Sunteți pe pagina 1din 157

11/2000

ROMNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN!II "I M#RCI
BULETIN OFICIAL
DE
PROPRIETATE INDUSTRIAL#
Sec$iunea INVEN!II
Nr. %% / 2000
Publicat la 30 noiembrie 2000
BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL!
Nr. 11
30 noiembrie 2000
Direc!ia-Redac!ia-Administra!ia
OFICIUL DE STAT PENTRU
INVEN"II #I M!RCI
Str. Ion Ghica nr.5, sect.3
telefon: + 401.315.19.66
fax:+ 401.312.38.19
e-mail: office@ osim.ro
http://www.osim.ro
BUCURE!TI-ROMNIA
ISSN-1220-6105
CUPRINS GENERAL
Prezentare BOPI ..................................................................................... 5
Coduri normalizate OMPI utilizate n BOPI ........................................ 6
Rezumatele cererilor de brevet de inven"ie,
publicate conform Legii nr. 64/91 ......................................................... 9
Listele cererilor de brevet de inven"ie publicate, conform
Legii nr. 64/91, aranjate n ordinea num#rului cererii ........................... 39
Listele cererilor de brevet de inven"ie publicate, conform
Legii nr. 64/91, aranjate n ordinea clasific#rii interna"ionale .............. 44
Raport de documentare ............................................................................ 48
Rezumatele brevetelor de inven"ie acordate,
conform Legii nr. 64/91 .......................................................................... 51
Listele brevetelor de inven"ie acordate, conform
Legii nr. 64/91, aranjate n ordinea num#rului de brevet ..................... 89
Listele brevetelor de inven"ie acordate, conform
Legii nr. 64/91, aranjate n ordinea num#rului de dosar ...................... 94
Hot#rri ale Comisiei de reexaminare
pronun"ate n solu"ionarea contesta"iilor ............................................... 101
Hot#rri ale Comisiei de reexaminare
pronun"ate n solu"ionarea cererilor de revocare .................................. 105
Brevetele de inven"ie publicate $i eliberate,
conform Legii nr.64/91 ........................................................................... 109
Protec"ie tranzitorie acordat# titularului de brevet de inven"ie,
conform Legii nr.93/98 ............................................................................ 117
Listele brevetelor de inven"ie cu protec"ie tranzitorie,
aranjate n ordinea num#rului de brevet/cerere $i a
clasific#rii interna"ionale, $i certificate de protec"ie
tranzitorie pentru brevete de inven"ie, eliberate
conform Legii nr.93/98 ........................................................................... 121
Certificate de protec"ie tranzitorie pentru
brevete de inven"ie eliberate conform Legii 93/1998 ........................... 125
Materiale de informare $i documentare
din domeniul propriet#"ii industriale:
Ordinul nr.157/24.07.1997 privind lista
agen"iilor specializate n proprietate industrial#
$i a consilierilor n proprietate industrial# ............................................ 129
Erate. Modific#ri intervenite n statutul juridic al
cererilor de brevet de inven"ie sau al brevetelor acordate ..................... 147
SOMMAIRE CONTENTS
Prsentation du BOPI ..................................................... 5 Introducing BOPI ........................................................... 5
Codes normaliss de l'OMPI utiliss dans BOPI .......... 6 WIPO normalised codes used in BOPI ........................ 6
Abrgs des demandes de brevet d'invention Patent applications abstracts
dlivrs conformment a la Loi no.64/91 ...................... 9 according to Law no.64/91 ........................................... 9
Demandes de brevets d'invention publies List of patent applications
selon la Loi no.64/91, published according to Law no.64/91,
ordonns selon le numro de la demande ...................... 39 sorted by application number ........................................ 39
Demandes de brevets d'invention publies List of patent applications
selon la Loi no.64/91, published according to Law no.64/91,
ordonns selon la classification internationale .............. 44 sorted by international classification ............................. 44
Rapports de documentation tablis Search reports for patent a
pour des demandes de brevet dj! publies ................... 48 pplication published ...................................................... 48
Abrgs des brevets d'invention Granted patents abstracts
dlivrs selon la Loi no.64/91 ......................................... 51 according to Law no.64/91 ............................................ 51
Abrgs des brevets d'invention List of patents granted
dlivrs selon la Loi no.64/91, according to Law no.64/91,
ordonns selon le numro de brevet .............................. 89 sorted by patent number ................................................. 89
Abrgs des brevets d'invention List of patents granted
dlivrs selon la Loi no.64/91, according to Law no.64/91,
ordonns selon le numro de dpt ............................... 94 sorted by application number ......................................... 94
Dcisions de la commission de rexamination Decisions delivered by the reexamination
prononcs pour solutionner les contestations ................ 101 board for solving the legal contests ............................... 101
Dcisions de la commission de rexamination Decisions delivered by the reexamination
prononcs pour solutionner les demandes board for solving
de rvocation ................................................................... 105 the revoking applications ............................................... 105
Brevets dinvention publis et dlivrs Patents granted published
selon la Loi no.64/91 ...................................................... 109 according to Law no.64/91 ............................................. 109
Protection transitoire accorde au titulaire Transitional protection granted
du brevet dinvention selon la Loi no. 93/98 ............... 117 under Law no. 93/98,........................................................ 117
Listes des brevets dinvention bnficiant de List of the patents for the grant of transitional
protection transitoire, ordonns selon le protection under Law no. 93/98, arranged
numro du brevet/demande et de la classification according to the number of the
internationale, et certificats de protection patent/application and sorted by international
transitoire pour les brevets dinvention dj! classification, and transitional certificats
dlivrs, selon la Loi no. 93/98........................................ 121 granted for patents granted published ............................ 121
Certificats de protection tranzitoire Transitional certificats
pour les brevets dinvention dj! granted for patents
dlivrs, selon la Loi no. 93/98........................................ 125 granted published ............................................................ 125
Documents concernant l'information Information and
et la documentation dans le domaine searching materials
de la proprit industrielle: in industrial property field:
Arr"t no.157/24.07.1997 concernant 157/24.07.1997 decision
les agences spcialises en proprit concerning the list of industrial
industrielle et les conseillers property, specialised agencies and
en proprit industrielle ............................................... 129 of industrial property attorneys ................................... 129
Erates. Modifications dans le statut Erratum. Modifications in
juridique des demandes de brevet the legal status of
d'invention ou des brevets dlivrs ................................ 147 applications and/or patents ............................................. 147
7
In Buletinul Oficial de Proprietate Industrial#, rezumatele brevetelor acordate se public# n ordinea claselor.
Prima liter# din clas# este simbolul unei sec"iuni a clasific#rii interna"ionale a cererilor de brevet. Semnifica"ia
acestor simboluri este cea conferit# de clasificarea interna"ional#, astfel:
A - Necesit$%i curente ale vie%ii
B - Tehnici industriale diverse. Transport
C - Chimie &i metalurgie
D - Textile &i hrtie
E - Construc%ii fixe
F - Mecanic$. Iluminat. Inc$lzire. Armament. Exploziv
G - Fizic$
H - Electricitate
________________________________
CONDI%II DE VNZARE A
BULETINULUI OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL&
Buletinul Oficial de Proprietate Industrial# se poate ob"ine de la Oficiul de Stat pentru Inven%ii &i M$rci,
str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, Bucure$ti.
- Rela"ii despre condi"iile anuale de abonare le pute"i ob"ine de la O.S.I.M., telefon 315.19.66, 315.19.64,
314.59.66, 314.59.54 interitor 238 sau 275.
- Exemplar individual la pre"ul de 90.000 lei/num#r, n limita stocurilor disponibile.
- Incepnd cu data de 12 iulie 1999, conturile OSIM de la BANCOREX SUCURSALA VICTORIA au fost
transferate la BANCA COMERCIAL& ROMN& SUCURSALA UNIVERSIT&%II. Conturile deschise
sunt:
- cont dolari USA - 2511.1 - 774.2/USD
- cont m#rci - 2511.1 - 774.3/DEM
- cont franci elve"ieni - 25.11.1 - 774.5/CHF
8
Extras din codurile normalizate ale Organiza%iei Mondiale de Proprietate Intelectual$ - OMPI -
(norma ST3) referitoare la organiza"iile interna"ionale $i "#rile care elibereaz# sau nregistreaz# titluri de
proprietate industrial# $i care se reg#sesc frecvent n Buletinul Oficial de Proprietate Industrial# (lista este
actualizat# de OMPI n 1990).
WO - Organiza"ia Mondial# de Proprietate Intelectual# (OMPI) OA - Organiza"ia African# de Proprietate Intelectual#
EP - Oficiul European de Brevete (OEB) AP - Organiza"ia Regional# African# de Proprietate Industrial#

AE - Emiratele Arabe Unite ET - Etiopia LI - Lichtenstein SC - Seychelle
AF - Afganistan
AG - Antigua si Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albania
AN - Antilele Olandeze
AO - Angola
AR - Argentina
AT - Austria
AU - Australia
AZ - Azerbaidjan
BA - Bosnia-Herzegovina
BD - Bangladesh
BE - Belgia
BF - Burkina Faso
BG - Bulgaria
BH - Bahrein
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Bermude
BN - Brunei Darussalam
BO - Bolivia
BR - Brazilia
BS - Bahamas
BW - Botswana
BY - Belarus
BZ - Belize
CA - Canada
CF - Republica Centrafrican#
CG - Congo
CH - Elve"ia
CI - Coasta de Filde$
CL - Chile
CM - Camerun
CN - China
CO - Columbia
CR - Costa Rica
CU - Cuba
CV - Insulele Capului Verde
CY - Cipru
CZ - Republica Ceh#
DE - Germania
DJ - Djibouti
DK - Danemarca
DM - Dominique
DO - Republica Dominican#
DZ - Algeria
EC - Ecuador
EE - Estonia
EG - Egipt
ES - Spania
FI - Finlanda
FJ - Fidji
FK - Insulele Falkland
(Malvine)
FR - Fran"a
GA - Gabon
GB - Anglia
GD - Grenada
GE - Georgia
GH - Ghana
GI - Gibraltar
GM - Gambia
GN - Guineea
GQ - Guineea Ecuatorial#
GR - Grecia
GT - Guatemala
GW - Guineea-Bissau
GY - Guiana
HK - Hong-Kong
HN - Honduras
HR - Croa"ia
HT - Haiti
HU - Ungaria
ID - Indonezia
IE - Irlanda
IL - Israel
IN - India
IQ - Irak
IR - Iran (Republica Islamic#)
IS - Islanda
IT - Italia
JM - Jamaica
JO - Iordania
JP - Japonia
KE - Kenia
KF - Kirghistan
KH - Cambodgia
KI - Kiribati
KM - Comore (Insule)
KN - Saint Kitts $i Nevis
KP - Republica Populara
Democrat# Coreea
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit RO - Romnia
KY - Insulele Caimane RU - Federa"ia Rus#
KZ - Kazahstan RW - Ruanda
LA - Laos SA - Arabia Saudit#
LB - Liban SB - Insulele Salomon
LC - Santa Lucia
LK - Sri Lanka SD - Sudan
LR - Liberia SE - Suedia
LS - Lesotho SG - Singapore
LT - Lituania SH - Sfnta Elena
LU - Luxemburg SE - Slovenia
LV - Letonia SK - Republica Slovac#
LY - Libia SL - Sierra Leone
MK - Macedonia
MA - Maroc
MC - Monaco
MD - Republica Moldova
MG - Madagascar
ML - Mali
MN - Mongolia
MO - Macao
MR - Mauritania
MS - Montserrat
MT - Malta
MU - Maurice
MV - Maldive
MW - Malawi
MX - Mexic
MY - Malaesia
MZ - Mozambic
NA - Namibia
NE - Niger
NG - Nigeria
NI - Nicaragua
NL - Olanda
NO - Norvegia
NP - Nepal
NR - Nauru
NZ - Noua Zeeland#
OM - Oman
PA - Panama
PE - Peru
PG - Papua - Noua Guinee
PH - Filipine
PK - Pakistan
PL - Polonia
PT - Portugalia
PY - Paraguay
QA - Qatar
SM - Saint-Marin
SN - Senegal
SO - Somalia
SR - Suriname
ST - Sao Tome $i Principe
SV - Salvador
SY - Siria
SU - Uniunea Sovietic#
TC - Insulele Turques $i
Ca#ques
TD - Ciad
TG - Togo
TH - Thailanda
TN - Tunisia
TO - Tonga
TR - Turcia
TT - Trinidad-Tobago
TV - Tuvalu
TW - Taiwan (Provincie
Chinez#)
TZ - Republica Unit# a
Tanzaniei
UA - Ucraina
UG - Uganda
US - Statele Unite ale Americii
UY - Uruguay
VA - Saint-Si$ge
VC - Saint Vincent et
Grenadines
VE - Venezuela
VG - Insulele Virgine Britanice
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WS - Samoa
YE - Yemen
YU - Iugoslavia
ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZR - Zair
ZW - Zimbabwe
Codurile normalizate OMPI pentru identificarea diferitelor tipuri de document de brevet de inven%ie,
conform normei ST16:
A1 - primul nivel de publicare B1 - al doilea nivel de publicare C1 - al treilea nivel de publicare
REZUMATELE
CERERILOR DE BREVET DE INVEN"IE

