Sunteți pe pagina 1din 10

H O T R R E

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea


tehnico-profesional a specialitilor cu activiti n construcii

nr !"# $in "!%&"%%#

Monitorul Oficial nr.86-88/384 din 08.05.2009

* * *
n scopul executrii Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 priind calitatea !n
construc"ii #$onitorul %ficial& 1996& nr.2'& art.2'9(& cu )odificrile *i co)pletrile
ulterioare& +uernul
HOTR'TE(
) ,e aprob -egula)entul cu priire la atestarea te.nico-profesional a
speciali*tilor cu actiit"i !n construc"ii& confor) anexei.
" /otr!rea +uernului nr.061 din 2' iunie 1996 12u priire la asigurarea calit"ii
construc"iilor3 #$onitorul %ficial al -epublicii $oldoa& 1996& nr.'2-'0& art.409( se
)odific dup cu) ur)ea56
punctul 1 a aea ur)torul cuprins6
1) ,e aprob -egula)entul cu priire la erificarea proiectelor *i execu"iei
construc"iilor *i experti5area te.nic a proiectelor *i construc"iilor& confor) anexei37
punctul 4 *i anexa nr.2 se exclud.

*R+,-,+-+.TR/ 0inai$a 1RE2E3-+
2ontrasemnea4(
*rim-viceprim-ministru5
ministrul economiei i comerului +gor 6o$on
,inistrul construciilor i $e4voltrii teritoriului 7la$imir 8al$ovici
2hiinu5 "! aprilie "%%#
-r!"#

1
8nex
la /otr!rea +uernului
nr.029 din 20 aprilie 2999

RE1/93,E-T
cu privire la atestarea tehnico-profesional
a specialitilor cu activiti n construcii

+ 6+.*O0+:++ 1E-ER39E
) -egula)entul cu priire la atestarea te.nico-profesional a speciali*tilor cu
actiit"i !n construc"ii #!n continuare : -egula)ent( stabile*te cadrul nor)ati general&
)odul de organi5are *i de exercitare a acestei actiit"i& !n ederea asigurrii condi"iilor
de calitate& pre5ute de Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 priind calitatea !n
construc"ii #$onitorul %ficial& 1996& nr.2'& art.2'9(& cu )odificrile *i co)pletrile
ulterioare.
" 8testarea te.nico-profesional a speciali*tilor cu actiit"i !n construc"ii
constituie o co)ponent a siste)ului calit"ii !n construc"ii *i se efectuea5 cu scopul
respectrii actelor nor)atie !n construc"ii *i asigurrii ur)toarelor exigen"e esen"iale6
8 : re5isten" *i stabilitate7
; : siguran" !n exploatare7
2 : siguran" la foc7
< : igien& sntatea oa)enilor& refacerea *i protec"ia )ediului !ncon=urtor7
> : i5ola"ie ter)ic& .idrofug *i econo)ie de energie7
? : protec"ie !)potria 5go)otului.
! ,e supun atestrii speciali*tii cu actiit"i !n proiectare #proiectan"i(& !n
executarea *i erificarea lucrrilor de construc"ii& inclusi a lucrrilor speciali5ate *i a
instala"iilor aferente construc"iilor #dirigin"i de *antier& responsabili te.nici& personalul de
specialitate din laboratoarele de !ncercri !n construc"ii(& denu)i"i !n continuare
speciali*ti& care s!nt responsabili de calitatea construc"iilor& potriit obliga"iilor ce le rein
confor) legii.
& @n specialist poate fi atestat& la cererea sa& la una sau )ai )ulte specialit"i&
sau !n unul *i )ai )ulte do)enii de construc"ie& cu respectarea tuturor condi"iilor
pre5entului -egula)ent.
; 8testarea speciali*tilor cu actiit"i !n construc"ii este efectuat de %rganul
na"ional de diri=are !n construc"ii prin co)isiile speciali5ate de atestare te.nico-
profesional.

