Sunteți pe pagina 1din 43

CONDIŢII GENERALE BANCARE pentru PERSOANE FIZICE

23 August 2019*
GENERALITĂŢI PRIVIND CONTURILE 1 A) Noţiune 17
I. Introducere 1 B) Tipuri de depozite 17
A) Preambul 1 C) Caracteristici 17
B) Interpretare 2 IV. Alte produse de economisire şi plasamente 17
V. Conturi de economii (Atustart, Atusprint, Atucont, Smart 17
C) Sfera de aplicare 6
Cont)
II. Deschiderea, funcţionarea şi închiderea conturilor 6 A) Noţiune 17
A) Generalităţi 5 B) Tipuri de conturi de economii 17
B) Deschiderea conturilor. Împuternicitul pe cont 6 C) Caracteristici 18
C) Funcţionarea conturilor și efectuarea operaţiunior de plată 7 D) Operaţiuni permise 18
D) Dovada operaţiunilor şi extrasul de cont 10 E) Drepturile şi obligaţiile Clientului 18
E) Închiderea conturilor 11 F) Drepturile şi obligaţiile Băncii 18
III. Drepturile şi obligaţiile părţilor 12 VI. Cardul bancar 18
A) Drepturile Clientului 12 A) Consideraţii generale 18
B) Obligaţiile Clientului 12 B) Condiţii de utilizare a cardurilor 19
C) Drepturile Băncii 13 C) Economisire prin utilizarea cardurilor la POS 23
D) Obligaţiile Băncii 14 VII. Asigurarea Confort 24
IV. Cunoaşterea clientelei, prevenirea spălării banilor şi
VIII. Acordarea de credite / descoperit de cont, garanţii 24
combaterea finanţării terorismului 14
IX. Caseta de valori 24
V. Confidenţialitate 15 X. Banca la distanţă 27
A) Principii generale 27
VI. Dispoziţii finale 15 B) Serviciul MyBRD Contact 29
A) Modificarea Contractului 15 C) Serviciul MyBRD SMS 30
B) Durata Contractului 15 D) Serviciul de Internet banking MyBRD Net 31
C) Comunicare Client – Bancă 15 E) Serviciul de Mobile banking MyBRD Mobile 34
D) Garantarea fondurilor deţinute 15 XI. Serviciul de Schimbare a conturilor 37
E) Forţa majoră 16 PACHETE DE PRODUSE ŞI SERVICII 38
F) Legea aplicabilă. Litigii 16 I. Principii generale 38
G) Alte dispoziţii 16 II. Aderarea la pachetele de produse şi servicii 38
III. Comisionarea 39
PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE 16 IV. Drepturile Băncii 39
I. Cont curent nominativ 16 V. Modificarea structurii pachetetor de produse şi servicii 39
II. Contul revolving 16 VI. Schimbarea pachetului deţinut cu alt pachet 39
III. Cont de depozit la termen 17 VII. Inchiderea pachetului de produse şi servicii 39
VIII. Inchiderea produselor şi serviciilor din pachet 39
ANEXE 40
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 40

GENERALITĂŢI PRIVIND CONTURILE BRD - Groupe Société Générale se identifică cu următoarele


I. INTRODUCERE elemente:
- adresa: B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, Bucureşti,
A. PREAMBUL România.
Raporturile dintre BRD - Groupe Société Générale SA şi clienţii săi - Tel: +4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36;
persoane fizice sunt guvernate de prezentele Condiţii Generale http://www.brd.ro
Bancare, de prevederile formularelor specifice fiecărui produs sau - CIF 361579, număr de înregistrare în Registrul Comerţului
serviciu, de documentele normative ale Băncii, de prevederile legale, J 40/608/1991,
de Reglementările Băncii Naţionale a României, precum şi de - înregistrată la Registrul Instituţiilor de Credit cu numărul
uzanţele şi practicile bancare interne şi internaţionale. Aceste - RB-PJR-40-007/18.02.1999
raporturi se bazează pe încredere reciprocă, confidenţialitate şi bună - Codul de înregistrare în scopuri de TVA: RO 361579
credinţă. - Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul
Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008.
1
* Prevederile referitoare la autentificarea stricta a Clientilor in cazul operatiunilor efectuate la distanta vor intra in vigoare in septembrie 2019, conform dispozitiilor legale.
B. INTERPRETARE 12.Centrala Riscului de Credit - structura din cadrul BNR
specializată în gestionarea informaţiei de risc de credit şi a celei
B.1. În prezentul document, următorii termeni vor fi interpretaţi după privind fraudele cu carduri, pentru scopurile specifice ale
cum urmează: utilizatorilor, în condițiile păstrării secretului profesional.
1. 3D Secure – protocol de securitate pentru tranzactiile efectuate 13.Client: orice persoană fizică cu care Banca, în considerarea
online cu cardul pe site-urile care detin acest serviciu si afiseaza activităților permise de legea bancară, a negociat o tranzacție, chiar
siglele :,, Visa Secure" sau ,,MasterCard Identity Check". dacă respectiva tranzacție nu s-a finalizat și orice persoană fizică ce
2. Acceptant: reprezintă orice: beneficiază sau a beneficiat de produsele/serviciile Băncii, inclusiv
- Entitate (instituţie publică sau persoană, indiferent de forma juridică Împuternicitul pe Cont.
de organizare, autorizată potrivit legii să desfăşoare activităţi 14.Client beneficiar al plății: Client destinatar preconizat al
economice) care a încheiat un contract de acceptare Carduri cu o fondurilor care au facut obiectul unei Operațiuni de plată.
bancă comercială, sau 15. Client plătitor: Client care efectuează o plată din Contul curent,
- Unitate a unei bănci comerciale sau automat bancar care permite în calitate de titular/ Împuternicit pe Cont/ reprezentant legal.
realizarea de operaţiuni cu Cardul. 16. Clientul vulnerabil din punct de vedere financiar: este clientul
3.ANAF: Agenția Națională de Administrare Fiscală, autoritatea al cărui venit lunar nu depășește echivalentul a 60% din castigul
competentă din România în scop CRS. salarial mediu brut pe economie, previzionat in ultima prognoza
4. Apatrid: străinul care nu are cetăţenia niciunui stat macroeconomica, respectiv prognoza de toamna, publicata de catre
5. Autentificare: procedura care permite Bancii să verifice modul de Comisia Nationala de Prognoza in anul in curs pentru anul urmator
utilizare a unui anumit Instrument de plată, inclusiv Elementele de sau al carui venit din ultimele 6 luni nu depaseste echivalentul a
securitate personalizate ale acestuia. 60% din castigul salarial mediu brut pe economie;
6.Autorizare Operațiune de plată: procedura prin care este 17. Codul BIC (Bank Identifier Code): cod ce este caracteristic și
exprimat consimțământul Clientului plătitor pentru executarea unic fiecarei bănci în parte și reprezintă metoda de identificare a
Operațiunii de plată. Consimțământul poate fi exprimat de către băncilor, în sistemul S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank
Client în mod diferit în funcție de Instrumentul de plată utilizat pentru Financial Telecommunication). Codul BIC al BRD este
dispunerea Operațiunii respective. Astfel, consimțământul poate fi BRDEROBU.
exprimat prin: 18.Codul Unic de Identificare: IBAN sau alt cod necesar pentru
- semnătura pentru Operațiunile de plată dispuse pe suport de hârtie identificarea beneficiarului plătii.
sau pe Formularele/contractele specifice; 19.Codul internațional pentru telefon / fax - codul țării de
- pentru Serviciile de bancă la distanță: utilizarea Elementelor de proveniență a operatorului de telefonie / fax (ex.ROU – România )
securitate personalizate; 20.Cont curent: element de bază în relația cu Clientul, reprezentând
- pentru carduri: citirea chip-ului/benzii magnetice a cardului prin produsul suport pentru diverse servicii și produse bancare, utilizat
introducerea acestuia intr-un terminal, semnarea chitanței POS/ pentru executarea de operațiuni de plată.
Imprinter sau/și utilizarea elementelor de securitate personalizate Orice referire la „contul curent” va fi considerata ca facandu-se
(codul PIN, furnizarea parolei e-Commerce (3D Secure), furnizarea inclusiv la „Contul de plati cu servicii de baza”
numarului de Card și a oricaror date suplimentare solicitate, cum ar fi 21.Cont de plati cu servicii de baza sau cont curent cu servicii de
CVV2/CVC2 și data expirării cardului), apropierea cardului de baza: contul de plati care ofera posibilitatea efectuarii urmatoarelor
Terminal (in cazul functionalității contacless). Prin plăți tipuri de servicii:
“Contactless” se ințeleg plățile rapide, efectuate prin apropierea (a) servicii ce permit toate operațiunile necesare pentru deschiderea,
Cardului de Terminal; pentru tranzacțiile ce nu depășesc 100 lei, nu administrarea și închiderea unui cont de plăți;
este necesară introducerea codului PIN. (b) servicii ce permit depunerea de fonduri într-un cont de plăți;
În absența consimțământului exprimat prin modalitățile prevazute
mai sus, Operațiunea de plată este considerată ca fiind neautorizată. (c) servicii ce permit retrageri de numerar pe teritoriul Uniunii
7.Autorizarea privind schimbarea contului de plati (sau Europene, dintr-un cont de plăți la ghișeu sau la bancomate, în timpul
„Autorizare”): formularul prin care Clientul titular de cont solicită sau în afara programului de lucru al instituției de credit;
Prestatorului de servicii de plata anterior și Prestatorului de servicii (d) efectuarea următoarelor operațiuni de plată pe teritoriul Uniunii:
de plata destinatar efectuarea operaţiunilor legate de schimbarea (i) debitări directe;
contului. (ii) operațiuni de plată printr-un card de plată, inclusiv plăți
8.Banca: BRD - Groupe Société Générale, iar orice referire făcută la online;
Banca în cuprinsul Contractului va fi înţeleasă ca incluzând şi oricare
dintre unităţile sale teritoriale (punct de lucru, agenţie, sucursală). (iii) transferuri de credit, inclusiv ordine de plată
9.Beneficiar real: se intelege orice persoană fizică ce deține sau programată, dupa caz, la terminale bancare, la ghisee si prin
controlează în cele din urmă Clientul și/sau persoana fizică în numele intermediul facilitatilor online ale institutiei de credit.
său în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect o Contul de plati (cont curent) cu servicii de baza este disponibil in Lei.
tranzacție, o Operațiune sau o activitate. Contul de plăți (cont curent) cu servicii de baza se ofera Clientilor
10. Card: instrument de plată electronică, prin intermediul căruia care nu dețin, la momentul solicitării, un alt cont de plăți, inclusiv un
Deţinătorul/Utilizatorul dispune de disponibilităţile băneşti din cont de plăți cu servicii de bază, la o instituție de credit din România,
Contul ataşat, deschis în aceeaşi monedă la Bancă, cu respectarea cu excepția cazului în care Clientul declară că i-a fost notificată
prevederilor Contractului. închiderea contului.
Prin completarea formularelor standard ale Băncii, persoana fizică Comisioanele percepute pentru un cont de plăți (cont curent) cu
solicită deschiderea unui Cont curent în nume propriu/solicită servicii de baza difera in functie de incadrarea clientului in sfera
ataşarea la un Cont curent existent a unui Card de debit utilizabil pe „consumatorilor vulnerabili din punct de vedere financiar”.
respectivul Cont, devenind Titular de cont cu Card de debit atașat. 22. Cont revolving: cont deschis de către Bancă şi care acordă acces
Prin completarea formularelor standard ale Băncii şi în urma unei Clientului la disponibilităţile băneşti oferite de Bancă sub forma unei
analize de bonitate, Clientul poate deveni Titular de Card de credit. linii de credit, numai prin intermediul unui card de credit. În acest
11.Centrala Incidențelor de Plăți – structura din cadrul BNR, cont sunt reflectate toate operaţiunile efectuate prin intermediul
specializată în gestionarea informației specifice incidentelor de cardului de credit, precum şi comisioanele, dobânzile şi prima de
plată produse de titularii de cont cu cecuri, cambii și bilete la ordin, asigurare aferente.
pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile specifice 23.Cont tehnic: reprezintă un cont alocat Clientului, deschis şi
utilizatorilor. utilizat exclusiv de Bancă pentru necesităti tehnice de gestiune, in
legatură cu (i) instituirea măsurilor de indisponibilizare (ex. popriri,
2
măsuri asiguratorii etc.), precum si cu (ii) anumite operatiuni Secure. Codul 3D Secure este temporar si este valabil exclusiv pentru
efectuate de Client sau solicitate de acesta, printre care, dar fară a se tranzactia pentru care se genereaza. Banca isi rezerva dreptul de a
limita la : creditarea Conturilor, prelungirea scadentei unei obligatii refuza aprobarea tranzactiilor neinsotite de parola E-Commerce.
de plată, incasarea primelor de asigurare sau a sumelor de bani la care Aceasta metoda de autorizare a tranzactiilor online va fi aplicata doar
Banca este indreptatită. cu titlu de exceptie, doar pentru detinatorul/utilizatorul de card care
24. Contract: prezentele Condiții Generale Bancare, care formează nu detine aplicatia MyBRD Mobile.Pot exista comercianti care nu
cadrul general în relația Client-Bancă, împreună cu anexele, utilizeaza serviciile Visa Secure si/sau Mastercard Identity Check caz
respectiv împreună cu contractele și formularele specifice, încheiate in care tranzactiile se pot realiza fara solicitarea codului 3D Secure.
de Client pentru fiecare produs sau serviciu, precum și Ghidul de 32.FATCA: este acronimul legii din SUA denumită „Foreign
tarife si comisioane pentru Persoane Fizice și cu Lista de dobânzi, în Account Tax Compliance Act” (Legea privind Conformarea Fiscală
vigoare la data înregistrării Clientului în evidențele Băncii. aplicabilă Conturilor din Străinătate) si reprezinta un set de masuri
25.CRS (Common Reporting Standard): reglementare din Codul legislative adoptate în luna martie 2010 de Senatul Statelor Unite ale
de Procedură Fiscală privind procedura de cooperare administrativă Americii (SUA) cu scopul de a preveni şi reduce evaziunea fiscală
în domeniul fiscal, care instituie obligația Băncii de a colecta și de a generată de activitatea transfrontalieră a rezidenţilor americani, care
raporta către ANAF Informații CRS cu privire la Clientul titular de impune raportarea de către instituţiile financiare străine (înregistrate
cont. într-o altă ţară decât SUA) a clienţilor SUA, inclusiv a celor care
26.Curs de schimb: curs de schimb utilizat ca bază de calcul pentru trăiesc în afara graniţelor SUA, către Autoritaţile fiscale americane
schimbul valutar și care este furnizat de Bancă sau provine dintr-o (IRS - Internal Revenue Service). FATCA a fost implementată în
sursă publică. cadrul naţional de reglementare prin Legea nr. 233/2015 privind
27. Curs de schimb aferent operațiunilor cu carduri: rata de ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii
schimb aplicată operațiunilor cu Cardul atunci când valuta pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru
Contului curent/revolving este diferită de valuta tranzacției sau de implementarea FATCA.
valuta de decontare a organizațiilor de carduri, dacă este cazul. 32.1. Client non-conform FATCA: persoană care refuză să prezinte
Detalii privind modalitatea de calcul și Cursul de schimb aplicat documentele cerute pentru clarificarea statutului său de Persoană
operatiunilor efectuate prin intermediul cardului sunt disponibile pe SUA, refuză să își dea acordul pentru a fi raportat conform cerințelor
www.brd.ro. FATCA, nu a răspuns cererii de informații în termenul limită stabilit,
28.Data valutei: data de referință folosită de Bancă pentru a calcula deși au fost identificate indicii SUA, acestea nu au fost actualizate,
dobânda aferentă sumei debitate din sau creditate în Cont. ori confirmate. Începând cu 1 iulie 2014, Banca nu acceptă intrarea
29.Debitare directă: serviciu de plată national sau transfrontalier în relație cu niciun nou client non-conform FATCA.
pentru debitarea unui Cont de plati al platitorului, atunci cand o 32.2. Declarație pe proprie răspundere (FATCA): este declarația
operatiune de plata este initiata de Beneficiarul platii pe baza Clientului potrivit careia acesta își confirmă statutul stabilit prin
consimtamantului platitorului. reglementarea FATCA.
30.Deţinător: persoană fizică, titular de Cont, deţinătoare a unui 32.3. Dovada de rezidență SUA: este considerată a fi deținută de
Card emis de Bancă. orice persoană care prezintă următoarele elemente:
31.Elementele de securitate personalizate: diferă în funcție de naționalitate/cetățenie americană; domiciliul/adresa SUA; număr de
tipul produsului/serviciului. telefon de SUA; adresa de e-mail SUA; adresa poștală de
Pentru Carduri: corespondență în SUA, cont bancar în SUA; împuternicire în vederea
- CVC2 (Card Verification Code) și CVV2 (Card Verification Value) reprezentării de către o persoană având indicii de apartenență la
este un cod format din trei cifre, înscris pe spatele Cardului, care SUA.
poate fi utilizat pentru efectuarea tranzacțiilor prin Internet sau prin 32.4. Persoana din SUA (sau persoana americană): orice persoană
comandă poștală, telefon, fax. Acest cod trebuie să rămână cunoscut fizică reglementată de legile SUA, obligată să plătească taxe în
numai de către Deținătorul/ Utilizatorul Cardului; SUA. Persoanele din SUA sunt contribuabili americani indiferent
- Parola e-Commerce; dacă trăiesc în SUA sau în afara teritoriului SUA.
-Autentificarea prin biometrie reprezinta autentificarea 33.IBAN (International Bank Account Number): reprezintă o
detinatorului/utilizatorului de card prin aplicatia MyBRD Mobile, combinație de litere și cifre care asigură unicitatea unui numar de cont
prin intermediul datelor biometrice (amprenta, recunoastere faciala), deschis la un furnizor de servicii de plată la nivel internațional. IBAN-
pentru autorizarea tranzactiilor cu cardul pe Internet, conform ul este furnizat Clientului de către Bancă la data deschiderii contului
reglementarilor aplicabile; și este, de asemenea, menționat pe fiecare extras de cont.
- PIN este un cod personal de identificare furnizat de Bancă pentru a 34.Informatii CRS: date și informații cu privire la statutul fiscal al
fi utilizat la realizarea Operaţiunilor cu Cardul la Terminale de plată Clientului titular de cont, astfel cum sunt reglementate de Codul de
electronice şi automate bancare. Codul PIN are caracter strict Procedură Fiscală.
personal și confidenţial și nu trebuie dezvăluit nimanui, sub nicio 35.Institutii de credit implicate in derularea transferurilor de
formă, indiferent de context. fonduri in strainatate: (i) banca ordonatoare, cea la care
Pentru Serviciile de bancă la distanță - Coduri de securitate: ordonatorul da dispozitie privind efectuarea platii, (ii) banca
- cod Utilizator și Parola de acces pentru serviciul de Internet banking beneficiara, cea care receptioneaza plata conform instructiunilor de
MyBRD Net, serviciul de Mobile banking MyBRD Mobile accesat plata, (iii) banca corespondenta, cea care are acces direct la reteaua
prin mobile web browser și MyBRD Contact; interbancara internationala si care mijloceste transferurile
- PIN pentru MyBRD SMS și serviciul de Mobile banking MyBRD internationale de fonduri pe care o alta banca nu le poate realiza in
Mobile accesat prin sesiune USSD; mod direct, (iv) banca intermediara, cea care este implicata in
- token PIN (mPIN)/ amprentă digitală pentru serviciul de Mobile realizarea un transfer de fonduri, alta decat banca ordonatoare si
banking MyBRD Mobile accesat prin aplicația dedicată banca corespondenta.
smartphone/tabletă sau hardware token/ mobil pentru serviciul de 36.Instrument de debit: cec, cambie sau bilet la ordin.
Internet banking MyBRD Net; 37.Instrument de plată: orice dispozitiv personalizat și/sau orice
- Autentificarea prin biometrie; set de proceduri convenite între Client și Bancă și folosit de Client
- Parola E-Commerce – un cod generat dinamic pentru fiecare pentru a iniția un Ordin de plată (de ex. Cardul bancar, Servicii de
tranzactie online efectuata pe site-urile ce detin acest serviciu :,, Visa bancă la distanță).
Secure" sau "MasterCard Identity Check". Codul 3D Secure este 38.Împuternicitul pe Cont: persoana fizică, autorizată să reprezinte
transmis catre utilizatorul de card via SMS la numarul de telefon Clientul titular al Contului în relaţiile cu Banca, desemnată de acesta
mobil al utilizatorului declarat la Banca si necesar pentru validarea la deschiderea contului sau ulterior, prin formularele Băncii sau
tranzactiilor pe site-urile comerciantilor inrolati in sistemul 3D printr-un mandat autentic expres acordat.
3
39.Limite de utilizare card: limite stabilite de Bancă sau de - membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale
organizatiile de carduri sau de autoritatile bancare europene pentru similare;
securitatea operațiunilor și protecția Deținătorului/Utilizatorului și - membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
care se referă atât la numărul, cât și la valoarea Operațiunilor care pot - membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor
fi efectuate cu Cardul într-o anumită perioadă. disponibile spre instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror
consultare utilizatorilor de carduri (i) prin afisare la unitatile Bancii, hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
(ii) pe pagina de internet a Bancii, (iii) prin intermediul serviciului de - membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau
Internet banking MyBRD Net, daca detine acest serviciu (disponibil membrii organelor de conducere din
24 ore pe zi, 7 zile pe saptamana), (iv) prin apelarea MyBRD Contact: cadrul consiliilor băncilor centrale;
021 302 61 61 (număr cu tarif normal apelabil din orice retea sau - ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele
*BANCA (*22622) (tarifat ca apel în reţea, de pe orice număr armate;
Orange, Vodafone, Telekom Mobile si RCS Digi Mobil). - membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de
40.NIF - Numarul de Identificare Fiscală (sau echivalentul său supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale
funcțional dacă nu există un numar de identificare fiscală) atribuit regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale
de către Autoritățile Fiscale din România/ Alte țări de rezidență. companiilor naționale;
41.Operațiuni ce par a avea o legatură între ele reprezintă - directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație
operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgand dintr-un sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații
singur contract comercial sau înțelegere de orice natură între aceleași internaționale.
părți și a caror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 15.000 Niciuna dintre categoriile prevazute mai sus nu include persoane care
euro ori echivalentul în lei (sau altă valută), atunci când acestea sunt ocupă funcții intermediare sau inferioare.
efectuate în cursul aceleiași zile bancare, în scopul evitării cerințelor 47.1. Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, in sensul Legii
legale. 129/2019:
42.Operațiune de plată: acțiune inițiată de Clientul platitor sau de - soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu
catre beneficiarul platii cu scopul de a depune, de a transfera sau de care aceasta se află în relații asemănătoare acelora dintre soți;
a retrage fonduri, indiferent de orice obligații subsecvente între - copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află
Clientul platitor și beneficiarul plății. în relații asemănătoare acelora dintre soți;
43.Opțiuni comisioane: În cazul plăților în valută sau în cazul - părinții.
plăților în Lei efectuate în favoarea beneficiarilor având conturi 47.2. Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse
deschise la bănci din străinătate, Clientul poate alege una din public sunt, în sensul Legii 129/2019:
urmatoarele opțiuni în ceea ce privește modalitatea de plată a - persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane
comisioanelor: juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții
“OUR” – toate comisioanele bancare aferente plății realizate prin juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele
transfer credit sunt plătite de către Clientul plătitor (inclusiv expuse public sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o
comisioanele băncii/băncilor intermediare); astfel de persoană;
“BEN” - toate comisioanele bancare aferente plății realizate prin - persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane
transfer credit sunt plătite de către Clientul beneficiar al fondurilor juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții
care au facut obiectul unei Operațiuni de plată (inclusiv juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de
comisioanele băncii/băncilor intermediare); facto al uneia dintre persoanele expuse public.
“SHA” - comisionul Băncii este plătit de Clientul plătitor iar 48.Plăți externe: Operațiuni de plată în valută (efectuate în
comisionul băncii/băncilor intermediare și comisionul băncii străinătate sau pe teritoriul României) cât și Operațiunile de plată în
beneficiarului este plătit de catre Clientul beneficiar. Lei efectuate în strainătate.
„OUR garantat” - exclude posibilitatea decontării ulterioare a 49.Plăți interne: Operațiuni de plată în Lei, pe teritoriul României.
eventualelor comisioane ale băncii / băncilor intermediare, 50.Refuz de plata: modalitatea prin care Deținătorul/Utlizatorul
comisioanele aferente plăţii prin transfer credit fiind suportate de poate contesta o Operațiune neautorizata sau executata incorect.
Clientul plătitor o singură dată, la efectuarea plăţii prin transfer 51.Reprezentant legal: persoană fizică ce are calitatea de părinte /
credit. tutore / ocrotitor legal / curator / curator special și care are dreptul și
În acest caz Banca va stabili canalul bancar pentru efectuarea plăţii obligația fie de a încheia acte juridice civile pentru și în numele unui
prin transfer credit. Client fără capacitate civilă de exercițiu, fie de a asista un Client cu
In cazul plaților externe în valută transmise către beneficiari care au capacitate de exercițiu retransă la încheierea de acte juridice și, dacă
conturi deschise la Bănci aparținând UE (Uniunea Europeana)/ SEE este cazul, de a obține autorizarea instanței de tutelă pentru efectuarea
(Spatiul Economic European), optiunea de comisionare este SHA. anumitor operațiuni.
Banca isi rezerva dreptul de a modifica optiunea de comisionare 52.Rezident: persoană fizică - cetãţean român, cetãţean strãin şi
indicata de Clientul plătitor in situatia in care aceasta este diferita de apatrid, cu domiciliul în România, care prezintă documente de
SHA. identitate emise conform legii.
44.Ordin de plată: orice instrucțiune dată de Clientul plătitor Băncii 53.Servicii de bancă la distanță: sunt servicii puse la dispoziția
sau de beneficiarul plății către banca sa prin care se solicită Clientului prin intermediul Instrumentelor de plată cu acces la
executarea unei Operațiuni de plată. distanță. Banca oferă următoarele servicii la distanță: serviciul de
45.Ordin de plată programată: o instructiune data de un platitor Internet banking MyBRD Net , serviciul de Mobile banking MyBRD
prestatorului de servicii de plata care detine contul de plati al Mobile, MyBRD SMS și MyBRD Contact.
platitorului de a executa transferul de credit la intervale regulate sau 54.Serviciul de schimbare a conturilor: transferul de la un Prestator
la date prestabilite. de servicii de plată la altul, la cererea consumatorului, fie al
46.Organizatia de carduri: organizație internațională (Visa, informaţiilor referitoare la toate sau la unele dintre ordinele de plată
MasterCard etc) care reglementează termenele și condițiile de programată, debitările directe recurente şi încasările prin transfer
utilizare a Cardurilor emise sub sigla proprie. credit recurente, executate într-un cont de plăţi, fie al eventualului
47.Persoane expuse public: persoanele fizice care exercitã sau au sold pozitiv al contului de plăţi dintr-un cont de plăţi într-altul, sau
exercitat funcţii publice importante. Persoanele fizice care exercită, ambele, cu sau fără închiderea vechiului cont de plăţi.
în sensul Legii nr. 129/2019, funcții publice importante sunt: 55.Prestator de servicii de plată care efectuează transferul (Banca
- șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari anterioara): prestatorul de servicii de plată de la care se transferă fie
de stat; informaţiile necesare pentru efectuarea schimbării conturilor fie

4
eventualul sold pozitiv al contului de plăţi al consumatorului, fie - pentru cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic
ambele. European sau Confederația Elvețiană: documentul național de
56.Prestator de servicii de plată destinatar (Banca noua) - identitate, sau un document de identitate valabil eliberat în condițiile
prestatorul de servicii de plată căruia i se transferă informaţiile legii de autoritățile române, certificat de înregistrare, carte de rezidență
necesare pentru efectuarea schimbării conturilor; permanentă, respectiv permis de ședere, sau Carte albastră a UE;
57.Sancţiuni internaţionale - restricţiile şi obligaţiile în legătură cu - pentru cetățenii străini–rezidenți: Permis de sedere temporară,
guvernele unor state, cu entităţi nestatale sau persoane fizice ori Permis de sedere în scop de muncă, Permis de ședere pe termen lung,
juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Carte albastră UE, eliberate de autoritățile române abilitate, în condițiile
Naţiunilor Unite, de Uniunea Europeană, de alte organizaţii legii;
internaţionale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor - pentru apatrizi și refugiați: documentul temporar/ permanent de
state, în scopul menţinerii păcii şi securităţii internaţionale, identitate eliberat de autoritățile române abilitate (inclusiv Inspectoratul
prevenirii şi combaterii terorismului, asigurării respectării General pentru Imigrări);
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, dezvoltării şi - pentru cetățenii rezidenți și străini, se acceptă, cu titlu de
consolidării democraţiei şi statului de drept şi îndeplinirii altor excepție, pentru cazurile de furt dovedite cu sesizare adresată organelor
scopuri, în conformitate cu obiectivele comunităţii internaţionale, cu competente, titlul de călătorie;
dreptul internaţional şi cu dreptul Uniunii Europene. Sancțiunile - pentru clienți persoane din SUA: documente emise de
internaționale vizează, în special, blocarea fondurilor și a resurselor autoritățile române pentru persoane SUA (certificat de înregistrare,
economice, restricții comerciale, restricții privind operațiuni cu permis de ședere temporară, permis de ședere în scop de muncă,
produse și tehnologii cu dublă utilizare și cu produsele militare, etc.), eliberate în condițiile legii precum și documente emise de
restricții de călătorie, restricții de transport și comunicații, sancțiuni autoritățile oficiale americane pentru cetățenii americani cu condiția
diplomatice sau în domeniile tehnico-științific, cultural ori sportiv. ca acestea să facă dovada identității, a cetățeniei, a adresei de
58.Străin: persoană care nu are cetăţenia română sau cetăţenia unui domiciliu și după caz a adresei de rezidență (ex. pașaport și/sau
alt stat membru al Uniunii Europene, ori al Spaţiului Economic permis conducere și/sau green card, etc.)
European, ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene. 65.Ţara de rezidenţă fiscală: este țara în care, din punct de vedere
59.Suport durabil: orice instrument care permite utilizatorului fiscal, o persoană fizică este supusă impozitării în funcție de criteriile
serviciilor de plata sa stocheze informatii adresate personal acestuia, prevăzute în legislația țării respective. Banca va considera ca țara de
intr-un mod accesibil pentru consulatri ulterioare, pentru o perioada rezidenţă fiscală a persoanei fizice este cea menţionată în documentul
de timp adecvata scopurilor informatiilor respective, si care permite de identitate oficial, în paşaport, sau în oricare alt document doveditor
reproducerea identica a informatiilor stocate. de identitate prezentat de persoana fizică. Excepții: în cazul în care
60.Terminale: reprezintă dispozitive electronice sau mecanice (de persoana fizică comunică altă țară de rezidență fiscală decât cea
ex : POS, ATM, imprinter, internet) ce permit înscrisă în documentul de identitate oficial, în paşaport, sau în oricare
Deținătorului/Utilizatorului de card efectuarea de Operațiuni de alt document doveditor de identitate prezentat, țară de rezidenţă
plată, retrageri și depuneri de numerar, precum și alte tipuri de fiscală va fi dovedită de către persoana fizică prin prezentarea unui
operațiuni, cum ar fi: plată utilități, interogare sold etc. certificat de rezidenţă fiscală emis de către autoritatea fiscală /
61.Terminal cu functionalitate Contactless: terminal care afiseaza autoritatea competentă conform legislației țării respective să emită
simbolul Contactless, dotat cu tehnologie ce permite efectuarea de aceste documente. În lipsa prezentării acestui certificat, Banca va
tranzactii rapide prin simpla apropiere a cardului si introducerea considera ca țară de rezidenţă fiscală, țara care a emis actul de
codului PIN si/sau semnarea chitantei aferente tranzactiei, daca este identitate oficial, paşaportul sau alt document doveditor de identitate.
cazul; tranzactiile care se pot efectua fara introducerea codului PIN Persoana fizică care nu este rezidentă fiscal în România și este
si/sau semnarea chitantei aferente sunt cele cu o valoare mai mica rezidentă fiscal într-o țară care are încheiată o convenție de evitare a
decat limita stabilita de organizatiile de carduri si de autoritatile dublei impuneri cu România, și care încasează venituri cu regim de
bancare europene. Aceste limite sunt afisate pe pagina de internet a reținere la sursă, inclusiv dobânzi platite de Bancă, pentru a beneficia
Bancii si pot fi modificate oricand de organizatiile de carduri sau de de aplicarea convenției fiscale care prevede reținerea la sursă a unui
autoritatile bancare europene. impozit pe venit în cotă mai mică decât cea din Codul Fiscal, are
62.Transfer credit: serviciul de plată naţional sau transfrontalier de obligația, conform legislației românești, de a prezenta unității Băncii
creditare a contului de plăţi al unui beneficiar al plăţii printr-o la care are deschis contul, înainte de încasarea venitului, certificatul
operaţiune de plată sau o serie de operaţiuni de plată efectuate din de rezidență fiscală emis de autoritatea fiscală / autoritatea
contul de plăţi al plătitorului de către prestatorul de servicii de plată competentă să emită astfel de documente din țara rezidenței sale
care deţine contul de plăţi al plătitorului, în baza unei instrucţiuni fiscale, în original și însoțit de traducerea autorizată în limba română
date de plătitor. a acestuia . În cazul veniturilor din dobânzi, se consideră data
Transfer credit include: încasării venitului, data înregistrării dobânzii în contul persoanei
- plăţi externe fizice.
- plăţi interne intra si interbancare Certificatul de rezidență fiscală prezentat într-un an în care se
- încasări intra şi interbancare efectuează de către Bancă plăți de dobandă este valabil tot anul curent
- încasari externe și încă 2 luni din anul calendaristic următor, dacă nu conține prevederi
- plăţi facturi exprese care limitează valabilitatea la o anumită perioadă de timp.
63. Tranzacție offline: reprezintă tranzacția realizata cu cardul la un 66.Utilizator: persoană fizică, cu vârsta minimă de 14 ani, pe numele
terminal care acceptă efectuarea de tranzacții fără obținerea unui cod căreia a fost solicitată emiterea unui card (prin formularele standard
de autorizare de la banca emitentă a cardului si pentru care nu se ale Băncii și furnizând datele de identificare), Clientul titular de Cont
realizeaza blocarea fondurilor la data tranzactiei, ci contul este debitat conferindu-i dreptul de a face operațiuni în Contul său curent / Contul
cu valoarea tranzactiei la data decontarii acesteia. revolving în calitate de Împuternicit pe Cont.
64.Ţara de rezidenţă juridică: ţara în care Clientul are domiciliul. Cardurile BRD-ISIC şi SPRINT nu se emit pentru Utilizatori.
Acest fapt este dovedit prin prezentarea de către Client a următoarelor 67.Ziua lucratoare: reprezintă o zi bancară (cu excepţia zilelor de
documente: sâmbată şi duminică şi a celorlalte sărbători legale recunoscute în
- pentru cetățenii români: buletinul de identitate, cartea de România) în care Banca desfăşoară activităţi specifice şi este deschisă
identitate, cartea de identitate provizorie eliberată în condițiile legii și publicului.
cartea electronică de identitate; B.2. În prezentele Condiţii Generale Bancare, folosirea la singular a
- pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate se acceptă termenilor definiţi presupune şi referirea la pluralul acestora şi invers.
cu titlu de excepție : pașaportul însoțit de un document oficial, în
original, din care să rezulte adresa în țara de rezidență;
5
B.3. Toate prevederile referitoare la CRS din prezentele Condiţii 6. În orice moment în timpul relației contractuale, Clientul are dreptul
Generale Bancare se vor completa cu prevederile din Codul de să primească, la cerere, pe suport hârtie sau pe orice alt suport durabil
Procedură Fiscală. clauzele specificate în prezentul Contract.

C. SFERA DE APLICARE B. DESCHIDEREA CONTURILOR. ÎMPUTERNICITUL PE


CONT
1. Prevederile capitolului „Generalităţi privind conturile” se 1. La deschiderea Conturilor, Banca solicită documente necesare
completează cu prevederile capitolului “Produse şi servicii oferite de identificării Clientului titular de Cont şi Împuternicitului pe Cont,
Bancă” şi cu prevederile contractelor, formularelor specifice aferente precum şi specimene de semnătură ale acestora aferente fiecărui Cont.
fiecărui produs/serviciu. În plus, Clientul titular de cont este obligat să prezinte Băncii toate
2. Contractul intră în vigoare de la data semnării de primire de către Informațiile CRS, conform legislației în vigoare.
Client şi rămâne în vigoare până la data închiderii tuturor conturilor 2. În cazul în care Clientul a optat pentru serviciul de schimbare a
Clientului şi încetarea efectelor tuturor contractelor specifice conturilor, Banca, în calitate de bancă nouă, va proceda la deschiderea
încheiate cu acesta. Contului curent/relaţiilor de cont, numai în urma completării şi
3. Prezentele Condiții Generale Bancare înlocuiesc versiunea semnării de către Client a Autorizarii şi a contractului/documentelor
anterioară a Condițiilor Generale Bancare. specifice Băncii.
4. Prezentele Condiţii Generale Bancare înlocuiesc orice dispoziţie 3. Împuternicitul pe Cont poate fi numit de către Clientul titular de
contrară existentă în contractele, formularele şi/sau documentele Cont prin Contractul de Subscriere Produse și Servicii Persoane
specifice produselor și serviciilor, încheiate anterior intrării în Fizice, Formularul de Intrare în Relații cu Banca, prin Formularul de
vigoare a Condiţiilor Generale Bancare, şi, dacă este cazul, le desemnare / revocare Împuterniciţi pe Cont sau prin cererea de
completează. emitere/majorare linie de credit (în cazul Împuternicitului pe Contul
5. În caz de conflict între prevederile existente în prezentele Condiţii revolving având Card de credit ataşat). Împuternicitul pe Cont va
Generale Bancare şi condiţiile speciale din contracte, documente acționa întotdeauna numai în numele și pe seama Clientului titular de
şi/sau formulare distincte încheiate între Client şi Bancă la aceeaşi Cont.
dată sau ulterior intrării în vigoare a prezentelor Condiţii Generale 4. Împuternicitul pe Cont desemnat prin formularele Băncii are
Bancare, vor prevala condiţiile speciale din formularele sau următoarele drepturi:
documentele specifice. a. să efectueze operaţiuni în Contul curent, inclusiv prin folosirea unui
6. Modificarea sau încetarea unuia din contractele specifice încheiate Card , sau în Contul revolving, prin intermediul Cardului de credit;
între Client şi Bancă se realizează în condiţiile prevăzute de b. să constituie depozite din Contul curent respectiv, dar numai pe
respectivul contract şi nu afectează valabilitatea celorlalte contracte numele Clientului titular de Cont; pe depozitele astfel constituite vor
sau a prezentelor Condiţii Generale Bancare. avea calitatea de Împuternicit persoana/ persoanele care au calitatea
7. Orice derogare de la aplicarea Contractului faţă de Client trebuie de Împuternicit pe Contul curent respectiv;
convenită în mod expres, în scris, între Bancă şi Client. c. să lichideze depozitele Clientului titular de Cont constituite prin
Contul curent respectiv, dar doar în cazul în care este desemnat
II. DESCHIDEREA, FUNCŢIONAREA ŞI ÎNCHIDEREA Împuternicit pe depozitele respective.
CONTURILOR 5. La constituirea unui depozit de către Clientul titular de Cont,
acesta va avea dreptul de a desemna împuterniciți pe respectivul cont
A. GENERALITĂŢI de depozit. Orice împuternicit pe contul de depozit va avea calitatea
de Împuternicit și pe Contul curent atașat depozitului. Dacă este
1. Banca are obligaţia de a verifica identitatea Clientului şi a cazul pentru constituirea de depozite cu Împuterniciți diferiți față de
Beneficiarului real înainte de stabilirea relaţiei de afaceri sau de cei desemnați de Clientul titular de Cont pentru Contul curent, este
efectuarea unor tranzacţii. În plus, Banca are obligația de a verifica și necesară deschiderea unui Cont curent distinct, cu Împuterniciți pe
colecta Informațiile CRS si FATCA ale Clientului titular de cont. Cont diferiți sau fară Împuterniciți, în funcție de solicitarea
Atunci când Clientul/Clientul titular de cont nu acceptă să ofere toate Clientului titular de Cont.
elementele şi informaţiile de mai sus, Banca va refuza intrarea în 6. Împuternicitul pe Cont desemnat prin formularele Băncii nu poate
relaţia cu acesta şi implicit deschiderea Conturilor. efectua următoarele operaţiuni:
2. Banca deschide diferite tipuri de conturi cum ar fi: conturi de plati a. închidere/deschidere de noi Conturi curente în numele Clientului
(Conturi curente/conturi curente cu servicii de baza cu sau fără titular de Cont;
Carduri de debit ataşate, Conturi revolving cu Carduri de credit b. solicitare de credite în numele Clientului titular de Cont;
ataşate); conturi de depozit, conturi de economii, în Lei sau/şi în c. desemnare/revocare alți împuterniciți pe conturile Clientului titular
valută, la cererea expresă a Clientului. Conturile se deschid la de Cont;
unităţile Băncii, în conformitate cu normele interne, pe baza d. lichidare depozite, constituite dintr-un Cont curent la care nu a fost
completării şi semnării de către Client a formularelor standard ale desemnat Împuternicit de către Clientul titular de Cont.
Băncii, însoţite de documentele solicitate de aceasta. Banca poate Aceste operaţiuni pot fi efectuate în numele Clientului titular de Cont
deschide conturi curente si conturi de economii, în Lei și/sau valută, numai în baza unui mandat autentic expres acordat în acest sens.
la cererea expresă a Clientului, transmisă prin serviciile de Bancă la 7. Clientul titular de Cont declară că orice mandat acordat prin
distanță. intermediul formularelor bancare se consideră dat pe o perioadă de 15
3. Banca are dreptul de a deschide Conturi tehnice, iar prin ani, cu posibilitatea revocării în orice moment.
deschiderea acestor Conturi tehnice nu se nasc drepturi si obligatii Clientul se obligă să informeze mandatarul cu privire la durata
reciproce in sarcina Partilor, suplimentar fată de cele aferente mandatului și la drepturile conferite acestuia prin mandat.
Conturilor deschise de Client. 8. Împuternicirea unei persoane să reprezinte Clientul în relaţiile cu
4. Oricărui Cont i se pot ataşa diverse produse şi/sau servicii, la Banca rămâne valabilă până la data primirii de către Bancă de la
solicitarea Clientului şi cu respectarea condiţiilor Băncii. Client a unei înştiinţări scrise sau verbale (prin serviciul MyBRD
5. Clientul declară că a avut acces la toate informațiile, condițiile, Contact) cu privire la revocarea, modificarea acesteia sau până la
drepturile și obligațiile părților menționate în Contract, cu 15 zile decesul Clientului. Încetarea mandatului devine opozabilă Băncii
calendaristice înainte de semnarea acestuia, cu excepția cazului în începând de la data informării Băncii, prin prezentarea unui Certificat
care, printr-un alt formular al Băncii, cu acordul său expres s-a de deces sau a unei înştiinţări scrise sau verbale in orice unitate a
convenit un termen mai scurt. Băncii. Banca este îndreptăţită să solicite orice documente consideră
că sunt necesare cu privire la aceste modificări.

