Sunteți pe pagina 1din 13

Revista Romana de Inginerie Civila, Volumul (2013), Numarul Matrix Rom

mbunatairea calitii apei in staiile de tratare cu


captare din sursele de suprafa
Improving water quality in water treatment plants with surface water
sources
Ion Orea
!niversitatea "Ovidius# din Constanta
$%dul Mamaia, Nr& 12', (leea !niversitatii, Nr& 1
E-mail: opr_ion@yahoo.com
Rezumat. Calitatea apei din sursele de suprafa difera de calitatea impusa apei
potabile, motivele fiind numarul microorganismelor duntoare sntii bacterii,
virusuri!, turbiditatea, etc. "pa bruta trebuie tratata astfel #nc$t s corespunda din punct
de vedere organoleptic, fi%ico-chimic si bacteriologic.
&robele de apa recoltate au fost anali%ate in cadrul unor cercetari e'perimentale (
cicluri e'perimentale! efectuate pe instalatia pilot, in vederea stabilirii eficientelor de
reducere a indicatorilor urmariti: turbiditate, carbon organic total, substante organice,
p). "stfel, la intervale de * ora, s-au efectuat anali%e pentru urmatoarele tipuri de apa:
apa decantata, apa filtrata rapid pe nisip, apa filtrata pe carbune activ granular.
Cuvinte cheie: aa, tratare, )lux te*nologi+, statie ilot, +oagulare, )lo+ulare, )iltrare,
de,in)e+tie, +alitate
Abstract. +he ,uality of -ater from surface sources is different from the imposed ,uality
on drin.ing -ater, the reasons being the number of harmful microorganisms bacteria,
viruses!, turbidity, etc. +he ra- -ater is treated to correspond from the organoleptic,
physico-chemical and bacteriological point of vie-.
/ater samples -ere analy%ed in the conte't of e'perimental research four e'perimental
cycles! performed on the pilot plant in order to establish the reduction efficiency of the
targeted indicators: turbidity, total organic carbon, organic matter, p). +hus, every hour,
analyses -ere performed for the follo-ing types of -ater: settled -ater, -ater filtered
through rapid sand, granular activated carbon filtered -ater.
Key words: -ater, treatment, te+*nologi+al )lo-, ilot lant, +oagulation, )lo++ulation,
)iltration, disin)e+tion, .ualit/
1. Introducere ro!leme generale de tratare a apelor de suprafa
0reo+u1rile 2n domeniul ro+eselor de +ore+tare a +alit13ii aei sunt de mare
a+tualitate, +u un ima+t semni)i+ativ asura unei 1r3i imortante a oula3iei din
1
Ion Orea
Rom4nia& Cer+etarea 5tiin3i)i+1 a ro+eselor de +ore+tare a +alit13ii aei este )oarte
uterni+1 2n +ondi3iile 2n +are e de o arte, +alitatea surselor de a1 de sura)a31
destinate ota6ili,1rii s%a deteriorat 2n sensul +re5terii 2n+1r+1rii +u materii de natur1
organi+1, iar e de alt1 arte a +res+ut exigen3a +onsumatorilor, re)le+tat1 2n indi+atorii
tot mai severi imu5i 2n legisla3ia 2n vigoare& 718, 728
9xistente 2ntr%un num1r relativ mare e teritoriul Rom4niei, sta3iile de tratare a
aei, tre6uies+ adatate la te*ni+ile, +on+etele 5i normele !niunii 9uroene& Ca
urmare, rea6ilitarea, rete*nologi,area 5i otimi,area ro+eselor de +ore+tare a +alit13ii
aei +onstituie o oortunitate 2n +er+etarea 5tiin3i)i+1 5i te*ni+a a+tual1, entru
+re5terea +alit13ii aei +u +osturi de rodu+3ie re,ona6ile& 0rivind e lan so+ial
oortunitatea +re5terii +alit13ii aei ota6ile roduse, +u +osturi de rodu+3ie re,ona6ile
+onstitue rioritatea num1rul unu entru asigurarea unui trai de+ent 2n +ondi3ii sanitare
de+ente& 718, 728
:n +eea +e rive5te exloatarea unui sistem de alimentare +u a1, se ridi+1
ro6leme deose6it de +omlexe, 2n+e4nd de la +atarea aei 5i termin4nd +u
distri6uirea ei& ;in multilele 1r3i +omonente ale sistemului de alimentare +u a1, se
+onsider1 +1 sta3iei de tratare tre6uie s1 i se a+orde o aten3ie deose6it1, deoare+e
ase+tele de asigurare +antitativ1 5i +alitativ1 a aei imun ersonalului de exloatare
+uno5tin3e 5i ro)esionalism de +el mai 2nalt nivel& 718, 728
