Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI DIN IASI

FACULTATEA DE HIDROTEHNIC, GEODEZIE SI INGINERIA MEDIULUI


Domeniul INGINERIE CIVILA
SUBIECTE ADMITERE MASTERAT PROBA TEORETIC
Hidraulic
1. Calculul hidraulic al conductelor lungi legate n serie i paralel, cu funcionare gravitaional
i prin pompare, cu debite concentrate i debite uniform distribuite.
2. Calculul hidraulic al canalelor n micare permanent uniform i neuniform (gradual
variat i rapid variat).
Bibliografie selectiv
1. Bartha I., Curs de hidraulic. Rotaprint U.T.I. 199.
!. Bartha I., "avgureanu #., $idraulica, vol.I, %d. Tehnic, Chi&inu, !'''.
. Ionescu (. )h. Introducere *n hidraulic. %d. Tehnic, Bucure&ti, 19+.
,. Bartha I., -uca .., /opescu 0., /opia 1., $idraulica. Culegere de proble2e. Rotaprint I./.Ia&i, 1991.
3. -uca, .. $idraulica construc4iilor hidrotehnice. %dit. Univ. Tehnice 5)h. 1sachi6 Ia&i, 199,.
7. -uca .., 8 $idraulic tehnic, vol. 1, %ditura Cer2i, Ia&i, 19++.
9. Blidaru %., Bartha I., -uca .., $idraulica. :ndru2ar de laborator. Rotaprint. I./.Ia&i, 1999.
+. Idelcic %. I. :ndru2ar pentru calculul re;isten4elor hidraulice. %d. Tehnic, Bucure&ti, 19+,.
9. <iselev /. ). :ndru2ar pentru calcule hidraulice. %d. Tehnic, Bucure&ti, 19++.
1'. Certousov .., $idraulica. Curs special. %d. Tehnic, Bucure&ti, 1977.
11. .ateescu C., $idraulica. %d. (idactic &i /edagogic, Bucure&ti, 197.
1!. Bartha Iosif, "avgureanu #. $idraulic, vol.I, %d. Tehnica Chi&inu, 199+=
13. Bartha Iosif, "avgureanu #., .arcoie, >. $idraulica, vol. !, %d. /erfor2antica, Iasi, !'',=
14. Bartha, I., -uca, .., /opescu, ?t., /opia, 1. $idraulica. Culegere de proble2e, Rotaprint, 1991=
Amenajari hidrotehnice, Mecanica rocilor. Baraje
1. Calculul baraelor de greutate
2. !lemente de etanare pentru corpul baraelor de pm"nt# $ltre si drenuri
%. Calculul baraelor in arc prin metoda egalrii deplasrilor
&. 'eforma(iile baraelor de piatra, masuri de reducere a acestora
). *tarea de echilibru limita a rocilor in interiorul masivului
+. Calculul presiunii verticale a rociilor dupa ,rotodia-onov.
Bibliografie selectiv
1. /repelit (., Cotiusc (. Constructii hidrotehnice *n lucrri de *2bunttiri funciare, I0B> 9989'8113, %d. /erfor2antica, Iasi, !''3
2. /riscu R., Constructii hidrotehnice vol1., %d. did si pedagogica, Bucuresti 199,
3. /opovici 1., Bara@e pentru acu2ulri de ap vol.1 si vol.!, %d. Tehnica Bucuresti I0B> 9981!11989
,.0te2atiu (., 0iguranta si risc in constructii hidrotehnice,%d,(id si /ed. 1999,Bucuresti
3./opovici 1., 0uporici /., ConstrucAii hidrotehnice aplicatii vol.1. Institutul de ConstrucAii Bucuresti, 19+7
7. ChirilB, 1l., /repeli4, (., -oghin, (. 8 :ndru2tor pentru di2ensionarea construc4iilor hidrotehnice *n lucrri de IC, Rotaprint I/Ia&i, 19+7.
9. /opovici 1. Bara@e pentru acu2ulri de ap. %d. Tehnic Bucure&ti= 199!
+. BDl .. Bara@e din 2ateriale locale. %d. Tehnic, Bucure&ti= 1999
9..acarevici -., .anolovici .., Cotiu&c (. .ecanica rocilor &i construc4ii hidroenergetice. I./.Ia&i, 19+
1'..anolovici .. .ecanica rocilor. I./.Ia&i 199!