6
9. Clientul este răspunzător faţă de Bancă pentru orice pierdere În cazul emiterii de Instrumente de debit, Clientul trebuie să asigure
suferită de aceasta, ca urmare a neaducerii la cunoştinţa Băncii a în Cont disponibilul necesar pentru plata acestora la data emiterii (în
oricărei restricţii sau limitări în ceea ce priveşte Împuternicitul pe cazul cec-ului), respectiv la data scadenței (în cazul cambiilor și
Cont. biletelor la ordin).
10. În cazul în care apare o dispută sau o situaţie conflictuală de orice 12. Banca este îndreptăţită, în cazul Descoperitului neautorizat de
natură care, în opinia Băncii, împiedică stabilirea Împuternicitului pe cont, să calculeze, de la data înregistrării în Cont a acestuia, dobânda
Cont în ce priveşte desemnarea, limitele sau revocarea acestuia, penalizatoare asupra soldului debitor al Contului curent sau Contului
Banca are dreptul de a bloca accesul Împuternicitului pe Cont la revolving, nivelul acesteia fiind afişat la unitățile Băncii.
contul Clientului titular de Cont până la soluţionarea disputei 13. Orice solicitare a Clientului pentru un schimb valutar,
dovedită prin prezentarea unor documente satisfăcătoare pentru materializată prin semnarea unui ordin de schimb valutar sau a unui
Bancă. contract specific acestui tip de tranzacţie, fie cu decontare imediată,
fie cu o altă dată a valutei, este irevocabilă.
C. FUNCŢIONAREA CONTURILOR ȘI EFECTUAREA 14. Toate costurile provenind din diferenţele de curs valutar vor fi
OPERAȚIUNILOR DE PLATĂ suportate de Client. De asemenea, atât în cazul nerespectării
Ordinului dat, precum şi în cazul modificării de către Client a
C.1 GENERALITĂȚI PRIVIND OPERAȚIUNILE DE Ordinului transmis Băncii, toate consecinţele, inclusiv, dar fără a se
PLATĂ limita la daune, costuri suplimentare suportate de Bancă, sunt în
sarcina Clientului.
1. Orice operaţiune (de ex. plăţi intra/interbancare În Lei și valută, 15. În cazul contestării Operaţiunilor realizate în temeiul unui contract
plată facturi, schimb valutar, încasări, depuneri şi retrageri de specific, termenul de reclamaţie este cel prevăzut în contractul
numerar etc.) dispusă de Client/Împuternicitul pe Cont se efectuează specific încheiat cu Banca.
prin intermediul Contului curent. 16. Clientul autorizeaza Banca, în mod expres, fara ca aceasta sa
În cadrul Operațiunilor de plată, Clientul va utiliza formulare și constituie o obligatie, sa debiteze din orice cont deschis la Banca
Instrumente de plată puse la dispoziție de către Bancă. (ex : curent, de economii sau de depozit, etc) orice costuri datorate in
2. Contul revolving funcţionează doar cu un Card de credit ataşat. baza Contractului. In situatia depozitelor cu reinnoire automata,
Sunt permise operaţiuni de creditare a contului (alimentări) prin orice sumele datorate in baza Contractului vor fi debitate la scadenta
modalitate: depuneri de numerar, realizare de transfer credit dintr-un depozitelor, acestea fiind reconstituite ulterior cu suma rezultata in
cont curent deschis la BRD sau de la o altă bancă. Orice operaţiune urma debitarii. Clientul autorizeaza Banca sa faca orice operatiuni de
de debitare a Contului revolving este posibilă doar utilizând Cardul schimb valutar in vederea recuperarii obligatiilor de plata restante, in
de credit, cu excepţia celor expres menţionate în contractul pentru moneda in care acestea trebuie platite, utilizand rata de schimb
furnizarea cardului de credit. practicata de Banca in ziua operatiunii de schimb valutar.
3. Banca stabileste traseul bancar prin care executa Operatiunea de
plata realizata prin transfer credit, inclusiv utilizarea relatiilor de C.2 PREȚ
corespondent.
4. În cazul încasărilor realizate prin transfer credit în valută, valuta 1. Prețul este format, după caz, din următoarele componente:
creditării contului Clientului beneficiar va fi cea menționată în comisioane, dobânzi, cursuri de schimb valutar, tarife.
Instrucțiunea de plată. În situația în care valuta nu corespunde cu 2. Valorile comisioanelor, dobânzilor, tarifelor practicate de Bancă
valuta Contului, Banca va proceda la convertirea sumei în valuta se regasesc în Ghidul de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice,
Contului ce urmează a fi creditat pe baza Cursului de schimb utilizat respectiv în Lista de dobânzi.
de Bancă în ziua tranzacției și comunicat Clientului prin extrasul de Clientul, are posibilitatea de a consulta in orice moment, Documentul
cont. de informare cu privire la comisioane. Documentul este disponibil in
Contul creditat va fi întotdeauna cel indicat în Instrucțiunea de plată. format electronic pe site-ul www.brd.ro, si in orice unitate BRD pe
În cazul încasărilor realizate prin transfer credit in valuta ce nu pot fi suport tiparit sau pe un alt suport durabil.
procesate din cauza încălcării reglementărilor naționale sau 3. Cursurile de schimb valutar practicate de Bancă sunt afișate în
internaționale, Banca nu va fi responsabilă pentru întârzierea cadrul unităților BRD și pe site-ul bancii www.brd.ro.
încasării acestora. 4. Clientul agreează în mod expres aplicarea imediată a oricărei
5. Pentru orice sumă primită în Cont, Banca iși rezervă dreptul de a modificări survenite cu privire la rata dobânzii și a Cursului de
deduce comisionul său, înainte de creditarea acesteia în Contul schimb, fără o notificare prealabilă, dacă aceste modificări se bazează
Clientului. În acest caz Clientul va fi informat cu privire la valoarea pe rata dobânzii de referință sau cursul de schimb de referință.
totală a Operațiunii de plată realizata prin transfer credit și comisionul 5. De asemenea, orice modificare a ratei de dobandă și a Cursului de
aplicat, prin intermediul extrasului de cont. schimb se va aplica imediat, fără o notificare prealabilă, dacă
6. În cazul plăților realizate prin transfer credit, valuta debitării modificarea este în avantajul Clientului.
Contului Clientului plătitor va fi valuta stipulată în formularul de 6. Clientul va fi informat cu privire la aceste modificări în cel mai
plată. scurt timp prin afișare la unitățile Băncii și prin intermediul site-ului
7. Înainte de executarea plății, Banca are dreptul să: solicite Băncii.
prezentarea unor documente care să permită verificarea scopului
plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. C.3 INFORMAȚII NECESARE EXECUTĂRII ORDINULUI
8. În cazul în care Clientul solicită retrageri de numerar din contul în DE PLATĂ DE TIP TRANSFER CREDIT
valută a unor sume mai mici de 5 EUR/USD/altă valută, acestea vor
fi schimbate în Lei la cursul Băncii din ziua respectivă şi eliberate 1. Pentru executarea corectă de către Bancă a unui Ordin de plată de
Clientului în această monedă. tip transfer credit, în cazul în care Clientul este Client plătitor, acesta
9. În cazul unei erori, din partea Băncii, înregistrate pe Contul are obligația de a completa Ordinele de plată cu informațiile
Clientului, Clientul autorizează în mod expres Banca să corecteze, următoare:
din proprie iniţiativă, fără acordul prealabil al Clientului, sumele 1.1 Plăți interne de tip transfer credit:
înregistrate eronat. - numele/denumirea și numărul de cont al Clientului plătitor (contul
10. Banca poate stabili anumite limite/praguri aferente plăților pentru în format IBAN al acestuia deschis la Bancă);
diverse Instrumente de plată. - numele/denumirea și Codul unic de identificare al Clientului
11. Operațiunile de plată efectuate prin Instrumente de debit se beneficiar sau, dacă e cazul, Codul BIC al instituției de credit
realizează în conformitate cu legislația aplicabilă cecului, cambiei și destinatare;
biletului la ordin și cea privind Centrala Incidentelor de Plăți.
7
- informații privind unitatea Băncii la care este deschis Contul C.4 AUTORIZAREA OPERAȚIUNII DE PLATĂ DE TIP
Clientului plătitor: denumirea centralei sau, după caz, a unității TRANSFER CREDIT
teritoriale și/sau, dacă e cazul, Codul BIC;
- informații privind instituția de credit destinatară: denumirea 1. Operațiunile de plată dispuse de Client trebuie să fie în mod
centralei sau, după caz, a unității teritoriale și/sau, dacă e cazul, codul obligatoriu, autorizate de acesta sau de către Împuternicitul său pe
BIC; Cont, prin exprimarea consimțământului conform Contractului.
- suma și denominarea sumei; 2. În cazul în care consimțământul este exprimat prin semnatura
- data emiterii Ordinului de plată (ziua, luna, anul), care trebuie să fie Clientului titular de Cont și/sau ale Împuternicitului pe Cont, aceasta
unică, posibilă și certă; trebuie să fie în deplină concordanţă cu specimenul de semnătură
- elementul sau elementele care să permită verificarea autenticității aflat la Bancă.
Ordinului de plată. 3.Banca se bazează pe caracterul real, corect şi original al
În plus față de informațiile menționate mai sus, în cazul plăților semnăturilor care apar pe instrucţiunile transmise Băncii în orice
efectuate către Trezoreria Statului, Clientul va completa și mod.
următoarele elemente obligatorii: 4. Banca nu are niciun fel de răspundere în legătură cu consecinţele
- codul de identificare fiscală al Clientului plătitor respectiv cel al care pot să apară ca urmare a:
Clientului beneficiar; - folosirii frauduloase sau abuzive a semnăturilor sau a Elementelor
- numărul de evidență a plății, alocat de Agenția Națională de de securitate personalizate;
Administrare Fiscală; - nerespectarii modalitatilor de Autorizare a Operațiunilor de plată
- numărul Ordinului de plată dat de Clientul plătitor; astfel cum au fost agreate prin Contract.
- referințe privind conținutul economic al Operațiunii.
1.2 Plăți externe de tip transfer credit: C.5 PRIMIREA ȘI ACCEPTAREA ORDINULUI DE PLATĂ
Elementele obligatorii ale Ordinului de plată în valută (inclusiv DE TIP TRANSFER CREDIT
pentru platile in Lei in strainatate)/ Ordinului de plata SEPA sunt:
- nume / denumire Client plătitor; 1. Momentul primirii Ordinului de plată este momentul în care Banca
- cod IBAN Client plătitor; recepționează acest Ordin, dacă acesta este anterior orei limită interne
- suma de plată; (dacă există, în funcție de operațiune) dintr-o Zi lucrătoare. Orele
- valuta ordonată; limită aferente operațiunilor cu ordine de plată sunt prezentate în
- nume/ denumire beneficiar și adresa completă a acestuia; Anexa 1 la Ghidul de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice.
- Codul unic de identificare al beneficiarului; 2. Momentul primirii va fi considerat ziua convenită între Bancă și
- denumirea băncii beneficiarului, și BIC-ul acesteia, in functie de Client, în cazul în care Clientul plătitor și Banca convin ca executarea
tipul formularului ; Ordinului de plată să înceapă într-o anumită zi sau la sfarșitul unei
- data emiterii care trebuie să fie unică, posibilă și certă; anumite perioade sau în ziua în care fondurile au fost puse la
- mențiunea urgent – bifarea acestei rubrici reprezintă ordinul expres dispoziția Băncii.
al Clientului plătitor ca Banca să execute transferul într-un termen 3. Ordinele de plată recepționate după ora-limită sau într-o zi
mai scurt față de termenul de executare menționat în Contract; nelucrătoare vor fi considerate ca fiind primite în Ziua Lucrătoare
- semnătura Clientului plătitor; următoare.
- rubrica comisioane (se completează cu OUR/BEN/SHA) conform 4. Recepționarea Ordinelor de plată este considerată a fi :
celor de mai sus. - în cazul Ordinului de plată pe suport de hârtie, data prezentării la
2. În situația în care Clientul este beneficiar al unei plăți de tip transfer unitatea Băncii, menționată pe formularul semnat de către Bancă.
credit, are obligația de a comunica plătitorului înainte de inițierea - în cazul Ordinelor de plată transmise prin Serviciile de bancă la
plății, următoarele mențiuni obligatorii necesare pentru executarea distanță, momentul în care Clientul și-a exprimat consimțământul
corectă a Ordinului de plată respectiv : conform Contractului.
- numele/denumirea Clientului titular de Cont și Codul unic de 5. Un Ordin de plată este considerat acceptat de către Bancă dacă
identificare, respectiv numărul de cont în format IBAN; Menționarea acesta este recepționat și dacă este recunoscut ca valid.
numelui Împuternicitului pe cont ca beneficiar al plății nu reprezintă 6. Un Ordin de plată este considerat valid dacă:
o identificare corectă, situație în care Banca își rezervă dreptul de a - sunt completate toate informațiile necesare executării Ordinului de
refuza plata. Clientul va atenționa plătitorul că numai Clientul titular plată;
de Cont poate fi beneficiar al unei plăți ; - Ordinul de plată a fost autorizat conform Contractului;
- informații privind unitatea Băncii la care este deschis contul - în Contul curent indicat de Client pentru efectuarea plăților, există
Clientului beneficiar, denumirea centralei Băncii sau, după caz, a fondurile necesare pentru efectuarea plătii.
unității teritoriale și/sau, dacă e cazul, Codul BIC (BRDEROBU). 7. Dupa acceptarea Ordinului de plată, Banca debitează Contul curent
3. Banca este exonerată de răspundere în cazul neexecutării, executării cu sumele aferente, în vederea executării Ordinului de Plată, cu
cu întârziere sau într-un mod necorespunzător a obligațiilor sale excepția cazului în care Clientul convine cu Banca ca executarea
decurgând din prezentul Contract, cauzate de acțiunile sau inacțiunile Ordinului să înceapă într-o anumită zi sau la sfârșitul unei anumite
unor terți (cum ar fi bănci corespondente, agenți etc.) sau de alte perioade sau în ziua în care fondurile au fost puse la dispoziția Băncii,
motive neimputabile Băncii. caz în care debitarea Contului se va realiza la momentul executării
4. Banca nu răspunde de eventualele întârzieri sau pagube în cazul convenit cu Banca.
furnizării de informații eronate sau incomplete de către Client, ce au
dus la neexecutarea, executarea defectuoasă sau cu întârziere a C.6 REFUZUL OPERAȚIUNILOR DE PLATĂ DE TIP
Operaţiunii de plată. TRANSFER CREDIT
5. În cazul menționat la punctul anterior, Banca va depune toate
eforturile rezonabile pentru a recupera fondurile implicate în 1. Banca poate refuza executarea unei Operațiuni de plată și poate
Operaţiunea de plată și are dreptul de a solicita Clientului un adopta orice masură care se impune, inclusiv anularea sau blocarea
comision pentru operațiunea de recuperare, în conformitate cu Instrumentului de plată, în cazul în care Banca consideră că:
Ghidul de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice. - Nu au fost respectate prevederile Contractului, inclusiv dar fară a
se limita la asigurarea disponibilului în Cont, completarea Ordinului
de plată cu elementele necesare executării acestuia, instrucțiuni
incomplete sau neclare sau conținând ștersături, tăieturi, suprascrieri
de orice fel, etc;

8
- Clientul nu a prezentat eventualele informații/documente unei diferențe de fus orar sau din orice alte cauze neimputabile Băncii.
justificative solicitate de Bancă;
- Operațiunea de plată dispusă ar putea să încalce unele prevederi C.9 RĂSPUNDERE
legale.
- Clientul refuză să prezinte documente justificative solicitate expres 1. Ordinul de plată de tip transfer credit este executat de către Bancă,
de către Bancă. în ceea ce privește beneficiarul plății, în baza Codului unic de
- Clientul dispune efectuarea unei plăți către o entitate supusă identificare furnizat de către Clientul plătitor.
sancțiunilor internaționale. 2. Banca nu răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă
2. Un Ordin de plată a cărui executare a fost refuzată se consideră ca a unei Operațiuni de plată, în ceea ce privește beneficiarul plății, ca
nu a fost primit de către Bancă. urmare a utilizării unui Cod unic de Identificare incorect furnizat de
3. Banca va notifica Clientul prin una din următoarele modalități: către Clientul plătitor. În acest caz, Banca va depune toate eforturile
telefon, e-mail, fax, SMS, prin mesaje transmise prin intermediul rezonabile pentru a recupera fondurile implicate în Operațiunea de
serviciului de Internet banking MyBRD Net/serviciului de Mobile plată.
banking MyBRD Mobile sau prin scrisoare cu privire la refuzul In cazul in care recuperarea fondurilor nu este posibila, Clientul
executării unui Ordin de plată și, dacă este posibil, cu privire la platitor poate solicita Bancii printr-o cerere scrisa, toate informatiile
motivele refuzului, precum și la procedura de remediere a erorilor de care dispune si care sunt relevante pentru Clientul platitor, pentru
care au condus la refuz. a permite acestuia sa initieze o actiune in justitie in vederea
4. În cazul în care refuzul este obiectiv, Banca are dreptul să perceapă recuperarii fondurilor.
un comision specific conform Ghidului de tarife si comisioane pentru 3. În cazul în care Clientul solicită recuperarea fondurilor ca urmare
Persoane Fizice. a erorii sale, Banca poate aplica un comision pentru operațiunea de
recuperare conform Ghidului de tarife si comisioane pentru Persoane
C.7 REVOCAREA OPERAȚIUNILOR DE PLATĂ DE TIP Fizice.
TRANSFER CREDIT 4. Banca este răspunzătoare față de Client pentru toate pierderile
cauzate, inclusiv pentru eventualele dobânzi aplicate Clientului ca
1. Clientul plătitor nu poate retrage consimțământul privind o urmare a neexecutării sau executării în mod defectuos a Operațiunii
Operațiune de plată, după ce Ordinul de plată a fost primit și acceptat de plată, din culpa exclusivă a Băncii.
de către Bancă. 5. În cazul unei Operațiuni de plată neautorizate de către Client, cu
2. Prin excepție, Clientul poate revoca o Operațiune de plată în cazul privire la care Clientul a notificat Banca, Banca va rambursa fie
în care parțile au convenit ca executarea Ordinului de plată să înceapă imediat, fie, in orice caz cel mai tarziu la sfarsitul urmatoarei zile
într-o anumită zi sau la sfârșitul unei anumite perioade ori în ziua în lucratoare Clientului plătitor suma aferentă Operațiunii de plată
care Clientul a pus fonduri la dispoziția Băncii, cu condiția neautorizate sau efectuate defectuos și, dacă este cazul, va readuce
comunicării revocării până cel tarziu la sfârșitul zilei lucrătoare care Contul Clientului care a fost debitat în situația în care s-ar fi aflat dacă
precedă ziua convenită pentru debitare (ex. debitare directă, ordine Operațiunea de plată neautorizată sau executată necorespunzator nu
de plată programată). s-ar fi efectuat.
3. Consimțământul exprimat pentru executarea succesivă mai multor 6. Prin excepție, Banca nu este răspunzătoare în condițiile în care
Operațiuni de plată (ex. debitare directă, ordine de plată programată poate dovedi că banca beneficiarului plății a primit, în termenul de
etc.) poate fi retras urmând ca orice Operațiune de plată viitoare, executare agreat cu Clientul, suma care face obiectul Operațiunii de
după retragerea consimțământului, să fie considerată neautorizată. plată respectivă.
4. Orice retragere a consimțământului trebuie realizată în forma 7. În cazul unei Operațiuni de plată neexecutate sau executate
scrisă (fax, e-mail, scrisoare simplă) iar în cazul în care defectuos, Banca, la solicitarea Clientului, va acționa neîntârziat în
consimțământul a fost retras prin altă formă de comunicare, Clientul vederea identificării Operațiunii de plată și îl va informa pe acesta cu
este obligat să transmită Băncii solicitarea și în formă scrisă, până la privire la rezultate, indiferent dacă răspunderea îi revine sau nu.
sfârșitul Zilei lucrătoare care precede ziua convenită pentru debitarea 8. In cazul unei Operatiuni de plata initiate de catre Clientul platitor,
Contului, în caz contrar Clientul va putea fi răspunzător de eventualul Banca, in calitate de prestator de servicii de plata al Clientului platitor,
prejudiciu suferit de catre Bancă. raspunde fata de acesta cu privire la executarea corecta a operatiunii,
5. În cazul în care Clientul revocă plata după acordarea cu exceptia cazului in care poate dovedi ca prestatorul de servicii de
consimțământului, Banca poate aplica un comision specific conform plata al beneficiarului a primit valoarea Operatiunii, caz in care acesta
Ghidului de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice. din urma devine raspunzator fata de beneficiarul platii si va pune
imediat la dispozitia beneficiarului valoarea Operatiunii de plata. In
C.8 EXECUTAREA ORDINULUI DE PLATĂ DE TIP situatia in care Banca este raspunzatoare in calitate de prestator de
TRANSFER CREDIT servicii de plata al Clientului, va rambursa acestuia, fara intarzieri
nejustificate, valoarea operatiunii de plata neexecutate sau executate
1. . În funcție de tipul Operațiunii ordonate de către Client și de ora defectuos si, daca este cazul, va readuce Contul la starea in care s-ar
limită internă de primire de către Bancă prevăzută în Contract, cât și fi aflat daca operatiunea defectuoasa nu ar fi avut loc.
de momentul debitării contului plătitorului, termenul maxim în care 9. In cazul unei Operatiuni de plata initiate de catre Clientul beneficiar
Banca va executa Operațiunea (prin creditarea Contului de plăți al al platii sau prin intermediul acestuia, Banca, in calitate de prestator
prestatorului beneficiarului plății) este: de servicii de plata al Clientului beneficiar al platii, raspunde in fata
- Plăți interne: maxim T+1, acestuia pentru transmiterea corecta a ordinului de plata catre
- Plăți externe: maxim T+2. prestatorul de servicii de plata al platitorului. In acest caz, Banca
2. T reprezintă data primirii Ordinului de plată de către Bancă. garanteaza ca valoarea operatiunii de plata este la dispozitia
3. La solicitarea Clientului, Banca poate efectua Operațiuni de plată Clientului imediat dupa ce aceasta suma este creditata in contul
de tip transfer credit în regim de urgență, contra unui comision Bancii.
conform Ghidului de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice. 10. Clientul se obligă să despăgubească Banca pentru orice daune,
4. Banca este exonerată de răspundere în cazul depășirii termenului pierderi sau cheltuieli suportate de aceasta, care au rezultat din
maxim de executare a ordinelor de plată, astfel cum este menționat încălcarea prevederilor prezentului Contract de către Client, inclusiv
mai sus, ca urmare a circuitului bancar extern sau în cazul solicitării pentru orice daune, pierderi sau cheltuieli suportate de Bancă, ca
de informații / documente justificative de către Bancă sau de către urmare a stabilirii responsabilităţii financiare a Clientului pentru
băncile corespondente implicate în decontarea acestora si care pot refuzurile de plată, în limita prevazută de legislația în vigoare.
determina eventuale actiuni suplimentare, ori în situația existenței 11. Clientul plătitor suportă, în limitele prevazute de lege, pierderile
legate de orice Operațiune de plată neautorizată care rezultă din
9
utilizarea unui Instrument de plată pierdut, furat ori folosit fară drept 3. Clientul plătitor nu are dreptul la nici o rambursare în cazul în care
(în cazul în care Clientul plătitor nu a păstrat în siguranță Elementele și-a exprimat consimțământul de a executa operațiunea direct către
de securitate personalizate), până la momentul notificării Băncii, Bancă și, dacă este cazul, informațiile privind Operațiunile de plată
conform prevederilor Contractului. de tip debitare directa viitoare au fost transmise sau au fost puse la
12. Clientul plătitor suportă toate pierderile legate de orice Operațiuni dispoziția Clientului plătitor, în forma convenită, cu cel puțin 4
de plată neautorizate dacă aceste pierderi rezultă în urma fraudei sau săptămâni înainte de data scadenței, de către Bancă sau de către
a nerespectării intenționate sau din neglijența gravă a obligațiilor ce beneficiarul plății.
îi revin acestuia conform legii și a Contractului.
13. In situatia in care se dovedeste ca Banca este raspunzatoare pentru D. DOVADA OPERAŢIUNILOR, EXTRASUL DE CONT SI
neexecutarea, executarea defectuoasa sau cu intarziere a unei SITUATIA COMISIOANELOR
operatiuni de plata, Banca este responsabila totodata pentru
dobanzile si comisioanele aplicate ca urmare a neexecutarii, 1. Banca emite extrase de cont pentru operaţiunile efectuate pe Contul
executarii defectuoase sau cu intarziere a respectivei operatiuni. Clientului.
2. Extrasul de cont este un document emis de Bancă care cuprinde
C.10 CONDIȚII DE SECURITATE ȘI MĂSURI CORECTIVE informaţiile de la punctele 2.1 și 2.2.
2.1 În cazul în care Banca acționează în calitate de prestator al
1. Clientul are obligația de a păstra în siguranță toate Elementele de serviciilor de plată ale Clientului plătitor, informațiile sunt:
securitate personalizate ale Instrumentelor de plată prin intermediul a. o referință care să permită Clientului plătitor identificarea
cărora se face Autorizarea Operațiunilor. Operațiunii de plată și, dacă este cazul, informații privind beneficiarul
2. Banca se va asigura că elementele de securitate personalizate ale plății;
Instrumentelor de plată nu sunt accesibile altor parți în afară de b. valoarea Operațiunii de plată în moneda în care a fost debitat
Client, care are dreptul de utilizare a Instrumentului de plată. Contul Clientului plătitor sau în moneda utilizată pentru Ordinul de
3. Clientul are obligația de a folosi Instrumentele de plată în plată;
conformitate cu prevederile legii și ale Contractului ce reglementează c. prețul total aferent Operațiunii efectuate de Client, conform
utilizarea acestora. Ghidului de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice;
4. Clientul are obligația de a informa/notifica Banca, fără întârziere d. dacă este cazul, Cursul de schimb utilizat de către Bancă în cadrul
nejustificată, în caz de pierdere pierdere, furt, folosirea fără drept a Operațiunii de plată și valoarea totală a Operațiunii de plată după
Instrumentului de plată sau de orice altă utilizare neautorizată, prin conversia monetară respectivă;
modalitățile specifice fiecărui produs din prezentul Contract în e. Data valutei debitării contului sau data primirii Ordinului de plată.
termenele și condițiile agreate. Informarea Băncii se poate face prin 2.2 În cazul în care Banca acționează în calitate de prestator al
intermediul serviciului MyBRD Contact, ce este pus la dispoziția serviciilor de plată ale Clientului beneficiar informațiile sunt:
clienților 24 de ore din 24 , 7 zile din 7 , la numerele de telefon: 021 a. o referință care să permită Clientului beneficiar identificarea
302 61 61 (număr cu tarif normal apelabil din orice rețea) sau Operațiunii de plată și, unde este cazul, identificarea plătitorului,
*BANCA (*22622) (tarifat ca apel în reţea, de pe orice număr precum și orice informații transferate odată cu Operațiunea de plată;
Orange, Vodafone, Telekom Mobile si RCS Digi Mobil)/ sau dacă b. valoarea Operațiunii de plată în moneda în care a fost creditat
este cazul, prin alte modalități convenite cu Banca. contul de plăți al Clientului beneficiar;
5. Banca poate bloca Instrumentul de plată din motive legate de c. prețul total corespunzător Operațiunii de plată, sau dobânda
securitatea Instrumentului de plată, de o suspiciune privind utilizarea suportată de către Clientul beneficiar;
neautorizata sau frauduloasa a acestuia sau alte situatii ce prezinta un d. dacă este cazul, Cursul de schimb utilizat în cadrul Operațiunii de
risc sporit in mod semnificativ ca platitorul sa fie in incapacitatea de plată de către Bancă și valoarea Operațiunii de plată înaintea
a se achita de obligatia de plata. conversiei monetare;
6. Banca va informa Clientul, inclusiv cu privire la motivele blocării, e. Data valutei creditării contului.
daca este posibil, înainte de blocare sau imediat după blocarea 3. Extrasul de cont este emis de Bancă și este transmis prin punerea
acestuia, cu excepția cazului în care furnizarea acestei informații ar la dispoziția Clientului, pe suport hartie, o data pe lună, gratuit, pentru
aduce atingere motivelor de siguranță justificate în mod obiectiv sau luna calendaristică anterioară, în cadrul unităților Băncii sau pe suport
este interzisă de alte dispoziții legislative. durabil prin alte modalități alese de Client prin completarea Cererii
7. Banca va debloca Instrumentul de plată sau îl va înlocui odată ce Extrase de cont.
motivele de blocare încetează să mai existe. 4. La cererea Clientului/Împuternicitului pe cont, și în măsura în care
este posibil, Banca va putea furniza, contra cost, conform Ghidului de
C.11. RAMBURSAREA PENTRU OPERAȚIUNI DE PLATĂ tarife si comisioane pentru Persoane Fizice, informații suplimentare
INIȚIATE DE SAU PRIN INTERMEDIUL față de cele menționate la punctul 2 sau într-un mod mai frecvent sau
BENEFICIARULUI PLĂȚII prin alte mijloace de comunicare decât cele menționate la punctul 3.
5. La cererea Clientului/Împuternicitului pe Cont, Banca poate emite,
1. În termen de 8 săptămâni de la data la care fondurile au fost în maxim 72 de ore de la solicitare, extrase sau liste de operațiuni
debitate, Clientul plătitor poate solicita rambursarea de către Bancă a pentru zilele în care au fost dispuse operaţiuni, contra unui comision,
unei Operațiuni de plată Autorizate initial de sau prin intermediul conform Ghidului de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice în
unui beneficiar al plății care a fost deja executată, numai dacă sunt vigoare la data solicitării. Aceste extrase sunt puse la dispoziţia
îndeplinite următoarele condiții : Clientului/Împuternicitului pe Cont la unitatea Băncii unde acesta are
- autorizația nu specifică, în momentul emiterii acesteia, suma exactă deschis Contul.
a Operațiunii de plată de tip debitare directa; 6. În cazul în care Clientul constată că a fost înregistrată în Contul său
- suma Operațiunii de plată de tip debitare directa a depășit suma la o Operaţiune de plată neautorizată sau executată incorect, care dă
care s-ar fi putut aștepta în mod rezonabil Clientul plătitor , luând în naștere unei plângeri, acesta are dreptul să reclame erorile menționate
calcul profilul cheltuielilor sale anterioare, condițiile din Contract și anterior, în cel mai scurt timp, fără întarziere nejustificată (max. 2 luni
circumstanțele relevante pentru cazul respectiv; de la data debitării Contului menționată în extrasul de cont).
- Clientul plătitor furnizează, la cererea Băncii, elementele concrete Reclamațiile ulterioare vor putea fi luate în considerare de către Bancă
legate de condițiile menționate anterior. numai în situația întârzierii în cazuri justificate, dar nu mai târziu de
2. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de rambursare, 13 luni de la data debitării contului menționată în extrasul de cont.
Banca poate rambursa întreaga suma a Operațiunii de plată de tip 7. Clientul va putea efectua reclamațiile menționate anterior, în scris,
debitare directa sau poate justifica, conform legii, refuzul de a la orice unitate a Băncii.
rambursa suma.
10
8. În cazul în care Clientul dorește să modifice opțiunea de extras de cu data plăţii în viitor şi va transfera la banca nouă disponibilul rămas
cont, acesta iși va exprima acordul completând Cererea Extrase de în contul curent.
cont sau apelând serviciul MyBRD Contact. 8. În cazul în care Băncii i se aduce la cunoştinţă despre decesul
9. Banca va pune la dispoziția Clientului, în mod gratuit, cel puțin o Clientului, prin prezentarea de către orice persoană interesată a
dată pe an, o situație a tuturor comisioanelor (denumită în continuare Certificatului de Deces al acestuia, Banca are dreptul să blocheze
“Situația comisioanelor”), suportate pe parcursul unei perioade Contul până la îndeplinirea condiţiilor menţionate mai jos. Ca
anterioare de 12 luni împlinite, pe suport de hârtie, la ghişeele Băncii. excepție de la regula informării Băncii prin prezentarea de către orice
Pentru serviciile legate de un cont de plăți, Banca va furniza, după persoană interesată a Certificatului de Deces al Clientului, Banca iși
caz, în cadrul aceluiasi document, informaţii cu privire la rata rezervă dreptul de a bloca Contul și în cazul în care decesul Clientului
dobânzii pentru descoperitul de cont aplicată contului de plăţi şi este făcut cunoscut prin intermediul oricăror altor mijloace (spre
cuantumul total al dobânzii percepute referitoare la descoperitul de exemplu, mijloace de comunicare în masă), fără ca aceasta sa
cont, precum si cu privire la rata dobânzii creditoare aplicată sumelor reprezinte o obligație pentru Bancă.
disponibile în contul de plăţi şi cuantumul total al dobânzii acumulate 9. În cazul decesului Clientului, sumele aflate în Cont sau în depozit
pe parcursul perioadei anterioare de 12 luni împlinite. se vor elibera numai persoanelor desemnate în acest sens prin
Certificatul de Moştenitor şi numai în limitele prevăzute în acesta
E. ÎNCHIDEREA CONTURILOR (aceste persoane vor prezenta de asemenea, şi actele de identitate,
precum şi Certificatul de Deces al Clientului).
1.Clientul poate solicita închiderea Contului, printr-o cerere semnată 10. În situaţia în care există mai mulţi moştenitori cu Certificat de
şi prezentată Băncii. Moştenitor, desemnați în acesta ca beneficiari ai sumelor disponibile
2. Închiderea Contului va fi efectuată numai după achitarea de către în Cont sau/și în depozit, Banca nu va putea elibera sumele aflate în
Client a tuturor sumelor pe care le datorează Băncii (închiderea se va Cont sau nu va putea desfiinţa depozitul decât cu acordul tuturor
efectua cu condiţia ca respectivul Cont să nu aibă produse active moştenitorilor.
ataşate). 11. Banca îşi rezervă dreptul să închidă orice Cont al Clientului cu
3. În cazul în care există un Card de debit ataşat Contului curent, sau exceptia Contului curent cu servicii de baza, fără nicio notificare
în cazul Cardului de credit, închiderea Contului la solicitarea prealabilă, în oricare din următoarele cazuri:
Clientului se va face dupa 30 de zile calendaristice de la a. îndeplinirea cumulativă a următoarelor 3 condiţii : 1. Cont cu sold
renunțarea/blocarea tuturor cardurilor atașate. Acest termen, în mai mic sau egal cu 250 EUR (sau echivalent în moneda Contului);
cazul în care există refuzuri la plată în curs de rezolvare, se 2. inexistenţa oricăror operaţiuni în Cont pe o perioadă de minim 6
prelungește pană la 45 zile calendaristice. luni consecutive; 3. inexistenţa produselor ataşate respectivului
4.Clientul poate solicita închiderea contului asupra căruia s-a Cont.
înființat poprirea cu respectarea condițiilor de închidere a contului, b. întârzieri sau refuzul de prezentare a documentelor sau a
Banca având obligația restituirii către Client doar a sumelor modificărilor acestora, conform solicitării Băncii;
exceptate de la poprire în condițiile legii. c. apariţia a 2 incidente de plată;
Clientul poate solicita închiderea contului în cazul în care asupra d. neprezentarea documentelor justificative aferente Operaţiunilor de
contului s-a dispus măsura indisponibilizarii în condițiile legii, cu plată ordonate sau prezentarea acestora într-o formă
următoarele excepții: în cazul în care asupra contului/sumelor de necorespunzătoare;
bani din cont au fost instituite măsuri asiguratorii de către organele e. nerespectarea Contractului (conform paragrafului III B art. 1-15)
de urmărire penală sau instanțele penale competente, închiderea şi/sau a prevederilor legale în vigoare.
contului poate fi efectuată numai după recepționarea de către Bancă 12. Până la data închiderii efective a Contului, Clientul va reglementa
a acordului scris emis de aceste autorități, la solicitarea Clientului. situaţia sumelor aflate în respectivul Cont, şi anume va dispune
5. Inainte de închiderea Contului, Clientul are obligaţia de a transferul sumelor într-un alt Cont sau retragerea lor în numerar. În
reglementa situaţia produselor şi serviciilor ataşate Contului cazul în care Clientul nu optează pentru una din aceste două variante
respectiv. până la data închiderii efective a Contului, Clientul declară că a luat
6. În cazul în care Clientul a optat pentru serviciul de schimbare a cunoştinţă şi este de acord ca Banca să închidă Contul, iar sumele
conturilor şi solicită in Autorizare inchiderea contului de plati deschis existente în cont la data inchiderii vor fi păstrate la dispoziția
la Banca, aceasta va închide contul , cu exceptia situatiilor in care: Clientului într-un cont al Băncii, operatiunea de retragere fiind
a) Clientul are obligatii restante in legatura cu respectivul cont de plati; comisionată potrivit Ghidului de tarife şi comisioane în vigoare.
b) Contul de plati are atasat alte servicii/produse contractate de catre Orice sume rezultate la închiderea contului clientului, conform celor
menționate anterior, nu se vor bonifica cu dobânda din momentul
Client, precum produse de creditare active (descoperit autorizat de
închiderii contului.
cont, credite, etc.) sau alte produse şi servicii active ataşate 13. Dreptul Clientului (inclusiv în cazul în care acest drept este
respectivului cont curent (carduri, depozite, servicii de bancă la exercitat de moștenitorii desemnați prin Certificatul de Moştenitor)
distanţă etc.). de a solicita Băncii restituirea sumelor existente în conturi la
c) contul este poprit sau indisponibilizat, conform prevederilor legale, momentul inchiderii acestora din inițiativa Băncii în condițiile
pentru indeplinirea de catre Client a unor obligatii asumate fata de menționate la punctele 8 și 9 ale prezentei secțiuni se va prescrie în
Banca sau fata de terti. condițiile prevăzute de Codul Civil, mai exact în termen de 5 ani de
la data la care Clientul a fost notificat în acest sens de Bancă prin
Banca va proceda la închiderea contului curent , numai dacă nu sunt
scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
aplicabile prevederile a) – c) ale art. 6 de mai sus si sunt respectate 14. În cazul în care Clientului i-au fost închise anterior conturi asupra
cumulativ condiţiile de mai jos: cărora fuseseră instituite măsuri de executare silită prin poprire,
6.1 Clientul a predat Bancii toate instrumentele/dispozitivele prin Banca iși rezervă dreptul de a nu deschide noi conturi într-un termen
intermediul carora se acceseaza Contul. mai mic de 3 luni de la data închiderii conturilor afectate de poprire.
6.2 Sunt îndeplinite condiţiile privind închiderea contului/produselor 15. Dacă după achitarea integrală a creditului/lichidarea depozitului,
și serviciilor ataşate prevăzute în contractul încheiat între Client şi Clientul doreşte menţinerea Contului curent aferent, acesta îşi va
exprima opţiunea sa expresă prin completarea formularelor Băncii.
Bancă.
16. Banca oferă Clientului, gratuit, o scrisoare prin care demonstrează
7. Odată cu închiderea contului curent, Banca va închide toate că toate obligaţiile contractuale ale acestuia faţă de Bancă au fost
contractele legate de furnizarea serviciilor de plată, inclusiv cele de stinse.
Debitare directa, Ordin de plata programată şi ordine de plată emise