0er)orman3ele o63inute de sta3ia de tratare, +alitatea aei livrate +onsumatorilor,
2ns+rierea instala3iilor +omonente 2n arametrii te*ni+o%e+onomi+i re+oni,a3i rin
roie+t, toate sunt stri+t deendente de modul +um este exloatat1 sta3ia de tratare 2n
ansam6lu 5i )ie+are treat1 de tratare 2n arti+ular& 718, 728
9xloatarea sta3iei de tratare tre6uie )a+ut1 ast)el 2n+at, 2n +ondi3iile 2n +are aa
de la surs1 re,int1 o varia3ie )oarte imortant1 (uneori de la ora la ora) a indi+atorilor
de +alitate, e)luentul sta3iei, de+i aa livrata +onsumatorilor, s1 +oresunda limitelor de
+alitate imuse, unele deose6it de severe& 718, 728
:ntre ro+esele unitare rin +are se reali,ea,1 tratarea aei naturale entru
o63inerea aei ota6ile 5i +ele de eurare a aelor u,ate nu exist1 deose6iri esen3iale,
di)eren3a +onst4nd 2n natura aei 6rute suuse trat1rii 5i 2n +alitatea e)luentului )inal
+are tre6uie o63inut1& In am6ele +a,uri, su6stan3ele nedorite sunt 2nde1rtate din a1 5i
trans)ormate 2n su6stan3e a++eta6ile& 9xist1 totu5i unele ro+ese unitare +are din
+onsiderente e+onomi+e sau te*nologi+e, 25i g1ses+ ali+are +urent1 numai 2n tratarea
aei sau numai 2n eurarea aei&
0rodusul unei sta3ii de tratare este o a1 de +alitate suerioar1 +are +oresunde
+erin3elor unei )olosin3e&
Cele mai multe ro+ese de tratare a aelor adu+ s+*im61ri ale +on+entra3iilor
unor su6stan3e +are sunt )ie s+oase, )ie introduse 2n a1, intervenind ast)el un trans)er
de )a,1 2ntre +ele trei )a,e existente < ga,oas1, li+*id1, solid1&
9taele de tratare entru ota6ili,area aei sunt<
"pa brut
= (a de mare
= (a de sura)a3a din la+uri sau r4uri
2
:m6unata3irea +alit13ii aei in sta3iile de tratare +u +atare din sursele de sura)a31
= (e )reati+e si aa de i,vor
+ratarea apei pentru a fi potabila
= >lo+ulare
= 0re+iitare
= >iltrare 5i adsor63ie
= :nde1rtarea )ierului, manganului 5i arseni+ului
= :nmuiere 5i sta6ili,are
= Mi+ro)iltrare 5i ultra)iltrare
= ;esalini,are
= ;uri)i+are
= Neutrali,area 5i a?ustarea @%ului
= Oxidare
= ;e,in)e+3ie
". #oluii moderne de tratare a apei de suprafa
Aistemul de alimentare +u a1 este al+1tuit din totalitatea +onstru+3iilor 5i
instala3iilor ne+esare entru satis)a+erea +erin3elor de a1 ale tuturor )olosin3elor din
+entrele oulate 5i industriale& 738, 7'8
Ata3ia (u,ina) de tratare este o +omonent1 a sistemului de alimentare +u a1 5i
oate )i de)init1 +a )iind totalitatea +onstru+3iilor 5i instala3iilor 2n +are se des)15oar1
ro+esele rin +are se asigur1 +ore+tarea aei sursei, entru a +oresunde +erin3elor de
+alitate imuse de +onsumator& 738, 7B8, 7C8
Calitatea aei din sursele de sura)a31 (r4uri, la+uri) nu +oresunde +erin3elor de
+alitate imuse aei ota6ile, datorit1 lisei de lime,ime, +on3inutului de 6a+terii sau
su6stan3e di,olvate d1un1toare s1n1t13ii& (+easta va tre6ui relu+rat1 ast)el 2n+4t s1 )ie
limede, l1+ut1 la gust, )1r1 miros 5i s1 +oresund1 normelor de +alitate din un+t de
vedere 6iologi+ 5i 6a+teriologi+& 738, 7B8, 7C8
:n numeroase situa3ii, tratarea se imune 5i entru aele su6terane, datorit1
minerali,1rii a+estora, +on3inutului de +omu5i de +al+iu 5i de magne,iu, )ier 5i
mangan, ga,e di,olvate, +are o )a+ ra+ti+ imosi6il de utili,at, at4t +a a1 de
alimentare, +4t 5i +a a1 industrial1& 738, 7B8, 7C8
Comlexitatea 5i de,voltarea ro+eselor din sta3iile de tratare re,ult1 din<
% +omara3ia +ara+teristi+ilor organoleti+e, )i,i+e, +*imi+e, 6iologi+e 5i
6a+teriologi+e, entru aa sursei, +u +erin3ele de +alitate imuse de +onsumatorD
a+easta se e)e+tuea,1 e 6a,a studiilor *idro+*imi+e asura aei sursei, entru
erioade +ara+teristi+e (ae lime,i 2n erioada var1 E iarn1, ae tul6uri et+&) de 1 F 2
aniD
% te*nologiile de +are se disune 2n etaa de,volt1rii roie+tului 5i revi,iunile
de modi)i+are a +alit13ii aei sursei, 2n tim (entru o erioad1 de minimum 10 ani)D
3
