Sunteți pe pagina 1din 63

GHIDUL SOLICITANTULUI

Schema de ajutor de minimis pentru


investiiie reai!ate de
"ntreprinderie mici #i mijocii$
instituit prin
Hotrrea Guvernului nr. 274/2013,
cu modificrile i completrile ulterioare
cest document repre!int un "ndrumar pentru solicitan#ii de a$utor de stat "n cadrul
%c&emei de a$utor de stat privind acordarea de a$utoare de minimis pentru investi#iile reali!ate
de "ntreprinderile mici i mi$locii, instituit' prin H.G. nr. 274/2013, pu(licat "n )onitorul *ficial,
+artea ,, nr. 30-/2..0-.2013, cu modificrile i completrile ulterioare.
cest document nu are valoare de act normativ i nu e/onerea! solicitan#ii de
1
respectarea le0isla#iei "n vi0oare la nivel na#ional i european.
1. PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE SCHEMEI DE
AJUTOR DE MINIMIS. DEFINIII.
%&%& O'iectivu schemei de ajutor de minimis
%c&ema de a$utor de minimis instituit' prin H.G. nr. 274/2013 privind acordarea
ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii , modificat i
completat prin H.G. nr. 4-3/10.07.2013 prin H.G. nr. 123/21.0..2013 i prin H.G. nr.
.4./11.11.2013 2denumit "n continuare H.G. nr. 274/20133 are ca o(iectiv stimularea reali!rii
de investi#ii de ctre "ntreprinderile mici i mi$locii i crearea de noi locuri de munc&
4e/tul sc&emei de a$utor de stat este pu(licat inte0ral pe site5ul 6epartamentului pentru
,ntreprinderi )ici si )i$locii, )ediul de faceri si 4urism, la adresa7 (((&aippimm&ro )
*+ro,rame$ ) SCH-.A D- .INI.IS HG /012/3%4
%&/& Cadru de re,ementare a nive comunitar #i naiona
La nive comunitar7
8e0ulamentul 29:3 nr. 1.;;./2001 al 9omisiei privind aplicarea articolelor 87 i 88
din Tratat ajutoarelor de minimis, pu(licat "n <urnalul *ficial al =niunii :uropene, seria >, nr.
37;/2001, denumit "n continuare 8e0ulamentul 29:3 nr. 1.;;./2001.
La nive naiona7
*rdonan#a de ur0en# a Guvernului nr. 117/2001 privind procedurile naionale n
domeniul ajutorului de stat, pu(licat "n )onitorul *ficial al 8omniei, +artea ,, nr. 1042/2001,
cu modificrile i completrile ulterioare?
Hotrrea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru
investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii, pu(licat "n )onitorul *ficial al 8omniei,
+artea ,, nr. 30-/2..0-.2013, cu modificrile i completrile ulterioare.
%&4& +erioada de vaa'iitate a schemei de ajutor de minimis
9onform prevederilor art. ; alin. 213 i alin. 223 din H.G. nr. 274/2013 cu modificrile i
completrile ulterioare,
-miterea acordurior pentru 5inanare se reali!ea! de la data desc&iderii sesiunii
pn la 30 iunie 2014, cu posi(ilitatea prelun0irii, "n limita (u0etului alocat sc&emei.
ATENIE!
9onform prevederilor art. 4 alin. 223 din ne/a la H.G. nr. 274/2013 cu modificrile i
completrile ulterioare, sesiunea "ncepe dup pu(licarea pe site5ul @@@.aippimm.ro a duratei
sesiunii i a datei de la care se pot "nre0istra Aormularele de inscriere online.
+ata ajutoruui de minimis apro(at conform acordurilor pentru finan#are emise "n
perioada de vala(ilitate a sc&emei se efectuea! pn la 31 decem(rie 201-, "n limita (u0etului
anual alocat sc&emei.
ATENIE!
+lata a$utorului de minimis se reali!ea! "ncepnd cu anul 2014, in limita (u0etului anual alocat
2
%&1& 6u,etu schemei de ajutor de minimis
9onform prevederilor art. ; alin. 233 din H.G. nr. 274/2013 cu modificrile i completrile
ulterioare, (u0etul ma/im al sc&emei de a$utor de minimis este de 733 miioane ei, din care
2-0 milioane lei aferente anului fiscal 2014 si 2-0 milioane lei aferente anului fiscal 201-.
%&7& .odaitatea de acordare
9onform prevederilor art. 2 din H.G. nr. 274/2013 cu modificrile i completrile
ulterioare, a$utorul de minimis se acord ,))5urilor7
5 de la 'u,etu de stat, din (u0etul )inisterului :conomiei prin 6epartamentul pentru
,ntreprinderi )ici si )i$locii, )ediul de faceri si 4urism 2denumit in continuare
6epartament3,
5 su( form de sume neram(ursa(ile, "n procent de 839 din vaoarea tota: a
chetuieior ei,i'ie apro'ate spre finan#are,
5 "n limita ec&ivalentului "n lei a valorii ma/ime de %33&333 euro, la cursul oficial al BC8
din data pu(licarii HG .4./2013 in )onitorul *ficial al 8omaniei +artea ,, nr
1.;/11.11.2013, pe o perioad de / ani 5iscai consecutivi.
ATENIE!
9onform prevederilor art. - alin. 223 din H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i completrile
ulterioare , se consider c a$utoarele de minimis se acord "n momentul "n care "ntreprinderea
o(#ine dreptul le0al de principiu de a primi a$utorul, respectiv data apro(rii acordului pentru
finan#are.
9onform prevederilor art. - alin. 213 din H.G. nr. 274/2013 cu modificrile i completrile
ulterioare, la depunerea 9ererii de acord pentru finan#are, "ntreprinderile au o(li0a#ia depunerii
unei declara#ii scrise referitoare la toate a$utoarele de minimis primite pe parcursul preceden#ilor
2 ani fiscali i al anului fiscal "n curs. 2Aormularul nr 1 %ectiunea 9 3
9onform prevederilor art. - alin. 233 din H.G. nr. 274/2013 cu modificrile i completrile
ulterioare, 6epartamentul prin *4,))9, "n calitate de furni!or, informea! "n scris
"ntreprinderile (eneficiare cu privire la cuantumul a$utorului apro(at i la caracterul de minimis al
acestuia.
9onform prevederilor art. 1 alin. 213 din H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i completrile
ulterioare, 6epartamentul, prin *4,))9, acord a$utor de minimis dup verificarea respectrii
condi#iilor prev!ute la art. 4 din &otrre.
%&;& Sectoaree de activitate ei,i'ie pentru a 'ene5icia de ajutor de minimis
9onform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i completrile
ulterioare, a$utorul de minimis se acord "ntreprinderilor din toate sectoaree< cu e=cepia celor
prev!ute "n 8e0ulamentul 29:3 nr. 1.;;./2001, detaliate la sec#iunea 1.7.
%&0& Sectoaree de activitate neei,i'ie
9onform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i completrile
ulterioare, nu se acord ajutoare de minimis:
a3 "ntreprinderilor care "i desfoar activitatea "n sectoarele pescuitului i
acvaculturii?
3
ATENIE!
+rodusele pescreti i de acvacultur sunt re0lementate de 8e0ulamentul 29:3 nr. 104/2000.
(3 "ntreprinderilor care "i desfoar activitatea "n produc#ia primar de produse
a0ricole?
ATENIE!
9onform prevederilor art. 1 din 8e0ulamentul 29:3 nr. 1;;./2001, produsele agricole
"nseamn produsele enumerate "n ne/a , la 4ratatul 9:, i ane/ate pre!entului G&id, cu
e/cep#ia produselor pescreti, re0lementate de lit. a3.
c3 "ntreprinderilor care "i desfoar activitatea "n transformarea i comerciali!area
produselor a0ricole,
5 atunci cnd valoarea a$utorului este sta(ilit pe (a!a pre#ului sau a cantit#ii produselor
"n cau! ac&i!i#ionate de la productorii primari sau introduse pe pia# de "ntreprinderile
"n cau!?
5 atunci cnd a$utorul este condi#ionat de transferarea lui par#ial sau inte0ral ctre
productorii primari?
ATENIE!
9onform prevederilor art. 1 din 8e0ulamentul 29:3 nr. 1;;./2001,
5 "transformarea produselor agricole" "nseamn o opera#iune asupra produsului a0ricol "n urma
creia re!ult de asemenea un produs a0ricol, cu e/cep#ia activit#ilor a0ricole necesare
preparrii unui produs animal sau ve0etal pentru prima vn!are?
5 "comercializarea produselor agricole" "nseamn de#inerea sau e/punerea "n vederea vn!rii,
oferirea spre vn!are, livrarea sau orice alte forme de introducere pe pia#, cu e/cep#ia primei
vn!ri de ctre un productor primar ctre revn!tori sau operatori i a oricrei activit#i
constnd "n prepararea unui produs "n vederea primei vn!ri? o vn!are de ctre un
productor primar ctre consumatorii finali este considerat comerciali!are, "n ca!ul "n care se
desfoar "n localuri distincte, re!ervate acestei activit#i.
d3 pentru activit#i le0ate de e/portul ctre #ri ter#e sau ctre state mem(re ale
=niunii :uropene, respectiv nu se acord a$utoare le0ate direct de cantit#ile e/portate, a$utoare
destinate "nfiin#rii i func#ionrii unei re#ele de distri(u#ie sau destinate altor c&eltuieli curente
le0ate de activitatea de e/port?
e3 pentru folosirea mrfurilor auto&tone "n locul celor importate? "ntreprinderilor care
"i desfoar activitatea "n sectorul cr(unelui?
f3 pentru ac&i!i#ia de ve&icule de transport rutier de mrfuri, acordate "ntreprinderilor
care efectuea! transport rutier de mrfuri "n numele ter#ilor?
03 "ntreprinderilor aflate "n dificultate.
Nu sunt eligibile pentru a fi selectate n cadrul programului !"!"!#urile care solicita
finantare pentru activit$ile e%cluse de normele europene& pentru care nu se poate acorda ajutor
de minimis n conformitate cu prevederile 'egulamentului ()*+ nr! ,!--8./001 al )omisiei din
,2 decembrie /001 privind aplicarea art! 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis& publicat n
3urnalul 4ficial al 5niunii *uropene& seria 6& nr! 77- din /8 decembrie /001!
%&>& De5iniii
9onform prevederilor art. 1 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare, termenii i e/presiile de mai $os au urmtoarele semnifica#ii7
4
%&>&%& Ajutor de stat
9onform prevederilor art. 1 lit. a3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare, a$utorul de stat repre!int orice a$utor acordat de stat sau prin
intermediul resurselor de stat, su( orice form, care denaturea! sau amenin# s denature!e
concuren#a, prin favori!area anumitor "ntreprinderi sau sectoare de produc#ie, "n msura "n care
acestea afectea! sc&im(urile comerciale dintre %tatele )em(re.
%&>&/& Schem: de ajutor de stat
9onform prevederilor art. 1 lit. (3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare, sc&ema de a$utor de stat repre!int orice act "n (a!a cruia, fr a fi
necesare msuri suplimentare de punere "n aplicare, pot fi acordate a$utoare individuale
"ntreprinderilor definite "n mod 0eneral i a(stract, precum i orice act "n (a!a cruia a$utorul,
care nu este le0at de un anumit proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor "ntreprinderi
pentru o perioad de timp nedeterminat i/sau "ntr5un cuantum nedeterminat.
%&>&4& Acordu pentru 5inanare
9onform prevederilor art. 1 lit. c3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare, acordul pentru finan#are repre!int actul $uridic care atest dreptul de
principiu al "ntreprinderii solicitante de a (eneficia de a$utor de minimis i din care re!ult o
o(li0a#ie pe seama fondurilor pu(lice.
%&>&1& ?ntreprindere
9onform prevederilor art. 1 lit. d3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare, "ntreprinderea repre!int orice form de or0ani!are a unei activit#i
economice i autori!at potrivit >e0ii societ#ilor nr. 31/1;;0, repu(licat, cu modificrile i
completrile ulterioare, sau >e0ii nr. 1/200- privind or0ani!area i func#ionarea coopera#iei, cu
modificrile i completrile ulterioare, s fac acte i fapte de comer#, "n scopul o(#inerii de
profit, "n condi#ii de concuren#, respectiv societ#i comerciale i societ#i cooperative.
%&>&7& ?ntreprinderi mici #i mijocii
9onform prevederilor art. 1 lit. e3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare, "ntreprinderile mici i mi$locii repre!int acele "ntreprinderi care au mai
pu#in de 2-0 de an0a$a#i i care fie au o cifr de afaceri anual net care nu depete
ec&ivalentul "n lei a -0 milioane euro, fie de#in active totale care nu depesc ec&ivalentul "n lei
a 43 milioane euro i se clasific, "n conformitate cu prevederile >e0ii nr. 341/2004 privind
stimularea "nfiin#rii i de!voltrii "ntreprinderilor mici i mi$locii, cu modificrile i completrile
ulterioare, dup cum urmea!7
5 ntreprindere mijlocie& din cadrul categoriei de "", este "ntreprinderea care are
"ntre -0 i 24; de salaria#i i reali!ea! o cifr de afaceri anual net de pn la -0 milioane
euro, ec&ivalent "n lei, sau de#ine active totale care nu depesc ec&ivalentul "n lei a 43
milioane euro?
5 ntreprindere mic$& din cadrul categoriei de "", este "ntreprinderea care are "ntre
10 i 4; de salaria#i i reali!ea! o cifr de afaceri anual net sau de#ine active totale de pn
la 10 milioane euro, ec&ivalent "n lei?
5 microntreprindere& din cadrul categoriei de "", este "ntreprinderea care are
pn la ; salaria#i i reali!ea! o cifr de afaceri anual net sau de#ine active totale de pn la
2 milioane euro, ec&ivalent "n lei.
ATENIE!
5
9onform prevederilor >e0ii nr. 341/2004 privind stimularea "nfiin#rii i de!voltrii "ntreprinderilor
mici i mi$locii, cu modificrile i completrile ulterioare, o "ntreprindere "i pierde calitate de
,)) doar "n ca!ul "n care depirea plafoanelor pre!entate mai sus se produce "n dou e/erci#ii
financiare consecutive.
Dncadrarea operatorilor economici "n cate0oria "ntreprinderilor mici i mi$locii, conform
prevederilor >e0ii nr.341/2004 privind stimularea "nfiin#rii i de!voltrii "ntreprinderilor mici i
mi$locii, cu modificrile i completrile ulterioare, se face pe (a!a declara#iei pe proprie
rspundere privind "ncadrarea "ntreprinderii "n cate0oria "ntreprinderilor mici i mi$locii pentru
anul fiscal 2012.
%&>&;& ?ntreprindere "n di5icutate
+otrivit prevederilor 9ap. 2 sec#iunea 2.1 din 9omunicarea 9omisiei 5 >iniile directoare
privind a$utorul de stat pentru salvarea i restructurarea "ntreprinderilor aflate "n dificultate,
pu(licat "n <urnalul *ficial al =niunii :uropene, seria 9, nr. 244 din 1 octom(rie 2004, o
"ntreprindere este considerat "n dificultate "n urmtoarele situa#ii7
a3 "n ca!ul unei societ#i cu rspundere limitat, cnd se constat pierderea a mai mult de
$umtate din capitalul social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut "n ultimele 12 luni?
(3 "n ca!ul unei societ#i "n care cel pu#in o parte din asocia#i au rspundere nelimitat pentru
crean#ele societ#ii, atunci cnd s5a pierdut mai mult de $umtate din capitalul propriu, aa cum
reiese din eviden#ele conta(ile ale societ#ii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut "n
ultimele 12 luni?
c3 pentru "ntreprinderea de orice form $uridic, cnd respectiva "ntreprindere "ntrunete
condi#iile prev!ute de le0isla#ia na#ional privind procedura reor0ani!rii $udiciare i a
falimentului.
9&iar "n ca!ul "n care nici una din condi#iile de la lit. a3, (3, c3 nu este "ndeplinit, o firm
este considerat "n dificultate, "n special "n ca!ul "n care pre!int7
13 creterea pierderilor?
23 scderea cifrei de afaceri?
33 creterea stocurilor?
43 "ndatorare crescut?
-3 scderea sau dispari#ia activului net.
6e asemenea, se consider c o "ntreprindere se afl "n dificultate "n ca!ul "n care nu
este capa(il, din resurse proprii sau cu fonduri pe care le poate o(#ine de la
proprietarul/ac#ionarii sau creditorii si, s opreasc pierderile care, fr interven#ia din e/terior
a autorit#ilor pu(lice, o vor condamna, aproape si0ur, la ieirea din afaceri "n termen scurt sau
mediu.
ATENIE!
Dn ca!ul "n care, din anali!a situa#iilor financiare anuale corespun!toare ultimului e/erci#iu
financiar "nc&eiat si apro(at 2anul 20123, reiese c "ntreprinderea "nre0istrea! simptomele de7
13 creterea pierderilor,
23 scderea cifrei de afaceri,
33 creterea stocurilor,
43 "ndatorare crescut,
-3 scderea sau dispari#ia activului net,
se va lua "n considerare, "n procesul de solu#ionare a 9ererii de acord pentru finan#are, o
$ustificare a situa#iei economico5financiare a "ntreprinderii reali!at pe (a!a unei anali!e a
evolu#iei acesteia "n ultimii trei ani fiscali anteriori "nre0istrrii 9ererii de acord pentru finan#are.
Dntreprinderea solicitant de a$utor de minimis ane/ea! aceast $ustificare la situa#iile
financiare corespun!toare ultimului e/erci#iu financiar "nc&eiat si apro(at 2anul 20123.
6
%&>&0& Demararea investiiei
9onform prevederilor art. 1 lit. f3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare, demararea investi#iei repre!int "nceperea lucrrilor de construc#ie sau,
dup ca!, prima comand ferm pentru ec&ipamente, e/clu!nd studiile de prefe!a(ilitate.
ATENIE!
*rice c&eltuial efectuat "naintea semnrii cordului de finan#are nu este considerat
c&eltuial eli0i(il.
ATENIE!
>ucrrile de construc#ie nu pot "ncepe "nainte de semnarea contractului de construc#ie.
ATENIE!
Dn ca!ul ac&i!i#iei de construc#ii, prev!ut la art. 2 alin. 213 lit. (3 din ne/a la H.G. nr.
274/2013, cu modificrile i completrile ulterioare, momentul demarrii investi#iei este
considerat momentul semnrii 9ontractului de vn!are.
%&>&>& Locaia reai!:rii investiiei
9onform prevederilor art. 1 lit. 03 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare, loca#ia reali!rii investi#iei repre!int sediul social sau unul din punctele
de lucru ale "ntreprinderii, "nre0istrate la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului, unde se reali!ea!
investi#ia.
ATENIE!
+entru o "ntreprindere se finan#ea! investi#iile reali!ate "ntr5o sin0ur loca#ie, care repre!int
fie sediul social, fie unul din punctele de lucru ale "ntreprinderii.
ATENIE!
Dntreprinderea care (eneficia! de a$utor de minimis pentru o activitate care se desfoar "n
afara sediului social i a sediilor secundare tre(uie s sta(ileasc loca#ia reali!rii investi#iei la
sediul social sau la unul din punctele de lucru. ceast loca#ie tre(uie s fie adecvat activelor
din planul de investi#ii. ctivele finan#ate se vor re0si la loca#ia reali!rii investi#iei i/sau "n
locurile unde se desfoar activitatea finan#at, "n (a!a contractelor "nc&eiate de
"ntreprinderea (eneficiar de a$utor de minimis.
%&>&8& Construcie
9onform prevederilor art. 1 lit. &3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare , construc#ia repre!int7
cldire cu destina#ie industrial,
cldire cu destina#ie "nv#mnt,
cldire cu destina#ie tiin#,
cldire cu destina#ie cultur i art,
cldire cu destina#ie ocrotirea snt#ii,
cldire cu destina#ie asisten# social,
cldire cu destina#ie cultur fi!ic i a0rement,
cldire cu destina#ie prestarea altor servicii,
7
"n care se desfoar activitatea pentru care se solicit finan#area.
ATENIE!
9onform H.G. nr. 213;/2004 pentru aprobarea )atalogului privind clasificarea i duratele
normale de funcionare a mijloacelor fi%e, cldirea repre!int o construc#ie su( form de incint
"nc&is, "n care se desfoar o activitate7
5 de produc#ie,
5 de "nv#mnt,
5 de tiin#,
5 de cultur i art,
5 de ocrotire a snt#ii,
5 de asisten# social,
5 de cultur fi!ic i a0rement,
5 de prestare a altor servicii.
ATENIE!
Cu sunt considerate c&eltuieli eli0i(ile lucrrile de moderni!are, e/tindere, finali!are, rea(ilitare
a cldirilor e/istente.
%&>&%3& Arie des5:#urat:
9onform prevederilor art. 1 lit. i3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare, aria desfurat repre!int suma ariilor tuturor nivelelor construc#iei,
conform %4% 4;0.5.- E9ldiri civile, industriale i a0ro!oote&nice. rii i volume
conven#ionaleF.
%&>&%%& +an de investiii
9onform prevederilor art. 1 lit. $3 i rt. 3, alin. 4 din ne/a la H.G. nr. 274/2013 cu
modificrile i completrile ulterioare, planul de investi#ii repre!int documentul care cuprinde 7
a3 date 0enerale7 (eneficiarul investi#iei, persoana de contact i datele de contact,
denumirea proiectului de investi#ii i loca#ia reali!rii investi#iei?
(3 descrierea "ntreprinderii solicitante i pre!entarea activit#ii acesteia 2se pre!int
un scurt istoric al "ntreprinderii, activitatea curent, produsele/serviciile oferite3?
c3 pre!entarea activit#ii pentru care se solicit finan#are, aferent codului 9:C din
9ererea de acord pentru finan#are cu men#ionarea e/perien#ei "n domeniu?
d3 descrierea activelor ce urmea! a fi ac&i!i#ionate i "ncadrarea acestora "n flu/ul
te&nolo0ic "n ca!ul "n care "ntreprinderea desfoar activitate de produc#ie?
i3 se descriu "n detaliu activele considerate eli0i(ile 5 caracteristici fi!ice i te&nice?
ii3 se $ustific necesitatea ac&i!i#ionrii fiecrui activ pentru desfurarea activit#ii pentru
care se solicit finan#are?
iii3 "n ca!ul unei activit#i productive, se pre!int flu/ul te&nolo0ic, cu po!i#ionarea activelor
ce fac o(iectul proiectului, "n cadrul flu/ului?
iv3 se pre!int produsele/serviciile o(#inute/prestate ca urmare a implementrii planului de
investi#ii propus spre finan#are?
v3 se descrie sumar pia#a de desfacere?
e3 "n ca!ul reali!rii unei construc#ii, pre!entarea caracteristicilor acesteia, sc&i#a
amplasamentului cu men#ionarea suprafe#ei desfurate a construc#iei pe (a!a creia s5au
"ntocmit devi!ul 0eneral pe o(iective i devi!ul o(iectului, reali!ate conform Hotrrii Guvernului
nr. 2./200. privind apro(area con#inutului5cadru al documenta#iei te&nico5economice aferente
investi#iilor pu(lice, precum i a structurii i metodolo0iei de ela(orare a devi!ului 0eneral pentru
o(iective de investi#ii i lucrri de interven#ii?
f3 0raficul de reali!are a investi#iei, cu ealonarea a$utorului de minimis solicitat?
8
03 evolu#ia situa#iei financiare "n perioada implementrii i "n urmtorii 3 ani de la
finali!area investi#iei pe (a!a elementelor principale ale Bilan#ului i 9ontului de profit i
pierdere, plecnd de la situa#iile financiare corespun!toare ultimului e/erci#iu financiar "nc&eiat
i apro(at?
proiec#iile se refer la "ntrea0a activitate a "ntreprinderii i includ a$utorul de minimis
solicitat?
proiec#iile pornesc de la datele "nre0istrate "n ultimul e/erci#iu financiar "nc&eiat i se
reali!ea! pe anul curent, pe anii de implementare a proiectului de investi#ii i pe urmtorii 3 ani
de la finali!area investi#iei?
proiec#iile reali!ate tre(uie s fie realiste, "n concordan# cu evolu#ia "ntreprinderii pn "n
pre!ent i vi!iunea privind creterea performan#elor economice?
&3 calendarul crerii noilor locuri de munc, cu respectarea prevederilor art. 4 lit. f3
din H.G. nr. 274/2013 5 se pre!int su( form ta(elar i con#ine urmtoarele informa#ii7
Nr& crt&
@aoarea
ajutoruui de
minimis soicitat
Nr& de ocuri de
munc: e=istente a
data "nre,istr:rii
Aormuaruui de
"nre,istrare onine
Nr& de ocuri de
munc: nouBcreate
Anu "n care se
creea!: ocurie de
munc:
ATENTIE!
6ata limit pn la care se pot pre!enta dove!ile "nfiin#rii de noi locuri de munc
prev!ute "n +ro0ram este data ultimei cereri de plata din an.
i3 considera#ii privind via(ilitatea proiectului de investi#ii 5 se anali!ea! evolu#ia situa#iei
financiare "n perioada implementrii i "n urmtorii 3 ani de la finali!area investi#iei.F
%&>&%/& Loc de munc:
9onform prevederilor art. 1 lit. G3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare, locul de munc repre!int locul ocupat de o persoan an0a$at pe (a!a
unui contract de munc pe o perioad nedeterminat cu norm "ntrea0.
%&>&%4& Crearea de ocuri de munc:
9onform prevederilor art. 1 lit. l3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare, crearea de locuri de munc repre!int creterea numrului de salaria#i
an0a$a#i direct de "ntreprinderea (eneficiar de a$utor de minimis, "n raport cu numrul de locuri
de munc e/istente la momentul "nre0istrrii Aormularului de "nscriere online.
%&8& Criterii de ei,i'iitate
9onform prevederilor art. 4 din H.G. nr. 274/2013, cu modificrile i completrile
ulterioare, pot (eneficia de a$utor de minimis "ntreprinderile care "ndeplinesc cumuativ, la data
solicitrii, urmtoarele condi#ii7
a) sunt "nre0istrate ca societ#i comerciale sau societ#i cooperative, sunt incadrate
in cate0oria ,))5urilor, au sediul si isi desfasoara activitatea in 8omania?
9
ATENIE!
%e pre!int7
5 9ertificatul constatator emis de *ficiul 8e0istrului 9omer#ului de pe ln0 4ri(unalul "n a crui
ra! teritorial "i are sediul operatorul economic 2termen de vala(ilitate 30 de !ile
calendaristice de la data eli(errii3, in ori0inal
5 6eclara#ia pe propria rspundere privind "ncadrarea "ntreprinderii "n cate0oria "ntreprinderilor
mici i mi$locii H Aormularul nr. 2 H "n ori0inal
5 9alculul pentru intreprinderile partenere si le0ate 5 Aormularul nr. 2 5 in ori0inal
Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. 2;2 din 9odul +enal
(3 au cel pu#in 1 an calendaristic de la "nfiin#are la data completrii on5line a formularului de
"nscriere i codul 9:C pentru care solicit finan#are este autori!at, "n condi#iile le0ii, cu cel
putin 3 luni "naintea datei completrii on5line a formularului de "nscriere?
ATENIE!
%e pre!int7
5 9ertificatul constatator emis de *ficiul 8e0istrului 9omer#ului
Cu sunt considerate eli0i(ile "ntreprinderile care, la momentul "nre0istrrii Aormularului de
"nscriere online, au activitatea suspendat sau sunt inactive.
c3 nu au primit a$utoare de minimis pe o periada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si
2 ani anteriori, sau, daca au primit a$utoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate
nu depasesc plafonul in lei a 200.000 euro, respeciv a 100.000 euro in ca!ul intreprinderilor
care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare.
ATENIE!
%e pre!int7
5 6eclaratia pe propria raspundere H Aormularul nr. 1 5 %ectiunea 9
Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. 2;2 din 9odul +enal.
d3 pre!inta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea c&eltuielilor
eli0i(ile?
ATENIE!
%e pre!int7
5 +lan de investitii reali!at conform instruc#iunilor de la sec#iunea 2.1.4 din G&id.
f3 pre!int un an0a$ament ferm privind men#inerea locurilor de munc e/istente la data
"nre0istrrii Aormularului de "nscriere online, precum i crearea pn la finali!area investi#tiei i
men#inerea, pe o perioad de minimum 3 ani de la finali!area investi#iei, a locurilor de munc
pentru persoane care nu au avut contract individual de munc "n ultimele 3 luni?
ATENIE!
%e pre!int7
n0a$ament H Aormularul nr. 3
Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. 2;2 din 9odul +enal.
03 nu "nre0istrea! de(ite restante la (u0etele componente ale (u0etului 0eneral consolidat i
10
ale (u0etelor locale?
ATENIE!
%e pre!int7
5 certificat de atestare fiscala privind indeplinirea o(ili0atiilor de plata catre (u0etul 0eneral
consolidat, fara datorii, in ori0inal sau copie le0ali!ata, eli(erat in conditiile le0ii, atat pentru
sediul social/profesional, sucursale, filiale, cat si pentru toate punctele de lucru care au 9.=.,
conform prevederilor >e0ii nr. 273/2001 privind finantele pu(lice locale, cu completarile si
modificarile ulterioare, in termen de vala(ilitate la data depunerii cererii de acord pentru
finantare
5 certificat de atestare fiscala privind indeplinirea o(li0atiilor de plata catre (u0etul local, fara
datorii, in ori0inal sau copie le0ali!ata, eli(erat in conditiile le0ii, atat pentru sediul
social/profesional, sucursale, filiale, cat si pentru toate punctele de lucru care au 9.=., conform
prevederilor >e0ii nr. 273/2001 privind finantele pu(lice locale, cu completarile si modificarile
ulterioare, in termen de vala(ilitate la data depunerii cererii de acord pentru finantare
&3 nu se afl "n stare de di!olvare, reor0ani!are $udiciar, lic&idare, e/ecutare silit,
"nc&idere opera#ional, insolven#, faliment sau suspendare temporar a activit#ii?
ATENIE!
%e pre!int 6eclara#ia pe propria rspundere H %ec#iunea 6 din 9ererea de acord pentru
finan#are H Aormularul nr. 1.
Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. 2;2 din 9odul +enal.
i3 nu intr "n cate0oria "ntreprinderilor n dificultate" potrivit prevederilor 9ap. 2 sec#iunea
2.1 din 9omunicarea 9omisiei 5 >iniile directoare privind a$utorul de stat pentru salvarea i
restructurarea "ntreprinderilor aflate "n dificultate, pu(licat "n <urnalul *ficial al =niunii
:uropene, seria 9, nr. 244 din 1 octom(rie 2004?
ATENIE!
%e pre!int 6eclara#ia pe propria rspundere H %ec#iunea 6 din 9ererea de acord pentru
finan#are H Aormularul nr. 1 H "n ori0inal
Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. 2;2 din 9odul +enal.
$3 nu au fost emise "mpotriva lor deci!ii de recuperare a unui a$utor de stat sau, "n ca!ul "n
care asemenea deci!ii au fost emise, acestea au fost e/ecutate.
ATENIE!
%e pre!int 6eclara#ia pe propria rspundere H %ec#iunea 9 din 9ererea de acord pentru
finan#are H Aormularul nr. 1.
Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. 2;2 din 9odul +enal.
%&%3& Chetuiei ei,i'ie
%&%3&%& Active corporae
11
9onform prevederilor art. 2 alin. 213 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si
completarile ulterioare, sunt considerate c&eltuieli eli0i(ile, c&eltuielile le0ate de investi#iile "n
active corporae referitoare la7
a3 reali!area de construc#ii noi cu urmtoarele destina#ii7
5 industrial,
5 "nv#mnt,
5 tiin#,
5 cultur i art,
5 ocrotirea snt#ii,
5 asisten# social,
5 cultur fi!ic i a0rement,
5 prestarea altor servicii,
"n vederea desfurrii activit#ii pentru care s5a solicitat finan#are?
(3 ac&i!i#ia de construc#ii cu urmtoarele destina#ii7
5 industrial,
5 "nv#mnt,
5 tiin#,
5 cultur i art,
5 ocrotirea snt#ii,
5 asisten# social,
5 cultur fi!ic i a0rement,
5 prestarea altor servicii,
"n vederea desfurrii activit#ii pentru care s5a solicitat finan#are?
c3 ec&ipamente te&nolo0ice 5 maini, utila$e i instala#ii de lucru?
d3 aparate i instala#ii de msurare, control i re0lare?
e3 mi$loace de transport ne"nmatricula(ile, pentru sus#inerea activit#ii "ntreprinderii
2mi$loace de transport care nu necesit "nmatriculare, conform prevederilor le0ale "n vi0oare3?
f3 ec&ipamente ,4.
ATENIE!
%ofturile aferente ec&ipamentelor te&nolo0ice i ec&ipamentelor ,4 sunt considerate c&eltuieli
eli0i(ile doar "n situa#ia "n care sunt incluse "n valoarea ec&ipamentelor i sunt a(solut necesare
func#ionrii acestora.