Legea nr. 64/1991

Semnifica%ia codurilor INID folosite n prezenta sec%iune (norma ST 9 a Organiza%iei Mondiale de
Proprietate Intelectual$ OMPI) n ordinea apari%iei lor:
(21) num#rul de publicare;
(41) data public#rii cererii de brevet;
(22) data depozitului na"ional reglementar;
(61) perfec"ionare la brevet nr.;
(62) divizat# din cererea nr.; data;
(30) prioritate;
(86) num#rul $i data cererii interna"ionale (regionale sau PCT);
(87) num#rul $i data public#rii cererii interna"ionale (regionale sau PCT);
(71) solicitantul;
(72) numele $i prenumele inventatorilor declara"i;
(51) clasa, conform clasific#rii interna"ionale;
(54) titlul inven"iei;
(57) rezumatul inven"iei.
Publicarea n BOPI a cererilor de brevet de inven"ie asigur# solicitantului o protec"ie provizorie, n condi"iile
prev#zute de art.35 din Legea 64/1991.
Descrierile cererilor de brevet de inven"ie, ale c#ror rezumate sunt publicate n acest num#r, se afl# la sala de
lectur# a OSIM - accesibile publicului - $i pot fi consultate direct sau se pot comanda xerocopii, contra-cost.
Aceste descrieri fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea nout#"ii, ncepnd cu data public#rii lor n
Buletin.
RO-BOPI 11/2000
9
Fig. 1
Fig. 1
(21) 97-02253 A (51) A 23 K 1/00; (22) 04.06.96 (30) 07.06.95
US 08/483.297; 07.02.96 US 08/597.815; 24.05.96
US 08/647.719; (41) 30.11.2000// 11/2000 (86) US 96/09075
04.06.96 (87)WO 96/39862 19.12.96 (71) Novus International,
Inc., St. Louis, US; (72) Ivey Francis J., St. Louis, US; Dibner
Julia J., St. Louis, US; Knight Christopher D., St. Louis, US;
(74) S.C. Rominvent S.A., (Agen!ie pentru Brevete, Desene,
M"rci #i Transfer Tehnologie), Bucure#ti (54) FORMULARE
NUTRITIV!, DE NALT! UMIDITATE, PENTRU P!S!RI "I
ALTE ANIMALE
(57) Inven"ia se refer# la un material nutritiv, cu umiditate
nalt#, pentru p#s#ri $i alte animale, $i la un procedeu de
mbun#t#"ire a st#rii de s#n#tate $i a duratei de via"# a
p#s#rilor $i a altor animale. Materialul conform inven"iei
con"ine, raportat la greutatea materialului cu umiditate
nalt#, cel pu"in 50% n greutate ap#, cel pu"in 8% n
greutate carbohidra"i digerabili $i cel pu"in 7%n greutate
o surs# de aminoacizi.
Revendic#ri: 79
Figuri: 2
(21) a 2000 00171 A (51) A 61 B 19/00; (22) 16.02.2000
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Tutunaru I. Daniel, Bucure#ti, RO;
(72) Tutunaru I. Daniel, Bucure#ti, RO; (54) PLAS! OBSTETRI-
CAL! PENTRU PROTEC#IA COPILULUI N TIMPUL
EXPULZIEI
(57) Inven"ia se refer# la o plas# obstetrical# pentru
protec"ia copilului n timpul expulziei. Plasa conform
inven"iei este alc#tuit# dintr-o suprafa"# fenestrat#,
dreptunghiular# (1), prev#zut# cu sisteme de ancorare (A,
B, C, A*, B*, C*) la centura operatorului $i la masa
ginecologic#, alc#tuind o pung# plas# de a$teptare, ce
prentmpin# c#derea accidental# a copilului de la nivelul
mesei ginecologice pe podea.
Revendic#ri: 1
Figuri: 2
A 61 C
(21) 99-00550 A (51) A 61 C 8/00; (22) 11.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Mihai Augustin, Bucure#ti, RO;
Dr"ghescu Cristian, Bucure#ti, RO; (72) Mihai Augustin,
Bucure#ti, RO; Dr"ghescu Cristian, Bucure#ti, RO;
(54) IMPLANT DENTAR
(57) Inven"ia se refer# la un implant dentar, subperiostal
sau endostalosubperiostal, folosit n protezarea edenta-
"iilor totale $i/sau par"iale, n situa"ii limit#, cum ar fi de
exemplu aceea n care resorb"ia osoas# a crestelor alveo-
lare este foarte accentuat#, iar starea pacientului nu per-
mite refacerea chirurgical# a osului pierdut. Implantul
conform inven"iei este alc#tuit din una dintre ni$te
componente (A $i B) endoosoase, o component# (A)
endoosoas# fiind format# dintr-un corp (1) neted la
exterior, care n sec"iune transversal# are o form# circu-
lar#, prev#zut cu ni$te bride (a $i b) inferioare, care fac
parte din schelet, iar superior, n corp (1), este practicat#
o gaur# (c) nfundat#, delimitat# lateral de c#tre un perete
(d) prev#zut cu un filet (e) superior, peretele (d) fiind
continuat cu un alt perete (f) care, n sec"iune, are o form#
tronconic# $i care se continu# cu un alt perete (g), care n
sec"iune are o form# circular#, cealalt# component# (B)
endoosoas# fiind constituit# dintr-un corp (2) neted la
exterior care, n sec"iune, are o form# circular#, prev#zut
superior cu ni$te fluide (h $i i) care fac parte din schelet,
n corp (2), superior, fiind practicat# o gaur# (j) nfun-
(21) 99-00550 A
dat#, delimitat# lateral de c#tre un perete (k) prev#zut cu
un filet (l), iar superior, peretele (k) este continuat cu un
alt perete (m), care are n sec"iune o form# tronconic# $i
care este n leg#tur# cu un alt perete (n), care n sec"iune
are o form# circular#.
Revendic#ri: 1
Figuri: 4
RO-BOPI 11/2000
10
A 61 K
(21) a 2000 00377 A (51) A 61 K 7/48; (22) 04.04.2000
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) $ig"u Valentina, Bucure#ti, RO;
$ig"u Lauren!iu Daniel, Bucure#ti, RO; (72) $ig"u Valentina,
Bucure#ti, RO; $ig"u Lauren!iu Daniel, Bucure#ti, RO;
(54) COMPOZI#IE PENTRU PROTEC#IA PIELII DE IMPURI-
T!#I HIDROFOBE
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie pentru protec"ia
pielii de impurit#"i hidrofobe, cum ar fi uleiuri minerale,
unsori consistente, lacuri, vopsele, diluan"i organici,
negru de fum, pulberi metalice, gudroane, combustibili
$.a. Compozi"ia conform inven"iei este constituit# din:
50...90% n greutate ap#; 5...20% n greutate laurile-
tersulfat de sodiu; 2...15% n greutate monopropilen-
glicol; 0,5...10% n greutate dietanolamida acidului
lauric; 0,1...5% cocamidopropilbetaina; 0,1...5% n greu-
tate nonilfenol etoxilat; 0,1...1% n greutate vitamina E;
0,05...1% n greutate extract de Aloe Vera; 0,05...2% n
greutate etilendiaminotetraacetat tetrasodic; 0,01...1% n
greutate acid citric; 0,05...1% n greutate vitamina A;
0,0...0,8% n greutate metildibromoglutaronitril;
0,01...1% n greutate parfum $i 0,01...0,5% n greutate
colorant.
Revendic#ri: 3
(21) 99-01153 A (51) A 61 L 17/00; A 61 L 25/00; A 61 L 27/00;
C 08 G 79/04; C 08 L 85/02; (22) 30.04.98 (30) 30.04.97
US 08/841.345; (41) 30.11.2000// 11/2000 (86) US 98/09185
30.04.98 (87)WO 98/48859 05.11.98 (71) Guilford
Pharmaceuticals Inc., Baltimore, US; Johns Hopkins University
School of Medicine, Baltimore, US; (72) Dang Wenbin,
Baltimore, US; Mao Hai-Quan, Towson, US; Shipanova-Kadiyala
Irina, Baltimore, US; Leong Kam W., Ellicott City, US; Zhao Gala!i, RO; (54) ACCELERATOR DE JET PENTRU DES#UN-
Zhong, Baltimore, US; Enghlish James P., Chelsea, US; (74)
Cabinet M. Oproiu-Consiliere n Proprietate Intelectual" S.R.L.
Bucure#ti (54) COMPOZI#II BIODEGRADABILE CON#INND
COMPU"I POLI(CICLOALIFATIC FOSFOESTERICI), PRO-
DUSE "I METODE PENTRU FOLOSIREA ACESTORA
(57) Inven"ia se refer# la compozi"ii biodegradabile utili-
zate, n special, drept materiale flexibile sau fluide pentru
sisteme de eliberare controlat#, localizat#, a medicamen-
telor. Compozi"ia conform inven"iei con"ine un polimer
cu unitatea monomeric# cu formula (I):
n care fiecare dintre R $i R este independent o grup#
1
alifatic# liniar# sau ramificat#, nesubstituit# sau sub-
stituit# cu unul sau mai mul"i substituen"i care nu inter-
fereaz#; L este o grup# cicloalifatic# bivalent#; R" este
ales din grupul format din H, alchil, alcoxi, aril, ariloxi,
heterociclil sau heterociclocxi $i n este un num#r de la 5
la 1000 $i numita compozi"ie este biocompatibil# att
nainte, ct $i n timpul biodegrad#rii.
Revendic#ri: 59
Figuri: 23
(21) 95-00423 A (51) B 01 D 39/08; (22) 24.02.95
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Dene# Ildiko, Ia#i, RO; Cioar"
Ioan, Ia#i, RO; Cioar" Lucia, Ia#i, RO; (72) Dene# Ildiko, Ia#i,
RO; Cioar" Ioan, Ia#i, RO; Cioar" Lucia, Ia#i, RO;
(54) #ES!TURI FILTRANTE, CU MARGINI TUBULARE
(57) Inven"ia se refer# la o "es#tur# filtrant#, cu margini
tubulare, folosit# pentru separarea particulelor solide
dintr-un fluid, cum ar fi fluidul de foraj. %es#tura con-
form inven"iei are o fine"e de 20...100 mesh, este din fire
monofilamentare poliamidice $i prezint# pe lng# zonele
tubulare de margine $i zone intermediare corespunz#toare
barelor de la rama de sus"inere.
Revendic#ri: 2
(21) 98-01391 A (51) B 08 B 3/02; (22) 14.09.98
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Societatea Comercial" Institutul
de Cercet"ri #i Proiect"ri de Fabrica!ie pentru Produse Plate #i
Acoperiri Metalice, Gala!i, RO; (72) Vrlan Radu, Gala!i, RO;
Dulea Eugen, Gala!i, RO; Munteanu Viorel, Gala!i, RO; Oane
Petre, Gala!i, RO; Sandru Mihail, Gala!i, RO; Vlcu Gheorghe,
DERIZAREA BRAMELOR DE O#EL
(57) Inven"ia se refer# la un accelerator de jet pentru
des"underizarea bramelor de o"el, destinat ndep#rt#rii
stratului de "under de pe suprafa"a semifabricatelor de tip
bram# sau sleb, supuse nc#lzirii n cuptoare cu propulsie,
n vederea lamin#rii la cald n table groase. Acceleratorul
conform inven"iei este prev#zut cu un corp (4) cavita-
"ional, de pulverizare, care transform# jetul de ap# ntr-un
flux turbionar, de bule cavita"ionale, n corpul (4) cavita-
"ional, fiind fixat un ax (3) canelat, iar peste corpul (4)
cavita"ional, este montat un filtru (2) cu fante liniare, apa
sub presiune ajungnd ntr-o camer# (a) cavita"ional#
unde, datorit# schimb#rii de volum, presiunea din lichid
scade sub valoarea presiunii vaporilor satura"i $i se ini-
"iaz# fenomenul de formare a bulelor cavita"ionale.
Revendic#ri: 1
Figuri: 2
RO-BOPI 11/2000
11
Fig. 1
Fig. 2
(21) 98-01391 A
(21) 98-01372 A (51) B 23 D 15/12; (22) 09.09.98
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Societatea Comercial" (22) 17.01.2000 (41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Mihalcea Mihai,
Andromeda Service S.R.L., Arad, RO; (72) Onofrei D"nil", Arad, Buz"u, RO; Mihalcea Mircea, Comuna Prscov, RO; Colgiu
RO; Ciupe Ionel, Arad, RO; (54) FOARFEC! GHILOTIN!, Cristinel, Buz"u, RO; Niculescu Florin, Buz"u, RO; (72) Mihalcea
COMBINAT!
(57) Inven"ia se refer# la o foarfec# ghilotin#, combinat#,
ac"ionat# mecanic, mecanic-manual sau numai manual,
pentru debitarea tablelor $i a benzilor metalice de grosimi
diferite. Foarfeca ghilotin#, conform inven"iei, este
constituit# dintr-un corp (A) fix $i un corp (B) mobil,
corp (B) mobil pe care este montat un cu"it lamelar (19),
ac"ionat mecanic oscilant fa"# de un punct oscilant (10),
mi$carea oscilant# realizndu-se prin intermediul unui
motor electric (1) care, prin intermediul unui reductor (2)
$i al unei ro"i din"ate (3), cupleaz# o alt# roat# din"at# (4),
stabilindu-se raportul de ac"ionare a unui ax (5) principal,
ce pune n mi$care dou# ro"i volant (6), dispuse simetric
fa"# de axa geometric# de t#iere $i care, prin intermediul
unor bol"uri filetate (7), ac"ioneaz# asupra celor dou#
biele (8) fixate cu ni$te piuli"e (17), pe bol"urile (7) file-
tate, iar prin intermediul unui alt ax (9) $i al unor piuli"e
(18), formeaz# sistemul de punere n mi$care a corpului
(B), realizndu-se o mi$care oscilant# printr-o ac"ionare
mecanic#, cu respectarea planelor geometrice de t#iere,
iar atunci cnd grosimea maxim# de t#iere este dep#$it#,
se adaug# ac"ionarea manual#, realizat# printr-un angre-
naj de dou# ro"i din"ate (11), care pot fi $i sectoare
B 27 K
(21) 98-01372 A
din"ate, fixate pe axul (5) principal, $i care ndeplinesc
condi"ia impus# de calea de rulare $i echilibru pentru un
corp oscilant (12) care, prin intermediul a dou# ro"i
din"ate (13), simetric dispuse fa"# de axul geometric de
t#iere, realizeaz# cu ajutorul unei prghii (16) montat# n
corpul oscilant (12), o ac"ionare manual# suplimentar#, ce
se transmite prin ni$te bra"e (15) simetrice.
Revendic#ri: 4
Figuri: 3
(21) a 2000 00047 A (51) B 27 K 5/04; F 26 B 23/08;
Mihai, Buz"u, RO; Mihalcea Mircea, Comuna Prscov, RO;
Colgiu Cristinel, Buz"u, RO; Niculescu Florin, Buz"u, RO;
(54) USC!TOR PENTRU LEMN
(57) Inven"ia se refer# la un usc#tor pentru lemn, cu
microunde, folosind tehnici de frig $i condi"ionare a
aerului, destinat usc#rii cherestelei $i utilizat n industria
prelucr#rii lemnului. Usc#torul conform inven"iei, este
prev#zut cu ni$te module de microunde (2), avnd ni$te
antene (3), pentru a radia energie sub form# de microunde
de-a lungul pere"ilor laterali ai unei incinte (1), un agregat
de frig (4) cu vaporizator (5), pentru condi"ionarea aeru-
lui din incint# (1), precum $i cu dispozitive electronice de
comand#, control $i reglare a temperaturii din incint# (1)
$i din materialul lemnos (13), vehicularea vaporilor, res-
pectiv a aerului rece n incint# (1) fiind asigurate de ni$te
ventilatoare (9 respectiv 8).
Revendic#ri: 3
Figuri: 1
RO-BOPI 11/2000
12
Fig. 1
B 27 K
(21) a 2000 00047 A
(21) 99-00542 A (51) B 43 L 23/08; (22) 10.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Timi#ag Mirel, Boto#ani, RO; (72)
Timi#ag Mirel, Boto#ani, RO; (54) DISPOZITIV ELECTRIC, DE
ASCU#IT CREIOANE
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv electric pentru
ascu"irea creioanelor. Dispozitivul conform inven"iei este
alc#tuit dintr-o pies# tronconic# (1), pe care sunt prinse
dou# cu"ite de t#iere (2), rigidizate pe o tij# (3) de sus"i-
nere $i transmisie, n form# de U, cu ajutorul unor $uru-
buri (4), corpul tronconic (1) culiseaz# de-a lungul unui
ax (O-O') $i a unor pere"i laterali ai unui dispozitiv (A)
prin intermediul unui arc (6).
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
(21) 99-00543 A (51) B 60 K 28/00; B 60 R 21/00; B 61 K 13/04;
(22) 10.05.99 (41) 30.11.2000// 11/2000 (71) T"r"boan!" Lucian
Marius, Pa#cani, RO; (72) T"r"boan!" Lucian Marius, Pa#cani,
RO; (54) DISPOZITIV DE PROTEJARE A C!L!TORILOR LA
NCHIDEREA U"ILOR VEHICULELOR
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv de protejare a
c#l#torilor la nchiderea u$ilor vehiculelor, destinat utili-
z#rii n domeniul transporturilor. Dispozitivul conform
inven"iei const# dintr-o u$# (1), n interiorul (a) c#reia,
este prev#zut un mijloc de sesizare a prezen"ei unui c#l#-
tor ntre u$i, n momentul nchiderii acestora (2, 3, 4, 5, 6,
7, 8), care conlucreaz# cu un element de comand# (9, 10)
a deschiderii u$ilor, iar un element de protec"ie (11)
ncastreaz# mijlocul de sesizare a prezen"ei c#l#torului.
C#l#torul aflat ntre u$i, n momentul nchiderii acestora,
va declan$a deschiderea lor, evitnd astfel accidentarea sa
sau deteriorarea u$ilor. Acest dispozitiv poate fi utilizat
pe majoritatea tipurilor de vehicule de transport.
Revendic#ri: 1
Figuri: 5
(21) 99-00543 A
RO-BOPI 11/2000
13
Fig. 1
Fig. 2
(21) 99-00037 A (51) B 61 C 3/00; (22) 18.01.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) S.C. Inda S.R.L., Craiova, RO;
(72) $apu Dumitru, Craiova, RO; R"dulescu Mihai, Craiova, RO;
Prejbeanu R"zvan, Craiova, RO; R"dulescu Costin, Craiova,
RO; Mondea Cornel, Craiova, RO; M"tu#a Tudor, Craiova, RO;
R"du!oiu Mihail, Craiova, RO; (54) SISTEM CU OSII
MOTOARE, INDEPENDENTE ELECTRIC, PENTRU AC#IO-
NAREA UNOR LOCOMOTIVE ELECTRICE
(57) Inven"ia se refer# la un sistem cu osii motoare, inde-
pendente electric, pentru ac"ionarea unor locomotive
electrice. Sistemul conform inven"iei este compus
dintr-un transformator principal (8), f#r# comutator- gra-
duator mecanic, alimentat de la o re"ea monofazat# (1),
transformator (8) care, printr-o nf#$urare (12), alimen-
teaz# un circuit de nc#lzire tren (28, 29, 30, 31, 22),
nf#$urare (12) care mai alimenteaz# cu tensiune mono-
fazat# un sistem de servicii auxiliare, format din conver-
toare statice, trifazate (38) sau monofazate (42), pentru
antrenarea unor compresoare $i ventilatoare, alimentarea
unor consumatori monofaza"i (43) ai unei instala"ii (46)
pentru nc#rcarea unei baterii de acumulatoare (48), ali-
mentare consumatori de comand# (47), transformator
principal (8) care, prin nf#$ur#ri secundare (11), cu prize
mediane (25), alimenteaz# ni$te sisteme de ac"ionare de
tip osie motoare, independent# electric, fiecare con"innd
un redresor semicomandat (80), ni$te traductoare (79, 70,
69), contactoare pentru regim de trac"iune (71) sau de
frnare (72), un invertor de sens (74) pentru un motor de
trac"iune (66).
Revendic#ri: 1
Figuri: 7
(21) 99-00037 A
B 61 L
(21) 99-00888 A (51) B 61 L 27/04// G 06 F 15/00; (22) 09.08.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Stancu Mara Niculae, Bucure#ti,
RO; (72) Stancu Mara Niculae, Bucure#ti, RO; (54) PRINCIPII
DE AUTOTESTARE, NTR-UN SISTEM COMPUTERIZAT,
PENTRU DIRIJAREA TRAFICULUI FEROVIAR
(57) Inven"ia se refer# la o metod# de autotestare, ntr-un
sistem computerizat, pentru dirijarea traficului feroviar, $i
constituie o perfec"ionare a inven"iei principale brevet
RO 113967. Metoda conform inven"iei vizeaz# controlul
st#rii func"ionale a canalelor universale UCH, ce consti-
tuie zona vital# a sistemului $i testeaz# modulele electro-
nice de baz# ale sistemului, concepute special pentru
testabilitate. Pentru un grad ridicat de ncredere, sec-
ven"ele de test sunt de tipuri diferite, astfel: test automat
(TA), care precede fiecare comand# $i se execut# automat
sau la cerere, test specializat (TS), pe sensul de intrare al
canalelor universale, test global (TG), executat de unul
sau dou# din cele trei calculatoare incluse n bucla logic#
a sistemului (SCDT), calculatoare ce se permut# conti-
nuu, simultan cu supravegherea procesului condus. Acest
test se bazeaz# pe analiza r#spunsului, n condi"iile alte-
r#rii controlate a semnalelor, de la intrarea n modulul
testat $i test intrinsec ( TI), bazat pe analiza r#spunsului,
n condi"iile dezafect#rii controlate a unor grupe de com-
ponente electronice, constituente ale canalului universal,
tip de test care vizeaz# $i defecte care, de$i nu duc la
apari"ia r#spunsului fals, m#resc $ansele ca, la o eventual#
alt# defectare, acest r#spuns s# fie posibil.
Revendic#ri: 1
Figuri: 2
(21) 99-00888 A
RO-BOPI 11/2000
14
Fig. 2
Fig. 3
B 63 B
(21) 98-01726 A (51) B 63 B 25/00; B 63 B 1/12; (22) 27.04.98
(30) 29.04.97 FR 97/05252; (41) 30.11.2000// 11/2000 (86) FR
98/00839 27.04.98 (87)WO 98/49051 05.11.98 (71) Statul
Francez Reprezentat prin Delegatul General pentru Armament,
Armees, FR; (72) Le Lan Jean Yves, Ploemeur, FR; de Smirnoff
Olivier, Port Louis, FR; Person Daniel, Coueron, FR; Fournier
Christian Gilles, Issy-les-Moulineaux, FR; (74) Cabinet M.
Oproiu-Consiliere n Proprietate Intelectual" S.R.L., Bucure#ti
(54) NAV! PORTCONTAINER, AUTONOM!, CU COCA
NCORPORND O UNITATE PROPULSOARE
(57) Inven"ia se refer# la o nav# portcontainer, autonom#,
cuprinznd o caren#, mijloace propulsoare, mijloace de
nc#rcare $i de desc#rcare a containerelor, mijloace de
echilibrare, la care carena (1, 6) are o coc#, ncorpornd
un ansamblu propulsor, iar nava cuprinde mijloace care
asigur# transportul de containere din porturi importante,
echipate cu mijloace de nc#rcare $i de desc#rcare a
containerelor c#tre porturi mici, lipsite de astfel de
echipamente, $i avnd o adncime a apei mai mic# de
4 m, nava avnd ni$te mijloace propulsoare (5), care
asigur# att viteza de croazier# a navei n larg, ct $i
viteza n estuare $i porturi, mijloace (2, 3) de nc#rcare $i
de desc#rcare, adaptate porturilor lipsite de echipamente
adecvate, ni$te mijloace de echilibrare a navei pe mare
servind la asigurarea stabilit#"ii $i a asietei navei n cursul
manipul#rii containerelor.
Revendic#ri: 10
Figuri: 4
(21) 98-01726 A
(21) 98-01727 A (51) B 63 B 25/00; B 63 B 1/12; (22) 27.04.98
(30) 29.04.97 FR 97/05250; (41) 30.11.2000// 11/2000 (86) FR
98/00840 27.04.98 (87)WO 98/49052 05.11.98 (71) Statul
Francez Reprezentat prin Delegatul General pentru Armament,
Armees, FR; (72) Le Lan Jean Yves, Ploemeur, FR; De Smirnoff
Olivier, Port Louis, FR; Person Daniel, Coueron, FR; Fournier
Christian Gilles, Issy-les-Moulineaux, FR; (74) Cabinet M.
Oproiu-Consiliere n Proprietate Intelectual" S.R.L., Bucure#ti
(54) NAV! PORTCONTAINER, AUTONOM!
(57) Inven"ia se refer# la o nav# portcontainer, autonom#,
de tipul cuprinznd o caren#, mijloace propulsoare, mij-
loace de echilibrare, iar aceste mijloace permit s# se asi-
gure transportul de containere din porturi importante,
echipate cu mijloace de nc#rcare $i de desc#rcare a con-
tainerelor c#tre porturi mici lipsite de astfel de echi-
pamente $i avnd o adncime a apei de 4 m, aceste
mijloace incluznd ni$te mijloace propulsoare (4), care
asigur# att viteza de croazier# a navei n larg, ct $i
viteza n estuare $i porturi, mijloace (2, 6, 7, 8 $i 9) de
nc#rcare $i de desc#rcare, adaptate porturilor lipsite de
echipamente, ni$te mijloace de echilibrare a navei pe
mare servind la asigurarea stabilit#"ii $i a asietei navei n
cursul manipul#rii.
Revendic#ri: 13
Figuri: 4
(21) 98-01727 A
RO-BOPI 11/2000
15
Fig. 2
(21) 98-01728 A (51) B 63 B 25/00; B 63 B 1/12; (22) 27.04.98
(30) 29.04.97 FR 97/05251; (41) 30.11.2000// 11/2000 (86) FR
98/00841 27.04.98 (87)WO 98/49053 05.11.98 (71) Statul
Francez Reprezentat prin Delegatul General pentru Armament,
Armees, FR; (72) Le Lan Jean Yves, Ploemeur, FR; De Smirnoff
Olivier, Port Louis, FR; Person Daniel, Coueron, FR; Fournier
Christian Gilles, Issy-les-Moulineaux, FR; (74) Cabinet M.
Oproiu-Consiliere n Proprietate Intelectual" S.R.L., Bucure#ti
(54) MIJLOACE DE MANIPULARE PENTRU NAVA PORT-
CONTAINER
(57) Inven"ia se refer# la o nav# portcontainer, de tipul
cuprinznd o coc#, ni$te mijloace de propulsie $i mijloace
(2) de manipulare, mobile, de-a lungul unor mijloace de
ghidare (7 , 7 ), dispuse pe ni$te mijloace de sus"inere (6,
1 2
9), aceste mijloace de ghidare fiind extensibile dincolo de
coca navei.
Revendic#ri: 13
Figuri: 4
(21) 99-00479 A (51) B 64 C 23/02; (22) 26.04.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Butincu Toader, Bucure#ti, RO; (41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Manea Vasile, Bucure#ti, RO;
(72) Butincu Toader, Bucure#ti, RO; (54) AEROPORTANT (72) Manea Vasile, Bucuresti, RO; (54) AERONAV! "MANEA"
(57) Inven"ia se refer# la un mijloc tehnic cu o densitate (57) Inven"ia se refer# la un aparat de zburat, mai greu
mai mare dect cea a aerului, denumit aeroportant, capa- dect aerul, de form# lenticular#. Aeronava conform in-
bil s# se ridice n atmosfera P#mntului la diferite n#l- ven"iei este prev#zut# cu un sistem (2) turbo-propulsor,
"imi, s# sta"ioneze ori s# se deplaseze $i s# fac# orice fel dispus ntr-o incint# (1) de form# eliptic#, sistem (2)
de manevr#. Aeroportantul conform inven"iei are ni$te compus dintr-o turbin# radial#, cu dou# rotoare ce se ro-
compresoare (1 $i 2) centripete, de form# cilindric#, tesc n sens opus, antrennd o elice (1) $i un compresor
ac"ionate de un motor (3) n sine cunoscut, compresoarele (13), care prepar# aerul necesar combustiei ntr-o camer#
(1 $i 2) avnd axele de simetrie orizontale $i sensurile de (4) de ardere, iar printr-un sistem de clapete (7, 8 $i 9) $i
rotire contrare, dispuse la partea superioar# ntr-o carcas# un servomotor (4), se asigur# ascensiunea, viteza $i
(4), de care se leag# rigid, prin intermediul unor distan- schimbarea direc"iei de zbor a aparatului.
"iere (5), celelalte p#r"i componente cum ar fi: un compar-
timent (6) pentru transport oameni $i/sau materiale, Revendic#ri: 6
motorul (3) care antreneaz# compresoarele (1 $i 2) $i un Figuri: 2
rezervor (7) de combustibil.
Revendic#ri: 2
Figuri: 1
B 64 C
(21) 99-00479 A
(21) 98-01673 A (51) B 64 C 27/00; (22) 11.12.98
RO-BOPI 11/2000
16
Fig. 1
Fig. 1
B 64 C
(21) 98-01673 A
(21) 99-00538 A (51) B 67 B 7/44; (22) 10.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Grosu Gerard Raul, Suceava, (41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Mercur S.A., Oradea, RO;
RO; (72) Grosu Gerard Raul, Suceava, RO; (54) DISPOZITIV (72) F"nic" Mircea Mihail, Bucure#ti, RO; Pioaru Dan, Bucure#ti,
FIX PENTRU CONSERVE "I STICLE
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv de desf#cut con-
serve $i sticle. Dispozitivul conform inven"iei este consti-
tuit dintr-un mner (1) prev#zut cu
un suport de sus"inere (2), n care
intr# un $urub (4), pe care pivo-
teaz# un suport portcu"it (5), avnd
n vrf un cu"it (6) $i o roat# de
clichet (7), care poate fi sus"inut#
cu un $urub (3), mnerul (1) fiind
prev#zut $i cu un tirbu$on (9).
Revendic#ri: 2
Figuri: 2
(21) a 2000 00031 A (51) C 01 B 33/20; (22) 11.01.2000
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Universitatea "Babes Bolyai",
Cluj-Napoca, RO; (72) Bedelean Ioan, Cluj-Napoca, RO; Ivan
Ioan, Cluj-Napoca, RO; Pop Dana, Cluj-Napoca, RO; Bedelean
Horia, Cluj-Napoca, RO; Duca Voicu, Cluj-Napoca, RO; Korpos
Ildiko, Cluj-Napoca, RO; R"c"t"oianu Paul, Cluj-Napoca, RO;
(54) SINTEZA UNOR MATERIALE WOLLASTONITICE "I
DIOPSIDICE DIN MATERII PRIME REPREZENTATE DE
DIATOMITE, TUFURI VULCANICE ZEOLITICE, CALCIT "I
DOLOMIT
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu pentru ob"inerea
unor materiale wollastonitice $i diopsidice, din materii
prime, cum ar fi diatomite, tufuri vulcanice zeolitice,
calcit $i dolomit. Procedeul conform inven"iei const# n:
dozarea materiilor prime la raport molar CaO/SiO = 1:1
2
pentru wollastonit $i CaO/MgO/SiO =1:1:2 pentru
2
diopsid; m#cinarea n stare uscat# $i sitarea la dimen-
siunea de 63 m a rocilor; introducerea n amestec a
mineralizatorilor care sunt: Na CO , borax, LiCO , CaF ;
2 3 3 2
umezirea amestecului cu ap#; m#cinare umed# timp de 15
min; uscare la 105C; nc#lzirea treptat# a amestecului
ntr-un cuptor electric pn# la o temperatur# maxim# de
1600C cu o vitez# de nc#lzire de 8C/min pn# la tem-
peratura de 1000C $i de 5C/min dup# atingerea tem-
peraturii de 1000C; r#cirea amestecului topit.
Revendic#ri: 2
(21) 99-00532 A (51) C 04 B 33/24; (22) 07.05.99
RO; (54) MATERIAL CERAMIC "I PROCEDEU DE OB#INERE
(57) Inven"ia se refer# la un material ceramic, care se
utilizeaz# la arz#toare $i la suporturi pentru arderea unor
produse din por"elan $i la un procedeu de ob"inere a aces-
tuia. Materialul ceramic, conform inven"iei, este consti-
tuit din urm#toarele elemente, exprimate n procente
gravimetrice: 40...65% caolin, 25...35% steatit, 2...5%
talc, 8...20% alumin# calcinat#, 4...12% hidroxid de
aluminiu, 0,4...2,8%trioxid de crom, 0,8...2,3%anhidrid#
cromic#, 0,1...3,5% oxid de nichel, 0,1...2,8% oxid de
mangan, 0,2...3,3% oxid de cupru, 0,25...3,5% dioxid de
ceriu, amestec care reprezint# 60...80% dintr-un amestec
final $i la care se mai adaug#: 22...35% talc $i 4...12%
hidroxid de aluminiu. Procedeul de ob"inere a materia-
lului ceramic, conform inven"iei, const# n: sinterizarea
materiilor prime: caolin, talc, alumin#, m#cinarea acestora
ntr-o moar# cu bile, n mediu de acid clorhidric, urmat#
de sp#l#ri repetate cu ap#, apoi de uscare la o temperatur#
cuprins# ntre 100 $i 130C, de omogenizarea ameste-
cului $i de dozarea gravimetric# a acestuia.
Revendic#ri: 5
RO-BOPI 11/2000
17
(21) 98-01608 A (51) C 05 C 5/04; C 05 D 3/00; C 05 G 1/00;
(22) 14.05.97 (30) 24.05.96 NO 962119; (41) 30.11.2000//
11/2000 (86) NO 97/00126 14.05.97 (87) WO 97/45382 04.12.97
(71) Norsk Hydro Asa, Oslo, NO; (72) Obrestad Torstein,
Ulefoss, NO; Rodsvik Johanne, Porsgrunn, NO; Legard
Torbjorn, Porsgrunn, NO; (74) Rominvent S.A., (Agen!ie pentru
Brevete, Desene, M"rci #i Transfer Tehnologie), Bucure#ti
(54) NGR!"!MNT PE BAZ! DE AZOTAT DE CALCIU
(57) Inven"ia se refer# la un ngr#$#mnt pe baz# de
azotat de calciu $i la un procedeu de ob"inere a acestuia.
Ingr#$#mntul conform inven"iei con"ine 0,1...5,0% S ca
SO , 14... 19% calciu solubil n ap#, 16...21% calciu total
4
$i 0...3,0% magneziu solubil n ap#, procentele fiind n
greutate. Procedeul de ob"inere a ngr#$#mntului, con-
form inven"iei, const# n amestecarea gipsului solid $i/sau
a unui mineral care con"ine sulfat $i care reac"ioneaz#
ncet cu un ngr#$#mnt de azotat de calciu, topit la o tem-
peratur# de 90...110C, amestecul fiind "inut la aceast#
temperatur# timp de 3...15 min, ob"inndu-se ngr#$#-
mntul sub form# de particule, la o temperatur# de
80...110C.
Revendic#ri: 9
(21) 99-00980 A (51) C 07 D 261/04; C 12 P 41/00; (22) 26.03.98
(30) 26.03.97 US 60/042.109; (41) 30.11.2000// 11/2000 (86) US
98/05903 26.03.98 (87) WO 98/42687 01.10.98 (71) Du Pont
Pharmaceuticals Company, Wilmington, US; (72) Zhang
Lin-Hua, New Fairfield, US; Anzalone Luigi, West Chester, US;
Pesti Jaan A., Wilmington, US; Yin Jianguo, Hockessin, US;
(74) Cabinet M.Oproiu - Consiliere n Proprietate Intelectual"
S.R.L. Bucure#ti (54) REZOLU#IA DINAMIC!, CATALIZAT! DE
LIPAZA, A IZOXAZOLIN TIOESTERILOR N ACIZI IZOAZOLIN
CARBOXILICI
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de preparare a aci-
dului izoxazolin-5-il acetic, cu puritate optic# nalt#,
utilizat n sinteza compu$ilor destina"i produselor farma-
ceutice pentru tratamentul afec"iunilor trombolitice $i a
produselor pentru agricultur#. Procedeul conform inven-
"iei const# n contactarea, ntr-un solvent adecvat, a unui
amestec stereoizomeric al unui compus cu formula (I), cu
o lipaz# adecvat#, n prezen"a unui agent de racemizare,
men"innd un pH bazic, prin ad#ugarea unei baze sau a
unui acid, pentru a se ob"ine un compus cu formula
(R)-(II) sau cu formula (S)-(II), cu randament $i puritate
optic# nalt#.
Revendic#ri: 25
C 07 K
(21) 99-01317 A (51) C 07 D 401/04; C 07 D 413/04// A 61 K
31/47; A 61 K 31/42// C 07 D 261/20; C 07 D 231/14; C 07 D
401/14; C 07 D 413/14; C 07 D 403/04; (22) 18.06.98
(30) 19.06.97 US 08/878.884; (41) 30.11.2000// 11/2000 (86) US
98/12680 18.06.98 (87) WO 98/57951 23.12.98 (71) The du Pont
Merck Pharmaceutical Company, Wilmington, US; (72) Lam
Patrick Y., Chadds Ford, US; Clark Charles G., Cherry Hill, US;
Dominguez Celia, Westlake Village, US; Fevig John Matthew,
Lincoln University, US; Han Qi, Wilmington, US; Li Renhua,
Wilmington, US; Pinto Donald Joseph-Phillip, Newark, US; Pruitt
James Russell, Landenberg, US; Quan Mimi Lifen, Newark, US;
(74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere n Proprietate Intelectual"
S.R.L., Bucure#ti (54) NOI DERIVA#I MIMETICI DE GUANI-
DIN! CA INHIBITORI AI FACTORULUI XA
(57) Inven"ia se refer# la deriva"i mimetici de guanidin#
care sunt inhibitori ai enzimelor de serin proteaz#, cum ar
fi tripsina, n special ai factorului Xa, la compozi"ii far-
maceutice care con"in ace$ti compu$i $i la metode de
utilizare a acestora drept agen"i anticoagulan"i pentru
tratamentul $i prevenirea tulbur#rilor tromboembolice.
Compu$ii conforminven"iei corespund formulei generale
(I):
n care inelele D $i E reprezint# deriva"i mimetici de
guanidin#. Compozi"iile farmaceutice, conforminven"iei,
cuprind: un purt#tor acceptabil farmaceutic $i o cantitate
eficient# terapeutic de compus, conform inven"iei, sau o
sare acceptabil# farmaceutic a acestuia.
Revendic#ri: 9
(21) 99-00142 A (51) C 07 K 1/113; C 07 K 14/535// A 61 K
38/16; A 61 K 38/19; (22) 05.06.98 (30) 06.06.97 JP 9-149342;
(41) 30.11.2000//11/2000 (86) JP 98/02504 05.06.98 (87) WO
98/55500 10.12.98 (71) Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd., Tokio,
JP; (72) Yamasaki Motoo, Tokio, JP; Suzawa Toshiyuki,
Kanagawa, JP; Kobayashi Ken, Yamaguchi, JP; Konishi Noboru,
Yamaguchi, JP; Akinaga Shiro, Shizuoka, JP; Maruyama
Kumiko, Shizuoka, JP; (74) Rominvent S.A., (Agen!ie pentru
Brevete, Desene, M"rci #i Transfer Tehnologie), Bucure#ti
(54) POLIPEPTIDE CHIMIC MODIFICATE
(57) Inven"ia se refer# la o polipeptid# modificat# chimic,
la o metod# de ob"inere a polipeptidei modificate, la o
metod# de tratament folosind peptida modificat# $i la o
compozi"ie care con"ine polipeptida modificat#. Poli-
peptida conform inven"iei are cel pu"in una din grupele
hidroxil modificat# cu un derivat de polialchilen glicol.
Revendic#ri: 14
RO-BOPI 11/2000
18
C 08 G
(21) 99-00985 A (51) C 08 G 18/10; C 08 G 18/48; C 08 G 18/08;
C 08 J 3/03; (22) 16.03.98 (30) 17.03.97 US 60/041,600;
(41) 30.11.2000// 11/2000 (86) US 98/05113 16.03.98 (87) WO
98/41554 24.09.98 (71) The Dow Chemical Company, Midland,
US; (72) Tabor Rick L., Missouri City, US; Moore Douglas R.,
Clute, US; Jakubowski James J., Midland, US; Willkomm Wayne
R., Lake Jackson, US; Solis Ruben, Richwood, US;
(74) Rominvent S.A., (Agen!ie pentru Brevete, Desene, M"rci #i
Transfer Tehnologie), Bucure#ti (54) LATEXURI POLI-
URETANICE, PROCEDEE DE OB#INERE A ACESTORA "I
POLIMERI PREPARA#I DIN ASTFEL DE LATEXURI
(57) Inven"ia se refer# la latex poliuretanic $i la un pro-
cedeu de ob"inere a acestuia. Latexul poliuretanic, con-
form inven"iei, este format din: o faz# apoas# continu#;
de la 0,1 la 10,0 procente n greutate agent de suprafa"#
anionic $i un polimer, care este produsul de reac"ie dintre
(i) o component# poliolic# n care de la 5 la 40 procente
din greutatea componentei poliolice este etilen oxid, (ii)
op"ional, un polieter monol cu un con"inut de etilen oxid
mai mare de 40 procente n greutate, (iii) op"ional, un diol
cu o mas# molecular# de la 30 la 500, (iv) un poliizo-
cianat aromatic $i (v) o diamin#, ap# sau combina"ia
acestora.
Revendic#ri: 14
(21) 99-00745 A (51) C 09 K 7/00; (22) 29.06.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Snp Petrom S.A. Institutul de C 12 P 13/08; C 12 N 15/82; (22) 27.03.98 (30) 27.03.97 US
Cercet"ri #i Proiect"ri Tehnologice, Cmpina, RO; (72) Necula 08/824.627; (41) 30.11.2000// 11/2000 (86) US 98/06051
Constantin, Cmpina, RO; Aldea Romeo, Breaza, RO; Grigore 27.03.98 (87) WO 98/42831 01.10.98 (71) E.I. Du Pont de
Marin, Bucure#ti, RO; Rmniceanu Alice, Ploie#ti, RO; Du!" Nemours and Company, Wilmington, US; (72) Falco Saverio
Marian, Ploie#ti, RO; Kohler Alexandru, Arad, RO; Necula Florin, Carl, Arden, US; Mcdevitt Raymond Ervin III, Wilmington, US;
Cmpina, RO; Orosz Mihai, Cmpina, RO; (54) COMPOZI#IE Epelbaum Sabine Ursula, Wilmington, US; (74) Cabinet M.
DE FLUID DE FORAJ
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie de fluid de foraj pe
baz# de ap#, destinat pentru s#parea sondelor la adncimi
de pn# la 3000...3500 m. Fluidul de foraj, conform
inven"iei, are o compozi"ie constituit# din: o suspensie de
bentonit# cu densitatea de 1040...1050 kg/m sau o
3
suspensie de argil# cu densitatea de 1150...1200 kg/m ,
3
tratat# cu 10...30 kg/m , de preferin"# 20 kg/m , copolimer
3 3
poli alfa glucoz# poliacrilat; 1...3 kg/m , de preferin"#
3
2 kg/m , NaOH; material de ngreunare-calcar sau barit#-
3
pn# la densit#"i de 1500 kg/m .
3
Revendic#ri: 1
(21) a 2000 00738 A (51) C 10 M 101/02; C 10 M 125/10;
(22) 24.07.2000 (41) 30.11.2000// 11/2000 (71) S.C. ICERP
S.A., Ploie#ti, RO; (72) Florea Ortansa, Ploie#ti, RO; Luca
Marcel Constantin, Ploie#ti, RO; Constantinescu Anca Gabriela,
Ploie#ti, RO; Balliu Sotir, Ploie#ti, RO; Boiangiu Victor, Ploie#ti,
RO; (54) COMPOZI#IE LUBRIFIANT! PENTRU UNGEREA,
PROTEC#IA "I ETAN"AREA MBIN!RILOR FILETATE "I
PROCEDEU DE PREPARARE
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie lubrifiant# pentru
ungerea, etan$area $i protec"ia mbin#rilor filetate $i la un
procedeu de ob"inere a acesteia. Compozi"ia lubrifiant#,
conform inven"iei, este constituit# din 0,5...4,5% acid
hidroxistearic, maximum 6% stearin#, 0,4...0,8% hidro-
xid de litiu monohidrat, maximum 70% pulberi anor-
ganice, pn# la 3%aditiv multifunc"ional $i pn# la 100%
ulei mineral naftenic $i/sau ulei sintetic de tip diester,
procentele fiind exprimate n greutate. Procedeul de
ob"inere a compozi"iei lubrifiante, conform inven"iei,
const# n urm#toarele etape: ad#ugarea la 75...85C a
acidului hidroxistearic peste 30...80% din cantitatea de
ulei; agitarea pn# la topirea complet# a acestuia; ad#u-
garea hidroxidului de litiu monohidrat sub form# de
solu"ie cu concentra"ia de 30%; deshidratarea produsului
timp de 6 h; nc#lzirea produsului de reac"ie la 185...
190C $i men"inerea acestuia la aceast# temperatur# timp
de 4...5 h; r#cirea produsului de reac"ie pn# la 85...95C
cu o vitez# de 0,5C/min; ad#ugarea pulberilor anor-
ganice $i malaxarea timp de 30 min; men"inerea ames-
tecului de reac"ie timp de 60 min la 95...105C, sub
agitare, $i r#cirea la 80...85C, urmat# de ad#ugarea
aditivilor $i omogenizarea produsului.
Revendic#ri: 2
(21) 99-01008 A (51) C 12 N 9/06; C 12 N 9/12; C 12 N 9/88;
Oproiu - Consiliere n Proprietate Intelectual" S.R.L., Bucure#ti
(54) GENE HIMERICE "I METODE PENTRU M!RIREA CON#I-
NUTULUI N LIZIN! AL SEMIN#ELOR PLANTELOR
(57) Inven"ia se refer# la gene himerice $i la metode
pentru m#rirea con"inutului de lizin# al semin"elor plan-
telor. Genele himerice, conform inven"iei, codific# lizin
cetoglutarat reductaza de plant# (LKR) $i acidul dihidro-
picolinic sintaza lizin intensiv# (DHDPS), care este
legat# opera"ional la o secven"# de tranzit de cloroplast
din plant#, toate legate opera"ional la secven"e regulatoare
specifice semin"ei.
Revendic#ri: 20
Figuri: 22
RO-BOPI 11/2000
19
Fig. 1
(21) 99-01264 A (51) C 12 N 15/29; C 12 N 15/82; C 07 K
14/415// A 01 N 65/00; (22) 15.05.98 (30) 29.05.97 US
60/047,864; 08.05.98 US 09/074,912; (41) 30.11.2000// 11/2000
(86) US 98/09995 15.05.98 (87) WO 98/54327 03.12.98
(71) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Des Moines, Iowa, US;
The Board of Regents for the University of Oklahoma, Norman,
US; (72) Cigan Amy L., Des Moines, US; Czapla Thomas H.,
Urbandale, US; Fallis Lynn, Polk City, US; Meyer Terry E.,
Urbandale, US; Mundell Scott A., West Des Moines, US; Sabus
Brian, Johnston, US; Schubert Karel, Norman, US; (74) Cabinet
Enpora S.R.L., (Agen!ie Interna!ional" de Brevete #i M"rci)
Bucure#ti (54) PROTEINE CU ACTIVITATE INSECTICID! "I
METODE DE FOLOSIRE
(57) Inven"ia se refer# la proteine cu activitate insecticid#,
la metode de combatere a insectelor cu aceast# protein#,
precum $i la plante $i organisme transformate genetic cu
aceasta. Proteina conform inven"iei este substan"ial puri-
ficat# $i izolat# de la genul Pentaclethra, care are pro-
priet#"i insecticide.
Revendic#ri: 32
Figuri: 4
(21) 99-01152 A (51) C 12 N 15/56; C 12 N 15/82; C 12 Q 1/68;
(22) 04.05.98 (30) 06.05.97 US 60/045.723; (41) 30.11.2000// (41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Moraru Silviu, Bucure#ti, RO;
11/2000 (86) US 98/09102 04.05.98 (87)WO 98/50562 12.11.98 (72) Moraru Silviu, Bucure#ti, RO; (54) COMPOZI#IE DESUL-
(71) E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, US;
(72) Broglie Karen E., Landenberg, US; (74) Cabinet M. Oproiu -
Consiliere n Proprietate Intelectual" S.R.L., Bucure#ti
(54) PULULANAZ! DE PORUMB
(57) Inven"ia se refer# la fragmente de acid nucleic care
codific# enzime implicate n biosinteza amidonului din
plante $i semin"e de porumb, la o gen# himeric# care con-
"ine respectivul fragment de acid nucleic, la o metod# de
ob"inere a numitului fragment $i la o metod# de modi-
ficare a nivelului de exprimare a unei pululanaze de
porumb ntr-o celul# gazd#. Fragmentele de acid nucleic,
conform inven"iei, codific# n totalitate sau o por"iune
substan"ial# a unei pululanaze de porumb.
Revendic#ri: 9
Figuri: 1
C 22 C
(21) 98-01390 A (51) C 21 D 9/673; (22) 14.09.98
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Societatea Comercial" Institutul
de Cercet"ri #i Proiect"ri de Fabrica!ie pentru Produse Plate #i
Acoperiri Metalice, Gala!i, RO; (72) Sandru Mihail, Gala!i, RO;
Chiculi!" Petric", Gala!i, RO; Vrlan Radu, Gala!i, RO; Oane
Petre, Gala!i, RO; Ivan Ion, Gala!i, RO; Carp Sorin, Gala!i, RO;
(54) DISPOZITIV PENTRU ASIGURAREA SARCINII INDE-
PENDENTE A RULOURILOR DE BAND! N CUPTOARELE-
CLOPOT DE RECOACERE
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv pentru asigurarea
sarcinii independente a rulourilor de band# n cuptoarele-
clopot, la recoacere, destinat elimin#rii influen"ei greut#"ii
rulourilor dintr-o stiv# vertical# asupra integrit#"ii unui
rulou oarecare din stiv#. Dispozitivul conform inven"iei
prezint# o flan$# (1) inelar#, peste care sunt asamblate
ni$te pl#ci (2) verticale, curbate, orientate la un anumit
unghi $i un convector (3).
Revendic#ri: 1
Figuri: 3
(21) 98-01520 A (51) C 22 C 37/00; (22) 29.10.98
FURANT! PENTRU FONT! "I PROCEDEU DE DESULFU-
RARE NAINTAT! A FONTEI N FURNAL
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie desulfurant# pen-
tru font# aflat# n proces de elaborare n furnal $i la un
procedeu de desulfurare naintat# a fontei n timpul pro-
cesului de elaborare n furnal. Compozi"ia desulfurant#,
conform inven"iei, este compus# din substan"e con"innd
elemente avide de sulf, cum ar fi Ca , Mn $i Mg n
2+ 2+ 2+
propor"ii ce "in seama de inegalitatea energetic# a catio-
nilor. Procedeul de desulfurare, conform inven"iei, const#
n insuflarea n furnal, prin gurile de vnt, cu ajutorul
aerului cald insuflat n furnal, a unei compozi"ii desul-
furante, conform inven"iei.
Revendic#ri: 2
RO-BOPI 11/2000
20
Fig. 5
C 25 B
(21) 99-00612 A (51) C 25 B 5/00; (22) 27.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Matache Savel, Piatra Neam!,
RO; (72) Matache Savel, Piatra Neam!, RO; (54) PIL!
ELECTROCHIMIC! REDOX, REGENERATIV!, "I PROCEDEU
DE REGENERARE
(57) Inven"ia se refer# la o pil# electrochimic# redox,
regenerativ#, $i la un procedeu de regenerare a solu"iilor
de anolit $i catolit. Pila electrochimic#, conforminven"iei,
este constituit# dintr-un lan" electrochimic (1), cu doi
electrozi redox, care folosesc acelea$i specii electro-
active, constnd dintr-un amestec de compu$i chimici, de
tipul chinone $i hidrochinone corespunz#toare, n st#ri de
oxidare diferite, aflate n echilibru termodinamic rever-
sibil, compu$i care trec dintr-o stare n alta, n func"ie de
concentra"ia diferit# a ionilor de hidrogen a solu"iilor de
anolit $i catolit, for"a electromotoare a pilei fiind deter-
minat# de diferen"a de pH a acestora. Procedeul de rege-
nerare, conform inven"iei, const# n alimentarea continu#
a pilei electrochimice cu solu"ie de anolit $i catolit,
proaspete, prin ni$te racorduri, cu ajutorul unor pompe,
solu"iile de anolit epuizat p#r#sind pila electrochimic#
printr-un racord, p#trunznd ntr-o coloan# de absorb"ie,
unde se satureaz# cu amoniac sau alchilamin#, devenind
solu"ie de catolit proasp#t, care este preluat# de o pomp#
$i introdus# printr-un racord n pila electrochimic#;
solu"ia de catolit epuizat este evacuat# din pila electro-
chimic# prin intermediul unui racord $i trimis# printr-un
schimb#tor de c#ldur# ntr-un reactor de hidroliz# la cald,
(21) 99-00612 A
nc#lzit cu un agent termic, prin intermediul unui nc#l-
zitor multitubular, care este alimentat printr-un racord $i
din care agentul termic epuizat se evacueaz# printr-un
racord; vaporii de amoniac sau de alchilamin# degaja"i COLORAN#I DIREC#I PE FIBRE CELULOZICE
din reactor sunt trimi$i printr-un racord n coloana de
absorb"ie, legat# printr-un racord la o pomp# de vid.
Revendic#ri: 20
Figuri: 7
(21) a 2000 00249 A (51) D 01 F 6/18; (22) 03.03.2000
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) T"taru Doina, Piatra Neam!, RO;
Saveluc Virgil, Piatra Neam!, RO; (72) T"taru Doina, Piatra
Neam!, RO; Saveluc Virgil, Piatra Neam!, RO; (54) PROCEDEU
DE OB#INERE A FIBRELOR POLIACRILONITRILICE, VOP-
SITE N MAS!
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a
fibrelor poliacrilonitrilice, vopsite n mas#. Procedeul
conform inven"iei const# n m#cinarea unui pigment sau
amestec de pigmen"i $i un solvent uzual, $i anume cel
folosit la fabricarea fibrelor poliacrilonitrilice, prin treceri
discontinue n mori cu perle, pn# la atingerea gradului
dorit de m#cinare, dup# care amestecul pigment-solvent
se dilueaz# cu solu"ie uzual# de filare, se filtreaz# prin
filtre pres#, dup# care se dozeaz#, n func"ie de culoarea
dorit# a fibrei, n solu"ia de filare, $i se fileaz#.
Revendic#ri: 1
(21) 99-00595 A (51) D 06 M 23/00; (22) 24.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Universitatea "Lucian Blaga",
Sibiu, RO; (72) Coman Diana, Sibiu, RO; Grigoriu Aurelia, Ia#i,
RO; Dr"gan Stela Ecaterina, Ia#i, RO; Ghimici Lumini!a, Ia#i,
RO; (54) PROCEDEU DE RETRATARE A VOPSIRILOR CU
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de retratare a
vopsirilor cu coloran"i direc"i pe fibre celulozice $i consti-
tuie o perfec"ionare a cererii de brevet de inven"ie nr.
98-01456. Procedeul conform inven"iei const# dintr-o
opera"ie de tratare a materialului textil din fibre celulo-
zice, vopsit cu coloran"i direc"i, cu un produs policati-
onic, ob"inut prin policondensarea epiclorhidrinei cu
dimetilamin# $i N,N-dimetil-1,3-diaminopropan, care se
folose$te la o temperatur# de 20...55C, n concentra"ie de
1...3%, raportat# la materialul textil, $i o durat# de apli-
care de 10...35%, ntr-o baie, prin epuizare.
Revendic#ri: 1
RO-BOPI 11/2000
21
Fig. 1
(21) 99-00991 A (51) D 06 N 7/00; D 06 N 3/14; (22) 16.03.98
(30) 17.03.97 US 60/041,255; (41) 30.11.2000// 11/2000 (86) US
98/05079 16.06.98 (87)WO 98/41681 24.09.98 (71) The Dow
Chemical Company, Midland, US; (72) Schrock Alan K., Lake
Jackson, US; Parks Franklin E., Jones Creeks, US; Willkomm
Wayne R., Lake Jackson, US; Moore Douglas R., Clute, US;
Tabor Rick L., Missouri City, US; Kernstock John M., Bay City,
US; Jakubowski James J., Midland, US; Pate James E.,
Sanford, US; Norton Michael A., Dalton, US; Johnson Regina A.,
Lake Jackson, US; (74) Rominvent S.A., (Agen!ie pentru
Brevete, Desene, M"rci #i Transfer Tehnologie), Bucure#ti
(54) PROCES PENTRU PREPARAREA COVOARELOR
AVND SUPORTURI POLIURETANICE OB#INUTE DIN FOR-
MULE LATEX POLIURETANIC
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a
covoarelor cu suporturi poliuretanice. Procedeul conform
inven"iei cuprinde urm#toarele etape: (1) dispersarea unui
prepolimer poliuretanic n ap#, pentru a ob"ine o dispersie
apoas# de prepolimer (2), aplicarea dispersiei apoase pe
dosul substratului unui covor $i (3) ndep#rtarea apei din
dispersia apoas# aplicat# pe covor.
Revendic#ri: 10
(21) a 2000 00777 A (51) E 02 B 11/02; E 02 D 19/10; E 03 B
3/12; (22) 03.08.2000 (41) 30.11.2000// 11/2000 (71) S.C. (41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Zamfir Nicu, Trgu Ocna, RO;
Institutul de Studii Geotehnice #i Geofizice - Geotec S.A., (72) Zamfir Nicu, Trgu Ocna, RO; (54) PANOU PENTRU
Bucure#ti, RO; (72) Iorgulescu Nicolae, Bucure#ti, RO;
Zamfirescu Florin, Bucure#ti, RO; (54) PROCEDEU DE
REALIZARE A UNEI RE#ELE DE DRENARE "I RE#EA DE
DRENARE PENTRU COLECTAREA APELOR SUBTERANE
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de realizare a unei
re"ele de drenare $i re"ea de drenare pentru colectarea
apelor subterane, dintr-un areal relativ mare, pentru men-
"inerea n timp a stabilit#"ii versan"ilor. Procedeul con-
form inven"iei cuprinde forarea unor g#uri cu axa ver-
tical#, fiecare gaur# avnd peretele tangent cu pere"ii g#u-
rilor adiacente, talpa fiec#rei g#uri fiind amplasat# cu
0,5...2,0 m sub cota de realizare a dren#rii, n g#urile
centrale, dup# sp#lare, fiind introdus pietri$ m#rg#ritar,
acestea reprezentnd 1/4...1/5 din num#rul total al g#u-
rilor, iar n g#urile exterioare, fiind introdus pietri$,
n#l"imea acestor straturi dep#$ind cota de drenare cu
1...2 m, n dreptul stratelor formate din pietri$, o parte din
g#urile forate vertical fiind str#b#tute de cel pu"in dou#
g#uri forate, avnd axele nclinate fa"# de orizontala
locului cu 1...2% n dreptul cotei de drenare $i respectiv
la o cot# superioar# cu 1...2 m fa"# de cota de drenare,
formndu-se astfel dou# ramuri de drenare filtrante, n
zona central# a forajelor verticale, fiind forat# o gaur#
vertical# tubat#, prev#zut# cu deschideri n dreptul stra-
telor de pietri$, destinat# urm#ririi nivelului dinamic al
E 04 B
(21) a 2000 00777 A
apelor subterane $i respectiv sp#l#rii straturilor de pietri$.
Re"eaua, realizat# prin aplicarea procedeului, cuprinde
ni$te ramuri (B $i C) de drenare superioar# $i inferioar# $i
dintr-un pu" (A) drenant, acesta fiind format din ni$te
g#uri (a) forate vertical, fiecare gaur# (a) fiind delimitat#
de un perete (1) tangent la ceilal"i pere"i (1) ai g#urilor
adiacente (a), n centrul zonei (b) centrale, fiind plasat# o
gaur# (d) forat# vertical, tubat#, prev#zut# n dreptul
straturilor (2) de pietri$ m#rg#ritar cu ni$te perfora"ii (e),
ramura (C) de drenare inferioar# avnd o por"iune (t) care
intersecteaz# straturile (3 $i 2) din pietri$, plasat# inferior
unei por"iuni (i) a ramurii (B) de drenare superioar#, care
intersecteaz# acelea$i straturi (3 $i 2).
Revendic#ri: 7
Figuri: 8
(21) 99-00526 A (51) E 04 B 2/92; (22) 06.05.99
PLAC!RI
(57) Inven"ia se refer# la un panou pentru placarea pere-
"ilor interiori/exteriori sau pentru realizarea pere"ilor
desp#r"itori interiori. Panoul conform inven"iei este
constituit dintr-o plac# (1), care poate fi din placaj de fag
sau PFL, care are, pe una din fe"e, un strat (2) hidro-
izolant, acoperit cu o folie (3) protectoare, care poate fi
din hrtie; pe cea de a doua fa"#, placa (1) poate fi
acoperit# cu un lambriu (4) combinat cu ni$te pl#ci (5)
din gips carton.
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
RO-BOPI 11/2000
22
Fig. 1
Fig. 1
E 04 F
(21) 99-00534 A (51) E 04 F 21/02// B 05 C 1/08; (22) 10.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Pricop Mihai, Pa#cani, RO;
(72) Pricop Mihai, Pa#cani, RO; (54) DISPOZITIV DE V!RUIT
TAVANE
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv de v#ruit tavane.
Dispozitivul conform inven"iei este alc#tuit dintr-o cuv#
(1) din tabl#, de tip piramidal, n care sunt montate trei
role (2) din P.V.C cu suprafa"a ondulat#, montate n inte-
riorul cuvei (1) cu ajutorul unei semiaxe rigide (3) $i a
unei semiaxe mobile (4), presate de un arc (6) ntr-un
lag#r (7), ce este asigurat# n interiorul cilindrului cu
ajutorul unui capac (8) filetat $i petrecut# cu o band# (9)
de cauciuc poros, un mner (10) de prindere din "eav#
metalic#, prin intermediul unui $urub (11), care asigur#
mi$carea relativ# a mnerului (10) fa"# de cuv#, (1) ntre
dou# opritoare (12).
Revendic#ri: 1
Figuri: 3
(21) 99-00534 A
(21) 99-00545 A (51) E 05 C 1/10; (22) 10.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Vieru Iulian, Negre#ti, RO; Vieru
%tefan, Negre#ti, RO; (72) Vieru Iulian, Negre#ti, RO; Vieru
%tefan, Negre#ti, RO; (54) Z!VOR
(57) Inven"ia se refer# la un z#vor pentru u$i, destinat
asigur#rii $i deschiderii lor. Z#vorul conform inven"iei
este constituit dintr-o plac# de baz# (1), pe care s-a
montat o tij# cu $an" (A), un capac cu buton (B) $i un
sistem de asigurare a nchiderii cu o plac# circular# (4),
avnd avantajul de a fi practic $i de a putea fi folosit att
de copii, ct $i de adul"i.
Revendic#ri: 1
Figuri: 4
(21) 99-00589 A (51) E 06 B 9/74; (22) 24.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Petrovici Georgeta C"t"lina,
Timi#oara, RO; (72) Petrovici Georgeta C"t"lina, Timi#oara, RO;
(54) DISPOZITIV DE CONTROL AL LUMINII N APARTA-
MENTE
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv de control al
luminii n apartamente, cu func"ionalitate n cadrul feres-
trelor. Dispozitivul conform inven"iei este alc#tuit dintr-o
folie (1) rulant#, din material plastic, fixat# la un cap#t pe
un ax (2), prin intermediul unor motoare (3 $i 4), iar la
cel#lalt cap#t, folia (1) este fixat# pe un ax (5), prin
intermediul unor motoare (6 $i 7), men"inerea foliei (1)
ntr-un plan unic se face prin patru perechi opuse de
rulmen"i cauciuca"i (8 $i 9), (10 $i 11), (12 $i 13), (14 $i
15) $i fixa"i pe ni$te axe (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 $i 23).
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
RO-BOPI 11/2000
23
(21) 99-00589 A
(21) 99-00519 A (51) F 02 B 55/16; (22) 06.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) C"l"r"#anu George, Roman, RO;
(72) C"l"r"#anu George, Roman, RO; (54) INSTALA#IE DE
REGENERARE A TOBELOR DE E"APAMENT
(57) Inven"ia se refer# la o instala"ie de regenerare a
catalizatorilor cu care sunt echipate tobele de e$apament
pentru evacuarea gazelor arse dintr-un motor cu ardere
intern#. Instala"ia conform inven"iei este constituit#
dintr-un compresor (1) de aer antrenat de c#tre un motor
(2) electric, aflat n leg#tur# cu ni$te conducte (3 $i 4) de
absorb"ie $i respectiv de evacuare, n cuprinsul conductei
(4) de evacuare, fiind montate un ventil (6), o supap# (7)
de siguran"# $i un manometru (8), iar conducta (4) de eva-
cuare este racordat# la o instala"ie (9) de nc#lzire a
gazelor, aflat# n leg#tur# la rndul ei cu o conduct# (10)
de distribu"ie avnd montate n cuprins ni$te ventile (11)
de manevr#, de care sunt cuplate ni$te tobe (13) de
e$apament, acestea din urm# fiind cuplate $i de ni$te alte
ventile (12) de manevr#, racordate la o conduct# (14) de
leg#tur# cu o instala"ie (15) de captare $i neutralizare a
noxelor, la aceasta din urm#, fiind conectat# o conduct#
(16) de evacuare.
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
F 02 B
(21) 99-00519 A
(21) 99-00517 A (51) F 02 B 55/16; (22) 06.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) C"l"r"#anu George, Roman, RO;
(72) C"l"r"#anu George, Roman, RO; (54) TOB! DE
E"APAMENT PENTRU REDUCEREA EMISIILOR POLUANTE
A GAZELOR ARSE, EVACUATE DINTR-UN MOTOR CU
ARDERE INTERN!
(57) Inven"ia se refer# la o tob# de e$apament pentru
reducerea emisiilor poluante din gazele arse, evacuate
dintr-un motor au ardere intern#. Toba conform inven"iei
este alc#tuit# dintr-o "eav# (1) prev#zut# cu o muf# de
leg#tur#, n jurul c#reia, este pozi"ionat un element (2) de
tip zeolit pentru purificarea gazelor arse, plasat ntr-o
manta (3) exterioar#, n care sunt practicate ni$te g#uri
(3), $i care este fixat#, cu unul din capete, de un colector
(4) de gaze, str#b#tut de c#tre "eav# (1) $i de care, n
partea opus# solidariz#rii de manta (3), n dreptul unei
ferestre, este fixat# o "eav# (5) de evacuare a gazelor arse.
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
RO-BOPI 11/2000
24
Fig. 1
Fig. 1
F 02 B
(21) 99-00139 A (51) F 02 B 57/02; (22) 05.02.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Jitariu Petru, Bac"u, RO;
(72) Jitariu Petru, Bac"u, RO; (54) INSTALA#IE DE OXI-
GENARE PROPOR#IONAL! A AERULUI DE COMBUSTIE
(57) Inven"ia se refer# la o instala"ie de oxigenare pro-
por"ional# a aerului de combustie, destinat# motoarelor
termice cu injec"ie direct#. Instala"ia conform inven"iei
este compus# dintr-o butelie (B) cu gaz oxigenant sub
presiune, un reductor de presiune (R), de tipul celor cu
care sunt echipate buteliile de oxigen pentru suduri
oxigaz, o conduct# (C) din polietilen# sau un alt material
elastic, de presiune, un dozator (D) pentru oxigenarea
propor"ional# a aerului de combustie, comandat de o
pedal# (Pa) de accelera"ie a motorului $i o pip# (pd)
mobil# cu duz# (Aj) de dispersie a gazului oxigenant n
aerul de combustie, dozatorul (D) fiind alc#tuit dintr-un
$tu" de intrare (Sti), nfiletat ntr-o camer# cilindric# fix#
(C1), nchis# la partea opus# cu o diafragm# (D1), cu o
fant# (F1) sectorial# ce permite trecerea gazului oxi-
genant la comanda pedalei de accelera"ie (Pa) a moto-
rului, printr-o fant# semicircular# (F2), realizat# ntr-o
diafragm# (D2) ce nchide o camer# circular# (C2)
rotitoare printr-o manivel# (Ma), ac"ionat# de pedala (Pa)
de accelerare a motorului, camera circular# rotitoare (C2)
fiind prev#zut# cu un $tu" de ie$ire (Sti) cu cap hexagonal
pe care se monteaz# manivela de comand# (Ma) propor-
"ional# a gazului oxigenant de c#tre pedal# (Pd).
Revendic#ri: 2
Figuri: 6
(21) 99-00139 A
(21) a 2000 00650 A (51) F 02 B 75/24; (22) 23.06.2000 (41)
30.11.2000// 11/2000 (71) Staniu I. Dumitru, Constan!a, RO;
(72) Staniu I. Dumitru, Constan!a, RO; (54) SISTEM MECANIC-
MOTOR
(57) Inven"ia se refer# la un sistem mecanic-motor,
destinat transform#rii unei forme de energie poten"ial#, n
energie cinetic#, cu ajutorul unor piese n mi$care.
Sistemul mecanic-motor, conform inven"iei, este alc#tuit
dintr-un dispozitiv (A) de presare, care este fixat pe un
$asiu (1) $i care ac"ioneaz#, prin mpingere, un subansam-
blu (B) de cuplare, ce se deplaseaz# liniar spre nainte, pe
o suprafa"# (7) plan# a $asiului (1) ac"ionnd, prin
intermediul unui rulment (b) radial, asupra unui distri-
buitor (C) de presiune care culiseaz# pe un ax (15) motor,
rotindu-se odat# cu acesta $i care, prin mpingere, ac"io-
neaz# cu cele dou# bra"e (9) ale sale asupra unor prghii
(10) rotative, asamblate cu ni$te prghii (11) liniare,
acestea din urm# aflndu-se n cadrul unui stator (S) n
care se mai afl# $i un modul (13) de ac"ionare, prev#zut
cu ni$te bra"e (14) $i care este solidar cu axul (15) motor,
ac"ionndu-l sub efectul for"ei de mpingere preluat# de
bra"e (14), imprimnd astfel acestui ax (15) o mi$care de
rota"ie.
Revendic#ri: 4
Figuri: 10
(21) a 2000 00650 A
RO-BOPI 11/2000
25
Fig. 1
Fig. 1
(21) 98-00431 A (51) F 02 P 5/06; (22) 25.02.98
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Be#liu Ion, Bucure#ti, RO;
(72) Be#liu Ion, Bucure#ti, RO; (54) METOD! "I DISPOZITIV
PENTRU M!SURAREA AVANSULUI
(57) Inven"ia se refer# la o metod# $i un dispozitiv,
utilizate, n special, pentru m#surarea avansului la aprin-
dere a motoarelor cu aprindere prin scnteie, metoda $i
dispozitivul putnd fi folosite, n general, pentru m#su-
rarea defazajului existent ntre dou# elemente mecanice,
din care cel pu"in unul este n mi$care. Metoda pentru
m#surarea avansului, conform inven"iei, utilizeaz# o
lamp# stroboscopic#, efectueaz# m#surarea la tura"ie
constant# $i se caracterizeaz# prin aceea c#, ntre mo-
mentul furniz#rii scnteii $i momentul aprinderii l#mpii
stroboscopice, se introduce o ntrziere reglabil#- ntr-
zierea reglndu-se astfel nct aprinderea l#mpii s# se
fac# n momentul n care pistonul este n punctul mort
superior ($i cnd, de regul#, reperele fix $i mobil sunt
unul n dreptul celuilalt)-iar prin determinarea m#rimii
acestei ntrzieri, se determin# valoarea avansului. Dis-
pozitivul pentru m#surarea avansului, conform inven"iei,
con"ine o lamp# stroboscopic# cu care se vizualizeaz#
pozi"ia a dou# repere, din care unul este fix, iar cel#lalt
mobil, $i se caracterizeaz# prin aceea c#, semnalul cules
cu ajutorul unui traductor (TR)-de pe bujia primului
cilindru, se aplic# unui circuit formator (FR), acesta
ac"ionnd un circuit basculant monostabil (CBM)-cu
ntrziere reglabil# prin intermediul unui poten"iometru
(21) 98-00431 A
(P) semnalul furnizat de circuitul basculant monostabil
(CBM) aplicndu-se, pe de o parte, prin intermediul unui
inversor (INV), unui circuit (CS) de ac"ionare a unei
l#mpi stroboscopice (LS), iar pe de alt# parte, acela$i
semnal aplicndu-se unui circuit de m#sur# (CM),
conectat la un circuit de afi$are (AF).
Revendic#ri: 4
Figuri: 4
F 04 B
(21) a 2000 00605 A (51) F 04 B 49/02; (22) 13.06.2000
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Societatea Comercial"
UPET-S.A., Trgovi#te, RO; (72) Moc"nescu Florin, Bucure#ti,
RO; M"rculescu Ioan, Bucure#ti, RO; T"tulescu Ion, Bucure#ti,
RO; Binu Marin, Trgovi#te, RO; Cocea#u %tefan, Trgovi#te,
RO; Petrescu Dan, Trgovi#te, RO; Cr"ciun Laz"r, Trgovi#te,
RO; Dinu Mirela, Trgovi#te, RO; (54) INSTALA#IE DE
POMPARE ECHIPAT! CU ROBINETE DE NCHIDERE CU
SFER! "I LEG!TURI RAPIDE
(57) Inven"ia se refer# la un cap de pompare, montat pe
flan$a de la coloana de burlane de exploatare, care
asigur# sus"inerea $i etan$area garniturii de "evi de
extrac"ie, precum $i evacuarea separat# a fluidelor din
garnitura de "evi $i/sau a gazelor din spa"iul inelar dintre
coloana de burlane $i garnitura de "evi. Instala"ia conform
inven"iei cuprinde ni$te robinete (1) cu obturator sferic,
de nchidere, plasate $i montate, n cuprinsul unor bra"e,
prin care sunt vehiculate fluidele sau gazele, cu ajutorul
unor leg#turi (2) rapide, care cuprind ni$te semibr#"#ri
(3), n care sunt dispuse ni$te $uruburi (4) cu care angre-
neaz# ni$te piuli"e (5), cu ajutorul c#rora, este realizat#,
prin intermediul unor semiinele (8), etan$area dintre ni$te
flan$e (6 $i 7).
Revendic#ri: 6
Figuri: 3
(21) a 2000 00605 A
RO-BOPI 11/2000
26
Fig. 1
Fig. 1
F 04 C
(21) 99-00233 A (51) F 04 C 9/00; (22) 04.03.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Ghinea Daniel, Constan!a, RO;
(72) Ghinea Daniel, Constan!a, RO; (54) POMP! ANTIGRAVI-
TA#IONAL!
(57) Inven"ia se refer# la o pomp# antigravita"ional#,
destinat# absorb"iei $i transportului fluidelor n conducte,
transportului "i"eiului de la gura de forare submarin#, a
apei nes#rate, termale sau sulfuroase, din izvoarele sub-
marine. Pompa antigravita"ional#, conforminven"iei, este
format# dintr-un cilindru (A) nchis la partea sa supe-
rioar#, n interiorul c#ruia, se afl# ni$te pistoane- supape
(1 $i 2), asem#n#toare, ntre cele dou# pistoane (1 $i 2),
fiind practicate ni$te orificii (c $i d) asem#n#toare, dar de
diametre $i pozi"ion#ri diferite, n orificiul mai mare, fiind
asamblat# o conduct# (C) de absorb"ie care va alimenta n
permanen"# cu fluid spa"iul dintre cele dou# pistoane (1 $i
2), iar n orificiul (c) mai mic, este montat# o conduct#
(B) de evacuare a fluidului dintre cele dou# pistoane (1 $i
2) spre conducta n care va fi transportat.
Revendic#ri: 2
Figuri: 3
(21) 99-00651 A (51) F 15 B 13/02; (22) 07.06.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Suvanjeiev Nicolae Gavril, Satu (41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Diaconu Cristian, Bucure#ti, RO;
Mare, RO; (72) Suvanjeiev Nicolae Gavril, Satu Mare, RO; Stoicescu Diana Cristina, Bucure#ti, RO; (72) Diaconu Cristian,
(54) SISTEM DE BLOCARE, HIDRAULIC Bucure#ti, RO; Stoicescu Diana Cristina, Bucure#ti, RO;
(57) Inven"ia se refer# la un sistem de blocare, hidraulic,
destinat unit#"ilor de prindere-desprindere a ma$inilor
unelte. Sistemul conform inven"iei realizeaz# blocarea cu
ajutorul unui ansamblu supap# de sens, cu comand# $i
acumulator hidraulic la faza de deblocare, o supap# de
sens (SS2) deschiznd cu ntrziere fa"# de o alt# supap#
de sens (SS1), asigurnd legarea unei camere superioare a
cilindrului hidraulic, la rezervor, $i golirea acumulato-
rului hidraulic, care nu are volum mare, nainte de legarea
la presiune a camerei inferioare a cilindrului hidraulic.
Revendic#ri: 2
Figuri: 1
(21) 99-00651 A
(21) 99-00851 A (51) F 16 D 3/19; (22) 27.07.99
(54) CUPLAJ MECANIC, ELASTIC, CU ELEMENTE DE LEG!-
TUR! DIN CABLURI DE O#EL
(57) Inven"ia se refer# la un cuplaj elastic, destinat
transmiterii mi$c#rii de rota"ie de la un arbore la altul.
Cuplajul conform inven"iei este alc#tuit din dou# semi-
cuplaje (1) montate pe capetele unor arbori nefigura"i,
legate ntre ele prin ni$te elemente elastice (2), sub forma
unor tronsoane scurte, drepte, executate din cabluri de
o"el, dispuse uniform, paralel cu axa transmisiei.
Revendic#ri: 1
Figuri: 3
RO-BOPI 11/2000
27
Fig. 1
Fig. 1
(21) 95-01446 A (51) F 16 H 3/70; B 23 P 9/04; (22) 07.08.95
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Cioar" Gh. Gheorghe Romeo,
Bra#ov, RO; (72) Cioar" Gh. Gheorghe Romeo, Bra#ov, RO;
(54) AUTOMAT HIPOCICLOIDAL, MONODIAMETRAL, PEN-
TRU DEFORMARE PLASTIC!
(57) Inven"ia se refer# la un automat hipocicloidal,
monodiametral, destinat ob"inerii de piese metalice prin
deformare plastic# $i constituie o perfec"ionare a inven"iei
care face obiectul brevetului de inven"ie RO 109825
principal. Automatul conform inven"iei cuprinde un lan"
cinematic principal, n care este inclus un mecanism (B)
planetar, format din ni$te ro"i (1) din"ate, cilindrice,
centrale, fixe, danturate interior, care mpreun# cu ni$te
ro"i (1) din"ate ale unui satelit (A) formeaz# un angrenaj
interior cu raport strict de 2:1, ntr-un corp (13) al
satelitului (A), fiind practicat# o suprafa"# (a) cilindric#
cav#, astfel nct o ax# (b) a ei s# fie cuprins# ntr-un
cilindru de rostogolire a ro"ilor (15) din"ate, prin inter-
mediul acestei suprafe"e (a) cave, fiind antrenate succesiv
$i temporar n mi$care de transla"ie rectilinie-alternativ#
dou# culisoare (18) dispuse diametral opus $i ghidate
ntr-un batiu (12) pe direc"ia hipocicloidei rectiliniare,
descris# de orice punct al axei (b) suprafe"ei (a) cilindrice
cave.
Revendic#ri: 1
Figuri: 2
(21) 95-01446 A
F 16 H
(21) 99-01354 A (51) F 16 H 55/17; (22) 20.12.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Ion St. Constantin, Bucure#ti, RO;
(72) Ion St. Constantin, Bucure#ti, RO; (54) PROCEDEU DE
REALIZARE A DANTURII NOVICOV "I ANGRENAJELE
REZULTATE
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de realizare a
danturii Novicov $i la angrenajele ob"inute prin prelu-
crarea ro"ilor din"ate, conform procedeului. Procedeul
conform inven"iei const# din prelucrarea unor ro"i f#r#
dantur#, cu diametrele de divizare egale, urmat# de
a$ezarea lor pe o ma$in# de g#urit, tangente la o gene-
ratoare comun# a cilindrilor de divizare, iar ntr-un punct
de tangent# a unor cercuri de divizare, pe direc"ia tan-
gentei comune, se execut# o gaur# cu raza egal# cu raza
golului din roata din"at#, astfel c# se realizeaz# simultan
fiecare gol al danturii Novicov att n roat#, ct $i n
pinion. Angrenajele pentru realizarea procedeului, con-
form inven"iei, sunt formate dintr-o roat# (1) $i un pinion
(2), n ale c#ror goluri, n func"ie de tipul de angrenaj, se
monteaz# ni$te role (3) cilindrice sau butoi, fixate cu ni$te
capace (4) laterale.
Revendic#ri: 1
Figuri: 7
(21) 99-01354 A
RO-BOPI 11/2000
28
Fig. 1
Fig. 1
F 28 D
(21) 99-00535 A (51) F 28 D 7/16; F 25 D 17/04; (22) 10.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Gherc" Cristian, Roman, RO;
(72) Gherc" Cristian, Roman, RO; (54) CALORIFER "I
R!CITOR, CU RANDAMENT RIDICAT
(57) Inven"ia se refer# la un calorifer/r#citor, cu randa-
ment relativ ridicat, care realizeaz# cedarea/absorb"ia
c#ldurii, folosind convec"ia for"at#. Caloriferul $i r#ci-
torul, conform inven"iei, sunt alc#tuite dintr-o conduct#
(1) de alimentare, prev#zut# cu un robinet (2) pentru
reglarea debitului de agent termic care parcurge ni$te
profile (3) confec"ionate din aluminiu, precum $i dintr-o
conduct# (4) de evacuare $i dintr-un ventilator (5) care
debiteaz# aer pe suprafa"a unor lamele (6) deflectoare
dispuse la un unghi de 45, fa"# de ni$te fante (7) de aer,
dispuse deasupra lamelelor (6) deflectoare.
Revendic#ri: 1
Figuri: 3
(21) 99-00539 A (51) F 41 G 1/32; (22) 10.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Ceangu Florin, Rediu, RO;
(72) Ceangu Florin, Rediu, RO; (54) DISPOZITIV DE OCHIRE
PE TIMP DE NOAPTE
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv de ochire pe timp
de noapte a "intelor slab luminate. Dispozitivul conform
inven"iei este constituit din dou# leduri amplasate pe un
tel (1) al armei, un led fixat pe un cui al unei c#t#ri (2),
precum $i din ni$te conductoare (3) care fac leg#tura cu o
surs# (4) de curent $i cu un ntrerup#tor (5) care nchide/
deschide circuitul de alimentare a ledurilor.
Revendic#ri: 2
Figuri: 7
(21) 99-00483 A (51) F 42 D 5/02// G 01 V 3/11; G 01 V 9/00;
(22) 26.04.99 (41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Corciov" I. Drago#,
Bucure#ti, RO; (72) Corciov" I. Drago#, Bucure#ti, RO;
(54) DISPOZITIV ANTITERORISTIC, CU AMPLIFICATOR-
DEMODULATOR OPTOELECTRONIC, COMPUTERIZAT, DE
SEMNAL RADIESTEZIC, "I AFI"AJ CU CRISTALE LICHIDE
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv antiteroristic de
detec"ie, destinat descoperirii dispozitivelor teroristice
conven"ionale, mine antipersonal, bombe, muni"ii diverse
etc., cu dispozitive de detonare clasice ori electronice,
precum $i a dispozitivelor neconven"ionale, bombe cu
plastic, cu lichide inflamabile etc. att direct, n teren, ct
$i n m#sura posibilit#"ilor, pe o aero-fotogram#, hart# la
scar#, schi"#, inclusiv cu e$antioane martor, reale sau
artificiale/virtuale. Dispozitivul conform inven"iei prelu-
creaz# semnale radiestezice exterioare $i semnalul radio-
estezic local martor, ntr-un bloc electronic de tip "sincro-
din# optoelectronic#", prev#zut cu concentratori, ampli-
ficatori $i filtre, semnalul demodulat fiind ulterior pre-
lucrat complex, conform unui algoritm-program specific,
ntr-un microprocesor performant, dotat cu subansam-
blurile de memorie aferente $i posibilitatea acces#rii
continue a unor baze de date externe, disponibile pe in-
ternet, rezultatele specifice fiind afi$ate n cadrul unei
h#r"i a zonei cercetate, pe display-ul cu cristale lichide
(LCD).
Revendic#ri: 3
Figuri: 1
(21) 99-00544 A (51) G 01 B 7/012; G 01 B 7/315; (22) 10.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Bolea Oana Gabriela, Hu#i, RO;
(72) Bolea Oana Gabriela, Hu#i, RO; (54) DISPOZITIV DE
VERIFICARE A EXCENTRICIT!#II ARBORILOR
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv de verificare a
excentricit#"ii arborilor. Dispozitivul conform inven"iei
este alc#tuit dintr-un palpator (4) care gliseaz# pe supra-
fa"a arborelui (3) de verificat, excentricit#"ile arborelui
ducnd la modificarea valorii unei rezisten"e (R) din
schema electric#, iar abaterea este sesizat# de un aparat
indicator de nul. Dispozitivul de verificare a excen-
tricit#"ii arborilor prezint# avantajul unei construc"ii sim-
ple $i este recomandat la verificarea produc"iei de serie a
arborilor, verificarea f#cndu-se rapid.
Revendic#ri: 1
Figuri: 2
RO-BOPI 11/2000
29
Fig. 1
Fig. 1
(21) 99-00544 A
(21) 98-01181 A (51) G 01 L 1/20; (22) 15.07.98
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Micu Constantin Anton,
Bucure#ti, RO; Buc#an Constantin, Bucure#ti, RO; Salmen
Florin, Pite#ti, RO; (72) Micu Constantin Anton, Bucure#ti, RO;
Buc#an Constantin, Bucure#ti, RO; Salmen Florin, Pite#ti, RO;
(54) TRADUCTOR ELECTROTENSIOMETRIC, REZISTIV,
PROPOR#IONAL
(57) Inven"ia se refer# la un traductor electrotensiometric,
rezistiv, cu caracteristic# propor"ional#, de mare sensi-
bilitate $i cu dimensiuni miniaturale, utilizat pentru deter-
minarea tensiunilor mecanice n instala"ii. Traductorul
electrotensiometric, rezistiv, conform inven"iei, este for-
mat dintr-un suport izolator (1) $i un element sensibil (2),
realizat dintr-o pelicul# de grafit filiform#, solidar# cu
suportul $i aflat# n contact electric cu ni$te electrozi (3,
4) pe care sunt lipite ni$te terminale (5, 6), ntreg ansam-
blul fiind acoperit cu un strat protector (7).
Revendic#ri: 1
Figuri: 2
G 01 N
(21) 98-01239 A (51) G 01 L 7/00; (22) 29.07.98
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Diaconescu C. Mihai, Ia#i, RO;
(72) Diaconescu C. Mihai, Ia#i, RO; (54) VACUUMMETRU DE
MARE SENSIBILITATE
(57) Inven"ia se refer# la un vacuummetru destinat m#-
sur#rii varia"iilor de presiune de ordinul milibarilor.
Vacuummetrul conform inven"iei este compus dintr-un
echipaj mobil, sub form# de balan"#, al c#rui bra" (4)
orizontal este fixat ntr-o punte (11) transversal#, bra"ul
(4) orizontal avnd la o extremitate (a) un grup de discuri
(3) confec"ionate din celuloz# brut#, iar la cealalt#
extremitate (b), o contragreutate (8) metalic#, pentru
echilibrare pe orizontal#, n condi"ii de presiune normal#.
Revendic#ri: 2
Figuri: 1
(21) 98-01632 A (51) G 01 N 3/00; G 01 N 1/00// H 05 B 31/00//
G 06 F 19/00; (22) 27.11.98 (41) 30.11.2000// 11/2000
(71) Institutul de Sudur" #i ncerc"ri de Materiale, Timi#oara, RO;
(72) Mateiu %tefan Horia, Timi#oara, RO; %oflete Liviu,
Timi#oara, RO; Popescu Cezar, Timi#oara, RO; Murariu Alin,
Timi#oara, RO; (54) INSTALA#IE DE NCERCARE LA OBO-
SEAL! TERMIC!
(57) Inven"ia se refer# la o instala"ie de ncercare la
oboseal# termic#, comandat# de la un calculator personal,
prin intermediul unei interfe"e cu canale separate pentru
comanda ciclurilor de nc#lzire $i de r#cire a epruvetei $i
pentru preluarea semnalelor de temperatur#, for"# $i de-
forma"ie diametral#. Instala"ia conforminven"iei cuprinde
un bloc de ncercare, ce const# dintr-un dispozitiv de
blocare par"ial# a deforma"iilor termice ale epruvetei,
nseriate n lan"ul de solicitare. Datorit# succesiunii
ciclurilor nc#lzire-r#cire, n epruveta de ncercare, sunt
induse deforma"ii de oboseal# mecanic#. Deforma"ile ter-
mice ale epruvetei sunt blocate exterior, doar par"ial, prin
intermediul a 5 arcuri interschimbabile, cu rigidit#"i im-
puse n intervalul 60...300 kN/mm. Inc#lzirea epruvetei
este realizat# printr-un sistem care utilizeaz# o lamp# de
halogen introdus# n cavitatea interioar# a epruvetei.
Epruveta de ncercare are o form# cilindric# tubular#, cu
por"iune toroidal# pe por"iunea calibrat# exterioar# a sa,
care asigur# premeditarea ruperii, n sec"iune, cu grosi-
mea minim# a peretelui, acolo unde practic temperatura
pe sec"iune este constant#, indiferent de momentul nc#l-
zirii sau r#cirii.
Revendic#ri: 1
Figuri: 6
RO-BOPI 11/2000
30
Fig. 3
Fig. 1
G 01 N
(21) 98-01632 A
(21) 99-00541 A (51) G 01 R 31/34; (22) 10.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Capr" Cristian, Ia#i, RO; Tibichi (30) 24.07.97 SE 9702795-7; (41) 30.11.2000// 11/2000 (86) SE
Fulgu!a, Ia#i, RO; (72) Capr" Cristian, Ia#i, RO; Tibichi Fulgu!a, 98/01316 03.07.98 (87) WO 99/05584 04.02.99 (71) Mirror
Ia#i, RO; (54) DISCRIMINATOR DE SENS DE ROTA#IE Image Internet AB, Stockholm, SE; (72) Lindbo Sverker, Taby,
(DEPLASARE), MULTIPLICATOR DE IMPULSURI (PENTRU
TRADUCTOR NUMERIC)
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv pentru deter-
minarea sensului de rota"ie $i multiplicare a impulsurilor
de la intrare, cu un anumit grad ales de utilizator, $i poate
fi utilizat la motoarele rotative, strunguri, manipulatoare,
robo"i etc. Dispozitivul conform inven"iei este constituit
dintr-un registru de deplasare (1), o memorie ROM (2),
un comutator de selec"ie a gradului de multiplicare (3) $i
dou# rezisten"e (R1, R2).
Revendic#ri: 1
Figuri: 3
(21) 99-00541 A
(21) a 2000 00064 A (51) G 06 F 17/30; (22) 03.07.98
SE; (74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere n Proprietate
Intelectual" S.R.L., Bucure#ti (54) SISTEM DE CAPTARE PE
INTERNET
(57) Inven"ia se refer# la o metod#, un sistem $i un server
pentru stocarea informa"iilor de pe Internet. Conform
inven"iei, este asigurat un set de servere de stocare (140a,
140b, 140c, 140d), distribuite geografic, deservind n
general regiuni geografice diferite ( 6a, 6b, 6c, 6d), n
care informa"iile de pe Internet (100), derivate n raport
cu operarea unui server de stocare (140), sunt distribuite
c#tre toate serverele amintite.
Revendic#ri: 34
Figuri: 8
RO-BOPI 11/2000
31
Fig. 1
Fig. 2
(21) a 2000 00064 A
(21) 98-01633 A (51) G 06 F 19/00; G 01 N 3/08; G 01 N 1/00;
H 05 B 31/00; (22) 27.11.98 (41) 30.11.2000// 11/2000 (41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Grniceanu Toma, Ploie#ti, RO;
(71) Institutul de Sudur" #i ncerc"ri de Materiale, Timi#oara, RO; Piticar Ion, Bucure#ti, RO; (72) Grniceanu Toma, Ploie#ti, RO;
(72) Mateiu %tefan Horia, Timi#oara, RO; %oflete Liviu, Piticar Ion, Bucure#ti, RO; (54) PROCEDEU COMPUTERIZAT,
Timi#oara, RO; Popescu Cezar, Timi#oara, RO; Murariu Alin,
Timi#oara, RO; (54) INSTALA#IE DE NCERCARE LA
OBOSEAL! OLIGOCICLIC!, NEIZOTERM!
(57) Inven"ia se refer# la o instala"ie de ncercare la
oboseal# oligociclic#, neizoterm#, comandat# de la un
calculator personal, prin intermediul unei interfe"e, cu
canale separate, pentru comanda ciclurilor de temperatur#
$i de solicitare la oboseal# mecanic# a epruvetei de
ncercare $i pentru preluarea semnalelor de temperatur#,
for"# $i deforma"ie diametral#. Instala"ia conform
inven"iei const# dintr-un bloc de ncercare, care are un
cadru de solicitare a epruvetei de ncercare (5), nseriat n
lan"ul de solicitare cu o doz# de for"# (18), la cap#tul fix,
$i cu un bac mobil inferior. Datorit# succesiunii ciclurilor
termice $i de oboseal# mecanic#, oligociclic#, epruveta de
ncercare (5) este solicitat# la oboseal# oligociclic#,
neizoterm#, deci oboseal# termomecanic#. Cadrul de
solicitare con"ine dou# coloane de ghidare, dou# coloane
de deplasare (3, 4) $i trei traverse: una mobil# (19) $i
dou# fixe (1, 2). Prin acesta, se c$tig# precizie n soli-
citarea de-a lungul axei $i manevrabilitate sporit# la nlo-
cuirea epruvetei ncercate. Inc#lzirea epruvetei (5) este
realizat# printr-un sistem care utilizeaz# o lamp# de
halogen introdus# n cavitatea interioar# a epruvetei.
G 06 G
(21) 98-01633 A
Epruveta de ncercare (5) are o form# cilindric#, tubular#,
cu o por"iune toroidal# pe por"iunea calibrat# exterioar# a
sa, care asigur# premeditarea ruperii, n sec"iune, cu gro-
sime minim# a peretelui, acolo unde practic temperatura
pe sec"iune este constant#, indiferent de momentul nc#l-
zirii sau r#cirii.
Revendic#ri: 1
Figuri: 10
(21) a 2000 00032 A (51) G 06 G 7/00; (22) 11.01.2000
DE OB#INERE CONCOMITENT! A ENERGIILOR, ELEC-
TRIC! "I TERMIC!, N RAFIN!RII
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu $i la o instala"ie
computerizat#, de ob"inere concomitent# a energiei elec-
trice $i a energiei termice, necesare rafin#riilor, unit#"ilor
industriale mari consumatoare a acestor energii. Instala"ia
conform inven"iei folose$te un bloc central de computere
(1) care, pe baza informa"iilor unui sesizor (2) privind
devierea de la frecven"a prescris# pentru energia electric#
produs# $i a unui sesizor (3) privind devierea de la pre-
siunea prescris# a aburului produs, comand#, cu ajutorul
unui servomotor (4), o pomp# de injec"ie (5) a unui motor
turbo-Diesel performant, de mare putere (6), ce antre-
neaz# un generator electric (7), respectiv cu ajutorul unui
servomotor (8) puterea focarului la un cazan de abur (9)
cu supranc#lzitor (10), precum $i alte computere locale
pentru controlul dispozitivelor auxiliare, care trimit toate
informa"iile necesare la un monitor (16) racordat la o
imprimant# (17), de la care, n orice moment, se poate
ob"ine un raport complet, vizual sau scris, privind para-
metrii de func"ionare a ntregului ansamblu.
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
RO-BOPI 11/2000
32
Fig. 1
G 06 G
(21) a 2000 00032 A
(21) 99-00594 A (51) G 10 K 5/00; (22) 24.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Voina Septimiu Sever, Bucure#ti,
RO; (72) Voina Septimiu Sever, Bucure#ti, RO; (54) FLUIER
PNEUMATIC
(57) Inven"ia se refer# la un fluier pentru agen"ii de
circula"ie $i arbitri. Fluierul conform inven"iei este consti-
tuit dintr-un fluier propriu-zis (1), care este fixat pe o
suflant# (2) prev#zut# cu un orificiu (o) de aer fals,
montat# pe o carcas# (3) $i un mner de prindere (10), n
carcas# (3), este montat un motor electric (4), pe axul
c#ruia, este fixat# o elice (5) de vibrator, aerul fiind
aspirat printr-o sit# (6), pentru alimentarea cu energie,
este prev#zut# o baterie (7) $i un comutator (9), protejate
ntr-o cutie (8).
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
(21) 99-00559 A (51) G 21 G 1/00; (22) 12.05.99 (41)
30.11.2000// 11/2000 (71) Cristea Mihai %tefan, Baia Mare, RO;
Cristea Mihai, Bucure#ti, RO; (72) Cristea Mihai %tefan, Baia
Mare, RO; Cristea Mihai, Bucure#ti, RO; (54) REACTOR
(57) Inven"ia se refer# la un reactor de fuziune, termo-
nuclear, cu proces controlat, de nalt# energie. Pentru
realizarea fuziunii, folose$te mbinarea a dou#
TOKAMAK-uri combinat cu nc#lzirea plasmei $i reali-
zarea fuziunii nucleelor de deuteriu sau tritiu, din plasm#,
n zona central# (F) de suprapunere a curen"ilor de
plasm# I $i I n contrasens, ce se deplaseaz# n cei doi
1 2
tori, care constituie secundarele (3, 10) a dou# transfor-
matoare (1, 8), alimenta"i n primar (2, 9) la tensiunile
continue pulsante U $i U ce produc cmpurile de
1 2
induc"ie magnetic# B $i B n transformatoare (1, 8) $i
1 2
genereaz#, n secundarele (3, 10) transformatoarelor (1,
8), curen"ii I $i I de contrasens care, n zona central# (F),
1 2
prin ciocnire $i frecare, aduc parametrii plasmei la valori
mai mari dect parametrii ceru"i de criteriul Lawson,
realiznd fuziunea $i men"inerea controlat# a ei, rezultnd
energia mare, de ie$ire, din contopirea nucleelor de
deuteriu sau tritiu.
Revendic#ri: 4
Figuri: 3
(21) 99-00559 A
RO-BOPI 11/2000
33
Fig. 11
(21) 99-00558 A (51) H 01 L 21/8238; H 01 L 27/00;
(22) 12.05.99 (41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Institutul Na!ional
de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie, Bucure#ti, RO;
(72) Manea Elena, Bucure#ti, RO; Gngu Cristinel Veniamin,
Bucure#ti, RO; Cernica Ileana Viorica, Bucure#ti, RO; Dun"re
Camelia, Bucure#ti, RO; Dun"re %erban, Bucure#ti, RO;
Cr"ciunoiu Florea, Bucure#ti, RO; (54) PROCEDEU DE
REALIZARE A ARIILOR DE POR#I CMOS PENTRU CIRCUI-
TELE INTEGRATE CU CICLU SCURT DE FABRICA#IE
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de realizare a
circuitelor integrate CMOS pentru familie de arii de por"i
cu ciclu scurt de fabrica"ie, pentru serii mici de circuite
specializate, proiectate la comand#, cu tensiuni de ali-
mentare de 15V, n care, pentru realizarea insulei n, se
implanteaz# ionic, P , doza 3,3x10 cm , cu energia
31 12 -2
80kev, n siliciu, iar n scopul ob"inerii tensiunilor de prag
simetrice pentru tranzistoare, utilizeaz# implantarea io-
nic# pentru corec"ia tensiunilor de prag: B , doza
11
1,3x10 cm energia 40kev, realizat# pe toat# suprafa"a
12 -2
(f#r# masc#), printr-un oxid ultracurat de poart# (MOS).
Procedeul conform inven"iei utilizeaz#, n scopul cre$terii
complexit#"ii de integrare, dou# niveluri de metalizare, cu
compozi"ie AlSi 1%, depuse prin pulverizare catodic#.
pentru optimizarea fotogravurilor de contacte, fotorezis-
torul etalat pe plachet# nu este tratat termic nainte de
expunere, iar dup# developare, urmeaz# un tratament ter-
mic $i un proces de cur#"are n plasm# de O , iar procesul
2
de corodare umed# a contactelor este precedat de o imer-
sie n solu"ie 10% detergent neionic MOS, care asigur#
uniformitatea $i eficien"a corod#rii.
Revendic#ri: 5
Figuri: 5
(21) a 2000 00080 A (51) H 01 L 23/28; H 01 F 19/00;
(22) 27.05.99 (30) 28.05.98 US 09/086.365; 12.05.99 US DKT (41) 30.11.2000// 11/2000 (71) P"tra#cu Cornel, Re#i!a, RO;
1675D.1; 12.05.99 US DKT 1675D.2; 18.05.99 US DKT Dragomir Petric", Re#i!a, RO; (72) P"tra#cu Cornel, Re#i!a, RO;
1675D.3; (41) 30.11.2000// 11/2000 (86) US 99/11824 27.05.99 Dragomir Petric", Re#i!a, RO; (54) GENERATOR ASINCRON,
(87) WO 99/62105 02.12.99 (71) Rompower Inc., Tucson, US;
(72) Jitaru Ionel, Tucson, US; (74) Rominvent S.A., (Agen!ie
pentru Brevete, Desene, M"rci #i Transfer Tehnologie),
Bucure#ti (54) TRANSFORMATOR CU PERFORMAN#E SUPE-
RIOARE
(57) Inven"ia se refer# la un transformator grup, n care
sunt folosite o multitudine de transformatoare (110A $i
110B), pentru a alimenta cu energie o singur# sarcin#.
Transformatoarele (110A $i 110B) conform inven"iei
sunt conectate n serie, cu scopul de a produce un efect de
egalizare a fluxului. Aceast# inven"ie cuprinde un circuit
de egalizare a fluxului (112A $i 112B), care con"ine o
serie de nf#$ur#ri de flux. Fiecare nf#$urare de flux este
asociat# unui singur transformator. Inf#$ur#rile sunt
conectate n paralel. In acest fel, se ob"ine o echilibrare a
ie$irii transformatoarelor; puterea de ie$ire a fiec#rui
transformator este sesizat# de nf#$urarea de flux asociat#
$i este folosit# n comun mpreun# cu celelalte transfor-
matoare prin nf#$ur#rile de flux asociate. Puterea este
procesat# atunci prin nf#$ur#rile secundare, redresoare $i
filtre de ie$ire la o sarcin# comun#.
Revendic#ri: 25
Figuri: 35
H 02 K
(21) a 2000 00080 A
(21) 98-01018 A (51) H 02 K 17/00; (22) 27.05.98
AUTONOM, CU TURA#IE VARIABIL! LA ARBORE
(57) Inven"ia se refer# la o ma$in# asincron#, care lu-
creaz# n regim de generator autonom la tura"ii variabile
ale ma$inii de antrenare. Prin alimentarea n rotor a gene-
ratorului cu tensiune trifazat#, de frecven"# variabil#, se
ob"ine n stator un sistem de tensiuni trifazate cu o frec-
ven"# constant#, egal# cu 50 Hz. Tensiunea utilizat# pen-
tru alimentarea n rotor a generatorului este ob"inut# prin
intermediul unui convertor static de frecven"# cu modu-
la"ie n durat# (CF). Men"inerea constant# a parametrilor
de ie$ire ai generatorului, tensiune $i frecven"#, se reali-
zeaz# prin intermediul unui sistem de reglare automat#,
cu dou# bucle de reac"ie, compus dintr-un traductor de
tura"ie (TT), un convertor frecven"#-tensiune (CFU), un
comparator (C), un regulator (R). Sistemul este prev#zut
cu posibilitatea de a putea func"iona autonom, datorit#
bateriei de acumulatoare (BA) inclus# n acesta.
Revendic#ri: 1
Figuri: 5
RO-BOPI 11/2000
34
Fig. 5
Fig. 5
Fig. 1
H 02 K
(21) 98-01018 A
(21) 99-00563 A (51) H 02 N 15/00; (22) 13.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Dumitru Samuel, Bucure#ti, RO;
(72) Dumitru Samuel, Bucure#ti, RO; (54) MAGNETOMOTOR
(57) Inven"ia se refer# la un magnetomotor ce $i g#se$te
aplica"ia n toate domeniile ce utilizeaz# energia meca-
nic#. Motorul conform inven"iei utilizeaz# poten"ialul
cmpului magnetic al unor magne"i permanen"i, n scopul
producerii de energie mecanic#. Motorul este alc#tuit din
dou# tipuri de discuri magnetice (1 $i 2), dispuse alter-
nativ pe un ax (11), polarizate, astfel nct liniile de cmp
magnetic ale unui disc s# fie permanent perpendiculare pe
liniile de cmp magnetic, ale celor dou# discuri al#turate.
Al doilea tip de disc (2) este fixat, prin patru clame (7), de
ni$te bare fixe (8), iar primul tip de disc (1) este mobil,
fiind supus permanent for"ei de interac"iune dintre discuri
(1 $i 2), producnd o tura"ie foarte mare a motorului.
Revendic#ri: 1
Figuri: 13
(21) 99-00563 A
(21) 98-00546 A (51) H 04 M 1/00; (22) 27.02.98
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Bul"ceanu Claudiu, Bucure#ti,
RO; (72) Bul"ceanu Claudiu, Bucure#ti, RO; (54) ARHITEC-
TUR! DE RE#EA OPTIC!, PASIV!, CU AUTORESTAURARE
(57) Inven"ia se refer# la o arhitectur# de re"ea DCS,
pasiv#, cu autorestaurare (RDSPAR), cu fibre optice, din
industria telecomunica"iilor. Re"eaua conform inven"iei
poate fi centralizat# sau distribuit#. Arhitectura centra-
lizat# opereaz# de la un controller central, n a c#rui baz#
de date, sunt stocate informa"iile referitoare la toate no-
durile re"elei, rela"ii de conectivitate $i facilit#"i de
rezerv#. Odat# ce controllerul central este informat de
c#derea unei leg#turi ntre dou# sisteme DCS (Digital
Cross-Connect Systems DCS-3 $i DCS4), ncepe s#
caute cea mai bun# cale de rerutare, bazat# pe starea
curent# a re"elei. Controllerul trimite apoi comenzi la
celelalte sisteme DCS (DCS1, DCS2 $i DCS3),
cerndu-le s#-$i modifice matricile de comutare $i s#
reruteze noile cereri de acces ntre cele dou# noduri (3 $i
4). In cazul arhitecturii cu autorestaurare distribuit#, este
necesar cte un controller extern pentru fiecare sistem
DCS.
Revendic#ri: 1
Figuri: 13
RO-BOPI 11/2000
35
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 1
(21) 99-00553 A (51) H 04 M 11/02; (22) 11.05.99
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) S.C. Electronic Research Center
S.R.L., Ia#i, RO; (72) Mu#cheru Radu, Ia#i, RO;
(54) INSTALA#IE DE INTERFON DE ACCES, CU CHEIE
DIGITAL!
(57) Inven"ia se refer# la o instala"ie de interfon de acces,
cu cheie digital#, al c#rui post central se monteaz# la
intrarea n cl#diri, iar posturile locale se monteaz# n
interiorul cl#dirii. Intrarea unei persoane n cl#diri se
poate face folosind cheia digital#, care ac"ioneaz# yala ce
blocheaz# intrarea sau apelnd unul din posturile inte-
rioare $i dup# o conversa"ie cu o persoan# din interior,
aceasta poate ac"iona yala de la postul local la care se
afl#. De asemenea, eliminnd func"ia de interfon, sis-
temul poate fi folosit n acelea$i condi"ii ca sistem de
control acces cu cheie digital#. Instala"ia de interfon de
acces, cu cheie digital#, cu un post central $i un num#r
"p" de posturi locale, conform inven"iei, are n compo-
nen"# un microcontroler (1) conectat cu un separator de
semnale (2) pentru cheia digital#, o tastatur# (3) pentru
selec"ie, o serie de registre (4) pentru comanda afi$ajului
(5), o serie de registre pentru comanda unei matrice de
relee (6), un comutator (9) al sensului comunic#rii,
conectat cu un amplificator audio (10), o yal# electro-
magnetic# (7), un num#r "p" de posturi locale (12),
conectate fiecare prin numai dou# fire ce pot fi selectate
unic din matricea de relee (6), iar intrarea n cl#dire se
face atingnd cheia digital# cu cele dou# terminale
(21) 99-00553 A
conductoare de carcasa postului central, pe cele dou#
suprafe"e conductoare, special prev#zute pe aceasta, atin-
gere care determin# un schimb de date cu microcontro-
lerul (1), iar n cazul coinciden"ei unui cod, acesta ac"io-
neaz# yala electromagnetic# (7), cheia digital# avnd n
componen"#: un sumator de semnale, un registru serie, cu
nc#rcare paralel#, un circuit de declan$are a nc#rc#rii
datelor la apari"ia tensiunii de alimentare $i un aranjament
convenabil al cablajului, ce faciliteaz# stabilirea unui
anumit cod de identificare prin conectarea intr#rilor de
date ale registrului la bara de alimentare sau la mas#.
Revendic#ri: 3
Figuri: 6
H 05 H
(21) 99-00553 A
(21) 98-01631 A (51) H 05 H 1/24; (22) 27.11.98
(41) 30.11.2000// 11/2000 (71) Institutul de Sudur" #i ncerc"ri
de Materiale, Timi#oara, RO; (72) Markocsan Nicolae, Timi#oara,
RO; Molnar Richard, Timi#oara, RO; (54) GENERATOR DE
PULVERIZARE N JET DE PLASM! GP-400
(57) Inven"ia se refer# la un generator de pulverizare n
jet de plasm#, destinat acoperirilor cu propriet#"i speciale,
prin pulverizare termic# n jet de plasm#. Generatorul
conform inven"iei const# dintr-un ansamblu catod n
construc"ie simpl#, cu o r#cire eficace, un dop filetat (4)
de dirijare a apei de r#cire, un corp izolator (2) care asi-
gur# continuitatea circuitului de ap# $i accesul/distribu"ia
gazului plasmagen, un suport pentru ansamblul catod (1),
care asigur# $i intrarea apei de r#cire $i un suport (3)
pentru duza de plasm# (5) care asigur# circuitul de ie$ire.
Revendic#ri: 1
Figuri: 3
LISTELE CERERILOR
DE BREVET DE INVEN"IE PUBLICATE,
ARANJATE N ORDINEA NUM!RULUI
CERERII/CLASIFIC!RII INTERNA"IONALE

