare. Ioana Lupaşc ; prelucrare după : R. Stroe,

G. Focşeneanu. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007. 60 p. ; 30 cm. Bibliogr. IV

 • 7895 ; 657.4/L93.

  • 267. LY, Henri. L' Audit informatique dans un contexte mini et micro. Henry Ly ; préface de Guy

Marmet. Paris : Les Éditions d'Organisation, 1991. 141 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 2-7081-1323-2. III

17798 ; 657.6/L99.

 • 268. Macrodynamique et desequilibre dans une petite économie : le cas de la Guadeloupe. étude

coordonnée par Jean Gabriel Montauban. 1-ère édition: Hermes, 1994. 280 p. ; 22 cm. Bibliogr. la finele

cap. ISBN 2-85934-391-1. II 36490 ; 339.9/M13.

 • 269. MALCIU, Liliana. Cererea şi oferta de informaţii contabile. Liliana Malciu. Bucureşti : Editura

Economică, 1998. 168 p. ; 24 cm. Anexă şi bibliogr. ISBN 973-590-068-8. III 17196 ; 657/M17.

 • 270. MALCIU, Liliana. Contabilitate aprofundată. Liliana Malciu. Bucureşti : Editura Economică,

2000. 206 p.; 24 cm. (Biblioteca de contabilitate ; 11). Bibliogr. ISBN 973-590-319-9. III 16252 ;

657/M17.

 • 271. MAN, Mariana. Caiet de lucrări practice : bazele contabilităţii. Mariana Man, Ilie Rascoleanu,

Maria Ciurea. Petroşani : Universitatea Tehnică din Petroşani, 1995. 215 p. multigr. : tab. ; 27 cm. IV

 • 6005 ; IV 6005.

  • 272. MAN, Mariana. Caiet de lucrări practice : contabilitate financiară. conf.univ.dr. Mariana Man, ec.

Gherghina Drila. Piteşti, 1999. 367 p. : tab. ; 25 cm. Bibliogr. p. 367. III 15667 ; III 15667.

 • 273. MAN, Mariana. Contabilitate de gestiune. Mariana Man. Petroşani : Focus, 2003. vol. II 37846.

 • 274. MAN, Mariana. Contabilitate generală. Mariana Man. Craiova : Scrisul Românesc, 1997. 360 p. :

tab. ; 20 cm. Bibliogr. p. 353-354. ISBN 973-38-02111-5. II 33655 ; II 33655.

 • 275. MAN, Mariana. Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor : pe exemplul industriei miniere

carbonifere. Mariana Man. Craiova : Scrisul Românesc, 1998. 231 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr. p. 223-226.

ISBN 973-38-0097-X. II 33824 ; II 33824.

 • 276. MANGU, Sorin-Iuliu. Microeconomie : [curs]. prof. univ. dr. ing. Aurelian Simionescu, as. univ.

ing. Sorin Mangu. Petroşani, 1999. 348 p. multigr. : fig. ; 29 cm. Bibliogr. p. 347. IV 6514 ; IV 6514.

 • 277. MANGU, Sorin-Iuliu. Microeconomie. Sorin Iuliu Mangu, Aurelian Simionescu, Manuel Viorel

Semen. Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2004. 88 p.; 32 cm. ISBN 973-8367-87-5. IV 8082 ;

330.1/M11.

 • 278. MANOLESCU, Maria. Studii de caz în condiţiile aplicării reglementărilor contabile simplificate.

Maria Manolescu, Georgeta Petre, Alexandra Lazăr. Bucureşti : Editura Economică, 2003. 320 p. ; 23 cm.

Bibliogr. ISBN 973-590-813-1. III 17194 ; 657.1/M27.

 • 279. MARZOUKA, Tahar Ben. Monnaie et finance internationales : approche macro-économique.

Tahar Ben Marzouka, Mongi Safra. Paris : L'Harmattan, 1994. 416 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 2-7384- 3067-8. III 17876 ; 339.7/M44.

 • 280. MAZARACHI, Chimon. Contabilitate aplicată : fundamente ale contabilităţii, contabilitate

generală, contabilitate managerială, controlul economico-financiar prin intermediul conturilor. Chimon Mazarachi, Iamandi Luca, Maria Nicolai. Bucureşti : Naţional, 1996. 292 p. ; 22 cm. Bibliogr. ISBN 973- 97768-2-5. II 33148 ; 657.1/M53.

 • 281. MAZARACHI, Chimon. Contabilitate financiară. Chimon Mazarachi, Niculina Chebac, Florian

Şipoş. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 1995. 240 p. ; 20 cm. Bibliogr. II 32725 ; II

32725.

282. MAZARACHI, Chimon. Controlul economico-financiar şi expertiza contabilă. Chimon

Mazarachi, Iamandi Luca. Galaţi : Alma, 1995. 231 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-96656-7-5. II 32512 ;

657.6/M53.

 • 283. MAZILESCU, Vasile. Analiza şi concepţia sistemelor informatice : suport de curs. Vasile

Mazilescu. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 1993. 96 f. multigr. : fig., tab., sch. ; 30 cm.

IV 6080 ; 004.41/M53.

 • 284. MAZILESCU, Vasile. Analyse et conception des systèmes d'information : cours. Vasile Mazilescu.

16

Marseille, 1993. 196 f. multigr. : fig., tab., sch. ; 30 cm. Bibliogr. p. 169. IV 6079 ; 004.41/M53.

285.

MAZILESCU, Vasile. Fuzzy expert systems design from the perspective of real-time, algorithmic

complexity and reasoning on time (with economic application) = Proiectarea sistemelor Expert Fuzzy din perspectiva timpului real, complexităţii algoritmice şi raţionamentului asupra timpului (cu aplicaţii în economie). Vasile Mazilescu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010. 344 p.; 25 cm. ISBN

978-973-30-2830-7. III 21183 ; 004.82/M11.

286.

MAZILESCU, Vasile. Impactul managementului cunoştinţelor în sinteza sistemelor inteligente în

economie : rezumatul tezei de doctorat. drd. Vasile Mazilescu ; cond. şt. prof. dr. ec. Niculae Niculescu. [Galaţi] : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2008. V, 99 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 38435 ;

 

004.8/M53.

287.

MAZILESCU, Vasile. Impactul managementului cunoştinţelor în sinteza sistemelor inteligente în

economie : teză de doctorat. drd. Vasile Mazilescu ; cond. şt. prof. dr. ec. Niculae Niculescu. [Galaţi] :

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2008. VI, 302 p. : fig., tab. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8226 ;

 

004.8/M53.

288.

MAZILESCU, Vasile. Knowledge management and intelligent economic systems. Vasile

Mazilescu. Galaţi : Europlus, 2009. V, 200 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-1950-79-2. III 21150 ;

004/M53.

289.

MAZILESCU, Vasile. Modelarea proceselor de afaceri bazate pe managementul de cunoştinţe.

Vasile Mazilescu. Galaţi : Europlus, 2006. [6], 313 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-7845-31-5. III 21151 ;

004/M53.

290.

MAZILESCU, Vasile. Paradigme clasice şi moderne în inteligenţa artificială. Vasile Mazilescu.

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2004. 234 p. ; 25 cm. Bibliogr. ISBN 973-30-2623-9. III 21156 ; 004/M53.

291.

MAZILESCU, Vasile. Proiectarea sistemelor expert fuzzy din perspectiva timpului real,

complexităţii algoritmice şi raţionamentului asupra timpului : (cu aplicaţii în economie). Vasile Mazilescu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010. XVI, 312 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978- 973-30-2830-7. III 21152 ; 004/M53.