ATENIE!
Cu se pot ac&i!i#iona mai multe ec&ipamente ,4, din fiecare tip, dect numrul total de an0a$a#i
dup implementarea proiectului cu component neram(ursa(il, cu e/cep#ia activit#ilor care
necesit acest lucru 2:/7 ,nternet cafI, instruire "n domeniul calculatoarelor, etc.3
%&%3&/& Condiii ca activee s: 5ie chetuiei ei,i'ie
9onform prevederilor art. 2 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, pentru a fi considerate
c&eltuieli eli0i(ile, activele corporale tre(uie s "ndeplineasc urmtoarele condi#ii7
a3 s fie e=poatate e=cusiv de c:tre "ntreprinderea 'ene5iciar: de a$utor de
minimis "n scopul desfurrii activit#ii ce face o(iectul finan#rii?
ATENIE!
Cu este permis "nc&irierea activelor finan#ate, prev!ute la art. 2 alin. 213 din ne/a la H.G. nr.
274/2013
12
Dn ca!ul activelor ac&i!i#ionate, a$utorul financiar va fi acordat numai dac acestea sunt noi i
puse "n func#iune cu respectarea re0lementrilor te&nice aplica(ile la momentul efecturii vi!itei
de certificare a c&eltuielilor, cu e/cep#ia spa#iilor comerciale din imo(ile de$a construite.
(3 s fie considerate active amorti!a'ie, conform prevederilor le0ale "n vi0oare,
pentru care nu se aplic amorti!area accelerat?
ATENIE!
9onform art. 3 alin. 223 din >e0ea nr. 1-/1;;4 privind amorti!area capitalului imo(ili!at "n active
corporale i necorporale, repu(licat, cu modificrile i completrile ulterioare, E%unt
considerate mi$loace fi/e o(iectul sau comple/ul de o(iecte ce se utili!ea! ca atare i
"ndeplinete cumulativ urmtoarele condi#ii7
a3 are o valoare de intrare mai mare dect limita sta(ilit prin &otrre a Guvernului. ceast
valoare poate fi actuali!at anual, "n func#ie de indicele de infla#ie?
(3 are o durat normal de utili!are mai mare de un an.F
9onform art. 1 alin. 213 din H.G. nr. 271/2013 privind sta(ilirea valorii de intrare a mi$loacelor
fi/e, E... valoarea minim de intrare a mi$loacelor fi/e ... este de 2.-00 lei.F
c3 s fie achi!iionate "n condiii de pia:, cu respectarea principiilor
nediscriminrii, tratamentului e0al, transparen#ei, utili!rii eficiente a fondurilor i asumrii
rspunderii?
ATENIE!
+entru a se asi0ura respectarea principiilor este necesar ca (eneficiarul a$utorului de minimis s
ai( "n vedere urmtoarele7
5 sarcinile i responsa(ilit#ile persoanelor implicate "n procedura de ac&i!i#ie se sta(ilesc
"naintea demarrii acesteia?
5 re0ulile dup care se desfoar procedura de ac&i!i#ie se sta(ilesc de la (un "nceput i nu se
sc&im( pe parcursul derulrii procedurii de ac&i!i#ie?
5 se asi0ur msurile necesare pentru ca toate firmele, indiferent de na#ionalitate, s ai(
dreptul de a depune oferte?
5 se sta(ilesc re0uli, cerin#e i criterii identice pentru toate firmele ofertante?
5 se pun la dispo!i#ia tuturor poten#ialilor ofertan#i informa#iile referitoare la aplicarea procedurii
pentru atri(uirea contractului?
5 se asi0ur folosirea sistemului de concuren# li(er i a criteriilor economice pentru atri(uirea
contractului de ac&i!i#ii, astfel "nct s se o(#in un raport optim "ntre calitate i pre#.
d3 s fie noi, cu e/cep#ia ac&i!i#iei de construc#ii prev!ute la art. 2 alin. 213 lit. (3 din
ne/a la H.G. 274/2013?
e3 s fie luat "n considerare pre#ul 5:r: T@A?
ATENIE!
Cu se acord a$utor financiar pentru 4J.
f3 s fie incuse "n cate,oria activeor proprii i s: r:mCn: "n patrimoniul
"ntreprinderii pentru minimum 4 ani de la data finali!rii investi#iei?
ATENIE!
:ste o(li0atorie men#inerea "n stare de func#ionare a ac&i!i#iilor reali!ate prin pre!enta sc&ema,
pe "ntrea0a perioad de monitori!are a investitiei, respectiv 3 ani, "ncepnd cu anul urmtor
primirii a$utorului de minimis.
13
Aurni!orul de a$utor de minimis 2*4,))9 3 verific "ndeplinirea acestei o(li0a#ii.
Beneficiarii sunt o(li0a#i s asi0ure (unurile ac&i!i#ionate prin a$utorul de minimis "n favoarea
*4,))9 "mpotriva tuturor riscurilor, pe o perioad de 3 ani, i s cesione!e toate drepturile pe
care le vor do(ndi "n temeiul asi0urrii ctre *4,))9.
03 s nu fie ac&i!i#ionate "n sistem de easin, si sa nu fi constituit o(iectul unei
su(ven#ionri/finan#ri neram(ursa(ile din alte surse.
?n ca!u reai!:rii de construcii noi cu urmtoarele destina#ii7
5 industrial,
5 "nv#mnt,
5 tiin#,
5 cultur i art,
5 ocrotirea snt#ii,
5 asisten# social,
5 cultur fi!ic i a0rement,
5 prestarea altor servicii,
pentru desfurarea activit#ii pentru care s5a solicitat finan#are, se va avea "n vedere i
"ndepinirea condiiior de a it& hDBD
&3 construc#ia se reali!ea! cu o "ntreprindere autori!at: "n domeniu?
ATENIE!
>a momentul pl#ii a$utorului de minimis, se pre!int 9ertificatul constatator al "ntreprinderii care
a e/ecutat lucrrile de construc#ii, conform cruia se certific autori!area "n domeniul reali!rii
de construc#ii.
i+ ntreprinderea solicitant$ de ajutor de minimis deine un drept real principal sau un
drept de crean asupra terenului pe care urmeaz$ a se realiza investiia/cldirii unde
urmeaz a se realiza investiia sau alt document ncheiat la notariat n form autentic,
care s certifice dreptul de folosin (contract de locaiune& asociaiune n participaie i orice
alt contract care transmite& n condiiile legii& dreptul de folosin$+& valabil pe o perioad$ de
minimum 7 ani de la finalizarea investiiei?
ATENIE!
6reptul real principal repre!int dreptul de proprietate, u!, u!ufruct, superficie, servitute,
do(ndit prin contract de vn!are, de sc&im(, de dona#ie, certificat de motenitor, act
administrativ de restituire definitiv i irevoca(il etc.
6reptul de crean# repre!int dreptul do(ndit prin contract de cesiune, concesiune, comodat,
loca#iune. 9ontractul de comodat i loca#iune este acceptat numai pentru reali!area de
construc#ii cu caracter provi!oriu i necesit acordul e/pres al proprietarului de drept pentru
reali!area construc#iei.
Dn ca!ul contractelor care atest dreptul de folosin#, este necesar e/isten#a unei clau!e
conform creia contractul nu poate fi re!iliat "n perioada implementrii proiectului de investi#ii i
minimum 3 ani de la finali!area investi#iei.
6ocumentul autentic se va pre!enta cel mai tar!iu la data semnrii acordului de finan#are.
$3 terenul este i'er de sarcini?
ATENIE!
14
C:K4 9ererii de acord pentru finantare, se pre!inta e/trasul de carte funciara care face
dovada c terenul este li(er de sarcini.
G3 "ntreprinderea pre!int Certi5icatu de ur'anism?
ATENIE!
9ertificatul de ur(anism, eli(erat "n condi#iile le0ii, tre(uie sa fie vala(il la data depunerii la
sediul *4,))9 si sa contina date in concordanta cu cele pre!entate in documentatia ane/ata
9ererii de acord pentru finantare
l3 valoarea ma/im a c&eltuielilor eli0i(ile aferente construc#iilor reali!ate se determin "n
imita a 403 euro2mp arie desfurat i se refer la c&eltuieli cuprinse "n cap. 4 E9&eltuieli
pentru investi#ia de (a!F, su(cap. 4.1 E9onstruc#ii i instala#iiF din ne/a nr. 4 E)etodolo0ie
privind ela(orarea devi!ului 0eneral pentru o(iective de investi#ii i lucrri de interven#iiF la
Hotrrea Guvernului nr. 2./200. privind apro(area con#inutului5cadru al documenta#iei te&nico5
economice aferente investi#iilor pu(lice, precum i a structurii i metodolo0iei de ela(orare a
devi!ului 0eneral pentru o(iective de investi#ii i lucrri de interven#ii?
ATENIE!
Dn ca!ul "n care valoarea construc#iilor pre!entate "n 9ererea de acord pentru finan#are
depete valoarea ma/im a c&eltuielilor eli0i(ile, diferen#a este considerat c&eltuial
neeli0i(il.
?n ca!u achi!iion:rii de construcii cu urmtoarele destina#ii7
5 industrial,
5 "nv#mnt,
5 tiin#,
5 cultur i art,
5 ocrotirea snt#ii,
5 asisten# social,
5 cultur fi!ic i a0rement,
5 prestarea altor servicii,
pentru desfurarea activit#ii pentru care s5a solicitat finan#are, se va avea "n vedere i
"ndepinirea condiiior de a it& mDBED
m3 se pre!int un raport de evaluare "ntocmit de un e=pert evauator autori!at de
Asociaia Naiona: a -vauatorior Autori!ai din FomCnia?
ATENIE!
>a emiterea cordului pentru finantare se are in vedere constructia evaluata conform 8aportului
intocmit de e/pertul autori!at .C.:.J..8., identificata prin adresa si valoare.
>a plata a$utorului de minimis nu se ia in considerare o alta constructie, c&iar daca aceasta este
similara cu constructia apro(ata.
n3 construc#ia este o cldire "n care se desfoar activit#i industriale, de "nv#mnt,
tiin#, cultur i art, ocrotirea snt#ii, asisten# social, cultur fi!ic i a0rement, precum i
alte activit#i de prestri servicii?
15
ATENIE!
4ipul cldirii se determin pe (a!a informa#iilor din cadrul 8aportului de evaluare "ntocmit de
e/pertul autori!at .C.:.J..8.
Cu sunt considerate c&eltuieli eli0i(ile c&eltuielile le0ate de ac&i!i#ia de construc#ii de locuin#e
sau de construc#ii a0ricole.
o3 valoarea c&eltuielilor eli0i(ile aferente construc#iei ac&i!i#ionate nu depete valoarea
prev!ut "n ,riee notariae vala(ile la data "nc&eierii contractului de vn!are?
ATENIE!
Dn ca!ul "n care valoarea de ac&i!i#ie a construc#iei apro(at spre finan#are potrivit cordului
pentru finan#are depete valoarea prev!ut "n 0rilele notariale vala(ile la data "nc&eierii
contractului de vn!are, diferen#a este considerat c&eltuial neeli0i(il.
p3 se face dovada ac&i!i#ionrii de la un ter# "n condiii de pia:, fr ca ac&i!itorul s fie "n
msur s "i e/ercite controlul asupra vn!torului sau viceversa?
ATENIE!
%e pre!int 6eclara#ie pe propria rspundere prin care se asum rspunderea privind
ac&i!i#ionarea de la un ter# "n condi#ii de pia#, fr ca ac&i!itorul s fie "n msur s "i e/ercite
controlul asupra vn!torului sau viceversa.
Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. 2;2 din 9odul +enal.
L3 activul ac&i!i#ionat i terenul aferent sunt i'ere de sarcini.
ATENIE!
>a data depunerii 9ererii de plata se pre!int in ori0inal :/trasul de carte funciar vala(il, din
care sa reiasa faptul ca activul ac&i!itionat si terenul aferent constructiei sunt li(ere de orice
sarcini.
ATENIE!
Dn ca!ul reali!rii sau ac&i!i#ionrii de construc#ii, "ntreprinderea (eneficiar de a$utor de minimis
are o(li0a#ia de a autori!a i de a desfura activitatea finan#at, "n loca#ia pentru care a o(#inut
finan#are, pn la finali!area investi#iei, respectiv pn la momentul "nre0istrrii de ctre
"ntreprinderea (eneficiar a ultimei 9ereri de plat a a$utorului de minimis.
2. PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE MINIMIS
+rocedura de acordare a a$utoarelor de minimis presupune parcur0erea urmtoarelor
etape7
1. pu(licarea pe site5ul @@@.aippimm.ro a duratei sesiunii i a perioadei in care se pot
"nre0istra Aormulare de inscriere on line?
2. "nre0istrarea on5line a Aormularului de inscriere
3. depunerea sau transmiterea prin pot sau alte servicii de curierat, la *ficiul 4eritorial
pentru ,)) si 9ooperatie din ra!a teritoriala a sediului social al intreprinderii, a 9ererii de
acord pentru finan#are "nso#it de documentele $ustificative?
16
4. verificarea din punct de vedere administrativ i al eli0i(ilit#ii a documentatiei ane/ate
9ererii de acord pentru finan#are?
-. verificarea veridicit#ii i coeren#ei informa#iilor "nscrise "n planul de investitii, corelarea
situa#iilor financiare cu planul de investitii, completarea e/plicit i cu detalii a tuturor
componentelor +lanului de investitii 2art 3 alin 4 din +rocedura3, inclusiv a le0turii
directe a activelor ac&i!i#ionate cu activit#ile codului 9:C pe care se accesea!
%c&ema, concordan#a "ntre codul 9:C pe care se accesea! i activit#ile propuse "n
planul de investitii i a documentelor $ustificative
1. solu#ionarea 9ererii de acord pentru finan#are, dup ca!7
a3 cu emiterea unui cord pentru finan#are 5 =nit#ile de ,mplementare vor transmite
solicitan#ilor admii din punct de vedere administrativ i al eli0i(ilit#ii, veridicit#ii i
conformit#ii informa#iilor "nscrise "n planul de investi#ii, inclusiv a le0turii activelor
ac&i!i#ionate cu activit#ile codului 9:C pe care se accesea! i concordan#a cu
formularul de "nscriere online, o scrisoare de apro(are a proiectului din punct de vedere
administrativ i a eli0i(ilit#ii, semnat i stampilat de Meful *4,))9.
(3 cu emiterea unei %crisori de respin0ere a 9ererii de acord pentru finan#are, "n ca!ul "n
care nu sunt respectate prevederile din H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si compeltarile
ulterioare, G&idul solicitantului 5 din punct de vedere administrativ i al eli0i(ilit#ii,
veridicit#ii i conformit#ii informa#iilor "nscrise "n planul de investi#ii, inclusiv a le0turii
activelor ac&i!i#ionate cu activit#ile codului 9:C pe care se accesea! i concordan#a
cu formularul de "nscriere online. =nit#ile de ,mplementare vor transmite solicitan#ilor
respini o scrisoare de respin0ere, semnat i stampilat de Meful *4,))9.
c3 solicitarea de clarificri 5 aplicantului fiindu5i transmis %crisoare de solicitare
clarificri, semnat i tampilat de Meful *4,))9. 9larificrile solicitate se emit de ctre
aplicant i se depun la *4,))9 "n 10 !ile lucratoare de la transmitere, nefiind permis
ataarea documentelor emise de ter#i, cu e/ceptia celor solicitate in mod e/pres prin
scrisoarea de clarificari. Cedepunerea clarificrilor solicitate "n termen conduce la
respin0erea proiectului.
7. primirea cordului pentru finan#are sau a %crisorii de respin0ere de ctre "ntreprinderea
solicitant?
.. demararea investi#iei, "n ca!ul primirii cordului pentru finan#are?
;. reali!area total sau par#ial a investi#iei potrivit cordului pentru finan#are?
10. solicitarea pl#ii a$utorului de minimis aferent c&eltuielilor eli0i(ile efectuate, conform
prevederilor cordului pentru finan#are?
11. verificarea la fa#a locului de ctre repre!entan#ii *4,))9 a c&eltuielilor eli0i(ile
efectuate, pentru care se solicit plata a$utorului de minimis?
12. plata a$utorului de minimis de ctre *4,))9?
13. men#inerea investi#iei pe o perioad de 3 ani de la finali!area acesteia?
14. revocarea cordului pentru finan#are i recuperarea corespun!toare a a$utorului de
minimis pltit, "n ca!ul nerespectrii prevederilor H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si
completarile ulterioare?
,n vederea 0estionarii optime a (u0etului anual al pro0ramului solicitantii vor completa la
inscriere si urmatoarele informatii7
Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru anul 20147 lei
Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru ram(ursare 1 lei
Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru ram(ursare 2 lei
17
Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru ram(ursare 3 lei
Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru anul 201-7 lei
Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru ram(ursare 1 lei
Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru ram(ursare 2 lei
Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru ram(ursare 3 lei
,n ca!ul in care intervin modificari ale numarului de ram(ursari inre0istrate fata de inre0istrarea
initala aferenta fiecarui an, vor fi comunicate *4,))9 si se va solicita apro(area acestora.
)odificarile vor fi apro(ate numai in cadrul sumei solicitate pentru anul respectiv. Cu se vor
apro(a modificari care afectea!a (u0etul anului urmator sau anterior.
/&%& Soicitarea Acorduui pentru 5inanare
9onform prevederilor art. 3 alin. 213 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, pentru a (eneficia de
a$utor de minimis "ntreprinderea solicitant tre(uie s: o'in: un Acord pentru 5inanare din
partea *4,))9 din ra!a teritoriala in care se afla sediul social al intreprinderii solicitante.
9onform prevederilor art. 3 alin. 223 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si
completarile ulterioare "n vederea o(#inerii acordului pentru finan#are, "ntreprinderea
solicitant depune/transmite la *4,))9, urmtoarele documente7
a3 Cerere de acord pentru 5inanare, conform Aormularului nr. 1?
(3 opis cu documentele ane/ate 9ererii de acord pentru finan#are?
c3 certi5icat constatator, "n ori0inal
d3 decaraie pe propria r:spundere privind "ncadrarea "ntreprinderii "n cate0oria
"ntreprinderilor mici i mi$locii, conform Aormularului nr. 2 si 2?
e3 certi5icat de atestare 5isca: privind "ndeplinirea o(li0a#iilor de plat ctre
'u,etu ,enera consoidat< "n ori0inal sau "n copie le0ali!at?
f3 certi5icat de atestare 5isca: privind "ndeplinirea o(li0a#iilor de plat ctre
'u,etu oca, "n ori0inal sau "n copie le0ali!at, inclusiv pentru punctele de lucru?
03 situaiie 5inanciare corespun!toare ultimului e/erci#iu financiar "nc&eiat, depuse
i apro(ate conform prevederilor le0ale "n vi0oare, "n copie certificata G
&3 pan de investiii?
i3 o5erta de pre pentru toate ec&ipamentele din planul de investi#ii, respectiv devi!
,enera pe o'iective i devi!u o'iectuui, "n ca!ul reali!rii de construc#ii, "n copie?
$3 an,ajament ferm privind men#inerea locurilor de munc e/istente la data
"nre0istrrii 9ererii de acord pentru finan#are, precum i crearea de locuri de munc pn la
finali!area investi#iei i men#inerea acestora, pe o perioad de minimum 3 ani de la finali!area
investi#iei, conform Aormularului nr. 3?
Dn ca!ul reali!rii de construc#ii, dovada de#inerii unui drept real principal sau a unui drept de
crean# asupra terenului pe care urmea! a se reali!a investi#ia sau alt document "nc&eiat la
notariat "n form autentic, care s certifice dreptul de folosin# 2contract de loca#iune,
asocia#iune "n participa#ie i orice alt contract care transmite, "n condi#iile le0ii, dreptul de
folosin#3, vala(il pe o perioad de minimum 3 ani de la finali!area investi#iei, dovada faptului c
terenul este li(er de sarcini i 9ertificatul de ur(anism, "n copie
Dn ca!ul ac&i!i#ionrii activelor, cu e/cep#ia construc#iilor, dovada deinerii unui drept rea
principa sau a unui drept de crean: asupra c:dirii "n care urmea! a se reali!a investi#ia
sau at document "ncheiat a notariat "n 5orm: autentic:< care s: certi5ice dreptu de
5oosin: 2contract de loca#iune, asocia#iune "n participa#ie i orice alt contract care transmite, "n
18
condi#iile le0ii, dreptul de folosin#3, vala(il pe o perioad de minimum 3 ani de la finali!area
acesteia
G3 "n ca!ul ac&i!i#ionrii de construc#ii, raport de evauare "ntocmit de un e/pert
evaluator autori!at de Asociaia Naiona: a -vauatorior Autori!ai din FomCnia, "n copie
9omentariu7 am pastrat mentiunea ca in 0&id, conform prevederilor HG 274/2013 in vi0oare
l3 "mputernicire prin act notarial, "n ori0inal, "n ca!ul "n care o alt persoan dect
repre!entantul le0al al "ntreprinderii solicitante semnea! 9ererea de acord pentru finan#are i
documenta#ia aferent?
m3 actu de identitate al persoanei autori!ate s repre!inte le0al "ntreprinderea, "n
copie certificata.
ATENIE!
Dnre0istrarea Aormularului de inscriere on line "ncepe de la data comunicat pe site5ul
@@@.aippimm.ro.
ATENIE!
Beneficiarii sc&emei de a$utor de minimis nu pot sc&im(a, la ac&i!i#ionare, activele pentru care
au primit acordul de finan#are. Cu se admit compensri "ntre valorile unitare ale activelor
cuprinse "n acordul de finan#are i nici modificarea procentului de finan#are sau a sumei
solicitate "n formularul de "nscriere.
ATENIE!
4oate documentele se "ndosaria!, se numerotea! pe fiecare pa0in i se opisea! "n ordinea
prev!ut la art. 3 alin. 223 din ne/a la H.G. nr. 274/2013.
4oate documentele se tampilea! i se semnea! de ctre persoana autori!at s repre!inte
le0al "ntreprinderea, cu e/cep#ia documentelor emise de alte institu#ii, "n ori0inal sau "n copie
le0ali!at.
Dn opis se men#ionea! pa0ina la care este "ndosariat documentul.
ATENIE!
Documentee emise de "ntreprinderea solicitant "n ori,ina sunt te&noredactate, datate,
tampilate i semnate de persoana autori!at s repre!inte le0al "ntreprinderea.
Documentee pre!entate "n copie poart pe fiecare pa0in men#iunea E9onform cu ori0inalulF,
tampila "ntreprinderii solicitante i semntura persoanei autori!ate s repre!inte le0al
"ntreprinderea.
ATENIE!
4oate documentele transmise *4,))9 de ctre "ntreprindere tre(uie pre!entate "n im'a
romCn:.
Dn ca!ul documentelor depuse "ntr5o lim( strin, "ntreprinderea va pre!enta aceste
documente "nso#ite de traduceri "n lim(a romn certificate de ctre traductori autori!a#i.
19
/&%&%& Cererea de acord pentru 5inanare< con5orm Aormuaruui nr& % din +rocedura
ane=: a H&G& nr& /012/3%4
9ererea de acord pentru finan#are include 4 sec#iuni, , B, 9 i 6, se completea! "n lim(a
romn prin te&noredactare i este tampilat i semnat "n ori0inal de persoana autori!at s
repre!inte le0al "ntreprinderea solicitant.
Seciunea A ) +re!entarea soicitantuui
datele de pre!entare ale "ntreprinderii tre(uie s corespund cu e=actitate cu cele din
9ertificatul constatator emis de *ficiul 8e0istrului 9omer#ului de pe ln0 4ri(unalul unde "i
are sediul social "ntreprinderea?
activitatea pentru care se solicit finan#area cu a$utor de minimis sa fie eli0i(ila i codul
9:C al acesteia tre(uie s fie autori!at cu cel putin 3 luni inaintea datei completarii
Aormularului de inscriere on5line, conform datelor din 9ertificatul constatator?
ATENIE!
* "ntreprindere poate s solicite finan#are pentru o sin,ur: activitate economic, respectiv un
sin,ur cod 9:C 8:J 2.
ctivitatea pentru care se solicit finan#are poate fi principal sau secundar.
ctivitatea pentru care se solicit finan#are tre(uie sa fie autori!ata a fi desfasurata cu cel putin
3 luni inaintea datei completarii Aormularului de inscriere on5line.
ctivele ac&i!itionate tre(uie sa fie in stransa le0atura cu codul 9:C pentru care se solicita
finantareN
numrul mediu de salaria#i, cifra de afaceri i valoarea activelor totale se preiau cu
e=actitate din ultimele situa#ii financiare "nc&eiate i apro(ate, ane/ate la 9ererea de acord
pentru finan#are?
ATENIE!
%ituatiile financiare inc&eiate si apro(ate repre!inta ultimul (ilant conta(il, inc&eiat la
31.12.2012, (alanta de verificare la 31.12.2012, Cotele e/plicative, 8aportul de
0estiune/administratorului/comisiei de cen!ori, +roces ver(al al dunarii 0enerale a asociatilor.
valoarea proiectului de investi#ii i valoarea a$utorului de minimis solicitat tre(uie s
corespund cu valorile pre!entate la totalul 0eneral din sec#iunea B2 a 9ererii de acord pentru
finan#are?
se completea! numele, func#ia, tampila, semntura persoanei autori!ate s repre!inte
le0al "ntreprinderea i data semnrii.
Seciunea 6 H +re!entarea proiectuui de investiii pentru care se soicit: 5inanare
"n cadru schemei de ajutor de minimis pentru investiiie reai!ate de I..Buri H include
sec#iunile B1 i B2
Seciunea 6% H Descrierea succint: a proiectuui de investiii pentru care se soicit:
5inanare
se men#ionea! denumirea proiectului?
se pre!int pe scurt proiectul de investi#ii pentru care se solicit finan#are 2activitatea
pentru care se solicit finan#are, activele propuse spre finan#are, necesitatea finantarii i
efectele implementrii proiectului de investi#ii3.
20
Seciunea 6/ ) +re!entarea chetuieior ei,i'ie pentru care se soicit: ajutor de
minimis< cu de5acare anua:
c&eltuielile eli0i(ile se 0rupea! pe tipurile de c&eltuial men#ionate "n ta(el?
ATENIE!
9onform prevederilor art. ; alin. 233 lit. (3 din H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile
ulterioare, plata a$utorului de minimis se face "n perioada 20145201-.
Dn loc de On , i n ,,F se completea! anul, respectiv anii calendaristici "n care se efectuea!
c&eltuiala eli0i(il, conform planului de investi#ii i anul, respectiv anii calendaristici "n care se
solicit plata a$utorul de minimis corespun!tor c&eltuielilor eli0i(ile efectuate.
,mplementarea proiectului se poate face "n perioada 20145201-.
Jalorile men#ionate "n %ec#iunea B2 sunt fr 4J.
4J C= :%4: 9H:>4=,> :>,G,B,>N
se completea! numele, func#ia, tampila, semntura persoanei autori!at s repre!inte
le0al "ntreprinderea i data semnrii.
EE!"#$
4ipul de c&eltuial pentru care
se solicit finan#are
Jaloarea c&eltuielilor eli0i(ile
1
5lei5
Jaloarea a$utorului de minimis
solicitat
5lei5
n
2014
n
201-
4otal n
2014
n
201-
4otal
a3 9&eltuieli cu reali!area de
construc#ii noi
(3 9&eltuieli cu ac&i!i#ia de
construc#ii
.0.000 40.000 120.000
c3 9&eltuieli cu ec&ipamente
te&nolo0ice H maini, utila$e i
instala#ii de lucru
11-.000 40.000 1--.000
d3 9&eltuieli cu aparate i
instala#ii de msurare, control i
re0lare
2-.4-- 2-.4--
e3 9&eltuieli cu mi$loace de
transport ne"nmatricula(ile,
pentru sus#inerea activit#ii
"ntreprinderii
f3 9&eltuieli cu ec&ipamente
,4
2-.4-- 2-.4--
4*4> .0.000 1-.4-- 14-.4-- 11-.000 1-.4-- 1.0.4--
ATENIE
* "ntreprindere poate s efectue!e c&eltuielile eli0i(ile numai dupa primirea acordului de
finantare i semnarea contractului de finantare. 9&eltuielile an0a$ate inainte de semnarea
contractului nu sunt eli0i(ile si nu vor fi admise la decontare
+lata a$utorului de minimis pentru anul 2014, se face in limita (u0etului anual alocat sc&emei ,
respectiv pana la sfarsitul anului 2014, pentru aplicantii care au primit acordul de finantare si au
semnat contract de finantare in limita (u0etului alocat anului 2014, in ma=im 4 transe< prima
transa repre!entand minim 739 din vaoarea chetuieior ei,i'ie apro'ate
1
Valoarea cheltuielilor eligibile este fr TVA
21
+lata a$utorului de minimis pentru anul 201-, se face in limita (u0etului anual alocat sc&emei ,
respectiv pana la sfarsitul anului 201-, pentru aplicantii care au primit acordul de finantare si au
semnat act aditional sau contract de finantare in limita (u0etului alocat anului 201-, in ma=im 4
transe< prima transa repre!entand minim 739 din vaoarea chetuieior ei,i'ie apro'ate