11.0te2atiu (. .ecanica rocilor, %.(./.8R.1., Bucure&ti 1999
Hidrologie si hidrogeologie
1..idrometria vite/elor si debitelor lichide in rauri
2.*tatistica matematica in hidrologie.Curba de probabilitate teoretica si empirica ,earson 000
Bibliografie selectiv
1. )iur2a I., Craciun I., )iur2a8$andleE R8C., F!''1G 8 H$idrologie si hidrogeologie8 aplicatiiH, %d. I)h.1sachi6, Iasi
!. )iur2a I., Craciun I., )iur2a8$andleE R8C., F!''7G 8 H$idrologieH, %d. I)h.1sachi6, Iasi
. (robot R., F1999G 8 HBa;ele statistice ale hidrologieiH, %d. (idactica si pedagogica, R.1. Bucuresti
Gospodarirea resurselor de apa
1. 1egulari/area debitelor raurilor prin acumulari
2. 2olosinte consumatoare de de apa
Bibliografie selectiv
1.)iur2a I., Col2atarea lacurilor de acu2ulare, Te2pus 0J"%/ '99+1K93 )estion et protection de la resource en eau, %d. $)1 Bucuresti, 1999
!.)iur2a I., 0iste2e de gospodarirea apelor, %d. C%R.I, Iasi, !'''
.Baloi #., )iur2a I., 8 IIndru2ator pentru intoc2irea proiectelor de regulari;area cursurilor de apaH, Rotaprint I./.Iasi, 199+=
,.Cretu )h. I%cono2ia apelor6 %d. (idactica si /edagogica, Bucuresti, 1997=
Alimentari cu apa
1. 1etele de distributie a apei. 3ipuri de retele. Calcul hidraulic.
2. 0nmaga/inarea apei. 1olul re/ervoarelor. Calculul volumului necesar. 'eterminarea cotei de
amplasare in schema.
Bibliografie selectiva
1. BDrsan,%2., 1li2entri cu ap, %d. Cer2i, !''1
!. BDrsan, %2., /otabili;area apei cu tehnologia 2e2branelor, %d Cer2i,!''!,
. BDrsan,%2.,Ignat C., 0iste2e de distribu4ia apei, %d. Cer2i, !''1
,. .nescu,1l.,0andu,..,Ianculescu,Lv.,1li2entri cu ap, %(/, 199,
3. "UR1,C., 1li2entri cu ap, RLT1/RI>T,I./ TI.I?L1R1, 19+7.
7. Trofin,/., 1li2entri cu ap, %(/,19+=
9. /*slra&u,I., Rotaru,>., Teodorescu,..,1li2entri cu ap, %d. Tehnic,19+1
+. BDrsan,%2.,#Dscu,#.,)avrila&,).,1li2entri cu ap . Indru2ar pentru proiectare, Rotaprint, U.T.Ia&i, 199.
9. .nescu, 1l.,1li2entri cu ap ,1plica4ii. %d. $.).1., 199+
1'.#Dscu #. /rospec4iunea apelor subterane. %d. /olitehniu2, !'11
11.#Dscu #., 8 HTehnologii speciale de tratare a apeiH, %d. I)h.1sachi6, Ia&i
1!.BDrsan %., 8 51li2entri cu ap 6 , %d. 5 /erfor2antica6 Ia&i !''3
1..e2ento techniMue de lN eau. (Ogre2ont. /aris 19+9
Canalizari
1.,roiectarea retelei de canali/are (alegerea schemei si sistemului de canali/are
,deimensionarea retelei de canali/are,in sistem unitar,veri$carea dimensionarii)
2.*chema generala a unei statii de epurare (alegerea schemei ,obiectele cu circuitele
aferente).
Bibliografie selectiv
1.>egulescu .. 1999 ICanali;ari6 %d. (idactica si /edagocica, Bucuresti=
!.>egulescu .. 199+ I%purarea apelor u;ate orasenesti68 %d. Tehnica, Bucuresti=
.)iurconiu .. 1997 ICanali;ari6 vol. I si II Rotaprint, Ti2isoara=
,.)iurconiu ..,1999 8 6(iagra2e, no2ogra2e &i tabele pentru calculul lucrrilor hidroedilitae6, %d. Cacla, Ti2i&oara=
3.(i2a .., 199' ICanali;ari I vol. I si II, Iasi=
7.(i2a .. ,19+1 I/roiectarea statiilor de epurare6 Rotaprint Iasi=
9.Tobolcea #.,199. I.anage2entul apelor u;ate6, Rotaprint Iasi=
Regularizari de rauri
1.4ateriale i elemente pentru lucrri de regulari/are. Construcii de regulari/are provi/orii i
de$nitive
2. 4icarea i transportul aluviunilor.