292.

MAZILESCU, Vasile. Sisteme distribuite cu aplicaţii economice folosind tehnologii JAVA. Vasile

Mazilescu. Galaţi : Europlus, 2009. 370 p.; 25 cm. ISBN 978-973-1950-41-9. III 21154 ; 004/M53.

293.

MEHEDINŢI, Ion Lucian. Contabilitate generală. dr. ec. Ion Lucian Mehedinţi, prof. dr. ec.

Gheorghe Negoescu. Galaţi : EConsulting, 2000. 232 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 231. ISBN 973-99727-5-6.

 

III 15411 ; 657.1/M55.

294.

MENU, Marin. Controlul de performanţă [dizertaţie]. lect. univ. drd. Menu Marin ; coordonator :

prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006. 319 p. : fig., tab. ;

30 cm. Bibliogr. p. 312-319. IV 8232 ; 658.5/M58.

295.

MEREUŢĂ, Elena. Bazele contabilităţii. Elena Mereuţă. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos"

din Galaţi, 2006. 112 p.; 28 cm. IV 7810 ; 657/M59.

296.

MEREUŢĂ, Elena. Bilanţuri contabile. Elena Mereuţă. [Galaţi] : Universitatea "Dunărea de Jos"

din Galaţi, 2007. [părţi] ; 30 cm. IV 7921.

297.

Metode şi tehnici de evaluare. ec. Carmen Gabriela Sîrbu, ec. Mariana Costandache, ec. Marian

Cojocaru,

; coordonator : prof. univ. dr. Gheorghe Negoescu. Galaţi : Algorithm +, 1998. 177 p. ; 20

cm. Bibliogr. p. 175-177. ISBN 973-99072-1-0. II 33940 ; 657.6/M61.

298.

MIHALCEA, Lucian. Gestiunea financiară a colectivităţilor locale. Lucean Mihalcea. Galaţi :

[s.l.], [2006]. 99 p. : tab., fig., gf. ; 24 cm. Bibliogr. III 18658 ; 336.1/M69.

299.

MIHALCEA, Lucian. Gestiunea financiară a colectivităţilor locale : note de curs. Lucean

Mihalcea. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, [s.a.]. 99 p. : tab., fig., gf. ; 30 cm. Bibliogr.

 

IV 7844 ; 336.1/M69.

300.

MILITARU, Gheorghe. Sisteme informatice pentru management. Gheorghe Militaru. Bucureşti :

All, 2004. 224 p.; 25 cm. ISBN 973-571-474-4. III 20318 ; 004.1/M64.

301.

Ministerul Finanţelor. Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ şi normele

metodologice de utilizare a acestuia. Bucureşti : Editura Economică, 1999. 217 p. : tab. ; 29 cm. ISBN 973-590-139-0. IV 6436 ; IV 6436.

17

 • 302. Ministerul Finanţelor Publice. Catalogul formularelor cu regim special privind activitatea

financiară şi contabilă : modele şi norme de întocmire şi utilizare. Ministerul Finanţelor Publice.

Bucureşti : Editura Economică, 2001. 304 p. ; 27 cm. ISBN 973-590-434-9. IV 7052 ; 657/C29.

 • 303. MINU, Mihaela. Contabilitatea ca instrument de putere. Mihaela Minu. Bucureşti : Editura

Economică, 2002. 384 p. ; 24 cm. (Biblioteca de contabilitate ; 19). Bibliogr. ISBN 973-590-646-5. III

17191 ; 657.1/M75.

 • 304. Modelarea şi simularea proceselor economice : lucrări practice, studii de caz, proiect, teste. prof.

univ. dr. Camelia Raţiu-Suciu, asist. univ. Daniela Hîncu, lect. univ. dr. Florica Luban,

...

Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 1997. 248 p.; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-30-5825-4. III 14496 ; III

14496.

305.

MOISESCU, Florentina. A.B.C. -ul contabilităţii. Florentina Moisescu. Galaţi : Editura Fundaţiei

Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2000. 235 p. : tab. ; 21 cm. ISBN 973-99667-7-2. II 34415 ;

657/M86.

306.

MOISESCU, Florentina. Bazele contabilităţii. Florentina Moisescu. ed. rev. şi adăug: Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 2004. 320 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-30-1158-4. III 17978 ;

657/M86.

307.

MOISESCU, Florentina. Bazele contabilităţii. Florentina Moisescu. Bucureşti : Editura Vox, 2001.

 • 316 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 973-9381-47-2. II 34915 ; 657/M86.

  • 308. MOISESCU, Florentina. Bazele contabilităţii. conf. Florentina Moisescu. [Galaţi] : Universitatea

"Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007. [părţi] ; 30 cm. IV 7745.

 • 309. MOISESCU, Florentina. Bazele contabilităţii. conf. univ. dr. Florentina Moisescu. Galaţi, 2002.

 • 143 p. ; 30 cm. (Distance Education). Bibliogr. ISBN 973-8370-03-5. IV 8240 ; 657/M86.

  • 310. MOISESCU, Florentina. Contabilitate aprofundată : note de curs. conf. dr. ec. Florentina

Moisescu, lect. drd. ec. Oana Mihai. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007. 117 p. : tab.

; 30 cm. IV 7849 ; 657.4/M86.

 • 311. MOISESCU, Florentina. Contabilitate bugetară : note de curs. conf.dr.ec. Florentina Moisescu.

Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007. 106 p.; 30 cm. IV 7936 ; 657.3/M84.

 • 312. MOISESCU, Florentina. Contabilitate bugetară [curs]. conf. univ. dr. Florentina Moisescu. Galaţi :

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2001. 225 p. : tab. ; 29,5 cm. Bibliogr. IV 7702 ; 657.3/M86.

 • 313. MOISESCU, Florentina. Contabilitate bugetară. Florentina Moisescu. Bucureşti : Editura

Didactică şi Pedagogică, 2004. 330 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-30-1206-8. III 17980 ; 657.3/M86.

 • 314. MOISESCU, Florentina. Contabilitate de gestiune : note de curs. lector drd. Moisescu Florentina,

prep. Anghel Oana. Galaţi, 2000. 108 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr. p. 108. II 34233 ; 657.4/M86.

 • 315. MOISESCU, Florentina. Contabilitate financiară : note de curs. conf. dr. ec. Florentina Moisescu.

[Galaţi] : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007. 105 p. : tab. ; 30 cm. IV 7945 ; 657.4/M86.

 • 316. MOISESCU, Florentina. Contabilitate internaţională : note de curs. conf. dr. ec. Florentina

Moisescu, lect. drd. ec. Oana Mihai. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007. 110 p. : tab. ; 30 cm. Bibliogr. IV 7853 ; 657.4/M86.

 • 317. MOISESCU, Florentina. Contabilitatea bugetară. conf. univ. dr. Florentina Moisescu. [Galaţi] :

Mongabit, 2003. 205 p. : tab. ; 30 cm. (Distance Education). Bibliogr. ISBN 973-8246-35-0. IV 8241 ;

657.3/M86.

 • 318. MOISESCU, Florentina. Contabilitatea instituţiilor publice. Florentina Moisescu. [Galaţi] :

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, [s. a.]. 129 p. multigr. ; 24 cm. Bibliogr. ; 657/M86.

 • 319. MOISESCU, Florentina. Culegere de probleme şi teste grilă : bazele contabilităţii. conf. Florentina

Moisescu, lect. Oana Anghel. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2005. 400 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-30-1890-2. III 17979 ; 657/M86.