Seciunea C ) Decaraie pe propria r:spundere
datele de identificare ale persoanei autori!ate s repre!inte le0al "ntreprinderea
tre(uie s corespund cu e=actitate cu cele din actul de identitate ane/at "n copie certificata la
9ererea de acord pentru finan#are?
se certific faptul c7
5 proiectul de investi#ii pentru care se solicit finan#are prin
pre!enta sc&em de a$utor de minimis nu face o(iectul altui a$utor de stat,
5 "mpotriva "ntreprinderii nu au fost emise deci!ii de
recuperare a unui a$utor de stat sau, "n ca!ul "n care asemenea deci!ii au fost emise, acestea
au fost e/ecutate,
5 "ntreprinderea nu a (eneficiat i nu va (eneficia de
a$utoare de stat pe alte sc&eme de a$utor de stat de la al#i furni!ori pe aceleai c&eltuieli eli0i(ile
ale investi#iei pentru care a solicitat a$utor de stat "n temeiul pre!entei sc&eme?
"n ca!ul "n care "ntreprinderea nu a (eneficiat de a$utor de minimis se (ifea!
csu#a respectiv?
"n ca!ul "n care "ntreprinderea a (eneficiat de a$utor de minimis se (ifea! csu#a
respectiv i se completea! ta(elul cu date din documentele "n (a!a crora s5a primit a$utor de
minimis, respectiv contract de finan#are, acord pentru finan#are etc.?
se iau "n considerare ultimii 3 ani, anul fiscal "n curs, "n care se "nre0istrea!
9ererea de acord pentru finan#are, i 2 ani anteriori "nre0istrrii 9ererii de acord pentru
finan#are?
EE!"#$
Dn ca!ul "n care Aormularul de "nscriere online se "nre0istrea! "n anul 2014, ultimii 3 ani se
consider 2014, 2013 i 2012.
cuantumul a$utorului de minimis pentru cei 3 ani repre!int valoarea a$utorului de
minimis astfel cum a fost apro(at prin actul $uridic care face posi(il acordarea a$utorului,
respectiv contract de finan#are, acord pentru finan#are etc.?
ec&ivalentul "n euro se preia din respectivul act $uridic, "n ca!ul "n care este
men#ionat, sau se determin la cursul de sc&im( valutar sta(ilit de B.C.8. vala(il la data
acordrii a$utorului de minimis, conform respectivului act $uridic?
totalul a$utorului de minimis primit, indiferent de sursa de finan#are, "n anul "n curs
i 2 ani anteriori depunerii 9ererii de acord de finan#are se ia "n calcul pentru determinarea
a$utorului de minimis care poate fi acordat "n (a!a H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si
completarile ulterioare, astfel "nct s nu se depeasc pra0ul ma/im de 200.000 euro,
respectiv 100.000 euro "n ca!ul "ntreprinderilor din domeniul transportului rutier, pe parcursul a
trei ani fiscali consecutivi?
ATENIE!
22
Dn ca!ul "n care, dup momentul "nre0istrrii 9ererii de acord pentru finan#are, "ntreprinderea
solicitant o(#ine un alt a$utor de minimis, este o(li0at s transmit la *4,))9 o notificare prin
care s men#ione!e7
5 furni!orul a$utorului de minimis,
5 actul normativ "n (a!a cruia s5a acordat a$utorul de minimis,
5 actul $uridic care face posi(il acordarea a$utorului, respectiv contract de finan#are, acord
pentru finan#are etc.,
5 data acordrii,
5 valoarea "n euro a a$utorului de minimis acordat.
ATENIE!
Dn ca!ul "n care valoarea total a a$utoarelor de minimis acordate unei "ntreprinderi pe o
perioad de 3 ani fiscali consecutivi, cumulat cu valoarea a$utorului de minimis acordat "n
conformitate cu prevederile pre!entei sc&eme de a$utor de minimis, depete ec&ivalentul "n
lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro "n domeniul transportului rutier, "ntreprinderea nu
poate (eneficia de prevederile pre!entei sc&eme de a$utor de minimis, nici c&iar pentru acea
frac#ie din a$utor care nu depete acest plafon.
-H-.+LU
Jaloarea a$utorului de minimis acordat unei "ntreprinderi "n anul 2011 a fost de 1-0.000 euro. Dn
anul 2013 , "ntreprinderea solicit a$utor de minimis pentru un proiect de investi#ii "n valoare de
-0.000 euro. %e emite cord pentru finan#are "n valoare de -0.000 euro. >a momentul pl#ii se
constat c "ntreprinderea a (eneficiat, "nainte de momentul acordrii "n (a!a acestei sc&eme,
de un a$utor de minimis de la un alt furni!or, "n valoare de 20.000 euro.
%e consider c plafonul pentru a$utoarele de minimis este depit i "ntreprinderea nu poate
(eneficia de a$utor de minimis, nici c&iar pentru acea frac#ie din a$utor, de 30.000 euro, care nu
depete acest plafon. cordul pentru finan#are emis se revoc.
se completea! numele, func#ia, tampila, semntura persoanei autori!ate s
repre!inte le0al "ntreprinderea i data semnrii.
Seciunea D ) Decaraie pe propria r:spundere
datele de identificare ale persoanei autori!ate s repre!inte le0al "ntreprinderea
tre(uie s corespund cu e=actitate cu cele din actul de identitate ane/at "n copie la 9ererea
de acord pentru finan#are?
se men#ionea! numrul locurilor de munc ocupate de persoane an0a$ate pe
(a!a unor contracte de munc pe o perioad nedeterminat cu norm "ntrea0 e/istente la
data "nre0istrrii Aormularului de "nre0istrare online depunerii potrivit 8e0istrului 0eneral de
eviden# a salaria#ilor "ntocmit i transmis la inspectoratul teritorial de munc, conform Hotrrii
Guvernului nr. -00/2011 privind 8e0istrul 0eneral de eviden# a salaria#ilor, cu modificrile
ulterioare?
se certific faptul c7
- ac#ionarul/ac#ionarii ori asociatul/asocia#ii "ntreprinderii care (eneficia! de a$utor
de minimis nu va/vor ac&i!i#iona active/lucrri de construc#ii de la "ntreprinderi la care acetia
sunt ac#ionari ori asocia#i sau de la "ntreprinderi care au "n consiliul de administra#ie/or0anul de
conducere persoane cu care acetia sunt so#/so#ie, rud sau afin pn la 0radul al patrulea
inclusiv?
23
- "ntreprinderea nu se afl "n procedur de e/ecutare silit, insolven#, reor0ani!are
$udiciar, faliment, "nc&idere opera#ional, di!olvare, lic&idare sau administrare special,
"ntreprinderea nu are activit#ile suspendate sau alte situa#ii similare re0lementate de le0e?
- "ntreprinderea nu este "n dificultate "n sensul >iniilor 6irectoare privind a$utorul de
stat pentru salvarea i restructurarea "ntreprinderilor aflate "n dificultate, pu(licate "n <urnalul
*ficial al =niunii :uropene, seria 9, nr. 244/01.10.2004?
se completea! numele, func#ia, tampila, semntura persoanei autori!ate s
repre!inte le0al "ntreprinderea i data semnrii.
/&%&/& Opis cu documentee ane=ate Cererii de acord pentru 5inanare
toate documentele se "ndosaria!, se numerotea! pe fiecare pa0in, se
tampilea! i se semnea! de persoana autori!at s repre!inte le0al "ntreprinderea i se
opisea! "n ordinea prev!ut la art. 3 alin. 223 din ne/a la H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si
completarile ulterioare?
"n opis se men#ionea! denumirea fiecrui document i pa0ina la care este
"ndosariat acesta.
/&%&4& Certi5icat constatator
se pre!int "n ori0inal?
actuali!at cu informa#iile vala(ile la data depunerii la *4,))9 a 9ererii de acord
pentru finan#are, emis de *ficiul 8e0istrului 9omer#ului de pe ln0 tri(unalul unde "i are sediul
"ntreprinderea solicitant?
"n 9ertificatul constatator tre(uie s se men#ione!e urmtoarele in5ormaii7
- datele de identificare,
- codul unic de "nre0istrare,
- asocia#ii i repre!entan#ii le0ali ai "ntreprinderii,
- domeniul de activitate principal i toate domeniile secundare de activitate,
- punctele de lucru ale "ntreprinderii,
- data ultimei men#iuni "nscrise "n re0istru i o(iectul acesteia,
- dovada autori!rii activit#ii pentru care se solicit finan#are, cu men#ionarea
codului 9:C corespun!tor, "n loca#ia reali!rii investi#iei?
=nitatea de implementare urm:re#te identi5icarea #i con5ormitatea
in5ormaiior #i documenteor ane=ate 9ererii de acord pentru finan#are cu cele din
9ertificatul constatator, referitor la7
- repre!entantul le0al al "ntreprinderii?
- loca#ia reali!rii investi#iei la sediul social sau la unul din punctele de lucru ale "ntreprinderii?
ATENIE!
Dn ca!ul reali!rii sau ac&i!i#ionrii de construc#ii, loca#ia tre(uie ?NF-GISTFATI JI
AUTOFIKATI la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului pn la finali!area investi#iei, respectiv pn la
momentul "nre0istrrii de ctre "ntreprinderea (eneficiar a ultimei 9ereri de plat a a$utorului
de minimis.
24
- activitatea pentru care se solicit finan#are 2respectiv codul 9:C3 este autori!ata sa fie
desfasurata la sediul social sau la unul din punctele de lucru ale "ntreprinderii unde se
reali!ea! investi#ia?
ATENIE!
Dn ca!ul reali!rii sau ac&i!i#ionrii de construc#ii, activitatea pentru care se solicit finan#area
tre(uie s fie autori!ata pe sediu social sau la unul din punctele de lucru ale firmei cu cel putin
3 luni inaintea datei completarii Aormularului de inscriere on5line.
- actul prin care se face dovada de#inerii loca#iei, vala(il "n perioada implementrii investi#iei i
minimum 3 ani de la finali!area acesteia?
- men#iunile referitoare la situa#ii de e/ecutare silit, insolven#, reor0ani!are $udiciar,
faliment, "nc&idere opera#ional, di!olvare, lic&idare, administrare special, suspendarea
activit#ii sau alte situa#ii similare re0lementate de le0e.
ATENIE!
6ocumentele men#ionate "n 9ertificatul constatator tre(uie s fie aceleai cu cele ane/ate la
9ererea de acord pentru finan#are.
ATENIE!
9onform prevederilor art. 1 lit. 03 din ne/a la H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile
ulterioare, loca#ia reali!rii investi#iei repre!int sediul social sau unul din punctele de lucru ale
"ntreprinderii, "nre0istrate la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului, conform prevederilor le0ale
aplica(ile.
ATENIE!
9onform prevederilor art. - alin. 2143 din ne/a la H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si
completarile ulterioare, pe parcursul reali!rii investi#iei i 3 ani de la finali!area acesteia, orice
modificare a adresei loca#iei unde este efectuat investi#ia se notific *4,))9 de care apartine
printr5o adres "nso#it de 9ertificatul constatator emis de *ficiul 8e0istrului 9omer#ului "n care
se men#ionea! noua loca#ie, codul 9:C aferent activit#ii pentru care s5a o(#inut finan#are la
noua loca#ie, actul de de#inere a loca#iei, precum i vala(ilitatea acestuia.
/&%&1& Decaraie pe propria r:spundere privind "ncadrarea "ntreprinderii "n
cate,oria "ntreprinderior mici #i mijocii< con5orm Aormuaruui nr& / din
+rocedura ane=: a H&G& nr& /012/3%4 cu modi5icarie si competarie
uterioare
datele de pre!entare ale "ntreprinderii tre(uie s corespund cu e=actitate cu cele din
9ertificatul constatator?
indicarea tipului "ntreprinderii se face prin (ifarea uneia dintre csu#e?
"n ca!ul "n care intreprinderea solicitanta este partenera sau le0ata cu o alta
intreprindere, se ataea! Aormularului nr. 2 la H.G. nr. 274/2013,
datele utili!ate pentru a se sta(ili cate0oria "ntreprinderii sunt calculate "n conformitate cu
prevederile >e0ii nr. 341/2004 privind stimularea "nfiin#rii i de!voltrii "ntreprinderilor mici i
mi$locii, cu modificrile i completrile ulterioare?
plafoanele referitoare la numrul mediu anual de salaria#i, cifra de afaceri anual net i
activele totale sunt sta(ilite conform modelului prev!ut "n ane/ele 1 i 2 din >e0ea nr.
341/2004 privind stimularea "nfiin#rii i de!voltrii "ntreprinderilor mici i mi$locii, cu modificrile
i completrile ulterioare?
25
datele cu privire la numrul mediu anual de salaria#i, cifra de afaceri anual net i
activele totale sunt cele reali!ate "n ultimul e/erci#iu financiar, raportate "n situa#iile financiare
anuale apro(ate de ac#ionari sau asocia#i? cifra de afaceri anual net i activele totale se
determin "n ec&ivalent euro prin utili!area cursului de s&im( valutar comunicat de BC8 vala(il
la data "nc&eierii e/erci#iului financiar conform >e0ii conta(ilit#ii nr. .2/1;;1, repu(licat.
indicarea modificrii "ncadrrii "ntreprinderii "ntr5o alt cate0orie, respectiv
micro"ntreprindere, "ntreprindere mic, mi$locie sau mare se face prin (ifarea uneia dintre
csu#e, "n conformitate cu prevederile >e0ii nr. 341/2004 privind stimularea "nfiin#rii i
de!voltrii "ntreprinderilor mici i mi$locii, cu modificrile i completrile ulterioare?
"n ca!ul "n care se (ifea! E6aF, la declara#ia pe propria rspundere, conform
Aormularului nr. 2 la H.G. nr. 274/2013, se ataea! o 6eclara#ie pe acelai model, dar aferent
e/erci#iului financiar anterior?
se completea! numele, func#ia, tampila, semntura persoanei autori!ate s repre!inte
le0al "ntreprinderea i data semnrii.
/&%&7& Certi5icat de atestare 5isca: privind "ndepinirea o'i,aiior de pat: c:tre
'u,etu ,enera consoidat
fr datorii?
eli(erat "n condi#iile le0ii?
pentru toate punctele de lucru care au 9=,?
vala(il la data depunerii 9ererii de acord pentru finan#are la *4,))9
"n ori0inal sau "n copie le0ali!at.
/&%&;& Certi5icat de atestare 5isca: privind "ndepinirea o'i,aiior de pat: c:tre
'u,etu oca
fr datorii?
eli(erat "n condi#iile le0ii?
pentru toate punctele de lucru declarate conform le0ii?
vala(il la data data depunerii 9ererii de acord pentru finan#are la *4,))9?
"n ori0inal sau "n copie le0ali!at.
ATENIE !
%e depun certificate de atestare fiscal 5:r: datorii 2impo!ite, ta/e, ealonri, compensri etc.3
ctre (u0etul 0eneral consolidat i (u0etele locale, inclusiv pentru toate punctee de ucru<
vaa'ie la data depunerii 9ererii de acord pentru finan#are la *4,))9. *(li0a#iile fiscale
ealonate la plat sunt considerate o(li0a#ii fiscale restante "n condi#iile le0ii i eviden#iate "n
mod corespun!tor la %ec#iunea E*(li0a#ii de platF din 9ertificatul de atestare fiscal "n
situa#ia "n care e/ist rate neac&itate la termenele sta(ilite "n 0raficul de ealonare la plat.
%olicitan#ii care au datorii ealonate, conform certificatelor de atestare fiscal, nu sunt eli0i(ili.
/&%&0& Situaii 5inanciare corespun!:toare utimuui e=erciiu 5inanciar "ncheiat<
depuse #i apro'ate con5orm prevederior e,ae "n vi,oare
se depun situa#iile financiare anuale apro(ate, corespun!toare ultimului e/erci#iu
financiar, respectiv formularele privind (ilan#ul, contul de profit i pierdere, datele informative,
situa#ia activelor imo(ili!ate?
26
documentele se pre!int "n copie cu men#iunea )onform cu originalul, semnate i
tampilate pe fiecare pa0in de persoana autori!at s repre!inte le0al "ntreprinderea
solicitant?
=nitatea de implementare urmrete identificarea i conformitatea informa#iilor i
documentelor ane/ate 9ererii de acord pentru finan#are cu cele din situa#iile financiare, referitor
la7
5 numrul mediu de salaria#i?
5 cifra de afaceri?
5 valoarea activelor totale?
5 faptul c "ntreprinderea nu este "n dificultate.
ATENIE!
%e va face dovada inre0istrarii situa#iilor financiare corespun!toare ultimului e/erci#iu financiar
"nc&eiat la autoritatile fiscale competente &
/&%&>& +an de investiii
+lanul de investitii este structurat astfel7
a3 date 0enerale7 (eneficiarul investi#iei, persoana de contact i datele de contact,
denumirea proiectului de investi#ii i loca#ia reali!rii investi#iei?
(3 descrierea "ntreprinderii solicitante i pre!entarea activit#ii acesteia?
se pre!int un scurt istoric al "ntreprinderii, activitatea curent, produsele/serviciile
oferite?
c3 pre!entarea activit#ii pentru care se solicit finan#are, aferent codului 9:C din
9ererea de acord pentru finan#are?
se men#ionea! inclusiv e/perien#a "n domeniu?
d3 descrierea activelor ce urmea! a fi ac&i!i#ionate i "ncadrarea acestora "n flu/ul
te&nolo0ic "n ca!ul "n care "ntreprinderea desfoar activitate de produc#ie?
ATENIE!
Dn conformitate cu prevederile art. 2 alin. 213 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, activee corporae
tre'uie s: 5ie noi, cu e/cep#ia construc#iei ac&i!i#ionate.
se descriu "n detaliu activele considerate eli0i(ile 5 caracteristici fi!ice i te&nice?
se $ustific necesitatea ac&i!i#ionrii activelor pentru desfurarea activit#ii pentru care
se solicit finan#are?
"n ca!ul unei activit#i productive, se pre!int flu/ul te&nolo0ic, cu po!i#ionarea activelor
ce fac o(iectul proiectului?
se pre!int produsele/serviciile o(#inute/prestate ca urmare a implementrii planului de
investi#ii propus spre finan#are?
se descrie pe scurt pia#a de desfacere?
c&eltuielile eli0i(ile se pre!int "n format ta(elar, cu respectarea 0raficului de reali!are a
investi#iei7
5 lei 5
Nr&
crt&
Tip chetuia: Denumire activ Cantitate
+re unitar
5:r: T@A
@aoare
5:r: T@A
@aoare aocatie
5inanciara
neram'ursa'ia
@aoare cota de
co5inantare din
surse proprii
EE!"#$
27
5 lei 5
Nr& crt& Tip chetuia:
Denumire
activ
Cantitate
+re
unitar
5:r:
T@A
@aoare
5:r: T@A
@aoare aocatie
5inanciara
neram'ursa'ia
@aoare cota de
co5inantare din
surse proprii
1
:c&ipamente
te&nolo0ice
9entru cu
comand
numeric
1 170-42 170-42 1-34.7,.0
170-4.20
2
)i$loace de
transport
ne"nmatricula(ile
)otostivuitor 1 7-000 7-000 17-00
7-00
4*4> C 2014 24-.-42 220;.7..0 24--4.20
3
:c&ipamente
te&nolo0ice
%trun0 2 1.000 12.000 10.00
1200
4
)i$loace de
transport
ne"nmatricula(ile
:lectrostivuitor 1 7-.33; 7-.33; 17.0-.10
7-33.;0
4*4> C 201- .7.33; 7.10-.10 .733.;0
4*4> G:C:8> 332...1 2;;-;2.;0 332...10
preu unitar al fiecrui activ pre!entat "n planul de investi#ii se 5undamentea!: pe
(a!a7
5 o5ertei de pre indicative ane/ate la 9ererea de acord pentru finan#are, "n ca!ul ac&i!i#iei de
ec&ipamente si constructii?
5 devi!uui ,enera pe o'iective i devi!uui o'iectuui, "n ca!ul reali!rii unei construc#ii?
ATENIE!
Dn ca!ul ofertei de pre# "n valut ec&ivalentul "n lei al valorii activului prev!ut "n planul de
investi#ii se determin folosind cursul de sc&im( valutar sta(ilit de B.C.8. vala(il la data
pu(licarii in )onitorul *ficial al 8omaniei, +artea ,, a Hotararii Guvernului 8omaniei nr .4. /
2013 privind modificarea si completarea HG 274/2013
CUFSUL @ALUTAF @ALA6IL LA %%&%%&/3%4 ) -ST- C-L LICITAT D- 6NF LA 3>&%%&/3%4
ADICA % -UF L 1&11/1 L-I G % USDL4&4%31 L-I
e3 "n ca!ul reali!rii unei construc#ii, pre!entarea caracteristicilor acesteia, sc&i#a
amplasamentului cu men#ionarea suprafe#ei desfurate a construc#iei pe (a!a
creia s5au "ntocmit devi!ul 0eneral pe o(iective i devi!ul o(iectului, reali!ate
conform Hotrrii Guvernului nr. 2./200.?
f3 0raficul de reali!are a investi#iei, cu ealonarea a$utorului de minimis solicitat?
ATENIE!
6atele din 0raficul de reali!are a investi#iei se corelea! cu datele din +lanul de investi#ii i cu
cele din sec#iunea B2 a 9ererii de acord pentru finan#are.
%e vor evidentia separat, c&eltuielile care se intentionea!a a fi efectuate in anul 2014 si cele
care se intentionea!a a fi efectuate in anul 201-.
$utorul de minimis poate fi solicitat in ma/imum 3 transe, prima transa repre!entand minim
-0P din valoarea c&eltuielilor eli0i(ile.
+lata a$utorului de minimis se face, in limita (u0etului anual alocat sc&emei, apro(at prin >e0ea
(u0etului de stat.
03 evolu#ia situa#iei financiare "n perioada implementrii i "n urmtorii 3 ani de la
finali!area investi#iei pe (a!a elementelor principale ale Bilan#ului i 9ontului de
profit i pierdere, plecnd de la situa#iile financiare corespun!toare ultimului
e/erci#iu financiar "nc&eiat?
28
proiec#iile se refer la "ntrea0a activitate a "ntreprinderii i includ a$utorul de minimis
solicitat?
proiec#iile pornesc de la datele "nre0istrate "n ultimul e/erci#iu financiar "nc&eiat i se
reali!ea! pe anul curent, pe anii de implementare a proiectului de investi#ii i pe urmtorii 3 ani
de la finali!area investi#iei?
proiec#iile reali!ate tre(uie s fie realiste, "n concordan# cu evolu#ia "ntreprinderii pn "n
pre!ent i vi!iunea privind creterea performan#elor economice?
&3 calendarul crerii noilor locuri de munc, cu respectarea prevederilor art. 4 lit. f3 din
H.G. nr. 274/2013?
se pre!int su( form ta(elar i con#ine urmtoarele informa#ii7
Nr& crt&
@aoarea ajutoruui de
minimis soicitat
Nr& de ocuri de munc:
e=istente a data "nre,istr:rii
Cererii de acord pentru
5inanare
Nr& de ocuri de munc:
nouBcreate
Anu "n care se creea!:
ocurie de munc:
ATENIE!
>a ela(orarea calendarului tre(uie avut "n vedere c noile locuri de munc se creea! pn cel
mai tr!iu la finali!area investi#iei, respectiv pn la momentul "nre0istrrii de ctre
"ntreprinderea (eneficiar a ultimei 9ereri de plat a a$utorului de minimis, "n concordan# cu
0raficul de implementare a planului de investi#ii.
ATENIE!
>ocurile de munc e/istente la data "nre0istrrii 9ererii de acord pentru finan#are sunt locurile
de munc ocupate de persoane an0a$ate pe (a!a unor contracte de munca pe o perioad
nedeterminat cu norm "ntrea0.
i3 considera#ii privind via(ilitatea proiectului de investi#ii.
se anali!ea! evolu#ia situa#iei financiare "n perioada implementrii i "n urmtorii 3 ani
de la finali!area investi#iei.