Ion Orea
% elemente te*ni+o%e+onomi+e imuse de +on)iguta3ia terenului, +ondi3iile
materiale, energia +onsumat1 5i siguran3a 2n exloatareD
% elemente so+iale determinate de lisa surselor, tradi3ie 5i asigurarea s1n1t13ii
oamenilor& 738, 7B8, 7C8
Rolul sta3iei de tratare este de a +ore+ta +alitatea aei 6rute 4n1 la atingerea
+erin3elor utili,atorului& 9xist1 o multitudine de ro+ese de tratare +are se utili,ea,1 2n
ra+ti+1, 2ns1 s+*ema general1 a unei sta3ii de tratare (>igura 1) +urinde<
% re%oxidarea este un ro+es ermanent +are tre6uie s1 asigure )un+3ionarea
otim1 a ro+eselor ulterioareD
% ro+esele de lime,ire a aei +are +onstau 2n<
% +oagularea%)lo+ularea este un ro+es indeendent 2n +adrul )iliereiD 2n a+est
ro+es alegerea +oagulantului +omati6il este esen3ial1 entru o63inerea er)orman3eiD
% de+antarea aei entru re3inerea susensiilor +oagulateD re3inerea marii
ma?orit13i (C0FCB G) a susensiilor din a1, rin ro+edeul de sta3ionare relativ1, du1
)a,a de +oagulare E )lo+ulareD
% )iltrarea e strat de nisi entru )inali,area ro+esului de lime,ireD
% a)4narea aei, +onstituit1 din oxidare +u o,on urmat1 de adsor63ie e +1r6une
a+tiv granular (C(H) +u s+oul 2nde1rt1trii anumitor +omu5i +*imi+i toxi+iD
% de,in)e+3ia aei, entru 2nde1rtarea total1 a virusurilor, 6a+teriilor 5i altor
mi+ro%organisme din a1, treata o6ligatorie 2n Rom4nia, +on)orm Iegii rivind
Calitatea (ei 0ota6ile, nr& 'BJK2002& 738, 7L8, 7M8, 7J8
>igura 1& A+*ema general1 a unei sta3ii de tratare a aei 738, 7M8, 7J8
0entru 2nde1rtarea anumitor arametri din aa 6rut1 s+*emele de tratare sunt
arti+ulari,ate 5i +urind segmente se+i)i+e& (st)el 2n ro+esele de de)eri,are 5i
demangani,are se utili,ea,1 de o6i+ei o s+*em1 de oxidare urmat1 de re3inere rin
)iltrare raid1 e strat de nisi& :n anumite situa3ii se oate inter+ala o treat1 de
de+antare insa nu intotdeauna a+easta este ne+esara& 7M8
'
:m6unata3irea +alit13ii aei in sta3iile de tratare +u +atare din sursele de sura)a31
0entru eliminarea durit13ii aei se ot adota adot1 s+*eme +u s+*im61tori de
ioni sau +u rea+tivi +*imi+i (var 5i sod1), 2n )un+3ie de tiul durit13ii (temorar1 sau
ermanent1)& 7M8
Ori+e statie de tratare este deservit1 de anumite )a+ilit13i entru intretinerea
rorie& 0rintre a+estea se men3ionea,1<
% sta3ia de rea+tivi +*imi+i, +u rolul de a sto+a, reara 5i do,a rea+tivii ne+esari
ro+esului de tratare (+oagulan3i, )lo+ulan3i, agen3i de,in)e+tan3i, +ore+3ie @)D
% sisteme de s1lare )iltre raide +onstituite din sta3ii de omare 5i su)lanteD
% la6orator, entru a determina +ore+titudinea ro+esului de tratare dar 5i
+alitatea aei roduseD
% alte )a+ilit13i rintre +are se men3ionea,1 sisteme de re+uerare a aei de la
s1lare )iltre 5i a n1molului din de+antoare& 7M8
$. Cercetri e%perimentale efectuate pe instalaie pilot
Cer+etarile exerimentale s%au e)e+tuat in +adrul unui +ontra+t de +er+etare rin
0rogramul Oerational de Mediu 200M%2013& 7108
Cer+etarea a )ost e)e+tuata de un +ole+tiv de +er+etare in +are a )ost +ootat si
autorul arti+olului&
Instalatia exerimentala a Catedrei de Inginerie Aanitara si 0rote+tia (elor din
+adrul >a+ultatii de @idrote*ni+a a !niversitatii Ne*ni+e de Constru+tii $u+uresti a
)ost +on+euta sa asigure o )lexi6ilitate ridi+ata, entru un de6it nominal O P 0&3L F
0&M2 m
3
K* si este +onstituita din urmatoarele o6ie+te te*nologi+e<
6a,in de re%oxidare, +u inaltimea +oloanei de aa de ' m, +are asigura un
tim de +onta+t J F 1B min&D se ot utili,a +a agenti de oxidare o,onul,
+lorul, *io+loritul de sodiuD
treata de de+antare asigurata +u doua te*nologii alternative<
o de+antor +u vite,a as+ensionala varia6ila +u modul lamelar in +urent
as+endentD
o de+antor +u +amere de rea+tie raida si lenta si +u modul lamelar ti
QQD
)iltru raid e nisi, +u o inaltime de strat @P1&2 mD