 • 320. MOISESCU, Florentina. Bazele contabilităţii. conf. Florentina Moisescu. [Galaţi] : Universitatea

"Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007.

 • 321. MORARU, Gheorghe P. Contabilitatea financiară a întreprinderilor. Gheorghe P. Moraru. Baia

Mare : Editura Universităţii de Nord din Baia Mare, 2000. 580 p.; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-8133-00-9.

III 16184 ; 657.4/M89.

 • 322. MOROŞAN, Ioan. Contabilitate financiară şi de gestiune : studii de caz şi sinteze de reglementării.

18

Ioan Moroşan. Bucureşti : Editura CECCAR, 2010. 984 p. : tab. ; 24 cm. (Contabilitate). Bibliogr. p. 979- 984. ISBN 978-973-8414-94-5. III 21224 ; 657.4/M90.

 • 323. MORRIS, Michael. Cum să devii manager de succes. Michael Morris ; trad. Isabela-Cerasela Leca.

Bucureşti : All Beck, 2002. X, 290 p. : fig., tab. ; 20 cm. (Afaceri). Bibliogr. suplimentară. ISBN 973-655-

211-X. II 37205 ; 65/M90.

 • 324. MUNDAY, Stephen C. R. Idei de avangardă în economie. Stephen C.R. Munday. Bucureşti :

CODECS, 1999. XIV, 379 p. : graf. Index p. 372-377. ISBN 973-98491-0-5. II 35293 ; 330.101/M95.

 • 325. MUNTEANU, Adrian. Auditul sistemelor informaţionale contabile : cadru general. Adrian

Munteanu. Iaşi : Polirom, 2001. 190 p. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-683-865-X. III 16238 ; 657.6/M95 a.

 • 326. MUNTEANU, Victor. Control şi audit financiar. Victor Munteanu. Bucureşti : Lucman, 1998. 480

p. ; 24 cm. Bibliogr. III 16453 ; 657.6/M95.

 • 327. MUNTEANU, Victor. Control şi audit financiar-contabil. prep. univ. Marilena Munteanu.

Bucureşti : Sylvi, 2000. 672 p.; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-9488-77-3. III 16255 ; 657.6/M95.

 • 328. MUŢIU, Alexandra Ileana. Contabilitatea inflaţiei. Alexandra Ileana Muţiu. Bucureşti : Editura

Economică, 2002. 320 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-758-5. III 17012 ; 336.7/M99.

 • 329. NEAG, Ramona. Reforma contabilităţii româneşti între modelele francez şi anglo-saxon. Ramona

Neag. Bucureşti : Editura Economică, 2000. 240 p. ; 24 cm. Anexe şi bibliogr. ISBN 973-590-381-4. III

 • 16447 ; 657.1/N31.

  • 330. NECHITA, Daniela. Macroeconomie. lector drd. Daniela Nechita. Galaţi : Editura Fundaţiei

Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2003. 151p. ; 24 cm. (Cartea de economie Distance Education). Bibliogr. ISBN 973-627-027-0. III 16925 ; 330.1-M/N33.

 • 331. NECHITA, Daniela. Macroeconomie. Daniela Nechita. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din

Galaţi, [s.a.]. 151 p.; 30 cm. IV 8012 ; 330.1/N33.

 • 332. NECHITA, Daniela. Microeconomie : teorie şi aplicaţii. Daniela Nechita. Bucureşti : Editura

Didactică şi Pedagogică, 2010. 237 p.; 24 cm. ISBN 978-973-30-2698-3. III 20531 ; 330.101.5/H33.

 • 333. NECHITA, Daniela. Microeconomie. Daniela Nechita. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din

Galaţi, 2007. 95 p.; 28 cm. IV 7774 ; 330.101.542/N33.

 • 334. NEEDLES, Belverd E., Jr. Principiile de bază ale contabilităţii. Belverd E. Needles, Jr., Henry R.

Anderson, James C. Caldwell. ed. a 5-a: Chişinău : Editura ARC, 2001. XVII, 1240 p.+An-54 p.+I-30 p. ;

28 cm. Anexe. ISBN 9975-61-131-1. IV 6815 ; 657/N37.

 • 335. NEGOESCU, Gheorghe. Elemente de statistică macro şi microeconomică. prof. univ. dr. ec.

Gheorghe Negoescu, asist. univ. ec. Riana Iren Radu. Galaţi : Fundaţia Academica, 2000. 232 p. : fig., tab. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-99885-2-0. III 19333 ; 311/N39.

 • 336. NEGOESCU, Gheorghe. Statistică macroeconomică. prof. univ. dr. ec. Gheorghe Negoescu, prep.

univ. ec. Riana Iren Radu. Brăila : Evrika, 1999. 174 p. : sch., tab. ; 24 cm. Bibliogr. p. 169-174. ISBN 973-9499-688-6. III 15037 ; 311/N39.

 • 337. NEGRUŢIU, Magdalena. Contabilitatea în comerţ şi turism. Magdalena Negruţiu, Mihaela

Dumitrana, Ligia Bîrsan. ed. rev.şi compl: Bucureşti : Maxim, 1998. 479 p. : tab., sch. ; 23 cm. Bibliogr.

p.479. ISBN 973-95308-9-3. III 15796 ; 657/N42.

 • 338. NISTOR, Cornelia. Tranziţia în România : modelarea echilibrului economic. Dr. Cornelia Nistor.

Bucureşti : Editura Militară, 2004. 272 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 973-32-0661-X. II 36292 ;

338.1/.3/N78.

 • 339. NISTOR, Rozalia. Informatică managerială. conf. univ. dr. ec. Rozalia Nistor, lect. univ. dr. Costel

Nistor, prep. univ. drd. Alexandru Căpăţână. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din

Galaţi, 2006. 114 p. : graf., tab., sch. ; 24 cm. (Cartea de economie). Bibliogr. ISBN 973-627-255-9. III

 • 18646 ; 658.1/N78.

  • 340. NISTOR, Rozalia. Metodologii manageriale informatice. conf. univ. dr. Rozalia Nistor, lect. univ.

dr. Costel Nistor, prep. univ. drd. Alexandru Căpăţînă. [Galaţi] : Universitatea "Dunărea de Jos" din

Galaţi, [s. a.]. 144 p. multigr. : sch., tab., diagr. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8018 ; 658.1/N78.

 • 341. NISTOR, Rozalia. Tehnologia informaţiei în marketing. Rozalia Nistor, Alexandru Căpăţînă.

Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, [s.a.]. 121 p. ; 30 cm. Bibliogr. IV 7842 ;

339.1/.3/N78.

19

 • 342. NOVAC-UDUDEC, Cornelia. Decizia în economia bazată pe cunoaştere. Cornelia Novac-Ududec.

Galaţi : Galaţi University Press (GUP), 2012. 184 p. ; 24 cm. (Informatică economică). Bibliogr. ISBN

978-606-8348-57-5. III 22233 ; 004.8/N90.

 • 343. O şansă la început de carieră. S. C. CEPROHART S. A. Brăila. Brăila : [s.n], 2005. 88 p. : tab. ; 29

cm. IV 7385 ; 658.5/O-83.

 • 344. Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti : 2010 - 2012. sub îngrij. Constantin Roşca,

Laurenţiu Dragomir. Craiova : Editura Info, 2012. 344 p. ; 24 cm. ISBN 978-606-653-000-2. III 21860 ;

33/O-43.