ATENIE!
,nforma#iile pre!entate "n planul de investitii tre(uie s fie care< concise< reevante i coreate
cu datele din 9ererea de acord pentru finan#are i documentele ane/ate la aceasta.
Aiecare fila din planul de investi#ii este tampilata i semnata "n ori0inal de persoana
autori!at s repre!inte le0al "ntreprinderea.
/&%&8& O5erte de pre
"n ca!ul ec&ipamentelor, oferta de pre# tre(uie s con#in "n principal urmtoarele7
- date de identificare ale ofertantului?
- denumirea activului?
- descrierea caracteristicilor te&nice? se va men#iona c activul este nou?
- pre#ul unitar,?
29
- data "ntocmirii ofertei?
- semntura i tampila ofertantului.
"n ca!ul reali!rii unei construc#ii, oferta de pre# repre!int devi!ul 0eneral pe o(iective i
devi!ul o(iectului reali!ate conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 2./200.?
devi!ul este datat, tampilat i semnat de persoana autori!at s repre!inte
"ntreprinderea care l5a "ntocmit?
"n ca!ul ac&i!i#iei unei construc#ii, oferta de pre# repre!inta raportul de evaluare intocmit de un
e/pert autori!at .C.:.J..8.
documentele se pre!int "n copie.
ATENIE!
>a momentul depunerii 9ererii de acord pentru finan#are, se va pre!enta o sin,ur: o5ert: de
pre indicativ care s $ustifice valoarea activelor din planul de investi#ii pentru care se solicit
a$utor de minimis.
/&%&%3& An,ajament 5erm< con5orm Aormuaruui nr& 4 din +rocedura ane=: a H&G&
nr& /012/3%4
datele de identificare ale persoanei autori!ate s repre!inte le0al "ntreprinderea tre(uie
s corespund cu e=actitate cu cele din actul de identitate?
prin an0a$ament se prevede men#inerea locurilor de munc e/istente la data depunerii
9ererii de acord pentru finan#are?
se (ifea! csu#a corespun!toare numrului de locuri de munc nou5create, "n
concordan# cu valoarea a$utorului de minimis solicitat?
ATENIE!
>a depunerea 9ererii de plata se va face dovada numarului actual de salariati H prin e/tras
8:J,%>, precum si, dupa ca!, a calitatii de a(solvent universitar din promotia anului 2013.
ATENIE!
Dntreprinderea (eneficiar de a$utor de minimis are o(li0a#ia reali!rii i men#inerii numrului de
noi locuri de munc mentionate in Aormularul de inscriere online.
ATENIE!
9onform prevederilor art. 3 alin. 213 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, se iau "n considerare
locurile de munc nou5create "n ca!ul "n care "ntre an0a$at i an0a$ator nu e/ist raporturi de
munc "n ultimele 12 luni dinaintea an0a$rii.
ATENIE!
>ocurile de munc e/istente la data depunerii la *4,))9 a 9ererii de acord pentru finan#are,
precum i cele create "n perioada implementrii proiectului de investi#ii tre(uie men#inute cel
pu#in 3 ani de la finali!area investi#iei.
"ntreprinderea se an0a$ea! s asi0ure resursele financiare necesare implementrii
optime a proiectului de investi#ii apro(at spre finan#are, "n condi#iile decontrii ulterioare a
c&eltuielilor eli0i(ile apro(ate prin cordul pentru finan#are?
30
ATENIE!
La emiterea acorduui de 5inantare (eneficiarii tre(uie s pre!inte dove!i certe privind
capacitatea de cofinan#are de %39 din vaoarea proiectuui, respectiv pre!entarea de7
scrisoare de confort 2an0a$ant3/ e/tras de cont care s demonstre!e c (eneficiarul dispune de
suma necesar cofinan#rii 2contract/ linie de credit, emise de o institu#ie financiar (ancar din
8omania, i care vor acoperi cel pu#in valoarea finan#rii proprii a proiectului, respectiv
procentul de cofinan#are din c&eltuielile eli0i(ile. 6ovada capacit#ii de finan#are/cofinan#are a
proiectului va fi pre!entat la sediul *4,))9 la momentul semnrii contractului de finan#are de
ctre pr#i.
pe "ntre0ul parcurs al implementrii proiectului, "ntreprinderea nu tre(uie s se afle "n
situa#ia de conflict de interese, aa cum este "n#eleas i definit de le0isla#ia comunitar i
na#ional "n vi0oare?
se completea! numele, func#ia, tampila, semntura persoanei autori!at s repre!inte
le0al "ntreprinderea i data semnrii.
?n ca!u reai!:rii de construcii noi cu urmtoarele destina#ii7
5 industrial,
5 "nv#mnt,
5 tiin#,
5 cultur i art,
5 ocrotirea snt#ii,
5 asisten# social,
5 cultur fi!ic i a0rement,
5 prestarea altor servicii,
pentru desfurarea activit#ii pentru care s5a solicitat finan#are, se va avea "n vedere i
pre!entarea documenteor de a seciunie /&%&%%B /&%&%4
/&%&%%& Dovada deinerii unui drept rea principa sau a unui drept de crean:
asupra terenuui pe care urmea!: a se reai!a investiia sau at document
"ncheiat a notariat "n 5orm: autentic:< care s: certi5ice dreptu de 5oosin:
ATENIE!
9onform prevederilor >e0ii -0/1;;1 privind autori!area e/ecutrii lucrrilor de construc#ii,
repu(licat, cu modificrile i completrile ulterioare7
5 dovada de#inerii unui drept real principal asupra terenului pe care urmea! a se reali!a
investi#ia se face prin pre!entarea unui contract de vn!are, de sc&im(, de dona#ie, certificat de
motenitor, act administrativ de restituire definitiv i irevoca(il etc.,
5 dovada de#inerii unui drept de crean# asupra terenului pe care urmea! a se reali!a investi#ia
se face prin pre!entarea unui contract de cesiune, concesiune etc.
9ontractele tre(uie s fie vala(ile la data inre0istrarii 9ererii de acord pentru finantare la
*4,))9 si pe o perioada de minimum 3 ani de la finali!area investitiei.
Dn ca!ul contractelor care atest dreptul de folosin#, este necesar e/isten#a unei clau!e
conform creia contractul nu poate fi re!iliat "n perioada implementrii proiectului de investi#ii i
minimum 3 ani de la finali!area investi#iei
documentul se pre!int "n copie certificata.
31
/&%&%/& Dovada 5aptuui c: terenu pe care urmea!: a se reai!a investiia este i'er
de sarcini
dovada se face prin pre!entarea :/trasului de 9arte funciar, vala(il la data inre0istrarii
cererii de acord pentru de finan#are la *4,))9
documentul pre!entat tre(uie s con#in informa#ii clare cu privire la dreptul de
proprietate a "ntreprinderii i coordonatele terenului?
documentul se pre!int "n copie certificata.
/&%&%4& Certi5icat de ur'anism
9ertificatul de ur(anism pre!entat tre(uie s fie vala(il la data inre0istrarii cererii de
acord pentru de finan#are la *4,))9
documentul se pre!int "n copie certificata.
?n ca!u achi!iion:rii de active astfel cum sunt prev!ute la art. 2 alin. 213 lit. c35f3, destinate
desfurrii activit#ii pentru care s5a solicitat finan#are, se va avea "n vedere i pre!entarea
documentuui de a seciunea /&%&%1
/&%&%1& Dovada deinerii unui drept rea principa sau a unui drept de crean:
asupra c:dirii "n care urmea!: a se reai!a investiia sau at document
inc&eiat la notariat in forma autentica< care s: certi5ice dreptu de 5oosin:
Mcon5orm prevederior HG /012/3%4D