Bibliografie selectiv
1.Idelcic %. I. :ndru2ar pentru calculul re;isten4elor hidraulice. %d. Tehnic, Bucure&ti, 19+,.
!.<iselev /. ). :ndru2ar pentru calcule hidraulice. %d. Tehnic, Bucure&ti, 19++.
.(an %.,Regulari;ri de rDuri, %d. (idactic &i /edagogic.,Buc.1973
,..anoliu ,I. Regulari;ri de rDuri &o ci navigabile, %d. (idactic &i /edagogic, Buc. 199,
3.$Dncu, 0. 8 Regulari;area albiei rDurilor. %d. Ceres, Buc. 1997
7.Boeru, 0., &.a. :ndiguiri, %d. Ceres, Buc. 199'
9.-ate&, .., 1prarea 2alurilor &i prote@area talu;elor, %d. Ceres, Buc. 199!
Irigatii si drenaje
1.*chema hidrotehnica si partile componente ale sistemelor de irigatie. 4etode de
irigatie5clasi$cari,elemente speci$ce,pretabilitatea in raport cu coditiile naturale.*chemele
hidrotehnice ale sistemelor de irigatii5 gravitationale,cu pompare,cu functiuni comple6e.
2.*chemele hidrotehnice ale sistemelor de desecare. 4etode de combaterea e6cesului de
apa.*cheme hidrotehnice si parti componente ale sistemelor de desecare si drena 5 scheme
gravitationale,scheme cu pompari in retea si scheme comple6e.
7ibliogra$e selectiv
1.Cis2aru C.,)abor #.8IIrigatii.12ena@ari,reabilitari si 2oderni;ari6.%d./L-IT%$>IU.,Iasi,!'',.
!.Blidaru #.,PehrE 1.,/ricop )h8 I12ena@ari de irigatii si dena@e6.%d.Interprint,Buc.,1999
.Blidaru #.(obre #.8IRationali;ari in irigatii si drena@e6, vol.I,%d.Ceres,Buc.,199'
,. Blidaru #.(obre #.8IRationali;ari in irigatii si drena@e6, vol.II,%d.Ceres,Buc.,1991.
3..an.T.%.,0abau >.C.,Ci2pan ).,Bodog ..8I$idroa2elioratii6,vol.I si II,%d.1prilia /RI>T,Ti2.,!''9.
7.$aret C.,0tanciu I.8Tehnica drena@ului pe terenurile agricole6,%d.Ceres,Buc.,199!.
Cai navigaile. !orturi
1. Canale navigabile. 8pararea si etansarea malurilor
2. !clu/e navigabile. 9eneralitati. ,arti componente
Bibliografie selectiv
1. .anoliu I., /orturi, %(/ Bucuresti 1979
!.Ionescu I.,/orturi, I/ Iasi 1999
. Ciortan R., 12ena@ari portuare Univ Constanta !''1
,. Chirila C., Constantinescu 1., 12ena@ari hidrotehnice pentru navigatie, vol !, Conspress Bucuresti !''3
3.Blgoi L. Ci navigabil. %clu;e. :ndru2ar de proiectare %ditura 0ociet4ii acade2ice .atei8Teiu Bote;, Ia&i, !''=
7.Chiriac #., Cilotti 1., .anoliu I. /revenirea &i co2baterea inunda4iilor %ditura Ceres, Bucure&ti, 19+'=
"rganizare si management
1.,lani$carea in constructii prin metoda drumului critic (C,4)
2.'ocumentatia economica din cadrul proiectelor de constructii. 8ntemasuratoare. 'evi/
Bibliografie selectiv
1.)ilda)avrila& .anage2ent eficient, editura )h.1sachi Ia&i,!''
!.)ilda)avrila& .anage2entul lucrarilor de constructii si a2ena@ari hidrotehnice, editura /olitehniu2 Ia&i,!''+
.Craciun I.,8 Lrgani;area lucrarilor de constructii hidrotehnice, %d. /erfor2antica, Iasi, !''7=
,. $agiu #., 0erbanoiu I., Lrgani;area si conducerea productiei de constructii, Rotaprint I/ Iasi, 19+9=
3. 0alceanu C., -upasteanu R., Craciun I., Indru2ar econo2ic in constructii, Rotaprint I/Iasi, 199!=
7. Indicatoare de nor2e de devi;