Legea nr. 64/1991, art.23
RO-BOPI 11/2000
39
Tabel cu cererile de brevet de inven"ie, publicate conform art.23 din Legea 64/1991, aranjate n ordinea
num#rului cererii.
Num!r dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.
95-00423 A 24.02.95 Dene" Ildiko, Ia"i, RO; B 01 D 39/08; 10
Cioar! Ioan, Ia"i, RO;
Cioar! Lucia, Ia"i, RO;
95-01446 A 07.08.95 Cioar! Gh. Gheorghe Romeo, Bra"ov, RO; F 16 H 3/70; 27
B 23 P 9/04;
97-02253 A 04.06.96 Novus International, Inc., St. Louis, US; A 23 K 1/00; 9
98-00431 A 25.02.98 Be"liu Ion, Bucure"ti, RO; F 02 P 5/06; 25
98-00546 A 27.02.98 Bul!ceanu Claudiu, Bucure"ti, RO; H 04 M 1/00; 34
98-01018 A 27.05.98 P!tra"cu Cornel, Re"i#a, RO; H 02 K 17/00; 33
Dragomir Petric!, Re"i#a, RO;
98-01181 A 15.07.98 Micu Constantin Anton, Bucure"ti, RO; G 01 L 1/20; 29
Buc"an Constantin, Bucure"ti, RO;
Salmen Florin, Pite"ti, RO;
98-01239 A 29.07.98 Diaconescu C. Mihai, Ia"i, RO; G 01 L 7/00; 29
98-01372 A 09.09.98 Societatea Comercial! Andromeda Service S.R.L., B 23 D 15/12; 11
Arad, RO;
98-01390 A 14.09.98 Societatea Comercial! Institutul de Cercet!ri "i C 21 D 9/673; 19
Proiect!ri de Fabrica#ie pentru Produse Plate "i
Acoperiri Metalice, Gala#i, RO;
98-01391 A 14.09.98 Societatea Comercial! Institutul de Cercet!ri "i B 08 B 3/02; 10
Proiect!ri de Fabrica#ie pentru Produse Plate "i
Acoperiri Metalice, Gala#i, RO;
98-01520 A 29.10.98 Moraru Silviu, Bucure"ti, RO; C 22 C 37/00; 19
98-01608 A 14.05.97 Norsk Hydro Asa, Oslo, NO; C 05 C 5/04; 17
C 05 D 3/00;
C 05 G 1/00;
98-01631 A 27.11.98 Institutul de Sudur! "i ncerc!ri de Materiale, Timi"oara, H 05 H 1/24; 35
RO;

98-01632 A 27.11.98 Institutul de Sudur! "i ncerc!ri de Materiale, Timi"oara, G 01 N 3/00; 29
G 01 N 1/00//
H 05 B 31/00//
G 06 F 19/00;
RO;
RO-BOPI 11/2000
Num!r dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.
40
98-01633 A 27.11.98 Institutul de Sudur! "i ncerc!ri de Materiale, Timi"oara, G 06 F 19/00; 31
G 01 N 3/08;
G 01 N 1/00;
H 05 B 31/00;
RO;
98-01673 A 11.12.98 Manea Vasile, Bucure"ti, RO; B 64 C 27/00; 15
98-01726 A 27.04.98 Statul Francez Reprezentat prin Delegatul General B 63 B 25/00; 14
B 63 B 1/12; pentru Armament, Armees, FR;
98-01727 A 27.04.98 Statul Francez Reprezentat prin Delegatul General B 63 B 25/00; 14
B 63 B 1/12; pentru Armament, Armees, FR;
98-01728 A 27.04.98 Statul Francez Reprezentat prin Delegatul General B 63 B 25/00; 15
B 63 B 1/12; pentru Armament, Armees, FR;
99-00037 A 18.01.99 S.C. Inda Srl, Craiova, RO; B 61 C 3/00; 13
99-00139 A 05.02.99 Jitariu Petru, Bac!u, RO; F 02 B 57/02; 24
99-00142 A 05.06.98 Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd., Tokio, JP; C 07 K 1/113; 17
C 07 K 14/535//
A 61 K 38/16;
A 61 K 38/19;
99-00233 A 04.03.99 Ghinea Daniel, Constan#a, RO; F 04 C 9/00; 26
99-00479 A 26.04.99 Butincu Toader, Bucure"ti, RO; B 64 C 23/02; 15
99-00483 A 26.04.99 Corciov! I. Drago", Bucure"ti, RO; F 42 D 5/02// 28
G 01 V 3/11;
G 01 V 9/00;
99-00517 A 06.05.99 C!l!r!"anu George, Roman, RO; F 02 B 55/16; 23
99-00519 A 06.05.99 C!l!r!"anu George, Roman, RO; F 02 B 55/16; 23
99-00526 A 06.05.99 Zamfir Nicu, Trgu Ocna, RO; E 04 B 2/92; 21
99-00532 A 07.05.99 Mercur S.A., Oradea, RO; C 04 B 33/24; 16
99-00534 A 10.05.99 Pricop Mihai, Pa"cani, RO; E 04 F 21/02// 22
B 05 C 1/08;
99-00535 A 10.05.99 Gherc! Cristian, Roman, RO; F 28 D 7/16; 28
F 25 D 17/04;
99-00538 A 10.05.99 Grosu Gerard Raul, Suceava, RO; B 67 B 7/44; 16
99-00539 A 10.05.99 Ceangu Florin, Rediu, RO; F 41 G 1/32; 28
RO-BOPI 11/2000
Num!r dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.
41
99-00541 A 10.05.99 Capr! Cristian, Ia"i, RO; G 01 R 31/34; 30
Tibichi Fulgu#a, Ia"i, RO;
99-00542 A 10.05.99 Timi"ag Mirel, Boto"ani, RO; B 43 L 23/08; 12
99-00543 A 10.05.99 T!r!boan#! Lucian Marius, Pa"cani, RO; B 60 K 28/00; 12
B 60 R 21/00;
B 61 K 13/04;
99-00544 A 10.05.99 Bolea Oana Gabriela, Hu"i, RO; G 01 B 7/012; 28
G 01 B 7/315;
99-00545 A 10.05.99 Vieru Iulian, Negre"ti, RO; E 05 C 1/10; 22
Vieru $tefan, Negre"ti, RO;
99-00550 A 11.05.99 Mihai Augustin, Bucure"ti, RO; A 61 C 8/00; 9
Dr!ghescu Cristian, Bucure"ti, RO;
99-00553 A 11.05.99 S.C. Electronic Research Center S.R.L., Ia"i, RO; H 04 M 11/02; 35
99-00558 A 12.05.99 Institutul Na#ional de Cercetare Dezvoltare pentru H 01 L 21/8238; 33
H 01 L 27/00; Microtehnologie, Bucure"ti, RO;
99-00559 A 12.05.99 Cristea Mihai $tefan, Baia Mare, RO; G 21 G 1/00; 32
Cristea Mihai, Bucure"ti, RO;
99-00563 A 13.05.99 Dumitru Samuel, Bucure"ti, RO; H 02 N 15/00; 34
99-00589 A 24.05.99 Petrovici Georgeta C!t!lina, Timi"oara, RO; E 06 B 9/74; 22
99-00594 A 24.05.99 Voina Septimiu Sever, Bucure"ti, RO; G 10 K 5/00; 32
99-00595 A 24.05.99 Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu, RO; D 06 M 23/00; 20
99-00612 A 27.05.99 Matache Savel, Piatra Neam#, RO; C 25 B 5/00; 20
99-00651 A 07.06.99 Suvanjeiev Nicolae Gavril, Satu Mare, RO; F 15 B 13/02; 26
99-00745 A 29.06.99 Snp Petrom S.A. Institutul de Cercet!ri "i Proiect!ri C 09 K 7/00; 18
Tehnologice, Cmpina, RO;
99-00851 A 27.07.99 Diaconu Cristian, Bucure"ti, RO; F 16 D 3/19; 26
Stoicescu Diana Cristina, Bucure"ti, RO;
99-00888 A 09.08.99 Stancu Mara Niculae, Bucure"ti, RO; B 61 L 27/04// 13
G 06 F 15/00;
99-00980 A 26.03.98 Du Pont Pharmaceuticals Company, Wilmington, US; C 07 D 261/04; 17
C 12 P 41/00;
RO-BOPI 11/2000
Num!r dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.
42
99-00985 A 16.03.98 The Dow Chemical Company, Midland, US; C 08 G 18/10; 18
C 08 G 18/48;
C 08 G 18/08;
C 08 J 3/03;
99-00991 A 16.03.98 The Dow Chemical Company, Midland, US; D 06 N 7/00; 21
D 06 N 3/14;
99-01008 A 27.03.98 E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, C 12 N 9/06; 18
C 12 N 9/12;
C 12 N 9/88;
C 12 P 13/08;
C 12 N 15/82;
US;
99-01152 A 04.05.98 E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, C 12 N 15/56; 19
C 12 N 15/82;
C 12 Q 1/68;
US;
99-01153 A 30.04.98 Guilford Pharmaceuticals Inc., Baltimore, US; A 61 L 17/00; 10
A 61 L 25/00;
A 61 L 27/00;
C 08 G 79/04;
C 08 L 85/02;
Johns Hopkins University School of Medicine,
Baltimore, US;
99-01264 A 15.05.98 Pioneer Hi-Bred International, Inc., Des Moines, Iowa, C 12 N 15/29; 19
C 12 N 15/82;
C 07 K 14/415//
A 01 N 65/00;
US;
The Board of Regents for the University of Oklahoma,
Norman, US;
99-01317 A 18.06.98 The du Pont Merck Pharmaceutical Company, C 07 D 401/04; 17
C 07 D 413/04//
A 61 K 31/47;
A 61 K 31/42//
C 07 D 261/20;
C 07 D 231/14;
C 07 D 401/14;
C 07 D 413/14;
C 07 D 403/04;
Wilmington, US;
99-01354 A 20.12.99 Ion St. Constantin, Bucure"ti, RO; F 16 H 55/17; 27
a 2000 00031 A 11.01.2000 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj-Napoca, RO; C 01 B 33/20; 16
a 2000 00032 A 11.01.2000 Grniceanu Toma, Ploie"ti, RO; G 06 G 7/00; 31
Piticar Ion, Bucure"ti, RO;
a 2000 00047 A 17.01.2000 Mihalcea Mihai, Buz!u, RO; B 27 K 5/04; 11
F 26 B 23/08; Mihalcea Mircea, Comuna Prscov, RO;
Colgiu Cristinel, Buz!u, RO;
Niculescu Florin, Buz!u, RO;
a 2000 00064 A 03.07.98 Mirror Image Internet AB, Stockholm, SE; G 06 F 17/30; 30
a 2000 00080 A 27.05.99 Rompower Inc., Tucson, US; H 01 L 23/28; 33
H 01 F 19/00;
RO-BOPI 11/2000
Num!r dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.
43
a 2000 00171 A 16.02.2000 Tutunaru I. Daniel, Bucure"ti, RO; A 61 B 19/00; 9
a 2000 00249 A 03.03.2000 T!taru Doina, Piatra Neam#, RO; D 01 F 6/18; 20
Saveluc Virgil, Piatra Neam#, RO;
a 2000 00377 A 04.04.2000 %ig!u Valentina, Bucure"ti, RO; A 61 K 7/48; 10
%ig!u Lauren#iu Daniel, Bucure"ti, RO;
a 2000 00605 A 13.06.2000 Societatea Comercial! UPET-S.A., Trgovi"te, RO; F 04 B 49/02; 25
a 2000 00650 A 23.06.2000 Staniu I. Dumitru, Constan#a, RO; F 02 B 75/24; 24
a 2000 00738 A 24.07.2000 S.C. ICERP S.A., Ploie"ti, RO; C 10 M 101/02; 18
C 10 M 125/10;
a 2000 00777 A 03.08.2000 S.C. Institutul de Studii Geotehnice "i Geofizice - E 02 B 11/02; 21
E 02 D 19/10;
E 03 B 3/12;
Geotec S.A., Bucure"ti, RO;
RO-BOPI 11/2000
44
Tabel cu cererile de brevet de inven"ie, publicate conform art.23 din Legea 64/1991, aranjate n ordinea
clasific#rii interna"ionale.
Num!r dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.
97-02253 A 04.06.96 Novus International, Inc., St. Louis, US; A 23 K 1/00; 9
a 2000 00171 A 16.02.2000 Tutunaru I. Daniel, Bucure"ti, RO; A 61 B 19/00; 9
99-00550 A 11.05.99 Mihai Augustin, Bucure"ti, RO; A 61 C 8/00; 9
Dr!ghescu Cristian, Bucure"ti, RO;
a 2000 00377 A 04.04.2000 %ig!u Valentina, Bucure"ti, RO; A 61 K 7/48; 10
%ig!u Lauren#iu Daniel, Bucure"ti, RO;
99-01153 A 30.04.98 Guilford Pharmaceuticals Inc., Baltimore, US; A 61 L 17/00; 10
A 61 L 25/00;
A 61 L 27/00;
C 08 G 79/04;
C 08 L 85/02;
Johns Hopkins University School of Medicine,
Baltimore, US;
95-00423 A 24.02.95 Dene" Ildiko, Ia"i, RO; B 01 D 39/08; 10
Cioar! Ioan, Ia"i, RO;
Cioar! Lucia, Ia"i, RO;
98-01391 A 14.09.98 Societatea Comercial! Institutul de Cercet!ri "i B 08 B 3/02; 10
Proiect!ri de Fabrica#ie pentru Produse Plate "i
Acoperiri Metalice, Gala#i, RO;
98-01372 A 09.09.98 Societatea Comercial! Andromeda Service S.R.L., B 23 D 15/12; 11
Arad, RO;
a 2000 00047 A 17.01.2000 Mihalcea Mihai, Buz!u, RO; B 27 K 5/04; 11
F 26 B 23/08; Mihalcea Mircea, Comuna Prscov, RO;
Colgiu Cristinel, Buz!u, RO;
Niculescu Florin, Buz!u, RO;
99-00542 A 10.05.99 Timi"ag Mirel, Boto"ani, RO; B 43 L 23/08; 12
99-00543 A 10.05.99 T!r!boan#! Lucian Marius, Pa"cani, RO; B 60 K 28/00; 12
B 60 R 21/00;
B 61 K 13/04;
99-00037 A 18.01.99 S.C. Inda Srl, Craiova, RO; B 61 C 3/00; 13
99-00888 A 09.08.99 Stancu Mara Niculae, Bucure"ti, RO; B 61 L 27/04// 13
G 06 F 15/00;
98-01726 A 27.04.98 Statul Francez Reprezentat prin Delegatul General B 63 B 25/00; 14
B 63 B 1/12; pentru Armament, Armees, FR;
98-01727 A 27.04.98 Statul Francez Reprezentat prin Delegatul General B 63 B 25/00; 14
B 63 B 1/12; pentru Armament, Armees, FR;
RO-BOPI 11/2000
Num!r dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.
45
98-01728 A 27.04.98 Statul Francez Reprezentat prin Delegatul General B 63 B 25/00; 15
B 63 B 1/12; pentru Armament, Armees, FR;
99-00479 A 26.04.99 Butincu Toader, Bucure"ti, RO; B 64 C 23/02; 15
98-01673 A 11.12.98 Manea Vasile, Bucure"ti, RO; B 64 C 27/00; 15
99-00538 A 10.05.99 Grosu Gerard Raul, Suceava, RO; B 67 B 7/44; 16
a 2000 00031 A 11.01.2000 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj-Napoca, RO; C 01 B 33/20; 16
99-00532 A 07.05.99 Mercur S.A., Oradea, RO; C 04 B 33/24; 16
98-01608 A 14.05.97 Norsk Hydro Asa, Oslo, NO; C 05 C 5/04; 17
C 05 D 3/00;
C 05 G 1/00;
99-00980 A 26.03.98 Du Pont Pharmaceuticals Company, Wilmington, US; C 07 D 261/04; 17
C 12 P 41/00;
99-01317 A 18.06.98 The du Pont Merck Pharmaceutical Company, C 07 D 401/04; 17
C 07 D 413/04//
A 61 K 31/47;
A 61 K 31/42//
C 07 D 261/20;
C 07 D 231/14;
C 07 D 401/14;
C 07 D 413/14;
C 07 D 403/04;
Wilmington, US;
99-00142 A 05.06.98 Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd., Tokio, JP; C 07 K 1/113; 17
C 07 K 14/535//
A 61 K 38/16;
A 61 K 38/19;
99-00985 A 16.03.98 The Dow Chemical Company, Midland, US; C 08 G 18/10; 18
C 08 G 18/48;
C 08 G 18/08;
C 08 J 3/03;
99-00745 A 29.06.99 Snp Petrom S.A. Institutul de Cercet!ri "i Proiect!ri C 09 K 7/00; 18
Tehnologice, Cmpina, RO;
a 2000 00738 A 24.07.2000 S.C. ICERP S.A., Ploie"ti, RO; C 10 M 101/02; 18
C 10 M 125/10;
99-01008 A 27.03.98 E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, C 12 N 9/06; 18
C 12 N 9/12;
C 12 N 9/88;
C 12 P 13/08;
C 12 N 15/82;
US;
99-01264 A 15.05.98 Pioneer Hi-Bred International, Inc., Des Moines, Iowa, C 12 N 15/29; 19
C 12 N 15/82;
C 07 K 14/415//
A 01 N 65/00;
US;
The Board of Regents for the University of Oklahoma,
Norman, US;
RO-BOPI 11/2000
Num!r dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.
46
99-01152 A 04.05.98 E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, C 12 N 15/56; 19
C 12 N 15/82;
C 12 Q 1/68;
US;
98-01390 A 14.09.98 Societatea Comercial! Institutul de Cercet!ri "i C 21 D 9/673; 19
Proiect!ri de Fabrica#ie pentru Produse Plate "i
Acoperiri Metalice, Gala#i, RO;
98-01520 A 29.10.98 Moraru Silviu, Bucure"ti, RO; C 22 C 37/00; 19
99-00612 A 27.05.99 Matache Savel, Piatra Neam#, RO; C 25 B 5/00; 20
a 2000 00249 A 03.03.2000 T!taru Doina, Piatra Neam#, RO; D 01 F 6/18; 20
Saveluc Virgil, Piatra Neam#, RO;
99-00595 A 24.05.99 Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu, RO; D 06 M 23/00; 20
99-00991 A 16.03.98 The Dow Chemical Company, Midland, US; D 06 N 7/00; 21
D 06 N 3/14;
a 2000 00777 A 03.08.2000 S.C. Institutul de Studii Geotehnice "i Geofizice - E 02 B 11/02; 21
E 02 D 19/10;
E 03 B 3/12;
Geotec S.A., Bucure"ti, RO;
99-00526 A 06.05.99 Zamfir Nicu, Trgu Ocna, RO; E 04 B 2/92; 21
99-00534 A 10.05.99 Pricop Mihai, Pa"cani, RO; E 04 F 21/02// 22
B 05 C 1/08;
99-00545 A 10.05.99 Vieru Iulian, Negre"ti, RO; E 05 C 1/10; 22
Vieru $tefan, Negre"ti, RO;
99-00589 A 24.05.99 Petrovici Georgeta C!t!lina, Timi"oara, RO; E 06 B 9/74; 22
99-00519 A 06.05.99 C!l!r!"anu George, Roman, RO; F 02 B 55/16; 23
99-00517 A 06.05.99 C!l!r!"anu George, Roman, RO; F 02 B 55/16; 23
99-00139 A 05.02.99 Jitariu Petru, Bac!u, RO; F 02 B 57/02; 24
a 2000 00650 A 23.06.2000 Staniu I. Dumitru, Constan#a, RO; F 02 B 75/24; 24
98-00431 A 25.02.98 Be"liu Ion, Bucure"ti, RO; F 02 P 5/06; 25
a 2000 00605 A 13.06.2000 Societatea Comercial! UPET-S.A., Trgovi"te, RO; F 04 B 49/02; 25
99-00233 A 04.03.99 Ghinea Daniel, Constan#a, RO; F 04 C 9/00; 26
99-00651 A 07.06.99 Suvanjeiev Nicolae Gavril, Satu Mare, RO; F 15 B 13/02; 26
RO-BOPI 11/2000
Num!r dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.
47
99-00851 A 27.07.99 Diaconu Cristian, Bucure"ti, RO; F 16 D 3/19; 26
Stoicescu Diana Cristina, Bucure"ti, RO;
95-01446 A 07.08.95 Cioar! Gh. Gheorghe Romeo, Bra"ov, RO; F 16 H 3/70; 27
B 23 P 9/04;
99-01354 A 20.12.99 Ion St. Constantin, Bucure"ti, RO; F 16 H 55/17; 27
99-00535 A 10.05.99 Gherc! Cristian, Roman, RO; F 28 D 7/16; 28
F 25 D 17/04;
99-00539 A 10.05.99 Ceangu Florin, Rediu, RO; F 41 G 1/32; 28
99-00483 A 26.04.99 Corciov! I. Drago", Bucure"ti, RO; F 42 D 5/02// 28
G 01 V 3/11;
G 01 V 9/00;
99-00544 A 10.05.99 Bolea Oana Gabriela, Hu"i, RO; G 01 B 7/012; 28
G 01 B 7/315;
98-01181 A 15.07.98 Micu Constantin Anton, Bucure"ti, RO; G 01 L 1/20; 29
Buc"an Constantin, Bucure"ti, RO;
Salmen Florin, Pite"ti, RO;
98-01239 A 29.07.98 Diaconescu C. Mihai, Ia"i, RO; G 01 L 7/00; 29
98-01632 A 27.11.98 Institutul de Sudur! "i ncerc!ri de Materiale, Timi"oara, G 01 N 3/00; 29
G 01 N 1/00//
H 05 B 31/00//
G 06 F 19/00;
RO;
99-00541 A 10.05.99 Capr! Cristian, Ia"i, RO; G 01 R 31/34; 30
Tibichi Fulgu#a, Ia"i, RO;
a 2000 00064 A 03.07.98 Mirror Image Internet AB, Stockholm, SE; G 06 F 17/30; 30
98-01633 A 27.11.98 Institutul de Sudur! "i ncerc!ri de Materiale, Timi"oara, G 06 F 19/00; 31
G 01 N 3/08;
G 01 N 1/00;
H 05 B 31/00;
RO;
a 2000 00032 A 11.01.2000 Grniceanu Toma, Ploie"ti, RO; G 06 G 7/00; 31
Piticar Ion, Bucure"ti, RO;
99-00594 A 24.05.99 Voina Septimiu Sever, Bucure"ti, RO; G 10 K 5/00; 32
99-00559 A 12.05.99 Cristea Mihai $tefan, Baia Mare, RO; G 21 G 1/00; 32
Cristea Mihai, Bucure"ti, RO;
99-00558 A 12.05.99 Institutul Na#ional de Cercetare Dezvoltare pentru H 01 L 21/8238; 33
H 01 L 27/00; Microtehnologie, Bucure"ti, RO;
a 2000 00080 A 27.05.99 Rompower Inc., Tucson, US; H 01 L 23/28; 33
H 01 F 19/00;
RO-BOPI 11/2000
Num!r dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.
48
98-01018 A 27.05.98 P!tra"cu Cornel, Re"i#a, RO; H 02 K 17/00; 33
Dragomir Petric!, Re"i#a, RO;
99-00563 A 13.05.99 Dumitru Samuel, Bucure"ti, RO; H 02 N 15/00; 34
98-00546 A 27.02.98 Bul!ceanu Claudiu, Bucure"ti, RO; H 04 M 1/00; 34
99-00553 A 11.05.99 S.C. Electronic Research Center S.R.L., Ia"i, RO; H 04 M 11/02; 35
98-01631 A 27.11.98 Institutul de Sudur! "i ncerc!ri de Materiale, Timi"oara, H 05 H 1/24; 35
RO;
Raport de documentare
(conform art.23, 25 din Legea nr.64/1991: Reg.152/1992 la CBI-uri publicate)
Num!r Clasa Data Solicitant Titlul BOPI Men#iuni
dosar depozit nr.
97-01688 B 23 C 5/14 08.09.1997 S.C. - A.S.A.M. - Cap de danturat ro#i 4
S.A., Ia"i conice cu din#i n arc
de cerc
REZUMATELE
BREVETELOR DE INVEN"IE ACORDATE