++ ,O6/9 6E 3TE.T3RE 3 .*E2+39+'T+9OR
< Aentru atestarea te.nico-profesional solicitantul pre5int %rganului na"ional de
diri=are !n construc"ii ur)toarele docu)ente6
a( cererea solicitantului !n care se indic nu)ele& prenu)ele& data na*terii *i
do)eniul #do)eniile(& profilurile& pentru care se solicit atestarea& specificate la
punctele 10& 1'& 1B& 29& *i 20 ale pre5entului -egula)ent7
b( copia buletinului de identitate7
c( copia diplo)ei de absolire a institu"iei de !n")!nt *iCsau diplo)a de titlu
*tiin"ific7
d( copia carnetului de )unc sau a contractelor de )unc7
e( copia autori5a"iei pentru instala"ii de ga5e sau a autori5a"iei de electrician
autori5at #pentru ingineri-instalatori(7
f( dou reco)andri : din partea unor institu"ii #!ntreprinderi( !n care !*i desf*oar
sau *i-a desf*urat actiitatea solicitantul ori a unor speciali*ti atesta"i !n do)eniul
corespun5tor7
2
g( lista celor )ai i)portante lucrri executate& aprobat de !ntreprinderea !n care
!*i desf*oar actiitatea solicitantul7

[Lit.h) exclu! "rin #ot.$u%. nr.2&2 din '3.04.20'0( )n %i*oare 20.04.20'0+

i( adeerin"a )edical& for)ularul nr.9B6Ce& priind posibilitatea exercitrii
atribu"iilor de sericiu pentru persoanele care dep*esc !rsta de 6' de ani pentru
brba"i& respecti& 69 de ani pentru fe)ei #nu)ai pentru dirigin"ii de *antier *i
responsabilii te.nici(.
Inspec"ia de ,tat !n 2onstruc"ii sau ,ericiul de ,tat pentru Derificarea *i
>xperti5area Aroiectelor *i 2onstruc"iilor or pre5enta co)isiei de atestare referin"a
priind lipsa sanc"ionrilor !n actiitatea solicitantului.
= 2ererile de atestare se exa)inea5 !n ter)en de 09 de 5ile din data pre5entrii
docu)entelor specificate !n punctul 6 al pre5entului -egula)ent.
> 2o)isiile speciali5ate de atestare te.nico-profesional se constituie de %rganul
na"ional de diri=are !n construc"ii& pentru fiecare actiitate& din c!te )ini)u) 9 speciali*ti
din !n")!nt& proiectare& cercetare *i execu"ie de profil& asocia"ii profesionale&
2onfedera"ia Ea"ional a Aatronatului din -epublica $oldoa *i !*i desf*oar
actiitatea cu un )ini) de 2C0 din )e)bri.
# ,peciali*tii se pre5int la co)isiile speciali5ate de atestare te.nico-profesional
dup sus"inerea unui curs obligatoriu de perfec"ionare profesional prin stagii *i
progra)e speciali5ate& coordonate cu %rganul na"ional de diri=are !n construc"ii *i
2onfedera"ia Ea"ional a Aatronatului& !n institu"iile de !n")!nt& licen"iate pentru
aceste actiit"i !n )odul stabilit.
)% <eci5iile co)isiilor se adopt cu )a=oritatea de oturi ale )e)brilor pre5en"i.
<eci5iile co)isiilor se conse)nea5 !ntr-un proces-erbal se)nat de pre*edinte&
icepre*edinte& secretar *i )e)brii pre5en"i ai co)isiilor.
)) ,olicitantul care nu a sus"inut atestarea poate s adrese5e o cerere pentru
atestare repetat nu)ai dup 0 luni& dar nu )ai )ult de trei !ncercri pe an.
)" 2u o lun !nainte de expirarea ter)enului de alabilitate a certificatului de
atestare& speciali*tii se adresea5 la %rganul na"ional de diri=are !n construc"ii cu o
cerere pentru atestare la care anexea5 docu)entele specificate !n punctul 6 al
pre5entului -egula)ent.