 • 345. OPAIŢ, Gabriela. Culegere de probleme şi teste de statistică. Gabriela Opaiţ. Galaţi : EConsulting,

 • 2001. 48 p.: tab.; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-99727-7-2. III 18506 ; 311/O-61.

  • 346. OPREA, Călin. Contabilitate managerială. prof. univ. dr. Călin Oprea, prof. univ. dr. Mariana Man,

conf. univ. dr. Monica-Viorica Nedelcu ; coord. Călin Oprea. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,

 • 2007. 335 p. ; tab. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-30-1989-3. III 20378 ; 657.47/O-64.

  • 347. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Efectele aderării la Uniunea Europeană.

lucrare elaborată cu sprijinul OECD, SIGMA, PHARE, NISPAcee. Bucureşti : Editura Economică, 2000.

2 vol. ; 20 cm. II 34451.

 • 348. PANŢÂRU, Petru. Curs de economie politică : microeconomie. Prof. Dr. Petru Panţîru. Galaţi :

Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2000. 268 p.; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-

8139-31-7. III 15621 ; III 15621.

 • 349. PANŢÎRU, Petru. Curs de economie : microeconomie. Prof. univ. dr. Petru Panţuru. A 2-a revizuită

şi îmbunătăţită: Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2002. 270 p. ; 24 cm.

(Cartea de economie). Bibliogr. ISBN 973-627-009-2. III 16724 ; 330-m/P25.

 • 350. PĂTRAŞCU, Cristinel Bogdan. Contabilitatea unor operaţiuni speciale. Cristinel Bogdan Pătraşcu,

Ilie Popovici, Alexandra Popovici. Ed. a 3-a rev: Brăila : Danubius, 2006. 253 p.; 20 cm. ISBN 973-8940-

00-1. II 40280 ; 657/P11.

 • 351. PĂTRUŢ, Vasile. Contabilitate şi diagnostic financiar : fundamente teoretice şi aplicaţii practice.

Vasile Pătruţ, Aristiţa Rotilă. Iaşi : Sedcom Libris, 2005. 498 p.; 24 cm. Bibliogr. III 29840.

 • 352. PĂTRUŢ, Vasile. Contabilitate şi diagnostic financiar : fundamente teoretice şi aplicaţii practice.

Vasile Pătruţ, Aristiţa Rotilă. Ed. a 2-a rev: Iaşi : Sedcom Libris, 2010. 498 p.; 24 cm. Bibliogr. ISBN

978-973-670-404-8. III 21523 ; 657.3/P11.

 • 353. PĂTRUŢ, Vasile. Contabilitatea financiară a întreprinderii. prof. univ. dr. Vasile Pătruţ. Bacău :

Alma Mater, 2003. 348 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-8392-43-8. III 17280 ; 657.4/P44.

 • 354. PĂTRUŢ, Vasile. Contabilitatea întreprinderii. Vasile Pătruţ, Aristiţa Rotilă. Bacău : Alma Mater,

 • 2002. 452 p. ; 24 cm. Bibliogr. şi anexe. ISBN 973-8392-08-X. III 16505 ; 657.41.6/P44.

  • 355. PĂTRUŢ, Vasile. Gestiunea şi contabilitatea unor activităţi economice cu caracter deosebit. Vasile

Pătruţ, Mihai Deju, Doina Păcurari. Iaşi : Junimea, 2005. 187 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-37-

1004-0. III 18386 ; 657/P44.

 • 356. PÂNTEA, Iacob Petru. Profitul net sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale şi modificări

ale politicilor contabile : ghid pentru înţelegerea şi aplicarea IAS 8. Prof. univ. dr. Iacob Petru Pântea,

conf. univ. dr. Adela Deaconu. Bucureşti : Editura CECCAR, 2004. 156 p. ; 20 cm. (Standarde Internaţionale de Raportare Financiară). Bibliogr. ISBN 973-8478-23-5. II 35906 ; 657/P25p.

 • 357. PÂNTEA, Iacob Petru. Situaţiile fluxurilor de numerar : ghid pentru înţelegerea şi aplicarea IAS 7.

prof. dr. Iacob Petru Pântea, conf. dr. Adela Deaconu. Bucureşti : Editura CECCAR, 2004. 264 p. ; 20 cm.

Bibliogr. ISBN 973-8478-20-0. II 35905 ; 657/P25s.

 • 358. PEROCHON, Claude. Contabilitate financiară. Claude Perochon, Louis Dubrulle ; trad. de : Mihai

Ristea, Corina Dumitru. Bucureşti : Editura Economică, 2002. 622 p. ; 24 cm. (Romexco). Note de

subsol. ISBN 973-590-599-X. III 17020 ; 657.4/P52.

 • 359. PETCU, Paul Mircea. Logistica, contabilitatea şi controlul bunurilor materiale aparţinând unităţilor

de ordine publică aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Paul Mircea Petcu. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006. 126 p. ; 24 cm. (Cartea de economie). Bibliogr. ISBN 973-627-348-2. III 19059 ; 657.4/P54.

 • 360. PEYRARD, Josette. Gestion financiére internationale. Josette Peyrard. 3-e edition: [Paris] :

20

Vuibert, ©995. 410 p.; 24 cm. ISBN 2-7117-7681-6. III 15637 ; III 15637.

 • 361. PEYRARD, Josette. Gestion financiére internationale. Josette Peyrard. [Paris] : Centre de Librairie

et d'Editions Techniques, 1985. 352 p.; 24 cm. ISBN 2-85354-171-1. III 13739 ; III 13739.

 • 362. PITULICE, Cosmina. Contabilitatea instituţiilor publice din România. Cosmina Pitulice, Mariana

Glăvan. Ploieşti : Contaplus, 2007. 359 p.; 24 cm. ISBN 978-973-88247-4-4. III 20083 ; 657.1/P64.

 • 363. PITULICE, Cosmina. Teorie şi practică privind grupurile de societăţi şi situaţiile financiare

consolidate. Cosmina Pitulice. Ploieşti : Contaplus, 2007. 265 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr. p. 224-229.

ISBN 978-973-88247-5-1. III 20082 ; 657.4/P69.

 • 364. POP, Cecilia. Managementul calităţii. Cecilia Pop. Iaşi : Tipo Moldova, 2009. 340 p. : fig. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 335-340. ISBN 978-973-168-023-1. III 20793 ; 658.5/P78.

 • 365. POPA, Adriana Florina. Contabilitatea şi fiscalitatea rezultatului întreprinderii. Adriana Florina

Popa. Bucureşti : Editura CECCAR, 2011. 390 p. ; 24 cm. (Contabilitate). Bibliogr. ISBN 978-973-8414-

67-9. III 21226 ; 657.4/P79.

 • 366. POPA, Tudorel. Analiza microeconomică sau analiza economico-financiară a firmelor : note de

curs. Tudorel Popa. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 1995. 135 p. ; 29 cm. Bibliogr. p.

135. IV 5733 ; 330.1-m/P79.

 • 367. POPEANGĂ, Gabriel. Contabilitatea bancară. lect. drd. Gabriel Popeangă, prep. univ. ec. drd.

Gabriela Slusariuc. Petroşani : Focus, 2002. 112 p. ; 29 cm. (IDD). Înaintea tit. : Universitatea din

Petroşani, Facultatea de Ştiinţe. Centrul de Învăţământ la Distanţă. ISBN 973-8367-86-7. IV 8086 ;

336.7/P80.