Legea nr. 64/1991

De la nr. 116148 la nr. 116239

Semnifica%ia codurilor INID folosite n prezenta sec%iune (norma ST 9 a Organiza%iei Mondiale
de Proprietate Intelectual$ OMPI) n ordinea apari%iei lor:
(11) num#rul brevetului de inven"ie;
(41) data public#rii cererii; BOPI nr.;
(42) data public#rii hot#rrii de acordare a brevetului; BOPI nr.;
(21) num#rul dosarului;
(22) data nregistr#rii cererii de brevet;
(30) prioritate;
(86) num#rul $i data cererii interna"ionale (regionale sau PCT);
(87) num#rul $i data public#rii cererii interna"ionale (regionale sau PCT);
(61) perfec"ionare la brevet nr.;
(62) divizat# din cererea nr.; data;
(71) solicitantul;
(73) numele sau denumirea titularului;
(72) numele $i prenumele inventatorilor declara"i;
(51) clasa, conform clasific#rii interna"ionale;
(54) titlul inven"iei;
(57) rezumatul inven"iei;
(56) documente din stadiul tehnicii
Hot#rrile de acordare a brevetelor de inven"ie au fost luate la data de 30.10.2000.
Orice persoan# interesat# are dreptul s# cear#, n scris $i motivat, la O.S.I.M., revocarea, n tot sau n parte, a
acestor hot#rri, n termen de 6 luni de la data de 30.11.2000, pentru nendeplinire a cel pu"in uneia din
condi"iile prev#zute la art. 7-11 din Legea 64/1991 privind brevetele de inven"ie.
Regula 18/(2) Rezumatul are n exclusivitate un rol de a servi ca mijloc de selec"ie a informa"iilor tehnice
pentru speciali$ti, n scopul lu#rii deciziei privind necesitatea consult#rii descrierii inven"iei $i desenelor,
publicate in extenso.
(3) Rezumatul inven"iei, anexat cererii de brevet de inven"ie, nu poate fi luat n considerare pentru nici un alt
scop, cum ar fi aprecierea ntinderii protec"iei.
RO-BOPI 11/2000
51
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 1
(11) 116148 B (51) A 01 K 55/00 (21) 99-01195 (22) 10.11.99
(41) 30.03.2000// 3/2000 (42) 30.11.2000// 11/2000
(56) FR 2603770; RO 103421 (71) Drpe# Nicolae, Drobeta-
Turnu Severin, RO (73) Drpe# Nicolae, Drobeta-Turnu Severin,
RO (72) Drpe# Nicolae, Drobeta-Turnu Severin, RO
(54) APARAT PENTRU COMBATEREA ACARIENILOR LA
ALBINE
(57) Inven"ia se refer# la un aparat pentru combaterea
acarienilor la albine, prin fumiga"ii, folosindu-se medi-
camente ca: varachet, tutun, naftalin#, camfor, utilizat n
apicultur#. Aparatul conform inven"iei are n compunere
un cilindru (1) prev#zut, la partea superioar#, cu o tromp#
(2), la partea inferioar#, cu un capac (3), $i lateral, cu un
burduf (5) ce comunic# cu cilindrul (1) prin intermediul
unui orificiu (a). Cilindrul (1) con"ine, n interior, un
cilindru (4) din plas# de srm#, fixat prin ni$te leg#turi
(6).
Revendic#ri: 2
Figuri: 2
(11) 116149 B (51) A 01 K 61/02 (21) 96-00771 (22) 08.04.96
(41) 30.10.97// 10/97 (42) 30.11.2000// 11/2000 (21) 95-02224 (22) 19.12.95 (41) 30.05.2000// 5/2000
(56) US 4526134 (71) Hurghe# Carmen Manuela, Bac"u, RO; (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) FR 2700241 (71) %erban Viorela
Grigorescu Alin, F"lticeni, RO (73) Hurghe# Carmen Manuela, Maria, Bucure#ti, RO; %erban Laura Elena, Bucure#ti, RO
Bac"u, RO; Grigorescu Alin, F"lticeni, RO (72) Hurghe# Carmen (73) %erban Viorela Maria, Bucure#ti, RO; %erban Laura Elena,
Manuela, Bac"u, RO; Grigorescu Alin, F"lticeni, RO Bucure#ti, RO (72) %erban Viorela Maria, Bucure#ti, RO; %erban
(54) APARAT PENTRU HR!NIREA AUTOMAT! A PE"TILOR Laura Elena, Bucure#ti, RO (54) CAPCAN!
DE ACVARIU
(57) Inven"ia se refer# la un aparat destinat expozi"iilor de
pe$ti exotici, precum $i acvari$tilor amatori, pentru hr#-
nirea automat# a pe$tilor de acvariu. Aparatul este alc#tuit
dintr-o carcas# cilindric# (5), nchis# la capete cu ni$te
capace (7) cu lag#re (8) n care se rote$te un rotor com-
partimentat (4), dispus coaxial n carcasa cilindric# (5).
Rotorul compartimentat (4) se rote$te intermitent, fiind
antrenat de un motor electric (1) pas-cu-pas, printr-un
pinion (2) $i o roat# din"at# (3). Carcasa cilindric# (5) este
prev#zut# cu o fant# superioar# (c), plasat# sub un bunc#r
(9) de hran#, prin care hrana este evacuat# n ni$te com-
partimente (b) ale rotorului compartimentat (4), diametral
opus, fiind practicat# o fant# inferioar# (d) prin care
hrana este evacuat# n interiorul acvariului.
Revendic#ri: 1
Figuri: 3
A 01 M
(11) 116149 B
(11) 116150 B (51) A 01 M 1/00; A 01 M 23/24; A 01 M 23/16
(57) Inven"ia se refer# la o capcan# utilizat# la prinderea
$oarecilor, $obolanilor $i a altor roz#toare. Aceasta este
alc#tuit# dintr-un fund (1) realizat din material dielectric,
peste care se monteaz# un capac (2) cu posibilit#"i de
demontare. Capacul (2) are la partea superioar# o form#
sferic# (a) care se continu# cu o suprafa"# (b) sub form#
de trunchi de con orientat cu vrful n jos, realiznd un
orificiu (c). In centrul fundului (1), se prevede o pies# (3)
n care se monteaz# o tij# (4) prev#zut# la partea supe-
rioar# cu un co$ule" (5) pentru momeal#.
Revendic#ri: 3
Figuri: 3
RO-BOPI 11/2000
52
Fig. 2
Fig. 3
A 01 M
(11) 116150 B
(11) 116151 B1 (51) A 01 N 43/80; A 01 N 37/42 (21) 97-01252
(22) 05.01.96 (30) 09.01.95 US 08/370.070 (42) 30.11.2000// (30) 09.12.94 GB 9424853.1 (42) 30.11.2000// 11/2000 (86) EP
11/2000 (86) GB 96/00014 05.01.96 (87) WO 96/21357 18.07.96 95/04752 01.12.95 (87) WO 96/17519 13.06.96 (56) EP
(56) RO 75806; 111006; 111406; 112029; 112726 (71) Zeneca 0348737; RO 112029; 112726 (71) Rhone Poulenc Agrochimie,
Limited, Londra, GB (73) Zeneca Limited, Londra, GB (72) 69009 Lyon Cedex 09, FR; Bayer A.G., Leverkusen, DE
Shribbs John Martin, Petaluma, CA; Lee Davis Louis, Pleasant (73) Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon Cedex 09, FR; Bayer
Hill, US (74) S.C. Rominvent S.A., (Agen!ie pentru Brevete, A.G., Leverkusen, DE (72) Deege Rolf, Leverkusen, DE; Millet
Desene, M"rci #i Transfer Tehnologie), Bucure#ti Jean Claude, Ecully, FR (74) S.C. Rominvent S.A., (Agen!ie
(54) COMPOZI#IE ERBICID! CU ANTIDOT pentru Brevete, Desene, M"rci #i Transfer Tehnologie),Bucure#ti
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie erbicid# cu antidot,
constituit# dintr-un erbicid ales dintre un derivat de
4-benzoilizoxazol cu formula general# (I):
sau 2-cian-1,3-dion# cu formula general# (II):
(11) 116151 B1
sau o sare acceptabil# din punct de vedere agricol a
acestora $i un antidot cu formula general# (III):
eficient pentru derivatul de 4-benzoilizoxazol sau
2-cian-1,3-dion#, la un raport erbicid: antidot de 1: 1000
pn# la 1: 300 $i eventual agen"i de formulare n sine
cunoscu"i.
Revendic#ri: 9
(11) 116152 B1 (51) A 01 N 43/824 (21) 97-01007 (22) 01.12.95
(54) COMPOZI#IE ERBICID! SINERGIC! "I METOD!
PENTRU CONTROLUL DEZVOLT!RII BURUIENILOR N
CULTURA DE PORUMB
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie erbicid# sinergic#
$i la o metod# pentru controlul dezvolt#rii buruienilor n
cultura de porumb. Compozi"ia erbicid# este constituit#
dintr-un derivat de 4-benzoilizoxazol cu formula general#
(I):
n care R este H sau -CO R , R' este ciclopropil, R este
2
3 2
ales dintre halogen, -S(O) Me $i trifluormetil- 1, 3, 3-
p
tiadiazol- 2 - il) - 4 - (4'- fluor - oxacetanilid#) cu formula
RO-BOPI 11/2000
53
(11) 116152 B1
general# (II):
la un raport n greutate ntre ingredien"i de 1: 2000 la 50:1
n asociere cu un diluant sau un purt#tor $i/sau un agent
activ de suprafa"#.
Revendic#ri: 11
(11) 116153 B1 (51) A 01 N 47/28; A 01 N 43/42; A 01 N 43/72
(21) 94-01611 (22) 04.10.94 (42) 30.11.2000// 11/2000
(56) EI 5098462; EP 0219451 (71) Sandoz AG, Basle, CH
(73) Sandoz AG, Basle, CH (72) Anderson Richard James, Palo
Alto, US; Cloudsdale Ian Stuart, Boulder Creek, US; Harr Jost,
Oberwil, CH; Lamoreaux Robert James, San Juan Batista, US;
Schaefer Kristine Joyce, Adele, US (74) S.C. Rominvent S.A.,
(Agen!ie pentru Brevete, Desene, M"rci #i Transfer Tehnologie),
Bucure#ti (54) COMPOZITIE ERBICID! SINERGIC! "I
METOD! PENTRU COMBATEREA, CONTROLUL SAU RE-
GLAREA CRE"TERII PLANTELOR NEDORITE
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie erbicid# sinergic#
$i la o metod# pentru combaterea, controlul sau reglarea
cre$terii plantelor nedorite. Compozi"ia este constituit#
din 0,01...90% n greutate substan"# activ# ce con"ine cel
pu"in un inhibitor de transport al auxinei cu formula gene-
ral# (A):
un erbicid ales dintre acid benzoic, acid fenoxiacetic, acid
picolinic, sulfoniluree, sulfonamid# $i un coerbicid ales
dintre carbama"i, nitrili, hidantocidin#, etofumesat, la un
raport gravimetric ntre 1: 2000 $i 100: 1 $i pn# la 20%
n greutate agent de suprafa"# acceptabil n agricultur#.
Metoda const# n aplicarea local# a compozi"iei, la o doz#
a inhibitorului de transport al auxinei cuprins# ntre
0,00011 pn# la 1,1 kg/ha.
Revendic#ri: 15
A 24 B
(11) 116154 B (51) A 23 F 3/40 (21) 97-00814 (22) 25.04.97
(41) 30.10.98// 10/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 95733;
WO 9819688 (71) Ercu!" Lucia Petronela, Timi#oara, RO; Bojor
Ovidiu, Bucure#ti, RO (73) Ercu!" Lucia Petronela, Timi#oara,
RO; Bojor Ovidiu, Bucure#ti, RO (72) Ercu!" Lucia Petronela,
Timi#oara, RO; Bojor Ovidiu, Bucure#ti, RO (74) Constantin
Ghi!" Office, Timi#oara (54) CEAI AROMAT, ALIMENTAR
(57) Inven"ia se refer# la un ceai aromat, alimentar, cu
efecte tonice pentru organism. Ceaiul conform inven"iei
este constituit din 4...6 p#r"i Galii veri flores, 48...52
Meliloti flores, 4...6 p#r"i n greutate Tagetes flos sine
receptaculis, 4...6 p#r"i Basilici herba, 4...6 p#r"i Hyssopi
herba, 8...12 p#r"i Coniferales turionis $i 4...6 p#r"i
Cynosbati fructus, p#r"ile fiind exprimate n greutate.
Revendic#ri: 1
(11) 116155 B1 (51) A 24 B 1/08 (21) 94-00899 (22) 29.09.93
(30) 01.10.92 EP 92810740.8 (42) 30.11.2000// 11/2000 (86) CH
93/00231 29.09.93 (87) WO 94/07381 14.04.94 (56) US
3166348; 3167227 (71) Fabriques de Tabac Reunies S.A.,
Neuchatel-Serrieres, CH (73) Fabriques de Tabac Reunies S.A.,
Neuchatel-Serrieres, CH (72) Babey Jacques, Pully, CH; DE
Borst Eric Willem, Belmont-sur-Yverdon, CH (74) S.C.
Rominvent S.A., (Agen!ie pentru Brevete, Desene, M"rci #i
Transfer Tehnologie), Bucure#ti (54) INSTALA#IE PENTRU
USCAREA FRUNZELOR VEGETALE, N SPECIAL, A
FRUNZELOR DE TUTUN
(57) Prezenta inven"ie se refer# la o instala"ie pentru
uscarea frunzelor vegetale, n special, a frunzelor de
tutun, destinat# att depozit#rii, ct $i usc#rii frunzelor, n
general, $i n special, la uscarea frunzelor de tutun, mai
ales a celui denumit "oriental". Aceea$i instala"ie poate s#
fie, de asemenea, utilizat# cu ocazia recolt#rii, pentru o
triere prealabil# a frunzelor dup# m#rimea $i/sau calitatea
lor. Instala"ia conform inven"iei este prev#zut# cu ni$te
rastele (27), pe ale c#ror distan"iere (28), se sprijin#, cu
ajutorul unor suporturi de a$ezare (26), ni$te co$uri de
depozitare (2). Co$urile (2) sunt constituite dintr-un
jgheab (20) ale c#rui form# $i dimensiuni pot fi adaptate
formei $i dimensiunilor frunzelor (1) de recoltat. Fiecare
extremitate a jgheabului (20) este nchis# cu cte o plac#
de cap#t (21), prev#zut# la exterior cu ni$te mnere de
manevr# (25). Co$urile (2) pot fi stivuite unele peste
altele prin intermediul unor mijloace de sprijinire (24).
Revendic#ri: 7
Figuri: 3
RO-BOPI 11/2000
54
Fig. 1A
Fig. 5
A 24 B
(11) 116155 B1
(11) 116156 B (51) A 47 B 96/14 (21) 98-01583 (22) 16.11.98
(41) 30.05.2000// 5/2000 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO (41) 30.08.96// 8/96 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 102172
111713 (71) S.C. Danico Trading S.R.L., Cluj-Napoca, RO (71) Ani!ei Aurel, Zorleni, RO (73) Ani!ei Aurel, Zorleni, RO
(73) S.C. Danico Trading S.R.L., Cluj-Napoca, RO (72) Codarcea (72) Ani!ei Aurel, Zorleni, RO (54) APARAT PENTRU T!IAT
Sabin, Cluj-Napoca, RO (74) Integrator Consulting S.R.L.,
Cluj-Napoca (54) STRUCTUR! DE MOBILIER EXTENSIBIL
(57) Inven"ia se refer# la o structur# de mobilier exten-
sibil, destinat# construirii, prin asamblare, de obiecte de
tip raft sau dulap, pentru locuin"e sau nc#peri cu func"ii
diverse, alc#tuit# din ni$te pere"i care sunt construi"i din
ni$te stinghii verticale (1), prev#zute cu cte un canal
median longitudinal (a), n care se monteaz# prin ncle-
iere ni$te traverse (2) egal distan"ate $i cte un alt canal
transversal (b), la cele dou# capete ale stinghiilor var-
ticale (1), pere"i care, pentru extinderea pe orizontal# sau
formarea de incinte, sunt rigidiza"i potrivit formei finale
dorite a mobilierului, din ni$te platforme orizontale (3),
prev#zute cu ni$te nt#rituri (4), platforme care sunt intro-
duse ntre dou# traverse (2) ale ramelor pere"ilor $i rigi-
dizate prin intermediul a dou# pene (5) care se introduc n
dou# orificii circulare (c), practicate n fiecare cap#t al
platformei orizontale n afara peretelui $i care se sprijin#
pe cele dou# traverse vecine, fiind ranforsat# de nt#ri-
turile (4) care se sprijin# pe partea interioar# a pere"ilor
laterali verticali.
Revendic#ri: 4
Figuri: 10
(11) 116156 B
(11) 116157 B (51) A 47 J 17/02 (21) 96-00756 (22) 08.04.96
CEAP! "I CARTOFI
(57) Inven"ia se refer# la un aparat pentru t#iat ceap# $i
cartofi, utilizat n domeniul casnic, alc#tuit dintr-o plac#
de baz# (1) $i dintr-un suport (2) port-cu"ite, prev#zut cu
ni$te cu"ite (3) dispuse paralel $i perpendicular, unul fa"#
de altul, formnd un caroiaj. Placa de baz# (1) prezint# pe
toat# suprafa"a ni$te canale (a) dispuse pe dou# direc"ii
perpendiculare, ntr-un num#r corespunz#tor num#rului
cu"itelor (3), iar lateral $i perpendicular fa"# de planul
pl#cii de baz# (1), se afl# o tij# (4) de ghidare a suportului
(2) port-cu"ite. Suportul (2) port-cu"ite este prev#zut cu
ni$te canale (b) n care se fixeaz# cu"itele (3) $i cu patru
canale cilindrice (c) n care se introduce un $urub (5) de
prindere a cu"itelor (3) prin intermediul a dou# degaj#ri
(d) practicate la capetele cu"itelor (3).
Revendic#ri: 5
Figuri: 3
RO-BOPI 11/2000
55
Fig. 1
Fig. 3
(11) 116157 B
(11) 116158 B (51) A 61 B 17/02 (21) 98-01074 (22) 15.06.98
(41) 30.12.98// 12/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) FR 2785518 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 73791; 74760 (71) Societatea
(71) D"n"il" Leon, Bucure#ti, RO (73) D"n"il" Leon, Bucure#ti, Comercial" "Sicomed" S.A., Bucure#ti, RO (73) Societatea
RO (72) D"n"il" Leon, Bucure#ti, RO (54) FALC! PENTRU Comercial" "Sicomed" S.A., Bucure#ti, RO (72) Mare# Neam!
DEP!RT!TOR AUTOSTATIC
(57) Inven"ia se refer# la o falc# pentru dep#rt#tor auto-
static, utilizat# la abla"ia herniilor de disc. Falca conform
inven"iei are un element de prindere (1) cu care se ata-
$eaz# la dep#rt#torul autostatic, element de prindere care
este legat rigid de o falc# (5) cu o por"iune (d) $i o com-
ponent# (f) ndoit# la 90 $i care are sec"iunea n form#
circular# sau triunghi echilateral cu col"uri rotunjite.
Revendic#ri: 2
Figuri: 10
A 61 K
(11) 116159 B (51) A 61 K 9/06; A 61 K 35/64; A 61 K 35/78
(21) 97-00398 (22) 03.03.97 (41) 30.07.98// 7/98
(42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 69334; 113113 (71) Miloiu I.
Maria, Horezu, RO (73) Miloiu I. Maria, Horezu, RO (72) Miloiu I.
Maria, Horezu, RO (54) PREPARAT MEDICAMENTOS CU
EFECT ANTIIMFLAMATOR, ANTIVIRAL
(57) Prezenta inven"ie se refer# la un preparat medi-
camentos cu efect antiinflamator, antiviral, dezinfectant,
decongestiv, analgetic, hemostatic, regenerator pentru
"esuturi, utilizat n arsuri, pl#gi supurate, ulcere varicoase,
eczeme, zona Zoster, herpes, hemoroizi, cosmetic#, care
este constituit din: 15 p#r"i n greutate cear# de albine,100
p#r"i n volume ulei de floarea soarelui sau ulei de
m#sline, 25 p#r"i n volume flori de coada $oricelului
(Flores millefolii).
Revendic#ri: 1
(11) 116160 B1 (51) A 61 K 9/08 (21) 98-00193 (22) 06.02.98
Afrodita, Bucure#ti, RO; Ionescu Corneliu, Bucure#ti, RO;
Osman Petri#or, Bucure#ti, RO; Dinc" Antoaneta, Bucure#ti, RO;
Stoian Maria, Bucure#ti, RO (54) COMPOZI#IE FARMA-
CEUTIC!, REHIDRATANT!, PENTRU UZ VETERINAR
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie farmaceutic#,
rehidratant#, pentru uz veterinar, constituit# din 4...6,5
p#r"i clorur# de sodiu, 0,255...0,5 p#r"i clorur# de potasiu;
0,48...0,65 p#r"i clorur# de calciu, 0,193...0,645 p#r"i
clorur# de magneziu, 1,3...7,35 p#r"i citrat de sodiu,
0,9...2,0 p#r"i glicerofosfat de sodiu, 0,5...1,7 p#r"i acetat
de sodiu, 0,5...1,5 p#r"i bicarbonat de sodiu, 0,4...1,0 p#r"i
lactat de sodiu, 0,3...2,0 p#r"i acid aspartic, 0,01...2,0
p#r"i, de preferin"# 0,5...2,0 p#r"i L-metionin#; 25...100
p#r"i sorbitol; 0,01...25 p#r"i, de preferin"# 15...25 p#r"i
glucoz# $i restul pn# la 1000 volume, ap# distilat#,
avnd pH=6,5...7,5, p#r"ile fiind exprimate n greutate.
Revendic#ri: 1
RO-BOPI 11/2000
56
A 61 K
(11) 116161 B (51) A 61 K 9/08 (21) 98-01049 (22) 04.06.98
(41) 30.12.99// 12/99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 100495
(71) Institutul Na!ional de Cercetare Dezvoltare Chimico Farma-
ceutic" - I.C.C.F., Bucure#ti, RO (73) Institutul Na!ional de
Cercetare Dezvoltare Chimico Farmaceutic" - I.C.C.F.,
Bucure#ti, RO (72) Cilianu Bibian %tefan Paul, Bucure#ti, RO;
Ciohodaru Gabriela Sarmiza, Bucure#ti, RO; Lefter Emilia,
Bucure#ti, RO; Zeana Corneliu, Bucure#ti, RO; Surmeian
Mariana, Bucure#ti, RO (54) PROCEDEU DE PREPARARE A
ASCORBATULUI DE MAGNEZIU, SOLU#IE 10%
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de preparare a
ascorbatului de magneziu, solu"ie 10%, n care stabili-
zarea solu"iei de ascorbat de magneziu este men"inut#
prin ad#ugarea de 0,02 p#r"i n greutate, formaldehid
sulfoxilat de sodiu $i 0,01 p#r"i n greutate sare disodic# a
acidului etilendiamino-tetraacetic, raportate la masa de
acid ascorbic, utilizat# n reac"ie.
Revendic#ri: 1
(11) 116162 B (51) A 61 K 31/185; A 61 K 9/08 (21) 99-00927
(22) 24.08.99 (41) 30.03.2000// 3/2000 (42) 30.11.2000// (22) 09.09.93 (30) 09.09.92 US 07/943.369 (42) 30.11.2000//
11/2000 (56) Nomenclatorul produselor de uz veterinar, 11/2000 (86) US 93/08486 09.09.93 (87) WO 94/06454 31.03.94
Bucure"ti, pag. 57 (71) S.C. Arena Group S.A., Bucure#ti, RO (56) EP 0346500; US 4760130 (71) Synergen Inc., Boulder, US;
(73) S.C. Seradria CO. S.R.L., Bucure#ti, RO (72) Enache The United States of America Dept. Of Health & Human
Traian, Bucure#ti, RO (54) COMPOZI#IE FARMACEUTIC! "I Services, Office of Technology Tranfer, Bethesda, US
METOD! PENTRU TRATAMENTUL PROFILACTIC "I
CURATIV AL PARVOVIROZEI "I CORONAVIROZEI LA CINE
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie farmaceutic#, care
este constituit# din 0,0867 p#r"i clorur# de dimetil-
orto-clorbenzil-dodecil amoniu, 0,0867 p#r"i iodur# de
di-n-propil-lauril amoniu, ap# distilat# pn# la 100 p#r"i,
p#r"ile fiind exprimate n greutate. Inven"ia se mai refer#
$i la o metod# pentru tratamentul profilactic $i curativ al
parvovirozei $i coronavirozei la cine, care const# n
aceea c# se administreaz# compozi"ia n scop curativ, pe
cale oral#, 4...15 ml, n func"ie de greutatea, vrsta anima-
lului $i stadiul evolutiv al bolii, de dou# ori pe zi, timp de
3 zile consecutiv, sau n scop profilactic, 1...8 ml n
func"ie de vrsta $i greutatea animalului, de dou# ori pe
zi, timp de 3 zile consecutiv.
Revendic#ri: 2
(11) 116163 B1 (51) A 61 K 35/78 (21) 97-00161 (22) 29.01.97
(42) 30.11.2000// 11/2000 (56) Nomenclatorul medicamentelor
de uz veterinar, Centrul de material didactic "i de propagand!
agricol!, Bucure"ti, 1985, pag. 127...128; Licperta E.,
Farmacologie, Editura didactic! "i pedagogic!, Bucure"ti, 1971,
pag. 127...128 (71) S.C. Centrul de Cercetare #i Prelucrare
Plante Medicinale "Plantavorel" S.A., Piatra Neam!, RO (73) S.C.
Centrul de Cercetare #i Prelucrare Plante Medicinale
"Plantavorel" S.A., Piatra Neam!, RO (72) Mih"ilescu Roxana
Laura, Piatra Neam!, RO; Tebrencu Carmen Elena, Piatra
Neam!, RO; Chiriac Maria, Piatra Neam!, RO; Ionescu Elena,
Piatra Neam!, RO; Dumencu Dorel, Suceava, RO (54) PRODUS
FITOTERAPEUTIC, DE UZ VETARINAR, CU AC#IUNE
RUMINAL!, "I PROCEDEU DE OB#INERE A ACESTUIA
(57) Prezenta inven"ie se refer# la un produs fitotera-
peutic, de uz veterinar, cu ac"iune ruminal#, sub form# de
solu"ie hidroalcoolic# acidulat#, cu concentra"ie n alca-
loizi exprima"i n veratrin#, care n doz# de 0,0002 g
alcaloizi/kg corp, are ac"iune ruminatorie, $i la procedeul
de extrac"ie selectiv# a complexului alcaloizi - principii
amare din Veratri rhizoma, care const# n epuizarea mate-
rialului vegetal n dou# extrac"ii succesive, cu 7 respectiv
3 p#r"i solvent - hidroalcoolic acidulat la pH = 1,2...1,5 n
acid clorhidric 36%, la temperatura de 60C, cu recir-
cularea solventului, timp de 8, respectiv 5 h $i ameste-
carea solu"iilor extractive ob"inute.
Revendic#ri: 3
(11) 116164 B1 (51) A 61 K 38/00// C 12 N 15/15 (21) 95-00493
(73) Amgen Inc., Boulder, Colorado, US; The United States of
America Dept. of Health & Human Services, Office of
Technology Tranfer, Bethesda, US (72) Eisenberg Stephen,
Boulder, US; Wahl Sharon M., Gaithersburg, Maryland, US;
Thompson Robert C., Boulder,colorado, US (74) S.C. Rominvent
S.A., (Agen!ie pentru Brevete, Desene, M"rci #i Transfer
Tehnologie), Bucure#ti (54) METOD! DE INHIBARE A
INFEC#IEI RETROVIRALE
(57) Inven"ia prezint# o metod# de inhibare a infec"iei
retrovirale, bazat# pe administrarea inhibitorului semipro-
teazei leucocitare, SLPI, a unui analog sau derivat al
acestuia-inhibitorul cisteinproteazei leucocitare, CLPI-,
sub form# oral# sau parenteral#, prin injectare intra-
venoas#, subcutanat# sau intramuscular#, ntr-o doz#
unitar#, selectat# din domeniul cuprins ntre 10 $i 1000
mg/zi, preferabil ntre 10 $i 200 mg/zi $i optim ntre 20 $i
200 mg/zi.
Revendic#ri: 4
Figuri: 2
RO-BOPI 11/2000
57
Fig. 1
(11) 116165 B (51) A 61 L 17/00 (21) 98-01695 (22) 16.12.98
(41) 30.03.99// 3/99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 94978;
77508 (71) Constantinoiu Silviu Marian, Bucure#ti, RO; Papahagi
Paul, Bucure#ti, RO; Cochior Daniel, Bucure#ti, RO
(73) Constantinoiu Silviu Marian, Bucure#ti, RO; Papahagi Paul,
Bucure#ti, RO; Cochior Daniel, Bucure#ti, RO (72) Constantinoiu
Silviu Marian, Bucure#ti, RO; Papahagi Paul, Bucure#ti, RO;
Cochior Daniel, Bucure#ti, RO (54) PROCEDEU DE OB#INERE
A UNUI FIR UTILIZAT N SUTURI CHIRURGICALE
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a unui
fir utilizat n suturi chirurgicale, n care un fir de relon
monofilament, n sine cunoscut, cu diametrul cuprins
ntre 0,15 $i 0,4 mm, colorat n prealabil n timpul ope-
ra"iei de extrudare cu pigmen"i areactivi imunitari, cum ar
fi titan, oxid de fier, negru de fum, se por"ioneaz# n
lungimi de 50...70 cm, se ata$eaz# eventual un ac chirur-
gical atraumatic, se supune dezinfect#rii cu glutar alde-
hid# sau clorexidin#, uscare la temperatura mediului
ambiant, se nf#$oar# pe un suport din carton sau plastic,
se mpacheteaz# n plicuri cu indicatori de eficien"# a
steriliz#rii, dup# care se sterilizeaz# la 45...50C cu etilen
oxid sau radia"ii !.
Revendic#ri: 1
(11) 116166 B1 (51) A 61 N 5/06// F 21 V 9/02 (21) 96-00803
(22) 14.08.95 (30) 12.08.94 DE G 9413075.2 (42) 30.11.2000// (41) 29.05.98// 5/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) US 5302300
11/2000 (86) EP 95/03220 14.08.95 (87) WO 96/04958 22.02.96 (71) R"doi I. Dumitru, Bucure#ti, RO (73) R"doi I. Dumitru,
(56) US 5010452; 4646205; 5292346; 5275155 (71) Bioptron Bucure#ti, RO (72) R"doi I. Dumitru, Bucure#ti, RO (54) CAPAC
AG, Monchaltorf, CH (73) Bioptron AG, Monchaltorf, CH
(72) Bolleter Heinz, St. Gallenkappel, CH (74) Cabinet Enpora
S.R.L., (Agen!ie Interna!ional" de Brevete #i M"rci) Bucure#ti
(54) LAMP! TERAPEUTIC!
(57) Inven"ia se refer# la o lamp# terapeutic# pentru bio-
stimulare cu lumin# polarizat#. Problema, pe care o
rezolv# inven"ia, const# n crearea unei l#mpi terapeutice,
n care, pe de o parte, construc"ia este destinat# pentru
confort n exploatare, iar pe de alt# parte, poate fi reali-
zat# func"ionarea optim#, n ceea ce prive$te r#cirea. Con-
form inven"iei, acesta se realizeaz# prin construc"ia car-
casei, p#r"ilor tubulare (3, 4) ale l#mpii, construc"iei $i
amplas#rii polarizatorului (5) Brewster, inclusiv a duliei
(6), $i cu ajutorul amplas#rii transformatorului (19) toroi-
dal, a reflectorului (17) $i ventilatorului (10), precum $i a
unui niplu pentru aerul de r#cire.
Revendic#ri: 6
Figuri: 7
B 01 D
(11) 116165 B
(11) 116167 B (51) B 01 D 5/00 (21) 97-01731 (22) 16.09.97
CONDENSOR
(57) Inven"ia se refer# la un capac condensor, destinat
condens#rii vaporilor proveni"i de la vasele de g#tit, pre-
cum $i de la cazanele familiale sau industriale pentru dis-
tilare. Capacul condensor, conform inven"iei, are form#
conic#, $i este constituit dintr-un perete (1) interior $i un
perete exterior (2), pe perete (2), la exterior, la partea
interioar# a acestuia, fiind fixate ni$te benzi (8) dispuse
echidistant ntre ele $i dispuse elicoidal la exteriorul
peretelui (1) interior. La partea inferioar# a acestui perete
(1), este prev#zut un canal (3) colector, care comunic#,
printr-o "eav# (4), cu un recipient (5) plasat n exteriorul
unui vas (7) pe care este fixat# o bordur# (6) inferioar# a
peretelui (1) interior. Peretele (2) exterior se prelunge$te,
la partea superioar#, cu un co$ (9) n care este montat# o
elice (10) sus"inut# de un ax (11) fixat de peretele (1)
interior, ntre pere"i (1, 2), r#mnnd un spa"iu liber, care
comunic# la partea inferioar# cu exteriorul printr-o
deschidere circular#.
Revendic#ri: 1
Figuri: 3
RO-BOPI 11/2000
58
Fig. 1
B 01 D
(11) 116167 B
(11) 116168 B (51) B 01 J 23/755 (21) 97-00362 (22) 24.02.97
(41) 30.06.99// 6/99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) US 3793225;
5021383; DE 4433372 (71) S.C. "Fibrex" S.A. S"vine#ti,
S"vine#ti, RO (73) S.C. "Fibrex" S.A. S"vine#ti, S"vine#ti, RO
(72) Patca# Florin, Cluj-Napoca, RO; Buciuman Florina, Cluj-
Napoca, RO; Bozga Petru, Piatra Neam!, RO; S"ndescu
Nicolae, Piatra Neam!, RO; Lucasievici Traian, Piatra Neam!, RO
(54) CATALIZATOR DE NICHEL PE UN SUPORT OXIDIC,
PENTRU OXIDEHIDROGENAREA HIDROCARBURILOR,
PROCEDEU DE OB#INERE "I DE UTILIZARE A ACESTUIA
(57) Inven"ia se refer# la un catalizator de oxid de nichel,
suportat oxidic de Al, Si, Ti, Sn $i Mg $i la un procedeu
de ob"inere a acestuia, constnd n activarea termic# a
suportului, urmat# de stingerea acestuia n solu"ie con-
centrat# de amoniac, impregnare n solu"ie amoniacal# de
nichel, uscare $i calcinare, la temperaturi cuprinse ntre
400 $i 900C. Catalizatorii astfel ob"inu"i sunt folosi"i n
oxidehidrogenarea parafinelor la olefine $i diolefine,
respectiv a olefinelor la diolefinele corespunz#toare.
Revendic#ri: 3
(11) 116169 B (51) B 07 B 7/02 (21) 92-200382 (22) 23.03.92
(41) 29.07.94// 7/94 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) JP 63296857
(71) Regia Autonom" de Electricitate "Renel" - Filiala de
Combustibil Nuclear, Pite#ti, RO (73) Regia pentru Activit"!i
Nucleare - Sucursala de Cercet"ri Nucleare, comuna Mioveni,
Pite#ti, RO (72) Mirea Constantin, Pite#ti, RO; Danalache Ilie,
Pite#ti, RO (54) INSTALA#IE PENTRU SEPARAREA PE
CLASE GRANULOMETRICE A PULBERILOR RADIOACTIVE
(57) Inven"ia se refer# la o instala"ie de separare a mate-
rialelor pulverulente pe clase granulometrice, ce poate fi
utilizat# pentru pulberi de natur# chimic# diferit#, att din
industria alimentar#, a materialelor de construc"ii, ct $i
din metalurgica pulberilor metalice sau radioactive. Insta-
la"ia pentru separarea pe clase granulometrice a pulberilor
este compus# dintr-o coloan# vertical# (1), prev#zut# cu
ni$te sertare (2) ac"ionate de ni$te pistoane pneumatice
(3) $i ni$te clapete oscilante, pentru evacuare (4), pulbe-
rea fiind alimentat# dintr-un bunc#r (6) cu ajutorul unui
dozator (7), fluidizarea fiind asigurat# de agentul de lucru
debitat de o surs# (19), recircularea agentului de lucru
fiind efectuat# de un ventilator (10) prin ni$te filtre (9) $i
(10).
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
(11) 116169 B
RO-BOPI 11/2000
59
Fig. 8
Fig. 1
(11) 116170 B (51) B 21 L 1/02 (21) 96-01031 (22) 20.05.96
(41) 28.11.97// 11/97 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) US
4163363 (71) S.C. "Tehnomag-Cug S.A.", Cluj-Napoca, RO
(73) S.C. "Tehnomag - Cug S.A.", Cluj-Napoca, RO (72)
Dragoste Augustin, Cluj-Napoca, RO (54) PROCEDEU "I
DISPOZITIV PENTRU CONFEC#IONAREA "I MBINAREA
ZALELOR DE LAN#
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu pentru confec"io-
narea $i mbinarea zalelor de lan", precum $i la un dis-
pozitiv pentru aplicarea procedeului, inven"ia fiind des-
tinat# fabric#rii lan"urilor cu destina"ie divers#, cum ar fi
lan"urile de mici dimensiuni, de uz gospod#resc, pn# la
lan"urile necesare n minerit $i n naviga"ia maritim# $i
fluvial#. Procedeul de ndoire $i mbinare a zalelor de lan"
include o prim# faz# de ndoire n form# de U a unui
semifabricat, ini"ial drept, for"a de deformare fiind apli-
cat# n zona de mijloc a semifabricatului cu ajutorul unui
poanson cu mi$care de transla"ie vertical#. In faza a doua
de ndoire, semifabricatul ndoit n form# de Ueste nchis
la forma final# n jurul unei piese-calibru, introdus# ntre
bra"ele semifabricatului, mpreun# cu o por"iune a unei
zale realizate anterior, for"ele de ndoire fiind aplicate
simultan, cu ajutorul unui poanson cu loca$ profilat, pe
ambele capete ale semifabricatului, punctul de aplicare a
for"elor deplasndu-se de la sine $i transformndu-se n
suprafe"e de contact. Dispozitivul pentru aplicarea proce-
deului este prev#zut cu un loca$ de ndoire inferior (a) ce
(11) 116170 B
conlucreaz# cu un poanson (3), pentru prima faz# de obturare (3) de c#tre cilindri n timpul rotirii lor. Un coe-
ndoire, un al doilea loca$ de ndoire superior (b) fiind
practicat ntr-un poanson (8) care ac"ioneaz# asupra
semifabricatului ndoit n U $i introdus ntr-un loca$ de
a$ezare (e), practicat ntr-o matri"# (9).
Revendic#ri: 2
Figuri: 9
B 22 D
(11) 116171 B1 (51) B 22 D 11/06 (21) 95-01224 (22) 28.06.95
(30) 30.06.94 FR 94 08361 (42) 30.11.2000// 11/2000
(56) EP 546206 (71) Usinor-Sacilor, Puteaux, FR; Thyssen Stahl
Aktiengesellschaft, Duisburg, DE (73) Usinor-Sacilor, Puteaux,
FR; Thyssen Stahl Aktiengesellschaft, Duisburg, DE (72) Barbe
Jacques, Saint Etienne, FR; Mazodier Francois, Saint Etienne,
FR; Vendeville Luc, Bethune, FR; Delassus Pierre, Bethune, FR
(74) Cabinet Enpora S.R.L., (Agen!ie Interna!ional" de Brevete #i
M"rci) Bucure#ti (54) PROCEDEU "I DISPOZITIV DE TUR-
NARE CONTINU! A METALELOR NTRE CILINDRI
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu $i dispozitiv de
turnare continu# a metalelor ntre cilindri, n special a
produselor metalice sub"iri de tipul benzilor. Procedeul
conform inven"iei prevede c#, pentru evaluarea st#rii de
contact ntre peretele cilindric $i peretele lateral de
obturare, n mod continuu, n timpul turn#rii, s# se m#-
soare for"a de antrenare exercitat# asupra fiec#rui perete
lateral de obturare la nivelul fiec#rui cilindru, m#surare
din care se deduce o m#rime reprezentativ# a condi"iilor
de frecare pentru fiecare suprafa"# de contact perete la-
teral de obturare/perete cilindric, aceast# m#rime fiind
coeficientul de frecare. Se permite astfel s# se regleze
parametrii de turnare n func"ie de aceast# stare de
contact. Dispozitivul conform inven"iei include doi cilin-
dri (1,1') antrena"i n rota"ie, doi pere"i laterali de obturare
(3), pozi"iona"i pe extremit#"ile frontale (a) ale cilindrilor
$i ni$te mijloace de compresie (6) pentru presarea pere-
"ilor laterali de obturare (3) pe cilindri. Dispozitivul cu-
prinde de asemenea mijloace (13, 13', 13") pentru m#su-
rarea for"ei de compresie $i mijloace (9, 9') pentru m#su-
rarea for"ei de frecare exercitate pe pere"ii laterali de
( 11) 116171 B1
ficient de frecare reprezentativ al condi"iilor de frecare la
fiecare suprafa"# de contact perete lateral de obturare/
cilindru $i prin urmare al st#rii acestui contact este dedus
din m#sur#torile simultane ale for"elor de compresie $i se
permite astfel s# se regleze parametrii de turnare n
func"ie de aceast# stare de contact.
Revendic#ri: 10
Figuri: 2
RO-BOPI 11/2000
60
B 22 D
(11) 116172 B (51) B 22 D 11/10// C 04 B 35/63 (21) 97-01830
(22) 03.10.97 (41) 28.05.99// 5/99 (42) 30.11.2000// 11/2000
(56) RO 101165; US 4582262 (71) S.C. Institutul de Cercet"ri
Metalurgice - ICEM - S.A., Bucure#ti, RO (73) S.C. Institutul de
Cercet"ri Metalurgice - ICEM - S.A., Bucure#ti, RO
(72) Gheorghe Mihaela, Bucure#ti, RO; Abagiu Traian, Bucure#ti,
RO; Preda Dumitru, Bucure#ti, RO (54) PROCEDEU DE
FABRICARE A DUZELOR CU INSER#IE DIN MAGNEZIT!
PENTRU INSTALA#IILE DE TURNARE CONTINU!
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de fabricare a
duzelor cu inser"ie din magnezit# pentru instala"iile de
turnare continu#, destinate n special echip#rii distribui-
toarelor cu fir deschis. Procedeul conform inven"iei pre-
vede prepararea unui amestec compus din magnezit#
sinterizat# cu granula"ia de la 1...0,5 mm $i 0,5...0,09 mm
n propor"ie de 65%, umectat# cu 4...6% solu"ie de sulfat
de magneziu cu densitatea minim# de 1,20 g/cm sau
3
solu"ie de dextrin# cu densitatea de 1,15 g/cm , la care se
3
adaug# magnezit# fin# sub 0,09 mm n propor"ie de 35%,
dup# care amestecul este fasonat prin presare la minimum
1000 kgf/cm cu dou# dezaer#ri $i uscat la minimum
2
180C, urmnd ca duza de baz# s# se ard# la minimum
1450C, iar inser"ia interioar# la o temperatur# mai mare
cu 50C. Dup# ardere, numai inser"ia se impregneaz#
ntr-o incint# vidat# sub 10 mmHg, cu smoal# prenc#l-
zit#, aplicndu-se o presiune de 10 at, inser"iile astfel
impregnate fiind tratate termic la 350...400C.
Revendic#ri: 2
(11) 116173 B (51) B 22 F 9/00// C 22 C 33/00 (21) 98-00351
(22) 24.02.98 (41) 30.12.98// 12/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (41) 30.04.99// 4/99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 88624;
(56) RO 83029; CH 681401 (71) Iv"nu# Radu Cristian, Craiova, 88625; EP 0125442 (71) Gheorghe F. %tefan Cristian, Craiova,
RO; Sontea Sever, Craiova, RO; Iv"nu# Lucian, Craiova, RO RO; Sontea Sever, Craiova, RO (73) Gheorghe F. %tefan
(73) Iv"nu# Radu Cristian, Craiova, RO; Sontea Sever, Craiova, Cristian, Craiova, RO; Sontea Sever, Craiova, RO
RO; Iv"nu# Lucian, Craiova, RO (72) Iv"nu# Radu Cristian, (72) Gheorghe F. %tefan Cristian, Craiova, RO; Sontea Sever,
Craiova, RO; Sontea Sever, Craiova, RO; Iv"nu# Lucian, Craiova, RO (54) PROCEDEU DE FABRICARE A LAG!RELOR
Craiova, RO (54) PROCEDEU DE OB#INERE A PULBERILOR
DE CUPRU DIN CATALIZATORI UZA#I
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a
pulberilor de cupru din catalizatori uza"i, destinate a fi
utilizate drept materie prim#, pentru realizarea unor piese
sinterizate pentru industria constructoare de ma$ini,
mecanic# fin# $i electrotehnic#. Procedeul conform in-
ven"iei realizeaz# cementarea selectiv# a cuprului din
solu"ii acide de CuSO , provenite din solubilizarea cata-
4
lizatorilor uza"i cu con"inut de CuO, folosind ca agen"i de
cementare metale al c#ror poten"ial standard este electro-
negativ fa"# de hidrogen, cum ar fi de exemplu Fe, Al sau
Zn sub form# de $pan sau pilitur#. Solu"iile de CuSO au
4
concentra"ii de 0,1...2N $i un pH=1,5, iar agentul de
cementare (reduc#tor) este utilizat n exces de 0,9...1,2/1.
Are loc separarea pulberii $i uscarea n curent de gaz
inert. Randamentul este cuprins ntre 92 $i 98,5%,
ob"inndu-se un produs corespunz#tor utiliz#rii directe n
metalurgia pulberilor.
Revendic#ri: 2
(11) 116174 B (51) B 22 F 9/00 (21) 98-00352 (22) 24.02.98 (41)
30.12.98// 12/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) WO 96/19840;
CH 630119 (71) Iv"nu# Radu Cristian, Craiova, RO; Sontea
Sever, Craiova, RO; Iv"nu# Lucian, Craiova, RO (73) Iv"nu#
Radu Cristian, Craiova, RO; Sontea Sever, Craiova, RO; Iv"nu#
Lucian, Craiova, RO (72) Iv"nu# Radu Cristian, Craiova, RO;
Sontea Sever, Craiova, RO; Iv"nu# Lucian, Craiova, RO
(54) PROCEDEU DE OB#INERE A PULBERILOR DE NICHEL
DIN CATALIZATORI UZA#I
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a
pulberilor de nichel din catalizatori uza"i. Procedeul con-
form inven"iei realizeaz# solubilizarea catalizatorului cu
HNO , la cald, separarea solu"iei acide con"innd nichel
3
solubilizat, $i r#cirea solu"iei, dup# care are loc preci-
pitarea la pH=4...4,5 a impurit#"iilor de Al $i Fe cu car-
bonat de sodiu 10%, urmat# de precipitarea carbonatului
de nichel la pH=7, cu carbonat de sodiu 10%. Pulberea de
nichel se precipit# cu hidrat de hidrazin# ntr-un exces de
20...50% fa"# de cantitatea stoichiometric necesar#, dup#
3...6 h, fiind separat# $i tratat# cu o solu"ie de HCl 3% n
raport S/L=1/3 $i apoi sp#lat# $i uscat#. Se ob"ine un
produs de form# preponderent poliedric#, avnd densi-
tatea de 2,3g/cm $i un con"inut n nichel de minimum
3
99.4%, randamentul de proces fiind cuprins ntre 82 $i
88%.
Revendic#ri: 2
(11) 116175 B (51) B 22 F 9/00 (21) 98-00353 (22) 24.02.98
DE ALUNECARE DIN PULBERI ALE ALIAJELOR DE CUPRU,
CU CON#INUT REDUS DE STANIU
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de fabricare a
lag#relor cu alunecare din pulberi ale aliajelor de cupru,
cu con"inut redus de staniu. Procedeul conform inven"iei
prevede presarea unui amestec de pulberi, avnd n com-
ponen"# 85% cupru, 5% zinc, 5% plumb, 5% staniu $i 1%
grafit, la presiuni de 188,7...212,31 MPa, urmat# de sinte-
rizarea produselor presate n vid la 10 bari, la tempe-
-1
raturi de 800...830C, timp de 45 min, cu palier izoterm la
250C, timp de 20 min. Se ob"in piese cu o duritate de
28,8...30,4 HB $i o densitate de 6,54...6,79 g/cm .
3
Revendic#ri: 1
RO-BOPI 11/2000
61
Fig. 3
Fig. 1
(11) 116176 B (51) B 25 B 1/04 (21) 96-00697 (22) 01.04.96
(41) 28.11.97// 11/97 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 105919
(71) Luca Petru Florin, Ia#i, RO; State Constantin, Ia#i, RO
(73) Luca Petru Florin, Ia#i, RO; State Constantin, Ia#i, RO
(72) Luca Petru Florin, Ia#i, RO; State Constantin, Ia#i, RO
(54) MENGHIN! CU BAC BASCULANT
(57) Inven"ia se refer# la o menghin# cu bac basculant,
utilizat# n l#c#tu$erie, care are rol de prindere $i fixare a
semifabricatelor ce urmeaz# a fi prelucrate. Menghina
conform inven"iei are falca mobil# (2) prev#zut# cu un
bol" (11), pe care este montat un bac basculant (4), care
fixeaz# semifabricatul.
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
(11) 116177 B (51) B 26 B 13/26 (21) 97-00457 (22) 11.03.97
(41) 30.09.98// 9/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) FR 2552698
(71) Ferghete Sabin Marian, Mangalia, RO; Dumitra# %tefan
Andi, Ia#i, RO; F"rmu# Mircea Radu, Piatra Neam!, RO; Mititelu
Vasile Drago#, Piatra Neam!, RO (73) Ferghete Sabin Marian,
Mangalia, RO; Dumitra# %tefan Andi, Ia#i, RO; F"rmu# Mircea
Radu, Piatra Neam!, RO; Mititelu Vasile Drago#, Piatra Neam!,
RO (72) Ferghete Sabin Marian, Mangalia, RO; Dumitra# %tefan
Andi, Ia#i, RO; F"rmu# Mircea Radu, Piatra Neam!, RO; Mititelu
Vasile Drago#, Piatra Neam!, RO (54) ANSAMBLU DE
FOARFECE PENTRU T!IERI SIMULTANE
(57) Inven"ia se refer# la un ansamblu de foarfece pentru
t#ieri simultane, alc#tuit din dou# foarfece (1, 2) unite
ntre ele prin ni$te tije (7, 8) paralele, filetate la capete,
fixate rigid n ni$te corpuri (3, 4, 5, 6) cu filet interior pe
stnga, la un cap#t, $i pe dreapta, la cel#lalt cap#t, plasate
pe fiecare bra" al foarfecelor.
Revendic#ri: 1
Figuri: 4
B 26 D
(11) 116177 B
(11) 116178 B (51) B 26 D 3/10 (21) 97-02184 (22) 26.11.97
(41) 28.05.99// 5/99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 112096
(71) P"dureanu Olimpia Paula, Ploie#ti, RO; Arghire Jean Paul,
Ploie#ti, RO (73) P"dureanu Olimpia Paula, Ploie#ti, RO; Arghire
Jean Paul, Ploie#ti, RO (72) P"dureanu Olimpia Paula, Ploie#ti,
RO; Arghire Jean Paul, Ploie#ti, RO (54) CU#IT CU FANT!
PENTRU CUR!#AT LEGUME "I FRUCTE
(57) Inven"ia se refer# la un cu"it cu fant# pentru cur#"at
legume $i fructe, destinat ndep#rt#rii cojii sau straturilor
necomenstibile ale legumelor $i fructelor. Cu"itul con-
form inven"iei cuprinde o lam# (1) t#ietoare, ncastrat#
ntr-un mner (2) la un cap#t, iar la cel#lalt cap#t, are un
vrf conic (a) cu un unghi la vrf (!) de 35. Pe lama (1)
t#ietoare, la o distan"# de 1,4 cm de vrful conic (a), este
practicat# o fant# (d) de 3 cm lungime, din care se des-
prind dou# lamele (3, 4) nclinate sub ni$te unghiuri (" $i
#) de 15 $i respectiv 22, ascu"ite n direc"ie paralel# cu
lama (1).
Revendic#ri: 3
Figuri: 5
RO-BOPI 11/2000
62
Fig. 3
B 29 C
(11) 116179 B (51) B 29 C 45/73 (21) 99-01363 (22) 21.12.99
(41) 28.02.2000// 2/2000 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO
113472; 0280455; 0309935; WO 8901956 (71) S.C AVI S.R.L.,
Bucure#ti, RO (73) S.C. AVI S.R.L., Bucure#ti, RO (72) Nedelcu!
Daniel, Craiova, RO; Dumitrana Nicolae, Craiova, RO; Preda
Gabriela Monica, Craiova, RO; Popa Drago#, Craiova, RO
(54) PROCEDEU PENTRU OB#INEREA DE PIESE DIN R!"INI
POLIESTERICE, ARMATE CU FIBR! DE STICL!
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu pentru ob"inerea de
piese din r#$ini poliesterice, armate cu fibr# de sticl#, pro-
cedeu care se realizeaz# n matri"# nchis# sau n matri"#
deschis# cu sac, prin nchiderea, etan$area $i eliminarea
aerului din camera de formare cu vidare la o presiune de
0,751 kgf/cm ntr-un timp de 15 ... 60 s, deschiderea
2
sistemului de injec"ie la o presiune de 0,100,90 kgf/cm
2
urmat# de reglarea valorii vidului la 0,100,90 kgf/cm ,
2
valoare mai mare sau cel pu"in egal# cu presiunea de
injec"ie, n care injec"ia se realizeaz# ntr-un timp de 15
min/kg r#$in#, la o temperatur# de 1825C, asigurnd un
raport de 1/3 pn# la 3/1 fibr# de sticl#/r#$in#, oprirea
concomitent# a vidului $i injec"iei, men"inerea matri"ei
nchis# pentru polimerizare un timp de 2h la o tempe-
ratur# de 1825C $i un timp de maturare de 70h la o
temperatur# de 1825C sau o or# la o temperatur# de
6070C, $i n final, prin decofrare, rezultnd piesa.
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
(11) 116180 B (51) B 60 M 3/04; B 61 L 3/00 (21) 98-01247
(22) 31.07.98 (41) 26.02.99// 2/99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (30) 02.12.96 DE 196 49 871.6 (42) 30.11.2000// 11/2000
(56) US 4731731 (71) Chiriac Mihai, Bac"u, RO (73) Chiriac (56) RO 113025 (71) Graaff GmbH I.K., Elze, DE (73
Mihai, Bac"u, RO (72) Chiriac Mihai, Bac"u, RO (54) SISTEM Waggonbau Elze GmbH Besitz KG, Elze, DE (72) Kothe Horst,
PENTRU PROTEC#IE ELECTRIC! N VEDEREA NLOCUIRII
"INELOR LA CALEA FERAT! ELECTRIFICAT!
(57) Inven"ia se refer# la un sistem pentru protec"ie elec-
tric#, folosit n domeniul lucr#rilor de modernizare sau
repara"ii a c#ii de rulare, situate sub linia de contact. Sis-
temul pentru protec"ia electric# n vederea nlocuirii $ine-
lor (1) la calea ferat# electrificat#, caracterizat prin aceea
c#, n scopul protej#rii personalului $i instala"iilor
mpotriva accidentelor ce pot fi provocate prin punerea la
mas#, n mod direct sau indirect, a firului de contact, este
alc#tuit din ni$te cabluri electrice (7) de dimensiuni
corespunz#toare, conectate la baza $inelor prin ni$te
dispozitive (A), iar la partea metalic# a leg#turilor de pro-
tec"ie, prin ni$te dispozitive (B) executate din materiale
bune conductoare de electricitate, al c#ror num#r se sta-
bile$te n func"ie de complexitatea lucr#rii, circuitele
electrice ce includ $inele (1) nefiind practic ntrerupte,
acestea fiind utilizate cu rol de cabluri ocolitoare.
Revendic#ri: 3
Figuri: 7
(11) 116180 B
(11) 116181 B1 (51) B 65 D 90/02 (21) 97-02215 (22) 02.12.97
Betheln, DE; Graaff Wolfgang, Hildesheim, DE (74) A.G.V. -
Agen!ie de Proprietate Industrial" S.R.L., Bucure#ti
(54) CONTAINER, DE R!CIRE DE MARE CAPACITATE
(57) Inven"ia se refer# la un container de r#cire, de mare
capacitate, cu un spa"iu interior (6) delimitat de un perete
frontal (1), de ni$te u$i (2), de pere"i laterali (3), de o
plac# de plafon (4) $i de o plac# de baz# (5), la care placa
de baz# construit# n sistem sandwich fiind prev#zut# cu
canale (7) prin care circul# rapid aer de r#cire, canale
formate din ni$te grilaje (8) n form# de T sau din profile
goale n interior, care sunt a$ezate pe o plac# superioar#
(9) de acoperire a pl#cii de baz# (5), care se afl# fa"# n
fa"# cu o grind# inferioar# (11) a u$ii (2) ce delimiteaz# n
partea de jos un ochi de u$# (10), placa (5) fiind prev#-
zut# cu o pant# (12) ndreptat# n jos, containerul de r#-
cire fiind prev#zut, n cele patru col"uri inferioare (15) ale
sale, cu arm#turi de col" (16) care, n zonele (17) ndrep-
tate spre pere"ii laterali (3), prezint# ni$te te$ituri (18)
ndreptate n jos, placa de baz# (5) avnd o construc"ie
compact# realizat# cu ni$te grinzi (21, 22) care se afl# n
interiorul ei $i care sunt ncorporate ntr-o spum# rigid#
(23); placa superioar# (9) de acoperire a pl#cii de baz# (5)
fiind prev#zut# la partea sa inferioar# (24), cu ni$te pro-
file band# (25) sau cu ni$te profile T(26), peretele frontal
RO-BOPI 11/2000
63
Fig. 1
Fig. 1
(11) 116181 B1
(1) fiind format dintr-un aparat de r#cire, iar orificiile de
ie$ire ale aerului fiind astfel aranjate nct formeaz# o
deviere (31) a aerului, peretele frontal (1) $i u$ile (2) fiind
echipate cu ni$te borduri (34, 35) verticale care formeaz#
canale prin care trece aerul de r#cire, placa de baz# (5)
fiind dotat# cu cel pu"in un aparat automat de drenare (41)
pentru apa de transpira"ie care iese din spa"iul de
depozitare (6) $i contra introducerii de ap# $i de murd#rie
din exterior.
Revendic#ri: 10
Figuri: 11
(11) 116182 B (51) B 66 D 1/74 (21) 96-01130 (22) 03.06.96
(30) 07.06.95 PL W 102 799; 30.11.95 PL W 103 824
(41) 30.06.98// 6/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) FR 2605620
(71) Rothgangl Erhard, Aulnay Sous Bois, FR (73) Rothgangl
Erhard, Aulnay Sous Bois, FR (72) Rothgangl Erhard, Aulnay
Sous Bois, FR (74) Rodall S.R.L. - Agen!ie de Proprietate
Industrial", Bucure#ti (54) TROLIU
(57) Inven"ia se refer# la un troliu destinat nchiderii $i
deschiderii panourilor mobile ale deschiderilor de aeri-
sire, n particular ale unui sistem de securitate contra
incendiilor. Troliul conform inven"iei con"ine o cutie (1)
care include un tambur (4) cu cablul (5) nf#$urat, fixat pe
o carcas# (3) $i ac"ionat cu ajutorul unei ro"i melcate (7),
cuplate cu un melc (8) fixat ntr-o brid# (9) nclinabil# $i
ac"ionat# cu o manivel# pentru cuplare la roata melcat#
(7) $i debreiat printr-un ansamblu de prghii $i resorturi,
situate pe brid# (9) $i men"inute n pozi"ie de ambreiere
cu clichetul (12), sistemul de debreiere fiind constituit
dintr-o prghie (19) cu rol de ac"ionare manual# $i pneu-
matic#, al c#rei ax de rota"ie (18) apar"ine spa"iului limitat
de dou# planuri paralele, perpendicular pe planul de
fixare al troliului $i traversnd, unul axa de rota"ie a ro"ii
melcate (7), iar cel#lalt axa de nclinare a bridei (9), sis-
temul de debreiere putnd avea, op"ional, n compunere,
$i o prghie (24) destinat# ac"ion#rii electromagnetice $i
fiind situat# ntr-un plan paralel la suprafa"a principal# a
prghiei (19), prghia (24) avnd ax# de rota"ie identic#
cu axa de rota"ie a ro"ii melcate (7).
Revendic#ri: 12
Figuri: 8
C 01 B
(11) 116182 B
(11) 116183 B1 (51) C 01 B 17/28 (21) 96-00018 (22) 08.01.96
(42) 30.11.2000// 11/2000 (56) WO 94/05400; EP 242249;
656806; 212730; 446295; 356501; 359991 (71) S.C. Arpechim
S.A., Pite#ti, RO (73) S.C. Arpechim S.A., Pite#ti, RO (72) Giura
Vladi Ionel, Pite#ti, RO; Edu Emil, Pite#ti, RO; Croitoru Valeriu,
Pite#ti, RO; Jugravu Orleanu Dumitru, Pite#ti, RO; Manda Marin,
Pite#ti, RO (54) PROCEDEU DE OB#INERE A SULFURII DE
SODIU, LICHID! SAU SOLID!
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a
sulfurii de sodiu, lichid# sau solid#, din hidrogen sulfurat
$i hidroxid de sodiu, n urma unei reac"ii ntr-o singur#
treapt#, n flux continuu, ntr-un amestec#tor tubular de
proces cu sec"iune variabil#, special dimensionat, cu
reglarea temperaturii de reac"ie ntre 50 $i 85C. Sulfura
de sodiu lichid#, rezultat#, se poate livra ca atare sau se
concentreaz# ntr-un vaporizator de proces la temperatura
de 130...135C, sub vacuum de 600...700 mm Hg, cu
recuperarea integral# a c#ldurii care este utilizat# n faza
de vaporizare pentru prenc#lzirea solu"iei supus# con-
centr#rii. Solzificarea produsului solid se realizeaz# pe un
tambur rotativ sub pern# de azot, pentru eliminarea pro-
duselor secundare.
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
RO-BOPI 11/2000
64
C 01 B
(11) 116183 B1
(11) 116184 B1 (51) C 01 B 33/113 (21) 94-01780 (22) 04.11.94
(42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 100801; 100802; US (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 77179; 93719; GB 126208;
3719741; 3855394; 4667858 (71) Neag Gheorghe, Cluj-Napoca, US 4376758; 3959116 (71) Jianu Dumitru, Craiova, RO;
RO; Oanea Neculai, Dorohoi, RO; Ignat Emil, Dorohoi, RO Vlceanu Marin, Bucure#ti, RO; Florea Minodor, Bucure#ti, RO
(73) Neag Gheorghe, Cluj-Napoca, RO; Oanea Neculai, Dorohoi, (73) Jianu Dumitru, Craiova, RO; Vlceanu Marin, Bucure#ti, RO;
RO; Ignat Emil, Dorohoi, RO (72) Neag Gheorghe, Cluj-Napoca, Florea Minodor, Bucure#ti, RO (72) Jianu Dumitru, Craiova, RO;
RO; Oanea Neculai, Dorohoi, RO; Ignat Emil, Dorohoi, RO Vlceanu Marin, Bucure#ti, RO; Florea Minodor, Bucure#ti, RO
(54) PROCEDEU DE OB#INERE A UNUI MATERIAL DE (54) PROCEDEU DE OB#INERE A AMONIACULUI
UMPLERE, PENTRU CAUCIUC, MASE PLASTICE, VOPSELE
"I HRTIE
(57) Procedeul de ob"inere a unui material de umplere,
pentru cauciuc, mase plastice, vopsele $i hrtie, const# n
micronizarea pe cale uscat#, ntr-o moar# cu bile, a unui
nisip cuar"os cu minimum 98%SiO $i maximum 0,1%
2
Fe O cu dimensiunea granulelor de 0,1...0,5 mm, urmat#
2 3
de clasarea pneumatic# la 40 a produsului m#cinat.
Frac"iunea mai mare de 40 este recirculat# n moar#, $i
n final, are loc o clasare pneumatic# a frac"iunii de pn#
la 10 , urmat# de filtrarea uscat# a produsului finit.
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
(11) 116184 B1
(11) 116185 B1 (51) C 01 C 1/04 (21) 98-00516 (22) 26.02.98
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a amo-
niacului din gaz de sintez# prin reformarea catalitic# n
dou# trepte a metanului, urmat# de conversia cu abur a
monoxidului de carbon la dioxid de carbon, eliminarea
dioxidului de carbon, metanarea oxizilor de carbon $i
sinteza propriu-zis#, cu m#rirea capacit#"ii fazei de con-
versie a gazelor naturale, coloana de sintez# prelund un
debit mai mare de gaze. Surplusul de gaze naturale sau
produse reziduale se introduce direct n reformerul secun-
dar, unde are loc reformarea prin transfer termic direct,
raportul n greutate c/abur fiind de 1:2,5....3,5, iar con-
"inutul de gaz metan rezidual situat ntre 0,5 $i 2%.
Revendic#ri: 2
Figuri: 1
RO-BOPI 11/2000
65
Fig. 1
(11) 116186 B (51) C 01 D 3/16 (21) 99-00761 (22) 02.07.99 (41)
29.10.99// 10/99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) US 5126019;
4448682; 5681447; 4522951 (71) S.C. Upsom S.A., Ocna
Mure#, RO (73) S.C. Upsom S.A., Ocna Mure#, RO (72)
Cuble#an Ana, Ocna Mure#, RO; Bogdan Ioan, Ocna Mure#,
RO; Popescu Constantin, Ocna Mure#, RO; Cuble#an Istafie,
Ocna Mure#, RO; Gatea Olivia, Ocna Mure#, RO; Onac
Constantin, Ocna Mure#, RO; Morovan Ilie, Ocna Mure#, RO;
Pu#ca# Ioan, Ocna Mure#, RO; Hoprtean Marius, Ocna Mure#,
RO; Gatea Marius, Uioara de Sus, RO (54) PROCEDEU
PENTRU PURIFICAREA SOLU#IILOR DE CLORUR! DE
SODIU
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu pentru purificarea
solu"iilor de clorur# de sodiu, utilizate n procesul de
fabricare a sodei calcinate amoniacale, prin precipitarea
ionilor de calciu $i magneziu. Prin amestecarea conden-
satelor amoniacale n exces de 150% fa"# de necesarul
stoichiometric cu o valoare a raportului NH /CO de
3 2
0,9...1,3 cu saramura brut#, sub agitare, timp de 20...30
min $i la o temperatur# de 15...20C, sunt precipita"i ionii
Ca $i Mg sub form# de CaCo $i Mg(OH) .
2+ 2+
3 2
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
(11) 116187 B (51) C 01 D 7/12 (21) 93-00093 (22) 28.01.93 (41)
30.06.95// 6/95 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) US 5238664; US (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) CBI PCT 87/07594; PCT
5270023 (71) S.C. Upsom S.A., Ocna Mure#, RO (73) S.C. 87/04394 (71) S.C. Stibro 2000 S.A., Bucure#ti, RO (73) S.C.
Upsom S.A., Ocna Mure#, RO (72) Mn"scurt" Vasile, Ocna Stibro 2000 S.A., Bucure#ti, RO (72) Bittner Alexandru,
Mure#, RO; Hoprtean Marius, Ocna Mure#, RO; Cuble#an Bucure#ti, RO; Ruianu Mircea, Bucure#ti, RO; Vlad Olimpiu
Istafie, Ocna Mure#, RO; Onac Aurel, Ocna Mure#, RO George, Bucure#ti, RO (54) PROCEDEU DE REALIZARE A
(54) PROCEDEU "I INSTALA#IE PENTRU OB#INEREA
GAZULUI MIXT DE CO N PROCESUL DE FABRICA#IE A
2
SODEI CALCINATE
(57) Inven"ia const# n ob"inerea gazului mixt de CO ,
2
utilizat la faza de carbonatare-precipitare n procesul de
fabrica"ie a sodei calcinate prin amestecarea gazului
rezultat de la faza de prenc#lzire a le$iei de filtru cu un
con"inut de 80% CO , 15% NH $i 5% vapori de ap#, cu
2 4
gazul rezultat de la descompunerea termic# a bicarbo-
natului de sodiu a c#rui concentra"ie n CO este de 90%.
2
In final, se adaug# CO , de la cuptoarele de var, care are o
2
concentra"ie de minimum 37%. Instala"ia cuprinde mij-
loace de captare $i transport gaze $i este constituit#
dintr-un dispozitiv captator de gaze $i separator de
pic#turi (1), prev#zut cu o plnie cilindro-conic# (2) n
care este introdus# o conduct# captatoare de gaze (3).
Dispozitivul (1) este montat la partea superioar# a unui
aparat prenc#lzitor tubular de le$ie (4).
Revendic#ri: 2
Figuri: 2
C 03 C
(11) 116187 B
(11) 116188 B1 (51) C 03 C 27/12 (21) 98-01235 (22) 29.07.98
UNOR OBIECTE DECORATIVE DIN STICL!
(57) Prezenta inven"ie se refer# la un procedeu de reali-
zare a unor obiecte decorative din sticl#, n particular a
unor obiecte din sticl# constnd dintr-un corp de sticl#
mbr#cat ntr-o structur# metalic# reticular#, astfel de
obiecte putnd fi, de exemplu, globurile unor corpuri de
iluminat, vase din sticl#, de menaj sau decorative, mbr#-
cate la exterior cu o structur# metalic# reticular#, dar $i
orice alte corpuri similare din sticl# avnd orice alt# des-
tina"ie. Procedeul conform inven"iei realizeaz# mai nti
structura metalic#, de preferin"# fier sau dintr-un aliaj al
acestuia, tratat# $i op"ional, acoperit# galvanic, fiind apoi
preformat obiectul din sticl# (silico-calco-sodic#), care se
introduce, dup# o nc#lzire local#, n interiorul structurii
metalice, se formeaz# la forma final# $i se supune unui
tratament de recoacere, apoi se finiseaz# $i se supune,
op"ional, unei reacoperiri galvanice, dup# care are loc
colorarea chimic# a structurii metalice, sp#larea $i usca-
rea obiectului, structura metalic# fiind acoperit# cu un
strat de protec"ie.
Revendic#ri: 10
RO-BOPI 11/2000
66
C 05 F
(11) 116189 B1 (51) C 05 F 1/00; C 05 F 5/00 (21) 94-01302
(22) 01.08.94 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 103651;
103652 (71) Institutul de Cercet"ri pentru Pedologie #i
Agrochimie, Bucure#ti, RO (73) Institutul de Cercet"ri pentru
Pedologie #i Agrochimie, Bucure#ti, RO (72) Borlan Zenoviu,
Bucure#ti, RO; Bireescu Laz"r, Tulcea, RO; Carda#ol Vasile,
Bra#ov, RO; Popescu Silviu, Bucuresti, RO; Tig"na# Leti!ia -
Rhodesia, Bucure#ti, RO; Soare Maria, Bucuresti, RO; Gavrilu!"
Ioan, Tnc"be#ti, RO; %tef"nescu Daniela, Bucure#ti, RO;
Alexandrescu Ariadna, Bucure#ti, RO; Nebunelea Dobri!a,
Bucure#ti, RO; Dumitru Georgeta, Bucure#ti, RO
(54) COMPOZI#IE FERTILIZANT! "I METOD! DE APLICARE
A ACESTEIA
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie fertilizant# $i la o
metod# de aplicare a acesteia, pe semin"e $i pe plante n
vegeta"ie. Compozi"ia conform inven"iei este constituit#
din: 2,5...4,5% azot aminic, amoniacal $i nitric,
0,5...2,7% fosfor din ortofosfa"i minerali $i organici,
2,5...6% potasiu ionic, 0,1...5% sulf din tioaminoacizi,
heterocicli $i sulfat, 11...16%aminoacizi $i ureide, 6...7%
glucide solubile. Metoda de aplicare a compozi"iei, con-
form inven"iei, const# n aceea c#, fertilizantul se aplic#
n concentra"ie de 0,25...1,5% n ap#, pe semin"e, nainte
de introducerea lor n sol sau pe plante n vegeta"ie, n
concentra"ie de 0,1...0,4%.
Revendic#ri: 2
(11) 116190 B1 (51) C 07 C 237/30// A 61 K 31/165
(21) 97-01826 (22) 03.04.96 (30) 03.04.95 US 08/415.248;
03.04.95 US 08/415.694; 03.04.95 US 08/415.677; 03.04.95 US
08/415.847 (42) 30.11.2000// 11/2000 (86) US 96/04538
03.04.96 (87) WO 96/31462 10.10.96 (56) US 5472983
(71) Centaur Pharmaceuticals, Inc., Sunnyvale, US (73) Centaur
Pharmaceuticals, Inc., Sunnyvale, US (72) Flitter William David,
Mountain View, US; Garland William A., San Mateo, US; Wilcox
Allan L., Fremont, US; Paylor Richard E., Bethesda, US
(74) S.C. Rominvent S.A., (Agen!ie pentru Brevete, Desene,
M"rci #i Transfer Tehnologie), Bucure#ti (54) DERIVA#I BENZA-
MIDICI, PROCEDEU DE OB#INERE, COMPOZI#IE FARMA-
CEUTIC! PE BAZA ACESTOR DERIVA#I "I METOD! DE
TRATAMENT
(57) Prezenta inven"ie se refer# la deriva"i benzamidici, la (57) Inven"ia se refer# la un procedeu mbun#t#"it de
un procedeu de ob"inere, la o compozi"ie farmaceutic# pe
baza acestor deriva"i $i la o metod# de tratament a unui
pacient suferind de o boal# neurodegenerativ#. Deriva"ii
benzamidici, conform inven"iei, sunt utiliza"i n trata-
mentul unor boli neurodegenerative asociate cu o pier-
dere progresiv# a func"iei sistemului nervos central, cum
sunt boala Parkinson $i boala Alzheimer.
Revendic#ri: 31
(11) 116191 B1 (51) C 07 C 253/34; C 07 C 255/03
(21) 95-00436 (22) 27.02.95 (42) 30.11.2000// 11/2000
(56) BE-A-1002441; JP-A-53082722 (71) The Standard Oil
Company, Cleveland, US (73) The Standard Oil Company,
Cleveland, US (72) Blachman Marc W., Lyndhurst, US; Cesa
Mark C., South Euclid, US; Attig Thomas G., Aurora, US
(74) S.C. Rominvent S.A., (Agen!ie pentru Brevete, Desene,
M"rci #i Transfer Tehnologie), Bucure#ti (54) PROCEDEU DE
PURIFICARE A ACETONITRILULUI
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de purificare a
acetonitrilului. Procedeul conforminven"iei cuprinde pre-
pararea acetonitrilului cu impurit#"i constnd din ap#,
nitrili nesatura"i $i alte substan"e cu grupe func"ionale C =
C $i C = O, la o temperatur# de pn# la 80C, cu un agent
de oxidare sau cu un reactant bazic solid, dup# care aceto-
nitrolului pretratat este trecut printr-o serie de paturi
adsorbante pentru ndep#rtarea produselor rezultate $i a
altor impurit#"i din acetonitrilul purificat, care este recu-
perat.
Revendic#ri: 8
(11) 116192 B (51) C 07 C 333/14 (21) 96-00184 (22) 02.02.96
(30) 03.02.95 HU P 95 00320 (41) 30.04.97// 4/97 (42)
30.11.2000// 11/2000 (56) US 3876550; US 5015368 (71) Mol
Magyar Olaj-es Gazipari Resezvenytarsasag, Budapesta, HU
(73) Mol Magyar Olaj-Es Gazipari Resezvenytarsasag,
Budapesta, HU (72) Jover Bela, Budapesta, HU; Forstner
Janos, Szazhalombatta, HU; Petro Jozsef, Szazhalombatta, HU;
Szoboszlay Szabolcs, Szazhalombatta, HU; Fekete Imre,
Szazhalombatta, HU; Csergo Karoly, Szazhalombatta, HU;
Sztreharszki Gyula, Szazhalombatta, HU; Raksi Gyula,
Szazhalombatta, HU; Kiss Janos, Almasfuzito, HU; Miko
Ferenc, Komarom, HU; Baladincz Jeno, Komarom, HU; Toth
Jozsef, Komarom, HU (74) Cabinet Enpora (Agen!ie
Interna!ional" de Brevete #i M"rci) S.R.L., Bucure#ti
(54) PROCEDEU PENTRU PREPARAREA 4,4'-METILEN- BIS-
(DIBUTILDITIOCARBAMATULUI)
preparare a 4,4'-metilen-bis-(dibutilditiocarbonatului), cu
culoare ASTM mai mic# de 2, prin reac"ionarea unor
solu"ii apoase de dibutilamin# $i hidroxid de sodiu cu
disulfur# de carbon, tratnd produsul de reac"ie ob"inut cu
diclorur# de metilen, urmat# de stripare la vid, separare de
faze $i filtrare a clorurii de sodiu precipitate $i anume, n
timpul reac"iei cu disulfur# de carbon, temperatura ames-
tecului este men"inut# la sau sub 15C $i striparea la vid
se realizeaz# n dou# etape, mai nti, ntre 45 $i 100C $i
la o presiune de 5...50 kPa, apoi separarea de faze se face
la o temperatur# ntre 35 $i 50C, urmat# de striparea
fazei organice, separate la vid, de asemenea, la o tempe-
ratur# ntre 45 $i 100C $i la o presiune de 5...50 kPa.
Revendic#ri: 2
RO-BOPI 11/2000
67
(11) 116193 B1 (51) C 07 D 207/22; C 07 D 207/444
(21) 94-00953 (22) 06.06.94 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO
100897; US 4154737; 3975401 (71) S.C. "Fibrex" S.A. S"vine#ti,
S"vine#ti, RO (73) S.C. "Fibrex" S.A. S"vine#ti, S"vine#ti, RO
(72) Petride T. Horia Sabin Radu, Bucure#ti, RO; Beiu C. Stere,
Bucure#ti, RO; Florea T. Cristina Antoaneta, Bucure#ti, RO;
Ro#u I. Iuliana, Bucure#ti, RO; Dr"gu# C. Constantin, Bucure#ti,
RO; Mihi# V. Ioan, Bucure#ti, RO; Anton I. Antoaneta Elisabeta
Gelda, Bucure#ti, RO; Stoica Dumitru, Piatra Neam!, RO; Miron
Ada Margareta, Piatra Neam!, RO; Ol"nescu Emil, Piatra Neam!,
RO; Simion Silvia, Piatra Neam!, RO (54) PROCEDEU DE
OB#INERE A UNOR BISMALEIMIDE AROMATICE
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a unor
bismaleimide aromatice, prin ciclodeshidratarea acidului
bismaleamic, ob"inut in situ, prin reac"ia dintre o diamin#
primar# aromatic# $i anhidrid# maleic#, care const# n
aceea c#, acidul bismaleamic intermediar, rezultat prin
reac"ia diaminei cu anhidrid# maleic#, are loc la o tempe-
ratur# de 10...30C, urmat# de ciclodeshidratare n pre-
zen"# de catalizator acid n propor"ie de 0,05...0,12
moli/mol diamin# aromatic# primar#, n mediu de reac"ie
constituit din toluen $i solvent aprotic dipolar, dup# care
are loc distilarea toluenului din masa de reac"ie $i preci-
pitarea bismaleimidei aromatice, formate cu alcool ali-
fatic, n raport n greutate bismaleimid#: alcool alifatic de
1: 3...5.
Revendic#ri: 7
(11) 116194 B1 (51) C 07 D 305/14; C 07 D 493/08// A 61 K
31/335 (21) 98-01093 (22) 19.12.96 (30) 22.12.95 FR 95 15379
(42) 30.11.2000// 11/2000 (86) FR 96/02031 19.12.96 (87) WO
97/23743 03.07.97 (56) WO S4/18164; EP, A, 06J9577; RO
112281 (71) Rhone-Poulenc Rorer S.A., Antony, FR
(73) Rhone-Poulenc Rorer S.A., Antony, FR (72) Bouchard
Herve, Thiais, FR; Commercon Alain, Vitry sur Seine, FR
(74) Cabinet Enpora S.R.L., (Agen!ie Interna!ional" de Brevete #i
M"rci) Bucure#ti (54) TAXOIDE, PROCEDEU PENTRU
PREPARAREA ACESTORA "I COMPOZI#IE FARMACEUTIC!
(57) Inven"ia se refer# la taxoide cu formula general# (I):
care prezint# propriet#"i antitumorale $i antileucemice
remarcabile, la procedeul de ob"inere a acestor compu$i,
precum $i la o compozi"ie farmaceutic# ce i con"ine.
Revendic#ri: 13
C 07 H
(11) 116195 B1 (51) C 07 D 503/00 (21) 97-01936 (22) 17.04.96
(30) 20.04.95 SI P 9500134 (42) 30.11.2000// 11/2000 (86) GB
96/00921 17.04.96 (87) WO 96/33197 24.10.96 (56) EP-A
0594099; 0562583; RO 112113 (71) Lek Pharmaceutical and
Chemical Co. D.D., Ljubljana, SI (73) Lek Pharmaceutical and