+++ 3TE.T3RE3 TEH-+2O-*RO?E.+O-39 3 .*E2+39+'T+9OR
*E-TR/ 32T+7+T:+ 6E *RO+E2T3RE - 2O-.TR/2:++
)! 8testarea te.nico-profesional a speciali*tilor pentru actiit"i de proiectare !n
construc"ii se efectuea5 pe do)enii *i specialit"i& confor) clasificrii6
3 3rhitectur(
1. @rbanis) *i a)ena=area teritoriului
2. 8r.itectura construc"iilor ciile
0. 8r.itectura construc"iilor industriale
4. Aatri)oniu ar.itectural-istoric
8 Re4istena construciilor(
1. 2onstruc"ii ciile
2. 2onstruc"ii industriale *i agro5oote.nice
0. 2onstruc"ii rutiere6
a( dru)uri *i piste de aia"ie7
b( poduri
4. 2onstruc"ii de ci ferate
'. 2onstruc"ii .idrote.nice *i pentru !)bunt"iri funciare
6. Arotec"ia contra proceselor geologice periculoase
7. 2onsolidarea construc"iilor
3
B. 2onstruc"ii speciale6
a( f!nt!ni arte5iene7
b( porturi *i debarcadere7
c( )ine& cariere7
d( tuneluri
2 +nstalaii aferente(
1. Instala"ii *i re"ele de ali)entare cu ap *i canali5are
2. Instala"ii *i re"ele de ali)entare cu ga5e
0. Instala"ii *i re"ele de !ncl5ire& entila"ie *i cli)ati5are
4. Instala"ii *i re"ele electrice
'. Instala"ii de auto)ati5are
6. Instala"ii de protec"ie6
a( contra incendiului& intru5iunilor din exterior7
b( anticoro5iunea re"elelor subterane
7. Instala"ii *i re"ele de teleco)unica"ie.
)& ,peciali*tii pentru actiit"i de proiectare !n construc"ii care solicit atestarea
te.nico-profesional trebuie s !ndeplineasc ur)toarele condi"ii6
s posede studii superioare sau )edii speciale corespun5toare do)eniului
#do)eniilor( solicitat #solicitate(7
s aib o actiitate de proiectare de cel pu"in 7 ani pentru studii superioare *i 1'
ani pentru studii )edii speciale !n do)eniul solicitat pentru atestare sau conex& inclusi
ulti)ul an de actiitate !n acest do)eniu7
s cunoasc preederile legisla"iei *i docu)entelor nor)atie !n do)eniul solicitat.
[,ct.'4 co-"letat "rin #ot.$u%. nr.2&2 din '3.04.20'0( )n %i*oare 20.04.20'0+

+7 3TE.T3RE3 TEH-+2O-*RO?E.+O-39 3 6+R+1+-:+9OR
6E '3-T+ER '+ 3 RE.*O-.38+9+9OR TEH-+2+ - 2O-.TR/2:++
); 8testarea te.nico-profesional a dirigin"ilor de *antier *i a responsabililor
te.nici se face !n ur)toarele do)enii de construc"ii& !n func"ie de specificul lucrrilor6
1. 2onstruc"ii ciile& industriale *i agro5oote.nice
2. 2onstruc"ii rutiere6
a( dru)uri *i piste de aia"ie7
b( poduri
0. 2onstruc"ii de ci ferate
4. 2onstruc"ii .idrote.nice *i pentru !)bunt"iri funciare
'. 2onstruc"ii speciale6
a( f!nt!ni arte5iene7
b( porturi *i debarcadere7
c( )ine& cariere7
d( tuneluri.
)< <irigin"ii de *antier care solicit atestarea te.nico-profesional trebuie s
!ndeplineasc ur)toarele condi"ii6
s posede studii superioare sau )edii speciale corespun5toare do)eniului
#do)eniilor( solicitat #solicitate(7
s aib o actiitate de execu"ie de cel pu"in ' ani pentru studii superioare *i 19 ani
pentru studii )edii speciale !n do)eniul solicitat pentru atestare& inclusi ulti)ul an de
actiitate !n acest do)eniu7
s cunoasc preederile legisla"iei *i docu)entelor nor)atie priind calitatea !n
construc"ii& referitoare la executarea lucrrilor.
[,ct.'6 co-"letat "rin #ot.$u%. nr.2&2 din '3.04.20'0( )n %i*oare 20.04.20'0+

)= -esponsabilii te.nici care solicit atestarea te.nico-profesional trebuie s
!ndeplineasc ur)toarele condi"ii6
4
s posede studii superioare sau )edii speciale corespun5toare do)eniului
#do)eniilor( solicitat #e(7
s aib o actiitate de execu"ie de cel pu"in 19 ani pentru studii superioare *i 1'
ani pentru studii )edii speciale !n do)eniul solicitat pentru atestare& inclusi ' ani de
actiitate !n calitate de diriginte de *antier7
s cunoasc preederile legisla"iei *i docu)entelor nor)atie priind calitatea !n
construc"ii& referitoare la executarea lucrrilor.
[,ct.'& co-"letat "rin #ot.$u%. nr.2&2 din '3.04.20'0( )n %i*oare 20.04.20'0+