11
III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR înlocuiască în mod corespunzător actele prezentate iniţial, în termen
de 5 zile lucrătoare de la data modificării respective. Până la data
A. DREPTURILE CLIENTULUI primirii de către Bancă a acestor modificări din partea Clientului,
Banca este îndreptăţită să considere informaţiile şi datele de
1. Să primească pentru disponibilul păstrat în Cont dobânda stabilită identificare aflate în posesia sa ca fiind valide. Banca nu poate fi
conform reglementărilor Băncii. făcută răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare
2. Să alimenteze Contul prin depuneri de numerar la unităţile Băncii a necomunicării în timp util şi în condiţii de siguranţă a modificărilor/
sau prin transferuri credit din alte conturi, deschise la Bancă sau la completărilor apărute sau în cazul în care acestea au fost comunicate
alte bănci. Alimentările în valută se efectuează cu condiţia respectării Băncii de către Client fără a fi urmate de înscrisuri doveditoare.
prevederilor Regulamentului Valutar al Băncii Naţionale a României 5. Să respecte programul de lucru cu publicul al Băncii, aşa cum este
şi a reglementărilor cu privire la operaţiunile valutare, aflate în afişat la unităţile acesteia.
vigoare la momentul efectuării lor. 6. Să achite la termen comisioanele, spezele şi dobânzile bancare
3. Să dispună operaţiuni cu sumele aflate în Cont cu respectarea aferente operaţiunilor efectuate şi produselor deţinute, conform
Contractului şi a legislaţiei în vigoare. Ghidului de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice şi Listei de
4. Să solicite închiderea Contului numai după achitarea către Bancă dobânzi în vigoare la momentul efectuării plăţii, existente la sediile
a tuturor sumelor pe care le datorează acesteia. Băncii, pe site-ul instituţional al Băncii sau al serviciilor de bancă la
5. Să i se pună la dispoziţie de către Bancă extrasul de cont în care să distanță.
fie evidenţiate Operaţiunile efectuate. 7. Să se informeze periodic cu privire la modificările intervenite în
6. Să solicite produse şi/sau servicii pentru a fi ataşate Contului, în nivelul comisioanelor, spezelor şi dobânzilor, din afişările existente
condiţiile stabilite de Bancă. la unităţile Băncii, de pe site-ul instituţional al Băncii sau prin
7. Să beneficieze de condiţii preferenţiale pe o perioadă determinată intermediul serviciilor de internet banking.
de timp, ca urmare a unei promoţii sau introducerii într-o convenţie 8. Să efectueze operaţiuni în Contul curent sau Contul revolving.
de plată salarii, urmând ca la încetarea perioadei promoţionale / 9. Să efectueze operaţiuni doar în limita disponibilului din Cont,
valabilităţii convenţiei sau la părăsirea convenţiei de către Client, să ţinând cont inclusiv de valoarea comisioanelor şi spezelor aferente
fie aplicabile condiţiile tarifare standard de la data respectivă sau administrării Conturilor şi Operaţiunilor efectuate.
conform clauzelor convenției sau ale documentelor aferente 10. Să efectueze alimentări cel puţin la nivelul Descoperitului
promoției. neautorizat de cont (dacă este cazul), precum şi comisioanelor şi
8. Sa primeasca, la cerere, pe durata Contractului, Conditiile dobânzilor aferente Operaţiunilor efectuate, în cazul existenţei unui
Generale Bancare si Ghidul de tarife si comisioane pentru Persoane descoperit de cont.
Fizice. 11. Să efectueze lunar minim o alimentare a Contului revolving cu
9. Să solicite, în orice moment, pe suport tiparit sau pe orice alt suport Card de credit ataşat, care să acopere cel puţin suma minima de plata
durabil, Documentul de informare cu privire la comisioane si evidenţiată în fiecare extras de cont, calculată de către Bancă pe baza
Glosarul conținând cele mai reprezentative servicii aferente unui cont liniei de credit utilizate (sumă care include şi toate comisioanele,
de plăți si definițiile acestora . spezele, prima de asigurare, dobânda aferentă operaţiunilor efectuate
10. Să primeasca Situatia comisioanelor suportate pe parcursul unei şi Descoperitul neautorizat de cont, dacă este cazul).
perioade anterioare de 12 luni implinite. 12. Să se informeze cu privire la situaţia Contului prin orice mijloace
puse la dispoziţie de către Bancă, inclusiv prin analizarea extrasului
B. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI de cont.
13. Să informeze neîntârziat Banca privind orice Instrument de plată
1. Să cunoască şi să respecte prezentele condiţii de efectuare a pierdut, furat, distrus sau anulat, astfel încât aceasta să ia măsurile
operaţiunilor în Cont precum şi prevederile celorlalte contracte necesare pentru a face imposibilă utilizarea ulterioară a respectivelor
încheiate cu Banca. Instrumente de plată.
2. Să utilizeze Contul deschis la Bancă pentru efectuarea de 14. Clientul autorizează în mod irevocabil şi necondiţionat Banca să
Operaţiuni folosind doar formularele standard ale Băncii. Acestea recupereze din orice Cont deschis la Bancă, curent sau de depozit
trebuie să fie corect completate şi să reflecte operaţiuni reale, Clientul (chiar neajuns la termen), sumele reprezentând obligaţii de plată
fiind răspunzător pentru aceasta. proprii faţă de Bancă. În cazul conturilor de depozit neajunse la
3. Clientul/Împuternicitul trebuie să furnizeze corect şi la timp termen, sumele rămase în urma achitării obligaţiilor de plată ale
Băncii, datele, informaţiile şi documentele pe care aceasta le va Clientului faţă de Bancă vor fi transferate în Contul curent prin
solicita ori de câte ori consideră necesar, în scopul deschiderii intermediul căruia s-a constituit depozitul şi vor fi bonificate cu
fiecărui Cont, produs sau serviciu pus la dispoziţie, precum şi în dobânda corespunzătoare Contului curent.
scopul verificării legalităţii operaţiunilor efectuate prin Conturi (debit 15. Clientul înțelege și acceptă posibilitatea ca, în cazul survenirii
şi credit) şi a Beneficiarului real. În situaţia în care împuterniciţii unor schimbări excepționale a împrejurărilor care au stat la baza
prezintă la Bancă mandat special, procură notarială, etc. (documente intrării în relație cu Banca, independente de voința Băncii, executarea
prevăzute în legislaţia în vigoare), în vederea deschiderii de Conturi obligațiilor sale asumate față de Bancă să devină mai oneroasă din
în numele Clientului titular, aceştia trebuie să prezinte Băncii cauza creșterii costurilor executării acestora.
documentele şi informaţiile solicitate atât pentru ei, cât şi pentru 16. Clientul este de acord să iși asume riscul cu privire la apariția unor
Clientul titular de Cont. astfel de împrejurări, fiind ținut să își îndeplinească obligațiile
Clienții nerezidenți trebuie să furnizeze și certificatul de rezidență asumate față de Bancă independent de astfel de schimbări
fiscală în original, emis de autoritatea fiscală din țara de rezidență, excepționale ale împrejurărilor care au stat la baza intrării în relație
până la prima dobândă de plătit și în fiecare an următor până la cu Banca.
data de 10 februarie, pentru a beneficia de diminuarea impozitului 17. Să prezinte Băncii documentele solicitate de aceasta în original
pe venit. De asemenea, Clienții nerezidenți trebuie să comunice sau copie legalizată sau, după caz, în alta formă cerută de Bancă.
Băncii țara de rezidență fiscală și numărul de identificare fiscală 18. Să completeze și să prezinte, atât la intrarea în relație cu Banca
atribuit de aceasta/echivalentul său funcțional dacă nu există număr cât, și la actualizarea datelor și informațiilor, formularele FATCA
de identificare fiscală (sau, dupa caz, motivul pentru care acest solicitate de Bancă. Clientul titular de cont este obligat să completeze
număr nu poate fi furnizat), precum și orice și să prezinte, atât la intrarea în relație cu Banca cât și la actualizarea
modificare a rezidenței fiscale. datelor, Informațiile CRS, conform legislației în vigoare.
4. Să anunţe Banca în cazul intervenirii oricărei modificări ale 19. Clientul declară că a luat cunoştinţă şi este de acord că Banca
informaţiilor furnizate Bancii (ex. referitor la date de identificare poate înregistra și stoca convorbiri telefonice și comunicări
Client şi/sau Împuternicit pe Cont, revocarea împuternicirii etc) şi să electronice dintre Client/Împuternicit şi Bancă. Clientul declară
12
faptul că a informat și a obținut consimțământul persoanelor neefectuării operaţiunilor din lipsă de disponibilităţi în contul
relevante (Împuternicit) pentru înregistrarea convorbirilor Clientului.
telefonice și a mesajelor de comunicare electronică. De asemenea, 11. Să refuze efectuarea oricărei operaţiuni în cont în cazul în care are
Clientul iși exprimă acordul în mod irevocabil și necondiționat că suspiciuni cu privire la Împuterniciţii pe Cont, cu privire la natura
înregistrările respective constituie o probă admisibilă şi concludentă operaţiunii şi, de asemenea, în cazul în care documentele care stau la
(inclusiv în instanță) privind conţinutul conversaţiilor/mesajelor baza acesteia prezintă elemente suspecte.
înregistrate şi vor putea fi folosite în orice proceduri judiciare, 12. Să transmită către Biroul de Credit, Centrala Incidentelor de Plăţi,
extrajudiciare, administrative sau de arbitraj. Clientul are dreptul sa Centrala Riscurilor de Credit informaţiile de risc, precum şi informaţii
refuze înregistrarea respectivei convorbiri, la momentul inițierii referitoare la produsele de creditare, activitatea frauduloasă şi
sale, caz în care, comunicarea va putea fi reluată prin alt mijloc de informaţiile legate de inadvertenţele din documentele/declaraţiile
comunicare aflat la dispoziția părților. înregistrate pe numele Clientului/ Împuterniciţilor pe cont, în vederea
prelucrării şi consultării ori de câte ori este necesar.
C. DREPTURILE BĂNCII 13. Să calculeze penalităţi de întârziere pentru sumele datorate Băncii
de către Client, totalul acestora putând depăşi cuantumul sumei
1. Să solicite Clientului/Împuternicitului pe Cont documente privind datorate de Client. Nivelul acestor penalităţi este diferit pentru fiecare
scopul serviciilor bancare ce urmează a se derula prin intermediul tip de obligaţie de plată şi este afişat la sediile Băncii.
Băncii. 14. Să acorde Clientului condiţii tarifare preferenţiale, în baza
2. Să refuze deschiderea de conturi sau efectuarea de operaţiuni îndeplinirii unor condiţii de eligibilitate stabilite de către Bancă, care
dispuse de Client/Împuternicitul pe Cont, în cazul în care nu este au fost comunicate Clientului. În cazul în care Clientul nu se va mai
respectată politica Băncii de cunoaştere şi acceptare a clientelei. încadra în respectivele condiţii de eligibilitate, Banca are dreptul de a
3. Să ia în considerare orice plată efectuată în favoarea sa, de la data aplica condiţiile tarifare standard de la data la care Clientul nu mai
înregistrării sumei în respectivul cont. îndeplinește respectivele condiții de eligibilitate.
4. Să solicite în scris informaţii despre Client sau/şi despre 15. Banca poate executa orice împuternicire, autorizare, instrucțiune
Împuternicitul pe Cont, în situaţiile în care există lipsuri în de natura mandatului dată de Client, fie prin personalul Băncii, fie
informaţiile deţinute de Bancă sau când Banca apreciază că prin o filială a sa, prin o instituție de credit corespondentă sau o altă
informaţiile deţinute referitoare la persoanele menţionate anterior nu instituție de credit.
sunt complete, corecte sau sunt contradictorii. 16. Fiecare împuternicire, autorizare, instrucțiune de natura
5. Să suspende efectuarea oricărei operaţiuni în contul Clientului, mandatului dată de Client Băncii se consideră a fi irevocabilă, cu
începând cu data solicitării menţionate la punctul 4, până la primirea excepția cazurilor în care părțile agreează în mod expres, în scris,
tuturor informaţiilor cerute, în condiţii satisfăcătoare pentru Bancă. posibilitatea revocării.
În situaţia în care Clientul nu furnizează informaţiile în termenul 17. Banca poate compensa orice obligație scadentă a Clientului
precizat de Bancă sau în cazul în care se constată ulterior că datorată față de Bancă cu orice obligație de plată a Băncii față de
informaţiile furnizate nu corespund realităţii, Banca îşi rezervă Client, indiferent de locul plății, sucursala la care s-a făcut plata sau
dreptul să reconsidere relaţia cu Clientul, inclusiv prin închiderea moneda oricărei obligații. Dacă obligațiile sunt în monede diferite
conturilor acestuia. Banca poate converti oricare dintre obligații într-o altă monedă astfel
6. Să modifice: încât să poată opera compensația, folosind rata de schimb pe care
- comisionul de administrare Cont curent ataşat unui credit sau Banca o folosește la data compensării, în cursul normal al activităților
depozit ; sale pentru tranzacții similare.
-comisioanele tranzacţionale (aferente acelor produse/servicii asupra 18. În cazul în care între Bancă și Client există mai multe raporturi
cărora Clientul are drept de alegere – ex: transfer credit, plăţi) şi să îl juridice sau mai multe conturi, Clientul nu va putea realiza o
informeze pe Client prin afişarea la unităţile Băncii, pe site-ul compensare între soldurile active și pasive fără acordul Băncii. Banca
instituţional sau prin intermediul serviciului de Internet banking. și Clientul convin în mod expres ca în raporturile juridice dintre
7. Să reţină, fără ca aceasta să constituie o obligaţie pentru Bancă, din Bancă și Client nu vor opera compensări între soldurile active și
orice cont al Clientului deschis la Bancă, comisioanele, dobânzile, pasive, decât în măsura în care Banca iși exprimă acordul prealabil
spezele bancare datorate, precum şi ratele de credit scadente fără scris cu privire la o anume operațiune de compensare.
avizarea prealabilă a acestuia, în cazul în care în contul specificat prin 19. Să transmită informații de natura secretului bancar, în sensul
contract nu se găsesc sumele necesare pentru acoperirea acestor Ordonanței de Urgență nr. 99/2006, către terți (inclusiv ANAF) în
cheltuieli şi, dacă este cazul, să efectueze operaţiuni de schimb termenii și condițiile stipulate de prevederile prezentelor Condiții
valutar la cursul de schimb propriu pentru a cumpăra valuta/Lei şi a Generale Bancare și/sau a oricăror alte prevederi legale în vigoare
alimenta contul curent al Clientului în valută/Lei. Clientul nu va fi care obligă Banca să transmită astfel de informații.
exonerat de plata eventualelor penalităţi pentru sumele datorate şi 20. Banca are dreptul să întreprindă orice acțiune pe care o consideră
nici nu va fi scutit de înregistrarea sa la entităţile ce colectează date adecvată pentru a asigura, oriunde în lume, îndeplinirea obligațiilor
privind bonitatea clientilor. cu privire la prevenirea și combaterea fraudei, spălării banilor,
8. Să efectueze plăţi, din conturile Clientului deschise la Bancă (cu finanțării actelor de terorism, evaziunii fiscale, precum și a celor cu
excepţia contului revolving), fără acordul acestuia, pe baza de privire la furnizarea serviciilor unor persoane care pot fi supuse unor
hotărâri judecătoreşti sau de arbitraj, definitive şi executorii, şi a altor Sancțiuni internaționale. Aceasta poate include, fără a se limita la,
titluri executorii prevăzute de lege, la solicitarea investigații în scopul de a determina dacă o persoană este supusă
persoanelor/entităților îndreptăţite. Sancțiunilor internaționale, investigarea sursei
9. Să blocheze contul curent al Clientului în cazul nealimentării fondurilor/beneficiarului acestora, investigarea și interceptarea
descoperitului de cont timp de 3 luni consecutiv, precum şi în cazul plăților efectuate în și dintr-un Cont aparținand Clientului.
înregistrării de descoperit neautorizat de cont curent, blocând in
acelaşi timp utilizarea cardului. Contul curent va fi deblocat imediat D. OBLIGAŢIILE BĂNCII
ce cauza care a condus la blocarea sa incetează, iar cardul va putea fi
utilizat a doua zi de la deblocarea cardului. De asemenea, să blocheze 1. Să efectueze în contul Clientului operaţiunile bancare dispuse de
Contul revolving cu card de credit ataşat în cazul în care Clientul nu acesta sau de Împuternicitul pe Cont în scris sau prin alte mijloace
efectuează alimentarea contului cu suma minimă obligatorie de plată, convenite între Bancă şi Client, dar numai în limita disponibilului din
în termenul stabilit în contractul pentru furnizarea unui card de credit. Cont şi cu respectarea normelor proprii de lucru şi a regulilor şi
10. Să nu se angajeze cu fondurile sale proprii în efectuarea uzanţelor bancare interne şi internaţionale.
operaţiunilor dispuse de Client/Împuterniciţii pe cont şi nu poate fi
făcută răspunzatoare pentru consecinţele rezultate ca urmare a
13
2. Să debiteze Contul cu valoarea tranzacţiilor efectuate în altă valută 6. În toate cazurile în care Clientul efectuează operaţiuni cu numerar
decât cea a respectivului Cont, pe baza Cursului de schimb utilizat de și/sau transfer credit a căror valoare este de cel puțin 15.000 EURO
Bancă în ziua tranzacţiei şi comunicat Clientului prin extrasul de ori echivalent (sau cumulat) în decursul unei zile bancare, Clientul are
cont. obligația să prezinte la Bancă documentele privind sursa fondurilor și
3. Să păstreze în arhivele sale un exemplar din formularele-cerere să completeze declarația privind identitatea beneficiarului real.
completate de Client, privind produsele şi serviciile contractate,
minimum 10 ani de la primirea acestora. V. CONFIDENŢIALITATE
4. Să nu transmită Clientului un Instrument de plată nesolicitat, cu
excepția cazului în care Instrumentul de plată transmis deja Banca şi Clientul se obligă să respecte confidenţialitatea asupra
utilizatorului trebuie înlocuit. tuturor faptelor, datelor, actelor şi informaţiilor ce decurg din relaţia
5. Să ofere Clientului la încetarea Contractului, în mod gratuit şi fără Client-Bancă, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau pentru
a mai fi necesară o solicitare din partea Clientului, un document din soluţionarea disputelor legate de operaţiunile cu carduri.
care să rezulte că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi ce rezultă
din Contractul respectiv. VI. DISPOZIŢII FINALE
6. Să pună la dispoziţia Clientului, în mod gratuit cel puţin o dată pe
an, Situatia comisioanelor suportate de Client pe parcursul unei A. MODIFICAREA CONTRACTULUI
perioade anterioare de 12 luni împlinite.
7. Să pună la dispoziţia Clientului, în timp util, înainte de a încheia 1. Orice modificări propuse de Bancă cu privire la clauzele din
un contract privind un cont de plăţi cu Banca, Documentul de Contract vor fi aduse la cunostinţa Clientului prin oricare din
informare cu privire la comisioane pe suport tipărit sau pe un alt mijloacele de comunicare agreate, cu cel puţin 2 luni înainte de data
suport durabil. propusă pentru aplicarea acestora.
2. Banca va considera că modificările sunt acceptate de către Client,
IV. CUNOAŞTEREA CLIENTELEI, PREVENIREA cu excepţia cazului în care Clientul notifică în scris Banca, înainte de
SPĂLĂRII BANILOR ŞI COMBATEREA FINANŢĂRII data propusă pentru intrarea în vigoare a acestora, cu privire la
TERORISMULUI neacceptarea respectivelor modificări.
3. În această situaţie, Clientul are dreptul de a denunţa Contractul
1.Banca nu va deschide şi nu va opera conturi anonime, pentru care imediat şi în mod gratuit, înainte de data propusă pentru intrarea în
identitatea Clientului titular sau a beneficiarului real nu este vigoare a modificărilor.
cunoscută şi evidenţiată în mod corespunzător şi nici conturi sub
nume fictive. B. DURATA CONTRACTULUI
2. La iniţierea unei relaţii Client-Bancă, deschiderea unor conturi sau
oferirea unor servicii precum şi pentru determinarea circumstanţelor 1. Contractul este încheiat pe o perioadă nedeterminată.
şi scopului operaţiunilor, Banca poate solicita 2. Contractul încetează prin:
Clientului/Împuternicitului pe Cont , ori de cate ori considera necesar a. acordul părţilor;
prezentarea de documente justificative suplimentare pentru b. denunţare unilaterală :
verificarea identităţii acestora, justificarea tranzacţiei/operațiunii - de către Bancă, cu un preaviz de 2 (doua) luni;
efectuate, identificarea sursei fondurilor, scopul si natura tranzactiilor - de către Client, cu un preaviz de o luna.
efectuate prin conturile Clientului şi/sau determinarea Beneficiarilor c. în cazurile specificate expres în Contract sau în formularele,
reali ai acestor tranzacţii. contractele specifice încheiate între Client şi Bancă.
3. Banca îşi rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacţiilor d. Contractul-cadru aferent unui Cont de plati cu servicii de baza
efectuate în/și din conturile clientului sau de a înceta relaţiile cu poate fi denuntat unilateral de catre Banca numai în cazul în care este
Clientul în cazul unor declaraţii false sau dacă are suspiciuni cu îndeplinită cel puțin una dintre condițiile de mai jos:
privire la realitatea celor declarate de Client, inclusiv în cazul în care (i) Clientul a utilizat în mod deliberat Contul de plăți cu servicii de
aceştia prezintă Băncii instrumente de plată care pot fi suspectate ca bază în scopuri ilegale;
având potenţial fraudulos, producând riscuri de plată, inclusiv acele (ii) nu a fost efectuată nicio operațiune în Contul de plăți cu servicii
instrumente care pot afecta finalitatea decontării, acestea intrând sub de baza de peste 24 de luni consecutive;
incidenţa sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare. (iii) Clientul a furnizat informații incorecte pentru a obține Contul de
4. Clientul are obligaţia de a-şi actualiza datele sale personale pe plăți cu servicii de bază, în cazul în care furnizarea informațiilor
întreaga Durată a Contractului, inclusiv cu privire la dobândirea corecte nu ar fi permis obținerea unui astfel de drept;
calităţii de rezident american, conform cerinţelor de raportare (iv) Clientul nu mai este rezident legal în Uniunea Europeană;
FATCA. Clientul Titular de cont are obligaţia de a-şi actualiza (v) Clientul și-a deschis ulterior un al doilea cont de plăți la o
Informaţiile CRS pe Întreaga Durată a Contractului. În cazul în care instituție de credit în Romania, care îi permite să utilizeze serviciile
Clientul/Clientul Titular de cont nu-şi respectă obligaţia de enumerate la art.18 din sectiunea B. Interpretare.
actualizare a datelor personale, Banca are dreptul să nu efectueze 3. Încetarea Contractului are ca efect închiderea contului și a tuturor
tranzacţiile solicitate. produselor și serviciilor atașate acestuia.
Pe baza informaţiilor şi documentelor prezentate de Client, cu
condiţia ca acestea să respecte cerinţele legale, Banca va proceda la C. COMUNICAREA CLIENT – BANCĂ
actualizarea datelor personale ale acestuia. Actualizarea datelor şi
informaţiilor este un proces continuu care se efectuează cu 1. Corespondenţa adresată Băncii de către Client se va realiza prin
participarea Băncii şi a Clientului, care are obligaţia de a pune la scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alte mijloace
dispoziţia Băncii orice document care îi va fi solicitat. acceptate de Bancă (în funcţie de modalitatea convenită cu Banca prin
5. În situaţia în care un Client este reprezentat în relaţia cu Banca de contractele/ formularele aferente produselor/ serviciilor).
o alta persoană, care acţionează ca împuternicit, curator, tutore sau 2. Scrisoarea recomandată va fi transmisă de către Client la unitatea
în orice altă calitate, Banca trebuie să obţină şi să verifice în plus şi unde are deschis Contul curent / Contul revolving, menționată în
informaţiile şi documentele corespunzătoare cu privire la identitatea formularul de deschidere cont.
reprezentantului, precum şi, după caz, cele referitoare la natura şi 3. Clientul se va asigura întotdeauna că notificările sale transmise
limitele împuternicirii. Băncii vor ajunge la destinaţie în termenul prevăzut pentru a putea fi
Verificarea identităţii se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul luate în considerare de către Bancă.
beneficiarului real şi pentru verificarea pe baza de risc a identităţii
acestuia.
14
4. Documentele redactate în limbi străine vor fi prezentate Băncii 6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată
împreună cu traducerea acestora în limba română și cu legalizarea de până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislaţiei
către un notar a semnăturii traducătorului autorizat. în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor.
5. Transmiterea corespondenţei / notificarilor către Client de către 7.Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt
Bancă va fi considerată efectuată în oricare dintre următoarele cazuri: aceştia definiţi la art. 2 lit. A pct. 5 şi 39 din Legea nr. 32/2000 privind
- Banca posedă o copie a corespondenței semnată de Client; activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările
-respectiva corespondenţă/notificare este evidenţiată într-un și completările ulterioare.
document de expediere semnat de către societăţi cu activitate de 8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt
curierat sau mandat poştal; acestea definite de legislaţia pieţei de capital.
- a fost recepţionată de către Client la data trimiterii de către Bancă 9. Depozite ale fondurilor de pensii.
prin canale alternative (site-ul Bancii www.brd.ro, MyBRD 10.Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale.
Contact/telefon, e-mail, fax, SMS etc). 11.Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit,
6. Corespondenţa transmisă Clientului de către Bancă este precum şi obligaţii care izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la
considerată ca fiind corect adresată, dacă aceasta a fost expediată la ordin.
ultima adresă sau la ultimul număr de telefon sau la ultima adresă de
e-mail comunicată Băncii de către Client, conform prevederilor E. FORŢA MAJORĂ
Contractului.
7. Clientul va fi informat permanent prin canalele specifice BRD cu 1.Banca şi Clientul nu sunt răspunzători pentru nicio pierdere datorată
privire la indisponibilitatea unui serviciu de plata si la termenul perturbării operaţiunilor din cauză de forţă majoră.
preconizat de remediere. 2. Cazul de forţă majoră este orice eveniment imprevizibil, inevitabil
8. Comunicarea între părţi se va realiza în limba română. şi independent de voinţa uneia dintre părţi, care o împiedică în mod
absolut să îşi îndeplinească total sau parţial obligaţiile contractuale
D. GARANTAREA FONDURILOR DEŢINUTE (ex.: calamităţi naturale, greve, război).
3. În caz de forţă majoră, partea afectată va comunica apariţia cazului
I. FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE de forţă majoră prin telefon sau fax, în termen maxim de 5 zile
(FGDB) calendaristice, urmând ca în următoarele 15 zile calendaristice să
transmită Certificatul eliberat de către autorităţile competente privind
În România, depozitele la băncile româneşti sunt garantate de cazul de forţă majoră, prin scrisoare recomandată sau prin prezentarea
schemele de garantare aprobate de BNR. În prezent, singura schemă la Bancă.
de garantare oficial recunoscută pe teritoriul României este Fondul
de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). Garantarea depozitelor F. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII
bancare este reglementată de Legea nr. 311/2015 privind schemele
de garantare a depozitelor şi Fondul de Garantare a Depozitelor 1. Relaţiile dintre Banca şi Client sunt guvernate de legislaţia română.
Bancare. 2. Prezentul contract este redactat în limba română.
Banca este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în 3. Orice dispută se va rezolva pe cale amiabilă de părţile semnatare.
Sistemul Bancar din România astfel cum este reglementat de Titlul II În caz contrar, aceasta se va soluţiona de instanţa de judecată
din Legea 311/2015. competentă în raza căreia se află situată unitatea Băncii unde Clientul
Datoriile deponenţilor faţă de BRD - Groupe Société Générale SA are deschis contul.
sunt luate în considerare la calcularea compensaţiei cuvenite în 4. În situaţia în care Clientul se consideră lezat în drepturile sale,
condițiile Titlului I - Scheme de garantare a depozitelor din Legea acesta poate să apeleze la procedurile extrajudiciare de soluţionare a
nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul disputelor, în următoarele moduri:
de garantare a depozitelor bancare. - să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Excepţie de la plata compensaţiilor fac depozitele care se încadrează Consumatorilor; La data incheierii prezentului Contract, adresa
în categoriile negarantate, aşa cum sunt prezentate în lista Autoritatii Nationale a Protectiei Consumatorului este :
depozitelor negarantate, conform prevederilor Legii 311/2015 Bucuresti, B-dul. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1, telefon
privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare 0372131951, e-mail: office@anpc.ro, website www.anpc.ro.
a depozitelor bancare. Banca nu poate fi considerata raspunzatoare pentru modificarile
Informaţii suplimentare sunt disponibile la: http://www.fgdb.ro/ asupa datelor de contact ale ANPC. Aceste date de contact sunt
cele valabile la momentul semnarii Contractului.
II. LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE - să sesizeze Centrului de solutionare alternativa a litigiilor in
– ANEXA 1 LEGEA NR. 311/2015 domeniul bancar (C.S.A.L.B. sau « Centrul ») C.S.A.L.B., infiintat
prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea
1.Depozite ale unei instituţii de credit făcute în nume şi cont propriu, alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, este o
cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2). entitate juridica autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop
2.Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, astfel lucrativ, de interes public, cu personalitate juridica, in scopul
cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) punctul 118 din asigurarii accesului consumatorilor din domeniul bancar la
Regulamentul (UE) nr. 575/2013. solutionarea, prin proceduri de solutionare alternativa a litigiilor,
3.Depozitele rezultate din tranzacţii în legătură cu care au fost a litigiilor dintre acestia si institutiile de credit. La data incheierii
pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru prezentului Contract, Centrul are sediul in Bucuresti, Str.
infracţiunea de spălare a banilor, potrivit legislaţiei în domeniul Sevastopol nr. 24. Sector 1, iar mai multe informatii despre
prevenirii şi combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în procedurile administrate de acesta sunt disponibile la numarul de
această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, telefon scurt (021) 9414 si la adresa Internet : www.csalb.ro.
pe baza informaţiilor primite de la autorităţile competente, de la - să apeleze la procedura medierii, în temeiul Legii nr. 192/2006.
instituţia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de 5. In situatia in care Clientul depune o plangere referitoare la servicii
la lichidatorul desemnat de instanţă, după caz. de plata, Banca va raspunde in scris in termen de 15 zile lucratoare de
4.Depozite ale instituţiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la data primirii plangerii. In situatii exceptionale , in care raspunsul
la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. nu poate fi dat in termen de 15 zile lucratoare din motive
5.Depozite ale firmelor de investiții, astfel cum acestea sunt definite independente de vointa Bancii, aceasta va transmite un raspuns
la art. 4 alin. (1) pct.2 din Regulamentul (UE) nr.575/2013. provizoriu in care se va indica si termenul maxim de transmitere de

15
catre Banca a raspunsului final. In orice caz, termenul pentru primirea situaţii tranzitorii derivând din operaţiuni bancare curente şi pe care
raspunsului final nu depaseste 35 de zile lucratoare. instituţia de credit trebuie să le ramburseze, potrivit condiţiilor legale
şi contractuale aplicabile, care nu se regăseşte în niciuna dintre
G. ALTE DISPOZIŢII situaţiile soldurilor creditoare reglementate de art. 5 din Legea nr.
311/2015.
1. Clientul declară că informaţiile cuprinse în toate documentele
furnizate Băncii sunt reale având în vedere că declaraţiile false sunt B. TIPURI DE CONTURI DE DEPOZIT
pedepsite conform Codului Penal.
2. Clientul confirmă că a primit un exemplar din Condiţiile Generale Banca are în oferta sa următoarele tipuri de conturi de depozit:
Bancare pentru Persoane Fizice, Ghidul de tarife si comisioane 1.Depozite la termen cu dobândă fixă sau variabilă.
pentru Persoane Fizice şi Lista de dobânzi, şi că a luat cunoştinţă şi 1.1.Dobânda, dacă e cazul, poate fi plătită în una din următoarele
este de acord cu conţinutul fiecărei clauze în parte a acestora. modalităţi de plată a dobânzii (în conformitate cu listele de dobânzi
3. Clientul iși exprimă în mod liber acordul de a contracta, cu intenția afişate în agenţii):
de a fi obligat conform prevederilor prezentelor Condiții Generale a) lunar
Bancare pentru Persoane Fizice în integralitatea lor și cu intenția pe b) la scadenţă, cu sau fără capitalizare
deplin liberă de a dobândi toate drepturile și obligațiile prevăzute în c) progresiv timp de 6 semestre aniversare de la data constituirii
prezentele Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice, pe care 1.2.În funcţie de preferinţa clientului, depozitele la termen se pot
le consideră echitabile. Clientul declară că Banca i-a pus la dispoziție constitui cu două opţiuni:
toate documentele necesare pentru înțelegerea corectă a clauzelor a) cu reînnoire automată la scadenţă (cu excepţia depozitului cu
prezentelor Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice și a dobândă progresivă)
tuturor aspectelor legate de acestea. b) fără reînnoire automată la scadenţă.
4. Toate persoanele care sunt parte în diferite contracte încheiate cu 2. Depozite la termen cu dobândă negociată, cu plata dobânzii la
Banca, în calitate de: reprezentant legal (în cazul contractelor scadenţă (la expirarea termenului depozitului) şi fără reînnoire
încheiate cu minori), utilizator (în cazul contractelor de carduri), co- automată la scadenţă.
împrumutat sau garant (în cazul contractelor de credit), etc.,
declară că au primit un exemplar din prezentele Condiţii Generale C. CARACTERISTICI
Bancare pentru Persoane Fizice, au luat cunoştinţă şi sunt de acord
cu conţinutul acestora, supunându-se dispoziţiilor aplicabile din - Constituirea/lichidarea unui depozit se face prin debitarea /
prezentul document. creditarea Contului curent.
- Sumele din dobânzi aferente depozitelor constituite de Client (mai
PRODUSE ȘI SERVICII BANCARE puţin cele pentru depozitele cu capitalizare) se colectează în Contul
curent.
I. CONT CURENT NOMINATIV - Câştigurile obţinute din dobânzile aferente depozitelor la termen
sunt impozitate în conformitate cu prevederile fiscale în vigoare.
1.Contul nominativ este un Cont curent sau Cont de plati, inclusiv - Nu sunt permise plăţi şi retrageri parţiale din contul de depozit,
un Cont curent cu servicii de baza, deschis, pe perioadă încasări intra şi interbancare, respectiv depuneri ulterioare de numerar
nedeterminată, pe numele unui singur Client, cu vârsta minimă de 18 în contul de depozit.
ani (cu excepţia contului curent aferent cardului Sprint, pentru care - Pentru depozitele la termen cu dobândă fixă, variabilă sau
vârsta minimă este de 14 ani împliniţi). progresivă , dobânda este calculată la anul calendaristic de 365 zile;
2.Clientul are dreptul de a numi Împuterniciţi pe Cont (standard 2 - Pentru depozitele cu dobândă fixă, dobânda de la momentul
persoane), care pot efectua operaţiuni pe respectivul cont în limitele constituirii se păstrează până la momentul scadenţei, iar pentru
stabilite prin împuternicire. depozitele cu dobândă variabilă, dobânda poate varia pe perioada
3. Acest tip de cont este destinat inclusiv înregistrării operațiunilor cu depozitului în funcţie de piaţa financiar-bancară.
carduri efectuate conform prezentului Contract. - Pentru depozitele la termen cu dobândă negociată dobânda este
4. Clientul are obligația păstrării Contului curent nominativ pe toată calculată la anul calendaristic de 360 zile, cu excepţia valutelor GBP
durata existenței produselor atașate acestuia (depozite la termen, și PLN pentru care baza de calcul va fi de 365 de zile;
credite, carduri, etc). - Retragerea oricărei sume din depozit înainte de scadenţă, atrage
după sine desfiinţarea acestuia şi remunerarea depozitului cu o rată a
II. CONTUL REVOLVING depozitului egală cu rata dobânzii la vedere utilizată de Bancă la
momentul desfiinţării depozitului. Suma depozitului şi dobânda la
1.Contul revolving (cont cu card de credit ataşat) este contul deschis vedere practicată de Bancă la momentul desfiinţării depozitului vor fi
automat de Bancă pe numele unui singur client, ca urmare a solicitării virate în Contul curent.
adresate de acesta privind emiterea unui card de credit. - Pentru depozitele la termen cu dobândă fixă plătită lunar în contul
2.În Contul revolving sunt reflectate exclusiv operaţiunile efectuate curent, la momentul desfiinţării, Clientul autorizează Banca, în mod
prin intermediul Cardului de credit, precum şi comisioane, dobânzi, expres şi irevocabil, să reţină din suma constituită în depozit, diferenţa
prima de asigurare aferente. dintre dobânda plătită lunar în contul curent până la momentul
3.Clientul are dreptul de a numi Împuterniciţi pe Contul revolving, desfiinţării depozitului şi dobânda la vedere aplicabilă sumelor
care au în acelaşi timp şi calitatea de Utilizatori de Carduri de credit constituite în depozit;
suplimentare (standard 2 persoane). - Pentru depozitele la termen cu dobândă progresivă plătită semestrial
peste disponibilităţile din contul de depozit (capitalizare), timp de 6
III. CONT DE DEPOZIT LA TERMEN semestre de la data constituirii, la momentul desfiinţării, Banca va
plăti dobânzile calculate pentru semestrele aniversare încheiate până
A. NOŢIUNE la momentul desfiinţării depozitului plus dobânda la vedere calculată
prorată pentru semestrul în curs.
1. Contul de depozit este un cont deschis pe o perioadă determinată, - În cazul în care depozitul este constituit într-o zi nebancară/
pe numele unui Client, având o funcţie de economisire. sărbătoare legală, constituirea acestuia se consideră a fi în următoarea
În conformitate cu art.3, alin.1, lit.h din Legea nr. 311/2015 privind zi bancară.
schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de Garantare a - În cazul în care depozitul expiră într-o zi nebancară/sărbătoare
Depozitelor Bancare, depozit reprezintă orice sold creditor, inclusiv legală, scadenţa acestuia se consideră a fi aceeaşi zi. În cazul
dobânda datorată, rezultată din fonduri aflate într-un cont sau din depozitelor cu reînnoire automată, se constituie automat un nou
16
depozit la rata dobânzii valabilă în momentul reînnoirii şi în aceleaşi D. OPERAŢIUNI PERMISE
condiţii ca cel iniţial. În cazul în care Clientul solicită ulterior alte
condiţii pentru respectivul depozit, se desfiinţează depozitul reînnoit 1. Depuneri/ retrageri de numerar în/ din contul de economii la
şi se constituie altul în condiţiile specificate. unităţile Băncii cu respectarea soldului minim în cont şi / sau a
plafonului maxim (dacă este cazul).
IV. ALTE PRODUSE DE ECONOMISIRE ŞI PLASAMENTE 2. Încasări intra şi interbancare în contul de economii.
3. Plăţi realizate prin transfer credit din contul de economii în contul
1. Banca pune la dispoziţia Clienţilor şi alte tipuri de produse de curent al Clientului, deschis la orice unitate a Băncii, cu condiţia
economisire şi plasamente, după cum urmează: respectării soldului minim în cont (daca este cazul).
a) Certificate de depozit;
b) Conturi de depozit colaterale (depozite pentru ordine de plată cu E. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI
scadenţă, depozite garanţii gestionari, conturi escrow şi alte depozite
colaterale – garanţii constituite). a. Drepturile Clientului:
Aceste produse sunt reglementate, fiecare în parte, de propriile lor 1. Să primească, dacă e cazul, dobânda stabilită trimestrial de către
condiţii specifice bancare, disponibile în formularistica (contractele Bancă pentru disponibilul păstrat în acest cont.
sau documentaţia) lor de achiziţie. 2. Să desemneze Împuternicit pe Cont.
3. Să efectueze, el sau Împuternicitul său pe Cont, operaţiunile
V. CONTURI DE ECONOMII (ATUSTART, ATUSPRINT, menţionate la art. D - ''Operaţiuni permise'', în cazul în care
ATUCONT, SMART CONT) împuternicirea nu prevede în mod expres o limitare a operaţiunilor
permise.
A. NOŢIUNE 4. Operaţiunile pe conturile ale căror titulari sunt minori vor fi
efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi deciziile instanţei
1. Conturile de economii sunt produse de economisire constituite în de tutelă.
LEI, EUR sau USD, care îmbină avantajele unui cont curent cu cele 5. Închiderea contului de economii se face pe baza solicitării scrise a
ale unui depozit la termen. Clientului titular sau a Împuternicitului pe Cont.