 • 368. POPEANGĂ, Petre. Auditul financiar contabil. dr. Petre Popeangă. Bucureşti : Tribuna

Economică, 1999. 220 p.; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-9348-59-9. III 16242 ; 657.6/P80.

 • 369. POPESCU, Gheorghe. Contabilitatea simplificată, armonizată cu directivele europene şi

fiscalitatea societăţilor comerciale. prof.univ.dr. Gheorghe Popescu ; drd. Veronica Popescu. ed. a 2-a:

Bucureşti : Gestiunea, 2003. 668 p. ; 30 cm. ISBN 973-85536-7-9. IV 6979 ; 657.4/P81s.

 • 370. POPESCU, Gheorghe. Contabilitatea şi fiscalitatea microîntreprinderilor. prof.univ.dr. Gheorghe

Popescu ; drd. Veronica Popescu. ed. a 3-a: Bucureşti : Gestiunea, 2003. 350 p. ; 30 cm. ISBN 973- 85536-5-2. IV 6981 ; 657.4/P81f.

 • 371. POPESCU, Gheorghe. Manualul consultantului fiscal pentru impozitul pe venit şi contabilitatea în

partidă simplă. prof. univ. dr. Gheorghe Popescu ; drd. Veronica Popescu. Ed. a 3-a: Bucureşti :

Gestiunea, 2003. 658 p. ; 30 cm. ISBN 973-85536-4-4. IV 6980 ; 657.4/P81.

 • 372. POPESCU, Gheorghe. Manualul inspectorului de salarii. conf. univ. dr. Gheorghe Popescu, drd.

Veronica Popescu. Bucureşti : Gestiunea, 2001. 2 vol.; 30 cm. ISBN 973-85536-0-1. IV 6837.

 • 373. POPESCU, Gheorghe. Procedurile controlului intern şi auditul financiar. Gheorghe Popescu.

Bucureşti : Gestiunea, 1997. 3 vol. III 16835.

 • 374. POPESCU, GheorghePOPESCU, Gheorghe. Manualul inspectorului de salarii. conf. univ. dr.

Gheorghe Popescu, drd. Veronica Popescu. Bucureşti : Gestiunea, 2001.

 • 375. POPESCU, GheorghePOPESCU, Gheorghe. Manualul inspectorului de salarii. conf. univ. dr.

Gheorghe Popescu, drd. Veronica Popescu. Bucureşti : Gestiunea, 2001.

 • 376. POPOVICI, Dumitru. Contabilitatea primăriilor în economia de piaţă. prof. univ. Aleodor Şoşdean,

ec. dr. Dumitru Popovici. Timişoara : Amarcord, 2000. 194 p.; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-9244-88-2. III

16264 ; 657/S69.

 • 377. POPOVICI, Ilie. Contabilitatea armonizată cu directivele comunităţilor economice europene. Ilie

Popovici. Brăila : Danubius, 2006. 375 p.; 20 cm. ISBN 973-86-697-8-2. II 40282 ; 657/P83.

 • 378. POTDEVIN, Jacques. Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile. Marin Toma,

Jacques Potdevin. Bucureşti : Editura CECCAR, 2008. 490 p. : tab. ; 21 cm. (Doctrină - Deontologie).

Note de subsol. ISBN 978-973-8414-53-2. II 38324 ; 657/T71.

 • 379. PREDA, Mircea. Sisteme expert de gestiune. Mircea Preda. Petroşani : Focus, 2005. 58 p. ; 30 cm.

Bibliogr. p. 57. IV 8061 ; 657.4/P90.

 • 380. PREDA, Mircea. Sisteme informaţionale financiar contabile. Mircea Preda. Petroşani : Focus,

2005. 117 p. ; fig., tab. ; 30 cm. Anexe p. 111. IV 8060 ; 657.4/P90.

 • 381. Programul Phare al Uniunii Europene pentru România. Studii de impact. Lucian Croitoru, Corneliu

21

Russu, Cornel Tarhoaca ; Hans Van Zon (expert UE). Bucureşti : [s.n.], 2002.

 • 382. Programul Phare al Uniunii Europene pentru România. Studii de impact. Daniel Dăianu, Ion

Drăgulin, Liviu Voinea ; Radu Vrânceanu (expert UE). Bucureşti : [s.n.], 2002.

 • 383. Programul Phare al Uniunii Europene pentru România. Studii de impact. Vera Morariu, Miruna

Hurduzeu, Mihai Dimitriu ; David Tait (expert UE). Bucureşti : [s.n.], 2002.

 • 384. PURNUŞ, Augustin. Sisteme informatice de managementul proiectelor. Augustin Purnuş.

Bucureşti : Conspress, 2008. 196 p.; 25 cm. ISBN 978-973-100-028-3. III 20338 ; 004.9/P98.

 • 385. RADU, Mariana. Contabilitate de gestiune. Mariana Radu. Târgovişte : Editura Bibliotheca, 2010.

 • 342 p.; 24 cm. (Universitaria Economia). ISBN 978-973-712-520-0. III 21510 ; 657/R11.

  • 386. RADU, Riana Iren. Contabilitatea instituţiilor de credit. Riana Iren Radu. Galaţi : Universitatea

"Dunărea de Jos" din Galaţi, [s.a.]. 167 p.; 30 cm. IV 8050 ; 657.1/R11.

 • 387. RAŢIU-SUCIU, Camelia. Modelarea microeconomică : ştiinţă & artă. Marcel Stoica, Camelia

Raţiu-Suciu, Carmen Mincu. Bucureşti : Aisteda & Omegapres, 1994. 174 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN

973-9143-08-3. II 31926 ; 330.1m/S88.

 • 388. RĂDUŢI, Angela. Contabilitate publică. Angela Răduţi. Bucureşti : Editura Economică, 2003. 223

 • p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-802-6. III 17014 ; 657/R19.

  • 389. RĂSCOLEAN, Ilie. Gestiunea financiară a întreprinderii. Ilie Răscolean. Petroşani : Focus, 2002.

  • 110 p. ; 29 cm. (IDD). Bibliogr. ISBN 973-8367-04-2. IV 8085 ; 657.4/R27.

   • 390. Registre şi formulare financiar-contabile : ordin nr.1850/7 ianuarie 2005. Col. concepută şi îngr. de

ec. Anişoara Partheniu. Bucureşti : Meteor Press, 2005. 112 p.; 23 cm. (Culegere de acte normative după documente oficiale). ISBN 973-729-021-0. IV 7397 ; 657/R35.

 • 391. Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial : Legea contabilităţii nr.

82/1991, republicată ; Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1829/2003 ; Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial ; Ordin al Ministrului Finanţelor Publice nr. 2329/2001.

Ministerul Finanţelor Publice. Bucureşti : Editura Economică, 2004. 336 p. ; 27 cm. ISBN 973-590-970- 7. IV 7129 ; 657/R39.

 • 392. RISTEA, Mihai. Contabilitate aprofundată. Mihai Ristea, Corina-Graziella Dumitru. Bucureşti :

Editura Universitară, 2003. 496 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-86067-8-9. III 17176 ; 657/R57.

 • 393. RISTEA, Mihai. Contabilitatea societăţilor comerciale. Mihai Ristea, Mirela Dima. revizuită şi

îmbunătăţită: Bucureşti : Editura Universitară, 2003. 432 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-85744-9-8. III 17177 ; 657.1/R57.

 • 394. RIZESCU, Geanina M. Tehnologii informaţionale integrative şi colaborative în contabilitate.