ATENIE!
6ovada de#inerii unui drept real principal asupra cldirii "n care urmea! a se reali!a investi#ia
se face prin pre!entarea unui contract de vn!are, de sc&im(, de dona#ie, certificat de
motenitor, act administrativ de restituire definitiv i irevoca(il etc.
Dn ca!ul "n care cldirea "n care urmea! a se reali!a investi#ia a fost construit de
"ntreprinderea solicitant de a$utor de minimis, dovada de#inerii unui drept real principal se face
prin pre!entarea unui e/tras de carte funciar.
6ovada de#inerii unui drept de crean# asupra cldirii "n care urmea! a se reali!a investi#ia se
face prin pre!entarea unui contract de cesiune, concesiune etc.
9ontractele tre(uie s fie la data inre0istrarii 9ererii de acord pentru finan#are la *4,))9 i pe
o perioad de minimum 3 ani de la finali!area investi#iei.
6ovada inre0istrarii sediului social/punctului de lucru la adresa locatiei "n care urmea! a se
reali!a investi#ia se face pana la depunerea ultimei cereri de plata, doar in ca!ul ac&i!itiei de
constructii sau reali!area de constructii noi.
documentul se pre!int "n copie certificata.
?n ca!u achi!iion:rii de construcii cu urmtoarele destina#ii7
5 industrial,
5 "nv#mnt,
5 tiin#,
5 cultur i art,
5 ocrotirea snt#ii,
5 asisten# social,
5 cultur fi!ic i a0rement,
5 prestarea altor servicii,
pentru desfurarea activit#ii pentru care s5a solicitat finan#are, se va avea "n vedere i
pre!entarea documentuui de a seciunea /&%&%7
32
/&%&%7& Faport de evauare
raportul de evaluare se "ntocmete de un e/pert autori!at de socia#ia Ca#ional a
:valuatorilor utori!a#i din 8omnia?
documentul se pre!int "n copie la inre0istrarea 9ererii de finantare 2cf prevederi HG
274/20133
/&%&%;& ?mputernicire
"n ca!ul "n care o alt persoan dect repre!entantul le0al al "ntreprinderii solicitante,
aa cum reiese din 9ertificatul constatator, semnea! 9ererea de acord pentru finan#are i
documenta#ia aferent, este necesar o "mputernicire prin act notarial, "n acest sens?
documentul se pre!int "n ori0inal.
/&%&%0& Act de identitate
se pre!int actul de identitate al persoanei autori!ate s repre!inte le0al "ntreprinderea?
documentul se pre!int "n copie certificata.
ATENIE!
Documentee emise de "ntreprinderea solicitant "n ori,ina sunt tampilate i semnate pe
fiecare fila, de persoana autori!at s repre!inte le0al "ntreprinderea.
Documentee pre!entate "n copie poart pe fiecare pa0in men#iunea E9onform cu ori0inalulF,
tampila "ntreprinderii solicitante i semntura persoanei autori!ate s repre!inte le0al
"ntreprinderea.
/&/& ?nre,istrarea #i evauarea Cererior de acord pentru 5inanare
/&/&%& ?nre,istrarea Cererior de acord pentru 5inanare
9ompletarea Aormularelor de inscriere online se face "n sesiuni i "ncepe dup
pu(licarea pe site5ul 6epartamentului a duratei sesiunii i a datei de la care se pot "nre0istra
Aormularele?
Dn vederea "nscrierii, fiecare solicitant tre(uie s se "nre0istre!e cu user i parol, pe site5
ul @@@.aippimm.ro. 6up "nre0istrare, solicitantul va completa i transmite on5line
formularul de inscriere "ncepnd cu ora 10.00 a primei !ile de "nscriere, timp de 10 !ile
de la demararea "nscrierii pn la ora 20.00 a ultimei !ile de "nscriere, cu posi(ilitatea de
prelun0ire a termenului pn la epui!area (u0etului, dup cum urmea!7
aD Aormularul de inscriere on5line corect i inte0ral completat va putea fi transmis i
"nre0istrat o sin0ur dat "n cadrul aplica#iei pe parcursul celor 10 !ile de "nre0istrare,
pro0ramul electronic de "nre0istrare on5line nepermi#nd "nscrierea de dou ori a aceluiai
operator economic.
'D 9alcularea puncta$ului se face "n mod automat i transparent dup completarea de ctre
aplican#i a formularului de inscriere, puncta$ul minim pentru a fi acceptat de principiu la finan#are
fiind de 10 de puncte din ma/im 100 de puncte posi(ile.
cD 6up e/pirarea termenului de inscriere i "n conformitate cu puncta$ul o(#inut online, pe
site5ul institu#iei, la adresa @@@.aippimm.ro, se pu(lic "n termen de 1 !i lucrtoare, lista
centrali!at cu solicitan#ii accepta#i "n vederea verificrilor administrative, de eli0i(ilitate.
33
dDdmiterea la finan#are se va face "n urma verificrilor prev!ute la lit. c3 "n ordinea
puncta$ului o(#inut la completarea formularului de inscriere nr. .. >a puncta$e e0ale va prevala
"n aceast ordine7
i3 domeniul de activitate din care face parte codul 9:C pe care se solicita finantarea,
ii3 numarul locurilor de munca nou create,
iii3cate0oria ,)) din care face parte solicitantul,
iv3 locatia implementarii proiectului,
v3 valoarea profitului o(tinut din e/ploatare la 31 decem(rie 2012,
vi3 valoarea profitului net la 31 decem(rie 2012.
6up aceast etap, aplica#ia electronic va 0enera automat un numr de identificare pentru
fiecare proiect, denumit numr 8=:, adic numr "n 8e0istrul =nic :lectronic, i va 0enera i
transmite automat pe adresa de pot electronic o %crisoare de "ntiin#are privind
"nre0istrarea "n 8e0istru, precum i numrul de "nre0istrare 8=:.F
ATENIE!
6epartamentul pentru ,)), )ediul de faceri si 4urism are o(li0a#ia de a face pu(lic pe site5
ul su7
5 data de la care se pot "nre0istra Aormulare de inscriere online i durata sesiunii,
5 (u0etul anual alocat sc&emei,
ATENIE!
6up "nre0istrarea on5line, 9ererea de acord pentru finan#are completat, "nso#it de
documente $ustificative, se depune sau se transmite prin pot sau alte servicii de curierat la
O5iciu Teritoria pentru Intreprinderi .ici si .ijocii si cooperatie din ra!a teritoriaa a
sediuui socia a intreprinderii soicitante<, men#ionndu5se pe plic E=nitatea de
implementare a sc&emei de a$utor de minimisF.
9ererea de acord pentru finan#are va fi "nso#it de %crisoarea de instiintare privind "nre0istrarea
"n 8e0istru si numarul de inre0istrare 8=:, in copie.
Dn ca!ul "n care datele din 9ererea de acord pentru finan#are nu sunt conforme cu datele din
recipisa 0enerat la "nre0istrarea on5line, 9ererea se respin0e.
Cu se iau "n considerare cereri, documente, "nscrisuri transmise prin e5mail, fa/ sau la o alt
adres dect cea specificat mai sus.
9ererea de acord pentru finan#are i documentele $ustificative se depun in 2 e/emplare, un
ori0inal si o copie certificata.
Num:ru de "nre,istrare FU- atri'uit in ordinea punctajuui o'tinut dupa criteriie
preva!ute mai sus< si comunicat prin Scrisoare de inre,istrare< permite "ntreprinderii
solicitante de a$utor de minimis s depun sau s transmit prin pot sau alte servicii de
curierat, la *4,))9 din ra!a teritoriala a sediului social, 9ererea de acord pentru finan#are i
documentele $ustificative, "n perioada comunicat "n scrisoare.
Dn termen de 10 !ile lucrtoare de la primirea scrisorilor de "ntiin#are cu privire la
acceptarea la evaluarea administrativ, solicitan#ii care au "ndeplinit puncta$ul minim de 10 de
puncte au o(li0a#ia depunerii 9ererii de acord pentru finantare, insotit de documentele
$ustificative, la *4,))9 din ra!a teritoriala unde se afla sediul social al solicitantului, cu
urmatoarele mentiuni7
6estinatar7
i3 *4,))9 5 adresa
ii3 %c&ema de minimis
:/peditor7
i3 numrul de "nre0istrare on5line?
34
ii3 denumirea complet a operatorului economic solicitant?
iii3 numrul de "nre0istrare la *89?
iv3 9=,/codul de "nre0istrare fiscal?
v3 suma solicitat?
vi3 adresa solicitantului, inclusiv $ude#ul.
Cedepunerea 9ererii de acord pentru finantare, insotit de documentele $ustificative prev!ute
la art. 3, "n intervalul de timp de 10 !ile lucrtoare de la primirea scrisorilor de "ntiin#are cu
privire la acceptarea la evaluarea administrativ, atra0e decderea solicitantului din dreptul de a
(eneficia de prevederile sc&emei.
/&/&/& @eri5icarea Cererii de acord pentru 5inanare
conform prevederilor art. 4 alin. 213 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, 9ererea va fi
anali!at, "n imita 'u,etuui anual alocat sc&emei, "n 5uncie de num:ru FU-&
conform prevederilor art. 4 alin. 273 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, termenu de
5inai!are a procesuui de evauare a 9ererii de acord pentru finan#are este de ma/imum 10
de !ile lucrtoare de la data la care aceasta este complet, "n limita (u0etului anual alocat
sc&emei?
conform prevederilor art. 4 alin. 2;3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, 9ererea este
complet "n urmtoarele situa#ii7
- con#ine toate informa#iile i documentele prev!ute "n H.G. nr. 274/2013?
- con#ine toate informa#iile i documentele solicitate de =nitatea de implementare,
urmare unei solicitri de completare a 9ererii de acord pentru finan#are?
- nu pre!int neconcordan#e "n informa#iile furni!ate?
conform prevederilor art. 4 alin. 2.3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, 9ererea de acord
pentru finan#are se solu#ionea!, dup ca!7
- acceptarea din punct de vedere administrativ si al eli0i(ilitatii H prin emiterea unui
cord pentru finan#are "n ca!ul "n care sunt respectate "n mod cumulativ
prevederile H.G. nr. 274/2013?
- respin0erea cererii de acord pentru finantare 5 prin emiterea unei %crisori de
respin0ere, "n ca!ul "n care nu sunt respectate prevederile H.G. nr. 274/2013?
solicitarea de clarificari. 9ompletrile solicitate se depun la *4,))9 "n 10 !ile de la
"ntiin#are. Cedepunerea clarificrilor solicitate "n termen conduce la respin0erea
proiectului.
ATENIE!
-chivaentu "n euro al valorii a$utorului de minimis acordat unei "ntreprinderi prin pre!enta
sc&ema este calculat la cursul de sc&im( valutar sta(ilit de Banca Ca#ional a 8omniei, vala(il
pentru !iua de 11.11.2013 H data la care HG .4./2013 a fost pu(licata in )onitorul *ficial al
8omaniei, +artea , nr 1.;/11.11.2013 H adica valoarea licitata in sedinta (ancara din !iua
lucratoare precedenta, si anume7
1 :=8 Q 4.4424 lei si 1 =%6 Q 3.3104 lei
conform prevederilor art. 4 alin. 2103 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, dac 9ererea este
incomplet se solicit completarea acesteia cu informa#ii i documente "n vederea finali!rii
procesului de evaluare?
conform prevederilor art. 4 alin. 2113 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, termenul ma/im
pentru transmiterea documenta#iei solicitate este de 10 !ile lucrtoare de la primirea respectivei
solicitri?
ATENIE!
35
4ermenul de 10 !ile lucrtoare pentru transmiterea documenta#iei de completare se calculea!
de la data solicitrii transmise de catre *4,))9 prin fa/ sau email.
ATENIE!
6ocumenta#ia pentru completarea 9ererii va fi "nso#it de o adres de "naintare cu men#iunea
E)ompletare la )ererea de acord pentru finanare nr! !!!F i un opis cu documentele transmise i
se "nre0istrea! la *4,))9 din ra!a teritoriala a sediului social al intreprinderii.
ATENIE!
9ererile de acord pentru finan#are noi i completrile la cererile de cord pentru finan#are
transmise au acelai re0im de solu#ionare, respectiv ordinea cronolo0ic a numerelor 8=:, cu
respectarea termenului ma/im de 10 de !ile lucrtoare de la data "nre0istrrii acestora.
CONT-STATII
+rimirea #i souionarea contestaiior
Dn conformitate cu dispo!i#iile >e0ii nr.--4/2004 a contenciosului administrativ, "n situa#ia "n
care solicitantul se consider vtmat "ntr5un drept al su sau "ntr5un interes le0itim prin
primirea scrisorii de respin0ere de la =nitatea de ,mplementare semnat i stampilat de Meful
*4,))9, acesta are dreptul de a urma procedura prev!ut "n aceste situa#ii.
%olicitantul se poate adresa *4,))9, formulnd o contesta#ie, "n termen de 10 !ile
calendaristice de la data primirii scrisorii de respin0ere.
9ontesta#ia se formulea! "n scris i va cuprinde7
! datele de identificare a operatorului economic?
! o(iectul contesta#iei, motivele de fapt i de drept i dove!ile pe care se "ntemeia!?
! semntura repre!entantului le0al i tampila.
+entru solu#ionarea contesta#iilor, se va constitui "n cadrul *4,))9 o 9omisie de contesta#ie,
format din mem(rii care nu au participat la evaluarea documenta#iei.
4ermenul de solu#ionare este de 10 !ile lucrtoare de la data primirii contesta#iei. 9omunicarea
solu#ionrii contesta#iei se va face prin fa/, e5mail sau pot, cu confirmare de primire.
/&4& +ata ajutoruui de minimis
/&4&%& Demararea investiiei
conform art! 2 alin! (8+ din 8ne%a la 9!:! nr! /7;./0,7& n termen de ma%imum % luni de
la data primirii Acordului pentru finanare& ntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis
sunt obligate s$ demareze investiia aprobat$ spre finanare<
conform art. - alin. 2.3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, dovada demar:rii se face prin
transmiterea la re0istratura *4,))97
5 a unei ,nformri privind demararea investi#iei, "nso#ite de documente $ustificative sau
5 a 9ererii de plat a a$utorului de minimis, "nso#ite de documente $ustificative, "n ca!ul reali!rii
par#iale sau totale a investi#iei.
EE!"#$
6ocumente $ustificative care pot "nso#i ,nformarea privind demararea investi#iei "nc&eiate "n
termenul le0al de ma/imum 4 luni de la data primirii cordului pentru finan#are7
5 contractul de vn!are,
36
5 contractul de construc#ie i ordinul de "ncepere a lucrrilor,
5 comanda ferm de ec&ipamente aferente planului de investi#ii,
5 facturi, documente de plat, e/trase de cont corespun!toare ac&i!i#ionrii de active aferente
planului de investi#ii etc.
ATENIE!
9onform prevederilor art. - alin. 2.3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, "n ca!ul "n care
"ntreprinderea nu transmite ,nformarea privind demararea investi#iei sau 9ererea de plat a
a$utorului de minimis "n termenul prev!ut, Acordu pentru 5inanare se revoc:.
9onform prevederilor art. - alin. 2;3 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, "n ca!ul "n care
"ntreprinderea demarea! investi#ia "nainte de data emiterii cordului pentru finan#are, Acordu
pentru 5inanare se revoc:.
/&4&/& Soicitarea p:ii ajutoruui de minimis
9onform art. - alin. 223 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, "n vederea p:ii ajutoruui de
minimis apro'at, "ntreprinderea transmite urmtoarele documente7
5 Cerere de pat: a ajutoruui de minimis, conform Aormularului nr. 4?
5 opis cu toate documentele ane/ate 9ererii de plat a a$utorului de minimis?
5 documentee justi5icative prev!ute "n Aormularul nr. -, "n ordinea pre!entat "n formular.
ATENIE!
4oat coresponden#a dintre "ntreprinderile solicitante i *4,))9 va purta men#iunea pe plic
"5nitatea de implementare a sc=emei de ajutor de minimis i va fi depus la *4,))9 din ra!a
teritoriala a sediului social al intreprinderii in ori0inal sau prin posta electronica/fa/ la adresele
oficiale inscrise pe site5ul @@@.aippimm.ro
ATENIE!
4oate documentele transmise de c'tre "ntreprinderea (eneficiar de a$utor de minimis tre(uie
pre!entate "n im'a romCnN. Dn ca!ul documentelor depuse "ntr5o lim(' str'in', "ntreprinderea
va pre!enta aceste documente "nso#ite de traduceri "n lim(a romn' certificate de c'tre
traduc'tori autori!a#i.
9onform art. - alin. 2103 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, 9ererea de plat a a$utorului de
minimis se depune dup: achitarea paria:< respectiv tota: a activeor achi!iionate<
conform cordului pentru finan#are apro(at pe (a!a +lanului de investi#ii, parte a 9ererii de
acord pentru finan#are, i includerea acestora "n cate0oria activelor proprii ale "ntreprinderii.
ATENIE!
9onform prevederilor art. - alin. 2103 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, num:ru ma=im de cereri
de pat: a a$utorului de minimis apro(at ce pot fi depuse de o "ntreprindere este 4. +rima cerere
de plata repre!inta minim -0P din valoarea c&eltuielilor eli0i(ile.
9onform prevederilor art. - alin. 2113 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, termenul limit pentru
depunerea cererii de plat a a$utorului de minimis i a documentelor $ustificative este data de %
noiem'rie a fiecrui an calendaristic.
37
/&4&4& @eri5icarea chetuieior ei,i'ie e5ectuate
8epre!entan#ii *4,))9 efectuea! veri5icarea chetuieior ei,i'ie, parcur0nd
urmtoarele etape7
% B =nitatea de implementare anai!ea!: 9ererea de plat a a$utorului de minimis i
documentele $ustificative ane/ate?
/ B "n ca!ul "n care se constat lipsa unor documente sau neconcordan#e "ntre datele i
informa#iile transmise, =nitatea de implementare transmite o soicitare de competare a
9ererii de plat a a$utorului de minimis, ca! "n care termenul de 10 de !ile lucrtoare 2cca. ;0
de !ile calendaristice3 cur0e de la data "nre0istrrii adresei de completare a 9ererii de plat 2art.
- alin. 243 i alin. 2133 din ne/a la H.G. nr. 274/20133?
4 B =nitatea de implementare or,ani!ea!: depasarea la fa#a locului i comunic: perioada de
control "ntreprinderii (eneficiare de a$utor de minimis?