B. TIPURI DE CONTURI DE ECONOMII b. Obligaţiile Clientului:


1. Să menţină (el sau reprezentantul său legal, în cazul Atustart,
Banca are în oferta sa următoarele tipuri de conturi de economii: Atusprint și Atucont, daca e cazul), în contul de economii, soldul
1. Atustart: minim stabilit pe monedă (LEI, EUR, USD), dacă este cazul.
- Destinat Clienţilor cu vârsta între 0 şi 14 ani (neîmpliniţi). 2. Să nu depăşească, el sau reprezentantul său legal, plafonul maxim
2. Atusprint: în conturile de tip Atustart, Atusprint si Atucont.
- Destinat Clienţilor cu vârsta între 14 ani (împliniţi) şi 18 ani 3. Să nu solicite plăţi prin transfer credit în alte conturi decât contul
(neîmpliniţi) său curent.
3. Atucont:
- Cont de economii destinat Clienţilor Băncii cu vârsta minimă de 14 F. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BĂNCII
ani.
4. Smart Cont: a. Drepturile Băncii:
- Cont de economii destinat Clienţilor Băncii cu vârsta de cel putin 1. Să stabilească dobânda acordată la contul de economii, dacă e
18 ani, deschis pe o perioadă nedeterminată în moneda EUR, odată cazul, trimestrial (în data de 01 a fiecărui trimestru calendaristic).
cu depunerea de numerar sau prin transfer credit în acesta, a sumelor Pentru Atustart, Atusprint și Atucont, datele de referinţă pentru
de bani în vederea economisirii. calculul dobânzii sunt 01 şi 15 ale fiecărei luni, iar soldul la care se
- Este necesară o sumă minimă de menținut în cont pentru a beneficia aplică dobânda se determină după următoarele reguli: depunerile de
de dobandă. numerar/ încasările efectuate în datele de 01 sau 15 se adaugă la soldul
- Se aplică procente diferenţiate de dobândă în funcție de anumite de referinţă pentru calculul dobânzii începând chiar din datele
intervale de sold, stabilite de către Bancă trimestrial. respective; depunerile de numerar/încasările efectuate în orice altă zi
- După data de 01.09.2015, Smart Cont nu mai poate fi contractat; a lunii (cu excepţia datelor de 01 şi 15) se adaugă la soldul de referinţă
prevederile din prezentul Contract se adresează exclusiv Clienților pentru calculul dobânzii începând din următoarea dată calendaristică
care au achiziționat produsul înainte de data mai sus menționată de 01 sau 15; retragerile de numerar/transferurile credit efectuate în
datele de 01 şi 15 diminuează soldul de referinţă pentru calculul
C. CARACTERISTICI dobânzii începând chiar din datele respective; retragerile de numerar/
transferurile credit efectuate în orice altă dată (cu excepţia zilelor de
- Conturile de economii sunt deschise pe o perioadă nedeterminată, 01 şi 15) diminuează soldul de referinţă pentru calculul dobânzii,
odată cu depunerea de numerar sau prin transfer credit în conturile de retroactiv datei operaţiunii, începând cu 01 sau 15 anterior.
economii a sumelor de bani în vederea economisirii. Pentru Smart Cont, dobânda se calculează la soldul zilnic al contului
- În funcţie de tip, conturile de economii au stabilite o sumă minimă şi se capitalizează lunar, la dată fixă 01 a fiecărei luni, indiferent de
ce trebuie menţinută în cont pentru calculul de dobândă. data deschiderii contului.
- În calculul plafonului maxim nu sunt incluse dobânzile. 2. Să refuze la plată Instrumentele de plată în cazul în care acestea
- Minorii cu vârsta sub 14 ani pot fi titulari ai conturilor de economii afectează soldul minim în cont (cu excepția Smart Cont), sau
destinate acestor tipuri de clienţi (conturi Atustart), numai cu acordul depunerile de numerar în cazul în care acestea depăşesc plafonul
Reprezentanților legali, dar nu pot efectua operaţiunile aferente maxim ( în cazul Atustart, Atusprint şi Atucont). În cazul în care o
acestor conturi, acestea fiind realizate doar de către Reprezentanţii operaţiune de încasare în cont prin transfer credit duce la depăşirea
legali. plafonului maxim admis, Banca va anunţa Clientul/ Reprezentantul
- Minorii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani pot fi titulari ai legal, în termen de 2 zile lucrătoare. Clientul/ Reprezentantul legal
conturilor de economii destinate acestor tipuri de clienţi (conturi va putea ridica în numerar suma aferentă acestei operaţiuni de la
Atusprint, Atucont) şi pot efectua operaţiunile aferente acestor unitatea Băncii la care a depus Cererea de deschidere a contului.
conturi, cu acordul Reprezentanţilor legali, acord materializat prin 3. Pentru conturile Atustart şi Atusprint: în cazul împlinirii de către
semnarea documentelor specifice. Client a vârstei maxime admise conform condiţiilor aferente contului
respectiv de economii, Banca are dreptul să transfere integral
disponibilităţile din contul de economii, astfel: din Atustart în
17
Atusprint şi din Atusprint în Atucont (cu respectarea soldului minim). Parola unică este formată din ultimele 4 cifre din numărul de card şi
Prin prezentul articol, Clientul autorizează Banca în mod expres să ultimele 4 cifre din CNP (codul numeric personal fără spaţii sau
efectueze această operaţiune de transfer. Transferul este gratuit şi se simboluri). În cazul clienţilor nerezidenţi fără CNP, parola unică este
efectuează în data de 01 sau 15, imediat următoare aniversării formată din ultimele 4 cifre din numărul de card şi ultimele 4 cifre din
Clientului. În situaţia în care transferul din Atusprint în Atucont nu documentul de identitate declarat la BRD. În cazul clienţilor cu CNP
este disponibil datorită nerespectării soldului minim necesar si a mai mare de 13 cifre, parola unică este formată din ultimele 4 cifre din
soldului maxim, disponibilităţile vor fi virate integral într-un cont primele 13. SMS-ul care conţine parola unică transmis de către
curent deschis la Bancă pe numele Clientului. Contul este deschis Deţinător/Utilizator este taxabil conform tarifului standard practicat
automat de Bancă în moneda contului de economii şi se va supune de Operatorii de telefonie.
regulilor prevăzute de Condiţiile Generale Bancare pentru Persoane În cazul în care numărul de telefon mobil, declarat la Bancă de către
Fizice. De asemenea, noul cont curent este purtător de dobândă la Deţinătorul/Utilizatorul cardului pentru primirea prin SMS a PIN-ului,
vedere şi de comisioane, conform Ghidul de tarife si comisioane beneficiază de SMS-uri incluse (pentru operatorii de telefonie Orange,
pentru Persoane Fizice. Vodafone şi Telekom), transmiterea parolei unice prin SMS nu va
implica costuri suplimentare.
b. Obligaţiile Băncii: PIN-ul prin SMS trebuie solicitat prin SMS cu parola unică la
1. Să afişeze trimestrial, în data de 01 a fiecărui trimestru numerele de telefon mai sus menţionate in termen de maximum 90
calendaristic, la sediile sale, nivelul dobânzii acordate la conturile de zile de la data emiterii cardului. După expirarea acestei perioade
economii. Clientul va solicita regenerarea PIN-ului. Regenerarea PIN-ului va fi
2. Să plătească în contul de economii al Clientului (să capitalizeze) tarifată conform Ghidului de tarife si comisioane pentru Persoane
dobânda, trimestrial (în data de 01 a fiecărui trimestru) pentru Fizice.
Atustart, Atusprint și Atucont, respectiv lunar (în data de 01 a fiecărei 1.3.Regenerarea PIN-ului se poate solicita de către Deţinătorul/
luni) pentru Smart Cont. Utilizatorul cardului prin apel la MyBRD Contact sau în Agenţiile
3. Câştigurile obţinute din dobânzile aferente produselor de Băncii. Ulterior solicitării după ce Deţinătorul/Utilizatorul este anunţat
economisire sunt impozitate în conformitate cu prevederile fiscale în pe telefon printr-un mesaj că PIN-ul este disponibil va transmite către
vigoare. Bancă un SMS (la unul dintre numerele de telefon mai sus menționate)
care conţine parola unică (combinaţia de cifre prezentată la pct. 1.2)
VI. CARDUL BANCAR în maximum 90 de zile de la data realizării solicitării. După expirarea
acestei perioade clientul va solicita o altă regenerare a PIN-ului. PIN-
A. CONSIDERAŢII GENERALE ul regenerat va fi primit de catre Deţinătorul/ Utilizatorul cardului,
prin SMS, în maxim 24 de ore de la transmiterea parolei unice prin
1. Banca oferă Clienţilor săi carduri de debit şi, după caz, carduri de SMS. Pentru a activa noul PIN, prima operaţiune cu cardul trebuie
debit cu facilitate de Descoperit Autorizat de Cont ataşate conturilor efectuată obligatoriu la un bancomat – operaţiune contact.
curente în Lei şi/sau în valută şi carduri de credit. Acestea pot fi 1.4. Pentru a spori gradul de securitate, cardul se va remite inactiv
utilizate pentru tranzacţii comerciale, inclusiv plata diferitelor Deținătorului/Utilizatorului. Cardul se va activa automat la prima
servicii şi utilităţi şi/sau eliberare de numerar, atât pe teritoriul operaţiune confirmată cu cod PIN, realizată în ţară sau străinătate. În
României cât şi în străinătate (în funcţie de tipul cardului). situatia în care Deținătorul/Utilizatorul întâmpină dificultăți în
2. La solicitarea Clientului, prin completarea formularelor standard activarea PIN-ului, acesta poate apela în orice moment serviciul
ale Băncii şi după aprobarea cererii de către Bancă, aceasta eliberează MyBRD Contact: 021 302 61 61 (număr cu tarif normal apelabil din
cardul şi PIN-ul aferent. orice reţea) sau *BANCA (*22622) (tarifat ca apel în reţea, de pe
3. Împuternicitul pe Cont are dreptul să solicite emiterea unui Card orice număr Orange, Vodafone, Telekom Mobile si RCS Digi
de debit pe numele său, atașat Contului curent, cu condiția ca și Mobil).
Clientul titular de Cont să fie Deținător al unui Card de debit atașat 1.5. Cardul se poate activa oricând pe perioada sa de valabilitate.
respectivului Cont curent. Împuternicitul pe Cont va putea solicita 1.6. Cardul este proprietatea Băncii. Banca poate solicita returnarea
doar același tip de Card de debit precum al Clientului titular de Cont, acestuia sau poate împuternici o terţă parte să îl reţină în numele ei.
acesta din urmă fiind de acord ca orice comision aferent Cardului 2. Elemente de securitate. Notificari în cazul folosirii fără drept
emis pe numele Împuternicitului pe Cont să fie perceput din Contul sau altă utilizare neautorizată.
curent al Clientului titular de Cont. 2.1. Deţinătorul/Utilizatorul trebuie să asigure păstrarea în bune
condiţii a cardului și a Elementelor de securitate, astfel încât acestea
B. CONDIŢII DE UTILIZARE A CARDURILOR să nu fie pierdute, furate, deteriorate sau să intre în posesia oricărei
alte persoane.
1. Furnizarea unui card de debit/card de credit și a codurilor PIN 2.2. Pentru operaţiunile realizate la Acceptanţii care au implementat
1.1. Banca va remite Deţinătorului/Utilizatorului Cardul în termen de serviciul 3DSecure, Detinatorul/Utilizatorul se va autentifica prin
maximum 90 zile calendaristice de la data solicitării emiterii acestuia aplicatia MyBRD Mobile pe baza de biometrie sau introducand codul
de către Deținător/Utilizator. Deţinătorul/Utilizatorul trebuie să mPIN de acces in aplicatie. Dupa introducerea datelor platii,
semneze cardul pe verso imediat după primire. PIN-ul va fi pus la Detinatorul/Utilizatorul va primi pe smartphone o notificare in
dispoziţie de către Bancă numai Deţinătorului/ Utilizatorului prin vederea autentificarii prin aplicatia MyBRD Mobile. Autentificarea
SMS la numărul de telefon mobil valid declarat în prealabil Băncii. pentru o tranzactie poate fi efectuata timp de 10 minute de la
În cazuri excepţionale, PIN-ul poate fi pus la dispoziţia momentul initierii tranzactiei.
Deţinătorului/Utilizatorului de către Bancă în format letric în unitatea 2.3. Cu titlu de exceptie, pentru autorizarea platilor online cu cardul,
BRD unde Clientul a completat cererea de emitere a cardului. daca Deţinătorul/Utilizatorul nu are smartphone sau nu detine
Valabilitatea cardului Utilizatorului este aceeasi cu a cardului aplicatia MyBRD Mobile va primi prin SMS, la numărul de telefon
Titularului. mobil valid declarat în prealabil Băncii, un cod unic de validare a
1.2. Pentru primirea PIN-ului prin SMS, Deţinătorul/Utilizatorul va operaţiunii (cod 3DSecure). În ecranul de plată,
transmite după primirea cardului parola unică prin SMS către Deţinătorul/Utilizatorul va trebui să aleagă numărul de telefon mobil
numărul: (în cazul în care a declarat mai multe numere de telefon) pe care va
 0371700059 (clienţii operatorilor naţionali de telefonie Orange, primi codul unic de validare a operaţiunii. Confirmarea operaţiunii
Vodafone si Telekom); se va realiza introducând codul unic de validare în ecranul de plată,
în câmpul predefinit. Codul se emite pentru fiecare tranzacţie online
 1739 (clienţii operatorului naţional de telefonie RCS-RDS);
pe un site înrolat 3D Secure, fiind unic/operaţiune si este valabil
 +447786201772 (clienţii operatorilor internaţionali de telefonie) timp de 15 minute. În cazul în care Deținătorul/ Utilizatorul nu a
18
declarat niciun număr de telefon în baza de date a Băncii, sau Sprint) trebuie să notifice, fără întârziere nejustificată Banca, după
niciunul dintre numerele afişate nu mai este de actualitate, cum urmează:
tranzactia nu se poate realiza. Deţinătorul/Utilizatorul are a) Anunţarea telefonică a Băncii, la serviciul MyBRD Contact al
posibilitatea de a transmite/comunica Băncii un nou număr de Băncii: 021 302 61 61 (număr cu tarif normal apelabil din orice reţea)
telefon în orice unitate a Băncii. sau *BANCA (*22622) (tarifat ca apel în reţea, de pe orice număr
2.4.Detinatorul/Utilizatorul de card are obligatia de a mentine si Orange, Vodafone, Telekom Mobile si RCS Digi Mobil); serviciul
utiliza cardul in conditii de siguranta. Astfel, Detinatorul/Utilizatorul MyBRD Contact este disponibil 24 ore din 24, 7 zile din 7.
de card are urmatoarele obligatii: b) Prezentarea la o unitate a Băncii pentru completarea formularelor
a) sa ia toate masurile pentru pastrarea in siguranta a cardului in specifice, cât mai curând posibil.
sensul protejarii acestuia impotriva pierderii, furtului, copierii, 2.9. În plus, pe lângă obligațiile de sesizare a Băncii, în cazul furtului
deteriorarii sau utilizarii de catre o alta persoana; Cardului, Deținătorul/Utilizatorul este obligat să sesizeze organele de
b) sa instiinteze banca imediat, fara o intarziere nejustificata urmărire penală în termen de cel mult 24 ore de la constatarea
pierderea, furtul, distrugerea, utilizarea neautorizata a cardului, evenimentului. În cazul în care Deţinătorul/Utilizatorul nu respectă
divulgarea codului PIN, parolei 3D Secure sau a datelor cardului unei obligaţiile prevăzute expres în articol, se consideră că acesta a
persoane neautorizate sa il detina; acţionat cu nerespectare din neglijenţă gravă şi suportă integral
d) sa verifice periodic situatia contului si a tranzactiilor efectuate cu pierderile financiare.
cardul. 2.10. In situația în care Cardul a fost pierdut sau furat, Deţinătorul/
2.5. Deţinătorul/Utilizatorul are următoarele obligaţii în ceea ce Utilizatorul are posibilitatea de a solicita telefonic refacerea cardului
priveşte utilizarea PIN-ului și parolei eCommerce, sub sancțiunea (Utilizatorul doar pentru cardurile proprii, iar Deţinătorul pentru
suportării integrale a prejudiciului : cardurile proprii şi cardurile Utilizatorilor), urmând să completeze și
a) la primirea plicului sigilat în care se află PIN-ul, să semneze formularele specifice la momentul ridicării noului Card.
Deţinătorul/Utilizatorul trebuie să memoreze PIN-ul şi să distrugă 2.11. Banca va proceda la blocarea Cardului Deţinătorului/
plicul respectiv; în cazul în care PIN-ul a fost primit prin SMS, acesta Utilizatorului imediat după anunţarea telefonică a dispariţiei cardului
trebuie memorat şi SMS-ul şters; sau după primirea Avizului privind pierderea sau furtul cardului, în
b) în cazul în care Deţinătorul/Utilizatorul a optat pentru primirea cazul în care Deţinătorul/Utilizatorul nu a anunţat telefonic în
letrică a PIN-ului, trebuie să înştiinţeze imediat Banca dacă plicul in prealabil Banca.
care se află PIN-ul nu a fost primit sigilat; 2.12. Blocarea cardului devine efectivă după ce Banca a luat măsurile
c) să nu înscrie PIN-ul/ parola eCommerce pe card sau pe alte obiecte adecvate de blocare, iar Deținătorului/utilizatorului care a anunțat
păstrate împreună cu cardul; telefonic cazul i s-a confirmat, că respectivul card a fost efectiv blocat,
d) să utilizeze PIN-ul/ parola eCommerce astfel încât acestea să nu conform solicitării Deținătorului/Utilizatorului.
fie văzute de alte persoane; 2.13.Solicitarea de înlocuire a cardului pierdut/furat implică
e) să nu comunice PIN-ul/ parola eCommerce său altei persoane suportarea de către Deţinător/Utilizator a comisionului aferent, în
(inclusiv personalului băncii, poliţiei sau altor autorităţi); conformitate cu Ghidul de tarife si comisioane pentru Persoane
f) în cazul în care PIN-ul sau alte Elemente de securitate personalizate Fizice, disponibil în toate unităţile Băncii și pe site www.brd.ro.
au ajuns la cunoştinţa unei alte persoane trebuie să notifice/anunţe 2.14.În cazul în care Deţinătorul/Utilizatorul recuperează cardul
Banca imediat şi să solicite blocarea Cardului deţinut şi emiterea unui pierdut sau furat după informarea telefonică a Băncii este obligat să îl
nou card cu suportarea comisionului aferent. In caz contrar, returneze imediat la orice unitate a Băncii.
Detinatorul /Utilizatorul suportă toate pierderile legate de orice 2.15. Banca va transmite un mesaj SMS Deținătorului/Utilizatorului
Operațiuni de plată neautorizate, dacă aceste pierderi rezultă în urma de card pentru confirmarea efectuarii tranzactiilor atipice/suspecte. In
fraudei sau a nerespectării intenționate sau din neglijența gravă a cazul in care Detinatorul/Utilizatorul confirma tranzactia/ile, cardul
obligațiilor ce îi revin acestuia conform prezentelor Conditii va putea fi utilizat in continuare, in caz contrar va fi blocat si se va
Generale Bancare. transmite un alt mesaj SMS catre Detinator/Utilizator in scopul
g) să asigure securitatea postului de lucru de pe care se inițiază informarii cu privire la blocarea cardului, impreuna cu instructiunile
tranzacțiile eCommerce, cu respectarea condițiilor minim necesare: de urmat.
- utilizarea unui program antivirus și a unui program anti-spyware, În cazul în care Deținătorul/ Utilizatorul nu a declarat niciun număr
cu semnăturile actualizate periodic (zilnic) și care să scaneze de telefon în baza de date a Băncii, sau niciunul dintre numerele
calculatorul în mod regulat; afişate nu mai este de actualitate, cardul va fi blocat din motive de
- instalarea și activarea unui firewall; securitate, pana la confirmare efectuarii tranzactiilor de catre Client.
- actualizarea sistemului din punct de vedere al securității prin 2.16. Banca va notifica Clientul prin transmiterea unui mesaj SMS
instalarea celor mai recente actualizări aduse de producătorul Detinatorului/Utilizatorului in cazul in care cardul a fost blocat la
sistemului de operare precum și a ultimelor versiuni de browsere initiativa Bancii ca urmare a unei suspiciuni de compromitere a
(Internet Explorer / Firefox / Chrome / Safari), actualizate și ele cu acestuia.
ultimele patch-uri; 3. Utilizarea Cardului
Banca nu va solicita niciodată datele de conectare, sau de identificare 3.1. Cardul poate fi utilizat numai de Deţinătorul/Utilizatorul pe
(cont, pin, sau parolă). Orice astfel de inițiativă va fi considerată numele căruia a fost emis. Cardul este proprietatea Bancii.
tentativă de fraudă și trebuie raportată în cel mai scurt timp la banca. 3.2. Cardul poate fi utilizat de Deţinător/Utilizator începând cu data
În cazul producerii unor atacuri informatice, clientul este de acord să primirii cardului şi până în ultima zi calendaristică a lunii înscrise pe
colaboreze cu banca în scopul identificării sursei atacului. card.
2.6. Obligațiile cu privire la păstrarea PIN-ului/Parolei eCommerce 3.3. Operaţiuni care pot fi realizate de Deţinătorii/Utilizatorii de
menționate mai sus se aplică și cu privire la celelalte Elemente de carduri:
securitate personalizate. a) achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii furnizate de Acceptanți care
2.7. În cazul în care nu iși mai amintește PIN-ul, trebuie să au afişată sigla organizației de carduri aferentă tipului de card emis de
notifice/anunțe Banca și să solicite regenerarea PIN-ului (pentru care bancă (excepţie Cardul Sprint nu poate fi utilizat pentru plata
va plăti un comision conform Ghidului de tarife si comisioane pentru facturilor de utilități/servicii la comercianți);
Persoane Fizice în vigoare). b) plata obligaţiilor către autorităţile administraţiei publice care au
2.8. În cazul în care cardul este pierdut, furat, distrus, utilizat fără afişate siglele de acceptare ale Cardului (excepţie Cardul Sprint);
drept, observă o utilizare neautorizată sau divulgarea codului PIN, a c) obţinerea de numerar de la ghişeele unităţilor bancare (proprii sau
parolei 3D Secure sau a numarului de card altor persoane, ale altor acceptanți), cu condiţia prezentării unui act de identitate
Deţinătorul/ Utilizatorul (şi reprezentantul legal în cazul cardurilor (dacă acesta este solicitat);