6a,in de +onta+t ost%oxidare, +u +ara+teristi+i similare 6a,inului de +onta+t
re%oxidareD
)iltre de +ar6une a+tiv granular (2 unitati) +u inaltime a+tiva de strat @ P 2 x
1&2 m, +u osi6ilitatea de monta? in serie sau in aralel, +are asigura un tim
de +onta+t de 1B F 30 min&D
generator de o,on din oxigenD
instalatii de do,are rea+tivi +are +urind ome do,atoare si 6a,ine de
sto+are rea+tiviD
B
Ion Orea
instalatii de do,are +lor +u va+uum, +are +urind 6utelii de +lor, oma de
+ir+ulatie, in?e+tor si do,atorul roriu%,isD
instalatii de reomare +u re,ervor si oma su6mersi6ilaD
instalatie de aa salare )iltre +onstituita din re,ervor +u volumul VP300
dm
3
si oma aa salareD
+omresor aer salare )iltreD
re,ervor sto+are aa 6ruta +u ome de re+ir+ulare si de alimentareD
instalatie de ultra)iltrare +omlet automati,ataD
aaratura de la6orator si de ro+es&
Instalatia ilot a )ost +on+euta si dotata +u legaturi multile ast)el in+at<
asigura 6/%assul )ie+arui ro+esD
ermite )un+tionarea in serie a unor ro+eseD
asigura un domeniu larg de arametrii te*nologi+i< in+ar+ari, timi de
rea+tie, de6ite, salariD
sunt reva,ute dotari entru re+oltarea ro6elor atat in )a,ele )inale ale
ro+eselor +at si in )a,ele intermediare& 7118, 7128
;eterminarile exerimentale au )ost e)e+tuate in ' +i+luri exerimentale& (a
relevata din sursa Halesu a )ost transortata la sediul !&N&C&$& e timul notii entru
a nu se denatura +alitatea a+esteia& In in+inta in +are este amlasata statia ilot s%a
asigurat o temeratura medie de 23
0
C& 7118, 7128
Ci+lul exerimental nr& 1<
o reoxidare +u *io+lorit de sodiuD
o +oagulare E )lo+ulare +u sul)at de aluminiuD
o de+antareD
o )iltrare raida e nisiD
o ost%oxidare +u o,onD
o adsor6tie e +ar6une a+tiv granular& 7118, 7128
Ci+lul exerimental nr& 2<
o reoxidare +u *io+lorit de sodiuD
o +oagulare E )lo+ulare +u sul)at de aluminiu si oliele+trolit (N C10
0RHD
o )iltrare raida e nisiD
o ost%oxidare +u o,onD
o adsor6tie e +ar6une a+tiv granular& 7118, 7128
Ci+lul exerimental nr& 3<
o reoxidare +u *io+lorit de sodiuD
o redu+ere @ la LD
L
:m6unata3irea +alit13ii aei in sta3iile de tratare +u +atare din sursele de sura)a31
o +oagulare E )lo+ulare +u sul)at de aluminiuD
o )iltrare raida e nisiD
o ost%oxidare +u o,onD
o adsor6tie e +ar6une a+tiv granular& 7118, 7128
Ci+lul exerimental nr& '<
o reoxidare +u *io+lorit de sodiuD
o +oagulare E )lo+ulare +u sul)at de aluminiu si oliele+trolit (N C10
0RHD
o de+antareD
o )iltrare raida e nisiD
o ost%oxidare +u o,onD
o adsor6tie e +ar6une a+tiv granular& 7118, 7128
(u )ost re+oltate ro6e de aa e )ilierele de tratare in vederea sta6ilirii
e)i+ientelor de redu+ere a indi+atorilor urmariti< tur6iditate, +ar6on organi+ total,
su6stante organi+e, @& (st)el, s%au e)e+tuat anali,e la intervale de 1 ora entru
urmatoarele tiuri de aa< aa de+antata, aa )iltrata raid e nisi, aa )iltrata e
+ar6une a+tiv granular& 7118, 7128
Ciclul e%perimental nr. 1
(a 6ruta a avut o tur6iditate de M&LM NN! si o in+ar+are in materii organi+e de
M&0L mg CKl, rese+tiv 3&MC mg O
2
Kl E +on+entratia de su6stante organi+e determinate
rin metoda +u ermanganat de otasiu&
(nali,a +alitativa a +omonentei )itolan+toni+e a evidentiat redominanta
+loro)itelor oligosaro6e so 6etame,osaro6e +at si diatomee oligo E
6etame,osaro6e& Cantitativ, +loro)itele au inregistrat +el mai mare ro+ent atat in
a6undenta numeri+a (JBG), +at si 6iomasa (CJG)&
In raort +u revederile Ordinului 1L1K200L 71'8 aa se in+adrea,a in +ategoria
de +alitate oligosaro6a, aa +u imuri)i+are s+a,uta, +u +ontinut ridi+at de oxigen
di,olvat, )ara )orme olisaro6e, +u +ontinut redus de 6a+terii si numar ridi+at de
inse+te si larve de inse+te, iar valoarea determinata entru indexul saro6i+ +oresunde
starii e+ologi+e Q)oarte 6unaQ&
Con+entratia de +loro)ila QaQ de M&MM SgKl in+adrea,a ro6a de aa in +lasa I de