Chemical Co. D.D., Ljubljana, SI (72) Capuder Egidij, Dob Pri
Domzalah, SI (74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere n Proprietate
Intelectual" S.R.L., Bucure#ti (54) PROCEDEU PENTRU
PREPARAREA ACIDULUI CLAVULANIC PURIFICAT SAU A
UNEI S!RI SAU ESTER, ACCEPTABILE FARMACEUTIC
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu pentru prepararea
acidului clavulanic purificat sau unei s#ri acceptabile
farmaceutic sau ester al acestuia, incluznd etapele de:
ad#ugare a unui solvent suplimentar la o solu"ie de acid
clavulanic ntr-un solvent nemiscibil cu ap#; contactarea
solu"iei cu o amin#; izolarea s#rii amin# a acidului cla-
vulanic format; $i transformarea s#rii amin# n acid cla-
vulanic sau o sare acceptabil# farmaceutic sau ester al
acestuia.
Revendic#ri: 9
(11) 116196 B1 (51) C 07 H 15/04 (21) 96-02239 (22) 27.03.96
(30) 29.03.95 FR 95/03732; 06.06.95 US 08/470.461 (42)
30.11.2000// 11/2000 (86) FR 96/00457 27.03.96 (87) WO
96/30382 03.10.96 (56) US 4408041 (71) Roquette Freres,
Lestrem, FR (73) Roquette Freres, Lestrem, FR (72) Caboche
Jean Jacques, Bethune, FR (74) S.C. Rominvent S.A., (Agen!ie
pentru Brevete, Desene, M"rci #i Transfer Tehnologie),
Bucure#ti (54) COMPOZI#IE CRISTALIN! PE BAZ! DE
MALTITOL "I PROCEDEU DE OB#INERE A ACESTEIA
(57) Prezenta inven"ie se refer# la o compozi"ie cristalin#
pe baz# de maltitol $i la un procedeu de ob"inere a aces-
teia. Compozi"ia cristalin# pe baz# de maltitol este consti-
tuit# din minimum 98% substan"# uscat#, din care mini-
mum 92% maltitol $i restul substan"ei uscate este repre-
zentat# de unul sau mai mul"i polioli, al"ii dect malti-
tolul, $i/sau unul sau mai multe zaharuri $i unul sau mai
mul"i aditivi $i maximum 2% ap#, procentele fiind
exprimate n greutate $i are o structur# poroas# $i alveo-
lar# $i o densitate aparent# de 100...700 g/l. Procedeul de
ob"inere a compozi"iei const# n aceea c# se prepar# mai
nti un sirop de maltitol, dup# care acest sirop este
pulverizat pe un pat pulverulent de particule n mi$care de
maltitol cristalizat, apoi patul pulverulent $i siropul sunt
uscate pentru ob"inerea compozi"iei cristaline de maltitol,
care eventual este maturat#, o parte din compozi"ia cris-
talin# de maltitol rezultat# fiind eventual recirculat# pen-
tru a constitui un nou pat pulverulent de maltitol crista-
lizat.
Revendic#ri: 10
Figuri: 8
RO-BOPI 11/2000
68
C 07 J
(11) 116197 B1 (51) C 07 J 73/00// A 61 K 31/58 (21) 96-00835
(22) 21.10.94 (30) 21.10.93 US 141.153 (42) 30.11.2000//
11/2000 (86) US 94/12071 21.10.94 (87) WO 95/11254 27.04.95
(56) US 4377584; EP 004949; 155096 (71) Merck & Co., Inc.,,
Rahway, US (73) Merck & Co., Inc.,, Rahway, US (72) Durette
Philippe L., New Providence, US; Hagmann William K.,
Westfield, US; Lanza Thomas J. Jr., Edison, US; Sahoo Soumya
P., Old Bridge, US; Rasmusson Gary H., Watchung, US; Tolman
Richard L., Warren, US; Von Langen Derek, Fanwood, US (74)
S.C. Rominvent S.A., (Agen!ie pentru Brevete, Desene, M"rci #i
Transfer Tehnologie), Bucure#ti (54) DERIVA#I DE 4-AZA-
ANDROSTAN-16-SUBSTITUI#I, COMPOZI#IE FARMA-
CEUTIC! CE I CON#INE "I METOD! DE TRATAMENT
(57) Inven"ia se refer# la deriva"i 16-substitui"i de 4-aza-
androstan, cu proprietatea de a inhiba izozima 5-"-reduc-
taza 1, cu formula structural# general# (I):
la compozi"ia farmaceutic# ce con"ine deriva"i cores-
punz#tori formulei (I), ca principiu activ, $i la o metod#
de tratament, la mamifere, a unor manifest#ri fiziologice
nedorite, de origine hiperandrogen#.
Revendic#ri: 37
(11) 116198 B1 (51) C 07 K 1/00; C 07 K 7/00; C 07 K 7/08; C 07
K 14/00; C 12 Q 1/00 (21) 96-02483 (22) 07.06.95 (30) 28.06.94 (22) 12.08.96 (41) 30.12.97// 12/97 (42) 30.11.2000// 11/2000
US 267.092; 15.03.95 US 404.833 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 90559 (71) Institutul de Cercetare #i Proiectare pentru
(86) US 95/08156 07.06.95 (87) WO 96/00503 11.01.96 (56) US Electrotehnic" - S.C. I.C.P.E. S.A., Bucure#ti, RO (73) Institutul
5391723; 5349066 (71) Merck & Co., Inc., Rahway, US de Cercetare #i Proiectare pentru Electrotehnic" - S.C. I.C.P.E.
(73) Merck & Co., Inc., Rahway, US (72) DeFeo Jones S.A., Bucure#ti, RO (72) P"una Ion, Bucure#ti, RO; E#anu
Deborach, Rahway, US; Feng Dong-Mei, Rahway, US; Garsky Martha, Ia#i, RO; Casariu Maria, Bucure#ti, RO; Velciu
Victor M., Rahway, US; Jones Raymond E., Rahway, US; Oliff Gheorghe, Bucure#ti, RO (54) PROCEDEU DE OB#INERE A
Allen I., Rahway, US (74) S.C. Rominvent S.A., (Agen!ie pentru
Brevete, Desene, M"rci #i Transfer Tehnologie), Bucure#ti
(54) OLIGOPEPTID! "I CONJUGAT AL ACESTEIA, CLIVATE
SELECTIV DE ANTIGENUL SPECIFIC DE PROSTAT!
(57) Inven"ia se refer# la o oligopeptid# sub form# de
fragment peptidic de Semenogelin I sau un fragment
peptidic modificat de Semenogelin I $i oligomeri ai
acestor oligopeptide, recunoscute $i clivate proteolitic de
c#tre antigenul specific de prostat# liber $i oligomerii
acestor oligopeptide, $i la conjugatul acestei oligopeptide,
utilizate n tratamentul cancerului de prostat#.
Revendic#ri: 18
Figuri: 7
(11) 116199 B1 (51) C 07 K 5/00// A 61 K 39/12 (21) 94-00391
(22) 11.09.92 (30) 13.09.91 US 759,575 (42) 30.11.2000//
11/2000 (86) US 92/07683 11.09.92 (87) WO 9306126 01.04.93
(56) EP 319216; 388232 (71) Chiron Corporation, Emerville, US
(73) Chiron Corporation, Emerville, US (72) Weiner Amy J.,
Benicia, US; Houghton Michael, Danville, US (74) S.C.
Rominvent S.A., (Agen!ie pentru Brevete, Desene, M"rci #i
Transfer Tehnologie), Bucure#ti (54) COMPOZI#IE POLI-
PEPTIDIC! HCV IMUNOGEN!
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie polipeptidic# HCV
imunogen#, care cuprinde cel pu"in dou# secven"e de
aminoacizi HCV, fiecare secven"# HCV con"innd cel
pu"in un epitop dintr-un domeniu variabil al unei peptide
HCV, n care domeniul variabil este din proteina E1/NS1
$i este codificat de la aminoacidul 384 la aminoacidul 414
al unei poliproteine HCV sau domeniul variabil este din
proteina E1 $i este codificat de la aminoacidul 215 la
aminoacidul 255 al unei proteine HCV $i n care regiunile
domeniului variabil al secven"elor de aminoacid sunt
heterogene unei regiuni fa"# de alta $i sunt derivate din
izolate distincte HCV, compozi"ie utilizat# n prepararea
unor vaccinuri, administrate la rndul lor, n tratamentul
infec"iilor cu HCV, n special n cazul infec"iilor cronice.
Revendic#ri: 7
Figuri: 32
(11) 116200 B (51) C 08 L 27/06// H 01 B 3/18 (21) 96-01637
UNEI COMPOZI#II PE BAZ! DE POLICLORUR! DE VINIL
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a unei
compozi"ii pe baz# de policlorur# de vinil cu con"inut de
plastifian"i $i antioxidan"i, prin malaxarea policlorurii de
vinil-suspensie $i amestecarea la o temperatur# de 60C
cu plastifian"i $i antioxidan"i, pn# la ridicarea tempe-
raturii la 75C, cnd se introduc stearin# hidrogenat#,
stearat de calciu, iar la ob"inerea temperaturii de 95C, se
adaug# bioxid de titan $i se continu# malaxarea pn# la
temperatura de 100C, dup# care amestecul final ob"inut
se r#ce$te sub 40C.
Revendic#ri: 1
RO-BOPI 11/2000
69
(11) 116201 B (51) C 10 M 105/04 (21) 99-01051 (22) 30.09.99
(41) 28.02.2000// 2/2000 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO
111374; 111103 (71) S.C. Lubrifin S.A., Bra#ov, RO (73) S.C.
Lubrifin S.A., Bra#ov, RO (72) Chitic Doina, Bra#ov, RO;
Berghian Mihaela, Bra#ov, RO; Dorogan Mimi, Bra#ov, RO;
Nistoreanu Mihai, Bra#ov, RO; Grozea Cristina, Bra#ov, RO;
Popa Ioan, Bra#ov, RO; Vl"doiu Mariana, Bra#ov, RO; Corneanu
Tinca, Bra#ov, RO; Petre Ioan, Ploie#ti, RO; Popa Liana,
Ploie#ti, RO; Popa Dan, Ploie#ti, RO; Ni!u Emil, Ploie#ti, RO
(54) COMPOZI#IE DE ULEI MULTIGRAD, PAR#IAL SINTETIC
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie de ulei multigrad,
par"ial sintetic, destinat# ungerii motoarelor cu ardere
intern#. Compozi"ia conform inven"iei este produsul
rezultat prin amestecarea a 25...75% component mineral
de baz# parafinic avnd o viscozitate de 4,5...5,5 cSt la
temperatura de 100C, un indice de viscozitate de mini-
mum95, un punct de curgere de maximum -12C, pn# la
50% component mineral de baz# parafinic avnd o
viscozitate de 6...8 cSt la temperatura de 100C, un indice
de viscozitate de minimum 95, un punct de curgere de
maximum -12C, 25% component sintetic de tip poli-
alfaolefine avnd o viscozitate de 5,8...6,2 cSt la tempe-
ratura de 100C, un indice de viscozitate de minimum
135, un punct de curgere de maximum -60C $i 8,5...
12,7% aditiv multifunc"ional avnd con"inut de 0,09...
0,13% zinc, 0,08...0,12% fosfor, 0,28...0,32% calciu $i
0,05...0,07% magneziu, procentele fiind n greutate.
Revendic#ri: 1
(11) 116202 B (51) C 12 N 9/80; C 12 N 9/78 (21) 97-00337
(22) 20.02.97 (41) 28.08.98// 8/98 (42) 30.11.2000// 11/2000
(56) EP 0058426; 0840790; US 5177003 (71) Institutul Na!ional
de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutic", Bucure#ti, RO
(73) Institutul Na!ional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farma-
ceutic", Bucure#ti, RO (72) Ionescu Ana Despina, Bucure#ti,
RO; Paraschiv Mihaiu, Bucure#ti, RO; Ghinea Stelu!a, Bucure#ti,
RO; Ciochia Victor, Bucure#ti, RO; Luca Emilian, Bucure#ti, RO;
Scurei Hildegard, Bucure#ti, RO; Tirifon Eugenia, Bucure#ti, RO
(54) PROCEDEU DE OB#INERE A PROTEINELOR MICRO-
BIENE PRIN BIOTRANSFORMAREA UNOR DE"EURI VEGE-
TALE
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a pro-
teinelor microbiene prin biotransformarea unor de$euri
vegetale, care const# n biosinteza complexului de enzime
celulolitice prin cultivarea submers#, n sistem discon-
tinuu, a unei tulpini de Aspergillus niger n mediu nutritiv
con"innd 1...2% cioc#l#i de porumb m#cina"i $i 2...3%
$rot de soia la pH acid, urmat# de ob"inerea preparatului
enzimatic prin decantarea, centrifugarea sau atomizarea
mediului fermentat, hidroliza enzimatic# a unui amestec
con"innd 2% substrat vegetal pretratat mecanic, termic
prin uscare la 90...100C $i chimic cu 1...2% NaOH sau
H SO , concentra"ia enzimei ad#ugate fiind cuprins# ntre
2 4
50 $i 100 UC /g substrat, faza a treia constnd n fermen-
x
ta"ia produselor de hidroliz# prin inocularea amestecului
C 12 N
(11) 116202 B
cu o cultur# pur# sau mixt# de drojdii din genurile
Candida $i Saccharomyces, cum ar fi speciile Candida
robusta, Candida scotii, Saccharomyces diastaticus,
S.cerevisiae $i men"inerea bioprocesului timp de 24...48 h
la temperatura de 28...30C, agitare la 200...400 rpm,
aerare 0,3...0,5 1/l min $i presiune 0,3...0,5 at, etapa final#
constnd n condi"ionarea biomasei de drojdie prin
centrifugare la 2000...4000 rpm timp de 20...30 min $i
uscare la 100...105C, timp de 2...4 h .
Revendic#ri: 1
(11) 116203 B (51) C 12 N 1/14; C 12 P 19/10 (21) 96-01322
(22) 28.06.96 (41) 30.12.97// 12/97 (42) 30.11.2000// 11/2000
(56) RO 90438 (71) Institutul de Cercet"ri Chimico-Farma-
ceutice, Bucure#ti, RO (73) Institutul Na!ional de Cercetare-
Dezvoltare Chimico-Farmaceutic", Bucure#ti, RO (72) Ionescu
Corina, Bucure#ti, RO; Moscovici Mi#u, Bucure#ti, RO; Oniscu
Corneliu, Ia#i, RO; Fotea Ortansa, Bucure#ti, RO; Prvulescu
Paulina Maria, Bucure#ti, RO; Hanganu Lucian Dorin, Bucure#ti,
RO; Preda Silvia, Bucure#ti, RO (54) MICROORGANISM
PRODUC!TOR DE POLIZAHARIDE
(57) Inven"ia se refer# la un microorganism produc#tor de
polizaharide de tip pullulan, care este o tulpin# de Aureo-
basidium pullulans I.C.C.F.-83, nregistrat# n colec"ia
Institutului de Cercet#ri Chimico-Farmaceutice sub nr.
211, ce se prezint# sub form# de celule alungite, perlate,
hialine, cu poten"ial de pigmentare absent, cu colonii de
tip smooth, care fermenteaz# total fructoza, glucoza,
xiloza, capabil s# consume rapid sursa de carbon n con-
centra"ii ini"iale de pn# la 10% $i cu o capacitate supe-
rioar# de a sintetiza pullulan.
Revendic#ri: 1
RO-BOPI 11/2000
70
C 12 N
(11) 116204 B (51) C 12 N 1/14 (21) 97-00336 (22) 20.02.97
(41) 28.08.98// 8/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) EP 0700433;
WO 9425580 (71) Institutul Na!ional de Cercetare-Dezvoltare
Chimico-Farmaceutic", Bucure#ti, RO (73) Institutul Na!ional de
Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutic", Bucure#ti, RO
(72) Ioni!" Ana, Bucure#ti, RO; Jurcoane %tefana, Bucure#ti, RO;
Hori!a Silvia, Bucure#ti, RO; Popa Ovidiu, Bucure#ti, RO; Fotea
Ortansa, Bucure#ti, RO; Scurei Hildegard, Bucure#ti, RO;
Dragoicea Liliana, Bucure#ti, RO; Raitaru Geta, Bucure#ti, RO
(54) PROCEDEU DE OB#INERE A UNUI PREPARAT PRO-
TEOLITIC DIN CULTURI DE ASPERGILLUS ORYZAE
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a unui
preparat proteolitic din culturi de Aspergillus oryzae
I.C.C.F. 20/9 $i const# n aceea c#, utiliznd mediu de
cultur# ce con"ine g/% (v/v) f#in# de soia 2,0, amidon
solubil 0,5, t#r"e de gru 0,5 $i s#ruri de K , Ca , Mg ,
+ 2+ 2+
n diferite propor"ii, la parametri tehnologici optimi ce
constau n: temperatura 30...32C, pH ini"ial al mediului
= 5,5...5,8, aerare $i presiune variabil# n func"ie de fazele
de cre$tere a microorganismului, cu agitare constant# la
220 rpm, pe parcursul bioprocesului, pentru a mpiedica
ruperea hifelor, se ob"ine la faza de prelucrare a mediului
de cultur#, ce include concentrarea prin ultrafiltrare a
lichidului enzimatic $i precipitarea cu aceton#, un pre-
parat proteolitic cu activitate enzimatic# 400...540 UP/g,
activ n domeniul de pH= 3,5....8,5 $i temperatura
35...40C.
Revendic#ri: 1
(11) 116205 B (51) C 12 N 1/20// A 61 K 35/74 (21) 96-01321
(22) 28.06.96 (41) 30.12.97// 12/97 (42) 30.11.2000// 11/2000 (22) 20.02.97 (41) 28.08.98// 8/98 (42) 30.11.2000// 11/2000
(56) RO 85900; EP 296051; 342111 (71) Institutul de Cercet"ri (56) EP 0536455 (71) Institutul Na!ional de Cercetare-
Chimico-Farmaceutice, Bucure#ti, RO (73) Institutul Na!ional de Dezvoltare Chimico-Farmaceutic", Bucure#ti, RO (73) Institutul
Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutic" - I.C.C.F. Bucure#ti Na!ional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutic",
R.A., Bucure#ti, RO (72) Caraiani Tudora, Bucure#ti, RO; Pamfil Bucure#ti, RO (72) Pamfil Maria, Bucure#ti, RO; Cristea
Maria, Bucure#ti, RO; Dobrovolschi Doina, Bucure#ti, RO; Stan Georgeta, Bucure#ti, RO; Vamanu Adrian, Bucure#ti, RO;
Sanda, Bucure#ti, RO (54) PROCEDEU DE OB#INERE A UNUI Moroianu Iuliana Emilia, Bucure#ti, RO; Stan Sanda, Bucure#ti,
PRODUS ACTIV, DE UZ UMAN, PENTRU REGLAREA FLOREI
INTESTINALE
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a unui
produs activ, de uz uman, pentru reglarea florei intes-
tinale, prin biosintez#, cu ajutorul microorganismului
Bacillus subtilis, care cuprinde fazele de: ob"inere a
inoculului prin cultivarea tulpinii I.C.C.F.-77A, pe un
mediu con"innd extract de porumb $i s#ruri minerale, la
30...32C, timp de 18...20 h, bioproces propriu-zis prin
dezvoltarea vegetativ# pe un mediu identic $i n acelea$i
condi"ii, cu sporulare maxim# n propor"ie de peste 90% a
popula"iei bacteriene, ntre 22...26 h, decantare $i centri-
fugare la 3000 rpm, timp de 20...30 min, sub r#cire,
uscarea biomasei sporulate prin liofilizare, ob"inndu-se
o pulbere cu 1,7 . 10 ...2 . 10 spori/gram, protein# brut#
10 12
cu 8...15% substan"# uscat# $i aminoacizi liberi: acid
aspartic, valin#, leucin#, acid gluconic, "-alanin# $i
metale grele 0,001%.
Revendic#ri: 1
(11) 116206 B (51) C 12 N 1/20 (21) 96-02353 (22) 13.12.96
(41) 28.01.2000// 1/2000 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO
93263; 100302 (71) Cambir Sergiu, Bucure#ti, RO; Marinescu
C"t"lina Adriana, Ploie#ti, RO; Pavel Gabriel C"lin, Bucure#ti,
RO; Ioni!" M"d"lina, Ploie#ti, RO; Voicu Georgeta, Bucure#ti,
RO (73) Cambir Sergiu, Bucure#ti, RO; Marinescu C"t"lina
Adriana, Ploie#ti, RO; Pavel Gabriel C"lin, Bucure#ti, RO; Ioni!"
M"d"lina, Ploie#ti, RO (72) Cambir Sergiu, Bucure#ti, RO;
Marinescu C"t"lina Adriana, Ploie#ti, RO; Pavel Gabriel C"lin,
Bucure#ti, RO; Ioni!" M"d"lina, Ploie#ti, RO; Voicu Georgeta,
Bucure#ti, RO (54) PROCEDEU DE PREPARARE A UNUI
MEDIU PENTRU CULTURI BACTERIENE
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de preparare a unui
mediu, pentru culturi bacteriene, din de$euri vegetale $i
animale. Mediul conform inven"iei este constituit din
f#in# de carne, f#in# de pe$te, f#in# de soia, stomac de
porc, pancreas de porc, clorur# de sodiu, hidroxid de
sodiu, acid clorhidric $i ap# distilat#.
Revendic#ri: 1
(11) 116207 B (51) C 12 N 1/20// A 61 K 35/74 (21) 97-00335
RO (54) PROCEDEU DE OB#INERE A UNUI PRODUS
MICROBIAN CU AC#IUNE ANTIFUNGIC!
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a unui
produs microbian, cu ac"iune antifungic#, cu microorga-
nismul Bacillus subtilis, care cuprinde fazele de: dezvol-
tare a inoculului prin cultivarea tulpinii pe un mediu care
con"ine s#ruri minerale $i extract de porumb, la tempe-
ratura de 30...32C, timp de 15...18 h, bioproces pentru
dezvoltarea $i sporularea culturii n propor"ie de peste
85%, separare $i uscare prin atomizare a biomasei bac-
teriene, n final, ob"inndu-se o pulbere brun deschis,
care se aplic# pe s#mn"# mpreun# cu un adeziv de tip
polizaharid nainte de ns#mn"are.
Revendic#ri: 1
RO-BOPI 11/2000
71
(11) 116208 B (51) C 12 N 9/34 (21) 98-00619 (22) 27.02.98
(41) 30.08.99// 8/99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) US 4840900;
JP 62006678 (71) Institutul Na!ional de Cercetare-Dezvoltare
Chimico-Farmaceutic"-I.C.C.F. Bucure#ti, Bucure#ti, RO
(73) Institutul Na!ional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-
Farmaceutic"-I.C.C.F. Bucure#ti, Bucure#ti, RO (72) Ionescu
Ana Despina, Bucure#ti, RO; Paraschiv Mihaiu, Bucure#ti, RO;
Jurcoane %tefana, Bucure#ti, RO; Petri#or Ioana Gloria,
Bucure#ti, RO; Scurei Hildegard, Bucure#ti, RO; Luca Emilian,
Bucure#ti, RO (54) PROCEDEU DE OB#INERE PRIN
BIOSINTEZ!AGLUCOAMILAZELOR UTILIZND OTULPIN!
SELEC#IONAT! DE ASPERGILLUS AWAMORI
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere prin
biosintez# a glucoamilazelor cu o tulpin# selec"ionat# de
Aspergillus awamori, care const# n aceea c#, micro-
organismul se cultiv# submers, n sistem discontinuu, n
mediu nutritiv con"innd f#in# de porumb 2...3 g%, f#in#
de soia 1...2 g%, extract de porumb 2...4 g% cu 48...50%
s.u. $i supliment de s#ruri minerale K HPO 0,1...0,5 g%
2 4
$i (NH ) SO 0,1...0,5 g%, urmat# de ob"inerea prepa-
4 2 4
ratului enzimatic, prin filtrarea solu"iei enzimatice native
pe filtrul Nutsche cu strat de perlit# pe pnz# petrol $i
concentrarea fazei lichide rezultate, sub vacuum, la
temperaturi cuprinse ntre 35 $i 40C, pentru a se evita
fenomenul de inactivare termic#, parametrii indica"i
pentru desf#$urarea bioprocesului fiind temperatura
28...31C, aerarea 0,1...0,3 1/1 min, ini"ial, $i ridicat#
lent, pe parcursul fermenta"iei, pn# la 0,4...0,6 1/1 min,
agitarea 200...300 rpm, pH-ul care rezult# dup# steri-
lizarea mediului este de 4,7...5,2, iar solu"iile enzimatice
native se stabilizeaz# prin adaos de CaCl 0,1 g/%.
2
Revendic#ri: 1
(11) 116209 B (51) C 12 N 9/42 (21) 98-00465 (22) 26.02.98 (41)
30.08.99// 8/99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) WO 9838328 (71)
Institutul Na!ional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-
Farmaceutic"-I.C.C.F. Bucure#ti, Bucure#ti, RO (73) Institutul
Na!ional de Cercetare-Dezvoltare Chimico- Farma-
ceutic"-I.C.C.F. Bucure#ti, Bucure#ti, RO (72) Ionescu Corina,
Bucure#ti, RO; Moscovici Mi#u, Bucure#ti, RO; Caraiani Tudora,
Bucure#ti, RO; Fotea Ortansa, Bucure#ti, RO; Prvulescu
Paulina Maria, Bucure#ti, RO; Hanganu Lucian Dorin, Bucure#ti,
RO; Scurei Hildegard, Bucure#ti, RO; Preda Silvia, Bucure#ti,
RO; Dinu Aurelia, Bucure#ti, RO (54) PROCEDEU DE OB#I-
NERE A HEMICELULAZELOR PRIN BIOSINTEZ! BAC-
TERIAN!
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a hemi-
celulazelor prin biosintez#, cu utilizarea unor bacterii
bacilare sporulate din genul Bacillus macerans, care
const# n aceea c#, tulpina I.C.C.F. 275 se supune unui
proces fermentativ submers pe un mediu de cultur# ce
utilizeaz# glucoz# tehnic#, extract de porumb $i s#ruri
minerale, n fazele de preinocul $i inocul, iar n faza de
biosintez#, pe un mediu pe baz# de t#r"e de gru, extract
de porumb, sulfat de amoniu $i s#ruri minerale, la nivel
de laborator n flacoane Erlenmayer de 750 ml, nc#rcate
cu 300 ml mediu sau cu utilizarea unui bioreactor metalic,
cu agitare la 320 rpm, aera"ie 0,1... 0,3 l aer/l mediu x
min, ntr-un interval de 48 h.
Revendic#ri: 1
C 12 N
(11) 116210 B (51) C 12 N 9/80; C 12 N 9/78 (21) 98-00463
(22) 26.02.98 (41) 30.08.99// 8/99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56)
US 3249513 (71) Institutul Na!ional de Cercetare-Dezvoltare
Chimico-Farmaceutic"-I.C.C.F. Bucure#ti, Bucure#ti, RO
(73) Institutul Na!ional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-
Farmaceutic"-I.C.C.F. Bucure#ti, Bucure#ti, RO (72) Eremia
Mihaela, Bucure#ti, RO; Spiridon Maria, Bucure#ti, RO; Petrea
Dana Maria, Bucure#ti, RO (54) PROCEDEU DE OB#INERE A
UREAZEI DIN SEMIN#E DE CITRULLUS VULGARIS
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a
ureazei din semin"e de Citrullus vulgaris, care const# n
aceea c#, 200 p#r"i n greutate f#in# din semin"e de
pepene verde mpreun# cu 1000 p#r"i n volume dintr-un
solvent nepolar se refluxeaz#, timp de 3 h, pentru a se
elimina acizii gra$i, elibernd astfel enzima, care se
extrage din turta r#mas# cu o solu"ie tampon fosfat
pH=7,0, se purific# pe o coloan# cromatografic# cu o
r#$in# schimb#toare de ioni pe baz# de dextran, slab
bazic#, cu gruparea func"ional# dietilaminoetil $i cu ionul
de schimb Cl $i se cristalizeaz# prin precipitare cu
-
aceton#, ob"inndu-se o enzim# cu grad de puritate de
320 U/mg protein#.
Revendic#ri: 1
(11) 116211 B1 (51) C 12 N 15/55; C 12 N 9/24// A 21 D 8/04//
D 21 C 3/00; C 12 R 1:55 (21) 96-00873 (22) 28.08.95
(30) 26.08.94 EP 94202442.3 (42) 30.11.2000// 11/2000 (86) EP
95/03395 28.08.95 (87) WO 96/06935 07.03.96 (56) EP 463706;
WO 92/19728; Applied microbiology and biotechnology, vol. 35,
nr. 6, 1991 (71) Gist-Brocades B.V., Delft, NL (73) Gist-
Brocades B.V., Delft, NL (72) Van der Wouw Monique Josina
Andrea, Delft, NL; Van Ooijen Albert Johannes Joseph,
Voorburg, NL; Gielkens Marcus Matheus Catharina,
Wageningen, NL; DE Graaff Leendert Hendrik, Oosterbeek, NL;
Visser Jacob, Wageningen, NL (74) S.C. Rominvent S.A.,
(Agen!ie pentru Brevete, Desene, M"rci #i Transfer Tehnologie),
Bucure#ti (54) POLIPEPTID! CU ACTIVITATE DE DEGRA-
DARE A ARABINOXILANULUI, ADN RECOMBINANT, CE O
CODIFIC!, PROCEDEU DE OB#INERE "I COMPOZI#IE
ALIMENTAR! CU ACEASTA
(57) Prezenta inven"ie se refer# la o polipeptid# avnd
activitate de degradare a arabinoxilanului, o secven"# de
ADN recombinant, care o codific#, la procedeul de ob"i-
nere al polipeptidei avnd activitate de degradare a ara-
binoxilanului n celulele n care se introduce ADN-ul
recombinant, care cuprinde un fragment de ADN, care
codific# polipeptida, avnd activitate de degradare a
arabinoxilanului sau o polipetid# precursor a acesteia,
prin tehnici de recombinare $i la o compozi"ie alimentar#
cu polipeptida care prezint# activitate de degradare a
arabinoxilanului.
Revendic#ri: 14
Figuri: 5
RO-BOPI 11/2000
72
C 12 P
(11) 116212 B (51) C 12 P 19/10 (21) 96-01505 (22) 24.07.96
(41) 30.09.97// 9/97 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 90437;
105830 (71) Institutul de Cercet"ri Chimico-Farmaceutice,
Bucure#ti, RO (73) Institutul de Cercet"ri Chimico-Farmaceutice,
Bucure#ti, RO (72) Moscovici Mi#u, Bucure#ti, RO; Oniscu
Corneliu, Ia#i, RO; Ionescu Corina, Bucure#ti, RO; Fotea
Ortansa, Bucure#ti, RO; Prvulescu Paulina Maria, Bucure#ti,
RO; Hanganu Lucian Dorin, Bucure#ti, RO; Scurei Hildegard,
Bucure#ti, RO; Preda Silvia, Bucure#ti, RO; Dinu Aurelia,
Bucure#ti, RO (54) PROCEDEU DE OB#INERE A UNUI
POLIZAHARID, DE TIP PULLULAN, PRIN FERMENTA#IE
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de ob"inere a unui
polizaharid, de tip pullulan, care const# n aceea c#,
tulpina I.C.C.F.-83, nregistrat# n colec"ia Institutului de
Cercet#ri Chimico-Farmaceutice sub nr. 211, se cultiv# n
sistem discontinuu un mediu ce con"ine, ca surs# de
carbon, glucoza n concentra"ie de 70...100 g/l, ca surs#
de azot mixt#, sulfat de amoniu pn# la 20 g/l $i azotat de
sodiu 44...20 g/l n total 0,73...0,75 g azot, ct $i alte
s#ruri minerale nutritive, utilizate n mod obi$nuit. Dac#
microorganismul se cultiv# n sistem semicontinuu, se
adaug# suplimentar glucoz# pn# la 150 g/l, n por"ii,
atunci cnd concentra"ia rezidual# a glucozei scade sub
10 g/l.
Revendic#ri: 3
(11) 116213 B (51) C 22 B 11/02 (21) 98-00979 (22) 18.05.98
(41) 30.11.98// 11/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) US
3840365; 3920403 (71) Kheil Ottmar, Cri#cior, RO; Golcea
Nicolae, Bucure#ti, RO (73) Kheil Ottmar, Cri#cior, RO; Golcea
Nicolae, Bucure#ti, RO (72) Kheil Ottmar, Cri#cior, RO; Golcea
Nicolae, Bucure#ti, RO (54) PROCEDEU DE RECUPERARE A
CUPRULUI, AURULUI "I ARGINTULUI, DIN N!MOLURILE
OB#INUTE LA ELECTROLIZA CUPRULUI
(57) Inven"ia se refer# la un procedeu de recuperare a
cuprului, aurului $i argintului, din n#molurile de electro-
liza cuprului, realizat prin succesiunea fazic#: dizolvarea
cuprului cu acid sulfuric; precipitarea cuprului pe $pan de
fier; diluarea solu"iei r#mase cu ap# $i alcalinizarea ei cu
sod# caustic#; dizolvarea aurului con"inut n cianur# de
potasiu sau sod#, cu aera"ie intens#; adsorb"ia aurului
dizolvat pe c#rbune activ; recuperarea aurului adsorbit
prin calcinarea c#rbunelui activ $i topirea cenu$ii con-
"innd aur n creuzet, corectarea concentra"iei cianurice a
solu"iei r#mase, dup# adsorb"ia aurului, pentru dizolvarea
argintului; decantarea $i sifonarea solu"iei r#mase; sp#la-
rea cu ap# a reziduului $i amestecarea solu"iei rezultate cu
solu"ia anterioar#; precipitarea cu $pan sau praf de zinc a
argintului din solu"ia rezultat#; topirea reziduului
argintifer cu fondan"i specifici n cuptor cu creuzet de
grafit.
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
(11) 116213 B
(11) 116214 B (51) C 25 D 1/02 (21) 99-00359 (22) 01.04.99 (41)
30.11.99// 11/99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 95632;
109870 B (71) S.C. Alro S.A., Slatina, RO (73) S.C. Alro S.A.,
1
Slatina, RO (72) Dobra Gheorghe, Slatina, RO; Munteanu
Nicolae, Slatina, RO; R"dulescu Constantin, Slatina, RO; Oprea
D"nu!, Slatina, RO; Atanasiu Mihai, Slatina, RO; Cilianu Marin,
Slatina, RO; Cr"ciun Gheorghe, Valley Village, US
(54) METOD! DE SCHIMBARE A SUPRASTRUCTURII CUVE-
LOR DE ELECTROLIZ! A ALUMINEI, AFLATE N FUNC-
#IUNE, "I INSTALA#IE PENTRU REALIZAREA METODEI
(57) Inven"ia se refer# la o metod# de schimbare a supra-
structurii cuvelor de electroliz# a aluminei, aflate n func-
"iune, $i instala"ie pentru realizarea metodei. Metoda con-
form inven"iei const# n schimbarea tuturor anozilor, cu
tije normale, cu anozi (1, 1') cu tije (2) demontabile,
modificarea regimului termic al cuvelor, cu 24 h nainte
de schimbarea suprastructurii, montarea unui cadru de
sus"inere (5) anozi, demontarea tijelor (2) anodice, pentru
crearea de spa"iu n zona suprastructurii, schimbarea
suprastructurii $i remontarea tijelor (2) anodice, demon-
tabile. Instala"ia conform inven"iei, necesar# pentru reali-
zarea metodei, este alc#tuit# din anozi (1, 1') cu tije (2)
demontabile $i un cadru de sus"inere (5), format din
suporturi longitudinale (6), prev#zute cu picioare de
sus"inere (8) $i suporturi transversale (6'), montate printre
tetrapozii (7) anozilor (1, 1') vecini.
Revendic#ri: 2
Figuri: 2
RO-BOPI 11/2000
73
Fig. 2c
Fig. 1
(11) 116214 B
(11) 116215 B1 (51) E 01 B 31/17// B 24 B 19/08 (21) 96-00929
(22) 06.05.96 (30) 19.05.95 DE 195 18 457.2 (42) 30.11.2000// (22) 25.02.98 (41) 30.07.98// 7/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56)
11/2000 (56) DE 1274610 (71) Georg Robel GmbH & Co., RO 55471; 107007 (71) M"l"ncioiu Corneliu, Bucure#ti, RO
Munchen, DE (73) Georg Robel GmbH & Co., Munchen, DE (73) M"l"ncioiu Corneliu, Bucure#ti, RO (72) M"l"ncioiu
(72) Hertelendi Jozsef Marton Lajos, Freilassing, DE (74) S.C. Corneliu, Bucure#ti, RO (54) AMENAJARE PENTRU CAPTA-
Rominvent S.A., (Agen!ie pentru Brevete, Desene, M"rci #i
Transfer Tehnologie), Bucure#ti (54) INSTALA#IE DE RECTIFI-
CARE A "INELOR
(57) Inven"ia se refer# la o instala"ie de rectificare a
$inelor de cale ferat#. Instala"ia conform inven"iei este
alc#tuit# dintr-un cadru portant (3), care poate rula pe o
$in# (2) fiind prev#zut# cu role de palpare (4) cu axele de
rota"ie (5), care este echipat cu un organ abraziv (14) a
c#rui pozi"ie fa"# de $in# (2) este reglabil# $i care se poate
roti n jurul unei axe de pivotare (7), orientat# n direc"ia
longitudinal# a $inei $i se reazem# pe un cadru porta-
gregate (8) cu rolele de ghidare (22) ce pot rula pe $inele
(2), la care att rolele de palpare (4), ct $i rolele de ghi-
dare (22) prezint# suprafe"e de rostogolire (43, 44) pentru
rulare pe $in# (2) $i care este prev#zut# cu un organ de
ghidare (40) astfel alc#tuit, nct s# poat# fi aplicat pe o
suprafa"# lateral# vertical# (39) a $inei $i este astfel legat
cu cadrul portagregate (8), nct s# permit# reglarea dis-
tan"ei n raport cu cadrul portant (3), axele de rota"ie (5)
ale rolelor de palpare (4) sunt dispuse orizontal $i paralel
cu axele de rota"ie (23) ale rolelor de ghidare (22),
punctul de rezemare (46) al rolei de ghidare (22), definit
prin contactul dintre suprafa"a de rostogolire (44) $i $in#
E 02 B
(11) 116215 B1
(2), fiind distan"at fa"# de punctul de rezemare (45) al
rolei de palpare (4) $i situat la o cot# superioar# fa"# de
acesta din urm#, instala"ia fiind prev#zut# cu un meca-
nism de pivotare (30), care asigur# o rabatere a cadrului
portagregate (8) n raport cu cadrul portant (3).
Revendic#ri: 12
Figuri: 7
(11) 116216 B (51) E 02 B 9/04; E 03 B 3/04 (21) 98-00421
REA APEI DIN RURILE DE MUNTE CU FUNC#IONARE
AUTOMAT!
(57) Inven"ia se refer# la o amenajare pentru captarea apei
din rurile de munte, cu func"ionare automat#, ce are n
componen"# un prag de captare (1), o conduct# de leg#-
tur# (2) $i un deznisipator (3), caracterizat# prin aceea c#,
pragul de captare (1) este situat cu pu"in peste linia talve-
gului natural, iar deznisipatorul (3) este situat n aval,
unde n#l"imea hidraulic#, necesar# func"ion#rii acesteia,
se ob"ine prin diferen"a dintre panta natural# a rului $i
panta constructiv# a conductei de leg#tur# (2) cu scurgere
liber#, pragul de captare (1) realizndu-se cu un profil
deversant (4) n care este ncrestat un $enal trapezoidal
simetric (5), sec"ionat n aval cu un plan nclinat (7) cu
panta de 70%, n care se nscrie un gr#tar (8) n form# de
arip# delta.
Revendic#ri: 3
Figuri: 21
RO-BOPI 11/2000
74
Fig. 1
E 02 B
(11) 116216 B
(11) 116217 B (51) E 03 D 9/03// A 47 K 5/12 (21) 98-01744
(22) 23.12.98 (41) 28.05.99// 5/99 (42) 30.11.2000// 11/2000
(56) FR 1093383 (71) Luca Aurel, Bucure#ti, RO (73) Luca Aurel,
Bucure#ti, RO (72) Luca Aurel, Bucure#ti, RO (54) DISPOZITIV
PENTRU CUR!#AREA "I ODORIZAREA VASULUI DE WC
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv pentru cur#"area $i
odorizarea vasului de WC cu ajutorul detergen"ilor li-
chizi. Dispozitivul conform inven"iei este prev#zut cu un
recipient (1) care are o gur# (a) de umplere, golire cu
lichid, $i un filet (m) exterior, pe care sunt introduse ni$te
piuli"e (2 $i 3) similare, din material plastic, care sunt
fixate pe ni$te ventuze (4 $i 5) similare, cu ajutorul
c#rora, corpul (1) este fixat pe un perete (e) lateral al unui
rezervor (6) de stocare a apei, la o distan"# (h) de nivelul
minim n al apei din rezervorul (6).
min
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
(11) 116217 B
(11) 116218 B (51) E 04 B 1/88// B 32 B 3/12 (21) 96-01294
(22) 25.06.96 (41) 30.12.96// 12/96 (42) 30.11.2000// 11/2000
(56) US 4301890 (71) Grupul Industrial al Armatei - Regie
Autonom" Institutul de Cercet"ri #i Proiect"ri Electromecanice
Ploie#ti, Ploie#ti, RO (73) Arsenalul Armatei - R.A. Uzina
Electromecanica Ploie#ti, Ploie#ti, RO (72) Marin Niculae,
Ploie#ti, RO; Dobre Valeriu, Ploie#ti, RO; Constantinescu Dinu
Vlaicu, Ploie#ti, RO; Petre Panait, Ploie#ti, RO; Palade Mihai,
Ploie#ti, RO (54) PANOU STRATIFICAT, CU STRUCTUR! DE
FAGURE
(57) Inven"ia se refer# la un panou stratificat, cu structur#
de fagure, destinat compartiment#rii unor spa"ii, ct $i
realiz#rii unor construc"ii u$oare. Panoul conform inven-
"iei este alc#tuit dintr-o plac# (1) realizat# din fagurele (2)
din hrtie ignifugat#, placat pe ambele fe"e cu cte o tabl#
(3) din aluminiu sau o"el prin lipire cu un adeziv (4),
placa (1) este montat# ntr-o ram# (5) prin intermediul
unor bride (7) prev#zute cu o garnitur# (6) ce are rol de
preluare a jocurilor de la montaj $i asigur# amortizarea
transmiterii vibra"iilor ntre ram# $i panoul stratificat.
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
RO-BOPI 11/2000
75
(11) 116218 B
(11) 116219 B (51) E 04 F 13/18; E 04 F 13/08 (21) 95-01779
(22) 12.10.95 (41) 28.02.97// 2/97 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56)
WO-A-8403320 (71) Socit Civile Neurone, Sille le Guillaume,
FR (73) Socit Civile Neurone, Sille le Guillaume, FR
(72) Leverrier Thierry, Torce en Vallee, FR; Favreau Jean, Paris,
FR (74) Rodall S.R.L. - Agen!ie de Proprietate Industrial",
Bucure#ti (54) PARAMENT DIN MATERIAL COMPOZIT
PENTRU REALIZAREA UNEI ACOPERIRI DE FA#AD!
(57) Inven"ia se refer# la un parament din material
compozit, utilizabil n construc"ii, pentru realizarea unei
acoperiri de fa"ad#, cumar fi o mbr#c#minte, atunci cnd
este fixat pe un suport existent sau un bardaj, care
comport# un panou exterior din poliester mulat, poli-
merizat la presiune nalt#, imputrescibil $i autolavabil,
constituind fa"a vizibil# a paramentului, un panou izolant
din polistiren expandat, lipit n spatele panoului exterior,
con"innd mijloace de mbinare n marginea de sus, ntr-o
zon# retras#, constituite dintr-o crest#tur# n care se
mbin# o pan# de fixare, dispus# la marginea paramen-
tului al#turat, aceste mijloace de mbinare asigurnd o
bun# planeitate a mbr#c#mintei $i reducnd defectele de
suport, ni$te mijloace de fixare a paramentului, invizibile,
prin panoul izolant, f#r# $in# sau crlig, dispuse n
marginea de sus a panoului exterior, n zona retras#,
devenit# invizibil# prin plasarea paramentului adiacent,
panourile izolante ale fiec#rui parament fiind apropiate
E 04 G
(11) 116219 B
cap la cap, f#r# asamblare, care pentru a asigura o foarte
bun# impermeabilizare $i protec"ie a fa"adei fa"# de apele
de ploaie colectate pe fa"a exterioar# sau fa"# de apa de
condensare, pe fa"a interioar#, cuprinde mijloace de
drenare, constituite din crest#turi dispuse pe fa"a inte-
rioar# a panoului exterior, sub form# de re"ea, permi"nd
evacuarea apelor de condensare $i de scurgere de supra-
fa"#.
Revendic#ri: 2
Figuri: 5
(11) 116220 B (51) E 04 G 1/15; E 04 G 5/08 (21) 96-02303
(22) 12.05.95 (30) 10.06.94 DE G 94 09 419.5 (41) 30.04.98//
4/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (86) EP 95/01806 12.05.95
(87) WO 95/34725 21.12.95 (56) DE 4323381 (71) Krause Werk
GmbH & Co. KG, Alsfeld-Altenburg, DE (73) Krause Werk GmbH
& Co.KG, Alsfeld-Altenburg, DE (72) Krause Gunter, Alsfeld, DE
(74) Cabinet Enpora S.R.L., (Agen!ie Interna!ional" de Brevete #i
M"rci) Bucure#ti (54) PLATFORM! DE A"EZARE PENTRU
SCHELE
(57) Inven"ia se refer# la o platform# de a$ezare pentru
schele, n special schele de construc"ii sau construc"ii
metalice, similare cu acestea, constituit# din module pro-
filate. Platforma conform inven"iei rezult# din cel pu"in
dou# module profilate, deta$abile, fabricate prin extru-
dare, de forma unor profile nchise, cu gaur# central#,
montate ntre ele pe p#r"ile laterale, paralele, consolidate
cu profile de rigidizare, una din fe"ele laterale ale modului
profilat (1) fiind prev#zut# cu loca$ul canelat (11) paralel
cu suprafa"a lateral# (1a), fa"a opus# con"innd canelura
elastic# (14), complementar# ca form# suprafe"ei laterale
(1b), dou# module profilate (1), al#turate, fiind asamblate
prin mp#narea loca$ului canelat (11) al unui modul cu
canelura elastic# (14) a modulului nvecinat, pe o parte a
canelurii elastice (14) $i paralel cu aceasta, fiind practi-
cat# nervura canelurii (14a), care se p#suie$te cu loca$ul
secundar (13a) concomitent cu mbinarea canelurii elas-
tice (14) cu loca$ul canelat (11), n#l"imile acestora fiind
egale.
Revendic#ri: 10
Figuri: 5
RO-BOPI 11/2000
76
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 2
E 04 G
(11) 116220 B
(11) 116221 B1 (51) E 04 H 12/22 (21) 94-01905 (22) 28.05.93
(30) 01.06.92 GB 9211510.4 (42) 30.11.2000// 11/2000 (22) 12.05.95 (41) 30.05.2000// 5/2000 (42) 30.11.2000//
(86) GB 93/01123 28.05.93 (87) WO 93/24722 09.12.93 11/2000 (56) FR 2582475; 2627662 (71) Universitatea Tehnic"
(56) GB 2222615 A; 2140057; 2101651 (71) Metpost Limited, "Gh. Asachi", Ia#i, RO (73) Universitatea Tehnic" "Gh. Asachi",
Cardiff, GB (73) Metpost Limited, Cardiff, GB (72) Watts Andrew Ia#i, RO (72) Prepeli!" Dan, Ia#i, RO (54) INSTALA#IE "I
Douglas, Cardiff, GB (74) S.C. Rominvent S.A., (Agen!ie pentru
Brevete, Desene, M"rci #i Transfer Tehnologie), Bucure#ti
(54) SUPORT PENTRU PILONI
(57) Inven"ia se refer# la un suport pentru piloni,
cuprinznd o por"iune n form# de cutie (1) cu sec"iune
dreptunghiular#, deschis# la cel pu"in un cap#t (2), avnd
cel pu"in o pereche de aripioare (6, 7) sau urechi, ale
c#ror capete libere sunt ndoite c#tre exterior fa"# de
peretele cutiei pentru a forma cel pu"in o pereche de
flan$e (8, 9) prin care se trece un element de strngere
(12), perechea/perechile de aripioare fiind realizate ntre
ni$te crest#turi orizontale, formnd fante paralele (4a, 4b,
5a, 5b), distan"ate una de alta pe direc"ie axial# $i fa"# de
cap#tul superior al por"iunii n form# de cutie, suportul
putnd avea sec"iunea p#trat#, triunghiular# sau circular#.
Revendic#ri: 5
Figuri: 2
(11) 116221 B1
(11) 116222 B (51) F 03 B 15/00; A 01 G 25/16 (21) 95-00893
METOD! DE AUTOMATIZARE A IRIGA#IEI
(57) Inven"ia se refer# la o instala"ie $i o metod# de
automatizare a iriga"iei, destinate conducerii n regim
automat a procesului de irigare. Instala"ia de automatizare
este alc#tuit# dintr-o microhidrocentral# (M) prev#zut#
cu turbine (T ) care includ ni$te aparate directoare (d ),
n n
dependente ca num#r $i tip de m#rimea $i de modul de
reglare a debitului maxim necesar n aval, cu un calcu-
lator de proces (C) care are ni$te interfe"e de ie$ire
comand# (c) $i intrare m#sur# (m) la care se conecteaz#
aparatele directoare (d ), ni$te traductori de m#surare a
n
nivelului apei (N $i N ), un traductor de nivel al apei (N )
1 2 3
$i ni$te traductori de m#surare a umidit#"ii solului (u).
Inven"ia se mai refer# $i la o metod# de automatizare a
iriga"iei.
Revendic#ri: 2
Figuri: 2
RO-BOPI 11/2000
77
Fig. 1
(11) 116222 B
(11) 116223 B1 (51) F 04 D 25/08 (21) 97-01654 (22) 28.08.97
(42) 30.11.2000// 11/2000 (56) US 5820458 (71) INCDT- (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 78449 (71) Universitatea
COMOTI R.A., Bucure#ti, RO (73) Institutul Na!ional de Tehnic" "Gh. Asachi", Ia#i, RO (73) Universitatea Tehnic" "Gh.
Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI, Bucure#ti, RO Asachi", Ia#i, RO (72) Horodinc" Mih"i!", Ia#i, RO; Doroftei Ioan,
(72) Beck Cristian Paul, Bucure#ti, RO; Dumitru Costin, Ia#i, RO (54) REDUCTOR PLANETAR, CONIC, CU O ROAT!
Bucure#ti, RO; Sbrcea Costel, Bucure#ti, RO; Sburlan Florentin
Mihail, Bucure#ti, RO; V"t"man Ion, Bucure#ti, RO
(54) DISPOZITIV DE VENTILAT
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv de ventilat, des-
tinat elimin#rii aerului viciat cu substan"e nocive, din
spa"iile industriale, locuin"e, precum $i din orice incinte
unde este necesar# eliminarea noxelor. Dispozitivul con-
form inven"iei are un ajutaj (1) prev#zut cu o gur# (a) de
aspira"ie, fixat de un tronson (2) transversal, cilindric,
care este sudat pe un prim tronson (3) longitudinal, cilin-
dric, prin care se introduce un al doilea tronson (4) lon-
gitudinal, cilindric, fixat pe tronsonul (2) transversal prin
sudur#, iar n tronsonul (3) longitudinal, cu ajutorul unor
suporturi (5), n cel de-al doilea tronson (4) longitudinal,
fiind fixat, cu ajutorul unei cleme (6) de fixare, micro-
motorul (7) electric.
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
F 16 H
(11) 116223 B1
(11) 116224 B1 (51) F 16 H 3/00 (21) 95-00409 (22) 24.02.95
CENTRAL!
(57) Inven"ia se refer# la un reductor planetar, conic, cu o
roat# central#, care realizeaz# rapoarte de transmitere
mari $i care poate fi utilizat pentru adaptarea tura"iei n
lan"urile cinematice. Reductorul planetar conic, cu roat#
central#, conform inven"iei, are prev#zut, n corpul ro"ii
satelit (7), ni$te degaj#ri axiale (a) prin care trec ni$te
aripi radiale (b) ale unei cuple (15), c#tre ni$te canale (c)
din corpul (3), cu ajutorul c#rora, aceasta se blocheaz# la
rota"ie.
Revendic#ri: 1
Figuri: 2
RO-BOPI 11/2000
78
Fig. 2
Fig. 1
F 16 H
(11) 116224 B1
(11) 116225 B (51) F 16 K 7/10 (21) 98-01506 (22) 22.10.98
(41) 30.11.99// 11/99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 66720
(71) Simionescu Ion, Bucure#ti, RO (73) Simionescu Ion,
Bucure#ti, RO (72) Simionescu Ion, Bucure#ti, RO
(54) DISPOZITIV DE REGLARE DEBITE FLUIDE, CU VENTIL
CU GEOMETRIE VARIABIL!
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv de reglare debite
fluide, cu ventil cu geometrie variabil#, utilizat n instala-
"iile tehnologice industriale. Dispozitivul conform inven-
"iei este alc#tuit dintr-un corp principal (1), bilobat, n
interiorul c#ruia, este montat un ventil cu geometrie
variabil# (2), prev#zut cu pliuri dispuse paralel cu sensul
de curgere a fluidului tehnologic, precum $i dintr-un ra-
cord de alimentare (3) $i o brid# de sus"inere (4) a
ventilului cu geometrie variabil# (2).
Revendic#ri: 2
Figuri: 7
(11) 116225 B
(11) 116226 B1 (51) F 17 C 1/00; F 17 C 5/00; F 17 C 7/00
(21) 98-01759 (22) 29.12.98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO
115041; 108493 (71) S.C. Sigma Instal S.R.L., Buz"u, RO
(73) S.C. Sigma Instal S.R.L., Buz"u, RO (72) Mih"ilescu Florin
Constantin, Buz"u, RO; Popa Marian, Buz"u, RO; Ionescu Radu
Doru, Buz"u, RO (74) Cabinet de Proprietate Industrial" " Laz"r
Elena ", Buz"u (54) INSTALA#IE DE STOCARE A GAZULUI
PETROLIER LICHEFIAT
(57) Prezenta inven"ie se refer# la o instala"ie de stocare a
gazului petrolier lichefiat, destinat# stoc#rii n cantit#"i
suficient de mari a gazului petrolier lichefiat $i aliment#rii
cu acest combustibil a diferi"ilor consumatori. Instala"ia
de stocare a gazului petrolier lichefiat, conform inven"iei,
este alc#tuit# din ni$te rezervoare de stocare (A, B, C $i
D), prev#zute fiecare cu cte o supap# de siguran"# (9),
un indicator de nivel (10), o arm#tur# de prelevare (11) a
fazei lichide $i un grup de serviciu (F), pentru faza
gazoas#, faza lichid# fiind racordat# la un vaporizator
(22). Pe conducta (2), sunt montate ni$te grupuri de
reductoare (G $i H) dotate cu ni$te reductoare de presiune
(24, respectiv 26), montate n paralel, pozi"ionate dup#
vaporizator (22), $i separate de celelalte componente prin
ni$te robinete (23 $i 27), iar pe conducta (3), este montat#
o oal# de condens (4). Rezervoarele de stocare (A, B, C $i
D) sunt racordate n paralel prin ni$te conducte (1 $i 2)
pentru fazele gazoas# $i respectiv lichid#.
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
RO-BOPI 11/2000
79
Fig. 2
Fig. 4
(11) 116226 B1
(11) 116227 B (51) F 28 F 1/10 (21) 95-01078 (22) 02.06.95
(41) 30.04.99// 4/99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 54751 inven#ie, revendic!rile "i figurile.
(71) C"l"r"#anu George, Roman, RO; Onu Bogdan, Roman, RO
(73) C"l"r"#anu George, Roman, RO; Onu Bogdan, Roman, RO
(72) C"l"r"#anu George, Roman, RO; Onu Bogdan, Roman, RO
(54) CORP DE NC!LZIRE
(57) Inven"ia se refer# la un corp de nc#lzire, care asi-
gur# transferul de c#ldur#, de la un agent termic c#tre
aerul care trebuie nc#lzit ntr-o camer#. De-a lungul
"evilor verticale (5), sunt sudate ni$te "evi (6) goale la
interior, n scopul major#rii suprafe"ei de schimb de
c#ldur#. Intr-o alt# variant# de realizare, ntre conductele
de distribu"ie (7), respectiv de colectare (9), sunt sudate
ni$te "evi (11) goale la interior, conductele (7 $i 9)
aflndu-se n leg#tur# cu ni$te "evi (12) sudate la exte-
riorul "evilor goale (11), corpul de nc#lzire mai avnd
totodat# prev#zute ni$te capace (13) montate ntre "evile
(11 $i 12) concentrice, pe unde circul# agentul termic.
Revendic#ri: 2
Figuri: 4
F 28 F
(11) 116227 B
(11) 116228 B1- Sub acest num!r, nu se public! descrierea de
RO-BOPI 11/2000
80
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 1
G 06 M
(11) 116229 B (51) G 06 M 1/22; G 06 M 1/30; G 06 M 1/32;
G 06 M 1/34 (21) 97-01948 (22) 21.10.97 (41) 30.12.99// 12/99
(42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 70949; 79096; JP 58139289
(71) Iftime Adrian, Trgu-Ocna, RO (73) Iftime Adrian,
Trgu-Ocna, RO (72) Iftime Adrian, Trgu-Ocna, RO
(54) APARAT PORTABIL, DE VOTARE
(57) Prezenta inven"ie se refer# la un aparat portabil, de
votare, destinat vot#rii individuale $i secrete $i utilizat la
opera"iile de votare n cadrul parlamentului, n sec"ii de
votare, sau n orice alt# ocazie n care trebuie s# se ia o
decizie prin consultarea unui public mai numeros. Apa-
ratul conform inven"iei este prev#zut cu un mecanism
cinematic (B) $i cu un panou superior (1) pe care sunt
pozi"ionate ni$te taste numerotate (6) $i un indicator optic
(5), ncadrat de ni$te taste (3 $i 4). Pe un panou frontal
(2), este montat afi$ajul unui nregistrator general (9),
ncadrat de afi$ajele unor nregistratoare (7 $i 8) n
leg#tur# cu tastele (3 $i 4), dedesubtul acestora, fiind
montate afi$ajele unor nregistratoare numerotate (10) n
leg#tur# cu tastele numerotate (6). Mecanismul cinematic
(B) este prev#zut cu ni$te tije verticale (11, 19...) ac"io-
nate de tastele numerotate (6) $i dotate cu cte un bra"
superior (c) n contact cu cte un alt bra" (e) al unor
prghii cotite (15) care pot ac"iona asupra unei alte
prghii cotite (16) ce d#, printr-un bra" (f), un impuls
mecanic nregistratorului general (9), iar printr-un bra"
(g), nchide un ntrerup#tor (17) al indicatorului optic (5).
Tijele (11) au $i cte un bra" inferior (d) aflat n contact
cu alt bra" (h) al unor prghii cotite (18) care dau
impulsuri mecanice nregistratoarelor (10). In mod
similar, tijele (19) ac"ioneaz# prin ni$te bra"e (i) asupra
(11) 116229 B
altor bra"e (k) solidare cu acelea$i prghii cotite (15),
producnd acelea$i efecte ca $i n cazul tijelor (11), iar
prin ni$te bra"e (j) asupra altor bra"e (m) ale unor alte
prghii cotite (22) prin care dau impulsuri mecanice
nregistratoarelor (10).
Revendic#ri: 4
Figuri: 6
(11) 116230 B1 (51) G 08 G 1/096 (21) 97-01348 (22) 22.07.97
(42) 30.11.2000// 11/2000 (56) FR 2691566 A1; CH 678668 A5
(71) Popescu I. Lucian, Bucure#ti, RO (73) Popescu I. Lucian,
Bucure#ti, RO (72) Popescu I. Lucian, Bucure#ti, RO
(54) SEMAFOR CU AFI"AREA TIMPULUI DE ACCES SAU
INTERDIC#IE
(57) Inven"ia se refer# la un semafor cu afi$area timpului
de acces sau interdic"ie, utilizat pentru dirijarea circula"iei
rutiere $i pietonale n intersec"iile aglomerate. Semaforul
conform inven"iei este constituit dintr-un singur corp
circular (S1 sau S2), compartimentat radial n sectoare de
cerc, n care sunt plasate l#mpi (V1,...V4, R5,...R8 sau
V5,...V8, R1,...R4) comandate de c#tre temporizatoare
electronice de timp (A, B, C, D, E, F, G, H) astfel, nct
s# asocieze scurgerea timpului de acces/interdic"ie cu
mic$orarea suprafe"ei luminate sau cu num#rul spoturilor
luminoase periferice, prin stingerea succesiv#, la anumite
intervale de timp, a l#mpilor de aceea$i culoare, verde sau
ro$ie (V1,....V8, R1,....R8), iar prin utilizarea unui
contact normal deschis (u, v sau r, t) pentru fiecare dintre
sensurile direct sau antagonist, comandat de la distan"#
prin impulsurile de sincronizare, realizeaz# coordonarea
unor grupuri de semafoare.
Revendic#ri: 4
Figuri: 4
(11) 116230 B1
RO-BOPI 11/2000
81
Fig. 1
Fig. 2
(11) 116231 B1 (51) H 02 G 3/04 (21) a 2000 00229
(22) 29.02.2000 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) DE 19726500
(71) Zahiu Nicolae, Bucure#ti, RO (73) Zahiu Nicolae, Bucure#ti,
RO (72) Zahiu Nicolae, Bucure#ti, RO (54) SUPORT PENTRU
ELEMENTE FLEXIBILE
(57) Inven"ia se refer# la un suport pentru elemente flexi-
bile, cumar fi cabluri pentru transportul energiei electrice
sau de telecomunica"ii, conducte flexibile pentru trans-
portul produselor lichide sau gazoase, precum $i orice
alte elemente pentru care sunt necesare sus"inerea ghi-
darea $i protec"ia. Suportul pentru elemente flexibile, este
constituit din ni$te ansambluri (A) longitudinale, pre-
v#zute cu ni$te pere"i (1 $i 2) liniari profila"i, ni$te sub-
ansambluri (B) n form# de T prev#zute cu ni$te pere"i (5
$i 6), curbi, profila"i, precum $i cu un perete (7) liniar
profilat, $i din ni$te subansambluri (C) n form# de cruce,
prev#zute cu ni$te pere"i (15, 16, 17 $i 18) curbi profila"i,
subansamblurile (C) n form# de cruce fiind asamblate cu
ajutorul unor mijloace de prindere, cum ar fi de exemplu
ni$te eclise $i ni$te $uruburi, n sine cunoscute.
Revendic#ri: 7
Figuri: 6
(11) 116231 B1
H 02 G
(11) 116232 B1 (51) H 02 G 15/013 (21) 93-01351 (22) 01.04.92
(30) 12.04.91 GB 9107864.2 (42) 30.11.2000// 11/2000 (86) GB
92/00579 01.04.92 (87) WO 92/19034 29.10.92 (56) GB
2151723; 2028601; 2006890; US 3038732 (71) N.V. Raychem
S.A., Kessel-Lo, BE (73) N.V. Raychem S.A., Kessel-Lo, BE
(72) Wambeke Alain, Zoutleeuw, BE (74) S.C. Rominvent S.A.
(Agen!ie pentru Brevete, Desene, M"rci #i Transfer Tehnologie),
Bucure#ti (54) PIES!FLEXIBIL!, TUBULAR!, DE ETAN"ARE,
"I METOD! DE ETAN"ARE CU ACEASTA
(57) Prezenta inven"ie se refer# la o pies# flexibil#, tubu-
lar#, de etan$are, $i la o metod# de etan$are cu piesa flexi-
bil#, la etan$area fa"# de mediul ambiant al corpurilor
aflate n alt corp, cum sunt cablurile $i "evile, n special n
interiorul unei conducte sau man$oane de leg#tur#. Piesa
flexibil#, tubular#, de etan$are (1), sub forma unui n-
veli$, poate fi umflat# pentru a etan$a un joc dintre un
prim produs (2, 34) $i un al doilea produs (3, 35), ea
avnd un orificiu (8) practicat direct ntr-un perete (4) sau
ntre pere"i (4) ai acesteia prin care trece o sond# (12)
pentru a introduce un mediu sub presiune n piesa (1),
este prev#zut# cu o clapet# interioar# (9), prin intermediul
c#reia, orificiul (8) este etan$at n mod automat la extra-
gerea sondei (12).
Revendic#ri: 14
Figuri: 11
(11) 116232 B1
RO-BOPI 11/2000
82
Fig. 1
Fig. 2
H 02 J
(11) 116233 B1 (51) H 02 J 9/00; H 02 J 7/00 (21) 99-00320
(22) 24.03.99 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) EP 0546652; RO
99217 (71) S.C. Eximprod Grup S.A, Buz"u, RO (73) S.C.
Eximprod Grup S.A., Buz"u, RO (72) Cmpeanu Costel, Ia#i,
RO; Sl"tineanu Constantin, Ia#i, RO (74) Agen!ie de Proprietate
Industrial" #i Transfer Tehnologic-Stoian Ioan, Roman
(54) COMPENSATOR DE TENSIUNE PENTRU SURSELE DE
CURENT CONTINUU, AUTONOME
(57) Inven"ia se refer# la un compensator de tensiune
pentru sursele de curent continuu, autonome, utilizate n
momentul debit#rii energiei spre consumatori, n regimde
desc#rcare a sursei, compensatorul fiind constituit din trei
sau mai multe etaje de compensare a tensiunii (I, II, III),
nseriate cu o baterie de acumulatori (BA), fiecare etaj
fiind compus din cte un bloc comparator de tensiune
(C1, C2, C3), un bloc oscilator $i de comand# (OC1,
OC2, OC3), un bloc final de comutare (F , F , F ) $i un
1 2 3
bloc de transfer $i separa"ie galvanic# (TS1, TS2, TS3),
etajele de compensare a tensiunii participnd pasiv att n
timpul nc#rc#rii, ct $i n timpul desc#rc#rii bateriei
(BA), pn# la sc#derea tensiunii sub anumite praguri
prestabilite, comparatoarele de tensiune (C1...C3) sesi-
znd atingerea pragurilor $i activnd succesiv etajele de
compensare a tensiunii (I...III) pentru intrarea lor n
func"iune, fiecare debitnd cte o treapt# de tensiune
compensatorie (U ...U ) care se sumeaz# cu tensiunea
1 3
efectiv# sc#zut# a bateriei (BA), nct la bornele generale,
tensiunea revine la valoarea nominal#.
Revendic#ri: 3
Figuri: 2
(11) 116233 B1
(11) 116234 B (51) H 02 K 17/02; H 02 K 16/02 (21) 96-01373
(22) 05.07.96 (41) 30.01.98// 1/98 (42) 30.11.2000// 11/2000
(56) RO 64787 (71) Cernomazu Dorel, Suceava, RO; Barb"
Niculai, Suceava, RO; Hu!anu Daniel Eugen, Suceava, RO
(73) Cernomazu Dorel, Suceava, RO; Barb" Niculai, Suceava,
RO; Hu!anu Daniel Eugen, Suceava, RO (72) Cernomazu Dorel,
Suceava, RO; Barb" Niculai, Suceava, RO; Hu!anu Daniel
Eugen, Suceava, RO (54) MICROMOTOR ASINCRON
(57) Inven"ia se refer# la un micromotor asincron cu mai
multe rotoare. Motorul asincron, conform inven"iei, este
compus dintr-un miez magnetic, alc#tuit din trei coloane
n form# de I, (1a, 1b, 1c) $i din dou# juguri frontale (2,
2') pe care este plasat# nf#$urarea statoric#, alc#tuit# din
trei bobine concentrice (3a, 3b, 3c) $i unde fiecare jug
este prev#zut cu o decupare circular# (a respectiv a') n
care este dispus cte un rotor (4 respectiv 5), care poate fi
un rotor cu nf#$urare n colivie, un rotor masiv sau un
rotor n form# de pahar. In func"ie de modul de conectare
a bobinelor nf#$ur#rilor statorice, micromotorul poate
func"iona ca motor asincron trifazat sau ca motor asin-
cron monofazat cu poli ecrana"i.
Revendic#ri: 5
Figuri: 3
(11) 116234 B
RO-BOPI 11/2000
83
Fig. 1
Fig. 2
(11) 116235 B (51) H 02 K 17/04 (21) 96-01574 (22) 24.09.96
(41) 27.02.98// 2/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) FR 2042713
(71) Cernomazu Dorel, Roman, RO (73) Cernomazu Dorel,
Roman, RO (72) Cernomazu Dorel, Roman, RO (54) MOTOR
ASINCRON, MONOFAZAT
(57) Inven"ia se refer# la un motor asincron, monofazat,
cu poli ecrana"i comutabili $i cu unul sau mai multe
rotoare-disc. Motorul asincron, monofazat, conform
inven"iei, este caracterizat prin aceea c# este reprezentat,
n principal, printr-un modul inductor $i un rotor-disc,
unde modulul inductor este constituit dintr-un miez mag-
netic deschis (1), n form# de E, cu trei coloane identice,
$i dintr-un jug frontal (2), utilizat pentru nchiderea flu-
xului coloanei $i plasat la o anumit# distan"# fa"# de
extremit#"ile coloanelor, n scopul cre#rii unui ntrefier
($) n care este plasat un rotor-disc (4), realizat din
material neferomagnetic. Pe coloanele miezului precizat,
este plasat# o nf#$urare (3) alc#tuit# din trei bobine con-
centrate, dup# cum urmeaz#: o bobin# plasat# pe coloana
central#, conectat# permanent n scurtcircuit $i reprezen-
tnd nf#$urarea principal# de ecranare, $i dou# bobine
identice, plasate pe coloanele extreme, dintre care una
reprezint# nf#$urarea alimentat#, iar cealalt# nf#$urare,
auxiliar#, de ecranare, scurtcircuitat# dup# caz, prin inter-
mediul unui ntrerup#tor (k). Cele dou# bobine extreme
sunt prev#zute cu posibilitatea invers#rii rolurilor, n
scopul revers#rii sensului de rota"ie.
Revendic#ri: 5
Figuri: 7
(11) 116235 B
H 02 K
(11) 116236 B (51) H 02 K 23/40; H 02 K 23/02 (21) 97-01324
(22) 18.07.97 (41) 29.01.99// 1/99 (42) 30.11.2000// 11/2000
(56) RO 110187 (71) S.C. I.C.P.E. Institutul de Cercet"ri pentru
Ma#ini Electrice-S.A, Bucure#ti, RO (73) S.C. I.C.P.E. Institutul
de Cercet"ri pentru Ma#ini Electrice-S.A, Bucure#ti, RO
(72) Popescu Violeta, Bucure#ti, RO; Popescu Mihail,
Bucure#ti, RO (54) MOTOR DE CURENT CONTINUU
(57) Inven"ia se refer# la un motor de curent continuu,
autoventilat, ce are aplica"ii n domenii cum sunt ma$ini
unelte, ma$ini $i utilaje pentru industria chimic#, trans-
port $i automatiz#ri diverse etc. Motorul conform inven-
"iei este alc#tuit din reperele utilizate la fabrica"ia motoa-
relor asincrone normale, ce cuprinde o carcas# (1) n care
este presat pachetul de tole (2) ce are crest#turile pre-
v#zute cu nf#$urarea de excita"ie, comuta"ie $i, eventual,
compensa"ie. In interiorul carcasei (1), se introduce un
subansamblu rotor format dintr-un ax (4) pe care se
fixeaz# ni$te tole rotor (5) ntre dou# buc$e de strngere
(6), presate la cald pe ax (4), $i ale c#ror crest#turi sunt
ocupate de o nf#$urare rotoric# (7), ce este conectat# la
lamelele colectorului (8), $i alimentate cu tensiune prin
intermediul periilor (9) montate n portperiile (10) ce sunt
fixate de un cilindru (11) situat ntre carcasa (1) $i un scut
de trac"iune (12). Reglarea periilor (9) n zona neutr# a
ma$inii electrice se realizeaz# prin sl#birea unor $uruburi
(13) $i rotirea pe amza" a cilindrului (11). Aerul de r#cire
este antrenat de un ventilator (14) $i dirijat de capot# (15)
pe exteriorul carcasei (1). Verificarea periilor (9) $i port-
periilor (10) se efectueaz# prin desfacerea capotelor (16).
Revendic#ri: 1
Figuri: 1
(11) 116236 B
RO-BOPI 11/2000
84
Fig. 2 Fig. 2
H 05 B
(11) 116237 B (51) H 05 B 3/78 (21) 96-00818 (22) 17.04.96
(41) 30.12.97// 12/97 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 85804
(71) Institutul de Cercet"ri Nucleare, Pite#ti, RO (73) Regia
Autonom" pentru Activit"!i Nucleare - Sucursala Cercet"ri
Nucleare Pite#ti, comuna Coliba#i, RO (72) Gyongysi Tiberiu,
Pite#ti, RO (54) NC!LZITOR ELECTRIC, MULTISPIRALAT,
DE IMERSIE
(57) Inc#lzitorul electric, multispiralat, de imersie, este
destinat echip#rii vaselor sub presiune, ce lucreaz# la
temperaturi ridicate, n instala"ii de laborator sau indus-
triale (autoclave) sau n vasele de stocaj metale topite,
constituind sursa de c#ldur# necesar# realiz#rii $i men-
"inerii sub control a mediului tehnologic necesar desf#-
$ur#rii unui proces. Inc#lzitorul electric, conform inven-
"iei, este realizat prin modelarea spa"ial# sub forma unor
spirale concentrice a unui conductor electric rezistiv (1)
cu izola"ie mineral#, ale c#rui capete sunt asamblate prin
fretare cu cte o fi$# de alimentare (2), alc#tuind jonc"iuni
cald - rece, ntecuite fiecare separat ntr-un subansamblu
(3) de protec"ie a jonc"iunii reci, fi$ele de alimentare (2)
fiind ncapsulate de-a lungul traseului cu un corp dublu
perforat (5) cu lamaj la capete pentru sudare, o pies# de
cuplaj (6) $i un man$on (7) pe care se afl# sudat# o buc$#
(8) pentru fixarea de vasul sub presiune al procesului
tehnologic. Pe toat# lungimea fi$elor de alimentare (2) de
la jonc"iunile cald - rece pn# la ie$irea din man$on (7), se
realizeaz# o izola"ie electric#, folosind ni$te izolatori
(11) 116237 B
ceramici (9), un strat (10) de pulbere de oxid de magneziu la ie$irea din man$on (7), cu izolatori ceramici (9), cu
$i ni$te dopuri distan"iere (11), nchiderea etan$# de la dopuri distan"iere (10), un strat (11) de pulbere de oxid de
cap#tul man$onului (7) fiind realizat# prin formarea unui magneziu, $i n final, cu un dop de etan$are (12), format
dop de etan$are (12) dintr-o mas# amorf#, rezistent# la dintr-o mas# amorf#, rezistent# la temperatur#, $i avnd o
temperatur#, $i cu o bun# rigiditate dielectric#. bun# rigiditate dielectric#.
Revendic#ri: 2 Revendic#ri: 1
Figuri: 2 Figuri: 2
(11) 116238 B (51) H 05 B 3/78 (21) 96-00819 (22) 17.04.96
(41) 30.03.98// 3/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 85804
(71) Institutul de Cercet"ri Nucleare, Pite#ti, RO (73) Regia
Autonom" pentru Activit"!i Nucleare - Sucursala Cercet"ri
Nucleare Pite#ti, comuna Coliba#i, RO (72) Gyongyosi Tiberiu,
Pite#ti, RO (54) NC!LZITOR ELECTRIC, DE IMERSIE
(57) Inc#lzitorul electric, de imersie, este destinat echi-
p#rii presurizorului unei instala"ii de nalt# presiune $i
temperatur#, avnd ca agent de lucru apa demineralizat#
$i degazat#, constituind sursa de c#ldur# necesar# reali-
z#rii $i men"inerii sub control a procesului de vaporizare a
apei n volumul constant al recipientului, realiznd astfel
func"ia de men"inere $i control a presiunii agentului de
lucru n cadrul instala"iei. Inc#lzitorul electric, de imersie,
conform inven"iei, este realizat prin modelarea spa"ial#
sub forma unor bucle intercalate, alungite vertical, a unui
conductor cu fir rezistiv (1), central, cu izola"ie mineral#
$i cu teac# de protec"ie (5), capetele firului rezistiv (1)
fiind sertizate fiecare n cte o born# de alimentare (2),
formnd jonc"iuni cald - rece, ntecuite separat ntr-un
subansamblu (3) de protec"ie a jonc"iunii reci, sudat# la
un cap#t, de teaca de protec"ie (5) a conductorului rezistiv
cu izola"ie mineral#, iar la cel#lalt cap#t, de un corp dublu
perforat (4), cu lamaj la capete, pentru sudare, la rndul
lui, sudat de o pies# de cuplaj (6), iar acesta din urm#, de
un man$on (7) pe care s-a sudat o buc$# (8) pentru fixarea
de $tu"ul presurizorului, izolarea electric# a bornelor de
alimentare (2) realizndu-se de la jonc"iunile cald - rece,
(11) 116238 B
RO-BOPI 11/2000
85
Fig. 2
(11) 116239 B (51) H 05 B 3/78 (21) 96-00820 (22) 17.04.96
(41) 30.03.98// 3/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 83092
(71) Institutul de Cercet"ri Nucleare, Pite#ti, RO (73) Regia
Autonom" pentru Activit"!i Nucleare - Sucursala Cercet"ri
Nucleare Pite#ti, comuna Coliba#i, RO (72) Gyongyosi Tiberiu,
Pite#ti, RO; Tebeica Ionel, Pite#ti, RO (54) NC!LZITOR
ELECTRIC, MULTIMODULAR, DE IMERSIE
(57) Inc#lzitorul electric, multimodular, de imersie, este
destinat echip#rii modulului nc#lzitor al unei instala"ii de
nalt# presiune $i temperatur#, avnd ca agent de lucru
apa demineralizat# $i degazat# (n buclele termo-
hidraulice ale standurilor de testare elemente combus-
tibile $i ale ma$inii de nc#rcat/desc#rcat combustibil
nuclear pentru centrale nucleare tip CANDU), consti-
tuind sursa de c#ldur# necesar# realiz#rii $i men"inerii
temperaturii de operare a agentului de lucru din instala"ie.
Inc#lzitorul electric, multimodular, conform inven"iei,
este alc#tuit din trei elemente de nc#lzire (A, B $i C)
modulare, avnd o leg#tur# electric# serie (D) $i fiind
alimentate la tensiunea de linie a re"elei electrice trifazate,
fiecare element de nc#lzire (A, B $i C) modular fiind
realizat dintr-un conductor cu fir electric rezistiv (1),
central, cu izola"ie mineral#, modelat cu racordare de 90
n plan, la capete, acestea fiind fretate n ni$te fi$e de ali-
mentare (2), formnd jonc"iuni cald - rece, ce sunt nte-
cuite ntr-o teac# de protec"ie (3) $i izolate electric cu un
strat (4) de pulbere de oxid de magneziu compactizat#, pe
H 05 B
(11) 116239 B
teaca de protec"ie (3), la capete, fiind sudate ni$te buc$e
(5) cu racord necesar montajului n recipient $i avnd
nchiderea realizat# cu ni$te dopuri de etan$are (6),
realizate dintr-o mas# amorf#, rezistent# la temperatur#, $i
avnd rigiditate dielectric# bun#.
Revendic#ri: 2
Figuri: 2
LISTELE
BREVETELOR DE INVEN"IE ACORDATE,
ARANJATE
N ORDINEA NUMERELOR DE BREVET/DOSAR