19
d) obţinerea de numerar de la bancomate care au afişate siglele de Banca (la orice unitate a Băncii, la numărul înscris pe card sau la
acceptare ale Cardului; serviciul MyBRD Contact al Băncii).
e) efectuarea de plăţi de utilităţi de la bancomatele Băncii; 4.3.Aprobarea efectuării operațiunii cu Cardul de catre
f) accesul la alte servicii opţionale oferite de Bancă, în baza semnării Detinator/Utilizator determină blocarea imediată de către Bancă a
unor cereri speciale (excepție Cardul Sprint); sumei aferente în vederea decontării acesteia și pentru a evita
g) transfer de fonduri între conturi proprii şi sau aparţinând unor terţi folosirea aceleiași sume pentru efectuarea altor operațiuni. Excepţie
(excepţie Cardul Sprint); fac operațiunile pentru care Acceptantul nu solicită autorizare de la
h) obţinerea de informaţii privind soldul Contului curent sau a Bancă iar aceste operaţiuni vor fi debitate din cont la primirea
Contului revolving de la bancomate, pe baza PIN-ului, sau telefonic, raportului de decontare.Detinatorul/Utilizatorul poate verifica sumele
pe bază de parolă; blocate in sectiunea “Sume blocate” prin serviciul de Internet banking
i) schimbare PIN. MyBRD Net, serviciul de Mobile banking My BRD Mobile, precum
3.4. Pentru anumite carduri Banca poate ataşa gratuit pachete de si la bancomatele Bancii in sectiunile: “Lista ultimelor 10 operatiuni”.
servicii adiţionale de asistenţă şi asigurări, care vor fi aduse la Suma blocata ca urmare a unei operatiuni realizate cu Cardul nu va
cunoştință Deţinătorului/Utilizatorului, în conformitate cu prezentele putea fi deblocata de Banca decat cu confirmarea prealabila a
Condiţii Generale Bancare. comerciantului care atesta ca operatiunea nu s-a finalizat si nu va fi
3.5. Indiferent de valuta contului la care este atașat cardul, acesta transmisa spre decontare.
poate fi utilizat atât pe teritoriul naţional, cât şi pe teritoriul 4.4. Data unei operațiuni efectuate cu Cardul este data la care se
internaţional : înregistrează operațiunea la Terminale. Banca nu este raspunzatoare
a) cu condiţia respectării prevederilor Regulamentului Valutar emis pentru decontarea tranzactiilor de catre alti Acceptanti cu o data de
de Banca Naţională a României; tranzactie necorespunzatoare (alta data decat cea la care operatiunea
b) în limita disponibilităţilor din contul curent, care include şi respectiva a fost efectiv realizata).
descoperitul de cont acordat de Bancă (dacă este cazul) sau din contul 4.5. Debitarea din Contul curent /Contul revolving ataşat Cardului a
revolving. valorii operaţiunilor efectuate cu Cardul, se face în momentul primirii
3.6. Banca poate stabili limite de utilizare pentru operațiunile raportului de decontare pentru aceste operaţiuni.
efectuate cu Cardul, limite ce sunt comunicate Deținătorului / 4.6. În cazul, în care Deținătorul/Utilizatorul urmează să efectueze o
Utilizatorului în scrisoarea de însoțire a Cardului. operațiune ce implică schimb valutar, acesta poate consulta/calcula
3.7. Deținătorul poate solicita Băncii (utilizând formularele specifice) cursul de schimb valutar de la data efectuării operațiunii, în baza
modificarea limitelor de utilizare, atât pentru Cardul emis pe numele cursului afișat pe site-ul bancii www.brd.ro și/sau pe site-urile
său, cât și pentru Utilizator. Aceasta solicitare va fi analizată de organizațiilor internaționale de carduri.
Bancă iar decizia va fi comunicată Deținătorului/Utilizatorului. 4.7. Cursul de schimb existent la data autorizării tranzacției poate să
3.8. Din motive de securitate, pentru prevenirea utilizării frauduloase difere de cursul de schimb de la data decontării tranzacției.
a Cardului, Banca poate monitoriza operaţiunile cu carduri efectuate 4.8. Pentru tranzacțiile internaționale (sau naționale în altă valută
de Deţinător/Utilizator. decât cea a contului) ce implică schimb valutar, organizația de carduri
3.9. În funcţie de tipul Cardului, Banca poate solicita constituirea efectuează schimbul valutar între moneda tranzacției originale și
unei garanții de tipul sume de bani blocate în cont provenind din moneda de decontare, la cursul valutar stabilit de aceasta la data
depozit colateral constituit la BRD. transmiterii în decontare a tranzacției. Debitarea, din contul
3.10. Deţinătorul (şi reprezentantul legal în cazul cardurilor Sprint) curent/contul revolving ataşat cardului, a valorii operaţiunii efectuate
răspunde faţă de Bancă pentru toate obligaţiile de plată rezultate în cu cardul, se realizează prin schimb valutar între valoarea tranzacției
urma utilizării Cardului de către oricare dintre Utilizatori. în moneda de decontare și contravaloarea acesteia în moneda contului
3.11. Banca va debita automat Contul curent ataşat cardului de debit curent, utilizând cursul de schimb valutar al Băncii.
/ Contul revolving având Card de credit ataşat cu sumele 4.9. Modalitatea de calcul a cursului de schimb pentru operațiuni
reprezentând valoarea operaţiunilor realizate: internaționale (sau naționale în altă valută decât cea a contului) cât și
- cu carduri de către Deţinători/Utilizatori; cursul de schimb aplicat de Bancă pentru operațiunile cu carduri sunt
- cu carduri, în mod fraudulos de către Deţinători/Utilizatori; disponibile pe www.brd.ro.
- cu carduri, în mod fraudulos în cazul pierderii sau furtului Cardului 4.10. Obligaţiile de plată ale Deţinătorului contului legate de
până la notificarea/anunţarea Băncii de către Deținător/Utilizator. operaţiunile cu carduri realizate de oricare dintre Utilizatori, devin
4. Autorizarea și efectuarea Operațiunilor de plată automat obligaţii de plată în favoarea Băncii şi trebuie să fie
4.1. O operațiune de plată efectuată cu Cardul de către rambursate conform clauzelor Contractului. Banca va notifica în scris
Deținător/Utilizator trebuie să fie în mod obligatoriu Autorizată de Deținătorul cardului cu privire la obligaţiile de plată restante.
către acesta. O operațiune este considerată autorizată si irevocabila 5. Refuzuri de plată
de catre utilizatorul cardului prin exprimarea consimțământului, după 5.1. În cazul în care Deținătorul/Utilizatorul constată că, în Contul sau
cum urmează: a fost înregistrată o Operațiune de plată neautorizată sau executată
- Introducerea cardului intr-un terminal care citeste chipul/banda incorect, acesta are dreptul sa inițieze Refuz de plată, în scris,
magnetica. completând formularul specific pus la dispoziție de către Bancă, fără
- Prin semnarea chitanţei şi/sau introducerea PIN-ului la Terminalele întârziere nejustificată , dar nu mai tarziu de 13 (treisprezece) luni de
de plată sau trecerea cardului printr-un Terminal de plata tip POS care la data debitarii. Banca pune la dispozitia clientilor serviciile de
citește datele de pe cip (inclusiv in cazul Tranzactiilor Offline). Internet banking, Mobile banking, MyBRD SMS pentru a identifica
- În cazul operațiunilor prin mijloace de comunicare la distanță (ex: imediat operatiunile realizate si a sesiza in cel mai scurt timp (nu mai
internet) prin comunicarea: numărului de card, a datei de expirare, tarziu de 60 de zile de la data inregistrarii in cont a tranzactiei) orice
CVV2/CVC2 sau parola eCommerce. plata neautorizata sau executata incorect. In lipsa unei sesizari in
- În cazul funcţionalităţii contacless, prin apropierea Cardului de termenul mentionat se considera ca tranzactia este acceptata.
Terminal. 5.2. Banca va soluționa Refuzurile de plată conform regulilor
Utilizatorul de card va pastra chitanta sau orice alte documente organizațiilor de carduri și reglementărilor legale privind utilizarea
justificative pentru a putea furniza dovezi in cazul aparitiei unor cardurilor.
discrepante. Utilizatorul este raspunzator pentru consecintele care 5.3. Banca va comunica Deţinătorului/Utilizatorului răspunsul cu
rezulta din neindeplinirea conditiilor de mai sus sau indeplinirea privire la contestația sa în termen de maxim 35 zile lucratoare de la
necorespunzatoare. primirea notificării scrise
4.2. Introducerea eronată a PIN-ului, a datei de expirare sau a codului 5.4. Deţinătorul/Utilizatorul are obligația de a comunica Băncii toate
CVV2/CVC2, de 3 ori consecutiv, determină blocarea Cardului. informațiile și de a transmite toate documentele necesare care justifică
Pentru deblocare Deținătorul / Utilizatorul va trebui sa contacteze contestația sa, in termen de maxim 10 zile calendaristice de la
20
solicitare, în caz contrar Banca va fi în imposibilitatea de a rezolva j) in cazul in care constata ca datele furnizate de Detinator/Utilizator
contestatia sa. Bancii au fost incorecte, incomplete sau false.
5.5.In cazul unei operatiuni de plata neautorizate, Banca ramburseaza 6.3. În cazurile menționate la art.6.2 lit. c), d) și e) Banca informează
Clientului valoarea operatiunii de plata neautorizate cel tarziu la Deținătorul cardului (prin orice mijloace disponibile: telefon, fax,
sfarsitul urmatoarei zile lucratoare, dupa ce a constatat sau a fost email, scrisoare etc.) în legătură cu blocarea acestuia și cu motivele
notificat cu privire la operatiune, cu exceptia cazului in care are acestui blocaj, dacă este posibil, înainte de blocare și, cel mai târziu,
motive rezonabile sa suspecteze existenta unei fraude. imediat după blocarea Cardului, cu excepția cazului în care furnizarea
5.6. În cazul furtului cardului şi/sau în cazul în care Banca solicită acestei informații aduce atingere motivelor de siguranță justificate în
iniţierea demersurilor către poliţie, Refuzul de plată va fi însoţit de o mod obiectiv sau este interzisă de alte dispoziții legislative relevante.
declaraţie din partea Deţinătorului/Utilizatorului cu privire la 6.4. Banca deblochează Cardul sau îl înlocuiește (cu aplicarea unui
acţiunile întreprinse de către acesta. In cazul in care comision conform Ghidului de tarife si comisioane pentru Persoane
Detinatorul/Utilizatorul contesta o tranzactie pe motiv ca nu o Fizice) cu un nou Card odată ce motivele de blocare încetează să mai
recunoaste/posibila frauda este necesar sa blocheze cardul pentru a existe.
evita aparitia si a altor tranzactii de acelasi tip. In lipsa blocarii 6.5. Blocarea Cardului Deţinătorului poate produce efecte şi asupra
Cardului, Refuzurile de Plata initiate cu privire la tranzactiile cardurilor Utilizatorilor.
ulterioare nu vor putea fi solutionate favorabil. 6.6. În cazul în care consideră necesar, Banca are dreptul să ia
Daca Cardul a fost inrolat in aplicatii (ex. PayPal, Google, Apple, următoarele măsuri, urmând să notifice Deţinătorul/Utilizatorul, în
Itunes, Uber etc.) in cazul oricarei suspiciuni cu privire la tranzactiile cel mai scurt timp posibil:
efectuate, Utilizatorul/Detinatorul cardului trebuie sa contacteze a) să refuze autorizarea unei operaţiuni cu Cardul;
direct comerciantul pentru detalii referitoare la respectivele tranzactii b) să anuleze sau să blocheze utilizarea Cardului;
si sa faca dovada contactarii acestuia inainte de a initia Refuz de c) să înlocuiască actualul Card, din motive de securitate;
Plata. d) să refuze furnizarea unui nou Card sau înlocuirea Cardului, fără ca,
In cazul tranzactiilor recurente de tip abonament, Deţinătorul/Utilizatorul) să fie exonerat de orice răspundere pentru
Detinatorul/Utilizatorul Cardului va solicita comerciantului operaţiunile efectuate cu Cardul de către Deţinători/Utilizatori.
denuntarea abonamentului, conform conditiilor agreate cu acesta. In 7. Răspundere
cazul in care, ulterior incetarii abonamentului, comerciantul percepe 7.1. În cazul operațiunilor cu carduri răspunderea părților operează
in continuare abonamentul, Detinatorul/Utilizatorul are dreptul de a conform următoarelor principii :
initia Refuz de Plata insotit de dovada incetarii. 7.1.1. Deţinătorul/Utilizatorul (şi reprezentantul legal în cazul
In cazul intrarii in insolventa a unui furnizor de servicii, agentie de cardurilor Sprint) este pe deplin răspunzător pentru toate operaţiunile
turism sau alt prestator, care are obligatia legala de incheiere a unei efectuate, până la momentul notificării/anunţării Băncii cu privire la
asigurari pentru garantarea serviciilor sale, daca serviciile achitate cu pierdere, furt sau altă utilizare neautorizată a Cardului şi/sau
Cardul de catre Detinator/Utilizator nu vor mai fi prestate, acesta se Elementelor de Securitate, urmând să suporte eventualele pierderi
va adresa pentru returnarea sumelor mai intai asiguratorului financiare până la suma de 30 EUR (sau echivalent in lei).
mentionat in anuntul de insolventa. In cazul in care 7.1.2. Răspunderea Deţinătorului/Utilizatorului este integrală în cazul
Detinatorul/Utilizatorul nu primeste raspuns in 30 de zile de la în care acesta a acţionat cu neglijenţă, cu rea-credinţă sau cu intenţie
solicitare, poate initia Refuz de Plata la Banca insotit de dovada de fraudă in cazul in care acesta nu a utilizat cardul in conformitate
cererii transmise asiguratorului societatii in insolventa. cu prezentul Contract, nu a notificat Bancii, fara intarziere
5.7. În cazul în care Refuzul de Plata se dovedeste a fi nejustificata, pierderea, furtul, folosirea fara drept a cardului sau orice
nejustificat/neintemeiat, iar valoarea operatiunii contestate a fost utilizare neautorizata a acestuia.
repusa in Contul Dentinatorului/ Utilizatorului ca urmare a refuzului Deţinătorul/ Utilizatorul nu suporta nicio pierdere care rezulta din
de plata initiat de acesta, Banca va debita contul cu valoarea utilizarea cardului pierdut, furat sau utilizat fara drept dupa notificarea
respectivei operatiuni de plata si va percepe comisionul de refuz la Bancii cu privire la acest eveniment realizata in conformitate cu
plata nejustificat conform Ghidului de tarife si comisioane pentru prevederile prezentului Contract cu exceptia cazului in care a actionat
Persoane Fizice. fraudulos.
6. Blocarea Cardului Detinatorul /Utilizatorul are obligația de a despagubi Banca pentru
6.1. Blocarea Cardului reprezintă operaţiunea efectuată de Bancă prin orice debite, daune, pierderi sau cheltuieli în cazul în care se constată
care se stopează utilizarea unui Card, în condiţiile precizate mai jos, că acestea au rezultat din încălcarea prezențului Contract sau în urma
fără a avea drept consecinţă închiderea Contului curent/Contului stabilirii raspunderii Detinatorului/Utilizatorului pentru tranzacțiile
revolving al Deținătorului. contestate în mod nejustificat.
6.2. Banca are dreptul să blocheze Cardul: 7.2. Banca nu este responsabilă pentru prejudiciile de orice natură ce
a) în cazul în care nu au fost înregistrate operațiuni în Contul curent pot decurge din utilizarea neautorizată a unui card (pierdut/ furat/
ataşat timp de 6 luni, iar soldul acestuia este mai mic de 15 EUR, utilizat fără drept) și nici în cazul în care Deținătorul/Utilizatorul a
Banca va notifica în scris Deţinătorul/Utilizatorul cu minimum 2 luni acționat în mod fraudulos sau nu și-a respectat obligațiile contractuale
calendaristice înainte de blocarea Cardului. referitoare la păstrarea în siguranță a Elementelor de securitate
b) în cazul în care Cardul nou sau reînnoit nu a fost ridicat în termen personalizate, cu intenție, din culpă sau neglijență gravă.
de 90 de zile calendaristice de la unitatea Bancii, fără o notificare 7.3. Banca nu poate fi ținută responsabilă ca urmare a refuzului unui
prealabilă. terț de a accepta plata cu Cardul sau ca urmare a faptului că o cerere
c) din motive legate de securitatea Instrumentului de plată; de autorizare a unei operațiuni cu Cardul este refuzată, indiferent de
d) din motive legate de o suspiciune de utilizare neautorizată sau motiv.
frauduloasă a Cardului; Banca nu este responsabila pentru (i) prejudiciile rezultand din
e) în cazul unui Instrument de plată cu o linie de credit, de un risc depasirea soldului disponibil al contului sau a limitei de utilizare a
sporit în mod semnificativ ca Deținătorul să fie în incapacitatea de a cardului, (ii) modalitatea de acceptare a cardului de catre comercianti
se achita de obligația de plată; sau pentru refuzul de acceptare a unui card, (iii) debitarea cu intarziere
f) in cazul in care Banca constata utilizarea repetata a cardului pentru sau eronata a tranzactiilor efectuate cu cardul, daca aceasta intarziere
efectuarea de operatiuni care depasesc soldul disponibil al contului; sau eroare este cauzata de terti (de exemplu transmiterea cu intarziere
g) in cazul utilizarii necorespunzatoare a cardului; a tranzactiilor in decontare).
h) la solicitarea autoritatilor competente; 8 . Dispoziţii finale privind operaţiunile cu carduri
i) daca constata depasirea soldului disponibil al contului, Banca 8.1. Deţinătorul/Utilizatorul (şi reprezentantul legal în cazul
avand dreptul de a percepe totodata si dobanda penalizatoare; cardurilor Sprint) este de acord ca Banca să utilizeze terţi
subcontractanţi, procesori autorizaţi potrivit legii, care să acţioneze ca
21
intermediari în relaţia cu Deţinătorul/Utilizatorul în cadrul sistemului 8.14. Pentru realizarea unor lucrări de optimizare a sistemelor
de plăţi cu carduri pentru producția şi distribuirea cardurilor, informatice sau din diferite motive tehnice, Banca poate întrerupe
extraselor de cont şi pentru verificarea autenticităţii cardului şi a sistemul de operațiuni cu carduri. În aceasta perioadă nu va mai fi
Deţinătorului/Utilizatorului de card. posibilă utilizarea cardurilor la ATM-uri, la aparatele pentru plata cu
8.2. Contractul referitor la Card este valabil de la data la care cardul la comercianți, pentru plata on-line etc. Banca va anunța
Deţinătorul/Utilizatorul primeşte cardul de la Bancă până la data clienții prin intermediul siteurilor www.brd.ro sau www.mybrd-
expirării valabilităţii Cardului pe care îl deţine şi returnarea acestuia net.ro.
Băncii.
8.3. Banca va notifica în scris Deţinătorul/Utilizatorul cu privire la C. ECONOMISIRE LEGATĂ DE UTILIZAREA
expirarea valabilității Cardului și, dacă e cazul, cu privire la CARDURILOR LA POS
prelungirea automată a Contractului.
8.4. La data expirării valabilităţii unui Card, Contractul se 1. Noțiune
prelungeşte în mod automat, în condiţiile prevăzute în Contract, Prin Serviciul Economisire legată de utilizarea cardului la POS
Banca urmând să remită Deținătorului/Utilizatorului un nou Card (denumit, în continuare, Serviciul) Clientul sau Utilizatorul unui card
după verificarea îndeplinirii condițiilor stabilite de Bancă pentru
de debit ataşat unui Cont Curent poate să transfere automat o sumă de
emiterea Cardului și dacă Deținătorul/Utilizatorul nu notifică Banca
cu privire la denunțarea Contractului, în modalitatea convenită prin bani din Contul Curent către un alt Cont Curent – Practicont/Cont de
Contract. economii, la orice plată efectuată cu cardul.
8.5. Deţinătorul/Utilizatorul trebuie să notifice Băncii renunţarea la Prin Cont în care se poate economisi se ințeleg următoarele produse:
Card cu 2 luni înainte de expirarea acestuia. Cont Curent – Practicont, Atustart, Atusprint, Atucont, Smart Cont, în
8.6. Denunţarea devine efectivă numai după returnarea Cardului către toate valutele din oferta BRD.
Bancă. 2. Condițiile de funcționare a serviciului
8.7. Banca este îndreptățită să blocheze soldul Contului curent (cu
2.1. În cadrul acestui Serviciu sunt acceptate toate cardurile de debit
card atașat) pe o perioadă de 30 zile calendaristice de la data incetării
Contractului, în scopul decontării tuturor operațiunilor efectuate pentru persoane fizice din oferta BRD.
anterior încetării și care pot fi transmise în acest interval de către 2.2. Valuta Contului Curent poate fi diferită de valuta Contului de
Acceptanți. Contractul va rămâne în vigoare și va produce efecte economii.
până la decontarea tuturor operațiunilor efectuate cu Cardul. 2.3. Serviciul devine activ de la data semnării Contractului Subscriere
8.8. Cardurile se reînnoiesc automat la expirarea valabilităţii doar în Produse și Servicii Persoane Fizice sau Formularului de aderare/
cazul îndeplinirii simultane a următoarelor condiţii: modificare/ reziliere.
a) Cardul nu este blocat în urma aplicării prevederilor din Contract
2.4. Modificările Serviciului produc efecte din ziua următoare
sau ca urmare a nerespectării altor condiţii contractuale impuse de
Bancă; semnării Contractului Subscriere/ Modificare Produse și Servicii
b) Contul curent sau Contul revolving nu este blocat ca urmare a Persoane Fizice sau Formularului de aderare/ modificare/ reziliere.
procedurii de urmărire conturi; 2.5. Închiderea Serviciului se poate face oricând de către Deținător/
c) Contul curent sau Contul revolving nu înregistrează descoperit Utilizator şi produce efecte din ziua următoare semnării Contractului
neautorizat de cont; de închidere Produse și Servicii Persoane Fizice sau Formularului de
d) Deţinătorul/Utilizatorul respectă criteriile de risc ale Băncii;
aderare/ modificare/ reziliere.
e) Deţinătorul/Utilizatorul nu a notificat Banca cu privire la
denunţarea unilaterală a Contractului, conform procedurilor 2.6. Transferurile din Contul Curent - Practicont/Contul de
prevăzute în Contract; Economii, aferente plăţilor la POS, se vor efectua la finalul zilei.
f) existenţa operațiunilor în ultimele 6/12 luni (în funcţie de tipul În cazul în care nu există disponibil în cont, suma stabilită de
Cardului) pe Contul curent / Contul revolving sau existenţa unui Deținător/Utilizator nu se poate transfera integral sau Contul Curent
disponibil minim în cont, valoare stabilită de Bancă; - Practicont/Contul de Economii a fost închis, transferul nu se va
g) Deţinătorul îşi menţine statutul de student la o universitate (de stat opera. În cazul conturilor de economii pentru minori, la atingerea
sau particulara) cu urmatoarele forme de invatamant cu frecventa, cu plafonului maxim admis de economisire, transferurile nu se mai
frecventa redusa sau la distanta (pentru cardurile BRD-ISIC) sau de operează, iar clienții aflați în această situație vor fi anunțați.
elev/student (pentru Cardul 10); 2.7. În cazul lipsei de disponibil, Serviciul NU se va închide, iar
h) îndeplinirea condiţiilor de vârstă impuse Deţinătorulului (în cazul transferurile care nu au fost operate nu se vor efectua retroactiv.
Cardului SPRINT şi a Cardului de credit). 2.8. În cazul transferurilor între conturi cu valute diferite, cursul de
În cazul retragerii din ofertă a unui tip de card, Banca işi rezervă schimb utilizat pentru transferuri va fi cursul BRD pentru tranzacții
dreptul de a reînnoi cardul cu un alt tip de card similar, cu informarea în cont (aplicat în cazul prelevărilor din conturi alternative,
prealabilă a Deţinătorului/Utilizatorului. operaţiunilor prin serviciul de Internet banking MyBRD Net, plăţilor
8.9. Dacă Banca identifică operațiuni de creditare în Contul cu cardul etc.), existent în sistem în momentul efectuării transferului
Clientului care nu pot fi justificate de Operațiunile realizate prin şi evidenţiat în extrasul de cont. Acest curs este vizibil pe site-ul
intermediul Cardului respectiv, poate bloca aceste sume pe o
BRD, secţiunea Curs valutar, sub denumirea de curs pentru
perioadă de maximum 30 de zile pentru investigații privind natura
Operațiunii (lor). „tranzacţii cu cardul”.
8.10. Încetarea valabilităţii Contractului referitor la Card devine 2.9. Ordinea de prelevare din Contul Curent: sumele ce urmează a fi
efectivă numai după returnarea Cardului de către Deţinător/ transferate către Contul Curent - Practicont/Contul de Economii se
Utilizator. vor preleva ultimele, după ratele de credit, cartotecă, alte datorii.
8.11. Contractul în ceea ce priveşte Cardurile încetează de drept în 2.10. Dacă tranzacţia POS este anulată în ziua efectuării plăţii la
cazul neridicării de către Deţinător a Cardului nou emis sau reînnoit comerciant, transferul către contul de economisire nu se va mai
în termenul stabilit de Bancă. opera, având în vedere faptul că transferul sumelor către contul de
8.12. Este interzisă utilizarea Cardurilor în scopuri ilegale, inclusiv economisire se face la finalul zilei.
procurarea de bunuri sau servicii interzise inclusiv de către legea 2.11. În cazul refuzurilor la plată realizate în zilele următoare
aplicabila in tara in care se utilizeaza cardul. plăţilor la comercianţi, suma economisită nu va putea fi
8.13. Contractul în ceea ce priveşte Cardul constituie titlu executoriu, contestată/recuperată. Astfel, în cazul tranzacţiilor refuzate ulterior
în conformitate cu legislaţia bancară în vigoare. de client/comerciant, în contul curent se va returna doar valoarea
efectivă a tranzacţiei la POS, suma din economisire nefiind afectată.
22
3. Modalități de economisire Declarație –reprezintă declarația pe propria răspundere dată de către
Se realizează prin transferul sumelor reprezentând: Titular cu privire la bunurile pe care intenționează să le păstreze în
3.1. Rotunjirea sumei cheltuite la POS până la prima sumă fără Caseta de valori și valoarea estimată a acestora;
zecimale, adică suma plătită la POS se va rotunji până la prima Titular – reprezintă persoana semnatară a Contractului;
valoare întreagă, iar diferenţa dintre suma plătită la POS şi valoarea Utilizator – reprezintă persoana desemnată de către Titular să
întreagă se va transfera către Contul Curent - Practicont/Cont de utilizeze Caseta de valori în numele și pe seama Titularului, conform
Economii; prevederilor Contractului.
3.2. Rotunjirea sumei cheltuite la POS până la prima valoare multiplu
de 10, adică suma plătită la POS se va rotunji până la prima valoare 2. Obligațiile Băncii
multiplu de 10, iar diferenţa dintre suma plătită la POS şi multiplul
de 10 se va transfera către Contul Curent- Practicont/Cont de 2.1. Să pună la dispoziția Titularului Caseta de valori împreună cu 2
Economii; chei de acces, în condițiile Contractului.
3.3. Procent din suma cheltuită la POS – Deținătorul/Utilizatorul 2.2. Să păstreze Caseta de Valori în condiții de securitate, asigurând
având posibilitatea să opteze pentru una din valorile prestabilite; inviolabilitatea și integritatea acesteia, pe toată durata Contractului.
3.4. Sumă fixă, indiferent de suma cheltuită la POS – 2.3. Banca nu asigură condiții speciale de păstrare în spatiile
Deținătorul/Utilizatorul având posibilitatea să opteze pentru una din destinate păstrarii Casetelor de valori (ex: temperatură, umiditate
valorile prestabilite. etc.) și nu poartă răspunderea pentru degradarea și/sau devalorizarea
obiectelor păstrate în Caseta de Valori ca urmare a unor condiții
VII. ASIGURAREA CONFORT improprii de conservare, Titularul fiind singurul în măsură să
aprecieze dacă condițiile oferite de Bancă sunt potrivite naturii
Riscul acoperit de această asigurare îl reprezintă operaţiunile bunurilor depozitate. De asemenea, Banca nu eliberează acte care să
frauduloase efectuate cu cardul pierdut sau furat. În plus, asigurarea confirme conținutul Casetei de Valori.
acoperă şi cheltuielile de refacere a documentelor personale şi/sau
cheilor pierdute sau furate odată cu cardul. Condiţiile specifice 3. Obligațiile Titularului
acestui serviciu fac obiectul Condițiilor Generale de Asigurare.
3.1. Să completeze Declarația, la data încheierii Contractului,
VIII. ACORDAREA DE CREDITE / DESCOPERITUL DE precizând categoriile de bunuri ce urmează a fi păstrate în Caseta de
CONT. GARANŢII Valori, precum și valoarea bunurilor estimată de Titular.
3.2. Să se prezinte la Bancă pentru a semna o nouă Declarație care
1. Banca poate acorda credite pe termen scurt, mediu şi lung, să reflecte noua situație, în cazul în care pe perioada de închiriere,
Clientului în condiţiile prevăzute de normele interne ale Băncii. categoriile de bunuri păstrare în Caseta de Valori, sau valoarea
2. Creditele pot fi de consum şi imobiliare/ipotecare. acestora se modifică. Titularul este singurul în măsură să
3. În acest sens, Banca deschide Clientului conturi de credit separate completeze/ semneze și să modifice Declarația.
pentru fiecare categorie de credit, pe bază de contracte cu termeni şi 3.3. Să se asigure că în Caseta de Valori nu se vor depozita bunuri
condiţii specifice. care pot aduce prejudicii directe și/sau indirecte Băncii, sau a căror
4. Acordarea creditelor/descoperitului de cont pe contul curent / liniei circulație/depozitare/păstrare este restricționată sau interzisă prin
de credit ataşate cardului de credit se realizează pe baza unei analize lege (ex: substanțe toxice, inflamabile, explozibile, radioactive,
de bonitate a Clientului. stupefiante, bunuri perisabile etc).
5. Clientul se obligă să utilizeze creditele acordate de Bancă numai 3.4. Să informeze Banca, deîndată, cu privire la orice modificare
pentru destinaţiile stabilite prin contractele de credit încheiate cu intervenită în datele de identificare ale sale sau ale Utilizatorilor și
aceasta. să înlocuiască în mod corespunzător actele prezentate inițial, în cel
6. Creditele se garantează conform normelor Băncii. mai scurt timp de la data modificării respective. Până la data primirii
7. Rambursarea creditelor acordate se face conform contractelor de de către Bancă a acestor modificări, Banca este îndreptățită să
credit şi a graficelor de rambursare sau în conformitate cu condiţiile considere informațiile și datele de identificare aflate în posesia sa ca
specifice pentru descoperitul de cont/linia de credit ataşată cardului fiind valide. Banca nu este în nici un fel răspunzatoare pentru
de credit. eventualele prejudicii cauzate ca urmare a necomunicării în timp util
8. Pentru creditele nerambursate la scadenţele stabilite, Banca are și în condiții de siguranță a modificărilor/completărilor apărute, sau
dreptul să perceapă penalităţi Clientului şi să procedeze la executarea în cazul în care acestea au fost comunicate Băncii de către Client fără
silită a garanţiei în condiţiile stabilite în contractul de credit. a fi urmate de înscrisuri doveditoare conform solicitării Băncii.
9. Banca poate să solicite rambursarea în avans a descoperitului de
cont / creditului / liniei de credit, cu respectarea condiţiilor 4. Desemnare/Revocare de Utilizatori
contractuale agreate cu Clientul.
10. Banca poate emite scrisori de garanţie/contragaranţie la cererea 4.1. Desemnarea Utilizatorilor
Clientului, în baza unei analize şi cu respectarea normelor interne ale
Băncii. 4.1.1. Titularul are dreptul să numească mai mulți Utilizatori pentru
11. În toate situaţiile descrise mai sus, Clientului îi sunt aplicabile Caseta de Valori.
prevederile prezentului Contract, completate cu cele ale contractelor 4.1.2. Numirea unui Utilizator se poate realiza de către Titular, prin
specifice. prezentarea la Bancă împreună cu Utilizatorul și semnarea
formularelor care sunt puse la dispoziție de către Bancă.
IX. CASETA DE VALORI 4.1.3. În cazuri excepționale în care Titularul nu se poate prezenta la
Bancă pentru îndeplinirea formalităților prevăzute anterior (ex:
1. Definiții și Interpretare imobilizare din cauze medicale, nu se află în țară etc.) numirea
Utilizatorului se poate realiza prin completarea și semnarea unei
Caseta de Valori – înseamnă dispozitivul pus la dispoziție de Bancă, procuri speciale încheiată în formă autentică, care va cuprinde, cel
în care Titularul păstrează bunuri, în condiții de securitate, conform puțin, următoarele elemente: datele de identificare ale Utilizatorului
prevederilor Contractului; (nume, prenume, document de identitate, CNP), menționarea
Contract de închiriere casete de valori (Contract) – prezentele expresă a dreptului de a utiliza Caseta de Valori, indicarea
Condiții Generale Bancare împreuna cu Contractul-Condiții numărului de contract, identificarea Casetei de Valori în cazul în care
Particulare și cu formularele specifice serviciului de închiriere Titularul deține mai mult de una, durata de valabilitate a procurii și
casete de valori; dacă este cazul, operațiunile permise (de ex: deschiderea casetei o
23
singură dată, etc). În cazul în care în procură nu sunt determinate derularea normală a prezentului Contract, ori (ii) în cazul în care
operațiunile permise, se va considera ca Utilizatorul este Banca primește dispoziții contradictorii,
împuternicit să realizeze toate operațiunile permise Utilizatorilor
conform prevederilor Contractului. 5.5.Banca este îndreptățită să suspende orice operațiune aferentă
Contractului și/sau să adopte orice masură pe care o consideră
La momentul primei accesări a Casetei de Valori, Utilizatorul va
necesară, până la soluționarea disputei, dovedită prin prezentarea
prezenta Băncii procura și documentul de identitate, în original, și
unor documente satisfăcătoare pentru Bancă.
va semna formularele puse la dispoziție de către Bancă.
5.6. În cazul în care Banca ia cunoștință despre decesul Titularului,
La expirarea duratei de valabilitate, Procura se consideră caducă,
Banca are dreptul să suspende executarea Contractului și să blocheze
încetând să producă efecte în relația cu Banca.
accesul la Caseta de valori (inclusiv a Utilizatorilor).
4.1.4. Utilizatorul poate efectua exclusiv operaţiuni care au ca obiect
Aceste măsuri vor putea fi adoptate începând cu data la care se aduce
utilizarea Casetei de Valori în condițiile stabilite în Contract, fără ca
Băncii la cunoștință sau începând cu data la care Banca ia cunoștință,
acesta să aibă dreptul de a efectua alte operațiuni (ex: să
prin orice altă modalitate, de intervenția unui astfel de eveniment.
completeze/să modifice Declarația, să semneze acte adiționale la
5.7. Accesul la Caseta de valori în vederea eliberării acesteia se va
Contract, să semneze notificări având ca obiect încetarea
acorda numai Titularului/Utilizatorului sau altei persoane
Contractului etc.), cu excepția cazului în care Utilizatorul va fi
împuternicite în mod expres de către Titular să elibereze Caseta de
împuternicit, în mod expres, să realizeze respectivele operațiuni.
valori, în baza documentelor care atestă respectivul drept.
4.1.5. Titularului îi revine obligația să informeze Utilizatorii cu
La decesului Titularului, accesul la Caseta de valori se va acorda
privire la formalitățile necesare în vederea identificării de către
numai persoanelor desemnate în acest sens prin Certificatul de
Bancă, cu ocazia primei utilizări a Casetei de valori, precum și cu
Moştenitor şi numai în limitele prevăzute în acesta (aceste persoane
privire la condițiile de utilizare a Casetei de Valori stabilite în
vor prezenta de asemenea, şi actele de identitate precum şi
temeiul Contractului.
Certificatul de Deces al Titularului). În situaţia în care există mai
4.2. Revocarea Utilizatorului
mulţi moştenitori cu Certificat de Moştenitor, desemnați în acesta ca
4.2.1. Titularul are dreptul de a revoca, în orice moment, pe oricare
având drept de acces la Caseta de valori, Banca nu va putea permite
dintre Utilizatorii desemnați de acesta. Revocarea se poate realiza
accesul la Caseta de valori decât cu acordul tuturor moştenitorilor.
prin prezentarea la Bancă și semnarea formularului specific de
revocare Utilizatori pus la dispoziție de către Bancă.
6. Pierderea cheilor
În cazul în care Utilizatorul a fost desemnat prin procură autentică
6.1. În cazul pierderii/furtului uneia dintre chei, Titularul are
sau, în mod excepțional, Titularul nu se poate prezenta la Bancă
obligația să informeze, de urgență, Banca după cum urmează:
pentru semnarea formularelor specifice (ex: imobilizare din cauze
a) Prezentarea Titularului la unitatea Băncii la care a deschis caseta
medicale, nu se află în țară etc.) revocarea Utilizatorului se va realiza
de valori, pentru informarea Băncii și completarea formularelor
în formă autentică, prin transmiterea către Bancă a actului de
specifice în vederea blocării accesului la Caseta de valori.
revocare. Actul de revocare va cuprinde, cel puțin, următoarele
b) Ulterior informării conform prevederilor lit a), Titularului are
elemente: identificarea Titularului, indicarea numărului de contract,
obligația să se prezinte la unitatea Băncii la care se află Caseta de
menționarea datelor de identificare ale Utilizatorului revocat (nume,
valori, în cel mai scurt timp posibil, în vederea mutării bunurilor într-
prenume, CNP), identificarea Casetei de Valori în cazul în care
o altă Casetă de Valori (în funcție de disponibilitățile Băncii).
Titularul deține mai mult de una. Transmiterea către Bancă a actului
Alocarea unei casete noi presupune încheierea contractului în
de revocare Utilizatori se va realiza prin mijloacele de comunicare
vigoare și incheierea unui nou contract.
agreate de Părți.
Cheile pentru noua Casetă de Valori vor fi predate Titularului în
4.2.2. Revocarea va produce efecte față de Bancă numai după
baza unui proces verbal.
primirea de către Bancă a actului de revocare.
6.2.Titularul va suporta toate costurile legate de înlocuirea sistemului
4.2.3. Banca nu este răspunzătoare faţă de Titular pentru nicio
de închidere a Casetei de Valori ale cărei chei au fost pierdute/furate
pierdere suferită de aceasta, ca urmare a neaducerii la cunoştinţa
(inclusiv înlocuirea cheilor) precum și cele aferente schimbării
Băncii, în timp util, a revocării Utilizatorului.
Casetei de Valori, conform prevederilor Contractului.
4.2.4. Clientul cunoaște faptul că desemnarea unui nou Utilizator nu
presupune, automat, revocarea Utilizatorului/ Utilizatorilor
7. Cazuri speciale de deschidere a Casetei de Valori
desemnați anterior. Revocarea unui Utilizator se poate realiza numai
7.1.Titularul înțelege și este de acord ca în anumite situații justificate,
în mod expres, într-una din modalitățile prevăzute în Contract.
Banca este îndreptățită să procedeze la deshiderea Casetei de Valori,
Titularul este singurul responsabil pentru a se asigura, pe întreaga
chiar și în lipsa Titularului și/sau a Utilizatorului.
durată de derulare a Contractului, de informarea la timp a Băncii
7.2. Situațiile care îndreptățesc Banca să deschidă Caseta de Valori
cu privire la orice modificare în lista de Utilizatori desemnați în
conform prevederii anterioare, sunt următoarele:
relația cu Banca.
a) În caz de forță majoră sau caz fortuit;
b) Din motive referitoare la reorganizarea spațiilor Băncii (inclusiv
5. Procedura de acces a Titularului/ Utilizatorilor la Caseta de
relocarea unității respective) dacă Titularul nu se prezintă la Bancă
Valori
în vederea mutării bunurilor în noua Casetă de valori;
5.1. Accesul Titularului/Utilizatorilor la Caseta de Valori este
c) În caz de încetare a Contractului, fără ca Titularul să se prezinte la
posibilă în timpul programului de lucru cu publicul afișat la unitatea
Bancă pentru eliberarea Casetei de Valori și restituirea cheilor;
Băncii unde se află Caseta de Valori.
d) În orice alte cazuri în care Banca va fi obligată la o asemenea
5.2. Cu ocazia fiecărei utilizări a Casetei de Valori, Titularul/
măsură conform legislației aplicabile.
Utilizatorul se va legitima cu un document de identitate valabil, în
original, și va semna în Registrul de evidență a deschiderii Casetelor
7.2.1. Cazul de forţă majoră sau caz fortuit
de Valori.
In contextul prezentului Capitol, prin forță majoră se înțeleg acele
5.3. Banca va acorda Titularului/Utilizatorului acces la Caseta de
evenimente și/sau împrejurări aflate în afara controlului Părții care o
Valori numai după îndeplinirea condițiilor menționate mai sus și
invocă, imprevizibile, absolut invincibile și inevitabile, care au
finalizarea procedurilor interne de înregistrare a acestuia în
apărut după data încheierii Contractului și care determină Banca să
evidențele Băncii.
procedeze, de urgență, la deshiderea Casetei de Valori în scopul de a
5.4. În cazul în care: (i) apare o dispută sau o situație conflictuală de
încerca diminuarea sau împiedicarea producerii unor daune.
orice natură care, în opinia Băncii: a) împiedică stabilirea fără
Asemenea evenimente, fără ca enumerarea sa fie limitativă, sunt:
echivoc a Utilizatorilor, respectiv stabilirea limitelor sau a
calamități naturale, incendii, războaie, revolte, grevă etc.
valabilității mandatului acestora, ori b) împiedică sub orice formă

24
Prin caz fortuit se înțelege evenimentul care nu poate fi prevăzut și a unui notar public si, daca va fi cazul, a unui reprezentant al
nici împiedicat de către Bancă și care determină Banca să procedeze, Politiei/alt agent al fortei publice;
de urgență, la deshiderea Casetei de Valori în scopul de a incerca
(ii) Continutul Casetei de valori va fi consemnat intr-un proces
diminuarea sau impiedicarea producerii unor daune. Asemenea
verbal semnat de toate persoanele participante. Ulterior, continutul
evenimente, fără ca enumerarea să fie limitativă, sunt: certitudinea
Casetei de Valori va fi sigilat și depozitat în alta Caseta de Valori;
Băncii că bunurile aflate în Caseta de Valori nu respectă criteriile
(iii) Banca va informa Titularul cu privire la deschiderea Casetei de
menționate în Contract (ex: manifestarea unor fenomene gen emisii
Valori, procedurile urmate și noua locatie a bunurilor gasite în Caseta
de gaze, fum, mirosuri, zgomote, scurgeri de lichide, încălziri, etc),
de Valori printr-o notificare transmisa prin curier sau prin posta, cu
situații excepționale referitoare la securitatea spațiului în care se află
confirmare de primire, utilizand datele de contact prevazute în
Caseta de Valori și care impun mutarea de urgență a Casetei de
prezentul Contract.
Valori în alt spațiu, alte cazuri considerate de Bancă ca justificând o
Toate cheltuielile legate de procesul descris mai sus sunt în sarcina
intervenție de urgență).
exclusiva a Bancii.
7.2.3. În caz de încetare a Contractului
In cazul producerii unui caz de forță majoră sau a unui caz fortuit,
Banca va aplica următoarea procedură: La incetarea Contractului, indiferent de motiv, Titularul va restitui
a) În masura în care este posibil, Banca va contacta, de urgență, toate cheile primite și va elibera Caseta de Valori în termen de
Titularul Casetei de Valori, prin telefon sau orice alt mijloc de maxim 3 zile lucratoare de la incetarea Contractului. Restituirea
comunicare rapidă (e-mail, fax), informându-l asupra situației cheilor și predarea Casetei de Valori catre Banca se va consemna
intervenite și asupra faptului că Banca urmează să procedeze la intr-un proces verbal semnat de Titular/Reprezentantul Titularului.
deschiderea Casetei de Valori; In cazul în care Titularul nu se prezinta în termenul indicat anterior,
b) Banca va proceda, de îndată, la deschiderea Casetei de Valori în Banca va incerca contactarea Titularului telefonic si/sau prin alte
prezența reprezentanților Băncii și a unui notar public și/sau a unui mijloace de comunicare rapida (fax,e-mail) și va transmite acestuia
reprezentant al Poliției/alt agent al forței publice; o notificare, prin curier sau posta, indicând termenul maxim în care
c) Conținutul Casetei de Valori va fi consemnat într-un proces verbal trebuie sa se prezinte la Banca în vederea eliberarii Casetei de Valori.
semnat de toate persoanele participante; Până la momentul eliberarii Casetei de Valori, Titularul va suporta
d) Ulterior deschiderii Casetei de Valori, Banca va informa Titularul comisionul de inchiriere, calculat proportional cu numarul de zile
cu privire la deschiderea Casetei de Valori, situația care a justificat aferente respectivei perioade .
deschiderea de urgență a Casetei de Valori precum și măsurile ce
au fost luate printr-o notificare transmisă conform prin curier sau Dupa expirarea termenului indicat în notificare, Titularul autorizeaza
prin poștă, cu confirmare de primire, utilizând datele de contact Banca în mod expres, irevocabil și neconditionat (in temeiul art 2032
prevăzute în Contract. Cod Civil) sa deschida Caseta de valori, pe cheltuiala Titularului,
Dacă Banca constată că situația care a condus la deschiderea Casetei fără autorizarea instantei de judecata (prin derogare de la prevederile
de Valori a fost determinată de o încălcare de către art. 2198 Cod Civil), în prezenta unui notar public si, daca va fi cazul,
Titular/Utilizatori a obligațiilor asumate în temeiul Contractului, îna unui reprezentant al Politiei/alt agent al fortei publice. Continutul
ceea ce privește tipul bunurilor păstrate în Caseta de Valori, Titularul
Casetei de Valori va fi consemnat intr-un proces verbal semnat de
va suporta toate cheltuielile și costurile legate de deschiderea forțată
toate persoanele participante. Bunurile vor fi pastrate în sac sigilat în
a Casetei de Valori și îndepărtarea bunurilor astfel depozitate dar șiconditii de siguranta, în tezaurul Bancii.
alte despăgubiri dacă este cazul conform prevederilor din Contract Ulterior deschiderii Casetei de Valori, Banca va informa Titularul cu
referitoare la răspunderea Titularului, iar Banca va considera privire la deschiderea Casetei de Valori precum și masurile ce au fost
Contractul reziliat unilateral, în condițiile stabilite în Condițiile luate, printr-o scrisoare transmisa prin curier sau prin posta, cu
particulare. confirmare de primire, utilizand datele de contact prevazute în
prezentul Contract .
7.2.2. Din motive referitoare la reorganizarea spaţiilor Băncii Banca poate cere Instantei de judecata sa dipuna masuri de
În cazuri excepționale în care Banca va fi determinată, din motive conservare a obiectelor gasite la momentul deschiderii Casetei de
de reorganizare, să mute Caseta de Valori într-un alt sediu al Băncii valori, precum și vanzarea acestora în masura necesara acoperirii
sau în altă locație de siguranță: comisioanelor restante, a altor sume datorate de Titular Bancii în
a) Banca va notifica Titularul cu cel puțin 3 luni înainte de data temeiul prevederilor prezentului Contract, inclusiv a prejudiciului
fixată pentru reorganizare prin curier sau prin poștă, cu confirmare cauzat Bancii.
de primire, utilizând datele de contact prevăzute în Contract, In acest caz, Titularul va suporta toate cheltuielile și costurile
indicând ziua în care intenționează să mute Caseta de Valori. aferente conform prevederilor din Contract referitoare la
raspunderea Titularului.
Titularul are posibilitatea de a opta între:
(i) A accepta mutarea Casetei de Valori în noua locație a Băncii, 8. Răspunderea Părţilor
caz în care va da curs solicitării Băncii în termenul precizat în
notificare, se va prezenta la Banca în vederea mutării bunurilor în 8.1. Răspunderea Băncii
noua Casetă de valori și va semna un nou contract în care se vor 8.1.1. Raspunderea Bancii este angajata numai în masura în care se
menționa datele de identificare pentru noua Casetă de Valori sau constata urme de violenta asupra Casetei de Valori și Titularul
dovedeste producerea unui prejudiciu.
(ii) A denunța unilateral Contractul în condițiile stabilite în În cazul în care Utilizatorul constata urme de violenta asupra Casetei
Condițiile particulare, caz în care va fi necesar ca Titularul să de Valori, este obligat sa informeze, de indata, reprezentantul Bancii
procedeze la eliberarea Casetei de Valori până la data prevăzută în și impreuna vor consemna intr-un proces verbal cele constatate
notificare. precum și continutul Casetei de Valori din acel moment. Utilizatorul
b) Daca până la data prevazuta în notificare, Titularul nu iși va indica expres, intr-o declaratie separata, bunurile care pretinde ca
manifesta optiunea, Banca va proceda la mutarea Casetei de Valori au fost afectate (ex: disparute, distruse etc), fiind necesar ca aceasta
în urmatoarele conditii: sa fie corelata cu ultima Declaratie a Titularului inregistrata la Banca.
În cel mai scurt termen, la Declaratie vor fi anexate documentele de
(i) Dupa expirarea termenului de 3 luni, Banca va proceda la proprietate aferente respectivelor bunuri si/sau alte tipuri de
deschiderea Casetei de Valori, în prezenta reprezentantilor Bancii și documente conform solicitarii Bancii.