1 B =nitatea de implementare veri5ic: a 5aa ocuui?
9onform art. - alin. 2-3 din ne/a la H.G.nr. 274/2013, veri5icarea a 5aa ocuui
urm:re#te7
conformitatea copiilor documentelor ane/ate la 9ererea de plat a a$utorului de minimis,
cu e/emplarele "n ori0inal?
efectuarea c&eltuielilor eli0i(ile de ctre "ntreprindere, "n conformitate cu cordul pentru
finan#are?
e/isten#a fi!ic i "n eviden#ele conta(ile a activelor care fac o(iectul 9ererii de plat a
a$utorului de minimis?
"ndeplinirea o(li0a#iei asumate la o(#inerea acordului pentru finan#are, privind men#inerea
locurilor de munc e/istente la data depunerii 9ererii de acord pentru finan#are i crearea
de noi locuri de munc pn la finali!area investi#iei?
reali!area unei construc#ii noi, respectiv ac&i!i#ionarea de active, cu e/cep#ia construc#iei,
"n condi#ii de pia#, cu respectarea principiilor nediscriminrii, tratamentului e0al,
transparen#ei, utili!rii eficiente a fondurilor i asumrii rspunderii?
ac&i!i#ionarea de construc#ii "n condi#ii de pia#, fr ca ac&i!itorul s fie "n msur s "i
e/ercite controlul asupra vn!torului sau viceversa, cu respectarea tuturor cerin#elor
2e/isten#a raportului de evaluare "ntocmit de un e/pert evaluator autori!at de socia#ia
Ca#ional a :valuatorilor utori!a#i din 8omnia, "ncadrarea "n 0rilele notariale, dovada
c activul ac&i!i#ionat i terenul aferent sunt li(ere de sarcini3?
respectarea altor prevederi ale H.G. nr. 274/2013 i "ndeplinirea altor o(li0a#ii asumate la
o(#inerea acordului pentru finan#are.
9onform art. - alin. 273 din ne/a la H.G.nr. 274/2013, persoana autori!at s
repre!inte le0al "ntreprinderea are o(li0a#ia, "n condi#iile le0ii, de a participa i de a pune la
dispo!i#ia ec&ipei de verificare toate documentele solicitate, de a acorda dreptul de acces "n
loca#ia reali!rii investi#iei?
7 B =nitatea de implementare "ntocme#te o not: de constatare uniatera: care
fundamentea! propunerea de plat/neplat a a$utorului de minimis aferent c&eltuielilor eli0i(ile
efectuate, "n limita valorii finan#rii apro(ate prin cordul pentru finan#are.
38
conform art. - alin. 2123 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, plata a$utorului de minimis se
face direct c:tre "ntreprinderie 'ene5iciare de ajutor de minimis, i nu ctre furni!ori ai
acestora prin compensare?
ATENIE!
9onform art. - alin. 233 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, plata a$utorului de minimis se face, in
limita (u0etului anual alocat sc&emei, avnd "n vedere vaoarea activeor achi!iionate #i
"nre,istrate "n conta'iitate, pe (a!a facturilor emise de furni!ori, conform re0lementrilor
le0ale "n vi0oare, "n imita 5inan:rii apro'ate prin cordul pentru finan#are.
ATENIE!
+lata a$utorului de minimis nu poate face o(iectul unor pl#i compensatorii.
3. CONTROLUL, RESTITUIREA I RAPORTAREA AJUTOARELOR DE
MINIMIS
conform art. 1 alin. 223 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, "n ca!ul "n care, "n urma
controalelor efectuate la "ntreprinderile (eneficiare de a$utor de minimis, se constat7
a3 ipsa activeor pentru care s5a solicitat/o(#inut a$utor de minimis?
(3 ne"nre,istrarea "n evidenee conta'ie a activelor pentru care s5a
solicitat/o(#inut a$utor de minimis?
c3 nerespectarea o'i,aiei asumate la o(#inerea cordului pentru finan#are privind
crearea #i meninerea ocurior de munc:?
d3 schim'area destinaiei 5inan:rii apro(ate?
e3 orice at: nerespectare a prevederilor H.G. nr. 274/2013 sau a acordului pentru
finan#are,
=nitatea de implementare a sc&emei de a$utor de minimis nu pltete a$utorul de minimis
solicitat sau propune *4,))9 recuperarea tota: sau paria:, dup ca!, a a$utorului de
minimis acordat, care include i do(nda aferent datorat de la data pl#ii pn la data
recuperrii?
conform art. 1 alin. 233 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, recuperarea a$utorului de stat se
reali!ea! conform prevederilor *rdonan#ei de ur0en# a Guvernului nr. 117/2001 privind
procedurile na#ionale "n domeniul a$utorului de stat, apro(at cu modificri i completri prin
>e0ea nr. 137/2007?
conform art. 1 alin. 243 din ne/a la H.G.nr. 274/2013, sumele recuperate repre!int
venituri ale (u0etului de stat.
ATENIE!
9onform art. 1 alin. 2-3 din ne/a la H.G.nr. 274/2013, "ntreprinderile (eneficiare au o(li0a#ia s
transmit *4,))9 anual, timp de 3 ani de la finali!area investi#iei, o raportare privind efectele
finan#rii, conform Aormularului nr. 1. 4ransmiterea formularului de raportare se face pn la
data de 1 iulie a anului "n curs pentru anul precedent.
4. RENUNTAREA TOTAL SAU PARIAL A AJUTORULUI DE
MINIMIS APROBAT PRIN ACORDUL PENTRU FINANARE
39
conform art. 7 alin. 213 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, "n ca!ul "n care se renunta
la una sau mai multe c&eltuieli eli0i(ile apro(ate spre finan#are potrivit acordului pentru
finan#are, "ntreprinderile (eneficiare au o(li0a#ia de a transmite =nit#ii de implementare din
cadrul *4,))9 o cerere de renuntare par#ial sau total a finan#rii, conform Aormularului nr.
7?
1&%& Cererea de renuntare tota: sau paria: a ajutoruui de minimis pentru care
e=ist: Acord pentru 5inanare< con5orm Aormuaruui nr& 0 din +rocedura
ane=: a H&G& nr& /012/3%4
9ererea de renuntare total sau par#ial a a$utorului de minimis se transmite "n ca!ul "n
care "ntreprinderea renun# la unul sau mai multe active din planul de investi#ii apro(at conform
cordului pentru finan#are?
9ererea de renuntare total sau par#ial a a$utorului de minimis include 3 sec#iuni, , B
i 9, se completea! "n lim(a romn prin te&noredactare i tre(uie tampilat i semnat "n
ori0inal de persoana autori!at s repre!inte le0al "ntreprinderea solicitant?
se men#ionea! denumirea "ntreprinderii i persoana autori!at s repre!inte le0al
"ntreprinderea?
se men#ionea! valoarea a$utorului de minimis solicitat spre anulare, valoare care
tre(uie s corespund cu valoarea din %ec#iunea B din formular?
5. CONFLICT DE INTERESE

conform art. ; alin. 213 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, (eneficiarul a$utorului de
minimis are o(li0a#ia s ia toate msurile necesare pentru a evita conflictul de interese, conform
prevederilor le0ale "n vi0oare?
conform art. ; alin. 223 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, re0ulile privind conflictul
de interese "n ca!ul func#ionarilor pu(lici, conform prevederilor le0ale "n vi0oare, se aplic "n
mod corespun!tor personalului *4,))9 implicat "n procesul de anali!are i solu#ionare a
9ererilor de acord pentru finan#are i a 9ererilor de plat a a$utorului de minimis.
ATENIE!
Cu se admit furni!ori care au "n structura ac#ionariatului administratorii/
ac#ionarii/asocia#ii/asocia#ii unici ai "ntreprinderii (eneficiare a a$utorului de minimis sau rude i
afini pn la 0radul ,J inclusiv.
6. CONFIDENIALITATE

conform art. 10 din ne/a la H.G. nr. 274/2013, personalul *4,))9 are o(li0a#ia
de a pstra confiden#ialitatea privind documentele $ustificative depuse de "ntreprinderile
solicitante "n cadrul pre!entei sc&eme.

40
Aormuaru nr& % a +rocedur:

C-F-F- D- ACOFD +-NTFU AINANOAF-
"n 'a!a Hot:rCrii Guvernuui nr& /012/3%4 privind acordarea ajutoareor de minimis pentru
investiiie reai!ate de "ntreprinderie mici #i mijocii
Mincude seciunie A< 6< C #i DD
2%e completea! toate ru(ricile din formularul5tip "n lim(a romn, prin te&noredactare3

%u(scrisa ...................................., avnd datele de identificare men#ionate la sec#iunea ,
repre!entat le0al prin dl/dna ....................., avnd calitatea de ..........................., solicit
finan#area proiectului de investi#ii "n condi#iile prevederilor %c&emei de a$utor de minimis pentru
investi#iile reali!ate de ,))5uri.
S-COIUN-A A
+re!entarea soicitantuui
6enumirea "ntreprinderii7 ................................................
dresa7 ..................................... 9od potal7 .................
4elefon7 ................................ Aa/7 ...........................
:5mail7 ..................................................................
6ata "nre0istrrii "ntreprinderii7 .......................................
Cr. de "nmatriculare la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului7 ..................
9odul de identificare fiscal7 ..........................................
Aorma $uridic7 ..........................................................
9apitalul social7 ........ lei de#inut de
5 persoane fi!ice7 ..........P
5 ,))
2
7 ..........P
5 societ#i comerciale mari
3
7 ..........P.

ctivitatea pentru care se solicit finan#are 2denumire i codul 9:C conform *rdinului
preedintelui ,nstitutului Ca#ional de %tatistic nr. 337/2007 privind actuali!area 9lasificrii
activit#ilor din economia na#ional 5 9:C37 ..............................

Cumr mediu salaria#i 2conform ultimelor situa#ii financiare "nc&eiate37 ..................
9ifra de afaceri 2conform ultimelor situa#ii financiare "nc&eiate37 .............. lei
Jaloare active totale 2conform ultimelor situa#ii financiare "nc&eiate3
4
7 ............ lei

Jaloarea proiectului de investi#ii 2c&eltuieli eli0i(ile37 RRRRRRR.. lei
Jaloarea a$utorului de minimis solicitat7 RRRRRRRRR.. lei
Cumele7 ..................................................................
Aunc#ia7 ..................................................................
%emntura autori!at i tampila solicitantului
-
7........................................................
6ata semnrii7 .........................
2
"## su$t %efi$ite ca societ&i co'erciale cu $u'rul 'e%iu scri(tic %e (erso$al ()$ la 249 *i$clusi+) ra(ortat ,$ a$ul
a$terior -i reali.ea. o cifr %e afaceri a$ual $et %e ()$ la 50 'ilioa$e %e euro, echi+ale$t ,$ lei, sau %e&i$ acti+e totale care
$u %e(-esc echi+ale$tul ,$ lei a 43 'ilioa$e %e euro, co$for' ulti'ei situa&ii fi$a$ciare a(robate /ri$ acti+e totale se ,$&elege
acti+e i'obili.ate (lus acti+e circula$te (lus cheltuieli ,$ a+a$s
3
0ocietatea 'are este acea societate co'ercial cu $u'rul 'e%iu scri(tic %e (erso$al 'ai 'are %ec)t 250 *i$clusi+) sau cu o
cifr %e afaceri a$ual $et %e (este 50 'ilioa$e %e euro, echi+ale$t ,$ lei, sau care %e&i$e acti+e totale care %e(-esc
echi+ale$tul ,$ lei a 43 'ilioa$e %e euro, co$for' ulti'ei situa&ii fi$a$ciare a(robate
4
/ri$ acti+e totale se ,$&elege acti+e i'obili.ate (lus acti+e circula$te (lus cheltuieli ,$ a+a$s
5
Toate %ocu'e$tele %e(use (e$tru aceast sche' +or fi se'$ate %e (ersoa$a autori.at s re(re.i$te legal ,$tre(ri$%erea
41
S-COIUN-A 6 B +re!entarea proiectuui de investiii pentru care se soicit: 5inanare "n
cadru schemei de ajutor de minimis pentru investiiie reai!ate de I..Buri
S-COIUN-A 6%
Descrierea succint: a proiectuui de investiii pentru care se soicit: 5inanare
.....................................................................................................................................
S-COIUN-A 6/
;
+re!entarea chetuieior ei,i'ie pentru care se soicit: ajutor de minimis< cu de5acare
anua:
4ipul de c&eltuial pentru care
se solicit finan#are
Jaloarea c&eltuielilor eli0i(ile
7
5lei5
Jaloarea a$utorului de minimis
solicitat
5lei5
n
,
n
,,
4otal n
,
n
,,
4otal
a3 9&eltuieli cu reali!area de
construc#ii noi
(3 9&eltuieli cu ac&i!i#ia de
construc#ii
c3 9&eltuieli cu ec&ipamente
te&nolo0ice H maini, utila$e i
instala#ii de lucru
d3 9&eltuieli cu aparate i
instala#ii de msurare, control i
re0lare
e3 9&eltuieli cu mi$loace de
transport ne"nmatricula(ile,
pentru sus#inerea activit#ii
"ntreprinderii
f3 9&eltuieli cu ec&ipamente
,4
4*4>

Cumele7 ..................................................................
Aunc#ia7 ..................................................................
%emntura autori!at i tampila solicitantului
.
7RRRRRRRRRR
6ata semnrii7 .........................

6
1heltuielile eligibile %i$ sec&iu$ea 22 se corelea. cu cheltuielile eligibile %i$ (la$ul %e i$+esti&ii
7
Valoarea cheltuielilor eligibile este fr TVA
8
Toate %ocu'e$tele %e(use (e$tru aceast sche' +or fi se'$ate %e (ersoa$a autori.at s re(re.i$te legal ,$tre(ri$%erea
42
S-COIUN-A C
Decaraie pe propria r:spundere
%u(semnatul2a3 ............................................., identificat23 cu B.,./9.,. seria ...... nr. ...........,
eli(erat23 de ..................... la data de .................., cu domiciliul "n localitatea ..................,
str. ................... nr. ...., (l. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/$ude#ul ......................, "n calitate de
persoan autori!at s repre!inte le0al "ntreprinderea ............................, cunoscnd c falsul "n
declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. 2;2 din 9odul +enal, declar pe propria
rspundere c7
5 toate informa#iile furni!ate i consemnate "n pre!enta cerere sunt corecte i complete?
5 "n#ele0 c orice omisiune sau incorectitudine "n pre!entarea informa#iilor "n scopul de a o(#ine
avanta$e pecuniare este pedepsit conform le0ii?
5 proiectul de investi#ii pentru care %9 .................... solicit finan#area prin pre!enta sc&em de
a$utor de minimis nu face o(iectul altui a$utor de stat?
5 "mpotriva %9 ......... nu au fost emise deci!ii de recuperare a unui a$utor de stat sau, "n ca!ul "n
care asemenea deci!ii au fost emise, acestea au fost e/ecutate?
5 %9 ........ nu a (eneficiat i nu va (eneficia de a$utoare de stat pe alte sc&eme de a$utor de stat
de la al#i furni!ori pe aceleai c&eltuieli eli0i(ile ale investi#iei pentru care a solicitat a$utor de
stat "n temeiul pre!entei sc&eme.
6e asemenea, declar pe propria rspundere c "n ultimii 3 2trei3 ani
;
7
S
TST %9 ........... nu a (eneficiat de a$utor de minimis?
S
TST %9 ............. a (eneficiat de urmtoarele a$utoare de minimis7
SSS
Cr.
crt.
6enumirea
proiectului de
investi#ii
nul primirii
a$utorului de
minimis
Aurni!orul
a$utorului de
minimis
ctul
normativ
9uantumul
a$utorului de
minimis
5euro
10
5

Cumele7 .................
Aunc#ia7 .................
%emntura autori!at i tampila solicitantului
11
7 ...................................................
6ata semnrii7 ...................
9
0e co$si%er ulti'ii 3 a$i3 a$ul fiscal ,$ curs -i 2 a$i a$teriori
10
4chi+ale$tul ,$ euro se (reia %i$ actul 5uri%ic sau se %eter'i$ la cursul %e schi'b +alutar +alabil la %ata acor%rii a5utorului
%e 'i$i'is co$for' actului 5uri%ic
11
Toate %ocu'e$tele %e(use (e$tru aceast sche' +or fi se'$ate %e (ersoa$a autori.at s re(re.i$te legal ,$tre(ri$%erea
43
S-COIUN-A D
Decaraie pe propria r:spundere
%u(semnatul2a3 ............................................., identificat23 cu B.,./9.,. seria ...... nr. ...........,
eli(erat23 de ..................... la data de .................., cu domiciliul "n localitatea ..................,
str. ................... nr. ...., (l. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/$ude#ul ......................, "n calitate de
persoan autori!at s repre!inte le0al "ntreprinderea ................................, cunoscnd c falsul
"n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. 2;2 din 9odul +enal, declar pe propria
rspundere c7
numrul de locuri de munc la data "nre0istrrii Aormularului de inscriere online este
de ............... persoane?
nu voi ac&i!i#iona active/lucrri de construc#ii de la "ntreprinderi la care sunt ac#ionar ori
asociat, sau de la "ntreprinderi care au "n consiliul de administra#ie/or0anul de conducere
persoane cu care sunt so#/so#ie, rud sau afin pn la 0radul al patrulea inclusiv?
%9 ............ nu se afl "n procedur de e/ecutare silit, insolven#, reor0ani!are $udiciar,
faliment, "nc&idere opera#ional, di!olvare, lic&idare sau administrare special,
"ntreprinderea nu are activit#ile suspendate sau alte situa#ii similare re0lementate de
le0e?
%9 RRR. nu este "n dificultate "n sensul 9omunicrii 9omisiei 5 >inii directoare privind
a$utorul de stat pentru salvarea i restructurarea "ntreprinderilor aflate "n dificultate,
pu(licat "n <urnalul *ficial al =niunii :uropene, seria 9, nr. 244 din 1 octom(rie 2004.
* "ntreprindere este considerat "n dificultate "n urmtoarele situa#ii7
a3 "n ca!ul unei societ#i cu rspundere limitat, cnd se constat pierderea a mai mult de
$umtate din capitalul social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut "n ultimele 12 luni?
(3 "n ca!ul unei societ#i "n care cel pu#in o parte din asocia#i au rspundere nelimitat pentru
crean#ele societ#ii, atunci cnd s5a pierdut mai mult de $umtate din capitalul propriu, aa cum
reiese din eviden#ele conta(ile ale societ#ii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut "n
ultimele12 luni?
c3 pentru "ntreprinderea de orice form $uridic, cnd respectiva "ntreprindere "ntrunete
condi#iile prev!ute de le0isla#ia na#ional privind procedura reor0ani!rii $udiciare i a
falimentului.
9&iar "n ca!ul "n care nici una din condi#iile de la a3, (3, c3 nu este "ndeplinit, o firm este
considerat "n dificultate, "n special "n ca!ul "n care pre!int7
13 creterea pierderilor?
23 scderea cifrei de afaceri?
33 creterea stocurilor?
43 "ndatorare crescut?
-3 scderea sau dispari#ia activului net.
Dn#ele0 c furni!area oricrei informa#ii care nu corespunde realit#ii va duce la
respin0erea 9ererii de acord pentru finan#are, 9ererii de plat a a$utorului de minimis sau la
revocarea cordului pentru finan#are i restituirea a$utorului de minimis primit, conform
prevederilor le0ale "n vi0oare.
Cumele7 .................
Aunc#ia7 .................
%emntura autori!at i tampila solicitantului
12
7 ......................................
6ata semnrii7 ...................
C*4U ,)+*84C4UN
12
Toate %ocu'e$tele %e(use (e$tru aceast sche' +or fi se'$ate %e (ersoa$a autori.at s re(re.i$te legal ,$tre(ri$%erea
44
%olicitantul nu este o(li0at s suporte nicio ta/ din partea niciunei persoane sau institu#ii
care "l a$ut "n completarea acestei cereri.
Aormuaru nr& / a +rocedur:

D-CLAFAOI- +- +FO+FIA FIS+UND-F-
privind "ncadrarea "ntreprinderii "n cate,oria "ntreprinderior mici #i mijocii
I& Datee de identi5icare a "ntreprinderii
6enumirea "ntreprinderii ................................................
dresa sediului social ..................................................
9od unic de "nre0istrare ................................................
Cumele i func#ia persoanei autori!ate s repre!inte le0al "ntreprinderea7 .......................
II& Tipu "ntreprinderii
,ndica#i, dup ca!, tipul "ntreprinderii7
S
TST Dntreprindere autonom
TST Dntreprindere partener

TST Dntreprindere le0at
III& Date utii!ate pentru a se sta'ii cate,oria "ntreprinderii
%4
:/erci#iul financiar de referin#
14

Cumrul mediu anual de salaria#i 9ifra de afaceri anual net T
2mii lei i mii euro3
ctive totale
2mii lei i mii euro3
,mportant7 +reci!a#i dac, fa# de e/erci#iul financiar anterior, datele financiare au "nre0istrat
modificri care determin "ncadrarea "ntreprinderii "ntr5o alt cate0orie 2respectiv
micro"ntreprindere, "ntreprindere mic, mi$locie sau mare3.
TST Cu
S
TST 6a 2"n acest ca! se va completa i se va ataa o declara#ie referitoare la e/erci#iul
financiar anterior3.