Legea nr. 64/1991
RO-BOPI 11/2000
89
Tabele cu brevetele de inven"ie ale c#ror hot#rri de acordare au fost luate la data de 30.10.2000
aranjate n ordinea num#rului de brevet.
Num!r Clasa Num!r dosar Data Titular
brevet depozit
Pag.
116148 B 99-01195 10.11.99 Drpe" Nicolae, Drobeta-Turnu Severin, RO A 01 K 55/00 51
116149 B 96-00771 08.04.96 Hurghe" Carmen Manuela, Bac!u, RO; A 01 K 61/02 51
Grigorescu Alin, F!lticeni, RO
116150 B 95-02224 19.12.95 $erban Viorela Maria, Bucure"ti, RO; A 01 M 1/00; 51
A 01 M 23/24;
A 01 M 23/16
$erban Laura Elena, Bucure"ti, RO
116151 B1 97-01252 05.01.96 Zeneca Limited, Londra, GB A 01 N 43/80; 52
A 01 N 37/42
116152 B1 97-01007 01.12.95 Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon Cedex 09, FR; A 01 N 43/824 52
Bayer A.G., Leverkusen, DE
116153 B1 94-01611 04.10.94 Sandoz AG, Basle, CH A 01 N 47/28; 53
A 01 N 43/42;
A 01 N 43/72
116154 B 97-00814 25.04.97 Ercu#! Lucia Petronela, Timi"oara, RO; A 23 F 3/40 53
Bojor Ovidiu, Bucure"ti, RO
116155 B1 94-00899 29.09.93 Fabriques de Tabac Reunies S.A., Neuchatel- A 24 B 1/08 53
Serrieres, CH
116156 B 98-01583 16.11.98 S.C. Danico Trading S.R.L., Cluj-Napoca, RO A 47 B 96/14 54
116157 B 96-00756 08.04.96 Ani#ei Aurel, Zorleni, RO A 47 J 17/02 54
116158 B 98-01074 15.06.98 D!n!il! Leon, Bucure"ti, RO A 61 B 17/02 55
116159 B 97-00398 03.03.97 Miloiu I. Maria, Horezu, RO A 61 K 9/06; 55
A 61 K 35/64;
A 61 K 35/78
116160 B1 98-00193 06.02.98 Societatea Comercial! "Sicomed" S.A., A 61 K 9/08 55
Bucure"ti, RO
116161 B 98-01049 04.06.98 Institutul Na#ional de Cercetare Dezvoltare A 61 K 9/08 56
Chimico Farmaceutic! - I.C.C.F., Bucure"ti, RO
116162 B 99-00927 24.08.99 S.C. Seradria CO. S.R.L., Bucure"ti, RO A 61 K 31/185; 56
A 61 K 9/08
116163 B1 97-00161 29.01.97 S.C. Centrul de Cercetare "i Prelucrare Plante A 61 K 35/78 56
Medicinale "Plantavorel" S.A., Piatra Neam#, RO
116164 B1 95-00493 09.09.93 Amgen Inc., Boulder, Colorado, US; A 61 K 38/00// 56
C 12 N 15/15 The United States of America Dept. of Health &
Human Services, Office of Technology Tranfer,
Bethesda, US
116165 B 98-01695 16.12.98 Constantinoiu Silviu Marian, Bucure"ti, RO; A 61 L 17/00 57
Papahagi Paul, Bucure"ti, RO;
Cochior Daniel, Bucure"ti, RO
116166 B1 96-00803 14.08.95 Bioptron AG, Monchaltorf, CH A 61 N 5/06// 57
F 21 V 9/02
RO-BOPI 11/2000
Num!r Clasa Num!r dosar Data Titular
brevet depozit
Pag.
90
116167 B 97-01731 16.09.97 R!doi I. Dumitru, Bucure"ti, RO B 01 D 5/00 57
116168 B 97-00362 24.02.97 S.C. "Fibrex" S.A. S!vine"ti, S!vine"ti, RO B 01 J 23/755 58
116169 B 92-200382 23.03.92 Regia pentru Activit!#i Nucleare - Sucursala de B 07 B 7/02 58
Cercet!ri Nucleare, comuna Mioveni, Pite"ti, RO
116170 B 96-01031 20.05.96 S.C. "Tehnomag - Cug S.A.", Cluj-Napoca, RO B 21 L 1/02 59
116171 B1 95-01224 28.06.95 Usinor-Sacilor, Puteaux, FR; B 22 D 11/06 59
Thyssen Stahl Aktiengesellschaft, Duisburg, DE
116172 B 97-01830 03.10.97 S.C. Institutul de Cercet!ri Metalurgice - ICEM - B 22 D 11/10// 60
C 04 B 35/63 S.A., Bucure"ti, RO
116173 B 98-00351 24.02.98 Iv!nu" Radu Cristian, Craiova, RO; B 22 F 9/00// 60
C 22 C 33/00 Sontea Sever, Craiova, RO;
Iv!nu" Lucian, Craiova, RO
116174 B 98-00352 24.02.98 Iv!nu" Radu Cristian, Craiova, RO; B 22 F 9/00 60
Sontea Sever, Craiova, RO;
Iv!nu" Lucian, Craiova, RO
116175 B 98-00353 24.02.98 Gheorghe F. $tefan Cristian, Craiova, RO; B 22 F 9/00 60
Sontea Sever, Craiova, RO
116176 B 96-00697 01.04.96 Luca Petru Florin, Ia"i, RO; B 25 B 1/04 61
State Constantin, Ia"i, RO
116177 B 97-00457 11.03.97 Ferghete Sabin Marian, Mangalia, RO; B 26 B 13/26 61
Dumitra" $tefan Andi, Ia"i, RO;
F!rmu" Mircea Radu, Piatra Neam#, RO;
Mititelu Vasile Drago", Piatra Neam#, RO
116178 B 97-02184 26.11.97 P!dureanu Olimpia Paula, Ploie"ti, RO; B 26 D 3/10 61
Arghire Jean Paul, Ploie"ti, RO
116179 B 99-01363 21.12.99 S.C. AVI S.R.L., Bucure"ti, RO B 29 C 45/73 62
116180 B 98-01247 31.07.98 Chiriac Mihai, Bac!u, RO B 60 M 3/04; 62
B 61 L 3/00
116181 B1 97-02215 02.12.97 Rothgangl Erhard, Aulnay Sous Bois, FR B 65 D 90/02 63
116182 B 96-01130 03.06.96 Rothgangl Erhard, Aulnay Sous Bois, FR B 66 D 1/74 63
116183 B1 96-00018 08.01.96 S.C. Arpechim S.A., Pite"ti, RO C 01 B 17/28 63
116184 B1 94-01780 04.11.94 Neag Gheorghe, Cluj-Napoca, RO; C 01 B 33/113 64
Oanea Neculai, Dorohoi, RO;
Ignat Emil, Dorohoi, RO
116185 B1 98-00516 26.02.98 Jianu Dumitru, Craiova, RO; C 01 C 1/04 64
Vlceanu Marin, Bucure"ti, RO;
Florea Minodor, Bucure"ti, RO
116186 B 99-00761 02.07.99 S.C. Upsom S.A., Ocna Mure", RO C 01 D 3/16 65
116187 B 93-00093 28.01.93 S.C. Upsom S.A., Ocna Mure", RO C 01 D 7/12 65
116188 B1 98-01235 29.07.98 S.C. Stibro 2000 S.A., Bucure"ti, RO C 03 C 27/12 65
116189 B1 94-01302 01.08.94 Institutul de Cercet!ri pentru Pedologie "i C 05 F 1/00; 66
C 05 F 5/00 Agrochimie, Bucure"ti, RO
116190 B1 97-01826 03.04.96 Centaur Pharmaceuticals, Inc., Sunnyvale, US C 07 C 237/30// 66
A 61 K 31/165
RO-BOPI 11/2000
Num!r Clasa Num!r dosar Data Titular
brevet depozit
Pag.
91
116191 B1 95-00436 27.02.95 The Standard Oil Company, Cleveland, US C 07 C 253/34; 66
C 07 C 255/03
116192 B 96-00184 02.02.96 Mol Magyar Olaj-Es Gazipari C 07 C 333/14 66
Resezvenytarsasag, Budapesta, HU
116193 B1 94-00953 06.06.94 S.C. "Fibrex" S.A. S!vine"ti, S!vine"ti, RO C 07 D 207/22; 67
C 07 D 207/444
116194 B1 98-01093 19.12.96 Rhone-Poulenc Rorer S.A., Antony, FR C 07 D 305/14; 67
C 07 D 493/08//
A 61 K 31/335
116195 B1 97-01936 17.04.96 Lek Pharmaceutical and Chemical Co. D.D., C 07 D 503/00 67
Ljubljana, SI
116196 B1 96-02239 27.03.96 Roquette Freres, Lestrem, FR C 07 H 15/04 67
116197 B1 96-00835 21.10.94 Merck & Co., Inc.,, Rahway, US C 07 J 73/00// 68
A 61 K 31/58
116198 B1 96-02483 07.06.95 Merck & Co., Inc., Rahway, US C 07 K 1/00; 68
C 07 K 7/00;
C 07 K 7/08;
C 07 K 14/00;
C 12 Q 1/00
116199 B1 94-00391 11.09.92 Chiron Corporation, Emerville, US C 07 K 5/00// 68
A 61 K 39/12
116200 B 96-01637 12.08.96 Institutul de Cercetare "i Proiectare pentru C 08 L 27/06// 68
H 01 B 3/18 Electrotehnic! - S.C. I.C.P.E. S.A., Bucure"ti,
RO
116201 B 99-01051 30.09.99 S.C. Lubrifin S.A., Bra"ov, RO C 10 M 105/04 69
116202 B 97-00337 20.02.97 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 9/80; 69
C 12 N 9/78 Chimico-Farmaceutic!, Bucure"ti, RO
116203 B 96-01322 28.06.96 Institutul Na#ional de Cercetare- Dezvoltare C 12 N 1/14; 69
C 12 P 19/10 Chimico-Farmaceutic!, Bucure"ti, RO
116204 B 97-00336 20.02.97 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 1/14 70
Chimico- Farmaceutic!, Bucure"ti, RO
116205 B 96-01321 28.06.96 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 1/20// 70
A 61 K 35/74 Chimico-Farmaceutic! - I.C.C.F. Bucure"ti R.A.,
Bucure"ti, RO
116206 B 96-02353 13.12.96 Cambir Sergiu, Bucure"ti, RO; C 12 N 1/20 70
Marinescu C!t!lina Adriana, Ploie"ti, RO;
Pavel Gabriel C!lin, Bucure"ti, RO;
Ioni#! M!d!lina, Ploie"ti, RO
116207 B 97-00335 20.02.97 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 1/20// 70
A 61 K 35/74 Chimico-Farmaceutic!, Bucure"ti, RO
116208 B 98-00619 27.02.98 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 9/34 71
Chimico- Farmaceutic!-I.C.C.F. Bucure"ti,
Bucure"ti, RO
116209 B 98-00465 26.02.98 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 9/42 71
Chimico- Farmaceutic!-I.C.C.F. Bucure"ti,
Bucure"ti, RO
RO-BOPI 11/2000
Num!r Clasa Num!r dosar Data Titular
brevet depozit
Pag.
92
116210 B 98-00463 26.02.98 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 9/80; 71
C 12 N 9/78 Chimico- Farmaceutic!-I.C.C.F. Bucure"ti,
Bucure"ti, RO
116211 B1 96-00873 28.08.95 Gist- Brocades B.V., Delft, NL C 12 N 15/55; 71
C 12 N 9/24//
A 21 D 8/04//
D 21 C 3/00;
C 12 R 1:55
116212 B 96-01505 24.07.96 Institutul de Cercet!ri Chimico-Farmaceutice, C 12 P 19/10 72
Bucure"ti, RO
116213 B 98-00979 18.05.98 Kheil Ottmar, Cri"cior, RO; C 22 B 11/02 72
Golcea Nicolae, Bucure"ti, RO
116214 B 99-00359 01.04.99 S.C. Alro S.A., Slatina, RO C 25 D 1/02 72
116215 B1 96-00929 06.05.96 Georg Robel GmbH & Co., Munchen, DE E 01 B 31/17// 73
B 24 B 19/08
116216 B 98-00421 25.02.98 M!l!ncioiu Corneliu, Bucure"ti, RO E 02 B 9/04; 73
E 03 B 3/04
116217 B 98-01744 23.12.98 Luca Aurel, Bucure"ti, RO E 03 D 9/03// 74
A 47 K 5/12
116218 B 96-01294 25.06.96 Arsenalul Armatei - R.A. Uzina Electromecanica E 04 B 1/88// 74
B 32 B 3/12 Ploie"ti, Ploie"ti, RO
116219 B 95-01779 12.10.95 Socit Civile Neurone, Sille le Guillaume, FR E 04 F 13/18; 75
E 04 F 13/08
116220 B 96-02303 12.05.95 Krause Werk GmbH & Co.KG, Alsfeld-Altenburg, E 04 G 1/15; 75
E 04 G 5/08 DE
116221 B1 94-01905 28.05.93 Metpost Limited, Cardiff, GB E 04 H 12/22 76
116222 B 95-00893 12.05.95 Universitatea Tehnic! "Gh. Asachi", Ia"i, RO F 03 B 15/00; 76
A 01 G 25/16
116223 B1 97-01654 28.08.97 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare F 04 D 25/08 77
Turbomotoare - COMOTI, Bucure"ti, RO
116224 B1 95-00409 24.02.95 Universitatea Tehnic! "Gh. Asachi", Ia"i, RO F 16 H 3/00 77
116225 B 98-01506 22.10.98 Simionescu Ion, Bucure"ti, RO F 16 K 7/10 78
116226 B1 98-01759 29.12.98 S.C. Sigma Instal S.R.L., Buz!u, RO F 17 C 1/00; 78
F 17 C 5/00;
F 17 C 7/00
116227 B 95-01078 02.06.95 C!l!r!"anu George, Roman, RO; F 28 F 1/10 79
Onu Bogdan, Roman, RO
116228 B1 Sub acest num!r, nu se public! descrierea de
inven#ie, revendic!rile "i figurile.
79
116229 B 97-01948 21.10.97 Iftime Adrian, Trgu-Ocna, RO G 06 M 1/22; 80
G 06 M 1/30;
G 06 M 1/32;
G 06 M 1/34
116230 B1 97-01348 22.07.97 Popescu I. Lucian, Bucure"ti, RO G 08 G 1/096 80
116231 B1 a 2000 00229 29.02.2000 Zahiu Nicolae, Bucure"ti, RO H 02 G 3/04 81
RO-BOPI 11/2000
Num!r Clasa Num!r dosar Data Titular
brevet depozit
Pag.
93
116232 B1 93-01351 01.04.92 N.V. Raychem S.A., Kessel-Lo, BE H 02 G 15/013 81
116233 B1 99-00320 24.03.99 S.C. Eximprod Grup S.A., Buz!u, RO H 02 J 9/00; 82
H 02 J 7/00
116234 B 96-01373 05.07.96 Cernomazu Dorel, Suceava, RO; H 02 K 17/02; 82
H 02 K 16/02 Barb! Niculai, Suceava, RO;
Hu#anu Daniel Eugen, Suceava, RO
116235 B 96-01574 24.09.96 Cernomazu Dorel, Roman, RO H 02 K 17/04 83
116236 B 97-01324 18.07.97 S.C. I.C.P.E. Institutul de Cercet!ri pentru Ma"ini H 02 K 23/40; 83
H 02 K 23/02 Electrice-S.A, Bucure"ti, RO
116237 B 96-00818 17.04.96 Regia Autonom! pentru Activit!#i Nucleare - H 05 B 3/78 84
Sucursala Cercet!ri Nucleare Pite"ti, comuna
Coliba"i, RO
116238 B 96-00819 17.04.96 Regia Autonom! pentru Activit!#i Nucleare - H 05 B 3/78 84
Sucursala Cercet!ri Nucleare Pite"ti, comuna
Coliba"i, RO
116239 B 96-00820 17.04.96 Regia Autonom! pentru Activit!#i Nucleare - H 05 B 3/78 85
Sucursala Cercet!ri Nucleare Pite"ti, comuna
Coliba"i, RO
RO-BOPI 11/2000
94
Tabele cu brevetele de inven"ie ale c#ror hot#rri de acordare au fost luate la data de 30.10.2000
aranjate n ordinea num#rului de dosar.
Num!r Clasa Num!r dosar Data Titular
brevet depozit
Pag.
116187 B 93-00093 28.01.93 S.C. Upsom S.A., Ocna Mure", RO C 01 D 7/12 65
116232 B1 93-01351 01.04.92 N.V. Raychem S.A., Kessel-Lo, BE H 02 G 15/013 81
116199 B1 94-00391 11.09.92 Chiron Corporation, Emerville, US C 07 K 5/00// 68
A 61 K 39/12
116155 B1 94-00899 29.09.93 Fabriques de Tabac Reunies S.A., Neuchatel- A 24 B 1/08 53
Serrieres, CH
116193 B1 94-00953 06.06.94 S.C. "Fibrex" S.A. S!vine"ti, S!vine"ti, RO C 07 D 207/22; 67
C 07 D 207/444
116189 B1 94-01302 01.08.94 Institutul de Cercet!ri pentru Pedologie "i C 05 F 1/00; 66
C 05 F 5/00 Agrochimie, Bucure"ti, RO
116153 B1 94-01611 04.10.94 Sandoz AG, Basle, CH A 01 N 47/28; 53
A 01 N 43/42;
A 01 N 43/72
116184 B1 94-01780 04.11.94 Neag Gheorghe, Cluj-Napoca, RO; C 01 B 33/113 64
Oanea Neculai, Dorohoi, RO;
Ignat Emil, Dorohoi, RO
116221 B1 94-01905 28.05.93 Metpost Limited, Cardiff, GB E 04 H 12/22 76
116224 B1 95-00409 24.02.95 Universitatea Tehnic! "Gh. Asachi", Ia"i, RO F 16 H 3/00 77
116191 B1 95-00436 27.02.95 The Standard Oil Company, Cleveland, US C 07 C 253/34; 66
C 07 C 255/03
116164 B1 95-00493 09.09.93 Amgen Inc., Boulder, Colorado, US; A 61 K 38/00// 56
C 12 N 15/15 The United States of America Dept. of Health &
Human Services, Office of Technology Tranfer,
Bethesda, US
116222 B 95-00893 12.05.95 Universitatea Tehnic! "Gh. Asachi", Ia"i, RO F 03 B 15/00; 76
A 01 G 25/16
116227 B 95-01078 02.06.95 C!l!r!"anu George, Roman, RO; F 28 F 1/10 79
Onu Bogdan, Roman, RO
116171 B1 95-01224 28.06.95 Usinor-Sacilor, Puteaux, FR; B 22 D 11/06 59
Thyssen Stahl Aktiengesellschaft, Duisburg, DE
116219 B 95-01779 12.10.95 Socit Civile Neurone, Sille le Guillaume, FR E 04 F 13/18; 75
E 04 F 13/08
116150 B 95-02224 19.12.95 $erban Viorela Maria, Bucure"ti, RO; A 01 M 1/00; 51
A 01 M 23/24;
A 01 M 23/16
$erban Laura Elena, Bucure"ti, RO
116183 B1 96-00018 08.01.96 S.C. Arpechim S.A., Pite"ti, RO C 01 B 17/28 63
116192 B 96-00184 02.02.96 Mol Magyar Olaj-Es Gazipari C 07 C 333/14 66
Resezvenytarsasag, Budapesta, HU
116176 B 96-00697 01.04.96 Luca Petru Florin, Ia"i, RO; B 25 B 1/04 61
State Constantin, Ia"i, RO
RO-BOPI 11/2000
Num!r Clasa Num!r dosar Data Titular
brevet depozit
Pag.
95
116157 B 96-00756 08.04.96 Ani#ei Aurel, Zorleni, RO A 47 J 17/02 54
116149 B 96-00771 08.04.96 Hurghe" Carmen Manuela, Bac!u, RO; A 01 K 61/02 51
Grigorescu Alin, F!lticeni, RO
116166 B1 96-00803 14.08.95 Bioptron AG, Monchaltorf, CH A 61 N 5/06// 57
F 21 V 9/02
116237 B 96-00818 17.04.96 Regia Autonom! pentru Activit!#i Nucleare - H 05 B 3/78 84
Sucursala Cercet!ri Nucleare Pite"ti, comuna
Coliba"i, RO
116238 B 96-00819 17.04.96 Regia Autonom! pentru Activit!#i Nucleare - H 05 B 3/78 84
Sucursala Cercet!ri Nucleare Pite"ti, comuna
Coliba"i, RO
116239 B 96-00820 17.04.96 Regia Autonom! pentru Activit!#i Nucleare - H 05 B 3/78 85
Sucursala Cercet!ri Nucleare Pite"ti, comuna
Coliba"i, RO
116197 B1 96-00835 21.10.94 Merck & Co., Inc.,, Rahway, US C 07 J 73/00// 68
A 61 K 31/58
116211 B1 96-00873 28.08.95 Gist- Brocades B.V., Delft, NL C 12 N 15/55; 71
C 12 N 9/24//
A 21 D 8/04//
D 21 C 3/00;
C 12 R 1:55
116215 B1 96-00929 06.05.96 Georg Robel GmbH & Co., Munchen, DE E 01 B 31/17// 73
B 24 B 19/08
116170 B 96-01031 20.05.96 S.C. "Tehnomag - Cug S.A.", Cluj-Napoca, RO B 21 L 1/02 59
116182 B 96-01130 03.06.96 Rothgangl Erhard, Aulnay Sous Bois, FR B 66 D 1/74 63
116218 B 96-01294 25.06.96 Arsenalul Armatei - R.A. Uzina Electromecanica E 04 B 1/88// 74
B 32 B 3/12 Ploie"ti, Ploie"ti, RO
116205 B 96-01321 28.06.96 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 1/20// 70
A 61 K 35/74 Chimico-Farmaceutic! - I.C.C.F. Bucure"ti R.A.,
Bucure"ti, RO
116203 B 96-01322 28.06.96 Institutul Na#ional de Cercetare- Dezvoltare C 12 N 1/14; 69
C 12 P 19/10 Chimico-Farmaceutic!, Bucure"ti, RO
116234 B 96-01373 05.07.96 Cernomazu Dorel, Suceava, RO; H 02 K 17/02; 82
H 02 K 16/02 Barb! Niculai, Suceava, RO;
Hu#anu Daniel Eugen, Suceava, RO
116212 B 96-01505 24.07.96 Institutul de Cercet!ri Chimico-Farmaceutice, C 12 P 19/10 72
Bucure"ti, RO
116235 B 96-01574 24.09.96 Cernomazu Dorel, Roman, RO H 02 K 17/04 83
116200 B 96-01637 12.08.96 Institutul de Cercetare "i Proiectare pentru C 08 L 27/06// 68
H 01 B 3/18 Electrotehnic! - S.C. I.C.P.E. S.A., Bucure"ti, RO
116196 B1 96-02239 27.03.96 Roquette Freres, Lestrem, FR C 07 H 15/04 67
116220 B 96-02303 12.05.95 Krause Werk GmbH & Co.KG, Alsfeld-Altenburg, E 04 G 1/15; 75
E 04 G 5/08 DE
RO-BOPI 11/2000
Num!r Clasa Num!r dosar Data Titular
brevet depozit
Pag.
96
116206 B 96-02353 13.12.96 Cambir Sergiu, Bucure"ti, RO; C 12 N 1/20 70
Marinescu C!t!lina Adriana, Ploie"ti, RO;
Pavel Gabriel C!lin, Bucure"ti, RO;
Ioni#! M!d!lina, Ploie"ti, RO
116198 B1 96-02483 07.06.95 Merck & Co., Inc., Rahway, US C 07 K 1/00; 68
C 07 K 7/00;
C 07 K 7/08;
C 07 K 14/00;
C 12 Q 1/00
116163 B1 97-00161 29.01.97 S.C. Centrul de Cercetare "i Prelucrare Plante A 61 K 35/78 56
Medicinale "Plantavorel" S.A., Piatra Neam#, RO
116207 B 97-00335 20.02.97 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 1/20// 70
A 61 K 35/74 Chimico-Farmaceutic!, Bucure"ti, RO
116204 B 97-00336 20.02.97 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 1/14 70
Chimico- Farmaceutic!, Bucure"ti, RO
116202 B 97-00337 20.02.97 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 9/80; 69
C 12 N 9/78 Chimico-Farmaceutic!, Bucure"ti, RO
116168 B 97-00362 24.02.97 S.C. "Fibrex" S.A. S!vine"ti, S!vine"ti, RO B 01 J 23/755 58
116159 B 97-00398 03.03.97 Miloiu I. Maria, Horezu, RO A 61 K 9/06; 55
A 61 K 35/64;
A 61 K 35/78
116177 B 97-00457 11.03.97 Ferghete Sabin Marian, Mangalia, RO; B 26 B 13/26 61
Dumitra" $tefan Andi, Ia"i, RO;
F!rmu" Mircea Radu, Piatra Neam#, RO;
Mititelu Vasile Drago", Piatra Neam#, RO
116154 B 97-00814 25.04.97 Ercu#! Lucia Petronela, Timi"oara, RO; A 23 F 3/40 53
Bojor Ovidiu, Bucure"ti, RO
116152 B1 97-01007 01.12.95 Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon Cedex 09, FR; A 01 N 43/824 52
Bayer A.G., Leverkusen, DE
116151 B1 97-01252 05.01.96 Zeneca Limited, Londra, GB A 01 N 43/80; 52
A 01 N 37/42
116236 B 97-01324 18.07.97 S.C. I.C.P.E. Institutul de Cercet!ri pentru Ma"ini H 02 K 23/40; 83
H 02 K 23/02 Electrice-S.A, Bucure"ti, RO
116230 B1 97-01348 22.07.97 Popescu I. Lucian, Bucure"ti, RO G 08 G 1/096 80
116223 B1 97-01654 28.08.97 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare F 04 D 25/08 77
Turbomotoare - COMOTI, Bucure"ti, RO
116167 B 97-01731 16.09.97 R!doi I. Dumitru, Bucure"ti, RO B 01 D 5/00 57
116190 B1 97-01826 03.04.96 Centaur Pharmaceuticals, Inc., Sunnyvale, US C 07 C 237/30// 66
A 61 K 31/165
116172 B 97-01830 03.10.97 S.C. Institutul de Cercet!ri Metalurgice - ICEM - B 22 D 11/10// 60
C 04 B 35/63 S.A., Bucure"ti, RO
116195 B1 97-01936 17.04.96 Lek Pharmaceutical and Chemical Co. D.D., C 07 D 503/00 67
Ljubljana, SI
RO-BOPI 11/2000
Num!r Clasa Num!r dosar Data Titular
brevet depozit
Pag.
97
116229 B 97-01948 21.10.97 Iftime Adrian, Trgu-Ocna, RO G 06 M 1/22; 80
G 06 M 1/30;
G 06 M 1/32;
G 06 M 1/34
116178 B 97-02184 26.11.97 P!dureanu Olimpia Paula, Ploie"ti, RO; B 26 D 3/10 61
Arghire Jean Paul, Ploie"ti, RO
116181 B1 97-02215 02.12.97 Rothgangl Erhard, Aulnay Sous Bois, FR B 65 D 90/02 63
116160 B1 98-00193 06.02.98 Societatea Comercial! "Sicomed" S.A., A 61 K 9/08 55
Bucure"ti, RO
116173 B 98-00351 24.02.98 Iv!nu" Radu Cristian, Craiova, RO; B 22 F 9/00// 60
C 22 C 33/00 Sontea Sever, Craiova, RO;
Iv!nu" Lucian, Craiova, RO
116174 B 98-00352 24.02.98 Iv!nu" Radu Cristian, Craiova, RO; B 22 F 9/00 60
Sontea Sever, Craiova, RO;
Iv!nu" Lucian, Craiova, RO
116175 B 98-00353 24.02.98 Gheorghe F. $tefan Cristian, Craiova, RO; B 22 F 9/00 60
Sontea Sever, Craiova, RO
116216 B 98-00421 25.02.98 M!l!ncioiu Corneliu, Bucure"ti, RO E 02 B 9/04; 73
E 03 B 3/04
116210 B 98-00463 26.02.98 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 9/80; 71
C 12 N 9/78 Chimico- Farmaceutic!-I.C.C.F. Bucure"ti,
Bucure"ti, RO
116209 B 98-00465 26.02.98 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 9/42 71
Chimico- Farmaceutic!-I.C.C.F. Bucure"ti,
Bucure"ti, RO
116185 B1 98-00516 26.02.98 Jianu Dumitru, Craiova, RO; C 01 C 1/04 64
Vlceanu Marin, Bucure"ti, RO;
Florea Minodor, Bucure"ti, RO
116208 B 98-00619 27.02.98 Institutul Na#ional de Cercetare-Dezvoltare C 12 N 9/34 71
Chimico- Farmaceutic!-I.C.C.F. Bucure"ti,
Bucure"ti, RO
116213 B 98-00979 18.05.98 Kheil Ottmar, Cri"cior, RO; C 22 B 11/02 72
Golcea Nicolae, Bucure"ti, RO
116161 B 98-01049 04.06.98 Institutul Na#ional de Cercetare Dezvoltare A 61 K 9/08 56
Chimico Farmaceutic! - I.C.C.F., Bucure"ti, RO
116158 B 98-01074 15.06.98 D!n!il! Leon, Bucure"ti, RO A 61 B 17/02 55
116194 B1 98-01093 19.12.96 Rhone-Poulenc Rorer S.A., Antony, FR C 07 D 305/14; 67
C 07 D 493/08//
A 61 K 31/335
116188 B1 98-01235 29.07.98 S.C. Stibro 2000 S.A., Bucure"ti, RO C 03 C 27/12 65
116180 B 98-01247 31.07.98 Chiriac Mihai, Bac!u, RO B 60 M 3/04; 62
B 61 L 3/00
116225 B 98-01506 22.10.98 Simionescu Ion, Bucure"ti, RO F 16 K 7/10 78
116156 B 98-01583 16.11.98 S.C. Danico Trading S.R.L., Cluj-Napoca, RO A 47 B 96/14 54
RO-BOPI 11/2000
Num!r Clasa Num!r dosar Data Titular
brevet depozit
Pag.
98
116165 B 98-01695 16.12.98 Constantinoiu Silviu Marian, Bucure"ti, RO; A 61 L 17/00 57
Papahagi Paul, Bucure"ti, RO;
Cochior Daniel, Bucure"ti, RO
116217 B 98-01744 23.12.98 Luca Aurel, Bucure"ti, RO E 03 D 9/03// 74
A 47 K 5/12
116226 B1 98-01759 29.12.98 S.C. Sigma Instal S.R.L., Buz!u, RO F 17 C 1/00; 78
F 17 C 5/00;
F 17 C 7/00
116233 B1 99-00320 24.03.99 S.C. Eximprod Grup S.A., Buz!u, RO H 02 J 9/00; 82
H 02 J 7/00
116214 B 99-00359 01.04.99 S.C. Alro S.A., Slatina, RO C 25 D 1/02 72
116186 B 99-00761 02.07.99 S.C. Upsom S.A., Ocna Mure", RO C 01 D 3/16 65
116162 B 99-00927 24.08.99 S.C. Seradria CO. S.R.L., Bucure"ti, RO A 61 K 31/185; 56
A 61 K 9/08
116201 B 99-01051 30.09.99 S.C. Lubrifin S.A., Bra"ov, RO C 10 M 105/04 69
116148 B 99-01195 10.11.99 Drpe" Nicolae, Drobeta-Turnu Severin, RO A 01 K 55/00 51
116179 B 99-01363 21.12.99 S.C. AVI S.R.L., Bucure"ti, RO B 29 C 45/73 62
116169 B 92-200382 23.03.92 Regia pentru Activit!#i Nucleare - Sucursala de B 07 B 7/02 58
Cercet!ri Nucleare, comuna Mioveni, Pite"ti, RO
116231 B1 a 2000 00229 29.02.2000 Zahiu Nicolae, Bucure"ti, RO H 02 G 3/04 81
116228 B1 Sub acest num!r, nu se public! descrierea de
inven#ie, revendic!rile "i figurile.
79
HOT!RRI ALE COMISIEI
DE REEXAMINARE PRONUN"ATE
N SOLU"IONAREA CONTESTA"IILOR