7 3TE.T3RE3 TEH-+2O-*RO?E.+O-39 3 6+R+1+-:+9OR 2/ E@E2/T3RE3
9/2RR+9OR .*E2+39+03TE '+ +-.T393:++9OR 3?ERE-TE 2O-.TR/2:++9OR
)> 8testarea te.nico-profesional a dirigin"ilor cu executarea lucrrilor
speciali5ate *i instala"iilor aferente construc"iilor se face !n ur)toarele do)enii& !n
func"ie de specificul lucrrilor6
1. Instala"ii *i re"ele de ali)entare cu ap *i canali5are
2. Instala"ii *i re"ele de !ncl5ire
0. Instala"ii de entila"ie *i cli)ati5are
4. Instala"ii *i re"ele electrice
'. Instala"ii de auto)ati5are
6. Instala"ii *i re"ele de teleco)unica"ie
7. Instala"ii de se)nali5are
B. Instala"ii frigorifice *i co)presoare
9. Instala"ii te.nologice.
)# <irigin"ii cu executarea lucrrilor speciali5ate *i instala"iilor aferente
construc"iilor care solicit atestarea te.nico-profesional trebuie s !ndeplineasc
ur)toarele condi"ii6
s posede studii superioare sau )edii speciale corespun5toare do)eniului
#do)eniilor( solicitat #solicitate(7
s aib o actiitate de execu"ie de cel pu"in ' ani pentru studii superioare *i 19 ani
pentru studii )edii speciale !n do)eniul solicitat pentru atestare& inclusi ulti)ul an de
actiitate !n acest do)eniu7
s cunoasc preederile legisla"iei *i docu)entelor nor)atie priind calitatea !n
construc"ii& referitoare la executarea lucrrilor.
[,ct.'9 co-"letat "rin #ot.$u%. nr.2&2 din '3.04.20'0( )n %i*oare 20.04.20'0+

7+ 3TE.T3RE3 TEH-+2O-*RO?E.+O-39 3 RE.*O-.38+9+9OR TEH-+2+
*E-TR/
9/2RR+ .*E2+39+03TE '+ +-.T393:++ 3?ERE-TE 2O-.TR/2:++9OR
"% 8testarea te.nico-profesional a responsabililor te.nici pentru lucrri
speciali5ate *i instala"ii aferente construc"iilor se face !n ur)toarele do)enii6
1. Instala"ii *i re"ele exterioare de ali)entare cu ap *i canali5are
2. Instala"ii *i re"ele exterioare de !ncl5ire
0. Instala"ii *i re"ele exterioare electrice
4. Instala"ii *i re"ele exterioare de teleco)unica"ie.
") -esponsabilii te.nici pentru lucrri speciali5ate *i instala"ii aferente
construc"iilor care solicit atestarea te.nico-profesional trebuie s !ndeplineasc
ur)toarele condi"ii6
s posede studii superioare sau )edii speciale corespun5toare do)eniului
#do)eniilor( solicitat #e(7
s aib o actiitate de execu"ie de cel pu"in 19 ani pentru studii superioare *i 1'
ani pentru studii )edii speciale !n do)eniul solicitat pentru atestare& inclusi ' ani de
actiitate !n calitate de diriginte cu executarea lucrrilor speciali5ate7
5
s cunoasc preederile legisla"iei *i docu)entelor nor)atie priind calitatea !n
construc"ii& referitoare la executarea lucrrilor.
[,ct.2' co-"letat "rin #ot.$u%. nr.2&2 din '3.04.20'0( )n %i*oare 20.04.20'0+