Gianina M. Rizescu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010. 344 p. : fig., tab. ; 25. Bibliogr. p.

292-315. ISBN 978-973-30-2893-2. III 21146 ; 657/R60.

 • 395. ROBINSON, Steve. Management financiar. Steve Robinson ; trad. de Roxana Toader. Bucureşti :

Teora, 1999. 216 p.: fig. ; 20 cm. (Biblioteca omului de afaceri ; 3). Index. ISBN 973-601-322-7. II 34365

; II 34365.

 • 396. ROMAN, Constantin. Gestiunea financiară a instituţiilor publice. Constantin Roman. Bucureşti :

Editura Economică, 2000-2004. 2 vol.; 24 cm. ISBN 973-590-280-X. III 16260.

 • 397. ROMÂNIA. [Legi]. Reglementări contabile (2008 - 2009) aplicabile instituţiilor financiare

nebancare şi instituţiilor de credit. ed. îngrij. de Nicolae Măndoiu. Bucureşti : Con Fisc, 2008. X, 390 p. :

tab. ; 24 cm. Anexe. ISBN 978-973-1895-16-1. III 20328 ; 657.4/R39.

 • 398. ROMÂNIA. Ministerul Finanţelor Publice. Ghid practic de aplicare a standardelor internaţionale

de contabilitate. redactor Florin Erhan. Bucureşti : Editura Economică, 2001. 2 vol. ; 24 cm. Lucrare

elaborată sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice. ISBN 973-590-572-8. III 16251.

 • 399. ROMÂNIA. Parlamentul României. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi : reglementări.

Parlamentul României ; Camera Deputaţilor. Bucureşti : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1998. 128

 • p. : tab. ; 20 cm. ISBN 973-567-180-8. II 34284 ; 657.6/E97.

  • 400. ROŞU, Lucica. Legislaţia mediului : curs universitar. Lucica Roşu, Carmen Maftei. Bucureşti :

MATRIX-ROM, 2007-. [vol.] : fig., tab., h. ; 24 cm. ISBN 978-973-755-196-2. III 21360.

 • 401. Royaume-Uni : juridique, fiscal, social, comptable. Paris : Éditions Francis Lefebvre, 1995. 526 p. ;

24 cm. (Dossiers Internationaux). Index p. 509-526. ISBN 2-85115-264-5. III 17970 ; 347.7/R87.

22

 • 402. RUSSU, Corneliu. Economie industrială. Corneliu Russu. Bucureşti : Editura Economică, 2003.

 • 512 p. : diagr., tab. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-807-7. III 18796 ; 338.45/R95.

  • 403. SASU, Constantin. Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor. Constantin Sasu. ed. a 2-a: Iaşi : Polirom,

  • 2003. 278 p. : tab. ; 23 cm. (Collegium. Ştiinţe economice). Bibliogr. după fiecare cap., anexe. ISBN 973-

681-290-1. III 18583 ; 658.1/S25.

 • 404. SĂCĂRIN, Marian. Contabilitatea grupurilor multinaţionale. Marian Săcărin. Bucureşti : Editura

Economică, 2001. 176 p.; 24 cm. (Biblioteca de contabilitate ; 16). Bibliogr. ISBN 973-590-483-7. III

 • 16261 ; 657/S11.

  • 405. SĂCĂRIN, Marian. Grupurile de societăţi şi repere ale interpretării conturilor consolidate. Marian

Săcărin. Bucureşti : Editura Economică, 2002. 224 p. ; 24 cm. (Biblioteca de contabilitate ; 20). Bibliogr.

ISBN 973-590-647-3. III 17022 ; 657.4/S11.

 • 406. SCARLAT, Emil. Cibernetica sistemelor economice. Prof. univ. dr. Emil Scarlat, conf. univ. dr.

Nora Chiriţă. Bucureşti : Editura ASE, 2003. 630 p. ; 24 cm. Anexe şi bibliogr. ISBN 973-594-277-1. III

 • 17204 ; 330/S32.

  • 407. SEAL, Will. Management accounting. Will Seal, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen. 3rd ed: New

York : McGraw-Hill, 2009. 865 p. ; 24 cm. ISBN 0-07-712164-3. III 20630 ; 657/S40.

 • 408. Sisteme contabile comparate. coord. Mihai Ristea, Lavinia Olimid, Daniela Artemisa Calu.

Bucureşti : Editura CECCAR, 2006. 383 p.; 23 cm. ISBN 973-8478-90-1. III 20090 ; 657/S61.

 • 409. Sisteme de gestiune. Gheorghe Negoescu, Mihaela Nicolau, Cristian Barna, Gabriela Opaiţ,

Ramona Dumitriu, Claudiu Obradovici, Iulia Garbari. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1999.

 • 288 p. : il., sch., tab. ; 24 cm. Bibliogr. p. 286-288. ISBN 973-30-9961-9. III 15168 ; 657.4/S61.

  • 410. SITĂRUŞ, Adrian. Perfecţionarea sistemului informaţional în Unităţile de Poliţie în vederea

eficientizării combaterii infracţiunilor economico-financiare din România : rezumatul tezei de doctorat. drd. Adrian Sităruş ; conducător ştiinţific prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. Galaţi : Universitatea "Dunărea

de Jos" din Galaţi, 2009. 27 p. ; 21 cm. II 39026 ; 336.1/S61.

 • 411. SITĂRUŞ, Adrian. Perfecţionarea sistemului informaţional în Unităţile de Poliţie în vederea

eficientizării combaterii infracţiunilor economico-financiare din România : teză de doctorat. drd. Adrian Sităruş ; conducător ştiinţific prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2009. 260 p. : tab., diagr. ; 31 cm. Bibliogr. p. 249-260. IV 8329 ; 336.1/S61.

 • 412. STANCU, Stelian. Microeconomie : teorie şi aplicaţii. Stelian Stancu. Bucureşti : All, 1997. XIV,

 • 494 p. : fig. ; 23 cm. (Oeconomica). ISBN 973-571-159-1. III 14842 ; III 14842.

  • 413. Standardele internaţionale de contabilitate 2001. International Accounting Standards Committee.

Bucureşti : Editura Economică, 2001. 1552 p. ; 21 cm. Glosar de termeni şi index. ISBN 973-590-517-5.

II 35137 ; 657/S76.

 • 414. Standardele internaţionale de contabilitate 2002. Fundaţia Comitetul pentru Standardele

Internationale de Contabilitate. Bucureşti : Editura Economică, 2002. paginaţie multiplă ; 21 cm. Glosar

şi index. ISBN 973-590-705-4. II 35903 ; 657/S76.

 • 415. STOIAN, Ana. Auditul financiar contabil. Ana Stoian, Eugeniu Ţurlea. Bucureşti : Editura

Economică, 2001. 224 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-456-X. III 16443 ; 657.6/S87.

 • 416. STOIAN, Ana. Contabilitate şi gestiune fiscală. prof. univ. dr. Ana Stoian. Bucureşti : Mărgăritar,

 • 2001. 636 p.; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-96154-6-5. III 16247 ; 657/S87.

  • 417. STOICA, Angelica. Economie politică : microeconomie. prof. univ. dr. ec. Angelica Stoica, conf.

univ. dr. Emilia Tănăsescu ; revizia ştiinţifică : conf. univ. dr. Emil Gavrilă. Galaţi : Editura Fundaţiei

Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2002. 197 p. ; sch., graf. ; 23 cm. (Cartea de economie). Bibliogr. p. 192. ISBN 973-8352-84-3. III 16612 ; 330.101.542/S88.