+alitate +are +oresunde starii e+ologi+e Q)oarte 6unaQ&
;eterminarile +antitative entru 0reissena &olymorpha indi+a re,enta a+estei
se+ii in stadiul de larva veligera in ro6a de aa&
;in un+t de vedere mi+ro6iologi+, aa 6ruta se in+adrea,a in Categoria de
+alitate (1 +on)orm NN0( 013K200L 7138&
Re,ultatele o6tinute rere,inta media a 10 determinari&
Redu+erea tur6iditatii a )ost nesemni)i+ativa dua etaa de de+antare (de la M&LL
NN! entru aa 6ruta la L&JC NN! entru aa de+antata)& Ae oate a)irma +a
M
Ion Orea
de+antorul ra+ti+ nu a )un+tionat datorita tur6iditatii reduse a aei 6rute& ;ua treata
de )iltrare tur6iditatea aei a s+a,ut semni)i+ativ, la valori de 0&BJ NN!, iar dua
treata de adsor6tie e +ar6une a+tiv granular la 0&1 NN!&
Con+entratia de su6stante organi+e oxida6ile +u ermanganat de otasiu s%a
redus de la 1'&JC mg TMnO
'
Kl entru aa 6ruta, la 11&BB mg TMnO
'
Kl entru aa
de+antata, rese+tiv la C&2 mg TMnO
'
Kl entru aa )iltrata e nisi (e)i+ienta de
redu+ere )ata de aa 6ruta 3JG)& ;ua treata de a)inare (ost%oxidare +u o,on si
adsor6tie e +ar6une a+tiv granular) +on+entratia de su6stante organi+e s%a redus
semni)i+ativ a?ungand la 1&1C mg TMnO
'
Kl (e)i+ienta de redu+ere )ata de aa 6ruta a
)ost de C2 G)&
Con+entratia de +ar6on organi+ total s%a redus de la M&CL mgKl entru aa 6ruta,
la M&1 mgKl entru aa de+antata si rese+tiv B&C2 mgKl entru aa )iltrata e nisi
(e)i+ienta de redu+ere 2B G)& ;ua treata de a)inare, +on+entratia de +ar6on organi+
total a )ost de 2&'L mgKl (e)i+ienta de redu+ere LC&1G)&
A%au e)e+tuat determinari de +ar6on organi+ di,olvat 6iodegrada6il ($;OC)
entru aa 6ruta, aa )iltrata raid e nisi si aa )iltrata e +ar6une a+tiv granular&
Re,ultatele o6tinute au +ondus la o redu+ere entru aa 6ruta a valorii
+on+entratiei $;OC de la M&CL mg CKl la 2&LM mg CKl +on+entratia de +ar6on organi+
total (33&LG)D entru aa )iltrata e nisi +on+entratia $;OC a )ost 1&J mg CKl )ata de
B&C2 mg CKl +on+entratia de +ar6on organi+ total (30&'G)D entru aa )iltrata e
+ar6une a+tiv +on+entratia de $;OC a )ost de 2&21 mg CKl )ata de 2&'L mg CKl
+on+entratia de +ar6on organi+ total (JC&JG)&
A%a +onstatat +a ost%oxidarea +u o,on a +ondus la +resterea 6iodegrada6ilitatii
su6stantelor organi+e& 7118, 7128
Ciclul e%perimental nr. "
(a 6ruta s%a in+adrat in +ategoria de +alitate Qaa oligosaro6aQ +u
imuri)i+are redusa&
Con+entratia de +loro)ila QaQ, de asemenea in+adrea,a aa in +ategoria de
+alitate I +are +oresunde starii e+ologi+e Q)oarte 6unaQ +on)orm Ordinului
nr&1L1K200L& 71'8
Ae+ia 0reissena polymorpha exista in ro6a de aa anali,ata in stadiul de
larva veligera +u o densitate numeri+a de '000 exemlareKl si o 6iomasa remanenta de
3&11 mgKl&
Re,ultatele o6tinute in +adrul testelor e instalatia ilot rere,inta media a C
determinari&
Nur6iditatea aei s%a redus la valori de 0&1L NN! entru aa )iltrata e nisi,
)ata de M&L3 NN! entru aa 6ruta&
In+ar+area organi+a a aei evaluata rin +onsumul de ermanganat de otasiu s%
a redus la J&33 mg TMnO
'
Kl dua +oagulareE)lo+ulare si )iltrare raida e nisi
(e)i+ienta de redu+ere B0&2MG), rese+tiv la 0&M1 TMnO
'
Kl dua treata de ost%
oxidare +u o,on si adsor6tie e +ar6une a+tiv granular (e)i+ienta de redu+ere )ata de
aa 6ruta CB&MLG)&
J
:m6unata3irea +alit13ii aei in sta3iile de tratare +u +atare din sursele de sura)a31
Con+entratia de +ar6on organi+ total s%a redus de la valori de C&BM mg CKl entru
aa 6ruta la valori de '&JL mg CKl entru aa )iltrata (e)i+ienta de retinere de 'C&22G),
rese+tiv la valori de 1&LJ mg CKl dua treata de ost%oxidare +u o,on si adsor6tie e
+ar6une a+tiv granular (e)i+ienta de redu+ere de J2&'B G)&
Nestele de 6iodegrada6ilitate au us in evidenta urmatoarele<
+on+entratia de $;OC entru aa 6ruta a )ost de 2&LM mg CKl )ata de C&BM mg
CKl +on+entratia de +ar6on organi+ totalD