7++ 3TE.T3RE3 TEH-+2O-*RO?E.+O-39 3 *ER.O-39/9/+ 6E
.*E2+39+T3TE 6+- 938OR3TO3RE9E 6E -2ER2R+ - 2O-.TR/2:++
"" 8testarea personalului de specialitate din laboratoarele de !ncercri !n
construc"ii se face pentru orice specialist ce ur)ea5 a de"ine o func"ie !n cadrul
laboratoarelor de !ncercri& care i)plic responsabilit"i te.nice priind executarea
!ncercrilor *i are dreptul de se)ntur priind ealuarea confor)it"ii procedurii de
!ncercri utili5ate de preederile nor)elor te.nice *i de confir)are a eridicit"ii
re5ultatelor conse)nate !n docu)entele elaborate.
"! 8testarea te.nico-profesional a personalului de specialitate din laboratoarele
de !ncercri !n construc"ii se face la ur)toarele profile de !ncercri6

-r
art
.imbol 6enumirea
1 +.F.?. +eote.nie *i teren de fundare
2 $.E.;. $ateriale pentru noroi bentonitic
0 $.;.$. $ateriale pentru betoane *i )ortare
4 ;. ;8. ;8.A. ;eton. ;eton ar)at. ;eton ar)at preco)pri)at
' D.E.2.>.2. Derificri nedistructie *i co)portri !n exploatare a construc"iilor
6 G.A. Gidrie *i pere"i
7 $.F.G. $ortare pentru tencuieli *i 5idrie
B ?. ?inisa=e
9 /. IF. I?. /idroi5ola"ii. I5ola"ii ter)ice. I5ola"ii fonice
19 2.$. 2onstruc"ii din )etal
11 .E.$. ncercri nedistructie )etal
12 .<.$. ncercri distructie )etal
10 8.-. 8r)turi de re5isten" din o"el beton& s!r)e sau plase sudate
14 A.L. Aroduse din le)n
1' A.$. Aroduse din )etal
16 A.A. Aroduse din )ase plastice
17 $.A. $ateriale de protec"ie contra agen"ilor corosii
1B ,.2.?. ,uprastructura cilor ferate #2?(
19 8.E.2.?.<. 8gregate naturale pentru lucrri ci ferate& dru)uri
29 $.<. $ateriale pentru dru)uri
21 <. <ru)uri
22 I.8.>. Instala"ii *i aparate electrice
20 I.,. Instala"ii sanitare
24 I.. Instala"ii de !ncl5ire
2' I.D.2. Instala"ii de entilare *i cli)ati5are
26 A.2. Arotec"ii catodice
27 I.?. Instala"ii frigorifice
2B A.2.I. Arotec"ii contra incendiilor
29 >..2. >c.ipa)ente !nglobate !n construc"ii

"& Aersonalul laboratoarelor de !ncercri !n construc"ii care solicit atestarea
te.nico-profesional trebuie s !ndeplineasc ur)toarele condi"ii6
s posede studii superioare sau )edii speciale corespun5toare do)eniului
#do)eniilor( solicitat #e(7
s aib o actiitate !n laborator de cel pu"in ' ani : pentru speciali*tii de categoria
I& 0 ani : pentru speciali*tii de categoria II *i 1 an : pentru speciali*tii de categoria III7
6
s cunoasc cel pu"in 6 profile de !ncercri : pentru speciali*tii de categoria I& 0
profile : pentru speciali*tii de categoria II *i 1 profil : pentru speciali*tii de categoria III7
s cunoasc preederile legisla"iei *i docu)entelor nor)atie priind calitatea !n
construc"ii.

7+++ E9+8ER3RE3 '+ E7+6E-:3 2ERT+?+23TE9OR
6E 3TE.T3RE5 9E1+T+,3:++9OR '+ 'T3,*+9E9OR
"; 2ertificatul de atestare te.nico-profesional #confor) anexei(& legiti)a"ia *i
*ta)pila s!nt eliberate de %rganul na"ional de diri=are !n construc"ii !n ter)en de 19 5ile
din data adoptrii deci5iei corespun5toare de co)isia de atestare.
"< 2ertificatul de atestare te.nico-profesional& legiti)a"ia *i *ta)pila se
eliberea5 pe ter)en de ' ani.
"= 2ertificatul *i legiti)a"ia s!nt se)nate de conducerea %rganului na"ional de
diri=are !n construc"ii *i se autentific prin aplicarea *ta)pilei acestuia.
"> Aentru eiden"a eliberrii certificatului de atestare& legiti)a"iei *i *ta)pilei se
!ntoc)e*te un registru special& care se pstrea5 per)anent la secretarul 2o)isiei de
atestare.
n registru se indic6
a( nu)ele *i prenu)ele specialistului7
b( nu)rul certificatului7
c( data eliberrii *i ter)enul de alabilitate a certificatului7
d( do)eniile de atestare7
e( se)ntura specialistului de pri)ire a docu)entelor de atestare7
f( a)prenta *ta)pilei.
"# %rganul na"ional de diri=are !n construc"ii a publica anual !n 1$onitorul
construc"iilor3 lista speciali*tilor care au fost atesta"i& infor)a"ia priind sistrile *i
retragerile certificatelor din cursul ulti)ului an& iar o dat !n cinci ani : lista tuturor
speciali*tilor atesta"i& cu preci5area do)eniilor *i specialit"ilor !n care au fost atesta"i.