9unoscnd c falsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. 2;2 din 9odul +enal,
declar pe propria rspundere c datele din aceast declara#ie sunt conforme cu realitatea.

Cumele7 .................
Aunc#ia7 .................
%emntura autori!at i tampila solicitantului
1-
7 ...................................................
6ata semnrii7 ...................


13
6atele su$t calculate ,$ co$for'itate cu (re+e%erile 7egii $r 34682004 (ri+i$% sti'ularea ,$fii$&rii -i %e.+oltrii
,$tre(ri$%erilor 'ici -i 'i5locii, cu 'o%ificrile -i co'(letrile ulterioare
14
6atele cu (ri+ire la $u'rul 'e%iu a$ual %e salaria&i, cifra %e afaceri a$ual $et -i acti+ele totale su$t cele reali.ate ,$
ulti'ul e9erci&iu fi$a$ciar ra(ortate ,$ situa&iile fi$a$ciare a$uale a(robate %e ac&io$ari sau asocia&i
15
Toate %ocu'e$tele %e(use (e$tru aceast sche' +or fi se'$ate %e (ersoa$a autori.at s re(re.i$te legal ,$tre(ri$%erea
45
Formularul nr.2a la procedur
CALCULUL
pentru ntreprinderile partenere sau legate
Seciunile care trebuie incluse, %u( ca.3
! sec&iu$ea A, %ac ,$tre(ri$%erea solicita$t are cel (u&i$ o ,$tre(ri$%ere (arte$er *(recu' -i
orice fi-e a%i&io$ale):
! sec&iu$ea 2 %ac ,$tre(ri$%erea solicita$t este legat cu cel (u&i$ o ,$tre(ri$%ere *(recu' -i
orice fi-e a%i&io$ale)
Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate
Perioada de referin - anul 2012
Nurul ediu
anual de salariai
Cifra de afaceri
anual net
! ii lei" ii #$
%otal acti&e
!ii lei" ii #$
46
1 6atele
16
,$tre(ri$%erii
solicita$te sau %i$
situa&iile fi$a$ciare a$uale
co$soli%ate *se +or
i$tro%uce %atele %i$
tabelul 21 %i$ sec&iu$ea
2
17
$
2 6atele cu'ulate
1
,$
'o% (ro(or&io$al ale
tuturor ,$tre(ri$%erilor
(arte$ere, %ac este ca.ul
*se +or i$tro%uce %atele
%i$ sec&iu$ea A)
3 6atele cu'ulate ale
tuturor ,$tre(ri$%erilor
legate
1
*%ac e9ist) ! %ac
$u au fost %e5a i$cluse
(ri$ co$soli%are la (ct 1
%i$ acest tabel *se +or
i$tro%uce %atele %i$
tabelul 22 %i$ sec&iu$ea
2)
%'%AL
6atele i$cluse ,$ sec&iu$ea ;Total; %i$ tabel trebuie i$tro%use ,$ tabelul ;6ate utili.ate (e$tru a se stabili
categoria ,$tre(ri$%erii; %i$ A$e9a $r 5 < la (roce%ur
Seciunea A
(N%)*P)+N,*)+ PA)%*N*)*
/e$tru fiecare ,$tre(ri$%ere (e$tru care a fost co'(letat ;fi-a %e (arte$eriat; *c)te o fi- (e$tru
fiecare ,$tre(ri$%ere (arte$er a ,$tre(ri$%erii solicita$te -i (e$tru orice ,$tre(ri$%ere (arte$er a oricrei
,$tre(ri$%eri legate, ale crei %ate $u au fost ,$c i$cluse ,$ situa&iile fi$a$ciare a$uale co$soli%ate ale
acelei ,$tre(ri$%eri legate), %atele %i$ aceast fi- %e (arte$eriat trebuie s fie i$tro%use ,$ tabelul %e 'ai
5os
1- ,ate de identificare .i date financiare preliinare
%abelul A-1
(ntreprinderea partener / ,ate de identificare
161
6atele cu (ri+ire la $u'rul 'e%iu a$ual %e salaria&i, cifra %e afaceri a$ual $et -i acti+ele totale su$t cele reali.ate ,$
ulti'ul e9erci&iu fi$a$ciar ra(ortate ,$ situa&iile fi$a$ciare a$uale a(robate %e ac&io$ari sau asocia&i
17
6atele ,$tre(ri$%erii, i$clusi+ $u'rul 'e%iu a$ual %e salaria&i, su$t %eter'i$ate (e ba.a situa&iilor fi$a$ciare a$uale -i a
%atelor ,$tre(ri$%erii sau, atu$ci c)$% este ca.ul, (e ba.a situa&iilor fi$a$ciare a$uale co$soli%ate ale ,$tre(ri$%erii ori a
situa&iilor fi$a$ciare a$uale co$soli%ate ,$ care ,$tre(ri$%erea este i$clus
Nurul
ediu
anual de
salariai
Cifra de
afaceri
anual net
!ii lei"ii
#$
Acti&e
totale
! ii
lei"ii #$
Nuele sau
denuirea
ntreprinderii
Adresa
sediului
social
Cod unic de
nregistrare
Nuele .i
prenuele
Pre.edintelui
Consiliului de
adinistraie0
,irector
1eneral sau
ec2i&alent
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
T!"#
=>T?3
Aceste %ate su$t re.ultatul u$ui calcul (ro(or&io$al efectuat (e ba.a ;fi-ei %e (arte$eriat;, (e$tru
fiecare ,$tre(ri$%ere cu care ,$tre(ri$%erea solicita$t este %irect sau i$%irect (arte$er
6atele i$tro%use ,$ sec&iu$ea ;Total; +or fi i$tro%use la (ct 2 %i$ tabelul Calculul pentru tipurile
de ntreprinderi partenere sau legate *referitor la ,$tre(ri$%erile (arte$ere)
Aceste %ate re.ult %i$ situa&iile fi$a$ciare a$uale co$soli%ate -i %i$ alte %ate ale ,$tre(ri$%erii
(arte$ere, %ac e9ist, la care se a%aug ,$ (ro(or&ie %e 100@ %atele ,$tre(ri$%erilor care su$t legate cu
aceast ,$tre(ri$%ere (arte$er, ,$ ca.ul ,$ care acestea $u au fost %e5a i$cluse ,$ situa&iile fi$a$ciare
a$uale co$soli%ate ale ,$tre(ri$%erii (arte$ere 6ac este $ecesar, a%uga&i ;fi-e (ri+i$% legtura %i$tre
,$tre(ri$%eri; (e$tru ,$tre(ri$%erile care $u au fost %e5a i$cluse ,$ situa&iile fi$a$ciare a$uale co$soli%ate
A"BA 64 /ACT4=4C"AT
1- ,ate de identificare a ntreprinderii
6e$u'irea ,$tre(ri$%erii DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
A%resa se%iului social
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
1o%ul u$ic %e ,$registrare DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
=u'ele, (re$u'ele -i fu$c&iaDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
/re-e%i$telui 1o$siliului %e a%'i$istra&ie, 6irectorului ge$eral sau echi+ale$t
2- ,ate referitoare la ntreprinderea legat
Perioada de referin - anul 2012
Nurul ediu
anual de salariai
1
Cifra de afaceri
anual net
!ii lei"ii #$
Acti&e totale
2
!ii lei" ii #$
%otal
1
E$ ca.ul ,$ care ,$ situa&iile fi$a$ciare a$uale co$soli%ate $u e9ist %ate (ri+i$% $u'rul %e (erso$al, calculul se face (ri$ cu'ularea %atelor
%e la ,$tre(ri$%erile legate
2
Acti+e totale re(re.i$t acti+e i'obili.ate F acti+e circula$te F cheltuieli i$ a+a$s
3
/roce$t %i$ ca(italul social sau %i$ %re(turile %e +ot %e&i$ute, oricare %i$tre aceste (roce$te este 'ai 'are 7a acesta trebuie cu'ulat
(ro(or&ia %e&i$ut %e fiecare ,$tre(ri$%ere legat ,$ aceea-i ,$tre(ri$%ere (arte$er
=>T?3
Aceste %ate re.ult %i$ co$turile sau alte %ate ale ,$tre(ri$%erii (arte$ere, co$soli%ate, %ac e9ist
7a acestea se a%aug ,$tr!u$ (roce$t %e 100@ %atele ,$tre(ri$%erilor care su$t legate %e aceast
,$tre(ri$%ere (arte$er, %ac %atele %i$ co$turile co$soli%ate ale ,$tre(ri$%erilor legate au fost %e5a
i$cluse (ri$ co$soli%are ,$ co$turile ,$tre(ri$%erii (arte$ere 6ac este $ecesar, se +a a%uga Gfi-a
,$tre(ri$%erii legateH (e$tru ,$tre(ri$%erile care $u au fost ,$c i$cluse (ri$ co$soli%are
3- Calculul proporional
a) "$%ica&i e9act (ro(or&ia %e&i$ut
3
%e ,$tre(ri$%erea solicita$t *sau %e ,$tre(ri$%erea legat (ri$
i$ter'e%iul creia se stabile-te legtura %e (arte$eriat), ,$ ,$tre(ri$%erea (arte$er la care se refer
aceast fi-3
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDD
"$%ica&i, %e ase'e$ea, (ro(or&ia %e&i$ut %e ,$tre(ri$%erea (arte$er, la care se refer aceast fi-, %i$
ca(italul social al ,$tre(ri$%erii solicita$te *sau ,$ ,$tre(ri$%erea legat)
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
b) "$tro%uce&i ,$ tabelul %e 'ai 5os re.ultatul calculului (ro(or&io$al ob&i$ut (ri$ a(licarea celui 'ai
'are %i$tre (roce$tele la care se face referire la lit a) la %atele i$tro%use ,$ tabelul %e la (ct 2
Tabelul de parteneriat A.2
Procent Nurul ediu
anual de salariai
Cifra de afaceri
anual net !ii
lei"ii #$
Acti&e totale
3
!ii
lei" ii #$
Valoare re.ultat ,$
ur'a a(licrii celui
'ai 'are (roce$t la
%atele i$tro%use ,$
tabelul %e la (ct 1
Aceste %ate se +or i$tro%uce ,$ Tabelul A1
Seciunea 9
NTREPRINDERI LEGATE
1- ,eterinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria
ntreprinderilor ici .i i:locii;
1a.ul 13 E$tre(ri$%erea solicita$t &i$e situa&ii fi$a$ciare a$uale co$soli%ate sau este i$clus ,$
situa&iile fi$a$ciare a$uale co$soli%ate ale u$ei alte ,$tre(ri$%eri *tabelul 21)
1a.ul 23 E$tre(ri$%erea solicita$t sau u$a ori 'ai 'ulte ,$tre(ri$%eri legate $u ,$toc'e-te8,$toc'esc ori $u este8$u su$t i$clus8i$cluse ,$ situa&iile
fi$a$ciare a$uale co$soli%ate *tabelul 22)
=>T?3
6atele ,$tre(ri$%erilor legate cu ,$tre(ri$%erea solicita$t %eri+ %i$ situa&iile fi$a$ciare a$uale -i
%i$ alte %ate ale acestora, co$soli%ate %ac este ca.ul 7a acestea se a%aug ,$ 'o% (ro(or&io$al %atele
oricrei e+e$tuale ,$tre(ri$%eri (arte$ere a acelei ,$tre(ri$%eri legate, situat i'e%iat ,$ a+al sau ,$
a'o$te, %ac $u a fost %e5a i$clus (ri$ co$soli%are
4

4
6efi$i&ia ,$tre(ri$%erii legate %i$ >r%o$a$&a %e Iu+er$ $r2782006 (e$tru 'o%ificarea -i co'(letarea 7egii $r 34682004 (ri+i$% sti'ularea
-i %e.+oltarea ,$tre(ri$%erilor 'ici -i 'i5locii
2 <etode de calcul pentru fiecare ca=
Ca=ul 13 0itua&iile fi$a$ciare a$uale co$soli%ate re(re.i$t ba.a %e calcul 0e +a co'(leta tabelul 21 %e
'ai 5os
Tabelul B1
Nurul ediu
anual de salariai
5
Cifra de afaceri anual
net
!ii lei" ii #$
Acti&e totale
!ii lei" ii #$
Total
6atele i$tro%use ,$ sec&iu$ea ;Total; %i$ tabelul %e 'ai sus se +or i$tro%uce la (ct 1 %i$ tabelul
Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate.

Identifcarea ntreprinderilr inclu!e prin cn!lidare
(ntreprinderea legat
!denuire"date de
identificare$
Adresa sediului social Cod unic de
nregistrare
Nuele .i prenuele
pre.edintelui
consiliului de
adinistraie0
director general sau
ec2i&alent
A
2
1
6
4
=>T?3
E$tre(ri$%erile (arte$ere ale u$ei ,$tre(ri$%eri legate, care $u au fost ,$c i$cluse ,$ situa&iile fi$a$ciare a$uale co$soli%ate, su$t co$si%erate
(arte$ere %irecte ale ,$tre(ri$%erii solicita$te 6atele afere$te acestora -i o ;fi- %e (arte$eriat; trebuie a%ugate la sec&iu$ea A
Ca=ul 23 /e$tru fiecare ,$tre(ri$%ere legat *i$clusi+ (ri$ i$ter'e%iul altor ,$tre(ri$%eri legate), se +a
co'(leta o ;fi- (ri+i$% legtura %i$tre ,$tre(ri$%eri; -i se +or a%uga %atele %i$ situa&iile fi$a$ciare
a$uale ale tuturor ,$tre(ri$%erilor legate, (ri$ co'(letarea tabelului 22 %e 'ai 5os
Tabelul B2
(ntreprinderea
nurul;
Nurul ediu
anual de salariai
Cifra de afaceri
anual net
!ii lei" ii #$
Acti&e totale
!ii lei" ii #$
1
J)
2
J)
3
J)
4
J)
5
J)
Total
5
E$ ca.ul ,$ care ,$ situa&iile fi$a$ciare a$uale co$soli%ate $u e9ist %ate (ri+i$% $u'rul %e (erso$al, calculul se face (ri$ cu'ularea
%atelor %e la ,$tre(ri$%erile legate
J) Ata-a&i c)te o ;fi- (ri+i$% legtura %i$tre ,$tre(ri$%eri; (e$tru fiecare ,$tre(ri$%ere
=>T?
6atele re.ultate ,$ sec&iu$ea ;Total; %i$ tabelul %e 'ai sus se +or i$tro%uce la (ct 3 %i$ tabelul GCalculul
pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate *(ri+i$% ,$tre(ri$%erile legate)
Ce(re.e$ta$tul legal 8,'(uter$icitul o(eratorului eco$o'ic
6
=u'ele Bta'(ila
Au$c&ia3KKKKKKKKKKKK
0e'$tura
6ata se'$rii3KKKKKKKKKK
6
1ererile -i toate celelalte %ocu'e$te +or fi se'$ate %e aceea-i (ersoa$*re(re.e$ta$t legal sau ,'(uter$icit)
>+?A
pri&ind legtura dintre ntreprinderi nr- -------------- din tabelul 920 seciunea 9
*$u'ai (e$tru ,$tre(ri$%erile legate care $u su$t i$cluse ,$ situa&iile fi$a$ciare a$uale co$soli%ate)
1- ,ate de identificare a ntreprinderii
6e$u'irea ,$tre(ri$%erii
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
A%resa se%iului social
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
1o%ul u$ic %e ,$registrare
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
=u'ele, (re$u'ele -i fu$c&ia
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
/re-e%i$telui co$siliului %e a%'i$istra&ie, 6irectorului ge$eral sau echi+ale$t
2-,ate referitoare la ntreprindere
Perioada de referin
Nurul ediu
anual de salariai
7
Cifra de afaceri
anual net
!ii lei" ii #$
Acti&e totale
!ii lei" ii #$
%otal

6atele trebuie i$tro%use ,$ tabelul 22 %i$ sec&iu$ea 2
=>T?3
6atele ,$tre(ri$%erilor legate cu ,$tre(ri$%erea solicita$t su$t e9trase %i$ situa&iile fi$a$ciare
a$uale -i %i$ alte %ate afere$te acestora, co$soli%ate %ac este ca.ul 7a acestea se a%aug ,$ 'o%
(ro(or&io$al %atele oricrei e+e$tuale ,$tre(ri$%eri (arte$ere ale ,$tre(ri$%erii legate, situat i'e%iat ,$
a+al sau ,$ a'o$te %e aceasta, %ac $u au fost %e5a i$cluse ,$ situa&iile fi$a$ciare a$uale co$soli%ate
Acest ti( %e ,$tre(ri$%eri (arte$ere su$t co$si%erate ca fii$% ,$tre(ri$%eri %irect (arte$ere cu ,$tre(ri$%erea solicita$t 6atele afere$te acestora -i ;fi-a %e
(arte$eriat; trebuie i$tro%use ,$ sec&iu$ea A
Ce(re.e$ta$tul legal 8,'(uter$icitul o(eratorului eco$o'ic
8

=u'ele Bta'(ila
Au$c&ia3KKKKKKKKKKKK
0e'$tura
6ata se'$rii3KKKKKKKKKK
7
E$ ca.ul ,$ care ,$ situa&iile fi$a$ciare a$uale co$soli%ate $u e9ist %ate (ri+i$% $u'rul 'e%iu a$ual %e salaria&i, calculul se face (ri$ cu'ularea %atelor %e
la ,$tre(ri$%erile legate
8
1ererile -i toate celelalte %ocu'e$te +or fi se'$ate %e aceea-i (ersoa$ *re(re.e$ta$t legal sau ,'(uter$icit)
Formularul nr.3 la procedur
AN1A@A<*N%
0ubse'$atul *a), , i%e$tificat *a) cu 2"81" seria $r , eliberat *a)
%e la %ata %e , cu %o'iciliul ,$ localitatea , str $r ,
bl , sc , a( , sectorul85u%e&ul, ,$ calitate %e (ersoa$a autori.at s re(re.i$te legal
,$tre(ri$%erea , ' a$ga5e.3
- s 'e$&i$ locurile %e 'u$c e9iste$te la %ata ,$registrrii for'ularului %e ,$scriere o$li$e -i s cree.
()$ la fi$ali.area i$+esti&iei -i s 'e$&i$, (e o (erioa%a %e 'i$i'u' 3 a$i %e la fi$ali.area i$+esti&iei
locurile %e 'u$c %u( cu' ur'ea.3
locurile %e 'u$c e9iste$te la %ata ,$registrrii for'ularului %e ,$scriere o$li$e
locurile %e 'u$c $ou create, 'e$&io$ate ,$ for'ularul %e ,$scriere o$li$e:
- s asigur resursele fi$a$ciare $ecesare i'(le'e$trii o(ti'e a (roiectului %e i$+esti&ii a(robat s(re
fi$a$&are, ,$ co$%i&iile %eco$trii ulterioare a cheltuielilor eligibile a(robate (ri$ acor%ul (e$tru fi$a$&are:
- s $u ' gsesc, (e ,$tregul (arcurs al i'(le'e$trii (roiectului, ,$ situa&ia %e co$flict %e i$terese, a-a
cu' este ,$&eleas -i %efi$it %e legisla&ia co'u$itara -i $a&io$al ,$ +igoare E$&eleg ca fur$i.area oricrei
i$for'a&ii care $u cores(u$%e realit&ii +a %uce la res(i$gerea cererii %e acor% (e$tru fi$a$&are, a cererii
%e (lata a a5utorului %e 'i$i'is sau la re+ocarea acor%ului (e$tru fi$a$&are -i restituirea a5utorului %e
'i$i'is (ri'it, co$for' (re+e%erilor legale i$ +igoare
=u'ele3
Au$c&ia3
6ata se'$rii3
0e'$tura autori.at -i -ta'(ila solicita$tului
18
18
Toate %ocu'e$tele %e(use (e$tru aceasta sche'a +or fi se'$ate %e (ersoa$a autori.at s re(re.i$te legal ,$tre(ri$%erea
Aormuaru nr& 1 a +rocedur:

C-F-F- D- +LATI A APUTOFULUI D- .INI.IS
"n 'a!a Hot:rCrii Guvernuui nr& /012/3%4 privind acordarea ajutoareor de minimis pentru
investiiie reai!ate de "ntreprinderie mici #i mijocii
Mincude Seciunie A< 6 #i CD