RO-BOPI 11/2000
101
Fig. 8
Hot#rrea O.S.I.M. nr. 4/531 din 29.10.1999 privind acordarea brevetului de inven"ie 115147 a fost
contestat# de c#tre persoana ndrept#"it# la eliberarea brevetului de inven"ie. Contesta"ia a fost admis# $i, n
urma reexamin#rii cererii de brevet, O.S.I.M. a luat hot#rrea nr. 158, din 08.02.2000, de acordare a brevetului
de inven"ie 115147.
Descrierea de inven"ie, revendic#rile $i desenele sunt publice la data de 30.11.2000.
Rezumatul este publicat mai jos.
(11) 115147 B (51) B 62 M 11/16; (21) 98-01410 (22) 22.09.1998 (41) 26.02.1999 // 2 / 99 (42) 30.11.1999 // 11 / 99 (56) WO 9119637
(71) Bogdan Dorin , Gala!i , RO; (73) Bogdan Dorin, Gala!i, RO; (72) Bogdan Dorin, Gala!i, RO; (54) DISPOZITIV DE TRANSMISIE
PENTRU BICICLETE
(57) Inven"ia se refer# la un dispozitiv de transmisie pentru biciclete, destinat ac"ion#rii acestora $i a altor mijloace de
transport propulsate de for"a uman#. Dispozitivul de transmisie, conform inven"iei, este dispus pe un cadru (A), n zona
butucului ro"ii din spate, $i este constituit dintr-un pinion cu role din"i (E), fixat pe un ax (2) al bicicletei. Pinionul (E) mai
angreneaz# $i cu o coloan# din"at# (D), centrat# pe trei role de sprijin de ghidare (B $i C), reglarea pozi"iei rolei (B) fiind
realizat# de o $aib# de sprijin $i ghidare (6). Toate elementele sunt montate ntre dou# pl#ci suport (3) mpreun# cu dou#
tije suport cadru (15), care asigur# fixarea de cadrul (A) bicicletei.
Revendic#ri: 3
Figuri: 35
RO-BOPI 11/2000
102
Fig. 1
Hot#rrea O.S.I.M. nr. 6/030 din 28.02.1997 privind acordarea brevetului de inven"ie 111967 a fost
contestat# de c#tre persoana ndrept#"it# la eliberarea brevetului de inven"ie. Contesta"ia a fost admis# $i, n
urma reexamin#rii cererii de brevet, O.S.I.M. a luat hot#rrea nr. 92 din 24.09.1999, de acordare a brevetului de
inven"ie 111967.
Descrierea de inven"ie, revendic#rile $i desenele sunt publice la data de 30.11.2000.
Rezumatul este publicat mai jos.
(11) 111967 B1 (51) G 01 R 11/24; (21) 95-00806 (22) 26.04.1995 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) RO 109393 (71) Cri#an Dumitru,
Constan!a, RO; Cri#an Marian Lauren!iu, Constan!a, RO; Cri#an Ion Florin, Constan!a, RO; (73) Cri#an Dumitru, Constan!a, RO; Cri#an
Marian Lauren!iu, Constan!a, RO; Cri#an Ion Florin, Constan!a, RO; (72) Cri#an Dumitru, Constan!a, RO; Cri#an Marian Lauren!iu,
Constan!a, RO; Cri#an Ion Florin, Constan!a, RO; (54) CONTOR ELECTRIC MONOFAZAT, DE JOAS! TENSIUNE, CU AGREGAT
COMPENSATOR
(57) Contorul electric monofazat, utilizat pentru m#surarea consumului de energie electric# n sistemul monofazat de
distribu"ie a energiei electrice de joas# tensiune, conform inven"iei, este echipat cu dou# agregate: un agregat principal
(Ap) $i un agregat compensator (Ac), care cuprind, fiecare, dou# sec"ii de bobine de curent, identice (2, 3 respectiv 2', 3'),
nseriate cu receptorii (11), $i cte o bobin# de tensiune (1, 1'), legat# n paralel, sec"iile de bobine (2, 3), nseriate ntre ele,
formnd o bobin# de curent $i fiind repartizate pe cte un miez magnetic (4 $i 4'), fiind conectate pe faz# sau nul, nseriate
prin receptori (11), $i cu cea de-a doua bobin# de curent, format# din dou# sec"ii (2' $i 3'), amplasate pe coloanele
miezurilor magnetice (4' $i 4'), n a$a fel, nct fluxurile, prin bobinele de curent prin miezul (4), s# se nsumeze $i
fluxurile, prin miezul (4'), s# se anuleze, iar nserierea bobinelor de curent cu receptorii (11) s# asigure reversibilitatea
faz#-nul $i nregistrarea simultan# pn# la 100% a energiei electrice consumate, receptorii (11) conecta"i corect
faza-receptor-nul $i a receptorilor conecta"i incorect faza-receptor-p#mnt.
Revendic#ri: 1
Figuri: 4
HOT!RRI ALE COMISIEI DE REEXAMINARE
PRONUN"ATE N SOLU"IONAREA
CERERILOR DE REVOCARE

RO-BOPI 11/2000
105
Fig. 1
Hot#rrea O.S.I.M. nr. 6/219/30.11.1999, prin care s-a acordat brevetul de inven"ie nr. 115311 , a fost
atacat# cu cerere de revocare de c#tre d-nul STANCIU MIRCEA, domiciliat n Bucure$ti, str. Drumul Taberei
nr. 46, bl. OS2, sc. 2, et. 9, ap.78 sector 6.
Cererea de revocare a fost: admis# n parte prin Hot#rrea nr. 211 din 12.09.2000, pronun"at# de
Comisia de examinare a O.S.I.M.
Descrierea de inven"ie, revendic#rile $i desenele, a$a cum au fost modificate n urma cererii de
revocare sunt publice de la data de 30.11.2000.
Rezumatul este publicat mai jos.
(11) 115311 B (51) H 02 K 1/02; H 02 K 1/17; H 02 K 21/00; (21) 97-01050 (41) 30.12.1998// 12/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (56) Nasar
S., colectiv, Permanent magnet, Perioada 1993; RO 114703; M!gureanu V., colectiv, Servomotoare f"r" perii de tip sincron, Editura
Tehnic!, Bucure"ti, 1990 (71) S.C. I.C.P.E. Institutul de Cercet"ri pentru Ma#ini Electrice-S.A., Bucure#ti, RO; (73) S.C. I.C.P.E. Institutul
de Cercet"ri pentru Ma#ini Electrice-S.A., Bucure#ti, RO; (72) Cistelecan Mihail Vasile, Bucure#ti, RO; Demeter Elek, Bucure#ti, RO;
(54) INDUCTOR ROTATIV DE MA"IN! ELECTRIC!, CU MAGNE#I PERMANEN#I "I CIRCUIT MAGNETIC VARIABIL
(57) Inven"ia se refer# la un inductor heteropolar de ma$in# sincron# cu magne"i permanen"i din ferit# sau alte materiale
magnetice dure, inductor care, n scopul ob"inerii unei varia"ii a cmpului magnetic inductor n func"ie de tura"ie, dispune
de o serie de magne"i interiori (3), dispu$i ntre piesele polare (2) ale inductorului principal, care concentreaz# fluxul, $i o
serie de magne"i exteriori (7), amplasa"i n cele dou# capete frontale ale pieselor polare, al c#ror cmp este reglabil prin
intermediul a dou# flan$e feromagnetice (9), pentru nchiderea circuitului magnetic, flan$e care se pot deplasa axial, prin
ghidare pe arborele (1), n func"ie de necesit#"i, prin intermediul a dou# dispozitive regulatoare de tip centrifugal,
prev#zute cu arcuri precomprimate (10, 11) de corec"ie, cu caracteristici neliniare, pentru controlul mi$c#rii n func"ie de
tura"ie. Dispozitivele centrifugale sub form# de prghii (12), amplasate n ambele capete ale inductorului, deplaseaz#
flan$ele feromagnetice la cre$terea tura"iei fie n sensul nt#ririi cmpului (motoare sincrone cu pornire n asincron), fie n
sensul sl#birii acestuia (motoare sincrone autopilotate func"ionnd la tura"ii nalte).
Revendic#ri: 3
Figuri: 3
BREVETELE DE INVEN"IE
PUBLICATE #I ELIBERATE
Legea nr. 64/1991

RO-BOPI 11/2000
109
BREVETE DE INVEN"IE, ELIBERATE
CONFORM LEGII 64/1991, ALE C!ROR REZUMATE AU FOST PUBLICATE
Nr. BI Clasa Nr. CBI Data Nume titular Nr.
depozit BOPI*
95175 E 21 D 5/11 123819 23.06.1986 Combinatul Minier Valea Jiului, Petro$ani, RO -
97168 B 23 Q 35/00; 124935 06.10.1986 Intreprinderea Mecanic# Naval#, Gala"i, RO -
B 22 C 7/02
98046 B 21 B 1/02 128927 04.07.1987 Institutul de Cercetare !tiin"ific# $i Inginerie -
Tehnologic# pentru Utilaj Minier $i Ma$ini de
Ridicat, Timi$oara, RO
100447 C 08 J 5/20; 132282 22.02.1988 Intreprinderea Napochim, Cluj- Napoca, RO -
B 01 J 39/18
101440 C 08 F 20/06; 134083 20.06.1988 Institutul de Chimie Macromolecular# Petru Poni, -
B 01 J 39/18 Ia$i, RO
105451 D 04 H 1/46 132858 02.04.1988 S.C. Siderma S.A., Bucure$ti, RO -
105481 B 01 D 39/06 137539 03.01.1989 S.C. Siderma S.A., Bucure$ti, RO -
105493 B 65 H 75/02 132160 12.02.1988 S.C. Ema S.A., Piatra Neam", RO -
106059 C H 04 M 1/68 145423 25.06.1990 Institutul pentru Tehnologii Avansate, Bucure$ti, 2/2000
RO
106334 C A 61 K 35/78 147142 13.03.1991 S.C. Biotehnos S.A., Bucure$ti, RO 12/99
106712 C B 64 D 17/50 144631 30.03.1990 Nicolescu Ioan, Bucure$ti, RO 6/93
108265 C E 21 B 10/22 141389 28.09.1989 Ene Dumitru, Ploie$ti, RO; 3/94
Varga T#nase, Ploie$ti, RO;
Naum Mihail, Ploie$ti, RO;
Voroneanu Ion, Ploie$ti, RO
108998 C F 16 K 3/02 92-200593 30.04.1992 S.C. Upetrom S.A., Ploie$ti, RO 10/94
109300 C B 29 C 47/20 143584 06.01.1990 S.C. Incerplast S.A, Bucure$ti, RO 1/95
110116 C A 45 C 13/18 144860 19.04.1990 Popescu Alexandru, Bucure$ti, RO 10/95
110221 C B 64 C 3/14 94-01863 17.11.1994 S.C. Transporturile Aeriene Romne - TAROM - 12/99
S.A., Bucure$ti, RO
110268 C F 04 F 1/08 95-00955 22.05.1995 Georgescu Dumitru, Bucure$ti, RO 2/2000
110504 C C 08 F 4/14 148313 29.08.1991 Solvay, Socit Anonyme, Bruxelles, BE 1/96
111017 C A 61 K 9/08; 94-00229 16.02.1994 Ro$oiu Natalia, Constan"a, RO 2/2000
A 61 K 7/16;
A 61 K 35/60
112045 C E 21 B 33/04 94-01662 14.10.1994 Romgaz R.A. Media$ - Schela de Produc"ie Gaze 4/97
Naturale, Ploie$ti, RO
112053 C F 24 J 2/12; 94-00783 12.05.1994 Staicovici Mihail-Dan, Bucure$ti, RO 4/97
H 01 Q 15/16
112304 C E 21 B 19/08; 95-01703 29.09.1995 S.C. UPET S.A., Trgovi$te, RO 7/97
H 02 P 5/06
112504 C C 07 C 59/70 96-02198 22.11.1996 S.C. Oltchim S.A., Rmnicu Vlcea, RO 10/97
RO-BOPI 11/1999
Nr. BI Clasa Nr. CBI Data Nume titular Nr.
depozit BOPI*
110
113484 C E 21 B 43/10; 93-00866 22.06.1993 Regia Autonom# de Electricitate Renel, Bucure$ti, 7/98
B 01 D 24/06 RO
113734 C C 04 B 14/18; 97-02283 08.12.1997 Societatea Comercial# Tilib S.A., Bucure$ti, RO 10/98
C 04 B 28/04;
C 04 B 28/20;
E 04 B 1/76
113876 C D 01 G 13/00 96-00027 10.01.1996 Universitatea Tehnic# Gh. Asachi, Ia$i, RO 11/98
113877 C D 02 G 3/44 96-00028 10.01.1996 Universitatea Tehnic# Gh. Asachi, Ia$i, RO 11/98
113881 C E 02 F 3/58 98-00376 25.02.1998 S.C. Uzina de Repara"ii Rovinari S.A., Trgu Jiu, 11/98
RO
113989 C C 07 D 401/12; 95-00739 21.10.1993 Shell Internationale Research Maatschappij B.V., 12/98
A 01 N 43/56 Haga, NL
114203 C G 09 B 23/02 97-01743 18.09.1997 S.C. Metwoplast S.R.L., Odorheiu Secuiesc, RO 1/99
114298 C A 61 K 39/395; 148282 21.12.1990 Celltech Limited, Slough, GB 3/99
C 12 P 21/08
114312 C B 32 B 3/30 94-00872 28.01.1993 Rasmussen ole-Bendt, Walchwil, CH 3/99
114347 C C 12 N 15/40; 149030 29.06.1990 Centraal Diergeneeskundig Instituut, RA Lelystad, 3/99
A 61 K 39/187 NL
114348 C C 12 N 15/52 92-01043 29.07.1992 American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey, 3/99
US
114349 C C 21 C 1/02 92-01362 30.10.1992 Ugine S.A., Puteaux, FR; 3/99
Thyssen Stahl Aktiengeselischaft, Duisburg, DE
114356 C D 06 L 3/02; 98-00513 26.02.1998 S.C. Prod Cresus S.A., Bac#u, RO 3/99
C 11 D 3/60
114383 C G 11 B 7/00; 97-00928 21.05.1997 Pavel Eugen, Bucure$ti, RO 3/99
G 11 B 7/24
114392 C H 04 M 9/08 94-00874 24.09.1993 Qualcomm Incorporated, San Diego, California, US 3/99
114419 C B 04 C 5/13; 93-01283 27.03.1992 Codiex (S.N.C.), Velizy-Cedex, FR 4/99
B 04 C 5/16;
B 04 C 5/18;
C 02 F 3/12
114435 C B 65 D 47/12; 145411 22.06.1990 Sollac, Puteaux, FR 4/99
B 65 D 43/02
114448 C C 07 D 265/32; 94-02095 29.06.1993 Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, US 4/99
C 07 D 265/30;
C 07 D 279/12;
C 07 D 413/06;
A 61 K 31/535
114469 C C 12 N 9/22; 145344 14.12.1988 Gene Shears Pty. Limited, Canberra, AU 4/99
C 12 P 19/34
114472 C C 21 B 11/00; 94-00436 17.09.1992 Ausmelt Limited, Dandenong, AU 4/99
C 21 B 13/00
114554 C A 61 K 9/06; 97-00442 10.03.1997 Cremenescu Elena, Bucure$ti, RO 6/99
A 61 K 35/78
RO-BOPI 11/2000
Nr. BI Clasa Nr. CBI Data Nume titular Nr.
depozit BOPI*
111
114564 C B 01 D 53/34 94-01576 15.03.1993 F.L. Smidth & Co. A/S, Valby, DK 6/99
114579 C B 60 J 3/06 97-01735 17.09.1997 G#l#"anu C#t#lin Daniel, Ia$i, RO 6/99
114581 C B 61 F 7/00 93-01297 30.09.1993 Patentes Talgo S.A., Madrid, ES 6/99
114614 C C 07 D 213/56; 92-01182 10.09.1992 Shell Internationale Research Maatschappij B.V., 6/99
C 07 D 213/64; Haga, NL
A 01 N 43/40
114818 C E 02 D 29/14 95-01261 03.07.1995 Norinco Socit Anonyme, Marivaux, FR 7/99
114825 C E 21 B 19/16; 92-01132 27.08.1992 S.C. Upetrom S.A., Ploie$ti, RO 7/99
B 21 J 9/18
114827 C F 27 B 1/00 93-01498 10.11.1993 Buzia Teodor, Buz#u, RO 7/99
114831 C G 01 K 17/06 98-00529 27.02.1998 Drvariu Paul, Bucure$ti, RO 7/99
114844 C C 04 B 14/18; 95-00796 25.04.1995 S.C. ICPE-ME S.A., Bucure$ti, RO 7/99
C 04 B 26/04;
C 04 B 28/20;
E 04 B 1/76
114879 C B 21 J 9/12 97-00011 06.01.1997 Cri$an Teodor C#t#lin, Rupea, RO 8/99
114880 C B 22 C 9/08; 96-01346 07.06.1994 Georg Fischer Disa A/S, Herlev, DK 8/99
B 22 D 18/08;
B 22 D 27/09
114882 C B 26 B 13/06 95-01313 17.07.1995 Theil Eduard, Cluj-Napoca, RO 8/99
114902 C C 11 B 1/00; 92-200496 10.04.1992 Drochioiu Gabi, Trgu Frumos, RO 8/99
G 01 N 21/82;
G 01 J 3/46
114916 C E 04 H 1/14 96-01245 18.06.1996 Saiu Cornel, Bucure$ti, RO; 8/99
Cmpeanu Marin, Bucure$ti, RO;
Anghel Ioan, Bucure$ti, RO;
Simurda Francisk Cristian, Bucure$ti, RO
114942 C A 61 F 13/02 98-01658 08.12.1998 S.C. Acupunct S.R.L., Timi$oara, RO 9/99
114956 C B 21 C 3/04 97-02423 23.12.1997 Societatea Comercial# Diamond Technologies S.A., 9/99
Bucure$ti, RO
114997 C F 23 J 11/06 92-01150 23.12.1991 Plibrico Gesellschaft M.B.H., Viena, AT 9/99
115011 C A 01 N 43/40 95-00650 05.10.1993 Shell Internationale Research Maatschappij B.V., 10/99
Haga, NL
115022 C B 01 D 24/10; 96-01543 26.07.1996 S.C. ICPET-Cercetare S.A., Bucure$ti, RO 10/99
C 02 F 3/06
115042 C C 01 B 3/00; 97-01025 05.06.1997 S.C. Fibrex S.A., S#vine$ti, RO 10/99
C 01 B 31/00
115043 C C 01 B 11/02; 96-01210 12.06.1996 Voinea I. Sergiu, One$ti, RO; 10/99
C 01 B 17/10; Voinea Georgeta-Paula, One$ti, RO
B 02 C 7/00
115111 C A 61 K 9/06; 99-00338 26.03.1999 S.C. Romsuintest Peri$ S.A., Peri$, RO 11/99
A 61 K 31/135
RO-BOPI 11/1999
Nr. BI Clasa Nr. CBI Data Nume titular Nr.
depozit BOPI*
112
115156 C C 04 B 35/65; 97-00885 23.11.1995 Glaverbel, Bruxelles, BE 11/99
C 04 B 35/14
115162 C C 07 D 471/04; 95-01753 04.04.1994 The du Pont Merck Pharmaceutical Company, 11/99
C 07 D 409/06; Wilmington, Delaware, US
C 07 D 495/04;
C 07 D 401/14;
C 07 D 213/61;
C 07 D 407/14;
C 07 D 491/04;
A 61K 31/44
115180 C C 25 B 1/24; 96-01038 30.08.1994 E.I. du Pont de Nemours and Company, 11/99
C 25 B 1/26; Wilmington, Delaware, US
C 25 B 9/00
115317 C A 01 H 5/02 94-00917 01.06.1994 Varga Vasile, Beclean pe Some$, RO 1/2000
115318 C A 01K 39/01 98-00088 20.01.1998 Olteanu Ion, Bucure$ti, RO 1/2000
115325 C A 61 K 9/20 98-01203 21.07.1998 S.C. Europharm S.A., Bra$ov, RO 1/2000
115339 C B 22 F 1/00; 98-00134 28.01.1998 S.C. Institutul de Cercet#ri Metalurgice- ICEM 1/2000
B 22 F 3/00 S.A., Bucure$ti, RO
115341 C B 23 K 23/00 92-01418 13.11.1992 R#dulescu R. !tefan, Bucure$ti, RO 1/2000
115342 C B 23 Q 11/08 148908 09.12.1991 Stoian Ioan, Roman, RO 1/2000
115347 C B 65 H 54/54 96-01478 19.07.1996 S.C. Moldosin S.A., Vaslui, RO 1/2000
115352 C C 07 C 61/00 97-00983 30.05.1997 Prvu"oiu T#nasie, Ploie$ti, RO 1/2000
115372 C F 01 D 1/36; 94-01996 14.12.1994 Deaconu Stelu, Mizil, RO 1/2000
F 04 D 1/00
115390 C G 09 F 7/00 94-01857 17.11.1994 Teodorescu Lauren"iu Marcel, Ia$i, RO; 1/2000
Teodorescu Maria, Ia$i, RO;
Teodorescu Marius Andrei, Ia$i, RO
115391 C G 09 F 21/04 99-00175 11.02.1999 Costache Marian Constantin, Bucure$ti, RO 1/2000
115392 C H 01 L 21/82; 99-00124 02.02.1999 S.C. Jaclyn S.A., Bucure$ti, RO 1/2000
H 01 L 27/08;
H 01 L 29/78
115398 C A 01 H 5/02 94-01002 10.06.1994 Varga Vasile, Beclean pe Some$, RO 2/2000
115401 C A 43 C 15/06 97-01135 19.06.1997 Iancu Ni"#, Gala"i, RO 2/2000
115402 C A 47 J 37/01 148077 25.07.1991 Bugoiu Dumitru Constantin, Scor"eni, RO 2/2000
115404 C A 61 F 7/00; 98-01394 15.09.1998 Berteanu Mihai, Bucure$ti, RO 2/2000
A 61 F 13/62
115405 C A 61 G 15/02 97-00288 13.02.1997 Stoian Ni"#, Olteni"a, RO 2/2000
115416 C A 63 F 3/08 98-01495 20.10.1998 Be$leag# Marian, Bucure$ti, RO 2/2000
115437 C B 60 G 13/08; 97-00904 15.05.1997 Vjeu Aurel, Comuna Cornu de Sus, RO 2/2000
F 16 F 9/34
115438 C B 65 D 59/06 97-01872 09.10.1997 S.C. Petrotub S.A., Roman, RO 2/2000
115439 C B 65 G 51/02 149274 20.01.1992 Popescu Mihail Gheorghe, Bucure$ti, RO 2/2000
RO-BOPI 11/2000
Nr. BI Clasa Nr. CBI Data Nume titular Nr.
depozit BOPI*
113
115440 C B 67 D 3/00 97-01530 13.08.1997 Iancu Ni"#, Gala"i, RO 2/2000
115441 C C 02 F 1/14 97-00439 10.03.1997 Dr#gan Marian, Medgidia, RO 2/2000
115443 C C 07 D 301/27 98-01099 23.06.1998 S.C. Oltchim S.A., Rmnicu-Vlcea, RO 2/2000
115454 C C 21 B 7/20 98-00030 09.01.1998 Iancu Ni"#, Gala"i, RO 2/2000
115462 C F 03 G 3/08 98-00228 10.02.1998 Toprcean Claudiu, Sibiu, RO 2/2000
115478 C H 03 D 7/12 98-01375 10.09.1998 Negu" Neculai, Bucure$ti, RO 2/2000
*) Dosare publicate conform Legii nr.62/1974
PROTEC"IE TRANZITORIE
ACORDAT! TITULARULUI
DE BREVET DE INVEN"IE
Legea nr. 93/1998


In cadrul acestui capitol, vor fi publicate urm#toarele date: datele bibliografice $i rezumatele brevetelor de
inven"ie, aranjate n ordinea simbolului principal a clasific#rii interna"ionale a brevetului de inven"ie.

Semnifica%ia codurilor INID folosite n prezenta sec%iune:
(11) num#rul brevetului de inven"ie cu protec"ie tranzitorie acordat#;
(41) data public#rii cererii de acordare a protec"iei tranzitorii; BOPI nr.;
(42) data public#rii hot#rrii de acordare a protec"iei tranzitorii; BOPI nr.;
(21) num#rul cererii de acordare a protec"iei tranzitorii;
(22) data depozitului cererii de brevet de inven"ie de referin"#;
(23) data acord#rii protec"iei tranzitorii;
(24) data nregistr#rii cererii de acordare a protec"iei tranzitorii;
(30) prioritate;
(86) num#rul $i data cererii interna"ionale (regionale sau PCT);
(87) num#rul $i data public#rii cererii interna"ionale (regionale sau PCT);
(71) solicitantul cererii de protec"ie tranzitorie pentru brevetul de inven"ie;
(73) numele sau denumirea titularului certificatului de protec"ie tranzitorie pentru brevetul de inven"ie;
(72) numele $i prenumele inventatorilor declara"i;
(74) mandatar;
(51) clasa, conform clasific#rii interna"ionale;
(54) titlul inven"iei;
(57) rezumatul inven"iei;
(56) documente din stadiul tehnicii
Descrierile, revendic#rile $i desenele pentru care s-au luat hot#rri de acordare a protec"iei tranzitorii, publicate
n acest num#r al BOPI, conform Legii nr. 93/1998, sunt accesibile publicului.
Impotriva hot#rrii de acordare a protec"iei tranzitorii, persoanele interesate pot formula contesta"ii la comisia
de reexaminare, termen de 30 de zile de la comunicare, conform Legii nr. 93/1998.
RO-BOPI 11/2000
117
(11) 2.066T B (51) A 01 N 43/82// C 07 D 285/14; C 07 F 7/08;
C 07 F 9/6518; C 07 D 417/12; C 07 H 13/08; (21) 98-20120
(22) 17.08.88 (23) 30.10.2000 (24) 05.08.98 (30) 21.08.87 CH
3229/87; (41) 30.09.98// 9/98 (42) 30.11.2000// 11/2000
(87) EP 0313512 B1 - CH (56) DE-A-1695786; US-A-4177054
(71) Novartis AG, Basel, CH; (73) Novartis AG, Basel, CH;
(72) Schurter Rolf, Binningen, CH; Kunz Walter, Oberwil, CH;
Nyfeler Robert, Basel, CH; (74) Inventa - Agen!ie Universitar",
Bucure#ti; (54) DERIVA#I DE BENZOTIADIAZOLI PENTRU
COMBATEREA BOLILOR PLANTELOR
(57) Inven"ia se refer# la deriva"i de benzotiadiazoli pen-
tru combaterea bolilor plantelor, prin producerea artifi-
cial# de mecanisme de ap#rare a acestora mpotriva d#u-
n#torilor. Deriva"ii de benzotiadiazoli, conform inven"iei,
au formula general# (I'):
Revendic#ri: 5
(11) 2.067T (51) A 61 K 31/19; A 61 K 31/20; A 61 K 47/00; A 61
K 9/20; (21) 98-20139 (22) 18.07.84 (23) 30.10.2000
(24) 21.08.98 (30) 20.07.83 FR 8312375; 20.07.83 FR 8312376;
(41) 30.09.98// 9/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (87) EP 0133110
- FR (56) WO-A-81/0056; US-A-3325361; 4301176 (71) Sanofi,
Paris, FR; (73) Sanofi, Paris, FR; (72) Aubert Daniel, Plaisance
du Touch, FR; Blanc Francis, Lattes, FR; Desmolin Henri,
Merignac, FR; Morre Michel, Toulouse, FR; Sindely Lucette,
St.andre de Cubzac, FR; (74) Rominvent S.A., (Agen!ie pentru
Brevete, Desene, M"rci #i Transfer Tehnologie), Bucure#ti;
(54) COMPOZI#IE FARMACEUTIC! PE BAZ! DE ACID
VALPROIC
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie farmaceutic# pe
baz# de acid valproic, destinat# tratamentului epilepsiei.
Compozi"ia farmaceutic#, conform inven"iei, este admi-
nistrabil# pe cale oral#, se prezint# sub form# de compri-
mate $i con"ine ca principii active necombinate, n greu-
tate, 25 la 35% acid valproic $i 65 la 75% valproat de
sodiu.
Revendic#ri: 7
Figuri: 1
C 07 D
(11) 2.068T B (51) A 61 K 31/44; A 61 K 47/02; (21) 98-20279
(22) 13.02.87 (23) 30.10.2000 (24) 05.11.98 (30) 13.02.86 JP
29567/86; 21.02.86 JP 38059/86; (41) 30.12.98// 12/98
(42) 30.11.2000// 11/2000 (87) EP 0423748 B1-GB
(56) EP-A-0080602; 0124495; 0174726; 0175645; 0244380;
DE-A-3427787; FR-A-2227856; GB-A-2134523; US-A-4137325
(71) Takeda Chemical Industries, Ltd., Chuo-KU, Osaka, JP;
(73) Takeda Chemical Industries, Ltd., Chuo-KU, Osaka, JP;
(72) Makino Tadashi, Ibaraki, Osaka, JP; Tabata Tetsuro, Suita,
Osaka, JP; Hirai Shin-Ichiro, Shimogyo-KU, Kyoto, JP;
(74) Rominvent S.A., (Agen!ie pentru Brevete, Desene, M"rci #i
Transfer Tehnologie), Bucure#ti; (54) COMPOZI#IE FARMA-
CEUTIC!, STABILIZAT!
(57) Inven"ia se refer# la o compozi"ie farmaceutic#,
stabilizat#, utilizat# pentru terapia ulcerelor digestive.
Compozi"ia farmaceutic#, stabilizat#, conform inven"iei,
cuprinde un compus sensibil la acizi, cu formula:
sau o sare a acestuia, acceptabil# farmaceutic $i o sare
anorganic# bazic# de magneziu $i/sau o sare anorganic#
de calciu.
Revendic#ri: 26
(11) 2.069T B (51) C 07 D 471/04// A 61 K 31/435; C 07 D
205/00; C 07 D 221:00; (21) 98-20273 (22) 05.10.88
(23) 30.10.2000 (24) 04.11.98 (30) 06.10.87 US 105766;
(41) 30.12.98// 12/98 (42) 30.11.2000// 11/2000 (87) EP 0311366
B1- GB (56) US-A-3655656; 4335211 (71) Eli Lilly and Company,
Indianapolis, Indiana, US; (73) Eli Lilly and Company,
Indianapolis, Indiana, US; (72) Pasini Carol Elaine, Greenwood,
Indiana, US; (74) Inventa - Agen!ie Universitar", Bucure#ti;
(54) HIDRAT ! !! !-LACTAMIC CRISTALIN "I COMPOZI#IE
FARMACEUTIC! CE L CON#INE
(57) Inven"ia se refer# la un hidrat #-lactamic cristalin $i
la o compozi"ie farmaceutic# ce l con"ine, destinate
tratamentului infec"iilor bacteriene cu germeni gram-
pozitivi $i gram-negativi la animalele homeoterme. Hidra-
tul #-lactamic cristalin al antibioticului cu formula (I):
este un monohidrat. Compozi"ia farmaceutic#, conform
inven"iei, cuprinde ca ingredient activ monohidratul
#-lactamic cristalin al compusului cu formula (I), asociat
cu unul sau mai mul"i purt#tori, transportori sau exci-
pien"i, acceptabili farmaceutic.
Revendic#ri: 2
RO-BOPI 11/2000
118
C 07 F
(11) 2.070T B (51) C 07 F 9/38// A 61 K 31/66; (21) 98-20349
(22) 30.07.85 (23) 30.10.2000 (24) 19.11.98 (30) 06.08.84 CH
3768/84; (41) 29.01.99// 1/99 (42) 30.11.2000// 11/2000
(87) EP 0177443 B1 - CH (56) DE-A-2405254; 2553963;
US-A-4307734 (71) Novartis AG, Basel, CH; Henkel
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Dusseldorf-Holthausen, DE;
(73) Novartis AG, Basel, CH; Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Dusseldorf-Holthausen, DE; (72) Stahl Peter Heinrich,
Freiburg, DE; Schmitz Beat, Allschwil, CH; (74) Inventa - Agen!ie
Universitar", Bucure#ti; (54) 3-AMINO-1-HIDROXI-PROPAN-1,
1-DIFOSFONAT DISODICCRISTALIN"I COMPOZI#II FARMA-
CEUTICE CARE L CON#IN
(57) Inven"ia se refer# la 3-amino-1- hidroxi- propan-
1,1-difosfonat disodic cristalin $i la compozi"iile farma-
ceutice care l con"in, destinate a fi utilizate n tratamentul
enteral al deregl#rilor metabolismului calciului $i/sau
fosforului. 3-amino-1-hidroxi-propan-1,1-difosfonatul
cristalin, conform inven"iei, are formula general# (I):
Compozi"iile farmaceutice, conforminven"iei, cuprind ca
principiu activ 3-amino-1-hidroxi-propan-1, 1-difosfonat
disodic cristalin care con"ine ap# de cristalizare $i este n
form# nehigroscopic#.
Revendic#ri: 8
LISTELE
BREVETELOR DE INVEN"IE
CU PROTEC"IE TRANZITORIE,
ARANJATE
N ORDINEA NUMERELOR DE BREVET/CERERE