entru aa )iltrata e nisi +on+entratia de $;OC a )ost de 2&2L mg CKl )ata de
'&JL mg CKl +on+entratia de +ar6on organi+ totalD
entru aa ostoxidata +u o,on si )iltrata e +ar6une a+tiv granular +on+entratia
$;OC a )ost de 1&0B mg CKl )ata de 1&LJ mg CKl +on+entratia de +ar6on organi+
totalD
da+a entru aa )iltrata e nisi +on+entratia de +ar6on organi+ 6iodegrada6il a
)ost ++a& 'L&B G din +on+entratia de +ar6on organi+ total, entru aa ostoxidata
+u o,on si )iltrata e +ar6une a+tiv +on+entratia de +ar6on organi+ 6iodegrada6il
a )ost de L2&BG& 0ost%oxidarea +u o,on +ondu+e la marirea 6iodegrada6ilitatii
su6stantelor organi+e& 7118, 7128
Ciclul e%perimental nr. $
Ca urmare a ne+esitatii de redu+ere a materiilor organi+e naturale in )ilierele de
tratare a aei in vederea ota6ili,arii, data )iind deendenta otentialului de )ormare a
N@M de +on+entratia de +ar6on organi+ total, a aarut ro+esul +unos+ut su6
denumirea de +oagulare avansata&
Reglementarea rivind de,in)e+tantiiKsu6rodusii de de,in)e+tie a (gentiei de
0rote+tia Mediului din A!( soli+ita imlementarea +oagularii avansate +a strategie de
eliminare a MON, +onsiderand%o, alaturi de adsor6tia e +ar6une a+tiv +a U+ea mai
6una te*nologie entru +ontrolul re+ursorilor de )ormare a N@M#&
;eterminarile 6iologi+e au in+adrat aa in +ategoria de +alitate oligosaro6a,
aa +u imuri)i+are redusa, iar valoarea determinata entru indexul saro6i+
+oresunde starii e+ologi+e )oarte 6une&
Valoarea +on+entratiei de +loro)ila QaQ de 3&MC SgKl in+adrea,a aa in +lasa de
+alitate I +are +oresunde starii e+ologi+e Q)oarte 6unaQ& (u )ost identi)i+ate, de
asemenea larve ale se+iei 0reissena polymorpha in stare veligera& 71'8
In?e+tarea a+idului sul)uri+ entru redu+erea @%ului s%a reali,at in +amera de
rea+tie raida, iar in?e+tarea sul)atului de aluminiu in +amera de rea+tie lenta&
Redu+erea @%ului la L&B E L&M s%a reali,at +u a+id sul)uri+ de +on+entratie LG&
;o,a ne+esara determinata rin titrare otentiometri+a a )ost de 1'0 mgKl& Valoarea
medie re,ultata a @%ului a )ost L&L )ata de J&2, valoarea @%ului entru aa 6ruta&
;in un+t de vedere al tur6iditatii, ro+esele de +oagulareE)lo+ulare si )iltrare
raida e nisi au +ondus la redu+erea a+esteia ana la valori de 0&0L NN! )ata de 2&J1
NN! tur6iditatea aei 6rute (e)i+ienta de redu+ere de CM&JLG)&
C
Ion Orea
Con+entratia de su6stante organi+e evaluata rin +onsumul de ermanganat de
otasiu s%a redus de la 11&LC mg TMnO
'
Kl entru aa 6ruta, la L&3L mg TMnO
'
Kl
entru aa )iltrata e nisi (e)i+ienta de retinere de 'B&BCG), rese+tiv la 0&3L mg
TMnO
'
Kl entru aa )iltrata e +ar6une a+tiv granular (e)i+iente de redu+ere de este
CBG)&
In +a,ul +on+entratiei de +ar6on organi+ total s%a +onstatat o redu+ere de BLG
dua treata de )iltrare raida e nisi (de la B&LM mg CKl entru aa 6ruta, la 2&'J mg
CKl entru aa )iltrata e nisi), rese+tiv de C'&M1G dua ostoxidare si adsor6tie e
+ar6une a+tiv granular& Con+entratia NOC in aa )iltrata e +ar6une a+tiv granular a
)ost de 0&3 mg CKl&
A%a o6servat +a e)i+ientele de redu+ere a in+ar+arii organi+e au )ost de este CB
G atat entru +onsumul de ermanganat, +at si entru +ar6onul organi+ total&
Ca si in +i+lurile anterioare, ost%oxidarea +u o,on +ondu+e la +resterea
6iodegrada6ilitatii materiilor organi+e& 0entru neutrali,area a+idului sul)uri+ adaugat
entru redu+erea @%ului inainte de +oagulare, s%a determinat rin titrare
otentiometri+a do,a de var ne+esara e+*ili6rarii aei& (+easta a )ost de 110 mg
Ca(O@)
2
Kl& 7118, 7128
Ciclul e%perimental nr. &
Ci+lul exerimental nr& ' a urmarit in)luenta adaosului de olimer in e)i+ienta
ro+eselor de tratare& In a+est sens s%a reluat s+*ema te*nologi+a din +i+lul
exerimental nr& 1 si s%au adaugat 0&1 mgKl oliele+trolit (N C10 0RH&
A%a +onstatat redu+erea tur6iditatii dua treata de de+antare ana la valori de