2%e completea! toate ru(ricile "n lim(a romn, prin te&noredactare3
%u(scrisa ......................., avnd datele de identificare men#ionate la sec#iunea ,
repre!entat le0al prin dl/dna ............................., avnd calitatea de ............., identificat23 cu
B.,./9.,. seria ..... nr. ....., eli(erat de .................... la data de ...................., cu domiciliul "n
localitatea .............., str. .............. nr. ...., (l. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/$ude#ul ................, cod
potal ......................., solicit plata a$utorului de minimis "n valoare de ............................
1;
, "n
(a!a cordului pentru finan#are nr. ................. din data de .................., emis "n condi#iile
prevederilor sc&emei de a$utor de minimis pentru investi#iile reali!ate de ,))5uri.
S-COIUN-A A
Datee de identi5icare a "ntreprinderii
6enumirea "ntreprinderii7 ................................................
6ata "nre0istrrii "ntreprinderii7 .......................................
Cr. de "nmatriculare la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului7 ..................
9odul de identificare fiscal7 ...........................................
dresa7 ..................................................................
4elefon7 ............................ Aa/7 ...............................
:5mail7 .............................
%olicit virarea a$utorului de minimis "n contul "ntreprinderii7
9od ,BC
20
.......-070............., desc&is la 4re!oreria ..........................
Cumele7 ..................................................................
Aunc#ia7 ..................................................................
%emntura autori!at i tampila solicitantului
21
7........................................................
6ata semnrii7 .........................
19
0e co'(letea. cu +aloarea solicitat (ri$ %eco$t
20
0e co'(letea. cu $r %e co$t 5070 LDisponibil din subvenii i trans!eruri %eschis la u$itatea Tre.oreriei 0tatului ,$ a
crei ra. ,-i are %o'iciliul fiscal ,$tre(ri$%erea be$eficiar %e a5utor %e 'i$i'is, acti+ la %ata %e(u$erii 1ererii %e (lat a
a5utorului %e 'i$i'is
21
Toate %ocu'e$tele %e(use (e$tru aceast sche' +or fi se'$ate %e (ersoa$a autori.at s re(re.i$te legal ,$tre(ri$%erea
S-COIUN-A 6
AOF.ULAF D- D-CONT


9&eltuieli eli0i(ile efectuate Aactur
+lat
Jaloare
c&eltuieli
eli0i(ile
"nre0istrate
"n
conta(ilitate
fr 4J
5lei5
Jaloare
a$utor de
minimis
solicitat
5lei5
6enumirea
activului
potrivit
planului de
investi#ii
6enumirea
activului
potrivit
"nre0istrrii
"n
conta(ilitate
Cr./
dat
Jaloare
5lei/euro5
4ipul
documentului/
Cr./dat
Jaloare
pltit
5lei/euro5
9u
4J
Ar
4J
4otal7
Cumele7 ..................................................................
Aunc#ia7 ..................................................................
%emntura autori!at i tampila solicitantului
22
7........................................................
6ata semnrii7 .........................
22
Toate %ocu'e$tele %e(use (e$tru aceast sche' +or fi se'$ate %e (ersoa$a autori.at s re(re.i$te legal ,$tre(ri$%erea
S-COIUN-A C
Decaraie pe propria r:spundere
%u(semnatul2a3 ............................................., identificat23 cu B.,./9.,. seria ...... nr. ...........,
eli(erat23 de ..................... la data de .................., cu domiciliul "n localitatea ..................,
str. ................... nr. ...., (l. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/$ude#ul ......................, "n calitate de
persoan autori!at s repre!inte le0al "ntreprinderea ................................, cunoscnd c falsul
"n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. 2;2 din 9odul +enal, declar pe propria
rspundere c7
! nu sunt ac#ionar ori asociat care de#ine ac#iuni sau pr#i sociale la "ntreprinderea de la
care am ac&i!i#ionat activele i nu sunt so#/so#ie, rud sau afin pn la 0radul al patrulea
inclusiv cu persoane din consiliul de administra#ie/or0anul de conducere al "ntreprinderii
de la care am ac&i!i#ionat activele sau al "ntreprinderii care a efectuat lucrrile de
construc#ie?
! %9 ............ nu se afl "n procedur de e/ecutare silit, insolven#, reor0ani!are $udiciar,
faliment, "nc&idere opera#ional, di!olvare, lic&idare sau administrare special,
"ntreprinderea nu are activit#ile suspendate sau alte situa#ii similare re0lementate de
le0e?
! proiectul de investi#ii pentru care %9 .................... a solicitat finan#area prin pre!enta
sc&em de a$utor de minimis nu face o(iectul altui a$utor de stat?
! "mpotriva %9 ......... nu au fost emise deci!ii de recuperare a unui a$utor de stat sau, "n
ca!ul "n care asemenea deci!ii au fost emise, acestea au fost e/ecutate?
! %9 ........ nu a (eneficiat i nu va (eneficia de a$utoare de stat pe alte sc&eme de a$utor
de stat de la al#i furni!ori pe aceleai c&eltuieli eli0i(ile ale investi#iei pentru care a primit
a$utor de minimis "n temeiul pre!entei sc&eme.
6e asemenea, declar pe propria rspundere c "n ultimii 3 2trei3 ani
23
7
S
TST %9 ........... nu a (eneficiat de a$utor de minimis?
S
TST %9 ............. a (eneficiat de urmtoarele a$utoare de minimis7
Cr.
crt.
6enumirea
proiectului de
investi#ii
nul primirii
a$utorului de
minimis
Aurni!orul
a$utorului de
minimis
ctul
normativ
9uantumul a$utorului
de minimis
5euro
24
5
6e asemenea, declar pe propria rspundere c7
! toate informa#iile furni!ate i consemnate "n pre!enta declara#ie sunt corecte i complete?
! "n#ele0 c orice omisiune sau incorectitudine "n pre!entarea informa#iilor "n scopul de a
o(#ine avanta$e pecuniare este pedepsit conform le0ii?
! "n#ele0 c furni!area oricrei informa#ii care nu corespunde realit#ii va duce la
respin0erea 9ererii de plat a a$utorului de minimis sau la revocarea cordului pentru
finan#are i restituirea a$utorului de minimis primit, conform prevederilor le0ale "n vi0oare.

ne/e! la pre!enta 9erere de plat a a$utorului de minimis, opisul i toate documentele
conform Aormularului nr. - la procedur.
Cumele7 ..........................................
Aunc#ia7 RRRRRRRRRR.
%emntura autori!at i tampila solicitantului
2-
7RRRRRRRRRRR
6ata semnrii7 .................
Aormuaru nr& 7 a +rocedur:
23
0e co$si%er ulti'ii 3 a$i3 a$ul fiscal ,$ curs -i 2 a$i a$teriori
24
4chi+ale$tul ,$ euro se (reia %i$ actul 5uri%ic sau se %eter'i$ la cursul %e schi'b +alutar +alabil la %ata acor%rii a5utorului
%e 'i$i'is co$for' actului 5uri%ic
25
Toate %ocu'e$tele %e(use (e$tru aceast sche' +or fi se'$ate %e (ersoa$a autori.at s re(re.i$te legal ,$tre(ri$%erea
LISTA DOCU.-NT-LOF PUSTIAICATI@-
/;
1. 9ontract de vn!are, de construc#ie etc., inclusiv acte adi#ionale, dup ca!, "n copie?
2. Aactur proform, factur avans, factur stornare, factur final, dup ca!, "n copie?
3. ,nstrumente de plat prin (anc7 ordin de plat, dispo!i#ie de plat e/tern, 9:9 etc.,
dup ca!, "n copie?
4. :/tras de cont
27
tampilat de (anc "n care s se eviden#ie!e contul "ntreprinderii
(eneficiare de a$utor de minimis i suma pltit pentru activele ac&i!i#ionate, "n copie?
-. 6eclara#ie vamal de import sau declara#ie recapitulativ pentru import comunitar, dup
ca!, "n copie?
1. %itua#ia lucrrilor emis de constructor i apro(at de (eneficiar, devi! 0eneral pe
o(iective i devi!ul o(iectului, "n copie?
7. utori!a#ie de construc#ie, "n copie?
.. *rdin de "ncepere a lucrrii de construc#ie, "n copie?
;. :/tras de carte funciar cu preci!area Eli(er de orice sarcini i servitu#iF, pentru teren, "n
ca!ul reali!rii de construc#ii, respectiv pentru construc#ie i terenul aferent, "n ca!ul
ac&i!i#ionrii, "n copie?
10. +roces5ver(al de recep#ie, "n copie?
11. Cot de intrare5recep#ie, "n copie?
12. Aia mi$locului fi/, "n copie?
13. Aie de cont "n care au fost "nre0istrate activele i pl#ile aferente acestora, "n copie?
14. %itua#iile financiare aferente ultimului e/erci#iu financiar "nc&eiat 2Aormularele 10, 20,
30, 403, "n copie?
1-. 8e0istrul 0eneral de eviden# a salaria#ilor "ntocmit i transmis la inspectoratul teritorial
de munc, conform H.G. nr. -00/2011 privind re0istrul 0eneral de eviden# a salaria#ilor,
"n copie?
11. a(ro0at?
17. 6eclara#ie pe propria rspundere din care s re!ulte c "ntre an0a$ator i noii an0a$a#i
nu e/ist raporturi de munc "n ultimele 12 luni dinaintea an0a$rii?
1.. 9ertificat de atestare fiscal privind "ndeplinirea o(li0a#iilor de plat ctre (u0etul
0eneral consolidat, eli(erat "n condi#iile le0ii, inclusiv pentru punctele de lucru, fr
datorii, "n ori0inal sau "n copie le0ali!at?
1;. 9ertificat de atestare fiscal privind "ndeplinirea o(li0a#iilor de plat ctre (u0etul local,
eli(erat "n condi#iile le0ii, inclusiv pentru punctele de lucru, fr datorii, "n ori0inal sau "n
copie le0ali!at?
26
Toate %ocu'e$tele su$t obligatorii (e$tru to&i be$eficiarii %e a5utor %e 'i$i'is
27
/e$tru (l&ile o$li$e $u su$t acce(tate e9trase %e co$t ge$ i$ter$et!ba$Mi$g
20. 9erere de desc&idere de cont la 4re!oreria %tatului "n a crei ra! "i are domiciliul
fiscal "ntreprinderea, pentru cod ,BC -0.70. 5 6isponi(il din su(ven#ii i transferuri, "n
copie?
21. 9ertificat constatator emis cu oca!ia depunerii 9ererii de plat a a$utorului de minimis,
"n ori0inal sau "n copie le0ali!at?
22. 6osar de ac&i!i#ie care s cuprind minimum 3 cereri de ofert, ofertele primite, proces5
ver(al semnat de mem(rii comisiei de evaluare prin care s fie $ustificat ale0erea ofertei
conform criteriului de atri(uire ales, "n ca!ul reali!rii de construc#ii sau ac&i!i#iei de
ec&ipamente, "n copie?
23. 6ovada ac&i!i#ionrii de la un ter# "n condi#ii de pia#, fr ca ac&i!itorul s fie "n
msur s "i e/ercite controlul asupra vn!torului sau viceversa, "n ca!ul ac&i!i#ionrii
construc#iilor?
24. +o! a fiecrui activ pentru care se solicit plata a$utorului de minimis?
2-. lte documente relevante.
Aormuaru nr& ; a +rocedur:
AOF.ULAF D- FA+OFTAF- A -A-CT-LOF AINANOIFII
/>

"n 'a!a Hot:rCrii Guvernuui nr& /012/3%4 privind acordarea ajutoareor de minimis
pentru investiiie reai!ate de "ntreprinderie mici #i mijocii
2%e completea! toate ru(ricile "n lim(a romn, prin te&noredactare3
+erioada pentru raportare7 anul ..................

Datee de identi5icare a "ntreprinderii
6enumirea "ntreprinderii7 ................................................
dres7 ...................................................................
4elefon7 .............................. Aa/7 .............................
:5mail7 .....................................

6ata "nre0istrrii "ntreprinderii7 .......................................
Cr. de "nmatriculare la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului7 ........................
9odul de identificare fiscal7 .............................................

m o(#inut cordul pentru finan#are nr. ........../!!.ll.aa., "n valoare de ............................
2;
lei.
Jaloarea investi#iei reali!ate
30
cu finan#are neram(ursa(il7 ............... lei, din care a$utor de
minimis primit
31
.............................. lei
Datee de raportare
5 9ifra de afaceri net7 ............................................ lei?
5 +rofitul/+ierderea (rut237 ...................................... lei
5 ,mpo!itul pe profit7 RRRRRRRRRRRRR lei
5 Cumrul mediu de salaria#i7 RRRRRRRRRR
%u(semnatul/%u(semnata ..........................., identificat/identificat cu actul de identitate seria
.... nr. .........., eli(erat de .................. la data de ..............., cu domiciliul "n
localitatea ......................, str. .................. nr. ...., (l. ...., sc. ...., ap. ....,
sectorul/$ude#ul .........................., "n calitate de repre!entant le0al al
"ntreprinderii ......................., declar pe propria rspundere c toate informa#iile furni!ate i
consemnate "n pre!entul formular sunt corecte i complete.
Aunc#ia7 .............
%emntura autori!at i tampila (eneficiarului
32
7 RRRRRRRR
6ata semnrii7 ...............
28
Tra$s'iterea for'ularului este obligatorie (e$tru to&i be$eficiarii %e a5utor %e 'i$i'is ,$ ca%rul (re.e$tei sche'e, (e$tru o
(erioa% %e 3 a$i, ,$ce()$% cu a$ul ur'tor fi$ali.rii i$+esti&iei
29
Valoarea fi$a$&rii a(robate
30
Valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (e$tru care s!a e'is Acor%ul (e$tru fi$a$&are
31
Valoarea fi$a$&rii (ltit %e la bugetul %e stat
32
Toate %ocu'e$tele %e(use (e$tru aceast sche' +or fi se'$ate %e (ersoa$a autori.at s re(re.i$te legal ,$tre(ri$%erea
Aormuaru nr& 0 a +rocedur:
C-F-F-
de renuntare tota: sau paria: a ajutoruui de minimis pentru care e=ist:
Acord pentru 5inanare emis "n 'a!a Hot:rCrii Guvernuui nr& /012/3%4 privind
acordarea ajutoareor de minimis pentru investiiie reai!ate de
"ntreprinderie mici #i mijocii
2%e completea! "n ca!ul modificrii uneia dintre condi#iile "n care s5a o(#inut
acordul pentru finan#are3
%u(scrisa ........................, avnd datele de identificare men#ionate la %ec#iunea
din pre!enta 9erere, repre!entat le0al prin dl/dna ............................... avnd
calitatea de ..................., solicit renuntarea total/par#ial a a$utorului de minimis
pentru care e/ist cordul pentru finan#are nr. ...... din data de ..................., pentru
cate0oriile de c&eltuieli prev!ute "n %ec#iunea B din pre!enta 9erere, "n sum de
RRRRR lei.
S-COIUN-A A B +re!entarea soicitantuui
6enumirea "ntreprinderii7 ......................................
dresa7 ...................................................................
4elefon7 ............................. Aa/7 ..............................
:5mail7 ..................................................................
6ata "nre0istrrii "ntreprinderii7 .......................................
Cr. de "nmatriculare la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului7 ..................
9od de identificare fiscal7 .............................................
S-COIUN-A 6 B Chetuiei pentru care se soicit: anuarea ajutoruui de
minimis
4ipul de c&eltuial pentru care se solicit
anularea total/par#ial a finan#rii
6enumire activ Jaloarea a$utorului de minimis
solicitat spre anulare
5lei5
n , n ,,
a3 9&eltuieli cu reali!area de construc#ii noi
(3 9&eltuieli cu ac&i!i#ia de construc#ii
c3 9&eltuieli cu ec&ipamente te&nolo0ice
H maini, utila$e i instala#ii de lucru
d3 9&eltuieli cu aparate i instala#ii de
msurare, control i re0lare
e3 9&eltuieli cu mi$loace de transport
ne"nmatricula(ile, pentru sus#inerea
activit#ii "ntreprinderii
f3 9&eltuieli cu ec&ipamente ,4
4*4> +: C,7
4*4> G:C:8>7

S-COIUN-A C
Decaraie pe propria r:spundere
%u(semnatul2a3 ..........................., identificat23 cu actul de identitate/paaportul
seria ..... nr. ................, eli(erat de ......................... la data de ..........................., cu
domiciliul "n localitatea ..........................., str. .................... nr. ...., (l. ...., sc. ....,
ap. ...., sectorul/$ude#ul ..............., "n calitate de persoan autori!at s repre!inte
le0al "ntreprinderea ........................, declar pe propria rspundere c solicit anularea
60
total sau par#ial a a$utorului de minimis pentru care am primit cordul pentru
finan#are nr. .... din data de ............, emis de *4,))9.

Cumele7 ..........................................
Aunc#ia ..........................................
%emntura autori!at i tampila (eneficiarului
33
7.....................................
6ata semnrii7 ...................................

C*4U ,)+*84C4UN
%olicitantul nu este o(li0at s suporte nicio ta/ din partea niciunei persoane sau
institu#ii care "l a$ut "n completarea acestei cereri.
33
Toate %ocu'e$tele %e(use (e$tru aceast sche' +or fi se'$ate %e (ersoa$a autori.at s re(re.i$te legal
,$tre(ri$%erea
61
Ane=a nr& 4
AN-HA I
LA TFATATUL D- INSTITUIF- A CO.UNITIOII -UFO+-N-
LISTA
+rev:!ut: "n articou 4/ din Tratat
Q % Q Q / Q
Num:r
nomencatur:
6ru=ees
Destinaia produseor
9+,4*> 1 nimale vii
9+,4*> 2 9arne i or0ane comesti(ile
9+,4*> 3 +ete, crustacee i molute
9+,4*> 4 >apte i produse lactate? ou de pasre? miere natural
9+,4*> -
0-.04 ,ntestinele, ve!ica i stomacul animalelor, "n "ntre0ime sau (uc#i, cu e/cep#ia
celor de pete
0-.1- +roduse de ori0ine animal, care nu sunt denumite sau "ncadrate "n alt parte?
animale moarte corespun!toare capitolelor 1 sau 3, improprii pentru consumul
uman
9+,4*> 1 +lante i produse de floricultur
9+,4*> 7 >e0ume, plante, rdcini i tu(erculi alimentari
9+,4*> . Aructe comesti(ile? co$i de citrice i pepene 0al(en
9+,4*> ; 9afea, ceai i mirodenii, "n afar de matI 2ile/3 2no 0;.033
9+,4*> 10 9ereale
9+,4*> 11 +roduse de morrit? mal# i amidon? 0luten? inulin
9+,4*> 12 %emin#e i fructe olea0inoase? sm(uri i semin#e i fructe diverse? plante
industriale i medicinale? paie i fura$e
9+,4*> 13
e/. 13.03 +ectine
9+,4*> 1-
1-.01 =ntur i alte 0rsimi de porc topite? 0rsime de pasre topit
1-.02 %eu 2de (ovine, ovine i caprine3 (rut sau topit, inclusiv cel denumit Vprimul
e/trasW
1-.03 %tearin? oleo5stearin? ulei din osn! i oleo5mar0arin neemulsionat, fr a fi
emulsionate, amestecate sau preparate
1-.04 Grsimi i ulei de pete i mamifere marine, rafinate sau nerafinate
1-.07 =leiuri ve0etale sta(ile, fluide sau solide, (rute, rafinate sau purificate
1-.12 Grsimi i uleiuri animale sau ve0etale, &idro0enate, rafinate sau nerafinate, dar
nepreparate mai departe
1-.13 )ar0arin, "nlocuitor de osn! i alte 0rsimi alimentare preparate
1-.17 8e!iduuri provenind din prelucrarea 0rsimilor sau din cear animal sau
ve0etal
9+,4*>11 +reparate din carne de animale, pete, crustacee i molute
9+,4*>17
17.01 Xa&r de sfecl i trestie, "n stare solid
17.02 lte tipuri de !a&r? siropuri de !a&r? miere artificial 2amestecat sau nu cu
miere natural3? !a&r carameli!at
17.03 )elas, decolorat sau nu
17.0- Xa&r aromati!at sau colorat, siropuri i melas, neinclu!nd sucuri de fructe
care con#in "n orice propor#ie adaos de !a&r
62
9+,4*> 1.
1..01 9acao (oa(e, "ntre0i sau mcinate, (rut sau pr$it
1..02 9o$i, pieli#e i deeuri de cacao
9+,4*> 20 +reparate din le0ume, !ar!avaturi, fructe i din alte pr#i ale plantelor
9+,4*> 22
22.04 )ust de stru0uri, fermentat sau cu fermenta#ia oprit "n alt mod dect prin
adaos de alcool
22.0- Jinuri din stru0uri proaspe#i? must din stru0uri cu fermenta#ia oprit prin adaos
de alcool
22.07 lte (uturi fermentate 2de e/emplu, cidru, rac&iu de pere, &idromel3
:/.22.0.
:/ 22.0;
lcool etilic sau alcool neutru denaturat sau nu, de orice trie, o(#inut din
produse a0ricole fi0urnd "n ane/a , din 4ratat, cu e/cep#ia lic&iorurilor sau
altor (uturi spirtoase i a altor preparate alcoolice compuse 2numite Ve/tracte
concentrateW3 folosite la fa(ricarea (uturilor
22.10 *#et comesti(il i "nlocuitori comesti(ili ai acestora
9+,4*> 23 8e!iduuri i deeuri din industria alimentar, preparate pentru &rana animalelor
9+,4*> 24
24.01 4utun (rut sau neprelucrat? deeuri de tutun
9+,4*> 4-
4-.01 +lut natural (rut i deeuri de plut? plut concasat, 0ranulat sau praf
9+,4*> -4
-4.01 ,n (rut, drcit, scrmnat, pieptnat sau tratat "n alt mod, dar netors? cl#i i
deeuri 2inclusiv scame3
9+,4*> -7
-7.01 9nep 29anna(is sativa3 (rut, drcit, scrmnat, pieptnat sau tratat
"n alt mod, dar netoars? cl#i i deeuri 2inclusiv scame3
63