25
8.1.2. În toate cazurile, raspunderea Bancii este limitata la valoarea comunicare/procedură pentru realizarea căreia utilizează tehnici de
estimativa a bunurilor mentionata în ultima Declaratie inregistrata comunicare la distanţă nesecurizate, să se facă pe propria lui
de Banca. În cazul în care Titularul nu a mentionat în Declaratie răspundere, Banca neasumându-şi nici o responsabilitate în cazul
valoarea estimativa a bunurilor pastrate în Caseta de Valori, apariţiei unor posibile fraude.
despagubirile totale pe care Titularul va fi indreptatit sa le solicite Minorii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani pot adera la unul dintre
Bancii nu vor putea depași valoarea comisonului incasat de Banca serviciile de bancă la distanţă numai cu acordul Reprezentanților
pentru ultima Durata de inchiriere conform Contractului - Conditii legali, acord materializat prin semnarea documentelor specifice.
Particulare. 1. Interpretarea termenilor specifici serviciilor de bancă la
distanţă
8.1.3. Banca va fi exonerata de raspundere: a. Abonatul: acel Client care a aderat la unul dintre serviciile de
(i) În cazul în care în Caseta de valori se vor depozita bunuri care bancă la distanţă. Împuternicitul pe cont poate adera la unele dintre
pot aduce prejudicii directe si/sau indirecte Bancii, sau a caror servicii, în condiţiile specificate de Bancă şi se va supune tuturor
circulatie/depozitare/pastrare este restrictionata sau interzisa prin prevederilor aplicabile din prezentul Contract, cu limitările
lege; menţionate, în acelaşi mod ca şi Clientul titular de Cont.
(ii) În cazul depunerii în Caseta de Valori a unor sume de bani în b. Contul suport: contul curent specificat de Abonat din care Banca
numerar (indiferent de valuta), cu exceptia monedelor care fac parte prelevează comisionul de utilizare lunar. Tipologia conturilor bancare
din diverse colectii numismatice ce pot fi definite drept cont suport este stabilită de Bancă şi
(iii)In cazul eventualelor prejudicii cauzate ca urmare a comunicată Abonatului în momentul aderării la serviciu.
necomunicarii în timp util a modificarilor aparute în ceea ce priveste c. Funcţiile Tranzacţionale: operaţiunile permise Abonatului prin
datele Titularului sau ale Utilizatorilor sau în cazul în care acestea intermediul serviciilor de bancă la distanţă (ex. plăţi realizate prin
au fost comunicate Bancii fără a fi urmate de inscrisuri doveditoare transfer credit). Valorile maxime acceptate pentru Funcţiile
(daca acestea sunt solicitate de catre Banca). Tranzacţionale vor fi aduse la cunoştinţa Abonatului, în prealabil
(iv) Pentru eventuale daune directe sau indirecte invocate de catre încheierii contractului referitor la acest serviciu.
Titular ca urmare a exercitarii de catre Banca a drepturilor stabilite d. Codurile de securitate: mijloacele de siguranţă confidenţiale,
conform prezentului Contract. proprii Abonatului, prin care acesta se identifică şi accesează
Serviciile de bancă la distanţă. Pentru fiecare serviciu, aceste coduri
8.2. Răspunderea Titularului pot avea caracteristici şi denumiri diferite (ex. Cod Utilizator, Parola,
8.2.1. Titularul este pe deplin raspunzator de toate operatiunile amprentă digitală, PIN Bancar etc.).
intreprinse de Utilizatori, Banca avand exclusiv responsabilitatea Amprentă digitală: dată dactiloscopică care permite identificarea
verificarii identitatii acestor persoane pe baza documentelor de unică a persoanei fizice căreia îi aparține (Abonatul), astfel cum a fost
identificare prezentate. aceasta înregistrata în dispozitivul mobil utilizat (smartphone/
8.2.2. Titularul va suporta toate cheltuielile și costurile legate de tabletă), și care este utilizată de Abonat pentru logarea în Aplicație și
inlocuirea sistemului de inchidere a Casetei de Valori precum si, autorizarea următoarelor tranzacții: transferuri între conturile al căror
daca este cazul, costurile aferente indepartarii bunurilor depozitate titular este, schimburi valutare, transferuri către beneficiari naționali
și alte despagubiri, în cazul în care inlocuirea cheilor/deschiderea predefiniți, plăți de facturi, plăți prin cod QR, constituire și lichidare
Casetei de valori intervin ca urmare a culpei Titularului (ex: de depozite, deschidere de conturi curente și de economii prin
pierderea cheilor, incalcarea obligatiilor în ceea ce priveste tipul serviciul de Mobile banking MyBRD Mobile.
bunurilor pastrate în Caseta de Valori, neprezentarea
Titularului/Utilizatorului în termen pentru deschiderea Casetei de 2. Conturile care pot face obiectul Serviciilor de bancă la distanţă
valori etc). a.Conturile la care se referă serviciile de bancă la distanţă trebuie:
8.2.3. Cuantumul costurilor aferente inlocuirii sistemului de - să fie valide;
inchidere a Casetei de Valori și conditiile de plata sunt stabilite în - să nu facă obiectul unei interdicţii bancare (prezenţa în Centrala
Contract - Conditiile Particulare. Incidentelor de Plăţi);
8.2.4. Titularul autorizeaza Banca, în mod expres, irevocabil și - să nu facă obiectul unei interdicţii judecătoreşti;
neconditionat (in temeiul art 2032 Cod Civil) ca aceasta: - să nu fie blocate.
(i) Sa debiteze oricare dintre conturile Titularului (curente sau de b. Conturile cu care Abonatul a aderat la serviciile de bancă la distanţă
depozit, chiar și neajunse la termen, renuntand în mod expres la vor putea face obiectul Funcţiilor Tranzacţionale, dacă pe perioada de
beneficiul termenului sau al dobanzii) cu orice sume reprezentand derulare a contractului:
obligatii de plata scadente ale Titularului fata de Banca conform - specificul lor bancar le permite;
prevederilor prezentului Contract; - Banca nu a interzis accesul la Funcţiile Tranzacţionale;
(ii) Sa faca orice operatiuni de schimb valutar pe care le considera -Abonatul nu a notificat suspendarea accesului la Funcţiile
necesare în vederea recuperarii obligatiilor de plata restante, în Tranzacţionale.
moneda în care acestea trebuie platite, utilizand rata de schimb
practicata de Banca în ziua operatiunii de schimb valutar relevant, și 3. Drepturi şi obligaţii specifice Serviciilor de bancă la distanţă
fiind imputernicita sa semneze în numele Titularului orice 3.1. Drepturile Băncii:
documente necesare. a. De a accepta cererea Clientului de aderare la serviciile de bancă la
distanţă numai dacă sunt îndeplinite condiţiile de aderare la aceste
X. BANCA LA DISTANŢĂ servicii aduse la cunoştinţa Abonatului, înaintea încheierii
contractului specific.
A. PRINCIPII GENERALE b. De a restricţiona accesul la una sau la toate Funcţiile Tranzacţionale
în cazul în care conturile cu care Abonatul a aderat la serviciul de
Clientul poate adera la diverse servicii ale Băncii şi poate efectua bancă la distanţă nu mai îndeplinesc condiţiile de la art. 2.
anumite operaţiuni şi prin intermediul serviciilor de bancă la distanţă c. De a limita şi de a modifica valoarea tranzacţiilor ordonate de către
oferite de Bancă, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a procedurilor Abonat, pe operaţiune şi pe zi. Valorile tranzacţionale sunt aduse la
şi normelor interne ale Băncii. În scopul respectarii legislatiei cunoştinţa Abonatului prin intermediul serviciului de bancă la
nationale în domeniul prevenirii spalarii banilor, combaterea distanţă pe care îl utilizează şi poate lua cunoştinţă de acesta înainte
terorismului și punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, în de efectuarea firecărei operaţiuni.
cazul tranzactiilor efectuate prin sistemul de banca la distanta, la d. De a completa lista de Funcţii Tranzacţionale, fără a mai fi necesară
solicitarea Bancii, clientul are obligatia sa prezinte, toate încheierea unui act adiţional. Dacă Abonatul consideră că noile
documentele justificative necesare. Clientul întelege că orice
26
Funcţii Tranzacţionale contravin intereselor sale, poate solicita c. De a informa Banca în cel mai scurt timp şi pe orice cale despre
incetarea contractului specific. eventualele divulgări/utilizări ale Codurilor de Securitate către terţe
e. De a nu interveni în litigii ce survin între Abonat şi operatorul de persoane neautorizate. Toate operaţiunile efectuate de Abonat trebuie
telefonie/furnizorul de Internet. să fie autorizate pe baza Codurilor de Securitate pentru a fi luate în
f. Banca este exonerată de răspundere pentru orice prejudiciu direct considerare de către aceasta. Introducerea Codului de Securitate ce
sau indirect produs Abonatului şi nu va plăti nici un fel de daune aparţine Abonatului reprezintă acordul irevocabil al acestuia pentru
acestuia sau oricărui alt terţ pentru următoarele situaţii: procesarea operaţiunilor transmise iar urmările acestora nu pot fi
- Infiltrarea unor terţi în sistemul informatic al operatorului de imputate Băncii.
telefonie/furnizorului de internet, utilizând mijloace frauduloase sau d. De a anunţa Banca imediat ce constată una din următoarele situaţii:
orice alte metode care ar putea provoca acestora, fără restricţii, - înregistrarea în contul sau a unor tranzacţii care nu au fost ordonate
deteriorarea informaţiilor, distrugerea bazelor de date, a programelor de Abonat;
sau dezvăluirea de informaţii. Operatorul de telefonie/furnizorul de - există elemente ce creează suspiciuni cu privire la posibilitatea
internet rămâne singurul responsabil de protecţia sistemului său cunoaşterii de către alte persoane a Codurilor de Securitate.
informatic contra unor astfel de infiltrări şi este responsabil pentru e. De a specifica un cont suport din care i se vor preleva comisioanele
protecţia şi securitatea propriului sistem informatic. şi costurile aferente operaţiunilor efectuate.
- Reclamaţiile sau defecţiunile cauzate exclusiv de greşeala sau f. De a defini un nou cont suport, în cazul ştergerii contului suport din
neglijenţa operatorului de telefonie/furnizorului de internet sau a lista de conturi accesibile prin serviciul de bancă la distanţă specific.
subcontractorilor acestuia. În cazul în care Abonatul nu mai are niciun cont pe care l-ar putea
- Transportul informaţiilor în reţeaua operatorului de alege ca şi cont suport, contractul va inceta fără nicio notificare
telefonie/furnizorului de internet sau pentru orice incidente apărute prealabilă.
pe parcursul transportului informatiilor, cu ocazia utilizării serviciilor g. De a consulta periodic datele suplimentare necesare utilizării
de către Abonat. serviciului, prin intermediul site-ului instituţional, site-ului
- Pierderile de date, distorsionări sau întârzieri în transmiterea www.mybrdnet.ro sau din afişarea de la sediile Băncii.
datelor, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Băncii.
- Folosirea necorespunzătoare a instrucţiunilor Băncii, 4. Tarifarea serviciilor de bancă la distanţă
incorectitudinea informaţiilor introduse de Abonat, solicitate în a. Banca percepe un comision lunar de utilizare a serviciului
momentul efectuării tranzacţiilor sau/şi funcţionarea defectuoasă a contractat precum şi comisioane şi costurile aferente operaţiunilor
echipamentelor acestuia. bancare efectuate prin intermediul serviciului respectiv. Acestea sunt
- Eventualele disfuncţionalităţi ale serviciilor. publicate în Ghidul de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice.
- Consecinţele cauzate de întreruperea serviciului de bancă la b. Abonatul are obligaţia achitării comisioanelor şi costurilor
distanţă, dacă Abonatul nu se adresează Băncii pentru efectuarea prevăzute la lit. a., în vigoare la momentul efectuării operaţiunilor.
operaţiunilor prin alte servicii puse la dispoziţie de Bancă. c. Abonatul va suporta costul comunicării telefonice/ serviciului de
internet care îi va fi facturat direct de către operatorul său de telefonie/
3.2. Obligaţiile Băncii: furnizorul de internet.
a. De a implementa mijloacele de primire şi/sau emitere de date
informatizate. 5. Modificarea contractului referitor la serviciile de bancă la
b. De a răspunde pentru pierderile suferite de Abonat în cazul distanţă
efectuării de operaţiuni, ulterior primirii notificării Abonatului cu a. Abonatul poate să efectueze adăugiri în lista de conturi şi de Funcţii
privire la faptul că terţe persoane cunosc Codurile de Securitate ale Tranzacţionale cu care a aderat la serviciul de bancă la distanţă
acestuia. respectiv (listă de conturi consultabile, listă de conturi destinatare de
c. De a răspunde pentru pierderile suferite de Abonat dacă a efectuat plăţi).
operaţiuni cu încălcarea ordinului dat de acesta. b. Abonatul poate să suprime Funcţii Tranzactionale /conturi din lista
d. De a pune la dispoziţia Abonatului, o listă detaliată a operaţiunilor celor cu care a aderat la serviciile de bancă la distanţă, cu condiţia
efectuate în conturile curente/contul revolving, prin intermediul menţinerii a cel puţin unui cont utilizabil. Excluderea unui cont din
serviciului specific. lista de conturi utilizabile nu va avea nici o consecinţă asupra
e. De a lua imediat masurile necesare pentru a evalua, preveni şi existenţei contului respectiv.
limita riscurile ce se pot produce ca urmare a utilizării frauduloase a c. Modificările menţionate la lit. a și b se pot realiza prin prezentarea
Codurilor de Securitate, în cazul în care Abonatul anunţă Banca Abonatului la Bancă şi completarea formularelor specifice precum şi
despre un eveniment dintre cele menţionate la cap. ''Obligaţiile prin orice alte modalităţi puse la dispoziţie de Bancă şi aduse la
Abonatului'', lit. d. cunostinţă Abonatului.
f. De a aduce la cunoştinţa Abonatului orice modificare a contractului
de servicii de bancă la distanţă şi orice date suplimentare necesare 6. Durata contractului, suspendarea, încetarea
utilizării serviciului, prin publicarea acestora pe site-ul instituţional a. Contractul referitor la serviciile de bancă la distanţă este încheiat
sau, după caz, prin intermediul site-ului www.mybrdnet.ro, cât şi prin pe o perioadă nedeterminată.
afişarea la Bancă. b. Banca îşi rezervă dreptul de a suspenda accesul la Funcţiile
Tranzacţionale ale serviciilor de bancă la distanţă în cazul
3.3. Drepturile Abonatului: nerespectării de către Abonat a specificului conturilor şi în cazul în
a. De a solicita lista operaţiunilor efectuate în conturile curente / care Abonatul nu asigura disponibilitatea unei sume suficiente pentru
contul revolving, prin intermediul serviciului de bancă la distantă. acoperirea abonamentului lunar aferent serviciului, dacă acesta există,
b. De a se adresa Băncii pentru efectuarea operaţiunilor prin alte în contul şi condiţiile prestabilite la momentul semnării contractului.
servicii puse la dispoziţie de Bancă, în caz de întrerupere a serviciilor c. Banca poate denunţa unilateral contractul referitor la serviciile de
de bancă la distanţă din orice cauză. bancă la distanţă, cu un preaviz de 2 luni trimis prin scrisoare
c. De a modifica contul suport. recomandată cu confirmare de primire, cu precizarea motivului
denunţării.
3.4. Obligaţiile Abonatului: d. Abonatul poate oricând să solicite denunţarea contractului prin
a. De a păstra şi utiliza în condiţii de siguranţă Codurile de Securitate prezentarea la oricare din unităţile Băncii şi completarea unei cereri
şi datele sale de identificare, fiind singurul responsabil de de renunţare la serviciul respectiv sau prin serviciul MyBRD Contact.
consecinţele divulgării lor sau de utilizarea acestora de către terţi. Abonatul poate să denunţe unilateral contractul, în termen de 14 zile
b. De a nu declara Coduri de Securitate ce pot fi cu uşurinţă cunoscute calendaristice de la încheierea acestuia, fără plata unor penalităţi, cu
de terţe persoane.
27
conditia achitarii prealabile a sumelor datorate Bancii aferente g. blocarea cardului în cazul pierderii/furtului acestuia sau deblocarea
acestor servicii; acestuia;
e. Banca va inceta contractul fără nicio notificare prealabilă, (i) în h. Revocarea unui Împuternicit pe Cont;
cazul ştergerii contului suport al contractului din lista de conturi i. modificare date de corespondență (email şi adresă de
accesibile prin serviciile de bancă la distanţă şi a inexistenţei unui alt corespondenta);
cont care ar putea fi ales ca şi cont suport, daca este cazul, (ii) în orice j. blocare/ deblocare funcționalitate contactless carduri bancare;
alte situaţii impuse de dispoziţii legale/decizii ale unor autorităţi k. preluare solicitare refacere card în cazul în care cardul a fost pierdut,
competente. furat, deteriorat, demagnetizat, posibil compromis sau capturat.
f. Banca îşi rezervă dreptul de a suspenda/inchide imediat aceste l. preluarea solicitărilor de refuz la plată pentru tranzacţiile efectuate
servicii, în cazul în care se constată apariţia unor riscuri referitoare la de către client prin utilizarea cardurilor, în cazul în care acesta se află
securitatea sistemului informatic al Băncii sau în cazul nerespectării în imposibilitatea prezentării într-o agenție BRD.
prevederilor contractului referitor la serviciile de bancă la distanţă de 1.4. Pentru clientii cu varsta intre 14-18 ani, Posesori de Pachet
către Abonat. Sprint, prin intermediul Serviciului MyBRD Contact, se pot consulta
g. Abonatul poate, în caz de necesitate, să solicite Băncii soldurile contului cu card Sprint atasat și a contului de economii
suspendarea/incetarea contractului de servicii de bancă la distanţă. AtuSprint.
2. Conturi utilizabile pentru serviciul MyBRD Contact
7. Alte dispoziţii Conturile Abonatului de tip conturi curente/de economii/pe care
a. Prevederile prezentului capitol VII «Banca la distanţă» se Abonatul le are deschise la Bancă în calitate de titular sau în calitate
completează cu cele ale capitolului «Generalităţi privind conturile», de Împuternicit.
inclusiv în ceea ce priveşte Împuterniciţii pe Cont. Aderarea la Serviciul MyBRD Contact a conturilor pe care detine
b. Dovada incontestabilă pentru Bancă a primirii instrucţiunilor din calitatea de imputernicit, se face doar cu acordul titularului de cont, la
partea Abonatului, justificarea efectuării operaţiunilor unitatea BRD.
corespunzătoare lor şi a perceperii comisioanelor aferente este 3. Accesul la serviciu şi condiţii de securitate
reprezentată de înregistrările sistemelor utilizate pentru recepţionarea 3.1. Serviciul MyBRD Contact este disponibil Abonatului a doua zi
instrucţiunilor Abonatului sau reproducerile acestora pe suport lucrătoare de la semnarea formularelor standard ale Băncii, în cazul
informatic sau pe suport hârtie (extrasele de cont tipărite de Bancă). subscrierii la nivelul agenției BRD şi la momentul confirmării
Durata de conservare a acestor instrucţiuni pe serverele Băncii este telefonice a clientului în cazul subscrierii prin Serviciul MyBRD
de 10 ani de la data încheierii exerciţiului în cursul căruia au fost Contact. În caz de inchidere, aceasta produce efecte a doua zi
întocmite, conform legislaţiei în vigoare. lucrătoare de la data solicitării.
c. Informaţiile generale, economice şi financiare furnizate de 3.2. În cazul în care Abonatul doreşte să obțină informații privind
serviciile de bancă la distantă au un caracter informativ. soldul contului şi ultimele operațiuni înregistrate pe contul curent,
d. Atât conţinutul site-ului www.mybrdnet.ro (informaţii, imagini, în mod automat pe linia robotului telefonic:
etc.) cât şi programele informatice care deservesc serviciile de bancă a. va alege opţiunea corespunzătoare de la tastatura telefonului, în
la distanţă sunt proprietatea exclusivă a Băncii. În afara prevederilor conformitate cu instrucţiunile robotului telefonic;
Contractului Bancă – Abonat cu privire la modalităţile de acces şi b. se va identifica cu Codul de client MyBRD Contact şi cu Parola
funcţionare a serviciilor de bancă la distanţă, orice activitate de Numerică confidenţială (introduse de la tastatura telefonului)
exploatare a acestora (cum ar fi reproducere, adaptare, reprezentare, c. robotul telefonic va anunţa Abonatul despre înregistrarea
etc.) nu este autorizată fără acordul prealabil al Băncii şi va fi convorbirii.
sancţionată conform prevederilor legale în vigoare. 3.3. În vederea identificării telefonice Abonatul are obligaţia să
răspundă la întrebările ofițerului Contact Center, anterior efectuării
B. SERVICIUL MyBRD Contact operațiunii solicitate și/sau furnizării de informații personalizate.
3.4. Prin prezentul Contract, Banca şi Clientul iși exprimă acordul în
Serviciul MyBRD Contact este un serviciu de ''Bancă la distanţă'' prin mod expres și necondiţionat ca înregistrările conversaţiilor telefonice
intermediul canalului de distributie ''Telefonie'' şi poate fi apelat la şi mesajele de comunicare electronică (e-mailurile) purtate sau
numerele de telefon: 021 302 61 61 (număr cu tarif normal apelabil transmise prin mijloacele de comunicare agreate cu Banca, să fie
din orice reţea) sau *BANCA (*22622) (tarifat ca apel în reţea, de considerate a fi desfașurate cu Clientul, iar informaţiile astfel
pe orice număr Orange, Vodafone, Telekom Mobile si RCS Digi transmise vor avea valoare contractuală și orice acord transmis prin
Mobil). această modalitate va reprezenta consimţămantul valabil al acestora
la prestarea serviciilor, în condiţiile agreate.
1. Funcţionalităţi principale: Conversaţiile telefonice și mesajele de comunicare electronică sunt
1.1. Pentru Clienţii şi non Clienţii Băncii: admise ca mijloace de probă, reprezintă dovezi concludente ale
a. posibilitatea aflării de informaţii comerciale cu privire la oferta de conţinutului instrucţiunilor, conversaţiilor sau mesajelor astfel
produse şi servicii a Băncii; înregistrate sau ale tranzacţiilor astfel încheiate și vor putea fi
b. stabilire de întâlniri cu Managerii de Clientelă la unitatea Bancii; folosite în orice proceduri judiciare, extrajudiciare sau
1.2. Pentru Clienţii Băncii: administrative.
a. posibilitatea consultării de informaţii personalizate referitoare la 4. Responsabilităţi specifice serviciului MyBRD Contact
produsele deţinute; 4.1. Pentru Bancă
b. emitere card de debit on-line (prin completarea formularelor on- a. De a înregistra convorbirile telefonice dintre Abonat şi Bancă în
line sau preluare telefonică a solicitarii); vederea asigurării unei calităţi cât mai bune a serviciului și pentru a
c. modificarea condiţiilor contractuale iniţiale pentru serviciul de proba solicitările / acordul / opţiunea / preferințele Abonatului cu
Internet banking MyBRD Net, serviciul de Mobile banking MyBRD privire la un anumit produs sau serviciu bancar, respectiv răspunsul
Mobile, MyBRD SMS şi MyBRD Contact; Băncii.
d. aderarea la Serviciile MyBRD SMS, de Internet banking MyBRD b. De a păstra evidenţa operaţiunilor efectuate de către Abonat prin
Net, de Mobile banking MyBRD Mobile şi MyBRD Contact; intermediul acestui serviciu.
e. denuntarea serviciului de Internet banking MyBRD Net, 4.2. Pentru Abonat
serviciului de Mobile banking MyBRD Mobile, MyBRD SMS si a. De a comunica Băncii informaţii complete şi corecte necesare
MyBRD Contact, cu conditia achitarii prealabile a sumelor datorate efectuării operatiunilor solicitate şi/sau furnizării de informaţii
Bancii aferente acestor servicii; personalizate.
f. resetarea codului PIN MyBRD SMS;

28
C. SERVICIUL MyBRD SMS - la cerere: prin comanda SMS transmisa la numarul scurt dedicat
1701.
Serviciul MyBRD SMS este un serviciu de ”Bancă la distanţă” - periodic: cu periodicitate prestabilita de Abonat (zilnica,
accesibil la numarul scurt dedicat 1701 prin intermediul telefoniei saptamanala, lunara) pentru informatii referitoare la sold conturi
mobile și având ca obiect accesarea/ receptionarea de informatii curente, conturi de economii, conturi cu card de credit atasat, conturi
cu privire la conturile deschise la Banca sau informatii generale de credite, conturi de depozite și pentru informatii referitoare la
bancare. cursul valutar.
1. Informatii ce pot fi accesate/receptionate prin intermediul - prin generare de alerte presetate.
serviciului MyBRD SMS: c. Serviciul MyBRD SMS ofera Abonatului posibilitatea de a fi
a. Informatii despre conturile deschise la Banca, diferite în functie informat în orice moment, 24 de ore din 24, 7 zile pe saptamana,
de tipul contului : asupra situatiei conturilor cu care a aderat.
- pentru conturi curente și de economii: data (ziua, ora și minut) d. Accesul la MyBRD SMS este posibil numai cu utilizarea codului
transmiterii soldului, eticheta și valuta contului, soldul disponibil la de securitate (PIN) furnizat de catre Banca în momentul activarii
momentul transmiterii informatiei, limita de credit aprobata serviciului. Acesta reprezinta un cod alfanumeric generat aleatoriu și
- pentru conturi avand card de credit atasat: data (ziua, ora și minut) pentru utilizarea serviciului este necesara schimbarea acestuia de
transmiterii soldului, eticheta și valuta contului, soldul disponibil la catre Abonat. Codul PIN poate fi scris atat cu minuscule, cat și cu
momentul transmiterii informatiei data scadenta a creditului, rata majuscule. Abonatul are obligatia de a pastra confidentialitatea
dobanda codului de securitate. Ca măsură de securitate legătura cu MyBRD
- pentru conturi de credit: data (ziua, ora și minut) transmiterii SMS este întreruptă după introducerea a trei PIN-uri eronate.
soldului, eticheta și valuta contului, soldul contului (sold credit + Resetarea PIN-ului se poate realiza la solicitarea Abonatului, prin
restanta), data scadenta a creditului, rata dobanda intermediul modalităţilor stabilite de către Bancă și aduse la
- pentru conturi de depozit: data (ziua, ora și minut) transmiterii cunostinţa Abonatului.
soldului, eticheta și valuta contului, soldul disponibil al contului, 5. Responsabilităţi specifice serviciului MyBRD SMS
data scadenta a depozitului, rata dobanda 5.1. Pentru Bancă
b. Informatii despre ultimele 5 tranzactii (miniextras) dintr-un cont a. De a implementa mijloacele de primire şi / sau emitere de date
curent, cont de economii sau cont atasat unui card de credit: informatizate.
- tranzactii de debit b. Asupra conţinutului mesajelor atâta timp cât acestea se află în
- tranzactii de credit sistemul informatic al băncii.
- tranzactii de debit și de credit c. Banca nu este responsabilă pentru:
c. Alerte presetate cu privire la modificarea soldului conturilor - Nefuncţionarea telefonului din cauza neplăţii facturii de telefon, sau
curente, de economii sau conturilor atasate cardurilor de credit: de neîndeplinirea oricăror altor obligaţii pe care Abonatul le are faţă
- crestere / scadere sold cont peste / sub un prag prestabilit de operatorul de telefonie mobilă.
- debitare/ creditare cont cu o suma peste un prag prestabilit - Nerecepţionarea unui mesaj de către Abonat datorată
d. Adaugare/ Stergere/ Listare alerte de la nivelul telefonului disfuncţionalităţii telefonului mobil/reţelei de telefonie a operatorului
e. Informatii despre cursul valutar al Bancii și cursul BNR din data sau a faptului că acesta nu se află în aria de acoperire a operatorului
curenta sau orice alta data anterioara pentru urmatoarele valute: de telefonie.
USD, EUR, GBP, CHF și JPY. Data anterioara nu poate fi mai veche - Pierderea integritatii datelor transmise în mod corect și complet de
de un an de la data solicitarii informatiei. catre Banca, din culpa furnizorilor de servicii de telecomunicatii
f. Informatii generale despre oferta de servicii și produse a Bancii. - Imposibilitatea de transmitere/recepţionare pe telefonul mobil al
g. Orice alte functionalitati, care vor fi lansate de catre Banca, Abonatului a mesajelor ca urmare a setărilor telefonului mobil
ulterior semnarii prezentului contract. realizate de acesta sau a unor restricţii activate/ impuse de operatorul
2. Mijloace tehnice necesare utilizării MyBRD SMS de telefonie.
Utilizarea MyBRD SMS presupune detinerea unui telefon mobil - Informatiile incorecte introduse de Abonat de la tastatura telefonului
conectat prin abonament sau cartela prepaid în reteaua unuia din mobil.
Operatorii de Telefonie mobila din România, cu licenta de exploatare 5.2. Pentru Abonat
GSM, pe teritoriul românesc sau intr-una dintre tarile cu care a. De a achiziţiona, din mijloace proprii, telefonul mobil compatibil
operatorul are acorduri de roaming (in cazul în care Abonatul are cu Serviciul MyBRD SMS şi de a asigura funcţionarea/ întreţinerea
activat serviciul care ii permite utilizarea telefonului în strainatate). şi conectarea acestuia la unul dintre Operatorii de Telefonie.
În prezentul contract acesti operatori vor fi numiti în continuare b. De a păstra în siguranţă telefonul mobil şi cartela SIM. Banca nu
Operatori de Telefonie. va fi răspunzătoare pentru operaţiunile efectuate în caz de pierdere,
3. Conturi utilizabile pentru efectuarea de operaţiuni prin furt sau împrumut al acestora.
MyBRD SMS c. De a apela imediat Operatorul de telefonie pentru blocarea cartelei
a. Conturile Abonatului la care se refera MyBRD SMS, sunt în SIM, în caz de pierdere sau furt al telefonului şi a cartelei SIM.
exclusivitate conturi deschise la unitatile Bancii. Lista de conturi d. De a informa Banca imediat, despre apariţia oricărui eveniment
utilizabile și a functionalitatilor oferite prin intermediul MyBRD care l-ar putea împiedica să aibă acces la mesaje, mai ales în cazul
SMS va fi comunicata Abonatului în prealabil încheierii contractului. pierderii sau furtului telefonului şi a cartelei SIM, schimbării
Tipul conturilor accesibile prin MyBRD SMS vor putea fi modificate numărului de telefon, incetarii contractului încheiat cu Operatorul de
în timp de catre Banca, cu notificarea clientului. Abonatul poate telefonie. În lipsă de instrucţiuni contrare, Banca va continua să
subscrie la MyBRD SMS cu noi conturi prin modificarea Cererii de transmită mesaje pe numărul de telefon indicat în condiţiile
Aderare la oricare din unitatile Bancii sau prin intermediul serviciului particulare din Cererea de Aderare la Serviciul MyBRD SMS.
MyBRD Contact. 6. Comisionul lunar de utilizare și comisioanele aferente
b. Pentru conturile cu care Abonatul adera la MyBRD SMS acesta operatiunilor
trebuie sa aiba calitatea de Titular sau Imputernicit, doar daca 6.1. Utilizarea serviciului MyBRD SMS presupune plata de catre
titularul conturilor este un client Persoana Fizica. client a urmatoarelor categorii de comisioane bancare:
4. Accesul la MyBRD SMS şi condiţii de securitate a. comision lunar de utilizare: se percepe lunar, în data de 1 a lunii,
a. Pentru a putea adera la MyBRD SMS, Abonatul trebuie să indice din contul suport, pentru utilizarea serviciului în luna anterioara.
cel puţin un cont curent, de economii sau cu card de credit atasat, activ b. comision aferent interogarii de sold și miniextras pentru conturile
utilizabil prin intermediul MyBRD SMS, și utilizat ca și cont suport. curente, de economii și cu card de credit atasat: se percepe din contul
b. Solicitare/ receptionare informatii prin MyBRD SMS : pentru care s-a solicitat informatia, inaintea transmiterii acesteia.

