Sunteți pe pagina 1din 2

Model de declaratie

Subsemnat/a,....., domiciliat/ n ............, str. ......., nr. ............, judeul...............,


legitimat cu B.I./C.I., seria ........., nr..............., CNP ..............., declar pe proprie rspundere c

Data

Semntura,
...