Legea nr. 93/1998
RO-BOPI 11/2000
121
Tabele cu brevetele de inven"ie cu hot#rri de acordare a protec"iei tranzitorii, aranjate n ordinea
num#rului de brevet.
Num!r Clasa Num!r Data Titular
brevet cerere depozit
Pag.
2.066T B 98-20120 17.08.88 Novartis AG, Basel, CH; A 01 N 43/82// 117
C 07 D 285/14;
C 07 F 7/08;
C 07 F 9/6518;
C 07 D 417/12;
C 07 H 13/08;
2.067T B 98-20139 18.07.84 Sanofi, Paris, FR A 61 K 31/19; 117
A 61 K 31/20;
A 61 K 47/00;
A 61 K 9/20;
2.068T B 98-20279 13.02.87 Takeda Chemical Industries, Ltd., Chuo-KU, A 61 K 31/44; 117
A 61 K 47/02; Osaka, JP;
2.069T B 98-20273 05.10.88 Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, US; C 07 D 471/04// 117
A 61 K 31/435;
C 07 D 205/00;
C 07 D 221:00;
2.070T B 98-20349 30.07.85 Novartis AG, Basel, CH; Henkel C 07 F 9/38// 118
A 61 K 31/66; Kommanditgesellschaft auf Aktien, Dusseldorf-
Holthausen, DE;
Tabele cu brevetele de inven"ie cu hot#rri de acordare a protec"iei tranzitorii, aranjate n ordinea
num#rului de cerere de acordare a protec"iei tranzitorii.
Num!r Clasa Num!r Data Titular
brevet cerere depozit
Pag.
2.066T B 98-20120 17.08.88 Novartis AG, Basel, CH; A 01 N 43/82// 117
C 07 D 285/14;
C 07 F 7/08;
C 07 F 9/6518;
C 07 D 417/12;
C 07 H 13/08;
2.067T B 98-20139 18.07.84 Sanofi, Paris, FR A 61 K 31/19; 117
A 61 K 31/20;
A 61 K 47/00;
A 61 K 9/20;
2.069T B 98-20273 05.10.88 Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, US; C 07 D 471/04// 117
A 61 K 31/435;
C 07 D 205/00;
C 07 D 221:00;
2.068T B 98-20279 13.02.87 Takeda Chemical Industries, Ltd., Chuo-KU, A 61 K 31/44; 117
A 61 K 47/02; Osaka, JP;
2.070T B 98-20349 30.07.85 Novartis AG, Basel, CH; Henkel C 07 F 9/38// 118
A 61 K 31/66; Kommanditgesellschaft auf Aktien, Dusseldorf-
Holthausen, DE;
122
CERTIFICATE DE PROTEC"IE TRANZITORIE
PENTRU BREVETE DE INVEN"IE, ELIBERATE
CONFORM LEGII 93/1998
RO-BOPI 11/2000
125
Certificate de protec"ie tranzitorie pentru brevete de inven"ie, eliberate conform Legii 93/1998
Nr. Nr. cerere BOPI n care a fost Titular
brevet publicat$ hot$rrea de
acordare a protec%iei
tranzitorii
2.044T 98-20010 7/2000 THE WELLCOME FOUNDATION
LIMITED, MIDDLESEX, GB
2.045T 98-20115 7/2000 MERCK & CO., INC., RAHWAY,
NEX JERSEY, US
2.046T 98-20328 7/2000 NOVARTIS AG, BASEL,CH
2.047T 98-20134 8/2000 MERCK & CO., INC., RAHWAY,
NEX JERSEY, US
2.048T 98-20018 8/2000 WARNER-LAMBERT COMPANY,
MORRIS PLAINS, US
2.049T 98-20012 8/2000 GLAXO GROUP LIMITED,
MIDDLESEX, GB
2.050T 98-20030 8/2000 SYNTHELABO, LE PLESSIS
ROBINSON, FR
2.051T 98-20025 8/2000 NIHON BAYER AGROCHEM K.K.,
TOKYO, JP
2.052T 98-20101 8/2000 SANOFI, PARIS, FR
2.053T 98-20179 8/2000 GLAXO GROUP LIMITED,
MIDDLESEX, GB
MATERIALE DE
INFORMARE #I DOCUMENTARE
DIN DOMENIUL
PROPRIET!"II INDUSTRIALE
Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate n acest capitol nu vor
putea fi reproduse n nici un mod (electronic, prin fotocopiere, prin nregistrare sau n
alt mod), f$r$ autoriza%ia prealabil$ a titularului dreptului de autor.
RO-BOPI 11/2000
129
ROMNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN"II #I M!RCI
ORDIN nr. 157
24 iulie 1997
Directorul general al Oficiului de Stat pentru Inven"ii $i M#rci,
Avnd n vedere prevederile art.14 alin.3 din Legea 64/1991 privind brevetele de inven"ie $i regula 2,5
din H.G. 152/92 referitoare la profesia de consilier n proprietate industrial#,
ORDIN:
Art.1. Persoanele ale c#ror nume figureaz# n lista anex# la prezentul Ordin, precum $i firmele
specializate n proprietate industrial# se nscriu n REGISTRUL NA"IONAL AL CONSILIERILOR N
PROPRIETATE INDUSTRIAL!, cu men"ionarea specializ#rii.
Art.2. Prezentul ordin se va publica n Buletinul Oficial de Proprietate Industrial#.
DIRECTOR GENERAL,
RO-BOPI 11/2000
131
INSTRUC"IUNE DE SERVICIU NR. 50/17.11.2000
In vederea aplic#rii unitare a prevederilor art. 38 din Legea nr. 64/1991 corelat cu regula 38 n H.G.
152/1992.
In temeiul art. 6 alin. 3 din H.G. nr. 573/1998, Directorul General Adjunct al Oficiului de Stat pentru
Inven"ii $i M#rci emite urm#toarea:
INSTRUC"IUNE
Art. 1. Urmare a lu#rii hot#rrii de acordare a unui brevet de inven"ie, Oficiul de Stat pentru Inven"ii $i
M#rci poate emite un singur exemplar de brevet de inven"ie, precum $i unul sau mai multe duplicate ale
acestuia $i respectiv una sau mai multe copii certificate.
Art. 2. Unicul exemplar al brevetului de inven"ie se elibereaz# titularului, urmare a achit#rii taxelor
legale de eliberare.
Art. 3. In situa"ia n care sunt doi sau mai mul"i titulari, brevetul de inven"ie se elibereaz# aceluia care
a fost convenit de c#tre to"i titularii. In lipsa acestei conven"ii, brevetul de inven"ie este eliberat titularului care
a fost men"ionat n cererea de brevet de inven"ie ca prim solicitant sau ca prim# persoan# ndrept#"it# la
acordarea $i eliberarea brevetului, care rezult# din documenta"ia depus# la O.S.I.M.. Conven"ia men"ionat#
anterior se transmite n scris la O.S.I.M. $i este semnat# de toate persoanele men"ionate de O.S.I.M. ca titulari.
Art. 4. In situa"ia n care titularul c#ruia i s-a eliberat anterior brevetul de inven"ie solicit# un nou act,
men"ionnd fie pierderea, fie neprimirea, fie alte motive obiective, care trebuie indicate ca atare, O.S.I.M. poate
decide dup# caz, eliberarea unui duplicat al brevetului de inven"ie eliberat, cu plata taxei legale.
Art.5. Duplicatul brevetului de inven"ie, eliberat conform art. 4, va purta men"iunea duplicat eliberat
la cerere. In BOPI - Sec"iunea Inven"ii, se va publica men"ionarea cauzei pentru care O.S.I.M.-ul a eliberat un
duplicat al brevetului de inven"ie, precum $i data eliber#rii sale efective.
Art. 6. Dac# unul din titularii care a primit duplicatul, solicit# un nou act, O.S.I.M. elibereaz# o copie
certificat# a duplicatului, cu plata taxei legale.
Art. 7. In toate cazurile men"ionate la art.3, ceilal"i titulari primesc, f#r# plata nici unei taxe, un duplicat
al exemplarului pe care se va men"iona duplicat eliberat n baza art.31, Legea 64/91.
Duplicatul eliberat n baza art. 38 alin. 2, inventatorul care este altul dect titularul, va purta men"iunea
duplicat eliberat n baza art. 38 alin. 2, Legea nr.64/1991 $i se elibereaz# f#r# plata nici unei taxe.
Art. 8. Prezenta instruc"iune se aplic# ncepnd cu data prezentei $i se transmite Direc"iei Brevete de
Inven"ie $i Direc"iei CNIS, care vor lua toate m#surile ce decurg din aplicarea sa. Instruc"iunea se public# n
Buletinul Oficial de Proprietate Industrial#, Sec"iunea Inven"ii, $i respectiv n INTRANET.
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Dr. ing. Alexandru Cristian !trenc
RO-BOPI 11/2000
133
AGEN"IILE SPECIALIZATE N PROPRIETATE INDUSTRIAL!
Denumirea complet# a cabinetului/agen"ie Domenii Stat
Adresa juridic
S.C. RODALL S.R.L. (AGEN%IE DE PROPRIETATE INDUSTRIAL&) B, M, D, T S.R.L.
Bucure$ti, str. Polon# nr.115, bl. 15, sc.A, et. 4, ap.19, sector 1,
tel: 2108342, 3144339
mobil: 092652111; fax: 210.57.94
CABINET ENPORA S.R.L. (AGEN%IE INTERNA%IONAL& DE B, M, D, T S.R.L
BREVETE !I M&RCI)
Bucure$ti, $os. Iancului nr. 7, bl. 109, sc. B, ap.46
fax: 2507927, e-mail: enpora@box.mailbox.ro
V & P PATENTS S.R.L. B, M, D, T S.R.L
Bucure$ti, str. Polon# nr.115, bl. 15, sc.A, et.4, ap.19, sector 1
tel: 2108342; 3144339; 092652111; fax: 210.57.94
A.G.V. AGEN%IE DE PROPRIETATE INDUSTRIAL& S.R.L. B, M, D, T S.R.L
Bucure$ti, B-dul Magheru nr. 9, sc. 2, et. 9, ap. 89, sector 1
tel: 3153684, fax: 312.53.48
S.C. ROMINVENT S.A. B, M, D, T S.A.
Bucure$ti, str. Ermil Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
tel: 232515, 2312541;
fax: 2312550, 2312454
S.C. INVENTA S.R.L. (AGEN%IE DE PROPRIETATE INDUSTRIAL&)
Bucure$ti, Calea C#l#ra$ilor nr.178, bl. 60, ap. 2, sector 3
tel: 320.02.85, fax: 322.83.25, mobil: 094324510/ 094339649
e-mail: inventa@rnc.ro
B, M, D, T S.R.L
S.C. PATENTMARK S.R.L. B, M, D, T S.R.L
Bucure$ti, str. Dr. N. Turnescu nr. 2, sector 5, cod 76256,
tel: 3121669, fax: 2233963
e-mail: stema@pcnet.ro
CONSTANTIN GHI%& OFFICE B, M, D P.F.
Timi$oara, B-dul Take Ionescu nr.24-28, sc. B, ap. 2, jude"ul Timi$
tel./fax: 135976, e-mail: ghita@mail.dnttm.ro, mobil: 094162461
CABINET INDIVIDUAL PROPRINI AGENT B, M, D, T P.F.
Bucure$ti, str. Fabrica de Chibrituri nr.42, sector 5,
tel: 3352938, 092610634
STANCIU ADELINA B, M, D P.F.
Sfntu Gheorghe, jude"ul Covasna, str. Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10E, sc.B,
ap.9, tel: 067/32512
INVEL - AGEN%IE DE PROPRIETATE INTELECTUAL& B, M, D, T S.R.L.
SOCIETATEA MAVI SERPICO TRADE S.R.L.
Bucure$ti, str. Belizarie nr.1, bl. 21/5, sc.1, parter, ap. 2, sector 1, P.O.BOX
63-110, cod 71200; tel: 093205048; 3373254: fax: 3155642; 3121008
RO-BOPI 11/2000
Denumirea complet# a cabinetului/agen"ie Domenii Stat
Adresa juridic
134
RASKAI MARIA-MAGDALENA, B, M, D, T P.F.
Dej, str. Unirii nr.3, bl. D 8, ap.7, tel:/fax: 064211847
S.C. CABINET M. OPROIU - CONSILIERE N PROPRIETATE B, M, D, T S.R.L.
INTELECTUAL& S.R.L.
Bucure$ti, Calea Victoriei nr.155, bl. D1, sc. 2, et. 5, ap. 54, C.P. 22-217,
sector 1, tel: 6595883, fax: 3110765
TATARU DOINA B, M, D P.F.
Piatra-Neam", str. Apele Minerale nr. 4, tel: 033-223602
e-mail: doina@ambra.ro
S.C. MILENIUL 3 S.R.L. B, M, D S.R.L.
Boto$ani, str. Prim#verii nr.30, bl. 30, sc. B, ap. 20, cod 6800
tel:/fax: 031587008
AGEN%IA DE PROPRIETATE INDUSTRIAL& LABIRINT B, M, D P.F.
Arad, str. Margaretelor nr. 28, cod 2900; tel:/fax: 40-57-255842
GSM: 092458129, e-mail-LABIRINT@ARAD.RO
COSTIN - SNC - AGEN%IE DE PROPRIETATE INDUSTRIAL& B, M S.N.C.
Baia-Mare, str. !oimului nr. 5, cod 4800,
tel: 062-276426; fax: 062-224814
S.C. INTELECT S.R.L. B, M, D P.F.
Oradea, B-dul Dacia nr. 48, bl. D10, ap. 3, cod 3700,
tel:/fax: 059-153847, mobil: GSM: 095/04083, e-mail: intelect@go.ro
LAZ&R ELENA B, M, D, T P.F.
Buz#u, B-dul N. B#lcescu, Bl.Crinul Alb, ap. 24; GSM: 093328633
VISALOM THEODOR
Bucure$ti, str. Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap. 41, sector 6;
O.P. 23-C.P.11; tel./fax: 7783100
M S.R.L.
LOYAL PARTNERS LTD. - AGEN%IE DE PROPRIETATE B, M, D, T P.F.
INTELECTUAL&
Gala"i, Mazepa I., str. Petru Rare$, Nr.7, bl. B3, ap. 69 cod 6200;
tel:/fax: 036.311580, mobil: 09274424; e-mail: loyal partners @usa.net
STOIAN ION B, M, D P.F.
Roman, B-dul Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35, cod 5550, jude"ul Neam", tel:
033-728923
BARBUTA LUCICA B, M, D P.F.
Boto$ani, str. Zorilor, nr. 4, bl. 4, sc. A1, et. 3, ap. 10, cod 6799
BIROUL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL& !I CONSULTAN%& - PIDES B, M, D, T S.R.L.
Bucure$ti, str.Valea Buz#ului nr. 10, bl. G 30, ap. 36, sector 3,
tel: 6301338
INTEGRATOR CONSULTING - S.R.L. Bucure$ti, str. Dun#rii nr. 25, B, M, D S.R.L.
bl. C1, ap.5
RO-BOPI 11/2000
Denumirea complet# a cabinetului/agen"ie Domenii Stat
Adresa juridic
135
AGEN%IE DE PROPRIETATE INTELECTUAL& !I TRANSFER DE B, M, D P.F.
TEHNOLOGIE - AGPITT - S.R.L. Bucure$ti, B-dul Libert#"ii nr.12, bl.113,
sc.2, ap.28, sector 4; C.P. 42-106
tel: 3360206; 2119667; 3215879; fax 3215995
SIMPLU CONSULTING S.R.L. B, M, D S.R.L.
Timi$oara, str. Miori"a nr. 21, bl. 16, ap. 1, cod 1900
tel/fax: 056-293382 GSM: 094-554887
BARBU GHEORGHE MIRCEA B, M, D P.F.
Bucure$ti, str. Iancului nr.21 b1. 106, sc. B ap. 73 sector 2
e-mail: b mircea@mailbox.ro;
tel: 6536608
CAMBRAS-SRL M, D S.R.L.
Bra$ov, B-dul Mihail Kog#lniceanu nr. 20, b1. K, sc.C-D, cod 2200,
telefon 068-412964; 068-413117; fax 068-477333
e-mail: ccibv@ccibv.ro
SZENTE SANDOR B, M, D P.F.
Odorheiul Secuiesc, str.Victoriei nr.41, bl. U6 ap.4, cod 4150,
jude"ul Harghita ; tel: 066219143; e-mail: Szente_Sandor@k.ro
IOACARA VALENTIN B, M, D P.F.
Str.Orizontului nr.1, bl. R10, et. 7, ap. 27, Cmpina, jude"ul Prahova,
cod 2150; tel: 40-44-371390, G.S.M. 092-540580
ION RODICA-COCU%A B, M, D P.F.
Bucure$ti, Calea Doroban"ilor nr.126-130; bl. 8, sc.A, et.9, ap.50, sector 1,
cod 71224, tel:/fax: 6795162
G.S.M.: 092687982
IV&NESCU GABRIEL-DAN B, M, D P.F.
Bra$ov, str. Al. I. Cuza, nr. 58, ap. 7, cod 2200,
tel: 092248415, 068-471650; e-mail: ivan@deltanet.ro
SPRINCEANU NICOLAE
Drobeta Turnu-Severin, str. Gheorghe Ionescu Sise$ti, nr. 96, bl. E2, sc. 1, et. 3, ap. 8
tel: 052-311690
B, M, D P.F.
BERCEANU MARIA AURELIA B, M, P.F.
Bucure$ti, str. Cog#lnic 25, sector 3, tel: 6204568
S.C. COMETAM S.R.L. B, M, D, T DA
Bucure$ti, cod 77577, str. Cetatea de Balt# nr. 118, Bl. 9, sc. A, et. 2, ap. 5,
sector 6
RO-BOPI 11/2000
136
CONSILIERII N PROPRIETATE INDUSTRIAL!, MEMBRI AI CAMEREI NA"IONALE A
CONSILIERILOR N PROPRIETATE INDUSTRIAL! DIN ROMNIA, CARE POT PROFESA
N DOMENIUL BREVETELOR DE INVEN"IE
Nr. Din Numele $i prenumele Denumirea societ#"ii Societate cu obiect
registrul Adresa societ#"ii proprietatea
na"ional industrial#
92 - 1 B#lan Gheorghi"# S.C. RODALL S.R.L. DA
Bucure$ti, str. Polon# nr.115, bl. 15, sc. A,
et. 4, ap. 19, sector 1,
tel: 2108342 fax: 2105794
92 - 2 Pop Virginia-Daisy CABINET ENPORA S.R.L. DA
Bucure$ti, $os Iancului nr.7, bl. 109 B, sc. B,
ap. 46, sector 2
fax: 2507927, tel: 2501634
92 - 3 Ra"# Grigore CABINET ENPORA S.R.L. DA
Bucure$ti, $os Iancului nr. 7, bl. 109 B, sc. B,
ap.46,
fax: 2507927, tel: 2501634
e-mail: enpora@box.mailbox.ro
92 -5 Voicu Alexandra A.G.V. AGEN%IE DE PROPRIETATE DA
INDUSTRIAL& S.R.L.
Bucure$ti, B-dul Magheru nr. 9, sc. 2, et. 9,
ap. 89, sector 1,
tel: 3153684, fax: 3125349
92 -6 Loren" Alexandru S.C. INVENTA S.R.L. DA
Bucure$ti, Calea C#l#ra$ilor nr. 178, bl. 60,
ap. 2, sector 3, tel: 3200285, fax: 3228325,
e-mail: inventa@mc.ro
92 - 7 Enescu Lucian S.C. ROMINVENT S.A. DA
Bucure$ti, str. Ermil Pangratti nr. 35,
et. 1, sector 1
tel: 2312515, 2312541;
fax: 2312550, 2312454
92-8 Oproiu Margareta CABINET M.OPROIU DA
Bucure$ti, Calea Victoriei nr. 155 bl. D1,
sc. 2, et. 5, ap. 54, sector 1, tel. 6595883,
fax: 3110765, CP 22-217
92-9 Larion Elisabeta-Sonia S.C. ROMINVENT S.A. DA
Bucure$ti, str. Ermil Pangratti nr. 35,
et. 1, sector 1
tel: 2312515, 2312541;
fax: 2312550, 2312454
92 - 10 %urcanu Constantin S.C. INVENTA S.R.L. DA
Bucure$ti, Calea C#l#ra$ilor nr.178, bl. 60,
ap. 2, sector 3,
tel/fax: 3228325, mobil: 092324510
e-mail: inventa@rnc.ro
92 - 013 Constantin Ghi"# CONSTANTIN GHI%& OFFICE DA
Timi$oara, str. Take Ionescu nr. 24-28,
sc. B, ap. 2,
tel./fax: 135976; mobil: 094162461
e-mail: ghita@mail.dnttm.ro
92-1003 Macamente Elena S.C. I.C.P.E. S.A. NU
Bucure$ti, cod 76135
B-dul Tudor Vladimirescu nr. 45-47,
sector 6, tel.7465443
RO-BOPI 11/2000
137
Nr. Din Numele $i prenumele Denumirea complet# a cabinetului/agen"iei Statutul
registrul consilierului - adresa juridic
na"ional
92 - 1006 Nicolaescu Daniela-Olga S.C. ROMINVENT S.A. DA
Bucure$ti, str. Ermil Pangratti nr.35, et. 1, sector 1
tel: 2312515, 2312541;
fax: 2312550, 2312454
92 - 1008 Stoian Ioan AGEN%IE P.I. ROMAN DA
Roman, B-dul Republicii, bl. 46, sc. C, ap.35, cod 5550,
tel: 033-728923
92 - 1012 Sovar Ioan SIMPLU CONSULTING S.R.L. DA
Timi$oara, str. Miori"a nr. 21, bl. 16, ap. 1, cod 1900,
tel/fax: 056-293382 GSM: 094-554887
93-22 Nicolae Ioan CABINET INDIVIDUAL PROPRINI AGENT DA
Bucure$ti, sector 5, str. Fabrica de chibrituri nr. 42
tel: 3352938; 092610634
93-93 Du"ulescu Corina S.C. ROMINVENT S.A. DA
Carmen Bucure$ti, str. Ermil Pangratti nr. 35,
et. 1, sector 1
tel: 2312515, 2312541;
fax: 2312550, 2312454
93-1013 !ova Dan-Eugen CABINET INDIVIDUAL PIDES DA
Bucure$ti, str. Valea Buz#ului, nr. 10, bl. G. 30, ap. 36,
sector 3, tel: 6301338
93-1017 Andrei Mariana M.A.N. NU
93-1022 Burtila Ioan S.C. MILENIUL 3 S.R.L., Boto$ani, str. Prim#verii nr. 30, DA
bl. 30, sc. B, ap. 2, cod 6800 tel/fax: 031/580708
93-1024 C#p#"n# Elena S.C. AROMET S.A. Buz#u NU
93-1031 Gavriliu Ana-Corina S.C. BIOTEHNOS S.A., Bucure$ti, str. Dumbrava Ro$ie NU
nr. 18, cod 70254 tel: 6592015 fax: 3129705
93-1032 Ion Rodica-Cocu"a CABINET INDIVIDUAL, Bucure$ti, Calea Doroban"ilor DA
126-130, bl. 8, et. 9 ap. 50, sector 1 cod po$tal: 71224
tel./fax: 6795162, GSM 092687982
93-1033 Ivanca Maria Elisaveta AGEN%IA P.I. LABIRINT DA
Arad, str. Margaretelor nr. 28, cod 2900
tel./fax: 40-57-255842; GSM: 092458129 e-mail
LABIRINT@ARAD.RO
93-1036 Buzlea Elisabeta S.C. INTELECT S.R.L. ORADEA DA
Oradea, B-dul Dacia nr. 48, bl. D10, ap. 3,
Tel./fax: 059/153847 e-mail: intelect@go.ro
GSM: 095/040831
94-014 Stanciu Adelina INDEPENDENT DA
Sfntu Gheorghe, jude"ul Covasna, str. Nicolae Iorga
nr. 61, bl. 10 E, sc. B, ap. 9, tel. 067325127
94-015 Velcea Marian INVEL-AGEN%IE DE PROPRIETATE DA
INTELECTUAL& SOCIETATEA MAVI SERPICO
TRADE S.R.L.
Bucure$ti, str. Belizarie nr.1, bl. 21/5, sc. 1, parter, ap.2,
sector 1 PO BOX 63-110, cod 71200 tel: 093 205048;
3373254 Fax: 3155642, 3121008
RO-BOPI 11/2000
Nr. Din Numele $i prenumele Denumirea complet# a cabinetului/agen"iei Statutul
registrul consilierului - adresa juridic
na"ional
138
94-1037 Alan Liliana S.C. TEHNOMETAN S.A. TIMI!OARA NU
Timi$oara, Calea Buzia$ului nr.5A, cod 1900,
tel: 056-222055, fax: 056-190800,
e-mail: tehnomet@mail.dnttm.ro
94-1038 Berceanu Maria Aurelia Persoan# fizic# DA
Bucure$ti, str. Cog#lnic 25, sector 3, tel: 6204568
94-1039 Blag Ioana S.C. INDUSTRIA SRMEI S.A. NU
Cmpia Turzii, jude"ul Cluj
94-1042 Barbu Mircea Persoan# fizic# DA
Bucure$ti, str. Iancului nr. 21, bl. 106, sc. B, ap. 73,
sector 2, tel: 6536608,
e-mail: bmircea@mailbox.ro
94-1045 Ceciu Gabriela S.C. U.M.T. S.A. TIMI!OARA NU
Timi$oara, str. Avram Imbroane nr.9,
tel: 0040-56-220055, fax: 0040-56-190204; telex: 71257
94-1046 Doja V.Sorin-Vasile AGEN%IA NA%IONAL& DE DEZVOLTARE NU
REGIONAL&
Bucure$ti, str. Polerasi nr. 11, sector 4
94-1048 Gheorghicescu Eugenia S.C. I.C.T.C.M. S.A. NU
Bucure$ti $os. Olteni"ei nr. 103, sector 4, tel: 3323764,
fax: 3320775 cod 75651 e-mail: steh@ictcm.ro
94-1056 Pu$ca$u Dan LOYAL PARTNERS LTD. - AGEN%IE DE DA
PROPRIETATE INTELECTUAL&
Gala"i, Mazepa I., str. Petru Rare$ nr. 7 bl. B3, ap. 69,
cod 6200
tel.:/fax: 036311580/092744241,
e-mail: loyalpartners@usa.net
94-1058 Stanciu Ion S.N.P. PETROM S.A. NU
Cmpina, cod 2150, B-dul Culturii nr. 29 tel: 044/334831,
044/334832 fax: 044370323, 044/335236
e-mail: iccpt_ri@easynet.ro
95-30 Teodorescu Mihaela S.C. ROMINVENT S.A. DA
Bucure$ti, str. Ermil Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
tel: 231.25.15, 231.25.41; fax: 231.25.50, 231.24.54
95-34 Piatkovski Nicolae- INPEC ENGINEERING S.R.L. NU
George Bucure$ti, str. Londra nr. 35 cod 71245 sector 1,
tel: 0040-1-2306428, fax: 0040-1-2306346
95-36 R#dulescu Melania Stela S.C. ROMINVENT S.A. DA
Bucure$ti, str. Ermil Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
tel: 231.25.15, 231.25.41; fax: 231.25.50, 231.24.54
95-37 Vasilescu Raluca CABINET M. OPROIU - CONSILIERE N DA
PROPRIETATE INTELECTUAL&
Bucure$ti, Calea Victoriei nr.155 bl. D1, sc. 2, et. 5, ap. 54,
sector 1 tel: 6595883 fax: 3110765 CP 22-217
95-017 Raskai Maria Magdalena Persoan# fizic# DA
Dej, str. Unirii nr. 3, bl. D8, ap. 7, tel./fax: 064/211847
95-019 T#taru Doina Persoan# fizic# DA
Piatra-Neam" str. Apele Minerale nr. 4 tel: 033-223602
e-mail: doina@ambra.ro
RO-BOPI 11/2000
Nr. Din Numele $i prenumele Denumirea complet# a cabinetului/agen"iei Statutul
registrul consilierului - adresa juridic
na"ional
139
95-1069 B#rbu"# Lucica AGEN%IA P.I. LPROP DA
Boto$ani, str. Zorilor nr. 4, Bl. 4, ap. 10 sc. A1, cod 6799
95-071 Cri$an Ioana ICECHIM-BUCURE!TI NU
Bucure$ti, Splaiul Independen"ei nr. 202, sector 6,
cod 77208, tel: 01/6382503
95-1074 Enache Ion CABINET ENPORA S.R.L. DA
Bucure$ti, $os. Iancului nr. 7, bl. 109, sc. B, ap. 46,
tel: 2501634 fax: 25077927,
e-mail: enpora@box.mailbox.ro
96-022 Ivanca Maria Elisaveta AGEN%IE DE PROPRIETATE INDUSTRIAL& DA
LABIRINT
Arad, str..Margaretelor nr.28, cod 2900
tel/fax 40-57-25584; 092458129
e-mail-LABIRINT@ARAD.RO
96-41 Ciuda-Berivoe Anca S.C. ROMINVENT S.A. DA
Bucure$ti, str. Ermil Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
tel: 231.25.15, 231.25.41; fax: 231.25.50, 231.24.54
96-42 Fier#scu Cosmina- S.C. ROMINVENT S.A. DA
Catrinel Bucure$ti, str. Ermil Pangratti nr.35, et. 1, sector 1
tel: 2312515, 2312541; fax: 2312550, 2312454
96-47 R#dulescu Mioara S.C. INVENTA S.R.L. (AGEN%IE UNIVERSITAR& DE DA
INVENTIC&)
Bucure$ti, Calea C#l#ra$ilor nr. 178, bl. 60, ap. 2, sector 3
tel: 3200285, fax: 3228325,
e-mail: inventa@rnc.ro
96-48 Taluca Doina S.C. INVENTA S.R.L. (AGEN%IE UNIVERSITAR& DE DA
INVENTIC&)
Bucure$ti, Calea C#l#ra$ilor nr. 178, bl. 60, ap. 2, sector 3
tel: 3200285, fax: 3228325,
e-mail: inventa@rnc.ro
96-49 B#lan Valeria Cornelia DA S.C. RODALL S.R.L. (AGEN%IE DE
PROPRIETATE INDUSTRIAL&)
Bucure$ti, str. Polona nr. 115, bl. 15, sc.A, et.4,
ap. 19, sector 1, cod 71151
tel: 2108342, 3144339
mobil: 092652111; fax: 210.57.94
96-50 Pop C#lin Radu DA CABINET ENPORA S.R.L. (AGEN%IE
INTERNA%IONAL& DE BREVETE !I M&RCI)
Bucure$ti, $os Iancului nr.7, bl. 109 B, sc. B, ap. 46
fax: 2507927, e-mail: enpora@box.mailbox.ro
96-1091 Iv#nescu Gabriel Dan Persoan# fizic# DA
Bra$ov, str.. Al. I. Cuza nr. 58, ap. 7
Tel.: 068/47650, 092/248415 e-mail: ivan@deltanet.ro
96-1087 Cmpean Gheorghe S.C. NEPTUN S.A. Cmpina NU
Georgel str. Boblna nr.57-632150 Cmpina, jude"ul Prahova
tel.: 044335651 (235)
fax: 044370338/336641
96-1093 Greavu Doina-Mariana Persoan# fizic# DA
Sibiu, Calea Dumbr#vii nr. 17
tel: 069/211033; fax: 01/4003715
RO-BOPI 11/2000
Nr. Din Numele $i prenumele Denumirea complet# a cabinetului/agen"iei Statutul
registrul consilierului - adresa juridic
na"ional
140
96-1097 Sprnceanu Nicolae INDEPENDENT SPRANCEANU NICOLAE DA
Drobeta Turnu Severin, str. Gheorghe Ionescu Sise$ti nr. 96
97-018 Laz#r Delia Sorina DA CABINET M. OPROIU - CONSILIERE N
PROPRIETATE INTELECTUAL& S.R.L.
Bucure$ti, Calea Victoriei nr.155, bl. D1, sc. 2, et. 5,
ap. 54, C.P. 22-217, sector 1 tel: 6595883,
fax: 3110765
97-028 Laz#r Elena CABINET DE PROPRIETATE INDUSTRIAL& DA
Buz#u, B-dul Nicolae B#lcescu, bl. Crinul Alb, ap. 24,
cod 5100, O.P.1, C.P. 52; mobil: 093328633
97-1103 Popescu (!tef#nescu) INTELECT S.R.L. Oradea DA
Angela
97-1111 Mitu Alis-Mihaela S.C. RAFIN&RIA ASTRA ROMAN S.A. NU
99-058 Pi"u Dalila S.C. RODALL S.R.L. (AGEN%IE DE PROPRIETATE DA
INDUSTRIAL&)
Bucure$ti, str. Polon# nr.115, bl. 15, sc. A, et. 4, ap. 19,
sector 1, cod 71151; fax: 2105796
97-62 Mohonea Cristian S.C. PATENTMARK S.R.L. DA
Bucure$ti, str. Dr. N. Turnescu nr. 2, sector 5, cod 76256,
tel: 3121669, fax: 2233963
e-mail: stema@pcnet.ro
97-61 Mohonea Liliana S.C. PATENTMARK S.R.L. DA
Bucure$ti, str. Dr. N. Turnescu nr. 2, sector 5,
cod 76256, tel: 3121669, fax: 2233963
e-mail: stema@pcnet.ro
99-046 Cosescu Camelia S.C. CAMBRAS S.R.L. DA
Bra$ov, B-dul M. Kogalniceanu, nr. 20, bl. 1k,
sc. C-D, cod 2200, tel: 068-412964, 068-413117,
fax: 068-477333, e-mail: ccibv@ccibv.ro
99-047 Blbie Elisabeta CABINET M. OPROIU - CONSILIERE N DA
PROPRIETATE INTELECTUAL& S.R.L.
Bucure$ti, Calea Victoriei nr.155, bl. D1, sc. 2, et. 5,
ap. 54, C.P. 22-217, sector 1 tel: 6595883,
fax: 3110765
99-048 Szente Sandor Persoan# fizic#
Odorheiul Secuiesc, str. Victoriei, nr. 41, bl. U6, ap.4,
jude"ul Harghita, tel. 066-219143,
e-mail: szente_sandor@k.ro
DA
99-050 Ioac#r# Valentin P.F. VALCONS-AGEN%IE DE PROPRIETATE DA
INTELECTUAL&-INDUSTRIAL&
str. Orizontului nr. 1, bl. R10, et. 7, ap. 27, Cmpina,
jude"ul Prahova cod 2150
tel.: 40-44-371390; 092540580
99-057 Ha$iu Alexandra S.C. ROMINVENT S.A. DA
Bucure$ti, str. Ermil Pangratti nr.35,
et. 1, sector 1
tel: 2312515, 2312541; fax: 2312550, 2312454
RO-BOPI 11/2000
Nr. Din Numele $i prenumele Denumirea complet# a cabinetului/agen"iei Statutul
registrul consilierului - adresa juridic
na"ional
141
99-1130 Cameni"# Ana-Gabriela S.N.P. PETROM S.A. NU
Ploie$ti, B-dul Republicii, bl. 291A, cod 2000,
tel: 044135111, fax: 044198738
99-1152 Roman Ioan S.C. IAR S.A. GHIMBAV BRA!OV NU
Bra$ov, str. Aeroportului nr. 1
RO-BOPI 11/2000
142
CONSILIERII N PROPRIETATE INDUSTRIAL!, MEMBRI AI CAMEREI NA"IONALE A
CONSILIERILOR N PROPRIETATE INDUSTRIAL! DIN ROMNIA, CARE POT PROFESA
N DOMENIUL TOPOGRAFIILOR PENTRU CIRCUITE INTEGRATE
Nr. Din Numele $i prenumele Denumirea societ#"ii Societate cu obiect
registrul Adresa societ#"ii proprietatea
na"ional industrial#
92 - 1 B#lan Gheorghi"# S.C. RODALL S.R.L. (AGEN%IE DE DA
PROPRIETATE INDUSTRIAL&)
Bucure$ti, str. Polona nr. 115, bl. 15, sc. A,
et.4, ap.19, sector 1,
tel: 2108342 fax: 2105794
92 -5 Voicu Alexandra AGEN%IE DE PROPRIETATE DA
INDUSTRIAL& S.R.L.
Bucure$ti, B-dul Magheru nr. 9, sc. 2, et.
9, ap. 89, sector 1,
tel: 3153684, fax: 3125349
92 -6 Loren" Alexandru S.C. INVENT S.R.L. DA
Bucure$ti, Calea C#l#ra$ilor nr. 178, bl.
60, ap. 2, sector 3, tel: 3200285, fax:
3228325, e-mail: inventa@mc.ro
92-8 Oproiu Margareta CABINET M.OPROIU - CONSILIERE DA
N PROPRIETATE INTELECTUAL&
Bucure$ti, Calea Victoriei nr.155 bl. D1,
sc. 2, et. 5, ap. 54, sector 1, tel: 6595883,
fax: 3110765, CP 22-217
92 - 10 %urcanu Constantin S.C. INVENTA S.R.L. DA
Bucure$ti, Calea C#l#ra$ilor nr.178, bl. 60,
ap. 2, sector 3,
tel/fax: 3228325, mobil: 092324510
e-mail: inventa@rnc.ro
93-22 Nicolae Ioan CABINET INDIVIDUAL PROPRINI DA
AGENT
Bucure$ti, sector 5, str. Fabrica de
chibrituri nr. 42 tel: 3352938; 0922610634
93-1013 !ova Dan-Eugen CABINET INDIVIDUAL PIDES DA
Bucure$ti, str. Valea Buz#ului, nr. 10,
bl. G30, ap. 36, sector 3, tel: 6301338
92 - 1013 Sovan Ioan SIMPLU CONSULTING S.R.L. DA
Timi$oara, str. Miori"a nr. 21, bl. 16, ap. 1,
cod 1900, tel/fax: 056-293382
GSM: 094-554887
93-1024 C#p#"n# Elena S.C. AROMET S.A. Buz#u NU
94-015 Velcea Marian INVEL-AGEN%IE DE PROPRIETATE DA
INTELECTUAL& SOCIETATEA MAVI
SERPICO TRADE S.R.L.
Bucure$ti, str. Belizarie nr. 1, bl. 21/5,
sc. 1, parter, ap.2, sector 1,
PO BOX 63-110, cod 71200 tel: 093
205048; 3373254
fax: 3155642, 3121008
94-1037 Alan Liliana S.C. TEHNOMETAN S.A. TIMI!OARA NU
Timi$oara, Calea Buzia$ului nr.5A,
cod 1900 tel: 056-222055 fax: 056-190800
e-mail: tehnomet@mail.dnttm.ro
RO-BOPI 11/2000
Nr. Din Numele $i prenumele Denumirea societ#"ii Societate cu obiect
registrul Adresa societ#"ii proprietatea
na"ional industrial#
143
94-1046 Doja V.Sorin-Vasile AGEN%IA NA%IONAL& DE NU
DEZVOLTARE REGIONAL&
Bucure$ti, str. Polerasi nr. 11 sector 4
94-1048 Gheorghicescu Eugenia S.C. I.C.T.C.M. S.A. NU
Bucure$ti $os. Olteni"ei nr. 103 sector 4,
tel.: 3323764, fax: 3320775 cod 75651
e-mail: steh@ictcm.ro
94-1056 Pu$ca$u Dan LOYAL PARTNERS LTD. - AGEN%IE DA
DE PROPRIETATE INTELECTUAL&
Gala"i, Mazepa I, str. Petru Rare$ nr. 7
bl. B3, ap.69, cod 6200
tel.:/fax: 036311580/092744241,
e-mail: loyalpartners@usa.net
95-36 R#dulescu Melania Stela S.C. ROMINVENT S.A. DA
Bucure$ti, str. Ermil Pangratti nr.35,
et. 1, sector 1, tel: 2312515, 2312541;
fax: 231.25.50, 231.24.54
95-017 Raskai Maria Magdalena Persoan# fizic# DA
Dej, str. Unirii nr. 3, bl. D8, ap. 7
tel:/fax: 064/211847
96-42 Fier#scu Cosmina- S.C. ROMINVENT S.A. DA
Catrinel Bucure$ti, str. Ermil Pangratti nr. 35,
et. 1, sector 1
tel: 2312515, 2312541;
fax: 2312550, 2312454
96-47 R#dulescu Mioara S.C. INVENTA S.R.L. DA
Bucure$ti, Calea C#l#ra$ilor nr.178,
bl. 60, ap.2, sector 3
tel: 3200285, fax: 3228325,
e-mail: inventa@rnc.ro
96-48 T#luca Doina S.C. INVENTA S.R.L. (AGEN%IE DA
UNIVERSITAR& DE INVENTIC&)
Bucure$ti, Calea C#l#ra$ilor nr.178, bl. 60,
ap.2, sector 3
tel: 3200285, fax: 3228325,
e-mail: inventa@rnc.ro
96-50 Pop Calin Radu DA CABINET ENPORA S.R.L.
Bucure$ti, $os Iancului nr. 7, bl. 109 B,
sc. B, ap. 46
fax: 2507927,
e-mail: enpora@box.mailbox.ro
96-1087 Cmpean Gheorghe S.C. NEPTUN S.A. Cmpina NU
Georgel str. Boblna nr. 57-632150 Cmpina,
jude"ul Prahova
tel.: 044335651 (235)
fax: 044370338/336641
97-028 Laz#r Elena CABINET DE PROPRIETATE DA
INDUSTRIAL&
Buz#u, B-dul Nicolae B#lcescu, bl. Crinul
Alb, ap. 24, cod 5100, O.P.1, C.P.52
mobil: 093328633
RO-BOPI 11/2000
Nr. Din Numele $i prenumele Denumirea societ#"ii Societate cu obiect
registrul Adresa societ#"ii proprietatea
na"ional industrial#
144
97-61 Mohonea Liliana S.C. PATENTMARK S.R.L. DA
Bucure$ti, str. Dr. N. Turnescu nr. 2,
sector 5, cod 76256, tel: 3121669,
fax: 2233963
e-mail: stema@pcnet.ro
97-62 Mohonea Cristian S.C. PATENTMARK S.R.L. DA
Bucure$ti, str. Dr. N. Turnescu nr. 2,
sector 5, cod 76256, tel: 3121669,
fax: 2233963
e-mail: stema@pcnet.ro
99-046 Cosescu Camelia S.C. CAMBRAS S.R.L. DA
Bra$ov, B-dul M. Kogalniceanu,
nr. 20, bl. 1k, sc. C-D, cod 2200,
tel: 068-412964, 068-413117,
fax: 068-477333,
e-mail: ccibv@ccibv.ro
ERATE

MODIFIC!RI INTERVENITE
N STATUTUL JURIDIC AL CERERILOR
DE BREVET DE INVEN"IE
SAU AL BREVETELOR ACORDATE

RO-BOPI 11/2000
147
ERATE
Num$r Tip
brevet document
%i/sau (A, B, B1,
dosar C, C1)
Localizarea
erorii:
- pagina din
descriere Textul ini&ial Textul corect
- coloana
- linia
- cod INID
2.030T B, C rndul 586 grupare cicloalchil grupare cicloalchenil
2.044T B rndul 814 hidrocarbonat# alchil C hidrocarbonat# alifatic# C
1-7 1-7
rndul 815 este 0 ... 3 este 0 ... 3, $i s#ruri, amide $i
esteri ai acestora
104934 pag.1, (22) 19.12.1992 19.12.1991
107656 C1 pag.1, (73) Boehringer Mannheim S.p.A., Boehringer Mannheim Italia
Milano, IT S.p.A., Milano, IT
diplom# Boehringer Mannheim S.p.A., Boehringer Mannheim Italia
brevet elib. Milano, IT S.p.A., Milano, IT
109863 B1 pag.1, (71) Imutran Limited, BG Imutran Limited, GB
109906 B1 pag.1, (51) Int.Cl. H 01 S 3/19 Int.Cl. H 01 S 5/00
6 7
112304 B1 pag.1, (72) ...MOC&NESCU FORIN, ...MOC&NESCU FLORIN,
BUCURE!TI... BUCURE!TI...
113481 C pag.1, (72) ZAHIU NICOLAE, ZAHIU NICULAE,
BUCURE!TI, RO; BUCURE!TI, RO
114793 C1 (51) Int. Cl. C 07 K 13/00; Int. Cl. C 07 K 14/00;
6
C 12 N 9/20; C 12 N 9/20;
A 61 K 37/54 A 61 K 38/46
7
BOPI 7/1999 Int. Cl. C 07 K 13/00; Int. Cl. C 07 K 14/00;
pag. 120 C 12 N 9/20; C 12 N 9/20;
(51) A 61 K 37/54 A 61 K 38/46
6 7
114825 B pag.1, (71), PANAITESCU VICTOR, PANAITESCU VICTOR
(72) BUCURE!TI, RO; ... CLAUDIU, BUCURE!TI, RO;
...
115319 B pag2, ...$i cu fig. 1...5, care ...$i cu fig. 1...4, care reprezint#:
rnd 36...37 reprezint#:
115513 B pag.1, (71), DENEL (PROPRIETARY) DENEL (PROPRIETARY)
(73) LIMITED, PRETORIA, CF LIMITED, PRETORIA, ZA
(72) EXTER PAUL BRIAN, EXTER PAUL BRIAN,
PRETORIA, CF PRETORIA, ZA
115648 B BOPI 4/2000 C 10 M 101/04 C 10 M 101/02
pag. 86
BOPI 4/2000 99-00331 99-00234
pag. 86
BOPI 4/2000 26.03.99 04.03.99
pag. 86
BOPI 4/2000 S.C. Chemitzou S.R.L., S.C. Competrol S.A., Bucure$ti,
pag. 86 Bucure$ti RO
RO-BOPI 11/2000
Num$r Tip
brevet document
%i/sau (A, B, B1,
dosar C, C1)
Localizarea
erorii:
- pagina din
descriere Textul ini&ial Textul corect
- coloana
- linia
- cod INID
148
115649 B BOPI 4/2000 C 10 M 101/02 C 10 M 101/04
pag. 87
BOPI 4/2000 99-00234 99-00331
pag. 87
BOPI 4/2000 04.03.99 26.03.99
pag. 87
BOPI 4/2000 S.C. Competrol S.A., S.C. Chemitzou S.R.L.,
pag. 87 Bucure$ti, RO Bucure$ti
115648 B BOPI 4/2000 115649 B 115648 B
pag. 94
115649 B BOPI 4/2000 115648 B 115649 B
pag. 94
115714 B1 pag.1, (73) KVAERNER ENGINEERING KVAERNER TECHNOLOGY
A.S., LYSAKER, NO; AND RESEARCH, LONDRA,
GB;
115881 B rndul 866 alchil fenil putnd fi alchenil putnd fi substituite
nesubstituite sau substituite
rndul 871 alchenil cu 1 ... 14 atomi de alchenil cu 2 ... 14 atomi de
carbon carbon
rndul 907 CO R , CONR R , NO sau CO R , CONR R , NR R
2 2
6 6 7
2
6 6 7 6 7
NO sau
2
rndul 918 9-ciclopentil-5,6-dihidro-7-etil- 9-ciclopentil-5,6-dihidro-7-etil-
3-(metilciclohexil-1-il)-9H- 3-(1-metilciclohexil-1-il)-9H-
pirazol(3,4-c)-1,2,4- pirazol(3,4-c)-1,2,4-
rndul 928 5,6-dihidro-7-etil-9-(4- 5,6-dihidro-7-etil-9-(4-
fluorenil-3-(1-metilciclohex-1- fluorenil)-3-(1-metilciclohex-1-
il)-9H-pirazol[3,4-c]-1,2,4 il)-9H-pirazol[3,4-c]-1,2,4
rndul 935 att o cantitate de derivat avnd att o cantitate eficient#
formula antiinflamatorie de derivat
avnd formula
115938 B1 pag.1, (72) MIH&ILESCU C. MIH&ILESCU C.
GHEORGHE, OFFENBACH, GHEORGHE, OFFENBACH,
RO; THEODORESCU... DE; THEODORESCU...
115982 B (72) MARES HARALAMBIE, ... MARE! HARALAMBIE, ...
pag.1, (71), S.C. UPETROM S.A. - 1 MAI S.C. UPETROM - 1 MAI -
(73) - S..A., PLOIE!TI, RO; S.A., PLOIE!TI, RO;
RO-BOPI 11/2000
Num$r Tip
brevet document
%i/sau (A, B, B1,
dosar C, C1)
Localizarea
erorii:
- pagina din
descriere Textul ini&ial Textul corect
- coloana
- linia
- cod INID
149
116020 B pag.1, (72) ...CERNAT MAGDA, ...CERNAT MAGDA,
BUCURE!TI, RO; BUCURE!TI, RO; CALANCE
CALANCE MARINIC&, MARINICA, BUCURE!TI,
BUCURE!TI, RO; RO;
116026 B1 pag.1, (54) ...ADAPTAT LA ...ADAPTAT LA
REZERVOARELE E AP& REZERVOARELE DE AP&
SUSPENDATE SUSPENDATE
116039 B1 descriere LABORATORIES LABORATOIRE
(71) INNOTHERA, ARCUEIL, FR INNOTHERA, ARCUEIL, FR
descriere LABORATORIES LABORATOIRE
(73) INNOTHERA, ARCUEIL, FR INNOTHERA, ARCUEIL, FR
BOPI 10/1000 LABORATORIES LABORATOIRE
pag. 38 INNOTHERA, ARCUEIL, FR INNOTHERA, ARCUEIL, FR
BOPI 10/2000 LABORATORIES LABORATOIRE
pag. 38 INNOTHERA, ARCUEIL, FR INNOTHERA, ARCUEIL, FR
BOPI 9/2000 85-00868 85868
pag. 96
CESIUNI
BREVETE DE INVEN"IE
Nr. CBI Nr. BI Titular ini%ial Titular actual
138877 105495 S.C. "Aerostar" S.A., Bac#u, RO Turtoi Tudorel, Bac#u, RO
140360 104260 S.C. Subansamble Auto S.A., Pite$ti, RO Badea Gheorghe, Pite$ti, RO; Miloiu Elisabeta, Pite$ti,
RO; Stoianovici Mircea, Pite$ti, RO; %rlea Daniela,
Pite$ti, RO; Brojboiu Adrian, Pite$ti, RO; Ungureanu
!tefan, Pite$ti, RO
144306 106696 C Visa Florian, Cmpina, RO S.C. Neptun S.A., Cmpina, RO
145944 107656 C Boehringer Mannheim Italia S.P.A., F. Hoffman-la Roche AG, Basle, CH
Milano, IT
93-01105 110481 C S.C. Institutul de Cercet#ri pentru Fibre Gavril !tefan, Piatra Neam", RO; Ionescu Elena,
Sintetice S.A.-S#vine$ti, S#vine$ti, RO Piatra Neam", RO
93-01255 114209 C PSI Telecommunications, Inc., Reno, Minnesota Mining and Manufacturing Company,
Nevada, US Saint Paul, Minnesota, US
97-02260 113481 C S.C. Condem S.A., Bucure$ti, RO Zahiu Niculae, Bucure$ti, RO
98-00172 113808 C S.C. Romali Prodcom 95 S.R.L., Anghel Marius Ion, Bucure$ti, RO; Anghel Petre,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
98-00336 113782 C S.C. Condem S.A., Bucure$ti, RO Zahiu Niculae, Bucure$ti, RO
98-01163 114362 C S.C. Condem S.A., Bucure$ti, RO Zahiu Nicolae, Bucure$ti, RO
RO-BOPI 11/2000
150
DEC!DERI
Dec#deri ale titularilor din drepturile conferite acestora de brevetul de inven"ie $i publicate
conform art. 47, al. 2 din Legea nr. 64/1991
Nr. Nume titular Nr. BI Nr.CBI
crt.
1. S.C. TEROM S.A, IA!I 93639 121187
2. S.C. TEROM S.A, IA!I 94086 122015
3. INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULAR& PETRU PONI , IA!I 95577 124298
4. INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULAR& PETRU PONI , IA!I 95971 124333
5. INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULAR& PETRU PONI , IA!I 96822 124744
6. S.C. TEROM S.A, IA!I 97354 128388
7. S.C. TEROM S.A, IA!I 97724 129831
8. S.C. TEROM S.A, IA!I 97890 126569
9. S.C. TEROM S.A, IA!I 97931 128095
10. S.C. TEROM S.A, IA!I 98101 129969
11. S.C. TEROM S.A, IA!I 98295 130043
12. S.C. TEROM S.A, IA!I 98296 130343
13. INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULAR& PETRU PONI , IA!I 103114 140673
14. INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULAR& PETRU PONI , IA!I 103142 139616
15 S.C. TEROM S.A, IA!I 103157 136054
16. S.C. TEROM S.A, IA!I 103316 139721
17. INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULAR& PETRU PONI , IA!I 103565 140668
18. S.C. TEROM S.A, IA!I 103732 139593
19. INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULAR& PETRU PONI , IA!I 104336 139524
20. INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULAR& PETRU PONI , IA!I 104338 140537
21. S.C. TEROM S.A, IA!I 104342 140989
22. INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULAR& PETRU PONI , IA!I 104613 140676
23. INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULAR& PETRU PONI , IA!I 104626 139521
24. S.C. TEROM S.A., IA!I 104709 144558
25. INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULAR& PETRU PONI , IA!I 106344 140672
26. S.C. TEROM S.A, IA!I 107426 143642
27. S.C. TEROM S.A, IA!I 107923 144244
28. S.C. TEROM S.A, IA!I 110145 144658
29. S.C. TEROM S.A, IA!I 110265 92-200401
30. S.C. TEROM S.A, IA!I 111777 94-00691
RO-BOPI 11/2000
151
Lista cu modificarea denumirii titularului de brevet de inven%ie
Se modific# denumirea titularului de brevet de inven"ie din S.C MIRAJ S.A Bucure$ti n S.C GEROVITAL
COSMETICS S.A Bucure$ti conform Actului adi"ional nr. 4363/25.11.1998 la Certificatul de nmatriculare la Registrul
Comer"ului nr. J/40/10058/1991, la urm#toarele brevete de inven"ii:
Nr. CBI Nr. BI Nume ini%ial Nume curent
147717 108529 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
147718 108530 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
147720 108642 Societatea Comerciala Miraj S.A., S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
147719 108841 Societatea Comerciala Miraj S.A., S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
147721 108842 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
147722 108920 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
117251 90500 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
117410 90875 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
117411 90876 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
117412 90877 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
117413 90878 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
118050 92020 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
118051 92019 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
127561 97417 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
127953 97561 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
130048 98759 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
130049 98760 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
131492 99842 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
RO-BOPI 11/2000
Nr. CBI Nr. BI Nume ini%ial Nume curent
152
132353 105516 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
132535 101667 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
134820 101847 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
140466 103269 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
140467 103341 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
140468 104715 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
140469 103270 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
14070 103342 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
140471 104716 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
140644 105317 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
141077 104761 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
141677 104981 Societatea Comerciala Miraj S.A. S.C. Gerovital Cosmetics S.A.,
Bucure$ti, RO Bucure$ti, RO
MODIFIC!RI NUME ( DENUMIRE ) TITULAR
Nr . Nr. BI Nume ini&ial Nume curent
CBI
136643 102236 Regia Autonom# pentru Produc"ia de Tehnic# Militar# S.C. TOHAN S.A. Z&RNE!TI
- RATMIL - Intreprinderea Mecanic# Tohan - Z#rne$ti
RO-BOPI 11/2000
153
MODIFIC!RI N COLECTIVUL DE AUTORI
Nr. CBI Nr. BI Inventatori ini&iali Inventatori curen&i
97-01137 115874 Canzi Lorenzo, Via Luosi nr. 2, Mailand, Canzi Lorenzo, Via Luosi nr. 2, Mailand, IT; Canzi
IT; Canzi Aldo, Via Steppani nr. 31, Aldo, Via Steppani nr. 31, Mailand, IT; Coufal
Mailand, IT; Coufal Gerhard, Gerhard, Munchgasse 21, Leonding, AT;
Burgerstrasse 35, Leonding, AT; Giacommuzo Silvano, Via Garibaldi nr. 31b,
Giacommuzo Silvano, Via Garibaldi nr. Cassano Magnago, IT; Virardi Mario, Via Lazio
31b, Cassano Magnago, IT; Virardi nr. 15, Legnano, IT; Mullner Martin,
Mario, Via Lazio nr. 15, Legnano IT; Grabnerstrasse nr. 33, Linz, AT
Mullner Martin, Grabnerstrasse nr. 33,
Linz, AT
RENUN#ARE AGENT
Nr. CBI Nr. BI Titular Agent desemnat
99-00034 115931 S.C. AS-COMPUTER S.R.L., TIMI$OARA, RO -
MODIFIC!RI ADRES! TITULAR
Nr. CBI Nr. BI Adres$ ini%ial$ Adres$ curent$
145944 107656 Boehringer Mannheim Italia S.P.A., Via Boehringer Mannheim Italia S.P.A., Viale Monza
S.Uguzzone 5, Milano, IT 270, Milano, IT
94-00002 114745 %ar# Gheorghe Eduard, Str. Etrapungere Silvestru %ar# Eduard Gheorghe, B-dul Alexandru cel Bun
8, Ia$i, RO Nr. 15, Bl. E3, Sc. D, Et. 4, Ap. 19, Ia$i, RO
94-00675 109257 Grum#zescu Mihai, Str. Pene$ Curcanul nr. 5, Grum#zescu Mihai, Str. Aleea Str#jerului Nr. 2,
Bra$ov, RO Sc. B, Ap.15, Bistri"a, RO
95-01166 110589 Preda Radu, Str. Tunari nr 2, Slatina, RO Preda Radu, sat Ipote$ti, comuna Milcov, jude"ul
Olt, RO
98-00875 115271 S.C. Izocolor 92 Prod S.R.L., Str. Frec#"ei Nr. 2, S.C. Izocolor 92 Prod S.R.L., !os. Vergului
Bl. 35, Sc. 2, Et. 1, Ap. 23, Sector 5, Bucure$ti, Nr. 18, Sector 2, Bucure$ti, RO
RO
98-01016 115449 S.C. Izocolor 92 Prod S.R.L., Str. Frec#"ei Nr. 2, S.C. Izocolor 92 Prod S.R.L., !os. Vergului Nr.
Bl. 35, Sc. 2, Et. 1, Ap. 23, Sector 5, Bucure$ti, 18, Sector 2, Bucure$ti, RO
RO
"#$%&'( )$ %(*+,'(#&-%&'( -,./0%('$1&%23 "#$%0'& 4567
8

9,/('%&3 9'$:%$+&;7&'$& <&'&'0
=6>?@6= AB3 4C696DA E" 5=B= >"F=@D 6FG"FH66 I6 7?@96
9,J(K$0J #( '(#&-L$(
<,K#&+ <,'(:-*$(M$-$ ; E$'(-%,'N E$'(-L$& 9F65
9'$:%$+&;7&'$& <&'&'0 ; I(O "#$%0'2
B#$+& 5%&+-$0 ; @(#&-%,' '(:/,+:&P$J <4>6 ; 5(-L$0+(& 6+M(+L$$
Q(,'K(%& B+#'($ ; =(*+,'(#&-%,'
E&+$(J& ='&+-2 ; >',-(:&'( -,./0%('$1&%2 $.&K$+$
E'&K,) =$0K&+ ; 5(-'(%&' #( '(#&-L$(