29
c. comision aferent mesajelor receptionate de tip: alerte, informatii h. Completare chestionare: «Evaluare profil investiţional» și «Test
sold pentru conturi de depozite și conturi de credite, interogari curs de oportunitate»;
valutar, informatii generale - se percepe lunar, în data de 1 a lunii, i. Semnarea contractului cadru privind prestarea serviciului de
din contul suport, pentru mesajele receptionate în luna anterioara.
primire si transmitere de ordine de subscriere si/ sau
6.2. Comisionul lunar de utilizare, cât și comisioanele aferente
operatiunilor și mesajelor receptionate sunt în totalitate în sarcina rascumparare unitati de fond intre client si banca, in functie de
Abonatului. Valoarea comisionului lunar de utilizare și disponibilitatea serviciului de Internet banking MyBRD Net;
comisioanele aferente operatiunilor derulate prin MyBRD SMS sunt j. Realizarea de plati facturi catre facturierii pe care Banca ii pune
publicate în Ghidul de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice a la dispozitie în meniul dedicat;
Bancii și sunt puse la dispoziția Abonatului prin intermediul k. Transfer de bani catre un numar de telefon, fără ca beneficiarul
unitatilor Bancii, iar abonatul declara și semneaza ca aceste liste i- sumei sa fie client BRD;
au fost puse la dispozitie și a luat cunostinta de continutul lor.
l. Subscriere la serviciul de mobile banking MyBRD Mobile;
6.3. Abonatul are posibilitatea de a modifica contul suport al
contractului. m. Solicitare resetare cod PIN card;
6.4. Banca iși rezerva dreptul de a modifica ulterior comisioanele n. Solicitare de emitere card de debit;
aferente utilizarii acestui canal de distributie al produselor și o. Administrarea dispozitivelor mobile (smartphone, tableta)
serviciilor bancare obligandu-se sa notifice în prealabil Abonatul, utilizate in accesarea serviciului de Mobile banking MyBRD
6.5. Operatiunile realizate pe conturile cu care Abonatul a subscris Mobile prin aplicatia dedicata.
la MyBRD SMS și comisioanele bancare aferente acestora sunt Lista functionalitatilor puse la dispoziția Abonatului în momentul
reflectate în extrasul de cont al Abonatului. semnarii prezentului Contract poate fi completata de catre Banca.
6.7. La solicitarea expresa a Abonatului, Banca ii va pune la Acestea vor putea fi utilizate de catre Abonat fără a mai fi necesara
dispozitie o lista detaliata a operatiunilor efectuate. incheierea unui act aditional la prezentul Contract. Daca Abonatul
6.8.Costul mesajelor SMS generate de Abonat este cel practicat de considera ca noile functionalitati contravin intereselor sale va avea
Operatorii de Telefonie și se retine direct de operator prin facturarea posibilitatea incetarii Contractului, conform prevederilor
lunara sau prin debitarea directă din creditul cartelei telefonice (in mentionate în prezentul Contract.
cazul cartelelor prepaid).
3. Functionalitate Personal Finance Manager
D. SERVICIUL DE INTERNET BANKING MyBRD Net
Instrument de gestionare în mod eficient a veniturilor prin scaderea
costurilor și stimularea economisirii și investiiilor.
Serviciul de Internet banking MyBRD Net este un serviciu de
Pentru clientii cu varsta intre 14-18 ani sunt disponibile urmatoarele
„Banca la distanta” accesibil de pe orice dispozitiv cu acces la
functii ale Serviciului de Internet banking MyBRD Net:
internet ce ofera urmatoarele functionalitati:
I. Consultarea soldului contului cu card Sprint atasat și a contului
1. Functionalitati Consultative de economii AtuSprint;
a. Consultare informatii privind soldul contului; II. Transferul de fonduri din contul cu card atasat în contul
b. Consultare informatii privind cardurile detinute; Atusprint.
c. Consultare detalii operatiuni conturi;
d. Consultare de informatii cu privire la cursul valutar; 4. Mijloace tehnice necesare utilizarii serviciului de Internet
e. Consultare de informatii cu privire la fondurile de investitii banking MyBRD Net
Accesul la serviciul de Internet banking MyBRD Net se realizeaza
gestionate de BRD Asset Management detinute de Client;
prin intermediul oricarui dispozitiv conectat la internet și echipat cu
f. Consultarea de informatii cu privire la oferta comerciala a un sistem de operare și programe sofware compatibile cu conditiile
Bancii, inclusiv mesaje cu caracter comercial sau promotional; de securitate impuse de Banca care sa permita accesarea
g. Extras de cont lunar; www.mybrdnet.ro prin reteaua Internet.
h. Consultare detalii grafic de rambursare credit;
i. Consultare informatii cu privire la fondurile de pensii detinute 5. Conturi utilizabile prin serviciul de Internet banking
la BRD Pensii. MyBRD Net
j. Consultare și actualizare acord cu privire la utilizarea datelor a. Lista de conturi utilizabile prin serviciul de Internet banking
personale de către Bancă în scop de marketing, comunicări MyBRD Net va fi comunicata Abonatului în prealabil incheierii
comerciale, studii, analize și sondaje. contractului referitor la acest serviciu, fiind disponibila și pe site-ul
bancii www.brd.ro;
2. Functionalitati de Tranzactionare b. Pentru a putea adera la serviciul de Internet banking MyBRD Net
a. Realizarea de transferuri credit intre conturile proprii sau pentru Abonatul trebuie sa indice cel putin un cont curent, de economii sau
care Abonatul are calitatea de imputernicit, indiferent de valuta cont revolving deschis la Banca.
în care sunt deschise; transferurile credit care implica schimburi c. Abonatul va indica în momentul aderarii la serviciul de Internet
valutare se realizeaza doar intre conturile aceluiasi titular; banking MyBRD Net:
b. Realizare de plati, intra și interbancare, catre terti beneficiari, - Conturile cu care va subscrie la serviciul de Internet banking
atat pe teritoriul României, cat și în strainatate; MyBRD Net;
c. Definirea, în cadrul aplicatiei, de catre Abonat a tertilor - Contul suport din care se vor retine costurile aferente serviciului
beneficiari; de Internet banking MyBRD Net.
d. Deschidere de conturi curente si de economii; d. Conturile Abonatului cu care acesta adera la serviciul de Internet
e. Constituire depozite la termen, pe numele Abonatului, prin banking MyBRD Net sunt în exclusivitate conturi deschise la Banca;
transfer din contul curent; e. Abonatul poate adera la serviciul de Internet banking MyBRD
f. Lichidare depozite la termen sau inaintea termenului; Net cu conturile pentru care are calitatea de titular sau calitatea de
g. Subscriere și rascumparare la distanta de unitati de fond pentru imputernicit. Imputernicitul nu va mai avea acces la conturile
fondurile de investitii gestionate de BRD Asset Management;
30
indicate în caz de revocare a imputernicirii, deces al titularului sau  Profil 2: cod de utilizator, parola și Token mobil sau Dispozitiv
în cazul în care nu mai indeplineste conditiile prezentului Contract; token
f. Abonatul poate sa efectueze adaugari/ suprimari de conturi din  Profil 3: cod de utilizator, parola și OTP SMS
lista de conturi în cadrul serviciului de Internet banking MyBRD Net  Profil 4: cod de utilizator și parola
direct în aplicatie sau prin prezentarea la Banca; e. Abonatul este pe deplin responsabil de pastrarea și utilizarea
g. Abonatul are posibilitatea de a modifica Contul suport al Elementelor de securitate personalizate și de consecintele divulgarii
Contractului. lor sau de utilizarea acestora de catre terti.
h. In cazul stergerii Contului suport al Contractului din lista de f. Toate tranzactiile emise de Abonat trebuie semnate în functie de
conturi accesibile prin MyBRD Net, Abonatul este obligat sa metoda de securitate aleasa pentru a fi transmise catre Banca.
defineasca un nou Cont suport. În caz contrar contractul va fi incetat Abonatul este responsabil de toate consecintele care rezulta dintr-o
fără nicio notificare prealabila. eroare de transmitere sau de manipulare din partea sa.
g. Abonatul poate adera la serviciul de Internet banking MyBRD
6. Accesul la serviciul de Internet banking MyBRD Net şi Net și prin intermediul Serviciului MyBRD Contact.
condiţii de securitate h. Ca masura de securitate, elementele de activare ale serviciului
a. Pentru a putea adera la serviciul de Internet banking MyBRD (cod activare sau parola unica) sunt blocate dupa introducerea lor
Net, Abonatul trebuie sa indice cel putin un cont activ utilizabil prin eronata de cinci ori. Este necesara atribuirea unor noi elemente de
intermediul serviciului de Internet banking MyBRD Net; activare în acest caz.
b. Accesul la serviciul de Internet banking MyBRD Net este posibil i. Ca masura de securitate, legatura cu serviciul de Internet banking
numai dupa utilizarea elementelor de securitate furnizate de catre MyBRD Net este intrerupta dupa introducerea eronata a Elementelor
Banca în momentul semnarii contractului și modificate de catre de securitate (PIN, Parola sau cod utilizator) de cinci ori. În caz de
Abonat odata cu activarea serviciului; uitare sau pierdere a Elementelor de securitate, Abonatul poate cere
c. Definire elemente de securitate: Bancii atribuirea unor noi Elemente de securitate, prin contactarea
 Cod utilizator: este numeric, de 8 caractere și este utilizat pentru bancii în acest sens.
accesarea serviciului. Codul este comunicat Abonatului în În caz de pierdere/, furt sau orice utilizare neautorizata a
momentul aderarii la serviciu /semnarii contractului dispozitivului Token, Abonatul va notifica în cel mai scurt timp
 Parola: transmisa pe numarul de telefon principal, indicat de Banca pentru anuntarea evenimentului și anularea Token-ului. În
catre Abonat, are 6 caractere numerice. Se va folosi atat la accesarea acest caz, Banca va proceda la înlocuirea dispozitivului token,
serviciului cat și la semnarea operatiunilor efectuate prin acesta. reintrarea în posesia unui nou dispozitiv Token facându-se prin
Utilizatorul are posibilitatea de a schimba oricând aceasta parola. mijloacele puse la dispozitie de catre Banca în acest sens, cu
 ID de activare: cod de 6 caractere numerice, ce este comunicat suportarea comisionului aferent conform Ghidului de tarife si
Abonatului de catre Banca în momentul activarii aplicatiei MyBRD comisioane pentru Persoane Fizice.
Mobile pe un dispozitiv. Dupa activare, acest cod nu va mai fi
solicitat Abonatului pentru accesarea aplicatiei. 7. Condiţii specifice funcţionalităţilor consultative
 Parola unica: transmisa pe numarul de telefon principal, indicat a. Informatiile legate de conturile cu care Abonatul a aderat la
de catre Abonat, are 6 caractere numerice. Parola unica este folosita serviciul de Internet banking MyBRD Net și tranzactiile derulate pe
doar impreuna cu ID-ul de activare la prima accesare a token-ului
aceste conturi pot fi consultate de Abonat accesand
mobil din aplicatia MyBRD Mobile. Dupa activarea token-ului,
parola unica nu va mai fi solicitata Abonatului pentru accesarea www.mybrdnet.ro.
aplicatiei. b. Informatiile referitoare la conturi și la operatiunile desfasurate pe
 PIN token mobil: Parola formata din 6 caractere numerice, acesta, comunicate Abonatului prin intermediul serviciului MyBRD
definita de catre Abonat la prima accesare a token-ului mobil din Net, corespund inregistrarilor contabile efectuate de catre Banca la
aplicatia MyBRD Mobile. PIN-ul va fi folosit pentru a genera parole momentul furnizarii informatiilor. Aceste informatii pot face
unice utilizate la semnarea tranzactiilor efectuate prin serviciul de obiectul unor rectificari și pot fi puse la dispoziția Abonatului
Internet banking MyBRD Net. Abonatul are posibilitatea sa-și ulterior, daca se constata ca operatiuni deja initiate și tratate nu au
modifice în orice moment codul PIN, prin intermediul functiei de fost contabilizate sau au fost contabilizate eronat.
schimbare PIN din cadrul aplicatiei MyBRD Mobile. c. Actualizare informatiilor despre starea conturilor se efectueaza în
 Token Mobil: Software de autentificare incorporat în cadrul zilele lucratoare la un interval stabilit de Banca. Actualizarea
Aplicatiei MyBRD Mobile. Utilizeaza un proces de autentificare informatiilor este dependenta de tipul fiecarei operatiuni de creditare
bazat pe doi factori pentru a asigura securitatea sistemului. Abonatul sau debitare a contului și de procesarea acestora.
introduce codul PIN în Token pentru accesarea aplicatiei și pentru d. Informatiile generale, economice și financiare furnizate prin
generarea de parole unice cu care sa semneze tranzactii. serviciul de Internet banking MyBRD Net au un caracter informativ.
sau
 Dispozitiv token: dispozitiv portabil care calculeaza parole în 8. Conditii specifice functionalitatilor de tranzactionare
mod dinamic pe baza algoritmului criptografic 3-DES și care sunt a. Transferurile credit pot fi realizate numai din conturile deschise
valabile pentu un timp limitat. Pentru securitate dispozitivul Token la Banca și care figureaza în lista cu care Abonatul a aderat la
este la randul lui prevazut cu un Cod PIN de acces, din 4 cifre stabilit serviciul de Internet banking MyBRD Net, în moneda contului
de utilizator la prima accesare. debitat.
 OTP SMS: parola unica din 6 caractere transmisa pe numarul de b. Transferurile credit pot fi realizate catre conturile care figureaza
telefon principal, indicat de Abonat, cu perioada de valabilitate în lista de conturi beneficiari cu care Abonatul a aderat la serviciu,
limitata, ce poate fi folosita doar pentru semnarea tranzactiilor. în momentul semnarii contractului sau aderate ulterior prin metodele
d. Metode de autentificare și autorizare (profile client): puse la dispozitie de catre Banca în acest sens şi prezentate pe site-
 Profil 1: cod de utilizator și Token mobil sau Dispozitiv token ul www.mybrdnet.ro, dar și catre beneficiarii definiti de catre Abonat
în cadrul aplicatiei (in functie de profilul detinut). Abonatul este în
31
totalitate raspunzator de corectitudinea datelor beneficiarilor pe care b. De a se asigura, inainte de a ordona un transfer credit, de
ii introduce manual în aplicatie. existenta unui sold suficient în contul care va fi debitat. În cazul
c. Regulile de tratare și realizare a transferurilor credit vor fi existentei unui sold insuficient, Banca iși rezerva dreptul de a nu
comunicate Abonatului în momentul semnarii contractului, opera transferul credit și este exonerata de raspundere pentru orice
Abonatul avand obligatia de a se informa periodic cu privire la pierdere sau orice prejudiciu produs Abonatului, beneficiarului platii
acestea. Banca nu prelucreaza operatiunile care nu sunt realizate sau oricarei terte parti;
conform acestor reguli și este exonerata de raspundere pentru orice c. Abonatul este responsabil pentru toate consecintele care rezulta
prejudiciu produs Abonatului sau tertilor implicati, ca urmare a dintr-o eroare de transmitere sau de manipulare din partea sa.
neexecutării transferurilor credit în aceste cazuri. d. In cazul aderarii la serviciul de Internet banking MyBRD Net prin
d. Platile interbancare efectuate prin serviciul de Internet banking intermediul MyBRD Contact clientul trebuie sa ofere Bancii o adresa
MyBRD Net dupa ora limita, comunicata Clientului în momentul de e-mail pe care va primi de la aceasta toate documentele
incheierii Contractului, vor fi prelucrate în prima zi lucratoare reprezentand contractul din client și Banca. Clientul autorizeaza în
imediat urmatoare datei transmiterii. mod expres Banca sa ii transmita toate documentele prin e-mail, iar
e. Inainte de a ordona un transfer credit, Abonatul trebuie sa se Banca nu iși asuma nicio raspundere în cazul în care informatiile
asigure de existenta unui sold suficient în contul care va fi debitat. respective sunt accesate de catre alte persoane.
În cazul unui sold insuficient în contul Abonatului, Banca iși rezerva 10. Tarifare serviciu de Internet banking MyBRD Net
dreptul de a nu opera transferul credit și este exonerata de raspundere a. Serviciul este oferit în baza unui comision de administrare platibil
pentru orice prejudiciu produs Abonatului sau tertilor implicati. lunar, în conformitate cu Ghidul de tarife si comisioane pentru
f. Transferurile credit pot fi efectuate în limita unui plafon maxim Persoane Fizice.
pe operatiune și pe zi. Aceste plafoane sunt stabilite de Banca și pot b. Perceperea comisionului lunar de utilizare pentru serviciul de
fi modificate cu instiintarea prealabila a Abonatului, în conformitate Internet banking MyBRD Net incepe din luna urmatoare semnarii
cu prevederile prezentului Contract. Contractului referitor la serviciul de Internet banking MyBRD Net.
g. Banca este exonerata de raspundere pentru orice pierdere sau Valoarea comisionului lunar de utilizare este perceputa în primele
orice prejudiciu produs Abonatului, beneficiarului platii sau oricarei cinci zile ale fiecarei luni și se refera la luna anterioara. În cazul în
terte parti implicate ca urmare a neexecutării transferurilor credit, în
care Abonatul nu asigura disponibilitatea unei sume suficiente pentru
cazul în care viramentele ordonate de catre Abonat prin intermediul a acoperirea comisionului lunar, accesul la serviciul de Internet
serviciului de Internet banking MyBRD Net nu respecta prevederile banking MyBRD Net va fi suspendat. Acesta va fi reactivat în
prezentului Contract și nu va plati niciun fel de daune acestor parti momentul în care va fi posibila prelevarea din cont a comisionului
sau oricarui tert. lunar. Banca iși rezerva dreptul de a inceta contractul daca, timp de
h. Banca nu este raspunzatoare de continutul ordinelor de plata (ex: 90 de zile de la data suspendarii, serviciul nu este reactivat.
detalii operatiuni, banca beneficiar, etc.), ea va prelua și va transmite
c.Pentru fiecare operatiune efectuata prin utilizarea serviciului de
ordinele de plata asa cum sunt completate de catre Abonat. Banca Internet banking MyBRD Net se vor aplica tarife și comisioane
nu are dreptul de a modifica ordinele de plata semnate și trimise de distincte, în conformitate cu Ghidul de tarife si comisioane pentru
catre Abonat la Banca și nici nu va putea anula tranzactia initiata la Persoane Fizice.
solicitarea Abonatului, conform prezentului Contract. In vederea utilizarii serviciului de Internet banking MyBRD Net,
Banca furnizeaza dispozitivul de conectare (Dispozitiv Token,
pentru care se percepe un comision de achizitie în conformitate cu
9. Responsabilitati specifice serviciului de Internet banking Ghidul de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice.
MyBRD Net
9.1. Pentru Banca: E. SERVICIUL DE MOBILE BANKING MyBRD Mobile
a. De a implementa mjloacele de primire și emitere de date
informatizate. Serviciul de Mobile banking MyBRD Mobile este un serviciu de
b. Banca nu este responsabila pentru: „Banca la distanta” accesibil de pe orice telefon mobil (smartphone,
 Nefunctionarea serviciului sau a dispozitivului prin care se tableta, telefon cu web browser sau telefon basic) ce ofera
realizeaza conectarea la internet din orice cauza neimputabila functionalitati atat consultative cat și tranzactionale cu privire la
Bancii. conturile cu care Abonatul a aderat la serviciu și ofera urmatoarele
 Pierderea integritatii datelor transmise în mod corect și complet functionalitati:
de catre Banca, din culpa furnizorilor de servicii de telecomunicatii. 1. Functionalitati Consultative:
 Informatii incorecte introduse de Abonat în aplicatie, inclusiv a.Consultare informatii privind soldul contului;
informatii ale tertilor beneficiari. b.Consultare detalii operatiuni conturi;
 Coruperea datelor transmise datorita existentei unor virusi, c.Consultare informatii cu privire la cursul valutar și dobanzile de
spyware sau malware instalate abuziv pe dispozitivul Abonatului. referinta;
 Defectiuni sau erori aparute datorita instalarii altor versiuni ale d.Consultare informatii cu privire la fondurile de pensii detinute la
sistemelor de operare pe dispozitivul Abonatului în afară de cele din BRD Pensii;
lista de sisteme de operare suportate. e. Consultare informatii cu privire la fondurile de investitii
9.2. Pentru Abonat: gestionate de BRD Asset Management detinute de Client;
a. De a dispune, prin mijloace proprii, de achizitionarea f.Consultarea de informatii cu privire la oferta comerciala a Bancii,
dispozitivului/ programelor și de a asigura conectarea acestuia la inclusiv mesaje cu caracter comercial sau promotional;
reteaua Internet. Banca nu este furnizor de conexiune Internet, de g.Consultare lista agentii ale Bancii și ATM-uri ale Bancii, folosind
materiale hardware sau de software, deci nu poate fi raspunzatoare datele GPS furnizate de terminalele mobile compatibile;
fata de Abonat în acest sens. h.Consultare oferta creditare prin simulatorul de credit (instrument cu
caracter informativ);
32
i. Consultare și actualizare acord cu privire la utilizarea datelor Exista 3 canale prin care serviciul de Mobile banking MyBRD
personale de catre Bancă în scop de marketing, comunicări Mobile este disponibil, în functie de tehnologia folosita de fiecare tip
comerciale, studii, analize și sondaje; de telefon:
j. Serviciul de furnizare de informații cu privire la conturile bancare
Canalul 1 (Smartphone, Tableta): aplicatie dedicata, pentru
deținute de Client: funcționalitate de tip consultativ ce permite
utilizatorului să iși vizualizeze conturile deținute la alte bănci smartphone-uri și tablete care utilizeaza unul din urmatoarele sisteme
(inclusiv BRD – Groupe Société Générale) într-o singură platformă, de operare:
având astfel o imagine de ansamblu asupra finanțelor si tranzacțiilor. • Android, minim versiunea 2.1. Aplicatia dedicata se poate descarca
Adăugarea băncilor de catre utilizator (cu toate conturile si de pe Google Play Store;
tranzacțiile) se realizeaza prin furnizarea elementelor de • iOS, minim versiunea 4.3. Aplicatia dedicata se poate descarca de
autentificare în serviciul de internet banking deținute la banca pe Apple App Store;
respectiva. Vor putea fi consultate: conturi curente, conturi de
• Windows Phone, minim versiunea 7.5. Aplicatia dedicata se poate
economii, depozite, conturi de credit, fonduri de investiții.
Pentru utilizarea acestei funcționalități, utilizatorul acceptă Termenii descarca de pe Windows Phone Store.
si Condițiile specifice, alege banca pe care dorește sa o conecteze Canalul 2 (Mobile Web Browser): Accesibil de pe orice telefon ce
(din lista celor disponibile) și furnizează elementele de autentificare are Browser Mobil accesand www.mybrdmobile.ro .
(nume/cod utilizator și parola). În cazul în care nu sunt generate Canalul 3 (USSD): Accesibil de pe telefoane clasice, prin sesiunea
dinamic, elementele de autentificare sunt memorate (ex. parola USSD, apeland numarul scurt dedicat.
statica). În cazul în care autentificarea implică și un al doilea factor In cazul utilizarii serviciului pe smartphone, tableta sau web browser
(cod SMS), trebuie introdus și acesta. Utilizând aceste credențiale, este necesar ca telefonul sa fie conectat la reteaua Internet, indiferent
conturile, soldurile și istoricul de tranzacții sunt furnizate de modul de conectare, fie prin reteaua operatorului de telefonie
utilizatorului într-o imagine de ansamblu. Cheltuielile sunt grupate mobila, fie prin retele wireless. Pentru accesarea serviciului prin
pe categorii, conform opțiunii clientului și există opțiunea de a aplica sesiune USSD, nu este necesara conectarea la reteaua Internet.
filtre pentru informațiile afișate, alegând banca, tipul contului sau Functionalitatile disponibile prin fiecare canal depind de tehnologia
valuta. utilizata de fiecare telefon.
Actualizarea datelor conturilor se va realiza pentru fiecare bancă in 4. Conturi utilizabile prin serviciul de Mobile banking MyBRD
parte, de către fiecare utilizator, la momentul dorit. Mobile:
a.Lista de conturi utilizabile prin serviciul de Mobile banking
2. Functionalitati Tranzactionale: MyBRD Mobile va fi comunicata Abonatului în prealabil incheierii
a.Realizarea de transfer credit intre conturile cu care a aderat la contractului referitor la acest serviciu, fiind disponibila și pe site-ul
serviciu sau pentru care Abonatul are calitatea de imputernicit, bancii www.brd.ro;
indiferent de valuta în care sunt deschise; transferurile credit care b.Pentru a putea adera la serviciul de Mobile banking MyBRD
implica schimb valutar se realizeaza doar intre conturile aceluiasi Mobile Abonatul trebuie sa indice cel putin un cont curent sau cont
titular; revolving deschis la Banca.
b.Realizare de plati, intra și interbancare, catre terti beneficiari;
c.Abonatul va indica în momentul aderarii la serviciul de Mobile
c.Transfer de bani catre un numar de telefon, fără ca beneficiarul
banking MyBRD Mobile:
sumei sa fie client BRD;
- Conturile cu care va subscrie la serviciul de Mobile banking
d.Definirea, în cadrul aplicatiei, de catre Abonat a tertilor beneficiari;
MyBRD Mobile;
e. Deschidere de conturi curente si de economii;
- Contul suport din care se vor retine costurile aferente serviciului
f.Constituire depozite la termen, pe numele Abonatului, prin transfer
serviciului de Mobile banking MyBRD Mobile.
din contul curent;
d.Conturile Abonatului cu care acesta adera la serviciul de Mobile
g.Lichidarea depozite la termen sau inaintea termenului;
banking MyBRD Mobile sunt în exclusivitate conturi deschise la
i. Realizarea de plati facturi catre facturierii pe care Banca ii pune la
Banca;
dispozitie în meniul dedicat
e.Abonatul poate adera la serviciul de Mobile banking MyBRD
j. Administrarea dispozitivelor mobile (smartphone,tableta) utilizate
Mobile cu conturile pentru care are calitatea de titular sau calitatea de
in accesarea serviciului de Mobile banking MyBRD Mobile prin
imputernicit. Imputernicitul nu va mai avea acces la conturile indicate
aplicatia dedicata.
în caz de revocare a imputernicirii, deces al titularului sau în cazul în
k. Transfer de bani prin card - Clientul poate alimenta Contul curent
care nu mai indeplineste conditiile prezentului Contract;
cu o suma de bani prin transfer de pe un card de debit emis sub sigla
f.Abonatul poate sa efectueze adaugari/ suprimari de conturi din lista
Visa sau Mastercard de o alta banca din Romania, cu conditia ca
de conturi în cadrul serviciului de Mobile banking MyBRD Mobile,
ambele conturi sa fie deschise in lei.
prin prezentarea la Banca sau prin contactarea serviciului MyBRD
Pentru clientii cu varsta intre 14-18 ani sunt disponibile urmatoarele
Contact;
functii ale serviciului de Mobile banking MyBRD Mobile:
g.Abonatul are posibilitatea de a modifica Contul suport al
I.Consultarea soldului contului cu card Sprint atasat și a contului de
Contractului.
economii AtuSprint;
h.In cazul stergerii Contului suport al Contractului din lista de conturi
II.Transferul de fonduri din contul cu card atasat în contul Atusprint.
accesibile prin serviciul de Mobile banking MyBRD Mobile,
3. Mijloace tehnice necesare utilizarii serviciului de Mobile
Abonatul este obligat sa defineasca un nou Cont suport. În caz
banking MyBRD Mobile:
contrar, contractul va inceta fără nicio notificare prealabila.
Accesul la serviciul de Mobile banking MyBRD Mobile se realizeaza
prin intermediul unui dispozitiv – terminal (telefon mobil, tableta), 5. Accesul la serviciul de Mobile banking MyBRD Mobile și
indiferent de operatorul de telefonie / furnizorul de servicii internet conditii de securitate
a.Pentru a putea adera la serviciul de Mobile banking MyBRD
sau tipul cartelei SIM (abonament sau prepaid).
Mobile, Abonatul trebuie sa indice cel putin un cont activ utilizabil
prin intermediul serviciului de Mobile banking MyBRD Mobile;
33
b.Accesul la serviciul de Mobile banking MyBRD Mobile este • Numar de telefon: Reprezinta numarul principal de telefon al
posibil numai dupa utilizarea codurilor de securitate furnizate de Abonatului. Acest numar este cel de pe care se va accesa sesiuna
catre Banca în momentul semnarii contractului și modificate de catre USSD.
Abonat odata cu activarea serviciului; • PIN: Parola numerica formata din 6 caractere, definita de catre
c.Definire elemente de securitate pentru fiecare canal: Abonat la prima accesare a aplicatiei. PIN-ul va fi folosit pentru a
Canal 1: Smartphone / tablete: semna (autoriza) fiecare tranzactie prin serviciul de Mobile banking
• ID sau Cod activare, de 6 caractere numerice, ce este comunicat MyBRD Mobile dar și pentru accesarea serviciului. Abonatul are
Abonatului de catre Banca în momentul aderarii la serviciu / semnarii posibilitatea sa-și modifice în orice moment codul PIN, prin
contractului. Codul este utilizat doar în momentul activarii Aplicatiei intermediul functiei de schimbare PIN din cadrul Aplicatiei.
pe un dispozitiv. Dupa activare, acest cod nu va mai fi solicitat d. Abonatul este pe deplin responsabil de pastrarea și utilizarea
Abonatului pentru accesarea aplicatiei. Elementelor de securitate personalizate și de consecintele divulgarii
• Parola unica: transmisa pe numarul de telefon principal, indicat de lor sau de utilizarea acestora de catre terti.
catre Abonat, are 6 caractere numerice. Parola unica este folosita doar e. Toate tranzactiile emise de Abonat trebuie semnate pe baza
impreuna cu ID-ul de activare la prima accesare a aplicatiei. Dupa metodei specifice fiecarui canal pentru a fi transmise catre Banca.
activare, parola unica nu va mai fi solicitata Abonatului pentru Abonatul este responsabil de toate consecintele care rezulta dintr-o
accesarea aplicatiei. eroare de transmitere sau de manipulare din partea sa.
• PIN: Parola numerica formata din 6 caractere, definita de catre f. Abonatul poate adera la serviciul de Mobile banking MyBRD
Abonat la prima accesare a aplicatiei. PIN va fi folosit pentru a semna Mobile și prin intermediul Serviciului MyBRD Contact.
(autoriza) fiecare tranzactie prin serviciul de Mobile banking g. Ca masura de securitate, elementele de activare ale serviciului (cod
MyBRD Mobile. Abonatul are posibilitatea sa-și modifice în orice activare sau parola unica) sunt blocate dupa introducerea lor eronata
moment codul PIN, prin intermediul functiei de schimbare PIN din de cinci ori. Este necesara atribuirea unor noi elemente de activare în
cadrul Aplicatiei. acest caz.
• Amprentă digitală. Abonatul poate alege această opțiune numai h. Ca masura de securitate, legatura cu serviciul de Mobile banking
după activarea accesului la serviciu și înregistrarea amprentei în MyBRD Mobile este intrerupta dupa introducerea eronata a
dispozitivul mobil utilizat. Opțiunea este activată prin introducerea Elementelor de securitate (PIN, Parola sau cod utilizator) de trei ori.
codului PIN și poate fi dezactivată oricând de către Abonat, din În caz de uitare sau pierdere a Elementelor de securitate, Abonatul
meniul de Setări al Aplicației. Această opțiune este disponibilă pentru poate cere Bancii atribuirea unor noi Elemente de securitate, prin
dispozitivele mobile cu sistem de operare iOS sau Android contactarea bancii.
compatibile, în funcție de caracteristicile tehnice ale acestora. 6. Conditii specifice functionalitatilor consultative
• Token Mobil: Software de autentificare incorporat în cadrul a.Informatiile legate de conturile cu care Abonatul a aderat la
Aplicatiei. Utilizeaza un proces de autentificare bazat pe doi factori serviciul de Mobile banking MyBRD Mobile și tranzactiile derulate
pentru a asigura securitatea sistemului. Abonatul introduce codul PIN pe aceste conturi pot fi consultate de Abonat accesand aplicatia
în Token pentru accesarea aplicatiei și pentru semnarea tranzactiilor. dedicata pentru smartphone/tablete, adresa www.mybrdmobile.ro
Canal 2: Mobile Web Browser: pentru Mobile Web și prin apelarea numarului scurt dedicat pentru
• Cod utilizator: este numeric, de 8 caractere și este utilizat în canalul USSD;
activarea serviciului. Codul este comunicat Abonatului în momentul b.Informatiile referitoare la conturi și la operatiunile desfasurate pe
aderarii la serviciu /semnarii contractului acesta, comunicate Abonatului prin intermediul serviciului de Mobile
• Parola unica: transmisa pe numarul de telefon principal, indicat de banking MyBRD Mobile, corespund inregistrarilor contabile
catre Abonat, are 6 caractere și este numerica. Parola unica este efectuate de catre Banca la momentul furnizarii informatiilor. Aceste
folosita doar impreuna cu Codul de activare la prima accesare a informatii pot face obiectul unor rectificari și pot fi puse la dispoziția
aplicatiei. Dupa activare, parola unica nu va mai fi solicitata Abonatului ulterior, daca se constata ca operatiuni deja initiate și
Abonatului pentru accesarea aplicatiei. tratate nu au fost contabilizate sau au fost contabilizate eronat.
• Cookie: reprezinta o mica parte din datele trimise de pe o pagina c.Actualizarea informatiilor despre starea conturilor se efectueaza în
web și stocate în browser-ul unui utilizator în timp ce acesta zilele lucratoare la un interval stabilit de Banca. Actualizarea
navighează un anumit site web. Atunci când utilizatorul răsfoiește informatiilor este dependenta de tipul fiecarei operatiuni de creditare
același site în viitor, datele stocate în cookie sunt trimise înapoi la sau debitare a contului și de procesarea acestora.
site-ul de browser-ul pentru a notifica activitatea anterioară a d.Informatiilor generale, economice și financiare furnizate prin
utilizatorului. În cazul în care telefonul nu permite salvarea acestui serviciul de Mobile banking MyBRD Mobile au un caracter
cookie, la fiecare accesare a aplicatiei pe browser se va genera acest informativ.
SMS. Daca cookie-ul este salvat, dupa activare acest pas nu va mai
fi solicitat Abonatului pentru accesarea aplicatiei. 7. Conditii specifice functionalitatilor tranzactionale
• Parola: Definita de Abonat în procesul de activare a Aplicatiei. a.Transferurile credit pot fi realizate numai din conturile deschise la
Parola va fi solicitata pentru accesarea Aplicatiei și pentru a semna Banca și care figureaza în lista cu care Abonatul a aderat la serviciul
tranzactiile. Parola trebuie sa fie de 6 caractere și trebuie sa fie de Mobile banking MyBRD Mobile, în moneda contului debitat.
numerica b.Transferurile credit pot fi realizate catre conturile care figureaza în
Canal 3: USSD: lista de conturi beneficiari cu care Abonatul a aderat la serviciu, în
• Cod utilizator: este numeric, de 8 caractere și este utilizat în momentul semnarii contractului sau catre beneficiarii definiti de catre
activarea serviciului. Codul este comunicat Abonatului în momentul Abonat în cadrul aplicatiei. Abonatul este în totalitate raspunzator de
aderarii la serviciu /semnarii contractului. corectitudinea datelor beneficiarilor pe care ii introduce manual în
aplicatie.

34
c.Regulile de tratare și realizare a transferurilor credit vor fi Mobile, în situația în care se constată apariția unor riscuri privind
comunicate Abonatului în momentul semnarii contractului, Abonatul securitatea tehnologiei de scanare amprentă, caz în care va informa
avand obligatia de a se informa periodic cu privire la acestea. Banca Abonatul, fie înainte de dezactivare, fie, dacă nu este posibil, imediat
nu prelucreaza operatiunile care nu sunt realizate conform acestor după dezactivarea opțiunii.
reguli și este exonerata de raspundere pentru orice prejudiciu produs Tehnologia specifică dispozitivului mobil, care permite scanarea
Abonatului sau tertilor implicati, ca urmare a neexecutării amprentei digitale, nu este creată de către Bancă, astfel încât Banca
transferurilor credit în aceste cazuri. nu este răspunzătoare și nu oferă nicio garanție cu privire la
d.Platile interbancare efectuate prin serviciul de Mobile banking securitatea sau funcționarea acestei tehnologii.
MyBRD Mobile dupa ora limita, comunicata Clientului în momentul 8.2. Pentru Abonat:
incheierii Contractului, vor fi prelucrate în prima zi lucratoare a. De a dispune, prin mijloace proprii, de achizitionarea telefonului
imediat urmatoare datei transmiterii. mobil și de a asigura conectarea acestuia la orice retea GSM și la
e.Inainte de a ordona un transfer credit, Abonatul trebuie sa se asigure reteaua Internet. Banca nu este furnizor de conexiune Internet, de
de existenta unui sold suficient în contul care va fi debitat. În cazul retele GSM sau de materiale hardware și software, deci nu poate fi
unui sold insuficient (suma transferata și comisionul aferent) în raspunzatoare fata de Abonat în acest sens.
contul Abonatului, Banca iși rezerva dreptul de a nu opera un transfer b. De a asigura, inainte de a ordona un transfer credit, de existenta
credit și este exonerata de raspundere pentru orice prejudiciu produs unui sold suficient în contul care va fi debitat. În cazul existentei unui
Abonatului sau tertilor implicati. sold insuficient, Banca iși rezerva dreptul de a nu opera transferul
f.Transferurile credit pot fi efectuate în limita unui plafon maxim pe credit și este exonerata de raspundere pentru orice pierdere sau orice
operatiune și pe zi. Aceste plafoane sunt stabilite de Banca și pot fi prejudiciu produs Abonatului, beneficiarului platii sau oricarei terte
modificate cu instiintarea prealabila a Abonatului, în conformitate cu parti;
prevederile prezentului Contract. c.De a apela imediat operatorul de telefonie mobila pentru blocarea
g.Banca este exonerata de raspundere pentru orice pierdere sau orice cartelei SIM, în caz de pierdere sau furt al telefonului și a cartelei
prejudiciu produs Abonatului, beneficiarului platii sau oricarei terte SIM.
parti implicate ca urmare a neexecutării transferurilor credit, în cazul d. De a păstra în siguranță dispozitivul mobil și cartela SIM. Banca
în care transferurile credit ordonate de catre Abonat prin intermediul nu va fi răspunzatoare pentru operațiunile efectuate în caz de pierdere,
serviciului de Mobile banking MyBRD Mobile nu respecta furt sau împrumut al acestora. Abonatul trebuie să asigure măsuri de
prevederile prezentului Contract și nu va plati niciun fel de daune securitate pentru a proteja dispozitivul mobil de accesarea
acestor parti sau oricarui tert. neautorizată de către alte persoane și, în cazul în care a optat pentru
h.Banca nu este raspunzatoare de continutul ordinelor de plata (ex: folosirea Amprentei digitale, să nu salveze amprente digitale ale altor
detalii operatiuni, banca beneficiar, etc.), ea va prelua și va transmite persoane în memoria dispozitivului mobil.
ordinele de plata asa cum sunt completate de catre Abonat. Banca nu e.Abonatul este responsabil pentru toate consecintele care rezulta
are dreptul de a modifica ordinele de plata semnate și trimise de catre dintr-o eroare de transmitere sau de manipulare din partea sa.
Abonat la Banca și nici nu va putea anula tranzactia initiata la f. În cazul aderarii la serviciul de Mobile banking MyBRD Mobile
solicitarea Abonatului, conform prezentului Contract. prin intermediul MyBRD Contact clientul trebuie sa ofere Bancii o
adresa de e-mail pe care va primi de la aceasta toate documentele
8. Responsabilitati specifice serviciului de Mobile banking reprezentand contractul din client și Banca. Clientul autorizeaza în
MyBRD Mobile mod expres Banca sa ii transmita toate documentele prin e-mail iar
8.1. Pentru Banca: Banca nu iși asuma nicio raspundere în cazul în care informatiile
a. De a implementa mjloacele de primire și emitere de date respective sunt accesate de catre alte persoane.
informatizante.
b. Banca nu este responsabila pentru: 9. Tarifare serviciu de Mobile banking MyBRD Mobile
- Nefunctionarea telefonului din cauza neplatii facturii de telefon, sau a.Serviciul este oferit în baza unui comision de administrare platibil
de neindeplinirea oricaror altor obligatii pe care Abonatul le are fata lunar, în conformitate cu Ghidul de tarife si comisioane pentru
de operatorul de telefonie mobila. Persoane Fizice.
- Pierderea integritatii datelor transmise în mod corect și complet de b.Perceperea comisionului lunar de utilizare pentru serviciul de
catre Banca, din culpa furnizorilor de servicii de telecomunicatii. Mobile banking MyBRD Mobile incepe din luna urmatoare semnarii
- Informatii incorecte inroduse de Abonat în aplicatie, inclusiv Contractului referitor la serviciul de Mobile banking MyBRD
informatii ale tertilor beneficiari. Mobile. Valoarea comisionului lunar de utilizare este perceputa în
- Nefunctionarea telefonului mobil din cauza unor defectiuni fizice primele cinci zile ale fiecarei luni și se refera la luna anterioara. În
sau de software ale acestuia. cazul în care Abonatul nu asigura disponibilitatea unei sume
- Coruperea datelor transmise datorita existentei unor virusi, spyware suficiente pentru a acoperirea comisionului lunar, accesul la serviciul
sau malware instalate abuziv pe telefonul Abonatului. de Mobile banking MyBRD Mobile va fi suspendat. Acesta va fi
- Defectiuni sau erori aparute datorita instalarea altor versiuni ale reactivat în momentul în care va fi posibila prelevarea din cont a
sistemelor de operare pe telefonul Abonatului în afară de cele din lista comisionului lunar. Banca iși rezerva drepul de a inceta contractul
de sisteme de operare suportate. daca timp de 90 de zile, serviciul nu este reactivat.
- Imposibilitatea de transmitere/receptionare pe telefonul mobil al c. Pentru fiecare operatiune efectuata prin utilizarea serviciului de
Abonatului a datelor ca urmare a setarilor telefonului mobil relizate Mobile banking MyBRD Mobile se vor aplica tarife și comisioane
de acesta sau datorita unor restrictii impuse de operatorul de distincte, în conformitate cu Ghidul de tarife si comisioane pentru
telefonie. Persoane Fizice.
c. Banca își rezervă dreptul de a dezactiva opțiunea de autentificare
cu Amprentă digitală la serviciul de Mobile banking MyBRD
35
XI. SERVICIUL DE SCHIMBARE A CONTURILOR de la care debitările directe sunt colectate din contul de plăți respectiv
Este un serviciu ce permite Clientului si la cererea sa, transferul de la și transmite beneficiarilor plăților o copie a Autorizării de transfer.
un Prestator de servicii de plata la altul: c) să identifice în mod clar încasările prin transfer credit, ordinele de
(i) fie al informatiilor referitoare la toate sau la unele dintre plată programată pentru transferuri de credit și mandatele de debitare
ordinele de plata programata pentru transferuri de credit, directă care vor fi schimbate;
debitarile directe recurente si incasarile prin transferuri de d) să precizeze data de la care ordinele de plată programată pentru
credit recurente, executate intr-un cont curent; transferuri de credit și debitările directe trebuie executate din contul
(ii) fie al soldulului pozitiv al contului de plăţi dintr-un cont de de plăți deschis sau deținut la Banca noua.
plăţi într-altul; În situaţia în care Banca are calitatea de Banca anterioara, la primirea
(iii) fie a ambelor (i) si (ii) cu sau fara inchiderea vechiului cont; unei cereri din partea Bancii noi, efectueaza urmatoarele operatiuni,
fără ca titularul de cont să contacteze el însuşi Banca anterioară. daca sunt prevazute in Autorizare:
Serviciul de schimbare de conturi se poate realiza doar intre conturi a) furnizeaza catre Banca noua o listă cu ordinele de plată
de plati detinute in aceeasi moneda. programată existente pentru transferurile de credit și informațiile
Banca poate avea calitatea de Prestator de servicii de plată destinatar disponibile cu privire la mandatele de debitare directă care sunt
(Bancă nouă) sau de Prestator de servicii de plată care efectuează schimbate;
transferul (Bancă anterioară). b) furnizeaza catre Banca noua informațiile disponibile privind
încasările recurente prin transfer credit și debitările directe inițiate
I. Serviciul de schimbare a relatiilor de cont pe teritoriul de către creditor, executate în contul de plăți al Clientului în ultimele
national: 13 luni;
În situaţia în care Banca are calitatea de Prestator de servicii de plată c) nu mai acceptă încasări prin transfer de credit și debitări directe
destinatar (Bancă nouă), aceasta furnizeaza serviciul de schimbare a din contul de plăți al Clientului începând cu data indicată în
conturilor la primirea din partea Clientului a Autorizarii, completata Autorizare;
şi semnata. d) anulează ordinele de plată permanentă începând cu data indicată
Prin Autorizare, Clientul are posibilitatea sa: în autorizare;
a) isi dea acordul catre Banca anterioara cu privire la : e) transferă soldul pozitiv rămas din contul de plăți al Clientului în
1. transmiterea catre Banca noua și, în cazul în care Clientul solicită contul de plăți deschis sau deținut de acesta la Banca noua, la data
în mod expres aceasta, si Clientului, a unei liste cu (i) ordinele de indicată în Autorizare ;
plată programată existente pentru transferurile de credit și (ii) f) inchide contul de plati la data indicata in Autorizare, cu excepția
informațiile disponibile cu privire la mandatele de debitare directă situațiilor în care:
care sunt schimbate; - Clientul are obligații restante în legatură cu contul de plăți în
2. transmiterea catre Banca noua și, în cazul în care Clientul solicită cauză;
în mod expres aceasta, si Clientului, a informațiilor disponibile - contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de către
privind (i) încasările recurente prin transfer credit și (ii) debitările Client;
directe inițiate de către beneficiarii platilor, executate în contul de - contul este poprit sau indisponibilizat, conform prevederilor
plăți al Clientului în ultimele 13 luni; legale, pentru îndeplinirea de către Client a unor obligaţii asumate
3. neacceptarea debitărilor directe și a încasărilor prin transfer de faţă de creditorul însuşi sau faţă de terţi.
credit începând cu data indicată în Autorizare;
4. anularea ordinelor de plată permanentă începând cu data indicată II. Facilitatea deschiderii transfrontaliere de conturi pentru
în Autorizare; clienti
5. transferul în contul de plăți deschis sau deținut de Client la Banca În situaţia în care Clientul informeaza Banca, ca doreste sa deschida
noua al oricarui sold pozitiv rămas în contul de plăți al Clientului, la un cont de plati la un Prestator de servicii de plată aflat intr-un alt stat
data indicată de către Client; membru al Uniunii Europene, la primirea din partea Clientului a unei
6. închiderea contului de plăți deținut la Banca anterioara la data astfel de solicitari, Banca efectueaza urmatoarele tipuri de asistenta:
indicată de Client. a) furnizează gratuit Clientului o listă a tuturor ordinelor de plată
b) să isi dea acordul catre Banca noua cu privire la: programată pentru transferurile de credit active la momentul respectiv
1. stabilirea ordinelor de plată programată pentru transferurile de și mandatele de debitare directă generate de către debitor și
credit solicitate de Client și executarea acestora începând cu data informațiile disponibile privind încasările recurente prin transfer de
indicată în Autorizare; credit și debitările directe inițiate de către creditor executate în contul
2. efectuarea eventualele pregătiri necesare pentru a accepta de plăți al Clientului în ultimele 13 luni;
debitările directe începând cu data indicată în Autorizare; b) transferă eventualul sold pozitiv rămas în contul de plăți deținut de
3. informarea plătitorilor care efectuează plăți recurente prin transfer Client către contul de plăți deschis sau deținut de Client la noul
credit în contul de plăți al Clientului, astfel cum acestia sunt Prestator de servicii de plata, cu condiția ca solicitarea să includă
menționați în Autorizare în legătură cu detaliile contului de plăți al informații complete care să permită identificarea noului Prestator de
acestuia deținut la Banca noua și transmiterea catre plătitori a unei servicii de plata și a contului de plăți al Clientului;
copii a Autorizării din care să reiasă acordul acestuia de schimbare a c) închide contul de plăți deținut de Client, cu excepția situațiilor în
contului; care:
4. informarea beneficiarilor plăților menționați în Autorizarea de - Clientul are obligații restante în legatură cu contul de plăți în
transfer care folosesc o facilitate de debitare directă pentru a colecta cauză;
fonduri din contul de plăți al Clientului în legătură cu detaliile - contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de către
aferente contului de plăți deținut de Client la Banca noua și cu data Client;

36
- contul este poprit sau indisponibilizat, conform prevederilor abonamentul serviciilor de bancă la distanţă şi operaţiunile gratuite;
legale, pentru îndeplinirea de către Client a unor obligaţii asumate se prelevează la data aniversară a deschiderii pachetului (începând cu
faţă de creditorul însuşi sau faţă de terţi. prima dată aniversară).
b. Comisioane carduri: valori preferenţiale ale comisioanelor de
PACHETE DE PRODUSE ŞI SERVICII administrare anuală carduri. (În cazul includerii unui card existent
într-un pachet al cărui comision de administrare nu include şi
CONDIŢII SPECIFICE comisionul de administrare anuală card, acesta din urmă va fi
I. Principii generale prelevat la valoarea preferenţială la următoarea scadenţă anuală a
cardului. În cazul inchiderii pachetului, el va fi prelevat la valoare
1. Pachetele de produse şi servicii oferite de Bancă reprezintă grupări standard, de la următoarea scadenţă).
de produse şi servicii bancare şi extrabancare care au la baza un cont c. Prima anuală pentru asigurarea Confort (În cazul includerii unei
suport. Produsele şi serviciile incluse într-un pachet îşi menţin asigurări existente în pachet, prima preferenţială va fi prelevată de la
condiţiile lor specifice de funcţionare. următoarea scadenţă anuală).
2. Contul suport este contul curent deschis de Client, prin care se d. Comisionul de închidere pachet, in funcţie de tipul pachetului.
derulează operaţiunile aferente produselor şi serviciilor din pachet.
Daca Clientul solicita includerea contului curent cu servicii de baza IV. Drepturile Băncii:
in cadrul unui pachet de produse si servicii, ca si cont suport al
1. De a efectua orice verificare pe care o consideră necesară în
pachetului, acesta solicitare este permisa doar prin renuntarea in
legătură cu datele din formularele completate de Client.
prealabil la beneficiile aferente contului curent cu servicii de baza si 2. De a inchide pachetul de produse / servicii sau orice produs /
acceptarea beneficiilor pachetului. serviciu aferent a acestuia, în cazul:
3. Pentru fiecare tip de pachet există un număr de produse obligatorii a.nerespectării de către Client a obligaţiilor contractuale;
la deschidere sau/şi pe durată de viaţă a pachetului respectiv. b.neplăţii comisionului de administrare pachet.
4. Alte produse şi servicii aflate în oferta Băncii (dar nu în cadrul 3. De a actualiza comisioanele şi dobânzile aferente produselor/
pachetului ales de Client) pot fi ataşate la contul suport al pachetului, serviciilor ce au facut parte din pachet, în cazul inchiderii pachetului,
la valorile standard de la data inchiderii acestuia, în conformitate cu
ca produse individuale în condiţii tarifare standard – în vigoare, la
Ghidul de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice în vigoare la
cererea Clientului. acea dată.
5. Banca poate oferi condiţii tarifare preferenţiale la achiziţionarea 4. De a proceda la reţinerea sumelor datorate de Client, prin debitarea
unui pachet, faţă de achiziţionarea individuală a produselor şi contului suport al pachetului pentru:
serviciilor. În plus, Banca poate acorda deţinătorilor de pachete BRD i..comisioanele şi costurile menţionate mai sus
condiţii tarifare preferenţiale şi pentru alte produse/servicii din oferta ii. comisioanele aferente operaţiunilor efectuate de Client.
Băncii. 5. În cazul în care nu există disponibil în cont pentru achitarea
costurilor pachetului, Banca îşi rezervă dreptul de a inchide pachetul.
6. Un produs / serviciu nu poate face parte simultan din mai multe
6. De a menţine comisioanele pachetului chiar dacă Clientul inchide
pachete deţinute de acelaşi Client (cu excepţia serviciului de Internet unele produse din cadrul acestuia.
banking MyBRD Net, MyBRD Contact, MyBRD SMS, serviciului
de Mobile banking MyBRD Mobile). V. Modificarea structurii pachetelor de produse şi servicii
7. Clientul are acces la o serie de beneficii extra-bancare (reduceri şi
facilităţi la diverse produse şi servicii), negociate de Bancă cu 1. Banca are dreptul de a modifica structura pachetelor de produse şi
servicii contractate deja de Client.
parteneri externi. Beneficiile extra-bancare negociate de Bancă se pot
2. Banca îşi rezervă dreptul de a elimina/înlocui anumite produse din
modifica şi vor fi actualizate periodic în materialele promoţionale şi pachet dacă acestea sunt eliminate din oferta Băncii.
pe site-ul www.brd.ro. 3. Orice modificare a structurii pachetelor de produse şi servicii va fi
comunicată Clientului prin extrasul de cont sau altă formă de
II. Aderarea la pachetele de produse şi servicii comunicare scrisă adresată acestuia şi intră în vigoare la data
menţionată în informarea respectivă.
Aderarea la pachetul de produse şi servicii se face la cererea 4. Clientul are posibilitatea ca, până la data intrării în vigoare a
respectivelor modificări, să notifice Băncii, prin scrisoare cu
Clientului, prin semnarea Contractului Subscriere Produse și Servicii
confirmare de primire sau direct la unitatea bancară unde are deschis
Persoane Fizice sau a Formularului de adeziune pus la dispoziţie de contul, refuzul modificărilor şi denunţarea contractului.
către Bancă. Acesta, împreună cu:
Condiţiile Generale Bancare pentru persoanele fizice; VI. Schimbarea pachetului de produse şi servicii deţinut cu alt
Nota de informare a condiţiilor asigurării CONFORT; pachet
Nota de informare a condiţiilor Asigurării de spitalizare;
Contractele specifice produselor şi serviciilor incluse în pachet; 1. Pentru a schimba pachetul de produse şi servicii deţinut cu alt
pachet existent în oferta Băncii, Clientul va inchide vechiul pachet şi
Lista de tarife, comisioane şi dobânzi aferente pachetului de produse
va solicita deschiderea altuia nou.
şi servicii, constituie contractul specific pachetului. 2. Produsele şi serviciile incluse în vechiul pachet:
- Vor fi trecute pe condiţiile tarifare standard, în vigoare la data
III. Comisionarea inchiderii pachetului. Clientul are posibilitatea să inchida aceste
produse şi servicii în conformitate cu functionalităţile şi prevederile
Comisioanele şi costurile aferente pachetului de produse şi servicii caracteristice fiecărui produs / serviciu;
- Vor fi incluse în noul pachet, dacă se regăsesc în structura acestuia.
se prelevează automat din contul suport al pachetului şi sunt
Banca le va transfera de la un pachet la altul (cu excepţia cazurilor în
următoarele: care nu este posibil din punct de vedere tehnic) în condiţiile tarifare
a. Comisionul de administrare pachet: include comisionul de specifice noului pachet.
administrare al contului suport, prima de asigurare de spitalizare,
37
Ghidul de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice în vigoare la
data închiderii pachetului.