 • 418. STROE, Radu. Active financiare derivate : determinări cantitative. Radu Stroe, Cătălin Arsene,

Grigore Focşeneanu. Bucureşti : Editura Economică, 2001. 288 p. ; 24 cm. Bibliogr. III 17187 ;

657.4/S91.

 • 419. STROE, Radu. Finanţarea şi gestiunea financiară a întreprinderii : aplicaţii şi studii de caz. prof.

univ. dr. Radu Stroe, asist. univ. drd. Nicoleta Bărbuţă-Mişu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,

 • 2008. 315 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-30-2065-3. III 19838 ; 657.1/S91.

  • 420. Studii practice privind aplicarea standardelor internaţionale de raportare financiară în România.

23

Adriana Florina Popa, Mirela Nichita, Ileana Cosmina Pitulice, Iulia Jianu. Ploieşti : Contaplus, 2007.

 • 415 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr. p. 413-414. ISBN 978-973-88247-0-6. III 20080 ; 657.4/S93.

  • 421. ŞARPE, Daniela Ancuţa. Mécanismes d'économie de marché. Daniela Şarpe. Galaţi : Academica,

1999. 202 p. : graf. ; 24 cm. Bibliogr. p. 197. ISBN 973-98858-5-3. III 15162 ; 330.1m/S24.

 • 422. ŞARPE, Daniela Ancuţa. Microeconomie : note de curs. lector Daniela Şarpe. Galaţi :

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 1995. 125 p. ; 28 cm. Bibliogr. p. 125. IV 5732 ; 330.1-m/S24

d1.

 • 423. ŞARPE, Daniela Ancuţa. Microeconomie : teorie şi aplicaţii. Daniela Ancuţa Şarpe, Emil Gavrilă.

Bucureşti : Editura Economică, 2002. 224 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-624-4. III 16267 ; 330/S24.

 • 424. ŞARPE, Daniela Ancuţa. Microeconomie : teorie şi modele. Daniela Şarpe, Emil Gavrilă. Galaţi :

Evrika, 1997. 174 p. : tab., fig. ; 20 cm. Bibliogr. p. 174. ISBN 973-9499-03-1. II 34517 ; 330.1m/S24.

 • 425. ŞARPE, Daniela Ancuţa. Microeconomie. Daniela Şarpe. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare

"Dunărea de Jos" din Galaţi, [s.a]. 102 p. ; 24 cm. III 19430 ; 330.1-m/S24.

 • 426. TABĂRĂ, Neculai N. Contabilitate naţională : concepte, sisteme, modele. Neculai Tabără. Iaşi :

Tipo Moldova, 2008. 294 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-8900-96-7. III 20847 ; 657/T11.

 • 427. TABĂRĂ, Neculai N. Contabilitate naţională. Neculai Tabără. Ed. a 3-a revăzută şi adăugită: Iaşi :

Tipo Moldova, 2001. 406 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-572-159-7. II 35055 ; 657/T11.

 • 428. TABĂRĂ, Neculai N. Contabilitate şi control de gestiune : studii şi cercetări. Neculai Tabără. Iaşi :

Tipo Moldova, 2005. 266 p. ; 24 cm. (Economie). ISBN 973-8422-75-2. III 20843 ; 657.4/T11.

 • 429. TALAGHIR, Carmen-Mihaela. Contabilitate : patrimoniu, investiţii, impozite, bilanţ. şef lucr. univ.

ec. Gheorghe Talaghir, prep. univ. ec. Carmen-Mihaela Talaghir ; coordonator : prof. univ. dr. ec.

Gheorghe Negoescu. Galaţi : Algorithm +, 1998. 308 p. ; 20 cm. (Perfecţionare continuă). Bibliogr. p. 305-308. ISBN 973-98803-9-8. II 33876 ; 657/T14.

 • 430. TALAGHIR, Gheorghe. Contabilitatea pe înţelesul tuturor. Gheorghe Talaghir, Gheorghe

Negoescu. Bucureşti : All, 1998. 279 p. : tab., sch. ; 23 cm. Bibliogr. p. 277-279. ISBN 973-98605-6-7. III 14635 ; 657/T14.

 • 431. TALAGHIR, Gheorghe. Contabilitatea pe înţelesul tuturor. Gheorghe Talaghir, Gheorghe

Negoescu, Carmen Talaghir-Creţu. ed. a 2-a, completată şi îmbunătăţită: Bucureşti : All Beck, 2000. IV,

 • 342 p. : tab. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-655-021-4. III 18682 ; 657/T14.

  • 432. Tehnologia informaţiei în domeniul managerial : manual de inginerie economică. coord. Florian

Buşe ; cuvânt inainte de Ioan Abrudan. Cluj-Napoca : Dacia, 2002. XX, 390 p. ; 27 cm. (Universitaria.

Economica ; 17). Bibliogr. ISBN 973-35-1390-3. IV 7168 ; 65/T32.

 • 433. TEMPLE, Peter. Magic numbers for stock investors. Peter Temple. Singapore : John Wiley &

Sons, 2004. xiv, 198 p.: tab.; 26 cm. Index. ISBN 0-470-82124-8. III 18443 ; 658.1/T35.

 • 434. Teste grilă pentru examenul de licenţă : specializarea CIG. coordonator : conf.univ.dr.ec. Florentina

Moisescu ; conf.univ.dr.ec. Violeta Isai, lect.univ.drd.ec. Oana Anghel, lect.univ.drd.ec. Riana Radu, asist.univ.drd.ec. Florina Balcu, conf.univ.dr.ec. Constantin Afanase, conf.univ.dr.ec. Cristian Georgescu, asist.univ.drd.ec. Geanina Rizescu, asist.univ.drd.ec. Adrian Lupaşc. Bucureşti : Editura Didactică şi

Pedagogică, 2005. 234 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-30-1304-8. III 17981 ; 657/T46.

 • 435. TODEA, Nicolae. Contabilitate financiară : curs universitar. Nicolae Todea. Alba Iulia : Aeternitas,

2006. 309 p.; 21 cm. ISBN 973-7942-51-5. III 19289 ; 657/T67.

 • 436. TOMA, Marin. Imobilizări corporale : ghid pentru înţelegerea şi aplicarea IAS 16. Dr. ec. Marin

Toma. Bucureşti : Editura CECCAR, 2003. 220 p. ; 20 cm. (Standarde Internaţionale de Raportare

Financiară). Bibliogr. şi anexe. ISBN 973-8478-15-4. II 35908 ; 657/T71.

 • 437. TOMOŞOIU, Călin. Decizia financiară în practică. Călin Tomoşoiu, Marian Crişan. [Satu Mare] :

Sincron, 1992. 203 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 203. ISBN 973-95233-7-4. II 32643 ; 657.4/T74.

 • 438. TUŢĂ, Felicia Cornelia. Bazele contabilităţii. Felicia Cornelia Tuţă. Iaşi : Polirom, 2001. 334 p.;

24 cm. (Collegium. Ştiinţe economice). Anexe. ISBN 973-683-611-8. III 16254 ; 657/T96.

 • 439. ŢIŢAN, Emilia. Statistică aplicată. Emilia Ţiţan, Simona Ghiţă, Cristina Trandaş. Bucureşti :

Meteor Press, 2003. 460 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-8355-17-6. III 21322 ; 311/765.