0,B E 0&L NN! )ata de 3&B3 NN! entru aa 6ruta& Are deose6ire de +oagularea +u
sul)at de aluminiu )ara olimer +are a +ondus la e)i+iente de redu+ere a tur6iditatii de
10G, adaosul de olimer a +ondus la e)i+iente de redu+ere a tur6iditatii dua treata de
de+antare de J2G&
;in un+t de vedere al in+ar+arii organi+e evaluata rin +onsumul de
ermanganat, s%a +onstatat o redu+ere de ++a& 3BG dua treata de de+antare (de la
11&LC mg TMnO
'
Kl entru aa 6ruta, la M&BJ mg TMnO
'
Kl entru aa de+antata)&
Nreata de )iltrare nu a +ondus la redu+erea sulimentara a in+ar+arii organi+e, insa
dua ost%oxidarea +u o,on si adsor6tia e +ar6une a+tiv granular, e)i+ienta de retinere
a in+ar+arii organi+e a a?uns la JC&LBG (1&21 mg TMnO
'
Kl entru e)luentul )iltrului de
+ar6une a+tiv)&
Con+entratia de +ar6on organi+ total a re,entat o variatie similara +onsumului
de ermanganat +u e)i+ienta de redu+ere de 3MG dua treata de de+antare, rese+tiv
C1&M1G dua ost%oxidarea +u o,on si adsor6tie e +ar6une a+tiv& 9)luentul )iltrului de
+ar6une a+tiv a avut o +on+entratie de +ar6on organi+ total de 0&'M mg CKl, in tim +e
e)luentul )iltrului de nisi de 3&13 mg CKl&
A%a remar+at +resterea 6rus+a a e)i+ientelor de retinere a in+ar+arii organi+e
dua ost%oxidarea +u o,on si adsor6tie e +ar6une a+tiv granular&
Nestele de 6iodegrada6ilitate au aratat o +on+entratie )oarte redusa de +ar6on
organi+ di,olvat 6iodegrada6il in aa )iltrata e +ar6une a+tiv granular&
10
:m6unata3irea +alit13ii aei in sta3iile de tratare +u +atare din sursele de sura)a31
(daosul de olimer in do,e de 0&1 mgKl a +ondus la +resterea e)i+ientei
ro+esului de +oagulareE)lo+ulare atat in +eea +e riveste redu+erea tur6iditatii, +at si
din un+t de vedere al redu+erii in+ar+arii organi+e& 7118, 7128
In ta6elul 1 sunt re,entate avanta?ele si de,avanta?ele s+*emelor te*nologi+e
exerimentate&
+abel *
'vanta(e si de)avanta(e ale schemelor tehnologice e%perimentate *1"+
Nr&
+rt&
;es+riere su++inta s+*ema
te*nologi+a
(vanta?e ;e,avanta?e
1 Ci+lul I<
reoxidare +u +lorD
+oagulare E )lo+ulare +u sul)at
de aluminiuD
de+antare in de+antor ti
0ulsatorD
)iltrare raida e nisiD
ost%oxidare +u o,onD
adsor6tie e +ar6une a+tiv
granular&
e)i+ienta ridi+ata de
redu+ere a in+ar+arii
organi+e dua ost%
oxidare si adsor6tie e
+ar6une a+tiv granularD
)un+tionare
de)e+tuoasa a
de+antorului
datorita tur6iditatii
reduse a aei 6rute
si a imosi6ilitatii
de )ormare a
stratului
susensionalD
+olmatare )re+venta
a )iltrelorD
2 Ci+lul II<
reoxidare +u +lorD
+oagulare E )lo+ulare +u sul)at
de aluminiu si (N C10 in
+amere de rea+tie raida si
lentaD
)iltrare dire+ta raida e nisiD
ost%oxidare +u o,onD
adsor6tie e +ar6une a+tiv
granular&
redu+erea tur6iditatii
+u e)i+ienta ridi+ataD
e)i+ienta ridi+ata de
redu+ere a in+ar+arii
organi+e dua ost%
oxidare si adsor6tie e
+ar6une a+tiv granularD
+olmatarea mai
raida a )iltrului in
+a,ul utili,arii
olimeruluiD
+onsum de energie
ridi+at datorita
salarii dese a
)iltrelorD
3 Ci+lul III<
reoxidare +u +lorD
redu+ere @ la L&M +u a+id
sul)uri+D
+oagulare E )lo+ulare +u sul)at
de aluminiuD
)iltrare raida e nisiD
ost%oxidare +u o,onD
adsor6tie e +ar6une a+tiv
granular&
e)i+ienta ridi+ata de
redu+ere a in+ar+arii
organi+e in+a din )a,a
de +oagulare%)lo+ulare
si )iltrare e nisiD
+ea mai 6una e)i+ienta
de redu+ere a in+ar+arii
organi+e entru aa
tratataD
+onsum ridi+at de
a+id sul)uri+ entru
redu+erea @ E ului
(1'0 mgKl)D
aa tratata are @
redus si tendinta de
+oro,iuneD
ne+esita
e+*ili6rarea @%
ului +u var la
)inalul )ilierei de
tratareD
+onsum ridi+at de
var (110 mgKl)&
' Ci+lul IV<
reoxidare +u +lorD
+oagulare E )lo+ulare +u sul)at
de aluminiu si (N C10D
de+antare in de+antor ti
retinerea namolului in
de+antorD
+olmatare redusa a
)iltrelorD
e)i+ienta ridi+ata de
)un+tionare
de)e+tuoasa a