+@ .+.T3RE3 TE,*OR3R 3 73938+9+T:++ '+
RETR31ERE3 2ERT+?+23TE9OR 6E 3TE.T3RE
!% 2o)isia de atestare are dreptul s siste5e te)porar alabilitatea sau s
retrag certificatele de atestare te.nico-profesional ale speciali*tilor care au !nclcat
legisla"ia !n do)eniul de inciden"& au co)is abateri de la solu"iile de proiect *i de la
nor)ele !n construc"ii& care au condus la di)inuarea calit"ii construc"iilor.
!) <rept ba5 pentru sistarea te)porar a alabilit"ii sau retragerea certificatelor
de atestare sere*te solicitarea Inspec"iei de ,tat !n 2onstruc"ii sau a ,ericiului de ,tat
pentru Derificarea *i >xperti5area Aroiectelor *i 2onstruc"iilor& cu anexarea )aterialelor
controlului.
!" Dalabilitatea certificatelor de atestare te.nico-profesional& legiti)a"iile *i
*ta)pilele speciali*tilor atesta"i se sistea5 te)porar !n ca5urile !n care se constat6
a( necorespunderea proiectelor *i detaliilor de execu"ie cu preederile
docu)entelor nor)atie !n construc"ii !n igoare7
b( nerespectarea preederilor6
certificatului de urbanis)7
docu)enta"iei de proiect7
autori5a"iei de construire7
c( lipsa listei lucrrilor ce dein ascunse& coordonat *i aprobat !n )odul stabilit7
d( nerespectarea siste)ului propriu de asigurare a calit"ii construc"iilor7
e( folosirea )aterialelor *i articolelor de construc"ie !n lipsa certificatelor de
confor)itate sau a agre)entelor te.nice7
7
f( necorespunderea calit"ii )aterialelor *i articolelor de construc"ie folosite la
*antier cu cele pre5ute !n proiect7
g( continuarea lucrrilor !n lipsa procesului-erbal de erificare a calit"ii lucrrilor
la fa5ele deter)inante7
.( !ntoc)irea cr"ii te.nice a construc"iei cu abateri grae de la preederile
instruc"iunii de co)pletare7
i( nesesi5area& !n ter)enele stabilite& a Inspec"iei de ,tat !n 2onstruc"ii !n ca5ul
producerii unor accidente te.nice !n ti)pul execu"iei lucrrilor7
=( esc.iarea inten"ionat *i nesolu"ionarea !n ter)enele stabilite de lege a
neconfor)it"ilor *i neconcordan"elor proiectelor se)nalate de ,ericiul de ,tat pentru
Derificarea *i >xperti5area Aroiectelor *i 2onstruc"iilor7
H( neexecutarea repetat *i ne!nte)eiat a prescrip"iilor Inspec"iei de ,tat !n
2onstruc"ii7
l( continuarea de ctre dirigintele de *antier a lucrrilor de execu"ie sistate de
Inspec"ia de ,tat !n 2onstruc"ii& responsabilul te.nic sau de ctre proiectant.
!! Fer)enul de sistare te)porar a alabilit"ii certificatului de atestare te.nico-
profesional nu poate dep*i 6 luni.
!& Ae perioada !n care certificatul de atestare te.nico-profesional a fost sistat
te)porar& persoana fi5ic posesoare a acestui certificat nu )ai poate !ndeplini
actiit"ile pentru care a fost atestat.
!; ,istarea te)porar se anulea5 prin deci5ia co)isiei speciali5ate de atestare
!n ba5a6
a( cererii depuse de specialistul !n cau57
b( de)ersurilor respectie ale organelor abilitate cu dreptul de control.
!< 2ertificatele de atestare te.nico-profesional& legiti)a"iile *i *ta)pilele se
retrag !n ca5urile !n care se constat6
a( ina specialistului respecti la producerea accidentelor te.nice !n construc"ii7
b( executarea lucrrilor de proiectare *iCsau a lucrrilor de construc"ie !n lipsa
certificatului de urbanis) *iCsau a autori5a"iei de construire7
c( nestabilirea !n proiect a fa5elor deter)inante de execu"ie a lucrrilor&
neexercitarea supraeg.erii de autor asupra lucrrilor pe tot parcursul lucrrilor7
d( lipsa cr"ii te.nice perfectate !n )odul stabilit la etapa de recep"ie la ter)inarea
lucrrilor7
e( !nclcri care seresc drept te)ei pentru a treia sistare a alabilit"ii
certificatului de atestare te.nico-profesional.
!= Aersoana creia i s-a retras certificatul de atestare te.nico-profesional nu
este !n drept s fie atestat ti)p de ' ani.
!> Fitularul certificatului de atestare te.nico-profesional este obligat& !n decurs
de ' 5ile lucrtoare de la data !n*tiin"rii despre adoptarea deci5iei de retragere a
certificatului& s depun la %rganul na"ional de diri=are !n construc"ii certificatul de
atestare& legiti)a"ia *i *ta)pila.
<eci5ia de retragere a certificatului de atestare te.nico-profesional& dup ca5& se
aduce la cuno*tin" ,ericiului de ,tat pentru Derificarea *i >xperti5area Aroiectelor *i
2onstruc"iilor sau Inspec"iei de ,tat !n 2onstruc"ii pentru luarea )surilor de rigoare.
!# n ter)en de ' 5ile lucrtoare de la data !n*tiin"rii titularului contesta"ia
deci5iei de sistare te)porar sau de retragere a certificatului de atestare te.nico-
profesional este depus de persoana !n cau5 la %rganul na"ional de diri=are !n
construc"ii& care decide asupra contesta"iei !n ter)en de 09 de 5ile calendaristice.
<eci5ia %rganului na"ional de diri=are !n construc"ii poate fi atacat !n instan"a de
=udecat.