VII. Închiderea pachetului de produse şi servicii ANEXA. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal1
1. Fiecare parte contractantă are dreptul de a denunţa unilateral
contractul ce are ca obiect pachetul de produse şi servicii cu condiţia B.R.D. - Groupe Société Générale S.A., cu sediul în București, B-dul
prezentării unui preaviz de 30 zile calendaristice comunicat în scris Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului
celeilalte părţi. cu numărul J/40/608/19.02.1991, CUI/CIF RO 361579, număr de
2. În momentul închiderii pachetului, Clientul poate: înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-007/1999 („Banca” sau
- renunta la toate produsele din pachetul de produse şi servicii; „Noi”), în calitate de operator de date cu caracter personal, dorim să
- păstra unul, mai multe sau toate produsele ce au fost incluse în vă informăm cu privire la modul în care prelucrăm2 datele cu caracter
pachet, ca produse de sine stătătoare (dacă acestea sunt disponibile în personal în contextul activității desfășurate de BRD, precum și cu
oferta băncii şi individual, în afara pachetelor). În acest caz, Banca privire la drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată,
va actualiza comisioanele şi dobânzile la condiţii standard (în vigoare începând cu 25 mai 2018 (data aplicării GDPR).
la momentul inchiderii pachetului) pentru toate produsele şi serviciile
pe care le păstrează. I. CE CATEGORII DE DATE PRELUCRĂM?
3. Contractul va înceta numai cu condiţia stingerii tuturor obligaţiilor
de plată scadente şi neachitate care izvorăsc din respectivul contract. Dupa caz, Banca prelucrează următoarele categorii de date cu
La închiderea pachetului, din contul curent rămas deschis, ce a servit caracter personal:
drept cont suport pachetului, comisionul de administrare lunară
standard aferent contului curent va fi prelevat începând cu luna  date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, CNP, seria și
următoare închiderii pachetului. numărul CI/altui document cu funcție de identificare (de exemplu:
În situaţia în care Clientul inchide pachetul în mai puţin de 6 (sase) pașaport, permis de rezidență etc.), precum si alte informații
luni de la deschiderea acestuia, Banca are dreptul, la momentul conținute de acestea (e.g. data și locul nașterii, cetățenia etc.),
închiderii, să solicite Clientului restituirea sumelor reprezentând semnătura.
reducerile aferente creditelor contractate, de care a beneficiat ca  date privind starea civilă, cum ar fi date din certificatul de
titular de pachet. căsătorie.
 date de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu, adresa de
VIII. Închiderea produselor şi serviciilor din cadrul pachetului corespondență, e-mailul, telefonul.
 date necesare evaluării eligibilității Dvs., cum ar fi:
1. Un produs / serviciu inclus în pachet poate fi inchis : - informații privind calificarea profesională, precum informații
a. de către Client, la cerere; referitoare la ocupația, numele angajatorului, poziția deținută etc.
b. de către Bancă, conform prevederilor prezentului contract. - informații ce servesc cunoașterii clientelei, precum funcția publică
2. Inchiderea de produse şi servicii incluse în pachet poate antrena deținută, expunerea politică, relații speciale cu Grupul BRD etc.
sau nu rezilierea pachetului, după cum este prezentat la punctele a şi - informații privind starea Dvs. economico-financiară, precum
b de mai jos: venituri, solvabilitate, istoricul de credit.
a. Produse şi servicii a căror reziliere nu antrenează inchiderea - informații tranzacționale (cum ar fi istoricul tranzacțional, depozite,
pachetului: conturi de economii etc.).
- Serviciile de banca la distanţă : serviciul de Internet banking - informații referitoare la activități frauduloase sau, după caz,
MyBRD Net, serviciul de Mobile banking MyBRD Mobile, MyBRD potențial frauduloase, cum ar fi acuzații și condamnări pentru
SMS, în cazul în care aceste servicii sunt opţionale în cadrul (tentative de) fraudă, săvârșirea de contravenții sau infracțiuni (
pachetului, Asigurarea CONFORT, Asigurarea de spitalizare pentru fapte de spălarea banilor și/ sau finanțarea actelor de terorism
BRDAV şi eventualele servicii extrabancare ce pot fi contractate pe etc).
baza adeziunii la pachetul de produse şi servicii. După închiderea - date privind garanția, precum informații privind proprietarii inițiali
acestor produse/servicii, pachetul va continua să funcţioneze. Banca ai imobilului adus ca garanție.
va continua prelevarea comisionului de administrare pachet din - orice alte date necesare sau utile desfașurarii activității Băncii, in
contul suport, la acelasi nivel tarifar existent la data contractarii condițiile legii.
pachetului.
b. Produse şi servicii a căror închidere antrenează şi închiderea II. DE UNDE AVEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
pachetului: Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați Dvs., în
- Contul suport (contul curent sau contul curent remunerat); mod direct sau indirect (de exemplu: prin împuternicit sau alte
- Cardurile ataşate contului suport, achiziţionate în cadrul pachetului persoane care vă reprezintă în raporturile cu Banca, cum ar fi,
de produse şi servicii, inclusiv cardurile reinnoite neridicate din persoanele care sunt învestite cu exercițiul autorității părintești/
agenţie în termenul indicat în adresa de furnizare/ reînnoire card. tutelare), sau pe care Noi le generăm ori deducem ca urmare a
- Serviciile de banca la distanţă : MyBRD Contact, serviciul de interacțiunii cu Dvs. prin oricare din canalele de comunicare cu
Internet banking MyBRD Net, serviciul de Mobile banking MyBRD Banca.
Mobile, MyBRD SMS (doar în cazul în care sunt servicii obligatorii
în cadrul acestuia). Putem de asemenea obține și prelucra datele Dvs. cu caracter personal
Ca urmare a închiderii unuia dintre produsele obligatorii care inclusiv din surse externe, cum ar fi:
genereaza închiderea pachetului, produsele şi/sau serviciile incluse în - instituții și autorități publice (de exemplu: ANAF, FNGCIMM,
structura pachetului vor functiona individual conform BNR - Centrala Riscurilor de Credit sau Centrala Incidentelor de Plăți
caracteristicilor de produs şi vor fi comisionate în conformitate cu (CIP)). De exemplu, putem interoga bazele de date ale autorităților/

1 Realizată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 2 Prelucrarea datelor desemnează orice tip de operațiune (colectare, stocare,
al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 copiere, ștergere, dezvăluire, etc.) care vizează date cu caracter personal
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor (date ce Ne pot conduce la dvs. sau o altă persoană individualizată).
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai
2018.
38
instituțiilor publice pentru a obține anumite informații, cum ar fi: aplicăm proceduri privind cunoașterea clientelei; verificăm dacă
situația Dvs. fiscală; starea dosarului Dvs. de executare silită; îndepliniți cerințele din materia prevenirii fraudelor și combaterii
calitatea Dvs. de angajat; informații privind situația dosarului de spălării banilor și a finanțării actelor de terorism; evaluăm situația
despăgubire de către FNGCIMM; datele Dvs. de identificare din Dvs., precum și, dacă e cazul, a altor persoane (precum co-debitori,
Centrala Riscurilor de Credit, inclusiv informații privind tipul de garanți) pentru a analiza expunerea Băncii la riscul implicat de
credit contractat, gradul de îndatorare și apartenența la un grup de contractarea produsului/ serviciului bancar pe care îl doriți.
debitori. Pentru anumite produse (cum ar fi produsele de creditare), utilizăm
- registre și baze de date electronice (de exemplu: portalul și prelucrări automatizate (inclusiv scoring) pentru a evalua
instanțelor de judecată, Biroul de Credit, RNPM, entități abilitate să eligibilitatea Dvs. pentru contractarea produsului respectiv (a se
administreze baze de date cu persoanele desemnate, supuse vedea, pentru detalii Secțiunea IV de mai jos).
sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și cele expuse Temei:
politic, etc.). De exemplu, dar fără a ne limita la acestea, la intrarea Încheierea și executarea contractului, inclusiv pentru prelucrările
în relație cu Banca, interogăm (i) portalul instanțelor de judecată efectuate la solicitarea Dvs. în vederea încheierii și executării
pentru a verifica dacă sunteți implicați în litigii de ordin penal, contractului.
susceptibile să releve o anumită conduită frauduloasă, (ii) Biroul de Interesul legitim al BRD de a verifica eligibilitatea clienților săi din
Credit, pentru a verifica expunerea Băncii prin raportare la perspectiva politicilor interne și a standardelor impuse la nivelul
comportamentul Dvs. de plată sau alte incidente în relația cu alte Grupului BRD.
bănci, (iii) dacă sunteți inclus în bazele de date cu persoanele Conformarea cu obligațiile legale.
desemnate, supuse sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor.
- entități implicate în operațiuni de plată (de exemplu: B. FURNIZAREA DE PRODUSE ȘI SERVICII FINANCIAR-
organizațiile internaționale de carduri, cum ar fi Visa și Mastercard, BANCARE. MANAGEMENTUL PRODUSELOR ȘI
operatori economici care acceptă plata cu carduri, bănci și alte SERVICIILOR
instituții de plată implicate în schemele de plăți, Depozitarul Central). Prelucrăm date cu caracter personal pentru încheierea și executarea
De exemplu, atunci când faceți tranzacții cu cardul, putem primi contractului cu Dvs. Pentru prevenirea și combaterea fraudelor și/ sau
anumite date necesare pentru a efectua plățile (de exemplu: datele de garantarea secretului bancar: verificăm autenticitatea documentelor
card, sumele aferente tranzacțiilor) de la comercianții care au de identitate, precum și, dacă e cazul, a altor documente pe care ni le
acceptat plata cu cardul. De asemenea, în cadrul altor tipuri de prezentați; monitorizăm modul de derulare a contractului și riscurile
operațiuni (de exemplu: plată prin transfer credit, debitare directă, asociate; aplicăm proceduri de gestionare a conflictelor de interes.
instrumente de debit de tip cec, cambie, bilet la ordin), putem primi Vă putem contacta sau, după caz, putem contacta alte persoane
datele Dvs. de la o bancă/ instituție de plată terță unde a fost inițiată (precum co-debitori, garanți), prin diverse canale (de exemplu:
operațiunea, prin intermediul schemelor/ sistemelor de plăți și telefon, e-mail, SMS, la domiciliu), pentru a vă/ le comunica diverse
comunicații interbancare (cum ar fi SEPA, Regis, SENT sau aspecte legate de situația contractului sau produsul/ serviciul bancar
SWIFT). contractat. De exemplu, în cazul în care apar dificultăți în executarea
- parteneri comerciali, în special furnizori de servicii pentru Bancă. contractului, vă putem contacta pentru a identifica împreună soluțiile
De exemplu, putem afla noile date de contact ale Dvs. (precum optime pentru a continua relația contractuală cu Dvs. în cele mai bune
adresa, numărul de telefon) de la agențiile care prestează servicii de condiții. De asemenea, vă putem transmite notificări privind
recuperare creanțe pentru Noi, date pe care acestea din urmă le obțin scadențele unor termene de plată sau apariția unor modificări în
din surse proprii. caracteristicile produsului/ serviciului bancar contractat.
- platforme online (social media și internet) accesibile publicului. Temei:
- entitățile din Grupul BRD (cum ar fi date privind clienții care au Încheierea și executarea contractului.
avut contracte cu BRD Finance IFN S.A). Conformarea cu obligațiile legale.
- angajatorii Dvs., spre exemplu dacă încheiem cu angajatorul Dvs. Interesul legitim al BRD de a asigura derularea contractelor de o
o convenție de plată de salarii. manieră optimă și eficientă.
- alte societăți pentru care Banca prestează servicii de plăți
(emitenți de valori mobiliare, societăți de asigurare etc). C. GESTIUNE ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI
- Depozitarul Central, în calitate de societate de registru pentru ADMINISTRATIVĂ. ANALIZE ȘI INVESTIGAȚII PENTRU
acțiunile Băncii. UZ INTERN
Utilizăm datele cu caracter personal pentru a organiza în mod optim
De exemplu, în anumite situații, putem obține datele Dvs. cu caracter și pentru a eficientiza activitatea Băncii. În acest sens, putem utiliza
personal de la clienții Băncii/ reprezentanții clienților Băncii (de datele cu caracter personal, printre altele:
exemplu: dacă sunteți membru al familiei clientului), membrii - pentru organizarea unor baze de date interne, ca suport pentru
organelor de conducere ale Băncii (dacă sunteți persoană afiliată activitatea desfășurată de structurile și departamentele din
acestora), dacă aceste date sunt necesare în contextul raporturilor cadrul Băncii.
juridice cu clientul Băncii. - pentru a îmbunătăți și optimiza activitatea rețelei BRD, precum
și procesele, produsele și serviciile Noastre.
Refuzul de a furniza Băncii datele cu caracter personal poate - pentru a organiza, efectua și/ sau gestiona în mod eficient
determina, în anumite situații, imposibilitatea intrării în relație cu activitatea de colectare debite și recuperare creanțe.
Banca sau a contractării produsului, serviciului dorit. - pentru prevenirea și investigarea eventualelor fraude/ suspiciuni
de frauda în operațiunile bancare.
III. DE CE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER - pentru a efectua diverse analize financiare, în format agregat, cu
PERSONAL? privire la randamentul rețelei BRD și al personalului acesteia
A. INTRAREA ÎN RELAȚIE CU BANCA (inclusiv al forței de vânzări a Băncii).
Prelucrăm date cu caracter personal pentru: - pentru a întocmi diverse rapoarte, în format agregat, privind (a)
a) A verifica eligibilitatea Dvs. pentru intrarea în relație cu Noi și activitatea și performanța BRD pe piețele financiar-bancare,
pentru contractarea produsului/ serviciului bancar, precum și precum și (b) expunerea sa față de alte instituții financiare.
b) A pregăti documentația necesară contractării produsului/ - pentru a Ne susține poziția în diverse investigații, proceduri
serviciului bancar. administrative și judiciare, litigii etc. în care este implicată
Verificăm situația Dvs. pentru a ne asigura că îndepliniți cerințele Banca.
de ordin prudențial, conform legislației aplicabile și a politicilor - în contextul diverselor analize, proceduri de audit intern și/ sau
interne ale Băncii (inclusiv cele de risc). Cu titlu de exemplu: investigații derulate de Bancă, din proprie inițiativă sau ca
39
urmare a primirii unei sesizări de la o terță entitate (inclusiv obținut acordul Dvs.
autorități publice).
- Gestionarea controalelor/ investigațiilor declanșate de De asemenea, în cazul în care nu vă exercitați dreptul de opoziție,
autoritățile publice. putem folosi adresa Dvs. de corespondență fizică pentru a vă transmite
Temei: prin poștă sau curier comunicări comerciale (pliante, cataloage, etc.)
Interesul legitim al BRD de a-și eficientiza și optimiza activitatea. cu noutățile privind produsele și serviciile noastre, invitații de a
participa la concursuri sau loterii publicitare pe care le organizăm
D. SERVICII-SUPORT ȘI GESTIONAREA PLÂNGERILOR
singuri sau împreună cu partenerii noștri.
Prelucrăm datele cu caracter personal în vederea soluționării cererilor
Temei:
Dvs. sau ale altor persoane, precum și pentru a vă/ le furniza
Interesul legitim al BRD.
informații suplimentare cu privire la produsele și serviciile Noastre.
Consimțământul Dvs. - puteți să vă retrageți oricând consimțământul
Cu titlu de exemplu, vă putem contacta telefonic pentru a răspunde
- a se vedea, pentru detalii, Secțiunea VIII d) de mai jos.
solicitărilor Dvs. sau putem prelucra anumite date din documentele
pe care ni le furnizați pentru a soluționa cererile sau plângerile Dvs.
F. PERSONALIZAREA OFERTELOR
(cum ar fi o cerere de actualizare a datelor sau de blocare a cardului).
Dorim să vă oferim produse și servicii cât mai relevante, în acord cu
Înregistrăm audio convorbirile cu Dvs. pentru îmbunătățirea calității
profilul și aria Dvs de interes. De aceea, în cazul în care ați optat în
serviciilor Noastre, precum și pentru a proba (a) solicitările/
acest sens, putem analiza datele și informațiile despre Dvs. din:
reclamațiile Dvs. cu privire la un anumit produs/ serviciu bancar,
 Baza noastră de date internă, cum ar fi informații din dosare
precum și, eventual, răspunsul Nostru, respectiv (b) acordul/
de credit/ alte documente similare pe care le deținem ca
opțiunea/ preferințele Dvs. pentru un anumit produs sau serviciu al
urmare a solicitărilor Dvs. anterioare de credite/ alte produse
Nostru. Dacă nu doriți înregistrarea convorbirii conform celor de mai
și/ sau servicii bancare. Spre exemplu, ne interesează să știm
sus, ne puteți contacta pe alte canale disponibile, cum ar fi prin e-mail
informații relevante pentru evaluarea situației Dvs.
sau scriindu-ne la adresa Noastră de contact. În acest ultim caz,
particulare, precum vârsta, ocupația, venitul sau scorul
soluționarea efectivă a cererii/ reclamației Dvs. nu va fi afectată în
aplicației Dvs. de credit anterioare; și/ sau
vreun fel, însă este posibil ca termenul de soluționare să fie mai lung.
Temei:  Surse externe, cum ar fi societati din Grupul BRD sau
Încheierea și executarea contractului, inclusiv pentru prelucrările partenerii nostri, Registrul Comerțului, Biroul de Credit,
efectuate la solicitarea Dvs. în vederea încheierii contractului. ANAF. De asemenea, putem analiza informațiile postate de
Conformarea cu obligațiile legale specifice în materie. Dvs. pe diverse pagini de internet, inclusiv rețele de
Interesele legitime ale BRD (i) de a se conforma unei obligații socializare și forumuri.
legale și de evita suportarea oricăror consecințe negative, și (ii) de a Analizăm și combinăm aceste informații pentru a vă putea oferi
își desfășura activitatea conform standardelor interne și celor stabilite produse și servicii cât mai adaptate nevoilor și particularităților Dvs.
la nivel de grup. De asemenea, putem utiliza aceste informații pentru a evita să vă
Consimțământul persoanei vizate - puteți să vă retrageți oricând transmitem oferte pentru produse sau servicii care, din diverse motive
consimțământul - a se vedea, pentru detalii, Secțiunea VIII d) de mai (inclusiv în baza politicii noastre de risc), nu sunt de interes pentru
jos. Dvs. sau pe care nu le-ați putea accesa prin raportare la situația Dvs.
particulară.
E. MARKETING DIRECT ȘI COMUNICĂRI COMERCIALE Temei:
Ne dorim să vă ținem la curent cu noutățile privind produsele și Consimțământul Dvs. - puteți să vă retrageți oricând
serviciile Băncii sau ale altor societăți din grupul Société Générale consimțământul - a se vedea, pentru detalii, Secțiunea VIII d) de mai
(cum ar fi societati de asigurare, fonduri de pensii, societati de leasing, jos.
fonduri de investitii etc.) si /sau ale partenerilor nostri (cum ar fi
societati de asigurare din afara grupului Société Générale), să vă G. ANALIZE ȘI STUDII INTERNE PENTRU COMUNICĂRI
invităm să participați la concursuri sau loterii publicitare pe care le COMERCIALE
organizăm Noi singuri sau împreună cu partenerii noștri (co- Suntem preocupați de îmbunătățirea constantă a calității produselor și
organizatori). Înainte de a vă contacta, este posibil să luăm în serviciilor noastre. Utilizăm datele pe care le colectăm de la Dvs. sau
considerare și analizele și studiile noastre interne (a se vedea, pentru alte date pe care le generăm/ deducem din datele primite de la Dvs.
detalii, Secțiunea G de mai jos). (cum ar fi vârsta, pe baza CNP-ului Dvs.) pentru diverse statistici,
analize și studii interne.
In sensul celor de mai sus, vă putem transmite și comunicări
comerciale, inclusiv mesaje de marketing direct (vanzare de produse Majoritatea analizelor și studiilor interne sunt în format anonimizat
si servicii) cu privire la produsele/ serviciile anterior mentionate. (date agregate), oferindu-ne informații utile pentru îmbunătățirea
produselor și serviciilor Noastre. Câteodată, analizăm datele despre
Ne interesează părerea Dvs. despre produsele și serviciile noastre, Dvs. pentru a vă încadra într-un anumit profil de client, pentru a
despre Noi, în general sau despre un anumit subiect relevant pentru gestiona riscul de creditare sau a răspunde cât mai bine nevoilor și
activitatea noastră. Vă putem contacta periodic pentru a afla părerea așteptărilor Dvs. De exemplu, vă putem include într-o campanie de
și sugestiile Dvs. despre cum ne-am putea îmbunătăți produsele și oferire a unui produs nou pe care Noi o adresăm exclusiv clienților
serviciile Noastre sau cum am putea răspunde mai bine nevoilor și care au efectuat tranzacții cu cardurile cu o anumită frecvență.
așteptărilor Dvs. Nu sunteți obligat să răspundeți, iar dacă nu
răspundeți, aceasta nu vă va afecta în niciun fel relația cu Noi. De asemenea, avem un interes legitim în a analiza datele Dvs. pentru
a nu vă deranja inutil cu informații care nu se potrivesc profilului Dvs.
Efectuăm și studii de piață; în acest scop, putem colabora cu agenții De exemplu, vă putem exclude dintr-o anumită campanie dacă
de cercetare de piață, care fie vor derula studii de piață pentru Noi, fie depășiți vârsta pe care Noi o țintim pentru respectivul produs (cum ar
ne vor furniza rezultate ale studiilor de piață și alte informații legate fi cardurile pentru studenți).
de obiectul respectivelor studii. De regulă, preluăm informațiile legate Temei:
de studiile de piață de la partenerii noștri în format anonimizat (date Interesul legitim al BRD.
agregate). În cazul în care informațiile preluate vor conține (și) date Consimțământul Dvs. - puteți să vă retrageți oricând
cu caracter personal, vă vom informa în mod corespunzător. consimțământul - a se vedea, pentru detalii, Secțiunea VIII d) de mai
jos.
Vă vom transmite aceste comunicări comerciale doar dacă am
40
H. CONFORMAREA CU CERINȚELE LEGALE ȘI posibil împotriva riscului de fraudă, asigurând astfel executarea
NORMELE INTERNE corespunzătoare a contractului cu Dvs. De exemplu, monitorizăm
Prelucrăm date cu caracter personal și pentru a Ne conforma plățile pe care Dvs. le efectuați online sau cu cardul și, dacă
obligațiilor legale aplicabile instituțiilor de credit. De exemplu, în identificăm operațiuni suspecte (cum ar fi plăți repetitive neobișnuite
baza obligațiilor legale de care suntem ținuți, efectuăm diverse ca frecvență, valoare, etc. sau alte tranzacții cu secvențe ilogice - de
raportări către instituțiile și autoritățile publice relevante, cum ar fi: tipul plăți din locații (orașe) diferite la intervale scurte de timp, care
(i) raportările privind persoanele FATCA către ANAF, (ii) raportarea nu permiteau deplasarea titularului la acele locații în acord cu stadiul
tranzacțiilor suspecte către Oficiul Național de Prevenire și tehnicii actuale) si/sau care nu corespund profilului dvs. tranzactional,
Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), (iii) raportarea adoptăm măsuri în consecință pe baze automatizate (cum ar fi
incidentelor de plăți către Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) din blocarea tranzacției suspecte, blocarea cardului, blocarea contului
cadrul BNR, (iv) înștiințarea Agenției Naționale de Administrare etc.).
Fiscală din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, ori după caz, De asemenea, dacă am obținut de la Dvs. consimțământul explicit
a altor autorități competente, în cazul identificării de persoane sau în acest sens, putem utiliza decizii individuale automatizate pentru a
entități desemnate. De asemenea, monitorizăm tranzacțiile Clienților vă transmite (Noi sau societățile din Grupul BRD, în funcție de
Noștri pentru a identifica tranzacțiile neobișnuite/ suspecte de spălare opțiunea Dvs.) comunicări comerciale personalizate (a se vedea,
a banilor sau finanțarea terorismului, și pentru a preveni fraudele. pentru detalii, Secțiunea III F de mai sus).
Pentru informații suplimentare cu privire la raportările efectuate în Veți beneficia de garanții adecvate pentru deciziile automatizate pe
baza obligațiilor noastre legale, ne puteți solicita aceste informații. care le luăm. În special, veți avea dreptul: (i) să vă exprimați punctul
de vedere cu privire la respectiva decizie automatizată; (ii) de a ne
Tot pentru a Ne conforma prevederilor legale in vigoare prelucrăm solicita o reevaluare a deciziei, în baza unei intervenții umane;
date cu caracter personal prin intermediul sistemelor de securitate respectiv (iii) să contestați decizia automatizată.
(televiziune cu circuit închis şi management vizitatori/ control acces)
sau a registrelor de evidenţă acces, datele fiind păstrate pentru V. CUI DEZVĂLUIM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
intervalele de timp reglementate legal. Datele colectate în baza Putem dezvălui datele cu caracter personal către:
legislaţiei privind protecţia persoanelor, bunurilor şi valorilor pot fi a) Furnizorii Noștri de servicii principale, cum ar fi:
puse exclusiv la dispoziţia autorităţilor, la solicitarea acestora, cu - servicii de procesare plăți interbancare și transmitere a
respectarea condiţiilor prevăzute de lege. informațiilor privind operațiunile de plată prin intermediul
schemelor/ sistemelor de plăți și comunicații interbancare (e.g.
Pe lângă obligațiile legale, suntem ținuți să respectăm și o serie de SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial
cerințe interne/ stabilite la nivelul Grupului Société Générale privind Telecommunication, STFD Transfond S.A. și BNR pentru
efectuarea de raportări și audit intern/ extern care, în anumite situații, sistemele de plată naționale ReGIS și SENT);
pot implica/ avea ca sursă prelucrări de date cu caracter personal. - serviciile oferite de organizațiile internaționale de carduri (e.g.
Temei: MasterCard, Visa etc);
Conformarea cu obligațiile legale specifice în materie. - serviciile oferite de furnizori de servicii de procesare a plăților;
Interesul legitim al BRD și al Grupului Société Générale ca - servicii oferite de furnizori de raportare a tranzacțiilor către
Banca să își desfășoare activitatea conform standardelor interne și autoritățile competente sau alte entități reglementate (e.g.
celor stabilite la nivel de grup. Deutsche Boerse, DTCC);
- servicii de emitere și personalizare a cardurilor bancare;
I. PLATA DIVIDENDELOR CĂTRE ACȚIONARII BRD - servicii de recuperare a creanțelor și/ sau de colectare a
Temei: Conformarea cu obligațiile legale specifice în materie debitelor;
- servicii de evaluare a bunurilor și a altor active;
IV. DECIZII INDIVIDUALE AUTOMATIZATE - serviciile agenților/ brokerilor de investiții pe piețele de capital.
Uneori, în procesele Noastre utilizăm decizii individuale b) Furnizorii de servicii de marketing, cum ar fi:
automatizate, inclusiv ca urmare a creării unor profiluri, care în - Agenții de marketing;
anumite circumstanțe pot produce efecte juridice sau, după caz, vă - Agenții de cercetare și studii de piață;
pot afecta semnificativ. În acest caz, deciziile automatizate se vor - Agenții de transmitere a comunicărilor de marketing (e.g. e-
baza întotdeauna pe unul din temeiurile legale prevăzute la Articolul mailing oferte comerciale);
22 GDPR, anume (i) necesitatea încheierii contractului; (ii) - Parteneri specializați în organizarea loteriilor și concursurilor.
autorizarea legală; sau (iii) consimțământul explicit al persoanei c) Furnizorii Noștri de servicii-suport şi/ sau auxiliare, cum ar fi:
vizate. - servicii de comunicații electronice (e.g. e-mailing, SMS etc.);
Astfel, adoptăm decizii individuale automatizate în virtutea unei - agenții imobiliare;
autorizări legale. De exemplu, legea ne impune să implementăm - executori judecătorești;
măsuri adecvate de cunoaștere a clientelei pentru scopul prevenirii și - servicii IT (e.g. mentenanță, suport, dezvoltare);
combaterii spălării banilor și al finanțării actelor de terorism. În acest - servicii de audit;
scop, verificăm dacă sunteți inclus în bazele de date cu persoanele - servicii de arhivare în format fizic și/ sau electronic;
acuzate de finanțare a actelor de terorism sau, după caz, cu persoane - servicii de curierat;
cu risc ridicat de fraudă și, dacă vă regăsiți în aceste baze de date, - servicii juridice, notariale sau alte servicii de consultanță.
vom refuza intrarea în relație de afaceri cu Dvs. d) Instituții și autorități publice din România sau din străinătate,
Pentru anumite produse bancare, utilizăm decizii automatizate bazate cum ar fi:
pe scoring pentru a putea încheia contractul privind produsul - Banca Națională a României (BNR);
solicitat de Dvs. De exemplu, utilizăm scoringul de credit pentru a - Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF);
evalua eligibilitatea Dvs. pentru contractarea creditului solicitat. - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Algoritmii pe care îi utilizăm pentru scoringul de credit iau în Caracter Personal (ANSDPCP);
considerare diverse criterii, în acord cu politica noastră de risc, - Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
precum starea Dvs. financiară, bonitatea, gradul de expunere, (ONPCSB);
comportamentul de plată, situația la angajator, istoricul datoriilor, etc. - Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
Criteriile și algoritmii pe care Noi îi considerăm relevanți pot - Consiliul Concurenței;
varia de-a lungul timpului. - Arhivele Naționale;
Utilizăm decizii automatizate și pentru a asigura securitatea
produselor și serviciilor Băncii, precum și pentru a vă proteja pe cât
41
- Instanțele judecătorești și alte organe judiciare (cum ar fi contractuale cu Noi, plus o perioadă suplimentară de minimum 10 ani.
organele de poliție, Parchetele de pe lângă instanțele
judecătorești, Direcția Națională Anticorupție - DNA etc.); La cerere, puteți obține informații suplimentare privind termenele de
- Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, Fondul Național păstrare aplicabile datelor Dvs. cu caracter personal.
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
(FNGCIMM);
- Deutsche Boerse Approved Reporting Mechanism (ARM). VIII. CARE SUNT DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI?
e) Anumiți clienți de-ai Băncii cu care Dvs. aveți raporturi Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi legate de
contractuale sau alte raporturi juridice conexe serviciilor bancare prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal pe care Noi o realizăm:
furnizate de noi, cum ar fi: a) Dreptul de acces: puteți obține de la Noi confirmarea că
- Furnizorii de servicii de utilități (apă, electricitate, telefonie, prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal, precum și informații
internet, etc.), în cazul convențiilor de debitare directă; privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date
- Societăți cu care Dvs. aveți relații de muncă și care au încheiat cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada
cu Noi convenții de plată salarii. pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare,
f) Alți parteneri ai Băncii, cum ar fi Biroul de Credit (inclusiv ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept vă permite să
transmiterea datelor privind intarzierile la plata), alte instituții obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate,
financiar-bancare (spre exemplu, băncile corespondente și precum și contra-cost orice copii suplimentare.
celelalte entități financiar-bancare participante la schemele/ b) Dreptul la rectificarea datelor: puteți să ne solicitați să
sistemele de plată și comunicații interbancare cum ar fi SEPA, modificăm datele Dvs. cu caracter personal incorecte ori, după
ReGIS, SENT, SWIFT), Casa Națională de Pensii (în cazul caz, să completăm datele care sunt incomplete.
plăților drepturilor de pensie printr-un cont bancar deschis la c) Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor Dvs. cu
Noi), Depozitarul Central, societăți de pensii și/ sau de asigurare, caracter personal atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare
brokeri de asigurare/ evaluatori de daună, societăți de pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-
administrare a Fondurilor de Investiții care prestează pentru Noi ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter
sau, după caz, pentru care Noi prestăm diverse servicii, alte personal și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale;
entități (cum ar fi bănci sau instituții financiar-bancare) în (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
contextul operațiunilor de cesiune sau de restructurare a respectiv (iv) datele cu caracter personal trebuie șterse conform
portofoliilor de creanțe și/sau alte drepturi ale Băncii născute legislației relevante.
în baza raporturilor juridice cu dvs. d) Retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând
g) Entități din Grupul Société Générale și Grupul BRD, în consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
condițiile legii. Pentru a vedea structura completă a Grupului, personal prelucrate pe bază de consimțământ, fără însă ca aceasta
accesați: https://www.brd.ro/despre-brd/noutati-si- să afecteze în vreun fel prelucrările realizate anterior retragerii.
presa/ultimele-noutati e) Dreptul de opoziție: vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru
scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop,
VI. TRANSFERUL DATELOR ÎN STRĂINĂTATE precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al BRD, din
Ca regulă, transferăm date cu caracter personal doar în state motive care țin de situația Dvs. specifică.
aparținând Spațiului Economic European (SEE) sau statelor cărora li f) Restricționare: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor
s-a recunoscut un nivel adecvat printr-o decizie a Comisiei Uniunii Dvs. cu caracter personal dacă: (i) contestați corectitudinea
Europene. datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să
Putem transfera totuși datele cu caracter personal și în alte state decât verificăm exactitatea datelor în cauză; (ii) prelucrarea este
cele de mai sus, dacă: ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal,
a) Transferul se realizează în baza unor garanții adecvate (cum ar solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) datele nu ne
fi, prin utilizarea de Clauze Contractuale Standard adoptate de mai sunt necesare prelucrării, dar Dvs. ni le solicitați pentru o
autoritatea competentă, prin utilizarea altor clauze - sub condiția acțiune în instanță; respectiv (iv) în cazul în care v-ați opus
aprobării acestora de către autoritatea competentă, sau a Regulilor prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă
Corporatiste Obligatorii aplicabile la nivelul BRD); drepturile legitime ale BRD ca operator prevalează asupra
b) Transferul este necesar pentru executarea contractului cu drepturilor Dvs. în calitate de persoană vizată.
Dvs., de exemplu în cazul în care Dvs. doriți să transferați o sumă de g) Dreptul la portabilitate: puteți să ne solicitați, în condițiile
bani din contul Dvs. într-un cont al unei bănci situate într-un stat terț legii, să vă furnizăm datele Dvs. cu caracter personal pe care Dvs
și astfel trebuie să dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal pentru ni le-ați furnizat într-o formă structurată, utilizată frecvent și
a executa operațiunea bancară solicitată; care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format
Notă: Pentru a putea efectua un transfer de fonduri în străinătate, CSV). De asemenea, dacă ne solicitați expres, putem să
băncile (inclusiv Banca) utilizează serviciile de decontare oferite de transmitem datele Dvs. cu caracter personal unei alte entități,
SWIFT. SWIFT stochează temporar datele privind tranzacțiile dacă este posibil din punct de vedere tehnic. Vă veți putea
operate prin platforma SWIFT pe servere situate în U.E., dar și în exercita dreptul la portabilitate numai dacă (cumulativ): (i)
SUA. Conform legislației aplicabile SWIFT, aceasta poate fi prelucrarea se realizează prin mijloace automate; și (ii)
obligată să dezvăluie autorităților americane datele stocate pe prelucrarea se realizează în baza consimțământului Dvs. sau
serverele din SUA pentru activități de prevenire a spălării banilor pentru a executa un contract cu Dvs.
și luptei împotriva finanțării terorismului. h) Drepturile aferente deciziilor automatizate pe care le
c) Alte cazuri permise de lege. adoptăm în cursul activității noastre: a se vedea, pentru detalii,
Secțiunea IV de mai sus.
VII. CÂT PĂSTRĂM DATELE DVS? i) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de
Păstrăm datele Dvs. cu caracter personal cât este necesar pentru Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de
prevederilor legale aplicabile în materie, precum și a procedurilor Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul
interne privind retenția datelor (inclusiv a regulilor de arhivare în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:
aplicabile la nivelul BRD).

Spre exemplu, dacă Ne sunteți client, vom păstra datele Dvs. cu


caracter personal, ca regulă, pe întreaga durată a raporturilor
42
Autoritatea B-dul G-ral. Gheorghe Magheru
Națională pentru 28-30 Sector 1, cod postal
Supravegherea 010336 Bucuresti, Romania
Prelucrării Datelor anspdcp@dataprotection.ro
cu Caracter
Personal

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE LA


PUNCTELE a) - g) DE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA
UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA
SECȚIUNEA IX (CONTACT).

IX. CONTACT
Dacă aveți orice fel de întrebări despre această notă de informare, sau
doriți să vă exercitați drepturile Dvs. în calitate de persoană vizată, ne
puteți contacta folosind următoarele date de contact:

În atenția: Reponsabilului cu Protecția Datelor BRD (DPO)


Adresa de Corespondență:
Bd. Ion Mihalache, nr 1-7, sector 1, Turn BRD,
cod poștal 011171, București, România
E-mail: dataprotection@brd.ro
Telefon: 0213014381

43