 • 440. ŢUGUI, Alexandru. Contabilitatea inflaţiei : teorie, practică, modelări informatice. Alexandru

Ţugui. Bucureşti : Editura Economică, 2000. 304 p.; 24 cm. (Biblioteca de contabilitate ; 14). Bibliogr.

24

ISBN 973-590-375-X. III 16246 ; 657/T92.

 • 441. ŢUGUI, Alexandru. Produse informatice generalizate pentru contabilitate. Alexandru Al. Ţugui.

Bucureşti : Editura CECCAR, 2003. 404 p. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-8478-03-0. III 17183 ; 657/T92.

 • 442. ŢUGUI, Iuliana. Contabilitatea fluxurilor de trezorerie : modelări, analize şi previziuni financiar-

contabile. Iuliana Ţugui. Bucureşti : Editura Economică, 2002. 312 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-

639-2. III 16444 ; 657/T92.

 • 443. UDRESCU, Doina. Drept financiar şi fiscal [note de curs pentru studenţii de la Facultatea de

Mecanică]. conf. dr. Doina Udrescu. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007. 102 p. ; 30

cm. Bibliogr. IV 7890 ; 347.7/U17.

 • 444. Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureş. Integrarea Europeană - Impact şi Consecinţe

[Secţiunile : Finanţe-contabilitate-burse-bănci-management-marketing economic] : Simpozion Ştiinţific Internaţional, Târgu-Mureş, 2006. Târgu-Mureş : Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureş,

2006. 582 p. ; 24 cm. ISBN 973-8042-67-4. III 19509 ; 339.9/S57.

 • 445. Universitatea din Bacău. Contabilitate financiară. Prof. univ. dr. Vasile Pătruţ, lect. univ. Aristiţa

Rotilă. Bacău : Alma Mater, 2000. 294 p.; 28 cm. ISBN 973-99703-2-X. IV 6688 ; IV 6688.

 • 446. Universitatea din Petroşani. Bazele contabilităţii. prof. univ. dr. Mariana Man, prep. univ. drd. Alin

Monea, prep. unuv. Emilia Mihăilă. Ed. a 3-a: Petroşani : Focus, 2004. 220 p. : tab. ; 30 cm. Bibliogr. p.

20. ISBN 973-677-006-0. IV 8097 ; 657/M20.

 • 447. Universitatea din Petroşani. Control de gestiune. Silvia Gherghel. Petroşani : Focus, 2004. 92 p. ;

30 cm. Bibliogr. p. 89. IV 8092 ; 657.4/G44.

 • 448. Universitatea din Petroşani. Microeconomie. Aurelian Simionescu, Sorin-Iuliu Mangu. Ed. a 2-a

compl. şi rev: Petroşani : Focus, [2004]. 102 p. : fig. ; 30 cm. Bibliogr. p. 102. ISBN 973-677-022-2. IV 8083 ; 330.1-m/S57.

 • 449. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Curs de previziuni macroeconomice. Adrian Popa.

Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2004. 194 p.; 29 cm. IV 7833 ; 330.1-M/P73.

 • 450. Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti. Facultatea de Management Financiar-Contabil.

Contabilitate financiară. coord. prof. univ. dr. Aurelian Brânzan. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 1999-. 2 vol.; 24 cm. III 15442.

 • 451. Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti. Facultatea de Management Financiar-Contabil.

Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor : caiet de lucrări practice. Dumitru Câţu, Daniela Calu, Aurelia Ştefănescu, Lucian Ilincuţă. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 1999. 160 p.:

tab.; 23 cm. Anexe. ISBN 973-582-138-9. III 15443 ; III 15443.

 • 452. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie

Publică. Economia românească : prezent şi perspective. Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională,

Suceava, 2004. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică. Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2005. 3 vol. ; 24 cm. ISBN 973-666- 164-4. III 18911.

 • 453. VASILACHE, Dan. Plăţi electronice : o introducere. dr.ing. Dan Vasilache. Bucureşti : Rosetti

Educational, 2004. 287 p. ; 24 cm. Index. ISBN 973-87067-4-2. III 18624 ; 336.7/V11.

 • 454. VEDRINE, Jean-Pierre. Le Traitement des données en marketing en 10 questions, 13 applications,

27 exemples et exercices commentés et corrigés. Jean-Pierre Vedrine. Paris : Les Éditions d'Organisation,

1991. 173 p. ; 22 cm. (Travail à Grande Efficacité). Bibliogr. ISBN 2-7081-1297-X. II 36498 ; 339.1/V40.

 • 455. VINTILĂ, Georgeta. Gestiunea financiară a întreprinderii. Georgeta Vintilă. a IV-a: Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 2004. 432 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-30-2358-2. III 17180 ;

657.4/V64.

 • 456. VIŞAN, Dumitru. Contabilitatea în comerţul exterior. Dumitru Vişan. ed. a 2-a: Bucureşti : Editura

Economică, 1999. 304 p. ; 25 cm. Bibliogr. ISBN 973-590-224-9. III 16262 ; 657/V67.

 • 457. VÎLCU, Vasilica. Contabilitatea şi gestiunea instrumentelor financiare. Vasilica Vîlcu. Brăila :

Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2008. 296 p. ; 27 cm. ISBN 978-973-1671-11-0. IV 8313 ; 657/V54.

 • 458. VOICA, Valerin. Contabilitate : principii şi aplicaţii practice privind noul sistem de contabilitate

modernă. prof. dr. Valerin Voica. [Oradea] : Eurounion, 1993. 335 p. ; 29 cm. Bibliogr. p. 332. ISBN 973- 96239-1-3. IV 5465 ; 657/V82.

25

 • 459. VRÂNCEANU, Radu. Bazele microeconomiei întreprinderii. Radu Vrânceanu, Marc Guyot ; trad.

de Alexandru Bartic. Iaşi : Polirom, 2004. 304 p. : diagr., tab. ; 23 cm. (Collegium. Ştiinţe economice).

Index. ISBN 973-681-450-5. III 18814 ; 658.1/V94.

 • 460. VULPOI, Marcel. Raportarea financiară interimară : ghid pentru înţelegerea şi aplicarea IAS 34.

Asist. univ. drd. Marcel Vulpoi, asist. univ. drd. Ileana Cosmina Pitulice ; coord. Prof. univ. dr. Vasile

Răileanu. Bucureşti : Editura CECCAR140 p. ; 20 cm. (Standarde Internaţionale de Raportare Financiară). Bibliogr. şi appendix. ISBN 973-8478-27-8. II 35912 ; 657/V98.

 • 461. WONNACOTT, P. Economics. Wonnacott, P.; Wonnacott, R. a III-a: S.U.A. : McGraw-Hill, 1986.

830 p. ISBN 0-07-071650-1. ; CDE03/E.

 • 462. ZAIŢ, Adriana. Echilibru sau dezechilibru economic ?. Adriana Zaiţ. Iaşi : Editura Universităţii

"Al. I. Cuza" din Iaşi, 2000. 278 p. ; 22 cm. ISBN 973-9312-64-0. III 19956 ; 330/Z11. 463. ZECA, Ecaterina-Daniela. Contabilitate. Ecaterina-Daniela Zeca. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006. 224 p. ; 24 cm. (Cartea de economie). Bibliogr. ISBN 973-627-342-3. III 19187 ; 657/Z42.

28.05.2013

Întocmit,

Bibliotecar,

Nicoleta Gavrilă

459. VRÂNCEANU, Radu. Bazele microeconomiei întreprinderii. Radu Vrânceanu, Marc Guyot ; trad. de Alexandru Bartic. Iaşi

26