@ E9+8ER3RE3 6/*9+23T/9/+ 2ERT+?+23T/9/+
8
6E 3TE.T3RE5 9E1+T+,3:+E+ '+ 'T3,*+9E+
&% Fe)ei pentru eliberarea duplicatului certificatului de atestare& legiti)a"iei *i
*ta)pilei sere*te pierderea sau deteriorarea acestora.
&) n ca5 de pierdere sau de deteriorare a certificatului& legiti)a"iei sau *ta)pilei&
titularul acestora este obligat s depun la %rganul na"ional de diri=are !n construc"ii& !n
ter)en de 19 5ile lucrtoare de la data pierderii sau deteriorrii& o cerere de eliberare a
acestora.
&" %rganul na"ional de diri=are !n construc"ii este obligat s elibere5e duplicatul !n
ter)en de 19 5ile lucrtoare din data depunerii cererii respectie.
&! Fer)enul de alabilitate a duplicatului nu poate dep*i ter)enul indicat !n
certificatul pierdut sau deteriorat.

9
8nex
la -egula)entul cu priire la atestarea
te.nico-profesional a speciali*tilor cu
actiit"i !n construc"ii

RE*/89+23 ,O96O73

OR13-/9 -3:+O-39 6E 6+R+A3RE - 2O-.TR/2:++
2ERT+?+23T
$e atestare tehnico-profesional

,eria IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Eu)rul IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

>liberat do)nului #doa)nei(6 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
*entru a activa n calitate $e( IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
6omeniile( IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


>liberat la IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 29 II
Dalabil p!n la IIIIIIIIIIIIIIIIIII 29 II


2onductorul %rganului na"ional
de diri=are !n construc"ii IIIIIIIIIIIIIIIII
#se)ntura(


?oto

L.J.


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
#nu)ele& prenu)ele(

10