de+antorului
datorita tur6iditatii
reduse a aei 6rute
11
Ion Orea
0ulsatorD
)iltrare raida e nisiD
ost%oxidare +u o,onD
adsor6tie e +ar6une a+tiv
granular&
redu+ere a in+ar+arii
organi+e dua ost%
oxidare si adsor6tie e
+ar6une a+tiv granularD
si a imosi6ilitatii
de )ormare a
stratului
susensionalD
+onsum de olimerD
,. Conclu)ii
Re,ultatele +i+lurilor exerimentale reali,ate e instalatia ilot au us in
evidenta urmatoarele<
ne+esitatea reali,arii ro+esului de re%oxidare +u un tim de +onta+t de
min& 1 ora, ast)el in+at sa se asigure ina+tivarea se+iilor de 0reissena
&olymorpha si sa se evite atrunderea in statia de tratare 0alas a a+estoraD
71B8
ne+esitatea reali,arii ro+esului de +oagulare +u e)i+ienta +at mai ridi+ata, in
vederea redu+erii tur6iditatii e de o arte, +at si redu+erii in+ar+arii
organi+eD
datorita tur6iditatii s+a,ute a aei 6rute, treata de de+antare nu +ondu+e la
e)i+ientele doriteD utili,area olie+trolitilor +ondu+e la o im6unatatire a
ro+esului de +oagulareE)lo+ulareD
din un+t de vedere al e)i+ientei de redu+ere a tur6iditatii, +i+lurile +u
)iltrare dire+ta au +ondus la re,ultatele +ele mai 6une (+i+lurile II si III)D
din un+t de vedere al in+ar+arii organi+e, e)i+ientele +ele mai ridi+ate s%au
o6tinut in +a,ul +oagularii avansate (BL G e)i+ienta de redu+ere a NOC dua
)iltrare e nisi, rese+tiv CB G dua ost%oxidare +u o,on si adsor6tie e
C(H)D
se o6serva +a entru toate +ele ' +i+luri exerimentale, e)i+ien3e de este C0
G in retinerea in+ar+arii organi+e s%au o6tinut numai dua ost%oxidare +u
o,on si adsor6tie e C(H& Con+entratii de +ar6on organi+ total mai mi+i de
2 mg CKl entru o aa 6iosta6ila se ot o6tine rin ost%oxidare si adsor6tie
C(H& 7128
-eferine
718 1o2anschi 3., 4cnean +. E "Cartea oeratorului din statii de tratare si eurare a aelor#& 9dit&
Ne*ni+a, $u+uresti 1CJC&
728 Ecoterra E "Vournal o) 9nvironmental E Resear+* and 0rote+tion#, 2012, no& 32&(Noma 0&;&, 2012
Consideratii rivind exloatarea statiilor de tratare a aei& 9+oterra 32<2M%3')&
738 Ecoterra E "Vournal o) 9nvironmental E Resear+* and 0rote+tion#, 2012, no& 32&(Noma 0&;&, 2012
Consideratii rivind exloatarea statiilor de tratare a aei& 9+oterra 32<2M%3')&
7'8 Iones+u H*& E "Instalatii de alimentare +u aa#& 9dit& Matrix Rom, $u+uresti, 200'&
7B8 5nescu "., 6andu 5., 7anculescu 4. E "(liment1ri +u a1#, 1CC', 9ditura ;ida+ti+1 5i
0edagogi+1, $u+ure5ti&
7L8 Iegea 'BJK2002 M&O& Nr& BB2K2C iulie 2002 E "Iegea rivind +alitatea aei ota6ile#&
12
:m6unata3irea +alit13ii aei in sta3iile de tratare +u +atare din sursele de sura)a31
7M8 5. 6andu, 8. 1acoviteanu E "Manual entru inse+tia sanitara si monitori,area +alitatii aei in
sistemele de alimentare +u aa# E 9ditura Consress $u+uresti, 200L, IA$N CM3%MMCM%MJ%M&
7J8 3ulpasu E. E "Nratarea aei, +oagularea%)lo+ularea susensiilor din aa#& 9dit& Consress,
$u+uresti, 200J&
7C8 5anescu "., 6andu 5., 7anculescu 4. E "(limentari +u aa#& 9dit& Consress, $u+uresti, 200C&
7108 Ministerul Mediului si Hosodaririi (elor E #0lan oerational se+torial de mediu 200M E 2013#,
$u+uresti 200M&
7118 3ulpasu, E., 6andu, 5., 1acoviteanu, 8., 0inet, E& E "Atudii si +er+etari entru asigurarea unei
ae ota6ile lisita de ris+ entru +onsumator#, revista ROM(O!(, nr&BK200J, vol&BC&
7128 4prea 7. E #Contri6utii la studiul ro+eselor *idrodinami+e in statiile de tratare# E Re)erat de
do+torat nr& ', Constanta 2013&
7138 NN0( 013K200L E "Norm1 de +alitate e +are tre6uie s1 o 2ndelineas+1 aele de sura)a31
utili,ate entru ota6ili,are#&
71'8 Ordinul nr& 1L1K1L&02&200L % entru aro6area Normativului rivind +lasi)i+area +alitatii aelor de
sura)ata in vederea sta6ilirii starii e+ologi+e a +orurilor de aa&
71B8 Atatia de tratare 0alas Constanta&
71L8 4prea 7. E #Atudiu 6i6liogra)i+ si +on+lu,ii#, Re)erat de do+torat nr& 3, Constanta 2013&
13